Page 1

2

15 sabv 2014 hymgw

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

hnti-j§Ä

sN-cn-¸v I-¨-h-S-¡m-c-\p t]m-en-knsâ aÀ-±-\w

A-½ a-e-bm-fw Iq-«m-bv-a \-S-¯n

tI-sk-Sp-¡m-¯ D-tZym-K-Ø-s\-Xn-tc \-S-]-Sn- th-Ww: -a-\p-j-ym-h-Im-i I-½o-j³

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w apl-Ω-Zv _-jo¿ kv-am-c-I k-anXn km-ln-Xy-th-Zn-bm-b A-Ω a-e-bm-fw Iq-´m-bv-a-bp-sS `m-Kam-bn _-jo-dn-s‚ sN-dp-I-Y-bmb i-–-߃ F-∂ Ir-Xn-sbIp-dn-®v ]p-tcm-K-a-\ I-em-kmln-Xy kw-Lw Pn-√m- tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn A-Uz. F≥ N-{μ_m-_p {]-_-‘w A-h-X-cn-∏n®p. X-e-tbm-e-∏-d-ºv _-jo¿ kvam-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn-se aPo-Zv-˛-kp-l-dm ¢m-kv ap-dn-bn¬ Ip-d-hn-e-ßm-Sv tam-\n-∏-≈n-bn¬ c-≠p-t]-cp-sS a-c-W-Øn-\n-S-bm°n-b A-]-I-S-Øn¬ X-I¿∂ Im-dpw sI.F-kv.B¿.Sn.kn \-S-Øn-b Iq-´m-bv-a-bn¬ A-Ω _- pw a-e-bm-fw tIm- Hm-Un-t\-‰¿ Sn sI k-l-tZ-h≥ tam-U-td-‰-dmbn-. tUm. hn cm-a-N-{μ≥, ssh°w Nn-{X-`m-\p, k-Æn sN-dnbm≥, Sn F≥ kp-tc-{μ≥, ]n Pn jm-Pn-tam≥, tUm. F-®v kZm-in-h≥ ]n-≈, F-kv tPym-Xn, Sn F≥ kp-tc-{μ≥, Fw sI jn_p, kn ]n th-Wp, sI sI kn≤o-Jv, t_-_n Ip-cy≥, tPm¨ hn tPm-k-^v, A-Uz. t_-_n Ip-cy≥, kp-[o-jv B-‰p-]p-dw, sI cm-a-Ir-jv-W≥, sI F≥ ]hn-{X≥, sI Pn a-Wn, ]n B¿ X-¶-∏≥ kw-km-cn-®p.

C-Sp-°n: D-∏p-X-d ]-©m-b-Øv am¿-°-‰n-\p k-ao-]w sN-cn-∏p I®-h-Sw \-S-Øn-b bp-hm-hn-\v t]m-en-kns‚ a¿-±-\-ta-‰ kw-`h-Øn¬ bp-hm-hn-s‚ sam-gn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-skSp-°m-Ø D-tZym-K-ÿ-s\ Is≠-Øn \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°m≥ kw-ÿm-\ a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \S-cm-P≥ C-Sp-°n Pn-√m- t]m-enkv ta-[m-hn-°v \n¿-tZ-iw \¬In.2013 B-K-kv-Xv 25-\m-Wp kw-

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: tIm-«-bw Pn-Ã-bn 68 C-S-§-fn sd-bv-Uv

tem-dn a-dn-ªv \m-ep-t]-À-¡v ]-cn-¡v

tIm-´-bw: tª-Uv kw-L-߃s°-Xn-sc-bp-≈ Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√-bn¬ 68 tI-{μ-ß-fn¬ sd-bv-Uv. sd-bvUp-am-bn _-‘-s∏-´p aq-∂p-t]sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. 12 tI-kp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn´p-≠v. ]-W-an-S-]-Sp-am-bn _-‘s∏-´p Xr-s°m-Sn-Øm-\w, I-SpØp-cp-Øn, a-c-ßm-´p-]n-≈n F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv C-∂-se Ad-Ãv tc-Js - ∏-Sp-Øn-bX - v. Pn-√-bn¬ kv-s]-jy¬ kw-

sh-≈q¿: F-®v-.F≥.-F-¬ I-º\n-bv-°p-≈n¬ Cu-‰ C-d-°p-∂Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww hn-´ temdn a-dn-™p \m-ep sXm-gn-em-fnIƒ-°v ]-cn-°v. C-∂-se cm-hnse G-tgm-sS I-º-\n-°p-≈n¬ Cu-‰ jn-^v-‰v sN-øp-tºm-gm-Wv tem-dn a-dn-™-Xv. A-]-I-S-Øn¬ Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰ ]n H am-Xyp (57), ]n -Sn km-_p (52), ]n kn a-Ømbn (52) F-∂n-h-sc tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnepw sI hn Ip-cym-t°m-kn-s\ (52) I-º-\n B-ip-]-{Xn-bn-epw F-cp-ta-en: Hm-]-td-j≥ -Ip-t_c-bn¬ \n-∂p c-£-s∏-Sm≥ F-cp{]-th-in-∏n-®p. ta-en-bn-se tª-Uv am-^n-b I-gn™ Zn-h-kw c-l-ky-tbm-Kw tN¿-∂p. F-cp-ta-en sI.Sn.Un. kn ]n¬-{Knw sk‚-dn-em-bn-cpF-cp-ta-en: I-gp-Ø-d-∏≥ ]-en- ∂p c-l-ky-tbm-Kw. kw-ÿm-\i-°m-sc Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c- sam-´p-°pw sd-bv-Up-Iƒ \-S-°pbn-eq-sS Ip-Sp-°p-∂-X-dn-™ F- ∂ km-l-N-cy-Øn¬ F-cp-ta-encp-ta-en-bn¬ D-®-I-gn-™v Zn-h- bn¬ D-S≥ ]-cn-tim-[-\-bp-≠mtk-\ \-S-°p-∂ Nn-´n-∏n-cn-hp-Im- hp-sa-∂v A-dn-™-Xn-s\- Xp-S¿sc Im-Wm-\n-√. ss_-°p-I-fn- ∂m-bn-cp-∂p -tbm-Kw. se-Øp-∂ X-an-gv \m-´p-Im-cm-b Zn-h-tk-\-bp-≈- Nn-´n-Iƒ ]-en-i-∏n-cn-hp-Im-cpw A-{]-Xy- X¬-°m-e-tØ-°p \n¿-Øn-h-bv£-am-bn. Sm-Iv-kn ss{U-h¿-am¿, s]-´nI-S-Iƒ F-∂n-h tI-{μo-I-cn-®mWv X-an-gv-\m-´p-Im-cm-b ]n-cn-hpIm¿ ]-en-i C-S-]m-Sp-Iƒ- -\-SØn-bn-cp-∂-Xv. 1000 cq-]-bv-°v H- Ip-dp-∏-¥-d: Ip-dp-∏-¥-d sdcp-am-kw 150 cq-]-bm-bn-cp-∂ ]- bn¬-th tK-‰v ho-≠pw X-I-cm-dnen-i. a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ Iq- em-bn. C-∂-se cm-hn-se 10Hmen-∏-Wn-°v 1000 cq-]-h-sc C-ß- sS tK-‰v A-S-® ti-jw Xp-ds\- ]-en-i-°v \¬-In-bn-cp-∂p. °m≥ {i-an-®-t∏m-gm-Wp tK-‰v X\m-´n¬ X-s∂-bp-≈ Nn-e-cpw ]- I-cm-dn-em-b-Xv. N-{I-Øn¬ sNen-i-°v ]-Ww \¬-In. Zn-h-k- fn I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tK-‰v hpw I-e-£≥ kzo-I-cn-®n-cp-∂p. Xp-d-°m-\m-hm-sX h-cn-I-bm-bnDu-cpw t]-cp-an-√m-sX c-ko- cp-∂p. tK-‰v A-S-™-tXm-sS IpXm-Wv Zn-h-tk-\-bp-≈ I-e-£- dp-∏-¥-d-˛-I-√-d tdm-Un¬ hm-l\p-Iƒ-°v- \¬-In-bn-cp-∂-Xv. \-K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. kz¿-W-]-W-b-Øn-≥ ta¬ ]N-{I-Øn-se sN-fn-\o-°n XWw \¬-Ip-∂ C-S-]m-Sp-Iƒ- am- I-cm¿ ]-cn-l-cn-® ti-jw 12.30{X-am-Wp-≈-sX-∂ ]-d-bp-∂ Nn- Hm-sS-bm-Wv tK-‰v Xp-d-∂-Xv. Cu e ÿm-]-\-ß-fn¬ C-Xn-t\- k-a-b-a-{X-bpw C-Xp-h-gn-bp-≈ °m-sf-sd \-S-∂n-cp-∂-Xv sN- K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. tK-‰v X-I°pw t{]m-an-k-dn t\m-´pw kzo-I- cm-dn-em-hq-∂-tXm-sS I-√-d-˛-Ipcn-®p-≈ h≥ Xp-I-bp-sS I-Sw dp-∏-¥-d tdm-Un¬ h-lm-\ K\¬-I-em-bn-cp-∂p. Xm-K-Xw kv-Xw-`n-°p-∂-Xv G-td

Lw \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ 6350 cq-] ]n-Sn-Iq-Sn. F-∂m¬ e-£-߃ hn-e-aXn-°p-∂ t{]m-an-k-dn t\m-´pIƒ, B-[m-cß - f - pw ]n-Sn-Iq-Sn. 31 sN-°v eo-^p-Iƒ, 18 ap-{Z-∏-{X߃ a-‰v 39 tc-J-I-fpw ]n-Sn-s®Sp-Øh - b - n¬ s]-Sp-∂p. I-Sp-Øpcp-Øn-bn¬ kv-s]-jy¬ kwLw \-SØ - n-b sd-bvU - n¬ H-‰π - m°¬ tZ-hk - y (tk-hy¿-˛57) ]nSn-bn-em-bn. ho-Sp-Iƒ tI-{μo-Icn-®m-bn-cp-∂p tZ-h-ky ]-W-an-S-

]m-Sv \-SØ - n-bn-cp-∂X - v. tZ-h-ky-bp-sS ]-°¬ \n∂pw sN-°v eo-^p-Iƒ, B¿-kn _p-°p-Iƒ, t{]m-an-k-dn t\m-´pIƒ F-∂n-h t]m-en-kv ]n-Sn-s®Sp-Ø-h-bn¬ s]-Sp-∂p. C-bm-sf C-∂p ssh-°w tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v sd-bv-Un-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b Un-ssh-.Fkv.]n _n-Pp sI -Ão-^≥ ]-d™p. t]m-en-kn-\p e-`n-® hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wp

t»-Uv am-^n-b c-l-kytbm-Kw tNÀ-¶p I-¡q-kv am-en-\yw

Hm]-td-j³ Ip-t_-c: Nn-«n-¸n-cn-hv \ne¨p

°p-I-bpw ]-en-i C-S-]m-Sn¬ IS-_m-[y-X-I-fn-em-b-h¿ ]-cm-XnIƒ \¬-Im-Xn-cn-°m≥ C-h-cpam-bn A-\p-c-⁄-\-Øn-em-hW-sa-∂ Xo-cp-am-\-Øn-em-Wp tbm-Kw ]n-cn-™-Xv. c-l-ky-tbm-Kw a-dn-™v t]men-kn-se kv-s]-jy¬ {_m-©v hn-`m-Kw \n-co-£n-°m-s\-Øn-bXp- I-≠v s]-s´-∂p tbm-Kw Ah-km-\n-∏n-®v tª-Up-Im¿ ÿew hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠p -Znh-kw I-gn-™ C-∂-se-bm-Wp t]m-en-kv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv.

X-Ån-

ssh-°w: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tIm-ºu-≠n¬ {]-h¿-Øn-°p∂ Iw-^¿-´v tÃ-j-\n-se I-°qkv am-en-\yw Im-b-en¬ X-≈n-bXm-bn ]-cm-Xn. CtXmsS Iw-^¿´v tÃ-j≥ \-S-Øp-∂ I-cm-dp-Imc-s\-Xn-tc \-K-c-k-` cw-K-Øp-h∂p. B-tcm-]-Ww A-Sn-ÿm-\-cln-X-am-sW-∂p I-cm-dp-Im-c≥ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ C-bmƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°m-\m-Wv \-Kc-k-`m Xo-cp-am-\w.

tZ-h-kym-bp-sS ho-´n¬ sd-bv-Uv \-SØ - n-bX - v. a-cß - m-´p-]n-≈n tI{μo-Ic - n-®p \-SØ - n-b sd-bvU - n¬ H-cmƒ t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-bn. Ip-dn-®n-Øm-\w sh-≈-cn-a-‰Øn¬ tPm-kv (60) B-Wv ]n-Snbn-em-bX - v. ho-Sp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®m-Wv ]-Wa - n-S] - m-Sv \-SØ - n-bn-cp-∂s - X∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C-bmfn¬ \n-∂v B-[m-c-߃, t{]m-ank-dn t\m-´p-Iƒ, sN-°p-Iƒ F∂n-h-bpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-

Ø-h-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p. Xr-s°m-Sn-Øm-\-Øv t]m-enkv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ Ip-‰n°m-´p-]-Sn sP-k-Z-\-Øn¬ Ip-acw-]-d-ºn¬ P-b-N-{μ≥ (tKm]≥-˛43) ]n-Sn-bn-em-bn. C-bmfn¬ \n-∂v sN-°p-I-fpw B¿.kn _p-°p-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn´p-≠v. F.F-kv.sF sI P-bI - pam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Xrt°m-Sn-Øm-\-sØ hn-hn-[ ]-Wan-S-]m-Sv tI-{μ-ß-fn-epw sd-bv-Uv \-S-Øn.

`-hw. D-∏p-Xp-d am¿-°-‰n-\p k-ao]w sN-cn-∏v I-®-h-Sw \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂ X-s∂ D-∏p-Xp-d t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn {Iq-c-am-bn a¿-±ns®-∂v B-tcm-]n-®v G-e-∏m-d kztZ-in \-lm-kv k-a¿-∏n-® ]-cmXn-bn-em-Wp \-S-]-Sn.I-®-h-S-km-[-\-߃ t]m-enkv F-Sp-Øp sIm-≠p-t]m-sb∂v bp-hmhv ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ Xm≥ {]-th-in-∏n-°s∏-s´-∂pw A-t∏mƒ D-∏p-X-d t]m-en-kn-\p \¬-In-b sam-gn c-

sIm-Å-¸-en-i: sXm-Sp-]p-g-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bn sXm-Sp-]p-g: Hm-]-td-j≥- Ip-t_- tN¿-Øv- 56,-000 cq-] Xn-cn-sI c-bp-sS `m-K-am-bn- \-S-Øn-b ]-cn- \¬-In-b-Xm-bn- ]-cm-Xn-bn¬- ]tim-[-\-bn¬ tª-Uv am-^n-b- d-bp-∂p.- F-∂m¬-,- ]-Ww- hmßn-b-t∏mƒ- D-d-∏nbn-se H-cp {]-[m-\n \m-bn- \¬-In-b sNsXm-Sp-]p-g-bn¬ ]n-Sn-bn°pw- ap-{Z-∏-{X-hpwem-bn. sXm-Sp-]p-g ImXn-cn-sI \¬-Im≥™n-c-a-‰w- ]-g-bn-Sw- hoA-Po-jv- X-øm-dm-bn´n¬- A-Po-jn(34)-s\√.- ho-≠pw- ]-Wwbm-Wv- sXm-Sp-]p-g t]mB-h-iy-s∏-´v- `o-jen-kv- ]-cm-Xn-bp-sS A-SnWn-s∏-Sp-Øp-I-bpwÿm-\-Øn¬- ho-´n¬-\nsN-bv-Xp. C-tX∂v- A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.- aØp-S¿-∂v- cm-[m-IrW-°m-Sv- A-d-bv-°-∏m-d jv-≥-\m-b¿- tIm-S-Xnkz-tZ-in- Iq-S-Øn-\m¬sb k-ao-]n-°p-Icm- [ m- I r- j v- W ≥- \ m- A-Po-jv bpw- t]m-en-kn¬- ]bcp(52)-sS ]-cm-Xn-bncm-Xn- \¬-Ip-I-bp-am-bn-cp-∂p.em-Wp- \-S-]-Sn.cm-[m-Ir-jv-W≥-\m-b¿- A- {]-Xn-sb sXm-Sp-]p-g No-^v- PpPo-jn¬-\n-∂v- G-gp-am-kw- ap-ºv- Uo-jy¬- a-Pn-kv-t{S-‰v- tIm-S-Xn50,-000 cq-] ]-en-i-bv-°p hm-ßn- 14 Zn-h-k-tØ-°v- dn-am‚ v sN-bvbn-cp-∂p.- ap-X-epw- ]-en-i-bpw- Xp.-

Ip-a-c-I-s¯ Hm-]-td-j³ Ip-t_-c {]-l-k-\-am-bn Ip-a-c-Iw: sIm-≈-∏-en-i-°m¿s°-Xn-tc \-S-°p-∂ t]m-en-kns‚ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c sd-bvUv Ip-a-c-I-Øv {]-l-k-\-am-bn. 10e-[n-Iw h≥-In-S tª-Uv C-S]m-Sp-Im-cp-≈ Ip-a-c-I-Øv t]-cn\v c-≠p ÿ-e-ß-fn¬ am-{Xw ]cn-tim-[-\ \-S-Øn t]m-en-kv Hm]-td-j≥ Ip-t_-c A-h-km-\n∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-a-c-Iw t]m-se X-s∂ Gsd sª-bv-Up-Im-cp-≈ Xn-cp-hm¿∏v ]-©m-b-Øn¬ H-cp ÿ-eØp am-{X-am-Wp ]-cn-tim-[-\- \-

S-∂-Xv. t]m-en-kn¬ X-s∂-bp≈ Nn-e¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bncp-∂-Xn-\m¬ H-cp ÿ-e-Øp \n∂pw H-∂pw ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-√. Ip-a-c-Iw N-¥-°-h-e-bn-epw ]-cn-k-c-ß-fp-am-bn X-s∂ e-£ß-fp-sS C-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp∂-h¿-°p t\-sc t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp \n-∂v H-cp \-S-]-Sn-bp-ap≠m-h-Ø-Xn¬ hym-]-I-am-b {]Xn-tj-[-ap-b¿-∂p. kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn sd-bv-Up-Iƒ XpS¿-∂p sIm-≠n-cn-°p-∂-Xn\m¬ C-h¿-°v tc-J-I-fpw a-‰pw

Pn-ÿ sN-bv-Xn-s√-∂pw ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. sam-gn-∏-I¿-∏pw \-lm-kv I-Ωo-j≥ ap-ºm-sI lm-P-cm-°n. ]-cm-Xn-°m-c-s‚ sam-gn c-Pn-ÿ sN-øm-Ø-Xv \nb-a-hn-cp-≤-am-sW-∂v I-Ωo-j≥ \n-co-£n-®p. \-lm-kv ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F.-F-kv.-sF. cm-Pp-tXm-a-kn\p \¬-In-b samgn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S]-Sn-sb-Sp-°m≥ D-∏p-X-d F-kv.sF-°v I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-S-cm-P≥ \n¿-tZ-iw \¬-In.

am-‰p-∂-Xn-\p-≈ km-h-Im-iw \¬-Im-\m-Wv ]-cn-tim-[ \o-≠ns°m-≠p t]m-hp-∂-sX-∂m-Wv B-t£-]w. H-cp e-£w cq-]-bv°v 5000 cq-]-ap-X¬ 10000 cq-] hsc ]-en-i-bn-\-Øn¬ Cu-Sm-°p∂-h-sc sXm-Sm≥ t]m-en-kv Xøm-dm-hm-Ø-Xv A-hn-ip-≤ Iq-´psI-´m-sW-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-tcm-]-Ww. sN-°pw ap-{Z-∏-{Xß-fpw ap-X¬ B-[m-c-߃ hsc hm-ßn-bm-Wv Ip-a-c-I-sØ sª-bv-Uv am-^n-b X-g-®p h-f-cp∂-Xv.

A-Uv-an-j³ B-cw-`n-¨p Im-™n-c-∏-≈n: Z-£n-W tI-cf-Øn¬ a-Zv-d-km ]mTy cw-K-Øv {]-i-kv-X-am-bn \-S-∂p- h-cp-∂ Hcp ÿm-]-\-a-b A¬ a-Zv-d-kØp¬ C-kv-em-an-b Im-™n-c-∏≈n C-kv-em-an-Iv sk-‚¿ F-∂ ÿm-]-\-Øn-te-°v A-Sp-Ø A[y-b-\ h¿-j-tØ-°v F-√m ¢mkn-te-°p-ap-≈ A-Uv-an-j≥ Bcw-`n-®p. ¢m-kp-Iƒ Pq¨ c-≠n-\v Bcw-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-ß-ƒ°v 9961106553.

Ip-dp-¸-´-d sd-bnÂ-th tK-äv ho-−pw X-I-cm-dn-em-bn Hm-]-td-j³ Ip-t_-c s]m-fn-ªp;

Ip-dp-∏-¥-d-bn¬ X-I-cm-dn-em-b sd-bn¬-th tK-‰v _p-≤n-ap-´p-I-fm-Wv D-≠m-°p-∂Xv. I-gn-™-bm-gv-® tSm-d-kv temdn-bn-Sn-®p tK-‰v ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂n-cp-∂p. c-≠p Zn-h-kw tK-

am-ew kp-tc-jv C-t¸m-gpw D-¶-X-cp-sS kw-c-£-W-bn-se-¶p X-«n-¸n-\n-c-bm-b-hÀ tIm-´-bw: tª-Uv am-^n-b X-eh≥ am-ew kp-tc-jn-s\ D-∂-X¿ kw-c-£n-°p-∂-Xm-bn B-tcm]n-®v X-´n-∏n-\v C-c-bm-b-h¿ cw-KØ-v. ]-W-an-S-]m-Sp-am-bn _-‘s∏-´v H-t´-sd tI-kp-I-fp-≈ kptc-jn-s\ A-d-Ãv sN-ø-W-sa∂pw Kp-≠m en-Ãn¬ -s]-Sp-ØW-sa-∂pw C-c-bm-b N-ß-\mt»-cn ap≥ \-K-c-k-`m-[y-£≥ tXm-a-kv tPm-k-^v, Sn Fw amXyp, sN-dp-]p-jv-]w hn¬-k¨, tª-Uv am-^n-b hn-cp-≤ k-an-Xn {]-h¿-Ø-I≥ Pn tam-l≥-Zm-kv, tUm. ssj-\n d-Du--^v, A-Uz. _n-Pn Ip-cp-hn-f F-∂n-h¿ hm¿Øm- k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. 2012¬ kp-tc-jv Dƒ-s∏-´ ]W-an-S-]m-Sp-I-fp-am-bn _-‘-s∏-

´v ap-Jy-a-{¥n-°v ]-cm-Xn \¬-Insb-¶n-epw D-tZym-K-ÿ X-eØn¬ A-´n-a-dn-°-s∏-´p-. tI-kv A-t\z-jn-® tIm-´-bw Un-ssh.F-kv.]n kp-tc-jn-\v A-\p-Iq-e dn-t]m¿-´v \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ss{Iw {_m-©v C-°-tWm-an-Iv-kv H^≥-kv hn-Mv Un-ssh-.F-kv.]n \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ kp-tc-jv Ip-‰-°m-c-s\-∂p Is≠-Øn. Cu dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ F.Un-.Pn.]n hn≥k¨ Fw t]mƒ kp-tc-jn-s\Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ dnt]m¿-´v X-bm-dm-°n-sb-¶n-epw \S-]-Sn-bm-bn-√. ]-W-an-S-]m-Sv, tamj-Ww, X-´n-∏v, h-kv-Xp -X-´n-sbSp-°¬, A-an-X ]-en-i-hm-߬ Dƒ-s∏-sS 22 tI-kp-I-fn¬ kp-

tc-jv {]-Xn-bm-Wv. Kp-≠m enÃn¬-s∏-Sp-Øn I-Ã-Un-bn-seSp-°m≥ ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chn-s´-¶n-epw \-S-]-Sn-bm-bn-√. kp-tc-jn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb∂ B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS {]-kv Xm-h-\-bn¬ B-flm¿-Y-X C-√. C-t∏mƒ \-S-°p-∂ A-t\z-j-Whpw Xn-c-®n-epw {]-l-k-\-am-Wv. ]-W-an-S-]m-Sv kw-L-ß-fp-ambn _-‘-ap-≈ Pn-√-bn-se D-b¿∂ cm-jv-{So-b {]-h¿-Ø-I¿-s°Xn-tc-bpw A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂p tÃ-‰v tª-Uv am-^n-b hn-cp-≤ k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p. ]-Ww In-´m-Xm-hp-tºm-gm-Wv sIm-≈-]-en-i-bv-°v ]-Ww F-Sp°p-∂-Xv. ]q-gv-Øn h-®n-cn-°p-∂ I-≈-∏-Ww ]p-d-Øp-sIm-≠p-hc-W-sa-∂pw k-an-Xn {]-h¿-ØI¿ B-h-iy-s∏-´p.

‰v ]q¿-W-am-bpw A-S-™p-In-S∂p. ]-I-cw ]-g-b tK-‰v sIm-≠p h-∂p ss]-∏v sh¬-Uv sN-bv-Xp ]n-Sn-∏n-®m-Wv tK-‰v ]p-\-ÿm-]n®-Xv. Cu tK-‰m-Wv C-∂-se ho-

B-bpÀ-th-Z B-ip-]-{Xn-bn tUm-Iv-SÀ C-à X-e-tbm-e-∏-d-ºv: a-d-h≥-Xp-cpØv {Km-a-∏-©m-b-Øv B-bp¿th-Z- B-ip-]-{Xn-bn¬ ÿn-c-ambn tUm-Iv-S¿ C-√m-Ø-Xp tcmKn-I-sf h-e-bv-°p-∂p. a-cp-∂pw B-h-iy-Øn-\p Po-h-\-°m-cpw C-hn-sS-bp-s≠-¶n-epw tUm-Iv-Sdp-sS A-`m-h-am-Wv {]-[m-\ {]-iv\w. Zn-h-tk-\ \q-dp-I-W-°n-\p tcm-Kn-Iƒ C-hn-sS-sb-Øp-∂p. I-Sq-°-c, sN-Ω-\m-I-cn, Np¶w, ]m-emw-I-S-hv, C-S-h-´w, ]™n-∏m-ew Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ÿ-e-ß-fn¬ Im ¬-\-S-bm-{X sN-bv-Xm-Wp ]-e-cpw F-Øp-∂Xv. an-° Zn-h-k-ß-fn-epw tcm-Khn-h-cw ]-d-™v a-cp-∂p hm-ßnt∏m-th-≠ A-h-ÿ-bm-Wv. Bip-]-{Xn-bn¬ ÿn-c-am-bn tUmIv-S-sd \n-b-an-°m≥ \-S-]SnthW-sa-∂m-Wv tcm-Kn-I-fpsS B-h-iyw.

≠pw X-I-cm-dn-em-b-Xv. ]-e-t∏m-gpw a-Wn-°q-dp-Iƒ I-gn-™m-Wv tK-‰n-s‚ X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m-\m-hq-∂-Xv. C-Xp-aqew G-td Zp-cn-X-ß-fm-Wv \m-´pIm-cpw bm-{X-°m-cpw t\-cn-tS≠n h-cp-∂-Xv. ]-e-t∏m-gpw s{Sbn≥ I-S-∂p t]m-hq-∂-Xn-\m-bn A-S-®n-´ ti-jw tK-‰v Xp-d-°ptºm-gm-Wp X-I-cm¿ D-≠m-hp-∂Xv. tdm-∏v ]¬-N-{I-Øn¬ \n-∂p sX-∂n am-dn-bpw tdm-∏v s]m-´nbpw a-‰p-am-Wv X-I-cm¿ D-≠m-hp∂-Xv. Im-e-∏-g-°-Øn¬ X-I-cmdn-em-b b-{¥-km-a-{Kn-I-fm-Wv tK-‰n-s‚ ]m¿-Sv-kv-I-sf-∂pw CXm-Wv Xp-S¿-®-bm-b X-I-cm¿ D≠m-hp-∂-Xn-\v Im-c-W-am-hp-∂Xv.

F-cp-ta-en-bn t»-Up-Im-sc sXm-Sm-\m-bn-à \m-ep tI-{µ-§-fn ]-cn-tim-[-\ F-cp-ta-en: tª-Uv ]-en-i-°m¿ H-cp U-k-\n-te-sd-bp-s≠-∂ B-tcm-]-W-ap-≈ F-cp-ta-enbn¬ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c s]mfn-™p. C-∂-se \m-ep tI-{μß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b t]m-en-kn-\v tI-sk-Sp-°m-\mhm-sX sh-dpw ssI-tbm-sS a-Stß-≠n-h-∂p. ]-W-b C-S-]m-Sv kz-Im-cy ÿm-]-\-߃ t]m-en-kn-s‚ ]cn-tim-[-\ Im-Øn-cp-∂-Xp -t]mse-bm-bn-cp-∂p. \n-b-a -{]-Im-cap-≈ C-S-]m-Sp-I-fm-Wp sam-Ø-

sa-∂p hy-‡-am-°p-∂ tc-JIƒ ÿm-]-\-ß-fn¬ X-øm-dm°n-bn-cp-∂p. t]m-en-kn-s‚ ]n-g-hm-Wv Fcp-ta-en-bn¬ Hm-]-td-j≥ Ipt_-c ]-cm-P-b-s∏-Sm≥ Im-cWw. C-∂-se c-≠p ÿm-]-\ß-fn-epw c-≠p- ho-Sp-I-fn-ep-amWv ]-cn-tim-[-\ \-S-∂-Xv. Cu ]-cn-tim-[-\ t\-c-sØ \-S-ØmXn-cp-∂-Xm-Wv ]-cm-P-b-Øn-tes°-Øn-®-Xv. kw-ÿm-\ hym-]I-am-bn sd-bv-Up-Iƒ \-S-°ptºmƒ F-cp-ta-en-bn¬ am-{Xw

h³-In-S t»-Uv am-^n-b-I-sf H-gn-hm-¡n-bp-Å ]-cn-tim-[-\ {]-l-k-\-am-hp-¶p X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w, Xe-tbm-e-∏-d-ºv ta-J-e-I-fn-se h≥-In-S-°m-sc H-gn-hm-°n-bp-≈ t]m-en-kn-s‚ tª-Uv ]-cn-tim[-\ {]-l-k-\-am-hp-∂-Xm-bn B-t£-]w. C-°q-´-Øn¬-s∏-Sp∂ h≥ {km-hp-Iƒ-s°-Xn-tc \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ t]m-en-knepw B-Zm-b-h-Ip-∏n-epw P-\w \¬-In-bn-´p-s≠-¶n-epw H-c-t\zj-W-hpw D-≠m-hp-∂n-√. C-t∏m-g-sØ km-l-N-cyØn¬ C-h¿-s°-Xn-tc G-sX-¶nepw co-Xn-bn-ep-≈ A-t\z-j-Ww h-∂m¬ sX-fn-hp \¬-Im≥ \n-ch-[n-t]¿ X-øm-dm-Wv. {]-iv-\w A-Xn-cp-hn-Sp-tºm-gpw am-^n-bIƒ ]-Xn-hp-t]m-se ]-W-an-d-

°n sIm-≈-∏-en-i sIm-øp-I-bmWv. sh-≈q¿, ap-f-°p-fw ]-©mb-Øp-I-fn-se a-W¬ ta-J-e-bnse kv-Xw-`-\m-h-ÿ tª-UpIm¿-°v an-I-® A-h-k-c-am-Wv Hcp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ]-Wn-bn-√mXm-b-tXm-sS sXm-gn-em-fn-Iƒ Po-hn-Xw \n-e-\n¿-Øm≥ sIm≈-∏-en-i-bv-°p am-^n-b-I-fn¬ \n-∂v ]-W-sa-Sp-t°-≠ km-lN-cy-am-Wv. h-´n-∏-en-i-bv-°p ]Ww \¬-In sIm-≈-em-`w sImøp-∂ am-^n-bv-s°-Xn-tc-bpw \-S]-Sn-Iƒ D-≠m-hp-∂n-s√-∂v Btcm-]-W-ap-≠v. kz-Im-cy _-kv sXm-gn-em-fnI-fpw sN-dp-In-S I-®-h-S-°m-cpam-Wv C-h-cp-sS C-c-Iƒ. ]-Ww

hm-ßp-tºmƒ \¬-Ip-∂ tc-JIƒ k-a-b-Øv Xn-cn-®p-\¬-ImsX-bm-Wv C-h¿ km-[m-c-W-°msc Ip-cp-°n-em-°p-∂-Xv. C-Xpt]m-ep-≈ \n-c-h-[n kw-`-h߃ ssh-°-Øpw X-e-tbm-e∏-d-ºn-epw A-c-tß-dn-bn-´p-≠v. ]-e-cpw `o-j-Wn `-b-∂v ]-cm-Xn sIm-Sp-°m-dn-√. ]-cm-Xn \¬-Inbm¬- X-s∂ tª-Uv am-^n-b _‘-s∏-´-h-sc ap≥-\n¿-Øn km[m-c-W-°m-c-s\ tI-kn¬ \n-∂v ]n-¥n-cn-∏n-°pw. ssh-°w \-K-cØn¬ sS-Iv-ssì hym-]m-cw \-S-Øp-∂ c-≠p I-®-h-S-°m¿ tª-Uv am-^n-b-I-fp-sS Nq-jWw-aq-ew I-®-h-Sw A-h-km-\n∏n-t°-≠n h-∂n-cp-∂p. F-Sp-°p-

aw-K-fm-tZ-hn t£-{X-¯n-se Nn-{X-m-]uÀW-an-¡v ]-Xn-\m-bn-c-§Ä- F¯n Ip-a-fn: aw-K-fm-tZ-hn I-Æ-In t£-{X-Øn-se Nn-{Xm-]u¿-Wan D-¬k-hw C-Sp-°n, tX-\n Pn√m `-c-W-Iq-S-ß-fp-sS ta¬-t\m´-Øn¬ \-S-∂p. tI-c-f, X-an-gv\m-Sv kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p≈ ]-Xn-\m-bn-c-°-W-°n-\v `‡¿ Z¿-i-\w \-S-Øn. s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-XØn-\p-≈n-se I-Æ-In t£-{XØn-se D-¬k-h-tØm-Sp-_-‘n®m-Wv kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw Dƒ-s∏-sS B-bn-c-°-W-°n-\v B-fp-I-fm-Wv C-∂-se aw-K-fmtZ-hn-bn-se-Øn-b-Xv. tI-c-f-hpw X-an-gv-\m-Spw X-Ωn¬ X¿-°w \ne-\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ I-\-Ø kp-c-£-bn-em-Wv D-¬k-hw- \-S∂-Xv. tI-c-fw Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v C-∂-

se ]p-e¿-s® X-s∂ B-fp-Iƒ Ip-a-fn-bn¬ F-Øn. h-\w-h-Ip∏n-s‚ I-W-°-\p-k-cn-®v 14,590 B-fp-I-fm-Wv hm-l-\-Øn-epw Im¬-\-S-bm-bpw Ip-a-fn-bn¬ \n∂p 14 In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp≈ I-Æ-In t£-{X-Øn-se-Ønb-Xv. C-Sp-°n Pn-√m- IeŒ¿ A-PnXv- ]m-´o¬-, tX-\n Pn-√m I-e-IvS¿ tUm.- F-kv- ]-f-\n-kzm-an F∂n-h-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn-emWv D-¬k-hw- \-S-∂-Xv. -in-h-s‚ {]-Xn-jvT-bp-≈ t£-{X-Øn¬ ae-bm-f-Øn-epw I-Æ-In- {]-Xn-jvT-bp-≈ {io-tIm-hn-en¬ X-an-gnep-am-Wv ]q-P \-S-∂-Xv. cm-hn-se X-s∂ aw-K-fm-tZ-hn-bn¬ \o-≠ \n-c-bm-bn-cp-∂p.- cm-hn-se Bdpap-X¬- hm-l-\-߃- I-S-Øn-

hn-s´-¶n-epw- I-gn-™-Zn-h-k-ßfn¬- s]-bv-X a-g-aq-ew- Im-\-\-]mX X-I¿-∂-Xn-\m¬ \n-c-h-[n hml-\-߃ tdm-Un¬- In-S-∂-tXmsS K-Xm-K-X X-S- w cq-£-am-bn. C-Sp-°n-˛-tX-\n- Pn-√-I-fn-se Fgp-∂q-tdm-fw t]m-enkp-Im-sc ]p-e¿-s® X-s∂ {]-[m-\ tI-{μß-fn¬- hn-\y-kn-®p. sIm-°-c tK-‰n-\p k-ao-]wsa-‰¬- Un-Iv-S¿- D-]-tbm-Kn-®v ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-bm-Wv B-fpI-sf I-S-Øn-hn-´-Xv.- ap≥-h¿-jß-sf A-t]-£n-®v C-Ø-h-W t£-{X-]-cn-k-c-Øv am-[y-a {]h¿-Ø-I¿ t^m-t´m-bpw ho-Untbm-bpw F-Sp-°p-∂-Xv h-\w-hIp-∏v X-S-™-Xv G-sd t\-cw {]iv-\-߃ kr-„n-®p. ]n-∂o-Sv D∂-X h-\-]m-e-I-sc-Øn N¿-®-

]-cn-tim-[-\ \-S-∂n-√. C-Xp tªm-Up-Im¿-°p c-£s∏-Sm≥ A-h-k-c-sam-cp-°n. GXp \n-an-j-hpw t]m-en-kv F-Øpsa-∂v A-dn-™v F-√m-hn-[ Xøm-sd-Sp-∏p-I-fpw \-S-Øn ]n-Sn°-s∏-Sm≥ ]n-g-hp-I-fn-s√-∂ Dd-∏m-°n tª-Up-I¿ t]m-en-kns‚ h-c-hp Im-Øn-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. H-∂pw ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bns√-∂p k-Ω-Xn-°p-∂ t]m-en-kv X-s∂ tª-Up-Im¿ F-√mw H-fn∏n-®-Xm-bn c-l-ky-am-bn k-ΩXn-°p-∂p.

sN-bv-Xv {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS t]m-enkv t^m-dÃv, d-h-\yq, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS hm-l-\߃ hym-]-I-am-bn Zp-cp-]-tbmKw sN-bv -X-Xm-bn B-t£-]w D¿-∂n-´p-≠v. B-h-iy-Øn-\v hm-l-\-ß-fn√m-Øn-\m¬ \n-c-h-[n B-fpIƒ-°v aw-K-fm-tZ-hn-bn¬ FØm-\m-bn-√. C-tX-k-a-bw Pn-√bn-se Nn-e- D-∂-X t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿ t\-cn-´p hm-l-\߃ Ip-a-fn-bn¬ \n-∂p aw-K-fmtZ-hn-bn¬ \n-∂pw X-ß-fp-sS th-≠-s∏-´-h¿-°m-bn am-‰n-bn-´Xn-\m¬ hm-l-\w In-´m-sX km- aw-K-fm-tZ-hn-bn-se I-Æ-In t£-{X-Øn-\p ap-ºn¬ Z¿-i-\-Øn-\m-bn F-Øn-b `-‡-cp-sS [m-c-W-°m-cm-Wv h-e-™-Xv. Xn-c-°v-

∂ Xp-I-bp-sS ]-en-i Ir-Xy-ambn \¬-Ip-∂-tXm-sSm-∏w Ip-d®p-Xp-I ap-X-en-te-°v h-c-hp-hbv-°m≥ ]-d-™m¬ am-^n-bIƒ C-Xn-\p X-bm-dm-hp-∂n-s√∂p ]-en-i-bv-°v ]-Ww hm-ßn-bh¿ ]-d-bp-∂p. A-\y kw-ÿm\-ß-fn¬ \n-∂p-≈-h¿ {Km-aoW- ta-J-e-bn¬ ]-en-i-bv-°p ]Ww \¬-Ip-∂p-s≠-¶n-epw C-hcn¬ \n-∂v `o-j-Wn-bpw a-‰p-ap≠m-hm-dn-s√-∂p \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. tª-Uv am-^n-b-I-sf \nb-{¥n-°m≥ t]m-en-kv i-‡-amb C-S-s]-S-ep-Iƒ \-S-Øp-∂ps≠-¶n-epw C-h¿-°p-ta¬ kΩ¿-Z-߃ D-≠m-hp-∂-Xv A-t\zj-W-Øn-s‚ h-gn-ap-S-°p-∂p.

cm-{ão-b-¡mÀ BÀ-`m-S-¯n-sâ ]n-d-tI t]m-h-cp-Xv: ]-¶y³ c-ho{µ³ B-e-∏p-g: cm-{„o-b-°m¿ B¿`m-S-Øn-s‚ ]n-d-tI t]m-I-cpsX-∂p kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ ]d-™p. kn.]n.sF t\-Xm-hv ]n hn s]m-∂-∏-s‚ Ip-Spw-_ klm-b ^-≠v hn-X-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-jv-{So-b -{]-ÿm-\-ß-fpsS i-‡-am-b C-S-s]-S-ep-I-fneq-sS am-{X-ta Xo-{h-hm-Z-sØ A-S-°n-\n¿-Øm≥ I-gn-bp F∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I-ΩyqWn-Ãp-Im¿ cm-jv-{So-b- \-∑-bpsS {]-Xo-I-ß-fm-Wv. A-Ø-c-Øn¬ s]m-Xp-{]-h¿Ø-\-cw-K-sØ an-I-® am-Xr-Ibm-bn-cp-∂p ]n hn s]m-∂-∏-s\∂v ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A-\p-kv-acn-®p.


{]mtZ-inIw

15 sabv 2014 hymgw

sshZyp-Xn ap-S-§pw tIm-g-t©-cn: Ip-º-\m-Sv C-e-

Iv-{Sn-°¬ sk-Iv-j≥ Hm-^n-kv ]-cn-[n-bn¬-h-cp-∂ ]p-√m-Sv, ]p√m-Sv tªm-°v Hm-^n-kv, ap-´pa¨, hn-t√m-tPm-^n-kv, sX-‰p∏m-d,-Ip-∂-¥m-\w F-∂o ÿe-ß-fn¬ C∂p cm-hn-se F-´pap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww D-≠m-hns√-∂v A-kn. F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.--

]cn-]mSn  h-≈n-t°mSvv tIm´-bw hn. a¿-Ø-a-dn-bw bm-t°m_m-b kp-dn-bm-\n Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv I-Øo-{U¬: I¬-Ip-cn-iv k-a¿∏-Ww˛cm-hnse 10.30 tIc-f ap-\n-kn-∏¬ B‚ v tIm¿-]-td-j≥ Ãm-^v bq-\n-b-s‚ 22ma-Xv ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m k-tΩf-\w A-Sq-cn¬ kn.]n.Fw. Pn√m sk-{I´-dn sI A-\-¥-tKm-]≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Adnbn-¸pIÄ

]-Ø-\w-Xn-´: kw-ÿm-\ h-\nXm hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-s‚ h-\n-X-Iƒ-°p am-{X-am-bp-≈ ^n-\n-jn-Mv kv-Iq-fm-b dn-tkm-gvkv F≥-lm≥-kv-sa‚ v A-°m-Zan t^m¿ I-cn-b¿ ssl-‰v-kn¬ (do-®v) I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-a-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Hm-^nkn¬ tkm-^v-‰v kv-In¬ s{S-bn\¿ (tbm-Ky-X _n-cp-Zw, {]m-bw 40 h-b-kv), I-Æq¿ Hm-^n-kn¬ I-Ωyq-Wn-t°-‰o-hv Cw-•o-jv s{S-bn-\¿ (tbm-Ky-X Cw-•ojn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw, {]m-bw 35 h-b-kv) H-gn-hp-I-fp≠v. {]-hr-Øn-]-cn-N-b-ap-≈-h¿°v ap≥-K-W-\. Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿ hr@reach.org ¬ _-tbmUm-‰ 24\p ap-ºv A-b-bv-°-Ww. t^m¨ : 0471-˛2494445, 9496015051.

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-X-c-Ww

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m ssk-\n-I t£-a Hm-^n-kn¬ \n-∂v F-√m Xn-¶-fm-gv-N-bpw hn-ap-‡-`-S-∑m¿°v Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-cWw sN-øp-sa-∂v Pn-√m ssk\n-I-t£-a Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p. sNm-Δm-gv-N-tXm-dpw Fwtπm-bv-sa‚ v c-Pn-kv-t{S-j≥ \-SØpw. _p-[-\m-gv-N-I-fn-epw AXym-h-iy Im-cy-߃-°v F-√m {]-hr-Øn Zn-\-ß-fn-epw hn-ap‡-`-S-∑m-cp-sS hn-[-h-Iƒ-°v Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-cWw sN-øpw.

]n.--F-kv.-kn ]-co-£

]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f kw-ÿm\ N-e-®n-{X hn-I-k-\ tIm¿-]td-j-\n¬ dn-°m¿-Un-Mv A-kn v (Im-‰-K-dn \-º¿ 87/12) Xkv-Xn-I-bn-te-°p-≈ sX-cs™-Sp-∏n-\v H-‰-Ø-h-W c-Pnkv-t{S-j≥ ap-tJ-\ A-t]-£ k-a¿-∏n-® D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ°m-bn 17\v cm-hn-se 10.---30 apX¬ 12.---15h-sc H-_v-P-Iv-So-hv coXn-bn-ep-≈ H.---Fw.---B¿ ]-co-£ hn-hn-[ ]-co-£m tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v ]n.----Fkvk .---- n.---bp-sS Hu-tZym-Kn-I sh-_vssk-‰n-se (www.keralapsc.gov.in) s{]m-ss^-en¬ \n∂pw A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v Uu¨-tem-Uv sN-ømw. D-tZymKm¿-Yn-Iƒ lm-P-cm-°p-∂ AUv-an-j≥ Sn-°-‰n-epw sF-U‚n^n-t°-j≥ k¿-´n-^n-°-‰n-epw _m¿-tIm-Uv, tI-c-f ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-j-s‚ Fw-ªw F-∂n-h hy-‡-am-bn ]-Xn-™ncn-°-Ww. sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿´n-^n-°-‰n-se t^m-t´m-bn¬ DtZym-Km¿-∞n-bp-sS t]-cv, t^mt´m F-Sp-Ø Xo-b-Xn F-∂n-h hy-‡-am- -bn-cn-°-Ww. A-Uvan-j≥ Sn-°-‰v, I-Ωo-j≥ \n-jv°¿-jn-®n-´p-≈ G-sX-¶n-epw Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bp-sS Ak¬ F-∂n-h k-ln-Xw D-tZymKm¿-Yn-Iƒ ]-co-£m tI-μØn¬ b-Ym-k-a-bw lm-P-cm-hWw. tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m-Ø DtZym-Km¿-∞n-I-sf-bpw 10.---30 \p ti-jw lm-P-cm-hp-∂ D-tZymKm¿-Yn-I-sf-bpw ]-co-£ F-gpXm≥ A-\p-h-Zn-°n-√.---

kwÿm-\ a-Zv-d-k s^-Ãn¬ k-_v Pq-\n-b¿ hn-`m-Kw a-ebm-fw {]-kw-K-Øn-\v H-∂mwÿm-\w t\Sn-b ap-lΩ-Zv C¿^m≥ (X-_veo-Kp¬ C-kvemw a-Zvdk tIm-´m-߬)

a-Zv-d-k s^-Ãn¬ D-]-\ym-k a¬-k-c-Øn¬ c-≠mwÿm\w t\Sn-b A-Pv-a¬ jm (j-d-^p¬ C-kvemw a-Zvd-k, tIm-∂n)

3

Pn-Ã-bn thm-s«-®Â X-¿m-sd-Sp-¸p-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn

C¶v

^n-\n-jn-Mv kv-Iq-fn \n-b-a-\w

koTTAYAM/PTA

]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se thm-s´-Æ-en-\p-≈ X-øm-sd-Sp∏p-Iƒ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn dnt´-Wn-Mv Hm-^n-k-dpw Pn-√m I-eŒ-dp-am-b F-kv l-cn-In-tjm¿ A-dn-bn-®p. tI-{μ Xn-c-s™-Sp∏v I-Ωo-j≥ s]m-Xp-\n-co-£I≥ tUm.---- cq-t]-jv-Ip-am¿, Iu≠n-Mv \n-co-£-I ko-X-Ω, dn-t´Wn-Mv Hm-^n-k¿ F-∂n-h¿ C-∂se thm-s´-Ƭ tI-{μw k-μ¿in-®p {I-ao-I-c-W-߃ hn-e-bncp-Øn. ]-Ø-\w-Xn-´ tem-Iv-k-`m afi-e-Øn-se G-gv \n-b-a-k-`m

a-fi-e-ß-fn-se-bpw C-e-Iv-t{SmWn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fnse thm-´p-I-fpw X-]m¬ thm-´pI-fpw C-Ø-h-W G-I thm-s´Æ¬ tI-{μ-am-b Ip-º-g au-≠v _-Y-\n kn.----_n.----F-kv.C --- kv-Iq-fnse thm-s´-Ƭ tI-{μ-Øn-emhpw \m-sf F-Æp-I. cm-hn-se F-´n-\v X-]m¬ thm´p-I-fpw sXm-´p ]n-∂m-se C-eIv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-ßfn-se thm-´p-I-fpw F-Æpw. cmhn-se 8.---20 Hm-sS B-Zy s{S≥-Upw D-®-bv-°v 12.---30 Hm-sS ]q¿-W ^-ehpw A-dn-bm-\m-hpw. thm-s´Æ¬ ]p-tcm-K-Xn X¬-k-a-bw P-

Im-¯n-cn-¸n-\v hn-cm-aw-; \m-sf thm-s«-®pw

\-ß-fn-se-Øn-°m≥ hn-]p-e-amb kw-hn-[m-\w H-cp-°n-bn-´p-≠v.--thm-s´-Ƭ Zn-h-kw cm-hnse Pn-√m I-e-Œ-dp-sS tN-º-dnse kv-t{Sm-Mv dq-an¬ kq-£n-®ncn-°p-∂ t]m-ì _m-e-‰p-Iƒ thm-s´-Ƭ tI-{μ-Øn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xn-\v ]p-dsØ-Sp-°pw. Xp-S¿-∂v thm-s´Æ¬ tI-{μ-Øn¬ C-e-Iv-t{SmWn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ kq-£n-®n-cn-°p-∂ 11 kv-t{Sm-Mv dq-ap-I-fpw Xp-d-°pw. c-≠p kμ¿-`-ß-fn-epw ÿm-\m¿-Yn-bpsS G-P‚p-am-cp-sS km-∂n-[yØn-em-bn-cn-°pw kv-t{Sm-lv dq-ap-

Iƒ Xp-d-°p-I. F-´n-\v X-]m¬ thm-´p-Iƒ c-≠v ta-i-I-fn-em-bn F-Æn-Øp-S-ßpw. C-Xn-\p ti-jw C-e-Iv-t{SmWn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fnse thm-´v F-Æpw. thm-s´-Ƭ Zn-h-kw cm-hn-se F-´p-h-sc e-`n°p-∂ X-]m¬ thm-´p-Iƒ am-{Xta F-Æp-I-bp-≈q. X-]m¬ thm´p-Iƒ Cu k-a-b-Øn-\p ap-ºmbn thm-s´-Ƭ tI-{μ-Øn¬ FØn-°p-∂-Xn-\v X-]m¬ h-Ip-∏v \-S-]-Sn-sb-Sp-°pw. Hm-tcm du≠n-epw c-≠p thm-´n-Mv sa-jo-\pIƒ \n-co-£-I¿ ]-cn-tim-[n°pw.

Npcp¡¯nÂ

Pn-Ã-bn-se tIm¬-{K-kv {Kq-¸v k-a-hm-Iy-§Ä am-dn-a-dn-bpw 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

]-Ø-\w-Xn-´: H-cp am-k-Øn-e[n-Iw \o-≠p-\n-∂ Im-Øn-cn-∏n\v hn-cm-a-am-hp-∂p. Pn-√-bn¬ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ aq-∂mw-L-´-Øn¬ G-{]n¬ 10\v \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ ^-e{]-Jym-]-\-am-Wv \m-sf \-S-°p∂-Xv. bp.---Un.---F-^v. ÿm-\m¿-YnB-t‚m B‚-Wn-°v t]m-epw Un.---kn.---kn. t\-Xr-Xz-sØ hn-izmk-an-√m-Ø ÿn-Xn-bm-bn-cp-s∂∂v {]-Jym-]-\w \-S-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xn-t\m-Sv tN¿-Øp hm-bn-°m-hp-∂ X-c-Øn-em-bn-cp∂p Pn-√-bn¬ tIm¨-{K-kv cm{„o-b-Øn-se {[p-ho-I-c-W-ap≠m-°n-tb-°m-hp-∂ Xn-c-s™Sp-∏n-se {]-h¿-Ø-\w. \m-sf tem-Iv-k-` Xn-c-s™Sp-∏p-^-ew ]p-d-Øp-h-cp-∂-tXmsS C-Xp ]q¿-W-am-hpw. G-sd°m-e-am-bn Pn-√-bn-se tIm¨{K- n¬ \n-e-\n-∂ hy-‡n-K-X cm-{„o-b-ssi-en-bn¬ Xn-cs™-Sp-∏p-^-e-tØm-sS am-‰-ap≠m-hp-sa-∂m-Wv kq-N-\. B-Zy]-Sn-bm-bn Pn-√-bn-se Nn-e t\Xm-°ƒ {Kq-∏p-am-‰-Øn-s‚ kqN-\-I-fpw \¬-In-°-gn-™p. bp.-Un.--F-^n-\v hy-‡-am-b cm-{„ob ap≥-Xq-°-ap-≠m-bn-cp-∂ ]Ø-\w-Xn-´ tem-Iv-k-` a-fi-eØn-se ^-ew tIm¨-{K- n-\p

\n¿-Wm-b-I-am-Wv. I-gn-™ Xh-W H-cp-e-£-Øn-e-[n-Iw thm´p-I-fp-sS `q-cn-]-£-Øn¬ hn-Pbn-® a-fi-e-Øn¬ `q-cn-]-£w Ip-d-™m-epw ]-cm-P-b-s∏-´mepw ]m¿-´n-°v h≥ £o-W-amWp-≠m-°p-∂-Xv. Pn-√-bn-se tIm¨-{K- n-s‚ t\-Xm-hn-s\ ÿm-\m¿-Yn-bm°n F¬.---Un.---F-^v. \-S-Øn-b \o°w ]m¿-´n-°p-≠m-°n-b sh-√phn-fn-bpw sN-dp-sXm-∂p-a-√. Zo¿L-Im-ew Un.---kn.---kn. {]-knU‚pw bp.---Un.---F-^n-s‚ Pn-√-bnse kw-Lm-S-I-\p-am-bn-cp-∂ ] -- oen-t∏m-kv tXm-a-kv tIm¨-{Kkv hn-Sm-\pw F¬.---Un.---F-^v. ÿm-\m¿-Yn-Xzw {]-Jym-]n-°m\pw \-S-Øn-b {]-kv-Xm-h-\-Iƒ ap-gp-h≥ hn-c¬ Nq-≠n-b-Xpw Pn√-bn-se hy-‡n-K-X tIm¨-{Kkv cm-{„o-b-Øn-\p t\-sc-bmWv. B-tcm-]-W-ß-tf-sd-bpw cmPy-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ipcy-\v t\-sc-bm-sW-∂p-≈-Xpw {i-t≤-b-am-Wv. C-Xp-b¿-Øn-b A-e-b-Sn-Iƒ Xn-c-s™-Sp-∏p-^e-sØ kzm-[o-\n-®n-´p-t≠m-sb∂-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ N¿-®m hn-j-bw. Xn-c-s™-Sp-∏v A-htem-I-\ tbm-K-ß-fn-epw Un.---kn.--kn. tbm-K-Øn-epw C-Xn-s‚ XpS¿ N-e-\-߃ Zr-iy-am-bn-cp-∂p. Pn-√-bn¬ kw-L-S-\-bv-°p sI-

´p-d-∏pw kw-L-S-\m-ti-jn-bpw h-f¿-Øn-s°m-≠p-h-∂ ]o-ent∏m-kv tXm-a-kn-s\ ]n-¥p-W®v Un.--kn-.-kn. tbm-K-Øn¬ t]mepw B-fp-≠m-sb-∂p-≈-Xv Nne t\-Xm-°-sf sNm-Sn-∏n-®-Xv. CXn-s‚ t]-cn¬ sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.---F¬.---F-bpw Un.---kn.--kn. {]-kn-U‚ v ]n tam-l≥-cmPpw t]m¿-hn-fn D-b¿-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. ]o-en-t∏m-knt\m- s Sm- ∏ - a p- ≠ m- b n- c p- ∂ - h ¿s°-Xn-tc F-¥p \-S-]-Sn-sb-SpØp-sh-∂-Xv tNm-Zy-Nn-”-am-bn. C-Xn-t\m-sSm-∏w Un.---kn.---kn. {]-kn-U‚n-\v \-S-]-Sn-sb-Sp-°p∂-Xn-\v [m¿-an-I-am-bn D-Ø-chm-Zn-Xz-an-s√-∂pw Nn-e¿ Nq-≠n°m-´p-∂p. ]o-en-t∏m-kn-s\ {]Nm-c-W-cw-K-Øp hy-‡n-]-c-ambn B-{I-an-°m≥ B-cpw X-ømdm-bn-s√-∂ ]-cm-Xn cm-Py-k-` D]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy-\pw sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.--F¬.---F-bpw Un.---kn.---kn. tbm-KØn¬ D-b¿-Øn-b-t∏mƒ A-Xns\ ]n-¥p-W-bv-°m≥ A-[n-Iw B-cp-ap-≠m-bn-s√-∂-Xpw ]m¿´n-bn-se t]m-cn-s‚ Zn-i hy-‡am-°p-∂-Xm-Wv. bp.---Un.---F-^v. ÿm-\m¿-Yn-°v P-\-Io-b ]n-¥pW-bn-√m-bn-cp-s∂-∂pw C-Xv {]Nm-c-W-cw-K-sØ a-Sp-∏n-\p Im-cW-am-b-sX-∂v Nn-e¿ hm-Zn-®p. kw-L-S-\m-cw-K-Øp ]o-en-t∏m-

kv tXm-a-kn-s‚ ]-¶v F-gp-XnØ-≈m≥ I-gn-bm-Ø-Xpw A-t±lw D-b¿-Øn-s°m-≠p h-∂ ]e-cpw {]-Nm-c-W-cw-K-Øn-\p Np°m≥ ]n-Sn-®-Xpw hy-‡n-K-X B-{I-a-Ww Ip-d-bm≥ Im-c-Wam-bn. ]-Ø-\w-Xn-´-bp-sS cm-{„ob-Øn¬ \n-d-™p-\n¬-°p-∂ ]o-en-t∏m-kn-s\-Xn-cv {]-kw-Kn®-Xp-sIm-≠pw Im-cy-ap-≠m-bncp-∂n-s√-∂ A-`n-{]m-b-hpw t\Xm-°ƒ-°n-S-bn-ep-≠m-bn. ]o-en-t∏m-kn-\p ]-c-ky-ambn ]n-¥p-W {]-Jym-]n-® tIm∂n-bn¬ \n-∂p-≈ Un.---kn.---kn. P\-d¬ sk-{I-´-dn H-av-\n Cu-∏≥ ÿm-\-Øp Xp-S-cp-∂-Xpw t\Xm-°-fp-sS hn-a¿-i-\-Øn-\p Imc-W-am-bn. Un.---kn.---kn. tbm-KØn¬ ]n tam-l≥-cm-Pn-s‚ \ne-]m-Sp-I-fpw C-Xn-\n-S-bn¬ Gsd N¿-® sN-ø-s∏-´p. X-s‚ ]Xn-\m-dmw A-Sn-b-¥-cw Im-WW-sa-∂m-{K-ln-°p-∂ Nn-e-cps≠-∂m-bn-cp-∂p A-t±-l-Øns‚ a-dp-]-Sn. Xm≥ tem-Iv-k-` ÿm-\m¿Yn-Xzw B-{K-ln-®n-´p-s≠-¶n¬ A-Xn-\v A¿-l-X-bp-≈-Xp-sIm≠-sW-∂m-Wv ]n tam-l≥-cm-Pns‚ A-h-Im-iw. am-hn¬ F-dn™-ti-jw tX-ß F-Sp-°p-∂ co-Xn X-t‚-X-√. Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nm-c-W-Øn¬ kw-L-S-\m-]c-am-bn ho-gv-N-I-fp-≠m-bn-´p-s≠-

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: aq-¶p-t]À Iq-Sn ]n-Sn-bnÂ

πkv-Sp ]-co-£-bn¬ F√m hn-j-b-߃°pw F π-kv t\Sn-bh¿: 1. A≥kn-b A-iv-d^v (shÆn-°p-fw sk‚ v _-l-\m≥-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ), 2. A-RvP-en Fkv, 3. A-iz-Xn B¿, 4. Imhym D-Z-b-Ip-am¿, 5. ao-\m-£n {]n-b-Z¿-in\n

6. tcjv-a cm-[m-Ir-jvW≥, 6. lm¿-jn tamƒ, 8. Aeo-\ a-dn-bw tXm-akv, 9. tKm]n-I {io[¿, 10. P-b-e-£v-an (F√m-hcpw ]p-Ø≥-Im-hv sa-{Xm-t∏m-eo-Ø≥ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn\nIƒ)

]-Ø-\w-Xn-´: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c h-gn tª-Uv I-º-\nI-fn-se aq-∂p-t]-sc Iq-Sn t]m-en-kv A-d-kv-‰v -sN-bv-Xp. ]-Ø-\w-Xn-´ {io-dmw ss^\m≥-kn-tb-gv-kv am-t\-P¿ jo--ep (36), hm-t°m-°m-hn¬ ss^-\m≥-kn-tb-gv-kv D-S-a I√-d-°-S-hn¬ A-\n¬-Ip-am¿ (42), {]-°m-\w kz-tZ-in tPm¿-Pv am-Øp-°p-´n (60) F-∂n-hsc-bm-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ kn-.sF. a-[p-_m-_p-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw C∂-se A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv. Ch-cn¬ \n-∂pw sN-°p-I-fpw t_m-≠v ap-{Z-]-{X-ß-fpw B¿-.-kn _p-°p-I-fpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. F-kv-.sF a-\p-cm-Pv, F.-F-kv-.-sF i-in-Ip-am¿ kw-L-Øn-ep≠m-bn-cp-∂p.-

F³.-U-»yp.-F-^v. Ip-Spw-_-kw-K-aw tIm-∂n: \m-j-\¬ hn-a≥-kv {^-≠v (F≥.-U-ªyp.-F-^v) tIm-∂n G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-Spw-_-kw-K-aw \-S-Øn. Pn-√m- I-Ωn-‰n-bw-Kw l-eo-a A-l-Ω-Zv Ip-Spw-_-kw-K-aw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. G-cn-bm sk-{I-´-dn jo-P A-l-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-F-kv.-F-¬.-kn ]-co-£-bn¬ H-º-Xv F π-kv t\-Sn D-∂-Xhn-P-bw t\-Sn-b F≥.-U-ªyp.-F-^v Ip-Spw-_-Øn-se tdm-jv-\ d-km°n-\v Pn-√m- I-Ωn-‰n-bw-Kw l-eo-a A-l-Ω-Zv t{Sm-^n \¬-In. kwÿm-\ sk-{I-´-dn A-\o-jm jm-Pn, Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fm-b \-Pv-a d-jo-Zv, jo-Pm cm-P≥, G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw \n-km k-_o¿ kwkm-cn-®p.

¶n¬ A-Xn-s‚ ]q¿-W D-Ø-chm-Zn-Xzw Un.---kn.---kn-°v am-{X-a-√, ÿm- \ m¿- Y n- b v - ° p- a p- s ≠- ∂ pw A-`n-{]m-b-ap-b¿-∂p. F hn-`m-KØn-\p kzm-[o-\-ap-≠m-bn-cp-∂ Pn-√-bn-se tIm¨-{K-kv cm-{„obw G-Xm-bm-epw I-e-ßn-a-dn-bpI-bm-Wv. F hn-`m-K-Øn-se hn≈¬ C-t∏mƒ X-s∂ {]-I-S-amWv. t\-Xr-Xz-Øn-se ]-e-cpw hnim-e sF hn-`m-Kw t\-Xm-°-fpsS B-fp-I-fm-bn am-dn-°-gn-™p. C-Xn-s‚ D-Zm-l-c-W-am-Wv hn-im-e sF-bp-sS A-°u≠n¬ ]n tam-l≥-cm-Pn-s‚ ÿm-\m¿-Yn-Xzw tI-{μ t\-XrXz-Øn-\v ap-∂n¬ ]-cn-K-W-\-bvs°-Øn-b-Xv. 2009epw 2014epw ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn¬ \n-∂p≈ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fp-sS t]-cp-Iƒ Pn-√-bn-se Un.---kn.---kn°v ]p-d-Øp-≈ A-[n-Im-c tI{μ-sa-∂ hn-ti-jn-∏n-°p-∂ cmPy-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ipcy-\v t\-sc-bm-Wv hn-c¬ Nq-≠p∂-Xv. C-Ø-cw hn-j-b-߃ \n-e\n¬-s° ]m¿-´n-bv-°p-≈n¬ A`n-{]m-b sF-Iyw C-√m-sX Xn-cs™-Sp-∏n-s\ t\-cn-´p-sh-∂ Btcm-]-W-hp-ap-≠m-bn. F-¥m-bmepw bp.---Un.---F-^v. ÿm-\m¿-Yn 15,000 thm-´n-s\-¶n-epw hn-P-bn°p-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv bp.--Un.---F-^v. t\-Xm-°ƒ.

sP.--F-kv.F -- -kv (k-Xv-Pn-Xv hn-`m-Kw) Pn-√m I¨-h≥-j≥ ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn F-®v k-Xv-Pn-Xv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kÀ-¡mÀ th-−-Xv km-[m-c-W-¡mÀ-¡v am-{Xw: sP.--F-kv.-F-kv. (k-Xv-Pn-Xv hn-`m-Kw) ]-Ø-\w-Xn-´: am-dn-h-∂ km-l-N-cy-Øn¬ C-∂v k¿-°m-cpIƒ A-\n-hm-cy-am-bn-cn-°p-∂-Xv ]m-h-s∏-´-h¿-°v am-{X-amsW-∂v sP.--F-kv.F -- -kv. (k-Xv-Pn-Xv hn-`m-Kw) P-\-d¬ sk-{I-´dn hn F-®v k-Xv-Pn-Xv. ]m¿-´n Pn-√m I¨-h≥-j≥ ]-Ø-\wXn-´-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. k¿°m¿ ]-≤-Xn-Iƒ B-{i-bn-®p-I-gn-bp-∂-Xv km-[m-c-W-°m¿ am-{X-am-Wv. k¿-°m-cn-s‚ kw-c-£-W-hpw ta¬-t\m-´-hpw th-≠v-Xv A-h¿-°m-Wv. k-º-∂ P-\-hn-`m-Kw F-¥n-s\-bpw hn-e-bv-°v hm-ßm-\p-≈ Xz-c-bn-em-Wv. k¿-°m-cp-I-sf-bpw hne-bv-°v hm-ßm-\m-Wv A-h-cp-sS {i-aw. C-Xn-s\-Xn-tc s]m-XpP-\-߃ Pm-{K-X ]p-e¿-Ø-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Nm-Ø-¶-cn kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-e-Iv-kv Zm-\n-tb¬, In-S-ßn¬ kp-tem-N≥, in-h-cm-a≥ X-≠m-t»-cn, sX-≈n-bq¿ _m-e-Irjv-W-]n-≈, F≥ _m-lp-te-b≥, F ]n tKm-]m-e≥, in-h-Zmk≥ I-S-º-\m-Sv, A-–p- -emw, s]m-∂-Ω F-{_-lmw, cm-tPjv ]n th-em-bp-[≥, hm-cn-™w cm-Po-hv kw-km-cn-®p.

Kym-kv G-P³-kn Hm-^n-kv Xp-d-¡m³ ssh-In

D-]-t`m-àm-¡Ä Hm-^n-kn-\v ap-¼n _-l-f-ap-−m-¡n Xn-cp-h-√: G-P≥-kn Hm-^n-kv Xp-d-°m≥ Xm-a-kn-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v D-]-t`m-‡m-°ƒ Hm^n-kn-\v ap-∂n¬ _-l-f-ap-≠m°n. Xn-cp-h-√ t_-_n Kym-kv GP-≥-kn-bn-em-Wv C-∂-se Po-h\-°m-cpw D-]-t`m-‡m-°-fpw XΩn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-b-Xv. cm-hnse F-´n-\v h-cm≥ G-P≥-kn Poh-\-°m¿ ]-d-™-X-\p-k-cn-®v Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ cm-hn-se apX¬ \o-≠ \n-c {]-Xy-£-s∏-s´¶n-epw G-P≥-kn Hm-^n-kv Xp-d∂n-√. h-f-sc ssh-In F-Øn-b Po-h-\-°m-cp-am-bn B-cw-`n-® hm-°p-X¿-°w kw-L¿-j-Øns‚ A-¥-co-£-Øn-se-Øn-®p. t]m-en-kv F-Øn-bm-Wv {]-iv-\w im-¥-am-°n-b-Xv. s]m-Xp-hn-X-cW h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cpw ÿe-sØ-Øn-bn-cp-∂p. ]m-N-I-hm-X-I πm‚n¬ 10 Znh-k-ß-fm-bn \-S-∂p-h-cp-∂ ka-cw aq-ew ]m-N-I hm-X-I- kn-e≠-dn-s‚ h-c-hv \n-e-®n-cp-∂p. ka-cw Xo¿-s∂-¶n-epw kn-e-≠-dpIƒ b-tY-jv-Sw h-∂p Xp-S-ßnbn-´n-√. C-Xv ]m-N-I-hm-X-I hn-

Xn-cp-h-√ t_-_n Kym-kv G-P≥-kn-°v ap-∂n¬ D-]-t`m-‡m-°ƒ _-l-fw Iq-´p-∂p X-c-W-sØ A-h-Xm-f-Øn-em- ^n-kn-epw A-dn-bn-®n-cp-∂-Xm°n-bn-cn-°p-I-bm-sW-∂pw t\-c- bpw C-h¿ ]-d-bp-∂p. t]m-en-knsØ _p-°p-sN-bv-Xn-cp-∂ kn- s‚ km-∂n-[y-Øn-em-Wv G-P≥en-≠-dp-Iƒ \¬-Im≥ I-gn-bm- kn Hm-^n-kv C-∂-se {]-h¿-ØnØ-Xn-\m-¬ {]-iv-\w D-≠m-hm- ®-Xv.F--- Øn-bn-cn-°p-∂ ap-gp-h≥ Xn-cn-°m-\m-Wv Hm-^n-kv Xm-a- D-]-tbm-‡m-°ƒ-°pw kn-enkn-®v Xp-d-∂-sX-∂pw G-P≥-kn ≠¿ \¬-Im-sa-∂ D-S-a-bp-sS DD-S-a ]-d-™p. Cu hn-h-cw I-º- d-∏n-t∑-em-Wv B-fp-Iƒ im-¥\n-sb-bpw Xm-eq-°v k-ssπ Hm- cm-b-Xv.

"]q-«n-b _m-dp-IÄ-¡v A-\p-a-Xn \Â-I-cp-Xv '

i-_-cn-a-e -]m-X-bn a-cw ho-Wv K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p

tIm-g-t©-cn: kw-ÿm-\-sØ A-S-®p-]q-´n-b 418 _m-dp-Iƒ-°pw A-\p-a-Xn \¬-I-cp-sX-∂v lyq-a≥ ssd-‰v-kv s{]m-´-Iv-j≥ an-j≥ tIm-g-t©-cn Xm-eq-°v I¨-h≥-j≥- k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏´p. Pn-√ {]-kn-U‚ v F-{_-lmw Ip-cy≥ I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v k-Zm-\-μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n F-kv G-{_-lmw, Kn-co-jv B¿ D-Æn-Øm≥, k-Xo-jv N-{μ≥, em-Pn Ip-cy≥ kw-km-cn-®p.---

]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿-Ym-S-\ -]m-X-bn¬ \n-e-bv-°-en-\v k-ao-]w B-cym-´p-I-h-e-bn¬ h≥ a-cw ho-Wv K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. C-∂-se sshIo-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. a-cw ho-W-∂ ka-bw hm-l-߃ I-S-∂p-t]m-hm-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. ÿ-e-Øv sam-ss_¬ I-htd-Pv C-√m-Ø-Xv kw-`-hw A-[n-Ir-X-sc A-dn-bn-

F≥.U-ªyp.F-^v tIm-∂n G-cn-b-m Ip-Spw-_-kw-K-a-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn ]-co-£-bn¬ an-I-® hnPbw t\Snb tdmjv-\ d-km-°n-\v Pn√m- I-Ωn-‰n-bw-Kw leo-a AlΩZv t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p∂p

Xn-cp-h-Ã-þ-am-th-en-¡-c kw-Øm-\ ]m-X-bn-se KÀ-¯w bm-{X-¡mÀ-¡v `o-j-Wn-bm-hp-¶p Xn-cp-h-√: Xn-cp-h-√-˛-am-th-en°-c sI.--F-kv.S-- n.--]n. tdm-Un¬ Im-hpw-`m-Kw tZ-h-kzw-t_m¿-Uv kv-Iq-fn-\v k-ao-]w tdm-Un-se hen-b Ip-gn hm-l-\-bm-{Xn-I¿-°v `o-j-Wn-bm-hp-∂p. sI.--F-kv.S-- n.--]n.--bp-sS tdm-Uv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-b tijw C-Xv \m-emw-X-h-W-bm-Wv tdm-Un-s≥-d H-tc `m-K-Øv Xs∂ Ip-gn cq-]-s∏-Sp-∂-Xv. H-cm-gvN ap-ºm-Wv C-hn-sS Ip-gn cq-]s∏-´-Xv. aq-∂p-am-kw ap-ºv C-tX ÿ-e-Øp-≠m-b Ip-gn-bn¬ hoWv C-cp-N-{I-hm-l-\ bm-{Xn-I¿ ]-Xn-hm-bn A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø-bm-hpI-bpw Ip-gn I-cm-dp-Im-c≥ \n-IØn Sm¿ C-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. F-∂m¬, B-h-iy-Øn-\v sa-‰n¬ D-]-tbm-Kn-®v \-∂m-bn Ip-gn A-S-®v Sm¿ sN-øm-Ø-XmWv C-hn-Sw ho-≠pw C-Sn-™p

Xm-gm≥ Im-c-W-am-bn-cn-°p-∂Xv. tdm-Un-s≥-d c-≠v ao-‰-tdm-fw `m-K-Øm-Wv C-Ø-c-Øn¬ Ip-gn cq-]-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. Ip-gn-bp-≈ `m-K-sØ tdm-Uns≥-d h-f-hp Im-c-Ww C-hn-sS ]Xn-bn-cn-°p-∂ A-]-I-Sw bm-{XnI-cp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sm-sX t]m-hp-∂p. C-Ø-h-W-bpw-Ip-gnbn¬ ho-Wv ss_-°v-bm-{Xn-I-\v ]-cn-t°-‰-tXm-sS ]-‰n-b-tXm-sS \m-´p-Im-¿ Ip-gn-bn¬ I-cn-¶-√pIƒ \n-t£-]n-®-ti-jw A-]-IS-kq-N-\ A-dn-bn-°p-∂-Xn-\m-bn a-c-°-ºv ÿm-]n-®n-´p-≠v. tdmUn-se Ip-gn aq-ew K-Xm-K-X-X-S -hpw C-hn-sS ]-Xn-hm-Wv.

Xn-cp-h-√-˛-am-th-en-°-c sI.F-kv.-Sn.-]n. tdm-Un¬ Im-hpw`m-Kw tZ-h-kzw-t_m¿-Uv kvIq-fn-\v k-ao-]w tdm-Un-se Ip-gn

ho-Sv I-b-dn B-{I-a-Ww: H-cmÄ A-d-Ìn sN-ß-∂q¿: h-kv-Xp X¿-°-Øns‚ t]-cn¬ Ip-Spw-_mw-K-ß-sf ho-Sv I-b-dn B-{I-an-® kw-`-hØn¬ H-cm-sf t]m-en-kv A-d-kv‰v sN-bv-Xp. sN-ß-∂q¿ t]-cnti-cn B-\-Øm-‰v ho-´n¬ cm-Pp (58) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. Ab¬-hm-kn-I-fpw _-‘p-°-fpam-b B-\-Øm-‰v ho-´n¬ Ip™p-tam≥ (60), `m-cy B-\-μ-h√n (55), a-I≥ ss_-Pp (30) F∂n-h-sc I-gn-™ \-hw-_-dn¬ C-bm-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ aq-∂w-K kw-Lw ho-Sv I-b-dn B{I-an-°p-I-bpw sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-°p-I-bp-am-bn-cps∂-∂m-Wv tI-kv. B-{I-a-W-Øn-\p-ti-jw Hfn-hn¬ I-gn-™n-cp-∂ C-bm-sf C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.--- C-bm-tfmsSm-∏w B-{I-a-W kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂ a-I≥ cm-tP-jv (29), tIm-∂n kz-tZ-in- A-\n F∂n-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≠v. tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-Xp.

°p-∂-Xn-\v Xm-a-kw t\-cn-´p. C-tXm-sS ]m-X-bn¬ h≥ K-Xm-K-X-°p-cp-°v cq]-s∏-´p. Z¿-i-\-Øn-s\-Øn-b-h-cpw Xn-cn-sI- t]mhp-∂-h-cp-am-b Xo¿-Ym-S-I¿ h-\-Øn¬ Ip-Sp-ßn. cm-{Xn ssh-In-bpw K-Xm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n-°m-\p≈ \-S-]-Sn- \-S-∂p-h-cn-sI-bm-sW-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-05-15  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-05-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you