Page 1

2 Bkn-Uv B-{I-a-W-¯n-Â bph-Xn a-cn¨p

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

`-Iv-X k-l-{k-§-fm i-_-cn-a-e

tIm-´-bw: B-kn-Uv B-{I-a-WØn-\n-cbm-bn bph-Xn a-cn®p. \K-c-Øn¬ A-e-™p-Xn-cn-bp-∂ imen-\n(35)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-{Xn 7.30 Hm-sS \-K-cØn¬ [-\y Xn-tb-‰n-\v k-ao-]Øp h-®m-Wv bp-h-Xn-°p t\-sc B-kn-Uv B-{I-a-W-ap-≠m-bXv. Pn-√m- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]m-Y-anI- ip-{iq-jbv-°p-ti-jw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te°v am-‰n-sb-¶nepw bph-Xn cm{Xn-tbm-sS a-cn-°p-I-bm-bn-cp ∂p. B-kn-Uv H-gn-®-Xn-s‚ Im-cWw hy-‡-a-√.

_kv bm{XnIsb A-]-am-\n-¨-bmsf t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn tIm´bw: kz-Im-cy-_- n¬ kv{Xosb A-]-am-\n-°m≥ {i-an-®bm-sf bm-{X-°m¿ ssI-Imcyw sN-bv-Xp t]m-en-kn¬- G¬-]n®p. C-Sp-°n h-≠n-s∏-cn-bm¿ apcn°-Sn {]-km-Zn(45)s\-bm-Wv t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-ØXv. Im-™n-c-∏≈n `m-K-Øp\n∂p tIm-´-b-tØ-°p h-cn-Ibm-bn-cp-∂ kz-Im-cy-_- n-emWv kw-`-hw. a-Zy-]n-®v _- n¬ I-bdn-b C-bmƒ bm-{X-°m-cnsb A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp∂p. Cu ka-bw bm-{X-°m-cn-bpsS `¿-Ømhpw Ip-sS-bp-≠m-bncp-∂p. Xp-S¿-∂v _- n¬ kwL¿-j-am-bn. _-kv tIm´-bw FØm-dm-b-t∏mƒ {]-km-Zv _- n ¬ \n-∂v Cd-ßn Hm-Sm≥ {i-an®p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v {]-kmZn-s\ a-‰p-bm-{X-°m¿ tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn ssI-Imcyw sN-bv-X-p. ]n-∂o-Sv Cu-Ãv t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn {]-km-Zn-s\ I-Ã-Unbn-se-SpØp.

Sn-¸À tem-dn ho«n-te¡v C-Sn-¨p I-b-dn; ho«p-ImÀ c-£-s¸«-Xv X-e-\m-cn-g-bv¡v ]m-em: tSm-d-kp-am-bn Iq-´nbn-Sn-®v \n-b-{¥-Ww hn-´ Sn∏¿ tem-dn ho-´n-te-°v C-Sn®p I-bd - n. ho-´n-ep-≠m-bn-cp∂-h¿ X-e\ - m-cn-gb - v° - v c-£s∏-´p. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS s\-®n-∏p-gq¿ sh≈-∏p-c P-Mv-j-\n-em-Wv A]-IS- w. ]m-dS- n-bn¬ im-¥Ω - bp-sS ho-´n-te°m-Wv Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p I-bd - n-bX - v. cm-a-]p-cw `m-K-Øp- \n-∂v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn Im-dn-s\ a-dn-I-S-°ptºmƒ ]m-em `m-K-Øp -\n∂p-≈ tSm-d-kp-am-bn Iq-´nbn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \nb-{¥-Ww \-jv-S-s∏-´ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v ho-Sn-s‚ `nØn X-I-cp-I-bpw tIm¨{Io-‰v ta¬-°q-c-bv-°v hn-≈ep-≠m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. Cu k-a-bw ho-´n ¬ im-¥Ω-bpw a-°-fm-b a-t\m-Pv, hn-t\m-Zv, [-\y, [-\y-bp-sS 12 h-b- p-≈ a-I-fpw D-≠mbn-cp-∂p. tcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im ¿ Cu dq-´n¬ Sn-∏¿ tem-dn-Iƒ X-S-™p. A-an-X th-K-am-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-c-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

]-¥-f-Øp \n-∂p i-cw-Ip-Øn-bn-se-Øn-b Xn-cp-hm-`-c-W tLm-j-bm-{X-sb B-Nm-c s]-cp-a-I-tfm-sS tZ-h-kzw t_m¿-Uns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°p-∂p

i-_-cn-a-e: k-∂m-[m-\-Øv `-‡-k-l-{k-ß-sf-s°m-≠v \n-d™p.- ]-Øp-h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ a-I-c-kw-{I-a Zn-\-Øn¬ k-∂n-[m\-Øv C-{X-bpw A-ø-∏≥-am¿ F-Øn-bn-´n-√.- ]m-≠n-Øm-h-fw,- k∂n-[m-\w,- am-fn-I-∏p-dw a-cm-a-Øv sI-´n-S-Øn-s‚ Np-‰p-h-´w, ]p¬-taSv,- ln¬-tSm-∏v Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se sN-dn-b h-gn-I-fn¬ t]mepw `-‡-sc-s°m-≠v \n-d-™p-I-hn-™p. k-∂n-[m-\-sØ- h-en-b \-S-∏-¥-epw am-fn-I-∏p-d-sØ c-≠v \-S∏-¥-epw `-‡-k-l-{k-߃ ssIb-S-°n-bn-cn-°pI-bm-Wv. Iq-SmsX ]m-≠n-Øm-h-sØ hn-{i-a tI-{μ-hpw A-ø-∏ `-‡-sc-s°m-≠v \n-d-™p I-hn-™p,- ]-Xn-s\-´mw ]-Sn-°p-Xm-sg Xn-c-°v \n-b-{¥Wm-Xo-X-am-bn-cp-∂p. {]-[m-\ ]m¿-°n-Mv {Ku-≠p-I-fm-b {Xn-th-Wn, N-°p-]m-ew, ln¬-tSm-∏v Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ Xo¿-Ym-S-I-sc sIm-≠v \n-d™p. i-cw-Ip-Øn-bn-se aq-∂p Iyp tImw-π-Iv-kp-I-fpw P-\-\n-_nU-amWv. i-_-cn-a-e-bp-sS an-° {]-tZ-i-ß-fn-epw a-I-c-tPym-Xn Z¿i-\w Im-Wm≥ Xo¿-∞m-S-I¿ Iq-´w-Iq-´-am-bn ]¿-W-im-e-Iƒ sI´n X-º-Sn-®n-cp-∂p. ap≥-h¿-j-ß-sf A-t]-£n-®v C-Ø-h-W kzm-an A-ø-∏≥-am¿ X-ø-dm-°n-b ]¿-W-im-e-I-fpw h-f-sc Iq-Sp-X-em-bn-cp-∂p-. ]p-√p-taSp-h-gn-bpw ]m-≠n-Øm-h-fw h-gn-bpw F-Øn-b-`-‡-cp-sS F-Æ-hpw C-Ø-h-W {I-am-[o-X-am-bn h¿-[n-®n-cp-∂p. Xn-cp-hm-`-c-W-tLm-jbm-{X-bv-s°m-∏w F-Øn-b A-ø-∏`-‡-cp-sS F-Æ-hpw ap≥-h¿-jß-tf-°mƒ C-Ø-h-W Iq-Sp-X-em-bn-cp-∂p. C-Ø-h-W i-_-cn-a-e-bn¬ a-s‰m-cp a-\p-jy-a-e-bm-Wv cq-]-s∏-´Xv. s]m-º-e-ta-´n¬ sX-fn-bp-∂ a-I-c-tPym-Xn t\-cn-´p Im-Wm≥ Ign-bp-∂ ÿ-e-ß-fn-se-√mw h≥ `-‡-P-\-Xn-c-°m-Wv Im-Wm≥ Ign-™-Xv.

h-S-hm-XqÀ am-en-\y-{]-iv-\¯n ap-Jy-a-{´n C-S-s]-«p tIm-´-bw: \-K-c-Øn-se am-en\y-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\v ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥-Nm-≠n C-Ss]-´p. B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ A-t±-lw C-∂se am-en-\y -{]-iv-\w kw-_‘n-®v \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\pam-bn t\-cn-´pw hn-P-b-]p-cw ]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-bn t^m-Wn-epw hn-j-bw N¿-® sNbv-Xp. \-K-c-k-`-bp-sS-bpw ]©m-b-Øn-s‚-bpw hn-i-Z-am-b a-dp-]-Sn tI-´ ti-jw ap-Jy-a{¥n Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa-∂mWv kq-N-\. C-∂-se cm-hn-se hn-P-b-]p-

cw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ss_-Pp sN-dp-tIm-´-bn-ep-am-bn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n hn-jbw t^m-Wn¬ kw-km-cn-®p. XpS¿-∂v, X-s∂ Im-Wm-s\-Øn-b \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\p-am-bpw C-°m-cyw kw-km-cn-® ti-jw ho-≠pw hn-P-b-]p-cw ]-©m-bØv {]-kn-U‚n-s\ hn-fn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, X-ß-fp-sS `m-KØp \n-∂p-≈ hn-i-Zo-I-c-Ww tI-´ ti-jw am-{X-ta F-s¥-¶nepw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-hq-sb∂v hn-P-b-]p-cw ]-©m-b-Øv Bh-iy-s∏-´p.

\-K-c-k-`-bv-°pw hn-P-b-]p-cØn-\pw Kp-W-I-c-am-hp-∂ co-Xnbn-ep-≈ Xo-cp-am-\w h-cpw- Zn-hk-ß-fn-ep-≠m-hp-sa-∂m-Wv {]Xo-£-sb-∂v \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿ ]-d-™p. \-K-c-Øn-se am-en-\y -{]-iv\-߃ N¿-®-sN-øm≥ \m-sf ssh-Io-´v I-e-Iv-S¿ tbm-Kw hnfn-®n-´p-≠v. tbm-K-Øn¬ am-en\y- kw-kv-I-c-W-Øn¬ A-¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ I-gn-bp-sa∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv A-[n-IrX¿. am-en-\y- kw-kv-I-c-Ww kw_-‘n-®p-≈ s{]m-Pv-Iv-Spw tbm-

th-¼-\m-Sv Im-b P-\-Io-b I-½o-j³ kn-än-Mv \-S-¯n Ip-a-c-Iw: Im-b¬ kw-c-£-WØn-\p-≈ P-\-Io-b ]-cn-lm-cw tX-Sn th-º-\m-Sv Im-b¬ P-\-Iob I-Ωo-j≥ kn-‰n-Mv Ip-a-c-Iw {]m-tZ-in-I K-th-j-W tI-{μØn¬ \-S-Øn. tI-c-fm im-kv{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øm-Wv IΩo-j-s\ \n-tbm-Kn-®-Xv. Im-b¬ a-en-\o-I-c-Ww, ssI-tb-‰-߃ X-Æo¿-ap-°w _-≠v kr-jv-Sn-°p-∂ ]m-c-nÿnXn-I {]-iv-\-߃, hn-t\m-Z-k©m-cw h-cp-Øp-∂ Kp-W-tZ-m-j߃ F-∂n-ß-s\ hn-hn-[ hn-jb-ß-sf kw-_-‘n-®v hy-‡n-Iƒ, kw-L-S-\-I-ƒ F-∂n-h-cn¬ \n-∂v A-`n-{]m-b-ß-ƒ ti-J-cn®p. X-Æo¿-ap-°w _-≠v ]-co-£Wm¿-Yw H-t∂m c-t≠m h¿-jtØ-tb-°v Xp-d-∂n-Sp-I, s\¬Ir-jn-°m-bn Im¿-jn-I I-e≠¿ X-øm-dm-°p-I, Im-b-en-s‚

A-Xn¿-Øn \n¿-W-bn-®v ssItb-‰-߃ H-gn-∏n-°p-I, \n-e-hnep-≈ kw-c-£-W \n-b-a-߃ I¿-i-\-am-bn ]m-en-°p-I, Im-b ¬ sIm-≠v D-]-Po-h-\w I-gn-°p∂-h-cm-Wv Im-b-en-s‚ A-h-Imin-I-sf-∂v {]-Jym-]n-°p-I, Xt±-i kz-bw `-c-W ÿm-]-\-ßfp-sS tam-Wn-‰-dn-Mv sa-®-s∏-SpØp-I, ]-›n-a-L-´-Øn¬ \n-∂v

D-Zv-hn-®v Im-b-en-se-Øp-∂ F√m \-Zn-I-fp-sS-bpw kw-c-£-W ]m-t°-Pv X-øm-dm-°p-I Xp-S-ßnb hn-hn-[ \n¿-tZ-i-߃ tbm-KØn¬ D-b¿-∂p. e-`n-® F-√m \n¿-tZ-i-ß-fpw ]-cn-tim-[n-®v k-a-{K-am-b dnt]m¿-´v X-øm-dm-°p-sa-∂v A-[y£-X h-ln-® tUm. -{]-`m-Xv ]-Sv\m-b-Iv ]-d-™p.

th-º-\m-Sv Im-b¬ P-\-Io-b I-Ωo-j≥ Ip-a-cI-Øv \-SØnb kn-‰n-Mv

A-S-bn-cn-¡p-¶ Xm-dm-hv Iu-Xp-I-am-hp-¶p ap-≠-°-bw: A-S-bn-cn-°p-∂ Xm-dm-hv Iu-Xp-I-am-hp-∂p. ap≠-°-bw Io-®≥-]m-d sN-Ω-gØv cm-Pp-hn-s‚ ho-´n¬ h-f¿Øp-∂ Xm-dm-hm-Wv Iu-Xp-Iam-hp-∂-Xv. ho-Sn-s‚ aq-e-bn¬ C-´ \m-ev ap-´I - f - p-sS ]p-dØ - v 29 Zn-hk - w ap-ºm-Wv Xm-dm-hv A-Sbn-cn-°m≥ Xp-Sß - n-bX - v. k-ao-]w sN-√p-∂-h-sc Xmdm-hv sIm-Øn- Hm-Sn-°p-am-bn-cp∂p. 30 Zn-h-kw Xn-I-™-t∏m ƒ C-Xn¬ aq-∂v ap-´-Iƒ hn-cn™p. H-cp ap-´ C-\n-bpw hn-cnbm-\p-≠v. F-¥m-bm-epw h¿-jß-fm-bn tIm-gn-tb-bpw Xm-dmhn-s\-bpw h-f¿-Øp-∂ cm-Pp-hn\pw \m-´p-Im¿-°pw Iu-Xp-Ia - mA-S-bn-cn-°p-∂ Xm-dm-hv bn am-dp-Ib - m-Wv X - m-dm-hv.

Kw N¿-®-sN-øpw. A-tX-k-a-bw h-S-hm-Xq-cnse am-en-\y- kw-kv-I-c-W πm‚ v A-S-®p-]q-´n C-{X-bpw Zn-h-k-ßfm-bn-´pw H-∂pw kw-`-hn-®n-s√∂ a-´n-em-Wv \-K-c-k-`m A-[nIr-X-cp-sS {]-h¿-Ø-\-sa-∂v Bt£-]-ap-≠v. \n-e-hn¬ \-K-cØn-se am-en-\y-߃ ]-e ÿe-ß-fn-em-bn D-t]-£n-°p-I-bmWv. πm-Ãn-Iv I-h-dp-I-fn-em-°nbpw A-√m-sX-bpw X-≈p-∂ amen-\y-߃ Ip-∂p-Iq-Sn In-S-°pI-bm-Wv. Cu am-en-\y-߃ F-¥p sNøp-sa-∂ Im-cy-Øn¬ A-[n-Ir-

‰-an-√. Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´p-I-sf kw-_-‘n®v hn-hm-Z-Øn-\n-√. bm-Ym¿-Yy߃ Aw-KoI-cn-®p-≈ \n-e-]mSm-Wv F≥-.-F-kv-.-F-kn-t‚-Xv. \ym-b-am-b B-h-iy-߃-°pth-≠n i-‡-am-b- \n-e-]m-Sp-Ifm-Wv F-∂pw kzo-I-cn-®n-´p-≈Xv. ap-∂m-° k-ap-Zm-b-Øn-se km-º-Øn-I ]n-∂m-°-°m¿°p kw-h-c-Ww A-\p-h-Zn°m≥ k¿-°m¿ X-bm-dm-bn-s√¶n¬ A-Sp-Ø ]m ¿-e-sa-‚ v Xnc-s™-Sp-∏n¬ h-´-∏q-Py-am-bn-cn°pw ^-ew. tZ-h-kzw dn-{Iq-´p-sa-‚ v t_m ¿-Uv cq-]oI-cn-®v \n-b-a-\ \-S-]-Sn-Iƒ D-S≥ ]q¿-Øn-bm°-Ww. C-Xn-\v C-\n-bpw \n-b-aX-S- -ap-≠m-°p-∂-h¿ P-\-ßsf t\-cn-tS-≠n-h-cpw. `-c-W-LS-\ A-\p-im-kn-°p-∂ 50 i-X-

]m-em: kw-L¿-j-c-ln-X Imw]-kpw I¿-tam¬-kp-I-hpw tkh-\-k-∂-≤-hp-am-b Iu-am-c-hpw cm-jv-{S-]p-\¿-\n¿-am-W-Øn-\p hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv hn-Zym¿-YnIƒ-°n-S-bn¬ tI-c-f-Øn-se B-Zy-sØ Imw-]-kv Bw B-Zvan ]m¿-´n bq-\n-‰n-\v ]m-em sk ‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pn¬ Xp-S-°am-bn. hn-Zym-`ym-k-Im-e-L-´w Bi-b-]-c-am-b A-Sn-Ø-d cq-]-s∏Sp-Øn X-ß-fp-sS-bpw \m-Sn-s‚bpw `m-hn tim-`-\-am-°m-\m-Wv Ip-´n-Iƒ {i-≤n-t°-≠-sX-∂v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz.-A\n¬ sF-°-c k-tμ-i-Øn¬ ]d-™p. Pn-√m sk-{I-´-dn A-Uz. Dss_-sZ-Øv, Xm-eq-°v tIm- -HmUn-t\-‰¿ tPm¿-Pv tPm-k-^v, sk-{I-´-dn A-\o-jv tXm-a-kv kw-km-cn-®p. tdm-Wn tPm-kns\ tIm Hm-Un-t\-‰-dm-bn Xn-cs™-Sp-Øp.

ss{I-kv-X-h k-`-bv-¡v ]n Sn tXm-a-knsâ kÀ-«n-^n-¡-äv B-h-iy-an-Ã: sI.kn.ssh.Fw sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n cq-]-X-bn-se ssh-Zn-I¿-s°-Xn-tc ]n -Sn tXm-a-kv Fw.]n. \-S-Øp-∂ ]-cm-a¿-iw cm-jv-{So-b A¬-∏-Xzw \n-d™-Xm-sW-∂pw ss{I-kv-X-h k-`-bv-°v ]n -Sn tXm-a-kn-s‚ k¿-´n^n-°-‰v B-h-iy-an-s√-∂pw sI.kn.ssh.Fw C-Sp-°n cq-]-Xm {]kn-U‚ v kn-tPm sUm-an-\n-°v ]-d-™p. ssh-Zn-I-sc A-[n-t£-]n°p-∂ Fw.-]n-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-Iƒ tIm¨-{K-kn-s‚-tbm bp. Un.F-^n-s‚-tbm F-∂p hy-‡-am-°-W-sa-∂pw sI.kn. ssh. Fw C-Sp-°n cq-]-Xm `m-c-hm-ln-Iƒ sN-dp-tXm-Wn-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. sI.kn.ssh.Fw cq-]-Xm U-b-d-Iv-S¿ ^m. tPm-k-^v ]u-Δ-Øn¬, P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn-Pp am-Xyp, `m-c-hm-ln-I-fm-b C-e-∂q¿, jn_p tXm-a-kv, F-_n Im-™n-cw X-d-t∏¬, tkm-Wn-bm A-°q-‰v, \o\p a-cn-b kw-km-cn-®p.

ho-Sn-\v Xo-¸n-Sn-¨p Kr-l-\m-Y-\v Kp-cp-X-c-am-bn s]m-Å-te-äp

]-Ø-\w-Xn-´: ho-Sn-\v Xo∏n-Sn-®p Kr-l-\m-Y-\v Kp-cp-X-c-am-bn s]m≈-te-‰p. Ip-º-fmw-s]m-bv-I-bv°pk-ao-]w X-e-Øn-d am-¶p-gn In-gt°-Xn¬ Ip-™n-cm-a(60)\m-Wv s]m-≈-te-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv°v 12.-15Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. C-bm-sf ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw ssh-Io-t´m-sS B-tcm-Ky-\n-e h-jfm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

Ip-a-c-Iw: a-\- n¬ sam-´n-´ tam-l-w H-Sp-hn¬ ]q-h-Wn-™Xn-s‚ k-t¥m-j-Øn-em-Wv Ip-a-c-Iw kz-tZ-in k-Pn. Ip-ac-Iw sX-°pw-`m-K-Øv k-Pn `h-\n¬- k-Pn tKm-]n-\m-Ym-Wv (43) X-s‚ tam-l-am-b a¬-ky Ip-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw i-bn°p-∂ in¬-∏w ho-´p-ap-‰-Øv Xo¿-Ø-Xv. H-º-Xv A-Sn \o-f-ap-≈in¬-∏-am-Wv k-Pn ho-´p-ap-‰Øv H-cp-°n-bn-cp-∂-Xv. a¬-ky I-\y-I-bp-sS in¬-∏w ]-e ÿ-e-Øp-s≠-¶n-epw a-¬-ky Ip-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw H-Øv i-bn-°p-∂-Xv B-Zy-am-bm-Wv B-hn-jv-I-cn-®-sX-∂v k-Pn tKm-]n-\m-Yv ]-d-™p. kna‚pw I-ºn-bpw D-]-tbm-Kn-®v a¬ky-I-p-am-cnbpw Ip-am-c\pw

\n¿-an-® in¬-∏w ]q¿Øn-bm-°m≥ H-∂-c-amkw th-≠n-h-∂p. t^mt´m-{K-^n-bn¬ ]-cn-N-bap-≈ k-Pn in¬-∏ -\n¿am-Ww Hu-tZym-Kn-I-ambn ]Tn-®n-´n-√. 1982¬ G-gmw ¢mkn¬ ]Tn-°p-tºmƒ Pn√m X-e-Øn¬ \-S-∂- {]hr-Øn ]-cn-N-b a¬-kc-Øn¬ c-≠mw ÿm\w e-`n-®-tXm-sS-bm-Wv in¬-∏ \n¿-am-Ww F∂ B-i-bw D-S-se-SpØ-Xv. ho-Sn-s‚ Np-a-cpI-fn¬ c-hn-h¿-a Nn-{X߃ kn-a‚n¬ \n¿-an®m-Wv Xp-S-°w. B-\bp-sS in¬-∏-am-Wv B-

Zyw D-≠m-°n-b-Xv. C-Xn-\p-e-`n-® t{]m-¬-kml-\-am-Wv B-dv A-Sn D-b-c-ap≈ Kp-cp-tZ-h {]-Xn-a \n¿-an°m-≥ Im-c-Ww. Xp-S¿-∂v -\-Sn im-ep-ta-t\m-s‚ ho-´n¬ Xr∏q-Wn-Øp-d A-c-hn-μm-£ tat\m-s‚ A¿-[-Im-b {]-Xn-a \n¿-a-n-®p. K-W-]-Xn-bp-sS-bpw km-bn_m-_-bp-sS-bpw {]-Xn-a-Iƒ Hm¿-U¿ A-\p-k-cn-®v sN-bvXp-sIm-Sp-Øp. B-h-iy-°m¿ h-∂m¬ a¬-kyIp-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw i-bn-°p-∂ {]-Xn-abpw \n¿-an-®p \¬-Ipw. am-Xmhv im-¥-Ω-bpw `m-cy Zo-]-bpwa-°-fm-b ao-\m-£n-bpw \n-thZpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv k-Pn-bpsS Ip-Spw-_w.

i-_-cn-a-e: A-]-I-S-§Ä Ip-d-ª-Xv N-cn-{Xt\-«w F-cp-ta-en: i-_-cn-e Xo¿-∞m-SIm-e-Øn-\v ]-cn-k-am-]v-Xn-bmbn. 20\m-Wv i-_-cn-a-e \-S A-Sbv-°p-I. a-I-c-tPym-Xn Z¿-i-\tØm-sS Xo¿-∞m-S-I Xn-c-s°mgn-™p. C-Ø-h-W hm-l-\m-]I-S-߃ Ip-d-™-Xv N-cn-{X t\´-am-hp-I-bm-Wv. h-cpw Zn-h-k-ßfn¬ Xo¿-∞m-S-I-cp-sS Xn-c-°v Ip-d-bp-sa-¶n-epw tdm-Up-I-fnse t]m-en-kv Im-h-¬ i-‡-ambn Xp-S-cm-\m-Wv Xo-cp-am-\w. C-∂-se a-I-c-tPym-Xn I-gn™p-≈ Xo¿-∞m-S-I-cp-sS Iq-´tØm-sS-bp-≈ a-S-°-bm-{X A]-I-S c-ln-X-am-°m≥ h≥ t]men-kv k-∂m-l-ap-≠v. Pn-√m-t]men-kv No-^v F ]n Zn-t\-iv C-∂se cm-{Xn ap-X¬ ]p-e-cpw h-sc-

am-\w C-hn-sS-bpw ]m-en-°-s∏´m¬ a-Xn. ssl-μ-h¿-°v 32 iX-am-\-hpw a-‰p-hn-`m-K-°m¿-°v 18 i-X-am-\-hp-am-Wv kw-h-c-Ww \n-›-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. tZ-hkzw dn-{Iq-´v-sa‚ v t_m¿-Un¬ a-‰p- hn-`m-K-߃-°p \n-b-a-\w \¬-tI-≠-Xn-√m-Ø-Xn-\m¬ CXp ap-∂m-°-hn-`m-K-Øn-se kmº-Øn-I ]n-∂m-°-°m¿-°p \¬-I-Ww. F≥-. F-kv-.F-kv- i-–n-°p∂-Xv \m-b-∑m¿-°p-th-≠n-b-√. ap-gp-h≥ k-ap-Zm-b-߃-°pw th-≠n-bm-Wv. \m-b¿ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-°v cm-{„o-b-an-√, cm-{„o-b A-`n-{]m-b-ap-≠v. k-aZq-c-Øn≥- \n-∂p ]n-t∂m-´p-t]mbn-´n-√. i-cn-Zq-cw ]m-en-t°-≠n h-∂n-´p-≠v. \-√-Im-cy-ß-tfm-Sv ]q¿-W-am-bn k-l-I-cn-°pw. sX-‰n-s\-Xn-tc {]-Xn-]-cn-°pw.

X¿-°v H-cp D-d-∏p-an-√. \-K-c-Øn ¬ ]-e ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂m-bn ti-J-cn-°p-∂ am-en-\y-߃ ]Ip-Xn-bn-te-sd-bpw hn-hn-[-bn-Sß-fn-em-bn I-Øn-®p-I-f-bp-Ibm-Wv. -ti-jn-°p-∂-h πm-Ãn-Iv I-h-dp-I-fn-epw a-‰p-am-°n ]-e ÿ-e-ß-fn-em-bn ti-J-cn-°p-Ibm-Wv. tlm-´¬, C-d-®n, a-¬-ky amen-\y-߃ ÿm-]-\-߃ kz¥w sN-e-hn¬ kw-kv-I-cn-°m ≥ kw-hn-[m-\-sam-cp-°n-b-XpsIm-≠m-Wv \-K-c-k-` C-Xp-hsc {]-iv-\-ß-sfm-∂pw A-`n-apJo-I-cn-°m-Ø-Xv.

Bw B-Za-v n Imw-]k - v bq-\n-än-\v Xp-S-¡-w

k-Pn-bp-sS tam-lw ]q-h-Wn-ªp; aÂ-ky-Ip-am-cn-bpw Ip-am-c-\pw inÂ-¸-am-bn

]m-bw D-≠m-bn-√.G-sd-bpw sNdn-b tXm-Xn-ep-≠m-b A-]-I-Sß-fm-bn-cp-∂p. i-_-cn-a-e bm{X-bv -°n-sS 11,500 hm-l-\-߃ h-gn-bn¬ X-I-cm-dn-em-b-Xm-bn tk-^v tkm¨ A-[n-Ir-X-cp-sS hn-hn-c-ti-J-c-W dn-t]m¿-´n¬ ]d-bp-∂p. B-sI 22 e-£w hm-l\-߃ i-_-cn-a-e-bn-te-°v bm{X sN-bv-Xn-´p-s≠-∂m-Wv tkkv t^m-Wn-s‚ Im-a-d-I-fn-se I-W-°p-Iƒ. sI.F-kv. B¿. a-I-c-tPym-Xn I-gn-™v Xo¿-∞m-S-I-cp-sS a-S-°-bm-{X kp-cSn.kn 83,000 {Sn-∏p-I-fpw \-S-Øn£n-X-am-°m-\m-bn C-∂-se F-cp-ta-en-bn¬ tdm-Uv tk-^v . tdm-Uv \n-d-™v t]-´-Xp-≈¬ tkm¨ A-[n-Ir-X¿ ]-t{Sm-fn-Mv dm-en-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂p \-S-∂n-cp-∂ F-cp-ta-en-bn¬ Subpw F-cp-ta-en-bn¬ Iymw-]v sN- ¬ D-≠m-b-sX-∂v tdm-Uv tk-^v ¨ C-t∏mƒ hn-P-\-am-Wv. bv-Xm-Wv {I-ao-I-c-W-߃ \¬- tkm¨ t\m-U¬ Hm-^n-k¿ ]n A-]-I-S-߃ Ip-d-bv°m-\mIn-b-Xv. C-Ø-h-W B-sI 92 A- Sn kp-\n¬-_m-_p ]-d-™p. b-Xv I-W-a-e tdm-Un-¬ h-en-b A-]-I-S-ß-fn-sem-∂pw B-f- bm-{Xm -hm-l-\-߃-°v hn-e-°v ]-I-S-ß-f-m-Wv i-_-cn-]m-X-bn

IpSn-tb-ä-¡m-sc- kw-c-£n-¨p-Å ]-cn-Øn-Xn kw-c-£W-ta A-\p-h-Zn¡q: kp-Ip-am-c³ \mbÀ I-´-∏-\: A-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰°m-tc-bpw P-\-hm-k tI-{μ-ßfpw Ir-jn `qan-bpw tXm-´-ß-fpw P-\-ß-fp-sS Po-h-t\m-]m-[n-Ifpw kw-c-£n-®p-≈ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww am-{X-ta A-\p-hZn-°p-I-bp-≈q-sh-∂v F≥.-Fkv.-F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. I-´-∏-\bn¬ \-S-∂ ssl-td-©v bq-\nb≥ \m-b¿ a-lm-k-tΩ-f-\w DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-\-[n-Ir-X Ip-Sntb-‰-ß-fpw {]-Ir-Xn Nq-j-Whpw A-\p-h-Zn-°m≥ ]m-Sn-√. CXm-Wv F≥-.-F-kv-.-F-kn-s‚ \ne-]m-Sv. C-hn-sS Po-hn-°p-∂-h¿ a\p-jy-cm-Wv. A-h-cp-sS A-hIm-i-߃ kw-c-£n-°-s∏-SWw. F-¥p km-l-N-cy-߃ D≠m-bm-epw Cu- \n-e-]m-Sn¬ am-

15 P-\phcn 2014 _p[≥

{]-iv-\m-[n-jvTn-X \n-e-]m-Sp-Ifm-Wv F≥.-F-kv-.F-kn-t‚-Xv. km-aq-lnI A-\o-Xn-s°-Xn-tc {]-Xn-I-cn-°pw. C-Xn¬ cm-{„ob-an-s√-∂pw F≥-.F-kv-.F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]-d-™p. I-´-∏-\-bn-se A-a¿ P-hm≥ bp-≤-kv-am-c-I-Øn¬ ]p-jv-]-N{Iw A¿-∏n-®-Xn-\v ti-j-am-Wv A-t±-lw k-tΩ-f-\ \-K-cn-bn¬ F-Øn-b-Xv. ssl-td-©n-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂m-bn Bbn-c-°-W-°n-\v B-fp-Iƒ ]s¶-Sp-Ø k-tΩ-f-\-Øn¬ h-®v cm-P-Ip-am-cn F≥.-F-kv.-F-kv. tIm-f-Pn¬ H-cp tIm-Sn cq-] sNe-hn¬ \n¿-an-® h-\n-Xm tlmÃ-en-s‚-bpw cm-Pm-°m-Sv A-acm-h-Xn I-c-tbm-K-ß-fp-sS D-ZvLm-S-\-hpw tN-‰p-Ip-gn, \-ØpI-√v, Im-©n-bm¿, A-ø-∏≥tIm-hn ¬, ]m-Wn-∏m-d, h-en-b-

I-≠w I-c-tbm-K-߃ ]p-XpXm-bn ]-Wn-I-gn-∏n-°p-∂ F≥.F-kv.-F-kv. i-Xm-_v-Zn kv-am-cI a-μn-c-ß-fp-sS in-em-ÿm-]\-hpw h-\n-Xm kzm-{i-b kw-L߃-°pw kz-bw kw-cw-`-I-Xz {Kq-∏p-Iƒ-°p-ap-≈ hm-bv-]m hnX-c-W-hpw h-\n-X-Iƒ-°m-bp≈ C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw k-ap-Zm-b Aw-K߃-°p-≈ Nn-In-¬km k-lmb hn-X-c-W-hpw A-t±-lw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ F≥.-F-kv.-Fkv. bq-Wn-b≥ {]-kn-U‚ v B¿ a-Wn-°p-´≥ A-[y-£-X h-ln®p. a-[p-Ip-am¿ tIm-bn-°¬, A-Uz. Fw -F-kv tam-l≥, sI -sI Ir-jv-W-]n-≈, sI -B¿ kp-Ip-am-c≥ \m-b¿, Fw -kn {io-Ip-am¿, kp-a c-ho-{μ≥ kwkm-cn-®p.

G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv aq-e-am-sW∂m-Wv hn-e-bn-cp-ج. C-∂se cm-{Xn t]m-en-kpw tam-t´m¿ hm-l-\- h-Ip-∏pw D-d-°-sam-gn™v k-Zm Pm-{K-X-bn-em-bn-cp∂p. a-I-c-tPym-Xn Z¿-i-\w I-gn™v \n-e-bv-°-en-se ]m¿-°n-Mv {Ku-≠p-I-fn-se hm-l-\-ß-sfbm-Wv B-Zyw I-S-Øn-hn-´-Xv. Fcp-ta-en dq-´v h-gn-bm-Wv hm-l-\ß-tf-sd-bpw a-S-ßn-b-Xv. ]p-e¿s®-h-sc hm-l-\-ß-fp-sS H-gp°m-bn-cp-∂p. kn-·¬ sse-‰p-Ifp-am-bn tdm-Un-se Hm-tcm P-Mvj-\n-epw t]m-en-kv kw-Lw Imh-ep-≠m-bn-cp-∂p. t]m-en-kns‚-bpw tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip∏n-s‚-bpw {]-tXy-I ]-t{Sm-fnMpw \-S-∂p.

ss]-\m-¸nÄ- IÀ-j-I-cp-sS-bpw- hym-]m-cn-I-fp-sS-bp-wtZ-io-b-kw-K-aw 18 ap-XÂ sXm-Sp-]p-g: ss]-\m-∏nƒ- I¿j-Ic - p-sS-bpw- hym-]m-cn-If - p-sSbp-w- tZ-io-bk - w-Ka - w- s - s]-\m∏nƒ- D-¬k - h - v˛- 2014- hm-g° - p-fØv- 18,- 19,- 20 Xn-øX - n-If - n¬- \-S°pw. ss]-\m-∏n-fn-\pw- ss]-\m∏nƒ- D¬-∏∂ - ß - ƒ-°pw- h¿-[n®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ hm-Wn-Pykm-[y-XI - f - pw I¿-jI - c - p-sS {]iv-\-ß-fpw N¿-® sN-øp-∂-Xn\m-bn- ss]-\m-∏nƒ- ^m¿-ta-gk v- vA-tkm-kn-tb-j\ - m-Wv- ]-cn-]mSn- kw-LS- n-∏n-°p-∂X - v. A-tkmkn-tb-j-s‚ c-P-X Pq-_n-en h¿-j-am-Wn-sX-∂v kw-Lm-SI¿- A-dn-bn-®p. 18\p hm-g° - p-fw- ss]-\m-∏n ƒ- \-Kd - n¬- ^vf - h - ¿- tjm,- Im¿jn-Ih - n-f{- ]-Z¿-i\ - w- F-∂n-h \S-°p-w. ]-I¬- c-≠n-\v- \m-j \¬- ss]-\m-∏nƒ- ao-‰v- B-cw-`n°pw. Pn-√m- ]-©m-bØ - v- {]-knU‚ v- A-Uz. F¬-tZm-kv- Ip-∂-

∏n-≈n- D-ZL v- m-S\ - w- sN-øpw. \men-\v- kmw-kvI - m-cn-It- Lm-jbm-{X B-cw-`n-°pw. Xp-S¿-∂vtN-cp-∂ k-tΩ-f\ - w- P-eh - n-`h - a-{¥n- ]n- sP tPm-k^ - v- D-ZL v- m-S\w- sN-øpw-. tPm-k^ - v- hm-gb - v°≥- A-[y-£\ - m-hpw. a-{¥nA-\q-]v- tP-°_ - v- Pq-_n-en- h¿j-Zo-]w- sX-fn-°pw. hn-hn-[ kwÿm-\ß - f - n-se I¿-jI - ¿-°pwhym-]m-cn-Iƒ-°pw- ]n- Sn- tXm-akv- Fw-]n- sa-at- ‚m- \¬-Ipw. XpS¿-∂v- A-ar-X sI kp-Zs - ‚ `-cX - \m-Sy-hpw- sIm-®n¬- kr-jSv- n-bpsS \r-Ø Km-\k - ‘ - y-bpw- A-ctß-dpw. c-≠mw- Zn-hk - a - m-b 19\p cmhn-se 9.30\v- ss]-\m-∏n¬- ]m-NI-a¬ - k-ch - pw- ss]-\m-∏n-fn-s‚ ap-ey-h¿-[n-X D¬-∏-∂-ß-sf kw-_‘ - n-®v- N¿-®m- ¢m-kpw- \S-°pw. ]-I¬- 1.30\v- ss]-\m∏nƒ- Ir-jn- kw-_‘ - n-®v- sk-an-

\m¿- \-S° - pw. ssh-Io´v- A-©n\v- I¿-jI - k - t- Ω-f\ - w- tN-cpw-. tPm-k^ - v- hm-gb - v° - ≥- Fw-. F¬-.F A-[y-£\ - mhp-w.- a{¥n- sI _m-_p- D-ZvL - m-S\ - wsN-øpw. Xp-S¿-∂v- tKm-]n-\m-Yvap-Xp-Im-Sn-s‚ am-Pn-Iv- tjm. 20\v- ssl-sS-Iv- Ir-jn,- k-Ωn-{iIr-jn- F-∂n-h kw-_‘ - n-®vsk-an-\m-dp-Iƒ- \-S° - pw. sshIo-´v- A-©n-\p tN-cp-∂ k-am-]\-kt- Ω-f\ - w- {] ^. sI hn- tXma-kv- D-ZL v- m-S\ - w- sN-øpw. Ir-jna-{¥n- sI ]n- tam-l\ - ≥- ap-Jy{]-`m-jW - w- \-SØ - pw. Xp-S¿-∂vdn-an- tSm-an-bpw- kw-Lh - pw- Km-\ta-f A-hX - c - n-∏n-°pw. hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬- kw-Lm-SI - k - an-Xn- sN-b¿-am≥- tPm-kv- s]-cpºn-≈n-°p-t∂¬,- P-\d - ¬- I¨ho-\¿- tPm-kv- I-f∏ - p-c,- hn- ]nNm-t°m-®≥,- P-bnw-kv- tXm-´pam-cn-°¬- ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

15 P\phcn 2014 _p[≥

 F-gp-a-‰q¿ ^v-f-Uv-en-‰v kv-t‰Un-bw: tI-c-f-Øn-se {]-ap-J ]p-cp-j h-\n-Xm So-ap-Iƒ ]-s¶Sp-°p-∂ F-gp-a-‰q¿ thm-fnt_mƒ Sq¿-W-sa‚ v-˛-ssh-Io-´v 5.--00.- Xn-cp-h-√ am¿-tØm-am tImf-Pv kv-t‰-Un-bw: am¿-tØm-am t{Sm-^n A-Jn-e-tI-c-f C‚¿ sIm-fo-Pn-b-‰v ^p-Sv-t_mƒ Sq¿W-sa‚ v-˛-ssh-Io-´v 4.--00.  Xp-º-a-¨ ssh.--Fw.--kn.--F: ]n H ^n-en-∏v ssh.--Fw.--kn.--F cm-Pym-¥-c bp-h-P-\ tI-{μw inem-ÿm-]-\w-˛-cm-hn-se 9.--30

Adnbn-¸pIÄ

]-Ø-\w-Xn-´: \-K-c-k-`m-X-eØn-ep-≈ km-aq-ln-I-˛ km-ºØn-I-˛-Pm-Xn sk≥-k-kv I-c-Sv en-Ãv C-∂v {]-kn-≤o-I-cn-°p∂p. 2012 G-{]n¬ ap-X¬ B-Kkv-Xv h-sc \-S-∂ sk≥-kkn¬ Dƒ-s∏-´n-cp-∂ ap-gp-h≥ Ip-Spw-_-ß-fp-sS-bpw Pm-Xn H-gnsI-bp-≈ hn-h-c-߃ I-c-Sv enÃn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v . Cu en-Ãv ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k`m Hm-^n-kn¬ ]-cn-tim-[-\-bv°vv e-`n-°p-∂-Xm-Wv. {]-kn-≤oI-cn-® hn-h-c-ß-fn-se sX-‰pIƒ Xn-cp-Øp-∂-Xn-\pw a-Xn-bmb Im-c-W-ß-fm¬ sk≥-k-kv k-a-b-Øv hn-h-c-߃ \¬Im≥ I-gn-bm-Ø-h¿-°v t]-cv tN¿-°p-∂-Xn-\pw A-h-k-cw e`n-°p-∂-Xm-Wv. \m-sf ap-X¬ s^-{_p-h-cn \m-ep-h-sc ]-cm-XnI-fpw B-t£-]-ß-fpw ap-\n-kn∏¬ sk-{I-´-dn-°v k-a¿-∏n-t°≠-Xm-Wv. hn-i-Z-hn-h-c-߃ {]hr-Øn Zn-h-k-ß-fn¬ Hm-^nkn¬ \n-∂v A-dn-bmw.

tam-U d-kn-U³-jy kv-IqÄ {]-th-i-\¸-co-£

]-Ø-\w-Xn-´: ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿K d-kn-U≥-jy¬ F-Pyq-t°j≥ skm-ssk-‰n-bp-sS \n-b{¥-W-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tam-U¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iqfp-I-fn-¬ 2014˛15 A-[y-b-\ h¿jw A-©mw ¢m-kn-te-°p-≈ {]-th-i-\-∏-co-£ s^-{_p-h-cn 22\v \-S-Øpw. Pn-√-bn-se hn-hn-[ kv-Iq-fpI-fn¬ \m-emw ¢m-kn¬ ]Tn°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°v A-t]-£n°mw. C-Sp-°n, ]q-t°m-Sv F-∂n-hnS-ß-fn-¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Fw.--B¿.---F-kp-I-fn-te-°p-≈ Bdmw-¢m-kv {]-th-i-\-∏-co-£bpw C-tX Zn-h-kw \-S-Øpw. 2014˛15 A-[y-b-\ h¿-jw A©mw-¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ ]-´nI-h¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v At]-£n-°mw. A-t]-£-I-cp-sS c-£n-Xm-°-fp-sS Ip-Spw-_-hm¿jn-I h-cp-am-\w H-cp-e-£w cq-]bn¬ I-hn-b-cp-Xv. A-t]-£m t^m-dw dm-∂n ssh-°-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^nkv. dm-∂n tXm-´-a¨ F-k_ v.--- n.-Sn-bv-°v k-ao-]w {]-h¿-Øn-°p∂ ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ e-`y-amWv. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-tbm-sSm∏w Pm-Xn, h-cp-am-\w, ]Tn-°p∂ ¢m-kv F-∂n-h sX-fn-bn-°p∂ tc-J-Iƒ Iq-Sn lm-P-cm-°Ww. ]q-cn-∏n-® A-t]-£ P-\ph-cn 31 h-sc kzo-I-cn-°pw. t^m¨: 04735 227703.

kz-bw sXm-gn [-\-k-lm-bw

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se sXmgn¬-c-ln-X ]-´n-I-h¿-K bp-h-Xo˛-bp-hm-°ƒ-°v A-`n-cp-Nn-°-\pk-cn-®v B-Zm-b-I-c-am-bn \n¿-hln-°m-hp-∂ s{]m-P-Iv-‰p-I-fneq-sS kz-bw sXm-gn¬ I-s≠Øp-∂-Xn-\v ]-´n-I-h¿-K hn-Ik-\ h-Ip-∏v ap-tJ-\ \-S-∏m-°p∂ hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ-°v [-\k-lm-b-Øn-\v A-t]-£ £Wn-®p. s]-´n-°-S, X-ø¬-°-S, B-Sph-f¿-ج bq-\n-‰v, d-_¿ tdmf¿ bq-\n-‰v Xp-S-ßn-b sXm-gn¬ sN-øp-∂-Xn-\m-Wv [-\-k-lmbw A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv. Pn-√bn¬ ÿn-c Xm-a-k-°m-cpw Fkv.F --- -k.v F¬. --k --- n-h-sc ]Tn-®-hcp-am-bn-cn-°-Ww. {]-tXy-I Zp¿-_-e hn-`m-K߃-°pw ]-Wn-b, a-e-]-≠mcw, A-c-\m-S≥ Xp-S-ßn-b-h¿°pw F-´mw-¢m-kv a-Xn. {]m-bw 18\pw 45 \pw a-t[y. \n-›n-X am-Xr-I-bn-ep-≈ A-t]-£ dm∂n ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kn¬ e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£ 20\p ap-ºv e-`n-°Ww. t^m¨ 04735 227703.--

te-e ]-c-kyw

]-Ø-\w-Xn-´: a-Wn-bm¿ sI.---F.-]n A-©mw _-‰m-en-b≥ tÃmdn¬ kq-£n-®n-´p-≈ ^¿-Wo-®dp-Iƒ, A-Sp-°-f D-]-I-c-W߃, In-‰v t_m-Iv-kp-Iƒ, A\p-_-‘ D-]-I-c-W-߃ s^{_p-h-cn 25\v cm-hn-se 11\v teew sN-øp-sa-∂v I-am≥-U‚ v A-dn-bn-®p.

h-\n-Xm inÂ-¸-im-e

]-Ø-\w-Xn-´: h-\n-Xm im-‡oI-c-Ww e-£y-an-´v 150 bp-h-XnI-sf ]-s¶-Sp-∏n-®v kw-ÿm-\ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv Pn-√bn¬ G-I-Zn-\ h-\n-Xm in¬-∏im-e kw-L-Sn-∏n-°pw. 18\pw 40 \pw a-t[y {]m-b-ap≈ bp-h-Xn-Iƒ P-\p-h-cn 30\p ap-ºv Pn-√m bq-Øv t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿, Pn-√m bp-h-P-\-tI{μw, ]-Ø-\w-Xn-´ F-∂ hn-emk-Øn¬ A-t]-£n-°-Ww. t^m¨: 04734 221895.--

3

{U-Kv sS-Ìn-Mv em-_v A-\p-h-Zn-¡pw: a-{´n

]cn-]mSn

\-K-c-k-`-bn sk³-k-kv I-c-Sv en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¡p-¶p

koTTAYAM/PTA

i_cn-a-e k-∂n-[m-\-Øv 22.87 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ a-en\-P-e kw-kv-I-c-W-im-e-bp-sS \n¿-am-tWm-Zv-LmS-\w a{¥n hn F-kv inhIp-am¿ \n¿-h-ln-°p∂p

tIm-∂n-: tIm-∂n-bn¬ {U-Kv sSÃn-Mv em-_pw sa-Un-°¬ k¿ho-kv tIm¿-]-td-j-\v tKm-UuWpw A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-s\m-∏w {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-ß-fpam-bn _-‘-s∏-´v aq-∂p ]-cn-tim[-\m em-_p-Iƒ Xp-S-ßp-sa-∂v B-tcm-Ky-a-{¥n hn F -- -k-i v- n-h-Ipam¿ ]-d-™p. tIm-∂n Xm-eq-°v D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v k-_v {S-j-dn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. B-Zy-L-´-am-bn F-√m \n-tbm-PI-a-fi-e-ß-fn-epw c-≠v ]-cntim-[-\m em-_p-Iƒ ho-Xw A\p-h-Zn-°m-\m-Wv Xo-cp-am-\w. B-sI 250 {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-ß-fn-em-Wv B-Zyw em-_v Xp-S-ßp-∂-Xv. a-{¥n A-Sq¿ {]Im-in-s‚ A-`y¿-Y-\ {]--Im-cw tIm-∂n-bn¬ aq-s∂-Æw A-\p-h- 24 ap-X¬ Xn-cp-h-√ ap-\n-kn-]¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ ]p-jv-t]m¬-k-hv-˛2014\v th-≠n \n¿-an-°p-∂ ]-¥-en-s‚ Im¬-\m-´v I¿-aw B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n \n¿-h-ln-°p-∂p Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

I-S-{]-þ-ho-b-]p-cw en-¦v ssl-th tdm-Uv H-cm-gv-N-bv-¡p-Ån ]q-À-¯n-bm-hp-w 

kz¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-√: \o-≠ \m-ev ]-Xn-‰m≠-sØ Im-Øn-cn-∏n-\p-ti-jw I-S-{], \n-c-Ww, ho-b-]p-cw \nhm-kn-I-fp-sS kz-]v-\w ]q-h-Wnbp-∂p. I-S-{]-˛-ho-b-]p-cw en-¶v ssl-th tdm-Uv F-∂ P-\m-`nem-j-am-Wv H-cm-gv-N-bv-°p-≈n¬ ]q-¿-Øn-bm-hp-∂-Xv. C-tXm-sS Xn-cp-h-√-bn¬ \n-∂v am-th-en-°c h-gn l-cn-∏m-Sn-\p t]m-hm-sX en-¶v ssl-th tdm-Un-eq-sS 10 In-tem-ao-‰¿ em-`n-®v l-cn-∏m-´v F-Øn-t®-cm-\m-hpw. I-S-{]-˛-ho-b-]p-cw F-∂ Bi-bw ap≥ Fw.-]n B¿ _m-e-Ir-

jv-W-]n-≈-bp-tS-Xm-Wv. C tPm¨ tP-°-_v B-Zy-am-bn tI-c-f \n-b-a-k-`-bn-se-Øn-btXm-sS Cu B-i-bw I-S-{]-˛-hob-]p-cw en-¶v ssl-hv tdm-Uv F∂m-bn am-dn. I-S-{] ap-X¬ ho-b]p-cw h-sc G-gv In-tem-ao-‰¿ Zqcw tdm-Uv \n¿-an-°p-∂-Xn-\v tI{μ-k-¿-°m¿ 14 e-£w cq-] A\p-h-Zn-°p-I-bpw ]-≤-Xn \-S-∏m°m-≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬ tdm-Un-\p-th-≠n ÿ-ew G-s‰-Sp-°p-∂-Xv kw-_‘n-®v Nn-e ÿ-e D-S-a-Iƒ ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°pI-bpw tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂v tÃ

k-ºm-Zn-°p-I-bpw sN-bv-X-tXmsS ]-≤-Xn ap-S-ßn. ]n-∂o-Sv h-∂ Fw.-F¬.-F-amcm-b am-Ω≥ a-Øm-bn-bpw-F-enk-_-Øv am-Ω≥ a-Øm-bn-bpw ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ {i-aw \-SØn-sb-¶n-epw \n¿-am-W-tPm-enIƒ ]p-tcm-K-an-®n-√. C-tXm-sS tI-{μ-k¿-°m¿ tdm-Uv \n¿-amWw D-t]-£n-°p-I-bpw sN-bvXp. H-Sp-hn¬ am-Xyp Sn tXm-a-kv K-Xm-K-X-a-{¥n-bm-b-t∏mƒ kwÿm-\ k¿-°m-cn¬ \n-∂v 6.-18 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-°p-I-bpw tdm-Un-\v B-h-iy-am-b ÿ-ew G-s‰-Sp-°p-I-bpw sN-bv-X-tXm-

sS-bm-Wv tdm-Un-s‚ ]-Wn ]ptcm-K-an-®-Xv. \n-c-Ww ap-X¬ tXth-cn h-sc 3.-3 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw tdm-Un-\v Cu Xp-I sN-e-h-gnt°-≠n-bpw h-∂p. C-Xn-\p-ti-jw I-S-{] ap-X¬ \n-c-Ww h-sc-bp-≈ `m-Kw tdmUv \n¿-an-°p-∂-Xn-\v 44 e-£w cq-] Iq-Sn k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-S-{]-˛-ho-b-]pcw en-¶v ssl-th tdm-Un-s‚ \n¿-am-Ww A-h-km-\-L-´-Ønse-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. H-cm-gvN-bv-°p-≈n¬ \n¿-am-W-tPm-enIƒ ]q¿-Øn-bm-hp-∂-tXm-sS IS-{]-˛-ho-b-]p-cw en-¶v ssl-th tdm-Uv bm-Ym¿-Yy-am-hpw.

sI.--F-kv-.-Sn-.-F Pn-Ãm- k-t½-f-\w F-gp-a-‰q-¿-: sI.--F-kv-.S-- n-.F -- 23mwPn-√m- k-tΩ-f-\w- F-gp-a-‰q¿- lb-¿-sk-°≥-U-dn- kv-Iq-fn¬B¿- cm-tP-jv- Fw-.F -- ¬.---F D-ZvLm--S-\w- sN-bv-Xp.--- ]-¶m-fn-Ø s]-≥-j-s\-Xn-tc Po-h-\-°mcpw- A-[ym-]-I-cpw- \-S-Øn-b k-a-cw- i-cn-bm-bn-cp-s∂-∂v- bp-.-Un-.F -- -^v- k¿-°m-cn-s‚ \-b߃- sX-fn-bn-®-Xm-bn- A-tZlw- ]-d-™p.--k-a-cw- H-Øp-Xo¿-∏m-bn- h¿jw- H-∂p-I-gn-™n-´pw- k¿-°m¿{]-Jym-]n-® s]≥-j≥- hn-lnXw- A-S-bv-°¬- \-S-∂n-´n-√.--- Ct∏mƒ- F-√m- hn-`m-Kw- Po-h-\°m-cpw- k¿-°m¿- \-b-߃-s°Xn-tc Nn-¥n-®p-Xp-S-ßn-bn-cn-°p∂p-.- -sI.--F-kv-.S-- n-.F -- Pn-√m- {]-knU‚ v- ssS-‰-kv- am-Xyp A-[y-£X h-ln-®p. ^n-en-∏v- tIm-in,- hnF-kv- ap-c-fo-[-c≥-\m-b¿,- Un- hna-e,- _n- kp-tc-jv,- Pn- tam-l-\-N{μ≥,- kn- Sn- hn-P-bm-\-μ≥- kwkm-cn-®p.

"{]-hm-N-I³ {]-N-cn-¸n-¨-Xv hn-iz-ZmÀ-i-\n-I-X-bp-sS k-tµ-iw' ]-Ø-\w-Xn-´: {]-hm-N-I≥ ap-l-Ω-Zv \-_n {]-N-cn∏n-®-Xv hn-iz-Zm¿-i-\o-I-X-bp-sS k-tμ-i-am-bn-cps∂-∂v sI.-Fw.-ssh.-F-^v kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ Pp-ss\-Zv A-`n-{]m-b-s∏-´p. sI.-Fw.-ssh.-F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n ]-Ø-\w-Xn-´\-_n-Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn ]-Ø-\w-Xn-´ bn¬ \-S-Øn-b \-_n-Zn-\ k-tμ-i-dm-en-tbm-S-\pPp-am-a-kv-Pn-Zn-s‚ Zm-dp¬ D-epw a-Zv-d-k-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ _-‘n-®p-≈ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN\-S-Øn-b Ip-´n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-K-c-k-`m øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. _-lp-a-X cm-Py-am-b sN-b¿-am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p C-¥ybp-sS a-tX-X-c ss]-Xr-Iw X-I¿-°m-\p-≈ {i-a-ß-sf P-\-߃ H-‰-s°-´m-bn sN-dp-°-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-^v-k¬ A-[y-£-X h-ln-®p. P-am-A-Øv s^-U-td-j≥ Pn-√m {]-knU‚ v lm-Pn F-®v jm-P-lm≥, sj-co-^p-±o≥ aue-hn, km-Pn-Zv au-e-hn, A-^v -k¬ B-\-∏m-d, Aao≥, kn-≤o-°v , sj-^o-°v kw-km-cn-®p.

\-_n-Zn-\m-tLm-j-hpw ktµ-i-dm-en-bpw ]-Ø-\w-Xn-´: -\-_n-Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fpsI.-Fw.-ssh.-F-^v \-_n-Zn-\ k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ Pp-ss\-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sS `m-K-am-bn ]-Ø-\w-Xn-´ Pp-am-a-kv-Pn-Zn-s‚ Zmdp¬ D-epw a-Zv-d-k-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Ønb Ip-´n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-K-c-k-` sNb¿-am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pp-am-a-kv-Pn-Zv {]-kn-U‚ v F-®v jm-P-lm≥ A-[y-

£-X h-ln-®p. C-amw ap-Po-_p¿-d-“m≥, I-_o¿ au-e-hn, kn-±o-Jv au-e-hn, Xm-Pp-±o≥ au-e-hn, I_o¿, jm-\-hm-kv-Jm≥ kw-km-cn-®p. ]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ ap-kv-enw P-am-A-Øns‚-bpw Ip-e-ti-J-c-]-Xn ap-kv -enw P-am-A-Ønse-bpw bp-h-P-\ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-_n-Zn-\mtLm-j-hpw \-_n-Zn-\ k-tμ-i-dm-en-bpw \-S-Øn. sk‚ v ]o-t‰-gv-kv P-Mv-j-\n¬ \n-∂v B-cw-`n-® dmen sk≥-{S¬ P-Mv-j≥, h-e-©p-gn, B-\-∏m-d, Ipe-ti-J-c-]-Xn, Ip-º-g F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Np-‰n Pn√m tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n-®p. dm-en-°v F-k sj-^n-°v , A≥-km-cn, ap-l-ΩZv dm-^n, sj-_o¿, k-Ko¿, P-k¬, ^m-dq-°v , Bcn-^v-Jm≥, ap-kv-X-^, ^n-tdm-kv, ^-l-Zv, A-^vk¬, \n-km¿, bq-\p-kv au-e-hn t\-Xr-Xzw \¬In. Ip-e-ti-J-c-]-Xn: ]-Ωw bp-h-P-\ s^-U-td-js‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-_n-Zn-\m-tLm-j-hpw Ip´n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®p. hnP-bn-I-fm-b Ip-´n-Iƒ-°v Im-jv A-hm¿-Up-w t{Sm^n-bpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v A-∂-Zm-\-hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v Fw A-–p¬ l°ow,A–p¬ jp-°q¿, \mk¿, ss_-Pp,A¬kmw, sj-ao¿-Jm≥, A-\ojv, B-cn-^v-Jm≥, jmln¿, jm-°p´≥, k-°o¿, d-km°v, A-–p¿-d-“m≥ t\-Xr-Xzw \¬In.

Npcp¡¯nÂ

P-\p-h-cn 19 ap-X¬ 26 h-sc \-S-°p-∂ 93m-a-Xv a-√-∏-≈n bq-\n-b≥ {In-kv-Xy≥ I¨-h≥-j≥ ]-¥-en-s‚ Im-¬-\m-´p I¿-aw d-h. s^-en-Iv-kv am-Xyp \n¿-h-ln-°p-∂p

A-hn-izm-k-¯n-\p \o-¡w sN-ß-∂q¿: ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k-s\-Xn-tc A-hn-izm-k {]ta-bw \¬-Im≥ tI-c-f tIm-¨-{K- n¬ [m-c-W. \n-e-hn-ep≈ bp.--Un-.-F-^v I-cm¿ A-\p-k-cn-°m-sX cm-Pn-h-bv-°m-Xn-cn°p-∂-Xv F¬-.-Un-.-F-^n-se Nn-e-cp-sS c-l-ky ]n-¥p-W-bmsW-∂ Xn-cn-®-dn-hm-Wv I-Sp-Ø \n-e-]m-Sn-te-°v \o-ßm≥ tI-c-f tIm¨-{K- n-s\ t{]-cn-∏n-°p-∂-Xv.

kn.--]n-.-F-w- \n-cm-lm-c k-a-cw tIm-g-t©-cn: ]m-N-I hm-X-I hn-e-h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc kn-.]n-.-F-Ωn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p ap-X¬ B-cw-`n-°p-∂ ka-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn tIm-g-t©-cn G-cn-bm-bn¬ \m-ep tI-{μß-fn¬ \n-cm-lm-c k-a-cw \-S-°pw. B-d-∑p-f, C-e-hpw-Xn-´, tIm-g-t©-cn, sN-dp-tIm¬-∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv tIm-gt©-cn G-cn-bm-bn¬ k-a-cw \-S-°p-I. B-d-∑p-f In-S-ß-∂q¿ tem-°¬ I-Ω-‰n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-d-∑p-f-bn¬ ]n Un tam-l-\-\m-Wv \n-cm-lm-cw In-S-°p-I. C-e-hpw-Xn-´, sagp-th-en, tem-°¬ I-Ω-n-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ k-a-c-Øn¬ Sn h -- n Ãm-en≥ \n-cm-lm-cw A-\p-jvTn-°pw. tIm-g-t©-cn, a-√-∏p-g-t»-cn, tXm-´-∏p-g-t»-cn I-Ωn-‰n-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-g-t©-cn-bn¬ \-S-Øp-∂ k-a-c-Øn¬ an-\n-iymw tam-l-\-\pw A-bn-cq¿ t\m¿-Øv, ku-Øv I-Ωn-‰nI-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øp-∂ k-a-c-Øn¬ tXm-a-kv G{_-lm-apw, b-Ym-{I-aw \n-cm-l-cm-a-\p-jv-Sn-°pw. tIm-g-t©-cn k-a-cw Pn-√ sk-{I-´-dn-tb-‰w-Kw F ]-fl-Ip-amdpw, B-d-∑p-f-bn-se k-a-cw _m-_p tIm-bn-°-te-Øpw C-ehpw-Xn-´-bn¬ sI k -- n cm-P-tKm-]m-e-\pw sN-dp-tIm¬-∏p-gbn¬ sI F -- w tKm-]n-bpw k-a-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

DÂ-k-hw Xp-S-§n I-S-º-\m-Sv: I-S-º-\m-Sv h-S-°v N-ß-º-S-hw kp-{_-“-Wykzm-an-t£-{X-Øn¬ ssX-∏q-bw D¬-k-hw Xp-S-ßn. 17\v kam-]n-°pw.

{Km-a-k-`-IÄ 19 ap-XÂ Xn-cp-h-√: I-hn-bq¿ ]-©m-b-Øv 2014˛15 h¿-j-sØ ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W {Km-a-k-`-Iƒ 19 ap-X¬ s^-{_p-h-cn c-≠p-h-sc \-S-°pw.

i-_-cn-a-e C-S-¯m-h-f \nÀ-am-Ww

hn-h-cw \Â-Im-¯ kn-Uv-t¡m-bv-s¡-Xn-tc hn-h-cm-h-Im-i I-½o-j-\v ]-cm-Xn ]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ \K-c-k-` Xm-sg sh-´n-{]-Øv \n¿an-®n-cn-°p-∂ i-_-cn-a-e C-SØm-h-f \n¿-am-W-sØ kw-_‘n-®v \¬-In-b hy-Xy-kv-X-amb Xp-I-bp-sS-bpw _m-°n h-∂ Xp-I-bp-sS-bpw hn-h-c-߃ Bh-iy-s∏-´v hn-h-cm-h-Im-i \n-ba-{]-Im-cw \¬-In-b A-t]-£bv-°v 80 Zn-h-k-߃ I-gn-™n´pw a-dp-]-Sn \¬-Im-Ø kn-Uvt°m No-^v F≥-Pn-\o-b-dp-sS Hm-^n-kn-se hn-h-cm-h-Im-i D-

tZym-K-ÿ-s\-Xn-tc ]-cm-Xn \ ¬-In. hn-h-cm-h-Im-i {]-h¿-Ø-I\m-b d-jo-Zv B-\-∏m-d hn-h-cmh-Im-i I-Ωo-j-\pw kn-Uvt°m No-^v F≥-Pn-\o-b-dp-sS Hm-^n-kn-se A-∏o¬ A-[n-Imcn-°pamWv ]-cm-Xn \¬-In-bXv. i-_-cn-a-e C-S-Øm-h-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-Øn-\m-bn sam-Øw 49,99,522 cq-] sN-e-hm-bn F∂m-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn-°v 20.-03.-2013¬ kn-

Uv-t°m-bn¬ \n-∂pw \¬-In-bncp-∂ a-dp-]-Sn. F-∂m¬ kn-Uv-t°m-bn¬ djo-Zv B-\-∏m-d \¬-In-b hn-hcm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ A-t]-£-bv-°v 05.-10.-2013˛¬ kn-Uv-t°m-bn¬ \n-∂pw a-dp-]Sn \¬-In-bn-cp-∂-Xv i-_-cn-a-e C-S-Øm-h-f-Øn-s‚ \n¿-Ωm-WØn-\v 42,22,212 cq-] sN-e-hm-bn F-∂m-Wv. Cu 49,99,522 cq-]-bp-sS-bpw 42,22,212 cq-]-bp-sS-bpw _m-°n

ImÀ-jn-I ta-J-e-bv-¡p ap³-K-W-\ \Â-I-Ww: in-h-Zm-k³ \m-bÀ ]-Ø-\w-Xn-´: Im¿-jn-I ta-Je-bv-°p {]m-ap-Jyw \¬-Ip-∂ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°v ap- ≥ - K - W - \ \¬- I - W - s a- ∂ v sI in- h - Z m- k ≥ \m- b ¿ Fw.-F¬.-F A-`n-{]m-b-s∏-´p. B-d-≥-ap-f a-fi-e-Øn-se k-a-{K hn-I-k-\ in¬-∏-im-e In- e - b n¬ D- Z v - L m- S - \ w sN- ø pI- b m- b n- c p- ∂ p A- t ±- l w. ]›m-Ø-e ta-J-e-bp-sS \-ho-Ic- W - Ø n- \ pw h- f ¿- ® - b v - ° pw DX- I p- ∂ X- c - Ø n- e m- b n- c n- ° Ww ]-≤-Xn-Iƒ. G-s‰-Sp-Ø ]≤-Xn-I-sf-°p-dn-®v hy-‡-am-b Im-gv-N-∏m-Spw th-Ww. Pn-√-bnse sam-Ø-Øn-ep-≈ hn-I-k\- Ø n- \ v Kp- W - { ]- Z - a m- b n- c n- ° Ww a-fi-e-Øn-se hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ. {Km-a-∏-©m-b-ØpI- s f am- ‰ n \n¿- Ø n- s °m- ≠ p≈ hn- I - k - \ w km- [ y- a - s √∂pw A-t±-lw ]-d-™p. A- [ n- I m- c hn- t I- { μo- I - c Ww i- ‡ n- s ∏- S p- Ø m≥ ]- ≤ -

Xn- I - f p- s S G- t Im- ] - \ - Ø n- e qsS-tb I-gn-bq-sh-∂pw C-Xn-\v Fw.--F ¬.--F - b p- s S ]- ¶ v \n¿Wm-b-I-am-sW-∂pw N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-® In-e U-bd-Iv-S¿ tUm.--]n -]n -_m-e≥ ]-d™p. tIm- g v - k v U- b - d - I v - S ¿ tUm.--] o- ‰ ¿ Fw - c m- P v B- a p- J {]-`m-j-Ww \-S-Øn. A-kn-Â v U-b-d-Iv-S¿ sI -Fw -k-enw kw-km-cn-®p. ]-Ø\w- X n- ´ \- K - c - k - ` - b n- s e- b pw B-d-≥-ap-f, sN-∂o¿-°-c, C-e¥q¿, tIm- g - t ©- c n, a- √ - ∏ p- g t»- c n, Hm- a - √ q¿, \m- c - ß m- \ w, C- c - h n- t ]- c q¿, tIm- b n- { ]w, tXm- ´ - ∏ p- g - t »- c n, sa- g p- t h- e n, Ip- f - \ - S {Km- a - ∏ - © m- b - Ø p- I fn- t e- b pw tIm- b n- { ]w, C- e ¥q¿, ]-¥-fw tªm-°p ]-©mb- Ø p- I - f n- t e- b pw P- \ - { ]- X n\n-[n-I-fpw hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifn- s e \n¿- h - l - W D- t Zym- K ÿ-cp-a-S-°w 110 t]¿ in¬-∏im-e-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

h-∂ Xp-I-bp-sS-bpw Cu Xp-I F-¥p sN-bv-Xp-sh-∂pw B-cm™p-sIm-≠v 21.-10.-2013˛¬ hn-hcm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw knUv-t°m-bn-se hn-h-cm-h-Im-i DtZym-K-ÿ-\v \¬-In-b A-t]£-bv-°v 80 Zn-h-k-߃ I-gn™n-´pw a-dp-]-Sn e-`n-°m-™Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv d-jo-Zv B\-∏m-d hn-h-cm-h-Im-i I-Ωo-j\pw A-∏o¬ A-[n-Im-cn-°pw Ct∏mƒ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p- s]m-Xp A-h-[n-Zn-h-kam-b C∂-se ]≈n-°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se B-dm-whm¿-Un¬ ∂-Xv. {Kma-k-` tN-cm-\p-≈ A-[n-Ir-X-cp-sS {i-aw F-kv.Un.]n.sF {]-h¿-Ø-I¿ X-S-bp∂p

B-[ym-ßo-I ]T-\-tI-{µw Bcw-`n-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: I-√-d-°-S-hv l-cn-l-c-hn-em-kw F≥.-F-kv.-F-kv I-

c-tbm-K-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-[ym-flo-I ]T-\-tI-{μw Bcw-`n-®p. \-K-c-k`m sN-b¿-am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿, sI Pn am-[h≥ \m-b¿, F-kv in-h-i-¶-c≥-]n-≈, Fw F-kv Ku-cn-°p-´n-b-Ω, ]n N-{μ-a-Xn-b-Ω, F B¿ {]-Im-iv kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-01-15  
Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-01-15  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-01-15