Page 1

{]mtZ-inIw

1 am¿®v 2014 i\n

t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w

]cn-]mSn Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-

^-d≥-kv lmƒ: Pn-√m B-kq{X-W k-an-Xn tbm-Kw-˛-ssh-Io´v 3.00 sN-ß-∂q¿: -]p-en-bq¿ IΩyq-Wn-‰n lmƒ: Ir-jn h-Ip∏n-s‚-bpw sN-ß-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ I¿-j-I ]-cn-io-e-\-hpw a-Æv ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v-˛-cmhn-se 10.--00. sN-ß-∂q¿: Xm-eq-°v hn-I-k\ k-an-Xn tbm-Kw-˛-cm-hn-se 11.-00. ssI-∏-´q¿ {io-A-Ω≥-tImhn ¬: A-Ω≥-Ip-S a-tlm¬-kh-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v A-∂Zm-\w-˛-D-®-°v 12.-30. \m-c-ßm-\w ]p-t∂m≥ ]m-Sti-J-cw: ]-´w ]-d-ج ta-fbpw sIm-bv-Øp¬-k-h-hpw-˛-D-®- Fw.F¬.F-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\^-≠n¬\n-∂p \¬-In-b Iw-]yq-´-dn-s‚ {]-h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w No-°-\m¬ K-h. F¬.]n.- kv-Iq-fn¬ sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ °v 2.-00. Fw.-F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p a-™-\n-°-c sk‚ v G-enbm-kv sk-an-\m-cn: `-{Zm-k-\ B-ÿm-\ Iq-Zm-i-tbm-Sv A-\p_-‘n-®v A-\p-{K-l {]-`m-jWw-˛-˛-cm-hn-se 10.-00. B-d≥-ap-f sF-°-c P-Mvj≥: hn-am-\-Øm-h-f-hn-cp-≤ G-tIm-]-\-k-an-Xn t\-Xr-XzØn¬ \-S-°p-∂ A-\n-›n-XIm-e k-Xy-{K-l-w- 18mw-Zn-h-kw-˛cm-hn-se 9.-00-, k-am-]-\ k-tΩf-\w-˛-ssh-Io-´v 5.00.

]-Ø\ - w-Xn-´: k¿-°m-cn-s‚ Bbn-cw Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn-If - psS `m-Ka - m-bn C≥-^¿-ta-j≥-˛] - ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ ]-Ø\ - w-Xn-´ ap-\nkn-∏¬ _-kv Ãm≥-Un¬ C-∂v hnI-k\ - ˛- t- £-a Nn-{X{]-Z¿-i\ - w kw-LS- n-∏n-°pw. kw-ÿm-\ k¿°m-¿ 1000 Zn-hk - ß - f - n¬ kw-ÿ m-\, Pn-√m-Xe - ß - f - n¬ \-S∏ - m-°n-b {]-[m-\ hn-Ik - \ - ˛- t- £-a {]-h¿Ø-\ß - f - p-sS Nn-{X-߃ {]-Z¿-i\-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠.v -

DÂ-k-hw ap-f-°p-g: A-co-°-c ]-d-b-cp-Imem tZ-ho-t£-{X-Øn¬ ao-\ `-cWn D-¬kh-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bmbp-≈ ]-db - s v- °-gp-s∂-≈n-∏v Bdn-\v B-cw-`n-°pw. 21\v sIm-Sn-°qd, sIm-Sn-°b - ¿ F-gp-s∂-≈n-∏v \-S-°pw, 22\v cm-hn-se 10.25\v sIm-Sn-tb-‰v, G-{]n¬ H-∂n-\v cmhn-se F-´n-\v s]m-¶m-e.

Ir-jn-`q-an kw-c-£-Ww

dm-¶n, tIm-¶n Xm-eq-¡p-I-fn C-¶v lÀ-¯m ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se dm∂n, tIm-∂n Xm-eq-°p-I-fn¬ i-\n-bm-gv-N l¿-Øm-em-bn-cn°p-sa-∂v C-S-Xp-ap-∂-Wn Pn√m I¨-ho-\¿ A-e-Iv-kv IÆ-a-e A-dn-bn-®p. cm-hn-se B-dp-ap-X¬ ssh-Io´v B-dp-hsc-bm-Wv l¿-Øm¬. I-kv-Xqcn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v _m-[-I-amIp-∂ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bnse Xm-eq-°p-I-fm-b-Xn-\m-emWv c-≠n-S-Øpw l¿-Øm¬ \S-Øp-∂-Xv.

h-\wh-Ip-¸n-sâ ku-tcmÀ-Pth-en I-S-em-kn-sem-Xp-§n tIm-∂n: Im-´p-ar-K-߃ Im¿jn-I hn-f-Iƒ hym-]-I-am-bn \in-∏n-°p-tºm-gpw h-\w-h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-sa-∂p {]-Jym-]n-® ku-tcm¿-P-th-en I-S-em-knsem-Xp-ßp-∂p.-- \-Sp-h-Øp-ap-gn td-©n¬ tkm-fm¿ s^≥-kn-Mv (kutcm¿-P-th-en) \-S-∏m-°p-sa-∂v h¿-j-߃-°p-ap-ºv h-\w-h-Ip∏v {]-Jym-]n-®-Xm-Wv. \m-´n-en-d-ßp-∂ ar-K-߃

Im¿-jn-I hn-f-Iƒ \-in-∏n-°p∂-Xpw a-\p-jy-sc D-]-{Z-hn-°p∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. ]-∂n-i-eyam-Wv I¿-j-I-sc G-‰-hpw Iq-SpX¬ Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂-Xv. ]-S-°w-s]m-´n-®pw ]m-´-sIm´n-bpw i-–w D-≠m-°n Xp-c-Øn Hm-Sn-°p-I-bm-Wv I¿-j-I¿. Iq´-am-bn F-Øp-∂ ]-∂n-Iƒ hmg, a-c-®o-\n, sh-‰n-e, tN-\, tNºv, a-‰p Im¿-jn-tIm-¬∏∂-ß ƒ F-∂n-h hym-]-I-am-bn \-in-

≥-ta-J-e-bn-se P-\-ß-sf kw-c£n-°m≥ tkm-fm¿ s^≥-knMv \-S-Øn-bm¬ H-cp ]-cn-[n-h-sc ]-cn-lm-c-am--hpw. ku-tcm¿-P-Øn¬-\n-∂v D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂ i-‡n-Ip-d-™ ssh-Zyp-Xn-bm-Wv C-Ø-cw then-I-fn¬-°q-Sn I-S-Øn-hn-Sp-∂Xv. ar-K-߃-°v Po-h-lm-\n D≠m°m-Ø-Xn-\m ¬ h-\w-h-Ip∏v a-‰p ta-J-e-I-fn¬ C-Xv hym-]I-am-bn sN-bv-Xp-h-cp-∂p-≠v.

hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw A-Sq¿: Xm-eq-°v hn-I-k-\ kan-Xn tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 10.--30 \v A-Sq¿ Xm-eq-°m-^nkn¬ Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.- -F¬.-F-bp-sS A-[y-£X-bn¬ \-S-Øpw. \n-b-a-k-`-bn¬ {]m-Xn-\n[y-ap-≈ cm-jv-{So-b∏m¿-´n-I-fpsS {]-Xn-\n-[n-Iƒ, Xm-eq-°nse {Km-a, tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚p-am¿, hn-hn-[ hIp-∏p-I-fp-sS-bpw s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw Xmeq-°v-X-e Hm-^nkv ta-[m-hnIƒ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn®p.--

]-Ø\ - w-Xn-´: tem-Ivk - ` - m Xn-cs™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ ÿewam-‰Ø - n-s‚ a-dh - n¬ tkmfm¿ X-´n-∏v tI-kn¬ {io-[c - ≥ \mb-cp-sS sam-gn-bp-am-bn _-‘s - ∏-´v dn-t]m¿-´v \¬-In-b Un-ssh.--Fkv.] -- n-°v ho-≠pw ÿ-ea - m-‰w.H-- t- c Un-ssh.--Fk - v.] -- n-sb X-s∂ H-cm-gvN-b° v- n-sS ÿew am-‰n-bX - v c-≠pX-hW - . -tkm-fm¿ X-´n-∏p tI-kn¬ apJy-a{- ¥n-s°-Xn-tc \¬-In-b samgn-bn¬ D-d-®p \n¬-°m≥ {io-[c≥ \m-bs - c t{]-cn-∏n-®X - v H-cp {]ap-Jk - a - p-Zm-b t\-Xm-hpw tIm¨{K-kn-s‚ A-Jn-te-¥ym-˛-Pn-√m t\-Xm-°-fp-am-sW-∂v dn-t]m¿-´v

td-j³ hn-X-c-Ww

-ap-Xn¿-∂ kn.]n.sF. t\-Xm-hv Fw kp-Ip-am-c-]n-≈bv-°v cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy≥ A-¥n-tam-]-Nm-cw A¿-∏n-°p-∂p

Fw kp-Ip-am-c-]n-Å-bv¡v P-·\m-Sn-sâ bm-{X-msam-gn

]-Ø-\w-Xn-´: ap-Xn¿-∂ kn.]n.-sF. t\-Xm-hv Fw kp-Ip-am-c-]n≈-bv-°v I-Æo-cn¬ Ip-Xn¿-∂ A-¥ym-Rv-P-en. cm-jv-{So-b kmdm-∂n: h-S-t»-cn-°-c tam-U¬ aq-lnI kmw-kv-Im-cn-I cw-Ksd-kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fn¬ C∂v \-S-Øm-\n-cp-∂ Fw.- -B¿.- sØ {]-ap-J-c-S-°w B-bn-c-ß-F-kv {]-th-i-\/A-ø≥-Im-fn fm-Wv X-ß-fp-sS {]n-b-t\-Xm-hns\ A-h-km-\-am-bn H-∂p Imkv-tIm-f¿-jn-∏v ]-co-£-Iƒ am¿-®v F-´n-te-°v am-‰n-b-Xm-bn Wp-hm-\pw A-¥n-tam-]-Nm-c-a¿dm-∂n ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v ∏n-°m-\pw ]-Ø-\w-Xn-´ ]p-Ø ≥-]o-Sn-I-bn-se h-k-Xn-bn-seHm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.-Øn-b-Xv. kn.]n.sF. t\-Xm-°-fm-b dm-∂n: ]-©m-bØ - v I-Ωyq-Wn-‰n sI {]-Im-iv-_m-_p, _n-t\m-bv lm-fn¬ C-∂v \-SØ - m-\n-cp-∂ hn-izw, ]n {]-km-Zv, kw-ÿm-\ Xm-eq-°v hn-Ik - \ - k-an-Xn tbm- Iu¨-kn-ew-Kw F ]n P-b≥, Kw am-‰n-h® - X - m-bn dm-∂n X-lF F≥ cm-P≥, a-I≥ k-t¥mkn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p. jv-Ip-am¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂v ar]p-Xp-°n-b XnøXn ]n-∂o-Sv X-tZ-lw 10. 30 \v Nn-X-bn-te-s°A-dn-bn-°pw. Sp-Øp. hym-gm-gv-N cm-hn-se Xn-

]-co-£-IÄ am-än-h-¨p

tbm-Kw am-än-h-¨p

cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ A-¥-cn-® Fw kpIp-am-c-]n-≈-bp-sS ar-X-tZ-lw hn-em-]-bm-{X-bm-bn I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn ]-Ø-\w-Xn-´-bn-seØn-®n-cp-∂p. kw-kv-Im-c N-S-ßp-Iƒ-°v tijw ]p-Ø≥-]o-Sn-I-bn¬ A-\tim-N-\ tbm-Kw \-S-Øn. kn.-]n.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n {]km-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. Fw hn hn-Zym-[-c≥ A-\ptim-N-\ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n®p. sI {]-Im-iv-_m-_p, tZ-iob Iu¨-kn-ew-Kw _n-t\m-bv hn-izw, ]n tam-l≥-cm-Pv, hn-IvS¿ Sn tXm-a-kv, k-Pn Nm-t°m, F Pn D-Æn-°r-jv-W≥, Hm-a-√q¿ i-¶-c≥, sN-ß-d kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-®p.

i-¼-f Xp-ey-X D-d-¸p-h-cp-¯-Ww ]-Ø\ - w-Xn-´: kw-ÿm-\ Po-h\ - °-mc- p-sS i-ºf - w k-ab - _ - ‘ - n-Xa- mbn ]-cn-jI -v c- n-°m≥ P. cm-aN - {- μ≥ \m-b¿ I-Ωo-ja- s - \ \n-ba- n-® kml-Nc- y-Øn¬ sk-{I-t´-dn-b‰- ˛-v t- \m ¨ sk-{I-t´-dn-b‰- v Po-h\ - ° - m-cp-sS i-ºf - Xp-ey-X D-d∏ - p-hc- p-Øp-∂X - n\-\v Cu k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m _m[I-am-sW-∂v sI in-hZ- m-k≥ \m-b¿ Fw.F¬.-F. A-`n-{]m-bs∏-´p. tI-cf - K-ÃU - v Hm-^n-tk-gk -v v bq-\n-bs - ‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-eŒ-td-‰n-\v ap-ºn¬ \-S∂ - Iq-´[ - ¿-W D-ZL -v m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Pn cm-P≥ A-[y-£X - h-ln-®p. ]-gI - pfw k-Xo-j,v F≥ \m-k¿, kn B¿ kp-tc-j,v sI hn-Pb - ≥-]n-≈, Sn sI Ip-cy≥, C iw-kp-±o≥, hn tKm-]me-Ir-jW -v ≥, t- Im-in am-Wn, ]n Fkv hn-t\m-ZI -v p-am¿ kw-km-cn-®p. [¿-Wb - ° -v v kn Fw jm-Pl - m≥, tXm-ak - v hn tPm¿-P,v Um-\n-tb¬ am-Xyp, B¿ A-Pb - I -v p-am¿, eq-bnkv am-Xyp, _n c-ta-i≥, F F≥ hmkp-tZ-h° - p-dp-∏,v F-kv l-cn-Ip-amc≥ \m-b¿, km-ap-h¬ F-kv tXm-akv, B¿ l-cn-Ip-am¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

\¬-In-b c-l-kym-t\z-j-W hn`m-Kw Un-ssh.--Fk - v.] -- n-sbbm-Wv ÿ-ew am-‰n-bX - v. C-Xn-t\m-sSm∏w ]-Ø\ - w-Xn-´ I-cn-°n-t\-Øv sS-Is v- sì-kn-\p-≈n¬ D-Sa - b - psS a¿-±\-ta-‰v Po-h\ - ° - m-c≥ a-cn® tI-kn¬ c-≠m-a-Xv A-t\z-jWw \-SØ - n, b-Ym¿-Y {]-Xn-Is - f A-dà - v sN-bvX - X - p-am-b Un-ssh.-F-kv.] -- n-sb-bpw H-cm-gvN - b - v° - n-sS c-≠p X-h-W ÿ-ew am-‰n-bn-cp∂p. ap-Jy-a{- ¥n-sb k-cn-Xb - s v- °m∏w A-t±-lØ - n-s‚ Hm-^n-kn¬ t]m-bn I-≠p-sh-∂m-Wv a-t√en¬ {io-[c - ≥ \m-b¿ sh-fn-s∏-SpØn-bX - v. . Cu hn-hc - a - d - n-™ tZ-

G-gp-Ip-fw: {Km-a-∏-©m-b-Ønse 27 Ip-Spw-_-{io kw-L-Irjn {Kq-∏p-Iƒ-°v ]-en-i c-ln-X hm-bv-] e-`n-®p. Im¿-jn-I ta-Je-bp-sS ]-cn-c-£-bv-°v k¿-°mcpw tZ-i-km-¬Ir-X _m-¶p-Ifpw kw-bp-‡-am-bn \-S-∏m-°p∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv I¿-j-I¿-°v ]-en-i-c-ln-X hmbv-] \¬-Ip-∂-Xv. B-Zy-]-Sn-bm-bn G-\m-Øv bq-\n-b≥ _m-¶v im-J-bn¬ \n∂p 15 {Kq-∏p-Iƒ-°p 15 e-£w cq] \¬-In. 12 {Kq-∏p-Iƒ-°v Iq-Sn hm-bv-] e-`y-am-°p-∂-Xn-\p \-S]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn. D-S≥ e`y-am-hpw. G-gw-Ip-fw {Km-a-∏©m-b-Øn¬ 92 kw-L-Ir-jn {Kq-∏p-I-fm-Wp-≈-Xv. a-‰p {Kq-∏p-

ÿm-]n-°p-∂-Xv. sh-Æ-∏m-d-bn ¬ ÿm-]n-®n´p-≈ kw-`-c-Wn-bn¬ \n-∂v t\cn-´v ss]-∏v ÿm-]n-®v P-ew e-`yam-°p-∂ Pn-√m ]-©m-b-Øv ]≤-Xn-°v 68 e-£w cq-] tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bn¬ Un-t∏mkn-‰v sN-bv-Xn-´p-≠v. 2011˛12 ¬ ]≤-Xn cq-]o-I-cn-s®-¶n-epw ]-g-b Sm- ¶ v s ]m- f n- ® p- a m- ‰ p- ∂ - X pw, ssk-‰n-te-°v ]-Wn-km-[-\-ß ƒ F-Øn-°p-∂-Xpw kw-_-‘n-

aÀ-¨âv tIm-þ-Hm-]-td-äo-hv _m-¦v {I-a-t¡-Sv: A-t\z-j-Ww h-gnap-«p-¶pþ bq-¯v{^-−v

]-Ø-\w-Xn-´: tZ-io-b \-K-c Btcm-Ky-Zu-Xyw ]-≤-Xn-°v (F≥.-bp.F-®v.-Fw) ]-Ø-\w-Xn-´ \K-c-k-`-bn¬ Xp-S-°-am-bn. Su¨-lm-fn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n -sP -Ip-cy≥ \-K-c-k-`m-X-e DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. \-K-c-hm-kn-Iƒ-°v ]-≤-Xn G-sd Kp-W-I-c-am-Ip-sa-∂v cmPy-k-`m D-]m-[y-£≥ ]-d-™p. tZ-io-b {Km-ao-W B-tcm-Ky-ZuXyw (F≥.B¿.F-®v.- -Fw) {Km-ao-W B-tcm-Ky-cw-K-Øv Gsd am-‰-߃-°v h-gn-sX-fn-s®∂pw A-t±-lw ]-d-™p. B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-fp≈ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μw, tIm-f-\n-I-fn¬ B-tcm-Ky ]-cn-c£, Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn-\v ]cn-lm-cw Xp-S-ßn-b hn-hn-[ ]-≤Xn-Iƒ F≥.-bp.F-®v.- -F-Ωns‚ `m-K-am-bn \-K-c-k-`-bn¬ \-

a-√-∏-≈n: a-√-∏-≈n Xm-eq-°v a¿-®‚ v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶n¬ \-S-∂ {I-a-t°-Sn-\pw Xn-cn-a-dn-°pw t\-Xr-Xzw \¬-In-b sk-{I-´-dnsb A-t\z-j-W hn-t[-b-am-bn k-kv-]≥-Uv sN-bv-Xv in-£-W \-S]-Sn kzo-I-cn-°m≥ X-øm-dm-Im-Ø ta-ep-tZym-K-ÿ-cp-sS \-S-]-Sn {]-]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW-∂v bq-Øv {^-≠v (Fw) I-√q-∏m-d a-fiew I-Ω-n‰n. {]-ÿm-hn-®p. tbm-Kw Pn-√m- P-\-d¬ sk-{I-´-dn tP-°_v am-Ω≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw AUz. k-t¥m-jv tXm-a-kv ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. a-fi-ew {]-knU‚ v A-\o-jv s\-Sp-º-≈n¬ A-[y-£-X h-ln-®p. \n-tbm-P-I afi-ew sk-{I-´-dn Nmƒ-kv Nm-a-Øn¬, A-`n-em-jv B-im-cn-∏-dºn¬, jn-Pn h-´-°p-gn, tPm¿-Pv s\-_p X-ß-f-Øn¬ -kw-kmcn-®p. A-Sn-b-¥c-am-bn _m-¶n¬ \-S-∂ {I-a-t°-Sn-s\-kw-_-‘n-®v hn-i-Zam-b A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-°m-sc am-Xr-Im-]-c-am-bn in-£n°-sW-∂pw tbm-Kw {]-ta-b-Øn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p.

tIm-´m-߬: ap-kv-eow P-am-AØn-s‚-bpw ssX-°m-hv ]p-\\n¿-am-W I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw t\Xr-Xz-Øn¬ tI-c-f-Øn-se {]-apJ ]-fin-X≥-am-sc ]-s¶-Sp-∏n®v \m-sf ap-X¬ H-º-Xv h-sc Ckvv-em-an-I hn-⁄m-\ k-Z- v kw-L-Sn-∏n-°pw. tIm-´m-߬ ssX-°m-hv A-¶-W-Øn¬ {]tXy-Iw k-÷-am-°n-b th-Zn-bn ¬ F-∂pw ssh-Io-´v G-gn-\v {]`m-j-W ]-c-º-c \-S-°pw. hn⁄m-\ k-Z v \m-sf cm-{Xn 8.30\v P-am-A-Øv D-]-tZ-i-I k-anXn sN-b¿-am≥ ]n F jm-Plm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

X-ti-jw hn-f-sh-Sp-∏p \-S-Øn hn-f-hv hn-‰-ti-jw H-‰-Ø-h-Wbm-bm-Wv ]-en-i-bn-√m-sX hmbv-] Xp-I Xn-cn-®-S-bv-t°-≠-Xv. ]-en-i k¿-°m¿ t\-cn-´v _m-¶pIƒ-°v \¬-Ipw. {Kq-∏p-Iƒ-°v H-cp h¿-j-sØ Xn-cn-®-S-hn-\pti-jw aq-∂v e-£w cq-] h-sc ]en-i-c-ln-X hm-bv-] \¬-Ip-∂Xn-\p Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v s_- n Um-\n-tb¬ hm-b-] v- m hn-X-c-Ww \n¿-h-ln-®p. ]-©mb-Øv kn.-Un.F-kv. sN-b¿-t]gv-k¨ \q¿-P-lm-s‚ A-[y-£X-bn¬ ]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v Pn -cm-[m-Ir-jv-W ≥, Pq-_n A-e-Iv-kv, eq-bn-kv amXyq ]-s¶-Sp-Øp.--

sS-Iv-t\m-f-Pn a-Wn-a-e-bm-än ]p-¯³-]-Sn-¡Â ¢n-\n-Iv k-am-]n-¨p Øn-cw X-S-bW Øm-]n-¡-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: hy-h-km-b kwcw-`-I¿-°v km-t¶-Xn-I-hpw \nb-a-]-c-hp-am-b ]p-Ø≥ A-dn-hpIƒ \¬-Ip-∂-Xn-\v Pn-√m hy-hkm-bw tI-{μw kw-L-Sn-∏n-® sSIv-t\m-f-Pn ¢n-\n-Iv k-am-]n-®p. kw-cw-` \-S-Øn-∏n-s‚ hn-hn-[ ta-J-e-I-sf {]-Xn-]m-Zn-®v ¢mkp-Iƒ \-S-∂p. kw-cw-`-I¿-°v Pn-√m hy-hkm-b tI-{μw P-\-d¬ am-t\-P¿ ]n am-Xyq k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-cWw sN-bv-Xp.- N-ß-\m-t»-cn tIm-a¨-s^-kn-en-‰n A-kn-à ‚ v U-b-d-Iv-S¿ sI -{]-im-¥v, -am-t\-P¿ Un -cm-tP-{μ≥, Akn- v U-b-d-Iv-S¿ kn -B¿ kp-tc-jv-Ip-am ¿, kn F-kv -a-Wnem¬, kn -Fw -X-¶-®≥, k-Po-hv, A-_q-_-°¿, sk-{I-´-dn an-\n X-ºn kw-km-cn-®p.

io-b t\-Xm-hv X-߃-s°-Xn-tc dn-t]m¿-´v \¬-In-b Un-ssh.--Fkv.] -- n-sb tem-°e - n¬ \n-ba - n-®Xn¬ A-Xr-]vX - n {]-IS- n-∏n-®p. CtXm-sS cm-tP-{μ-s\ ]p-\e - q-cn¬ \n-∂v B-e∏ - p-g kn._n.kn.--sFUn-bn-te-°v am-‰n \n-ba - n-®p. A-t\z-jW - kw-Ls - Ø kzm[o-\n-°m≥ B-e∏ - p-g Pn-√° - m-c\m-b H-cp {]-ap-J A-`n-`m-jI - ≥ e-£ß - ƒ hm-KZv- m-\w sN-bX v- n-cp∂p. C-Xn-s\m-∂pw h-gß - m-sX h∂-Xm-Wv b-Ym¿-Y Ip-‰h - m-fn-Is - f sNm-Sn-∏n-®-Xv. C-Xp-h-gn D-∂-X t\-Xm-°ƒ-°v t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿ A-{]o-bc - m-hp-Ib - pw sN-bvXp.

Np-¶∏ - m-d: a-Wn-ae - b - m-‰n¬ ]p-Ø≥-]S- n-°¬ ÿn-cw X-Sb - W - \n¿an-®v tIm-´m-߬ ]-©m-b-Øn-se D-b¿-∂ {]-tZ-i-Øp-≈ B-dp hm¿-Up-I-fn-se P-e-£m-aw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡amhp-∂p. Cu {]-tZ-iß - f - n-se P-e£ - m-aØ - n-\p ]-cn-lm-cw Im-Wp∂-Xn-\p th-≠n 2009 ˛ 2010 Im-eb - f - h - n¬ \n¿-an-®v I-Ωo-j≥ sN-bvX ta-P¿ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤X - n-bm-b a-eº - m-d ]-≤X - n-bp-sS Kp-Wt- `m‡m-°ƒ Dƒ-s°m-≈p-∂ \n¿-Ωe - ] - p-cw, ]p-en-bp-dp-º,v sXm-Sp-I ae, h-©n-I∏ - m-d, F-∂o hm¿-Up-If - n¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am-bn-´v c-≠v B-gvN - Iƒ I-gn-bp-∂p. ]-≤X - n-bp-sS Ip-t∂m-en-ae - b - n¬ \n¿-an-®n-cn°p-∂ Sm-¶n-s‚ hm¬-hn-s‚ X-I-cm-dm-Wv Ip-Sn-sh-≈w ap-I-fn-seØp-∂X - n-\v X-S - a - m-bn \n¬-°p-∂X - v F-∂m-Wv ]-db - s - ∏-Sp-∂X - v. ]-≤-Xn-bp-sS I-Sq¿-°-S-hn-se P-e-\n-c-∏v Xm-gp-I-bpw C-hn-sS ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ In-Wd - n-s‚ A-Sn `m-Kt- Ø-°mƒ a-Wn-ae - b - m-‰nse P-e-\n-c-∏v Xm-gv-∂-Xpw ]-ºnMn-\v X-S- -am-bn \n¬-°p-∂p-≠v. A-Sn-b-¥-c-am-bn Sm-¶n-s‚ hm¬-hn-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn ]q¿-Øn-bm°n-bpw a-Wn-a-e-bm-‰n¬ X-S-bn-W-\n¿-an-®pw Ip-Sn-sh-≈-hn-X-c-Ww ]p-e-ÿm-]n-°-W-sa-∂pw {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ B-h-iy-s∏-Sp-∂p. Ct∏mƒ {]-tZ-iØ - v kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ hm-l\ - ß - f - n¬ Sm-¶p-Iƒ L-Sn-∏n-®v Zq-sc \n-∂pw sh-≈s - a-Øn-°p-Ib - m-Wv sN-øp-∂X - v. D-]t`m-‡m-°ƒ h≥ hn-e sIm-Sp-Øm-Wv C-ß-s\ sIm-≠p h-cp-∂ sh-≈w C-t∏mƒ hm-ßn B-hi - y-߃ \n-dt- h-‰p-∂X - v.

Npcp¡¯nÂ

]p-\-eq¿-˛-aq-hm-‰p-]p-g kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ Sn-∏¿ tem-dn-bp-sS N-{I-߃ Du-cn-sØ-dn-® \n-e-bn¬

Sn-¸Àtem-dn-bp-sS N-{I-§Ä Du-cn-s¯-dn-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: Sn-∏¿tem-dn-bp-sS N-{I-߃ Du-cn-sØdn-®p. ]p\-eq¿ ˛-aq-hm-‰p ]p-g tdm-Un¬ ssa-e-{]-]-≈n-∏-Sn-°p k-ao-]-w C-∂v cm-hn-se 8.-30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-º-g `m-K-Øp \n∂p h-∂ Sn-∏¿ ssa-e-{]-bn-te-°v Xn-cn-bp-∂-Xn-\n-sS ]n≥-`m-KsØ N-{I-hpw lu-kn-Mpw hm-l-\-Øn-s‚ jm-kn-bn¬ \n-∂p A-S¿-∂v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kv-Iqƒ k-a-b-am-b-Xn-\m¬ [mc-mfw hn-Zym¿-Yn-Iƒ kw-`-h ÿ-e-Øv D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw h≥ A-]-I-S-am-Wv H-gn-hm-b-Xv.

S-∏m-°pw. \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v k-Pn Nm-t°m, \-K-c-k-` ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ B\n k-Pn, Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. ]-g-Ip-fw a-[p, \-K-c-k-` ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£-cm-b sI -B¿ -A-c-hn-μm-£≥ \mb¿, Fw -kn -sj-do-^v, Ip-™q™-Ω h¿-Ko-kv, F-kv d-jo-Zm_o-hn, sI -Pm-knw-Ip-´n, \-K-ck-` ap≥ sN-b¿-am≥ Sn k-°o¿ lp-k-bv≥, Un.-Fw.H. tUm. t{K-kn C-Øm-°v, F≥.-B¿.F®v.F -- w. t{]m-{Kmw am-t\-P¿ tUm.- -]n -F≥ -hn-Zym-[-c≥, B¿.kn.F-®v. Hm-^n-k¿ tUm.-hn -A-Pn-X, \-K-c-k-`m sk-{I-´dn B¿ -F-kv A-\p kw-_-‘n®p.

]-Ø-\w-Xn-´: F.]n.F¬, _n.]n.F¬. t`-Z-a-t\y H-cp hy-‡n°p {]-Xn-Zn-\w H-cp cq-] \n-c-°n¬ H-cp h¿-jw 365 cq-]-bpw, A©v Aw-K-߃ h-sc-bp-≈ Ip-Spw-_-Øn-\p {]-Xn-Zn-\w H-∂-c cq] \n-c-°n¬ {]-Xn-h¿-jw 548 cq-]-bpw {]o-an-bw A-S-®v B-tcmKy kw-c-£-Ww D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xm-Wv km¿-h-{Xn-I B-tcmKy C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn. aq-∂p am-kw ap-X¬ 65 h-b vv h-scbp-≈-h¿-°v A-£-b tI-{μ-Øn-se-Øn Aw-K-am-hmw. hn-hn-[ tcm-K-߃, A-]-I-S-߃ F-∂n-h-bv-°p Nn-In¬km-sN-e-hp-Iƒ-°m-bn 30,000 cq-] h-sc C≥-jp-d≥-kv ]-cn-c£ e-`n-°pw. A-]-I-S-߃ aq-ew Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-bp-∂ Krl-\m-Y-\p a-c-Ww kw-`-hn-®m¬ 2,5000 cq-] a-c-W-Øn-\p-≈ ]cn-c-£ e-`n-°pw. ap-dn hm-S-I, t_m¿-Un-M sN-e-hv C-\-Øn¬ {]-Xn-Zn-\w 150 cq-] h-sc-bpw, sF.kn.bp-hn-¬ A-Uv-an-‰v sN-bvXm¬ {]-Xn-Zn-\w 300 cq-] h-sc-bpw k¿-P≥, A-\-kv-X-‰n-Iv-kv, I¨-kƒ-´‚ v, kv-s]-jy-en-Ãv ^o-kv, \-gv-knMvsN-e-hv C-\-ambn Hm-tcm A-kp-J-Øn-\pw ]-cp-°p-Iƒ-°pw 4500 cq-] h-sc e`n-°mw. A-\-kv-tX-jy, c-‡w, Hm-Iv-kn-P≥, a-cp-∂p-Iƒ, Nn-In¬km km-a-{Kn-Iƒ, F-Iv-k-td, U-bm-en-kn-kv, td-Un-tbm sXdm-∏n, Io-tam-sX-dm-∏n, s]-bv-kv-ta-°-dn-\p h-cp-∂ sN-e-hv, Ir{Xn-a Im-ep-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bv-°m-bn Hm-tcm A-kp-J-Øn-\pw ]-cp-°p-Iƒ-°pw 4500 cq-] h-sc-bpw e-`n-°mw.--

D-tZym-K-ØÀ D-¯-c-hm-Zn-¯w a-\-Ên-em-¡n {]-hÀ-¯n-¡-Ww: F.--Un.--Fw.

®p-≠m-bn-cp-∂ X¿-°-߃ Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-k‚ v tUm. k-Pn Nm-t°m ap≥-ssIsb-Sp-Øv \-S-Øn-b N¿-®-bn-eqsS ]-cn-l-cn-®p. tbm-K-Øn¬ Pn√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v sI -Pn -A-\n-X, Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]-g-Ip-fw km¿-h-{Xn-I B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e a-[p, B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v - D-Zv-Lm-S-\w F.Un.Fw. hn B¿ hn-t\m-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p tUm.k-‘y, B¿.Fw.H. tUm. Po-h≥-Ir-jv-W≥, F-®v.F -- w.kn. Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-Øp.-

hn-Úm-\ k-Z-Êv \m-sf ap-XÂ

Iƒ-°pw hm-bv-] e-`y-am-°m-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ \-S-∂p-h-cp-∂p. kw-L-Ir-jn {Kq-∏p-Iƒ-°v Pn-√m ]-©m-b-Øv 2013˛14 ]-≤Xn {]-Im-cw Ip-Spw-_-{io an-js‚ k-l-I-c-W-tØm-sS hnØpw h-f-hpw ku-P-\y-am-bn \ ¬-In-bn-cp-∂p. {Kq-∏p-Iƒ-°v IpSpw-_-{io an-j-\n¬ \n-∂p 64, 314 cq-] hn-kv-Xr-Xn t_m-Wk -- pw \¬-In-bn-cp-∂p. hn-f-sh-Sp-∏n-\p ti-jw Cu {Kq-∏p-Iƒ-°v D¬∏m-Z-\ t_m-W-kpw \¬-Ipw. cm-k-h-f-߃ D-]-tbm-Kn-°msX ssP-h-h-fw am-{Xw D-]-tbmKn-®m-Wv Ir-jn sN-øp-∂-Xv. A©p ap-X¬ 10 t]¿ h-sc-bp-≈ {Kq-∏p-Iƒ-°m-Wv B-\p-Iq-ey߃ \¬-In-b-Xv. Ir-jn sN-bv-

tZ-io-b \-K-c B-tcm-Ky-Zu-Xyw ]-²-Xn-¡p ]-¯-\w-Xn-« B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv ]-²-Xn-bn \-K-c-k-`-bn Xp-S-¡w Aw-K-am-hmw

tIm-g-t©-cn Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn ]p-Xn-b Ip-Sn-sh-ÅSm-¦v \nÀan-¡p-¶p tIm-g-t©-cn: Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ H-cp e-£w en-‰¿ tijn-bp-≈ ]p-Xn-b Hm-h¿ sl-Uv hm-´¿ Sm-¶v \n¿-an-®v ss]-∏v ÿm-]n-°p-∂ Pn-√m ]-©m-bØv ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-am-tWm-ZvLm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m \n¿-hln-®p. Im-e-]-g-°w Im-c-Ww D-]tbm-K iq-\y-am-b hm-´¿ Sm-¶v s]m-fn-®v am-‰n-bm-Wv ]p-Xn-b-Xp

3

Ip-Spw-_-{io kw-L-Ir-jn {Kq-¸p-IÄ-¡v ]-en-i-c-ln-X hm-bv-]

tkm-fmÀ X-«n-¸v, I-cn-¡n-t\-¯v sIm-e-]m-X-Iw: A-t\z-j-W D-tZym-K-ØÀ-¡p ho-−pw Ø-ewam-äw

Adnbn-¸pIÄ

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se tdj≥ Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v s^{_p-h-cn am-k-tØ-°v A-\p-hZn-®n-´p-≈ ]-©-km-c H-gn-sI-bp≈ F-√m td-j≥ km-[-\-ßfpw A-Xm-Xv td-j≥-I-S-I-fn¬ am¿-®v F-´p-h-sc e-`n-°p-sa-∂v Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ A-dnbn-®p. ]-cm-Xn-Iƒ 800˛425˛1550 F∂ tSmƒ {^o \-º-cn-tem, Pn√m k-ssπ Hm-^n-kn-se 0468 2222612 F-∂ \-º-cn-tem A-dnbn-°mw.--

∏n-°p-∂p-≠v. I¿-j-I¿-°v ]-Xn\m-bn-c-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS \„-am-Wv Hm-tcm ko-k-Wn-epw D≠m-hp-∂-Xv. Xn-cp-¶¬, Im-c-bv-°-°p-gn, ]m-Sw, X-´m-°p-gn, sh-≈w-sX-‰n, ]q-a-cp-Xn-°p-gn, Ip-f-Øp-a¨, t]m-Øp-]m-d {]-tZ-i-ß-fn¬ Im¿-jn-I hn-f-Iƒ-s°m-∏w a\p-jy-cpw Im-´p-ar-K-ß-fp-sS B{I-a-W-Øn-\v C-c-bm-hp-∂p-≠v. h-\y-ar-K-ß-fn¬-\n-∂v In-g-°

koTTAYAM/PTA

e-l-cn-hn-ap-à ¢-ºp-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\w hym-]n-¸n-¡pw

]-Ø-\w-Xn-´: hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ e-l-cn hn-ap-‡ ¢-∫pIƒ Iq-Sp-X¬ k-Po-h-am-°p-sa-∂v F.Un.Fw. hn B¿ hn-t\m-Zv ]d-™p. Pn-√m hym-P-a-Zy \n-b-{¥-W k-an-Xn tbm-K-Øn¬ A-[y-£X h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√-bn-se 108 kv-Iq-fp-I-fn¬ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ e-l-cn hn-ap-‡ ¢-∫v cq-]o-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®-Xm-bn F-Iv-ssk-kv sU-]yq-´n I-Ωo-j-W¿ kn -kn tXm-a-kv A-dn-bn-®p. Ip-Spw-_-{io-bp-sS k-lI-c-W-tØm-sS d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-am-bn _-‘s∏-´v t_m-[- -h-Xv-I-c-Ww \-S-Øpw. s^-{_p-h-cn 27 h-sc-bp-≈ Hcp-am-k Im-e-b-f-hn¬ 738 sd-bv-Up-Iƒ \-S-Øn. \n-tbm-P-I a-Wv-U-ew, ]-©m-b-Øv X-e-ß-fn¬ 43 {]m-tZ-in-I P-\-Io-b k-an-Xn-Iƒ tN¿-∂p. e-l-cn hn-ap-‡ ¢-∫p-I-fp-sS {]-h¿Ø-\w tIm-tf-Pv-X-e-Øn-te-°v hym-]n-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. tbm-K-Øn¬ \m¿-t°m-´n-Iv sk¬ Un-ssh.F-kv.] -- n. Fw -F -\-ko¿, Un.- -C.--H Sn F-kv -{io-tZ-hn, Sn sI Pn \m-b¿, P-bN-{μ≥ D-Æn-Øm≥, hn -B¿ -Ir-jv-W-Ip-am¿, ]n hn G-{_-lmw, Fw ap-l-Ω-Zv km-en, Fw -kn -Nm-t°m Nm-Ø-t¶-cn ]-s¶-Sp-Øp.

]-Ø-\w-Xn-´: k¿-°m¿ tk-h- \w-Xn-´ {_m-©v am-t\-P¿ l- _o-_v ap-l-Ω-Zv ]-s¶-Sp-Øp. \-ß-fpw C-˛-Pn-√m k¿-´n-^n-°‰p-I-fpw ]u-c-s‚ A-h-Im-i-amsW-∂ t_m-[y-tØm-sS D-tZymK-ÿ-cpw A-£-b kw-cw-`-Icpw {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂v F.--Un.-Fw. hn B¿ hn-t\m-Zv B-h-iys∏-´p. ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ Pn-√m A-£-b s{]m-P-Iv-Sv Hm-^nkpw tI-{μ k¿-°m¿ ÿm-]-\-am-b \yq C-¥y A-jz-d≥-kv I-º-\nbpw \-S-∏m-°p-∂ km¿-h-{Xn-I B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤Xn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p F.-Un.--Fw. k¿-°m¿ tk-h-\-߃ P-\ß-fn-se-Øn-°p-∂-Xn-\p-≈ Ffp-∏-am¿-K-am-Wv A-£-b tI-{μß-sf-∂pw I¿-Ø-hy-߬ a-\ n-em-°n ]u-c-\v e-`n-t°-≠ tk-h-\-߃ e-`y-am-°p-∂-Xn\v G-I-a-\-tkm-sS {]-h¿-Øn°m ≥ D-tZym-K-ÿ¿-°pw A£-b tI-{μ-߃-°pw I-gn-bs´-sb-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. A-£-b A-kn- v Pn-√m tIm˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ Pn -ap-cp-I≥ A[y-£-X h-ln-®p. \yq C-¥y Ajz-d≥-kv do-Py-\¬ am-t\-P¿ tPm¨ ^n-en-∏v, Un-hn-j-\¬ am-t\-P¿ tPm¿-Pv am-Xyq, ]-Ø-

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-03-02  
Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-03-02  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-03-02