Page 1

2

29 \hw_¿ 2013 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw se-\o-jv h-[w: ap-Jy-{]-Xn {io-I-e-sb sX-fn-sh-Sp-¸n-\v N-§-\m-tÈ-cn-bn sIm-−p-h-¶p

kottayam/kpi

Im-dn X-«n \nÀ-¯m-sX t]m-b _-kv X-S-ªp

tIm-´-bw: tIm-´-bw-˛-Ip-a-c-Iw tdm-Un¬ t_-°¿ P-Mv-j-\p kao-]w _-kv Im-dn¬ X-´n-b-Xv t\cn-b kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm-°n. C-∂-se cm-{Xn 7.30\m-Wp kw-`hw. Im-dn-\p tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn®-Xp tNm-Zyw sN-øm≥ F-Ønb Im¿ ss{U-h-sd _-kv ss{Uh¿ A-{I-an-°m≥ {i-an-s®-∂mtcm-]n-®m-bn-cp-∂p kw-L¿-jw. Im-dn¬ X-´n-b _-kv \n¿-ØmsX t]m-hm≥ {i-an-®-Xv Im¿ bm{Xn-I¿ X-S-™p. X-´n-b ti-jw _-kv \n¿Øm-sX t]m-b-Xn-s\- Ip-dn-®v tIm´-bw˛Ipac-Iw tdm-Un¬ Im-dnenSn®v \n¿-Øm-sX t]m-b _-kv Im¿ bm-{Xn-I-¿ X-S-™ntNm-Zn-®-t∏mƒ _-kv ss{U-h¿ ´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ÿ-e-sØ-Øn-b t]m-en-kv C-cp-Iq-´-cp-am-bn kw-km-cn-°p-∂p I-ºn-h-Sn-°v A-Sn-°m≥ {i-ans®-∂v Im¿ bm-{Xn-I¿ ]-d-bp∂p. kw-L¿-j-sØ Xp-S¿-∂p A-c-a-Wn-°p-tdm-fw Ip-a-c-Iw dq´n¬ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. XpS¿-∂v sh-Ãv F-kv.-sF A-\q-]v tPm-kpw kw-L-hpw ÿ-e-Øv F-Øn-bm-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n-®-Xv. _-kv ss{U-h¿ sN-ß-fw kz-tZ-in sj-^o-dn-s\Xn-tc A-e-£y-am-b ss{U-hn-Mv \-S-Øn-b-Xn-\p tI-sk-Sp-ØXm-bn sh-Ãv t]m-en-kv ]-d™p. aq-∂m¿: kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ k- Im¿-a-e-Kn-cn-bn¬ ]Tn-°p-∂ Ip- ho-´n-te-°v a-S-ßm-dp-≈-Xv.C-∂-se Po-∏n-√m-Ø-Xn-\m©-cn-®n-cp-∂ Hm-t´m dn-£m _- ´n-I-fp-am-bn Hm-t´m cm-P-a-e s] p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®v 10 -t]¿-°v ´n-ap-Sn-bn-te-°p- t]m-I-th ap-kv- em-Wv Ip-´n-Iƒ Hm-t´m-bn¬ kenw ]-≈n-°p k-ao-]-w F-Xn-tc - ao-]n-®-Xv.]-cn-t°-‰p. sI.Un-.F-®v.]n I-º-\n cm-P- h-∂ _- n-¬ C-Sn-°p-I-bm-bnkn-μp-P c-≠mw ¢m-kn-epwsN-ß-∂q¿: Im-∏m \n-b-a-{]-Im- a-e s]-´n-ap-Sn Un-hn-j-\n¬ Xm- cp-∂p.in-h-c-Pn-\n \m-en-epw, -tPm-bncw bp-hm-hn-s\ A-d-Ãv sN-bv- a-kn-°p-∂ ap-\n-bm-≠n a-Iƒ C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ kv-ta-cn F¬-tI-Pn-bn-epw,- knXp. B-e-∏p-g Pn-√-bn¬ {]-th- kn-μp-P (7) in-h-c-Rv-Pn-\n (9), Hm-t´m ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p.- td-Pv bp-t°-Pn-bn-epw,- hn-P-bv, in-°-cp-sX-∂v D-Ø-c-hp-≠m-bn- tPm-bn-kv-ta-cn (4), kn-td-jv(5), ]-cn-t°-‰ Ip-´n-I-sf aq-∂m¿ P- sP-\o-^¿ F-∂n-h¿ aq-∂n-ep-amcp-∂ sIm-√-°-S-hv t]-cq¿-X-d- hn-P-bv(8), sP-\o-^¿(8), K- \-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øp.- Wv ]Tn-°p-∂-Xv.- aq-∂m¿ t]m-enbn¬ jw-kp-±o≥ (42) D-Ø-c-hv tW≥ a-I≥ h-k-μv Ip-am¿(15), B-cp-sS-bpw \n-e-bpw Kp-cp-X-c-a- sk-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-Iew-Ln-®v Pn-√-bn¬ {]-th-in-®- A-∏m-cm-Pv a-I≥ {]-Im-iv-cm-Pv √. C-∂-se A-t©mm-sS-bm-Wv cn-®p. Xn-\m-Wv A-d-Ãv. hym-gm-gv-N (13), a-Wn-I-WvT≥ (14), ss{U- kw-`-hw. ÿn-c-am-bn Ip-´n-Iƒ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]- h¿ k-Xo-jv Ip-am¿ (33) F-∂n- sIm-c-≠n-°m-Sv kv-Iq-fn¬ \n-∂- _ p-am-bn Iq-´n-bn-Sn®v Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-Xp. h¿-°m-Wv ]-cp-t°-‰-Xv.- aq-∂m¿ ∂v aq-∂m-dn-se-Øn Po-∏n-em-Wv X-I¿-∂ Hm-t´mdn£m

N-ß-\m-t»-cn: an-an-{In I-em-Imc≥ N-ß-\m-t»-cn sN-Øn-∏p-g ap-t≠-´v ]p-Xp-∏-d-ºn¬ se-\ojn(31)-s‚ sIm-e-]m-X-I-hp-ambn _-‘-s∏-´v A-d-Ãn-em-b apJy-{]-Xn N-ß-\m-t»-cn I-S-am≥Nn-d ]m-d-bn¬ ]p-Xp-∏-d-ºn¬ {io-I-e(43)sb N-ß-\m-t»-cn-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ C-∂se sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn sIm≠p-h-∂p. C-h¿ kz¿-Ww ]-W-bw h-®ncp-∂-Xm-bn ]-d-b-p-∂ \-K-c-Ønse kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sp ÿm-]-\w, A-d-Ãn-em-hp-∂-Xn\p ap-ºv C-h-cp-sS tc-J-Iƒ A-

S-ßn-b k-©n G¬-∏n-®-Xm-bn ]-d-bp-∂ Hm-t´m -ss{U-h-dp-sS ho-Sv , se-\o-jn-s\ sIm-√m≥ B-kn-Uv hm-ßn-b N-ß-\m-t»cn t]m-en-kv -tÃ-j-\p k-ao-]sØ I-S F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv sX-fn-sh-SpØXv. dn-am‚n-em-bn-cp-∂ C-h-sc Im-™n-c-∏-≈n tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂p sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn \mep Zn-h-k-tØ-°m-Wv ]m-ºm-Sn t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬ hm-ßnb-Xv. C-h¿ kz¿-Ww ]-W-bw- h®-Xm-bn ]-d-bp-∂ ÿm-]-\Øn¬ \n-∂p ]-W-bw -h-® H-cp am-e, c-≠p a-Xn-cw Dƒ-s∏-´ 13

Hm-t«m-dn-£bpw _Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v 10- Ip-«n-IÄ-¡v ]-cn-¡v

Im-¸m \n-b-aw; bp-hmhns\ dn-amâv sN-bv-Xp

Cucm-äp-t]« ap-kv-enw tKÄ-kv kv-Iq-Ä 50mw hÀ-j-¯n-te-¡v Cu-cm-‰p-t]-´: s]¨-Ip-´n-I-fpsS hn-Zym-`ym-k ]p-tcm-K-Xn- e£yw- h-®v 1964¬ ÿm-]n-® apkv-enw tKƒ-kv l-b¿ -sk°≥-U-dn kv-Iqƒ A-Xn-s‚ \nkv-Xp-e -tk-h-\-Øn-s‚ A©p ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]n-∂n-Sp∂p. ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-Iƒ hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn-te-°p I-S-∂p-h-cm≥ hn-ap-J-X Im-´nbn-cp-∂ Im-e-Øv hn-π-h-I-c-amb H-cp Np-h-Sp-sh-bv-∏n-s‚ -^-eam-bn-cp-∂p Cu hn-Zym-e-bw. G-Xm-\pw hn-Zym¿-Yn-I-fp-ambn B-cw-`n-® Cu kv-Iqƒ 1964 ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw B-cw-`-n®p. 1967¬ bp.]n hn-`m-K-hpw, 1991¬ l-b¿ -sk-°≥-U-dn hn`m-K-hpw B-cw-`n-®p. C-∂v 2000¬ A-[n-Iw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]Tn-°p-∂ H-cp ÿm-]-\-am-bn C-Xp h-f¿-∂p. ]T-\, ]-tTy-X-c ta-J-e-I-fn-epw km-aq-ln-I cwK-Øpw G-sd ]p-Xp-a-I-fpw ]pXp-h-gn-I-fpw Xp-d-∂v Cu hn-Zyme-bw \m-Sn-s‚- A-`n-am-\-am-bn. I-em-Im-bn-I cw-K-Øpw G-sd

Cucm-‰p-t]-´ ap-kvenw l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ t\-´-߃ Cu kv-Iqƒ kz-¥- °p-∂p. l-b¿-sk-°≥-U-dn X-eam-°n-bn-´p-≠v. km-aq-ln-I {]Xn-_-‘-X-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-I- Øn¬ F≥.F-kv.F-kv C-hnsf k-aq-l-Øn-\v kw-`m-h-\ sS k-Po-h-am-Wv. hn-Zym¿-YnsN-øm≥ D-t±-in-®v ssl-kv- Iƒ-°v Kp-W-I-c-am-hp-∂ hn-hnIqƒ X-e-Øn¬ Ãp-U‚ v-kv [ ¢-∫p-I-fpw kv-Iq-fn¬ k-PoB-Œn-hn-‰n {^-t≠-Pv (km-^v) h-am-Wv k¿-°m¿ F-bv-U-Uv F-∂ t]-cn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp- ta-J-e-I-fn-se hn-Zym-e-b-ßsS H-cp k-∂-≤ tk-h-\ Iq-´m- fn¬ Ip-´n-I-fp-sS Ip-d-hv A-\pbv-a H-cp ]-Xn-‰m-≠m-bn C-hn-sS `-h-s∏-Sp-tºm-gpw Cu kv-Iqfn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F-Æ{]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂p. kn-hn¬ k¿-ho-kv B-kv-]n- Øn¬ Ip-d-hp-≠m-bn-´n-√. Ac‚ v-kv ¢-∫v ssK-Un-Mv bq-\n-‰v ©mw ¢m-kv ap-X¬ l-b¿ skF-∂n-h-bpw C-hn-sS {]-h¿-Øn- °≥-U-dn h-sc 2060 hn-Zym¿-Yn-

Iƒ C-hn-sS ]Tn-°p-∂p. 75 A[y-m-]-I-cpw F-´v A-\-[ym-]-Icpw C-hn-sS tk-h-\-a-\p-jvTn°p-∂p. ap-kv-enw F-Pyq-t°-j-\¬ {S-Ãn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ am-t\-Pv-sa‚pw k-Po-h-am-b ]n.Sn.F-bpw ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-bpw kv-Iq-fn-s‚ t\´-߃-°v ]n-¥p-W \¬-Ip-∂p. am-t\-P¿ {]-^. Fw sI ^-coZv, {]n≥-kn-∏¬ Sn Pn c-a-Wn, sl-Uv-an-kv-{S-kv B¿ Ko-X, ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v kp-lv-d A-–p¬ Jm-Z¿, ]q¿-h hn-Zym¿Yn kw-L-S-\ {]-kn-U‚ v ssjem k-enw F-∂n-h¿ {]-h¿-Ø\-߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂p. kv-Iq-fn¬ \n-∂pw ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b 15000 Hm-fw B-fp-I-fn¬ B-Xp-c tk-h-\ cw-K-Øpw A-[ym-]-\ cw-KØpw tk-h-\-a-\p-„n-°p-∂h¿ \n-c-h-[n-bm-Wv. ]mTw 50 F-∂v \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xp-sIm-≠v H-cp h¿-jw \o-≠p-\n¬-°p-∂ hn-]p-e-am-b

hm¿-jn-Im-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Ifm-Wv B-kq-{X-Ww sN-bv-Xn-cn°p-∂-Xv. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv, B-t‚m B‚-Wn Fw.]n, tPmbv G-{_-lmw Fw.]n, sI Fw A-–p¬-Jm-Z¿, \n¿-a-em PnΩn, km-_p ]q-≠n-°p-fw, sI F ap-l-Ω-Zv lm-jnw, Sn.]n.Fw C-{_m-lnw-Jm≥, ap-l-Ω-Zv \Zo¿ au-e-hn, A-–p-√m Jm≥ F-∂n-h¿ ap-Jy-c-£m-[n-Im-cnI-fm-bpw- _o-\m-Ωm {^m≥-knkv, A≥-h¿ A-en-bm¿, A-–p√, Sn hn P-b-tam-l≥, c-£m-[nI-m-cn-fm-bpw, tUm Fw F ap-lΩ-Zv P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw, {]-^. Fw sI ^-co-Zv sN-b¿-am\p-am-b- kzm-K-X kw-Lw cq-]oI-cn-®n-´p-≠v. 50mw hm¿-jn-IØn-s‚ `m-K-am-bn cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-X tem-tKm {]-Im-i-\w C-∂p tPm-kv sI am-Wn Fw.]n \n¿-h-ln-°pw. \m-sf Cu-cm-‰p-t]-´-bp-sS hn-hn-[ `mK-ß-fn-eq-sS h¿-Wm-`-am-b hnfw-_-c tLm-j-bm-{X \-S-°pw.

B-tbm-[-\ hn-cp-s¶m-cp-¡n I-f-cn-¸-b-äv i-_-cn-a-e: k-∂n-[m-\-Øv `-Iv-X¿-°v B-tbm-[-\ I-e-bp-sS hn-cps∂m-cp-°n I-f-cn-∏-b-‰v. sa-ø-`ym-k-Øn-s‚ A-g-Iv A-f-hp-I-fp-sS ku-μ-cyw \n-d-™p-\n-∂ I-f-cn-∏-b-‰v, tI-c-f t]m-eo-kn-se dn-´. Fkv. sF. ap-cp-I≥ Kp-cp-°-fpw kw-L-hp-am-Wv A-h-X-cn-∏n-®-Xv. Ign-™ 27 h¿-j-am-bn ap-cp-I≥ i-_-cn-a-e-bn¬ I-f-cn-∏-b-‰v A-h-Xcn-∏n-®p h-cn-I-bm-Wv. am-fn-I-∏p-d-Ø-Ω sX-ø-hpw, ap-Ø-∏≥ sX-øhpw sI kn in-h-Zm-k≥ A-h-X-cn-∏n-®p. I-f-cn-∏-b-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S\w F.-Un-.-Pn.-]n. F -tl-a-N-{μ≥ \n¿-Δ-ln-®p. k-∂n-[m-\w t]m-eokv kv-s]-jy¬ Hm-^o-k¿ ]n F≥ D-Æn-cm-P, ]n.-B¿.-H. ap-c-fn tIm-´-bv-°-Iw kw-_-‘n-®p.

i-_-cn-a-e: k-∂n-[m-\w, i-_cn-]o-Tw, am-fn-I-∏p-dw F-∂n-hn-Sß-fn-se sh-Sn-∏p-c-I-fp-sS kp-c£n-X-Xzw D-d-∏m-°p-∂-Xn-\v \-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ Xn-cp-hnXmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv IΩo-j-W¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬ ÿ-e-߃ k-μ¿-in-®v I-cm-dpIm¿-°pw, tPm-en-°m¿-°pw I¿i-\ \n¿-tZ-iw \¬-In. sh-Sn-∏p-c-I-fn¬ Xo ]n-Sn-°p∂ h-kv-Xp-°ƒ H-gn-hm-°pw. ta¬-°q-c-Iƒ Sn≥ jo-t‰m, Bkv-_-tÃm-kv jo-t‰m B-sW-∂v D-d-∏m-°pw. I-Xn-\-bv-°v Xo sImfp-Øp-∂-Xn-\p \n-e-hn¬ a-cs°m-ºv D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv \n¿Øpw. ]-I-cw A-©p ao-‰¿ \o-f-ap≈ ss]-∏v B-°pw. I-Xn-\-Iƒ H-cp-\n-c am-{X-ta h-bv-°m≥ A\p-h-Zn-°q. Po-h-\-°m¿ sh-Sn-∏pc-bv-°v D-≈n-tem k-ao-]-tØm

]p-I-h-en-°p-∂-Xv X-S-bpw. am-fnI-∏p-d-sØ sh-Sn-∏p-c-bv-°p k-ao]-sØ sj-Õn¬ Po-h-\-°m¿ Xm-a-kn-°-cp-sX-∂v tZ-h-kzw IΩo-j-W¿ \n¿-tZ-in-®p. i-c-W-]m-X-I-fn-se ip-Nn-Xzw D-d-∏m-°-W-sa-∂p _-‘-s∏-´ DtZym-K-ÿ¿-°v tZ-h-kzw I-Ωoj-W¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. a-c-°q-´-sØ Nm-b-°-S, Aø-∏-tk-hm kw-Lw kv-s{S-®¿ k¿-ho-kv sk‚-dn-s‚ ]-cn-k-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-se am-en-\y߃ \o-°w-sN-øm≥ \n¿-tZ-in®p. h-\-Øn-\p-≈n-te-bv-°v hoWn-cn-°p-∂ am-en-\y-߃ hm-cn am-‰pw. i-c-W-]m-X-bn-se bqdn≥ sj-Õp-I-fn¬ ip-Nn-Xzw D-d∏m-°pw. bq-dn≥ sj-Õp-I-fn¬ \n-∂v i-c-W-]m-X-bn-te-bv-°v Pew H-gp-Ip-∂-Xv X-S-bp-∂-Xn-\v \S-]-Sn-sb-Sp-°pw. ]-∂n-°p-gn-

bn¬ sN-Sn-I-fpw Hu-j-[ k-kyß-fpw h-®v B-I¿-j-I-am-°pw. C-hn-sS- Xo¿-∞m-S-I¿-°v hn-{ian-°m≥ ku-I-cyw H-cp-°pw. t]m-en-kv _m-c-°n-\p- k-ao]w Iq-Sn-°n-S-°p-∂ πm-Ãn-Iv \o°w sN-øp-∂-Xn-\v I-cm-dp-Im-c\p \n¿-tZ-iw \¬-Ipw. am-fn-I∏p-dw sh-Sn-∏p-c-bv-°p k-ao-]w A-e-£y-am-bn C-´n-cn-°p-∂ IpSn-sh-≈ Ip-∏n-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp°m≥ Uyq-´n a-Pn-kv-t{S-‰n-\v \n¿tZ-iw \¬-In. i-c-W ]m-X-bn¬ Xo¿-Ym-SI¿ B-Nm-c-߃ ]m-en-°m-sX Iq-´n-h-®n-cn-°p-∂ I-√p-I-fpw, Xd-®n-cn-°p-∂ iq-e-ß-fpw \o-°w sN-øpw. i-cw-Ip-Øn ap-X¬ \oen-a-e h-sc Ip-Sn-sh-≈w ss]-∏v sse-\n-eq-sS hn-X-c-Ww sN-øp∂-Xn-\v \-S-]-Sn Xp-S-ßn-sb-∂v tZ-h-kzw F-≥-Pn-\o-b¿-am¿ I-

A-cq¿-: -B-e-∏p-g Fw.]n. sI kn th-Wp-tKm-]m-en-s‚ -hn-Ik-\w- ^v-f-Iv-kn¬- am-{X-a-m-sW∂ v -sP.F-kv.F-kv. P-\-d¬-sk{I-´-dn sI B¿ K-u-cn-b-Ω. \m-Sn-s‚ -hn-I-k-\-Øn-\v cm{„n-bw- I-e¿-Øp-∂-Xv -D-Nn-X-a√.- Im-ew -C-Xn-\p a-dp-]-Sn -\¬Ip-sa-∂pw -A-cp¿- a-fi-e-tØmS-v- Fw.]n Im-Wn-°p-∂- hn-th-N\-Øn-s\-Xn-tc i-‡-am-b -P-\Io-b-k-a-c-߃-°v-sP.F-kv.Fkv t\-Xr-Xzw- sIm-Sp-°p-sa-∂v K-u-cn-b-Ω-]-d-™p. tIm-Sn-I-fp-sS- hn-tZ-i-\mWyw -tI-{μ-k¿-°m-cn-\v- t\-SnsIm-Sp-°p-∂ -A-cq-cn-s\ -hn-Ik-\-Øn¬- H-‰-∏-Sp-Øm-\p-≈\o-°w- sN-dp-°p-w.C-°-m-cy-Øn¬ -\-S-Øp-∂ {]-t£m-`-ß-fn¬ -A-cq¿Fw.F¬.F-sb-°q-Sn D¬-s∏-SpØ-W-sa-∂pw -K-u-cn-b-Ω- ]-d-

]o-cp-ta-Sv: tª-Uv -kw-L-Øn-s‚ `o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂v ho-´-Ω Poh-s\m-Sp-°n-b- kw-`-h-Øn¬ \m-ep-t]¿ A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]-en-i -CS-]m-Sp-Im-cm-b hm-K-a¨ ]m-d-s°-´n¬ K-tW-i≥ (48), ]-g-b-N-¥ s\-Spw-]p-d-Øp G-W-Ãv (54), h-S-t°-∏p-d-Øv sI sI e-b-Øn¬ ]m-fiy≥ (54) F-∂n-h-sc-bm-Wp ]o-cp-ta-Sv F-kv sF sI k-enw, F.F-kv.sF tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ F-∂n-h¿ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Bfl-l-Xym t{]-c-W, A-\-[n-Ir-X ]-Ww C-S-]m-Sp-Iƒ Xp-S-ßn-b hIp-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv tI-sk-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. hm-K-a¨ sN-tºm-en¬ ho-´n¬ A-Pn-Ip-am-dn-s‚ `m-cy _n-μp (35) Po-h-s\m-Sp-°n-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wp A-d-Ãv. sIm-≈-∏-en-i-°m-cp-sS `o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂m-Wv B-fl-l-Xy sN-øp-∂-sX-∂p hy-‡-am-°p-∂ B-fl-l-Xym-Ip-dn-∏p t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øn-cp-∂p. hm-K-a-Wn¬ tX-bn-e-s∏m-Sn I-®-h-Sw \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂p _n-μp. C-Xn-s‚ B-h-iy-Øn-\m-bn aq-∂-c e-£tØm-fw cq-] ]-e-cn¬ \n-∂m-bn ]-en-i-bv-s°-Sp-Øn-cp-∂p. h≥ ]en-i-bm-Wp Cu-Sm-°n-bn-cp-∂-Xv.

ImWn-¡-h©n XIÀ¯v ]Ww IhÀ¶p sNß-∂q¿: Ign™ cm{Xn Da-bm-‰p-Ic 1197mw \º¿ Fkv.-F≥.Un.]n imJm-tbmKw Kpcp-a-μn-c-Øns‚ ImWn-°-h©n XI¿Øv ]Ww Ih¿∂p. Ign™ c≠p-am-ksØ ImWn-°-]Ww D≈n-ep-≠m-bn-cp-∂Xmbn `mc-hm-ln-Iƒ t]men-kn\v \¬Inb ]cm-Xn-bn¬ ]d-bp∂p. Ign™ Znhkw Fw.kn tdmUns‚ Hmc-Øp≈ Imc-bv°mSv _n.-F-kv.-F≥.-F¬ samss_¬ Sh-dn¬ \n∂v _m‰-dn-Iƒ A]l-cn-®n-cp-∂p.

sh-Sn-¸p-c-I-fp-sS kp-c-£ D-d-¸m-¡m³ tZ-h-kzw I-½o-j-W-dp-sS \nÀ-tZ-iw Ωo-j-W-sd [-cn-∏n-®p. ]m-≠n-Øm-h-f-Øn¬ t_mbn-e¿ ÿm-]n-®v k-∂n-[m-\Øpw ]-cn-k-c-ß-fn-epw Ip-Sn-sh≈w hn-X-c-Ww- sN-øpw. k-∂n[m-\-sØ tZ-h-kzw t_m¿-Uns‚ A-∂-Zm-\ a-fi-]-hpw tZ-hkzw I-Ωo-j-W¿ k-μ¿-in-®p. k-∂n-[m-\w -Uyq-´n a-Pn-kv-t{S-‰v kn -B¿ Ir-jv-W-Ip-am¿, F-Ivkn-Iyq-´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰v Fw ]n hn-t\m-Zv, tZ-h-kzw I-Ωo-j-Wdp-sS ]n.F-bpw A-kn-Â v IΩo-j-W-dp-am-b k-Pn -_m-_p, tZ-h-kzw A-kn-Â v F-≥-Pn-\ob¿-am-cm-b iym-a-{]-km-Zv, kptc-jv-_m-_p, ^-b¿ B‚ v sdkv-Iyq kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ F B¿ A-cp¨-Ip-am¿, tZ-hkzw ]n.B¿.H ap-c-fn tIm-´-bv°-Iw tZ-h-kzw I-Ωo-j-W-sd A-\p-K-an-®p.

en-kv ]-d-™p. {]-Xn-sb -sIm≠v t^m-Wn¬ hn-fn-∏n-®m-Wv Hmt´m ss{U-h-sd ho-´n¬ F-Øn®-Xv. C-h¿ bm-{X sN-øm-\m-bn Cbm-fp-sS Hm-t´m \n-c-¥-cw C-h-¿ hn-fn-°m-dp-≠n-cp-∂p. aq-∂p am-kw ap-ºm-Wv N-ß\m-t»-cn t]m-en-kv -tÃ-j-\p kao-]-sØ I-S-bn¬ \n-∂v Cu Hmt´m-bn¬ t]m-bn B-kn-Uv Ch¿ h-m-ßn-b-Xv. F-¥n-\m-Wv C-h¿ hm-ßn-bsX-∂v X-\n-°-dn-bn-s√-∂pw Hmt´m- ss{U-h¿ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p.

B-e-¸p-g Fw.]n-s¡-Xn-tc hn-aÀ-i-\-hp-am-bn sP.F-kv.F-kv

ho-«-½bpsS B-ß-l-Xy; aq-¶p-t]À A-d-ÌnÂ

i-c-W-]m-X-bp-sS ip-Nn-Xz-¯n-\v \-S-]-Sn i-_-cn-a-e-bn `-£y kp-c-£ D-d-¸m-¡n kv-Izm-Uv i-_-cn-a-e: Xo¿-∞m-S-I¿-°v kp-c-£n-X-am-b `-£-Ww D-d-∏m-°p∂-Xn-\p th-≠n `-£y kp-c-£m I-Ωo-j-W¿ \n-b-an-® kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°n. k-∂n-[m-\-Øv H-cp Pn-√m `-£y kp-c£m Hm-^o-k-dpw c-≠v ^p-Uv tk-^v-‰n Hm-^o-k¿-am-cpw D-≠v.- k∂n-[m-\-sØ A-∏w, A-c-h-W bq-Wn-‰p-Iƒ, A-∂-Zm-\w \-S-Øp∂ ÿm-]-\-߃, tlm-´-ep-Iƒ, I-S-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n∂pw hn-X-c-Ww sN-øp-∂ `-£-W ]m-\o-b-߃ kp-c-£n-X-am-sW∂v D-d-∏p-h-cp-Øp-∂ {]-h¿-Ø-\-am-Wv `-£y- kp-c-£ kv-Izm-Unt‚-Xv. `-£y h-kv-Xp-°ƒ X-øm-dm-°n-bpw A-√m-sX-bpw hn¬-°p∂ ÿ-e-ß-fn-se ip-Nn-Xzw D-d-∏m-°p-I, `-£-W km-[-\-ß-fp-sS km-ºn-fp-Iƒ ti-J-cn-®v ]-cn-tim-[n-°p-I-bpw, C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bp-am-Wv kv-Izm-Uv sN-øp-∂-Xv.- ]º-bn-se-bpw, k-∂n-[m-\-sØ-bpw `-£y kp-c-£m kw-_-‘-am-b -]-cm-Xn-Iƒ 8943346189, 9846050977 F-∂o \-º-cp-I-fn¬ A-dn-bn°mw.

{Kmw kz¿-W D-cp-∏-Sn-I-fpw tcJ-I-fpw I-s≠-Sp-Øp-. {io-I-e-bp-sS ssI-h-i-ap≠m-bn-cp-∂-Xm-bn ]-d-bp-∂ se\o-jn-s‚ t^m-Wpw a-‰pw N-ß\m-t»--cn \m¬-∏m-Xn tIm-f-\nbn¬ Xm-a-k-°m-c-\m-b Hm-t´m ss{U-h¿ i-c-Xv (22)s‚ Hm-t´mbn¬ \n-∂p I-s≠-Øn. sam-ss_¬ t^m-Wpw ]-Wb tc-J-I-fpw Xn-c-®-dn-b¬ Im¿Up-I-fpw a-{¥-hm-Z- kw-_-‘-amb -Nm¿-Øpw I-s≠-Sp-Ø-p. Xncp-h-√m th-߬ kz-tZ-in A-\nb≥ F-∂ ]q-Pm-cn- F-gp-Xn \¬In-b-Xm-Wv Nm¿-sØ-∂p t]m-

™p. sP-.F-k.v-F-kv t\-Xm-hv hn sI- K-u-co-j-\v t\-sc tIm¨-{K-kv- {]-h¿-Ø-I¿- A{I-aw- \-S-Øn-b-Xn-\v- ti-jw- BZy-am-bm-Wv- K-u-cn-b-Ω- tIm¨{K- n-\pw- bp-.Un.F-^v . k¿-°mcn-\p-sa-Xn-tc -cq-£- hn-a¿-i-\wA-gn-®p-hn-´-Xv. tI-{μ-a-{¥n-am-cm-bn tN¿-Øe- Xm-eq-°n-¬ \n-∂v aq-∂p t]cp-≠m-bn-´pw A-cq-cn-t\m- k-ao-] -{]-tZ-i-߃-t°m H-cq- hn-I-k\-hp-an-√. B-e-∏p-g-°v- th-≠n-i–n-°m≥- C-h¿-°v- k-a-b-an-√m. k-cn-X- hn-π-h-Øn-s‚- ]p-dtI-bm-Wv -`-c-Ww-t]m-hp-∂-Xv. bp-.Un-.F-^n-\pw Fw.]n-.°p-saXn-tc \-S-Øn-b- ]-c-m-a¿-i-߃h-cm-\n-cn-°p-∂-tem-I-k-`-m Xnc-s™-Sp-∏n¬- kzo-I-cn-t°-≠ \n-e-]m-Sp-I-fp-sS- ap-∂-dn-bn-∏mIm-≥- km-[y-X -G-sd-bm-sW ∂pw A-h¿ ]-d™p.

tXP-kv do-tUg-kv t^mdw {]-Xn-tj-[ dm-en- C-¶v tIm-´-bw: ]-{X-am-c-W \nb-a-ap-]-tbm-Kn-®v tX-P-kv Zn-\-]-{X-sØ \n-i-–-am°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂ B-lzm-\-hp-am-bn tX-P-kv do-tU-gv-kv t^m-dw Pn-√m I-Ωn-‰n- C-∂v tIm-´-b-Øv {]-Xn-tj-[ dm-en-bpw s]mXp-k-tΩ-f-\-hpw \-SØpw. ssh-Io-´v 4.30\v temtKm-kv P-Mv-j-\n¬ \n-∂v dm-en B-cw-`n-°pw. Xp-S¿∂v ]-g-b t]m-en-kv tÃj≥ ssa-Xm-\-Øv s]m-Xpk-tΩ-f-\-hpw \-S-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n Alvv-a-Zv i-co-^v, sI sI sIm-®v, k-Æn tXm-a-kv, G-I-e-hy≥ t_m-[n, ap-lΩ-Zv A-ao≥ au-e-hn, sI sI _m-_p-cm-Pv, F-kv at\m-Pv, tc-Jm cm-Pv, cm-tP{μ-{]-km-Zv, Kw-Km-[-c≥, Xm-Pp-±o≥ \n-c-Ww kwkm-cn-°pw.

_-kv \n-b-{´-Ww-hn-«v {Sm³-kv-t^m-aÀ C-Sn-¨p-sX-dn-¸n-¨p s]-cp-\m-Sv: i-_-cna-e Xo¿-∞m-S-I¿ k-©-cn-® _-kv \n- b - { ¥- W w- h n- ´ v {Sm≥-kv-t^m-a¿ CSn- ® p- s X- d n- ∏ n- ® p. C-Sn-bp-sS B-LmX-Øn¬ ssh-ZypXn -_-‘w hn-t—-Zn°- s ∏- ´ - X n- \ m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gnhm-bn. C-∂-se ]pe¿-s® 5.30Hm-sS A-Øn-°-bw A-dbv-°-a¨ P-Mv-j\v k-ao-]-sØ h-fhn-em-Wv A-]-I-Sw A-Øn-°-b-Øn-\p k-ao-]w \-S-∂-Xv. {Sm≥-kv-t^m¿-a¿ C-Sn-®p-sX-dn-∏n-®v B-{‘-bn¬ \n- A-]-I-S-Øn¬ s]-´ _-kv ∂p i-_-cn-a-e Z¿i-\-Øn-\m-bn `-‡-sc-bpw sIm- t]-cm-Wv _-kn-ep-≠m-bn-cp-∂≠p-t]m-b _- m-Wv A-]-I-S- Xv. C-h-sc a-s‰m-cp hm-l-\Øn¬-s]-´-Xv. {Sm≥-kv-t^m-a¿ Øn¬ ]-º-bn¬ F-Øn-®p. C-SnC-Sn-®p-sX-dn-∏n-® ti-jw ap- tb-‰ {Sm≥-kv-t^m-a¿ G-I-tZtºm-´p-t]m-b _-kn-s‚ Xm-gv-`m- iw 20 A-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bp-≈ Kw {Sm≥-kv-t^m-a¿ h-®n-cp-∂ I-gn-bn-te-°v ho-Wp. h-f-hn¬ I¬-s°-´n¬ D-S-°n \n-∂pw. kv- _-kv s]-´-∂v Xn-cn-®-t∏m-gm-Wv {Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw A-S-°w 46 A-]-I-Sw D-≠m-b-sX-∂p I-cpXp-∂p.-

_-kv tÌ-j-\p-Ån sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn ho-«-½-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw; Pbnen-te-¡v aI-sfbpw sIm−p-t]m-h-W-sa¶v; tXm-«w D-S-a-bv-s¡-Xn-tc tI-kv dnamânem-b kv{Xo _l-fwh¨p Po-h-\-¡mÀ-¡v aÀ-±-\w ]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn Un-t∏m-bn-se \m-ep Po-h-\-°m¿-°p a¿-±-\w. Xn-cp-h-\-¥-]-cpw sN-¶¬-Nq-f kz-tZ-in A-cp¨-Ip-am-dm-Wv (27) kw-Lm¿-jm-h-ÿ kr-„n®-Xv. tÃ-j≥ am-kv-‰¿ Hm-^nkn-se ^-b-ep-I-fpw a-‰pw Cbmƒ \-in-∏n-®p. bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ F-SpØp. C-∂-se ssh-Io-´v ap-t∂msS kp-lr-Øp-°-tfm-sSm-Øv kv-‰m‚n-se-Øn-b bp-hm-hv ]-ºbv-°v _-kv A-t\z-jn-®p. k-abw ]-d-™p-sIm-Sp-sØ-¶n-epw Xp-S¿-®-bm-bn F-Øn tNm-Zyw Xp-S-ßn. ]n-∂o-Sv A-t©m-sS kvt‰-j≥ am-kv-‰¿ -Hm-^n-kn-te-°v C-c-®pI-b-dn bp-hm-hv ^-b-ep-

]-Ø-\w-Xn-´ sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn _-kv tÃ-j-\n-se tÃ-j≥ am-ÿ Hm-^n-kn¬ A-Xn-{I-an-®p I-b-dn- Po-h-\°m-sc a¿-±n-® bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp°p∂p

Iƒ hm-cn-sb-dn-™v ssI-bn-encp-∂ ]-®-ap-f-Iv I-h¿ sIm-≠v Po-h-\-°m-sc A-Sn-°m≥ Xp-Sßn. X-S-™-tXm-sS I¨-t{Sm-fnMv C≥-kv-s]-Iv-S¿-am-cm-b tXm-akv am-Xyp, hn -F-kv kp-`m-jv, _n-\p-h-k-¥v F-∂n-h-sc a¿-±n®p. X-S-bm-s\-Øn-b ]-ºm Uyq´n-s°-Øn-b I-≠-Œ¿ {]-tam-Zn\pw X-√p-In-´n. bp-hm-hn-s\-bpw Xn-cn-sI Poh-\-°m¿ a¿-±n-®p. bp-hm-hn-s\ Po-h-\-°m¿ a¿-±n-°p-∂-Xv I-≠tXm-sS -H-∏-sa-Øn-b kp-lrØp-°-fpw a-‰v bm-{X-°m-cpw hnj-b-Øn¬ C-S-s]-´p. ]n-∂o-Sv {Sm-^n-Iv t]m-en-kv F-Øn A-cp-Wn-s\ I-Ã-Unbn¬ F-Sp-Øp.-

C-Sp-°n: G-e-tØm-´-Øn¬ tPm-en-bv-s°-Øn-b ho-´-Ω-sb ]o-Un∏n-°m≥ {i-an-® tI-kn¬ tXm-´w D-S-a-bv-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. cm-Pm-°m-Sv ]p-∂-kn-‰n Xp-cp-Øn-a-\-b-°¬ i-in (50)bvs°-Xn-tc-bm-Wv cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv. ]-cn-t°-‰ ho-´-Ω A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-kbn-em-Wv. C-∂-se cm-hn-se 10Hm-sS ]p-∂-kn-‰n-bn-se i-in-bp-sS DS-a-ÿ-X-bn-ep-≈ tXm-´-Øn¬-h-®m-Wv kw-`-hw. C-tX kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v k-ao-]-hm-kn-bm-b D-∏≥ cm-tP-jv (35) F-∂bmƒ-s°-Xn-tc-bpw tI-kp-≠v. ]o-Un-∏n-°m≥ H-Øm-i sN-bv-Xp \¬-Ip-I-bpw {]-iv-\-am-b-tXm-sS h-gn-bn¬ h-®v X-S-™v \n¿-Øn a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-X-Xn-\m-Wv cm-tP-jn-s\-Xn-sc tI-kv F-Sp-ØXv. i-in H-fn-hn-em-Wv. cm-Pm-°m-Sv F-kv.-sF sI -Pn tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

A-an-X-hn-e: 23,000 cq-] ]n-g- Np-a-¯n i-_-cn-a-e: k-∂n-[m-\-Øn-\p ]-cn-k-c-Øv {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂ I®-h-S ÿm-]-\-ß-fn¬ I-e-Œ¿ \n-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂ kv-Izm-Uv \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-an-X hn-e Cu-Sm-°n-b-Xpw A-\-[n-IrX I-®-h-Sw \-S-Øn-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v 11 tI-kp-I-fn-em-bn 23,000 cq-] ]n-g Np-a-Øn. k-∂n-[m-\w Uyq-´n a-Pn-kv-t{S-‰v kn B¿ Ir-jv-W-Ip-am¿, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰v Fw -]n hn-t\m-Zv t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\.

tN¿-Ø-e: P-bn-en-te-°v a-Isf-bpw sIm-≠v t]m-h-W-sa-∂ dn-am‚n-em-b kv-{Xo-bp-sS B-hiyw tN¿-Ø-e tIm-S-Xn-bn¬ \m-S-Io-b -cw-K-߃-°n-S-bm°n. \m-ev h-b- v am-{Xw {]m-b-am-b a-I-sf H-gn-hm-°n t]m-en-kv _ew {]-tbm-Kn-®v Po-∏n¬ I-b‰m≥ {i-an-®-Xv {]-Xn-tj-[-Øn\pw _-l-f-Øn-\p-an-S-bm-°n-. C∂-se ssh-Io-´v aq-∂-c-bv-°mWv kw-`-hw. 2006¬ ]q-®m-°¬ t]m-en-kv tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-se A-b¬°m¿ X-Ωn-ep-≈ A-Sn-]n-Sn-t°kn¬ Dƒ-s∏-´ ]m-Wm-h-≈n Nnt‰-g-Øp-sh-fn tim-`-\-sb-bmWv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-

bv-X-Xv. Zo¿-L-Im-e-am-bn tIm-SXn-bn¬ F-Øm-Ø-Xn-\m¬ hmd-≠v ]p-d-s∏-Sp-hn-®-tXm-sS ]q®m-°¬ t]m-en-km-Wv C-h-sc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. C-tX-k-a-bw tI-kn-se F-Xn¿ I-£n-I-fpw H-Øp Xo¿-∏n-\m-bn tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cp-∂p. dn-am‚ v sN-bv-X ti-jw _l-fw D-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kv{Xo-sb-bpw Ip-´n-sb-bpw t]m-enkv Po-∏n¬ sIm-≠p-t]m-bn. Ip´n-sb in-ip-t£-a k-an-Xn ap-ºmsI lm-P-cm-°n \q-d-\m-Sv Nn¬{U≥-kv tlm-an-te-°v am-‰n-b ti-j-am-Wv bp-h-Xn-sb k-_v-Pbn-en-te-°v A-b-®-Xv. Ip-´n-tbm-sSm-∏w kv-{Xo-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xn¬ {]-Xn-tj[w D-b¿-∂n-´p-≠v. tIm-S-Xn-

bn¬ tim-`-\-°m-bn A-`n-`m-jI-cm-cpw lm-P-cm-bn-cp-∂n-√. dnam‚ v D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂v Ip´n-sb P-bn-en-te-°v sIm-≠pt]m-hm-\m-hn-s√-∂p \n-e-]m-Sv t]m-en-kv kzo-I-cn-®-tXm-sS-bmWv _-l-f-ap-≠m-b-Xv. C-Xn-\n-sS a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I-\m-b A-Uz.- F-kv c-hn-{μ-Ip-am¿ kv-{Xo-bp-sS Pmay-Øn-\m-bn {i-aw \-S-Øn-sb¶n-epw hn-P-bn-®n-√. kz-¥-am-bn ho-Sn-√m-Ø-Xn\m¬ ]-e-ÿ-e-ß-fn¬ Ip-´ntbm-sSm-∏w hm-S-I-bv-°v Xm-akn-°p-∂-Xn-\m¬ tI-kn-s‚ hnh-c-߃ A-dn-bm-Xn-cp-∂-sX∂pw tem-´-dn hn-‰m-Wv D-]-Po-h\w \-S-Øp-∂-sX-∂pw tim-`-\ ]-d-™p.


{]mtZ-inIw

29 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

`q-an Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡Â {Zp-X-K-Xn-bnÂ: -a-{´n A-SqÀ {]-Im-iv

]cn-]mSn - ]-Ø-\w-Xn-´: hym-]m-cn-hy-hkm-bn-k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√m klI-c-W _m-¶n-te°v am¿-®pw [¿-W-bpw˛cm-hn-se 11.00. - Np-¶-∏m-d: Xn-cp-h-√ Cu-Ãv tIm -Hm]-td-‰o-hv _m-¶v Np-¶∏m-d im-J-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w-˛cm-hn-se 9.30. - Xn-cp-h-√ _n-eo-th-gv-kv bqØv sk‚¿: tI-c-f Iu¨kn¬ Hm-^v N¿-®-kv bq-Øv IΩo-j-s‚ F-Iyp-sa-\n-°¬ bph-P-\-kw-K-aw-˛-cm-hn-se 9.00. - ]-Ø-\w-Xn-´ ssh.-Fw.kn.F. lmƒ: F¬.-Un.-kn.-]-co£-bv-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂-h¿°m-bn in¬-∏-im-e-˛-cm-hn-se 9.30. - I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: hym-P-a-Zy \n-b-{¥-Ww kw-_-‘n-® Pn-√m k-an-Xn-bpsS tbm-Kw-˛-cm-hn-se 10.30. - a-√-∏-≈n: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _-kv- tÃj-\n¬ bm-{X°m¿-°pw Po-h-\-°m¿-°pwth-≠n Fw.-F¬.-F.-^-≠n¬\n-∂v F-´p-e-£w cq-] sN-e-hgn-®v \n¿-an-® hn-{i-a-tI-{μ-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w-˛-cm-hn-se 11.00. - Xn-cp-h-√ tdm-Un-se ]-ø-º≈n _n¬-Un-Mv: a-√-∏-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ P-\p-h-cn F-´p apX¬ 13 h-sc kn.Fw.F-kv. kvIqƒ ssa-Xm-\-Øv \-S-Øp-∂ A-Jn-te-¥y {]-Z¿-i-\-Øn-s‚ kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-ZvLm-S-\w-˛-cm-hn-se 9.00. - Nq-c-t°m-Sv K-h. F¬.-]n. kv-Iqƒ: G-d-Øv {Km-a-∏-©m-bØv \-S-∏m-°p-∂ B-tcm-Ky-Inc-Ww ]-≤-Xn-bp-sS ]-©m-bØp-X-e D-Zv-Lm-S-\w-˛-cm-hn-se 9.30.

Adnbn-¸pIÄ

A-t]-£-IÄ e-`n-¡pw A-Sq¿: A-Sq¿ sF.-F-®v.-B¿.Un. sS-Iv-\n-°¬ l-b¿-sk-° ≥-U-dn kv-Iq-fn-se Un.C.Sn. H. F. tIm-gv-kn-s‚ P-\p-h-cn 2014 _m-®n-te-°p-≈ A-t]-£-Iƒ kv-Iqƒ Hm-^nkn¬ \n-∂v 50 cq] \n-c-°n¬ e-`n-°pw. t^m¨: 04734-224078.

ssh-Zyp-Xn _n-Ãv kzo-I-cn-¡pw ]-¥-fw: ]-¥-fw sX-t°-°-c ssh-Zyp-Xn sk-£≥ Hm^nkn¬ C-∂pw Un-kw-_¿ aq∂n-\pw D-®-h-sc ssh-Zyp-Xn _n-√v kzo-I-cn-°pw.

A-[ym-]-I H-gn-hv

hm-bv-]q-cv: Fw.-B¿.-F-kv.F¬._n.hn. K-h¨-sa‚ v lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn Cw-•o-jv A-[ym-]-I H-gn-hp-≠v. tbm-KyX-bp-≈-h¿ \m-sf cm-hn-se 10\v A- ¬ tc-J-Iƒ k-lnXw C‚¿-hyq-hn-\v F-Ø-Ww. ]-Ø-\w-Xn-´: F-en-ap-≈pw-πm°¬ K-h¨-sa‚ v F-®v.F-kv.F- n-se l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ Cw-•o-jv (ko-\nb¿) A-[ym-]-I-s‚ Xm¬-°men-I H-gn-hp-≠v. tbm-Ky-cm-b DtZym-Km¿-Yn-Iƒ C-∂p cm-hn-se 11\v lm-P-cm-h-W-sa-∂v {]n≥kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

tdm-Uv ]p-\-cp-²m-cWw: 18 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-¨p tIm-´m-߬: Ip-∂-¥m-\w {Kma-∏-©m-b-Øv 14mw hm¿-Un¬s∏-´ cm-P-aw-K-ew-˛-Ip-∂-Øp-Ipf-ß-c {io-\n-e-bw tdm-Uv ]p-\cp-≤m-c-W-Øn-\v cm-Py-k-` D-]m[y-£≥ ]n sP Ip-cy-s‚ {]m-tZin-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw a-cm-a-Øv h-Ip-∏n¬ \n-∂v 18 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.

Fw.Pn k¿h-I-em-imem Fw.F tkm-tjymf-Pn ]-co£-bn¬ aq∂mw dm-¶v t\-Sn-b \o\m tPm¨ s_-©-an≥ (kn.Fw.F-kv tIm-f-Pv, tIm-´-bw) Xn-cp-h-√ In-g-°≥-ap-Øq¿ a-e-ta¬ s_-©-an≥ tPm-Wn-s‚-bpw tdm-k-Ω s_-©-an-s‚-bpw aI-fm-Wv

koTTAYAM/PTA

Nn-‰m¿ ]-©m-b-Øn¬ Ip-Spw-_-{io-bp-sS 15m-a-Xv hm¿-jn-Iw a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Nn-‰m¿: kw-ÿm-\-sØ `q-c-lnX-cm-b H-cp e-£w I¿-j-I¿-°p `q-an \¬-Ip-∂ \-S-]-Sn-bpw k¿°m¿ `q-an ssI-h-iw h-®n-cn-°p∂-h-cn¬-\n-∂p `q-an Xn-cn-®p-]nSn-°p-∂ \-S-]-Sn-bpw {Zp-X-K-Xnbn¬ \-S-°p-∂-Xm-bn a-{¥n ASq¿ {]-Im-iv ]-d-™p. Nn-‰m¿ ]©m-b-Øn¬ Ip-Spw-_-{io-bp-sS 15m-a-Xv hm¿-jn-Iw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-cp-∂p A-t±-lw. Nn‰m¿ ]n.-F-®v.-knbp-sS \-ho-I-cW-Øn-\m-bn F≥.-B¿.-F-®v. Fw ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v 56 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bpw At±-lw ]-d-™p. - {]-Ir-Xn-t£m-`-Øn¬ Ir-

jn-bpw ho-Spw \-„-s∏-´¿-°p≈ A-©pe-£w cq-]-bp-sS [-\-klm-b hn-X-c-W-hpw a-{¥n \n¿-hln-®p. tkm-£y¬ s\-‰vh¿-°neq-sS {]-i-kv-Xn t\-Sn-b Km-bnI N-{μ-te-J-sb a-{¥n B-Z-cn®p. Nn-‰m¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw B¿ {io-[-c≥ A[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m I-e-Œ¿ {]-W-hv tPym-Xn \m-Yv, dm-∂n tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v s_-∂n ]p-Ø≥ ]-dºn¬, Ip-Spw-_-{io Pn-√m tIm Hm-Un-t\-‰¿ km-_n¿ lp-kbv≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv AwKw d-ln-bm-\-Øv _o-hn, {Km-a-∏©m-b-Øw-K-ß-fm-b Hm-a-\m

i-_-cn-a-e XoÀ°m-S-IÀ k-©-cn-¨ _-kv a-dn-ªv 13 t]À-¡v ]-cn-t¡-äp ]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-I¿ k-©-cn-® _-kv \n-b{¥-Ww hn-´pa-dn-™v 13 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. i-_-c-an-e ˛-fm-lm tdm-Un¬ h-en-b-h-f-hn-\v k-ao]w C-∂-se D-®bv-°v 1.45 Hm-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. I¿-Wm-SI Im-Wn-°-sX-cp-hv H-fn-bq¿ Zp‘ km-hp-Ø-ø (57), I¿-Wm-SI, Xq-§q¿ cm-a-ø-Ku-U(59), I¿Wm-S-I am-≠n-b-]m-≠-]p-cw kztZ-in-I-fm-b Xn-{]-Ku-U(58), {]-k-∂-Ip-am¿ (47), {]-k-∂ Ipam-dn-s‚ a-Iƒ Io¿-Øn (5), hnP-b-Ip-am¿(56), aq¿-Øn (40),cmta-iv (45), cm-a-N-{μ(37), {]-Imiv (40), l-co-jv (35), a-tljv(30), a-lm-tZ-h≥(40) F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Z¿-i-\w I-gn-™p a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ kw-Lw k-©-cn-® _-kv fm-l -h-en-b h-f-hn-\p kao-]w Ip-Ø-s\-bp-≈ C-d-°-

Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´p k-ao-]sØ a-Xn¬-s°-´n-te-°v C-Sn®pI-b-dn tdm-Un-te-°p a-dn-bpI-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-k-a-bw _- n¬ 55 Hm-fw t]-cp-≠m-bncp-∂p. A- ] - I - S - Ø n¬- s ∏- ´ - h - s c tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v A-[nIr-X-cpw t]m-en-kpw tN¿-∂mWv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ cm-a-øKu-U-sb tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn™Zn-h-kw ssh-Io-´v C-Xn-\p k-ao-]-Øm-bn a-s‰m-cp _-kv A- i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿ k-©-cn-® hm-l-\w A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn-t°‰h ]-I-S-Øn¬-s∏-´n-cp-∂p. sc ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-t∏mƒ ™p ]-cn-t°-‰-h-sc s]-cpw-\m-Sv 13 t]-sc dm-∂n-˛-s]-cp-\m-Sv kn. Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ tUmkn.F-®v.kn-bn¬ F-Øn-s®-¶n- F-®v.kn-bn¬ F-Øn-®-Xv. Œ¿ ]p-d-Øp t]m-bn-cn-°p-Iepw tUm-Iv -S¿-am-cn-√m-Ø-Xni-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-\ ]m- bm-sW-∂ Im-c-Ww Nq-≠n-°m\m¬ Xn-cn-®-b-°p-I-bm-bn-cp- Xn-bn¬ A-]-I-S-ß-fp-≠m-bm ´n-bm-Wv Po-h-\-°m¿ ]-cn-t°∂p. C-∂-se D-®-bv°v 2.30 Hm- ¬ {]m-Y-an-I ip-{iq-j-bv°m-bn ‰-h-sc ]-Ø-\w-Xn-´ P-\-d¬ s]-cpw-\m-Sv: i-_-cn-a-e Xo¿- sS-bm-Wv fm-l-bn¬ _-kv a-dn- tcm-Kn-I-sf F-Øn-°p-∂-Xv C- B-ip-]-{Xn-bn-te-°v ]-d-™p ∞m-S-I¿ k-©-cn-® _-kv a-dn- ™p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ hn-sS-bm-Wv. F-∂m¬ C-∂-se hn-´-Xv.

]cn-t¡-ähsc B-ip-]-{Xn-bnÂ\n-¶v Xn-cn-¨-b-¨p

X-I-cm-dn-em-b Aem-dw \-¶m-¡n-bnÃ; P-\-d B-ip-]-{Xn-bn-se A-½-s¯m-«n ]q-«n°‚p-Iƒ-°-Iw \-gv-kn-Mv dq-anse A-em-dw i-–n-°p-I-bpw hmXn¬ A-S-bp-I-bpw sN-øpw.Cu kw-hn-[m-\-am-Wv X-I-cm-dnembXv. c-≠m-gv-N-bv-°p ap-ºv H-cp-Ip´n-sb C-Ø-c-Øn¬ A-Ω-sØm´n-en¬ \n-∂p e-`n-®n-cp-∂p. F∂m-¬ Cu k-a-bw A-em-dw {]h¿-Øn-®n-cp-∂n-√. cm-{Xn F-t´msS A-Ω-sØm-´n¬ ]-cn-tim-[n°m≥ sN-∂ \-gv-kp-am-cm-Wv Ic-™p X-f¿-∂ Ip-´n-sb I-s≠Øn-b-Xv. Pn-√m B-ÿm-\-Øpw k-ao] {]-tZ-i-ß-fn-ep-am-bn Cu AΩ-sØm-´n¬ am-{X-am-Wv \n-ehnep-≈-Xv. C-Xn-s‚ {]-h¿-Ø\ Np-a-X-e kw-ÿm-\ in-ipt£-a k-a-n-Xn-°m-Wv.

]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se A-ΩsØm-´n¬ A-S-®p]q-´n. sXm-´nen-se A-em-dw kw-hn-[m-\w XI-cm-dn-em-b-tXm-sS-bm-Wv C-Xv A-S-®p]q-´n-b-Xv. I-gn-™ c-≠pam-k-Øn-e-[n-I-am-bn sXm-´n-ense A-em-dw kw-hn-[m-\w X-Icm-dn-em-bn-´v. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip-]{Xn A-Xn-Ir-X¿ kw-ÿm-\ inip-t£-a-k-a-nXn-sb hn-h-cw A-dn-bn-s®-¶n-epw \-S-]-Sn-bp≠m-bn-√. Xp-S¿-∂v tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-In-b-t∏mƒ in-ipt£-a-k-a-Xn A-S-®p]q-´n-sb∂m-Wv C-h¿ \¬-In-b hn-i-ZoI-c-Ww. Ip-™p-ß-sf A-Ω-sØm-´nen¬ \n-t£-]n-®v A-©p sk- A-S-®p]q-´n-b A-Ω-sØm-´n¬

kw-bp-Iv-X PnÃm I¬-h³-j³ \m-sf ]Ø\w-Xn-´: tIc-fm ap-kv eow P-amA-Øv s^-U-tdj≥, Z£nW tIc-fm Pw-C-ø-Øp¬ D-eam, e-Pv-\-Øp¬ ap-A√n-ao≥, sI. sF.ssh.F^v, Un.sI.F-kv.F-kv kw-L-S-\-I-fp-sS kw-bp-Iv-X Pn√m I¨-h≥-j≥ \m-sf \-S-°pw. ]-Ø-\w-Xn-´ Su¨ P-amAØv a-Zv dk lm-fn¬ D-®bv°v 2.30\v \-S-°p-∂ I¨-h≥-j≥ PamA-Øv s^-U-td-j≥ kwÿm-\ {]-knU‚ v I-S-bv°¬ A-_vZp¬ A-ko-kv aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pn√m {]-knU‚ v F®v jm-P-lm≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. Pw-C-ø-Øp¬ D-e-am Pn√m {]-knU‚ v lm-^n-kv ap-Po-_p¿ d-lv-am≥ aue-hn A¬ Jm-kn-an DZv-t_m-[-\ {]-kw-Kw \n¿-h-ln-°pw.

c-Pn-ÌÀ sN-¿-Wsa¶v

]-Ø-\w-Xn-´: C-e-¥q¿ kn.Sn.a-Øm-bn kv-am-c-I {]-kw-Kw, D-]\ym-kw a¬-k-cw Un-kw-_¿ G-gn-\p cm-hn-se ]-Øp ap-X¬ ]-Ø\w-Xn-´ am¿-tØm-Ωm F®v.F-kv.F-kn¬ \-S-°pw. Pn-√-bn-se ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. hn-P-bn-Iƒ-°v Imjv A-hm¿-Upw F-h¿ tdm-fn-Mv t{Sm-^n-bpw k-Ωm-\n-°pw. Xm¬-∏cy-ap-≈-h¿ A-©n-\v ap-ºv hn Pn cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, h-S-t°¬ ta∏p-d-Øv, C-e-¥q¿. t^m¨: 0468 2362262, 8547302262 hn-em-kØn¬ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.

Im-bn-I-ta-f-: hn-P-b-¯n-\v ]n-¶n Pn-Ãm ]-©m-b-¯n-sâ D-WÀ-hv ]-²-Xn-bpw ]-Ø-\w-Xn-´: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bn¬ Pn-√-bv-°v A`n-am-\m¿-l-am-b hn-P-bw e-`n-®-Xn-\p ]n-∂n¬ Pn-√m ]-©m-bØns‚ D-W¿-hv ]-≤-Xn-bpw ]-¶p h-ln-s®-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv hnZym-`ym-k ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]-g-Ip-fw a-[p ]-d-™p. hnP-bn-I-fm-bn F-Øp-∂ Im-bn-I-Xm-c-߃-°v Xn-cp-h-√- sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬In. Pn-√m ]-©m-b-Øv \-S-∏m-°n-b D-W¿-hv Im-bn-I-£-a-Xm ]-≤Xn-bp-sS hn-P-b-am-Wn-Xv. h¿-j-ß-fm-bn G-‰-hpw ]n-∂n-em-bn-t∏m-b Pn-√-sb ap-∂n-seØn-°m≥ d-h-\yqPn-√m Im-bn-I-ta-f-bn-se an-I-® hn-P-bn-Iƒ-°mbn Pn-√m ]-©m-b-Øv d-kn-U≥-jy¬ tIm-®n-Mv Iymw-]v kw-L-Sn∏n-®n-cp-∂p. C-Xm-Zy-am-bn Pn-√-bp-sS {Sm-Iv-kyq-´v A-Wn-™m-Wv Ip´n-Iƒ a¬-k-c-Øn-\n-d-ßn-b-Xv. D-W¿-hv ]-≤-Xn-bn-eq-sS Pn-√m ]©m-b-Øv c-≠v h¿-j-am-bn 18e-£w cq-] h-I-bn-cp-Øn sN-e-h-gn®p. tem-Mv-Pw-]v ]n-‰v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ D-]-I-c-W-߃ C-Ø-h-W hm-ßn \¬-Ip-sa-∂pw a-[p ]-d-™p. hn-P-bn-I-sf Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m-bpw ]-g-Ip-fw a-[p-hpw A-`n-\-μn-®p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-¡p ]-cn-t¡-äp

Iq-S¬: Sn-∏-dn-\-Sn-bn-te-°p ho-W _m-Kv F-Sp-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-°p ]-cn-t°-‰p. Iq-S¬ Ip-c-ß-bw ]-Sn™m-‰-°-c ho-´n¬ kp-an(14)°m-Wv I-gn-™Zn-h-kw ]-cn-t°-‰-Xv. Sn-∏¿ tem-dn ss{U-h¿ \u-jm-Zn-s\ (34) kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏´v A-d-Ãp sN-bv-Xp.

sIm-e-t¡-kv {]-Xn-¡v Po-h-]-cy-´w ]-Ø-\w-Xn-´: sIm-e-t°-kv {]Xn-°p Po-h] - c - y-¥w in-£ hn-[n®p. dm-∂n tN-Ø° - ¬ s]-cp-sº´n-bn¬ ho-´n¬ a-Øm-bn F-∂ tkm-a-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn-se {]-Xn A-\n-b≥ F-∂ ssZ-h-Øn-s\-bm-Wv Po-h-]-cy¥w X-Sh - n-\v in-£n-®p- ]-Ø\ - wXn-´ A-Uo-j-\¬ sk≥-j ≥kv(\m-ev) tIm-S-Xn P-Uv-Pn _n hn-P-b≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. 2012 G{]n¬ am-kw 14\p cm-hn-se 10.30 Hm-sS sIm-√-s∏-´ tkm-a≥ sh≈m-t´-Øv ]m-∏-®-s‚ ]p-c-bn-SØn¬ \n-∂p sh-≈-sa-Sp-Ø-Xns\ sNm-√n-bp-≈ X¿-°Ø - n-\n-Sbn-em-Wv a-I-fp-sS-bpw `m-cy-bpsS-bpw I¨-ap-ºn¬ sIm-√s - ∏-´Xv. dm-∂n kn.sF-bm-bn-cp-∂ A–p¿ d-low BWv Ip-‰] - {Xw ka¿-∏n-®Xv. t{]m-kn-Iyq-j-\v th≠n ]n F l≥-ke - m-lv ap-lΩ - Zv lm-Pc - m-bn.

a-c-a-Sn-¡v A-\p-a-Xn \n-tj-[n-¨p A-Sq¿: B-\-μ-∏-≈n a-c-a-Sn-°v A-\p-a-Xn \n-tj-[n-®v Pn-√m `-cW-Iq-Sw D-Ø-c-hn-d-°n. 2012¬ a-c-a-Sn-°v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn\v F-Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-bn¬ tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-\m-emWv A-\p-a-Xn \n-tj-[n-°p-∂sX-∂v A-t]-£-bv-°v \m-e-camkw ssh-In \¬-In-b a-dp-]-Snbn¬ Pn-√m I-e-Œ-dp-sS Hm-^n-kv A-dn-bn-®p.

]-Ø-\w-Xn-´: Pn.sF.F-kv . kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øp-∂ kw-ÿm-\s - Ø aq-∂m-as - Ø \K-c-k-`-bm-hp-∂p ]-Ø-\w-Xn-´. Hm-^nkp-Iƒ I-b-dn-bn-d-ßmsX s]m-Xp-P-\-Øn-\v B-h-iyam-hp-∂ hn-h-c-߃ hn-c¬-Øpºn-eq-sS F-Øn-°p-I-sb-∂ `mcn-® D-Ø-c-hm-Zn-Xz-am-Wv \-K-ck-` G-s‰-Sp-°p-∂-Xv. \-K-c-k-`bn¬ F-{X- tdm-Up-≠v, \o-f-sa{X, ho-Xn-sb-{X, Sm¿ sN-bv-X-XmtWm, s{U-bn-t\-Pv D-t≠m? F{X sI-´n-S-ß-fp-≠v, A-h G-XpX-c-Øn-ep-≈-Xm-Wv. hn-kv-Xo¿W-sa-{X Xp-S-ßn-b tNm-Zy-߃°v D-Ø-cw-tX-Sn C-\n-bm¿-°pw \-K-c-k-` Hm-^nkn-s‚ ]-Sn-Iƒ I-b-dn-bn-d-tß-≠. \-K-c-k-`m a-

cm-a-Øv h-Ip-∏n-s\ k-ao-]n®m¬ \n-an-j-߃-°-Iw hn-iZmw-iß - ƒ ssI-bn-se-Øpw. \-K-c-k-`-bn¬ D-]-{K-l kmt¶-Xn-I hn-Zy D-]-tbm-Kn-®p-≈ t_-kva - m-∏v, Um-‰m-t_-kv F-∂nh X-øm-dm-°p-Ib - m-Wv. ]-Ø\ - wXn-´b - p-sS A-Sn-ÿm-\ hn-hc - ß - sf-√mw C-tXm-sS hn-c ¬-Øp-ºnse-Øpw. 32 Un-hn-j-\n-se-bpw tdm-Up-Iƒ Iq-Sm-sX tXm-SpIƒ, Ip-fß - ƒ, ap-\n-kn-]¬ BkvX - n-Iƒ, hy-‡n-If - p-sS ÿ-e߃ F-∂n-hb - p-sS ap-gp-h≥ hnh-c-ß-fpw Pn.-sF.F-kv. am-∏nMn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpw. ssl-Z-cm_m-Zn-se \m-j-\¬ s{]m-tam-´v sk≥-kn-Mv sk‚-dn¬ \n-∂mWv t_-kv am-∏n-\m-h-iy-am-b D-

]-{K-l-Nn-{X-߃ ti-J-cn-°p∂-Xv. C-¥y-bn¬ ÿ-e-ß-fp-sSbpw sI-´n-S-ß-fp-sS-bpw D-]-{Kl-Nn-{X-sa-Sp-°m≥ ssl-Z-cm_m-Zn-se sk‚-dn-\p- am-{X-am-Wv A-h-Im-i-ap-≈-Xv. C-h-cn¬-\n∂pw ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-`-bv°m-bn Du-cm-fp-¶¬ te-_¿ tIm¨-{Sm-Œv tIm- Hm]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-bm-Wv hn-h-c-߃ ti-Jc - n-°p-∂X - v. sI-´n-Sß - f - p-sS 40 hn-hc - ß - f - m-Wv ti-Jc - n-°p-∂Xv. D-Sa - ÿ s - ‚ t]-cn¬ Xp-Sß - n Im-e-∏-g-°w, ssS¬-kv C-´-XmtWm F-∂p-h-sc-bp-≈ hn-h-c߃ ti-J-cn-°pw. tdm-Un-s\ kw-_-‘n-®v 30 hn-h-c-߃ tiJ-cn-°pw. tdm-Un-s‚ t]-cp-ap-X

c-W ]-cn-tbm-P-\-bp-am-bn tN¿∂v kw-L-Ir-jn {Kq-∏p-I-fp-sS ]-®-°-dn Ir-jn hn-P-b-I-c-am-bn Pn-√-bn¬ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-embn Xp-S¿-∂p h-cn-I-bm-Wv. Pn-√-bn¬ X-cn-ip-In-S-∂ 1000 G-°-dn-e-[n-Iw `q-an I-s≠-Øn Ir-jn-°m-bn {]-tbm-P-\-s∏-SpØp-I-bpw 5685 t]¿ Ir-jn-bn ¬ G¿-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. Hm-W-Øn-\p kz-¥w ]-®-°-dn F-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wv ]≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®-Xv. F-∂m ¬ i-‡-am-b a-g Im-c-Ww ]-≤Xn-°p ]m-fn-®-I-fp-≠m-bn-´p-≠v. 200 S¨ ]-®-°-dn D¬-∏m-Z-\ e£y-an-´v B-hn-jv-I-cn-® ]-≤-Xn {]-Im-cw H-º-Xp S-tÆm-fw ]-S-he-hpw sh-≈-cn-°bp-am-Wv D¬∏m-Zn-∏n-°m-\m-bm-Xv. ]-≤X - n {]-Im-cw Pn-√b - n¬ cq]o-I-cn-® kw-L-Ir-jn {Kq-∏p-I

ƒ-°v hn-Øpw-h-f-hpw Pn-√m ]©m-b-Øv e-`y-am-°n-bn-cp-∂p. Pn-√b - n¬ G-It- Z-iw 1045 G-°dn¬ Ir-jn B-cw-`n-°p-I-bpw 5685 t]¿ Ir-jn-bn¬ G¿-s∏-´p. ]-en-ic - l - n-X hm-bv] - Dƒ-s∏-sS I¿-jI - {Kq-∏p-Iƒ-°v \¬-In c≠mw-L-´ {]-h¿-Ø-\w Ip-sd°q-Sn i-‡-am-°p-I-bm-sW-∂v Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ tIm Hm-Un-t\-‰¿ km-_n¿ lp-kb - v≥ ]-d-™p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn√-bn-se 54 {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifn-epw I¿-j-I-k-lm-b tI-{μ߃ ap-tJ-\ C-∂v A-ce - £ - w cq] hn-ea - X - n-°p-∂ Im¿-jn-tIm-]I-c-W-߃ hn-X-c-Ww sN-øpw. Hm-tcm kw-L-Ir-jn {Kq-∏p-I-fnepw Im¿-jn-I Xm¬∏-cyw h¿-[n∏n-°m-\pw \-„-an-√m-sX Ir-jn sN-øm-\pw k-lm-b-I-c-am-hp-∂ ]-≤X - n-bm-Wn-Xv. aq-∂v {Kq-∏p-Iƒ-

°v H-cp am-ÿ I¿-j-I-bp-sS tk-h\ - h - pw e-`y-am-°pw.

bq-¯v-{^-−n \n-¶v cm-Pn-h-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: bq-Øv-{^-≠n¬ (tP-°-∫v) \n-∂v Pn-√m {]-kn-U ‚ v Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ cm-Pn-h®p. A-®-S-°-hpw \-b-ß-fpw \„-s∏-´v km-º-Øn-I Xm-¬∏-cyØn-\p-th-≠n-am-{Xw bq-Øv-{^≠v {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn cm-Pnh-® Pn-√m {]-kn-U‚ v A-\o-jv Ip-∂-∏p-g ]-d-™p. Pn-√m sshkv {]-kn-U‚ v jn-_p πm-tØm´-Øn¬, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bwKw cm-P≥ am-te-Øv, Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn dn-Pn≥ I-c-ap-≠bv-°¬ F-∂n-h-tcm-sSm-∏w 11 t]¿ cm-Pn-h-®-Xm-bn A-\o-jv A-dn-bn-®p.

tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w Xr-t°m-a-e: cm-Py-k-` D-]m-[y£≥ ]n sP Ip-cy-s‚ {]m-tZ-inI hn-I-k-\ ^-≠v sN-e-h-gn-®p \-ho-I-cn-® Xr-t°m-a-e ap-kvenw ]-≈n-∏-Sn ˛ Ip-Sn-epw-]-Sn tdm-Un-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]©m-b-Øv kv-Yn-cw k-an-Xn A[y-£ a-dn-bm-Ω sN-dn-bm≥ \n¿h-ln-®p. Sn kn tXm-a-kv A-[y£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ta-gvkn ]m-≠n-b-Øv, kn Fw A-_vZp¬ I-cnw, k-a-Zv ta-{]-Øv, ]n Fw jw-kp-±o≥, jm≥ ]p-t≈men, F F-kv A-_v-Zp¬ I-cnw, kn Fw kp-sse-am≥, B-km-Zv ap-l-Ω-Zv, ]n Fw ap-l-Ω-Zp-Ip-´n, kn Fw k-enw, ]n Sn G-{_lmw, A-\n h-en-b-Im-em-bn¬, sP-kn A-e-Iv-kv, kn-‘p tKm]m-e≥, sd-Pn ]q-h-Øq¿, Hm-a-\ h-S-°-{X kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

B-d-∑p-f hn-Zym-`ym-k D-]-Pn-√m tI-c-f kv-Iqƒ I-tem¬k-hw sa-gp-th-en ]-Zv-a-\m-t`m-Z-bw ssl-kv-Iq-fn¬ sI inh-Zm-k≥-\m-b¿ Fw.-F¬.-F. ta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tI-c-f kv-IqÄ I-temÂ-k-hw

tIm-g-t©-cn: B-d-∑p-f hn-Zym-`ym-k D-]-Pn-√ tI-c-f kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw sa-gp-th-en ]-Zv-a-\m-t`m-Z-bw ssl-kv-Iq-fn¬ B-cw-`n-®p. k-c-k-I-hn aq-eq¿ kv-am-c-I th-Zn-bn¬ k-tΩ-f\w sI in-h-Zm-k≥-\m-b¿ Fw.-F¬.-F. ta-f D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]-g-Ipfw a-[p A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-F≥. {S-Ãv FPyq-t°-j≥ sk-{I-´-dn kn ]n kp-Z¿i-\≥ I-em-a-¬k-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap≥ Fw.-F¬.-F. sI kn cm-P-tKm-]m¬, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tem-N-\, ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-Pp k-J-dn-b, a-Rv-Pp ]Wn-°¿, ]n cm-tP-{μ≥, ]n -hn ap-c-fo-[-c≥, P-b≥ \-h-cw-Kw, sI sI jm-ep, em-en Zn-hm-I¿, sd-bv-®¬ G-{_-lmw, sI Fkv cm-Pp, jm-Pn sI B‚-Wn kw-km-cn-®p. k-_v Pn-√-bn-se 70 kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂p-≈ 900 Ip-´n-I-fm-Wv I-tem¬-k-hØn¬ am-‰p-c-bv-°p-∂-Xv.

]n.U-»yp.Un. dm-¶n Hm-^nkn hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim-[-\

dm-∂n: s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v dm-∂n sk-£≥ Hm-^nkn¬ t]m-en-kv hn-Pn-e≥-kv hn-`m-Kw \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ h≥-{I-at°-Sp-Iƒ I-s≠-Øn. i-_-cn-a-e-]m-X-I-fp-tS-X-S-°w \n-c-h[n tdm-Up-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn-b-Xp-am-bn _‘-s∏-´ tc-J-Iƒ Hm-^nkn¬ kq-£n-®n-´n-s√-∂v I-s≠-ØnXm-bn sd-bv-Un-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b hn-Pn-e≥-kv kn.sF. F-kv hn-Zym-[-c≥ ]-d-™p. Hm-^n-kn¬-\n-∂v hn-hn-[ c-Pn-Ãdp-I-fpw ^-b-ep-I-fpw sd-bv-Uv kw-Lw I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. dm-∂n t]m-en-kv- tÃ-j-\v k-ao-]-ap-≈ ]n.U-ªyp.Un. sk£≥ Hm-^nkn¬ {I-a-t°-Sv \-S-°p-∂-Xm-bn hn-Pn-e≥-kv hn`m-K-Øn-\v In-´n-b c-l-ky-hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p ]-cntim-[-\. sa-j¿-sa‚ v, Sm¿ tÃm°v, Hm-]v-j≥ c-Pn-Ã-dp-I-fnsem-∂pw Ir-Xy-am-bn bm-sXm-∂pw tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´n-s√-∂v sd-bv-Uv D-tZym-K-ÿ≥ ]-d-™p. ]-Wn-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´ ^-b-ep-I-fn¬ hn-i-Z-am-b F-Ãn-ta-‰-S-°w D-≠m-th-≠ tc-JI-sfm-∂pw kq-£n-®n-´n-s√-∂pw C-h¿ I-s≠-Øn-bn-´p-≠v.

c-−mw-hÀ-j B-\p-Iq-eyw

dm-∂n: A-ßm-Sn Ir-jn-`-h-\n¬-\n-∂v I-gn-™h¿-jw sX-ßpIr-jn-°v B-\p-Iq-eyw hm-ßn-b-h¿ c-≠mw-h¿-j B-\p-Iqeyw hm-ßp-∂-Xn-\m-bn I-cw A-S-® c-ko-Xpw _m-¶v ]m-kv-_p°v tIm-∏n-bp-am-bn Ir-jn-`-h-\n¬ F-Ø-W-sa-∂v Ir-jn Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p.

hn-h-c-§Ä hn-c¯p-¼nÂ; ]-¯-\w-Xn-« \-K-c-k-`-bpw Pn.-sF.-F-kv. kw-hn-[m-\-¯n-te-¡v

ImÀ-jn-I ta-J-e-bp-sS ap-t¶-ä-¯n-\v Pn-Ãm ]-©m-b-¯v Ip-Spw-_-{io ]²Xn ]-Ø-\w-Xn-´: Im¿-jn-I ta-J-ebn-se ap-t∂-‰-Øn-\m-bn Pn-√m ]-©m-b-Øpw Ip-Spw-_-{io-bpw B-hn-jv-I-cn-®p \-S-∏m-°n-h-cp∂ ]-≤-Xn-I-fn-eq-sS ]-®-°-dn kz-bw ]-cym-]v-X-X-bn-te-°v Pn√-sb F-Øn-°m-\p-≈ {i-a-ß ƒ-°p Xp-S-°w Ip-dn-®-Xm-bn {]kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. Pn-√-sb ]-®-°-dn D-¬-∏m-Z\-Øn¬ kz-bw ]-cym-]v-X-X-bnse-Øn-°p-I, Pn-√-bn-se X-cnip-\n-e-߃ Ir-jn-°v A-\ptbm-Py-am-°p-I, cm-k-h-f-an-√msX ssP-h-h-f-߃ am-{Xw D-]tbm-Kn-®v \-S-∏m-°n-h-cp-∂ ]-®°-dn Ir-jn-bn-eq-sS Po-hn-Xssi-eo tcm-K-߃ {]-Xn-tcm-[n°p-I Xp-S-ßn-b e-£y-ß-tfmsS tI-{μm-hn-jv-Ir-X ]-≤-Xn-bmb a-ln-f In-km≥ k-im-‡o-I-

{io-[-c≥, F _-jo¿, im-¥-Ω {io-[-c≥ kw-km-cn-®p.

3

¬ h-is - Ø a-Xn¬ B-cp-tS-Xv F∂ hn-hc - w h-sc \n-an-jß - ƒ-°Iw A-dn-bm≥ I-gn-bpw. t_-kv am-∏v, Um-‰m F-∂n-h B-dp-am-kØ - n-\I - w ]q¿-Øn-bmhpw. 50 Po-h-\-°m-sc C-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃-°v \n-tbm-Kn°pw. \-K-c-k-`-bn-se F-√m-bn-SØpw k¿-th-Iƒ \-S-°pw. C-Xn\m-bn 20 k¿-th-b¿-am-sc \ntbm-Kn-°pw. 40 hn-hc - ß - ƒ A-Sßp-∂ tNm-Zym-h-en-bpw t^m-dhpw C-Xn-\m-bn X-øm-dm-°p-sa∂v sN-b¿-am≥ kp-tc-jv-Ip-am¿ ]-d™ p. \-Kc - k - ` - b - n¬ am-ÿπm≥ ]-≤X - n-If - p-sS Uo-s‰-bn¬ s{]m-P-Œv dn-t]m¿-´v(Un.-]n.B¿)F-∂n-h ]p-Xn-b kw-hn-[m\-tØm-sS F-fp-∏-am-hpw.

P-e-]-²-Xn bm-YmÀ-Yy-am-hp-¶p Np-¶-∏m-d: ap-Xp-]m-e-˛-]-{¥-≠p]-d P-e-]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-hp∂p. ]-≤-Xn-°m-bn ]n sP Ip-cys‚ {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂p \m-epe-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v Ip-g¬°n-W¿ \n ¿-an-°p-I-bpw ss]-]v-sse≥ \o´p-I-bpw sN-bv-Xp. tªm-°v-a-e-˛-Sn.Fw.hn. tdmUv, \m-c-I-Øm-\n, ap-Xp-]m-e {]tZ-i-ß-fn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv ^-≠n ¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-® Ggpe-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v 1550 ao-‰¿ ss]-]v-sse-\n-s‚ ]-Wn-Ifpw ]q¿-Øo-I-cn-®-Xm-bn ]-©mb-Øv Aw-Kw dn≥-kn tXm-a-kv A-dn-bn-®p. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm -S-\w Un-kw-_¿ H-∂n-\p sshIo-´v A-©n-\p ap-Xp-]m-e P-Mv j-\n¬ cm-Py-k-` D-]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy≥ \n¿-h-ln-°pw.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-11-29  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-11-29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you