Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw X-an-gv-\m-«n \n-¶v sXm-gn-em-fn-I-fp-am-bn h-¶ Po-¸v a-dn-ªv 9 t]À-¡p ]-cn-¡v

04 s^{_phcn 2014 sNmΔ

kottayam/API

IÀ-j-IÀ-¡v ku-P-\y]-cn-io-e-\w B-e-∏pg: sN-ß-∂q¿ sk≥{S¬ lm-®-dn-bn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ ]uƒ-{Sn s{S-bn-\n-Mv C ≥-Ãn-‰-yq-´n¬ I¿-j-I¿-°v kuP-\y-]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. 11 ap-X¬ 13 h-sc C-d-®n-t°m-gn hf¿-ج, 17 ap-X¬ 19 h-sc ap-´t°m-gn h-f¿-ج, 24 ap-X¬ 26 h-sc ]-ip h-f¿-ج F-∂nh-bn-em-Wv-]-cn-io-e-\w. Xm-ev]-c-y-ap-≈-h¿ ap≥-Iq¿ t]-cv cPn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨: 0479˛2457778.

\-thm-Z-b hn-Zym-e-b {]-th-i-\-w: A-Uv-an-äv ImÀ-Uv ssI-¸-ä-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: \-thm-Z-b hn-Zyme-b {]-th-i-\-Øn-\v F-´n-\v cmhn-se 11.30\v Pn-√-bn-se hn-hn-[ Ip-a-fn-°v k-ao-]w A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Po-∏v. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ B-fp-I-fm-Wv tdm-Un¬]-co-£m tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øp- In-S-°p-∂-Xv ∂ ]-co-£-bp-sS A-Uv-an-‰v Im¿Uv A-X-Xv A-kn- v F-Pypt°-j-\¬ Hm-^nkp-I-fn¬ \n∂pw kv-Iq-fn¬ \n-∂pw ssI-∏-‰W-sa-∂v ]-Ø-\w-Xn-´ P-h-l¿ \-thm-Z-b hn-Zym-e-b {]n≥-kn∏¬ A-dn-bn-®p. t^m¨: 04735˛265246.

U-bm-en-kn-kv sS-Iv-\o-jy-s\ \n-b-an-¡p-¶p ]-Ø-\w-Xn-´: P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ U-bm-en-kn-kv bq\n-‰nte-°v Xm¬°m-en-I A-Sn-ÿm\-Øn¬ U-bm-en-kn-kv sS-Iv-\ojy-s\ \n-b-an-°p-∂p. A-t]-£-I¿ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Aw-Ko-Ir-X ÿm-]-\ß-fn¬ \n-∂pw U-bm-en-kn-kv sS-Iv-\o-jy≥ (Un-{Kn/Un-tπma) tIm-gv-kv ]m-km-b-h-cpw 30 hb- n-\p Xm-sg {]m-b-ap-≈-h-cpw B-bn-cn-°-Ww. c-≠p-h¿-j-sØ {]-hr-Øn ]-cn-N-bw A-`n-e-j-Wo-bw. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ _-tbm-Um-‰, hn-Zym-`ym-k-tbm-Ky-X, h-b- v F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw 10\v cm-hn-se 11\v B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v ap≥-]m-sI Iq-Sn-°m-gvN-bv-°v lm-P-cm-h-Ww.

t{]m-{Kmw am-t\-PÀ: At]-£n¡mw ]-Ø-\w-Xn-´: A-Uo-j-\¬ kvIn¬ A-Izn-kn-j≥ t{]m-{Kman¬(-A-km-]v) t{]m-{Kmw am-t\P-¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°v Fw.-_n. F/Fw.F-kv.U-ªyp/-_n.-sS-Iv tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°v A-t]£n-°mw. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fpI-fn-epw B¿-Sv-kv B≥-Uv kb≥-kv tIm-f-Pp-I-fn-epw A-km∏n-s‚ kv-In¬ U-h-e-]v-sa‚ v t{]m-{Kmw hn-P-b-I-c-am-bn \-S∏m-°p-I-bm-Wv t{]m-{Kmw am-t\P-cp-sS Np-a-X-e. C-Xn-\p ]p-d-ta hy-h-km-b ta-J-e-bp-sS k-Poh km-∂n-[yw ]-≤-Xn-bn¬ D-d∏m-°m≥ B-h-iy-am-b ]-cn-]mSn-Iƒ cq-]-s∏-Sp-Øp-I-bpw \-S∏m-°p-I-bpw sN-ø-Ww. Hm¨-sse≥ sS-Ãv, tI-kv Ã-Un {]-k-t‚-j≥, C‚¿-hyq, B-]v-‰n-‰yq-Uv-˛-A-k-kv-sa‚ v F∂o {]-{In-b-I-fn-eq-sS-bm-Wv Xnc-s™-Sp-∏v. Xm-¬∏cy-ap-≈ D-tZym-Km¿Yn-Iƒ www.asapkerala. gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£n-°Ww. A-h-km-\- Xn-ø-Xn s^{_p-h-cn 10.

tbm-sS-bm-Wv Ip-a-fn A-Xn¿Øn-bn-se X-an-gv-\m-Sv h-\w-h-Ip∏v- sN-Iv-t]m-Ãn-\p k-ao-]w A]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. X-an-gv-\m-´nse Kq-U-√q-cn¬ \n-∂p Ip-a-fn°p k-ao-]-Øp-≈ A-W-°-c-bnse G-e-tØm-´-Øn-te-°v sXmgn-em-fn-Isf-bp-am-bn A-an-XthK-X-bn¬ h-∂ Po-∏v F-Xn-tc h∂ tem-dn-bn¬ C-Sn-® ti-jw Xn´-bn¬ C-Sn-®p \n¬-°p-I-bm-bncp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Po-∏n-s‚ ap-Iƒ-`m-Kw ]q¿-Wa - mbpw X-I¿-∂p. C-Xn-\m¬ hm-l\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂h - c - p-sS X-ebv-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. kw-`-h-w A-dn-™v X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kpw Ip-a-fn-bn-se Sm-Iv-kn ss{U-h¿am-cpw \m-´p-Im-cpw A-]-I-S-ÿe-Øv F-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ]-cn-t°-‰-h-sc Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-°m≥ C-h¿

\m-ep-e-£-hpw 19.-5 ]-h³ kzÀ-W-hpw I-hÀ-¶ aq¶p-t]À A-d-ÌnÂ

A-Sn-am-en: A-Sn-am-en k¿-°nƒ tÃ-j-≥ ]-cn-[n-bn¬ ho-Sp-Iƒ Ip-Øn-s∏m-fn-®v \m-ep-e-£-w cq]-bpw kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw Ih¿-∂ tI-kn¬ \m-ew-K kw-LØn-se aq-∂p-t]¿ A-d-Ãn-embn. sh-≈-Øq-h¬ h-S-s° ieym-w-]m-d kz-tZ-in-I-fm-b tX°pw-°m-´n¬ A-jv-d-^v (tk-´v 41), A-Sn-am-en a-∂m-¶m-e-bn-¬ Xm-a-k-°m-c-\m-b A-d-bv-°¬ kn-±o-Jv (36), a-e-∏p-dw \n-e-ºq¿ a-ºm-´v tXm-´n-\-°-sc I-√p-ap-dnhm-bn¬ ho-´n¬ \-jo-Zv Jm≥ (hn-Kv Jm≥-˛36) F-∂n-h-sc-bmWv aq-∂m¿ Un-ssh-.F-kv-.]n hn sI k-Pn, A-Sn-am-en kn-. sF F C Ip-cy≥ F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn-¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tam-j-W-t°-kn-¬-s∏-´ a-e∏p-dw a-ºm-Sv ta-∏m-Sw kz-tZ-in sIm-∂-tØm-S≥ ho-´n¬ A-kvI¿ (\m-Wn A-kvI - ¿-˛35) H-fn-hnem-Wv. P-\p-h-cn 28\p cm-{Xn-bmWv i-eymw-]m-d, A-Sn-am-en ta-Je-bn¬ tam-jW - w \-S∂ - X - v. sh≈-Øq-h¬ tÃ-j≥ ]-cn-[n-bnse h-St- ° i-eymw-]m-d a-ßm-´v d-km-°n-s‚ ho-´n¬ \n-∂v H-∂c - -

]nSn-bnemb A-jd v- ^ - v, \-jo-Zv Jm≥, kn-±o-Jv, c£s∏-´ A-kvI¿. ]nSn-s®-Sp-Ø sXm-≠n-apX¬ e-£w cq-]-bpw 19.5 ]-h≥ kz¿- Sq-dn-Ãv tlm-an¬ C-h¿-°v A-jv- kw-Lw d-km-Jn-s‚ ho-´n-epw W-hpw A-Sn-am-en t]m-en-kv tÃ- d-^v ap-dn-sb-Sp-Øp \¬-In. tam- tam-j-Ww \-S-Øn. ap≥ hm-Xnj≥ A-Xn¿-Øn-bn¬- Imw-tIm j-Ww \-S-∂ P-am-en-s‚ ho-Sv \- en-s‚ ]q-´v s]m-fn-®v A-I-Øp P-Mvj - \ - n¬ Xm-ak - n-°p-∂ aq-te- jo-Zn-\pw A-kv-I-dn-\pw A-jv-d- I-S-∂v ta-i-bn-epw A-e-am-cn-bnsXm-´n-bn¬ P-am-en-s‚ ho-´n¬ ^v ss_-°p-am-sb-Øn Im-Wn- epw kq-£n-® ]-W-hpw kz¿-W\n-∂v c-≠c - e-£w cq-]b - p-am-Wv ®pw sIm-Sp-Øp. A-Sn-am-en Su- hpw I-h¿-∂p. kw-`-hti-jw Akw-Lw I-h¿-∂-Xv. h-S-t°-i- Wn-se I-S-I-fn¬ \n-∂v I-ºn- jv-d-^v, \-jo-Zv Jm≥, A-kv-I¿ eymw-]m-d ]-≈n-bn¬ \-S-°p-∂ ∏m-c-bpw ssI-bp-d-I-fpw hm-ßn- F-∂n-h¿ ]m-a-f-˛-]-\w-Iq-´n h-gn a-X-{]-`m-j-W ]-c-º-c-bn¬ ]- b ti-jw tlm-´¬ ap-dn-bn¬ h- s]-cp-ºm-hq-cn¬ F-Øn tem-UvPn¬ X-ßn. C-hn-sS h-®v ]-Ww s¶-Sp-°m≥ t]m-b-Xm-bn-cp-∂p ®v Kq-Vm-tem-N-\ \-S-Øn. 28\v cm-{Xn G-tgm-sS P-am-en- \m-em-bn `m-Kn-® ti-jw 29\p tam-jW - w \-S∂ - c-≠v Ip-Spw-_s‚ ho-´n-¬ A-jv-d-^n-t\m-sSm- cm-hn-se \n-e-ºq-cn-\v I-S-∂p. Øn-se-bpw Aw-Kß - ƒ. kn-±o-Jn-\p-≈ hn-ln-Xw Akn-±o-Jn-s‚-bpw A-jv-d-^n- ∏w Im-dn-se-Øn-b ti-jw tams‚-bpw \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww I- j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. \- kv-I-dn-s\ kq-£n-°m-t\¬-∏ngn-™ 27\v a-e-∏p-d-Øp \n-∂v jo-Zpw A-kv-I-dp-am-Wv ho-Sn-s‚ ®p. kz¿-Ww tIm-gn-t°m-Sv Xm-ahm-S-I-bv-s°-Sp-Ø dn-‰v-kv Im-dn hm-Xn¬ s]m-fn-®v ta-i-bn¬ \n- c-t»-cn Xn-cp-h-ºm-Sn-bn-se kz¿¬ \-jo-Zv Jm≥, A-kv-I¿ F- ∂v ]-Ww I-h¿-∂-Xv. ]n-∂o-Sv W-°-S-bn¬ hn-‰p. F-∂m¬ ]∂n-h¿ A-Sn-am-en-bn-se-Øn. kn-±o-Jv \¬-In-b hn-h-cw A-\p- Ww hm-ßn-bn-cp-∂n-√. A-Sn-amImw-tIm P-Mv-j-\n-se A-iz-Xn k-cn-®v i-eymw-]m-d-bn-se-Øn-b en-bn-se tem-Uv-Pn-se-Øn-b

hm-l-\w kw-_-‘n-®v kn-.sFbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b A-t\z-j-W-am-Wv {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sp-∂-Xn-te-°v F-Øn-®-Xv. a-e-∏p-d-sØ-Øn-b t]m-enkv \-jo-Zv Jm-t\-bpw A-jv-d-^nt\-bpw Ip-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS A-kv-I¿ ap-ßn. kn±o-Jn-s‚-bpw A-jv-d-^n-s‚-bpw sam-ss_¬ t^m¨ ]-cn-tim[n-®-t∏m-gm-Wv a-‰p tam-„m-°-fpsS hn-h-cw e-`n-®-Xv. C-h-cn¬ \n∂v 2.2 e-£w cq-]-bpw \-„-s∏-´kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw I-s≠-SpØp. -Im-dpw I-Ã-Un-bn-se-SpØn-´p-≠v. {]-Xn-I-sf A-Sn-amen Su¨, Imw-tIm P-Mv-j≥, hS-s° i-eymw-]m-d F-∂n-hn-S-ßfn-se-Øn-®v sX-fn-sh-Sp-Øp. Xm-a-c-ti-cn Un-ssh-.F-k-v .]n sP-bv-k¨ F-{_-lmw, \n-eºq¿ F-kv-.-sF kp-\n¬ ]p-fn°≥, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k¿-am-cm-b k-Pn F≥ t]mƒ, kn B¿ k-t¥m-jv, kn hn D-e-l-∂m≥, Fw Fw \ujm-Zv, sI B¿ kp-_m-jv, ]n F kn-±o-Jv F-∂n-h-cpw kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂p. - -

X-øm-dm-sb-¶n-epw X-an-gv- \m-Sv t]m-enkv B-fp-I-sf X-S-™p. A-]-I-Shn-h-cw 108 Bw-_p-e≥kn-s\ A-dn-bn-®n-´p-s≠-∂pw Bw-_p-e≥-kv F-Øp-∂-Xp-hsc Im-Øn-cn-°-W-sa-∂p-am-bncp-∂p X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kn-s‚ \n-e-]m-Sv. F-∂m¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏´-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-em-°m≥ \m-´p-Im-¿ X-øm-dm-sb-¶n-epw X߃-°v C-Xn¬ D-Ø-c-hm-Zn-Øan-s√-∂v ÿ-e-Øp-≠m-bn-cp-∂ X-an-gv-\m-Sn-s‚ c-≠p t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®-tXm-sS C-h¿ ]-n-¥n-cn-™p. ]n-∂o-Sv H-∂-c a-Wn-°q-dn-\p ti-jw I-º-Øp \n-∂v 108 Bw_p-e≥-kv F-Øn-b-ti-j-amWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-h-sc kw-`-h ÿ-e-Øp \n-∂v B-ip]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-bXv.

tIm-´-bw: sa-Un-°¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v Hm-^n-kn¬ hn-Pn-e≥kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. B-ip]-{Xn-bp-sS D-]-tbm-K-Øn-\pth-≠ tkm-∏v, tem-j≥, _-°‰v Xp-S-ßn-b km-[-\-߃ sS-≥U¿ hn-fn-°m-sX tem-°¬ ]¿t®kv \-S-Øn-sb-∂ ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂m-Wv hn-Pn-e≥-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v H-cp h¿-j-am-bn sS≥-U¿ hn-fn-°m-sX tem-°¬ ]¿-t®kv \-S-Øn-b-Xm-bn Is≠-Øn-´p-s≠-∂v tIm-´-bw hnPn-e≥-kv hn-`m-Kw ]-d-™p. C-Xp-kw-_-‘n-®p hn-i-Z A-t\z-j-Ww \-S-Øp-w. sS-≥U¿ -hn-fn-°m-sX \-S-Øn-b-Xn\m¬ Iq-Sn-b hn-e-bv-°p km-[\-߃ hm-tß-≠n h-∂n-´ps≠∂pw hn-Pn-e≥-kv D-tZym-Kÿ¿ ]-d™p.

Ip-Sp-¡ tX-Sn Aw-Pm-kv t]m-en-kn-\v ap-¶nÂ

A-Sn-am-en: Aw-Pm-kn-s‚ ssk-°n ƒ tam-lw tam-„m-°-fp-sS C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂v X-I¿-∂-Xp a-ßm-´v Ip-Spw-_Øn-\pw t]m-en-kv kw-L-Øn-\pw s\mº-c-am-bn. ]n-Xm-hv I-S-bn¬ \n-∂v FØp-tºmƒ \¬-Ip-∂ \m-W-bØp-´pIƒ Aw-Pmkv kq-£n-® Ip-Sp-°-bp-w tam-„m-°ƒ A-]-l-cn-®n-cp-∂p. ssk-°nƒ hm-ßp-∂-Xn-\m-bn c-≠c h¿-j-am-bn ti-J-cn-® k-ºm-Zyw ]n- Aw-Pmkv Xm-hn-s‚ A-e-am-c-bn-em-bn-cp-∂p kq-£n-®n-cp-∂-Xv. ho-´n¬ tam-j-Ww \-S-∂p-sh-∂ hm¿-Ø tI-´-tXm-sS Aw-Pm-kv BZyw Xn-c-™-Xv X-s‚ Ip-Sp-°-bm-bn-cp-∂p. ]-Ww \-„-s∏-´-tXmsS Cu G-gmw ¢m-kp-Im-c-s‚ Zp-xJw A-W-s∏m-´n. tam-j-WsØ Ip-dn-®v A-t\z-jn-°m-s\-Øn-b t]m-en-kn-\pw A-b¬hm-kn-Iƒ-°pw ap-∂n¬ Aw-Pm-kn-s‚ G-I B-h-iyw Ip-Sp-° ho-s≠-Sp-°p-I-sb-∂-Xm-bn-cp-∂p. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se tam„m-°-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b hm¿-Ø-b-dn-™v A-Sn-am-en k¿-°nƒ Hm-^n-kn-¬ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-s°m-∏w F-Øn-b Aw-Pm-kv BZy-a-t\z-jn-®-Xv X-s‚ Ip-Sp° In-´n-tbm-sb-∂m-Wv.

a-W-em-cp-Wy-¯n-se ku-lr-Zw aq¶w-K kw-L-s¯ F-¯n-¨-Xv X-S-h-d-bnÂ

A-Sn-am-en: A-Sn-am-en-bn¬ \-S-∂ tam-j-W ]-c-º-c-I-fn-se {]Xn-I-fp-sS Zo¿-L-Im-e ku-lr-Zw P-bn-e-d-bn-te-°p-≈ h-gn-bmbn. hr-Xy-kvX tPm-en-I-fn-em-bn Kƒ-^n-se-Øn-b A-jv-d-^v, A-kvI - ¿, \-jo-Zv F-∂n-h¿ bm-Zr-›n-Ia - m-bm-Wv kp-lr-Øp-°fm-bX - v. A-kvI - d - n-s‚ \n-eº - q-cn-se ho-Sv sIm-´m- c-ka - m-\a - mWv. A-kv-I-dn-\pw A-jv-d-^n-\pw kz-¥-am-bn \n-c-h-[n hm-l-\-ßfpw C-S-]m-Sp-I-fp-ap-≠v. I-gn-™h¿-jw a-e-∏p-dw Im-fn-Im-hnse d-_¿ F-tÃ-‰n-se h≥ tam-jW - Ø - n¬ C-h¿ Iq-´p {]-Xn-Ifm-bn-cp-∂p. tk-s´-∂ A-]c - \ - m-aØ - n¬ A-dn-bs - ∏-Sp-∂ A-jvd-^n-s\ C-bm-fp-sS hn-hmlZn-hk - w a-e∏ - p-dw t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - n-cp-∂p. a-e∏ - p-dw ˛-]m-e° - m-Sv Pn-√I - f - n¬ A-kvI - d - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \n-ch - [ - n tem-dn-Iƒ k¿-ho-kv \-SØ - p-∂p-≠v. a-W¬ tem-_n-bp-sS X-eh - \ - m-b C-bmƒ-°v Iz-t´-j≥ kw-Lß-fp-am-bpw A-Sp-Ø _-‘a - p-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d™ p.

X-fÀ-¶p-In-S-¶ bp-h-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨v KÀ-`n-Wn-bm-¡n-b bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

kv-{XoI-sf aÀ-±n-¨ P-am-A-¯v `m-c-hm-ln-I-fm-b B-dp-t]À-¡v X-Shpw ]n-g-bpw

C-Sp-°n: X-f¿-∂v In-S-∂ bp-hXn-sb Nn-In¬-kn-°m-s\-Øn-b ti-jw ]o-Un-∏n-®v K¿-`n-Wn-bm°n- ap-ßn-b bp-hm-hn-s\ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Du-∂pI¬ s\-√n-a-‰w I-√n-¶¬ jn-_p (34) hn-s\-bm-Wv im-¥-ºm-d t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. bp-hXn K¿-`n-Wn-bm-sW-∂-dn-™v IS-∂p-I-f-™ jn-_p ssl-Z-cm_m-Zv, a-[p-c, _m-Kv-fp-cp Xp-S-ßnb ÿ-e-ß-fn¬ H-fn-hn¬ I-gnbp-I-bm-bn-cp-∂p. ssk-_¿ sk-√n-s‚ k-lmb-tØm-sS sam-ss_¬ t^m¨ tI-{μo-I-cn-®v \-S-Øn-b A-

am-th-en-°-c: kv-{XoI-sf a¿-±n® kw-`-h-Øn¬ P-am-A-Øv `mc-hm-ln-I-fm-b B-dp-t]¿-°v XShpw ]n-g-bpw. 2010 Pqsse c-≠n\v Np\-°-c sX-cp-hn¬-ho-´n¬ A-Pn-X, k-tlm-Z-cn kp¬-Øm\n-b-bn¬ d-jo-Z, aIƒ sF-j, A-Pn-X-bp-sS am-Xm-hv kp-lvdm, a-cp-a-Iƒ apw-Xm-kv F-∂nh-sc h-gn-Ø¿-°-hp-am-bn _-‘-s∏´p a¿-±n-°p-Ibpw A-]-am-\n-°pIbpw sNbv-X tI-kn-em-Wv {]Xn-Iƒ-°v in-£ hn[n-®p am-then-°-c Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢mkv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn˛c≠v F Pp_n-b D-Ø-c-hm-b-Xv.

A-d-Ãn-em-b jn-_p t\z-j-W-Øn-¬ jn-_p Du-∂pI-√n-se kz-¥w ho-´n-ep-s≠-∂v t]m-en-kv a-\-kn-em-°n. Rm-bdm-gv-N ssh-Io-´v ho-´n-se-Øn ]nSn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v

A-£-bþbq-\n-b³ _m-¦v In-tbm-kv-Iv kw-Øm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\-w \S¶p am-¶p-fw: A-£-b bq-\n-b≥ _m-¶v In-tbm-kv-I-pI-fp-sS kwÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\-hpw Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\-hpw am-¶p-fw A-£-b tI-{μ-Øn¬ ]n Sn tXma-kv Fw.-]n \n¿-h-ln-®p. A-£b-bp-am-bn bq-\n-b≥ _m-¶v k¿ho-kn-s\ _-‘n-∏n-°p-∂ C¥y-bn-se X-s∂ B-Zy kw-hn[m-\-am-Wv am-¶p-f-Øv \n-e-hn¬ h-∂-Xv. bq-\n-b≥ _m-¶n-s‚ imJ-bpw F.-Sn.Fw kw-hn-[m-\hpw am-¶p-f-Øv D-S≥ {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-°pw. tk-\m-]-Xn, im-¥≥-]m-d, tXm-{]mw-Ip-Sn {]-tZ-i-ß-fn¬ Iq-Sn bq-\n-b≥ _m-¶n-s‚ im-JIƒ Xp-d-°pw. hn-hn-[ _m-¶p-Ifp-sS 95 In-tbm-kv-Ip-I-fm-Wv Pn√-bn¬ B-cw-`n-°p-∂-Xv. kwÿm-\-Øv A-£-b tI-{μ-ß-fpsS ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS-bm-Wv In-tbm-kv-I-pIƒ {]-h¿-Øn-°p-

Ip-a-fn: X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v tIc-f-Øn-te-°p sXm-gn-em-fn-I-fpam-bn h-∂ Po-∏v A-]-I-S-Øn¬s∏-´v H≥-]-Xp t]¿-°v ]-cn-t°‰p. H-∂-c a-Wn-°q-dn-\p ti-j-amWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-h-sc Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-°m-≥ X-an-gv\m-Sv t]m-en-kv X-øm-dm-b-sX-∂v B-t£-]w. A-]-I-S-Øn¬- ]-cn-t°-‰ Xan-gv-\m-Sv Kq-U-√q¿ kz-tZ-in-bpw Po-∏v ss{U-h-dp-am-b ap-Øp-Ipam¿(28), s]-cp-am-bv(45), A-cpW(40), h-\-Øm-bv(35), t]-bΩ(50), t]-®n-b-Ω(45), e-£van(38) F-∂n-h-sc I-ºw k¿°m¿ B-ip-]-{Xn-bn-epw Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°-‰ t]-®n-b-Ω (50), e-£v-an(50), kp-[(35)F∂n-h-sc tX-\n sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se B-d-c-

tIm«bw sa-Un-¡Â tIm-f-Pv kq-{]-−v Hm-^n-kn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv

∂-Xv. C-Xp-h-gn _m-¶p-I-sf B{i-bn-°m-sX X-s∂ s]m-Xp-P-\߃-°v ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øm\pw A-°u-≠v Xp-d-°m-\pw Ign-bpw. `m-hn-bn¬ ap-gp-h≥ _m¶n-Mv tk-h-\-ß-fpw D-]-t`m‡m-hn-\v kz-¥w {]-tZ-i-Øp-Xs∂ A-£-b h-gn e-`y-am-hpw. A-£-b _m-¶n-Mv In-tbm-kv-Iv h-gn ]p-Xp-Xm-bn A-°u-≠v Xpd-°m-\pw A-°u-≠v _m-e≥-kv A-dn-bm-\pw ]-Ww \n-t£-]n°m-\pw ]n≥-h-en-°m-\pw C-X-c A-°u-≠n-te-°v ]-Ww am-‰m\pw km-[n-°pw. -B[m¿ A-[njvTn-X-am-bn ]-W-an-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øm-\pw A¿-l-cm-b Kp-Wt`m-‡m-°ƒ-°v s]≥-j-\p-Ifpw k-_v-kn-Un-I-fpw B-[m-dpam-bn _-‘n-∏n-® A-°u-≠v hgn e-`n-°m-\pw In-tbm-kv-Iv h-gn km-[y-am-hpw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U

A-e-Iv-kv tPm-k-^n-sâ cm-{ão-b _-Ôw kn.-_n.-sF A-t\z-jn-¡-Wsa¶v ]Ø-\w-Xn-´: B-Uw-_-c Im¿ C-d-°p-a-Xn sN-bv-Xv tIm-Sn-°-W°n-\v cq-]-bp-sS \n-Ip-Xn sh-´n-∏v \-S-Øn-b A-e-Iv-kv kn tPm-k^n-s‚ -cm-jv-{So-b-˛-`-c-W-cw-K-ß-fn-se D-∂-X-cp-am-bn-´p-≈ _-‘w kn.-_n.-sF A-t\z-j-n°W-sa-∂v P-\-Xm-Zƒ (F-kv) Pn-√m {]-knU‚ v A-e-Iv-kv I-Æ-a-e {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. 2012 P\p-h-cn-bn¬ U-b-d-Iv-S-td-‰v Hm-^v d-h-\yq C‚-en-P≥-kv ssl-Zcm_m-Zn-se jw-km-_m-Zv hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ \n-∂v AeIv-kns\ A-d-Ãv sN-bv-Xv sXm-≠n km-[-\-am-b hym-P ]m-kv-t]m¿-´v k-lnXamWv tI-cf t]m-en-kn-s\ G¬-∏n-®Xv. ]q-P-∏p-c P-bn-en-te-°v h-cp-∂ h-gn hym-P ]m-kv-t]m¿-´v {]-Xn-sb G¬-∏n-®v ap-°n-b kw-`hw C-t∏m-gpw A-⁄m-X-am-Wv. tIm-^-t]m-k \n-b-a-{]-Im-cw A-dÃv sN-bv-X {]-Xn-bp-sS hym-P-]m-kv-t]m¿-´v \-jv-S-s∏-´-X-S-°-ap-≈ Zp-cq-l-X-Iƒ A-t\z-j-W ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-w.

‚ v jm-Pn am-Xyp N-S-ßn¬ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. Pn-√m ]-©mb-Øv sa-w_¿ kp-io-em B-\μv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tZhn-Ip-fw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v I-dp-∏v kzm-an ]m-kv _p-°v hn-X-c-W D-Zv-Lm-S-\-hpw Pn-√m πm-\nMv Hm-^nk¿ sI -Pn i-¶-c-\m-cm-b-W≥ ]-W-an-S-]mSv D-Zv-Lm-S-\-hpw \n¿-h-ln-®p. bq-\n-b≥ _m-¶v do-Py\¬ am-t\-P¿ ]n -F-kv cm-P≥ ]-≤Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. A-£-b Akn- v Pn-√m tIm- -HmUn-t\‰¿ F-kv k-_q-d _o-hn dn-t∏m¿´v A-h-X-cn-∏n-®p. eo-Uv _m-¶v am-t\-P¿ _m-_p K-tW-jv kzmK-X-hpw am-¶p-fw A-£-b kwcw-`-I-\m-b jn-_p hn F≥ \-μnbpw ]-d-™p. {Km-a tªm-°v ]©m-b-Øv P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw hym-]m-c {]-ap-J-cpw ]-s¶-SpØp.

h-´-∏m-d kz-tZ-in-\n-bm-b bp-hXn-bp-sS ho-´n-se-Øn-®v sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øn. bp-h-Xn B-sf Xn-cn-®-dn-™Xn-\v ti-jw C-∂-se ssh-Io-´mWv A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-bm-sf C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw. {]-k-h-sØ Xp-S ¿-∂v Ip-™n-\v ap-e-bq-´m≥ t]mepw ]-c-k-lm-bw tX-tS-≠ Ah-ÿ-bn-em-bn-cp-∂p bp-h-Xn-. tZ-hn-Ip-fw kn. sF hn-im¬ tPm¨-k¨. Im-¥-ºm-d F-kv. sF Fw hn ]u-tem-kv F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv jn_p-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Np\-°-c hS-°v \q-dp¬ Ckvvemw P-amA-Øv ]-≈n `m-c-hmln-Ifm-b Nm-cpw-aq-Sv t]-cq¿°m-cm-◊ l-ko-\m a≥-kn-en¬ A-–p¬-d-lv -am≥, Np\-°c tIm-´p-I√n¬ ju-°-Øv (A[ym-]I≥, Np\-°-c hn.F-®v.F-kv.kn.), ]m-d-bn-¬ A-–p¬ P-∫m¿, A-Pv-a¬ a≥-kn-en¬ A--–p¬-hm-lnZv, ]p-∂-∏-d-ºn¬ k-eow, ]p-¥-te-Øv ]p-Ø≥-ho´n¬ jw-kp-±o≥ F-∂n-h-sc-bmWv Ip-‰-°m-c-\m-sW-∂v tImSXn I-s≠-Øn-b-Xv. A-–p¿-d-lv -am-\v c-≠p-h¿jw ITn-\ X-S-hpw 10,000 cq-] ]n-

g-bpw a-‰p {]-Xn-Iƒ-°v H-cp h¿jw ITn-\ X-S-hpw 5,000 cq-] hoXw ]n-g-bp-amWv in-£. kv-{Xosb A-]-am-\n-®p-sh-∂ Ip-‰w-IqSn sN-bv-X-Xn-\m-Wv H-∂mw-{]-Xn°v c-≠p-h¿-jw XS-hv e-`n-®Xv. {]-Xnbm-b Nm-cpw-aq-Sv t]-cq¿ Im-cm-◊ Fw F®v a≥-kn-en¬ ap-kvX-^m dm-hpØ-sd tImS-Xn sh-dp-sX-hn-´p. a-s‰m-cp {]-Xnbmb Pn Pn Imknw tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pm-cm-hmXn-cp-∂-Xn-s\ XpS¿-∂p A-bmƒ-s°-Xn-tc tImSXn A-d-kv-‰p hmd-≠v ]p-d-s∏-Sphn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. ]-≈n-bn-te-°p≈ s]m-Xp-h-

gn-bp-sS h-i-Øm-bp-≈ A-Pn-Xbp-sSbpw a‰pw h-kv-Xp-hn-te°p-≈ {]-thi-\w X-S- -s∏-SpØn- P-amA-Øv `m-c-hm-ln-Iƒ \n¿am-W {]-h¿Ø-\w \-S-Ønb-Xn-s\ tNmZyw sN-bv-X-Xn-ep≈ hn-tcm-[w \n-an-Ø-am-bn-cp∂p D-]-{Z-hw. t{]m- k n- I yq- j - \ p- t h- ≠ n Akn. ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ a-t\m-Pv tPm¨ lm-P-cmbn. ]ng Cu-Sm-°p-∂ Xp-I-bn¬ \n-∂p 10,000 cq-] A-Pn-X-bv-°pw 5,000 cq-]m-ho-Xw apw-Xm-kn\pw sFj°pw sIm-Sp-°m \pw tImS-Xn D-Ø-c-hmbn.

F-kv.-F-^v.-sFþ-sI.-F-kv.-bp. {]-hÀ-¯-IÀ G-äp-ap-«n; B-dp-t]À-¡v ]-cn-¡v ]-Ø-\w-Xn-´: tIm-f-Pv bq-\n-b ≥ Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ sNm-√n- Fkv.-F-^v.-sF.-˛-sI.-F-kv.-bp {]h¿-Ø-I¿ G-‰p-ap-´n. kw-`-hØn¬ B-dp hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. Fw.-Pn. k¿-h-I-emim-e bq-\n-b≥ Xn-c-s™-Sp-∏nse P-b-]-cm-P-b-ß-sf sNm-√nbm-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ Im-tXm-en°-‰v tIm-f-Pn-epw P-\-d¬ B-ip]-{Xn-bn-ep-am-bn kw-L-´-\w \-S∂-Xv. kw-L¿-j-Øn¬ F-kv. F^v.-sF. Im-tXm-en-°-‰v tIm-f-Pv bq-\n-‰v sk-{I-´-dn hn-\o-jv(20), tIm-∂n G-cn-bm sk-{I-´-dn AJn¬(19), tIm-∂n G-cn-bm {]kn-U‚ v A-\o-jv(29) {]-h¿-ØI-cm-b hn-jv-Wp, A-a¬ F-∂n-

h¿-°pw sI.-F-kv.-bp. Pn-√m sk-{I-´-dn A-^v-k¬ hn sjbvJn-\pw ]-cn-t°-‰p. a¿±-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰- -Fkv.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-sc ]Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn-se-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Cu k-a-b-w -Nn-In ¬-k tX-Sn-sbØn-b sI.-F-kv.-bp. Pn-√m sk{I-´-dn A-^v-k¬ hn sj-bv-Jpw F-kv.F-^v.sF {]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠m-bn. XpS¿-∂v A-^v-k¬ hn sj-bv-Jn-\v {Iq-c-am-bn a¿-±-\-ta‰p. hn-h-cw A-dn-™v C-cphn-`mK-Øn-epw-s∏-´ Iq-Sp-X¬ hn-Zym ¿-Yn-I-fpw bp-h-P-\ kw-L-S-\m t\-Xm-°-fpw \-K-c-k-`m Iu ¨kn-e¿-am-cpw B-ip-]-{Xn-bn-se-

cphn-`m-KØn¬-s∏-´ hn- Z ym¿- Y n- I sf-bpw B-ip]-{Xn tImw]u-≠n¬ \n∂p ]p-d-Øm°n. C-Xn-\n-Sbn¬ sI.-Fkv.-bp. {]-h¿Ø-I¿ t]men-kv tÃ-jsI.F-kv.bp Pn√m sk-{I´-dn A-^v-k¬ \n-te-°v am¿hn sj-bvJpw \-K-ck-`m sN-b¿-am≥ ®v \-S-Øp-IF kp-tc-jv-Ip-amdpw Bip-]-{Xn-bn¬ bpw sN-bv-Xp. Øn-. C-tXm-sS ]-Ø-\w-Xn-´ kn.- C-∂v Imw-]-kp-I-fn¬ {]-Xn-tjsF. a-[p _m-_p-hn-s‚ t\-Xr- [ Zn-\m-N-c-Ww \-S-Øp-sa-∂v Xz-Øn¬ Iq-Sp-X¬ t]m-en-sk- t\-Xm-°ƒ ]-d-™p.- Xp-S¿-∂v Øn ]-cn-k-c-Øv X-º-Sn-® C- cm-{Xn H-º-tXm-sS C-cp-hn-`m-K-

Øn-s‚-bpw Iq-Sp-X¬ {]-h¿-ØI¿ kw-L-Sn-s®-Øn. C-tX XpS¿-∂p ho-≠pw kw-L¿-jw D≠m-bn. C-Xn-\n-sS B-ip-]-{Xn-°v ]pd-Øv kw-L-Sn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ B-ip-]-{Xn-°p-≈n-te-°pw t]men-kn-\v t\-sc-bpw I-s√-dn™p. I-t√-dn¬ \-K-c-k-`m sNb¿-am≥ F kp-tc-jv-Ip-am-dn-\pw B-d≥-ap-f F-kv.sF kn hnt\m-Zv-Ip-am-dn-\pw ]-cn-t°-‰n-´p ≠v. Xp-S¿-∂v kn.sF-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kwLw em-Øn-ho-in. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´ aq-t∂m-fw sI.Fkv.bp {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øn-´p-≠v.

]m-N-I hm-XI tNmÀ-¨- I-s−-¯p-¶ D-]-I-c-W-hp-ambn ap-l-½ E-jn-tIiv 

A-–p- -emw s]m-∂m-Sv

a-Æ-t©-cn: ]m-N-I-hm-X-I tNm¿-®-bp-≠m-bm¬ A-em-dw ap-g-ßp-∂ D-]-I-c-W-am-Wv apl-Ω E-jn-tI-in-s‚ ]p-Xn-b I≠p-]n-Sn-Øw. C-Xn-\-Iw H-t´sd ]-co-£-W-߃ \-S-Øn hnP-bn-® Xs‚ ]p-Xn-b I-≠p-]nSn-Øw h≥ A-]-I-S-߃ H-cp ]-cn-[n-h-sc-sb-¶n-epw ]-cn-l-cn°m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv bp-hmhn-s‚ A-`n-{]m-bw. hm-X-I-hp-am-bn t]m-hp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS Xm-sg ]n-∂n-

em-bm-Wv Cu D-]-I-c-Ww ÿm]n-t°-≠-Xv. Hm-Sn-s°m-≠n-cns° Kym-kv tNm¿-®-bp-≠mbm¬ ]n≥-`m-K-Øv L-Sn-∏n-®ncn-°p-∂ D-]-I-c-Ww Xn-cn-®-dnbpw. A-t∏mƒ-X-s∂ ss{U-hdp-sS Iym-_n-\-I-Øv ÿm-]n®n-cn-°p-∂ A-em-dw i-–n-°pI-bpw sN-øpw. F¬.]n.Pn., h-b¿-e-kv Un‰-Œ¿ A-em-dw F-∂p t]-cn-´n-cn°p-∂ Cu D-]-I-c-W-Øn-\v FÆm-bn-cw cq-]-tbm-fw sN-e-hv h-cpw. t]m-Ãn¬ I-b-dm-sX Xs∂ 11 sI.hn sse-\n¬ ssh-

Zyp-Xn {]-h-ln-°p-∂p-t≠m-sb∂v ]-cn-tim-[n-°p-∂ D-]-I-cWw E-jn-tI-iv t\-c-sØ I≠p-]n-Sn-®n-cp-∂p. ho-Sn-s‚ `nØn-°p-≈n-epw ]p-d-Øp-ap-≈Xp-am-b C-e-Iv -{Sn-Iv h-b-dn-se ssh-Zyp-Xn X-S- w A-dn-bm-\pw `n-Øn-s]m-fn-°m-sX X-s∂ XI-cm-dv ]-cn-l-cn-°m-\pw I-gn-bp∂ Cu D-]-I-c-Ww ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ]-co-£Ww \-S-Øn an-I-hp-‰-Xm-sW∂v t_m-[y-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. hm-l-\m-]-I-S-߃ Ip-d-bv-°p∂-Xn-\p-≈ D-]-I-c-W-am-Wv a-

s∂ ss{U-h¿-°v Pm-{K-Xm \n¿tZ-iw \¬-Ip-∂ A-em-d-Øns‚ {]-h¿-Ø-\w B-e-∏p-g shln-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ t\cn¬ Im-Wp-I-bpw hn-e-bn-cpØp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. lu-kv t_m-´p-Iƒ Dƒ-∏sS-bp-≈ P-e-bm-\-ß-fn¬ sh≈w I-b-dn A-]-I-S-߃ D-≠mhp-∂-Xn-\v ap-tº A-em-dw ap-ghnI-kn-∏n-s®-Sp-Ø D-]-I-cßp-∂ D-]-I-c-W-hpw E-jn-tIW-hp-am-bn E-jn-tIiv in-s‚ I-≠p-]n-Sn-Ø-Øn¬ s]-Spw. tN¿-Ø-e F-kv.F≥ s‰m-cp I-≠p-]n-Sn-Øw. A-]-I-S ta-J-e F-Øp-∂- tIm-f-Pn¬ {]o Un-{Kn ]m-kmXn-\v 200 ao-‰¿ A-I-se h-®p-X- b E-jn-tI-in-\v Ip-´n-°m-ew ap-

]cnNbw

X¬ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kn-t\m-Sv A-Xn-bm-b I-º-am-bn-cp-∂p. U¬-ln-bn¬ \n-∂p {]-kn-≤oI-cn-°p-∂ ]-e-X-cw sS-Iv-t\mf-Pn ]p-kv-X-I-߃ hm-bn-®mWv I-≠p-]n-Sn-Ø-ß-fp-sS A-dnhp-Iƒ k-ºm-Zn-®-Xv. ap-l-Ω Nn-d-bn¬ ]-tc-X-\mb kp-Ip-am-c-s‚-bpw c-Xv-\-Ωbp-sS-bpw a-I-\m-Wv 38 h-b- pIm-c-\m-b E-jn-tI-iv. B-e-∏pg hm-´¿ {Sm≥-kv-t]m¿-´v U-b-dŒ¿ Hm-^n-kn-se bp.Un. ¢m¿°m-b ip-`-tamƒ k-tlm-Z-cnbm-Wv.


{]mtZ-inIw F-kv.-Un.--]n.--sF. \-K-c-k-`-bn-te-¡v {]-Xn-tj-[-amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n

04 s^-{_phcn 2014 sNmΔ

]cn-]mSn  ]-Ø-\w-Xn-´ Su¨ lmƒ: Fw.Fkv.Fw t{]m^vtImWns‚ `mKambn C≥ssk‰v CkvemanIv FIvkn_nj≥-˛cm-hnse 8.00.  Ipf\S ]\ßmSv ]cpae°m-hv tZhot£-{Xw: aIc-tchXn {]XnjvTmhm¿jn-Ihpw Im-hn¬-ASnb¥chpw \qdpw]m--epw˛cm-hnse 7.00.  Ipº-g: F-kv.F≥.Un.]n tbm-Kw Kp-cptZ-h t£-{X-Ønse {]-Xn-jvTm hm¿jn-I atlm¬-k-hw˛cm-hnse 8.00  ]-Ø-\w-Xn-´: sF.F≥.]n t\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-Œ-td-‰v am¿®v˛cm-hn-se 10.30  ]-Ø-\w-Xn-´ tIm˛Hm-]-td‰o-hv tIm-fPv: tI-c-f im-kv-{X km-ln-Xy ]-cnj-Øv kw-L-Sn∏n-°p-∂ \m-S-I-bm-{X: cm-hnse 10.00

Adnbn-¸pIÄ

A£b tI{µ-§Ä¡v At]£ £Wn¨p ]Ø\wXn´: Pn√-bn¬ Hgnhp≈ 41 ÿe-ß-fn¬ A£b tI{μ-߃ Bcw-`n-°p-∂-Xn\v At]£ £Wn-®p. P\p-hcn 25 apX¬ s^{_p-hcn 12 hsc Hm¨sse-\mbn At]-£n°mw. Hgn-hp≈ ÿe-߃ NphsS. Xt±i kzbw-`-cW ÿm]\ß-fpsS t]cv {_m °‰n¬. Ip-ºg PMvj≥, tImtfPv PMvvj≥, ap≠¨p-tIm-´bv°¬, tamSn-∏-Sn, IÆ-¶c (]Ø-\w-Xn´ ap\n-kn-∏m-en-‰n), apØq¿, a™m-Sn, ss{]h‰v _kv Ãm≥Uv PMvvj≥, Xncpaq-e-]p-cw, Gd-¶m-hv-˛-Im-hpw`mKw PMvvj≥ (Xn-cp-h√ ap\nkn-∏m-en-‰n), aq∂m-fw, ]∂nhng CuÃv, Icp-hm‰ PMvvj≥ (A-Sq¿ ap\n-kn-∏m-en-‰n), hb-eØe PMvvj≥ (sN-dp-tIm¬), ]qt°mSv (Ce-¥q¿), s]møm\n¬ (tIm-g-t©-cn), ]p∂bv°mSv (a-√-∏p-g-t»-cn), IWap°v (\m-c-ßm-\w), Cc-hn-t]cq¿ PMvj≥ (C-c-hn-t]-cq¿), ]pd-a‰w PwKvj≥ (]p-d-a-‰w), tXmWn-∏pg (tXm-´-∏p-g-t»-cn), sFc-h¨ (A-cp-hm-∏p-ew), sh´q¿ (a-e-bm-e-∏p-g), tX°ptXmSv (X-Æn-tØm-Sv), tIm´bv°Iw (B-d- p-f), Ce-hpwXn´ (sa-gp-th-en), amcn-°¬ (B-\n-°m-Sv), I√q-∏md PMvvj≥ (I-√q-∏m-d), Rm¬`mKw (I-hn-bq¿), Xobm-Sn-°¬ (sIm-‰-\m-Sv), ap°q¿ (Ip-∂¥m-\w), sNdp-tXmSv (a-√-∏≈n), hmb-\-ime PMvj≥ (Xp-º-a¨), Nmem-∏-dºv (sImSp-a¨), sXtßen (Ip-‰q¿), Xp¨≥πmhv (s\-Sp{ºw), kzman-]mew (s]-cn-ß-c), CSapdn (\m-dmWwaq-gn), ]qh≥ae (dm-∂n˛Aßm-Sn), Xpem-∏≈n (dm-∂n-˛-s]-cp-\m-Sv), Ipº-fmws]mbvI (h-S-t»-cn-°-c). kmaqly {]Xn-_-≤-Xbpw kwcw-`-IXz tijn-bp-ap≈ 18 hbkp ]q¿Øn-bm-b-h¿°v At]-£n-°mw. {]o˛Un{Kn/XØpey tbmKy-Xbpw Iºyq-´¿ ]cn-⁄m-\-hp-ap¨≠m-bn-cn-°-Ww. Xm¬]-cyap-≈-h¿ Ub-d-IvS¿, tIcf kwÿm\ sF.-Sn.-an-j≥ F∂ t]cn¬ Xncp-h-\-¥-]pcØv amdm-hp∂ tZikm¬IrX/sjUyqƒUv _m¶p-I-fn¬ \n∂pw 250 cq]bpsS Unam≥Uv {Um^v‰v FSpØ tijw Akshaya.kemeteric.com/ aes/registration F∂ sh_ven¶n¬ At]£ \¬I-Ww. Hm¨sse-\mbn At]£ ka¿∏n-°p-tºmƒ tbmKyX sXfn-bn-°p∂ k¿´n-^n-°-‰pIƒ, ta¬hn-em-kw, t\‰n-hn-‰n, {]mbw, sXmgn¬ F∂nh sXfn-bn-°p∂ k¿´n-^n-°-‰pIƒ, t^mt´m, Xncn-®-dn-b¬ tcJ, sI´nSap-s≠¨-¶n¬ DSa-ÿm-h-Imi k¿´n-^n-°‰v F∂nh kvIm≥ sNbvXv A]vtemUv sNø-Ww. Un.-Un.\-º¿ At]-£-bn¬ hy‡ambn tcJ-s∏-Sp-Ø-Ww. A]vtemUv sNbvX At]-£bpsS kzbw km£y-s∏-SpØnb {]n‚pw lmP-cm-°nb tcJ-I-fpsS Akepw ]I¿∏pw Un.-Unbpw At]-£-I≥ s^{_p-hcn 17 \v 4.30 \p apºv ]Ø-\w-Xn´ sle≥ ]m¿°n¬ {]h¿Øn-°p∂ A£b Pn√m t{]mPIvSv Hm^o-kn¬ t\cn´v ka¿∏n-°W-sa∂v A£b Akn- v Pn√m tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ Pn -apcp-I≥ Adn-bn-®p. hni-Z-hn-h-c߃°v 0468 2322708, sh_vssk‰v www.akshaya.kerala.gov. in.

DuÀPnX \nIpXn ]ncnhv Hma-√q¿: {Kma-∏-©m-b-Ønse Du¿PnX \nIpXn ]ncn-hns‚ `mK-ambn sI´n-S-\n-Ip-Xn, hkvXp-\n-Ip-Xn, sXmgn¬ \nIp-Xn, ssek≥kv ^okv F∂nh \msf apX¬ 14 hsc IeIvv j≥ sk‚-dp-I-fn¬ kzoI-cn-°pw. hmg-ap´w bp.]n-.Fkv PMvj-\n¬ A©n\pw skmssk‰n PMvj-\n¬ Bdn\pw ]pØ≥]o-SnI Fw.Fkv.kn.F¬.]n. kvIqƒ PMvj-\n¬ Ggn\pw No°\m¬ PMvj-\n¬ 10\pw ]∂ymen Kh¨sa‚ v bp.]n.Fkv PMvj-\n¬ 11\pw ]d-b\men IΩyq-Wn‰n sk‚-dn¬ 12\pw Hma-√q¿ Aºew PMvj\n¬ 13\pw ]pØ≥]o-SnI j´¿ PMvj-\n¬ 14\pw \nIpXn kzoI-cn-°pw.

h-gn-tbm-c-°-®-h-S-°m-sc \-K-c-k-`m ]-cn-[n-bn¬ X-s∂ ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v F-kv.U -- n.--]n.--sF.-- ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-`-bn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v

]-Ø-\w-Xn-´: km-[p-°-fm-b hgn-tbm-c-°-®-h-S-°m-sc \-K-ck-`m ]-cn-[n-bn¬ X-s∂ D-Nn-Xam-b ÿ-ew I-s≠-Øn ]p-\-c[n-h-kn-∏n-°-W-sa-∂pw `-c-W˛-{]-Xn-]-£-Øn-s‚ C-c-´-Øm∏v A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v F-kv.U -- n.--]n.--sF.--]Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-`-bn-te-°v am¿-®v \-S-Øn. I-Æ-¶-c-bn¬ \n∂m-Wv am¿-®v B-cw-`n-®-Xv. Pn√m {]-kn-U‚ v A-º-\m-Sv taml-\≥ [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tI-{μ-k¿-°m¿ h-gn-tbm-c°-®-h-S-°m-sc kw-c-£n-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v \n-b-aw ]m m-°p-I-bpw tIm-S-Xn-Iƒ ]mh-ß-sf D-]-{Z-hn-°p-∂ \-S-]-S-nIƒ-°v F-Xn-cv \n¬-°p-tºmgpw A-[n-Im-cn-Iƒ Ip-Ø-IIƒ-°v s]m-Xp-hn-]-Wn-bn-te-

°v I-S-∂p-h-cm-\p-≈ h-gn-sbmcp-°m≥ th-≠n-bm-Wv h-gn-tbmc-°-®-h-S-°m-sc t{Zm-ln-°p-∂ \-S-]-Sn-Iƒ-°v Iq-´p-\n¬-°p-∂sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v Fw sI \m-k-dp-±o≥ A-[y-£-X hln-®p.--Pn-√m ssh-kv {]-knU‚ v F B¿ _p-lm-cn, a-fiew sk-{I-´-dn A-\o-jv ]-≈n-ap°v, \n-bm-kv sIm-∂-aq-Sv, km_p kw-km-cn-®p. ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v ]o¿ ap-l-Ω-Zv, A-\-kv ]-Ωw, sj-ao¿, k-eow, dn-bm-kv am¿-®n\v t\-Xr-Xzw \¬-In. \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ ssi-e-P F-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sN-b¿-am-\v \n-th-Z-\w \¬-In.

Sn.-kn Un-t∏m-sb X-cw-Xm-gvØm≥ A-Wn-b-d-bn¬ \-S-°p∂ \o-°w D-t]-£n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v F¬.-Un.-F-^v \K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am¿ C∂v ssh-Io-´v \m-ep-ap-X¬ ]-Ø\w-Xn-´ Un-t∏m-bn¬ [¿-W \-SØpw. Pn-√m B-ÿm-\-tØ-°p-≈ K-Xm-K-X ku-I-cyw h¿-[n-∏n°m≥ Fw.-kn tdm-Uv h-gn-bp-≈ Ip-td sj-Uyq-fp-Iƒ sN-ø-Wsa-∂pw F¬.-Un.-F-^v \-K-c-k`m I-£n-tbm-Kw B-h-iy-ap-∂bn-®n-´p-≠v. A-[n-Im-c tI-{μ-ß-fn¬ Pn√m B-ÿm-\-Øn-s‚ {]m-[m\yw X-I¿-°m≥ \-S-°p-∂ \o°-sØ {]-Xn-tcm-[n-°m-\pw Fw.-F¬.-F-bp-sS-bpw Fw.-]nbp-sS-bpw I-Æv Xp-d-∏n-°m-\p]-Ø-\w-Xn-´: sI.-F-kv.-B¿.- am-Wv [¿-W \-S-Øp-∂-Xv.

[À-W \-S-¯pw

Pn-Ãm tÌ-Un-bw C³-tUmÀ tÌ-Un-b-am-¡m³ Fw.--FÂ.--F. ^-−n \n-¶v ip-]mÀ-i-bn-à Fw.--FÂ.--F. ^-−v hn-\n-tbm-Kw: aq-¶mwX-h-W-bpw cm-Pp G-{_-lmw ap-¶n ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m tÃ-Un-bw C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-am-°m≥ aq-∂p tIm-Sn cq-] Fw.---F¬.---F. ^-≠n¬ \n-∂pw A-\p-h-Zn-s®∂ t]-cn¬ \-K-c-Øn-ep-b-cp-∂ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ I-f-sh∂v hn-h-cm-h-Im-i tc-J. Pn-√m tÃ-Un-bw C≥-tUm¿ tÃ-Un-bam-°n am-‰p-∂-Xn-\v aq-∂v tIm-Sn cq--] A-\p-h-Zn-® B-d≥-ap-f Fw.--F¬.---F. sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿°v A-`n-hm-Zy-ß-f¿-∏n-®v ^-fv-Ivkv t_m¿-Up-Iƒ B-d≥-ap-f \ntbm-P-I a-fi-e-Øn-epw ]-Ø\w-Xn-´ \-K-c-Øn-se hn-hn-[ tIm-Wp-I-fn-epw hym-]-I-am-bn {]-Xy-£-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m tÃ-Un-bw C≥-tUm¿ tÃ-Un-bam-°n am-‰p-∂-Xn-\v H-cp cq-] t]m-epw Pn-√-bn-se H-‰ Fw.--F¬.---F-am-cpw A-\p-h-Zn-®n-´n-s√∂pw s{]m-t∏m-k¬ t]m-epw \¬-In-bn-´n-s√-∂pw A-kn. Uh-e-]v-sa‚ v I-Ωo-j-W-dp-sS Hm^n-kn¬ \n-∂pw hn-h-cm-h-Im-i {]-h¿-Ø-I≥ d-jo-Zv B-\-∏m-d°v \¬-In-b a-dp-]-Sn-bn¬ hy-IvX-am-°p-∂p. 2013˛2014 km-ºØn-I h¿-jw A-h-km-\n-°m≥ c-≠v am-kw am-{Xw A-h-ti-jns° Pn-√-bn-se Fw.-- -F¬.-- -F.--am-cp-sS {]m-tZ-in-I ^-≠v hn\n-tbm-K-Øn¬ 98 i-X-am-\w XpI hn-\n-tbm-Kn-®v aq-∂mw X-hW-bpw dm-∂n Fw.-- -F¬.-- -F.

]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m tÃ-Un-bw C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-am-°m≥ aq-∂p tIm-Sn cq-] Fw.---F¬.---F. ^-≠n¬ \n-∂pw A-\p-h-Zn-s®∂ t]-cn¬ \-K-c-Øn-ep-b¿-∂ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv .--- p-sS ^-≠n¬ \o-°n-bncm-Pp G-{_-lmw ap-∂n-se-Øn. F¬.---Fb H-cp-tIm-Sn cq-] ho-Xw B-Wv Hm- cn-∏m-bn 2,85,796 cq-]-bm-WvA-htcm Fw.---F¬.---F-bv-°pw A-\p-h- ti-jn-°p-∂-Xv. 2013˛-2014 km-º-Øn-I h¿Zn-®n-cp-∂-Xv. 97,14,204 cq-] cm-Pp G-{_-lmw Fw.---F¬.---F. hn-\n- j-sØ Fw.---F¬.---F. ^-≠v hn-\ntbm-Kn-®p I-gn-™-Xm-bn I-W- tbm-K-Øn¬ c-≠mw ÿm-\w Nn--‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.---F¬.--°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂p. 2011˛2012, 2012˛2013 km-º- F.---bv-°m-Wv. 91,53,873 cq-] sN-eØn-I h¿-j-hpw Fw.---F¬.---F. ^- h-gn-®m-Wv Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ ≠v hn-\n-tbm-K-Øn-epw `-c-Wm- Fw.---F¬.---F. c-≠mw ÿm-\-sØ\p-a-Xn hm-ßn-b-Xn-epw H-∂mw Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. 2012-˛-2013 ÿm-\w cm-Pp G-{_-lm-an-\m- km-º-Øn-I h¿-j-sØ Fw.--bn-cp-∂p. cm-Pp G-{_-lmw Fw.--- F¬.---F-am-cp-sS {]m-tZ-in-I ^-

sI.--F-kv.-bp. bp.-]n.-F kÀ-¡m-cn-sâ t\-«-§Ä P-bn-¨p P-\-§-fn \n-¶v a-d-¨p-]n-Sn-¡m-\p-Å hntIm-g-t©-cn: tIm-g-t©-cn sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pv bq-\n-b≥ {i-a-w hn-P-bn-¡n-Ã: ]n sP Ip-cy³ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ sI.---F-kv.b --- p. Xn-cp-h-√: A-gn-a-Xn B-tcm-]W-ß-fp-sS ]p-I-a-d kr-„n-®v bp.-]n.-F k¿-°m-cn-s‚ t\-´ßƒ P-\-ß-fn¬ \n-∂v a-d-®p-]nSn-°m-\p-≈ {i-a-߃ hn-P-bn°n-s√-∂pw C-¥y≥ P-\-X bp.]n.-F k¿-°m-cn-s\ ho-≠pw A[n-Im-c-Øn-te-‰p-sa-∂pw cm-Pyk-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ipcy≥. bp.-Un.-F-^v Pn-√m t\-Xrtbm-Kw Xn-cp-h-√-bn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. hy-Xy-kv-X A-`n-{]m-b-ßsf-bpw ho-£-W-ß-sf-bpw hnim-e-a-t\m-`m-h-tØm-sS Dƒ-

s°m- ≈ p- I - b pw- k zmw- i o- I - c n°p-I-bpw sN-øp-∂ D-Zm-Ø cm{„o-b kw-kv-Im-c-am-Wv ap-∂Wn-bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ tIm-¨-{K- n-t‚-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p. bp.-Un.-F-^v Pn√m sN-b¿-am≥ hn-Œ¿ Sn tXm-akv A-[y-£-X h-ln-®p. I¨ho--\¿ ]-¥-fw kp-[m-I-c≥, Bt‚m B‚-Wn Fw.-]n, Un.-kn.kn {]-kn-U‚ v ]n tam-l≥-cmPv, k-Xo-jv sIm-®p-]-d-ºn¬, AUz. a-Æ-Sn A-\n¬, k-a-Zv sa-{]Øvv, tPm F-Æ-bv-°m-´v, sI B¿ l-co-jv, k-t\m-Pv ta-a-\, Sn Fw tPm-k-^v -kw-km-cn-®p.

hn-P-bn-®p. ]-Xn-\m-ev ko-‰n¬ ]{¥-≠n-epw sI.---F-kv.b -- p hn-P-bwt\-Sn. sN-b¿-am≥, ssh-kv sNb¿-am≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn, amK-kn≥ F-Un-‰¿, Iu¨-kn-tegv-kv Xp-S-ßn-b F-√m ko-‰n-epw sI.--F-kv.b -- p hm-Wv hn-P-bn-®-Xv. `m-c-hm-ln-I-fm-bn km-Pp tXm-akv (sN-b¿-am≥), P¿-en≥ (sshkv sN-b¿-am≥) , Pn-_n≥ jn_p(-P-\-d¬ sk-{I-´-dn), am-Kkn≥ F-Un-‰¿ (A-\q-]v), ªk≥, Pn-tPm- t‰mw-cm-Pv (Iu¨kn-te-gv-kv), hn-im¬ hn s-- s](B¿-Sv-kv ¢-∫v sk-{I-´-dn) F∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.--

tam-j-W em-]v-tSm-¸p-IÄ I-s−-Sp-¯ kw-`-hw: aq-¶p-t]À I-Ì-Un-bn Xn-cp-h-√: Bƒ-Øm-a-k-an-√mØ ho-´n¬ \n-∂v tam-j-W em]v-tSm-∏p-Iƒ I-s≠-Sp-Ø tIkn-se {]-Xn-I-sf-∂p kw-i-bn°p-∂ aq-∂v _m-e≥-am-sc t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xm-bn kq-N-\. In-g-°≥-ap-dn-bn-se hn-tZ-i-a-ebm-fn-bp-sS ho-´n¬ \n-∂m-Wv A-

Sp-Øn-sS em-]v-tSm-∏p-Iƒ Is≠-Sp-Ø-Xv. am-k-߃-°p ap-ºv Xn-cp-h√ U-b-‰n¬ \n-∂pw tam-j-Ww t]m-b em-]v-tSm-∏p-Iƒ C-h-bnep-≈-Xm-bn t]m-en-kv Xn-cn-®-dn™n-cp-∂p. U-b-‰n-\-Sp-Øp-≈ Iw-]yq-´¿ sk‚-dn¬ \n-∂pw

tam-j-Ww t]m-b Iw-]yq-´-dpw C-tXm-sSm-∏w Xn-cn-®-dn-™n-´p≠v. t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-SpØ _m-e≥-am¿ In-g-°p-ap-dn-bnep-≈-h-cm-sW-∂pw C-h-sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp h-cp-∂-Xm-bpw A-dn-bp-∂p.

≠v hn-\n-tbm-K-Øn¬ A-©mw ÿm-\-Øm-bn-cp-∂p Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿. Nn-‰-bw tKm-]-Ipam-dn-s‚ Fw.---F¬.---F. ^-≠n¬ \o-°n-bn-cn-∏m-bn 8,46,127 cq-] A-h-ti-jn-°p-∂p. 2012˛2013 km-º-Øn-I h¿-jw Fw.---F¬.--F. ^-≠n¬ 34,29,077 cq-] \m-fnXp-h-sc Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ sN-e-h-gn-®n-´n-s√-∂pw hn-h-cmh-Im-i tc-J hy-‡-am-°p-∂p. 2011˛2012 km-º-Øn-I h¿-jsØ Fw.---F¬.---F-am-cp-sS {]m-tZin-I ^-≠v hn-\n-tbm-K-Øn¬ A-©mw ÿm-\-Øpw 2012˛2013 km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ \memw ÿm-\-Øp-am-bn-cp-∂ tIm∂n Fw.---F¬.---F-bpw d-h-\yq a{¥n-bp-am-b A-Sq¿ {]-Im-iv 2013˛2014 h¿-j-sØ ^-≠v hn\n-tbm-K-Øn¬ 85,70,000 cq-] sN-e-h-gn-®v aq-∂mw ÿm-\-sØØn. 2013˛2014 h¿-j-sØ Fw.--F¬.---F-am-cp-sS {]m-tZ-in-I ^≠v hn-\n-tbm-Kn-®-Xn-s‚ _m°n-bm-bn A-Sq¿ {]-Im-in-s‚ Fw.---F¬.---F. ^-≠n¬ \o-°n-bncn-∏m-bn 14,30,000 cq-] A-h-tijn-°p-∂p-≠v. 2011˛2012 h¿-jw Fw.---F¬.---F. ^-≠v C-\-Øn¬ A-\p-h-Zn-® Xp-I H-cp cq-] t]mepw hn-\n-tbm-Kn-°m-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ A-Sq¿ {]-Im-in-s\-Xntc i-‡-am-b {]-Xn-tj-[-hpw l¿-Øm-epw D-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ 2011˛2012 h¿-j-

sØ 36,00,000 cq-]-bpw 2012˛2013 km-º-Øn-I h¿-j-sØ 23,00,000 cq-]-bpw A-Sq¿ {]-Imiv C-\n-bpw hn-\n-tbm-Kn-®n-´p-an√. 2013˛2014 h¿-j-sØ Fw.--F¬.---F-am-cp-sS km-º-Øn-I ^≠v hn-\n-tbm-K-Øn¬ 79,41,99 cq] hn-\n-tbm-Kn-®v B-d-∑p-f Fw.--F¬.---F. sI in-h-Zm-k≥ \m--b¿ \m-emw ÿm-\-sØ-Øn. 2011˛2012, 2012˛2013 km-º-ØnI h¿-j-ß-fn-em-bn e-`n-® ap-gph≥ Xp-I-bpw sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ hn-\n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. Fw.---F¬.---F. ^-≠n¬ \o-°n-bncn-∏m-bn 20,58,050 cq-] A-h-tijn-°p-∂p. 2011˛2012, 2012˛2013 km-ºØn-I h¿-j-sØ Fw.---F¬.---Fam-cp-sS {]m-tZ-in-I ^-≠n¬ apgp-h≥ Xp-I-bpw hn-\n-tbm-Kn-® Xn-cp-h-√ Fw.---F¬.---F. am-Xyp Sn tXm-a-kv 2013˛2014 km-º-Øn-I h¿-jw Fw.---F¬.---F. ^-≠v hn-\ntbm-K-Øn¬ A-©mw ÿm-\Øm-Wv. 50,26,399 cq-]-bm-Wv amXyp Sn tXm-a-kv hn-\n-tbm-Kn-®n´p-≈-Xv. Fw.---F¬.---F. ^-≠n¬ \o-°n-bn-cn-∏m-bn 49,73,601 cq-] A-h-ti-jn-°p-∂p-≠v. 2012˛2013 km-º-Øn-I h¿-jsØ Fw.---F¬.---Fa.--- m-cp-sS {]m-tZin-I ^-≠v hn-\n-tbm-K-Øn¬ am-Xyp Sn tXm-a-kv c-≠mw-ÿm\-Øm-bn-cp-∂p.---

]-´-b-`q-an-bn-se A-\-[n-Ir-X {I-j¿ bq-\n-‰p-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´ v-I-e-™q¿ {I-j¿ hn-cp≤ kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn tIm-∂n Xm-eq-°v Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v ap-Jy-a-{¥n-sb Im-Wm≥ t]m-b- sa-∂pw C-©-∏m-d-bn-epw s]m-SnXv F-¥n-s\-∂v A-Sq¿ {]-Im-iv a-Æn-epw, F-en-t°m-Spw ]p-Xn-b hn-i-Zo-I-cn-°-W-sa-∂v k-a-c-k- ]m-d-a-S-I-fpw {I-j¿ bq-\n-‰p-Ian-Xn t\-Xm-°ƒ B-h-iy-s∏-´p. fpw Xp-S-ßm-\p-≈ \o-°w D-t]]-´-b `q-an-bn-se A-\-[n-Ir- £n-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏X {I-j-dp-Iƒ s]m-fn-®p am-‰-W- ´pw 2013 Pq¨ 15mw Xn-ø-Xn A-

3

H.--]n.--t»m-¡v sI-«n-S-¯n-sâ \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w ]-¥-fw: ]-¥-fw {]m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μ-Øn-s‚ H.--]n.--tªm-°v sI-´n-S-Øn-s‚ ]-Wn a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tZ-io-b B-tcm-Ky-anj-\n¬-\n-∂v i-_-cn-a-e Xo¿Ym-S-\ ]-≤-Xn-{]-Im-cw A-\p-hZn--® 55 e-£w cq-] D-]-tbm-Kn®m-Wv sI-´n-Sw-]-Wn. Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.-F¬.--F. A-[y-£-X h-ln-®p. k--tΩ-f-\w B-t≥-dm B‚-Wn Fw.--]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI B¿ {]-tam-Zv-Ip-am¿, Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw F Kn-cn-PmIp-am-cn, {Km-a-∏-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v c-Xv-\-a-Wn kptc-{μ≥, Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-am-cm-b Un.--F≥.--Xr-Zo]v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI -{]-Xm-]≥, B-tcm-Ky-tIc-fw Pn-√m t{]m-{Kmw am-t\-P¿ -hn-Zym-[-c≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

"[À-W \-S-¯p-¶-Xv A-]-lm-kyw' ]-Ø-\w-Xn-´: I-e-Œ-td-‰v ]-Sn-°¬ Ir-jn Hm-^n-k¿-am¿ {]Xn-tj-[ [¿-W \-S-Øp-∂-Xv k-Xy-sØ a-d-®p-h-®p-sIm-≠msW-∂v F≥.-Pn.-H A-tkm-kn-tb-j≥. Pn-√m ]-©m-b-Øv IΩn-‰n-bn¬ h-\n-Xm sU-]yq-´n U-b-d-Œ-sd A-]-am-\n-®p F-∂p ]-d-™m-Wv [¿-W \-S-Øp-∂-Xv. ap≥ Im-e-ß-fn¬ \-S-∏m°n sIm-≠n-cp-∂ ]-≤-Xn-Iƒ C-t∏mƒ \-S-∏m-°m≥ ]m-Sn-s√∂ Ir-jn Hm-^n-k¿-am-cp-sS \n-e-]m-Sv Aw-Ko-I-cn-°m≥ I-gnbn-√. Pn-√m B-kq-{X-W-k-an-Xn Aw-Ko-I-cn-®p X-øm-dm-°n-b ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏n¬-h-cp-Øm≥ Ir-jn-h-Ip-∏n-se D-∂-X D-t±ym-K-ÿ¿ A-ew-`m-hw Im-Wn-°p-∂-Xv. ]m-h-s∏-´ I¿-jI-sc t{Zm-ln-°m≥ ]-≤-Xn {]-h¿-Ø-\-߃ X-S- -s∏-SpØp-∂ C-Ø-cw D-t±ym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc i-‡-am-b-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v F≥.-Pn.-H A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]kn-U‚ v tIm-in am-Wn-bpw Pn-√m sk-{I-´-dn ]n F-kv hnt\m-Zv-Ip-am-dpw B-h-iy-s∏-´p.

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv tIm-g-t©-cn: a-ln-fm-{]-[m≥ G-P‚ v-kp-I-fp-sS-bpw X-t±-ikz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ P-e kw-c-£-W-Øn-s\-]-‰n t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv \-S∂p. tIm-bn-{]w {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-Ω-e amXyq-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n.--sI. tKm-]m-e-Ir-jv-W-]-Wn-°¿ t_m-[-h¬-°-cW-¢m-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp . tIm-bn-{]w tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v A-∂-]q¿-Æm-tZ-hn ap-Jy {]-`m-j-Ww \-SØn. ]p-√m-Sv k¿-Δo-kv k-l-I-c-W-_m-¶v {]-kn-U‚ v A-\ojv h-cn-°-Æm-a-e, ]n.--Pn. ]-fln-\n-b-Ω, kn.--sI. tim-`-\ Ipam-cn, F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

{]-th-i-¯n-\p-Å A-t]-£m-t^m-dw A-Sq¿: A-Sq¿ tI-{μo-b-hn-Zym-e-b-Øn¬ C-cp jn-^v-‰p-I-fnte-°pw H-∂mw ¢m-kv {]-th-i-Øn-\p-≈ A-t]-£m-t^m-dw hn-Zym-e-b-Øn¬-\n-∂v 10 ap-X¬ \¬-Ipw. F-√m {]-hr-Øn Znh-k-ß-fn-epw cm-hn-se 10 ap-X¬ 1 h-sc A-t]-£m-t^m-dw ku-P-\y-am-bn In-´pw. am¿-®v 10 \m-Wv ]q-cn-∏n-® A-t]-£Iƒ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn.-

a-ª-\n-¡-c XoÀ-°m-S-IÀ-¡v kzo-I-c-Ww No-°-\m¬: a-™-\n-°-c Hm¿-a s]-cp-∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n®v bq-Øv hn-Mn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xo¿-∞m-S-I¿-°v kzoI-c-W-hpw t\¿-® `-£-W-hpw \¬-Ip-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn No°-\m-en¬ t\¿-® sN-ºv ÿm-]n-®p. ^m. A-\p-tXm-a-kv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Sn F-kv kp-\n¬ A-[y-£-X h-ln-®p. Ipcy≥ _m-_p, A-\n¬ ]n Un, A-cp¨, hn-jv-Wp hn F-kv, A-Jn¬ tkm-a≥ kw-km-cn-®p.

A-bÂ-hm-kn a-s®-Sp-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-¶v hn-[-h-bp-sS ho-Sv A-]-I-S-`o-j-Wn-bn ]-Ø-\w-Xn-´: \m-ev h¿-jw apºv A-b¬-hm-kn-bm-b k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cn, ho-Sn-t\m-Sv tN¿∂v a-sÆ-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-øm-e C-Sn-™v hn-[-h-bp-sS ho-Sv A-]-I-S-`o-j-Wn-bn¬. \-Kc-k-` 14mw hm¿-Un¬ Ip-e-ti-Jc-]-Xn e-£w-ho-Sv ]-≈n-ap-cpt∏¬ ho-´n¬ ^m-Øn-am-_o-hn (60)bp-sS ho-Sm-Wv G-Xp \n-anj-hpw X-I¿-∂p ho-gm-hp-∂ ÿn-Xn-bn¬ \n¬-°p-∂-Xv.\m-ev h¿-jw ap-ºm-Wv kw-`h-ß-fp-sS -Xp-S-°w. ^m-Øn-am_o-hn-bpw k-tlm-Z-cn-bpw Bip-]-{Xn-bn¬ t]m-b k-a-b-Øv A-b¬-hm-kn-bm-b B-tcm-Kyh-Ip-∏v Po-h-\-°m-cn ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂v a-Æv -F-´S--- n -Xm-g-vN-bn-¬ F-kv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v -\o°w s-- N-bv-Xp. I-øm-e \n-c-¥-cw C-Sn-™-v ho-Sn-s≥-d Np-h-cp-`mKw h-f-sc C-Sn-™p Xm-W \n-ebn-em-Wv. I-e-Iv-S¿, t]m-en-kv, X-lkn¬-Zm¿, hn-t√-Pv Hm-^n-kv, \K-c-k-` F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂-Xm-bn ^m- A-b¬-hm-kn- a-sÆ-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-]-I-S-`o-j-WnØn-am-_o-hn hm¿-Øm-k-tΩ-f- bnem-b ^m-Øn-a-m_o-hn-bp-sS hoSv

]-«-b`q-an-bn A-\-[n-Ir-X {I-j-À: Xm-eq-¡v Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v tIm-∂n: ]-´-b-`q-an-bn-se A-\[n-Ir-X {I-j¿ bq-\n-‰p-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v -I-e-™q¿ {I-j¿ hn-cp-≤ kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn tIm∂n Xm-eq-°v Hm-^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. cmhn-se 10.---30\v ssN-\m-ap-°n¬ \n∂m-cw-`n-® am¿-®v Xm-eq-°v Hm^n-kn-\v ap-∂n¬ t]m-en-kv X-S™p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ [¿-W Fkv.-bp.-kn.-sF. Pn-√m sk-{I-´dn F-kv cm-Po-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-e-™q-cn-se \m-ev cm-jv{So-b {]-ÿm-\-ß-fpw P-\-{]-Xn\n-[n-I-fpw P-\-ß-sf h-©n-®ncn-°p-I-bm-sW-∂pw I-e-™qcn-se {I-j¿ am-^n-b-bv-°v d-h\yq-a-{¥n- A-Sq¿ {]-Im-in-s‚ ]n¥p-W-bp-s≠-∂pw A-t±-lw B--tcm-]n-®p. I-e-Œ¿ {]-W-hv tPym-Xn-\m-Yv {I-j¿ am-^n-bsb k-lm-bn-°p-∂ \n-e-]m-SpI-fm-Wv kzo-I-cn-°p-∂-Xv. tIm∂n-bn-se Izm-dn ap-X-em-fn-bp-ambn k-cn-Xm \m-b-cp-sS-sbm-∏w

koTTAYAM/PTA

Sq¿ B¿.---Un.---H. k-a-c k-an-Xn--°p \¬-In D-d-∏p-Iƒ ]m-en-°-Wsa-∂pw k-a-c-°m¿ B-h-iy-s∏´p. k-a-c-k-an-Xn D-∂-bn-°p-∂ hn-j-b-ß-fn¬ A-Sn-b-¥-c \-S]-Sn kzo-I-cn-®n-s√-¶n¬ Xm-eq°v Hm-^n-kn-\p-ap-∂n¬ A-\n›n-X-Im-e k-a-cw B-cw-`n-t°≠n-h-cp-sa-∂ ap-∂-dn-bn-∏pw [¿W-bn¬ {]-Jym-]n-®p. tbm-KØn¬ Sn sI Zm-tam-Z-c≥ A-[y£-X h-ln-®p. F-kv j-d-^p±n≥, _n-Pp hn tP-°-_v, taml≥-Ip-am¿, A-\n¬-Ip-am¿, Sn Fw k-Xy≥, F-kv cm-[m-a-Wn, tPm¿-Pv am-Xyp, sd-Pn a-e-bm-e∏p-g, tIm-in im-ap-th¬, Fw -Pn k-t¥m-jv Ip-am¿ kw-km-cn-®p. {I-j-dp-I-fn¬ Izm-dn J-\-\-Øn\m-bn C-e-Iv-{Sn-°v ªm-Ãn-Mv \-SØp-∂-Xv Im-c-Ww In-W-dp-Iƒ C-Sn-™p-Xm-gp-∂-Xpw ho-Sp-I-fpsS `n-Øn s]m-´n-°o-dp-∂-Xpw {]-tZ-i-Øv \n-Xy-kw-`-h-am-bn am-dn-°-gn-™p. A-©p a-e-I-fn-epw ]m-d-s]m´n-°-epw s]m-Sn-°-epw Im-c-Ww

A-¥-co-£w B-sI ]m-d-s∏m-Sn \n-d-™v izm-ktIm-i kw-_‘-am-b tcm-K-ß-fm¬ {]-tZ-ihm-kn-Iƒ \n-Xy-tcm-Kn-I-fm-bn am-dp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc-bm-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ k-a-c-hp-ambn ho-≠pw cw-K-sØ-Øn-b-Xv.

kn.-]n.-Fw Hm-^n-kn-\v t\-sc A-{I-aw Ip-∂-¥m-\w: kn.-]n.-Fw Ip-∂¥m-\w tem-°¬ I-Ω-‰n Hm-^nkn-\p t\-sc A-{I-aw. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv A-{I-aw \-S-∂X. Hm-^n-kn-s‚ {]-[m-\ hm-Xnepw P-\m-e-I-fpw A-{I-an-Iƒ A-Sn-®pX-I¿-Øp.-- Ip-∂-¥m-\w, sN-ß-cq¿, ]p-fn-¥m-\w, ap-°q-¿, s\-Sp-ßm-S-∏-≈n, a-√-∏-≈n, aq»m-cn-°-h-e, hm-b-∏q-cv F-∂n-hnS-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ kn.]n.-F-Ωn-s‚-bpw _-lp-P-\ kwL-S-\-I-fp-tS-bpw sIm-Sn-I-fpw t]m-Ã-dp-I-fpw ^-fv-Iv-kv t_m¿Up-I-fpw hym-]-I-am-bn \-in-∏n®n-´p-≠v.

\-Øn¬ ]-d-™p. ÿ-ew k-μ¿-in-® A-[n-IrX¿ c-≠-Sn am-‰n I-øm-e sI-´n sIm-Sp-°m≥ A-b¬-hm-kntbm-Sv \n¿-tZ-in-®-Xm-sW-¶nepw X-øm-dm-bn-s√-∂v ^m-Ønam-_o-hn ]-d-™p. ]-cm-Xn sImSp-Ø-Xn-\v A-b¬-hm-kn X-s∂bpw k-tlm-Z-cn-sb-bpw `o-jWn-s∏-Sp--Øn. Xp-S-sc A-k-`yw -]-d-™-Xmbp--w A-h¿ ]-d-™p. A-©v sk≥-dv ÿ-e-am-Wv ^m-Øn-am_o-hn-°p-≈-Xv. I-e-Iv-S-dp-sS [\-k-lm-b-Øm¬ \n¿-an-® hoSm-Wn-Xv. ^m-Øn-am-_o-hn hn-[-h-bpw A-\m-Y-bp-am-Wv. G-I a-I-\m-b -jn-lm-_p-±o≥ 10 h¿-jw ap-ºv Zp-cq-l km-l-N-cy-Øn¬ a-c-Ws∏-´p. C-t±-lw ]-{X G-P≥-dmbn-cp-∂p. ^m-Øn-am-_o-hn-bpw k-tlm-Z-cn-bpw -C-h-cp-sS `¿Øm-hpw Cu ho-´n-em-Wv I-gn-bp∂-Xv. a-sÆ-Sp-Ø `m-K-Øv I-øme sI-´n ho-Sv kw-c-£n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v C-h¿ Bh-iy-s∏-´p.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-02-04  
Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-02-04  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-02-04

Advertisement