Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPI

an-\n _-kv a-dn-ªv 20 t]À-¡v ]-cn-¡v

am-Pn-Iv ¹m-\-äv {]-Jym-]-\-w C-¶v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-i-kv-X am-{¥n-I≥ tKm-]n-\m-Yv ap-XpIm-Sv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ am-PnIv A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-g-°q-´w In≥-{^m ^nenw B≥-Uv ho-Un-tbm ]m¿°n¬ am-Pn-Iv πm-\-‰v- am-{¥n-I sIm-´m-c-Øn-s‚ Hu-tZy-m-Kn-I {]-Jym-]-\w C-∂v. ssh-In-´v 5.30 \v In-g-t°-tIm-´ Km-‘n]m¿-°n¬ C-{μ-Pm-e-Øn-s‚ A-I-º-Sn-bn¬ \-S-°p-∂ N-Sßn¬ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n \n¿-h-ln-°pw. am-Pn-Iv πm-\-‰v F-¥m-sW∂v hn-i-Z-am-°p-∂ B-\n-ta-‰Uv ^n-en-an-s‚ {]-Im-i-\w a{¥n sI kn tPm-k-^pw `m-KyNn-”-Øn-s‚ A-\m-—m-Z-\w a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am-dpw \n¿-Δ-ln-°pw. Ip-´n-Iƒ-°pw ap-Xn¿-∂-h¿-°pw H-tc-t]m-se hn-⁄m-\-{]-Z-hpw B-kzm-Zy-I- ]p-\-eq¿˛aq-hm-‰p]p-g kwÿm-\ ]m-X-bn¬ D-Xn-aq-Sn-\v k-ao]w hn-hm-l kw-Lw k-©-cn-®n-cp-∂ an-\n _-kv Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-™-t∏mƒ c-hp-am-b hn-`-h-ß-fp-am-bm-Wv am-Pn-Iv πm-\-‰v X-øm-dm-hp-∂-Xv. H-Iv-tSm-_¿ 31 \m-Wv am-Pn-Iv πm-\-‰v P-\-߃-°p Xp-d-∂psIm-Sp-°p-∂-Xv. N-S-ßn-\p tijw _p-≈-‰v Iym-®nw-Kv C-{μ-Pmew \-S-°pw. Im-Wn-I-sf B-Imw-£-bpsS apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øp-∂ sh-Sn-bp-≠ ]n-Sn-s®-Sp-°¬ Ah-X-cn-∏n-°p-∂ {]-i-kv-X a-Pojy≥ {]n≥-kv kn¬ sIm¬-°Ø kz-tZ-in-bm-Wv. k-lm-bn tXm-°n¬ \n-∂p-Xn¿-°p-∂ AS-bm-f-s∏-Sp-Øn-b sh-Sn-bp-≠ ]-√p-sIm-≠p I-Sn-®p-]n-Sn-°p-∂ hn-kv-a-b-I-c-am-b C-{μ-Pm-e-amC-hn-sS Im¿ \n¿-Øn- ho-Spw tIm-´-bw: B-fn-√m-Ø ho-´n¬ s‚ ho-Sn-s‚ a-®p-s]m-fn-®p tamWv {]n≥-kv kn¬ th-Zn-bn-se]-´m-∏-I¬ ta¬-°q-c s]m-fn-®v j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p C- ]-cn-k-c-hpw ]-cn-tim-[n-®-tiØn-°p-∂-Xv. k-lm-bn-°pw a-Pn-jy-\p-an-S- d-_¿-jo-‰pw Ip-cp-ap-f-Ipw I-h- h¿. ]n-Xr-k-tlm-Z-c ]p-{X-s‚ jw jn-_p tKm-h-Wn-bn-eq-sS cp-∂-Xn-\n-sS Z-º-Xn-Iƒ Dƒ- I-eym-W-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ ho-Sn-s‚ ap-I-fn¬ I-b-dn Hm-Spbn-ep-≈ Nn-√v X-I¿-Øm-Wv sh-Sn-bp-≠ ]m-bp-∂-Xv. A-Xv ]- s∏-Sp-∂ aq-∂w-K-tam-j-W kw- t]m-b-Xm-bn-cp-∂p {io-\m-Ypw s]m-fn-®v ho-Sn-\p-≈n¬ In-S-∂ √p-sIm-≠v I-Sn-s®-Sp-°p-∂ km- Lw ]n-Sn-bn-em-bn. -am-ßm-\w Ip-Spw-_-hpw. ]p-e¿-s® X-s∂ 34 d-_¿ jo-‰pw H-cp In-tem IpIm-™n-c-Øpw-aq-´n¬ jn-_p t]m-b-Xn-\m¬ ho-Sn-s‚ ap-I-fn cp-ap-f-Ipw tam-„n-°p-I-bm-bn-cpl-kn-I-am-Wv {]n≥-kv kn¬ (31), `m-cy cm-Pn(26), cm-Pn-bpsS- ¬ In-S-∂ d_¿jo-‰v F-Sp-Øp- ∂p. cm-Pn-bpw cm-tP-jpw Cu kA-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. aq-∂-c-∏Xn-‰m-≠n-te-sd-bm-bn A-t±-lw k-tlm-Z-c≥ h-S-hm-Xq¿ am-fn- am-‰n-bn-cp-∂n-√. 11 HmsS a-™- a-bw ]-cn-k-cw ho-£n-®p-\n-∂p.tb-°¬ cm-tP-jv(22) F-∂n-h- \n-d-ap-≈ am-cp-Xn Im-dn¬ C-Xp- Cu k-a-b-Øm-Wp {io-\m-Ypw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Cu C-\w cm-Wp \m-´p-Im-cp-sS ]n-Sn-bn-em- h-gn-b-sØn-b jn-_p-hpw kw- _-‘p-hpw ho-´n-se-Ønb-Xv. tem-I-Øp X-s∂ A-]q¿-Δ-amL-hpw ho-Sv A-S-™p-In-S-°p kw-i-bw tXm-∂n {io-\m-Yv \-Sb-Xv. Wv. ]-e-bn-\w tXm-°p-Iƒ C-∂-se cm-hn-se 11 Hm-sS fm- \n-e-bn-epw ho-Sn-s‚ ap-‰-Øv ]- Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ jn-_psIm-≠v Cu am-bm-Pm-ew {]n≥kv kn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-sa-∂- °m-´q-cn-em-Wv kw-`-hw. fm-°m- {Xw In-S-°p-∂Xpw I-≠-sØp- hn-s\ I--s≠Øp-I-bpw Xp-S¿∂v \m-´p-Im-sc hn-fn-®p-Iq-´n C´q¿ sIm-√w-]-d-ºn¬ {io-\m-Yn- I-bm-bn-cp-∂p. Xm-Wv a-s‰m-cp k-hn-ti-j-X.

]-Ø-\w-Xn-´: hn-hm-l kw-Lw k-©-cn® an-\n _-kv a-dn-™v 20 t]¿-°v ]-cn°vv. C-∂-se cm-hn-se 10.-15Hm-sS ]p-\eq¿-˛-aq-hm-‰p-]p-g kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ a-Æm-d-Ip-f-™n-°pw D-Xn-aq-Sn-\p-an-S-bnem-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. \n-b-{¥-Ww hn-´ an-\n _-kv ssh-Zyp-X t]m-Ãn-en-Sn-® tijw Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp--s∂∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d-™p. sIm-√w Ip-f-°-S -G-d-Øv aq-e-ap-°v ho-´n ¬ cm-L-h-s‚ a-I≥ A-\n-en-s‚ hn-hm-l-Øn-\m-bn dm-∂n C-´n-b-∏m-d-bnte-°v t]m-b Xm bn-cp-∂p kwLw. Ipf-°-S Ip-´≥ \n-hm-kn¬ jo-P(40), Pm\p(13), km-bq-Pv(G-gv), C-μn-c (50), kp[-Ip-am¿(45), k-t¥m-jv `-h-\n¬ kn©p(11), Hm-a-\(59), ap-I-fp-hn-f In-g-t°Xn¬ an-\n(40), A¿-®-\(27), {io-eX(38), X-¶-∏≥ B-Nm-cn(62), kp-PmX(20), cm-[m-a-Wn(38), an-\p-{io(8), cm[m-Ir-jv-W≥ B-Nm-cn(57) F-∂n-h¿ ]Ø-\w-Xn-´- P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k tX-Sn-. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-°p-≈ {io-e-X-sb sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v tUm-Œ¿-am¿ d-^¿ sN-bv-Xp.

tam-j-Ww: Z-¼-Xn-I-f-S-§p-¶ kw-L-w t]m-enkv ]n-Sn-bnembn

]n-Sn-bn-embXv B-fn-Ãm-¯ ho-«n tamj-Ww \-S-¯p-t¼mÄ

B-tâm Bâ-Wn-bpw tPm-k-^v hm-g-b-¡ v -\pw A-hmÀ-Uv G-äp-hm-§n ]m-em: cm-Po-hv Km-‘n \m-j\¬ sk‚¿ t^m¿ lyp-am-\nt‰-dn-b≥ Ã-Uo-kv G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≈ kw-ÿm-\-sØ anI-® km-aq-ln-I cm-jv-{So-b am[y-a cw-K-ß-fn¬ {]-h¿-Øn-°p∂-h¿-°p-≈ A-hm¿-Up-Iƒ a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e k-Ωm\n-®p. a-{¥n sI Fw am-Wn ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tPm-kv sI am-Wn Fw.]n A[y-£-X h-ln-®p. i-Xm-`n-jn-Iv-X-\m-b ap≥ Kh¿-W¿ Fw Fw tP-°-_n-s\ N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. tPm-bn F{_-lmw Fw-]n, \-K-c-k-`m-[y£≥ Ip-cym-t°m-kv ]-S-h≥, _n-Pp ]p-∂-Øm-\w, tSm-an am¶q-´w kw-km-cn-®p. an-I-® ]m¿e-sa‚ v Aw-K-Øn-\p-≈ tPm¿Pv tXm-a-kv sIm-´p-Im-∏-≈n Ahm¿-Uv B-t‚m B‚-Wn Fw.]n-bpw an-I-® \n-b-a-k-`m km-am-Pn-I-\p-≈ sN-dn-bm≥ sP Im-∏≥ A-hm¿-Uv tPm-k^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.Fbpw G-‰p-hm-ßn. an-I-® Sn.hn A-h-Xm-c-I-\p≈ tPm¨ D-e-l-∂m≥ ]p-c-kvIm-cw tUm. Fw F em-epw anI-® t^m-t´m-{K-^¿-°p-≈ hnIv-S¿ tPm¿-Pv ]p-c-kv-Im-cw a-ebm-f a-t\m-c-a ko-\n-b¿ t^mt´m-{K-^¿ ]n B¿ tZ-h-Zm-kpw km-aq-ln-I {]-Xn-_-≤-X-bp-≈ hym-]m-cn-°p-≈ tZ-h-kym a-‰Øn¬ A-hm¿-Uv tPm-Pn tXh¿-]-d-ºn-epw an-I-® km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-\p-≈ cm-Po-hv Km-‘n ]p-c-kv-Im-cw ]n bp tXm-a-kpw G-‰p-hm-ßn.

am-e tam-j-Ww: aq-¶p-t]À ]n-Sn-bnÂ

10 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

A-\p-]-a-bp-sS a-Ö am-än-h-bv-¡Â i-kv-{X-In-b hn-P-bw; a-Ö \Â-In-b A-\p-P³ C-¶v \m«nse-¯pw ]-d-hq-¿: ^m≥ tIm-Wn A\m-an-b F-∂ A-]q¿-h tcmKw _m-[n-® ]-Xn-s\-´p-Im-cn A-\p-]-a-°v a-÷ am-‰n-h-bv°¬ i-kv-{X-{In-b hn-P-b-Icw. sh-√q¿ {In-kv-Xy≥ saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ sh-≈nbm-gv-® ssh-In-´v tUm.-_n-Pp tPm¿-Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ i-kv-{X-{In-b \-S-∂-Xv. cm-hn-se A-\p-]-a-bv°v a÷ \¬-°p-∂ A-\p-P≥ A`n-tj-In-s‚ a-÷ ti-J-cn®p. ]n-∂o-Sm-Wv A-\p-]-a-bpsS \-s´-√n¬ a-÷ am-‰n-h-®Xv. c-≠m-gv-®-°p ti-j-ta _‘p-°ƒ-°p a-‰pw A-\p-]-asb t\-cn-´v Im-Wm≥ A-\p-hZn-°p-I-sbm-≈p. B-dp am-k-tØm-fw NnIn¬-k-bn¬ Xp-S-cpw. A-`n-

tj-Iv C∂vv \m´n¬ Xn-cns®- Ø pw.A-—-\pw A- Ω - b pw ap-Ø-—\p-am-Wv A- \ p- ] - a bp-sS ]-cn-N-c-W-Øn-\m-bn B-ip-]-{Xn-bn-ep-≈-Xv. A-Sp-Ø Zn-h-kw Nn-In¬k k-lm-b \n-[n I-Ωn-‰n `mc-hm-ln-I-fm-b Fw sI cmtP-jv, Sn F-kv cm-P≥ F-∂nh¿ A-\p-]-a-sb k-μ¿-in°m≥ sh-√q-cn-te-°v t]mIpw. k-lm-b-am-bn A-Sp-Øp e-`n-® Xp-I C-h¿ _-‘p-°sf G¬-∏n-°pw. π-kv-Sp-hn-\v

tI-c-f km-ln-Xy A-¡m-Z-an ap³ sk-{I-«-dn- F-cp-ta-en ]-c-ta-iz-c³-]n-Å-sb kv-a-cn-¨p Xr-iq¿: tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ap≥ sk-{I-´-dn-bpw an-I-® kmw-kv-Im-cn-I-{]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ F-cp-ta-en ]-c-ta-iz-c≥ ]n-≈- A-\p-kv-a-c-W-®-S-ßv lr-Z-b-kv-]¿-in-bm-bn. A-Km-[-am-b Ncn-{X-t_m-[-hpw kmw-kv-Im-cn-I-Zn-im-t_m-[-hp-ap-≈ Du¿-P-kz-e\m-b F-gp-Øp-Im-c-\pw kmw-kv-Im-cn-I-{]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p F-cp-ta-en-sb-∂v I-hn hn Pn X-ºn ]-d-™p. `m-jm-km-ln-Xy-Øn-\pw km-ln-Xym-[ym-]-I¿-°pw hn-Zym¿-YnIƒ-°pw A-t±-lw A-h-t_m-[w ]-I¿-∂p. i-‡-\m-b C-S-Xp-]£ k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cp-∂ F-cp-ta-en hn-tbm-Pn-∏p-≈-h-sc-bpw kv-t\-l-]q¿-hw tN¿-Øp-]n-Sn-®p. A-t±-l-Øn-s‚ lr-Z-b-hn-im-eX-bpw I¿-a-N-Sp-e-X-bpw tI-c-fo-b-k-aq-l-Øn-\v h-en-b kw-`m-h-\Iƒ \¬-Im≥ k-lm-b-I-am-bn. A-°m-Z-an-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-bn-cp-∂p A-\p-kv-a-c-W-ktΩ-f-\w. tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an sk-{I-´-dn B¿ tKm-]m-eIr-jv-W≥, Xn-tbm-k-^n-°¬ skm-ssk-‰n Hm-^v C-¥y-bp-sS {]h¿-Ø-I-≥ sI Zn-\-I-c≥, A-°m-Z-an ]-ªn-t°-j≥-kv Hm-^o-k¿ C -Un tU-ho-kv, A-°m-Z-an k-_v F-Un-‰¿ hn -F≥ A-tim-I≥, Fw hn tPm-kv kw-km-cn-®p.

]Tn-°p-tºm-gm-Wv tcm-K-_m[- I-s≠-Øn-b-Xv .- Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se tUm-Œ¿-am-cp-sS \n¿-tZ-i-{]Im-cw A-\p-]-a-sb sh-√q¿ {In-kv-Xy≥ sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°p sIm-≠p t]m-bn. A- \ p- ] - a - ° v a- ÷ am- ‰ n- h - b v °¬ i- k v - { X- { In- b \- S - Ø nbm¬ kp- J - s ∏- S p- s a- ∂ pw tUm-Œ¿-am¿ \n¿-t±-in-®p. C-X-\p-k-cn-®v A-\p-P≥ A- ` n- t j- I n- s ‚ a- ÷ tN- c ptam F-∂-dn-bm≥ A-ta-cn-°bn- t e- ° v sS- à n- \ v A- b - ® p. A-\p-P-s‚ a-÷ tN-cp-sa-∂v ]- c n- t im- [ - \ ^- e w e- ` n- ® tXm- s S- b m- W v i- k v - { X- I n- b \-S-Øm≥ \m-´p-Im-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ {i-aw B-cw-`n-®Xv.

h-sc ]n-Sn-Iq-Sn t]m-enkn¬ G¬-∏n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. -Xp-S¿-∂p Im-™n-c-∏-f-fn Un-ssh.-F-kv.-]n. F-kv kp-tcjv Ip-am¿, ]m-ºm-Sn kn.-sF km-Pp h¿-Ko-kv, F-kv.-sF bp {io-Pn-Xv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-b tNm-Zyw sN-ø√n¬ C-h¿ \n-c-h-[n tam-j-W߃ \-S-Øn-b-Xm-bn I-≠sØn. B-Uw-_-c Po-hn-Xw \-bn°p-∂-Xn-\p ]-Ww I-s≠-ØpXn-\m-bm-Wv kw-Lw tam-j-Ww \-S-Øn-h-∂n-cp-∂-Xv.

sIm-¨n-bn-se Hm-t«m k-a-cw XoÀ-¶p sIm-®n: bm-{X-°m-sc Zp-cn-X-Øn-em-°n Pn-√bn-se Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Ønh-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw H-Øp Xo¿-∂p. C-∂-se cm-{Xn Pn-√m I-e-Œ¿ ]n sF sj-bv°v ]-co-Xp-am-bn Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn bq\n-b≥ t\-Xm-°ƒ \-S-Øn-b c-≠mw-h-´ N¿®-bn-em-Wv \m-ep-Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ k-acw H-Øp-Xo¿-∂-Xv.tIm¿-]-td-j≥ ]-cn-[n-bn¬ ao-‰¿ \n-c-°n ¬ Hm-Sm-sa-∂v N¿-®-bn¬ [m-c-W-bm-b-Xm-bn I-e-Œ¿ ]-d-™p.-\-K-c-Øn-se ao-‰¿ Zq-c-]-cn[n-sb Ip-dn-®v ]Tn-°m≥ {]-tXy-I k-a-n-Xnsb \n-tbm-Kn-°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v . tIm-gn-t°m-Sv, Xr-iq¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnep-≈-Xp-t]m-se \-K-c-Øn-se Zq-c-]-cn-[n IrXy-am-bn \n-›-bn-°m-\m-bn-´m-Wn-Xv. C-Xv 20 Zn-h-k-Øn-\-Iw ]-cn-l-cn-°p-sa∂m-Wv I-e-Œ¿ D-d-∏p-\¬-In-bn-cn-°p-∂-sX∂v kw-L-S-\m t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. C-∂se cm-hn-se sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn- N-Ω-Wnbp-am-bpw Hm-t´m-dn-£-sXm-gn-em-fn-I ƒ N¿® \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw Xo-cp-am-\w B-bncp-∂n-√. ao-‰¿ Nm¿-Pn-s‚ t]-cn¬ Hm-t´m-dn£m sXm-gn-em-fn-I-sf ]o-Un-∏n-°p-∂ t]men-kv \-S-]-Sn-bn ¬ {]-Xn-tj-[n-®v Hm-t´m ss{U-th-gv-kv tIm- Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-

kÀ-¡m-cn-s\ sX-än-²-cn-¸n-¨v \n-_-Ô-\-IÄ HmÀ-Un-\³-kn DÄ-s¸-Sp-¯n

"I-c-Sv am-kv-äÀ ¹m³: Su¬-¹m-\n-Mv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn- thWw' Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: X-e-kv-Ym-\\-K-c-hn-I-k-\-Øn-\p-≈ I-c-Sv am-kv-‰¿ πm-\n-s\-Xn-sc ]-cm-XnIƒ \n-e-\n¬-s° A-Xn-se \n¿-t±-i-߃ {]m-_-ey-Øn¬ sIm-≠p-h-∂ Su¨-πm-\n-Mv DtZym-K-kv-Y¿-s°-Xn-sc \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ta-b¿ sI N{μn-I cw-K-Øv. C-°m-cy-Øn¬ D-tZym-K-kvY¿ \-K-c-k-`-tb-bpw k¿-°mcn-t\-bpw sX-‰n-≤-cn-∏n-®p-sh∂pw ta-b¿ B-tcm-]n-®p. hn-hmZ-ß-tf-bpw F-Xn¿-∏p-I-tf-bpw Xp-S-¿-∂v I-c-Sv am-ÿ πm≥ I-gn™ Zn-h-kw tN¿-∂ a-{¥n-k`m tbm-Kw a-c-hn-∏n-®n-cp-∂p. I-c-Sv πm≥ h-∂-t∏mƒ Xs∂ A-Xn-se Nn-e \n¿-t±-i-

G-\m-Øv: hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ka-{K am-\k - n-I ˛ B-tcm-Ky t_m[-h-¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-bm-b km-¥z-\ kw-ÿm-\ B-tcm-Kyh-Ip-∏n-s‚ k-lI - c - W - t- Øm-sS Pn-√-bm-sI hym-]n-∏n-°p-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ ]-gI - p-fw a-[p ]-d™ p. A-Sq¿ ˛ h-S° - Ø - p-Imhv kvI - q-fn¬ km-¥z-\w k-tμ-iPm-Y D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bncp-∂p A-t±-lw. km-¥z-\ k-tμ-iw {]-Nc - n-∏n°p-∂ Im-°m-cn-in \m-SI - w, Iuam-c-°m-cp-sS {]-iv-\-߃ {]-tab-am-°n-b Xn-cn-sI-sb-Øp-tºm ƒ F-∂ N-e® - n-{X-Øn-s‚ {]-Z¿i-\w, am-Xr-kw-K-aw, hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ t_m-[h - ¬°-cW - w, Xp-Sß - n-bh - b - mWv km-¥z-\w k-

A-Sq¿˛ h-S-°-Øp-Im-hv kv-Iq-fn¬ Ip-´n-Iƒ A-h-X-cn-∏n-® \m-S-Iw - n¬ Pn-√m ]-©m-btμ-i-Pm-Y-bp-sS `m-K-am-bn kzo- \S∂ N-Sß - Ω - A-[y-£X I-c-W kv-Iq-fp-I-fn¬ {I-ao-I-cn- Øw-Kw ]n hn-Pb h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw ®-Xv. - m c-ta-iv, Pn-√m hn-Zym-`ymh-S-°-S-Øp-Im-hv kv-Iq-fn¬ {io-eX

kw-Lw cq-]o-Ic - n-®X - v. I-gn-hpw Ip-‰m-t\z-jW - an-Ih - pw am-{X-ambn-cp-∂p C-h¿-°p-≈ tbm-Ky-X. I-gn-™ F-´pam-kØ - n-\n-sS \S-∂ \m-ev sIm-e] - m-XI - ß - f - n¬ Zn-h-k-߃-°-Iw Xp-ºp-≠m°n {]-Xn-I-sf h-e-bn-em-°n-b jm-tUm- t]m-en-kn-s‚ anIhv hn-hn-[ tI-{μ-ßf - p-sS {]-iw-kbv°p ]m-{X-am-bn-cp-∂p. an-an-{InXm-cw se-\o-jn-s‚ sIm-e] - m-XIhpw \-K-c-Øn¬ ssew-Kn-IsXm-gn-em-fn-bm-b im-en-\n-sb B-kn-Uv H-gn-®v sIm-e-s∏-SpØn-b-Xp-am-Wv {]-[m-\ tI-kpIƒ. c-≠p-h¿-jw ap-ºv \-S-∂ A-RvP-en sIm-e-t°-kn-epw Xp-ºp-≠m-°n-b-Xpw jm-tUm t]m-en-kn-s‚ an-Ih - m- Wv. tam-jW - t- °kp-Iƒ sX-fnbn-°p-∂ Im-cy-Øn-epw jm-

se am-kv-‰¿ πm-\pw _m-[-I-ams-W-∂m-bn-cp-∂p Hm¿-Un-\≥kv \n-jv-I¿-jn-®n-cp-∂-Xv. I-c-Sv am-kv-‰¿ πm≥ hn-I-k\-]-≤-Xn-I-fp-sS `m-K-am-bn Im´m-bn-t°m-Ww ta-J-e-bn-se D]-{K-l-\-K-c-\n¿-am-W-Øn-s\Xn-sc {]-tZ-i-Øv l¿-Øm¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-Xn-tj-[-ka-c-߃ \-S-∂n-cp-∂p. X-t±-i hm-kn-I-fp-sS Po-hn-X-tØ-bpw kw-kv-Im-c-tØ-bpw _m-[n-°p∂ hn-[-ap-≈ ]-≤-Xn-Iƒ C-Sw]n-Sn-®- am-ÿ πm-\n-\v Aw-KoIm-cw e-`n-®-Xm-Wv {]-Xn-tj-[Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv a-{¥n-k`m-tbm-K-Øn¬ I-c-Sv am-kv-‰¿ a-c-hn-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\-am-bXv.

k Hm-^n-k¿ ]n -F-kv am-Xyp, tUm. hn-Zym-[-c-≥, Un-.-]n.-H. cmtP-{μ≥, _n.-]n-.-H _n-Pn h¿-Kokv, tUm. {]n≥-kve - n, km-¥z-\w tIm -Hm-Un-t\-‰¿ {io-Ip-am-cn, {]o-Xv Pn. tPm¿-Pv, {io-e-X kwkm-cn-®p. tXm-´-t°m-Ww K-h. F-®v.F - k - n¬ \-S∂ - kzo-Ic - W - Øn-\v Pn-√m ]-©m-bØ - w-Kw F Kn-cn-P Ip-am-cn ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cp-∂p. tIm-bn-{]w K-h. F-®v.F- n¬ Pm-Y-bv-°v \¬-In-b kzo-I-c-W k-tΩ-f-\w Pn-√m ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v tUm. kPn Nm-t°m D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. A-bn-cq¿ K-h. F-®v.F - k - v.F - kn¬ \¬-In-b kzo-I-c-WØn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v sI P - n A-\n-X DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

hm-b-\ \n-e-\n-Ât¡-−-Xv X-e-ap-d-I-fp-sS B-h-iyw-: Xn-cp-h-©qÀ cm-[m-Ir-jv-W³ tIm-´-bw: a-\p-jy-cm-in-sb ]ptcm-K-Xn-bn-te-°p \-bn-®-Xv ]pkv-X-I-ß-fm-sW-∂pw F-gpØpw hm-b-\-bp-an-√m-Ø k-aqlw \n-e-\n-¬°n-s√-∂pw a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. Z¿-i-\ A-¥m-cm-jv-{S ]p-kv-X-Ita-f-bp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\hpw A-hm¿-Uv Zm-\-®-S-ßpw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tam≥-kv tPm-k-^v Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. ^m. am-Xyp B-\-Øm-c-bv-°¬ A-\p-{K-l-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv

Z¿-i-\ A-¥m-cm-jv-{S ]p-kv-X-I-ta-f-bp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\-hpw A-hm¿-Uv Zm-\-®-S-ßpw a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Ip-äm-t\z-j-W an-I-hn-\v tIm-«-b-s¯ jm-tUm t]m-en-kn-\v t]m-en-kv ta-[m-hn-bpsS Aw-Ko-Im-cw tIm-´-bw: Ip-‰m-t\z-j-W an-Ihn-\v tIm-´-b-sØ jm-tUm t]m-en-kn-\v Aw-Ko-Im-cw. \m-ev Un-hn-j\ - p-If - n-em-bn {]-h¿-Øn°p-∂ 22 Aw-K So-an-s\-bm-Wv Pn-√m t]m-en-kv No-^v Fw ]n Znt\-iv {]-iw-km-]-{Xw \ ¬-In B-Z-cn-®-Xv. A-Sp-Ø-Im-e-Øv tIm-´b - Ø - p-≠m-b sIm-e] - m-XI-߃, tam-j-W-t°-kp-Iƒ, I-©m-hv- a-b° - p-ac - p-∂v hym-]mcw Xp-Sß - n-b Kp-cp-Xc - a - m-b Ip-‰Ir-Xy-߃ sX-fn-bn-°p-∂-Xn ¬ jm-tUm t- ]m-en-kv Im-gN v- h - ® an-Ih - n-\m-Wv Aw-Ko-Im-cw. Fw ]n Zn-t\-iv tIm-´b - Ø - v t]m-en-kv ta-[m-hn-bm-bn Np-aX - e-tb-‰t- i-jw Pn-√b - n-se hn-hn[- -tÃ-j-\p-I-fn¬ \n-∂v Xn-cs™-Sp-Ø-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Ønbm-Wv {]-tXy-I A-t\z-j-W

߃ Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√∂v \-K-c-k-` k¿-°m-cn-s\ Adn-bn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xv Ic-Sv am-{X-am-W-∂pw ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-® ti-jw am-{X-ta amkv-‰¿ πm≥ {]m-_-ey-Øn¬ sIm- ≠ p- h - c n- I - b p- ≈ p- s h- ∂ pam-Wv k¿-°m¿ D-d-∏p-\¬-Inbn-cp-∂-Xv. F-∂m¬ k¿-°m-cn-s\ t]mepw sX-‰n-≤-cn-∏n-®p Su¨ -πm\n-ßn-se Nn-e D-tZym-K-kv-Y¿ I-c-Sv am-kv-‰¿ πm-\n-se \n-_‘-\-Iƒ Su-¨ B≥-Uv I¨{Sn πm-\n-Mv Hm¿-Un-\≥-kn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v ta-b¿ sI N-{μn-I ]-d-™p. \-K-c-k-`-bn-se 50 hm¿-Up-Ifn¬ I-c-Sv πm-\n-se \n-_-‘-\I-fpw _m-°n-bp-≈n-S-Øv 1971

km-´z-\w ]-²-Xn ]¯\w-Xn« Pn-Ã-bn hym-]n-¸n-¡pw: ]-g-Ip-fw a-[p

A-d-Ãn-em-b {]-Xn-Iƒ sN-ß-∂q¿: D-d-ßn-°n-S-∂ ho´-Ω-bp-sS I-gp-Øn¬ \n-∂v kz¿W-am-e tam-„n-® kw-`-h-Øn¬ I- ∂ p- I m- e n- ° - ® - h - S - ° m- c - \ - S °w aq-∂p-t]-sc sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Im-cbvv-°m-Sv ]-d-ß-g-tam-Sn-bn¬ kt¥m-jv (38), I-∂p-Im-en-°-®-hS-°m-c-\m-b k-t¥m-jv `-h-\Øn¬ k-t¥m-jv (46), sIm-gp-h√q¿ Xp-≠n¬ ]Sn-™m-t‰-Xn¬ c-Xo-jv (28) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Im-c-bv-°m-Sv I-em-c-Rv-Pn-\nbn¬ l-cn-Ip-am-dn-s‚ ho-´n¬ Ign-™-Zn-h-kw IS-∂p-I-b-dn `mcy c-Rv-Pn-X-bp-sS aq-∂-c-∏-hs‚ am-e tam-„n-® tI-kn-em-Wv A-d-Ãv. tam-j-W-h-kv-Xp Xn-cph-√-bn-se kz¿-W-°-S-bn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øn ]-Ww {]-XnIƒ ho-Xn-s®-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-h-cp-sS t]-cn¬ I-∂p-Imen tam-j-Ww Dƒ-s∏-sS \n-c-h[n tI-kp-I-fp-s≠-∂pw P-bn¬in-£ A-\p-`-hn-®n-´p-s≠-∂pw t]m-en-kv ]-d-™p. {]-Xn-I-sf C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-

sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hym-gm-gv-N ap-X-em-Wv sIm-®n \-K-c-Øn¬ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw B-cw-`n-®-Xv. ]n-∂o-Sv Pn-√ ap-gp-h-\p-am-bn ka-cw hym-]n-∏n-°p-bm-bn-cp-∂p. \n-c-°v h¿-[-\, dn-t´¨ Nm¿-Pv F-∂o Imcy-ß-fn¬ hn-Z-Kv-[ k-an-Xn-sb D-]-tbm-Kn-®v ]T-\w \-S-Ø-Ww, {]o-s]-bv-Uv kw-hn-[m-\w F-√m Hm-t´m-dn-£m Ãm≥-Up-I-fn-epw \-S-∏m°-Ww, Su¨ ]-cn-[n \n-›-bn-°-Ww F-∂o B-h-iy-ß-fm-Wv k-a-c-°m¿ D-∂-bn-®n-cp-∂Xv. C-Xn-\n-sS Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øn-b k-a-cw I-gn-™ Zn-h-kw kw-L¿j-Øn¬ I-em-in-®n-cp-∂p. k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°m-sX k¿-ho-kv \-S-Øn-b Hm-t´m dn£-bn¬ \n-∂p k-a-c-°m¿ bm-{X-°m-sc Cd-°n-hn-´-Xv Im-a-d-bn¬ ]-I¿-Øn-b am-[y-a {]-h¿-Ø-I-sc k-a-c-°m¿ a¿-±n-®p. C-h-sc A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kv-t‰-j-\nse-Øn-b am-[y-a {]-h¿-Ø-I-sc t]m-eo-kpw a-¿-±n-®-Xpw hn-hm-Z-am-bn. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ sI Pn sPbnw-kv ÿ-e-sØ-Øn am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cpam-bn N¿-® \-S-Øp-I-bpw B-tcm-]-W hn-t[b-cm-b ]m-em-cn-h-´w F-k.v-sF-sb-bpw ss{U-h-sd-bpw A-t\z-j-W hn-t[-b-am-bn k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p.

tUm-t]m-en-kv H-cp-]S- n ap-∂n-emWv. 2012 ¬ tIm-´b - Ø - v 300 tamj-Wt- °-kp-Iƒ c-Pn-k{v- S¿ sNbvs - X-¶n-epw 25 F-Æw am-{X-amWv sX-fn-bn-°m-\m-bX - v. A-tXk-a-bw I-gn-™-h¿-jw \-S-∂ 125 tam-jW - t- °-kp-If - n¬ 90 iX-am-\Ø - n-epw {]-Xn-Is - f ]n-SnIq-Sn. tIm-´-bw Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ A-Sp-Øn-sS- \-S∂ - tamj-Ww, ]n-Sn-®p-]-dn, A-{I-a-tIkp-I-fn¬ ap-gp-h≥ {]-Xn-I-tfbpw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-´-bw, N-ß\m-ti-cn, ]m-em, Im-™n-c-∏≈n Un-ssh. F-kv.]n am-cp-sS Io-gn¬ \m-ep-bq-\n-‰p-If - n-em-bn kn.sF ap-X ¬ kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k ¿-am¿ h-sc-bp-≈ 22 t]-c-S-ßp-∂-Xm-Wv Pn-√-bn-se jm-tUm -t]m-en-kv kw-hn-[m\w. Xm-cX - t- ay-\ Ip-‰I - r-Xy-ß-

fp-sS F-Æh - pw km-[y-Xb - pw IqSp-Xe - p-≈ tIm-´b - w \-Kc - Ø - n¬ sh-Ãv kn.sF F sP tXm-ak - v, Cu-Ãv kn.sF dn-tPm ]n tPmk-^v F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ F-kv.sF Nm-t°m, F. F-kv. sF am-cm-b U - n kn h-¿Ko-kv, A-ø-∏≥, ko-\n-b¿ knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb jn-_p-°p-´≥, ]n F≥ a-t\mPv, sF k-Pn-Ip-am¿, _n-Pptam≥ \m-b¿ F-∂n-hc - pw N-ß\m-ti-cn-bn¬ F-kv.sF hn-Pb≥, F.F-kv.sF t- Smw tPm-k^v, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿-am-cm-b Ip-cym-t°m-kv, kn_n-® ≥, {]-Zo-]v em¬, sI sI d-Pn, Im-™n-c∏ - ≈ - n-bn¬ F.Fkv. sF ]n hn h¿-Ko-kv, kpsse-am≥ kn.]n.Ha-mc - m-b A-`nem-jv, \u-jm-Zv. ]m-em-bn ¬ F-

kv. sF tkm-a≥, kn. ]n. H-amcm-b tPm-fn, \m-k¿, tXm-a-kv tk-hy¿, cm-[m-Ir-jv-W≥ F∂n-h-cp-am-Wv jm-tUm t]m-enkv tk-\b - n-ep-≈X - v. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-iv t\-cn-´v \n-b{- ¥n°p-∂ kw-LØ - n-s‚ t\m-U ¬ Hm-^n-k¿ ss{Iw U - n-‰m-®p-sa‚ v Un-ssh.F-kv.]n F bp kp\n¬-Ip-am¿ B-Wv. jm-tUmt]m-en-kn-se 22 t]-sc-bpw F B¿ Iym-w] - n¬ \-S∂ - N - S- ß - n¬ Pn-√m t]m-en-kv No-^v {]-iw-km]-{Xw \¬-In B-Z-cn-®p. N-Sßn¬ Un-ssh.F-kv.]n hn APn-Øv, Un. kn. B¿._n Unssh.F-kv.]n a-t\m-Pv Ip-am¿ F.B¿ Iymw-]v A-kn. I-am≥U‚ v kp-tc-jv Ip-am¿ ]-s¶-SpØp.

Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿-Pv ap-Jym-XnYn-bm-bn-cp-∂p. Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿, AUz. tSm-an I-√m-\n, AUz. sI A-\n¬-Ip-am ¿, jm-ep am-Xyp, cm-Pw Pn \m-b¿, {]-^. am-Sh-\ _m-e-Ir-jv-W-]n≈, Sn kn tdm-bn, AUz. kn tPm-kv ^n-en∏v F-∂n-h¿ ]-s¶-SpØp. Xp-S¿-∂v A-kokn A-‘ hn-Zym-e-b-Ønse A-[ym-]-I≥ a-dn-

b-∏-≈n tKm-]-Ip-am¿ A-h-X-cn∏n-® kw-Ko-X-k-‘y. D-®-I-gn™v {Uow sk-t‰-gv-kn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ]p-kv-X-I N¿-®-bn¬ hn c-Lp-\m-Yv (Akn. c-Pn-kv-{Sm¿, Fw.Pn. bq-\nth-gv-kn-‰n), kp-\n¬ sI tPm¿Pv, tZ-h-cm-Pv ]n, A-\p tPm¨, P-bnw-kv kn tXm-a-kv F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. ]-Øp Zn-h-k-am-bn \-S-∂p-h∂ -ta-f-bn¬ c-≠p e-£-tØmfw ]p-kv-X-I-t{]-an-Iƒ k-μ¿-i\w \-S-Øn. \q-dn-te-sd ]p-Xn-b ]p-kv-X-I-ß-fp-sS A-h-X-c-Wß-fpw \-S-∂p.

tI-c-f-c-£m-amÀ-¨n-\v sN-dp-tXm-Wn-bn h-c-thÂ-¸v sN-dp-tXm-Wn: tI-c-f-c-£m-am¿-®n-\v sN-dp-tXm-Wn-bn¬ h≥ h-cth¬-∏v. C-Sp-°n a-Wv-U-e-Øn-se 174 {_m-©p-I-fn¬ \n-∂m-bn FØn-b {]-h¿-Ø-I¿ Pn-√m B-ÿm-\-Øn-s‚ aq-∂v tI-{μ-ß-fn¬ \n-∂v sN-dp-{]-I-S-\-ß-fm-bn _-kv Ãm‚ v ssa-Xm-\n-bn-se-Øn. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ F≥ hn t_-_n k-tΩ-f-\-Øn¬ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ kn hn h¿-Ko-kv, tI-{μI-Ωn-‰n Aw-Kw ]n sI {io-a-Xn-So-®¿, Pm-Ym Aw-Kw t_-_n-tPm¨ kw-km-cn-®p. B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn-®p. F sI Pn-tbm-sSm-∏w `q-k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv P-bn¬-hm-kw A-\p-`-hn-® tam-\n-Im¿-tem-ko-t\-bpw A-hn-`-‡ I-Ωyq-Wn-Ãv]m¿-´n-bp-sS Aw-K-am-bn-cp-∂ sI F-kv X-¶-∏-s\-bpw Un.kn. AwK-am-bn-cn-s° a-c-W-a-S-™ sI `m-kv-I-c-s‚ k-l-[¿-an-Wn k-c-kΩ `m-kv-I-c-t\-bpw hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ an-I-hp-]p-e¿-Øn-b-h-scbpw ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ B-Z-cn-®p. a-‰p ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂v cm-Pn-h®v kn.]n.F-Ωn¬ tN¿-∂-h¿ ]n-W-dm-bn-sb kzo-I-cn-®p.

tI-c-f c-£m-am¿-®n\p h-≠n-s∏-cn-bm-dn¬ \¬In-b kzoI-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ Pm-Ym- Iym-]v‰≥ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ kw-km-cn-°p∂p


{]mtZ-inIw

10 s^-{_phcn 2014 Xn¶ƒ

C¶v

sshZyp-Xn ap-S-§p-w tIm-g-t©-cn: a-√-∏-≈n ˛-Ip-º-

\m-Sv 33 sI.---hn. sse≥ \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ \-S-°p-∂Xn-\m¬ Ip-º-\m-Sv C-e-Iv-{Sn°¬ sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn-ep≈ sh-≈n-°-c, sh-≈n-°-c 2, sh-≈n-°-c 3, sF-tc-°m-hv, sF-tc-°m-hv 2, I-W-aq-´n¬ ]Sn, sF-.-kn-.-]n-.-F-^v, s^-temjn-∏v, Ip-º-\m-Sv Su¨, s\-√na-e, sN-º-I-t»-cn I-≠-Øn¬]-Sn, Ip-º-\m-Sv ku-Øv, Ip-º\m-Sv 2 F-∂o {Sm≥-kv-t^m-a-dpI-fn¬ C-∂p-cm-hn-se F-´p-apX¬ A-©p-h-sc ssh-Zyp-Xn apS-ßp-sa-∂v A-kn. F≥-Pn-\ob¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn hm-bv-∏q-cv ]p-Ø≥-∏-≈n: P-am-A-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ C-kv-em-an-I hn-⁄m\ k-Z- pw a-Zv-d-km hn-Zym¿-YnI-fp-sS I-em-a¬-k-c-ß-fpw-˛ssh-Io-´v 7.-00 B-d≥-ap-f sF-°-c P-Mvj≥: hn-am-\-Øm-h-f-hn-cp-≤ G-tIm-]-\-k-an-Xn t\-Xr-XzØn¬ \-S-°p-∂ A-\n-›n-XIm-e k-Xy-{K-l-k-a-c-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w-˛-ssh-Io-´v 5.-00. ]-Ø-\w-Xn-´ tIm-˛-Hm-]-td‰o-hv _m-¶v: F¬.-Un.-F-^v ap\n-kn-∏¬ I¨-h≥-j≥-˛-sshIo-´v 4.-00. ]-Ø-\w-Xn-´ ta-cn-am-Xm s^-tdm-\ ]-≈n: Xn-cp-\m-fmtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-cn®-h-cp-sS Hm¿-a-Zn-\m-N-c-Ww-˛cm-hn-se 7.-00. ]-Ø-\w-Xn-´ sk‚ v k-‰o^≥-kv I-Øo-{U¬ ssa-Xm\w: a-[y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ Hm¿Øv-tUm-Iv-kv I¨-h≥-j≥-˛cm-hn-se 10.-00. B-\n-°m-´n-e-Ω in-h-]m¿h-Xn t£-{Xw: D¬-k-h-Øns‚ `m-K-am-bn kw-Ko-Xm¿-®-\-˛ssh-Io-´v 7.-30. Xn-cp-h-√ Xm-eq-°v Hm-^nkv: Xm-eq-°v hn-I-k-\k-an-Xntbm-Kw-˛-cm-hn-se 10.-30

Fw.--F-kv.F -- w. Pn-√m {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-SpØ Jm≥ jm-P-lm-\pw sk-{I-´-dn Fw F A-ko-kpw

\-ho-I-cn-® tIm-g-t©-cn ss{]-h-‰v _-kvÃm≥-Un-s‚ D-Zv-Lm-S-\w am¿-tØm-am k-` ]-c-am-[y-£≥ tPm-k-^v am¿-tØm-am sa-{Xm-t]m-eo-Ø \n¿-h-ln-°p-∂p

≈-am-°p-∂ ]-≤-Xn. ]-Ø-\wXn-´ Pn-√-bn¬ 18 ]m-d-a-S-I-fn¬ sh-≈w sI-´n-°n-S-°p-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. H-cn-°-epw h-‰m-Ø P-e-t{km-X- p-I-fmWv C-h-bn-te-sd-bpw. ]m-d-a-Sbn-se B-h-iy-Øn-\p P-ew h‰n-°m≥ \-S-Øn-b {i-a-߃ t]m-epw ]-e-t∏m-gpw hn-P-bn-®ncp-∂n-√. \m-´n¬ Sm-¶¿ tem-dn-Ifn¬ hn-X-c-W-Øn-\p sh-≈w Xn-I-bm-sX h-∂ km-l-N-cyØn-em-Wp ]m-d-a-S-I-fn-se-bpw {I-j-dp-I-fn-se-bpw P-e t{kmX- p-I-sf kw-_-‘n-®p \n¿tZ-i-ap-≠m-b-Xv. C-Xp {]m-Y-anI-am-bn ]-cn-tim-[n-®-Xn¬ ip≤o-I-cn-®p hn-X-c-Ww sN-øm≥ I-gn-bp-sa-∂p I-s≠-Øn-bn-cp∂p. ]m-d-°p-f-ß-fn-se sh-≈w ip-≤o-I-cn-°m≥ ÿn-c-am-b kw--hn-[m-\-tam, sam-ss_¬ kw-hn-[m-\-tam G¿-s∏-Sp-Øm\m-hp-sa-∂v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. im-kv-{Xobm-Sn-ÿm-\-Øn-ep-≈ ip-≤o-Ic-Ww \n¿-_-‘-am-°-Ww. C-

Xn-\m-bn tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ P-eip-≤o-I-c-W km-t¶-Xn-I-hn-ZyIƒ ]-cn-tim-[n-®-ti-j-ap-≈ km-[y-X-I-fm-Wp \n¿-tZ-in-°s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se F-√m ]m-d-a-S-I-fnepw {I-j¿ bq-\n-‰p-I-fn-epw Ipf-ß-fn¬ sI-´n-°n-S-°p-∂ sh≈w D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xp kw_-‘n-®p ]T-\w \-S-Øm-\m-Wv Xo-cp-am-\w. ss]-e-‰v s{]m-P-sŒ∂ \n-e-bn¬ tIm-∂n-bn-se-bnse πm-°¬ ]m-d-°p-f-hpw a-√∏-≈n-bn-se P-\-Io-b {]-Xn-tcm[w i-‡-am-hp-∂ {I-j-dn-se Ip-f-hpw ]-cn-K-W-\-bv -s°-SpØn-cp-∂p. C- X n- s e- s X- ¶ n- e p- s am- ∂ nse sh-≈w D-]-tbm-K-tbm-Kyam-°p-∂-Xm-bn-cn-°pw ss]-e-‰v ]-≤-Xn-sb-∂ {]-Jym-]n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. C-Xn-\m-bn 40 e-£w cq-] A\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\pw Xo-cp-am-\am-bn-cp-∂p. aq-∂p-X-cw am¿-Kß-fn-eq-sS P-e-ip-≤o-I-c-Ww \-S-Øm-\p-≈ \n¿-tZ-iw \-¬-

Adnbn-¸pIÄ h-S-t»-cn-°-c: hm-´¿ A-tXm-dn‰n h-S-t»-cn-°-c sk-Iv j≥ Hm^n-kv ]-cn-[n-bn-se h-S-t»-cn°-c, Nn-‰m¿, ao≥-Ip-gn, s]-cp\m-Sv, t]-gpw-]m-d P-e-hn-X-c-W ]-≤-Xn-I-fn¬-\n-∂v hm-´¿ I-WIv-j≥ F-Sp-Øn-´p-≈-h¿ 25\v ap-ºm-bn Ip-Sn-»n-I A-S-bv-°Ww. A-√m-Ø-]-£w I-WIvj≥ hn-t—-Zn-®v d-h-\yq dn-°h-dn \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°p-sa∂pw A-kn-. F≥-Pn-\o-b¿ Adn-bn-®p.

]-cn-tim-[-\ ]qÀ-¯n-bm-bn

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ Btcm-Ky h-Ip-∏n¬ Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ t{KUv c-≠v X-kv-Xn-I-bn-te-°v 2012 Un-kw-_¿ 31 se K-k-‰v hn-⁄m-]-\ {]-Im-cw H-‰-Ø-hW c-Pn-kv-t{S-j≥ ap-tJ-\ e-`n® A-t]-£-I-fp-sS kq-£v-a ]cn-tim-[-\ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn ]n.-----F-kk v.---- n Pn-√m Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p. \n-›n-X tbm-Ky-X C√m-Ø-Xpw t]-cv, Xn-ø-Xn F-∂nh tc-J-s∏-Sp-Øm-Ø t^m-t´m A-]v-tem-Uv sN-bv-X A-t]-£I-fpw \n-c-kn-®n-´p-≠v. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v ]n.-----F-kk v.---- n Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 0468 2222665.

tI-c-f -P-\-th-Zn I¨-h≥-j≥ ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-g-t©-cn: tIm-g-t©-cn ]©m-b-Øv h-I \-ho-I-cn-® _kv Ãm≥-Un-s‚ D-Zv-Lm-S-\w am¿-tØm-Ωm k-` ]-c-am-[y£≥ tPm-k-^v am¿-tØm-Ωm sa-{Xm-t∏m-eo-Ø \n¿-h-ln-®p. cm-Py-k-` D-]m-[y-£≥ ]n s-- P Ip-cy≥ Fw.---]n. ap-Jym-Xn-[n-bmbn-cp-∂p. tIm-g-t©-cn {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v B-\n-tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p. B-t‚m B‚-Wn Fw.---]n. hn-Iv-S¿ Sn tXma-kv, Ip-cy≥ a-S-bv-°¬, _n-\p k-J-dn-b, e-Xm sN-dn-bm≥, tXm-´-∏p-g-t»-cn ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Sn s-- I cm-a-N-{μ≥- \mb¿ kw-km-cn-®p.--

]-Ø-\w-Xn-´: B¿.-F-kv.-]n ]Ø-\w-Xn-´ ]m¿-e-sa‚ v a-fiew I¨-h≥-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F F A-ko-kv Fw.F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw tXm-a-kv tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn tPm¿-Pv h¿-Ko-kv, tIm-´-bw Pn-√m sk{I-´-dn jm-Pn ^n-en-∏v, sI F-kv th-Wp-tKm-]m¬, sI F-kv inh-Ip-am¿, B¿ Fw `-´-Xn-cn, kenw ]n Nm-t°m, I-em-\n-e-bw cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, Un _m-_p Nm-t°m, ]n Pn {]-k-∂-Ip-am¿, I-cp-Wm-I-c≥, tX-m-a-kv A-K- B¿.-F-kv.-]n ]-Ø-\w-Xn-´ ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew Ãn≥, sI kn A-Pn-Øv Ip-am¿ I¨-h≥-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F F A-ko-kv kw-km-cn-®p. Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Npcp¡¯nÂ

]-Ø-\w-Xn-´: \-K-c-k-`-bn-se hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ hn-d-fn-]q-≠v F¬-.-Un-.-F-^v \-SØp-∂ {]-Nm-c-W-߃-s°-Xntc hn-]p-e-am-b {]-N-m-c-Ww \-SØm≥ bp-.-Un-.-F-^v a-fi-ew IΩ-n-‰n Xo-cp-am-\n-®p. F-s∂ms° tIm¨-{K-kv `-c-W-k-an-Xn A-[n-Im-c-Øn-en-cp-∂n-´p-t≠m A-t∏m-sg-√mw F¬.--Un-.-F-^v Ip-{]-Nm-c-W-߃ \-S-Øn-bn-´p≠v. kz-]v-\ ]-≤-Xn-I-sf-√mw ]d-™ k-a-b-Øn-\p-≈n¬ \-S∏m-°p-hm≥ \-K-c-k-` sN-b¿am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿ \-SØp-∂ ]-cn-{i-a-Øn-\v A-t±-lØn-s\ A-`n-\-μn-°p-I-bm-Wv DØ-c-hm-Zn-Xz-ap-≈ {]-Xn-]-£w sN-tø-≠-sX-∂v bp.--Un-.-F-^v ]-d-™p.-\-K-c-k-` am-ÿ πm≥ F¬.-Un-.-F-^n-s‚ Im-e-Øv \-S-∏m°p-hm≥ {i-an-®v km-[n-®n-√. A-

tI-{µ-k-an-Xn {]-Xn-tj-[n-¨p

Nm-¡-amÀ k-ap-Zm-b-s¯ ]-«n-I-Pm-Xn-bn DÄ-s¸-Sp-¯-Ww: sI in-h-Zm-k³ \m-bÀ

Xn-cp-h-√: ku-P-\y bq-\nt^mw ]-≤-Xn-bn¬ ho-gv-N-h-cpØn-sb-∂m-tcm-]n-®v aq-∂v F.--C.-H-am-sc k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ-dp-sS \-S]-Sn-bn¬ tI-c-f s{s]-h-‰v kvIqƒ sl-Uv-am-kv-t‰-gv-kv At m-kn-tb-j≥ tI-{μ-k-an-Xn {]-Xn-tj-[n-®p. tI-c-f-Øn-se ap-gp-h≥ A-[ym-]-I kw-L-S-\I-fpw kw-bp-‡-am-bn F-Sp-Ø Xo-cp-am-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv P-\p--h-cn 17 \v k-ssπ Hm¿-U¿ \¬-Im-™-Xv. k-kvs]≥-j≥ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v tbm--Kw B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sIm-‰-\m-Sv N-{μti-J-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

en¬, A-e-Iv-kv h¿-Ko-kv, kn kn tXm-a-kv, \m-Y≥, tPm-kv Ncn-hp-Im-em-bn¬, cm-tP-jv, tPmfn B‚-Wn, s]m-∂-®≥, hn-jvWp B¿ kw-km-cn-®p.

Pn-Ãm t\-Xr--k-t½-f-\w Xn-cp-h-√: Hmƒ C-¥y F¬.-sF.--kn G-P‚ v-kv s^-U-tdj≥ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m t\-XrXz-k-tΩ-f-\w Xn-cp-h-√-bn¬ AJn-te-¥y Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk{I-´-dn tPm¿-Pv am-Ω≥ sIm≠q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn√m sk-{I-´-dn tXm-a-kv tPm¨ A-[y-£-X h-ln-®p. Fw ]n- APn-Øv-Ip-am¿, tP-°-_v Fw Sn, ss\-\m≥ hn F≥, A-Pn-Øv ht√y-Øv, kn hn-P-b-Ip-am¿ kwkm-cn-®p.

W A-h-Im-i-hpw bp-.-Un-.-F-^n\m-Wv. C sI \m-b-\m-cp-sS t]cv F¬.--Un-.-F-^v \n¿-tZ-in-®-Xv kw-_-‘n-®v A-∂-sØ ]-{Xß-ƒ ]-cn-tim-[n-®m¬ a-\- nem-°m-hp-∂-Xm-Wv. bp-.-Un.--F-^v \-K-c-k-` `-c-WØn-\v ]n-¥p-W \¬-In 17\v hnI-k-\ ap-t∂-‰-Zn-\-am-bn B-Ncn-°p-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ -]-d™p.--a-fi-ew {]-kn-U‚ v F≥ F ss\-kmw A-[y-£-X h-ln®p. eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn Sn Fw l-ao-Zv, tI-c-f tIm¨-{K-kv Pn-√m sk-{I-´-dn ]n sI t-- P-°_v, tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]kn-U‚p-am-cm-b h¬-k≥ Sn tIm-in, k-t¥m-jv Xp-≠p-a¨I-c, B¿.---F-k] v.--- n. Pn-√m sk-{I´-dn Sn F -- w kp-\n¬, \-K-c-k-` ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n D-]-t\-Xmhv sI Pm-knw-Ip-´n, sk-{I-´-dn tdm-j≥-\m-b¿ kw-km-cn-®p.

A-gn-a-Xn-°-Y-I-fpw \m-´n¬ ]m´m-Wv. sIm-´n-tLm-jn-® C.---Fw.--F-kv. `-h-\ ]-≤-Xn-bn¬ A¿l-cm-b-h¿-°v `q-an \¬-In-b-Xv H-cp kn-.-]n-.-Fw tem-°¬-I-Ωn‰n--bw-K-am-Wv.--- hn-e-bn-√m-Ø Ip∂pw a-e-I-fpw \n-d-™ `q-an Ch¿-°p-sIm-Sp-Øv e-£-ß-fp-sS sh-´n-∏m-Wv \-S-Øn-b-Xv. A-∂sØ sN-b¿-am≥ k-°o¿ lpssk-s‚ A-dn-thm-Sp-Iq-Sn-bmWv C-Xp-\-S-∂-Xv. ssa-em-Sp-]md--bn¬ ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-Øns\--∂ t]-cn¬ h-kv-Xp-hm-ßn tIm-Sn-Iƒ X-´m≥ {i-an-®p. N¿®--Iƒ ]p-d-Øm-b-t∏mƒ ]-≤-Xn X-s∂ D-t]-£n-®p. kn-.-]n-.-Fw Ip-º-g tem-°¬ I-Ωn-‰n-bn¬ C-Xp kw-_-‘n-® hm-Z-{]-Xn-hmZ-߃ \-S-∂-Xv F-√m-h¿-°p-adn-bmw.--\-K-c-k-`-bp-sS _-kv Ãm≥-Un-\v kn ao-cm km-ln-_ns‚ t]-cv \n¿-tZ-in-®-Xn-s‚ ]q¿-

tIm-«m-§-en Ip-Spw-_-{io am-k-¨-´

Ir-jn-bn-S ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn a-√-∏-≈n: a-√-∏-≈n Ir-jn-`-hs‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-Icp-sS Iq-´m-bv-a-bn¬ B-dm-gv-Nbm-b-Sn \-S-∂p h-∂ Ir-jn-bn-S]-cn-in-e-\ ]-cn-]m-Sn k-am-]n®p. I¿-j-I-cp-sS ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn-Iƒ Im¿-jn-I hn-Z-Kv≤¿ Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ t\-cn-´v \-S-Øp-I.---bpw I¿-j-I¿-°p≠m-Ip-∂ kw-i-b-߃-°pw {]iv-\-߃-°pw D-S-\-Sn ]-cn-lmcw \n¿-t±-in-°p-hm-\pw th-≠nbm-Wv Ir-jn-bn-S ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv. B-flbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ Hm-tcm B-gv-Nn-epw Hm-tcm Zn-hk-hpw Ir-jn-bn-S ]-cn-io-e-\Øn-\v hn-hn-[ Im¿-jn-I hn-Z-Kv≤¿ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xm-Wv. ]-®°-dn Ir-jn-bp-sS hn-hn-[ Ir-jn co-Xn-sb-°p-dn-®pw ¢m-sk-SpØp.---hn-h-[ I¿-j-I-cp-sS Ir-jnbn-S-߃ k-μ¿-in-°p-∂ ]-cn]m-Sn-bpw ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-

]-Ø-\w-Xn-´: Un.---B≥-Uv H. sse-k≥-kn-\p-≈ ]p-Xn-b N-´ßƒ \-S-∏m-°p-∂-Xv B-dp-am-kw-Iq-Sn \o-´n-b-Xn¬ tI-c-f tlm-´¬ B≥-Uv sd-kv-t‰m-d‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ A-`n-\-μn®p. 24 ap-X¬ ]p-Xn-b-N-´-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p-≈ Xo-cp-am\w a-c-hn-∏n-®p-sIm-≠m-Wv ]p-Xn-b D-Ø-c-hv. ]p-Xn-b ^p-Uvtk-^v-‰n sse-k≥-kpw c-Pn-kv-t{S-j≥ F-Sp-°m-\p-≈ Xn-ø-Xn 2014 B-K-kv-X \m-ep h-sc B-°n-b-Xn-epw A-tkm-kn-tbj≥ A-`n-\-μn-®p. Pn-√m-{]-kn-U‚ v {]-km-Zv B-\-μ-`-h≥ A[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Fw cm-P, i-in sF-k-Iv, am-a≥ h¿-Ko-kv, k-Pn tIm-in tPm¿-Pv, jn-lm-_p±o≥, Im¿-Øn-tI-ip, cm-a-enw-K-sd-Õn-bm¿, am-Wn-Iyw, k-‘yIp-am¿, k-°o¿ im-¥n, c-ho-{μ-Ip-am¿, \-hm-kv X-\n-a kw-kmcn-®p.

Xo-cp-am-\-ap-≠m-bn-´n-√. {]-Xn-Zn\w 8000 ap-X¬ 10,000 en-‰¿-h-sc sh-≈w ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\Øn¬ ip-≤o-I-cn-s®-Sp-°m-\mWp Xo-cp-am-\w. C-Xp Ip-Sn-sh≈-am-bn hn-X-c-Ww sN-øpw. ]≤-Xn hn-P-b-sa-∂p I-≠m¬ a‰p ÿ-e-ß-fn-te-°pw hym-]n∏n-°pw. ]-Ø-\w-Xn-´-tbm-sSm∏w F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn¬-\n∂pw k-am-\-am-b \n¿-tZ-iw kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ]-cn-K-W\-bv-°p h-∂n-´p-≠v. a-{¥n-k-`-bn¬ hn-j-bw ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-I-bm-sW¶n¬ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®p hn-i-Z-am-b \n¿tZ-i-ap-≠m-Ip-sa-∂ {]-Xo-£bn-em-bn-cp-∂p Pn-√m `-c-W-IqSw. P-e-£m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂Xn-\p ÿm-bn-bm-b ]-≤-Xn-sb∂ \n-e-bn-em-Wp ]m-d-Ip-f-ßfn-se sh-≈w D-]-tbm-K-tbmKy-am-°p-∂ ]-≤-Xn ]-cn-K-Wn°p-∂-Xv. C-tX-°p-dn-®p ]Tn-®p hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n°m≥ ap-Jy-a-{¥n B-h-iy-s∏´n-cp-∂p.--

Xv C-t∏m-g-sØ `-c-W-k-an-Xn \S-∏m-°p-sa-∂v a-\- n-em-°n shdp-sX B-tcm-]-W-߃ D-∂-bn°p-I-bm-Wv. am-ÿ πm-\n¬ \n¿-tZ-i-߃ h-bv-°m≥ am-{Xta \-K-c-k-` Iu¨-kn-en-\v A[n-Im-c-ap-≈p. Iu¨-kn¬ CXw-Ko-I-cn-®v ap-Jy-kw-ÿm-\ Su¨ πm-\¿-°v \¬-In-bn-cn°p-I-bm-Wv. A-h¿ Su¨ πm-\dp-am-bn N¿-® sN-bv-Xv \-K-c-k-`bp-sS A-`n-{]m-bw-Iq-Sn ]-cn-KWn-®v A-Xv A-¥n-a-am-°pw. Iq-Sm-sX πm-\n-Mv I-Ω-‰n-bpsS Aw-Ko-Im-cw-Iq-Sn C-Xn-\m-bn B-h-iy-ap-≠v. C-sX-√mw A-dnbm-hp-∂ F¬-.-Un-.-F-^v Btcm-]-W-ß-fp-sS ]p-I-a-d krjv-Sn-®v tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp∏n¬ \m-ev thm-´p-In-´p-hm≥ {ian-°p-I-bm-sW-∂v t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. I-gn-™ F¬.--Un-.-F^v `-c-W-Im-e-Øv \-S-∂ ]-e

tIm-´m-߬: ]-©m-b-Øv H∂mw hm¿-Uv F Un F-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ta-se-]m-Sn-aÆn¬ am-k-N-¥ \-S-∂p. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v tPm-k-^v tPm¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]©m-b-Øw-Kw hn-Sn Nm-t°m A≤y-£-\m-bn-cp-∂p. D¬-∏-∂-ßfp-sS B-Zy hn¬-∏-\ Ip-Spw-_{io A-≤y-£ j-°o-e C-kmJm≥ \n¿-Δ-ln-®p. ap≥ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Fw sI Fw l-\o-^, Ip-™p-tamƒ tPm-k^v, d-jo-Zv j-ao¿, Pq-_n sUm-an\n-Iv, Pn-Pp Sn G-{_-lmw, tªm°v tIm-˛ Hm-Un-t\-‰¿ jo-\ kwkm-cn-®p. Im¿-jn-I D¬-∏-∂ß-fpw Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃ \n¿-an-® D-¬-∏-∂-ß-fp-am-Wv amk-N-¥-bn¬ hn-]-W-\w \-S-Ønb-Xv. F-√m-am-k-hpw am-k-N-¥ \-S-Øp-hm-\pw Xo-cp-am-\-am-bn´p-≠v. √m-hm¿-Un-te-bpw Ip-Spw_-{io Aw-K-ß-fpw kn Un Fkv Aw-K-ß-fpw am-k-N-¥-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sI.--F-¨v.-BÀ.--F. A-`n-\-µn-¨p

In-bn-cp-∂p. C-Xn¬ G-Xp-X-cw am¿-Kw th-W-sa-∂-Xp Xo-cp-am\n-®n-´n-√. ku-tcm¿-P πm‚ v D]-tbm-Kn-®p-≈ P-e-ip-≤o-I-cW-am-Wv C-Xn¬ H-sc-Æw. C-Xneq-sS ssP-h-am-en-\y-߃ am{X-ta \o-°w sN-ø-s∏-Sp-I-bp≈q. sI-an-°¬ am-en-\y-߃-IqSn \o-°w-sN-øm≥ I-gn-bp-∂ km-t¶-Xn-I-hn-Zy D-]-tbm-Kn°m-\m-Wp a-s‰m-cp \n¿-tZ-iw. C-X-\p-k-cn-®p I-S¬-sh-≈w ip-≤o-I-cn-°p-∂ dn-th-gv-kv Hmkv-tam-kn-kv F-∂ t]-cn-ep-≈ ip-≤o-I-c-W-kw-hn-[m-\-tam {]j¿ ^n¬-‰¿ kw-hn-[m-\-tam D]-tbm-Kn-°m≥ \n¿-tZ-i-ap-≠v. an-\-d¬-hm-´¿ I-º-\n-Iƒ D-]tbm-Kn-°p-∂ {]-j¿ ^n¬-‰¿ kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS F-√m-Øcw am-en-\y-ß-fpw \o-°w-sN-bvXp sh-≈w ip-≤o-I-cn-°m≥ Ign-bp-sa-∂p I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ Gs‰-Sp-°p-∂ ]m-d-a-S-°p-f-Øn¬ G-Xp-X-cw km-t¶-Xn-I-hn-Zy th-W-sa-∂-Xp kw-_-‘n-®pw

\-K-c-k-`: FÂ.--Un-.-F^v. Ip-{]-N-m-c-W-¯ns\-Xn-tc {]-N-m-c-Ww \-S-¯pwþ bp.Un.F^v.

\-¶p-h-¡m-Sv-þ-am-bm-enÂ-]-Sn-þN-cn-hp-Im-em-bn tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]-Ø-\w-Xn-´: \-∂p-h-°m-Sv-˛-ambm- e n¬- ] - S n- ˛ - N - c n- h p- I m- e mbn¬ tdm-Uv \-K-c-k-` {]-Xn-]£ t\-Xm-hv Sn k-°o¿ lpssk≥ \n¿-h-ln-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ ]n sI A-\o-jn-s‚ hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v A-©p-e-£w cq-] sN-eh-gn-®m-Wv tdm-Uv ]-Wn ]q¿Øo-I-cn-®-Xv. tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\tØm-sS Zo¿-L-\m-f-sØ bm{Xm-t¢-i-Øn¬ \n-∂v im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ I-gn-™p. H Pn ]-t{Xm-kv A-[y-£-X hln-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ ]n sI A-\o-jv, A-ar-Xw tKm-Ip-e≥, ]n sI am-Xyp, hn F jm-Plm≥, B¿ km-_p, Fw sP chn, Sn Pn _n-Pp, {]-ho-W F-kv, kn-‘p tPm-kv, tPm-kv am-bm-

BÀ.-F-kv.-]n. a-Þ-ew I¬-h³-j³

]m-d-a-S-I-fn-se sh-Åw ip-²o-I-cn-¨p hn-X-c-Ww sN-¿m-\p-Å ]-²-Xn \-S-¸m-bn-à ]-Ø-\w-Xn-´: ]m-d-a-S-I-fn-epw {I-j¿ bq-\n-‰p-I-fn-epw Ip-f-ßfn¬ sI-´n-°n-S-°p-∂ sh-≈w ip-≤o-I-cn-®p hn-X-c-Ww sN-øm\p-≈ ]-≤-Xn Pn-√-bn¬ \-S-∏mbn-√. 2013 G-{]n¬ 24\v tN¿-∂ a-{¥n-k-`m tbm-Kw ]-cn-K-Wn-® ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ I-gn-bm-Xncp-∂-Xn-\v ]n-∂n¬ {I-j¿, ]m-da-S tem-_n-I-fp-sS k-Ω¿-±-amsW-∂m-Wv D-Ø-c-hm-Zn-Xz-s∏-´h-cn¬ \n-∂p-ap-≈ a-dp-]-Sn-Ifn¬ hy-‡-am-hp-∂-Xv. 2013¬ kw-ÿm-\-Øv X-s∂ G-‰-hpw A-[n-Iw h-cƒ-® cq-£am-b Pn-√-I-fn-sem-∂m-bn ]-Ø\w-Xn-´ am-dn-b-tXm-sS-bm-Wv ISp-Ø Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn-\v ]-cn-lm-cw tX-Sn Pn-√m `-c-Wkw-hn-[m-\w ]-≤-Xn-Iƒ B-hnjv-I-cn-®-Xv. h-cƒ-®m {]-Xn-tcm[ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-ambn ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ ap-Jy-a{¥n \-S-Øn-b A-h-tem-I-\tbm-K-Øn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ hn F≥ Pn-tX-{μ≥ ap-t∂m-´v h-® \n¿-tZ-i-am-Wv ]m-d-a-S-I-fn-se sh-≈w ip-≤o-I-cn-®v Ip-Sn-sh-

3

_-kvÌm³-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Pn-Ã-bn Ip-Sn-sh-Å-£m-aw cq-£-am-hp-¶p

hym-]m-cn hy-h-km-bn s^-U-td-j≥ Pn-√m {]-knU‚m-bn Xn-c-s™-Sp-Ø A-–p¬ jp-°q-dpw sk-{I-´-dn Un k-Pn-bpw

Ip-Sn-Èn-I A-S-bv-¡-Ww

koTTAYAM/PTA

tbm-sSm-∏w kw-L-Sn-∏n-®n-cp∂p. C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \-S∂ I¿-j-I¿-°p-≈ In-‰v hn-X-cWw ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v sI Pn km-_p \n¿-Δ-ln®p. Xn-cp-h-√ I-√p-¶¬ tI-c-f Im¿-jn-I k¿-Δ-I-em-im-e Akn. {]-^. k-Po-\ Ir-jn-bp-sS hn-hn-[ hn-j-b-ß-sf-∏-‰n ¢msk-Sp-Øp. I¿-j-I¿-°v Ir-jn A-dn-hp-I-fp-sS ]p-kv-X-Iw hn-Xc-Ww sN-bv-Xp.

Pn-Ãm `m-c-hm-ln-IÄ Nn-√-d hym-]m-c-cw-K-Øv hn-tZ-i\n-t£-]w A-\p-h-Zn-°-cp-sX∂v hym-]m-cn-hy-h-km-bn s^-Utd-j≥ Pn-√m I¨-sh≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ I-Ωn‰n-bw-Kw F ]n P-b≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kn.--]n.--sF.--Pn-√msk-{I-´-dn ]n kw-km-cn-®p. `m-chm--ln-Iƒ: A-–p¬ jp-°q¿ ({]-kn-.), Un k-Pn (sk-{I-´-dn).

]-Ø-\w-Xn-´: Nm-°-am¿ k-apZm-bw ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sm≥ B-h-iy-am-b am-\Z-fi-߃ ]m-en-°p-∂p F-∂ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn k-ap-Zmb-sØ ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sI in-hZm-k≥ \m-b¿ Fw.-F¬.-F \nb-a-k-`-bn¬ k-_v an-j-\n-eqsS A-h-X-cn-∏n-®p. ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØp-∂-Xn-\m-bn \n-b-a-k-`-bpsS ]n-∂m-° k-ap-Zm-b t£-ak-an-Xn ap-ºm-sI tI-c-f Nm-°-

Pn-Ãm-k-t½-f-\w \m-sf

]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f t^m-t´m-{Km-t^-gv-kv B≥-Uv ho-Un-tbm{Km-t^-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w \m-sf cm-hn-se H-ºXn-\v ]-Ø-\w-Xn-´ tdm-kv-au-≠v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. kn.---sF.---Sn.---bp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v B-\-Ø-e-h-´w B-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. N-e-®n-{X-Iym-a-dm-am≥ Fw sP cm-[m-Irjv-W≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-Ipw. t^m-t´m-{Km-^n-sb sXm-gn¬-ta-Je-bm-bn Aw-Ko-I-cn-°-W-sa-∂pw sXm-gn-en¬ k¿-°m¿ I-S∂p-I-b-‰w A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂pw Pn-√m-{]-kn-U‚ v kp\n¬, P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI B¿ ss_-Pp, sk-{I-´-dn jm-Pn B-h-iy-s∏-´p.---

kz -bw-sXm-gn ]-²-Xn: A-t]-£ £-Wn-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: \-K-c-{]-tZ-i-ß-fn-se kz-bw-sXm-gn¬ ]-≤-Xn-I-

fn-te-°v Xm¬-∏-cy-ap-≈ kw-cw-`-I-sc I-s≠-Øp-∂-Xn-\pw hmbv-] t{km-X- p-Iƒ ]-cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn-\pw kw-cw-`-I-sc klm-bn-°p-∂-Xn-\v k-∂-≤-X-bp-≈ Ip-Spw-_-{io ]-cn-io-e-\ {Kq-∏p-Iƒ, hn-P-b-I-c-am-b Ip-Spw-_-{io kw-cw-`-߃, kn.-----UF n.----- kp-Iƒ, Fw.-----Ck .---- n {Kq-∏p-Iƒ, k¿-°m¿/k¿-°m-cn-X-c G-P≥kn-Iƒ, I-º-\n-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-bn¬ \n∂pw Xm¬-∏-cy-]-{Xw £-Wn-®p. A-t]-£ hn-i-Z-am-b s{]m-PIv-‰v dn-t]m¿-´v k-ln-Xw Ip-Spw-_-{io tÃ-‰v Hm-^n-kn¬ 15\v ssh-Io-´v aq-∂n-\p ap-ºv k-a¿-∏n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v www.kudumbhashreeorg.

sIm-Sn-bpw Xo-bn-´p \-in-∏n-® km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v B-hi -- y-s∏-´v B-\n-°m-Sv tem°¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]-¥w sIm-fp-Øn {]-I-S\-hpw {]-Xn-tj-[ tbm-K-hpw \S-Øn. {]- X n- t j- [ - t bm- K w kn.- ] n.sF Pn- √ m I- Ω n- ‰ n Aw- K w kn Sn X- ¶ - ® ≥ D- Z v - L m- S - \ w sN- b v Xp.--] n hn a- t \m- l - c ≥ A- [ y£- X h- l n- ® p. Sn sI {]- k - ∂ a-√-∏-≈n: B-\n-°m-Sv \q-tdm- Ip- a m¿, tPm- k v H- c n- { ]- a Ωm-hv P-Mv-j-\n¬ kn-.-]n-.-sF Æn¬, jn- _ p sI tPm¨ kwÿm-]n-®n-cp-∂ sIm-Sn-a-c-hpw km- c n- ® p. am-¿ a-lm-k-` \n-th-Z-\w \¬In-bn-cp-∂p. k-ap-Zm-b-sØ kw-_-‘n-®v s]m-Xp-hm-bn-´p-≈-Xpw c-Pn-kv{Sm¿ P-\-d¬ Hm-^v C-¥y \-n-co£n-®n-´p-≈-Xp-am-b Im-cy-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ ]T-\-dn-t]m¿-´v ]-cn-tim-[n-®v a-{¥n-k-`-bp-sS Aw-Ko-Im-c-tØm-sS tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ ]-cn-K-W-\-bv°m-bn k-a¿-∏n-°p-∂-Xm-Wv.

{]-Xn-tj-[n-¨p

izm-\-tk-\-bn-te-¡v Ifªp-In«n-b kzÀWw kv-tä-j-\n-Â GÂ-¸n-¨p a-√-∏-≈n: h-gn-bn¬ In-S-∂p-In-´n-b kz¿-W t{_-kv-se-‰v Io-gv-hm-bvc-−p-t]À-Iq-Sn ]q-cv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ G¬-∏n-®p. ]p-∂-a-‰w sF-°-c k-

tIm-∂n: t]m-en-kn-s‚ izm-\tk-\-bn-te-°v em-{_-tUm¿ C- t¥m-jn-s‚ `m-cy cm-Pn-bm-Wv i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v \m-e-c-tbm-sS \-Øn¬-s∏-´ c-≠v \m-bv-°p-´n-I- a-√-∏-≈n ku-Øv C-¥y≥ _m-¶n-\v ap≥-h-i-Øp-\n-∂pw e-`n-® Bsf-Øp-∂p. tIm-∂n t]m-eo-kv `-c-Ww t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ G¬-∏n-®v am-Xr-I- Im-´n-b-Xv.--Izm¿-t´-gv-kn-em-Wv izm-\-tk-\bp-sS Pn-√m B-ÿm-\w. Ct∏mƒ ]-Ø-c h-b- p-Im-cn sS n-am-{X-ta C-hn-sS-bp-≈q. Ip‰m-t\z-j-W-Øn-em-Wv C-Xn-s‚ ssh-Z-Kv-[yw. t{K-Uv A-\p-k-cn®v sS- n-°v t]m-eo-kn-se D-b¿∂ dm-¶m-Wv. F.---F-ksv.--- F. Xn-eI-cm-P-\m-Wv tUm-Kv kv-Izm-Uns‚ Np-a-X-e-°m-c≥.---]-Ø-\w-Xn´ Un.---kn.---B¿.---_n. Un-ssh.---F-kv.--]n.---bp-sS Io-gn-em-Wv izm-\-tk\. ]p-Xn-b ]-´n-°p-´n-Iƒ-°v Xr»q-cn¬ t]m-eo-kv A-°m-Z-anbn¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw.

"]mÀ-«n Aw-K-a-Ã' ]-Ø-\w-Xn-´: ]n-W-dm-bn hn-Pb-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ tI-cf c-£m-bm-{X-bp-sS Xn-cp-h-√ tbm-K-Øn¬ sI.-]n.-kn.-kn Aw-Kw tXm-a-kv am-Xyp ]-s¶-SpØ-Xm-bn hm¿-Ø I-≠p. tXm-akv am-Xyp \n-e-hn¬ sI.-]n.-kn.kn Aw-K-tam ]m¿-´n-bn-se a-t‰sX-¶n-epw ÿm-\-tØm C-√. am-{X-hp-a-√ C-t±-lw tIm¨-{Kkv ]m¿-´n Aw-K-ta A-√m-sb-∂v Un.-kn.-kn {]-kn-U‚ v ]n taml≥-cm-Pv A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-02-10  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-02-10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you