Page 1

2

03 Pq¨ 2014 sNmΔ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

k-cn-X tIm-S-Xn-bn k-Xy-hm-Mv-aq-ew kaÀ-¸n-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: Pm-ay-hy-h-ÿ ew-Ln-®-Xn-s‚ t]-cn¬ tIm-SXn D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂v tkmfm¿ tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn k-cnXm F-kv \m-b¿ ]-Ø-\w-Xn-´ No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v ap-ºm-sI k-Xy-hm-Mv-aq-ew ka¿-∏n-®p. C-∂-se A-Uz.- s^-\n _me-Ir-jv-W-t\m-sSm-∏-sa-Øn-bmWv k-cn-X No-^v Pp-Uo-jy¬ aPn-kv-t{S-‰v Fw a-t\m-Pn-\v ap-ºmsI k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬-In-bXv. ap≥-Iq¿ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX kw-ÿm-\w- hn-´p-t]m-h-cp-sX∂ Pm-ay hy-h-ÿ ew-Ln-®v apImw-_n-I t£-{X-Øn¬ Z¿-i\w \-S-Øn-b-Xm-bn Im-Wn-®v At\z-j-W D-tZym-K-ÿ≥ Unssh-.-F-kv-.-]n A-Pn-Øv tIm-S- AtΩ t]m-h-t√... tIm´-bw t_-°¿ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn¬ H∂mw ¢m-kn¬ B-Zy-am-sbØn-b Ip-cp∂v AΩsb Im-WmsX hm-hn-´v I-c-bp-tºmƒ B-iz-kn-∏n-°p-∂ A-[ym-]nI t^m-t´m: ip-ssl-_v ]-g-Ip-fw Xn-bn¬ l-c-Pn \¬-In-bn-cp-∂p. C-tX- Xp-S¿-∂v ]-e-X-h-W B-hiy-s∏-´n-´pw tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-hm-Xn-cp-∂-Xn-s\ -Xp-S¿-∂v k-cn-X-bv-s°-Xn-tc I-gn-™ 23\v A-d-Ãv hm-d-‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn®n-cp-∂p. 27\v k-cn-X- lm-P-cmhp-I-bpw tIm-S-Xn A-d-Ãv hm-d‚ v ]n≥-h-en-°p-I-bp-am-bn-cp∂p. C-∂-se tIm-S-Xn-bn¬ t\l-cn-∏m-Sv: ho-Sp-I-b-dn B-{I-a-Whpam-bn _-‘-s∏´v am-c-Im-bp-[cn-´v k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-a¿-∏nß-fp-am-bn G-gw-K Iz-t´-j≥ kw-Lw A-d-Ãn¬. sN-dp-X-\ aw-K-e°m-\pw B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. CØv _m-e-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ a-\o-jv (21), sN-dp-X-\ A-cp¨ \n-hmX-\p-k-cn-®m-Wv k-cn-X-bpw Akn¬ A-tim-I-s‚ a-I≥ A-cp¨ (21), sN-dp-X-\ I-Æ≥-Ip-gn ]p`n-`m-j-I-\pw tIm-S-Xn-bn-seXp-h-en¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ {]-Zo-]v (34), sN-dp-X-\ ]p-Ø≥ X-dØn-b-Xv. Xp-S¿- \-S-]-Sn 16te-°v C-Sp-°n-: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c- ]-cn-tim-[-\. {Xw, H-∏n-´ H-cp ap-{Z-∏-{Xw, H-∏n-´ se-Sp-°m≥ t]m-en-kn-\m-bn-√. th-en-s‚ `m-cy sk¬-hn (45), a- bn¬ P-\m¿-Z-\-s‚ a-I≥ P-b-cm-Pv (25), sN-dp-X-\ am-S-ti-cn e-£w tIm-S-Xn am-‰n-h-®p. bp-sS `m-K-am-bn C-∂-se-bpw PnA-an-X ]-en-i-bv-°p ]-Ww 18 _m-¶v sN-°v eo-^v, kv-‰m-ºv s\-Sp-¶-≠w-: s\-Sp-¶-≠w, I- Iƒ ssh-c-a-Wn (28) F-∂n-h-cm- ho-´n¬ N-{μ-s‚ a-I-s‚ c-Rv-Pn-Øv (31), sN-dp-X-\ tXm-∏n¬ ho√-bn¬ sd-bv-Up \-S-∂p. s\-Sp-¶- I-Sw \¬-Ip-s∂-∂ ]-cm-Xn-sb H-´n-® 13 sh-≈-°-S-em-kv, H-cp ºw-sa-´v F-∂n-hn-S-ß-fn-se ÿ- Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. j¨-ap-J- ´n¬ tI-i-h-s‚ a-I≥ D-Æn-Ir-jv-W≥ (32) F-∂n-h-sc-bm-Wv l-cn≠w, I-ºw-sa-´v, I-cn-a-Æq-¿, I-´- Xp-S¿-∂p I-gn-™ Zn-h-kw F- kz¿-W tam-Xn-cw, 74,-270 cq-] Xp- e-ß-fn¬ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c- th-en-s\-Xn-sc-bpw tI-sk-Sp- ∏m-Sv kn.sF D-Z-b-`m-\p, ho-b-]p-cw F-kv.sF F-kv F-kv ss_-Pp ∏-\- F-∂n-hn-S-ß-fn-se kz-Im- kv.-sF Sn -Un kp-\n¬ -Ip-am-dn- S-ßn-b-h-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. bp-sS `m-K-am-bn ]-cn-tim-[-\ Øp. F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw A-d-Ãv -sN-bvtIm-´-bw: Pn-√m eo-K¬ k¿-ho- cy ]-W-an-S-]m-Sv tI-{μ-ß-fn¬ s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en- ÿm-]-\-Øn-s‚ am-t\-P¿ Xp-S-cp-∂p. C-h-cp-sS ho-´n¬ \n-∂v 12 ap- X-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn sN-dp-X-\ s]-cp-am-¶-c- ]p-Xp-h-en¬ k-kv A-tXm-dn-‰n, Im-™n-c-∏- \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ \n- kv kw-Lw C-hn-sS ]-cn-tim-[- tPm¿-Pv H-fn-hn-em-Wv.I-ºw-sa-´n¬ \m-epw s\-Sp-¶- {Z-∏-{X-ß-fn¬ I-cm¿ D-S-º-Sn-I- Im¿-Øn-tI-b-s‚ a-I≥ Ip-´-s‚ ho-´n¬ am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn ≈n Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-k- c-h-[n tc-J-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn. kw-`- \-bv-°v F-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw I-cn-a-Æq-cn¬ kz-Im-cy ]-W- ≠-Øv aq-∂pw tI-kv c-Pn-ÿ fpw _m-[y-Xm k¿-´n-^n-°-‰p-I- F-Øn A-{I-aw \-S-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-d-Ãv. kv I-Ωn-‰n, Im-™n-c-∏-≈n _m h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v I-´-∏-\- ÿm-]-\w A-S-™p In-S-°p-I- an-S-]m-Sp tI-{μw \-S-Øp-∂ tPm- sN-bv-Xp. G-gp-t]¿ A-d-Ãn-em- fpw aq-∂v _m-¶v ]m-kv _p-°p-IC-h-cn¬ \-n-∂p h-Sn-hmƒ, I-ºn-h-Sn, C-cp-ºv ss]-∏v, ssk-°nƒ ¿ A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂n-h- bn-se ÿm-]-\-Øn-s‚ ]m-Sv- bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v a-s‰m-cp kv Ip-gn-°m-´p-th-en-bp-sS t]-cn- bn. fpw I-s≠-Øn. tIm-S-Xn-bn¬ sN-bn≥, aq-∂p ss_-°p-Iƒ F-∂n-h-bpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Spbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn ¬ W¿-am¿-°pw am-t\-P¿-°p-sa- Xm-gn-´v ÿm-]-\w t]m-en-kv ]q- em-Wp tI-sk-Sp-Ø-Xv. C-bm-fpRm-b-dm-gv-N cm-{Xn t]m-en- lm-P-cm-°n-b C-cp-h-sc-bpw dn- Øp. t]m-en-kn-s‚ km-∂n-[yw a-\-kn-em-°n B-‰n¬-Nm-Sn-bpw HmCu am-kw B-dn-\v ss{S-_¬ Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. ´n. C-∂-se cm-hn-se Cu ÿm- sS ]-°¬ \n-∂p 17 B-[m-c- kn-\p e-`n-® c-l-ky hn-h-c-Øn- am≥-Uv sN-bv-Xv tIm-´-bw h-\n- Sn-bpw c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ t]m-en-kv Hm-Sn-®n-´p ]neo-K¬ s^-Ãv kw-L-Sn-∏n-°pw. Su-Wn¬ sXm-Sp-]p-g-˛-]p-fn- ]-\-Øn-se Po-h-\-°m¿ F-Øn- ߃, 21 sN-°v eo-^p-Iƒ, aq- s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]m-ºm- Xm P-bn-en-te-bv-°v A-b-®p. Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-h-cn¬ ]-e-cp-sS t]-cn-epw ho-b-]p-cw tÃ-jcm-hn-se 9.30\v ]p-©-h-b¬ tZ- b≥-a-e kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ b- ti-j-am-Wp Xp-d-∂p ]-cn- ∂p t{]m-an-k-dn- t\m-´p-Iƒ F- Spw-]m-d {]m-°-≠-sØ ho-´n¬ kn.-sF _m-_p-°p-´≥, F-kv.- \n¬ tI-kp-Iƒ \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. {]-Xn-I-sf C-∂p l-cn-∏m-Sv ho-t£-{X Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ dn-e-b-‚ v l- tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. aq-∂v ∂n-h-bm-Wp ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. D- \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ X- sF- A-_v-Zp¬ jp-°q¿ F-∂n- ^-Ãv-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw. A-d-Ãv kw-L\-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w No-^v hn- b¿- ]¿-t®-gv-kv I-º-\n en-an-‰-Uv B¿.-kn _p-°v, \m-ep hm-l-\- ∂-X cm-{„o-b C-S-s]-S-en-s\ an-gv bp-h-Xn-sb-bpw am-Xm-hn-s\- h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp- Øn¬ kn.]n.H D-Z-b-Ip-am¿, a-t\m-Pv, iymw-Ip-am¿, iymw, \-hm-kv ∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w F-∂ kv-Ym-]-\-Øn-em-bn-cp-∂p ß-fp-sS Io, 24 _m-¶v ap-{Z-∏- Xp-S¿-∂p C-bm-sf I-Ã-Un-bn- bpw A-d-Ãv sN-bv-Xp. j¨-ap-J- ∂p ]-cn-tim-[-\.F-∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp. sN-øpw.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c-: CSp¡n-bn F-«p-t]À A-d-ÌnÂ; tc-J-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn-

ho-Sp-I-b-dn B-{I-a-Ww-;am-c-Im-bp-[-§-fp-am-bn G-gw-K Iz-t«-j³ kw-Lw A-d-ÌnÂ

ss{S-_Â eo-KÂ s^-Ìv B-dn-\v

B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-sâ a-c-W-w; D-¶-X-X-e A-t\z-j-Ww B-h-iy-s¸-«v ]-cm-Xn A-Sn-am-en: kp-ly-Øp-°ƒs°m-∏w h-\-Øn¬ Cu-‰ ti-Jcn-°m≥ t]m-b B-Zn-hm-kn bphm-hn-s‚ a-c-W-w Zp-cq-l-sa-∂v ]-cm-Xn. Ip-´-ºp-g hn-t√-Pn-se am-a-e°-≠w C-fw-πm-ti-cn B-Zn-hmkn-Ip-Sn-bn-se l-cn-Zm-kv (32)s‚ a-c-Ww kw-_-‘n-®mWv ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xv. kw-`-hØn¬ D-∂-X-X-e A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-´v ]-tc-X-s‚ `m-cy kn-‘p ]-cm-Xn \¬-In. I-gn-™ sa-bv A-©n-\p h-\Øn¬ Cu-‰-bpw h-\- hn-`-h-ßfpw ti-J-cn-°m≥ t]m-b l-cnZm-km-Wp Zp-cq-l km-l-N-cyØn¬ a-c-W-s∏-´-Xv. a-c-Øn¬ \n-∂p ho-Wm-Wp A-]-I-Sw kw`-hn-®-sX-∂v C-bm-tfm-sSm-∏w D≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øp-°ƒ sam-gn \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬

a-c-Øn¬ I-b-dm≥ A-dn-bm-Ø l-cn-Zm-kn-s‚ a-c-W-Øn¬ Zp-cql-X Btcm- ] n- ® mWv ap-Jy-a{¥n, B`y-¥-c a{¥n, ]-´nI-Pm-Xn a{¥n, aq∂m¿ Unssh-F-kv]n F-∂na-c-W-s∏-´ h¿-°v ]l-cn-Zm-kv cm-Xn \¬In-bn-cn°p-∂-Xv. a-c-Øn¬ I-b-dm-\-dn-bm-Ø l-cn-Zm-kv a-c-Øn¬ \n-∂pw hoWp a-cn-®p-sh-∂ hm-Zw sX-‰msW-∂pw C-h¿ \¬-In-b ]-cmXn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

sI-Wn-sbm-cp-¡n h-¨ tXm-¡n \n-¶p-Å sh-Sn-tb-äv bp-hm-hv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnÂhm-K-a¨-: ]p-c-bn-S-Øn¬ \n∂p s\-√n-°m ]-dn-°m-s\-Ønb bp-hm-hn-\v sI-Wn-sbm-cp-°n h-®n-cp-∂ tXm-°n¬ \n-∂p-≈ sh-Sn-tb-‰v Kp-cp-X-c ]-cn-°v. A-d°p-fw ]-©m-b-Øn-se Ip-f-amhv A-W-s°-´n-s‚ hr-jv-Sn {]-tZi-am-b I-e-¶-a-Øn ]p-fn-¶pt∂¬ tPm-_n-\m-(37)-Wv sh-Sntb-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. tIm-´-bw ssI-∏-≈n kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p kp-lrØp-°ƒ-s°m-∏-am-Wv tPm_n≥ F-Øn-b-Xv. C-Xn-\n-sS-bmWv sI-Wn-sbm-cp-°n h-®n-cp-∂ tXm-°n¬ \n-∂v tPm-_n-s‚ hb-dn-\p sh-Sn-tb-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Cbm-sf tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. tXm-°v hm-K-a¨ t]men-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-sØ-¶nepw D-S-a-sb Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gn™n-´n-√.-

A-£-c-ap-ä-t¯-¡v aq-hÀ kw-Lw Cu-cm-‰p-t]-´: H-cp-an-®p I-fn-®v ho-Sn-s‚ I-fn-s°m-©-em-bn am-dn aq-h¿ kw-Lw H-cp-an-®v Cu-cm-‰p-t]-´ \-S-bv-°¬ X≥an-b C-kv-em-an-Iv kv-Iq-fn-s‚ ]-Sn-hm-Xn-°¬ F-Øn-bt∏mƒ A-dn-hn-s‚ ap-‰-Øv ]pXp-a-bm-bn am-dn. Cu-cm-‰p-t]-´ \-S-bv-°¬ tIm-∂-®m-S-Øv jn-lm-_v-˛-Aao-\m Z-º-Xn-I-fp-sS a-°-fm-b Aw-P-Xv A-en, Aw-\ X-kv-\nw, A-am-\- \-kv-dn¬ F-∂n-h-cmWv C-∂-se cm-hn-se X≥-anbm C-kv-em-an-Iv kv-Iq-fn¬ {]th-i-t\m¬-k-h-Øn¬ FØn-b-Xv. H-tc \n-d-Øn-ep-≈ h-kv-{Xß-fpw _m-Kpw A-Wn-™v amXm-]n-Xm-°-fp-sS C-cp-h-i-ßfn-em-bn ap-h¿ -kw-Lw kv-Iqƒ ap-‰-tØ-°v F-Øn-b-t∏mƒ Iq-

-Aw-P-Xv A-en, Aw-\- X-kv-\nw, A-am-\ \-kv-dn≥ F-∂n-h¿ kv-Iq-fn-te-°v F-Øp-∂p h-c-th-‰-Xv. ´p-Im-sc kzo-I-cn-°m≥ A- ´n-I-sf [ym-]-I-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw F¬.sI.Pn hn-Zym¿-Yn-I-fm-bnIm- Ø p- \ n¬- ° p- I - b m- b n- c p- ´m-Wv aq-h-cpw X≥-an-b C-kv-em∂p. a-[p-cw \¬-In-bm-Wp Ip- an-Iv kv-Iq-fn-se-Øn-b-Xv.

`-£y hn-j-_m-[; \-gv-kn-Mv tlm-Ì A-S-¨p-]q-«n B-e-∏p-g: `-£y-hn-j-_m-[-sb Xp-S¿-∂v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bv°p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kvIqƒ Hm-^v \-gv-kn-Mv tlm--ì A-S-®p-]q-´n. Xn-¶-fm-gv-N cm-hnse-tbm-sS 18Hm-fw h-cp-∂ hnZym¿-Yn-I-sf `-£y-hn-j-_m-[sb Xp-S¿-∂v P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn-se A-Xym-ln-X hn-`m-KØn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p. Rmb-dm-gv-N ssh-Io-´v I-gn-®-tNm-dv, Xo-b¬, ap-´ F-∂n-h-bn¬ \n-∂mWp `-£y-hn-j-_m-[ G-‰-sX-∂p I-cp-Xp-∂p. h-b-dp-th-Z-\, O¿-±n h-b-dn-f°w Xp-S-ßn-b-h Im-c-W-am-Wp hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf B-ip-]-{X-nbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. tlm-Ãense Ip-g¬ In-W-dn-se P-ew ti-J-cn-®p ]-cn-tim-[-\-bv-°v A-b-®n-´p-≠v. `-£-W A-h-in„-ß-fpw ]-cn-tim-[-\-bv-°v hnt[-b-am-°n-bn-´p-≠v. H-cm-gv-N-bmbn ]-e hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°pw CØ-c-Øn-ep-≈ im-co-cn-I A-kz-

ÿ-X-I-fp-≈-Xm-bn A-dn-bp∂p. I-gn-™ Zn-h-k-tØm-sSbm-Wp Iq-´-tØm-sS hn-Zym¿-Yn\n-Iƒ-°v B-tcm-Ky {]-iv-\-ßfp-≠m-b-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-Zym¿-Yn\n-I-sf {]-th-in-∏n-®-Xv. C-Sp°n-bn¬ \-S-∂ \-gv-kn-Mv Atkm-kn-tb-j-s‚ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn\p ti-jw Xn-cn-sI h-cp-∂ h-gn I-gn-® B-lm-c-am-Wv B-tcm-Ky {]-iv-\w D-b¿-Øn-b-sX-∂m-Wv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS hni-Zo-I-c-Ww. kw-`-h-a-dn-™p Sn Fw tXma-kv sF-k-°v Fw.F¬.F tlm-kv-‰-en-se-Øn hn-Zym¿-Yn\n-I-tfm-Sv Im-cy-߃ tNm-Zn-®dn-™p. ssh-Ip-t∂-c-tØm-sS A-t©m-fw \-gv-kn-Mv hn-Zym¿-Yn\n-I-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®-tXm-sS tlm-kv-‰¬ A-S®p-]q-´m≥ A-[n-Ir-X¿ Xo-cp-am\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

ho-Spw I-S-bpw I-¯n-\-in-¨p

k-\o-j-bp-sS sIm-e-]m-X-I-w: h-Ip-¸v-X-e A-t\z-j-Ww F-kv.sF-s¡-Xn-tc am-{Xw t]m-sc-¶v

ssh-°w: ho-Spw C-Xn-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ I-S-bpw ]q¿-W-ambn I-Øn-\-in-®p. C-∂-se ]pe¿-s® H-∂n-\p ssh-°-{]-bm¿ tXm-´m-d-an-‰w tZ-ho-t£-{X-Øn\p k-ao-]-Øp-≈ ]p-Ø≥-]-dºn¬ hn-P-b-s‚ ho-´n-em-Wp Xo∏n-Sn-Ø-ap-≠m-b-Xv. hn-P-b-s‚ A-—-s‚ k-tlm-Z-cn a-cn-®-Xn\m¬ kw-`-h- k-a-b-Øv ho-´n¬ B-fn-√m-bn-cp-∂p. G-I-tZ-iw \m-ep e-£w cq-]-bp-sS \-jv-Sw I-W-°m-°p-∂p. Kr-tlm-]-I-cW-߃, \m-e-c-∏-h-s‚ am-e, 23,000 cq-], B-[m-cw, td-j≥ Im¿-Uv, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv, tam-t´m¿, I-S-bn-se ]-e-N-c-°v km-[-\-߃, Kym-kv kn-en-≠¿ F-∂n-h-sb-√mw I-Øn-b-a¿-∂p. I-Sp-Øp-cp-Øn-bn¬ \n-∂v ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xob-W-®-Xv. F-∂m¬ C-Xn-\p≈n¬ ho-Spw I-S-bpw ]q¿-W-ambn I-Øn-b-a¿-∂p.

Ip-d-hn-e-ßm-Sv: I-f-Øq-cn¬ aq∂p h-b- p-Im-cn k-\o-j-bp-sS sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-‘s∏-´v {]n≥-kn-∏n¬ F-kv.sF jm-Pn-tam-s\-Xn-tc am-{Xw h-Ip∏v-X-e A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂Xn-s\-Xn-tc hym-]-I {]-Xn-tj[w. Ip-d-hn-e-ßm-Sv t]m-en-kns‚ {]m-Y-an-I A-t\z-j-WØn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-bn-´p-s≠∂ B-t£-]-Øn-em-Wv A-t\zj-Ww. Ip-´n-sb Im-Wm-\n-s√-∂v 21\v t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ amXm-hv Sn‚p tKm-]m-e-≥, Iq-´p-Imcn Pn-\m-tamƒ, Im-ap-I≥ tPymXn-jv F-∂n-h¿ A-dn-bn-®n-´pw \n-b-a- -\-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°p-∂Xn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-b-Xn¬ {]n≥-kn-∏¬ F-kv.sF-bv-°v F-

tZ-io-b -]m-X-b-cn-Inse A-\-[n-Ir-X a-s®-Sp-¸v -tÌ sN-bv-Xp A-Sn-am-en: Km¿-ln-Im-h-iy-Øns\-∂ t]-cn¬ tZ-io-b- ]m-X-bcn-In¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn a-sÆSp-°p-∂-Xv B¿.-Un-.H-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ d-h-\yq kw-Lw tà sN-bv-Xp. C-cp-ºp-]m-ew ke-^n a-kv-Pn-Zn-\p k-ao-]w kzIm-cy hy-‡n D-tZym-K-ÿ-˛-cm{„o-b H-Øm-i-tbm-sS \-S-Ønb A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-°-emWp X-S-™-Xv. A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn-t\°mƒ Iq-Sp-X¬ a-Æp {]-tZ-iØp \n-∂p \o-°w sN-bv-X-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn kzo-Icn-®-sX-∂p tZ-hn-Ip-fw B¿.-Un.H A-dn-bn-®p. a-Æp \o-°w -sNøp-∂-Xn-\p d-h-\yq k-_v Un-hnj-\n¬ \n-∂m-Wv A-\p-a-Xn hmßn-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬ A-\p-aXn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xv A-\[n-Ir-X-am-bn \q-dp-°-W-°n-\p tem-Uv a-Æm-Wp I-S-Øn-b-Xv. aÆp-\o-°w sN-øp-∂-Xn-\p d-h-

-C-cp-ºp-]m-ew Su-Wn¬ tZ-io-b-]m-X-b-cn-In-se a-sÆ-Sp-∏v \yp k-_v Un-hn-j-\n¬ \n-∂p ø-W-sa-¶n¬ ssa-\n-Mv B‚ v e-`n-°p-∂ A-\p-a-Xn -{]-Im-cw Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏n-s‚ dn-t]m¿125 Fw Iyq-_v (50 tem-Uv) a-Æv ´v Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øn Xn-cp-h-\\o-°w- sN-øm-t\ km-[n-°q. C- ¥-]p-c-sØ ]-cn-ÿn-Xn B-LmXn¬ A-[n-Iw a-Æp \o-°w -sN- X ]T-\ A-tXm-dn-‰n-bn¬- \n-∂v

A-¿-¸³-tIm-hn K-h. kv-IqÄ hm-³ Hm-Sn-¡p-¶-Xp {]-[m-\m-[ym-]-I³-

A-\p-a-Xn hm-ß-Ww. C-Xn¬ Xs∂ I-fn-a-Æv ap-X-em-b-h \o°w- sN-øm≥ I-e-Œ¿ ap-tJ-\bm-Wv A-t]-£ \¬-tI-≠-Xv. ]-cn-ÿn-Xn B-Lm-X ]T-\ AtXm-dn-‰n-bp-sS (Fkv.C.sF.F.F) sh-_v-ssk‰n¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ A-t]£m-t^m-dw Uu¨-tem-Uv- sNbv-Xp th-Ww C-Ø-c-Øn¬ At]-£ \¬-Im≥. \n-b-a- ]m-e-Icm-h-s´ C-h-sbm-∂pw I-≠n-s√∂pw \-Sn-°p-∂p. ]-cn-ÿn-Xn B-Lm-X AtXm-dn-‰n A-\p-h-Zn-°p-∂ F≥.H.kn., d-h-\yp Un-hn-jW¬ Hm-^o-k¿ \¬-Ip-∂ F≥.H.kn, a-Æv \o-°w -sNøm≥ D-t±-in-°p-∂ ÿ-e-Øns‚ ssI-h-i k¿-´n-^n-°-‰v, k¿-th- am-∏n-s‚ hn-t√-Pv Hm-^nk¿ tc-J-s∏-Sp-Øn-b ÿ-eØn-s‚ kv-sI-®v, a-Æv \n-t£]n-°p-∂ ÿ-e-Øn-s‚ k¿-th

t^mw Xp-S-ßn-b-h Dƒ-s∏-SpØn-bm-Wv A-t]-£ \¬-tI-≠Xv.Xp-S¿-∂v A-\p-a-Xn-bn¬ e-`n°p-∂ A-f-hn¬ am-{X-ta a-Æv \o-°m-hq. F-∂m¬ A-\p-a-Xnbp-sS a-d-hn¬ A-f-hn¬ Iq-SpX¬ a-Æv \o-°-sw-N-bv-Xp h-cp∂p-≠v. C-Xp {In-an-\¬ Ip-‰-ambn tI-kv F-Sp-°m-hp-∂ Ip-‰-amWv. a-Æv \o-°w sN-øm≥ A-\pa-Xn \¬-Ip-∂ D-tZym-K-ÿ¿ A-f-hn¬ Iq-Sp-X¬ a-Æv \o-°w sN-bv-tXm-sb-∂p A-t\z-jn-°mdn-√. Iq-Sm-sX d-h-\yp-hn-se Nne D-tZym-K-ÿ¿ A-\-[n-Ir-X asÆ-Sp-∏n-\v H-Øm-i sN-øp-∂Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v. I-gn™ Zn-h-kw A-\-[n-Ir-X a-sÆSp-∏p kw-_-‘n-®v D-tKym-ÿ¿°v hn-h-cw \¬-In-b {]-tZ-i-hmkn-I-fp-sS t]-cpw hn-em-k-hpw a-sÆ-Sp-∏v kw-L-Øn-\p tNm¿Øn \¬-In-b-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp≠v.

D-∏p-X-d-: A-ø-∏≥-tIm-hn¬ Kh. tam-U¬ {]o- ss{]-a-dn F¬.]n kv-Iq-fn-¬ kv-Iqƒ hm-≥ Hm-Sn°p-∂-Xp {]-[m-\m-[ym-]-I≥. kp-K-X-Ip-am-c≥ {]-[m-\m-[ym]-I-\m-bn F-Øn-b-tXm-sS-bmWv Cu kv-Iq-fn-s‚ ]-cm-[o-\-XIƒ-°v ]-cn-lm-c-am-b-Xv. 2012¬ kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n® ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°ms\-Øn-b C -F-kv _n-Pn-tamƒ Fw.-F¬.-F-bm-Wv Ip-´n-I-fp-sS bm-{Xm {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ an-\n hm≥ A-\p-h-Zn-®-Xv. Xp-S°-Øn¬ ss{U-h-sd \n-b-an-s®¶n-epw ]-W-an-√m-Ø-Xn-\m¬ ]n∂o-Sp H-gn-hm-t°-≠n-h-∂p. XpS¿-∂m-Wv {]-[m-\m-[ym-]-I≥ Cu tPm-en-Iq-Sn G-s‰-Sp-Ø-Xv. Iq-Sm-sX ]-T-\- \n-e-hm-c-Øns\m-∏w I-em-Im-bn-I cw-K-Øpw Ip-´n-I-fp-sS \n-e-hm-cw D-b¿Øm≥ I-gn-™p. 1962¬ B-cw-`n-® kv-Iq-fn¬

∂-Xp-t]m-se cm-{Xn-bn¬ Uyq-´nbn¬ D-≠m-bn-cp-∂ a-‰p t]m-enkv D--tZym-K-ÿ¿-°pw Xp-ey-]¶p-s≠-∂m-Wv B-t£-]w. Ip-´nbp-sS a-c-Ww A-kz-m-`m-hn-I a-cW-am-bn F-gp-Xn-X-≈m≥ tem°¬ t]m-en-kn-\v t{]-c-W Bb L-S-I-߃ I-≠p-]n-Sn-°msX h-Ip-∏v X-e \-S-]-Sn F-Sp-°p∂-Xn¬ A¿-Y-an-√-∂m-Wv t]men-kn-se H-cp-hn-`m-Kw ]-d-bp-∂Xv. F-kv.sF-bv-s°-Xn-tc \-S-]Sn F-Sp-°p-∂-tXm-sSm-∏w tIkn-s‚ B-Zy-L-´-Øn¬ C≥-IzÃv X-øm-dm-°n-b D-tZym-K-ÿ¿ Dƒ- s ∏- s S- b p- ≈ - h ¿- s °- X n- s c B-h-Ww \-S-]-Sn F-Sp-t°-≠sX-∂m-Wp \n-b-a hn-Z-Kv-[-cp-sS A-`n-{]m-bw. {]m-Y-an-I A-t\z-j-Ww \-S-

kv-Iqƒ hm-\n¬ \n-∂p hn-Zym¿-Yn-I-sf C-d-°p-∂ A-ø-∏≥tIm-hn¬ F¬.-]n kv-Iq-fn-se {]-[m-\m-[ym-]-I≥ kp-K-X-Ipam-c≥ 1980em-Wv {]o-ss{]-a-dn Xp-S-ßn- ∂v s]-cn-©mw-Ip-´n k¿-°m¿ b-Xv. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se Xn-cp- bp.-]n kv-Iq-fn-epw ap-cn-°m-´p-Ip´n-bn-se F-bv-U-Uv kv-Iq-fn-em- Sn ss{S-_¬ kv-Iq-fn-epw tk-hWv kp-K-X-Ip-am-c-s‚ A-[ym-]- \w A-\p-jvTn-® ti-j-am-Wv AI Po-hn-Xw B-cw-`n-®-Xv. Xp-S¿- ø-∏≥ tIm-hn-en¬ F-Øn-b-Xv.

Øn-b t]m-en-kn-s‚ \-S-]-SnIƒ hn-hm-Z-am-b-Xn-\m ¬ B-`y¥-c-a-{¥n C-S-s]-´-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv k-\o-j-bp-sS a-c-Ww sIm-e-]m-X-I-am-sW-∂v F-´mw\mƒ sX-fn-bp-∂-Xpw am-Xm-hv Sn‚p-hn-s\ F-‰p-am-\q¿ kn.sF hn B¿ c-hn-Ip-am-dn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-f-f {]-Xy-I kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xpw. F-∂m¬ kw-`-h-Øn¬ Fkv.sF-sb -am-{Xw I-cp-hm-°n Ip-‰-°m-cm-b a-‰p t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-sc h-Ip-∏v-X-e \-S-]Sn-I-fn¬ \n-∂p c-£-s∏-SpØm≥ {]-ap-J cm-{„o-b t\-Xm°ƒ Xn-c-°n-´ {i-a-߃ B-cw`n-®-Xm-bn \m-´p-Im¿ B-tcm-]n®p. Ip-´n-I-sf Im-Wm-Xm-bn F∂v tc-Jm-aq-e-tam t^m-Wn-ep-

^-bÀt^m-gv-kn-\p 40 tIm-Sn-bp-sS ]p-Xn-b D-]-I-c-W-§Ä: sN-¶n-¯-e B-e-∏p-g: ^-b¿ t^m-gv-kn-\p 40 tIm-Sn-bp-sS ]p-Xn-b D-]-I-c-W߃ hm-ßm≥ \-S-]-Sn-bm-sb-∂v a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d™p. Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-Iƒ D-≠m-bm¬ t\-cn-Sp-∂-Xn-\p-≈ aps∂m-cp-°-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\v tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. ^-b¿ t^m-gv-kn-se H-gn-hp-Iƒ \n-I-Øm≥ ]n.-F-kv.-kn \-S-]Sn Xp-S-ßn-b-Xm-bpw A-t±-lw ]-d-™p. Un-km-ÿ am-t\-Pv-sa‚ v ^-≠n¬ \n-∂v ^-b¿ t^m-gv-kn-\p-≈ D-]-I-c-W-߃ hm-ßpw. C-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \-S-°p-∂ tbm-K-Ø-n¬ I-S¬ `n-Øn \n¿-Ωm-Ww kw-_-‘n-®p Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw. C-Xn-\m-bn kv-t]m´p-Iƒ I-s≠-Øn D-S≥ dn-t∏m¿-´v \¬-I-W-sa-∂v a-{¥n I-e-Iv-S¿°p \n¿-tZ-iw \¬-In. B-ip-]-{Xn-I-fn¬ a-cp-∂p Ip-dn-®p sIm-Sp°p-∂ hn-j-b-Øn¬ hn-Pn-e≥-kn-s‚ hym-]-I-am-b \n-co-£-Ww D≠m-hp-sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p. B-ip-]-{Xn-I-fn¬ a-cp-∂p tÃm-°p-≈-t∏m-gpw A-h tcm-Kn-Iƒ°p \¬-Im-sX Nn-e tUm-Iv-S¿-am¿ ]p-d-tØ-°v a-cp-∂n-\p Ip-dn-®p sIm-Sp-°p-∂ {]-h-W-X ]-e-bn-S-Øpw Im-Wp-∂p-s≠-∂pw C-Xv Ah-km-\n-∏n-°-W-sa-∂pw sI -kn th-Wp-tKm-]m¬ Fw.-]n. tbm-KØn¬ B-h-iy-s∏-´p. hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn-se sh-≈-s°-´v H-gn-hm°m-\pw k-Xz-c-\-S-]-Sn th-W-sa-∂v Fw.-]n. B-h-iy-s∏-´p.

sS-tbm ]-cm-Xn e-`n-®m¬ D-S≥ A-t\z-j-Ww B-cw-`n-°-W-sa∂ D-∂-X-X-e \n¿-tZ-iw Cu kw-`-h-Øn¬ ]m-en-°-s∏-´n-´ns√-∂pw F-kv.sF-bp-sS \-S-]Sn {I-a-ß-fn¬ ho-gv-N kw-`-hn-®n´p-s≠-∂pw tIm-´-bw Unssh.F-kv.]n hn A-Pn-Øv Ipam¿ I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Fkv.sF \¬-In-b hn-i-Zo-I-c-WØn-em-Wp ho-gv-N-Iƒ I-s≠Øn-b-sX-∂v Un-ssh.F-kv.]n ]-d-™p. C-Xp-Im-c-Ww Iq-Sp-X¬ \nb-a-\-S-]-Sn ssI-s°m-t≈-≠-Xv Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bpw B-`y-¥-c- h-Ip-∏p-am-bX -- p-sIm≠v hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-°v k-a¿-∏n®p- I-gn-™-Xm-bpw hn A-Pn-Øv A-dn-bn-®p.

]-Z-hn H-gn-ªn-«pw Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv a-S-¡n \Â-Inbnà ]o-cp-ta-Sv: ]-Z-hn H-gn-™v H-cp h¿-jw ]n-∂n-´n-´pw B-`y-¥-c hIp-∏n¬ \n-∂p e-`n-® Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv Xn-cn-sI G¬-∏n°m-Ø ap≥ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ n-s‚ \-S-]-Sn hn-hm-ZØn-¬. ]o-cp-ta-Sv {Km-a-∏-©m-bØv ap≥ {]-kn-U-‚ v A-e-Iv-kv h¿-Ko-km-Wv kv-Ym-\w H-gn-bptºmƒ Xn-cn-sI \¬-tI-≠ Xncn-®-dn-b¬ Im¿-Uv ssI-h-iw kq-£n-°p-∂-Xv. sk-{I-t´-dn-b-‰v A-S-°-ap-≈ {]-[m-\ ÿ-e-ß-fn¬ {]-kn-U‚n-s‚ Im¿-Uv D-]t- bm-Kn-®v \n-ch-[n Im-cy-߃ C-t±-lw X-cs - ∏Sp-Øp-∂-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap≠v. b-Ym-k-a-bw Im¿-Uv Xn-cnsI \¬-Im-ØX - p {In-an-\¬ Ip‰-am-Wv. F-∂m¬ `-c-W-I-£nbn¬-s∏-´ B-fm-bX - n-\m¬ \-S] - Sn-sb-Sp-°m≥ h-Ip-∏pw t]m-enkpw X-øm-dm-hp-∂n-√.-


{]mtZ-inIw

3 Pq¨ 2014 sNmΔ

koTTAYAM/PTA

3

Adnbn-¸pIÄ

kzm-`n-am³ ]-²-Xn-bn c-Pn-ÌÀ sN-¿mw ]-Ø-\w-Xn-´: kw-ÿm-\ k¿°m¿ B-hn-jv-I-cn-®p \-S-∏m°n-b kzm-`n-am≥ ]-≤-Xn {]-Imcw s]m-Xp-P-\-߃-°v hy-Xykv-X sXm-gn¬ ta-J-e-I-fn¬ sXm-gn-em-fn-I-sf e-`y-am-°p-∂Xn-\v Im¿-s]‚¿, G.kn. B‚ v d-{^n-P-td-‰¿ dn-∏-b¿, Ce-Iv-{Sn-°¬ dn-∏-b¿, Kym-kv Ãu dn-∏-b¿, π-_n-Mv dn-∏-b¿, Sn.-hn.- - -C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv dn∏-b¿, sX-ßp-I-b-‰w ta-J-e-Ifn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ sN-∂o¿°-c K-h. sF.-Sn.-sF-bp-am-bn _-‘-s∏-´v t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw. s]m-Xp-P-\-߃-°v sXmgn¬ \-S-Øp-∂-Xn-\v G-Xv ta-Je-bn¬-s∏-´ sXm-gn-em-fn-I-sfbm-Wv B-h-iyw F-∂-Xv A-dnbn-°-Ww.- -

Xm-eq-¡v hn-I-k-\k-an-Xntbm-Kw 7\v

tIm-∂n: Xm-eq-°v hn-I-k-\ kan-Xn-bp-sS B-Zy tbm-Kw G-gn\v cm-hn-se 10.-30 \v tIm-∂n Xmeq-°m-^n-kn¬ tN-cp-sa-∂v tIm-∂n X-l-ko¬-Zm¿ A-dn-bn®p.- -

aq-gn-bmÀ Umw Xp-d-¡pw

Nn-‰m¿: I-°m-Sv P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-b aq-gnbm¿ Umw ]-cn-tim-[-\-bv-°mbn C-∂v ssh-Io´v A-©p apX¬ Xp-d-∂p-hn-Spw. aq-gn-bm¿ ap-X¬ B-ß-aq-gn h-sc \-Zn-°-c-bn¬ Xm-a-kn°p-∂-h¿ Pm-{K-X ]m-en-°-Wsa-∂v dn-k¿-®v B‚ vUmw tk-^v-‰n Un-hn-j≥ F-Iv-knIyq-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn®p.- -

kn-än-Mv d-±m-¡n

-]-Ø-\w-Xn-´: X-t±-i kz-bw-`-cW ÿm-]-\-߃-°m-bp-≈ Hmw-_p-Uv-kv-am≥ C-∂p ap-X¬ H-º-Xp-h-sc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Hmw-_p-Uv-kv-am≥ Im-cym-e-bØn¬ \-S-Øm≥ \n-›-bn-®n-cp∂ kn-‰n-Mv d-±p-sN-bv-Xp. ]-cn-KW-\-bn-en-cp-∂ tI-kp-I-sf kw-_-‘n-®p-≈ hn-h-c-߃ t\m-´o-kv ap-tJ-\ ]n-∂o-Sv A-dnbn-°pw.- -

In-kp-aw kv-Iq-fn hn-P-tbmÂ-k-hw C-¶v Nn-‰m¿: In-kp-aw K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se hn-Ptbm¬-k-h-hpw Pn-√m ]-©m-bØv ^-≠n¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-® D-®-`m-jn-Wn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\hpw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\p \-S°pw. ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-bpw sF.-F.F-kv. tP-Xm-hp-am-b Fw Sn kn-‘p-hn-s\ N-S-ßn¬ A-\ptam-Zn-°pw. cm-Pp G-{_-lmw Fw.F¬.F. tbm-Kw D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw tIm-a-fw A-\p-cp-≤≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. B-Zn-hm-kn ta-J-e-bn-sebpw \n¿-[-\ Ip-Spw-_-Øn-sebpw Ip-´n-I-fm-Wv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ.

1. Imw]-kv {^-≠v ]¥-fw G-cn-bm I-Ωn-‰n- {]th-i-t\m¬k-h-Øn-s\-Ø-n-bh¿°v a-[p-cw \¬-Ip-∂p 2. sh-´n-∏p-dw K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ "H-cp ssX \-Sp-tºmƒ H-cp X-W¬ \-Sp-∂p-' ]-≤-Xn-sb Ip-dn-®v tªm-°v t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ jm-Pn F k-emw hn-i-Zo-I-cn-°p-∂p 3. kvIqƒ N-tem˛2014s‚ `mKambn t]m]pe¿ {^≠v tIm´m߬ bq-\n-‰v \Ønb ]T-t\m-]I-c-W hn-Xc-Ww F-kv.Un.]n.sF. Pn√m sk-{I´-dn kn-\m-Pv tIm-´m-߬ DZvLm-S\w sNøp∂p

Ipcp-¶p-IÄ¡v Du-jv-a-f h-c-thÂ-s¸m-cp-¡n PnÃ-bn-se§pw {]th-i-t\mÂ-k-hw ]-Ø-\w-Xn-´: ]p-Xn-b A-[y-b\ h¿-j-Øn-\v Du-jv-a-f h-cth¬-s∏m-cp-°n Pn-√-bn-seßpw D¬-k-hm-¥-co-£-Øn¬ {]-h-i-t\m¬-k-hw. -A-£-c tem-I-sØ-Øp-∂ \-hm-K-X-sc h-c-th¬-°p-∂-Xn-\v s]m-Xp-hnZym-`ym-k h-Ip-∏v, Pn-√m ]-©mb-Øv, F-kv.-F-kv.-F. F-∂n-hbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn ¬ kv-Iq-fp-Iƒ-°p ]p-d-sa _n.B¿.kn, Pn-√m X-e-ß-fn-epw {]-th-i-t\m-¬-k-hw hn-]p-e-ambn kw-L-Sn-∏n-®p. {]-th-i-t\m¬k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-hmK-X-cm-b Ip-´n-I-sf kzo-I-cn-°p∂-Xn-\v hn-fw-_-c Pm-Y, ]Tt\m-]-I-c-W In-‰v hn-X-c-Ww, a[p-c ]-e-lm-c hn-X-c-Ww, kvt\-l k-√m-]w, Ip-´n-I-fp-sS Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-∂p.

kv-Iqƒ {]-th-i-t\m-¬k-h-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w ]-¥-fw ]q-gn-°m-Sv K-h. bp.]n. kv-Iq-fn¬ cm-Py-k-` D-]m-[y-£≥ ]n -sP -Ip-cy≥ \n¿-h-ln-°p-∂p aq-l-Øn-\pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ- cw \¬-I-Ww. Xm¬∏-cy- bn-´n-√. km-aq-lnI Xn-≥-a, a-Zym- [y-£-X h-ln-®p.- -\-hm-K-X¿°pw e-`n-°p-I-bp-≈q-sh-∂v cm- ߃°-\p-k-cn-®p hn-Zym-`ym- k-‡n, ]-cn-ÿn-Xn Nq-j-Ww °v cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ aPy-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP kw e-`n-®m¬ ]T\w Ip-´n-Iƒ- F-∂n-h h¿-[n-°p-∂-Xv C-Xn-\p [p-cw ]-I¿-∂p. B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n.- °v B-\-μ-am-hpw. hn-Zym-`ym-k sX-fn-hm-Wv. Ip-cy≥. hn-Zym-`ym-k-Øn-eq-sS km- {]-`m-j-Ww \n¿-h-ln-®p. ]mTkv-Iqƒ {]-th-i-t\m-’-h- cw-K-Øv tI-c-fw ap≥ ]-¥n-bnØn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w em-sW-¶n-epw, hn-Zym-`ym-k- aq-lnI {]-Xn-_-≤-X-bp-≠m-I- ]p-kv-X-I hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S]-¥-fw ]q-gn-°m-Sv k¿-°m¿ Øn-eq-sS e-`n-t°-≠ Kp-W-ß W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knbp.-]n. kv-Iq-fn¬ \n¿-h-ln-°p- ƒ I-W-°n-se-Sp-Øm¬ tI-c- hn-Zym-`ym-k a-{¥n-bp-sS k-tμ- U‚ v k-Pn Nm-t°m-bpw, ]T-\]q-gn-°m-Sv(]-¥-fw): hn-Zym-`ym- I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-jv-S- fw ]n-∂n-em-Wv. hn-Zym-`ym-k- iw sl-Uv-am-ÿ Sn Pn -tKm-]n- In-‰v hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w Pnkw D¬-k-h-am-bn am-dn-bm-te ap-≈ hn-j-bw Xn-c-s™-Sp-Øv Øn-eq-sS e-`n-t°-≠ [m¿-an-I \m-Y≥ ]n-≈ hm-bn-®p. Nn-‰-bw √m ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ Kp-Ww k- ]Tn-°m≥ Ip-´n-Iƒ-°v A-h-k- ]p-tcm-K-Xn kw-ÿm-\-Øp-≠m- tKm-]-Ip-am¿ Fw.F¬.F. A- A-[y-£≥ ]-g-Ip-fw a-[p-hpw,

hn-Zym-`ym-kw DÂ-k-h-am-bn am-d-Ww: ]n -sP -Ip-cy³

B-\-∏m-d: kv-Iq-fp-Iƒ B[p-\n-I-h¬-°-cn-°p-∂-Xn-\v ]p-Xn-b ]-≤-Xn-Iƒ-°v cq-]w \¬-Ip-sa-∂v \-K-c-k-`m sNb¿-am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿ ]d-™p. \-K-c-k-`m-X-e kvIqƒ {]-th-i-t\m¬-k-hw B\-∏m-d K-h. F¬.- -]n.- -Fkn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI Pm-knw-Ip-´n A-[y-£-X hln-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ F-kv ssj-e-P, \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn B¿ F-kv A-\p, kv-Iqƒ sl-Uv-am-ÿ ]n Pn Ko-h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p.

\-hm-K-XÀ-¡v a-[p-chpw I-fn-¸m-«hpw ]-¥fw: Imw]-kv {^-≠v ]¥fw G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ]-¥f-sØ hnhn[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \-hm-K-X-cmbn F-Øn-b Iq-´p-Im¿-°v a-[pchpw I-fn-∏m-´hpw \¬-In kzo-I-cn®p. Imw]-kv {^-≠v Pn√m sk-{I´-dn A≥-km¿ ]¥-fw ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-Zv-Lm S-\w sN-bvXp. G-cn-bm {]-kn U‚ v sj-ao¿, jm≥, {]-`p ]s¶-SpØp.

{]-Ir-Xn-sb a-d-¡m-sX Ip-«n-I-fpw c-£n-Xm-¡-fpw- {]-th-i-t\m-Â-k-h-¯n-\v dm-¦v tP-Xm-¡-fpw ]-Ø-\w-Xn-´: {]-th-i-t\m¬k-hw Ip-´n-Iƒ-°v B-tLm-jam-Wv. \-hm-K-X¿-°v v-Iu-Xp-Ihpw. B-tLm-j-hpw Iu-Xp-Ihpw tIm¿-Øn-W-°n sh-´n-∏pdw K-h.- -F¬.- -]n.- -kv-Iq-fn¬ \-S-∂ _n.- -B¿.- -kn-X-e {]th-i-t\m-¬-k-hw Ip-´n-Iƒ°pw c-£n-Xm-°ƒ-°pw \-hym\p-`-h-am-bn. H-cp ssX \-Sp-tºmƒ H-cp XW¬ \-Sp-∂p F-∂ ap-{Zm-hmIy-Øn-s‚ hn-Øp-Iƒ Ip-cp∂p-a-\- p-I-fn¬ ]m-In ap-f-∏n°m≥ k-hn-ti-j {]-h¿-Ø-\ß-fm-Wv _n.B¿.-kn H-cp-°nb-Xv. H-∂mw ¢m-kn¬ tN-cp-∂

Ip-´n-Iƒ A-h-cp-sS Ip-Spw-_mß-tfm-sSm-∏w kv-Iqƒ h-f-∏n¬ ^-e-hr-£-ssØ-Iƒ \-´p-]n-Sn∏n-®p.- A-—-\pw A-Ω-bpw tN-®nbpw tN-´-\pw ap-Ø-»n-bp-amsbm-s° B-tem-Nn-®v ap≥-Iq´n Xo-cp-am-\n-® t]-cp-Iƒ hr£- s sØ- I ƒ- ° n- ´ p.- - A - ß s\ ap-≈m-Ø-bpw s\-√n-bpw dw_q-Øm-\pw th-∏pw I-Wns°m-∂-bpw H-s° d-lv-a-Øpw A-\n-g-hpw Ip-™m-‰-bpw I-Æ\pw t_m-_n-bp-sam-s°-bm-bn am-dn. F-s‚ a-cw F-s‚ kv-Iqƒ {]-Xn-Pv-R sNm-√n Ip-´n-I-fpw c£n-Xm-°-fpw tN¿-∂v ssX-X-

hml-\m-]-I-S-¯n bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v

C∂-se cm-hn-se ]¥-fw I-S-°m-Sv P-Mv-j-\n¬ sI.F-kv. B¿.Sn.knbpw Hm-t´m-dn-£bpw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b A-]-ISw

]¥fw: sI.Fkv.-B¿.-Sn.kn . _ pw Hmt´m-dn-£bpw Iq´n-bnSn®v bphm-hn\v ]cn-°v. Hmt´m ss{Uh-dmb IS-bv°mSv ]me∏≈n ho´n¬ jmPn-°mWv ]cnt°-‰-Xv. ]¥-fsØ kzIm-cymip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C∂se cmhnse 10\v IS-bv °mSv PMvj-\n-emWv A]-I-Sw. lcn-∏mSv \n∂pw ]Ø-\w-Xn´bnte°v hcnI-bm-bn-cp∂ sI.Fkv.-B¿.-Sn.kn. thWmSv _kv Hmt´m-dn-£-sb CSn®m Wv A]-ISw D≠m-b-Xv.

]-IÀ-¨-hym-[n: B-tcm-Ky-h-Ip-¸v H-gn-ªp-am-dp-¶p A-Sq¿: Pn-√-bn¬ a-g-°m-e ]q¿h ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß ƒ G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xn-\v Im-eXm-a-kw t\-cn-Sp-∂p. hn-hn-[ taJ-e-I-fn¬ ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ ]-S¿-∂p ]n-Sn-°p-∂-Xv P-\-sØ `o-Xn-bn-em-°p-∂p. ]-I¿-® hym-[n-Iƒ ]n-Sn-°ptºm-gpw Im-c-Ww I-s≠-Øm\m-hm-sX sIm-Xp-In-s\ ]-gn-]d-™v B-tcm-Ky-h-Ip-∏v D-Ø-chm-Zn-Ø-Øn¬ \n-∂v H-gn-™pam-dp-I-bm-Wv. F-´p h¿-j-am-bn Cu ÿn-Xn Xp-S-cp-I-bm-Wv. 2003¬ Pn-√-bn¬ sU-¶n-∏-\nhym-]-I-am-btXm-sS-bm-Wv sIm-

ssI-∏p-kv-X-I {]-Im-i-\-w Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw Kn-cn-P So-®dpw, K-Wn-X In-‰v hn-X-tWm-ZvLm-S-\w ssX-°q-´-Øn¬ k°o-dpw \n¿-h-ln-®p. A-[ym-]-I-cpw Ip-´n-I-fpw {]-th-i-t\m-¬-k-h Km-\w Be-]n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI -{]-Xm-]≥, hn-Zym`ym-k D-]-U-b-d-Iv-S¿ ]n -F-kv am-Xyp, F-kv-.F-kv.-F. Pn-√m t{]m-P-Iv-Sv Hm-^nk¿ ]n-B¿ cm-tP-{μ≥, U-b-‰v {]n≥-kn-∏¬ tUm.- - -B¿ -{]-∂-Ip-am-c ]n≈, {Km-a-∏-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£-cm-b -Un F≥ -Xr-Xo-]v, cm-Pp I-√p-Ωq-S≥, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw sd-Po\ k-enw, ]-©m-b-Øw-K-fm-b h¬-k-em Ip-am-cn, A-P-b-Ipam¿, F.- - -C.- -H C -c-a-Wn, ]q¿h hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\ ap-Jy c£m-[n-Im-cn sI -]n N-{μ-ti-Jc-°p-dp-∏v, ]n.- -Sn.- -F {]-knU‚ v Sn -F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥, U-b-‰v ko-\n-b¿ e-Iv-N-d¿ sI a-[p-kq-Z-\≥ ]n-≈, F-kv.- - F-kv.- -F Pn-√m t{]m-{Kmw Hm^nk¿ F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ kw-_-‘n-®p.- -

kv-Iq-fp-IÄ B-[p-\n-I-hÂ-¡-cn-¡p-w: \-K-c-k-`m sN-bÀ-am³

Xp-In-s\-Xn-tc-bp-≈ {]-Xn-tcm[w i-‡-am-°-W-sa-∂m-h-iyw D-b¿-∂-Xv. ip-≤ P-e-Øn¬ s]-cp-Ip-∂ Cu-Un-kv sIm-Xp-Ip-I-fm-Wv sU-¶n-∏-\n, Nn-°p≥-Kp-\n-b F∂n-h ]-c-Øp-∂-sX-∂v B-tcmKy ta-J-e-bn-se hn-hn-[ ]T-\߃ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. CXv Iq-Sm-sX-bm-Wv F-en-∏-\n-bpsS `o-j-Wn. s]m-Xp \n-c-Øp-Ifn-se kw-kv-I-cn-°-∏-Sm-sX InS-°p-∂ J-c-am-en-\yw F-en-I-fpsS hm-k-ÿ-e-am-sW-∂pw CXn-\m-h-iy-am-b {]-Xn-tcm-[ {]h¿-Ø-\-߃ hym-]-I-am-°-W-

Iƒ \-´p.-ssX-Iƒ \-Sp-∂ Nn-{X-߃ {]n‚p sN-bv-X k¿-´n-^n-°-‰pIƒ \¬-In. U-b-‰v ^m-°¬-‰n sd-Pn≥ G-{_-lmw F-s‚ a-cw F-s‚ kv-Iqƒ {]-Xn-Pv-R sNm√n s°m-Sp-Øp. B-tLm-j߃ ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ F kp-tc-jv Ip-am¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Ãm≥Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ sI Pm-knw Ip´n A-[y-£-X h-ln-®p. ap-\nkn-∏¬ sU-]yq-´n sN-b¿-t]-gvk¨ B-\n k-Pn hn-Zym-`ym-k a-{¥n-bp-sS k-tμ-iw hm-bn-®p.-c-£n-Xm-°ƒ-°p-≈ ssI-∏pkv-X-Iw ]-cn-c-£-bp-sS ]mT-

߃ \-K-c-k-` sk-{I-´-dn B¿ F-kv- A-\p -{]-Im-i-\w sN-bvXp. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv Sn k°o¿ lp-k-bv≥, hm¿-Uv Iu ¨-kn-e¿ A-\n¬ Ip-am¿, ]n Pn k-Xo-jv Ip-am¿, kn.- -B¿.kn.- -tIm Hm˛Hm-Un-t\-‰¿-amcm-b B-\n-b-Ω tXm-a-kv, an-\n tPm¿-Pv, sI e-X, F≥ F-kv A-\n-X, sP F-kv dn-tkm-gv-kv A-[ym-]-I-cm-b hn tc-Wp-Im tZ-hn, F-kv ssj-Pp kw-km-cn®p.- tªm-°v t{]m-{Kmw Hm-^n k ¿ jm-Pn F k-emw {]-h¿-Ø-\߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.- -

hm-X-I iv-a-im-\w ]-Wn-ap-S-¡n-; ar-X-tZ-lw Ip-gn-¨n-«p Xn-cp-h-√: \-K-c-k-`-bp-sS hm-XI ivv-a-im-\-Øn¬ kw-kv-I-cn°m≥ sIm-≠p h-∂ ar-X-tZ-lw hm-X-I iv-a-im-\w ]-Wn-ap-S-°nb-tXm-sS, iv-a-im-\ h-f-∏n¬ Ipgn-®n-´p. t\-∏mƒ kz-tZ-in sk¿_m-Zqcn(61)s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se ssh-Io-´v ap-t∂m-sS ivva-im-\ h-f-∏n¬ Ip-gn-®n-´-Xv. hmX-I ivv-a-im-\w {]-h¿-Øn-°p∂n-\m-h-iy-am-b sh-≈w I-SØn hn-Sp-∂ ss]-∏n-se tNm¿-®bm-Wv ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn°p-∂-Xn-\v X-S- -am-b-Xv. Kp¿Jm tPm-en-bn¬ G¿-∏n-´n-cp-∂bm-fm-Wv ]-tc-X≥. t\-∏m-fn¬

\n-s∂-Øn-b _-‘p-°-fp-sS km-∂n-[y-Øn-em-bn-cp-∂p kwkv-Im-c N-S-ßp-Iƒ X-S- -s∏-´Xv.

hmÀ-jn-I k-t½-f-\w Xn-cp-h-√: Hm-X-d ssX-a-d-hpw-Ic tI-{μ-am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ ]n F a-t\m-Pv sa-tΩm-dn-b¬ Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS A-©m-a-Xv hm¿-jn-I k-tΩ-f\w \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\v amXyp Sn tXm-a-kv Fw.F¬.F. DvZ-Lm-S-\w sN-øpw. skm-ssk-‰n {]-kn-U‚ v hn B¿ {]-Zo-]v-Ipam¿ A-[y-£-X h-ln-°pw.

sIm-Sp-¥-d: K-h. F¬.]n. kvIq-fn¬ \-S-∂ {]-th-i-t\m¬k-hw dm-¶v tP-Xm-°-fp-sS km-∂n-[yw -sIm-≠v {i-t≤-bam-bn. tI-c-f sa-Un-°¬ {]-thi-\ ]-co-£-bn-se aq-∂mw dm¶v tP-Xm-hv B-_n-Zv A-enJm≥ {]-th-i-t\m-¬-k-h ]cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cp-∂p. kw-ÿm-\ \-gv-knMv ]-co-£-bn¬ H-∂mw dm-¶pIm-cn-bpw kv-Ip-fn-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-\n-bp-am-b F-kv B-cy ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. C-cp-h-cpw X-ß-fp-sS co-

Pw-Cb-¯p D-e-am Pn-Ãm I¬-h³-j³

A-Sq¿: [¿-a ÿm-]-\-߃ \-S-Øp-∂-h¿ A-\y kw-ÿm-\-ßfn¬ t]m-bn \-S-Ø-W-sa-∂ B-`y-¥-c a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-ebp-sS {]-kv-Xm-h-\- h-kv-Xp-Xm hn-cp-≤-am-sW-∂v Z-£n-W tI-c-fm e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ A-Sq¿ ta-J-em tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-I-fn-se A-\m-Ym-e-b-ß-fn-te-°v DØ-tc-¥y-bn-se Z-cn-{Z {Km-a-ß-fn¬ \n-∂pw sa-®-s∏-´ Po-hn-X kml-N-cy-hpw hn-Zym-`ym-k-hpw tX-Sn-sb-Øp-∂ Ip-´n-I-sf sIm-≠p hcp-∂-Xv a-\p-jy-I-S-Øm-bn Nn-{Xo-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-X tI-c-fm k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Spw {]Xn-tj-[m¿l-am-Wv. kw-`-h-Øn¬ {]kv-Xm-h-\ ]n≥-h-en-°m≥ B-`y-¥-c a-{¥n X-øm-dm-h-W-sa-∂pw A-\m-Ym-e-b \-S-Øn-∏p-°m¿-s°-Xn-tc F-Sp-Øn-cn-°p-∂ tI-kpIƒ ]n≥-h-en-°m-Ø ]-£w i-Iv-X-am-bn {]-Xn-tj-[n-°p-sa-∂pw tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. ta-J-em {]-kn-U‚ v k-eow jm au-ehn A-[y-£-X h-ln-®p.

tIm-∂n: Z-£n-W tI-c-fm PwCb-Øp¬ D-e-am Pn-√m I¨h≥-j≥ C-∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ tIm-∂n i-d^ - p¬ C-kve - m-w a-Zvd - km Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. kw-ÿm-\ {]-kn-U ‚ v A ¬ D-kvX - m-Xv ap-km au-eh - n, A∂-kow No-^v F-Un-‰¿ A¬ lmPv ]n ]n ap-lΩ - Z- v C-kl v- m-Jv aue-hn A¬ Jm-kn-an kw-_-‘n°p-sa-∂v Pn-√m {]-kn-U‚ v A¬ lm-^n-kv ap-Po-_p¿ d-la v- m≥ aue-hn A¬ Jm-kn-an, ]n F i-co^p-±o≥ au-eh - n A-dn-bn-®p.

c≥ \m-b¿, ap≥ ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿ sI -F-kv hn-aem-tZ-hn, ]n F≥ -c-Xv-\-Ω, kn F¬ -a-Wn-b-Ω, sI -Hm-a\ A-Ω, Fw.-Un. -e-Xm-Ip-amcn, B¿ -A-cp¨-Ip-am¿, B\n h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p. Fkv.- - -F-kv.- - -F¬.- -kn, πkv-Sp ]-co-£-bn¬ an-I-® hnP-bw t\-Sn-b ]q¿-h hn-Zym¿Yn-I-sf tbm-Kw A-\p-tam-Zn®p. Ip-´n-I-fp-sS I-em-]-cn-]mSn-Iƒ, a-[p-c-]-e-lm-c hn-X-cWw, k-Zy F-∂n-h {]-th-i-\ ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®v \S-∂p.

km-´z-\ ]-cn-N-c-W Npcp¡¯n ]-²-Xn; kÀ-«n-^n-¡-äv- ssh-Zyp-Xn ap-S-¡w; P-\-¯n-\v Zp-cn-X-am-hp-¶p Xn-cp-h√ - : \-Kc - Ø - n-epw k-ao-] {]-tZ-iß - f - n-epw ssh-Zyp-Xn hn-X\Â-In c-Ww Xp-S¿-®b - m-bn X-S - s - ∏-Sp-∂X - v P-\Ø - n-\v Zp-cn-Xa - m-hp-∂p. am-cm-a¨: Pn-√b - n-se km-¥z-\ ]-cn-N-c-W- ]-≤-Xn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ I-Ωyq-Wn-‰n \-gv-kpam¿, Ãm-^v \-gv-kp-am-¿, ^n-kntbm-sX-dm-∏n-Ãv F-∂n-h-cp-sS {]-h¿-Ø-\ A-h-tem-I-\-hpw, 2014˛15 ]-≤-Xn X-bm-dm-°-epw am-cm-a¨ do-{Sn-‰v sk‚-dn¬ \-S∂p. Pn-√b - n-se 54 {Km-a∏ - © - m-bØp-If - pw, aq-∂v ap-\n-kn-∏m-en-‰nI-fpw ]-≤X - n \-S∏ - m-°n-hc - p-∂p. Xn-cp-h√ - , a-√∏ - ≈ - n, dm-∂n Xm-eq°v B-ip-]{- Xn-If - n-epw, A-Sq¿ Kh.B-ip-]{- Xn-bn-epw, tIm-gt- ©cn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-ep-am-bn hn-Z-Kv-[ ]m-en-tb-‰o-hv bq-\n-‰pIƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v.

sa-∂pw \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. a™-∏n-Ø-Øn-s‚ hym-]-\-hpw Nn-°≥-t]m-Iv-kpw, O¿-Zn, AXn-km-c tcm-K-ß-fpw hym-]-Iam-bn Pn-√-bn¬ I-≠p-h-cp-∂p. ]-I¿-®-∏-\n hy-Xy-kv-X cq-]-ßfn¬ F-√m-h¿-j-hpw Pn-√-bn¬ hym-]n-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v k-a-{K-am-b ]T-\w A-\n-hm-cyam-sW-∂v C-Xn-t\m-S-Iw B-h- Pn-√-bn-se km-¥z-\ ]-cn-N-c-W ]-≤-Xn A-h-tem-I-\ tbm-Kw am-cm-a¨ dn-{So-‰v sk‚-dn¬ iy-ap-b¿-∂n-´p-≠v. C-Xn-\m-bn Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI -Pn -A-\n-X D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p tem-Im-tcm-Ky kw-L-S-bp-tS-XS-°-ap-≈ B-tcm-Ky h-Ip-∏p-ambn _-‘-s∏-´ G-P≥-kn-I-fp-sS k-lm-bw tX-S-W-sa-∂pw B-hiyw D-b¿-∂n-cp-∂p.- -

B-`y-´-c a-{´n-bp-sS \n-e-]m-Sv {]-Xn-tj-[mÀ-lw

Xn-bpw ]T-\-Øn¬ {i-≤n-t°≠ Im-cy-ß-fpw hn-i-Zo-I-cn-®t∏mƒ Ip-´n-Iƒ Pn-⁄m-ktbm-sS tI-´n-cp-∂p. c-≠v t]¿-°pw kv-Iq-fn-s‚ h-I D-]-lm-c-ß-fpw hn-X-cWw sN-bv-Xp. {]-th-i-t\m-¬k-h-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ap\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿ _m_p-hn-f-hn-\m¬ \n¿-h-ln-®p. ]mT-]p-kv-X-I hn-X-c-tWm-ZvLm-S-\w \-K-c-k-`m Iu¨kn-e¿ sI Pn {]-Im-iv \n¿-hln-®p. ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-L-S\m {]-kn-U‚ v ]n -B¿ -{io-[-

ap-∂d - n-bn-∏n-√m-sX a-Wn-°q-dp-It- fm-fw ssh-Zyp-Xn hn-Xc - W - w X-S -s∏-Sp-∂p. ]-I¬ k-ab - ß - f - n-se ssh-Zyp-Xn ap-S° - w hym-]m-c ÿm-]\ - ß - f - p-sS {]-h¿-Ø\ - s - Ø km-ca - m-bn _m-[n-®n-´p-≠v. F∂m¬, k-_v tÃ-j\ - n¬ A-‰° - p-‰ ]-Wn-I ƒ \-S° - p-∂X - m-Wv ssh-Zyp-Xn hn-Xc - W - Ø - n¬ X-S  - w t\-cn-Sm ≥ Im-cW - s - a-∂v skIvj v- ≥ A-kn. F-Ik v- n-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]-d™ p.

]-Ww h-¨v No-«p-I-fn; G-gp-t]À A-d-ÌnÂ

]-Ø\ - w-Xn-´: ]-Ww h-®v No-´p-If - n-® kw-Lw t]m-enkv]n-Snbnembn. C-eh - pw-Xn-´ I-he - ° - v k-ao-]w B-sfm-gn-™ ]p-cb - n-SØn¬ ]-Ww-h® - v No-´p-If - n-® G-gp-t]-sc-bm-Wv ]-Ø\ - w-Xn-´ t]m-enkv A-dà - s v- N-bX v- X - v. C-hc - n¬-\n-∂v 14,100 cq-]b - pw ]n-Sns®-Sp-Øp.- C - e - h - pw-Xn-´ kz-tZ-in-If - m-b in-h≥, k-t¥m-jv, A\n¬, tPm-Wn, A-Pn, Zn-hm-Ic - ≥, kp-io-e≥ F-∂n-hc - m-Wv ]n-Snbn-em-bX - v. F-k.v- sF. a-\p-cm-Pv, kn.]n.-H.- a - m-cm-b c-Xo-jv, cm-tP{μ≥, sd-Pn, a-Wn-em¬, j-_o¿ At\z-jW - Ø - n¬ ]s¶-Sp-Øp.

Hm-]-td--j³ Ip-t_-c: {]-tXy-I A-Zm-e-¯v

]-Ø-\w-Xn-´: -Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c bp-sS `m-K-am-bn Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ {]-tXy-I A-Zm-eØv Pn-√m t]m-enkv Hm-^nkn¬ \m-en-\v D-®-°v c-≠p ap-X¬ B-dp h-sc \-S-Øpw. Cu A-Zm-e-Øn¬ tª-Uv am-^n-b, a-‰v A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øp-∂ ÿm-]-\-߃, aƒ-´n am¿-°-‰nMv Xp-S-ßn-b A-an-X ]-en-i Cu-Sm-°p-∂-h-sc kw-_‘n-®v P-\-ß-fn¬ \n-∂v ]-cm-Xn t\-cn-´v kzo-I-cn-®v A-Sn-b-¥-c \n-b-a \-S-]-Sn ssI-sIm-≈p-sa-∂v Pn-√m t]m-enkv ta-[m-hn cmlp¬ B¿ -\m-b¿ A-dn-bn-®p.- -

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-06-03  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-06-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you