Page 1

{]mtZ-inIw

16 HtŒm_¿ 2013 _p[≥

]cn-]mSn  Ip-º-fmw-s]m-bv-I kn.-Fw.F-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ: a-g-hn-√v-˛2013˛-cm-hn-se 10.-00.  ]-Ø-\w-Xn-´ tlm-´¬ aÆn¬ do-P≥-kn: tIm-g-t©-cn t{K-kv-sh¬ Iu¨-k-en-Mv sk‚-dn-s‚ Iu¨-ken-Mv-˛-cmhn-se 9.-30.  Hm-a-√q¿ Z¿-i-\ Hm-Un-t‰mdn-bw: hn-izm-k h¿-jm-N-c-Whp-am-bn _-‘-s∏-´v a-e-¶-c ImØ-en-Iv bq-Øv aq-hv-sa‚ v (Fw.kn.-ssh.-Fw) `-{Zm-k-\ k-anXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ bp-hP-\ kw-K-aw-˛-cm-hn-se 9.-00.  s\-Sp-a¨: sk‚ v ta-co-kv bm-t°m-_m-b ]-≈n-bp-sS IpSpw-_ kw-K-a-hpw [ym-\-hpw-˛cm-hn-se 10.-00.

sIm-Sn-bpw sIm-Sn-a-c-hpw \-in-¸n-¨p tIm-g-t©-cn: sX-t°-a-e P-Mj-\n¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ kn.-]n-.F--Ωn-s‚-bpw Un.-ssh.--F-^v-.sF-bp-sS-bpw sIm-Sn-bpw sImSn-a-c-hpw km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \in-∏n-®p. I-gn-™ H-cp h¿-jØn-\p-≈n¬ \m-emw X-h-W-bmWv tIm-g-t©-cn-bn¬ \n-∂pw sX-t°-a-e h-gn ]-Ø-\w-Xn-´-bv°p-≈ tdm-Un¬ sX-t°-a-e PMv-j-\n-se kz-Im-cy hy-‡n-bpsS _-lp-\n-e Xm-a-k ÿ-eØn-s‚ ap≥-h-i-Øp-\n-∂pw \in-∏n-°-s∏-Sp-∂-Xv.tdm-Un-t\m, bm-{X-°m¿t°m, ]-cn-k-c-sØ h-kv-Xp D-Sa-Iƒ-t°m bm-sXm-cp-hn-[-Ønepw _p-≤n-ap-´p-≠m-°m-Ø hn[-Øn-em-Wv C-cp-ºn¬ Xo¿-Ø sIm-Sn-a-cw ÿm-]n-®n-cp-∂-Xv. sIm-Sn-bpw sIm-Sn-a-c-hpw \-in∏n--® km-aq-ln-I-t{Zm-ln-I-sf A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂v kn.-]n.Fw t\-Xm-°-fm-b tkm-Wn sIm--®p-]-d-ºn¬, ]n sP sk_m--Ãy≥, A-\p Fw h¿-Ko-kv F-∂n-h¿ B-h-iy-s∏-´p.-

Im³-kÀ tcm-Kn-IÄ-¡v [-\-k-lm-bw tIm-g-t©-cn: Im≥-k¿ tcm-KnIƒ-°v [-\-k-lm-bw \¬-Ip∂p. Pn-√m Im≥-k¿ skm-ssk‰n-bp-sS-t\-Xr-Xz-Øn¬ 2012˛13 h¿-j-sØ H-‰-Ø-h-W Nn-In’m-]-≤-Xn {]-Im-cw 77 Im≥k¿ tcm-Kn-Iƒ-°v ]-Xn-\m-bn-cw cq-] ho-Xw 7, 70,000/--- ˛ cq-]-bm-Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. 18\v cm-hn-se 10\v ]-Ø-\wXn-´ a-dn-bw tImw-π-Iv-kn¬ sI in-h-Zm-k≥-\m-b¿ Fw.-F¬.F hn-X-c-W D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m ]-©m-bØ -- v {]-kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m A-[y-£-X h-ln-°pw. B--t‚m B‚-Wn Fw.-]n, Pn-√ Im≥-k¿ sI-b¿ sk‚¿ skmssk-‰n sN-b¿-am≥ {]-W-_v tPym-Xn-\m-Yv kw-km-cn-°pw.

]-Ø-\w-Xn-´: 12 a-°-sf s]-‰ph--f¿-Øn-b am-Xm-hv kz-Øns‚ t]-cn¬ ]o-Un-∏n-°-s∏-Sp∂p.Nn-‰m¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬--s∏-Sp-∂ X-Æn-tØm-Sv hn-t√-Pn-se Ip-S-∏-\-Ip-f-Øv tIm-bn°-¬ πm-°¬ ]-tc-X-\m-b sI Sn tXm-a-kn-s‚ `m-cy a-dnbm--Ω tXm-a-kv(87) B-Wv kzØn-s-‚ t]-cn¬ ho-´n¬ \n∂pw a-I-fp-sS ho-´n¬ A-`-bw tX-Sn a-I-s‚ h-[-`o-j-Wn-°v ap-∂n¬ \o-Xn-tX-Sn t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-Iƒ I-b-dn-bn-d-ßp∂-Xv. C-Xv kw-_-‘n-®v Nn-‰m¿ kn.--- - -sF.-ap-X¬ Pn-√m t]men-kv ta-[m-hn-°v h-sc ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw dn-´.--- - -Un-ssh.---Fkv] .--- n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Cf-b-a-I≥ C-d-ßn-Øn-cn-®-tXmsS t]m-en-kn¬ \n-∂pw C-h¿°v kw-c-£-Ww e-`n-°p-∂n-√. C-tXm-sS am-Xm-hn-s‚ kw-c£-Ww a-I-fp-sS Np-a-X-e-bn-

a-dn-bm--Ω tXm-a-kv em-bn. \m-e-c G-°-tdm-fw Ir-jn`q-an ssI-h-i-ap-≠m-bn-cp-∂Xm-bpw tXm-a-kv, am-Xm-]n-Xm°-fp-sS kw-c-£-Ww D-d-∏m°n Ip-d-®v `q-an a-°ƒ-°v `m-Kw sN-bv-Xv \¬-In-bn-cp-∂p. Po-hn-®n-cn-°p-tºmƒ `q-anbn¬ \n-∂pw e-`n-°p-∂ B-Zmbw am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v e-`n°-Ø-° co-Xn-bn-em-bn-cp-∂p I-cm¿ sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. C-Xn-\v ]p-d-ta-bm-Wv X-s‚ t]-cn-¬

ssI-h-im-h-Im-i tc-J-bp≠m-bn-cp-∂ 2.---80 G-°¿ ÿ-eØn¬ hym-P-tc-J N-a-®v `¿Øm-hn-s‚ a-c-W-ti-jw C-fb-a-I≥ k-t¥m-jv F-∂p hnfn-°p-∂ G-{_-lmw tXm-a-kv ssI-h-i-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cu `q-an-bn¬ X-\n-°p-≈ A-h-Imiw ]p-\-ÿm-]n-°p-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´v X¿-°w a-I-s‚ `o-j-Wn-°v Im-c-W-am-b-Xmbpw a-dn-bm-Ω hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn-¬ ]-d-™p. C-Xn-\n-S-bn¬ Ip-S-∏-\-°p∂n-se h-kv-Xp-hn¬ dn-´. Unssh.---F-kv] .--- n-bpw A-`n-`m-j-I\p-am-b sh-´n-∏p-dw kz-tZ-in Fw F≥ P-b-{]-Im-iv, k-Æn F-∂p hn-fn-°p-∂ tPm-k-^v tXm-a-kv, C-f-b-a-I≥-G-{_lmw tXm-a-kv, k-c-k≥, A-Pn F-∂n-h¿ tN¿-∂v ssI-tb-‰Øn-\v ap-Xn¿-∂-Xm-bpw C-h¿ ]-d-bp-∂p. t]m-en-kv tk-\bn¬ \n-∂pw dn-´-b¿ sN-bv-Xn-

cn-°p-∂ P-b-{]-Im-in-s‚ kzm[o-\-am-Wv X-ß-fp-sS ]-cm-Xnbn¬ tI-sk-Sp-°p-∂-Xn-\v X-S -am-hp-∂-sX-∂m-Wv a-dn-bmΩ tXm-a-kv hy-‡-am-°p-∂Xv. kz-Øv C-f-b-a-I-s‚ kzm[o-\-Øn-em-b-tXm-sS a-‰p-a-°fpw X-s∂ Xn-cn-™v t\m-°mdn-s√-∂v a-dn-bm-Ω ]-d-™p. C-Xn-\n-S-bn¬ Nn-‰m¿ {Km-a∏-©m-b-Øn¬ a-dn-bm-Ω-bpsS t]-cn¬ A-S-®p-sIm-≠n-cp∂ ho-´p-I-cw G-{_-lmw tXma-kn-s‚ t]-cn-em-°n I-cw AS-®p. H-cp ho-Sn-\v c-≠p-t]¿ Icw A-S-®-tXm-sS, a-dn-bm-Ω AS-®n-cp-∂ I-cw-Xn-cn-hv c-ko-Xv lm-P-cm-°n I-cw H-Sp-°n-b ]Ww Xn-cn-sI hm-ß-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn t\m-´o-kv \¬-Ip-Ibpw sN-bv-Xp. kw-`-h-Øn-\v ]n∂n¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Nn-e D-∂-X¿ C-S-s∏-´n-´p-s≠∂pw kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v.

Bd-∑pf k{X-°-S-hn¬ a¬k-y-°p-™p-ßsf \nt£-]n-°p∂Xns‚ DZvLm-S\w sI in-h-Zm-k≥ \mb¿ Fw.F¬.F \n¿h-ln-°p∂p

am-Xyp Sn tXm-a-kv Fw.-FÂ.-F ]n.-U-»y-q.-Un Hm-^n-kn-\v ap-¶n Ip-¯n-bn-cn-¸v k-a-cw \-S-¯n Xn-cp-h-√: Xn-cp-h-√-˛ a-√-∏-≈n tdm-Un-s‚ do-Sm-dnMv tPm-en-Iƒ ssh-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-® amXyp Sn tXm-a-kv Fw.-F¬.-F ]n.-U-ªy-q.-Un Hm^n-kn-\p ap-∂n¬ Ip-Øn-bn-cn-∏v k-a-cw \-S-Øn. C-∂-se D-®-bv-°v Fw.-F¬.-F k-a-c-Øn-s\-Ønb-t∏mƒ Hm-^n-kn¬ {]-[m-\-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿

Pn-Ã-bn-se X-«p-I-S-I-fn ]-cn-tim-[-\-bv-¡v C-\n kv-s]-jy kv-Izm-Upw ]-Ø-\w-Xn-´: a-™-∏n-Ø-a-S°-ap-≈ ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ ]S¿-∂p ]n-Sn-°m-\n-S-bp-s≠-∂ ap-∂-dn-bn-∏n-s‚ ]-›m-Ø-eØn¬ A-\m-tcm-Ky-I-c-am-b Np‰p-]m-Sp-I-fn¬ {]-h¿-Øn-∏n-°p∂ X-´p-I-S-I-fn¬ ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-°m≥ Pn-√m `-£ykp-c-£m hn-`m-Kw Xo-cp-am-\n®p. C-Xn-\m-bn cm-{Xn-Im-e ]-cntim-[-\-bv -°m-bn kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv cq-]o-I-cn-°p-sa-∂v Pn√m `-£y-kp-c-£m Hm-^n--k¿ F≥ c-ta-iv _m-_p tX-P-knt\m-Sv ]-d-™p. C-Xv kw-_-‘n-® tX-P-kv hm¿-Ø-tbm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. s]m-XpP-\m-tcm-Kyw kw-c-£n-°p-∂Xn¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-t°-

≠ X-t±-i-kz-bw`-c-W h-Ip∏v Btcm-

s√-∂ ]-cm-Xn hym- ] - I - a mhp-∂ km-

l KyN-cywhn-`mIq-Sn ]-cnKw, \n-eK-Wn-®m-Wv \-Shn-ep-≈ km-lN-cy-Øn¬ cm-{Xn-Im-e]-Sn. Pn-√-I-fn-se {Km-a-∏ß-fn¬ X-´p-I-S-I-fn¬ ]-cn- ©m-b-Øp-I-fpw \-K-c-k-`-Itim-[-\-bv -°v X-øm-dm-hp-∂n- fpw Cu-°m-cy-Øn¬ Xn-I-™

A-\m-ÿ-bm-Wv Im-´p-∂-Xv. Xt±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏n-se B-tcm-Ky-hn-`m-Kw Np-a-X-e-bp≈ D-tZym-K-ÿ¿ ssh-Io-´v A©n-\v ti-jw tPm-en-°v hn-kΩ-Xn-°p-∂-Xm-Wv C-Xn-\v {][m-\ Im-c-Ww. C-Xn-t\m-sSm∏w A-f-hp-Xq-°-Øn¬ hym-]I {I-a-t°-Sp-I-fp-s≠-∂ hm¿Ø-bpw {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p-≈Xm-bn Pn-√m `-£y-kp-c-£m DtZym-K-ÿ≥ hy-‡-am-°n. dm- ∂ n, A- S q¿, tIm- g - t ©cn, ]- Ø - \ w- X n- ´ F- ∂ n- h n- S ß- f n¬ \n- ∂ m- W v X- ´ p- I - S Iƒ kw- _ - ‘ n- ® v e- ` n- ® n- ´ p≈ ]- c m- X n- I - f n- t e- s d- b pw. A- S q¿, ]- Ø - \ w- X n- ´ , Xn- c ph- √ \- K - c - k - ` - I - f n- s e `- £ ykp- c - £ m D- t Zym- K - ÿ - c p- s S

t\- X r- X z- Ø n- e m- b n- c n- ° pw Pn√m `- £ y- k p- c - £ m hn- ` m- K w cq- ] o- I - c n- ° p- ∂ {]- t Xy- I kw- L w {]- h ¿- Ø n- ° p- I . Ch- s c k- l m- b n- ° p- ∂ - X n- \ mbn X- t ±- i kz- b w- ` - c - W h- I p∏n- s e D- t Zym- K - ÿ - c p- s S tkh- \ w B- h - i y- s ∏- ´ v h- I p- ∏ p- X e \- S - ] - S n- ° v I- Ø p \¬- I pw. {I- a - t °- S p- I ƒ I- s ≠Øn- b m¬ I¿- i - \ \- S - ] - S nkzo- I - c n- ° p- s a- ∂ pw X- S - h pin- £ e- ` n- ° m- h p- ∂ - X pw h≥Xp- I ]n- g Cu- S m- t °- ≠ n h- c p∂ km- l - N - c yw H- g n- h m- ° p- ∂ Xn- \ v hym- ] m- c n- I ƒ ap≥- I - c pX- e p- I ƒ kzo- I - c n- ° - W - s a∂pw Pn- √ m `- £ y- k p- c - £ m DtZym- K - ÿ ≥ B- h - i y- s ∏- ´ p.

C-S-bm-d-·p-f-bn Ip-¶n-Sn-¨v a-s®-Sp-¸v hym-]-Iw

hn.]n.Fw.F-kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-Sp-Ø-am-kw 11\v \-S-°p-∂ sk{I-t´-dnb-‰v am¿-®n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S-∂ Pn√m {]-Nm-c-W-Pm-Y-bp-sS k-am-]-\-k-tΩf-\w sh-Æn-°pf-Øv kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n F {]-km-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

P-\-d B-ip-]-{Xn-bn-se en-^v-än tcm-Kn-IÄ Ip-Sp-§p-¶-Xv ]-Xn-hm-Ip-¶p ]-Ø-\w-Xn-´: P-\-d¬ B-ip-]{Xn- b n- s e en- ^ v - ‰ n¬ tcm- K nIƒ Ip-Sp-ßp-∂-Xv ]-Xn-hm-Ip∂p. i-_-cn-a-e hm¿-Uv ÿn-Xn sN- ø p- ∂ _n B≥- U v kn tªm- ° n- s e en- ^ v - ‰ n- \ m- W v XI- c m¿ kw- ` - h n- ® n- c n- ° p- ∂ - X v . A-Sn-b-¥-c i-m-kv -{X-{In-b Dƒs∏-sS \-S-tØ-≠ tcm-Kn-I-sf en- ^ v - ‰ n- e m- W v Xo- t b- ‰ n- d n- t e°v sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xv. ap- I - f n- t e- ° v D- b - c p- ∂ - X n\n-sS en-^v-‰v \n-∂p-t]m-hp-∂Xm-Wv {]-Xn-k-‘n-°v Im-c-Wam-bn-cn-°p-∂-Xv. tcm- K n- s b sIm- ≠ p- t ]m- h p∂ Po- h - \ - ° m¿ en- ^ v - ‰ n- \ p≈n¬ \n-∂v sam-ss_¬ t^mWn¬ B- i p- ] - { Xn A- [ n- I r- X -

3

a-¡-fp-sS ]o-U-\w; kz-¯n-sâ t]-cn B-«n-bn-d-¡-s¸-« am-Xm-hv \o-Xn-tX-Sn- A-e-bp-¶p

km-ln-tXym-Â-k-hw dm-∂n: hn-Zym-`ym-k D-]-Pn-√m hn-Zym-cw-Kw I-em-km-ln-Xy-thZn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ 22\v cm-hn-se 10 ap-X¬ dm-∂n _n-.B¿-.-kn-bn¬ hn-Zym-cw-Kw kmln-tXym-¬-k-hw \-S-°pw. dm∂n tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v s_-∂n ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ km-ln-tXym-¬-k-hw D-Zv-Lm-S\w sN-øpw.

koTTAYAM/PTA

sc hn-h-cw A-dn-bn-®m¬ am-{Xta en-^v-‰n¬ tcm-Kn-Ip-Sp-ßn-bXm-bp-≈ hn-h-cw ]p-d-Ø-dn-bp. Xp- S ¿- ∂ v C- e - { Œo- j ≥ A- S - ° ap-≈ Po-h-\-°m¿ F-Øn- thWw C-h-sc c-£-s∏-Sp-Øm≥. tcm- K n- I ƒ en- ^ v - ‰ n¬ In- S ∂v \n- e - h n- f n- ° p- ∂ - X v C- h n- S sØ ]-Xn-hv Im-gv-N-bm-Wv. en^v - ‰ n¬ bm- { X- ° m¿ Ip- S p- ß nbm¬ A-em-dw ap-g-ßp-∂ kwhn-[m-\w D-s≠-¶n-epw C-Xv Chn- s S {]- h ¿- Ø - \ c- l n- X - a mWv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip]- { Xn A- [ n- I r- X ¿ ]n.-- U - ª yq.-Un C- e - { Sn- ° ¬ hn- ` m- K - s Ø hn- h - c w A- d n- b n- s ®- ¶ n- e pw CXp-h-sc--A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-SØm≥ C-h¿ X-øm-dm-bn-´n-√.

kq-cy-{]-` ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w \m-sf tIm-g-t©-cn: Ip-º-\m-Sv F≥.Fw ssl-kv-Iq-fn¬ am¿ {Intkm-Ãw sse-‰v-In≥ kq-cy-{]-` ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf D-®-bv-°v c-≠n-\v kv-Iqƒ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. tUm. ^n-en-t∏m-kv am¿ {In-tkm-Ãw am¿-tØm-Ωm sa-{Xm-t∏m-eoØ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. kv-Iqƒ am-t\P¿ tP-°-_v tXm-a-kv A-[y£-X h-ln-°pw. kq-cy-{]-Im-i-Øn¬ \n-∂pw ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-®v D-]tbm-Kn-°p-∂ (tkm-fm¿) sse‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂ ]-≤Xn-bm-Wv kq-cy-{]-` ]-≤-Xn. Cu ]-≤-Xn {]-Im--cw Ip-º-\m-Sv F≥.-Fw ssl-kv-Iq-fn-se B-dv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v {]-tbm-P-\w e-`n-°pw. ]Tn-°m-\p-≈ I-gn-hn\v sh-fn-®-an-√m-bv-a X-S- -am-hcp-sX-∂ am¿ {In-tkm-Ã-Øns‚ B-{K-l-am-Wv Cu ]-≤-Xn°v cq-]w \¬-In-b-Xv.

tIm-g-t©-cn: B-d-∑p-f ]-©mb-Øn-se C-S-bm-d-∑p-f-bn¬ Ip∂n-Sn-®v a-sÆ-Sp-°p-∂-Xv hym-]Iw. ]-©m-b-Øn-se G-‰-hpw Db¿-∂ {]-tZ-i-am-b ]-cp-Øp-]md, ]p-en-°p-∂v a-e-I-tfm-Sv sXmSp-Øv \n¬-°p-∂-Xpw k-ap-{Z-\nc-∏n¬ \n-∂pw 1000 A-Sn-bn-e-[nIw D-b-c-ap-≈-Xp-am-b t]-gpwIm-´v-tam-Sn-bn¬ 50 A-Sn Xm-gv-Nbn-em-Wv G-‰-hpw H-Sp-hn¬ asÆ-Sp-∏v \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. \q-dp-I-W-°n-\v ho-Sp-Iƒ ÿn-Xn sN-øp-∂-Xn-s‚ a-[y-`m-

K-Øp-\n-∂m-Wv a-Æv F-Sp-Øpam-‰m≥ {i-an-°p-∂-Xv. H-cp C-Sth-f-bv-°v ti-jw ho-≠pw asÆ-Sp-∏v B-cw-`n-®-tXm-sS `o-Xnbn-em-Wv \m-´p-Im¿. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ kw-L-Sn-®v a-sÆ-Sp-∏v X-S-™ncn-°-bm-Wv. a-sÆ-Sp-∏v X-S-™Xn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Ø Bfp-I-fp-sS ho-Sp-Iƒ-°v t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-bn. i-‡-amb k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v \m-´p-Im¿ cq-]w \¬-In-bn-cn-°bm-Wv.

A-Øn-°-bw: sN-º≥-ap-Sn-a-ebn-se a-Wn-a-te-Øv ]m-d-a-S-bv°v Pn-√m I-e-Œ¿ \¬-In-b t]men-kv kw-c-£-Ww ]n≥-h-en-°W-sa-∂v sh-®q-®n-d ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v k-Xo-jv sI ]Wn-°¿ B-h-iy-s∏-´p. I-e-Œsd t\-cn¬ I-≠v A-t±-lw Cu B-h-iyw D-∂-bn-®p. t]m-en-kv kw-c-£-Ww \¬In-b-Xn-\p ti-jw sh-®q-®n-d ]©m-b-Øn-se sN-º-t\m-en, IqØm-´p-Ip-fw `m-K-ß-fn¬ kwL¿-jm-h-ÿ \n-e-\n¬-°p-bmsW-∂pw k-Xo-jv I-e-Œ-sd Adn-bn-®p. k-a-c-sØ F-Xn¿-°p-∂-hcpw A-\p-Iq-en-°p-∂-h-cpw XΩn-em-Wv {]-iv-\-߃. ]m-d-a-S

{]-h¿-Øn-∏n-°m-\p-≈ \o-°-amWv P-\-tcm-j-Øn-\n-S-bm-°n-bncn-°p-∂-Xv. ]m-d-a-S-bv-°v Un B≥-Uv H sse-k≥-kv \¬-In-bn-´n-s√-∂v \m-dm-Ww-aq-gn ]-©m-b-Øv ]-dbp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ sh-®q®n-d ]-©m-b-Øn¬ \n-∂p {Ij¿ bq-\n-‰n-\pw sse-k≥-kv ]pXp-°n \¬-In-bn-´n-√. X-t±-i-kzbw-`-c-W ÿm-]-\-ß-sf ap-Jhn-e-bv-s°-Sp-°m≥ I-e-Iv-S¿ Xøm-dm-bm¬ \m-´n-se {]-iv-\߃-°p ]-cn-lm-c-am-hpw. A-Xp≠m-bn-s√-¶n¬ A-{I-aw h¿-[n°pw. \m-´n¬ A-cm-P-I-Xzw \-Sam-Sp-I-bpw sN-øp-sa-∂v k-Xojv sI ]-Wn-°¿ ]-d-™p.

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ ]p-I-hen- \n-b-{¥-W \n-b-a-߃ Iq-SpX¬ I¿-°-i-am-bn \-S-∏m-°m≥ t]m-en-kv Xo-cp-am-\n-®p. C-¥ybn-se ]p-I-bn-e \n-b-{¥-W \nb-a-am-b tIm-Sv-]m-Sp-am-bn _-‘s∏-´v kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ 22 t]m-en-kv Hm^n-k¿-am¿ ]-s¶-Sp-Øp. B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv inh-Ip-am¿ sN-b¿-am-\m-b Sp-_mt°m {^o tI-c-f-bm-Wv ]p-I-bne D-]-tbm-Kw aq-e-ap-≠m-hp-∂ im-co-cn-I-˛ am-\-ko-I {]-iv-\ß-fpw km-º-Øn-I-˛ km-aq-lnI-{]-iv-\-ß-fpw Dƒ-s∏-sS-bp≈ hn-j-b-ß-sf-∏-‰n t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-¿-°p-th-≠n in¬∏-im-e kw-L-Sn-∏n-®-Xv. Hm-tcm h¿-j-hpw ]-Øp-e-£w C-¥y°m¿ ]p-I-bn-e D-]-tbm-KØm¬ a-cn-°p-∂p-s≠-∂-Xpw

dn D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ {i-an-®-h-cp-am-Wv tam-iw hnØv e-`n-®v h-©n-X-cm-b-Xv. tam-iw ]m-°-‰v hn-ØpIƒ \¬-In h-©n-®-h¿-°-Xn-tc \-S-]-Sn F-Sp-°W-sa-∂v I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂p.

\nÀ-am-W sXm-gn-em-fn bq-\n-b³ Pn-Ãm k-t½-f-\w ]-¥-fw: Pn-√m \n¿-am-W sXm-gn-em-fn bq-an-b≥-]¥-fw ta-J-e I¨-h≥-j≥ \-S-Øn. Nn-‰-bw tKm]-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq\n-b≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-≠-∏-≈n tXm-a-kv A[y-£-X h-ln-®p. In-km≥-k-` kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚ v F ]n P-b≥, F.-sF.-Sn.-bp.-kn kw-ÿm-\ h¿-°n-Mv I-Ωn-‰n-bw-Kw Un k-Pn, Inkm≥-k-` a-fi-ew sk-{I-´-dn Fw Pn P-b-Ipam¿,sI kn k-c-k≥,F-kv cm-tP-{μ≥, ]n sI N{μ-ti-J-c≥-]n-≈, sI cm-L-h≥, F-kv A-P-bIp-am¿, _n c-Xv-\-Ip-am-cn, sI a-Wn-°p-´≥,B¿ {io-cm-Pv, F-kv kp-Z¿-i-\≥ kw-km-cn-®p.

Pn√m s\-lvdp bph-tI-{μ-bpsS B`n-ap-J-y-Øn¬ \S∂ dm∂n tªm°p-Xe bph-P-\ I¨h≥j≥ dm∂n AßmSn {Km-a-∏-©m-bØv {]kn-U‚ v tagvkn ]m≠n-bØv DZvLm-S\w sNøp∂p

_-Êpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v

Xn-cp-h-√: kz-Im-cy _- pw Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-SØn¬ A-©p-t]¿-°v ]-cn-t°]-Ø-\w-Xn-´: Xp-em-am-k ]q-P-Iƒ-°m-bn i-_-cn- ‰p. Xn-cp-h-√-˛-tIm-g-t©-cn tdma-e {io-[¿-a-im-kv-Xm-t£-{X-\-S C-∂v ssh-Io-´v Un¬ a-\-°-®n-d-bv-°p k-ao-]w 35.------ 0\v Xp-d-°pw. 21\v cm-{Xn 10\v A-S-bv-°pw.------ C-∂-se cm-hn-se 11.-30Hm-sS-bm-

-i-_-cn-a-e \-S C-¶v Xp-d-¡pw

Npcp¡¯nÂ

ssh.---Fw.---kn.---F hn-a≥-kv t^m-dw k-_v do--Py--\¬ tIm¨-^-d≥-kv ]-Ø-\w-Xn-´ ssh.---Fw.---kn.---F-bn¬ kw-ÿm-\ hn-a≥-kv t^m-dw ssh-kv sN-b¿-s]-gv-k¨ sÃ-√m tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ssl-am-Ìv sse-än-\v Xp-I A-\p-h-Zn-¨p

a-√-∏-≈n: tIm-´m-߬ I-h-e-bn¬ ssl-am-Ãv sse-‰v ÿm]n-°p-∂-Xn-\v B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n-bp-sS ^-≠n¬ \n∂pw \m-ev e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.

Xm-Â-¡m-en-I- \n-b-a-\w

]p-d-a-‰w: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se C-˛-K-th¨-kv {]-h¿-Ø-\ß-fn-te-°v km-t¶-Xn-I k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\v sS-Iv-\n°¬ A-kn-kv-‰‚n-s\ Xm-¬-°m-en-I-am-bn \n-b-an-°p-∂p. A-t]-£-Iƒ 29\v ssh-Io-´v A-©n-\-Iw ]-©m-b-Øn¬ e`n-°-Ww. tbm-Ky-X-bp-sS-bpw A-`n-ap-J-Øn-s‚-bpw A-Snÿm-\-Øn-em-Wv \n-b-a-\w.------ - - -

{]-Ir-Xn-Ir-jn inÂ-¸-im-e

A-Sq¿: sN-e-hn-√m {]-Ir-Xn Ir-jn in-¬-∏-im-e-˛2014 s^{_p-h-cn H-∂v ap-X¬ F-gv h-sc A-Sq¿ am¿-tØm-Ω bp-Øv sk‚-dn¬ \-S-°pw. ]-cn-io-e-\ Iym-ºn-\p th-≠n cq-]o-I-cn® kzm-K-X-kw-L-Øn-s‚ Hm-^n-kv A-Sq¿ K-h. bp. ]n kv-Iqfn¬ h-®v \-S-∂ N-S-ßn¬ Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.-F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-h-bq¿ Km-‘n kv-am-c-I {Km-atk-hm-tI-{μw {]-kn-U‚ v C \m-cm-b-W≥-]n-≈ A-[y-£-X h-ln-®p. sN-b¿-am≥ F≥ tKm-]m-Ir-jv-W≥ \m-b¿ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Iym-w-]n-te-°p-f-f I¿-j-I-cp-sS c-Pn-kvt{S-j-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ kp-[m-]-fl-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. tÃ-‰v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Fw Ip-cy≥ sh-_v ssk-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn Um-\n-tb¬ ‰n sI hn-P-b≥, A-∫ tam-l-\≥ kw-km-cn-®p.

Iq-Sp-XÂ ko-äp-IÄ e-`n-¡-W-sa¶v

dm-∂n: A¿-l-X-s∏-´ Iq-Sp-X¬ ko-‰p-Iƒ tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ tI-c-f tIm¨-{K-kv F-Ωn-\v e-`n-°-W-sa-∂p P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn-bw-K-hp-am-b tPm-k-^v Fw ]p-Xp-ti-cn. tI-c-f tIm¨-{K-kv(Fw) \n-tbmP-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n-tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw.------ -

sN-¼³-ap-Sn ]m-d-a-S: ]-¯-\w-Xn-« t]m-en-kv ]p-I-h-enI-e-ÎÀ \Â-In-b D-¯-c-hv \n-b-{´-W-\n-b-aw IÀ-i-\-am-¡p-¶p ]n³-h-en-¡-Wsa¶v

Ir-jn-`-h³ h-gn hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv ]m-−n-hn-¯v; ]-¨-¡-dn IÀ-j-IÀ I-S-s¡-Wn-bn-te-¡v ]-¥-fw: I-S-°m-Sv Ir-jn `-h-\n¬ \n-∂v hm-ßn-b hn-Øp-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v sN-bv-X Ir-jn ap-gp-h≥ ]m-gm-b-Xm-bn ]-cm-Xn. ]-S-h-ew Ir-jn sN-bv-Xh¿-°m-Wv hn-f-sh-Sp-∏v k-a-b-am-b-t∏m-ƒ G-sd km-º-Øn-I-\-jv-Sw D-≠m-b-Xv. ]-¥-f-Øn-\v kao-]w Ip-c-ºm-e, s]-cpw-]p-fn-°¬ ta-J-e-bn¬ \n-∂p-≈-h-cm-Wv Ir-jn `-h-s‚ A-\m-ÿ-bn¬ I-S-s°-Wn-bn-te-°v h-en-®n-g-°-s∏-´-Xv. C-Ø-hW a-g Iq-Sp-X-em-b-Xn-\m¬ G-sd t]-cpw \-S-Ønb-Xv I-c-Ir-jn-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\m-bn I-S-°m-Sv Ir-jn-`-h-\n¬ \n-∂m-Wv ]-®-°-dn hn-Øp-Iƒ hmßn Ir-jn B-cw-`n-®-Xv. H-t∂-Im¬ A-Sn h-sc \ofw h-bv-t°-≠ ]-S-h-e-ß Ir-jn ]q¿-W-am-bn ]cm-P-b-s∏-´p. H-cp Nm¨ \o-f-Øn¬ am-{X-am-Wv ]S-h-e-ß h-f¿-∂-Xv. C-Xn-\v ]p-d-sa A-an-X-am-b Ibv-]pw D-≠m-b-tXm-sS hn-]-Wn-bn¬ F-Øn-°m\pw km-[n-®n-√. ]m-h-° Ir-jn-bpw ]-cm-P-b-s∏-´-tXm-sS h-gntbm-c-ß-fn-¬ hn¬-°p-∂ ]m-≠n hn-Øm-Imw Irjn-`-h-\n¬ \n-∂v \¬-In-b-sX-∂m-Wv I¿-j-I-cpsS kw-i-bw. B-h-iy-Øn-\v hn-f-hv e-`n-°m-Xm-btXm-sS H-´p an-°-bm-fp-I-fpw Ir-jn ]m-Xn-h-gnbn¬ D-t]-£n-®p. D-]-Po-h-\-Øn-\m-bn Ir-jn \S-Øn-b-h-cpw A-Sp-°-f tXm-´-Øn¬ \-√ ]-®-°-

B-cpw X-s∂ C-√m-bn-cp-∂p. C-h¿ i-_-cn-a-ebn¬ a-{¥n hn-fn-®p-tN¿-Øv A-h-tem-I-\ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-bn-cp-∂p. ssh-Io-´v FIv-kn-Iyq-´o-hv F-≥-Pn-\o-b¿ tam-l≥ _m-_p FØn Fw.-F¬.-F-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v k-a-cw A-h-km-\n-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Ip-º-fmw-s]m-bv-I kz-tZ-inI-fm-b \n-c-b-∂q¿ ho-´n¬ PnPn am-Xyq-kv(50),A-∂Ω(44),A-izn≥(11),A-®mΩ(66),Aw-_m-kn-U¿ Im-dn-

s‚ ss{U-h¿ tPm-bn(38) F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. ss{U-h¿ H-gn-sI a-‰p- \m-ep-t]sc Xn-cp-h-√-bn-se kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.-

tI-c-f-Øn-en-Xv 19,000 Po-h-\p-Ifm-Wv A-]-l-cn-°p-∂-sX-∂-pw I-W-°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂p. ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fp-sS C-c-Iƒ X-ß-fp-sS A-\p-`-hw hn-h-cn-°p-∂ tUm-Iyp-sa‚-dn-Ifpw-{]-Z¿-in-∏n-®p. ^m-°¬-‰n Aw--K-am-b ap≥ ss{Iw-{_m-©v F-kv.] -- n sI F≥ P-\-cm-P≥ tIm-Sv-]-bn-se hn-hn-[ h-Ip-∏p-Isf-∏-‰n-bpw ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ \n-b-{¥n-°m-\p-≈ \n-b-aß-sf-∏-‰n-bpw hn-i-Zo-I-cn-®p. tIm-Sv-]-bn-se \m-emw h-Ip-∏p {]-Im-cw s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ ]p-I-h-en-®m¬ 200 cq-] h-sc ]ng-bo-Sm-°m-hp-∂ Ip-‰-am-bn A-Xv I-W-°m-°pw. ]p-I-bn-e D¬-∏∂-߃ {]m-b-]q¿-Øn-bm-hmØ-h¿-°p hn¬-°p-∂-Xpw Ah¿ hn¬-°p-∂-Xpw \n-tc--m[n-®n´p-≠v. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-

\߃, B-ip-]-{XnIƒ, sdtÃm-d‚pIƒ, kn-\n-am Xn-tb-‰dp-Iƒ Xp-S-ßn-b-hbp-sS {]-thi-\ I-hm-S-Ønepw A-IØpw \n›n-X h-en-∏-Ønepw co-Xnbnepw "]p-Ih-en \n-tcm[n-X taJ-e' F∂ t_m¿-Up h-bv-t°≠Xpw Cu \n-b-a-{]-Im-cw \n¿_-‘-am-Wv. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fpsS \q-dp hm-c ]-cn-[n-°p-≈n¬ ]p-I-bn-e D¬-∏-∂w hn¬-°p-∂Xpw \n-tcm-[n-®n-cn-°p-∂p. s]mXp ÿ-e-sØ ]p-I-h-en-s°-Xntc ]-Ø-\w-Xn-´ t]m-en-kv \-SØn-h-cp-∂ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-cp∂-tXm-sSm-∏w ]p-I-bn-e-\n-b{¥-W \n-b-a-Øn-se a-‰v h-Ip-∏pI-fp-sS ew-L-\-Øn-s\-Xn-tcbp-≈ \-S-]-Sn- I¿-i-\-am-°p-sa∂v Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn ]n hn-a-em-Zn-Xy hy-‡-am-°n.--

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-10-16  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-10-16

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-10-16  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-10-16