Page 1

2

hnti-j§Ä

t^m-a cm-Pym-´-c I¬-h³-j³ 26 ap-XÂ

l-ko-\-bp-sS t\-«w \n-b-a-k-`-bp-sS {i-²-bnÂ-s¸-Sp-¯pw: ]n kn tPmÀ-Pv

tIm-´-bw: B-kv-t{X-en-b-bn¬ \-S-∂ kv-s]-jy¬ H-fnw-]nw-Ivkn¬ kz¿-W sa-U¬ I-c-ÿtIm-´-bw: s^-U-td-j≥ Hm-^v am-°n-b F F-®v l-ko-\-sb Kh. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv Ipa-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j≥ Ω-\-sØ ho-´n-se-Øn A-\pHm-^v A-ta-cn-°m-kn (t^mtam-Zn-®p. a)s‚ \m-em-a-Xv cm-Pym-¥-c kz-¥w I-gn-hp-Iƒ Xn-cn-®-dnI¨-h≥-j≥ Pq¨ 26 ap-X¬ ™v cm-Py-Øn-s‚ b-i- v D-b¿s]≥-kn¬-th-\n-b-bn-se hm-enØp-∂ l-ko-\-sb- t]m-ep-≈t^m¿-Pn-ep-≈ Im-kn-t\m d-nh¿ k-aq-l-Øn-\v H-∂m-sI {]tkm¿-´n¬ \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm- k-tΩ-f-\- tNm-Z-\-am-sW-∂v A-t±-lw ]-d™p. kv-s]-jy¬ H-fnw-]n-IvØn¬ ]-d-™p. a-{¥n F ]n A-\n¬ Ip-am¿, kn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v Iq-Spk-Æn tPm-k-^v Fw.F¬.F, X¬ k¿-°m¿ k-lm-bw e-`y-amXn-cp-h-\-¥-]p-cw kn-‰n t]m-en- °-W-sa-∂ B-h-iyw Cu \n-ba-k-`m k-tΩ-f-\-Øn¬ A-h-Xkv I-Ωo-j-W¿ ]n hn-P-b≥, cn-∏n-°p-sa-∂pw tPm¿-Pv ]-dap≥ A-ta-cn-°≥ Aw-_m-knU¿ Sn ]n {io-\n-hm-k≥, ap≥ No-^v sk-{I-´-dn tUm. Un _m_p t]mƒ I-¨-h≥-j-\n¬ kw-_-‘n-°pw. hm¿-Øm- ktΩ-f-\-Øn¬ t^m-a {]-knU‚ v tPm¿-Pv am-Xyp, tI-c-fm tIm Hm-Un-t\-‰¿ kp-\p Fw F, tPm¨ ssS-‰-kv, tXm-a-kv ]p-en-bm-¶p-t∂¬ kw-km-cn-®p.

`-c-W-I-£nAw-K-§Ä C-d-§n-t¸m-bn

™p. \m-´p-Im-cp-sS kv-t\-tlm]-lm-cw ]n kn tPm¿-Pv l-ko\-bv-°v k-Ωm-\n-®p. N-S-ßn¬ ]-©m-b-Øw-Kw ssk-\-_m _o-hn, am-te-Øv {]Xm-]-N-{μ≥, sI Fw F k-enw, A-–p¬ I-emw B-km-Zv, Ip-Ω\w \m-k¿, A-–p¬ k-emw, X¬-l-Øv, A-iv-d-^v ]-s¶-SpØp.

-sN-ß-∂q¿: bp.-Un.-F-^v [m-cW \-S-∏m-hm-Xn-cp-∂-Xn-s\ XpS¿-∂v \-K-c-k-`m Iu¨-knen¬ \n-∂v `-c-W-I-£n- Aw-K߃ C-d-ßn-t∏m-bn. I-cm¿ A\p-k-cn-®v sN-ß-∂q¿ \-K-c-k-`bn¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ ÿm-\-ß-fpsS A-[n-Im-c ssI-am-‰ I-cm-dpIƒ ]m-en-°m-Ø-Xm-Wv tbmKw _-ln-jv-I-cn-°m≥ Im-c-Wam-b-Xv. `-c-W-I-£n-bm-b bp.Un.F-^n-se 15 Aw-K-ß-fn¬ sN-b¿-t]-gv-k¨, ssh-kv sNb¿-t]-gv-k ¨ F-∂n-h¿ H-gn-®v lm-P-cm-b 13 t]-cpw tbm-Kw _ln-jv-I-cn-®-p.

B-kv-t{X-en-b-bn¬ \-S-∂ kv-s]-jy¬ H-fnw-]nw-Iv-kn¬ kz¿-W-sa-U¬ I-c-ÿ-am°n-b F F-®v l-ko-\-bv-°v \m-´p-Im-cp-sS kv-t\-tlm-]lm-cw ]n kn tPm¿-Pv k-Ωm\n-°p-∂p

tIm«-bw \-K-c-¯nse B-kn-Uv B-{I-a-Ww

X-«p-I-S A-Sn-¨pX-IÀ-¯p sN-ß-∂q¿: ]p-en-bq-cn¬ km-aqln-I hn-cp-≤¿ X-´p-I-S A-Sn-®p X-I¿-Øp. ]p-en-bq¿ i-c-Xv `-h\-Øn¬ i-in-[-c≥ \m-b-cp-sS DS-a-ÿ-X-bn¬ tªm-t°m-^n-kn\p ap-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ X´p-I-S-bm-Wv I-gn-™ cm-{Xn kmaq-ln-I hn-cp-≤¿ A-Sn-®p X-I¿Ø-Xv. cm-{Xn I-®-h-Sw I-gn-™v A-S-®n-´p t]m-b I-S-bn¬ I-S∂p I-b-dn Xq-Wp-Iƒ N-hn-´n HSn-°p-I-bpw Sm¿-∏m-fn≥ Ip-Øn°o-dp-I-bpw Xo-bn-Sm≥ {i-an-°pI-bpw sN-bv-Xn-´p-≠.-v sN-ß∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

tam-j-Ww ]-Xn-hm-Ip-¶p -sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ \-K-cØn¬ C-cp-N-{I-hm-l-\-ß-fnepw Hm-t´m-dn-£-bn-epw F-Øn ]-{X-s°-´p-Iƒ tam-jv-Sn-°p-∂Xv ]-Xn-hm-Ip-∂p. ap-f-°p-g, Aco-°-c sX-°pw-ap-dn ta-te-Xn¬ Fw kn cm-tP-{μ≥ C-Xv kw-_‘n-®v sN-ß-∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

A-Úm-X-s\ Km-Ôn-`-h-\n {]-th-in-¸n-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: Du-cpw-t]cpw A-dn-bm-sX ]-º-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b Xo¿-∞m-S-I-s\ ]ºm t]m-en-kv Km-‘n-`-h\n-se-Øn-®p. A-\y kwÿm-\-Øn¬ \n-∂p h-∂ bm-{Xm-kw-L-Øn¬ \n-∂v Iq-´w sX-‰n-b C-bmƒ-°v kw-km-c-ti-jn-bn-√. t]-cv K-W-]-Xn cm-a-N{μ Ku¿ F-∂v ln-μn-bn¬ F-gp-Xn-°m-Wn-®p. ]-º Fkv.sF N-{μ-ti-J-c≥ \mb-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F.F-kv.-sF kn i-io-{μ≥ A-S-ßp-∂ t]m-en-kv kwL-am-Wv C-bm-sf Km-‘n-`h-\n-se-Øn-®-Xv.-

B-dp Im-ep-I-fp-am-bn ]n-d-¶ ]-ip-¡n-Sm-hv Iu-Xp-I-am-bn

a-√-∏-≈n: aq-∂mw {]-k-hØn¬ B-dv Im-ep-I-fp-ambn ]n-d-∂ ]-ip-°n-Sm-hv \m´p-Im¿-°v Iu-Xp-I-am-bn. F-gp-a-‰q¿ sh-f-f-bn¬ N-cnhp-Im-em-bn¬ kn Fw Pbnw-kn-s‚ ]-ip-hm-Wv Cu A-¤p-X In-Sm-hn-\v P-∑w \¬-In-b-Xv. km-[m-c-W Im-ep-Iƒ°p ]p-d-sa h-b-dn-t\m-Sv tN¿-∂v c-≠v Im-ep-Iƒ IqSn D-≠m-bn-cp-∂p. ]-ip-Ip´n-bpw Im-f-Ip-´n-bp-am-bn Cc-´ In-Sm-hp-Iƒ D-≠m-tI≠-Xm-bn-cp-s∂-∂pw F∂m¬ H-∂m-b-Xm-Wv C-ßs\ kw-`-hn-®-sX-∂pw sh‰-dn-\-dn tUm-Iv-S¿ ]-d-™Xm-bn P-bnw-kv ]-d-™p. In-Sm-hv ]n-∂o-Sv N-Øp.-

17 P\phcn 2014 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kTM

bp-h-Xn a-cn-¨ kw-`-h¯n A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-¶p tIm-´-bw: \-K-c-Øn¬- I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bp-≠m-b B-knUv B-{I-a-W-Øn¬ s]m-≈-te‰v bp-h-Xn sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ c-≠p-t]-sc tI-{μo-I-cn®v t]m-en-kn-s‚ A-t\z-j-Ww.]-Ø-\w-Xn-´ fm-l kz-tZ-in imen-\n(30)sb-bm-Wv B-kn-Uv Hgn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv.- \-K-cØn-se ssew-Kn-I sXm-gn-em-fnIƒ X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®sX-∂v t]m-en-kv I-cp-Xp-∂p. bp-h-Xn-sb Hm-t´m-bn-se-Øn hn-fn-®p sIm-≠p-t]m-b c-≠pt]-sc tI-{μo-I-cn-®m-Wv A-t\zj-Ww \-S-°p-∂-Xv. im-en-\n-bpsS tZ-l-Øv B-kn-Uv H-gn-°p∂-Xn-\n-sS s]m-≈-te-s‰-∂p Icp-Xp-∂ C-h-cn¬ H-cmƒ tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]men-kv Im-h-en¬ Nn-In¬-k-bn-

em-Wv. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 11Hm-fw t]-sc t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ F-Sp-Øn-´p-≠v. ssewKn-I- sXm-gn-em-fn-I-fpw C-h-cpsS C-S-\n-e-°m-cp-am-Wv I-Ã-Unbn-ep-≈-Xv.- \-K-c-Øn-se ssewKn-I sXm-gn-em-fn-I-fm-b a-‰p kv{Xo-I-ƒ- im-en-\n-bp-am-bn I-SpØ A-a¿-j-Øn-em-bn-cp-∂p. -CØ-cw Ip-Sn-∏-I-aq-ew im-en-\-bpsS ap-J-Øv B-kn-Uv H-gn-®v hnIr-X-am-°m≥ B-tem-N-\ \-S∂n-cp-∂-Xm-bn I-Ã-Un-bn-ep-≈h-sc tNm-Zyw sN-bv -X-Xn-eq-sS t]m-en-kn-\p I-s≠-Øm≥ I-gn™n-´p-≠v.- C-Xn-s‚ `m-K-am-Wv ap≥-Iq-´n \n-›-bn-® {]-Im-cw B-kn-Uv B-{I-a-W-sa-∂m-Wv t]m-en-kv I-cp-Xp-∂-Xv.- sI.-Fkv-.B¿.-Sn-kn Ãm‚n-\p k-ao-]Øp \n-∂m-Wv kw-`-h-Zn-h-kw

cm-{Xn-bn¬ im-en-\n-sb H-cmƒ Hm-t´m-bn¬ I-b-‰n-s°m-≠v t]mb-Xv.- im-en-\n-sb B-kn-Uv IqSn-∏n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS D-≠m-b a¬-∏n-Sp-Ø-Øn-\n-sS C-bm-fp-sS ssI-I-fn-epw B-knUv ho-Wp-s]m-≈-te-‰-Xv. A-tX-k-a-bw kw-`-h-Øn¬ Zq-cq-l-X _m-°n \n¬-°p-∂-Xn\m¬ a-‰p ]-e-h-gn-I-fn-epw t]men-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-cp-I-bmWv. C-°m-c-W-Øm¬ A-t\z-jW-Øn-s‚ ]-q¿-W-hn-h-cw ]p-dØp-hn-Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dmbn-´n-√. F-∂m¬ A-d-Ãv A-SpØ Zn-h-kw X-s∂ D-≠m-tb°pw.- Un-ssh.F-kv.]n hn A-PnØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-´bw sh-Ãv kn.sF F sP tXm-akv, Cu-Ãv kn.sF dn-tPm ]n tPm-k-^v, Cu-Ãv F-kv.sF sI ]n tXmw-k¨ F-∂n-h-cm-Wv

tI-kv A-t\z-j-n-°p-∂-Xv. sNmΔm-gv-® cm-{Xn- \-K-c-Øn¬ h-bkv-I-c- `m-K-Øv h-®m-Wv bp-h-Xnbv-°p t\-sc B-kn-Uv B-{I-aW-ap-≠m-b-Xv. Ip-∏n-bn¬ I-cpXn-bn-cp-∂ B-kn-Uv bp-h-Xn-sb Ip-Sn-∏n-®-ti-jw ap-J-Øpw am-dnS-Øn-epw H-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-e-hn-fn-tI-´v A-b¬-hm-knIƒ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®-tXmsS I¨-t{Smƒ dqw t]m-en-kv FØn-bm-Wv bp-h-Xn-sb Pn-√m Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. Xp-S¿∂v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw 11Hm-sS im-en-\n a-cn-®p. A-\m-im-ky-Øn-\p ]-e-X-h-W im-en-\n-sb t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-bn-´p-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xm¬ ]n-t‰Zn-h-kw X-s∂ Pm-ay-Øn-en-dßp-I-bm-Wv ]-Xn-hv.

i-_-cn-a-e ZÀ-i-\-¯n-\m-bn B-{Ô-bn \n-¶v F-«w-K kw-Lw ssk-¡n-fn Cu-cm-‰p-t]-´: B-{‘-bn¬ \n∂p F-´w-K kw-Lw ssk-°nfn¬ i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\Øn-\m-bn k-∂n-[m-\-tØ-°v. B-{‘m-{]-tZ-in-se A-\-¥-]pcn Pn-√-bn-se [¿-a-]p-cw kz-tZin-I-fm-b F-´w-K Xo¿-∞m-S-I kw-L-Ø-n-s‚ eo-U¿ F e-£van \m-cm-b-W-\m-Wv. Fw in-h-Ip-am¿, cm-Km-h-en, c-hn- _m-_p, Zp¿-Km c-ta-iv, kmw-_-in-h, F-kv Nn-∂, cm-Pp F-∂n-h-c-m-Wv k-∂n-[m-\-tØ°p-≈ bm-{X-°n-sS Cu-cm-‰p-t]´-bn-se-Øn-b-Xv. I-gn-™ 10\v cm-hn-se B-dn-\v [¿-a-]p-c-Øv \n-∂mWv C-h¿ bm-{X Xn-cn-®Xv. e-£y-Zn-h-k-am-b 17\v k-∂n[m-\-sØ-Øn A-ø-∏-s\ ImWm≥ I-gn-bp-sa-∂ hn-izm-kØn-em-Wv. C-h¿ an-°-h-cpw 23 X-h-W a-e-N-hn-´n-bn-´p-s≠-¶nepw I-gn-™ aq-∂v X-h-W-bpw ssk-°n-fn-em-Wv k-∂n-[m-\sØ-Øn-b-Xv. bm-{X-bm-cw-`n-® 10\v cm-{Xn Hº-tXm-sS 190 In-tem-ao-‰¿ ssk-°nƒ N-hn-´n. aq-∂mw Zn-hkw- I¿-Wm-S-I-bn-se-Øn. ]n∂o-Sv tI-c-f-Øn-se-Øn. B{‘m, _mw-•q¿, tIm-b-º-Øq¿ h-gn ]m-e-°m-Sv F-Øn Xr-iq¿,

kz-¯v XÀ-¡w

skâv tPmÀ-Pv ]p-¯³-Np-−³ a-eÀ-¯Â IÀ-aw \-S-¶p F-S-Xz: h-©n-∏m-´n-s‚ am-kv-a-cnI Xm-f-Øn¬ N-ßw-I-cn I-c°m-cp-sS-bpw \q-dp-I-W-°n-\p P-tem-¬-k-h t{]-an-I-fp-sS-bpw km-∂n-[y-Øn¬ ]p-Xn-b sk‚ v tPm¿-Pv Np-≠-s‚ a-e¿Ø¬ I¿-aw \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se 11.30\v N-ßw-I-cn thWp B-Nm-cn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ N-ßw-I-cn sk‚ v tPmk-^v-kv Nm-∏-en-\p k-ao-]-ap-≈ am-en-∏p-c-bn-em-Wv h-≈-Øn-s‚ a-e¿-ج I¿-aw \-S-∂-Xv. N-ßw-I-cn sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n hn-Im-cn ^m. tPm-k-^v IS-{]m-Ip-t∂¬, ap-´m¿ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n hn-Im-cn ^m. sk_m-Ãy≥ a-Æmw-Xp-cp-Øn¬ F-

∂n-h¿ B-io¿-h-Zn-®v `-{Z-Zo-]w sIm-fp-Øn-b-tXm-sS h-≈-Øns‚ a-e¿-ج N-S-ßp-Iƒ Bcw-`n-®p. tZ-io-b \o-¥¬ Xm-cw H-fnw-]y≥ sk-_m-Ãy≥ tkhy¿ ap-Jym-[n-Xn-bm-bn-cp-∂p. 152 tIm¬ \o-f-hpw 51 Aw-Kpew h-Æ-hp-ap-≈ Cu Np-≠\n¬ 91 Xp-g-°m¿ A-©v A-a-c°m¿ H-º-Xv \n-e-°m¿ F-∂nß-s\ Im-bn-I Xm-c-ß-sf Dƒs°m-≈m-hp-∂ X-c-Øn-em-Wv h-≈-Øn-s‚ L-S-\. \n¿-am-WØn-\m-bn ]m-em-˛-s]m≥-Ip-∂Øp \n-∂m-Wv X-Sn F-Øn-®-Xv. 40 e-£w cq-] sN-e-hn¬ 120e[n-Iw sj-b¿ D-S-a-I-fp-sS k-lI-c-W-Øn-em-Wv Np-≠-s‚ \n¿-

B-Zyw tI-sk-Sp-t¡-−-Xv ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\-Xn-tc-: sI.F-kv.bp sXm-Sp-]p-g: k-©-cn-°p-∂ hml-\-Øn-\p ap-I-fn¬ I-b-dn \n∂-Xn-s‚ t]-cn¬ B-Zyw tIsk-Sp-t°-≠-Xv kn-.-]n-.-Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn- P - b - s \- X n- t c- b m- s W- ∂ v sI.F-kv.bp kw-ÿm-\ {]-knU‚ v hn F-kv tPm-bn. em-hv-en≥ tI-kn¬ Ip-‰-hnap-‡-\m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm´-b-Øv \¬-In-b kzo-I-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ ]n-W-dm-bn {]-h¿Ø-I-sc A-`n-hm-Zyw sN-bv-X-Xv k-©-cn-°p-∂ Po-∏n-\p ap-Ifn¬ \n-∂m-Wv. tIm-´-bw ]-cn]m-Sn-bp-sS Nn-{X-hpw ho-Un-tbm Zr-iy-ß-fpw ]-°-ep-s≠-∂pw

tPm-bv ]-d-™p. sI.F-kv.bp C-Sp-°n Pn-√mI-Ωn-‰n A-d-°p-fw sk‚ v tPmk-^v-kv tIm-f-Pn-\p ap-∂n¬ \n¿-an-® sh-bv-‰n-Mv sj-Õn-s‚ DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. Pn-√m -{]-knU‚ v \n-bm-kv Iq-cm-∏n-≈n A[y-£-X h-ln-®p. Pn-tbm amXyp, sI sI ap-c-fo-[-c≥, entPm Fw tPm-kv, B-cn-^v I-cow, kn-_n tPm-k-^v, tSm-Wn tXm-akv, Sp-_n≥ tIm-S-ap-≈n¬, ent\m tPm-kv, F F lm-co-kv, APn¬ lp-ssk≥ ]-s¶-Sp-Øp._n-t\m-bn I-Æ-ap-≠, jn-_p I‰p-ho-´n¬ kw-km-cn-®p.-

I-¯n-¡p-¯n k-tlm-Z-c-§Ä-¡v ]-cn¡v

am-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. G{]n-tem-sS \n¿-am-Ww ]q¿-ØoI-cn-®v \o-c-Wn-bpw. B-d-∑p-f Np-≠≥ h-≈-ßfp-sS \n¿-am-W-Øn-eq-sS {]-ikv-Xn t\-Sn-b N-ßw-I-cn th-Wp B-Nm-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-t´m-fw B-im-cn-am-cm-Wv h-≈Øn-s‚ \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂Xv. sk¬-hn-®≥ hm-fw-]-d-ºn¬ {]-kn-U‚ v, k-°-dn-b am-Xyp sIm-≠-I-ti-cn¬ sk-{I-´-dn, _n-Pp h-en-b-X-d Iym-]v-‰≥, _nPp s]-cp-th-en¬ ssh-kv {]-knU‚ v, _m-_p I-f-∏p-c tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-bp-am-b k-an-Xn- FSXz-bn¬ \S∂ sk‚ v tPm¿-Pv ]p-Ø≥Np-≠-s‚ a-e¿-ج I¿-aw bm-Wv Np-≠≥-h-≈ k-an-Xn.

sk³-{S lm-¨-dn-bn P-]v-Xn \-S-]-Sn-IÄ-¡v \o-¡w sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ sk≥{S¬ lm-®-dn-bn¬ Sm-Iv-kv Ip-Sn»n-I-bp-sS t]-cn¬ P-]v-Xn \-S-]Sn-Iƒ-°v \o-°w. ap-´-t°m-gn-°p-™p-߃-°v \n-Ip-Xn G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv h-gn 78 e-£w cq-]-bp-sS Ip-Sn-»n-I h∂-Xm-Wv P-]v-Xn-°v Im-c-W-amb-Xv. A-\y kw-ÿm-\-sØ kzIm-cy lm-®-dn tem-_n-bp-am-bn D-≠m-°n-b [m-c-W-bm-Wv ap-´t°m-gn-°p-™p-߃-°v \n-IpXn G¿-s∏-Sp-Øm≥ Im-c-W-amb-sX-∂pw C-Xn-\p hn¬-∏-\ \nIp-Xn D-tZym-K-ÿ-cp-sS k-lmb-ap-≈-Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v. hn-hn-[ cm-jv-{So-b I-£n-Iƒ CXn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øv h-∂n-´p-≠v.

kn.]n.Fw t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn \Â-In-b bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w

_-kv a-dn-ªv aq-¶p hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v

tN¿-Ø-e: kn-.]n-.Fw {]-tZ-inI t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]m¿-´nbn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-s‚ t]-cn¬ bp-hm-hn-\p a¿-±-\w. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` 17mw hm¿Uv sI -Pn -`-h-\n¬ {io-Pn-Øn(27)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. C-t±-lsØ tN¿-Ø-e Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-Xm-hn-s‚ t]-cn-ep-≈ `q-anhn-‰-Xn-s‚ I-Ωo-j≥ tNm-Zn-®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b {]-tZ-in-I t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]m¿-´n G-cnbm -I-Ωn-‰n-bn¬ {io-Pn-Øv ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v 6.30Hm-sS F-Iv-k-sd I-h-e-bn-ep-≈ C-bm-f-p-sS C-eIv-t{Sm-Wn-Iv-kv I-S-bp-sS ap- a¿±-\-Øn¬ ]-cn-t°‰v tN¿-Ø-e Xm-eq-°m-ip-]-{Xn∂n¬ F-Øn-b \m-ew-K -kw-L- bn¬ {]-th-in-∏n® {io-Pn-Øv am-Wv X-s∂ a¿-±n-®-sX-∂v {ioin-I t\-Xm-hn-\p \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw IqPn-Øv ]-d-™p. I-S-bv-°pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ Sp-X¬ Xp-I B-h-iy-s∏-´v `o-j-Wn-s∏-Spkw-`-hn-®n-´p-≠v. `q-an hn¬-∏-\-bv-°p-≈ I- Øp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v {io-Pn-Øv ]-d-™p. Ωo-j≥ t\-c-sØ ]-d-™-X-\p-k-cn-®v {]-tZ- tN¿-Ø-e t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy- _- v B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-™v aq-∂p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. tXm-\-bv°m-Sv ]m-e-bv-°¬ th-Wp-tKm-]m-en-s‚ aIƒ ho-W (16), F-Æ-bv-°m-Sv {Km-aw a-cpX≥ X-d a-Wn-°p-´-s‚ a-Iƒ B-cy (18), F-Æ-bv-°m-Sv {Km-aw ]q-h≥-X-d k-Xy-s‚ a-Iƒ ku-ay (19) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se 8.-30\v sN-ß∂q¿ ]p-en-bq¿ Im-S≥-am-hv-˛-C-e-™nta¬ dq-´n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Im-bw-Ip-f-Øv \n-∂v sN-ß-∂q-cn-te°p h-∂ i-_-cn _- m-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´-tXm-sS tdm-Un-s‚ Xm-gv-N-bn-ep-≈ Cjv-Sn-I I-f-Øn-te-°p a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. _- n-s‚ ap≥-`m-K-Øm-bn bm-{X sNbv-Xn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°m-bn-cp-∂p ]-cn-t°-‰-Xv. hm-l-\-Øn-s‚ Nn-√p-Iƒ Xf¿-∂-X-√m-sX Im-cy-am-b \m-i-\-jv-S߃ C-√. ]-cn-t°-‰-h-sc am-th-en-°-c-bnse Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

i_cn-a-e Xo¿-∞m-S-\-Øn-\mbn B-{‘-bn¬ \n-∂v ssk-°n-fn¬ FØnb kw-Lw A-¶-am-en, Im-e-Sn, aq-hm-‰p-]p-g, L-Sw ]n-Sn-®-Xm-sW-∂pw FsXm-Sp-]p-g, Cu-cm-‰p-t]-´ h-gn ∂m¬ tI-c-f-Øn-se Su-Wp-IF-cp-ta-en-bn-se-Øn C-hn-sS hn- fn¬ t]m-epw X-W¬-a-c-ß-fpw {i-an-®v C-∂v cm-hn-se ]-º-bn- a-‰pw \n¬-°p-∂-Xv bm-{X-bv-°v se-°v ]p-d-s∏-Spw. h-f-sc Ip-fn¿-a \¬-Ip-∂-XmZn-h-kw 150 In-tem-ao-‰¿ Zq-c- sW-∂pw C-h¿ ]-d-bp-∂p. Xn-cnam-Wv ssk-°nƒ bm-{X. e-£y- sI sse≥ _-kp-I-fn-em-Wv bmZn-h-kw X-s∂ a-e-N-hn-´m≥ km- {X-. [n-°p-sa-∂v F e-£v-an \m-cm-bG-gp ssk-°n-fp-I-fpw c-≠pW≥ ]-d-™p. h¿-jw D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-XmB-{‘-bn-se-bpw X-an-gv-\m- bpw S-b¿, Syq-_v F-∂n-h ]p-Xn´n-se-bpw tdm-Up-I-sf A-t]- b-Xn-´m-Wv bm-{X-sb-∂pw C-h¿ £n-®v tI-c-f-Øn-se bm-{X Zp-¿- ]-d-™p.

Im-™n-c-∏-≈n: kz-Øv X¿-°-sØ Xp-S¿-∂p-≠m-b kw-L¿-jØn¬ k-tlm-Z-c-߃ ]-c-kv-]-cw \-S-Øn-b I-Øn-°p-Øn¬ C-cph¿-°pw ]-cn-t°-‰p. Im-™n-c-∏-≈n tIm-hn¬-°-S-hn¬ h-en-b-Ip∂-Øv l-_o-_p-√ (55), k-^-dp-√ (45) F-∂n-h-cm-Wv ]-c-kv-]-cw IØn-°p-Øv \-S-Øn-b-Xv. ]-cn-t°-‰ C-h-sc tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏-n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v aq-t∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. kz-Øv X¿-°-amWv I-Øn-°p-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂v ]n-Xm-hv Jm≥-Ip-´n h-en-b-Ip∂-Øv ]-d-™p. l-_o-_p-√-bpw k-^-dp-√-bpw h¿-j-ß-fm-bn Kƒ^n¬ ÿn-c tPm-en-°m-cm-Wv. k-^-dp-≈ c-≠p-am-k-am-bn eo-hn-\v \m-´n¬ h-∂n-´v. aq-Ø-bmƒ l-_o-_p-√ H-cm-gv-N-bm-bn \m-´n-seØn-bn-´v. h¿-j-ß-fm-bn A-©p sk‚ v ÿ-e-Øn-\pw ]p-c-bn-S-Øn\pw th-≠n c-≠p-t]-cpw h-g-°v Iq-Sp-am-bn-cp-∂p. c-≠p-am-k-sØ eo-hn-\p h-∂ k-^-dp-√ am-Xm-hn-s\ sIm-≠v ÿ-ew ap-gp-h≥ kz-¥w t]-cn¬ tN¿-Øp F-∂ Im-c-Ww ]-d-™mWv C-cp-h-cpw \-Sp- tdm-Un¬ ]-c-kv-]-cw Ip-Øn-b-sX-∂v Zr-Iv-km£n-Iƒ ]-d-bp-∂p. t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn kzo-Icn-®p.

{io-e-¦-bn \n-¶v i-_-cn-a-e-bn-se-¯m³ sN-e-hm-b-Xv 30 e-£w F-cp-ta-en: {io-e-¶-bn¬ \n-∂v Ir-jv-W-bpw 68 Aw-K kw-Lhpw i-_-cn-a-e bm-{X-°m-bn sN-e-hn-tS-≠n-h-∂-Xv 30 e-£Øn¬ ]-cw cq-]m. {io-e-¶-bn¬ \n-∂p i-_-cna-e-bn¬ F-Øn a-S-ßm≥ hnk, hn-am-\-Sn-°-‰v, hm-l-\-hm-SI, a-S-°-bm-{Xm -sN-e-hv, `-£W-sN-e-hv Dƒ-s∏-sS H-cmƒ-°v Ip-d-™-Xv A-c-e-£w cq-] th≠n-h-cp-sa-∂v Ir-jv-W ]-d™p. Ir-jv-W-bpw kw-L-hpw Z¿-i-\w \-S-Øn C-∂-se \m-´nte-bv-°v a-S-ßn. sIm-fw-t_mbn¬ \n-∂p sN-ss∂-bn¬ hnam-\-an-d-ßn c-≠v Sq-dn-Ãv _- pI-fn-em-Wv kw-L-sa-Øn-b-Xv. bm-{X-sN-e-hn-\p `m-cn-® Xp-I sN-e-hm-Ip-sa-∂-Xn-\m¬ {ioe-¶-bn¬ \n-∂v i-_-cn-a-e Z¿-

F-cp-ta-en-bnseØnb {io-e-¶-°m-¿ i-\-Øn-s\-Øp-∂-Xv Ip-d-®p- bn ap-S-ßm-sX Ir-jv-W A-øt]¿ am-{X-am-sW-∂v Ir-jv-W ∏-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p. X-an-gv ]-d-™p. a-‰p-≈-h¿ h-gn-]m-Sp- kw-km-cn-°m≥ G-sd C-jv-SI-fpw a-‰pw ssI-am-dn i-_-cn-a- s∏-Sp-∂ {io-e-¶≥ P-\-X-°v Ce-bn-se-Øm-\p-≈ B-{K-lw a- ¥y-tbm-Spw X-an-gv-\m-Sn-t\m-Spw \- n-sem-Xp-°n sIm-fw-t_m- G-sd C-jv-S-am-sW-∂v Ir-jvbn-se A-ø-∏-t£-{X-Øn¬ W ]-d-™p. th-j-Øn-epw Po-hn-X co-XnZ¿-i-\w \-S-Øn Xr-]v-Xn-b-S-bpI-bm-Wv. I-gn-™ 23 h¿-j-am- bn-epw X-an-gv-\m-´p-Im-sc-t∏m-

kn.]n.Fw k-a-c-¸-´-en F³ P-b-cm-PvFw.FÂ.F; cm{ão-b \o-¡-sa¶v s]m≥-Ip-∂w: tIm¨-{K- pw tI-c-fm tIm¨-{K-kv FΩpw XΩn-ep-≈ _‘w h-j-fm-bncns° kn. ]n.Fw k-a-c-∏-¥-en ¬- tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) t\-Xm-hpw Im-™n-c-∏-≈n Fw. F¬.Fbp-am-b tUm. F≥ P-bcm-Pv FØnb-Xv hn-hm-Z-amhp∂p. C-∂-se kn.]n.Fw tI{μ-k¿-°m¿ ]m-N-I hm-X-I hne h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc s]m≥-Ip∂-Øv \-S-Øp-∂ k-a-c-∏-¥enem-Wv P-b-cm-Pv F-ØnbXv. \n-cm-lm-cw -B-N-cn-°p-∂ {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw Fw Pn hnt\m-Zn-\v l-kv-X-Zm-\w sN-bv-XXn-\p ti-jw k-μ¿-i-\ U-b-dnbn¬ H-∏n-´v G-Xm-\pw an-\n-‰pIƒ-°n-S-bn¬ A-t±-lw a-S-ßn. F-∂m¬ k-μ¿-i-\-Øn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b-an-s√-∂pw t\sc-a-dn-®v Xm≥ ]m-N-I-hm-X-I -

]m-N-I-hm-X-I hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc kn.]n.Fw s]m≥-Ip∂-Øv \-S-Øp-∂ A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c k-Xy-{K-l thZn-bn¬ tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.F-¬.F F-Øn-b-t∏mƒ hn-e-h¿-[-\-hn-\v F-Xn-cm-sW∂pw X-s‚ kp-lr-Øp-Iq-Sn-bmb {Km-a-∏-©m-b-Ø-Kw \n-cm-lc-a-\p-„n-®-t∏mƒ k-μ¿-in-®p F-∂p- am-{X-ta D-≈q F-∂pw Fw.F¬.F ]-d-™p. F-∂m¬ k-μ¿-i-\-Øn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b \o-°w D-s≠∂ B-tcm-]-W-w i-‡-am-Wv.

Fw.F¬.F k-a-c-∏-¥¬ kμ¿-in-®-Xv tIm¨-{K-kv t\-Xm°ƒ-°n-S-bn¬ \o-c-k-Øn-\p hgn-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-t±-l-tØm-sSm-∏w tI-c-fm tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fm-b tSman sUm-an-\n-°pw A-Uz. kp-tajv B≥-{Uq-kpw D-≠m-bn-cp∂p.

se-bm-Wv {io-e-¶-°m¿. `-c-W kw-hn-[m-\-Øn¬ am-{X-am-Wv {]-I-S-am-b am-‰-ap-≈-Xv. Cu hy-Xym-kw I-d≥-kn t\m-´p-Ifn-epw Im-Wmw. C-¥y≥ cq-]bv-°v km-ay-am-b t\m-´p-I-fmWv {io-e-¶-bp-tS-Xv. {io-e-¶-bn¬ 2000Øn-s‚bp 5000Øn-s‚-bpw h-sc t\m´p-I-fp-≠v. C-Ø-h-W sN-e-hv Ip-d-°m-\m-bn ]-c-am-h-[n {i-an®n-´pw 30 e-£w cq-]-tbm-fw i_-cn-a-e bm-{X-°v sN-e-hn-s´∂v Ir-jv-W ]-d-™p. bm-{X-bv°n-sS F-cp-ta-en-bn¬ X-ßp∂-Xv s]m-Xp-a-cm-a-Øv K-Ãv lu-kn-s‚ ap-‰-Øm-Wv. h¿-jØn¬ H-cn-°-ep-≈ ku-lr-ZØn-\v sN-e-th-dp-sa-¶n-epw h¿-j-ß-fp-sS ]-g-°-am-bn-°gn-™n-cn-°p-∂p.

ss_-¡n-se-¯n-b c-−w-K-kw-Lw hr-²-bp-sS am-e IhÀ¶p tIm-´-bw: ss_-°n-se-Ønb c-≠w-K-kw-Lw hr-≤-bpsS I-gp-Øn¬ \n-∂v A-©p ]-h-s‚ kz¿-W-am-e s]m-´ns®-Sp-Øp. C-∂-se ssh-Io´v B-tdm-sS X-e-tbm-e-∏-dºv ko-tbm¨ P-Mv-j-\p kao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-e-tbm-e-∏-d-ºv h-Sbm¿ a-Wn-a-μn-c-Øn¬ I-cpWm-I-c-s‚ `m-cy P-e-Pm-aWn-bp-sS (63) I-gp-Øn¬ \n∂m-Wv am-e-s]m-´n-®-Xv. \-S∂p t]m-hp-I-bm-b-n-cp-∂ Pe-Pm-a-Wn-bp-sS ]p-d-In¬ \n-∂v ss_-°n-se-Øn-b c≠w-K-kw-L-w C-h-cp-sS Igp-Øn¬ \n-∂v am-e-s]m-´n-®v c- £ - s ∏- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p. kw-`-h-Øn¬ X-e-tbm-e-∏d-ºv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.


{]mtZ-inIw

17 P-\phcn 2014 sh≈n

C¶v

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

a-√-∏-≈n: k-_v- -tÃ-j-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂-Xn-\m ¬ C-∂p cm-hn-se H-º-Xp ap-X ¬ ssh-Io-´v A-©p h-sc ]p-√pIp-Øn, sh-Æn-°p-fw, a-√-∏-≈n ^o-U-dp-I-fn¬ ssh-Zyp-Xn-hn-Xc-Ww ap-S-ßpw. tIm-g-t©-cn: tIm-g-t©-cn Ce-Iv-{Sn-°¬ sk-£-s‚ ]-cn-[nbn ¬ sN-dp-tIm¬ ^o-U-dn¬s∏-´ Ip-gn-a-Æn¬-∏-Sn In-fn-bm\n-° ¬ {]-tZ-i-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ sshIo-´v B-dp h-sc S-®n-Mv tPm-en \-S-°p-∂-Xn-\m¬ ssh-Zyp-Xn `m-Kn-I-am-bn ap-S-ßp-sa-∂v Akn. F≥-Pn-\ob¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn - ]-Ø-\w-Xn-´ ssX-°m-hv Kh. _n.F-®v.F-kv.Fkv : ]Ø-\w-Xn-´ hn-Zym-`ym-k Pn-√-bnse l-b¿ sk-°≥-U-dn C-°tWm-an-Iv-kv A-[ym-]-I-cp-sS ¢-ÿ tbm-Kw-˛-cm-hn-se 9.30. - ]-¥-fw: Xp-º-a¨ h-S-°p∂m-Y t£-{X-Øn-se ssX-∏qb D¬-k-hw-˛-cm-hn-se 8.00. - am-cq¿: Nm-¶q¿ a-lm-tZ-h¿ t£-{X-Øn-se s]m-Xp-tbm-Kw˛-ssh-Io-´v 3.00. - ]-Ø-\w-Xn-´ I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: tI-c-f km-aq-lnI-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\ \n-hm-c-W \n-b-a D-]-tZ-i-I t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ P-Ãn-kv hn cmw-Ip-am¿ \n-b-aw kw-_‘n-® ^o-Uv _m-°v sk-j≥ \-S-Øp-∂p-˛-cm-hn-se 10.00. - dm-∂n k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bw: ln¬-hm-en Pq-\n-b¿ tNw-_¿ `m-c-hm-ln-I-fp-sS kv-Ym-\m-tcml-Ww-˛-ssh-Io-´v 7.00. - ]-¥-fw: ]q-gn-°m-Sv ko-tdm ae-_m¿ I-tØm-en-°m ]-≈n Iq-Zm-i-bpw s]-cp-∂m-fpw-˛-sImSn-tb-‰v-˛-ssh-Io-´v 7.00. - F-gp-a-‰q¿ ^v-f-Uv-en-‰v tÃUn-bw: tI-c-f-Øn-se {]-ap-J ]p-cp-j h-\n-Xm So-ap-Iƒ ]-s¶Sp-°p-∂ F-gp-a-‰q¿ thm-fn-t_m ƒ Sq¿-W-sa‚ v sk-an ss^-\ ¬ a¬-k-c-߃-˛-ssh-Io-´v 5.-00.(19mw Xn-ø-Xn h-sc) - Xn-cp-h-√ am¿-tØm-am tImf-Pv tÃ-Un-bw: am¿-tØm-am t{Sm-^n A-Jn-e-tI-c-f C‚¿ tIm-fo-Pn-b-‰v ^p-Sv-t_mƒ Sq¿W-sa‚ v-˛-ssh-Io-´v 4.-00. - sX-t°-a-e B¬-^ A-°mZ-an-: tIm-g-t©-cn ]-©m-b-Øns‚ 2014 ˛15 km-º-Øn-I h¿j-sØ hm¿-jn-I ]-≤-Xn cq]oI-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ {Kma-k-`-˛-cm-hn-se 10.00. - A-Sq¿ Xm-g-Øp-a¨ I¨h≥-j≥ \-K¿: kn.-F-kv.-sF. a-[y-tI-c-f a-lm-bn-S-h-I ASq¿ ssh-Zn-I Pn-√-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ A-Sq¿ an-j≥ I¨h≥-j≥-˛-ssh-Io-´v 6.-00(19 hsc)

Adnbn-¸pIÄ

km-\n-t«-j³ hÀ-¡À H-gn-hv A-bn-cq¿: Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ B-ip-]-{Xn am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n ap-tJ-\ km-\n-t´-j≥ h¿-°-sd Zn-h-kth-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]-XnZn-\w 200 cq-] \n-c-°n¬ 59 Zn-hk-tØ-°v \n-b-an-°p-∂-Xn-\v \n-›n-X tbm-Ky-X-bp-≈-h-cp-sS A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£I¿ G-gmw ¢m-kv hn-P-bn®hcpw 50 h-b- n¬ Xm-sg {]mbamb-hcpw ]q¿-W B-tcm-Kyap-≈-h-cpw B-bn-cn-°-Ww. sh-≈-t]-∏-dn¬ X-øm-dm-°nb A-t]-£-bpw \n-›n-X tbmKy-X sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n°-‰n-s‚ H-dn-Pn-\-epw K-k-‰-Uv Hm-^nk¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏pw k-ln-Xw P-\p-h-cn 22\v cm-hn-se 11 \v Pn-√m B-bp ¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bp-sS Hm-^nkn¬ lm-P-cm-h-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ : 04735 231900.-

]p-\-eq¿-˛-aq-hm-‰p-]p-g kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ tIm-∂n Nn-‰q¿ ap-°v P-Mv-j-\n¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ an-\n tem-dn a-dn-™-t∏mƒ

]-¨-¡-dn-bp-am-bn h-¶ an-\n tem-dn a-dn-ªp

tIm-g-t©-cn Sq-dn-Ìv s^-kn-en-tä-j³ skâÀ {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p

tIm-∂n: ]p-\-eq¿-˛-aqhm-‰p-]pg kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ tIm∂n Nn-‰q¿ ap-°v P-Mv-j-\n¬ tem-dn a-dn-™p ss{U-h¿-°v ]cn-t°-‰p. X-an-\m-´v sN-t¶m-´bn¬ \n-∂p ]-Ø-\w-Xn-´-bn-te°p ]-®-°-dn-I-fp-am-bn h-∂ an\ntem-dn-bm-Wv C-∂-se ]p-e¿s® ap-t∂m-sS A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. a-s‰m-cp hm-l-\-sØ a-dn-I-S°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ hm-l-\w tdm-Un-\v k-ao-]Øp-≈ C-√-cn-°¬ ho-´n¬ ]utem-kn-s‚ ]p-c-bn-S-Øn-se aXn-enen-Sn-®p a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p.

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se hnt\m-Z-k-©m-c-cw-K-sØ hn-h-cti-J-c-W-hpw A-\p-_-‘ kuI-cy-ß-fpw k-©m-cn-Iƒ-°p e`y-am-°p-∂-Xn-\p-th-≠n Xn-cp-h√-˛-Ip-º-g tdm-Un¬ tIm-g-t©cn Sn.-_n P-Mv-j-\v k-ao-]w Un.Sn.-]n.-kn-bp-sS Sq-dn-Ãv s^-knen-t‰-j≥ sk‚¿ B-cw-`n-®p. sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.F¬.-F Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v k-Pn Nm-t°m, A-kn- v I-e-Œ¿ ]n _n \q-lv, Un.-Sn.-]n.kn sk-{I-´-dn h¿-Ko-kv ]p-∂≥, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n Aw-Kß-fm-b tPm¿-Pv am-Ω≥ sIm-

Pn-Ã-bn-se tlm-«-ep-I-fn `-£-Whn-e Ip¯ s \ Db À¯ n hn-e-hÀ-[-\-hv Pn-Ãm `-c-W-Iq-S-¯n-sâ A-\p-a-Xn-bn-Ãm-sX ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m `-c-W-Iq-SØn-s‚ A-\p-a-Xn-°v Im-Øp \n¬-°m-sX Pn-√-bn¬ tlm-´ep-I-fn¬ `-£-W km-[-\-ß-fpsS hn-e 30 i-X-am-\w Iq-´m≥ sI.F-®v.-B¿.-F Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. hn-e h¿-[-\-hv C∂p ap-X¬ \n-e-hn¬ h-cpw. tlm-´¬ hy-h-km-bw a-‰p kwÿm-\-ß-fn¬ -\n-∂p h-cp-∂ A-cn, ]-®-°-dn, ]-e-hy-Rv-P-\߃, ap-´, a-¬kyw, amw-kw F∂n-h-sb B-{i-bn-®m-Wp \-SØn-s°m-≠p-t]m-hp-∂-Xv. \ntXym-]-tbm-K km-[-\-ß-fp-sS \n-c-¥-c hn-e-h¿-[-\-bpw Kymkn-s≥-d hn-e-h¿-[-\-bpw tlm´¬ ta-J-e-bp-sS \n-e-\n¬-∏n\p-X-s∂ `o-j-Wn-bm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ hn-e-h¿-[-\ A-\n-hm-cy-am-sW-∂v sI.-F-®v.B¿.-F Pn-√m I-Ωn-‰n ]p-d-Øn-d°n-b hm¿-Øm Ip-dn-∏n¬ hy-

‡-am-hp-∂p. Nm-b-˛8, Im-∏n-˛9, I-Spw-Im∏n-˛7, s]m-dm-´-˛8, N-∏m-Øn-˛8, tZm-i-˛7, A-∏w-˛7, C-U-en-˛7, IS-e-°-dn-˛20, In-g-ßv-I-dn-˛20, DuWv-˛50 F∂n-ß-s\-bm-Wv ]p Xp°n-b hne. tlm-´¬ `-£-W hn-e \n-›-bn-°p-∂-Xn-\v \n¿-tZi-߃ k-a¿-∏n-°m≥ Pn-√m kssπ Hm-^n-k¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp∂p. 2013 \-hw-_¿ A-©n-\p-≈n¬ tbm-Kw tN¿-∂v `-£-W hn-e \n-›-bn-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ-dp-sS Np-a-X-e h-ln°p-∂ sU-]yq-´n I-e-Œ¿ Fw sP P-b-kn-Mv am-Xyp Sn Xm-a-kv Fw.-F¬.-F-sb A-dn-bn-®n-cp∂p. F-∂m¬ Pn-√m hn-I-k-\ kan-Xn tbm-K-Øn¬ P-e-{]-Xn-\n[n-Iƒ-°v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw \¬-In-b D-d-∏v ]m-en-°p-∂-Xn\v sI.F-®v.B¿.-F. D-b¿-Øn-

b `o-j-Wn-°pw I-S-b-S-∏v k-a-cØn-\pw ap-∂n¬ `-c-W kw-hn[m-\-Øn-\v I-gn-™n-√. Cu kml-N-cyw ap-X-se-Sp-Øm-Wv Pn-√bn¬ tlm-´-ep-S-a-I-fp-sS Atkm-kn-tb-j≥ G-I]-£o-bam-bn hn-e-h¿-[-hv D-]-t`m-Iv-Xm°ƒ-°p ta¬ A-Sn-t®¬-∏n-®ncn-°p-∂-Xv. tlm-´-ep-S-a-Iƒ \-S-Øp-∂ kw-L-Sn-X {]-t£m-`-߃-°v ap-∂n¬ -Pn-√-bn¬ `-£y-kp-c£m D-tZym-K-ÿ-cp-sS ]-cn-tim[-\ A-´n-a-dn-°p-∂-Xp \n-Xykw-`-h-am-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bmWv. C-Xn-t\m-sSm-∏w A-[n-I hne Cu-Sm-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc-bp≈ ]-cn-tim-[-\-bpw Pn-√-bn-se tlm-´-ep-I-fn¬ \-S-Øp-∂-Xn-\v X-S- w \n¬-°p-I-bpw sN-øpw. I-e-Œ¿ H-cp hn-e \n-›-bn-®p\¬-In-sb-¶n-epw A-Xn-t\-°m ƒ Iq-Sp-X¬ hm-ßp-∂-h-cp-≠v.

hn-e-hn-h-c-∏-´n-I ]m-en-°p-∂psh-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp-tºm-gpw kv-s]-jy¬- F-∂ t]-cn-em-Wv D]-t`m-Iv-Xm-°ƒ A-[n-I-hpw Nqj-Ww sN-ø-s∏-Sp-∂-Xv. km-Zm `-£-Ww In-´p-tam-sb∂v tNm-Zn-®m¬ C-s√-∂m-hpw adp-]-Sn. C-Xn-t\m-sSm-∏w \n-›nbn-® A-f-hn-epw Xq-°-Øn-epw D-]-t`m-Iv -Xm-°ƒ-°p -`£-W km-[-\-߃ e-`n-°p-∂n-s√-∂p≈-Xpw H-cp bm-Ym¿-Yy-am-Wv. CXn-\v A-]-hm-Z-am-bn ]-Ø-\w-Xn´-bn-se hn-c-en¬ F-Æm-hp-∂ tlm-´-ep-Iƒ am-{X-am-Wv C-t∏mgp-≈-Xv. C-tXm-sS kw-ÿm-\Øv tlm-´¬ `-£-W hn-e A-Sn°-Sn h¿-[n-∏n-°p-∂ Pn-√-bm-bn ]-Ø-\w-Xn-´ am-dp-I-bm-Wv. a-‰p Pn-√-I-fn¬ Kp-W-ta-∑bpw hn-e-°p-d-hp-ap-≈ `-£-W km-[-\-߃ hn¬-°p-tºmƒ ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√ C-°m-cy-Øn¬

G-‰-hpw ]n-∂n-em-Wv. Pn-√-bnse `q-cn-`m-Kw tlm-´-ep-I-fpw tXm-∂n-b-t]m-se-bm-Wv `-£W km-[-\-߃-°v D-]-t`m‡m-°-fn¬- \n-∂p hn-e Cu-Sm°p-∂-Xv. i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S\w A-h-km-\n-°p-∂-Xn-\v ap-ºv tlm-´-ep-Iƒ X-∂n-„-Øn-\v hne h¿-[n-∏n-® \-S-]-Sn h-cpwZn-hk-ß-fn¬ P-\-Io-b {]-Xn-tj-[߃-°v C-S-bm-°pw. C-Xp kw_-‘n-®v tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v{]-km-Zv B-\μ-`-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI.-F-®v.-B¿.-F Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Fw cm-P, J-Pm©n am-Ω≥ h¿-Ko-kv, h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v i-in sF-k-Iv, kPn tIm-in, cm-a-enw-K sd-Uym¿, am-Wn-Iyw, c-ho-{μ-Ip-am¿, \-hmkv X-\n-a, Im¿-Øn -tI-ip, k°o¿ -im-¥n, k-‘ym-Ip-am¿, kw-km-cn-®p.

{]-hm-N-I Po-hn-X k-tµ-ibm-{X ]-¥f - w: Pq-\n-b¿ {^‚ vkv ]-¥f - w k¿-°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]hm-NI - Po-hn-X k-tμ-i bm-{X \-SØ - n. ]-¥f - w F-Pyp-t°-j\ - ¬ B‚ v Iƒ-®d - ¬ {S-Ãv Hm-^n-kn¬ \n-∂v B-cw-`n-® k-tμ-i bm-{X IS-bv-°m-Sv P-Mv-j-\n¬ k-am-]n-®p. G-cn-b Nm¿-Pv jm≥ ap-Øp-Wn, A¬ A-ao≥, sj-ao¿ D-fa - , A≥-km¿, \m-kow t\-Xr-Xzw \¬-In.

kwL-S\sb ]p-d-¯m-¡n

sN-ß-∂q¿: kw-L-S-\m hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-Øn-\v F≥ hn ]p-cptjm-Ø-a≥, hn -sI Im¿-Øn-tI-b≥, ]n -sI hn-P-b≥, tXm-a-kv Im-Sp-sh-´q¿ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ a¿-®‚ vkv A-tkm-kntb-j≥ sN-ß-∂q¿ F-∂ kw-L-S-\-sb hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\ k-an-Xn-bp-sS {]m-Y-an-I Aw-K-Xz-Øn¬ \n-∂p ]p-d-Øm°n-b-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v \p-Pp-ap-±o≥ B-epw-aq-´n¬, ssh-kv {]-kn-U‚ v _m-_p-Pn ]-s¶-Sp-Øp.-

tIm-g-t©-cn-bn-se Un.-Sn.-]n.-kn Sq-dn-Ãv s^-kn-en-t‰-j≥ sk‚¿ sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ≠q¿, tdm-j≥ \m-b¿, A-Pn A- tk-h-\ ta-J-e-bn-se hn-h-c-ße-Iv-kv, F-kv _n-\p, A-kn-à fpw Hm¨-sse≥ dn-k¿-th-j≥‚ v πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ kp-tc-jv kv ku-I-cy-ß-fpw C-hn-sS DIp-am¿ kw-_-‘n-®p. Sq-dn-kw S≥ e-`y-am-°pw.

Npcp¡¯nÂ

Hmƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]n-b-s∏-´ \-_n Imw-]bn-s‚ `m-K-am-bn C-amwkv Iu¨-kn¬ Pn-√m I-Ω-n‰n Aw-Kw jm au-e-hn Np-¶-∏m-d ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p

C-amw-kv Iu¬-knÂ

]-¥-fw: Hmƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ {]n-b-s∏-´ \-_n Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn I-S-bv-°m-Sv P-Mv-j\n¬ {]-hm-N-I Po-hn-Xw F-∂ hn-j-b-Øn¬ {]-`m-j-Ww \-SØn. C-amwkv Iu¨-kn¬ Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw jm -au-e-hn Np-¶-∏m-d ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. A¬ A-ao≥ A-[y-£X \-S-Øn. t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn-√m sk-{I-´-dn jm-\-hm-kv, G-cn-bm {]-kn-U‚ v sj-ao¿, ssj-Pp kw-km-cn-®p.

Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-F-kv hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p

A-Sq¿: G-d-Øv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-Fkn-s‚ hm¿-jn-Iw B-tLm-jn-®p. Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tim-`-\m Ip-™p-Ip-™v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m Ip-Spw_-{io an-j≥ tIm- -Hm-Un-t\-‰¿ F-kv km-_n¿ lp-k-bv≥ IpSpw-_-{io \-b-ß-sf-°p-dn-®p hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]-g-Ip-fw a-[p F-kv.-F-kv.-F¬.-kn-°pw π-kv-Sp-hn-\pw G-‰-hpw Iq-SpX¬ am¿-°p hm-ßn-b Ip-´n-I-sf B-Z-cn-®p. ]p-Xp-Xm-bn \n¿an-® ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v Sn Un -k-Pn \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw {io-e-Xm c-ta-iv B-{i-b t]m-jIm-lm-c In-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ Un P-b-Ip-am¿ \-√ A-b¬-Iq-´-sØ B-Z-cn®p. Ip-Spw-_-{io sa-w-_¿ sk-{I-´-dn ]n -tam-l-\≥ {]-h¿-Ø\ dn-t]¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. ]-g-Ip-fw: ]-g-Ip-fw ]-Sn-™m-dv ]-≈n-°¬ _n-em¬ a-kv-Pn-Zns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-_n-Zn-\m-tLm-jw \-S-∂p. P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v ]n _n A-_p, sk-{I-´-dn \n-km-dp-±o≥, k-Po-hv ]m-d-hn-f-bn¬, ]n Fw jm-P-lm≥, I-a-dp-±o≥ ap-≠p-X-d-bn¬, jm-\-hm-kv, ap-Po-_v, ssj-Pp, s\-Po-_v, sj-^o-Jv, sj-ao¿, A-–p¬ Jm-Z¿ Zm-cn-an t\-Xr-Xzw \¬-In.

]-¥-fw: F-kv.-F≥.-Un.-]n ]-¥-fw bq-\n-b-s‚ H-∂mw hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw sI-]v-tIm sN-b¿-am≥ sI ]-Xv-a-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v F hn B-\-μ-cm-Pv, sk-{I-´-dn kn-\n¬ ap-≠-∏-≈n kw-km-cn-®p. Pq-\n-b¿ {^‚ vkv ]-¥-fw k¿-°n-ƒ \-SØnb {]-hm-N-I Po-hn-X k-tμ-ibm-{X

hn-I-k-\ sk-an-\mÀ

ap-f-°p-g: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se hn-I-k-\ sk-an-\m¿ C-∂p cmhn-se 10 ap-X¬ Im-c-bv-°m-Sv F≥.-F-kv.-F-kv. I-c-tbm-K HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

P-\y lr-t{Zm-K£o-cIÀ-j-I-sc {]-Xn-k-Ôn-bn-em-¡n kuNn-InÂ-km Iymw-]v amÀ-¡-än-\p-Ån a-en-\P-ew \msf Ip-¶-´m-\-¯pw Ip-f-¼p-tcm-Kw sI-«n-¡n-S-¡p-¶p e-S-°w Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xn-tcm[-Øn-\m-h-iy-am-b a-cp-∂p-Iƒ b-Ym-k-a-bw e-`y-a-√m-Xm-hp-∂Xm-Wv I¿-j-sc G-sd Zp-c-nXØn-em-°n-bn-cn-°p-∂-Xv.

\n-b-a-\mw-Ko-Im-c-hpw i-¼-f-hpw \Â-I-W-sa-¶v tIm-g-t©-cn: F-bv-U-Uv kv-Iqfp-I-fn¬ 2010 ap-X¬ \n-b-a-\w e-`n-® A-[ym-]-I¿-°v \n-b-a\mw-Ko-Im-c-hpw i-º-f-hpw DS≥ \¬-I-W-sa-∂v sI.Fkv.Sn.-kn. -Pn-√m hm¿-jn-I ktΩ-f-\w k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-

s∏-´p. kw-ÿm-\ Po-h-\-°m-cp-sSbpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw hn-c-an°¬ {]m-bw 60 Zn-h-k-am-bn Db¿-Ø-W-sa-∂pw k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. s]-cn-ß-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kmw Cu-∏≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-knU‚ v tPm-k-^v Nm-t°m A-[y£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn tdm-bn h¿-Ko-kv C-e-hp-¶¬, _m-_p Im-™n-c∏-≈n¬, Pn-Pn-tPm¨ sN-dnbm≥, ap-f-h-\ cm-[m-Ir-jv-W≥, X-ºn-tP-°-_v, _n-\p sIm-®psN-dp-°≥, A-\p-Pm _n-t\m-bn kw-km-cn-®p.

]-Ø-\w-Xn-´: B-d-∑p-f C-S-t»cn-a-e F≥.F-kv.-F-kv. I-c-tbmKw \m-sf cm-hn-se 10\v ku-P\y lr-t{Zm-K-\n¿-W-b Nn-In¬km Iymw-]v \-S-Øpw. F-d-Wm-Ip-fw A-ar-X C≥Ãn-‰n-bq-´v Hm-^v sa-Un-°¬ kb≥-kn-se lr-t{Zm-K-hn-`m-KØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p∂ Iymw-]n¬ tUm. F-kv sI \m-b¿, tUm. -am-Xyp-t]mƒ A-Sßp-∂ ]-Xn-\-©w-K-kw-Lw tcm-Kn-I-sf ]-cn-tim-[n-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p∂-h¿ I-c-tbm-Kw `m-c-hm-ln-Ifp-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v sk-{I-´-dn sI sI tKm-]m-e-Irjv-W≥-\m-b¿ A-dn-bn-®p. t^m ¨: 9447958528, 9847109145, 994 7555790.

\n-c-Ww: I-S-{] {Km-a-∏©m-b-Øn-se c-≠mw hm¿Un-se ]-ªn-Iv am¿-°-‰nt\m-Sp-≈ ]-©m-b-Øv A[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ ]cn-k-c-hm-kn-Iƒ-°pw hym]m-cn-Iƒ-°pw Zp-cn-X-am-hp∂p. am¿-°-‰n-\p-≈n-se amen-\y-߃ sI-´n-°n-S-∂ Zp ¿-K-‘w h-an-°p-∂-Xv aq-ew P-\-߃ am¿-°-‰n¬ I-bdm≥ a-Sn-°p-I-bm-Wv. am¿-°-‰n-\p-≈n-se sI´n-°n-S-°p-∂ a-en-\P-ew Hgp-°nI-f-bm≥ ku-I-cy߃ C-√m-Ø-Xm-Wv {]-iv- I-S-{] {Km-a-∏-©m-b-Øn-se c-≠mw hm¿-Un-se am¿-°-‰n-\p-≈n¬ \-߃-°p Im-c-Ww. a-en-\P-ew sI-´n-°n-S-°p-∂p

s]¬-Ip-«n-I-sf kakvX ta-J-e-I-fn-epw im-ào-I-cn-¡-Ww: tUm. -en-kn tPm-kv

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

3

\-_n-Zn-\m-tLm-jw

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw

tIm-´m-߬: Ip-∂-¥m-\w {Kma-∏-©m-b-Øn-se \-S-bv-°-enepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw I∂p-Im-en-Iƒ-°v Ip-f-ºp-tcm-Kw ]-S-cp-∂-Xv £o-c I¿-j-I-sc {]Xn-k-‘n-bn-em-°n. s]m-bv-I-bn ¬ {]-km-Zn-s‚ B-dp ]-ip-°ƒ°m-Wv tcm-Kw. ]-ip-hpw In-Sm-hpw-Iq-Sn 21 FÆw C-bmƒ-°p-≠v. I-d-h-bp-≈ A-bn-cq¿: Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ Ip-°v X-kv-Xn- 5 ]-ip-°-fn¬ 2 F-Æ-Øn-\v tcmKw- Im-c-Ww ]m-ep Ip-d-™p. CI-bn¬ Zn-h-k-th-X-\m-Sn-ÿm\-Øn¬ {]-Xn-Zn-\w 300 cq-] \n- Xn-\p Np-‰p-h-´-Øp-X-s∂ 7 £oc-°n¬ 59 Zn-h-k-tØ-°v \n-b- c-I¿-j-I¿-°v 50Hm-fw I-∂p-Iman-°p-∂-Xn-\v \n-›n-X tbm-Ky- en-I-fp-≠v. C-h-bn¬ Nn-e-Xn\pw tcm-K-e-£-Ww I-≠p-Xp-SX-bp-≈- hn-I-emw-K-c-√m-Ø DtZym-Km¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v A-t]- ßn-bn-´p-≠v. k¿-°m¿ ar-Km-ip-]-{Xn-I-fn£ £-Wn-®p. A-t]-£-I¿ Ggmw ¢m-kv ]m-km-b-h-cpw 50 hb- n¬ Xm-sg {]mbw D-≈-hcpw B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂p 15 In.-ao-‰¿ Np-‰-f-hn¬ ÿn-c Xm-ak-am-°n-b-h-cpw cm-hn-se B-dp ap-X¬ ssh-Io-´v F-´p -h-sc tPm-en-sN-øm≥ X-øm-dp-≈-hcpw B-bn-cn-°-Ww. sh-≈-t]-∏-dn¬ X-øm-dm-°nb A-t]-£-bpw \n-›n-X tbmKy-X sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n°-‰n-s‚ H-dn-Pn-\-epw K-k-‰-Uv Hm-^n-k¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏pw k-ln-Xw 22\v cm-hn]-Ø-\w-Xn-´: km-º-Øn-Iw, se 11\v Pn-√m B-bp¿-th-Z B- km-aq-ln-Iw, hn-Zym-`ym-kw Xp-Sip-]-{Xn-bp-sS Hm-^nkn¬ lm- ßn F-√m ta-J-e-I-fn-epw s] P-cm-h-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-ß ¨-Ip-´n-I-sf im-‡o-I-cn-®p apƒ-°v Hm-^nkp-am-bn _-‘-s∏- tºm-´p \-bn-°W - s - a-∂v h-\n-XmS-Ww. t^m ¨: 04735 231900.I-Ωo-j≥ Aw-Kw tUm. -en-kn tPm-kv ]-d™ p. Ip-´n-If - p-sS Ah-Im-iß - f - pw kp-c£ - n-XX - z-hpw ]-¥-fw: Ip-c-ºm-e-˛-]-g-Ip-fw kw-_-‘n-®v km-aq-ln-I \o-Xn tdm-Un¬ tXm-´p-¶-c ]m-e-Ønh-Ip-∏n-s‚ k-lI - c - W - t- Øm-sS s‚ ]p-\¿ \n¿-am-Ww B-cw-`n®-Xn-\m¬ C-\n-sbm-cp A-dn-bn- kw-ÿm-\ h-\n-Xm I-Ωo-j≥ kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬-∏∏p-≠m-hp-∂-Xp-h-sc Cu `m-Kim-e ]-Ø\ - w-Xn-´b - n¬ D-ZvL - m-SØp-Iq-Sn-bp-≈ hm-l-\-߃ \w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-h¿. ]p-Ø≥-Im-hn¬ t£-{Xw-˛-Xkz-¥w Im-cy-߃ km-[n-°p≠m-\p-hn-f h-gn ]-g-Ip-f-tØ°p t]m-th-≠-Xpw Xn-cn-sI h- ∂-Xn-\v B-sc-bpw B-{i-bn-°m- f {]mtc-≠-Xp-am-sW-∂v s]m-Xp-a-cm- Xn-cn-°m≥ s]¨-Ip-´n-Is ]v-X-cm-°-Ww. A-Xn-\p hn-Zyma-Øv \n-c-Øp D-]-hn-`m-Kw A`ym-kw {]-[m-\ ]-¶p h-ln-°pkn- v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F∂p. hn-Zym-`ym-kw Ip-´n-Is - f km≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

Ip-¡v X-kv-Xn-I-bn H-gn-hv

koTTAYAM/pta

º-Øn-I-am-bpw km-aq-ln-I-ambpw cm-jv-{So-b-am-bpw ap-tºm-´p \-bn-°m≥ k-lm-bn-°p-∂p. Ah-Im-i-߃ \n-t£-[n-°-s∏-Sptºmƒ {]-Xn-Ic - n-°W - w. A-Sn-b¥-c L-´ß - f - n¬ k-lm-bØ - n-\v 1098 F-∂ \-º-cn¬ hn-fn-°mw, C-Xn-s\-°p-dn-®v Ip-´n-Iƒ A⁄-cm-Wv. ]-e-Ip-Spw-_-ß-fnepw B¨-˛s - ]¨ Xp-ey-X C-√. C-Xp I-≠ph-fc - p-∂ B¨-Ip-´nI-fm-Wv ]-e-t∏m-gpw kv-{Xo-Itfm-Sv A-Xn-{I-aw Im-Wn-°p-∂Xpw A-]a - c - ym-Zb - m-bn s]-cp-am-dp∂-Xpw. C-sXm-gn-hm-°m≥ s]¨-Ip´n P-\n-°p-tºmƒ X-s∂ A-hƒ°p h-f¿-∂p-hc - m-\p-≈ km-lN - cyw kz-¥w ho-´n¬ F-√m-h-cpw h-f¿-Øn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw A-

Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i-ß-fpw kp-c-£n-X-Xz-hpw kw-_-‘n-®v km-aqln-I \o-Xn h-Ip-∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kw-ÿm-\ h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ Aw-Kw tUm. en-kn tPm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h¿ ]-d™ p. N-Sß - n¬ Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI P - nA - \ - n-X A-[y-£X - h-ln®p. in-ip-hn-I-k-\ ]-≤-Xn Hm^nk¿ ]n -im-¥-Ω, F-Pyq-hnj≥ tIm-gvk - v U-bd - I - vS- ¿ F≥ tKm-]n-\m-Yv, in-ip-hn-I-k-\ ]≤-Xn Hm-^n-k¿ Fw A-∫m-kv, h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ dn-k¿-®v Hm^n-k¿ Fw -F-kv A-\o-jv kwkm-cn-®p. Xp-S¿-∂v Ip-´n-I-fp-sS A-hIm-i-ß-fpw A-\p-_-‘ kw-hn[m-\ß - f - pw F-∂ hn-jb - Ø - n¬ kn.-U-ªyp.-kn Aw-Kw tPm¨ tP-°-_v, Ip-´n-I-sf ssew-Kn-I ]o-U-\-Øn¬ \n-∂p kw-c-£n°p-∂ \n-ba - s - Ø-°p-dn-®v Pn-√m s{]m-t_-j≥ Hm-^nk¿ sI sI k - p-ss_¿ ¢m-sk-Sp-Øp.-

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-01-17  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-01-17

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you