Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

A-¼-e-¡m-f-sb sIm-¶ kw-`-hw: ^m-jn-Ìv X-{´w Xn-cn-¨-dn-bWsa¶v t]m-]p-eÀ {^-−v

H-«-I-¯-e-ta-Sv Sq-dn-kws^-Ìn-\v \m-sf Xp-S-¡-am-hpw Ip-a-fn: H-´-I-Ø-e-ta-Sv Sq-dn-kws^-Ãn-\v \m-sf Xp-S-°-am-hpw. \m-sf-ap-X¬ 31 h-sc \o-≠p \n¬-°p-∂ s^-Ãn-s‚ D-Zv-LmS-\w Pn-√m- ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw -Sn tXm-a-kv \n¿-h-ln°pw. Ip-a-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv -]n cm-a¿ A[y-£-X h-ln-°pw. N-S-ßn¬ Hm-]¨ C‚¿-\m-j-\¬ bq-\nth-gv-kn-‰n-bp-sS tUm-Œ-td-‰v e`n-® \n¿-a¬ _-tbm-P≥ U-b-dŒ¿ tUm. -hn -B¿ cm-tP-{μ-s\ B-Z-cn-°pw. 31\v \-S-°p-∂ kam-]-\ k-tΩ-f-\w C -F-kv _nPn-tamƒ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Pn-√m- ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am¿ Fw -Fw h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-ln-°pw. tIm-hn¬-a-e cm-Pmhv cm-a≥ cm-P-a-∂m≥ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øpw. s^-Ãn-t\m-S-\p-_-‘n-®v sk-an-\m-dp-Iƒ, Izn-kv a-¬k-c߃, Nn-{X-c-N-\m a¬k-c߃, B-\-˛-Ip-Xn-c-k-hm-cn-I ƒ, ]m-cm-ss•-Un-Mv, tdm-°v ss¢-ºnMv, Km-\-ta-f, sa-Kmtjm- B-Im-i hn-kv-a-bw, F∂n-h-bpw \-S-Ø-s∏-Spw. Ip-a-fn ]-©m-b-Øn-se G-‰-hpw D-b¿∂ {]-tZ-i-hpw k-ap-{Z-\n-c-∏n¬ \n-∂p 2000 A-Sn D-b-c-Øn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ H-´-I-Ø-e-ta´n¬ \n-∂m¬ s]-cn-bm¿ I-S-phm k-t¶-X-Øn-\p-≈n-se A¥m-cm-{„ hn-t\m-Z-k-©m-c-tI{μ-am-b tX-°-Sn-bpw {]-kn-≤-amb I-Æ-In t£-{Xw ÿn-Xn-sNøp-∂ aw-K-fm-tZ-hn-bpw X-an-gv\m-Sn-s‚ a-e-\n-c-I-fpw B-kz-Zn°m≥ I-gn-bpw. hn-tZ-i hn-t\mZ-k-©m-cn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h¿ C-t∏mƒ Cu {]-tZ-i-Øv F-Øp-∂p-≠v. Ip-Sn-sh-≈w, h-gn hn-f-°p-I ƒ, k-©m-c-tbm-Ky-a-√m-Ø ]mX-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv H-´-I-Øe-ta-Sn-s‚ hn-I-k-\-Øn-\v X-S w \n¬-°p-∂-Xv. hn-I-k-\Øn-\v X-S- -am-bn \n¬-°p-∂ Im-cy-ß-ƒ A-[n-Im-cn-I-fp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øm-\pw H-´-IØ-e-ta-´n-se A-\-¥-km-[y-XIƒ tem-I-sa-ßpw F-Øn-°m\pw th-≠n-bm-Wv s^-Ãv kwL-Sn-∏n-®n-´p-≈-sX-∂v `m-c-hmln-I-fm-b k-\o-]v ]p-Xp-∏-d-ºn ¬, a-Po-jv tPm-Wn, _n-Pp a-‰-∏≈n¬, _n-t\m-bv sa-Øm-\-Øv, k-Pn sh-º-≈n¬ A-dn-bn-®p.

Ip-dª s]³-j³ B-bn-cw cq-]b - m-¡pw: sIm-Sn-¡p-¶n N-ß-\m-t»-cn: Fw-tπm-bo-kv s{]m-hn-U‚ v ^-≠v (C.]n.F^v) s]≥-j≥-Im¿-°p P-\p-h-cn ap-X¬ Ip-d-™ s]≥-j≥ Bbn-cw cq-]-bm-bn D-b¿-Øp-sa∂p tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv. a-{¥nk-`m Xo-cp-am-\w D-S≥ D-≠mhpw. 34 e-£w s]≥-j≥-Im-¿°v C-X-n-s‚ {]-tbm-P-\w e-`n°pw. ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-´-bw Pn√-°m¿-°m-bn F-kv.F-®v sslkv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® C. ]n.F-^v A-Zm-e-Øn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

Aºe-°mf-sb sIm-e-s∏-SpØn-b kw-`-h-Øn¬ \n-P-ÿn-Xn a-d-®p-h®v kw-L¿-j-ap-≠m°m≥ {i-an-® kw-L-]-cnhm-c kw-L-S-\-I-fpsS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v t]m-]p-e¿ {^-≠v Im-™n-c-∏-≈n-bn¬ \-SØn-b {]-IS\w

-

F Fw \n-km¿-

l-cn-∏m-Sv: tem-I-sØ \-Sp-°nb kp-\m-an Zp-c-¥-Øn-\v \m-sf H-º-Xph¿-jw Xn-I-bp-∂p. Zpc¥-sØ Xp-S¿-∂v A-[n-Ir-X¿ B-hn-jv-I-cn-® ]-≤-Xn-Iƒ Ct∏mgpw ]m-Xn-h-gn-bnemWv. kp\m-an-_m-[n-X-cp-sS t£-a-Øn\m-bn tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ tIm-Wp-I-fn¬ \n-∂v tIm-Sn-Iƒ H-gp-In-sb-Øn-bn-´pw {]-tZ-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\ {]-iv-\-ß ƒ°v C-\n-bpw ]-cn-l-m-c-ap-≠mbn-´n√. 2004 Un-kw-_¿ 26\v C-t¥m\o-ky-bn-se kp-am-{X-bn¬ I-Sen-ep-≠m-b `q-I-º-sØ Xp-S¿∂m-Wv tI-c-f Xo-c-Øpw kp-\man Xn-c-am-e-Iƒ B-™-Sn-®-Xv. tI-c-f-Øn¬ kp-\m-an-bp-sS sIm-Sn-b Zp-c-¥-ap-≠m-b c-≠m-asØ {]-tZ-i-am-Wv B-dm-´p-]p-g. 29 a-\p-jy-Po-h-\m-Wv C-hn-sS s]m-en-™-Xv. \q-dp-I-W-°n-\v h-f¿-Øp-ar-K-ß-fpw N-sØm-Spßn. \q-dp-I-W-°n-\v ho-Sp-Iƒ

\n-ew-]-Xn-°p-I-bpw \n-c-h-[nt]-cp-sS Po-hn-X am¿-K-߃ \jv-S-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. Zp-c¥-ap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F√mw D-t]-£n-®v ]m-em-b-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p C-hn-S-sØ P\-߃. Zp-c-¥-`q-an-bp-sS ]p-\¿-\n¿am-W-Øn-\pw hn-I-k-\-Øn-\pam-bn tIm-Sn-°-W-°n-\v cq-] JP-\m-hn¬ H-gp-In-sb-Øn-bn-cp ∂p. \-jv-S-s∏-´ Po-h-s\m-gn-®v _m-°n-sb-√mw Xn-cn-sI \¬-Ipsa-∂m-bn-cp-∂p k¿-°m¿ {]Jym-]-\w.- Zp-c-¥ ti-jw kp-\man ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn-bn ¬ s∏-Sp-Øn Xoc-Øn-s‚ ]p-\¿\n¿-am-W-Øn-\v tIm-Sn-Iƒ A\p-h-Zn-°p-I-bpw ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p.B-kq-{X-W-Øn-se ]n-g-hpI-fpw A-gn-aX - n-bp-am-Wv A-[n-IrX¿ B-hn-jv-I-cn-® ]-e ]-≤-XnIfpw ]m-Xn-h-gn-bn¬ ap-S-ßm≥ Im-c-Ww. B-dm-´p-]p-g ]-©m-bØn-se B-tcm-Ky ]-cn-]m-e-\-

]m-em -^v-f-hÀ-tjm 28\v Xp-S-§pw ]m-em: ]m-em A-{Kn tlm¿-´n Iƒ-®-d¬ skm-ssk-‰n kw-L-Sn-∏n°p-∂ H-º-Xm-a-Xv ]m-em ^v-f-h¿-tjm Im¿-jn-I hy-h-km-b ta-fbv-°v H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bn. 28 ap-X¬ P-\p-h-cn H-∂p- h-sc ]mem a-W¿-Im-Sv tÃ-Un-b-Øn-em-Wv Im¿-jn-I hy-h-km-b-ta-f kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. `-£y-ta-f, In-Uv-kv tjm, tUm-Kv tjm, Im¿-jnI Izn-kv, hn-hn-[ a¬-k-c-߃, hym-]m-c Ãm-fp-Iƒ, I-em-]-cn-]mSn-Iƒ, A-ayq-kv-sa‚ v ]m¿-°v, Im¿-jn-I-hn-f {]-Z¿-i-\w, k¿-°m¿ ]-hn-en-b-\p-Iƒ F-∂n-h H-cp Ip-S-°o-gn¬ H-cp-°n-bn-cn-°p-∂p. Ch-bv-°v ]p-d-sa-bp-≈ t^m-t´m {]-Z¿-i-\-hpw B¿-´v Km-e-dn-bpw ImWn-I-sf hn-kv-a-bn-∏n-°pw. 28\v cm-hn-se 9.30\v ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn \n¿-h-ln-°pw. Ip-´n-®≥ a-W¿-Im-´v `-{Z-Zo-]w sX-fn-bn-°pw. hym-]m-c Ãm-fp-Ifp-sS D-Zv-Lm-S-\w ap≥ Fw.]n h-°-®≥ a-‰-Øn¬ \n¿-h-ln-°pw, Sn°-‰v hn¬-∏-\-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w jm-Pp Xp-cp-tØ-epw B-Zy hn¬-∏\ Iu¨-kn-e¿ tXm-a-kv ]o-‰-dpw \n¿-h-ln-°pw. ssh-Io-´v \m-en\v Ip-´n-Iƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ en-‰n¬ {]n≥-kv, {]n≥-k-kv a-¬-k-cw \-K-c-k-` Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ s_-‰n jm-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ tUm. N-{μn-Im-tZ-hn k-Ωm-\-Zm\w \n¿-h-ln-°pw. 7.30 \v kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w a-{¥n sI Fw am-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

sXm-Sp-]p-g: Pn-√-bn-se Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I¿-°p \m-ev G-°¿ h-scbp≈ ssI-h-i-`q-an-°v kw-bp-‡ ]-cn-tim-[-\-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ ]-´-bw \-¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn-s°, Nn-e kw-L-S-\-Iƒ sI -Fw am-Wn-s°-Xn-tc \n-›-bn-® k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fn¬ \n-∂p ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂v I¿-j-I bq-\n-b≥(Fw) kw-ÿm-\ {]-knU‚ v am-Xyp Ão-^≥ B-h-iy-s∏-´p. F-∂m¬ k-a-cw {]-Jym-]n-®ncn-°p-∂ ssl-td-©v kw-c-£-W k-an-Xn-sb t]-cv ]-d-™p hn-a¿in-°m≥ am-Xyp Ão-^≥ X-øm-dm-bn-√. Nn-e D-tZym-K-ÿ¿ \n-b-a-w Zp¿-hym-Jym-\w sN-bv-Xv ]-´-b-\-S-]Sn-Iƒ X-S- -s∏-Sp-Øn-. 1977\v ap-ºv Ip-Sn-tb-dn-b a-e-tbm-c I¿-jI¿-s°-√mw ]-´-bw e-`n-°p-∂ co-Xn-bn-em-Wv bp.-Un.-F-^v k¿°m¿ \n-b-a-t`-Z-K-Xn h-cp-Øn-bn-´p-f-f-Xv. am-[-hv Km-Uv-Kn¬-˛-I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-ƒ-s°-Xn-tc tI-c-fm tIm¨-{K-kv kzo-I-cn® \n-e-]m-Sp-I-fm-Wv tI-{μ k¿-°m-cn-s\ hn-⁄m-]-\w ]n≥-h-en∏n-°m≥ t{]-cn-∏n-® L-S-I-ß-fn-sem-∂v. sI -Fw am-Wn-bp-sS-bpw ]n -sP tPm-k-^n-s‚-bpw I¿-j-I {]-Xn-_-≤-X a-\- n-em-°m-sX Nn-e kw-L-S-\-Iƒ C-cn-°p-∂ I-ºv ap-dn-°p-∂ k-ao-]-\w kzo-I-cn°p-I-bm-sW-∂pw am-Xyp Ão-^≥ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. bq\n-b≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cm-b tPm¿-Pv A-K-Ãn≥, sd-Pn Ip-∂-t¶m-´v F∂n-h-cpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

aq-∂m¿: sIm-®n-˛-a-[p-c tZ-io-b]m-X Sm-dn-Mv ]p-\-cm-cw-`n-®p. ]q∏m-d-ap-X¬ I-√m¿-h-sc-bp-≈ tdm-Um-Wv I-gn-™ am¿-®v apX¬ Sm-dn-Mv \-S-Øn-h-∂-Xv. tZhn-Ip-fw kn-·¬ t]m-bn‚p-hsc Sm-dn-Mv \-S-Øn. Im-e-h¿-jw Xp-S-ßn-b-Xn-\m¬ ]-Wn- \n¿Øn-h-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im-e-h¿-jw I-gn-™n-´pw ]Wn Xp-S-ßm-Ø-Xn-\m¬ {]-Xntj-[w D-b¿-∂p. Xp-S¿-∂v tZ-hnIp-fw Fw-.F¬.-F-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ tZ-hn-Ip-fw B¿-.Un-. Hm-^n-kn¬ aq-∂m¿ Unssh.Fkv-.]n hn F≥ k-Pn, B¿-.Un-.H a-[p Kw-Km-[¿, tZ-io-b-]m-X DtZym-K-ÿ-sc-bpw I-cm-dp-Im-cs\-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-Øn-b N¿-®-sb Xp-S¿-∂m-Wv Sm-dn-Mv Xp-S-ßn-b-Xv. aq-∂m¿ t]m-kv-‰v Hm-^n-kv ap-X¬ tZ-hn-Ip-fw knKvv-\¬ t]m-bn‚ v h-sc-bm-Wv Smdn-Mv \-S-Øp-I.

I-W-a-e-bn \m-«p-ImÀ {Sm-^n-Iv Ip-cp-¡n h-e-ªp I-W-a-e: i-_-cn-a-e-bn¬ Xo¿∞m-S-I _m-lp-eyw aq-ew I-Wa-e tdm-Un¬ hm-l-\-߃ t]men-kv X-S-™n-Sm≥ Xp-S-ßn-btXm-sS \m-´p-Im-cp-sS bm-{X ISp-Ø Zp-cn-X-Øn¬. {]m-tZ-in-I kz-Im-cy _-kp-I-fpw Sm-Iv-kn-Ifp-sa-√mw A-ø-∏-`-‡-cp-sS hml-\-߃-s°m-∏w X-S-™n-tS≠n-h-∂p. I-W-a-e ]m-e-Øn-se Ip-cp-°v aq-ew i-_-cn-a-e ko-kWn¬ ]m-e-Øn-\-°-c-bn-te-°v _-kv k¿-ho-kv C-√. Xp-em-∏-≈n-bn¬- \n-∂p-≈h¿-°v Zn-h-k-hpw I-W-a-e ]mew h-sc In-tem-ao-‰-dp-Iƒ \-St°-≠-h-cp-∂p. Cu Zp-cn-X-Øn-

kp-\m-an Zp-c-´-¯n-\v \m-sf H-¼-Xm-−v; ]p-\-c-[n-hm-k ]-²-Xn- ]m-Xn-h-gn-bnÂ

]-«-bw: X-S-Êw \o-§n-bn-«pw sI -Fw am-Wn-s¡-Xn-tc-bp-f-fk-a-cw A-\ym-bw-þ am-Xyp Ìo-^³

sIm-¨n-þ-a-[p-c tZ-io-b-]m-X-bn-se Sm-dn-Mv ]p-\-cm-cw-`n-¨p

Im-™n-c-∏-≈n: K-W-]-Xn-bm¿ tIm-hn-en-se A-º-e-°m-f sIm√-s∏-´-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v AdÃnemb -{]-Xn-I-fp-sS kw-L-]cn-hm-c _-‘-w ]pdØp sIm≠p-h-c-W-sa-∂v t]m-]p-e¿ {^≠v Im-™n-c-∏-≈n Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ln-μp-˛ap-kv-enw hn-izm-kn-I-fp-sS kulm¿-Zw X-I¿-°m-\pw I-em-]w A-gn-®p-hn-´v hym-]m-c ÿm-]-\߃ sIm-≈-b-Sn-°m-\p-ap-≈ h-S-t° C-¥y≥ ta-m-U¬ ]-≤Xn-bm-Wv B-kq-{X-Ww sN-bv-XXv. Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v kn sF kn-bm-Zv, sk-{I-´-dn kp-\o¿ au-e-hn, sI F Xm-Pp-±o≥, sI F-®v P-em¬ kw-km-cn-®p.

25 Unkw_¿ 2013 _p-[≥

kp-\m-an Zp-c-¥ ta-J-e-bn-se ]p-\-c-[n-hm-k {]-h¿-Ø-\-ßfp-sS `m-K-am-bn \n¿-an-°p-∂ h-en-b-go-°¬ kv-Iqƒ sI´n-S \n¿-amWw ]m-Xn-h-gn-bn¬ ap-S-ßn-b \n-e-bn¬ Øn-se ]n-∂m-°m-hÿ ]-cn-l- Upw C-Xn-\mbn cw-KØ - p h-s∂cn-°pw F-∂ e-£y-tØm-sSbm- ¶n-epw {]-tbm-P-\-s∏-Sm-Ø-XnWv In-S-Øn®n-In¬-k B-cw-`n- s\ Xp-S¿-∂v \n¿-an-Xn tI-{μ°p-∂-Xn-\v kp-\m-an-]-≤-Xn- sØ G¬-∏n-®p. A©p h¿-jbn¬s∏-Sp-Øn sI-´n-S \n¿- am-bn \n¿-am-Ww \-S° - p-∂p-s≠amWw B-cw-`Xv. 35 e-£w cq-]- ¶n-epw ]-Wn F-ßp-sa-Øn-bn-√.bm-Wv C-Xn-\v h-Is - Im-≈n-®X - v. I-gn-™ sa-bn¬ In-S-Øn®n{]m-cw-` L-´Ø - n¬ kz-Im-cy-hy- In¬-k B-cw-`n-°p-sa-∂ B‡n-If - m-bn-cp-∂p I-cm¿ G-ds - d- tcm-Kya-{¥n-bp-sS {]-Jym-]-\Sp-Ø-Xv. ]n-∂o-Sv tIm-Ãv t^m¿- hpw ]m-gm-bn. B-bp¿-th-Z B-

hm-l-\-ß-fpw sI.F-kv.-B¿.Sn.kn kv-s]-jy¬ k¿-ho-kp-Ifpw ]-º-bn¬ \n-∂v F-cp-ta-en h-gn-bm-Wv a-S-ßn-t∏m-hp-∂-Xv. C-Xv H-gn-hm-°m-sa-¶n¬ H-cp ]-cn-[n-h-sc I-W-a-e tdm-Un¬ Xn-c-°p Ip-d-bv-°m-\m-hpw. A-Snb-¥-c-am-bn K-Xm-K-X-Øn¬ {Iao-I-c-W-ß ƒ G¿-s∏-Sp-Øn CS-I-S-Øn tdm-Uv h¨-th B°p-I-bpw Z ¿-i-\w I-gn-™v a-Sßp-∂ hm-l-\-߃ F-cp-ta-enbn-se-Øm-sX h-gn Xn-cn-®p-hn-SpI-bpw sN-bv-Xm¬ a-I-c-hn-f-°v ko-k-Wn-¬ Iq-Sp-X¬ Zp-cn-Xw D≠m-hn-s√-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p.

ho-Sn-sâ Xm-t¡m ssI-am-dn

ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv \n¿-h-ln-°p-∂p Cu-cm-‰p-t]-´: ap-kv-enw tKƒ-kv l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ I\n-hv-˛-\n-d-hv ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-Øn `-h-\-c-ln-X-cm-b hn-Zym¿-YnIƒ-°v \n¿-an-®p \¬-In-b ho-Sp-I-fn¬ H-∂n-s‚ Xm-t°m¬ Zm-\w No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv \n¿-h-ln-®p. kv-Iq-fn-se F≥.F-kv.Fkv bq-\n-‰n-s‚ k-]v-X-Zn-\w kv-s]-jy¬ Iymw-]n¬ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn¬ \n-∂v hn-Zym¿-Yn-bpw ]n-Xm-hpw Iq-Sn Xm-t°m¬ G‰p-hm-ßn. I-\n-hv-˛-\n-d-hv ]-≤-Xn-bn¬ `-h-\-c-ln-X hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v ho-Sv-\n¿-an-®v \¬-Ip-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn kv-Iq-fn-se A-[ym-]-Icpw A-\-[ym-]-I-cp-am-b 84 Po-h-\-°m¿ X-ß-fp-sS th-X-\-Øn¬ \n-∂v Hm-tcm am-k-hpw kw-`m-h-\ \¬-In- ho-Sv \n¿-am-W-Øn-\p-≈ ]-Ww I-s≠-Øn-b-Xv. F≥.F-kv.F-kv bq-\n-‰v, km-^v Aw-K-߃, Zp-_m-bn-ep-≈ Cucm-‰p-t]-´ {]-hm-kn A-tkm-kn-tb-j≥, ]p-Ø≥-]-≈n k-°m-Øv sk¬ F-∂n-h-cpw C-Xn¬ ]-¶m-fn-I-fm-bn. A¬-a-\m¿ ]-≈n kv-Iqfn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F ap-l-ΩZv lm-jnw A-[y-£-X -h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ c-a-Wn Sn Pn, sl-Uvan-kv-{S-kv Ko-X B¿, ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v kp-lp-d A-–p¬-Jm-Z¿, F≥.F-kv.F-kv t{]m-{Kmw tIm Hm-Un-t\-‰¿ A-ºn-fn _n \m-b¿, I-\n-hv \n-d-hv ]-≤-Xn I¨-ho-\¿ A-–p¬ lm-cn-kv, am-t\-Pp-sa‚ v {]-Xn-\n-[n Fw F-^v A-–p¬-Jm-Z¿, Pm-^¿ sI Fw kw-km-cn-®p.

a-®n-en-g-ªv ap-S-§m-sX tk-Xp 17mw X-h-W-bpw i-_-cn-a-e-bn-te-¡v F-cp-ta-en: N-{I-߃ L-Sn-∏n® ]-e-I-bn-en-cp-∂v ssI-∏-ØnIƒ Im¬-∏m-Z-ß-fm-°n tkXp C-g-™v \o-ßp-I-bm-Wv. tdm-Un-eq-sS No-dn-∏m-bp-∂ hml-\-߃-°n-S-bn-eq-sS C-g™p \o-ßp-tºm-gpw tk-Xp-hns‚ a-\- n¬ H-cp e-£yw am{Xw i-_-cn-a-e Z¿-i-\w. H-º-Xmw h-b- n¬ C-cp-Imep-I-fpw X-f¿-∂p-t]m-b I-Æq ¿ Io-t®-cn ]m-d-°-S-hn¬ tkXp (67). C-Xv 17mw X-h-W-bpw ap-S-ßm-sX i-_-cn-a-e Z¿-i-\Øn-s\-Øp-∂-Xv. tk-Xp-hn-\v H-tc H-cp {]m¿Y-\-tb D-≈q. c-≠p-Im-epw N-

en-∏n-®v \-S-°m≥ I-gn-b-Ww. Hº-Xmw h-b- n¬ Iq-´p-Im¿s°m-∏w I-Æq-cn-se Np-cp-fn-∏pg-bn¬ B¿-Øp-e- n-®v \o-¥n a-dn-bp-tºm-gm-Wv s]-s´-∂v tkXp-hn-s‚ c-≠v Im-ep-I-fpw N-e\-ti-jn \-„-s∏-´-Xv. A-Xn¬ ]n-s∂ tk-Xp-hn-\v C-Xp-h-sc \-S-°m≥ I-gn-™n´n-√. hn-[n-sb ]-gn-®v ho-´n-\p≈n¬ I-gn-™v a-Sp-Ø-t∏mƒ c≠pw I¬-∏n-®v \n-e-Øn-g-™v tk-Xp ]p-dw tem-I-tØ-°n-dßn. 10mw ¢m-kv h-sc ]Tn-®p. Po-hn-°m-\m-bn B-{In s]-dp°¬ D-]-Po-h-\-am-°n. hn-hm-lw I-gn-™v G-Xm-

a-fi-ew ]p-P-bv°p ti-jw \-S A-S-bv°p-∂-Xn-\v ap-ºv k∂n-[m-\-sØ-Øm-\mbn th-K-Øn¬ \oßn-s°m-≠n-cn-°p-Ibm-Wv tk-Xp. a-°-fm-b ap-cp-Is‚-bpw _m ¬ \m-Kphn-s‚-bpw tPym-Xnbp-sS-bpw {]m¿-Y-\ H∏-ap-≠v.

\pw h¿-jw ]n-∂n-´-t∏mƒ H-cp kzm-an ]-d-™p ap-S-ßm-sX i_-cn-a-e-bn-se-Øn-bm¬ \n-\°v \-S-°m-\m-hpw. A-∂p ap-X¬ Hm-tcm- h¿-jhpw ]-Xn-hp sX-‰n-°m-sX tkXp i-_-cn-a-e k-∂n-[m-\-sØØpw. t]m-en-kv A-ø-∏≥-am-cpsS ssI-I-fn¬ Xq-ßn I¨-Ipfn¿-s° Z¿-i-\w \-S-Øn a-e-bnd-ßpw. C-Ø-h-W-bpw \-S-°m-\mhp-sa-∂ ]q¿-W hn-izm-k-Ønem-Wp tk-Xp a-e-I-b-dp-∂-Xv. I-Æq-cn¬ \n-∂v H-cp am-kw apºv ]p-d-s∏-´ tk-Xp C-∂-se F-cp-ta-en-bn-se-Øn.

tk-Xp i_cn-a-e-bv°p t]m-hm-\mbn F-cp-ta-en-bn¬ FØn-b-t∏mƒ

]n -kn tPmÀ-Pn-sâ a-I-s\-Xn-tc C-Sp-¡n Un.-kn.-kn; t\-Xm-¡-fp-sS B-kv-Xn- A-t\z-jn-¡Wsa¶v tjm¬ sXm-Sp-]p-g-: k¿-°m-cn-s‚ B\p-Iq-eyw ]-‰n B-`y-¥-c a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-s\ ]p-e-`yw ]-d-bp-∂ No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿-Pv, \m-sSm-´p-°v ]m-d-aS-bpw ]n-Sn-®p-]-dn-bp-am-bn \-S°p-∂ kz-¥w a-I-s\ t\-sc-bm°-s´-sb-∂v C-Sp-°n Un.-kn.-kn {]-kn-U‚ v tdm-bn sI -]u-temkv. A-tX-k-a-bw, C-Sp-°n ]m¿e-sa‚ v ko-‰v e-£y-an-´v P-\-{i≤ t\-Sm-\p-≈ hn-e-Ip-d-™ AS-hm-Wv tdm-bn -sI -]u-tem-knt‚-sX-∂v ]n -kn tPm¿-Pn-s‚ aI-\pw bq-Øv-{^-≠v kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b AUz. tjm¨ tPm¿-Pv Xn-cn-®-Sn-

®p. hy-Xy-kv-X hm¿-Øm-k-tΩf-\-ß-fn-em-Wv C-cp-h-cpw Btcm-]-W-ß-fp-am-bn cw-K-sØØn-b-Xv. Xn-cp-h-©q-cn-s‚ a-I≥ kz¿W-sa-U-tem-sS km-t¶-Xn-I tbm-Ky-X t\-Sn-b-Xn-\m-em-Wv kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ tPmen e-`n-®-sX-∂v tdm-bn -sI -]utem-kv ]-d-™p. a-{¥n-bp-sS aI-\v tbm-Ky-X-bp-s≠-¶n¬ tPmen In-´p-∂-Xn¬ F-¥m-Wv sX-‰v. A-Sn-ÿm-\c-ln-X B-tcm-]-Wß-fp-∂-bn-°pw ap-ºv 100mw \-º ¿ k¿-°m¿ h-≠n-bpw No-^v hn∏v ]-Z-hn-bpw tPm¿-Pv D-t]-£n°-Ww. tPm¿-Pn-s\ No-^v hn-∏v

]m-gvh-kv-Xp-¡-fn A-e-¦m-c-kma-{KnIÄ Hcp¡n dn-tkmÀ-«v Po-h-\-¡mÀ Ip-a-fn: {In-kv-a-kpw ]p-Xp-h-¬k-c-hpw h¿-Wm-`-am-°m≥ ]m-gvh-kv-Xp-°-fn¬ \n-∂v A-e-¶m-c h-kv-Xp-°-fp-≠m-°n kz-Im-cy dn-tkm¿-´n-se Po-h-\-°m¿ {i≤-bm-I¿-jn-°p-∂p. tX-°-Sn-bnse kv-ss]-kv hn-t√-Pm-Wv πmÃn-Iv H-gn-hm-°n ]m-gv-h-kv-Xp-°fn¬ \n-∂v A-e-¶m-c-h-kv-Xp-°fp-≠m-°n {In-kv-a-kv-˛-]p-Xp-h ¬k-c-ß-sf h-c-th¬-°m≥ Hcp-ßn-b-Xv. t]-∏¿, t]-∏¿ ]ƒ-∏v, ap-´tØm-Sv, Nn-c-´, ssh-t°m ¬, t]∏¿ •m-kp-Iƒ, ssh≥ Ip-∏n-bpsS tIm¿-°v, Cu¿-°n ¬, hr£-Øn-s‚ C-e-Iƒ, ]-g-b s_Uv-jo-‰p-Iƒ, a-c-∏-´-Iƒ, D-]tbm-Kiq-\y-am-b _ƒ-_p-Iƒ F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®v A-e-¶m-c h-kv-Xp-°-fm-b sse-‰v-sj-bv-Uv, \-£-{Xw, {In-kv-a-kv- {So, km¥m-t¢m-kv, t•m-_v F-∂n-h X-

ip-]-{Xn sI-´n-S-hpw ]m-Xn-h-gnbn-emWv. cm-jv-{So-b-˛-`-c-W- DtZym-K-ÿ Iq-´p-sI-´m-Wv ]-≤Xn-Iƒ ssh-Ip-∂-Xn-\v Im-c-Wsa-∂pw B-tcm-]-W-ap-≠v. Bdm-´p-]p-g-bn-se Ip-Sn-sh≈ {]iv-\-Øn-\v im-iz-X ]-cn-lm-cw e-£y-an-´v 18.-5 tIm-Sn sN-e-hn¬ \-S-∏m°nb Im-bw-Ip-fw-˛-B-dm´p-]p-g Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn {]-tZi-hm-kn-Iƒ-°v {]-tbm-P-\-s∏´n-√. B-tcm-Kyw, Ip-Sn-sh-≈w, tdm-Uv, hn-Zym-`ym-kw Xp-S-ßnb ta-J-e-I-fn-se-√mw ]p-\-c-[nhm-k {]-h¿-Ø-\-߃ Xn-I®pw ]-cm-P-b-am-sW-∂ B-t£]w i-‡-am-Wv. \n¿-am-Ww \-S°p-∂n-S-ß-fn¬ \n-e-hm-c-an-√mØ km-[-\-ß-fm-Wv D-]-tbm-Kn°p-∂-sX∂ ]-cm-Xn-bp-ap≠v. Xr-°p-∂-∏p-g, B-dm-´p-]p-g Xp-Sßn-b kp-\m-an Zp-c-¥ ta-J-e-Ifn¬ ]p-\-c-[n-hm-k {]-h¿-Ø-\߃ ]q¿-W-X-bn¬ F-Øn°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw B-h-iyw D-b-cp-∂p.-

\n-sS-bm-Wv I-gn-™ c-≠v Zn-hk-am-bn \m-´p-Im¿ Dƒ-s∏-sS-bp≈-h¿-°v tdm-Un¬ Im-Øp-In-St°-≠n h-cp-∂-Xv. ap-°q-´p-X-d-˛-C-S-I-S-Øn tdmUv k-am-¥-c-]m-X-bm-bn-´pw Xo¿-∞m-S-I hm-l-\-ß-sf I-W-ae-bn-te-°v C-Xp-h-gn h¨-thbm-bn I-S-Øn-hn-Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-™p. ]-º-bn¬ \n-∂p Ip-a-fn-bnte-°v F-cp-ta-en-bn-se-Øm-sX Xp-em-∏-≈n-bn¬ \n-∂v aq-°≥s]-´n tIm-cp-tØm-Sv ap-≠-°-bw tdm-Up-h-gn k-©-cn-®m¬ Zq-cw Ip-d-bpw. F-∂m¬ Xo¿-∞m-S-I

]m-gvh-kv-Xp-°-ƒ D-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-® A-e-¶m-c -h-kv-Xp-°ƒ øm-dm-°n-bn-´p-≈-Xv. Ø-InSn , tlm-´¬ F-∂n-hn-S-ßdn-tkm¿-´n-se F¨-]-tXm- fn¬ hy-Xy-kv-X-am¿-∂ \n-c-h-[n fw h-cp-∂ Po-h-\-°m¿ \m-ep C-\w A-e-¶m-c-h-kv-Xp-°-fm-Wv {Kq-∏p-I-fm-bn Xn-cn-™v ]-Øp Po-h-\-°m¿ ÿm-]n-®-Xv. Zn-h-k-tØm-f-sa-Sp-Øm-Wv Ch BtLm-j߃ πm-Ãn-Iv \n¿-an-®-Xv. dn-tkm¿-´n-s‚ {]-th- hn-ap-‡-am-°p-I F-∂-Xm-Wv Xi-\ I-hm-Sw ap-X¬ dn-k-]v-j≥, ß-fp-sS e-£y-sa-∂v dn-tkm¿-´v tIm¨-^d≥-kv- lmƒ, ]p¬- Po-h-\-°m¿ ]-d-bp-∂p.

ÿm-\-Øp \n-∂p am-‰-W-sa-∂v Xm≥ ]-t≠ B-h-iy-s∏-´-XmWv. sI -Fw am-Wn-bm-Wv A-Xp sN-tø-≠-Xv. tPm¿-Pn-s\-Xn-tc tIm-´-bw Un.-kn.-kn. ]m-km-°nb {]-ta-b-sØ ]q¿-W-am-bpw A-\p-Iq-en-°p-∂p. ]n -kn tPm¿-Pn-s\ C-Sp-°nbn-se H-cp bp.-Un.F-^v ]-cn-]mSn-bn-epw ]-s¶-Sp-∏n-°n-s√-∂pw Un.-kn.-kn {]-kn-U‚ v ]-d™p. Cu hm¿-Ø, Nm-\-ep-Ifn¬ h-∂-Xn-\v sXm-´p-]n-∂m-se tjm¨ tPm¿-Pv a-dp-]-Sn hm¿Øm-k-tΩ-f-\w \-S-Øn tdm-bns°-Xn-tc-bpw bq-Øv-tIm¨-{Kkv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo

≥ Ip-cym-t°m-kn-s\-Xn-tc-bpw B-tcm-]-W-ß-fp-∂-bn-®p. ]n -Sn tXm-a-kn-\v P-b-km-[y-X C-s√∂v {]-N-cn-∏n-®v Xn-cp-h-©q-cns\m-∏w tN¿-∂v F-ß-s\-sb¶n-epw C-Sp-°n ko-‰v X-c-s∏-SpØm-tam-sb-∂m-Wv tdm-bn -sI ]u-tem-kn-s‚ {i-a-sa-∂v tjm ¨ tPm¿-Pv {]-Xn-I-cn-®p. X-m≥ Po-hn-°m-\m-bn ]m-da - S \-SØ - n-bn-cp-∂p F-∂X - v t\-cmWv. Xn-I-®pw \n-b-a-hn-t[-b-ambn- \-S-∂ ÿm-]-\-am-bn-´pw ]md-a-S-Iƒ kw-_-‘n-® hn-hm-Z-apb¿-∂-t∏mƒ Xm≥ C-Xn¬ \n∂p ]n≥-am-dn. A-tXk-a-bw cmhn-se D-Sb - m-Ø J-Zd - n-´v C-dß - p-

∂ H-cp hn-`m-Kw tIm¨-{K- pIm-cp-sS Io-i-bn-se ]-W-Øns‚ t{km-X- v sh-fn-s∏-Sp-ØWw. 1980¬ Fw.-F¬.-F-bm-b ]n k - n tPm¿-Pn-s‚ kz-Øv A-∂tØ-Xn¬ \n-∂v Iq-Sn-bn-´p-t≠m F-∂v B¿-°pw A-t\z-jn-°mw. c-≠-c h¿-jw ap-ºv bp.-Un.F-^v `-c-W-Øn¬ h-∂-Xn-\v tij-ap-≈ Nn-e tIm¨-{K-kv t\Xm-°-fp-sS B-kv-Xn-hn-h-c-sØ°p-dn-®v hn -Fw kp-[o-c-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-f-f k-an-Xn-sbs°m-≠v B-`y-¥-c A-t\z-jWw \-S-Øm≥ tIm¨-{K-kv t\Xr-Xzw X-øm-dp-t≠m. I-cp-\m-K∏-≈n X-g-h kz-tZ-in-bm-b A-`n-

em-jv ap-c-fo-[-c≥ I-Æ-S-®p Xpd-°pw ap-ºv tIm-So-iz-c-\m-b-sXß-s\-sb-∂pw C-Xn¬ Xn-cp-h©q-cn-s‚ ]-¶v F-s¥-∂p-ap-f-f ]n -kn tPm¿-Pn-s‚ tNm-Zy-Øn\v B-cpw D-Ø-cw \¬-In-bn-´n-√. sd-bn¬-th-bn¬ tPm-en hmKv-Zm-\w sN-bv-Xv e-£-߃ kºm-Zn-® k-Xy-Pn-Øp-am-bn bqØv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Uo ≥ Ip-cym-t°m-kn-s‚ _-‘w sh-fn-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw tjm ¨ B-h-iy-s∏-´p. ]m¿-´n t\-Xm°-fm-b sP-kv-en, tXm-a-kv I-cnºo-®n, s_-∂n, a-t\m-Pv B‚Wn F-∂n-h-cpw hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Nfn e`y-X Ip-dªp; sN-§-¶q-cn C-jv-Sn-I hy-h-km-bw X-IÀ-¨-bn-te-¡v sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q-cn-se Cjv-Sn-I hy-h-km-bw X-I¿-®-bnte-°v \o-ßp-∂p. H-cp Im-e-Øv tI-c-f-Øn¬ c-≠mw-ÿm-\w B-bn-cp-∂p C-jv-Sn-I \n¿-am-WØn¬ sN-ß-∂q-cn-\v. C-jv-Sn-Ibp-sS Kp-W-Øn-epw Nq-f-I-fp-sS F-Æ-Øn-epw ap-º-¥n-bn¬ sNß-∂q¿ Xm-eq-°v D-≠m-bn-cp∂p. Xn-cp-h≥-h-≠q¿, _p-[-\q ¿, ]m-≠-\m-Sv, ]p-en-bq¿, am-∂m ¿, B-em F-∂o ]-©m-b-Øp-Ifn-em-bn \q-tdm-fw sN-dp-Xpw hep-Xp-am-b Nq-f-Iƒ {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. B-bn-c-°-W-°n-\v B-fp-Iƒ-°v t\-cn-´pw A-√m-sXbpw C-Xp-h-gn sXm-gn¬ e-`n-®p. B- b n- c - Ø n- s Øm- ≈ m- b n- c Øn A-º-Xp-I-tfm-sS ]m-≠-\mSv ]-©m-b-Øn-em-Wv B-Zy-ambn C-jv-Sn-I hy-h-km-bw B-cw`n-°p-∂-Xv. \n-e-ß-fn-se N-fn

¿-am-W-Øn-s‚ em-`w h¿-[n-∏n°p-I-bpw sN-bv-Xp. a-‰p ]-©mb-Øp-I-fn-te-°pw C-Xp hym-]n°m≥ A-[n-I-Im-ew th-≠n-h∂n-√. Xm-eq-°n¬ G-‰-hpw Iq-SpX¬ C-jv-Sn-I Nq-f-Iƒ D-≠m-bncp-∂-Xv _p-[-\q-cn-em-Wv. Ir-jn kw-c-£-W \n-b-aw I¿-i-\-am-b-tXm-sS N-fn J-\-\Øn-\v \n-tcm-[-\w D-≠m-hp-Ibpw C-Xn-s‚ e-`y-X Ip-d-bp-Ibpw sN-bv-Xp. C-Xm-Wv C-jv-Sn-I \n¿-am-W-Øn-s‚ X-I¿-®-bv-°p Im-c-W-am-b-Xv. Nq-f-Iƒ A-S®p]q-´n-b-tXm-sS hy-h-km-bw X-I-cp-I-bpw D-S-a-Iƒ I-S-s°Wn-bn-em-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂pw C-h-bp-sS ti-jn-∏p-I-fmX-I¿-∂p-ho-W C-jv-Sn-I®q-f-I-fn¬ H-∂v bn A-h-ti-jn-°p-∂-Xv X-I¿\n¿-am-W-Øn-\m-bn am-‰n-°-gn- jvT-X Iq-Sp-X-em-b-tXm-sS Iq-Sp- ∂p ho-gm-dm-b-Xpw ho-W-Xp-am™-Xn-\p-ti-jw A-Sn-™p-Iq- X¬ B-fp-Iƒ N-fn am-‰m≥ X- b Nq-f-I-fp-sS A-h-in-jv-S-߃ Sp-∂ F-°¬-a-Æn-\v ^-e-`q-bn- øm-dm-hp-I-bpw C-Xv C-jv-Sn-I \n am-{X-am-Wv.


{]mtZ-inIw

25 Unkw_¿ 2013 _p[≥

tZ-io-b D-]-t`m-àrZn-\m-N-c-Ww

]cn-]mSn  F-kv.F≥.Un.]n. Ip-dn-b-

]-Ø-\w-Xn-´: tZ-io-b D-]-t`m‡r-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]Ø-\w-Xn-´ k-ssπ-tIm ]o-∏n-ƒkv _-km-dn¬ ap-Xn¿-∂ D-]-t`m‡m-hn-s\ B-Z-cn-®p. C-Xn-t\mSv A-\p-_-‘n-®v \-S-∂ i-_-cn D¬-∏-∂-ß-fp-sS k-Ωm-\-Zm-\w \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ ]n sI A-\o-jv \n¿-h-ln-®p. am-t\-P¿ A-_v-Zp¬ du-^v A-[y-£-X hln-®p. {]-tam-Zv, C-μp, jw-e, an\n, sj-an C-am-ap-±o≥ ]-s¶-SpØp.

∂q¿ im-Jm Hm-Un-t‰m-dn-bw: {io-\m-cm-b-W I¨-h≥-j\pw [¿-a {]-t_m-Z-\ [ym-\-hpw˛cmhnse 9.00.  sX-≈n-bq¿ Im-hv `-K-h-Xn t£-{Xw: A-S-hn-˛-]-S-b-\n D¬k-h-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v hgn-]m-Sv tIm-e-߃˛cm-{Xn 8.30.  A-Sq¿: A-Sq¿ Pq-\n-b¿ tNw-_-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tlm-sa-Iv-kv 2013 hym-]m-c- {]Z¿-i-\-ta-f-˛-cm-hnse 9.00.

Adnbn-¸pIÄ

K-Wn-X-im-kv-{X tZ-io-b sk-an-\mÀ

`-h-\ \nÀ--am-W t_mÀ-Un-sâ H-ä-¯-h-W XoÀ-¸m-¡Â ]-²-Xn 31 h-sc ]-Ø-\w-Xn-´: kw-ÿm-\ `-h-\ \n¿-am-W t_m¿-Un-s‚ H-‰-Øh-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn-bpsS Im-em-h-[n Un-kw-_¿ 31\v A-h-km-\n-°pw. t_m¿-Un-s‚ hn-hn-[ hm-bv-]m-˛-l-b¿ ]¿-t®kv ]-≤-Xn-I-fn-se Ip-Sn-in-I°m-cm-b Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v Cu ]-≤-Xn {]-Im-cw ]n-g-∏-eni ]q¿-W-am-bpw ap-S-°-∏-en-i 50 ap-X¬ 70 i-X-am-\w h-scbpw C-f-hp e-`n-°pw. P-]v-Xn-˛-d-h-\yq dn-°-h-dn \S-]-Sn-I-fn-en-cn-°p-∂ tI-kp-Ifn-epw Cu ]-≤-Xn-bp-sS B-\pIq-ey-߃ A-\p-h-Zn-°pw. IpSn-in-I-°m¿ t_m¿-Un-s‚ AX-Xp Pn-√-bn-se Un-hn-j≥ ˛ {_m-©v Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-S-Ww. Cu B-\p-Iq-eyw ]c-am-h-[n {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn P-]v-Xn/te-e \-S-]-Sn-I-fn¬ \n∂pw H-gn-hm-I-W-sa-∂v t_m¿Uv sN-b¿-am≥ A-d-bv-°¬ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ A-`y¿-Yn®p.--

kp-Xm-cy-tI-c-fw tbm-Kw -\m-sf

]-Ø-\w-Xn-´: kp-Xm-cy-tI-c-fw Pn-√m-X-e \n-co-£-W k-an-Xn tbm-Kw-\m-sf D-®-I-gn-™v aq∂n-\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ {]-W-_v tPym-Xn\m-Yv A-dn-bn-®p. ]-cm-Xn-Iƒ A-h-ti-jn-°p-∂ _-‘-s∏-´ Hm-^n-kp-I-fn-se {]-Xn-\n-[nIƒ (t\m-U¬ Hm-^n-k¿) ]s¶-Sp-°-Ww.--

Pn-Ãm-X-e hÀ-¡n-Mv {Kq-¸v tbm-Kw

tZ-io-b D-]-t`m-‡r-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]-Ø-\w-Xn-´ k-ssπ-tIm ]o-∏nƒ-kv _-km-dn¬ \-S-∂ i-_-cn D¬-∏-∂-ß-fp-sS k-Ωm-\-Zm-\w \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ ]n sI A-\o-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xn-cp-h-√: am¿-tØm-am tImfPn¬ K-Wn-X-im-kv-{X tZ-io-b sk-an-\m¿ P-\-h-cn 7, 8, 9 Xn-øXn-I-fn¬ \-S-°pw. tUm. tPm-k^v am¿-tØm-am sa-{Xm-t∏m-eoØ D-Zv-Lm-S-\w-sN-øpw.

km-´z-\w tZ-io-b sk-an-\mÀ \m-sf ap-XÂ; d-h-\yq-a-{´n D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m ]-©m-bØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-´n-Ifp-sS k-a-{Km-tcm-Ky hn-Zym-`ymk hn-I-k-\w e-£y-am-°n kwL-Sn-∏n-°p-∂ km-¥z-\w tZ-iob sk-an-\m¿ \m-sf D-®-bv-°v c≠n-\v Im-tXm-en-t°-‰v tIm-fPn¬ d-h-\yq-a-{¥n A-Sq¿ {]-Imiv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-Pn Nmt°m A-[y-£-X h-ln-°pw. tUm. ^n-en-t∏m-kv am¿ {Intkm-Ãw am¿-tØm-Ωm h-en-b sa-t{Xm-t∏m-eo-Ø A-\p-{K-l {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ssN¬-Uv sU-h-e]-v-sa‚ v sk‚¿ -U-b-d-Iv-S¿ tUm. Fw s--- I k -- n \m-b¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky-˛-hn-Zym`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-

am≥ ]-g-Ip-fw a-[p, km-¥z-\w ]-≤-Xn Pn-√m tIm -Hm-Un-t\-‰¿ Sn{-- io-Ip-am-cn kw-km-cn-°pw.- cmhn-se 10\v Im-tXm-en--t°-‰v tImf-Pn¬ \-S-°p-∂ Ip-´n-I-fp-sSbpw A-Ω-am-cp-sS-bpw kw-K-aw N-e-®n-{X \-S≥ kp-tc-jv tKm]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-Pn Nmt°m A-[y-£-X h-ln-°pw. Ip-´n-I-fp-sS N-e-®n-{Xw "Xncn-sI h-cp-tºmƒ' kp-tc-jv tKm-]n-bpw F-bv-tdm-_n-Iv-kv kn--Un ap≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _m-_p tPm¿-Ppw {]-Im-i-\w sN-øpw. C-tXm-S-\p_-‘n-®v F-bv-tdm-_n-Iv-kpw Im-°m-cn-in \m-S-I-hpw A-h-Xcn-∏n-°pw. 27,28 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ]-Ø-\w-Xn-´ ln¬-kv ]m¿-°v tlm-´-en¬ \-S-°p-∂ {]-_-

B-sfm-gn-ª ho-«n bp-h-Xn-bp-sS Zp-cq-l a-c-Ww; t]m-en-kv A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-am-¡n

‘m-h-X-c-W-Øn¬ tZ-io-b A¥¿-tZ-io-b hn-Z-Kv-[¿, sa-Un°¬, hn-Zym-`ym-k hn-Z-Kv-[¿, hIp-∏v ta-[m-hn-Iƒ, A-[ym-]I¿, Iu¨-kn-e¿-am¿, am-[y-a {]-h¿-Ø-I¿, K-th-j-W hnZym¿-Yn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶Sp-°pw. Iu¨-k-en-Mv F-¥n-\v, Fß-s\ F-∂ hn-j-b-Øn¬ \-S°p-∂ Hm-]¨ t^m-d-Øn¬ Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv ssN¬-Uv sU-h-e-]v-sa‚ v sk‚¿ U-b-d-Iv-S¿ tUm. Fw -sI -kn \m-b¿ tam-U-td-‰-dmhpw. -B-tcm-Ky-tI-c-fw Un-.-]n.Fw tUm. ]n F --- ≥ hn-Zym-[-c≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky hnZym-`ym-k Ãm‚n-M-v I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ ]-g-Ip-fw a-[p, U-b-‰v {]n≥-kn-∏¬ tUm. B¿ {]-k-

∂-Ip-am-c-]n-≈, F-kv-F-kv-F Un-]n-H ]n.---B¿ cm-tP-{μ≥, Be-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Atkm. {]-^. tUm. B¿F -- -kv. \nj, km-¥z-\w ]-≤-Xn sa-Un°¬ I¨-kƒ-´‚ v tUm. {]n≥kv-en ]m-∏-®≥ ]-s¶-Sp-°pw. Un-kw-_¿ 28\v cm-hn-se 11\v B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv inh-Ip-am-dpw X-t±-i-kz-bw-`-c-W-a{¥n Fw s-- I ap-\o-dpw kw-_‘n-°pw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v kam-]-\ k-tΩ-f-\w cm-Py-k-`m D]m-[y-£≥ ]n sP I -- p-cy≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. km-¥z-\w hn-j≥ 2014˛ ]Ø-\w-Xn-´ {]-Jym-]-\-hpw tUmIyp-sa‚ v {]-Im-i-\-hpw Fw-.F¬.--F-am-cm-b c-ta-iv sN-∂nØ-e-bpw Fw.---F. t_-_n-bpw \n¿-h-ln-°pw.

koTTAYAM/PTA

tIm-¶n ss_-]m-kv bm-YmÀ-Yy-am-¡-Ww: F-kv.-Un.--]n.--sF tIm-∂n: hn-I-k-\ ]m-X-bn¬ ap-t∂-dp-∂ tIm-∂n Su-Wn-se K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\v ]-cn-lm-cam-bn tIm-∂n ss_-]m-kv bmYm¿-Yy-a-m-°-W-sa-∂v F-kv.U -- n.-]n.--sF tIm-∂n a-fi-ew I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p. K-Xm-K-X Xn-ct°-dn-b ]p-\-eq¿-˛-aq-hm-‰p-]p-g kw-ÿm-\ ]m-X-bn-se {]-[m-\ Su-Wm-b tIm-∂n-bn¬ tdm-UpI-fp-sS ho-Xn-°p-d-hpw hm-l-\ ]m¿-°n-Mv ku-I-cy-an-√m-Ø-Xpam-Wv K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\v {][m-\ Im-c-Ww. C-Xn-\v ]-cn-lm-c-am-bn B-\°q-Sv tdm-Un-s\ ssN-\m-ap-°v PMv-j-\p-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øn ss_-]m-kv tdm-Uv \n¿-an-°-Wsa-∂ B-h-iy-Øn-\v h¿-j-ß-

]-«n-I-Pm-Xn en-Ìv hn-]p-eo-I-cn-¡m-\p-Å \o-¡w kÀ-¡mÀ D-t]-£n-¡-Wsa¶v ]-Ø-\w-Xn-´: ]-´n-I-Pm-Xn en-Ãv hn-]p-eo-I-cn-°m-\p-≈ \o-°w k¿-°m¿ D-t]-£n-°-W-sa--∂v tI-c-f kmw-_-h¿ skm-ssk-‰n B-h-iy-s∏-´p. Xm-eq-°v-{]-knU‚ v kn hn-Pn A-[y-£-X hln-®p.--]n F≥ ]p-cp-tjm-Øa≥, Fw sI in-h≥-Ip-´n, kn F≥ tI-i-h≥, a-e-bm-e-∏p-g cho-{μ≥, kn F c-ho-{μ≥, ssjPn sa-gp-th-en, k-t¥m-jv a-√t»-cn, k-Pn-Ip-am¿, C-e-¥q¿ tkm-a≥ kw-km-cn-®p.-]-Ø-\w-Xn-´: Zen-Xv {In-kv-Xym\n-Iƒ-°p-Iq-Sn kw-h-c-Ww-\¬In \n-e-hn-se kw-h-c-W-X-Øzw A-´n-a-dn-°m-\p-≈ \o-°w D-t]£n-°-W-sa-∂v tI-c-f ]p-e-b¿ a-lm-k-` Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. kw-L-S-\m sk-{I-´-dn kn H cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI _n-μp, ap-≠p-tIm-´-bv°¬ kp-tc-{μ≥, F≥ tkma≥, Pn a-t\m-Pv kw-km-cn-®p.--

I-hn F³ {]-`m-hÀ-a-bv-¡v ]u-cm-h-en kzo-I-c-Ww \Â-In

tIm-∂n: B-sfm-gn-™ ho-´n¬ Xm--hv Kn-cn-P ]-Ø-\w-Xn-´ t]m- Xn-cp-h-√: h-b-em¿ A-hm¿-Uv --- n¬ ]-cm-Xn \-¬-In-bn-cp- t\-Sn-b I-hn F≥ {]-`m-h¿-a-bvbp-h-Xn-sb Zp-cq-l-km-l-N-cy- en k °v ]u-cm-h-en kzo-I-c-Ww \¬Øn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠- ∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS ar-X-tZ-lw In. ap≥ Fw.--]n. F hn-P-b-cm-LØn-b kw-`-h-Øn¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. C-∂-se t]m-kv-‰p-tam¿-´w \-S- h≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. cm-P -- -\n- ≥ h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-lndm-∂n D-Xn-aq-Sv hm-fn-πm-°¬ e- Øn. kw-`-h-Øn¬ Zp-cq--lX £w-ho-Sv tIm-f-\n-bn¬ Kn-cn-P- e-\n¬-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ ®p. {]-^. Pn cm-P-ti-J-c≥-\mbp-sS a-Iƒ tPym-Xn (18)sb-bm- t]m-en-kv A-t\z-j-Ww hym-]n- b¿ A-hm¿-Uv Ir-Xn ]-cn-N-bs∏-Sp-Øn. ]p-tcm-K-a-\ I-emWv Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v B-tdm- ∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. km-ln-Xy-kw-Lw P-\-d¬ sksS tIm-∂n-°p k-ao-]w \n¿-am]-Ø-\w-Xn-´: 1993 P-\p-h-cn H{I-´-dn {]-^. hn F≥ ap-c-fn D-]∂p ap-X¬ 2013 \-hw-_¿ 26 h- W-Øn-en-cn-°p-∂ C-cp-\n-e sIlm-cw k-a¿-∏n-®p. a√ ∏ ≈ n: Ze nX v s{sIk v X h ¿sc-bp-≈ Im-e-b-f-hn¬ c-Pn-kv- ´n-S-Øn-¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I\-K-c-k-`m-[y-£ sU¬-kn °v {]-tXy-I kw-h-c-Ww e-`y-ams≠-Øn-b-Xv. t{S-j≥ ]p-Xp-°m≥ I-gn-bmhn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[-cpw hn- °p-∂-Xn-\p-]-I-cw A-h-sc-°q- kmw ]u-cm-h-en-bp-sS D-]-lmsX ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-s∏-´n´p-≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v ko- hn-[ A-t\z-j-W G-P≥-kn-I- Sn ]-´n-I-Pm-Xn en-Ãn¬ Dƒ-s∏- cw \¬-In. tbm-K-t£-a-k-` {]fpw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw Sp-Øm-\p-≈ \o-°-Øn¬ h¿- kn-U‚ v A-°o-c-a≥ Im-fn-Zm\n-tbm-dn-‰n \n-e-\n¿-Øn c-Pnkv-t{S-j≥ ]p-Xp-°p-∂-Xn-\v A- ÿ-e-sØ-Øn sX-fn-hp-Iƒ W-h skm-ssk-‰n kw-ÿm-\ k≥ `-´-Xn-cn-∏m-Sv, tUm. Ko-h¿ti--J-cn-®p. ]-Ø-\w-Xn-´-bn-se I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p.ssI-{kv- Ko-kv am¿ Iq-dn-tem-kv sa-{Xmh-k-cw. c-Pn-kv-t{S-j≥ sFkz-Im-cy tlm-kv-‰-en¬ Xm-a- X-h a-X-ta-e-[y-£-∑m¿ tI-{μ- t∏m-eo-Ø, au-e-hn I-√m¿ kU≥-Un-‰n Im¿-Un¬ 10/92 apX¬ 09/13 h-sc tc-J-s∏-Sp-Øn- kn-®v em-_v-sS-Iv-\o-jy≥ tIm- k¿-°m-cn¬ kzm-[o-\w sN-ep- _o¿ A¬-lm-kn, sI A-\-¥-- n. Xbn-´p-≈-h¿-°v B-\p-Iq-eyw e- gv-kv ]Tn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Øp-∂-Xm-bn k-an-Xn Nq-≠n-°m- tKm-]≥, Un-ssh.--F-kv.] tPym-Xn-sb c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv ´n. {]-kn-U‚ v ]n C th-Wp-tKm- ºn F-kv Zp¿-Km-Z-Øv, sI B¿ `n-°pw. Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv{]-Xm-]-N-{μ-h¿-a, A-Uz. h¿-KoIm-Wm-\n-s√-∂p Im-Wn-®v am- ]m¬ A-[y-£-X h-ln-®p. kv-tN-©v ap-tJ-\ tPm-en e-`n®v \n-b-am-\p-kr-Xw hn-Sp-X¬ sN-bv-Xv 1993 P-\p-h-cn H-∂n-\pw 2013 \-hw-_¿ 26\-Iw hn-Sp-X¬ k¿-´n-^n-°-‰v tN¿-°m-Ø-Xn\m¬ ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-s∏´ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°pw B-\pIq-eyw e-`n-°pw. Fw-tπm-bvsa‚ v F-Iv-kv-tN-©v ap-tJ-\ 1993 P-\p-h-cn H-∂n-\pw 2013 \hw-_¿ 26 \pw tPm-en-°v \n-ba-\w e-`n-®n-´pw hn-hn-[ Im-c-Wß-fm¬ tPm-en-bn¬ {]-th-in°m-sX \n-b-a-\m-[n-Im-cn-bn¬ \n-∂pw e-`n-® t\m¨ tPm-bn\n-Mv k¿-´n-^n-°-‰v b-Ym-k-abw lm-P-cm-°m-Xn-cp-∂-Xp-aqew ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-s∏-´h¿-°pw B-\p-Iq-eyw e-`n-°pw. sa-Un-°¬ {Ku-≠n-epw D-]cn-]-T-\m¿-Y-hpw Fw-tπm-bvsa‚ v F-Iv-kv-tN-©v ap-tJ-\ e`n-® tPm-en -]q¿-Øn-bm-°m-\mhm-sX tPm-en-bn¬ \n-∂pw hnSp-X¬ sN-bv-Xv/cm-Pn-h-®-h¿ lm-P-cm-°p-∂ sa-Un-°¬ k¿´n-^n-°-‰v/tIm-gv-kv k¿-´n-^n°-‰v/am¿-°v en-Ãv/P-bn-®-tXm tXm-‰-tXm B-b k¿-´n-^n-°-‰v ]n.-Un.-]n Pn-√m Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ ssh-kv sN-b¿-am≥ kp-ss_¿ k-_m-ln /Sn.--kn F-∂n-h lm-P-cm-°n A- ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p t]-£ k-a¿-∏n-®m¬ D-Ø-c-hns‚ B-\p-Iq-eyw e-`n-°pw. \nb-a-\ \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-amtbm/a-\-]q¿-hw tPm-en-bn¬ lm-P-cm-hm-Xn-cp-∂-Xn-\m-tem ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-s∏-´ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v B-\p-Iqeyw e-`n-°n-√. ]-¥-fw: hn-im-e-am-b tÃ-Undm-∂n Su¨ Fw-tπm-bvbw, ho-Xn-Iq-Sn tdm-Up-Iƒ, {]sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ t]-cv ctZ-i-sØ sN-dn-b sN-dn-b BPn-ÿ sN-bv-X A¿-l-X-bp-≈ h-iy-߃-°v ]-cym-]v-X-am-b HD-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v Un-kwcp Hm-Un-t‰m-dn-bw. {Km-a-k-`-I_¿ 31 h-sc t\-cn-t´m Zq-X≥ apfpw a-‰pw Iq-Sm≥ \n-e-hn-ep-≈ Jm-¥-c-tam A-t]-£ k-a¿-∏nkv-Iq-fn-s‚ ku-I-cy-߃ sa°mw.-®-s∏-Sp-ج Xp-S-ßn-b hn-Ik-\-߃ X-ß-fp-sS {]-tZ-i]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m hn-I-k-\ Øv F-Øn-bm¬ tN-cn-°-enk-an-Xn tbm-Kw 28\v cm-hn-se s‚ hn-I-k-\w km-[y-am-hp-sa11\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. kv lm-fn¬ tN-cpw. cm-hn-se 10.-A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß30\v tN-cp-∂ {]o-˛-Un.---Un.--kn tfm-sSm-∏w am-dp-∂ Im-e-Øntbm-K-Øn¬ D-tZym-K-ÿ¿ ]s‚ K-Xn-th-K-߃-°-\p-k-cns¶-Sp-°-Ww. i-_-cn-a-e a-fi®v X-߃-°pw hn-I-k-\-ape a-tlm-¬-k-hp-am-bn _-‘≠m-h-W-sa-∂ kz-]v-\-ß-fms∏-´ hn-hn-[ Un-∏m¿-´p-sa‚p-IWv C-h¿-°p-≈-Xv. C-Xn-\m-bn fp-sS {]-h¿-Ø-\w tbm-Kw AH-cp \m-Sp-ap-gp-h≥ G-I-X-tbmZn-jv-S tÃ-Un-bw \n¿-am-W-Øn-\v I-s≠-Øn-b h-tem-I-\w sN-øpw. A-[y-£sS B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv `-c-Wm- \n¿tN-cn-°¬, Hm-Xp-I-S-hv, X-In-Sn ]p-c-bn-Sw s‚ ap≥-Iq-´n-bp-≈ A-\p-a-Xn[n-Im-cn-Iƒ-°v A-{]m-]y-am-bIq-Sm-sX D-tZym-K-ÿ¿ tbm-KtXm \-S-∏m-°m-\m-hm-Ø-tXm sc-bp-≈ B-h-iy-ß-fm-Wv. Pn- sem-∂m-b tN-cn-°¬ {Km-aØn¬ ]-s¶-Sp-°m-Xn-cn-°mB-b B-h-iy-ß-f-√. I-fn-ÿ- √-bn-se an-I-® ]-´n-I-Pm-Xn Øn¬ G-I-tZ-iw C-cp-∂q-tdmt\m ]-I-cw {]-Xn-\n-[n-I-sf Aew ap-X¬ s]m-Xp-iv-a-im-\w h- sk-‰n¬-sa‚ v tIm-f-\n-I-fn- fw sN-dp-∏-°m-cp-≠v. Po-hn-X b-bv-°m-t\m ]m-Sn-√.-]-Ø-\w-Xn-´: ]-´n-I-h¿-K hn-Ik-\-Øn-\m-bp-≈ Pn-√m-X-e h¿-°n-Mv {Kq-∏n-s‚ tbm-Kw P\p-h-cn H-∂n-\v cm-hn-se 10.--30\v Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS tNw-º-dn¬ tN-cpw.

fp-sS ]-g-°-ap-≠v. C-Xv kw-_‘n-®v D-t±ym-K-X-e-ß-fn¬ N¿®-Iƒ \-S-s∂-¶n-epw Xp-S¿-\-S]-Sn ssh-Ip-∂-Xv P-\-ß-tfm-Sp≈ I-Sp-Ø sh-√p-hn-fn-bm-sW∂v a-fi-ew I-Ωn-‰n hn-e-bn-cpØn. tIm-∂n ss_-]m-kv bmYm¿-Yy-am-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-LSn-∏n-°m-\p-≈ {]-ta-bw a-fiew I-Ωn-‰n ]m- m-°n. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-º-\m-Sv tam-l-\≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v dn-bm-jv Ip-Ω-Æq¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw sI \m-k-dp-±o≥, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b jm-\-hm-kv ]-¥fw, l-°nw-jm ]-¥-fw, a-fi-

ew I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b j-d^p-±o≥ B-\-Ip-Øn, tPm-P≥ D≈m-b-Øn¬ kw-km-cn-®p.

tdm-Uv \-ho-I-cn-¨p dm-∂n: ]p-Xp-ti-cn-a-e ap-kv-enw ]-≈n-∏-Sn-˛-]-≈n-°-ap-cp-∏v tdmUv \-ho-I-cn-®p. cm-Pp G-{_lmw Fw.--F¬.--F-bp-sS {]m-tZin-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂p 30 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®p tdmUv ]q¿-W-am-bn K-Xm-K-X-tbmKy-am-°n-b-tXm-sS-bm-Wn-Xv. ]me-®p-h-Sv-˛-\-cn-°p-gn, a-μn-cw-˛-h-Sti-cn-°-c F-∂o ]n-U-ªyp-Un tdm-Up-I-sf _-‘n-∏n-°p-∂ ss_-]m-km-Wn-Xv. H-∂-c Intem-ao-‰-dm-Wp Zq-cw.

Npcp¡¯nÂ

{]-hm-kn a-e-bm-fn sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sF-k-Iv πm-∏-≈n¬ Xn-cp-h-√-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ku-P-\y sk-an-\mÀ Xn-cp-h-√: ]n.F --- -kk v.--- n. ]-co-£-Iƒ F-gp-Xp-∂ D-tZym-Km¿-YnIƒ-°m-bn 27\v cm-hn-se 10\v Fw.P--- n.F --- w. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ ku-P-\y sk-an-\m¿ \-S-°pw. t^m¨: 9847664278.

A-\p-kv-a-c-W k-t½-f-\w 29\v ]-Ø-\w-Xn-´: kmw-_-h-a-lm-k-` \-S-Øp-∂ k-ap-Zm-b-kwL-S-\m ÿm-]-I-t\-Xm-hv Im-hm-cn-Ip-fw I-≠≥ Ip-am-c≥ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w 29\v cm-hn-se 10\v B-d-∑p-f-bn¬ \-S-°pw. sI sI k-l-tZ-h≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.

a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ kn-än-Mv ]-Ø-\w-Xn-´: kw-ÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ sN-b¿t]-gv-k¨ P-Ãn-kv sP -_n -tIm-in P-\p-h-cn 24\v ]-Ø-\wXn-´ k¿-°m-¿ A-Xn-Yn a-μn-c-Øn-epw 27\v Xn-cp-h-√ _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn-epw kn-‰n-Mv \-S-Øpw.--

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn: tbm-Kw \msf

]-Ø-\w-Xn-´: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS c-≠mw-L-´ P-\-k-º¿-° ]cn-]m-Sn-bp-sS Xp-S¿ \-S-]-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ tbm-Kw 26\v D-®-I-gn-™v 3.--30\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tNcpw. _-‘-s∏-´ F-√m Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-°W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.--

F³.F-kv.F-kv Iymw-]v a-√-∏-≈n: a-√-∏-≈n sS-Iv-\n-°¬ l-b-¿-sk-°-≥-U-dn kvIq-fn-se F≥.-F-kv.-F-kv bq-\n-‰-s‚ kv-]-X-Zn-\ Iymw-]v Kh. bp.-]n kv-Iqƒ ]-cn-bm-c-Øv a-√-∏-≈n ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v tj¿-fn tPm¿-÷v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI Pn km-_p, kmw ]-t´-cn¬, {]n≥-kn∏¬ kp-tc-jv-Ip-am¿, {]-Zo-]v-Ip-am¿, hn-em-kn-\n,kq-k¨ tPm¨, c-Xo-jv sI B¿ kw-km-cn-®p.

Fw-t¹m-bv-saâv c-Pn-kv-t{S-j³

{]-Xn-tj-[n-¨p

h-b-em¿ A-hm¿-Uv- tP-Xm-hv F≥ {]-`m-h¿-abv-°v Xn-cp-h-√bn¬ ]p-tcm-K-a-\ I-em km-ln-Xy kw-L-hpw ]u-cm-h-en-bpw tN¿-∂v \¬-In-b kzo-I-c-W tbm-Kw ap≥ Fw.--]n. F hn-P-b-cm-L-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-Þ-e a-tlm-Â-k-hw a-√-∏-≈n: tIm-´m-߬ tZ-hn-t£-{X-Øn¬ a-fi-e a-tlm¬-k-h-Øn-\v k-am-]-\w Ip-dn-®v \m-sf hn-hn-[ I-c-°m-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-h-Sn-tLm-j-bm-{X \-S-°pw. . ]q-Øq¿ ]Sn im-kv-Xmw-Im-hv {io-[¿-Ω-im-kv-{X ssl-μ-h tk-h-kwL-Øn-s‚ D-j-°m-h-Sn tLm-j-bm-{X ]p-e¿-s® B-dn-\v t£-{X k-∂n-[n-bn¬ F-Øn-tN-cpw. ap-c-Wn-I-h-e-bn¬ {io-`-{Z-Im-fn-t£-{X-Øn¬a-fi-e a-tlm-¬-k-h-Øn-\v k-am]-\w Ip-dn-®p-sIm-≠v t£-{X k-∂n-[n-bn¬ hn-hn-[ I-em-]cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°pw.--

kv am-Ω≥, A-Uz. kp-[o-jv sh¨-]m-e, A-Uz. ]n Pn {]-k∂-Ip-am¿, kn Sn tXm-a-kv, Cu∏≥ Ip-cy≥, X-¶-a-Wn \m-W∏≥, A-Uz. B¿ k-\¬-Ip-am¿,

Fw ]n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, AUz. ]n F-kv ap-c-fo-[-c≥-\mb¿, k-t¥m-jv Ip-∂p-]-d-ºn¬, {]-tam-Zv C-f-a¨, {]-`m-h¿-a kwkm-cn-®p.

]n.-Un.-]n Pn-Ãm Iu¬-knÂ

tIm-¶n Xm-eq-¡v {]-hÀ-¯-t\m-Zv-Lm-S-\w 13\v

]-Ø-\w-Xn-´: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ A-–p-∂m-kn¿ aAv-Z-\n-sb P-bn-en-en-´p-sIm-≠v Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-´m¬ tIm¨-{K-kv tJ-Zn-t°-≠n-h-cpsa-∂v ]n.-Un.-]n kw-ÿm-\ ssh-kv sN-b¿-am≥ kp-ss_¿ k-_m-ln ]-d-™p. ]n.-Un.-]n Pn-√m Iu¨-kn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]m¿-´n-sb i-‡n-s∏-Sp-Øp∂-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn 27\v A-©v afi-eß - f - n¬ k-ºq¿-W a-fiew I¨-h≥-j-\p-I-fpw Pn-√m Iu¨-kn-epw \-S° - p-sa-∂pw IΩn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m {]-knU‚ v d-km-Jv a-ÆS- n A-[y-£X -h-ln-®p. l-_o-_p ¿ d-“m≥, F≥ sI B¿ jm-Pn,d-jo--Zv, A ≥-kow ]-d-°-sh-´n, Fw F-kv A-–p¬ P-∫m¿, k-eow, lm-cokv, Fw B¿ l-cn-Zm-kv, \-hm-kv , k-°o¿, e-Øo-^v, A--ko-kv, blv-bm-Jm≥, C-{_-mlow dm-hpØ¿ kw-km-cn-®p.-

]-Ø-\w-Xn-´: ]p-Xn-b-Xm-bn cq-]o-I-cn-® tIm-∂n Xm-eq-°n-s≥-d {]h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w P-\p-h-cn 13\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°p-sa-∂v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂ kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-c-W tbm-K-Øn¬ Fw.--F¬.--F A-Sq¿ {]Im-iv sN-b¿-am-\m-bp-≈ 5001 Aw-K I-Ωn-‰n-sb Xn-c-s™-Sp-Øp. A-Sq¿, tIm-g-t©-cn, dm-∂n Xm-eq-°v ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-´n-cp∂ 11 ]-©m-b-Øp-I-sf-bpw 10 hn-t√-Pp-I-sf-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn cq]o-I-cn-®n-cn-°p-∂ Xm-eq-°n-s≥-d Hm-^n-kv tIm-∂n an-\n kn-hn¬ kv-t‰-j-\n-se c-≠mw \n-e-bn-em-bn-cn-°pw {]-h¿-Øn-°p-I. N-Sßn¬ [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn, cm-Py-k-` D-]m-[y-£≥ ]n sP Ipcy≥, Fw.--]n-am-cm-b _m-e-tKm-]m¬, B-t‚m B‚-Wn F-∂n-h¿ ]s¶-Sp-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cp-¶ tem-dn-bp-sS N-{I-§Ä Du-cn-s¯-dn-¨v ]-cn-t¡-äp A-Sq¿: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ tem-dn-bp-sS N-{I-߃ Du-cn-sØ-dn-®v kv-{Xo-°v Kp-cp-X-c-]-cn-°v. sa-gp-Ip-Xn-cn hn¬-∏-\-°m-cn-bm-b a-cpXn-aq-Sv sIm-√m-bn-t°m-Sv Ip-‰n-bn¬ ta-cn(50) °m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ tdm-Un¬ a-cp-Xn-aq-Sv ]-≈n-bv-°v k-ao-]w C∂-se ssh-Io-´v 3.-30\m-Wv kw-`-hw.--

hn-I-k-\ kz-]v-\-§-fp-am-bn ]-´-fw tN-cn-¡Â {Km-ahmknIÄ

Pn-Ãm hn-I-k-\-k-an-Xn 28\v

3

{]m-cm-_v-[-߃-°n-S-bn-epw \m-Sn-s‚ B-h-iy-߃-°v Hcp-a-tbm-sS {]-h¿-Øn-°m-≥ \m-´-c-ßv- -{Xo Ãm¿- F--∂o t]-cp-I-fn¬ C-h¿ c-≠v ¢-∫p-I-ƒ cq-]o-I-cn-®v H-cp-a-tbm-sS {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. I-emIm-bn-I kmw-kv-Im-cn-I ta-Je-I-fn¬ C-S-s]-Sp-∂ C-h¿-°v kz-¥-am-bn H-cp tÃ-Un-bw th-W-sa-∂m-Wv ap-Jy B-hiyw. tN-cn-°¬ {]-tZ-i-Øv Xs∂ Hm-Xp-I-S-hv, X-In-Sn ]p-cbn-S-Øn-s‚ H-tc-°-tdm-fw ÿ-e-Øv tÃ-Un-bw \n¿-amW-w e-£yw h-®v ]-≤-Xn-Iƒ k-a¿-∏n-s®-¶n-epw A-\p-`m-h ]q¿-W-am-b \o-°w D-≠m-bn-´ns√-∂v P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw \m´p-Im-cpw ]-d-bp-∂p. A-dp-∂qtdm-fw ho-Sp-I-fp-≈ C-hn-sS ^e-{]-Z-am-bn {Km-a-k-`-Iƒ Iq-SW-sa-¶n¬ t]m-epw-ÿ-e-ku-

I-cy-an-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wp≈-Xv. hn-hm-l-߃ Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-ƒ-°v ]-¥-f-Øv hnhn-[ kz-Im-cy Hm-Un-t‰m-dn-bß-sf-bm-Wv C-h¿ B-{i-bn°p-∂-Xv. `m-cn-® sN-e-hpw _p-≤n-ap´p-I-fpw C-Xp-aq-ew A-\p-`-hs∏-Sp-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. tN-cn-°¬ F¬.---]n. kvIq-fm-Wv ap-º Cu B-h-iy߃-°m-bn D-]-tbm-Kn-®n-cp∂-Xv. F-∂m¬ ¢m-kv ap-dn-Iƒ `n-Øn-sI-´n Xn-cn-®-tXm-sS-bmWv s]m-Xp-P-\-߃-°n-t∏mƒ ÿ-e-]-cn-an-Xn A-\p-`-h-s∏-Sp∂-Xv. th-≠-s∏-´-h-cp-sS a-cWw kw-`-hn-®m¬ ho-Sn-\v k-ao]w A-S-°w sN-øp-∂ Zp-c-hÿ-bv-°v ]-cn-lm-c-am-bn H-cp s]m-Xp-iv-a-im-\w C-h¿-°n-√. C-Xv ]-cn-l-cn-°m≥ \-S-]-Sn th-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p.

kw-bp-à {In-kv-a-kv B-tLm-jw ]-Ø-\w-Xn-´: Hm-a-√q¿ ]u-cm-hen-bp-sS-bpw hn-hn-[ ss{I-kv-Xh-k-`-I-fp-sS-bpw kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ kw-bp-‡ {In-kv-akv B-tLm-j-hpw dm-en-bpw C∂v \-S-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v ]p-Ø≥]o-Sn-I sk‚ v ta-co-kv Hm¿-ØtUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬ \n-∂pw dmen B-cw-`n-°pw. cm-{Xn G-gn-\p \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-Pn Nmt°m D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. dm-∂n-: F-Iyp-sa-\n-°¬ ssh-ZnI s^-tem-jn-]v, ssh.---Fw.---kn.--F.---, hn-hn-[ ss{I-kv-X-h tZ-hme-b-߃ F-∂n-h-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ 29\v ssh-Io-´v 6.---30\v C´n-b-∏m-d ssh.---Fw.---kn.---F-bn¬ sF-Iy {In-kv-a-kv B-tLm-jhpw Km-\-ip-{iq-j-bpw \-S-°pw. tUm. ^n-en-t∏m-kv am¿ {Intkm-kv-‰w h-en-b sa-{Xm-s∏meo-Ø k-tμ-iw \¬-Ipw.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-12-25  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-12-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you