Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

]-cn-Øn-Xn tZ-io-bim-kv-{X sk-an-\mÀ \m-sf

I-bÀ ZÀ-i³ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf B-e-∏p-g: I-b¿ t_m¿-Un-s‚ h-{P-Pq-_n-en B-tLm-j-߃ \m-sf ap-X¬ 27 h-sc I-e-hq¿ I-b¿ t_m¿-Uv tImw-π-Iv-kn¬ \-S-°p-∂ I-b¿ Z¿-i≥ ]-cn-]mSn-I-tfm-sS k-am-]n-°pw. \m-sf I-b¿ Z¿-i-s‚ D-Zv-Lm-S-\w B`-y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe \n¿-h-ln-°pw. A-¥¿-tZ-iob I-b¿ ayq-kn-b-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\w 26\v D-®-bv-°v c-≠n-\v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-hln-°pw. I-b¿-t_m¿-Uv sNb¿-am≥ {]-^. Pn _m-e-N-{μ≥ A-[y-£X h-ln-°pw. 27\v ssh-Io-´v B-dn-\v \-S-°p-∂ kam-]-\-k-tΩ-f-\w ap≥ cm-jv-{S]-Xn F -]n -sP A-_v-Zp¬ Iemw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

No-^v hn-¸n-s\-Xn-tc am-[y-a {]-hÀ-¯-IÀ ap-Jy-a-{´n-¡v ]-cm-Xn \Â-Ipw tIm-´-bw: am-[y-a {]-h¿-Ø-Isc A-[n-t£-]n-°p-I-bpw `o-jWn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-øp-∂ Kh. No-^v. hn-∏v ]n kn tPm¿-Pns‚ \-S-]-Sn-bn¬ tIm-´-bw {]-kv¢-∫n¬ tN¿-∂ am-[y-a {]-h¿Ø-I-cp-sS tbm-Kw {]-Xn-tj-[n®p. X-\n-°p ln-X-I-c-a-√m-Ø hm¿-Ø-Iƒ \¬-Ip-∂ am-[y-ate-J-I-sc No-Ø-hn-fn-°p-Ibpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-øp-∂ tPm¿-Pn-s‚ \-S-]-Sn s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-cp-sS kw-kvIm-c-Øn-\p tbm-Pn-®-X-√. ]nkn tPm¿-Pn-s\ \n-b-{¥n-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°pw ]m¿-´n sNb¿-am≥ sI Fw am-Wn-°pw bp. Un-.F-^v I¨-ho-\¿ ]n-]n X¶-®-\pw ]-cm-Xn \¬-Im-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {]-kv- ¢∫v {]-kn-U‚ v F-kv a-t\m-Pv , sk-{I-´-dn jm-ep am-Xyp, hn Pb-Ip-am¿, sN-dp-I-c k-Æo eqt°m-kv, tkm-an tk-hy¿, tPm¿Pv Sn s]m-Sn-]m-d, {io-Pn-Øv, Fkvv k-\n-¬ Ip-am¿, _n-\p cm-Pv, k-μo-]v B¿, kp-\n¬ B-dp-am\q¿, {io-Ip-am¿ B-e-{], B¬hn≥ tPm¿-Pv, kv-‰m-en≥ tPm¿Pvv kw-km-cn-®p.

ho-Sv I-b-dn aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn sN-dp-tXm-Wn: kn.]n.Fw. {]h¿-Ø-I-s‚ ho-Sp I-b-dn B-{Ia-W-w.]-cn-°p-I-tfm-sS Kr-l-\mY-≥ ap-f-Ip-h-≈n sIm-®p-ho´n¬ th-Wp (43), `m-cy jo-e (40), a-I≥ hn-a¬ (20) F-∂n-hsc Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-tbmsS-bm-Wv kw-`-hw. tIm¨-{K-kv hm-g-tØm-∏v a-Wv-U-ew {]-knU‚ v ]n Un tPm-k-^n-s‚ aI≥ s^-en-Iv-kv (23) sIm-°-c°p-f-Øv sN-°v-Umw \n¿-an-°p∂n-S-Øv ta¬-t\m-´w h-ln-°ms\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. C-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ kn. ]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-\m-b thWp s^-en-Iv-kn-s\ ap≥ sshcm-Ky-Øn-s‚ t]-cn¬ ssI-tb‰w sN-bv-Xp. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI≥ Iq-Sn-bm-b s^-en-Iv-kv kplr-Øm-b C-Sp-°n tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw A-\n¬ B-\n-°\m-Sn-s\ hn-fn-®v kw-`-hw A-dnbn-®p. A-\n¬ B-fp-I-sf Iq-´n F-Øn th-Wp-hn-s\ ho-Sp I-bdn a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-S w ]n-Sn-°m-s\-Øn-b `m-cy-sbbpw a-I-s\-bpw C-h¿ a¿-±n-®p. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ _qØn-em-fp-I-sf F-Øn-®-Xn-\v s^-en-Iv-kpw kw-L-hpw thWp-hn-s\ ssI-tb-‰w sN-bv-Xncp-∂p. C-Sp-°n t]m-en-kn¬ thWp ]-cm-Xn \¬-In.

Icn-¡n-sâ hn-e \Â-Im-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-¶v kp-lr-¯n-s\ h[n¨ tI-kn 10 -hÀ-jw XS-hv sXm-Sp]pg: I-cn-°v Ip-Sn-®Xn-s‚ ]-Ww \¬-Im-Ø-Xns‚ t]-cn-ep≠m-b X¿°sØ Xp-S¿-∂v kp-lr-Øns\ sIm-e-s∏-SpØn-b tIkn¬ {]-Xn-°v ]-Øph¿-jw X-S-hpw 50000 cq-] ]n-gbpw in-£n®p. ap-´w i-¶-c-∏n-≈n Ip-gn-a-‰-Øn¬ tKm-]n(52) sb-bm-Wv sXm-Sp]p-g H∂mw A-Uo-j-\¬ sk-£≥-kv PUv-Pn A-ao¿ A-en in-£n®Xv. kp-lrØm-b A-b¬hm-kn ap-™-\m-´v cm-Pp-hns\ (40) sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn-em-Wv in-£. 2011 s^-{_ph-cn G-gn-\v cm-hn-se 7.15\v i-¶-c-∏n-≈n tImf-\n `mK-Øv h-®m-Wv sIm-e-]mX-Iw \-S-∂Xv. H∂-c h¿-jw ap-ºv h-sc C-cphcpw kp-lr-Øp-°-fm-bncp∂p. c-≠p t]cpw H-cp-an-®v I-cn-°v ho-Sp-I-fn¬ \n-∂v hmßn hn¬-∏-\ \S-Øn h-cn-Ibm-bn-cp∂p. H-cn-°¬ H-cp Icn-°v cm-Pp hm-ßn Ip-Sn-®-Xns‚ ]-Ww sIm-Sp-°m-Ø-Xns‚ t]-cn¬ C-cp-hcpw XΩn¬ h-g-°p-≠mbn. C-Xpkw-_-‘n-®v t]m-en-kv tÃj-\n¬ ]-cm-Xnbpw D-≠m-bncp∂p. ]n-∂o-Sm-Wv sIm-e]mX-Iw \-S-∂Xv. Im-™m¿ kn-sF B-bn-cp-∂ Fw.Pn. km-_p Nm¿-Pv sNbv-X tIkn¬ t{]m-kn-Iyq-j-\p-th≠n A-Uo-j-\¬ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ hm-Sv-k¨ sP a-gp-h-∂q¿ lm-P-cmbn.

ap≠°bw th-e-\n-ew Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \n¿-an-® sN-°v Um-an‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n ]n -sP tPm-k-^v \n¿-h-ln-°p-∂p

tIm-´-bw: a-c-ß-fp-sS kw-c-£W {]m-[m-\yw Hm¿-an-∏n-®v ]-cnÿn-Xn kw-L-S-\-I-fp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ \m-sf tIm-´-b-Øv ]-cn-ÿn-Xn tZ-io-b-im-kv-{X sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Iq-´mbv-a tIm-´-bw Xn-cp-\-°-c _m-¶v Fw-tπm-bo-kv lm-fn¬ cm-hnse 10\v ap≥ h-\w a-{¥n _nt\m-bv hn-izw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. tI-c-fm \-Zo-kw-c-£-W kan-Xn, tIm-´-bw t\-®¿ skmssk-‰n, {Ko≥ I-ayq-\n-‰n F-∂nh¿ kw-bp-‡-am-bm-Wp ]-cn-]mSn kw-L-Sn-∏-n°p-∂-Xv. t\-®¿ skm-ssk-‰n {]-kn-U‚ v tUm. _n {io-Ip-am¿, tUm. ko-Xm-cma≥, {]-^. tKm-]m-e-Ir-jv-Waq¿-Øn kw-km-cn-®p.

24 sabv 2014 i\n

N-§-\m-tÈ-cn-bn 25 t]À-¡v sU-¦n-¸-\n; hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n c−p-am-k-¯n-\n-sS sU-¦n¸-\n _m-[n-¨-Xv 40 t]À¡v N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-Øn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ sU-¶n-∏-\n ]S-cp-∂p. hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xn-s\- Xp-S¿∂v ]m-em-{X-`m-K-Øv 25t]¿-°p ]-\n-bp-≈-Xm-bn I-s≠-Øn.\K-c-k-`-bp-sS 16mw hm¿-Un¬-s∏´ ^m-Øn-am-]p-cw, B-dmw hm¿Un¬-s∏-´ tam¿-°p-f-ß-c Xp-Sßn-b `m-K-ß-fn-em-Wp sU-¶n∏-\n ]-S-cp-∂-Xm-bn kw-i-bn°p-∂-Xv. hm-g-∏-≈n-bp-sS Nn-e `m-Kß-fn¬ t\-c-sØ ]-I¿-®-∏-\n I-s≠-Øp-I-bpw Xp-S¿-∂v Btcm-Ky- h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ C-Ss]-´v ]-\n \n-b-{¥-W -hn-t[-bam-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ I-gn-

Ip-cp-ap-f-Iv ]p-\-cp-²m-c-W ]²Xn

CSp-¡n-bn 13 ^oÂ-Uv Hm-^n-kp-IÄ kv-ss]-k-kv t_mÀ-Uv \nÀ-¯-em-¡p-¶pC-Sp-°n: Pn-√-bn¬ Ip-cp-ap-f-Iv ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ kv-ss]-k-kv t_m¿Uv B-cw-`n-® ^o¬-Uv Hm-^n-kpIƒ \n¿-Ø-em-°p-∂p. Cu amkw A-h-km-\-tØm-sS Hm-^nkp-Iƒ \n¿-Ø-em-°m-\m-Wv \o-°w. ^o¬-Uv Hm-^n-kp-Ifn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ ÿncw Po-h-\-°m-sc tkm-W¬ Hm^n-kp-I-fn-te-°v am-‰pw. ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn tPm-en-s°-SpØ Xm¬-°m-en-I Po-h-\-°msc ]n-cn-®p hn-Sm-\pw Xo-cp-am-\am-bn. C-Sp-°n Pn-√-bn¬ Ip-cp-ap-fIv D¬∏m-Z-\w Ip-d-™-Xn-s\

Xp-S¿-∂m-Wv Ir-jn ]p-\-cp-≤m-cW-Øn-\m-bn tI-{μ k¿-°m¿ {]-tXy-I ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-®Xv. 110 tIm-Sn-bp-sS [-\ k-lmbw tI-{μ k¿-°m-cpw 110 tIm-Sn I¿-j-I-cn¬ \n-∂p k-am-l-cn-®v 220 tIm-Sn-bp-sS ]m-t°-Pm-Wv \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. A©p h¿-j-Øn-\p-≈n¬ Ip-cp-apf-Iv D¬∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-°m-\mbn-cp-∂p ]-≤-Xn e-£y-an-´-Xv. F-∂m¬ ]-≤X - n ]m-gm-bn F∂-Xm-Wv h-kv-Xp-X. C-Xn-\p ]n∂m-se-bm-Wv C-Xn-\m-bn G¿s∏-Sp-Øn-b ^o¬-Uv Hm-^n-kpI-fpw \n¿-Ø-em-°p-∂-Xv. 110 tIm-Sn cq-] {]-Jym-]n-s®-¶n-epw

k¿-°m¿ hn-ln-X-am-bn 30 tImSn cq-] am-{X-am-Wv sN-eh - g - n-®X - v. Pn-√-bn¬ kv-ss]-k-kv t_m¿-Un-\v B-dp tkm-W¬ Hm^n-kp-I-fm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. ]p-‰-Sn, I-´-∏-\, Ip-a-fn, sN-dptXm-Wn, cm-Pm-°m-Sv, s\-Sp-¶≠w F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv tkmW¬ Hm-^n-kp-Iƒ {]-h¿-Øn°p-∂-Xv. C-{X-bpw tkm-W¬ Hm-^n-kp-Iƒ-°p Io-gn¬ 13 ^o ¬-Uv Hm-^n-kp-I-fm-Wv {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. I¿-j-I¿-°v k_v-kn-Un-°p ]p-d-sa th-cp ]n-Sn∏n-® Ip-cp-ap-f-Iv ssX-Iƒ D¬∏m-Zn-∏n-°m-\pw [-\ k-lm-bw D-≠m-bn-cp-∂p. 500 ap-X¬ 10000

h-sc ssX-Iƒ D¬-∏m-Zn-∏n-°p∂ I¿-j-I¿-°v H-cp h-≈n-°v H∂-c cq-] {]-Im-cw 17500 cq-] hsc k-_v-kn-Un-bm-bn e-`n-°pw. \-√ D¬-∏m-Z-\ £-a-X-bp-≈ h-≈n-Iƒ Ir-jn sN-øp-∂-Xn-eqsS Ip-cp-ap-f-Iv D¬-∏m-Z-\w h¿[n-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p {]-Xo-£. 2009em-Wv tI-{μ hm-Wn-Py a{¥m-e-b-Øn-\p Io-gn¬ ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®-Xv. C-Xn-\p ap≥]v G-e-Øn-s‚ D¬-∏m-Z-\-hpw hn-]-W-\-hp-am-Wv kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv G-s‰-Sp-Øp \-S-Ønbn-cp-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Ip-cp-ap-f-Iv D¬-∏m-Z-\w Ip-d-™-tXm-sS Pn√-bn-se {]-tXy-I ]m-t°-Ppw

kv-ss]-k-kv t_m¿-Un-s‚ Np-aX-e-bn-emhp-I-bm-bn-cp-∂p. tZ-io-b tlm¿-´n-°ƒ-®-d¬ an-j-s‚ Io-gn-em-bn-cp-∂p ]p-\cp-≤m-c-W ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°nb-Xv. kw-ÿm-\ Ir-jn h-Ip-∏v \-S-Øn h-∂n-cp-∂ ]p-\-cp-≤m-cW ]-≤-Xn-Iƒ ]-e-Xpw ]m-gm-bt∏m-gm-Wv tI-{μ k¿-°m¿ 2009 ¬ Ip-cp-ap-f-In-\m-bn {]-tXy-I ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-®-Xv. F∂m¬ A-©p h¿-jw ]q¿-Ønbm-b-t∏m-gpw ]-≤-Xn e-£yw Im-Wm-Ø km-l-N-cy-Øn-emWv Hm-^n-kp-Iƒ ]q-´n ]-≤-Xn°v hn-cm-a-an-Sm≥ kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv X-bm-sd-Sp-°p-∂-Xv.

™-Zn-h-kw sU-¶n-∏-\n _m-[nX ta-J-e-bn¬ B-tcm-Ky-h-Ip∏v hn-Z-Kv-[ kw-Lw \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv Iq-Sp-X¬ t]¿-°p ]-\n-bp-≈-Xm-bn Is≠-Øn-b-Xv. kw-ÿm-\ F-∏ntSm-tam-f-Pn-kv-‰v tUm. F kp-Ipam-c≥, kw-ÿm-\ F≥-tUmtam-f-Pn--Ãv {]-^. ^-dq-Jv F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv tcm-K-_m-[n-X {]-tZ-i߃ k-μ¿-in-®-Xv. I-gn-™ c-≠p am-k-Øn-\n-Sbn¬ 40Hm-fw t]¿ sU-¶n-∏-\n_m-[-tb-‰-Xm-bn kw-i-bn-®v P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tcm-K-_m-[n-X-cm-

b \m-ep-t]-cp-sS c-‡- km-w-]nfp-Iƒ ti-J-cn-®v ]-cn-tim-[-\°v tIm-´-bw Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°-b-®-Xm-bn B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Znh-k-ß-tfm-fw ip-≤-P-ew Xp-d∂p-h-®v D-]-tbm-Kn-°-p-∂-Xv sIm-Xp-Ip- em¿-h-Iƒ s]-cp-Ip∂-Xn-\p Im-c-W-am-Ip-∂-Xm-bn ]-cn-tim-[-I-kw-Lw I-s≠Øn-bn-´p-≠v. F-∂m¬ sU-¶n-∏-\n ]-S-cp∂-Xm-bn I-s≠-Øn-b-Xn-s\ XpS¿-∂v \-K-c-k-`-bpw B-tcm-Kyh-Ip-∏pw tN¿-∂v A-h-tem-I-\tbm-Kw \-S-Øp-I-bpw ]-\n-s°Xn-tc Pm-K-cq-K-cm-bn-cn-°m≥ P\-ß-tfm-Sv A-`y¿-Yn-®n-cp-∂p.-

]-cnØ - nX- ntem-e t- a-Je- s- b-¶;v I-«¸- \t»m-¡v ]-©m-b¯ - ns- â tjm-¸nM- v tImw-¹I- k-v v \nÀa- m-Ww X-Sª - pI-´-∏-\-: kw-kv-Ym-\ ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S-dp-sS D-Ø-chn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ssa-\nMv B≥-Uv Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v D-tZym-K-kv-Y¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv tjm-∏nMv tImw-π-Iv-kns‚ \n¿-am-Ww X-S-™p. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ ]-cm-a¿in-°p-∂ ]-cn-kv-Yn-Xn tem-e ta-J-e-bn¬ ]m-cn-kv-Yn-Xn-I BLm-X-]-T-\w \-S-Øn am-{X-ta \n¿-am-Ww ]m-Sp-≈q-sh-∂ D-Øc-hn-s\ Xp-S¿-∂m-Wn-Xv. C-cp-]-tX-°-dn-\p k-ao-]-ap-≈ tªm°v ]-©m-b-Øn-s‚ 40 sk-‚ v h-kv-Xp-hn¬ A-©v tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v aq-∂p am-kw ap-ºmWv \n¿-am-Ww B-cw-`n-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 11.-30 Hm-sS F-Øn-b D-tZym-K-ÿ¿ tPm-en-Iƒ \n¿-Øn-h-bv-°m≥ B-h-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂v sN-dn-b-]m-d s]m-´n®p-\o-°m≥ D-]-tbm-Kn-® Iw-{]-k¿ bq-\n-‰v ]n-Sn-s®-Sp-Øv t]men-kn-\p ssI-am-dn.C.-F-kv.-F-bn¬ Np-h-∏p hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ ta-J-eI-fn¬ 20,-000 N-Xp-c-{i ao-‰-dn-e-[n-Iw h-cp-∂ sI-´n-S-߃-°p am-{X-ta ]m-cn-ÿn-Xn-I B-Lm-X ]-T-\w B-h-iy-ap-≈q-sh-∂v tI-{μ k¿-°m¿ D-Ø-c-hv \n-e-hn-ep-≠v. F-∂m¬ sN-dn-b \n¿am-W-߃-°p \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xp hym-]-I {]-Xntj-[-Øn-\v C-S-bm-°n. kn.-]n.-Fw {]-h¿-Ø-I¿ I-´-∏-\ t]men-kv tÃj-\pw tdm-Upw D-]-tcm-[n-®p. ssl-td-©v kw-c-£W k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. U-bd-Iv-S-dp-sS D-Ø-c-hv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Un.-kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚p-amb tXm-a-kv cm-P≥ ap-Jy-a-{¥n-°p \n-th-Z-\w \¬-In.-

tlm-«Â d-a-Z B-e-¸p-g-bn {]-hÀ¯-\w XpS§n a-®n-sâ a-W-ap-Å Nn-{X-§-fp-am-bn A-¶ B-e-∏p-g: tlm-´¬ hy-h-km-b cw-K-sØ {]-ap-J A-¥¿-tZ-iob {_m≥-Um-b d-a-Z-bp-sS ]-©\-£-{X tlm-´¬ B-e-∏p-gbn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®p. K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. sXmgn-em-fn {]-iv-\-߃ B-e-∏p-gbp-sS hn-I-k-\-Øn-\v Xn-cn-®-Snbm-sW-∂ {]-Nm-c-Ww A-Snÿm-\-c-ln-X-sa-∂v sX-fn-bn°p-∂-Xm-bn-cp-∂p d-a-Z-bp-sS ]q¿-Øo-I-c-W-sa-∂v ]n kn tPm¿-Pv ]-d-™p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz. bp {]-Xn-`m-l-cn, \K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-gvkn U-bm-\ am-kn-tUm, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v F F B-e-∏p-g ^n-\n-jn-Mv t]m-bn‚n-\v k-ao-]w B-cw-`n-® jp-°q¿, d-a-Zm sN-b¿-am≥ sd- d-a-Z tlm-´¬ K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w Pn sN-dn-bm≥, F Fw \-ko¿, sN-øp-∂p

tXm-a-kv tP-°-_v A-cn-Ip-]pdw, tXm-a-kv tPm-k-^v kw-_‘n-®p. B-e-∏p-g-bn¬. ]p-∂-a-S ^n\n-jn-Mv t]m-bn‚n-\v k-ao-]w aqt∂-°-dn-em-Wv d-a-Z tlm-´¬ ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. kyq-´v dqw Dƒ-s∏-sS A-©v Im-‰-K-dn-I-fn-em-bn 121 dq-ap-I-fmWv tlm-´-en-ep-≈-Xv. dq-ap-Ifn¬ F¬.C-.Un. Sn.hn., So ta°¿, ssh-ss^ kw-hn-[m-\-a-S°-ap-≈-h-bp-≠v. B-e-∏p-g-bn¬ sl-en-]m-Uv ku-I-cy-ap-≈ GI tlm-´-epw d-a-Z-bm-Wv. B-e∏p-g-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ d-a-Z tlm-´¬ sX-t° C-¥y-bn¬ hn≥-[mw tlm-´¬ {Kq-∏n-\v Iogn-se B-dm-a-sØ tlm-´-epw B-e-∏p-g-bn-se B-Zy-sØ {_m≥-U-Uv tlm-´-ep-am-Wv.

"\m-a-\nÀ-tZ-i hn-hm-Zw: P-\n-¡m-¯ Ip-ªn-sâ Pm-X-Iw F-gp-Xp-¶-Xp-t]m-se'

tIm-g- hm-§n \n-b-a-\w \-S-¯m-\p-Å _m-¦v A[n-Ir-X-cpsS \o-¡w a-{´n- X-S-ªp

sXm-Sp-]p-g: bp.Un.F-^v ÿm\m¿Yn A-Uz. Uo≥ Ip-cymt°m-kn-s‚ \m-a-\n-¿-tZ-i ]-{XnI-sb kw-_-‘n-®p-≈ hn-hm-Z߃ P-\n-°m-Ø Ip-™n-s‚ Pm-X-Iw F-g-p-Xp-∂-Xp-t]m-sesb-∂v bp.Un.F-^v Pn-√m sN-b ¿-am≥ A-Uz-.F-kv A-tim-I≥. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-\p-th-≠n B-sI \m-ep sk-‰v \m-a-\n¿-tZi ]-{Xn-I-I-fm-Wv k-a¿-∏n-®n-cp∂-Xv. \m-epw h-c-Wm-[n-Im-cn kzo-I-cn-®p. kzo-I-cn-°-s∏-´ ]{Xn-I-I-sf kw-_-‘n-® hn-hm-Z߃ A-{]-k-‡-am-Wv. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-\p-th-≠n k-a¿∏n-®n-cp-∂ F-√m \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-I-fpw Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-s‚ sh-_vssk-‰n-epw h-cWm-[n-Im-cn-bp-sS t\m-´n-kv t_m¿-Un-epw {]-kn-≤o-I-cn-®n-

´p-≠v. kzo-I-cn-°-s∏-´ \m-a-\n¿tZ-i ]-{Xn-I-Iƒ B-cm-Wv ]q-cn∏n-®-sX-∂-Xn-s\ ]-‰n hn-hm-Zw D-≠m-t°-≠ B-h-iy-an-√. Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-\p-th≠n k-a¿-∏n-® \m-ep sk-‰v \m-a\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-I-fn¬ c-≠p sk-‰v ]-{Xn-I-Iƒ-s°m-∏w ka¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-ß-fn ¬ ÿm-\m¿-Yn-bp-sS `m-cy-sb-bpw B-{in-X-sc-bpw A-h-cp-sS kzØp-°-sf-bpw kw-_-‘n-® GXm-\pw tIm-f-߃ ]q-cn-∏n-®n-cp∂n-√. Uo≥ Ip-cym-t°m-kv Ahn-hm-ln-X-\m-I-bm-epw bmsXm-cp kz-Øp-°-fpw C-√m-ØXn-\m-epw -tIm-f-߃ Xo¿-Øpw A-{]-k-‡-am-bn-cp-∂p. F-∂ncp-∂m-epw k-Xy-hm-Mv-aq-e-Ønse t^m¿-am-‰n¬ Im-Wn-®n-´p≈ F-√m tIm-f-ß-fpw ]q-cn-∏n-

°-W-sa-∂m-Wv \n-_-‘-\. {]m-Y-an-I ]-cn-tim-[-\-bn¬ {]-kv-Xp-X tIm-f-߃ ]q-cn-∏n®n-´n-√ F-∂v I-≠-Xn-s\ Xp-S¿∂v dn-t´-WnMv Hm-^n-k¿ F-√m tIm-f-ß-fpw ]q-cn-∏n-®v ]p-Xn-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew 24˛03˛14 cm-hnse 10.30 \v ap-ºv lm-P-cm-°-Wsa-∂v Im-Wn-®v ÿm-\m¿-Yn-°v tc-Jm-aq-ew t\m-´nkv \¬-In-. B-b-Xv \n-b-am-\p-kr-X-am-b Hcp km-[m-c-W \-S-]-Sn {I-aw am{X-am-bn-cp-∂p. X-s‚ cm-{„o-b k-Xy-k-‘X-bpw B-flm¿-Y-X-bpw C-Xp-hsc F-Xn-cm-fn-Iƒ t]m-epw tNmZyw sN-bv-Xn-´n-√. A-\m-h-iy hnhm-Z-ß-fn-te-°v X-s‚ t]-cv hen-®n-g-°p-∂-Xv A-tß-b-‰w tJZ-I-c-am-sW-∂v A-tim-I≥ Adn-bn-®p.

cm-a-¶-cn: tIm-g hm-ßn ]yq¨ \n-b-a-\w \-S-Øm-\p-≈ _m-¶v t_m¿-Un-s‚ {i-aw h-Ip-∏v a{¥n-bp-sS C-S-s]-S-en-s\-Øp-S¿∂v Pn-√m tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ X-S-™p. \n-b-a-\-Øn-\v ap-t∂mSn-bm-bn _m-¶v C-∂p cm-hn-se 11\v \-S-Øm-\n-cp-∂ ]-co£ {]l-k-\-am-W-∂v a-{¥n-bp-sS \n¿tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v tPm-bn‚ v cPn-kv-{Sm¿ \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn¬ sX-fn-™-tXm-sS ]co£ \-S-Øp-∂-Xv X-S-bp-I-bmbn-cp-∂p. D-Ø-c-hv C-∂-se \mep a-Wn-tbm-sS _m-¶n-\v ssIam-dn. tIm-g hm-ßn \n-b-a-\w \-SØm-\p-≈ Du-cp-°-cn k-l-I-c-

tIm-´-bw: tPm-en-Øn-c-°p-I ƒ-°n-S-bn-epw h-c-I-fn-eq-sS-bp≈ k-©m-c-Øn-em-Wv _mw•q¿ F-b¿-t]m¿-´v I-ayq-\nt°-j≥ hn-`m-Kw ta-[m-hn A∂. A-¶-am-en tX-°m-\-Øv bm-t°m-_v A-∂-Ω Z-º-Xn-Ifp-sS a-If - m-b A-∂ F-∂ tamfn Sn bp-hn-s‚ Nn-{X {]-Z¿-i\w "a¨-hm-k\ - ' Un.kn B¿´v Km-e-dn-bn¬ Im-\m-bn Ip™n-cm-a≥ C-∂-se cm-hn-se D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. a-°-fm-b A-e-\pw tcm-l\pw th-≠n Nn-{Xw h-c-®m-Wv A-∂-bp-sS A-c-tß-‰w. Ip-´nIƒ-s°m-∏w Ip-Spw-_mw-K-ß ƒ-°pw A-Sp-Ø kp-lr-Øp°ƒ-°pw Nn-{X-߃ C-„-amb-tXm-sS-bm-Wv h-c-I-fp-tS-

W _m-¶v t_m¿-Un-s‚ \o-°am-Wv C-tXm-sS ]m-fn-b-Xv. C-Xns‚ B-Zy ]-Sn-sb-t∂m-Ww {]tZ-i-Øv {]-Nm-c-an-√m-Ø c-≠v Zn-\-]-{X-ß-fn¬ \n-b-a-\w kwº-‘n-® ]-c-kyw \¬-In-bn-cp∂p. sXm-´p ]n-∂m-se D-tZymKm¿-Yn-I-fn¬ \n-∂p h-f-sc c-lky-am-bn A-t]-£ kzo-I-cn-°p∂-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-b¿∂p. t\-c-tØ-X-s∂ `-c-W-k-anXn e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS A-gn-a-Xn Im-´n-b-Xm-bn {]-tZ-iØv B-t£-]w i-‡-am-Wv. XpS¿-∂v D-≠m-b hn-Pn-e≥-kv At\z-j-W-Øn¬ `-c-W-k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-S¬ `n-j-Wn-°v \-Sp-

t]m-enkn Iq-« Ø-ew--am-äw; tIm¬-{K-kv-þ-kn.-]n.-sF kw-LÀ-jw;ssZ-\w-Zn-\ {]-hÀ-¯-\-§-fpw B-dpt]À A-d-Ìn Xm-dp-am-dm-hpw sN-ß-∂q¿: t]m-en-kv tk-\bn¬ aq-∂ph¿-jw H-tc tÃ-j\n¬ tPm-en sN-bv-Xv h-cp-∂ knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-scbpw h-\n-Xm t]m-enkv tIm¨Ã-_nƒ-am-sc-bpw 31\v ap-ºv Iq´-tØm-sS ÿ-ew am-‰m-\p-≈ \o-°w tÃ-j-\p-I-fn-se ssZ\w-Zn-\ {]-h¿-Ø-\-sØ-bpw tI-kp-I-fp-sS \-S-Øn-∏n-s\bpw {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n°m≥ km-[y-X. ]p-Xn-b-Xm-bn Np-X-a-e-tb¬°p-∂-h¿-°v ^-b-ep-I-fp-sS ssI-Im-cyw, t]m-en-kv tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ {]-tZ-i-ß-fp-sS L-S-\-bpw a-\- n-em-°¬ Xp-Sßn-b km-l-N-cy-߃ a-\-knem-°m≥ Zn-h-k-߃ th-≠n hcp-∂-Xm-Wv C-Xn-\pIm-c-Ww. k_v C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿ ap-X¬ ap-I-fn-te-°p-≈-h¿ C-S-bv-°n-

sS am-dn-am-dn h-cp-∂-Xp sIm-≠v ta-ep-tZym-K-ÿ-sc C-Ø-cw Imcy-ß-fn¬ k-lm-bn-°p-∂-Xv Iogv Po-h-\-°m-cm-Wv. ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°¬ ]m-kv-t]m¿-´v A-t]-£-I-fp-sS ]-cn-tim-[-\ tem-Mv s]‚n-Mv tI-kp-I-fn-se {]-Xn-I-sf Is≠-ج k-a≥-kv \-S-∏m°¬ F-∂n-h-bv-s°-√mw t]meo-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ C-tXm-sS Im-e-Xm-a-kw D-≠m-hpw. C-Xv tam-jv-Sm-°ƒ-°pw, a-Æv, a-W¬I-S-Øp-Im¿-°pw km-aq-ly hncp-≤¿-°pw k-lm-b-I-am-hp-Ibpw sN-øpw. ]p-Xn-b A-[y-b-\ h¿-jw Iq-Sn B-cw-`n-°p-∂ k-a-b-am-bXn-\m¬ tdm-Uv kp-c-£ Dƒ-s∏sS-bp-≈ `m-cn-® D-Ø-c-hm-ZnØam-Wv h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ t]m-enkn-\p-≈-Xv.

-aq-∂m¿-: sNm-°-\m-Sv ku-Øv Un-hn-j-\n¬ tIm¨-{K-kv-˛-kn.]n.-sF kw-L¿-jw. bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hn-\pw amXm-]n-Xm-°ƒ-°pw A-S-°w Ggpt]¿-°v t]¿-°v ]-cn-°v. kw-`h-Øn¬ kn.-]n.-sF {]-h¿-ØI-cpw _-‘p-°-fp-am-b B-dp t]¿ A-d-Ãn-em-bn. H-cp hm-l-\Øn-\v A-{I-an-Iƒ Xo-bn-´p. hml-\-Øn-\v Xo-bn-´ tI-kn-se \m-ep-t]¿ H-fn-hn-em-Wv. sI.-Un.-F-®v.-]n I-º-\n sNm-°-\m-Sv F-tÉv ku-Øv Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ bqØv tIm¨-{K-kv \n-tbm-P-I afi-ew {]-kn-U-‚ v tPym-Xndmw, ]n-Xm-hv I-dp-∏v kzm-an-(60), `m-cy-kp-io-e-(55) F-∂n-h-sc ho-´n¬ I-b-dn B-{I-an-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-h¿ ]-cp-t°-‰v A-Snam-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. kw-`hØn¬ ]-cn-t°-‰v B-ip-]-{Xn-

bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn-sb-Øn-b C-tX F-tÃ-‰n-se kn.-]n.-sF {]-h¿-Ø-I-cm-b Sn cq-]≥-(26), B¿ a-Wn-I-WvT≥-(26), B¿ cLp-(27), kn. cm-P-Ip-am¿-(26) F∂n-h-sc-bpw Un B-\-μv, F-kv sN-√-Zp-c F-∂n-h-sc-bp-am-Wv t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hym-gmgv-N cm-{Xn F-t´m-sS-bm-Wv sNm°-\m-Sv F-tÉn¬ kw-L¿-jap-≠m-b-Xv. ]m¿-e-sa-‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n ¬ tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-bpsS _m-\¿ Io-dn-b-Xp-am-bn _‘-s∏-´v tIm¨-{K-kv˛-C-S-Xp-]£ {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬ ap≥-]v kw-L¿-j-ap-≠m-bn-cp-∂p. C-Xns‚ Xp-S¿-®-sb-t∂m-W-am-Wv tPym-Xn-dm-an-s\-bpw am-Xm-]nXm-°-sf-bpw ho-´n¬ \n-∂p hen-®n-d-°n a¿-±n-®-Xv. hn-h-c-a-dns™-Øn-b t]m-en-km-Wv ]-cnt°-‰-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-em-°nb-Xv. t]m-en-kv F-Øn kw-L¿-

jw \n-b-{¥n-s®-¶n-epw kw-`-hØn¬ {]-Xn-I-fm-b c-Lp, a-WnI-WvT≥ F-∂n-h-cp-sS k-tlm-Zc-\m-b cm-P-bp-sS ho-Sn-\v ap≥]n¬ ]m¿-°v sN-bv-X hml-\Øn\v Xo-bn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ {]-tZ-i-hm-knI-fm-b cm-ac - m-Pv, t{]w-Ip-am ¿, cmta-iv, {]-`p F-∂n-hs - c {]-Xn-If - m°n-bpw t]m-enkv tI-sk-Sp-Øn´p-≠v. C-h¿ \m-ep-t]-cpw H-fn-hnem-Wv. C-°g - n-™ G-{]n¬ 20-\v cm-{Xn-bn-epw C-tX kv-Y-e-Øv kw-L¿-jw D-≠m-bn-cp-∂p. CXn-s‚ Xp-S¿-®-bm-Wv hym-gm-gv-N cm-{Xn-bn-ep-≠m-b kw-L¿-jw. A-d-Ãnem-b-h-sc tZ-hn-Ip-fw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. aq∂m¿ kn.-sF F.-B¿ jm-\nlm≥, tZ-hn-Ip-fw F-kv.-sF. tkmƒ-Pn-tam≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Ls - a-Øn-bm-Wv ]-cn-t°-‰h - sc B-ip-]{- Xn-bn-em-°n-bX - pw.

{]-Z¿-i-\-ß-fp-am-bn tI-c-f-Øn-epw a-‰pw kw-ÿm-\-ß-fn-epw hn- t Z- i - Ø p- s a- √ mw k-©-cn-°p-I-bm-Wv A-∂. Po-hn-Xw X-s∂ Hcp Im≥-hm-km-sW∂pw I-em-Im-c∑ - m-sc t{]m-¬-km-ln-∏n°m≥ k¿-°m-cpIƒ k-∂≤ - a - m-hW - A-∂ X-s‚ s]-bn‚n-ßn-\-cnsI sa-∂pw {]-Z¿-i-\w bpw h¿-Wß - f - p-tS-bpw tem-I- D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X Im-\m-bn Øv \n-d-™p-\n¬-°-W-sa-∂ Ip-™n-cm-a≥ ]-d-™p. c-hn tam-lw A-∂-bv°p-≠m-b-Xv. Un kn, tUm. d-ko-\ hn-izw-``¿-Øm-hv F¬-tZm-bp-sS ]n- c≥ kw-km-cn-®p. cm-hn-se 10 ¥p-W-bpw A-∂-bn-se Nn-{X- ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc- \Im-cn-sb h-f¿-Øn. C-t∏mƒ H- S-°p-∂ {]-Z¿-i-\w 26\v k-amcp hym-g-h-´-°m-e-am-bn Nn-{X- ]n-°pw.

hn-em-bn. C-tXm-sS ssl-t°m-SXn-bn¬ C-h¿ A-∏o-¬ \¬-IpI-bpw `-c-W-k-an-Xn Xp-S¿-∂p hcn-I-bp-am-bn-cp-∂p. _m-¶v {]-knU‚,v sk-{I-´-dn F-∂n-h¿-s°Xn-sc-bm-Wv hn-Pn-e≥-kv dnt∏m¿-´v \¬-In-bn-´p-≈-Xv. c-≠p h¿-j-w ap-ºv _m-¶n¬ ]yq¨ Xkv-Xn-I-bn¬ H-cp \n-b-a-\w \-SØn-bn-cp-∂p. D-∂-X hn-Zym-`ym-k tbm-KyX-bp-≈-h-sc ]yq¨ X-kvXn-Ibn¬ \n-b-an-® ti-jw C-h¿-°v {]-tam-j≥ \¬-In ho-≠pw \nb-a-\w \-S-Øm-\p-≈ A-\pa-Xn k-ºm-Zn-°p-I-bp-am-Wv t_m¿Un-s‚ ]-Xn-hv co-Xn. C-Xn-s\-Xntc B-Wv \m-´p-Im¿ cw-K-sØ-

Øn-b-Xpw kw-`-hw a-{¥n-bp-sS {i-≤-bn¬s∏Sp-Øn-b-Xpw.

_m-¦n-s\ X-IÀ-¡m³ {i-an-¡p-¶-Xm-bn sk-{I-«-dn

cm-a-¶-cn: C-∂p cm-hn-se ]yq¨ X-kvXn-I-bn¬ _m-¶n¬ \-SØm-\n-cp-∂ ]-co-£ km-t¶-XnI Im-c-W-ß-fm¬ am-‰n-h-®-Xmbn kw-Lw sk-{I-´-dn A-dn-bn®p. ]-co-£-bp-sS \-S-Øn-∏n-\v ]p-d-Øv \n-∂v G¿-s∏-Sp-Øn-b G-P≥-kn-bp-sS A-ku-I-cyw IW-°n-se-Sp-Øm-Wv ]-co-£ X ¬-°m-e-tØ-°v am-‰n-h-®-Xv. IqSm-sX Nn-e X¬-∏-c I-£n-Iƒ _m-¶n-s\ X-I¿-°m≥ {i-an-°p∂-Xm-bpw C-h¿ ]-d-™p.

hr-¡- Zm-\w sN-bv-X -ssh-Zn-I-\v ]u-cm-h-en-bp-sS- kzo-I-c-Ww l-cn-∏m-Sv: c-≠p hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-bn Po-hn-Xw-h-gn -ap-´n-b bphm-hn-\v kz-¥w- hr-° Zm-\w \¬-In Po-hn-X-Øn-te-°v a-S-°n-sIm≠p-h-∂ ^m.- kn-Pn- sk-_m-Ãy≥ In-S-ß-Xm-g-sØ Xm-a-√m-°¬ ]u-cm-h-en B-Z-cn-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. \msf ssh-Io-´v \m-en-\v Xm-a-√m-°¬ do≥-]m-ekv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-ZvLm-S-\w sN-øpw.C-cp-hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-b- Xm-a-√m°¬ kz-tZ-in d-km-Zv ap-l-Ω-Zv F-∂ bp-hmhns\ bm-Zr-›n-I-am-bn- I-≠p-ap-´n-b sshZn-I≥ Im-cy-߃ tNm-Zn-®-dn-bp-I-bpw kz¥w hr-° bp-hm-hn-\v \¬-Ip-I-bp-am-bn-cp∂p.- a-c-W-Øn-s‚ h-°n-se-Øn-b bp-hm-hv H-∂-c h¿-j-am-bn Po-hn-X-Øn-te-°v Xn-cn-s®-Øn. Ip-am-c-]p-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v •-an-hm-e-Sn A-[y-£-X h-ln-°pw. Sn sI tZ-h-Ip-am¿,- X-ºn ta-´p-X-d, {]-^. ^m.- kn-Pnkn Fw tem-ln-X≥, -F-®v F A-l-Ω-Zv ksk-_m-Ãy≥ Jm-^n, ^. sF-k¨ tPm-jzm, Fw Fw _jo¿, kn -Fw.-F-kv.-lm-Pn, sI F-kv tam-l≥-Zm-kv F-∂n-h¿ -kwkm-cn-°pw.- ^m-Z¿ kn-Pn -sk-_m-Ãy≥ In-S-ß-Xm-gw- kzo-I-c-WØn-\v a-dp-]-Sn {]-kw-Kw \-S-Øpw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ knFw -F-kv- lm-Pn,- sI -F-kv tam-l≥-Zm-kv, C F-kv- tKm-]m-e-Ir-jvW≥, A-Uz.- F-kv \u-jm-Zv,- kq-cy- jw-kv, F -kp-ss_¿-Ip-´n,- A\n¬-Jm≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw F³.-kn.-kn. hmÀ-jn-I ]-cn-io-e-\ Iymw-]v Cchn-t]-cq-cnÂ

24 sabv 2014 i\n

]cn-]mSn - ]-Ø-\w-Xn-´ ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lmƒ: A¬ C-lv-km≥ Nm-cn-‰-_vƒ {S-Ãv G-gm-a-Xv hm¿jn-I k-tΩ-f-\-hpw {]-Xn-am-k [m-\y-hn-X-c-W-hpw-˛-cm-hn-se 9.30. - G-gw-Ip-fw-˛-s\-Sp-a¨ F≥.F-kv-.F-kv I-c-tbm-K a-μn-cw: A-dp-Im-en-°¬ In-g-°v Ip∂n≥-ta¬ \-K¿ sd-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ A-Sq¿ Imcp-Wy sF tlm-kv-]n-‰-en-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS ku-P-\yt\-{X ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v-˛-cmhn-se 9.-00.- A-Sq¿: aq-∂m-fw sk‚ v tXma-kv am¿-tØm-Ωm C-S-h-I-bpsS ]p-Xn-b tZ-hm-e-b Iq-Zm-i-˛ssh-Io-´v 4.-00. - ]-Ø-\w-Xn-´ tIm Hm-]-td-‰nhv tIm-f-Pv: Pn-√m sse-{_-dn hn-I-k-\ k-an-Xn kw-L-Sn-∏n°p-∂ ]-Ø-\w-Xn-´ ]p-kv-XtIm¬-k-h-w-˛-cm-hn-se 9.-00.

Adnbn-¸pIÄ

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv t^m-t«m-sb-Sp-¸v, kv-amÀ-«v ImÀ-Uv hn-X-c-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: k-a-{K B-tcmKy C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn 26 ap-X¬ 30 h-sc hnhn-[ tI-{μ-ß-fn¬ t^m-t´msb-Sp-∏pw kv-am¿-´v Im¿-Uv hn-Xc-W-hpw \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. dm-∂n tªm-°n¬ dm-∂n ]-©m-b-Øv I-Ωyq-\n-‰n lmƒ 26, 27, 29, 30, h-S-ti-cn-°-c sN-dp-Im-hv Xm¬-°m-en-I t]m-enkv tÃ-j≥ 26˛30, Xpem-∏-≈n sk‚ v tPm¿-Pv am¿tØm-Ωm N¿-®v ]m-cn-jv lmƒ 28. tIm-∂n tªm-°n¬ tIm-∂n ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ, ]-¥-fw tªm-°n¬ ]-¥fw tªm-°v ]-©m-b-Øv lmƒ, ]-d-t°m-Sv tªm-°n-epw A-Sq¿ ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bn-epw A-Sq¿ ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lmƒ F∂n-hn-S-ß-fn¬ 26˛30. sIm-Spa¨ ]-©m-b-Øv I-Ωyq-\n-‰n lmƒ 26˛ 27, a-Æ-Sn F¬.-]n.Pn.F-kv. 27.-

P-e-ip-Nn-Xz Imw-]-bn³ 26\v B-cw-`n-¡pw

]-Ø-\w-Xn-´: ]-I¿-®-hym-[n \n-b-{¥-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpsS `m-K-am-bn B-tcm-Ky, X-t±i kz-bw-`-c-W, P-e-hn-`-h h-Ip∏p-I-fpw ip-Nn-Xz an-j-\pw Pn-√bn¬ -ip-≤-P-ew-˛-Po-h-c-£P-e-ip-Nn-Xz Imw-]-bn≥ 26\v B-cw-`n-°pw. P-e-ip-Nn-Xz k¿-sh-bv-e≥kv, t¢m-dn-t\-j≥, P-e-kmw]nƒ ]-cn-tim-[-\, t_m-[h¬-°-c-Ww F-∂n-h Imw-]-bns‚ `m-K-am-bn \-S-Øpw. Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w cm-hn-se 10\v s\-Sp-{ºw {Km-a-∏-©m-b-Øv lm-fn¬ am-Xyp Sn -tXm-a-kv Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.-

F≥.-kn-.-kn. 15-mw tI-c-f _-‰m-en-b≥ hm¿-jn-I ]-cn-io-e-\ Iymw-]v C-c-hn-t]-cq¿ sk‚ v tPm¨-kv kv-Iq-fn C-c-hn-t]-cq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ cm-Po-hv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B -bp-[ ]-cn-io-e-\w, hy-‡nXz hn-I-k-\w, Un-km-ÿ amt\-Pv-sa‚ v, ]-©m-b-Øn-cm-Pv F-∂n-ß-s\ hn-hn-[ hn-j-b-ßfn¬ ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-Iƒ Iymw-]n-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øp∂p-s≠-∂v I-am≥-Un-ßv Hm^nk¿ e-^v. tI-W¬ l-cn-\μ≥ \m-b¿ A-dn-bn-®p. ]-cn-io-e-\m¿-Yn-Iƒ-°v Zn-hk-hpw tXm-°v D-]-tbm-Kn-°p∂-Xn-\p-≈ {]m-tbm-Kn-I ]-cnio-e-\w \¬-Ip-∂-Xv Xn-cp-h-√ am¿-tØm-Ωm tIm-f-Pv ssa-Xm\-Øm-Wv. {]-Z¿-i-\ bp-≤-hpw Hcp-°n-bn-´p-≠v. tk-h-\ {]-h¿Ø-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]-©mb-Øn-se Hm-X-d {]m-Y-an-Im-tcmKy tI-{μ-Øn-s‚ ]-cn-k-cw {i-aZm-\-am-bn F≥.-kn.-kn. tI-U-‰pam¿ hy-Øn-bm-°pw. Iymw-]n-

a-ª-¸n-¯w, sU-¦n-¸-\n, F-en-¸-\n; Pn-Ã-bn B-tcm-Ky-ta-J-e B-i-¦-bn A-Sq¿: H-cn-S° - m-eØ - n-\v ti-jw Pn-√-bn¬ ho-≠pw ]-I¿-®hym[n-Iƒ ]n-Sn-ap-dp-°p-∂p. a-™∏n-Øw, sU-¶n-∏-\n, F-en-∏-\n F-∂n-h Pn-√-bp-sS hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ \n-∂v C-Xn-\-Iw dnt]m¿-´v sN-bvX - n-´p-≠v. 2007¬ Nn°p≥-Kp-\n-b ]-S¿-∂p]n-Sn-®-Xn\p k-am-\a - m-b km-lN - c - y-am-Wv h-cm≥ t]m-hp-∂-sX-∂m-Wv Btcm-Ky-ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn°p-∂h - ¿ ap-∂d - n-bn-∏v \¬-Ip-∂Xv. {]-am-Sw {Km-a-∏-©m-b-Øv a™-∏n-Ø `o-Xn-bn-epw G-\m-Znaw-K-e-Øv sU-¶n-∏-\n-bpw C-e¥q-cn¬ F-en-∏-\n-bp-am-Wv P-\ß-fp-sS Po-h\ - pta¬ I-cn-\n-g¬ ho-gvØ - p-∂X - v.

{]-am-SØ - v a-cq-cn¬ aq-∂p Zn-hk-Øn-\n-sS ]-Xn-\-t©m-fw t]¿-°p a-™-∏n-Øw, sl-∏ss‰-‰n-kv _n I-s≠-Øn-b-XmWv {]-tZ-ih - m-kn-Is - f C-t∏mƒ B-i-¶-bn-em-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. {]-am-Sw ]-©m-b-Øn-se H-∂mw hm¿-Un¬-s∏-´ a-cq¿ {]-tZ-iØ - v I-gn-™ h¿-jh - pw sl-∏s - s‰-‰nkv _n ]-S¿-∂p-]n-Sn-®n-cp-∂p. Pn√m B-ÿm-\s - Ø-bpw ]-cn-kc {]-tZ-i-ß-fn-se-bpw tlm-´¬, B-ip-]{- Xn am-en-\y-߃ H-gp-Insb-Øp-∂ tXm-Sp-Iƒ A-®≥tIm-hn-em-dn-s\ a-en-\am-°p-∂Xm-Wv a-™∏ - n-Øw ]-S¿-∂p ]nSn-°m≥ km-lN - c - y-sam-cp-°p-∂sX-∂m-Wv ]-db - p-∂X - v.

\-gv-kn-Mv tIm-gv-kv kÀ-«n-^n¡-äv X-S-ªp h-¨n-cn-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

]-Ø-\w-Xn-´: B-{‘m-{]-tZ-inse s\-√q¿ Pn-√-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ \m-cm-b-W sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ ap≥ h¿-jw ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b 150 Hmfw Ip-´n-I-fp-sS tIm-gv-kv k¿-´n^n-°-‰v am-t\-Pv-sa‚ v \n-b-a-hncp-≤-am-bn X-S-™p-h-®n-cn-°p-Ibm-sW-∂p ]-cm-Xn. C-¥y≥ \gv-k-kv ]m-c‚ v-kv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bm-Wv Ca-√-∏-≈n: C-μn-c Km-‘n \m-j- Xp kw-_-‘n-®v Pn-√m t]m-enkv ta-[m-hn-°v ]-cm-Xn \¬-In\¬ Hm-∏¨ bq-\n-th-gv-kn-‰nbp-sS kv-s]-jy¬ kv-‰-Un- sk- bn-cn-°p-∂-Xv. C-h-sc dn-{Iq-´v sN-bv-X F-d‚-dm-b sX-≈n-bq-cn-ep-≈ Pn-√m Wm-Ip-fw ssh-‰n-eb-n¬ Kp-Uv Im ¿-Uv Ir-jn hn-⁄m-\ tI{μ-Øn¬ B-cw-`n-°p-∂ k¿-´n- hn≥ F-∂-bm-fp-sS D-S-a-ÿ-X^n-°-‰v tIm-gv-kp-I-fn-te-°v A- bn-ep-≈ hn-t∂m-h F-∂ ÿm]-\-am-Wv. kv-Ym-]-\-Øn-s‚ t]-£ £-Wn-°p-∂p. {_m-©v C-t∏mƒ ]p-√m-Spw {]_o Io-∏n-Mv, Hm¿-Km-\n-Iv ^m-an-Mv, hm-´¿ lm¿-h-kv-‰v amt\-Pv-sa‚ v F-∂o hn-j-b-ßfn¬ B-dp am-k-sØ k¿-´n-^n°-‰v tIm-gv-kp-I-fpw hm-eyp BU-Uv t{]m-U-Iv-Sv {^w {^q-Sv-kv B≥-Uv sh-Pn-‰-_nƒ-kv F-∂ hn-j-b-Øn¬ H-cp h¿-j-sØ Un-tπm-a tIm-gv-kn-\pw A-t]£ £-Wn-®p. Zm-cn-{Zy-tc-J-bv-°v Xm-sg-bp≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ^o-kn¬ ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ k-l-Ic-W h-Ip-∏n-s‚ F-√m Hm-^n50 i-X-am-\w C-f-hv e-`n-°pw. kp-I-fn-epw aq-∂p h¿-j-Øn-eA-t]-£-Iƒ Pq¨ 20\v A[n-I-am-bn sI-´n-°n-S-°p-∂ ^Iw e-`n-°-Ww. 0469 2662094. b-ep-Iƒ Xo¿-∏m-°p-∂-Xn-\p kn._n.F- th-≠n ^-b¬ A-Zm-e-Øv \-SØpw. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \-Skv.C. ]Ømw-¢m-kv ∏m-°p-∂ \q-dpZn-\ I¿-a ]-cn-]mSn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv k-l-I-c]-co-£bn¬ F-√m W A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. hn-j-ba-√-∏-≈n, dm-∂n Xm-eq-°p-I߃°pw fn¬ 27\pw tIm-g-t©-cn, A-Sq¿, F h¨ Xn-cp-h-√ Xm-eq-°p-I-fn¬ 28 t\-Sn-b Sn A-an-bm(X- \pw ^-b¬ A-Zm-e-Øv \-S-°pw. t]m-h≥ ]- Xm-eq-°p-I-fn-se k-l-I-c-W kw-Lw A-kn- v c-Pn-kv-{Sm¿ ªn-Iv kv-Iqƒ, a-W-°m-e).

A-t]-£ £-Wn-¡p-¶p

h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b-Xm-bn ]-cmXn-bn¬ Nq-≠n-°m-´p-∂p. C-Xp kw-_-‘n-®v tIm-bn{]w tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-Inb-t∏mƒ G-P≥-kn D-S-a-sb kwc-£n-°p-∂ \-S-]-Sn-bm-Wv ssIs°m-≠-sX-∂pw kw-kv-Ym-\ IΩn-‰n Aw-Kw ]n B¿ hn-P-b≥, Pn-√m J-Pm-©n F-kv cm-[m-aWn \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂p. tIm-gv-kv {]-th-i-\ k-a-bØv B-h-iy-s∏-´-Xn-t\-°mƒ H∂-c-e-£w cq-] hn-Zym¿-Yn-Itfm-Sv A-[n-Iw B-h-iy-s∏-Sp-∂Xm-bpw A-s√-¶n¬ H-cp h¿-jsØ ku-P-\y tk-h-\-Øn-\v t_m-≠n-\v \n¿-_-‘n-°p-∂Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ kq-Nn-∏n°p-∂p.

\-K-c-k-`-bn-epw ]-cn-k-c {]tZ-i-ß-fn-te-°p-ap-≈ Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-W ]-≤-Xn-Iƒ {]-h¿Øn-°p-∂-Xv A-®≥-tIm-hn-emdn-se I-√-d-°-S-hn-em-Wv. C-hntS-°m-Wv \-K-c-am-en-\yw X-≈p∂ I-Æ-¶-c tXm-Sv H-gp-In-sbØp-∂-Xv. I-gn-™h¿-jw Pn-√bn¬ G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ P-eP - \ - y tcm-K-߃ ]-S¿-∂p-]n-Sn-® ]©m-bØ - p-If - n¬ H-∂m-Wv {]-amSw. A-Sq¿ Xm-eq-°n-se G-\m-Znaw-Ke - w ]-©m-bØ - m-Wv sU-¶n∏-\n-bp-sS `o-Xn-bn-ea - c - p-∂X - v. Ign-™ Zn-h-kw C-hn-sS Nn-In¬k tX-Sn-sb-Øn-b kvv-{Xo-°v sU-¶n-∏\ - n dn-t]m¿-´v sN-bvX - n-cp∂p. sU-¶n-∏-\n ]-S¿-Øp-∂

(P-\-d¬) Hm-^nkp-I-fn¬ cm-hnse 11 ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep-hsc-bm-Wv A-Zm-e-Øv. Pn-√m-X-e A-Zm-e-Øv 29\v cm-hn-se 11 apX¬ \m-ep-h-sc ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m k-l-I-c-W kw-Lw tPmbn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬) Hm^nkn¬ \-S-Øpw. k-l-Im-cn-I-fpw s]m-Xp-P-\ß-fpw k-l-I-c-W kw-L-ßfpw k-l-I-c-W h-Ip-∏v Hm^nkp-I-fn¬ k-a¿-∏n-®n-´p-≈Xpw aq-∂p h¿-j-Øn-\p ta¬ ]g-°-ap-≈-Xp-am-b ^-b-ep-Iƒ A-Zm-e-Øn¬ Xo¿-∏m-°mw. _‘-s∏-´-h¿ a-Xn-bm-b tc-J-I-fpam-bn A-Zm-e-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-

Xn-cp-h-√: a-g-°m-e ]q¿-h ipNo-I-c-W-Øn-\v X-t±-i kz-bw-`c-W ÿm-]-\-ß-fpw B-tcm-Kyh-Ip-∏pw Im-Wn-°p-∂ hn-ap-JX A-∏¿-Ip-´-\m-S≥ ta-J-ebn¬ sIm-Xp-Ip-i-eyw cq-£-am°n. s]-cn-ß-c, s\-Sp-{ºw, I-S{] {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn-em-Wv P-\-Øn-s‚ D-d-°w sI-Sp-Øn sIm-Xp-Ip-i-eyw cq-£-am-bn-cn°p-∂-Xv. sh-≈-s°-´p-Iƒ \n-d-™ A-∏¿-Ip-´-\m-S≥ {]-tZ-i-ßfn¬ ap≥-Im-e-ß-fn¬ a-g-°m-esa-Øp-∂-Xn-\v ap-ºv th-≠ ap≥I-cp-X-ep-Iƒ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-®n-cp-∂p. C-Ø-h-W A-Xp-≠m-bn-√. {]tZ-i-sØ In-W-dp-I-fn¬ t]mepw sIm-Xp-Ip-Iƒ ap-´-bn-´v s]cp-Ip-∂-Xv B-tcm-Ky-{]-iv-\-ß

W-sa-∂v Pn-√m k-l-I-c-W kwLw tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ (P-\d¬) A-dn-bn-®p.-

{]-[m\m-[ym-]-I-cp-sS tbm-Kw 27\v ]-Ø-\w-Xn-´: hn-Zym-`ym-k Pn-√bn-se ssl-kv-Iqƒ {]-[m\m[ym-]-I-cpsS tbm-Kw 27\v cm-hnse 10.-30\v ]-Ø-\w-Xn-´ am¿tØm-Ωm l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-Øpw. F-√m {]-[m\m-[ym-]-I-cpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m hnZym-`ym-k Hm-^o-k¿ A-dn-bn®p.-

-Cw-¥o-jv D-]-tbm-Kn-t¡-− ^-b-ep-I-fn-epw Ip-dn-¸v a-e-bm-f-¯n X-¿m-dm-¡-Wsa¶v fn-epw Ip-dn-∏p ^-b-epw \-S-∏p ^-b-epw a-e-bm-f-Øn¬ X-bmdm-°-Ww. F-Ãn-ta-‰p-I-fpw a-ebm-f-Øn-em-bn-cn-°-Ww. kmt¶-Xn-I ]-Z-߃-°v k-am-\-amb a-e-bm-fw e-`y-a-s√-¶n¬ a-ebm-fw en-]n D-]-tbm-Kn-°-Ww. Hu-tZym-Kn-I `m-j Pn-√m, Xmeq-°v-X-e tbm-K-ß-fn¬ _-‘s∏-´ Hm-^n-kv ta-[m-hn X-s∂ ]s¶-Sp-°-Ww. Xm-eq-°v k-an-XnIƒ c-≠p-am-kw Iq-Sp-tºmƒ U]yq-´n I-e-Œ-dp-sS km-∂n-[yØn¬ tbm-Kw tN¿-∂v Xm-eq-°v ]-cn-[n-bn-ep-≈ Hm-^nkp-I-fnse `m-jm-am-‰ ]p-tcm-K-Xn hn-ebn-cp-Ø-Ww. ]p-tcm-K-Xn dnt]m¿-´n-s\m-∏w Xm-eq-°v-X-e tbm-K-ß-fn¬ ÿn-c-am-bn lmP-cm-hm-Ø D-tZym-K-ÿ-cp-sS t]-cp hn-h-c-hpw Hu-tZym-Kn-I `m-jm h-Ip-∏n-\p \¬-I-Ww. Hm-

^n-kp-I-fn-se `m-jm-am-‰ ]ptcm-K-Xn ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\v Hu-tZym-Kn-I `m-jm h-Ip-∏v Xn-cs™-Sp-Ø Hm-^n-kp-Iƒ t\-cn´p ]-cn-tim-[n-°pw. `-c-W-`m-jm h¿-j-tØm-S\p-_-‘n-®v Pn-√m-X-e Hm-^n-k ¿-am¿ I¿-a-]-cn-]m-Sn X-bm-dm-°n 31\v ap-ºv Pn-√m I-e-Œ¿-°pw ]I¿-∏v Hu-tZym-Kn-I `m-jm h-Ip∏n-\pw \¬-tI-≠-Xm-sW-∂v \n¿-tZ-in-®p. U-]yq-´n I-e-Œ¿ H -cm-Pp- A-[y-£-X h-ln-®p.

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v ]-cn-io-e-\w \ÂIn ]-¥-fw: a-g-°m-e-]q¿-h {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-Kam-bn Xp-º-a¨ {Km-a-∏-©m-bØn-s‚-bpw km-aq-ln-Im-tcm-Ky

sIm-Xp-Ip-Iƒ G-‰-hpw Iq-SpX¬ s]-‰p-s]-cp-Ip-∂ {]-tZ-ia - mbn G-\m-Zn-aw-K-ew, sh-®p-®n-d, s]-cp-\m-Sv, Nn-‰m¿ {Km-a∏ - © - m-bØv {]-tZ-iß - f - pw A-∏¿-Ip-´\ - mSv ta-Je - I - f - pw am-dn-bn-´p-s≠-∂v Pn-√-bn-se B-tcm-Ky-h-Ip-∏v ap∂-dn-bn-∏pw \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xp ap-J-hn-e-bv s°-Sp-°m≥ X-t±-i kz-bw-`c - W h-Ip-∏v X-øm-dm-hm-Ø-Xm-Wv {]iv\ - ß - ƒ cq-£a - m-°p-∂X - v. C-\nb-pw {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\߃ Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Øp-I-bpw sU-¶n ]-S¿-Øp-∂ sIm-Xp-Ip-Ifp-sS D-dh - n-Sß - ƒ I-s≠-Øn \in-∏n-°p-Ib - pw sN-bvX - n-s√-¶n ¬ Pn-√b - n-se a-et- bm-c {]-tZ-iß - -

tI-{μ-Øn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤Xn- sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v {]-tXy-I ]-cn-io-e-\w \¬-In. 176 sXm-gnem-fn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-Ωn-Wn i-in ]-cn-io-e-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]-©m-b-Øw-Kw c-a-Wn- A[y-£X - h-ln-®p. Xp-ºa - ¨ kn.F-®v.-kn sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. k - m-_p kp-KX - ≥, sl¬Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ sI -sI kt¥m-jv ¢m-kp-Iƒ \-bn-®p.

ImÀ-Uv hn-X-c-Ww a-√-∏-≈n: A-Jn-e tI-c-f a-\pjym-h-Im-i kw-c-£-W tk-\bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf Ip-∂-¥m-\w ]-©m-b-Øn-se Aw-K-߃-°v Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-W-hpw t_m-[h¬-°-c-W ¢m- pw \-S-Øpw.-

ƒ-°v Im-c-W-am-hp-∂p-≠v. {]-tZi-sØ \o¿-®m-ep-I-fn-te-sdbpw sh-≈-sam-gp-°p \n-e-® coXn-bn-em-Wv. A-∏¿-Ip-´-\m-Sv ta-J-e-bn ¬ sIm-Xp-Iv \n¿-am¿-P-Øn-\p-≈ am¿-K-߃ A-Sn-b-¥-c-am-bn kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\v B-tcm-Kyh-Ip-∏v am¿-K-w kzo-I-cn-°p-∂ns√-¶n¬ Pn-√-bn-se B-tcm-Kyta-J-e-bn¬ I-Sp-Ø {]-Xn-k‘n-Iƒ-°v Im-c-W-am-hpw.

{]Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v XpS¡w Xncph√: \-K-c-k-`m-{]-tZiØv kmw-{IanI tcm-K-߃ ]nSn-s]-Sm-\p-≈ km[y-X I-W°n-se-SpØv Du¿PnX tcm-K

ImÀ-jn-I-tk-h-\ tI-{µw tIm-∂n: Ir-jn-h-Ip-∏v h-I-bmdn¬ Xp-S-ßp-∂ Im¿-jn-I tkh-\ tI-{μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv 26\v cm-hnse 10\v \n¿-h-ln-°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-enk-_-Øv A-_p A-[y-£-X hln-°pw.

a-Ã-¸-Ån-bn am-en-\y kw-kv-I-c-W ¹mân-\v ]-²-Xn a-√-∏-≈n: a-√-∏-≈n {Km-a-∏-©m -b-Øn-se am-en-\yw kw-kv-I-cn°p-∂-Xn-\p th-≠n Ip-Sp-X¬ ti-jn-bp-≈ am-en-\y kw-kv-Ic-W πm‚ v ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v ]-©m-b-Øv ]-≤-Xn X-øm-dm°n. am-en-\yw I-Øn-®p I-f-bp∂-Xn-\v am¿-°-‰n-\p ]p-d-Ip h-iØm-bn ÿm-]n-®n-cp-∂ C≥-kn\-td-‰¿ X-I¿-∂p ho-W-Xn-s\Xp-S¿-∂m-Wv C-Xv. ]p-Xn-b kwkv-I-c-W πm‚ v {]m-_-ey-Øn ¬ h-cp-∂-Xp-h-sc \n-e-hn-se ÿn-Xn Xp-S-cpw. a-√-∏-≈n-sb am-en-\y ap-‡-am-°p-∂-Xn-s\-∏‰n Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-∂-Xn-\v hym-]m-cn hy-h-km-bn kw-L-S\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ, ip-No-I-c-W sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-©m-b-Øv `c-W k-a-Xn Aw-K-߃ F-∂nh-cp-sS kw-bp-‡ tbm-Kw {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s‚ A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂p.

Npcp¡¯nÂ

A-h-[n-¡m-e Iymw-]v k-am-]n-¨p

tIm-g-t©-cn: Ãp-U‚ v t]m-eokv I-mU-‰v ]p-√m-Sv bq-\n-‰n-s‚ A-h-[n-°m-e Iymw-]v k-am-]n®p. k-tΩ-f-\w tIm-bn-{]w Fkv.sF. ]n -F-kv cm-tP-jv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI -A-Pn-X ap-Jy k-tμ-iw \¬-In. ]n.-Sn.-F. {]kn-U‚ v F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ A-[y-£-X- h-ln-®p. kn.-]n.-Ham-cm-b kp-tc-jv Ip-am¿, kn‘p, A-iz-Xn cm-P≥, tUm-\, t{]-a-Ip-am-cn kw-km-cn-®p.

{]Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃°p \-K-ck-`m Iu¨-kn¬ cq]w \¬In. \-K-ck-`m Hm-^n-kv ]-cn-k-chpw s]m-Xp-ÿ-e-hpw ip-No-IcWw \-S-Øn- {]-h¿-Ø-\ ]-cn-]mSn-Iƒ-°v Ign-™ Znhkw XpS°w Ip-dn-®p. \-K-c-k-`-bn-se Hm-tcm hm¿Unepw hm¿-Uv ip-Nn-Xz I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-i, IpSpw-_-{io, sXm-gn-epd-∏v {]-h¿Ø-I¿ kw-bp-‡-am-bn C-∂pw \m-sf-bpw \-K-ck-`m {]-tZisØ ap-gp-h≥ `-h-\-߃ k-μ¿in-®v sIm-Xp-In-s‚ D-d-hn-Sw Is≠-Øn \-in-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ t_m-[-h¬-°-c-Ww, e-LpteJ hn-X-cWw, In-W¿ t¢m-dn-t\j≥ F-∂o {]-h¿-Ø-\-߃ \S-Øpw.

kÀ¡mÀ \o-Xn Im-«-W-sa¶v Xn-cph√: sI.F-kv.B¿.Sn.kn s]≥-j-t\-gv-kv Hm¿-K-ss\-tkj≥ Xn-cp-h√ sI.F-kv. B¿. Sn.kn Im-Øn-cn-∏p tI-{μ-Øn¬ Hm-]¨ P-\-d¬ t_m-Un tbmKw \-SØn. amXyp Sn tXma-kv Fw.F¬.F tbm-Kw D-Zv-LmS\w sN-bv-Xp. sI.F-kv. B¿.Sn.kn H-gnsI-bp-≈ \-„-Øn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ F√m s]m-Xp-taJ-em ÿm-]-\-ß-fn-se s]≥-j≥Im¿-°p ka-cw sN-øm-sX Xs∂ k¿-°m¿ s] ≥-j≥ \¬Ip-∂ km-l-N-cy-Øn¬ sI.Fkv.B-¿.Sn.kn s] ≥-j≥ImtcmSpw k¿-°m¿- \o-Xn Im-´-Wsa-∂pw Ip-Sn»n-I D ƒ-s∏-sS Ch-cp-sS s]≥-j≥ A-Sn-b-¥-c-ambn hn-Xc-Ww sN-ø-W-sa∂pw Fw.F¬.F B-h-iy-s∏-´p. Hm¿-K-ss\-tk-j≥ {]-kn

s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-c-hn-t]-cq¿ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ cmPo-hv \n¿-h-ln-®p. I-am≥-Un-ßv Hm-^n-k¿ e-^v. tI-W¬ l-cn\-μ≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln®p. sk‚ v tPm¨-kv kv-Iqƒ ap ≥ {]-[m-\m-[ym-]n-I tN-® tPm¨, kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-] I≥ ]n Sn tPm¨ kw-km-cn-®p.

3

f-S° - w sU-¶n-∏\ - n-bp-sS ]n-Sn-bnem-hp-∂X - n-\v Im-cW - a - m-hpw.

A-¸À-Ip-«-\m-S³ ta-J-e-bn sIm-Xp-Iv i-eyw cq-£amhp¶p

Pn-Ã-bn k-l-I-c-W ^-b A-Zm-e-¯p-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p

]-Ø-\w-Xn-´: \n-b-am-\p-kr-Xw Cw-•o-jv D-]-tbm-Kn-t°-≠-h Hgn-sI-bp-≈ F-√m ^-b-ep-I-fpw a-e-bm-f-Øn¬ X-s∂ F-gp-XW-sa-∂v Hu-tZym-Kn-I `m-jm hIp-∏v U-]yq-´n sk-{I-´-dn sI B¿ -{]-k-∂≥ D-tZym-K-ÿ¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In. Hu-tZymKn-I `m-j Pn-√m k-an-Xn tbm-KØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. A-\y-cm-Py-߃, kw-ÿm\-߃, tI-{μ k¿-°m¿, tI-{μ k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ, sslt°m-S-Xn ap-X-ep-≈ tIm-S-XnIƒ F-∂n-h-bp-am-bn _-‘-s∏´ ^-b-ep-I-fn-em-Wv Cw-•o-jv D]-tbm-Kn-°m-hp-∂-Xv. F-∂m¬ Cu ^-b-ep-I-fn¬ Ip-dn-∏p ^b¬ a-e-bm-f-Øn¬ X-s∂-bmbn-cn-°-Ww. ta¬ hn-`m-K-ßfn¬-s∏-Sm-Ø F-√m ^-b-ep-I-

C-c-hn-t]-cq¿: F≥.-kn-.-kn. 15mw tI-c-f _-‰m-en-b≥ hm¿-jnI ]-cn-io-e-\ Iymw-]v C-c-hn-t]cq¿ sk‚ v tPm¨-kv kv-Iq-fn¬ B-cw-`n-®p. ]-ØpZn-h-kw ssZ¿Ly-ap-≈ hm¿-jn-I ]-cn-io-e-\ Iymw-]n¬ Xn-cp-h-√ _-‰m-en-bs‚ Io-gn-ep-≈ ]-Ø-\w-Xn-´, B-e-∏p-g, tIm-´-bw Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈ kv-Iqƒ-˛-tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-I-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂Xv. 13 kv-Iq-fp-I-fpw A-©v tImf-Pp-I-fpw Dƒ-s∏-sS 18 hn-Zym`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂p≈ 600 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv Iym-w ]n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. ]p-e¿-s® ap-X¬ hn-hn-[ sk-j-\p-I-fn-em-bn hn-hn-[ hnj-b-ß-fn¬ ]-cn-io-e-\m¿-YnIƒ-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. tbm-K, Im-bn-I-]-cn-io-e-\w,

koTTAYAM/pta

U‚ v cm-[m-Ir-j-W≥ apf-h-\ A-[y-£-X h-ln®p. {]-^. F{_lmw X-e-h-Sn, hn ]n cm-tPizc≥, ]n F≥ cm-P-tKm-]m¬, sI F-kv hn-P-b≥ ]n-≈, hn sI cm-P∏≥, kn ]n aq- m≥, Fw Un c-hn-Ip-am¿, kn Fw ]m ∏n, F tPm¨ {_nt´m A-Sq¿, Fw ]pcp-tjm-Ø-a≥, ]n hn cmP∏≥, Sn sI th-em-bp[≥, ]n P-b≥ F-∂n-h¿ kw-kmcn-®p.

{]-tXy-I {Km-a-k-`IÄ \m-sf ap-XÂ a-e-bm-e-∏p-g: {Km-a-∏-©m-bØn-se km-aq-ln-I km-º-ØnI Pm-Xn sk≥-k-kn-s‚ I-c-Sv ]-´n-I N¿-® sN-bv-Xv Aw-Ko-I-cn°p-∂-Xn-\p-≈ {]-tXy-I {Km-ak-`-Iƒ \m-sf ap-X¬ 28 h-sc ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ hm¿Up-I-fn¬ Iq-Spw.

]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-Øn-\p-≈n-se Hm-S-bn¬ tcm-K-`o-j-Wn D-b¿-Øp-∂ am-en-\yw

\-K-c-¯n-se am-en-\y-§Ä tcm-K-`o-j-Wn D-bÀ-¯p-¶p

]-Ø-\w-Xn-´: th-\¬-a-g i-‡n-{]m-]n-°p-∂-tXm-sS \-K-c-k`m ]-cn-[n-bn¬ a-g-°m-e tcm-K-߃-°pw km-[y-X-tb-dp-∂p. ]-Ø-\w-Xn-´ Su-Wn-se am-en-\y-ß-fpw hr-Øn-lo-\-X-bpw aqew sU-¶n-∏-\n-bpw a-‰p ]-I¿-®-hym-[n-I-fpw ]-S-cm≥ km-[yX-tb-sd-bm-Wv. tcm-K-hm-ln-I-fm-b sIm-Xp-Ip-I-fpw F-en-Ifpw a-‰pw b-tY-jv-Sw h-f¿-∂p s]-cp-Im≥ Su-Wn-se-bpw ]-cnk-c-ß-fn-se-bpw am-en-\y-\n-t£-]w Im-c-W-am-hp-sa-∂m-Wv B-i-¶. - \-K-c-Øn-se sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn _m-kv Ãm≥Upw ]-cn-k-c-hpw k-ao-]-Øm-bp-≈ Hm-S-I-fpw A-∏m-sS a-eo-ak-am-bn In-S-°p-I-bm-Wv. _-kv Ãm≥-Un-epw Su-Wn-ep-ap-≈ I-®-h-S ÿm-]-\-ß-fnse am-en-\y-߃ Cu Hm-S-bn-em-Wv \n-t£-]n-°p-∂-Xv. \-K-ck-`- b-Ym-k-a-bw am-en-\y-߃ \o-°w sN-øm-Ø-Xn-\m¬ B-tcm-Ky `o-j-Wn D-b¿-Øp-∂p. sIm-Xp-Ip-Iƒ b-tY-jv-Sw h-f-cp-∂-Xn-\p-≈ km-l-N-cy-am-Wv C-t∏mƒ C-hn-sS-bp-≈-Xv. ]p-Xn-b _-kv- Ãm≥-Un-\v ]n-∂n-eq-sS A-_m≥ P-Mv-j-\v kao-]-Øv Iq-Sn H-gp-Ip-∂ tXm-Spw am-en-\y-ß-fp-sS B-[n-IyØm¬ tcm-K-hm-ln-bm-bn-Øo-cp-I-bm-Wv. a-g-bn¬ sh-≈w Db-cp-tºmƒ am-en-\y-߃ Su-Wn¬ {]-[m-\ tdm-Up-h-°n¬ \n-t£-]n-°-s∏-Sp-∂p. C-Xp Su-Wn-epw ]-cn-k-c-Øpw Kp-cp-Xc-am-b B-tcm-Ky {]-iv-\-߃-°v C-S-bm-°pw. ]-Ø-\w-Xn-´ ]g-b- _-kv-Ãm‚ v, am¿-°-‰v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw am-en-\y-߃ `o-j-Wn D-b¿-Øp-∂p-≠v.

ssh-Zyp-Xn ap-S-¡w; sI.-F-kv.-C.-_n-¡v F-Xn-tc \n-b-a \-S-]-Sn

A-Sq¿: ssI-∏-´q¿ C-e-Iv{Sn°¬ sk-Ivj≥ Hm-^n-kn-s‚ ]cn-[n-bn¬s∏-Sp-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ ]-Xn-hm-bn ssh-Zyp-Xn ap-S°n \m-´p-Im-sc _p-≤n-ap-´n-® sI.-F-kv.-C.-_ns°-Xn-tc D-]t`m-‡m-hn-s‚ \n-b-a \-S-]-Sn. I-gn-™ H-cp-am-k-am-bn A-ßmSn-°¬ sX-°v, h-S-°v, H-‰-tØ-°v, h-b-W-Ip-∂v {]-tZ-i-ßfn¬ Zn-h-k-hpw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßn-bncp-∂p. ssh-Zyp-Xn ap-Sßp-∂ k-a-b-ß-fn¬ sk-Ivj≥ Hm-^n-kn¬ D-]-tbm-Iv-Xm°ƒ hn-fn-®m¬ B-cpw t^m¨ F-Sp-°m-dn-√.sk-Iv-j≥ Hm-^n-kn¬ \n-∂p-≈ tk-h-\-Øn¬ ap-S-°-ap≠m-b-tXm-sS D-]-t`m-Iv-Xm-°-fn-sem-cm-fm-b A-ßm-Sn-°¬ sX-°v Nn-e-Øp-Im-em-bn¬ ho-´n¬ Sn cm-tP-jv A-Sq¿ eo-K¬ k¿ho-kv I-Ωn-‰n-°v ]-cm-Xn \¬-In. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-cp∂ Pq¨ 14\v sI.-F-kv.-C.-_n. ssI-∏-´q¿ A-kn-Â v F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\ob-dpw A-kn-Â v F≥-Pn-\ob-dpw eo-K ¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰n-°v ap-ºm-sI lm-P-cm-hm≥ D-Ø-c-hm-bn.-

XWÂa-c§Ä ap-dn-¡p-¶-Xn-s\-Xntc IeÎÀ¡v \n-thZ-\w \Â-In

Xn-cph√: X-W¬ a-c-߃ ap-dn-®p-am-‰m-\p-≈ \-K-c-k-`-bp-sS \o-°w \n-tcm-[n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Xn-cp-h√ Xm-eq-°v ^yq-j≥ ssd-‰v-kv ^u-t≠-j≥ Pn√m I-e-Œ¿-°v \n-thZ-\w \¬-In. ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bw ˛]p-jv-]-Kn-cn tdm-Un¬ 25 h¿-jØn-te-sd-bm-bn h-f¿-∂p-\n¬-°p∂ 20¬ ]-cw X-W¬-a-c߃ ap-dn-®p-am-‰m≥ \-K-ck-`m Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\n-°pIbpw C-h te-ew sN-bv-X-Xmbpw A-dn-bp∂p. ]p-jv-]-Kn-cn B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øp-∂ B-bn-c-I-W-°n-∂v Im¬-\-S-bm{X-°m¿-°v X-W¬ hn-cn-®p \n¬-°p-∂ Cu a-c-߃ ap-dn-®p am-‰m-\p-≈ \-K-c-k-`-bp-sS \o-°w X-S-bm≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂m-Wv ^u-t≠-j≥ {]-knU‚ v a-\p F.sF \n-thZ-\-Øn-eq-sS Pn√m Ie-Œ-tdm-Sv B-h-iy-s∏-´n-´p-≈-Xv.

am-¼-g-¡m-e-¯n-sâ a-[p-cw \p-IÀ-¶v H-cp-a-bp-sS I-f-¯n Ip-cp-¶p-IÄ ]-Ø-\w-Xn-´: am-º-g-°m-e-Øns‚ a-[p-cw \p-I¿-∂v H-cp-a-bp-sS I-f-Øn¬ Ip-cp-∂p-Iƒ. {]-kv-¢_pw _n.-B¿.-kn-bpw kw-bp-IvX-am-bn am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cpsS Ip-´n-Iƒ-°m-bn H-cp-°n-b Iq-´m-bv-a ]m-´pw I-hn-X-bpw I-YI-fpw I-fn-I-fp-am-bn s]m-bv-t]mb Im-e-Øn-s‚ a-[p-c kv-ar-XnI-fp-W¿-Øn. Su¨-lm-fn-epw Ip-´n-I-fp-sS ]m¿-°n-ep-am-bn \S-∂ Iq-´m-bv-a A-Sq¿ Un-ssh.F-kv.-]n F \-kow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kv ¢-∫v {]-knU‚ v kmw sN-º-I-Øn¬ A[y-£-X h-ln-®p. am-dn-b km-l-N-cy-Øn¬ Ip´n-Iƒ am-Xm-]n-Xm-°-fp-sS C-jvS-Øn-\-\p-k-cn-®v {]-h¿-Øn-°p∂ b-{¥-ß-fm-bn am-dn-bn-cn-°pI-bm-sW-∂v Un-ssh.-F-kv.-]n \-kow ]-d-™p. N-S-ßn¬ Fkv.-F-kv.-F¬.-kn, π-kv Sp ]-co£-bn¬ ap-gp-h≥ hn-j-b-߃-

{]-kv-¢-∫pw _n.B¿.kn-bpw kw-bp-Iv-X-am-bn am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cp-sS Ip-´n-Iƒ-°m-bn H-cp-°n-b Iq-´m-bv-a A-Sq¿ Un-ssh.-F-kv.-]n. F \-kow D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p °pw F π-kv t\-Sn-b kp-an tXm- F ]-Ø-\w-Xn-´ tªm-°v t{]ma-kv, A-∂m a-dn-bw G-{_-lmw, {Kmw tIm Hm-Un-t\-‰¿ jm-Pn F-®v. ap-l-Ω-Zv km-en-lv F-∂n- F k-em-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-emh¿-°v Un-ssh.-F-kv.-]n ]p-c-kv- Wv Ip-´n-I-fp-sS I-fn-b-c-ßn-\v Im-c-߃ \¬-In. F-kv.-F-kv.- Xp-S-°-am-b-Xv.

A-Sn-b-¥-c L-´-ß-sf A-`nap-Jo-I-cn-°m≥ Ip-´n-I-sf kzbw-]-cym-]v-X-cm-°p-∂ I-Y jmPn A-h-X-cn-∏n-®p. am-Xm-]n-Xm°-fp-sS Iq-´m-bv-a-°m-bn {]-tXyI-th-Zn-bpw H-cp-°n. h-c-®pw Ifn-®pw c-kn-®pw H-cp ]-I¬ A-hkm-\n-°pw-ap-ºv bp-h-km-ln-XyIm-c≥ A-\n¬ h-≈n-t°m-Sv \mS≥ ]m-´p-I-fp-am-bn A-c-ßp-W¿Øn. ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I≥ Sn Fw l-ao-Zv, t\m-h-en-Ãv hnt\m-Zv C-f-sIm-≈q¿, km-\p tPm¿-Pv tXm-a-kv, A-Pn ]p-jvI¿ kw-km-cn-®p. _n.-B¿.-kn {]-h¿-Ø-I≥ sN-√-∏≥ G-\mØv Hm-e-Iƒ-sIm-≠v Ip-´n-Iƒ°v I-fn-t°m-∏p-Iƒ \n¿-an-®p\¬-In. Fw.-Un tKm-]n-\m-Yv IS-em-kp-sIm-≠v cq-]-ssh-hn-[y߃ Xo¿-Øp. A-Ω-am¿ -am-ºg-°m-ew- Iq-´m-bv-a-sb-∏-‰n hni-I-e-\w \-S-Øn.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-05-24  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-05-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you