Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

24 k-]v-Xw_¿ 2013 sNmΔ

am-[y-a{]-hÀ-¯-IÀ sN-¿p-¶-Xv Cu-iz-c [À-a-w: tUm. tXm-a-kv sI D-½³

Xn-e-I³ A-\p-kv-a-c-W-hpw {]-Y-a ]p-c-kv-Im-c k-aÀ-¸-W-hpw C-¶v

B-e-∏p-g: ]-fl-{io Xn-e-I≥ A-\p-kv-a-c-W-hpw {]-Y-a ]p-ckv-Im-c k-a¿-∏-W-hpw C-∂v B-e-∏p-g Sn hn tXm-a-kv kv-am-cI ap-\n-kn-∏¬ Su¨ -lm-fn¬ \-S-°p-sa-∂v Xn-e-I≥ kv-am-c-I ^u-t≠-j≥ sN-b¿-am≥ hn-\b≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-Øn¬ A-dn-bn-®p. I-em-cw-K-Øv \n-∂p ap-Xn¿-∂- N-e-®n-{X kw-hn-[m-bI≥ i-in-Ip-am-dn-\pw s]m-Xp-{]h¿-Ø-I cw-K-Øv \n-∂p No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-\pw A]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\- k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v kn.Fw.F-kv tIm-f-Pv lm-fn¬ \-S-°p∂ hm¿-Uv \¬-Ipw. ]-{X-{]-h¿-Ø-\ N-cn-{X {]-Z¿-i-\w kn.F-kv.sF a-[y-tI-c-f a-lm-bn-S-h-I _n-j-∏v . ssd-‰v. d-h. tUm. tXm-a-kv sI D-Ω≥ ssh-Io-´v A-©n-\v \-S-°pD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ∂- k-tΩ-f-\w {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-\-b≥ A-[y-£-\m-hpw. tUm. Un _m_p-t]mƒ Xn-e-I≥ A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Im\w cm-tP-{μ≥, ap≥ Fw.-F-¬.F F F jp-°q¿, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-gv-kn Ubm-t\m am-kn-tUm, kn cm-[mIr-jv-W≥ ]-s¶-Sp-°pw. 25000 cq-]-bpw in¬-∏-hpw A-S-ßp ∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ P-\d¬ sk{I-´-dn kn cm-[m-Ir-jv-W≥, JPm-©n I-am¬ Fw, tIm -Hm-Unt\-‰¿ kp-Z¿-i-\≥ h¿-Ww ]s¶-Sp-Øp.

tIm-´-bw: am-[y-a{]-h¿-Ø-I¿ sN-øp-∂-Xv Cu-iz-c[¿-a-am-sW∂v kn.F-kv.sF a-[y-tI-c-f alm-bn-S-h-I _n-j-∏v . ssd-‰v. dh. tUm. tXm-a-kv sI D-Ω≥. kI-e N-cm-N-c-ß-sf-bpw H-∂n-∏n°p-∂ L-S-I-am-Wv Cu-iz-c≥. A-Xp-t]m-se -k-aq-l-sØ H∂n-∏n-°p-∂ X-e-am-Wv am-[y-a {]-h¿-Ø-\-sa-∂v _n-j-∏v ]-d™p. ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\nb≥ kw-ÿm-\-k-tΩ-f-\-tØmS-\p-_-‘n-®v I-√-®p ap-X¬ Iw]yq-´¿ h-sc N-cn-{X-]-Y-ß-fn-eqsS F-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-\ N-cn{X {]-Z¿-i-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. k-aq-l-Øn-\m-bn a-l-Ømb {]-h¿-Ø-\-am-Wv am-[y-a-{]-

h¿-Ø-I¿ sN-øp-∂-Xv . a-e-bm-f A-®-Sn-bp-sS C-X-]-cy-¥-ap-f-f hn-Im-k ]-cn-Wm-a-ß-fn-eq-sSbp-f-f A¿-Y-]q¿-W-am-b {]-Z¿i-\-Øn-\m-Wv Xp-S-°w Ip-dn-®ncn-°p-∂-Xv . I-√-®n-eq-sS a-e-bmf A-£-ctem-I-tØ-°p-f-f A®-Snhn-Zy-bp-sS {]-bm-Ww- C-∂v D-b-c-ß-fn-se-Øn-bn-cn-°p-∂p. H-cp \n-an-j-Øn¬ A-®-Sn- ]q¿Øn-bm-°m≥ I-gn-bpw hn-[w km-t¶-Xn-I-Øn-I-hv C-∂p temIwkz-¥-am-°n-bn-cn-°p-∂p. Cu ]p-tcm-K-Xn-bp-sS s\-dpI-bn-se-Øm≥ an-j-\-dnam¿ Dƒ-∏-sS-bp-f-f hn-`m-K-Øn-s‚ k-a¿-∏n-X-hpw Xym-K-`-cn-X-hp-amb C-∂-se-I-sf \mw- kv-a-cn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. ]-g-b Im-e-L-

C-Sp-¡n Umw Xp-d-¡Â; am-\-Z-Þ-§-fn C-f-hp- h-cp-¯-W-sa-¶ B-h-iyw i-à-w

I-\n-hv Nn-InÂ-km ]-²-Xn aq-¶mw-L-«w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

X-t±-i-`-c-W-Øm-]-\-§-fpw Pn-Ãm `-c-W-Iq-S-hpw kÀ-¡m-cn-\p I-¯p \Â-Ipw

C-Sp-°n: A-]-I-S-`o-j-Wn H-gnhm-°m≥ C-Sp-°n A-W-s°-´p Xp-d-∂p-hn-Sp-∂-Xp kw-_-‘n-® - ma - m-\Z- fi ß - f - n¬ C-fam-∂m¿: am-∂m¿ Su¨-¢-∫v \- kp-c£ - s - a-∂ B-hi - yw iS-∏m-°n h-cp-∂ I-\n-hv Nn-In¬- hp- h-cp-ØW km ]-≤-Xn-bp-sS aq-∂mw-L-´w ‡-am-Ip-∂p. Xp-em-h¿-jw i‡n-s∏-Sp-∂ ]-£w A-]m-bk - mD-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v [y-X H-gn-hm-°m≥ C-Sp-°n A]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v I-hnA-fXm k-Po-hv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h- W-s°-´n¬ \n-∂p Ip-d™ hn¬ sh-≈w Xp-d∂ - p-hn-Sp-∂X - p ln-®p. ¢-∫v c-£m-[n-Im-cn kXo-jv im-¥n-\n-hm-kv A-[y-£- ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂m-Wv B-hiy-ap-b¿-∂-Xv. k¿-°m-cn-t\mX h-ln-®p. -A-Pn-Øv ]-g-hq¿, {]-Im-iv {]-`, Pn -D-√m-kv, -F-kv Spw ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-t\mhn-P-b-Ip-am¿, -sUm-a-\n-Iv tPm- Spw C-°m-cyw tc-Jm-aq-ew B-h- vS- t- d-‰n¬ tN¿k-^v, sd-Pn tPm¿-Pv, hn -sI -cm- iy-s∏-Sm- ≥ I-eI ∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw DPp, -I-em-[-c≥ kwkmcn-®p. A¿-l-X-bp-≈ \n¿-[-\ tcm- tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw tbm-Kw XoKn-I-ƒ-°v B-dpam-k-tØ-°v ku-P-\y-am-bn a-cp-∂v \¬-Ip∂-Xm-Wv I-\n-hv ]-≤-Xn. CtXm-S-\p-‘n-®v Hm-Wm-tLm-jw ]-cn-]m-Sn-I-fpw hn-hn-[ I-em-]cn-]m-Sn-I-fpw \-S-∂p.

cp-am-\n-®p. G-Xm-\pw Zn-h-kw ap-ºv Cu B-h-iyw Pn-√m `-c-W-Iq-Sw ssh-Zyp-Xn-t_m¿-Un-\p ap-ºn¬ D-∂-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw sh-≈w Xp-d-∂p-hn-tS-≠-Xn-s√-∂ i-‡am-b \n-e-]m-Sm-Wp kp-c-£m AtXm-dn-‰n-bp-sS ip-]m¿-i -{]-Imcw ssh-Zyp-X-n-t_m¿-Up kzo-Icn-®X - v. kw-`c - W - t- i-jn-bp-sS 99 i-X-am-\-Øn¬ P-e-\n-c-∏v FØn-bm¬ am-{Xw Umw Xp-d-∂m ¬ a-Xn-bm-Ip-sa-∂m-Wp kp-c£m A-tXm-dn-‰n-bp-sS C-t∏m-gsØ \n-e-]m-Sv. 2402.15 A-Sn-bmWv 99 i-X-am-\w P-e-\n-c-∏v. Xpem-h¿-jw i-‡n-s∏-´m-ep-≠m-

hp-∂ A-]m-b km-[y-X H-gn-hm°m≥ C-tX A-f-hn¬ P-e-\n-cs∏-Øpw ap-tº sN-dn-b A-fhn¬ P-ew H-gp-°n hn-S-W-sa-∂mWp tbm-K-Øn¬ B-h-iy-ap-b¿∂-Xv. tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw.F¬. F-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ kp-c-£m AtXm-dn-‰n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ sI sI I-dp-∏≥-Ip-´n-bpw kw-_‘n-s®-¶n-epw C-°m-cy-Øn ¬ \n-e-hn-ep-≈ A-tXm-dn-‰n-bp-sS ip-]m¿-i a-dn-IS- ° - m≥ X-\n-°mhn-s√-∂v A-t±-lw hy-‡-am°n. C-°m-cy-Øn¬ am-‰w h-cpØ-W-sa-¶n¬ D-∂-X-X-e -k¿-

C-Sp-¡n Umw k-µÀ-i-IÀ-¡v Iq-Sp-X ku-I-cy-sam-cp-¡pw

]-Wn ]qÀ-¯n-bm-¡n c-−p hÀ-ja- m-bn-«pw F.Sn. Hm-^n-kv a-µn-cwXp-d¡ - p-¶n-à aq-∂m¿: c-≠p-h¿-jw-ap-ºv ]Wn-I-gn-∏n-® k¿-°m¿ a-μn-cw Xp-d-∂p-sIm-Sp-°m-Ø-Xn¬ {]Xn-tj-[w. aq-∂m¿ sI-.-F-kv-.B¿-.-Sn.kn. Un-t∏m-°p k-ao-]w tZ-hn-Ip-fw Fw.F¬.F-bp-sS {]m-tZ-in-I ^-≠n¬- \n-∂v C-cp]-X-c e-£w cq-] ap-S-°n ]-WnI-gn-∏n-® F.Sn. Hm-^n-kpw s]mXp-P-\-߃-°p-≈ hn-{i-a-tI{μ-hp-am-Wp Xp-d-∂p-sIm-Sp-°mØ-Xv. C-Xn¬ ]-Xn-tj-[n-®v bqØv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ sI-´n-S-Øn¬ do-Øv h-®p.

s]-cp-¼m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn sN-ß-∂q¿: ao≥ ]n-Sn-°m≥ ho´p-Im¿ h-®n-cp-∂ Iq-S-bn¬ s]cp-ºm-ºv Ip-Sp-ßn. sN-ß-∂q¿ B-e s\-Sp-h-c-tßm-´v Pn sI tKm-]n-bp-sS ho-Sn-\p k-ao-]-ap≈ h-b-en¬ \n-∂m-Wv s]-cpºm-ºv Iq-S-bn¬ I-b-dn-b-Xv. dm∂n-bn¬ \n∂v t^m-d-Ãv D-t±ymK-ÿ-sc-Øn ]m-ºn-s\ h-\Øn¬ sIm-≠p-hn-´p.

_m-Kv \-ã-s¸-«p sN-ß-∂q¿: _-kv bm-{X-bv-°nsS ho-´-Ω-bp-sS tc-J-Iƒ A-Sßn-b _m-Kv \-„-s∏-´p. ap-f-°pg ku-ay-`-h-\n¬ a-Wn-Ir-jv-Ws‚ _m-Km-Wv sN-ß-∂q¿-˛-]Ø-\w-Xn-´ sI.F-kv.B¿. Sn. kn _- n¬ h-®v \-„-s∏-´-Xv. B-[m¿ Im¿-Uv, Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv, td-j≥ Im¿-Uv, _m-¶v ]m-kv-_p-°v F-∂n-hbmWv _m-Kn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.

sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n Um-ante-°p-≈ k-μ¿-i-I-cp-sS {]hm-lw h¿-[n-® km-l-N-cyØn¬ Iq-Sp-X¬ ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øm≥ tdm-jn A-KÃn≥ Fw.F¬.F-bpsS km∂n-[y-Øn¬ I-e-I-S-td-‰n¬ tN¿-∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw tbmK-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. Rm-b-dm-gv-N Umw Im-Wm≥ h≥ -P-\-Øn-c-°m-Wv A-\p-`-hs∏-´-Xv. ku-I-cy-°p-d-hv P-\߃-°v hn-j-a-X-Iƒ kr-jv-Sn® km-l-N-cyw ]-cn-K-Wn-®m-Wv A-Sn-b-¥-c tbm-Kw tN¿-∂-Xv. \n-e-hn¬ c-≠v sam-ss_¬ tSmbv-se-‰p-I-fm-Wv G¿-s∏-Sp-Ønb-Xv. C-Xv A-©m-bn h¿-[n-∏n-

°pw. t_m-´p-I-fp-sS F-Æ-Ønepw h¿-[-\-hp-≠m-hpw. t_m-´nMv ]m-kv \¬-Im≥ {]-tXy-I Iu-≠¿ H-cp-°pw. A-©p-t]¿-°m-Wv H-tc ka-bw H-cp t_m-´n¬ k-©-cn°m ≥ ]m-kv \¬-Ip-∂-Xv. ap-gph≥ Xp-I \¬-In-bm¬ H-‰-bvt°m A-©n¬ Ip-d-™ Aw-K߃-t°m k-©-cn-°m≥ H-cp t_m-´v {]-tXy-I-am-bn k-÷oI-cn-°pw. ]-cn-k-c-ip-No-I-c-W-Øn-\p Iq-Sp-X¬ Ip-Spw-_-{io {]-h¿Ø-I-sc G¿-s∏-Sp-Øpw. Ip-Snsh-≈ hn-X-c-W-Øn-\pw k÷o-I-c-W-ap-≠m-hpw. hm-l-\ß-fp-sS ]m ¿-°n-ßn-\v {]-tXyI ku-I-cy-sam-cp-°pw.

k-μ¿-i-I-sc ]-cn-tim-[n°m≥ c-≠n-S-Øm-bn sa-‰¬ Un‰-Iv-‰¿ ÿm-]n-°pw. C-cp-h-iß-fn-epw {]-th-i-\-ku-I-cyw D-≠m-bn-cn-°pw. _p-[-\m-gv-N apX-em-Wv ]p-Xn-b ku-I-cy-߃ \n-e-hn¬ h-cn-I. tbm-K-Øn¬ Pn-√m I-e-IvS¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬, tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v F -]n Dkv-am≥, sI.F-kv. C._n. No^v F≥-Pn-\o-b¿ sI -sI -I-dp∏≥-Ip-´n, F.Un. Fw. ]n -F≥ k-t¥m-jv, k-_v I-e-Iv-S¿ apl-Ω-Zv ssh k-^o-dp-√, Un ssh.F-kv.]n. tPm¨-k¨ tPm-k-^v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v tPm-bn h¿-Ko-kv, P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

°m¿ Xo-cp-am-\w B-h-iy-amsW-∂pw C-t±-lw tbm-KØ - n¬ Nq-≠n-°m-´n. C-tXØp-S¿-∂mWv Cu Bh-iyw Pn-√-bp-tS-Xmbn k¿-°m-cn-epw ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-epw A-h-X-cn-∏n-°m ≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. _-‘-s∏-´ {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fpw kz-¥w \n-e-bn¬ k¿-°m-cn-t\m-Sv Cu A-`y¿-Y\ - \-SØ - pw. Um-an-te-°p-≈ \o-scm-gp°n-s‚ i-‡n Ip-d-™-Xn-\m¬ Umw A-Sn-b-¥-c-am-bn Xp-d-∂p hn-tS-≠ km-l-N-cy-an-√. F-∂m ¬, Umw Xp-d-∂phn-Sp-∂-Xn-\p-ff ]-c-am-h-[n P-e-\n-c-∏n-s‚ tXmXv Ip-d-®v sh≈w sN-dn-b A-f-

Sp-Øm≥ P - n-√m`-cW - I - q-Sw Xo-cpam-\n-®p. ap≥-Ic - p-X¬ \-S] - S- n-Ifpw Du¿-Pn-X-am-°n. _-‘-s∏-´ {Km-a-∏-©m-b-Øp P-\-{]-Xn-\n[n-I-fpw d-h-\yq A-[n-Ir-X-cpw C-Xn-\-Iw X-s∂ A-]m-b-ta-Je-bn-ep-ff - ho-Sp-Iƒ k-μ¿-in-®v ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øn. X-Sn-bº - m-Sv I-ayq-\n-‰n lmƒ, Iocn-tØm-Sv K-h. F¬.]n.kvI - qƒ, Io-cn-tØm-Sv ]-©m-b-Øv I-ayqWn-‰n lmƒ Xp-S-ßn-b-h A-`-btI-{μ-ß-fm-°p-∂-Xn-\pw Xo-cpam-\n-®p. Pn-√-bn¬ ÿn-cw A-`b-tI-{μ-Øn-\v \-S-]-Sn-bp-≠m-hpsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ A-dn-bn-®p.

C-Sp-°n: G-e-° X-cw-Xn-cn-®p hn-]-W-\w- \-S-Øm≥ ]p-Xn-b kw-hn-[m-\-hp-am-bn bp-hm-° ƒ. I¿-j-I¿ hn¬-∏-\-bv-°mbn sIm-≠p-h-cp-∂ G-e-° tem-´n¬ \n-dw, h-ep-∏w, Cu¿∏-Øn-s‚ A-f-hv, Im-b-bp-sS Xq-°w Xp-S-ßn-b-h F-{X-i-Xam-\w- h-sc-bp-s≠-∂v ¢n-]v-Xs∏-Sp-Øp-∂ kw-hn-[m-\-am-Wv C-Xv. G-e-°m-bp-sS \n-dw, h-ep∏w, Xq-°w F-∂n-h I-W-°m°n-bm-Wv hn-e \n-›-bn-°p-∂Xv. ]-c-º-cm-K-X co-Xn-bn¬ hym-]m-cn-Iƒ H-cp ssI hm-cn

A-Xn¬ th¿-Xn-cn-°¬ \-SØn i-X-am-\w Du-ln-®p hn-e]-d-bp-I-bm-Wv. ]p-Xn-b kw-hn[m-\w A-\p-k-cn-®v hn¬-∏-\bv-°p- h-bv-°p-∂ Hm-tcm tem´n-epw Hm-tcm C-\-hpw F-{X- iX-am-\-ap-s≠-∂v Ir-Xy-am-bn \n¿-W-bn-°m-\m-hpw. C-Xv G-e-°m-bp-sS hn-e- h ¿-[-\-hn-\pw hym-]m-cw F-fp-∏am-°p-∂-Xn-\pw Im-bv t\-cn-´pIm-Wm-sX-X-s∂ Kp-Ww A-dn™v hn-e Izm-´v- sN-øp-∂-Xn- ^n≥ tXm-a-kpw I-´-∏-\ ]m-e\pw km-[n-°p-sa-∂v Cu kw- Øn-\m¬ th-Wp k-Æn-bpw hn-[m-\w cq-]-I¬-∏\ sN-bv-X A-h-Im-i-s∏-´p. Im-™n-c-∏-≈n I-f-Øq¿ Pkw-hn-[m-\-Øn-s‚ ]-co-

ssX-¡m-«p-ti-cn t»m-¡v ]-©m-b-¯v Hm-^n-kn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv

tam-j-Ww; ]q-Pm-cn-sb aÀ-±n-¨n-«n-sÃ-¶v B-\-¨m t£-{Xw `m-c-hm-ln-IÄ

]m-Wm-h-≈n: ssX-°m-´p-ti-cn tªm-°v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ hn-Pn-e≥-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ tc-J-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. A-kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b-dp-sS Hm-^n-kn¬ C-∂-se ssh-Iot´m-sS-bm-bn-cp-∂p sd-bv-Uv \-S-∂-Xv. tI-{μ-a-{¥n a-{¥n sI kn thWp-tKm-]m-en-s‚ 35 e-£w cq-] ^-≠v hn-\n-tbm-Kn-®p s]-cp-º-fØv \n¿-an-® tdm-Un-s‚ A-gn-a-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v A-kn. F≥Pn-\o-b¿ \-¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\m-bn F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ C-hn-S-p-sØ A-kn. F≥-Pn-\o-b¿-°m-Wv Np-a-X-e \¬-In-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬ tdm-Un-s‚ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ A-gn-a-Xnbp-s≠-∂p Im-Wn-®m-Wv A-kn. F≥-Pn-\o-b¿ dn-t]m¿-´v \¬-In-bXv. dn-t]m¿-´v Xn-cp-Ø-W-sa-∂v F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ Bh-iy-s∏-s´-∂pw C-Xp Iq-´m-°m-Ø A-kn. F≥-Pn-\o-b-dm-b ]-´n-IPm-Xn-°m-cn-sb Pm-Xn-t∏-cv hn-fn-®p B-t£-]n-®-Xm-bpw ]-d-bp-∂p. C-Xp-kw-_-‘n-®p ]q-®m-°¬ F-kv.sF., tN¿-Ø-e kn.sF. F-∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw tI-kv \n-e-\n¬-°p-I-bpw sNøp-∂p-≠v. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-Pn-e≥-kn¬ ]-cm-Xn \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p.

A-Sn-am-en: B-\-®m¬ t£-{XØn-se tam-j-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v t]m-en-kv kz-Im-cy hm-l\-Øn-en-´v ]q-Pm-cn-sb a¿-±n-®n-´ns√-∂v t£-{Xw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. B-\-®m¬ t£-{XØn-se hn-{K-l-Øn-s‚ ap-Jm-hc-W-hpw th-epw tam-j-Ww t]mb-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v t£-{XØn-se ]q-Pm-cn am-th-en-°-c I≠n-bq¿ kz-tZ-in- ]p-√w-πm-hn¬ aT-Øn¬ I-Æ-\v t]m-en-kn¬ \n-∂p a¿-±\-ta-s‰-∂ kw-`-htØm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p C-h¿. I-gn-™ ]-Øn-\v t£-{X `mc-hm-ln-If - m-b Fw B¿ cm-P≥, kp-tc-jv F-∂n-h¿ A-Sn-am-en kn-.sF-bpw t]m-en-kp-Im-cm-b

_o-jpw- kp-lr-Øp-°-fpw- sNdn-b- X-´n-∏p-Iƒ- \-S-Øn-bm-Wp I-gn-bp-∂-Xv. ]p-Ø-≥-Ip-cn-in¬hm-S-I-bv-°v- Xm-a-kn-°p-∂- kp_o-jv- `m-cym-ho-Sp-am-bn- A-{X- \√- _-‘-Øn-em-bn-cp-∂n-√. HmW-Øn-\v- `m-cy-m ho-´n¬- C-bmƒF-Øn-bn-cp-∂p. A-t∏m-gm-WvA-fn-b-≥ kp-\n¬-Ip-am-dn-‚- `mcy- cm-Pn-bp-sS- ]-°-ep-≈- kz¿Wm-`-c-W-sØ-°p-dn-®v- A-dn™-Xv. ]n-∂o-Sv- Xn-cn-®pt]m-b- Cbmƒ- c-≠p-Zn-h-kw- ap-ºv- A-ø-∏\pw- lm-cn-kn-\p-sam-∏w- A-Sn-amen-bn-se-Øn- tem-Uv-Pn¬- Xm-akn-®v- Cu- kz¿-Ww- X-´m-≥ ]-≤Xn-I-sfm-cp-°n. -i-\n-bm-gv-Nss_-k-¨-hm-en-bn¬- Im-dn-seØn- `m-cy-mho-Spw- ]-cn-k-c-hpwkp-_o-jv- Iq-´m-fn-Iƒ-°p Im-´n-

]nSn-bnem-b {]-XnIƒ s°m-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v- Xn-¶-fm-gvN- cm-hn-se- 10\v- ho-≠pw- C-h¿Im-dn-se-Øn. kp-_o-jm-bn-cp∂p- Im¿- Hm-Sn-®-Xv. `m-cy-bp-sSho-Sn-\v- k-ao-]w- A-ø-∏-s\-bpwlm-cnkn-s\-bpw- C-d-°n-hn-´- tijw- C-bmƒ- cm-Pm-°m-Sv- `m-KtØ-°p t]m-bn. cm-hn-se- cm-Pnam-{X-ta- ho-´n-ep-≈p- F-∂p- a-\ n-em-°n-b- ti-j-am-Wv- C-h-sc-

Øn-b-Xv. Kym-kv- IW-Iv-j≥- ]cn-tim-[n°m≥- FØn-b-sX-∂ hym-tP-\ hoSn-\-I-ØpI-b-dn-b kwLw- Ip-Sn°m≥- sh≈w- B-h-iys∏-´p. A-Sp-°-f-bn-te-°v- \-S-∂ cm-Pn-sb ]n-∂neqsS-sb-Øn-b C-h¿- sI-´n-bn-Sp-I-bpw i-–n°m-Xn-cn-°m≥- hm-bn¬- πm-ÿH-´n-°pI-bpw- sN-bv-Xp. cm-Pn-bpsS am-e-bpw- h-f-bpw- Du-cn- hmßn-b ti-jw- A-e-am-c Xp-d-∂vap-∏-Xv- ]-h-t\m-fw- kz¿-Ww- FSp-Øv- kw-Lw- ]p-d-Øn-d-ßn. D-S-

]-g-b aq¶m-dn Im-«m-\ Ir-jn \-in-¸n-¨p

A-Sn-am-en: aq-∂m-dn-se P-\-hmk ta-J-e-bn-en-d-ßn-b Im-´m-\ Ir-jn \-in-∏n-®p. I-gn-™-Zn hkw cm-{Xn F-t´m-sS {]-tZ-isØ-Øn-b B-\ F-t´m-fw t]cp-sS Ir-jn-If - m-Wv \-in-∏n-®X - v. C-∂s - e cm-hn-se G-tgm-sS h-\]m-e-I-sc-Øn-bm-Wv Im-´m-\sb hn-c-´n A-b-®-Xv. I-gn-™ Znh-kw Sm-‰m So -P-\-d¬ tlm-kv]n-‰¬ ]-cn-kc - Ø - S- ° - w Im-´m-\Iq-´w I-\Ø \m-iw h-cp-Øn-bncp-∂p. Iq-Sm-sX aq-∂m¿ t]m-enkv tÃ-j-\p k-ao-]-sa-Øn-b Im-´m-\ `o-Xn ]-cØ - n. h-\] - m-eI-sc-Øn-bm-Wv Im-´m-\s - b hn-c´n-tbm-Sn-®-Xv. \-√-Ø-Æn tdmUn¬ Im-´m-\-bn-d-ßn-b-Xp aq-ew K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p.

G-e-¡ X-cw-Xn-cn-¨v hn-]-W-\w- \-S-¯m³ ]p-Xn-b kw-hn-[m-\-hp-am-bn bp-hm-¡Ä

k-Pn, k-t¥m-jv, D-e-l-∂m≥ F-∂n-h-tcm-sSm-∏w ]q-Pm-cn-bpsS am-th-en-°-c I-≠n-bq-cn-se ho-´n¬ kz-Im-cy hm-l-\-Øn¬ t]m-bn-cp-∂p. ho-´n¬ \n-∂p IÆ-s\ kz-Im-cy hm-l-\-Øn¬ I-b‰ - n H-cp In-tem ao-‰t- dm-fw AI-se-bp-≈ C-bm-fp-sS `m-cym ho-´n¬ sIm-≠pt]m-bn. sIm≠pt]m-Ip-∂ h-gn hm-l-\-Ønen-cp-Øn I-Æ-s\ t]m-en-kpIm¿ tNm-Zyw sN-øp-I am-{X-ta sN-bv-Xn-´p-s≈-∂pw X-√n-bn-´ns√-∂pw t£-{Xw {]-kn-U‚ v Fw B¿ cm-P≥, sk-{I-´d - n kptc-jv F-∂n-h¿ ]-d™ p. hm-l-\-Øn¬ I-b-‰n sIm≠p t]m-hp-tºmƒ cm-P\ - pw kptc-jpw H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. ]n-

`m-cym-ho-«n \n-¶v kzÀ-Ww tam-ãn-¡m³ {i-an-¨ bp-hm-hpw kw-L-hpw A-d-Ìn cm-Pm-°m-Sv: `m-cym-ho-´n¬ I-fhp-\m-S-Iw \-S-Øn kz¿-Ww tam„n-°m≥ {i-an-® bp-hm-hpw Iq´m-fn-I-fpw ]n-Sn-bn-em-bn. ss_k-¨-hm-en- Ip-f-Øp-]p-g-bn¬kn-≤m¿-Y-s‚ a-I-≥ kp-\n¬-Ipam-dn-s‚- `m-cy- cm-Pn-sb- sI-´n-bn´m-Wv- 35 Hm-fw- ]-h-≥ I-h-cm-≥ {i-an-®-Xv. kp-\n¬-Ip-am-dn-s‚ k-tlm-Z-co- `¿-Øm-hv- sIm-º\m-°p-gn-bn¬- kp-_o-jv-(29),- Fd-Wm-Ip-fw- ku-Øv- Nn-‰q¿- sNº-≥-lu-kn¬- A-ø-∏-≥(30),ssh-‰n-e- sIm-®p-]-d-ºn¬- lmcnkv-(28) F-∂n-h-sc-bm-Wv- aq∂m¿- Un ssh-.-F-kv-.-]n-. hn- F≥ k-Pn-bp-sS- t\-Xr-Xz-Øn-ep≈- kw-Lw- ]n-Sn-Ip-Sn-b-Xv. kw-`-hw- kw-_-‘n-®v- t]men-kv- ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: B¿`m-S- Po-hn-Xw- \-bn-°p-∂- kp-

hn¬ H-gp-°nhn-Sp-∂-Xn-\v A-\ph-Zn-°-W-w. 7 hn-t√-Pp-I-sf Umw Xp-d-∂p-hn-Sp-∂-Xp ]-tcm£-am-bpw {]-Xy-£-am-bpw _m[n-°p-sa-∂m-Wp I-W° - v. A-Xn-\n-sS, C-Sp-°n A-Ws°-´n-se P-e-\n-c-∏v C-∂-se 2401.66 A-Sn-bm-bn Ip-d-™p. C∂-te-bpw hr-„n-{]-tZ-i-Øp a-ge-`n-®n-´n-√. \o-scm-gp-°n-epw Imcy-am-b Ip-d-hp-≠m-bn-´p-s≠-∂p K-th-j-W-hn-`m-Kw A-dn-bn-®p. A-tX-k-a-bw, Umw Xp-d-°m-\nS-bm-bm¬ am-‰n ]m¿-∏n-t°-≠n h-cp-∂ Ip-Spw-_ß - ƒ-°p th-≠ Xm-a-k-ku-I-cyw H-cp-°p-∂-Xn\m-bp-ff - \-S] - S- n-Iƒ Xz-cn-Xs - ∏-

´-Øn-te-°v sh-fn-®w ho-ip-∂Xm-Wv C-Ø-c-Øn-ep-f-f {]-Z¿-i\-߃. hn-c¬Øp-ºn¬ kmt¶-Xn-Ihn-Zy-bp-sS hn-kv-a-b tem-Iw hn-cn-bp-tºmƒ ]p-Xn-bX-e-ap-d-bp-sS hm-b-\-bpw `m-jbpw Ip-d-™p-h-cn-I-bm-Wv. ip-≤-hpw i-‡-hp-am-b a-ebm-f-`m-j kzm-b-Ø-am-°p-∂Xn-\m-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ hm-bn°-W-sa∂pw- _n-j-∏v D-Zv-t_m[n-∏n-®p. sk¿-Pn B‚-Wn A[y-£-\m-bn-cp-∂p. kn.Fw.Fkvv tIm-f-Pv {]n ≥-kn-∏¬- tUm. tdm-bn kmw Um-\n-tb¬, {]-^. _m-_p sN-dn-bm≥, _n B-\-μ°p-´≥, tPm¨-k¨ am-Xyp, sI Un l-cn-Ip-am¿- kw-kmcn®p.

s\ sI-´v- A-gn-® cm-Pn- sa-ss_en¬- kz-Im-cy- k-Ym-]-\-Øn¬tPm-en- sN-øp-∂ `¿-Øm-hn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. ss_-k¨-hm-en- Su-Wn-\vk-ao-]w- h-®v- A-ø-∏-s\-bpw- lmcn-kn-s\-bpw- I-≠ Nn-e¿- C-hsc X-S-™p- h-®p ]-cn-tim-[n-®t∏m-gm-Wv- C-h-cp-sS ]-°¬- \n∂p- kz¿-Wm-`-c-W-߃- I-s≠Øn-b-Xv. \m-´p-Im¿- C-h-sc cmPm-°m-Sv- t]m-en-kn¬- F¬-∏n®p. Cu- k-a-bw- sh-≈-Øq-h¬h-gn- A-Sn-am-en-°p- Im-dn¬- k©-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ kp-_ojn-s\ sh-≈-Øp-h¬- t]m-enkv- ]n-Sn-Iq-Sn cm-Pm-°m-Sv- tÃ-j\n-se-Øn-®p. ]n-∂o-Sv- \-S-∂ hni-Z-am-b tNm-Zyw- sN-ø-en-em-Wvkw-`-h-Øn-s‚- Np-cp-f-gn-™Xv. - -

∂o-Sv `m-cym ho-´n¬ \n-∂p Xn-cnsI ho-´n¬ sIm-≠p h-∂phn-SpI-bpw sN-bv-Xp. B-\-®m-en-te°v h-cm-Xn-cn-°m≥ th-≠n-bmWv a¿-±n-®-Xm-bn B-tcm-]n-®v ]qPm-cn cw-K-Øp h-∂-sX-∂pw Ch¿ hy-‡a - m-°n. I-gn-™ Pq¨ am-k-Øn-emWv t£-{X-Øn¬ tam-j-Ww \S-∂-Xv. Cu tI-kn-em-Wv t£{X ]q-Pm-cn-bm-b I-Æ-s\ am-then-°-c-bn-se-Øn t]m-en-kv I≠-Xv. F-∂m¬ tNm-Zyw sN-øen-\n-sS t]m-en-kv a¿±n-®-Xm-bn B-tcm-]n-®v I-Æ≥ B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v C-bm-fp-sS `m-cy tPym-Xn ap-Jy-a-{¥n, B-`y-¥-ca{¥n, Un.Pn.]n. A-S-°-ap-≈-h¿-

k-cn-X-bp-sS C-S-\n-e-¡m-c³ sN-§-¶qÀ kz-tZ-in-sb¶v sN-ß-∂q¿: tkm-fm¿ X-´n∏v tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn kcn-X F-kv \m-b-cp-sS km-ºØn-I C-S-\n-e-°m-c≥ sNß-∂q¿ kz-tZ-in-bm-b bphm-hm-sW-∂v kq-N-\. k-cnX P-bn-en¬ B-b-ti-jw hn-hn-[ tIm-S-Xn-I-fn¬ HØp-Xo¿-∏n-\p-≈ ]-Ww FØn-®-Xpw {]-ap-J-sc _-‘s∏-´-Xpw C-bm-fm-sW-∂mWv sh-fn-s∏-´Xv. k-cn-Xb - p-sS Ip-Spw-_h - oSm-b sN-ß-∂q-cn¬ ssh. Fw.kn.F°v k-ao-]w Xm-ak-°m-c\ - pw kz-Im-cy ÿm]-\-Øn-se Po-h-\-°m-c-\pam-b C-bmƒ k-cn-X-sb Pbn-en-¬ k-μ¿-in-®n-cp-∂p. tI-kp-Iƒ-°m-h-iy-am-b ]Ww F-Øn-°p-I-bm-Wv Ct∏mƒ sN-øp-∂X - v.

°p ]-cm-Xn \¬-In. kw-`h - Ø - n ¬ am-th-en-°-c sh¨-a-Wn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. C-Xn¬ t£-{X `m-c-hm-ln-Iƒ°p ]p-d-ta I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ aq-∂p-t]-sc {]-Xn tN¿-Øm-Wv tI-kv. t£-{Xtam-j-Wt°-kn-se {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xn¬ t]m-en-kv A-ew-`m-hw Xp-S-cp-Ibm-Wv. {]-Xn-Is - f ]n-Sn-Iq-Sm-Ø ]-£w t]m-en-kv tÃ-j≥ am¿®v A-S-°-ap-≈ {]-t£m-`-ß-fpam-bn cw-KØ - p h-cp-sa-∂v {]-knU‚ v Fw B¿ cm-P≥, sk-{I-´dn ]n hn kp-tc-jv, D-]t- Z-iI - kan-Xn Aw-Kß - f - m-b ]n B¿ ]m¿Y-km-cY - n, C sI _m-_p F-∂nh¿ A-dn-bn-®p.

£-Ww 15 Zn-h-kw ]p-‰-Sn-bn-se kv-ss]-k-kv ]m¿-°n¬ \-SØm≥ kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. 27 ap-X¬ H-tŒm-_¿ 11 h-sc te-etI-{μ-Øn¬ ]qƒ-sN-øp-∂ Ge-°m-bp-sS 100 {Kmw km-w]n-fpIƒ ]-Ww-\¬-In hm-ßn X-cwXn-cn-°¬ \-S-Øn t{K-Uv i-cmi-cn tc-J-s∏-Sp-Øn te-e-Øn\p h-bv-°pw. H-cp tem-´n-s‚ icm-i-cn I-s≠-Øm≥ 15 an-\ns‰-Sp-°pw. kw-hn-[m-\w hn-Pbn-®m¬ G-e-°m hn-]-W-\Øn-\v im-kv-{Xo-b-X \n-e-hn¬h-cpw.

am-Xm-hv h-g-¡v ]-d-ª-Xn-\v kv-IqÄ hn-«n-d-§n-b 11Im-cn tIm-«-b-s¯-¯n tIm-´-bw: A-[ym-]n-I-bm-b amXm-hv h-g-°p ]-d-™-Xn-\p sXmSp-]p-g-bn¬ \n∂v kv-Iqƒ hn-´n-dßn-b ]Xn-s\m-∂p-Imcn tIm-´b-sØ-Øn. cm-{Xn-bn¬ Xn-cp-\°-c-bn¬ I-d-ßn-\-S-°p-∂-XpI-≠v kw-i-bw tXm-∂n-b hym]m-cn-I-fpw bm-{X-°m-cpw tN¿∂p s]¨-Ip-´n-sb t]m-en-kv F-bv-Uv t]m-Ãn¬ G¬-∏n-®p. cm-{Xn-tbm-sS am-Xm-]n-Xm °ƒ ÿ-e-sØ-Øn a-I-fp-ambn a-S-ßn. C-∂-se ssh-Io-´mWp ho-´p-Im-sc-bpw kv-Iqƒ A[n-Ir-X-sc-bpw sh-≈w Ip-Sn-∏n® kw-`-hw A-c-tß-dn-b-Xv. am Xm-]v A-[ym-]n-Ibm-b kv-Iq-fnse A©mw X-cw hn-Zym¿-Yn-\nbm-Wv H-fn-t®m-Sn-bXv.

Kp−m-kw-L-§-fpsS IpSn¸I; bphm-hns\ sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n¨p Im-bw-Ipfw: ap≥ Kp≠m-t\-Xm-hm-b sN-´p-Ipf-ß-c _n-\p(35) hn\v sht´-‰p. C∂-se cm-{Xn 8.45\v Im-bw-Ip-fw sI.]n. tdm-Un-se ta-cn em≥-Uv tlm-´-en-s‚ ap-∂n-en-´v sl¬a-‰v [m-cn-Ifm-b \m-ewKw kw-Lw sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. Ccp-ssI-°pw Im-en\pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. \n-ch-[n tI-kp-I-fn-se {]-Xn-bm-b _n-\p C∂-se cm{Xn Ft´m-sS aq∂p Iq-´p-Im¿-s°m∏w tlm-´-en¬ `£-Ww I-gn-°m-s\Øn-b-Xm-bn-cp∂p. c-≠p ss_-°p-I-fn-em-bn FØn-b \m-ew-Kw kw-Lw _n-\p-hn-s\ sh-´p-∂-Xv I-≠-tXm-sS Iq-sS-bp-≈h¿ Hm-Sn c-£-s∏´p. t]m-en-kv F-Øn- _n-\p-hn-s\ Im-bw-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. kw-Ko-Xv, tk-Xp F-∂n-h¿ A-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv B-{I-an-®sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Iz-t´-j≥ kw-L-ß-fn-se Ip-Sn-∏-I-bmWv B-{I-aW-Øn-\v ]n-∂n¬. _n-\phn-s\m-∏w {]-h¿-Øn-®n-cp-∂bm-fm-Wv kw-KoXv. C-h¿ X-Ωn-ep-≈ ssh-cm-Ky-am-Wv B-{I-a-WØn¬ -I-em-in-®Xv. Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bnem-b _n-\p-hn-s\ h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n.

Kp-−m B-{I-a-W-¯n ]-cn-¡v B-e-∏p-g: bphm-hn\v Kp-≠m B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-°v. B-e-∏p-g k-\m-X-\w hm¿-Uv e-£v-an-\n-hm-kn¬ In-tjmdn-(42)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se ssh-Io´v \m-en-\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. Pn-√m- tImS-Xn-°p k-ao-]w C‚¿-s\-‰v I-t^ \-S-Øp-∂ In-tjm¿ Nm-b-Ip-Sn°m≥ A-Sp-Øp-≈ I-S-bn¬ -t]m-I-th-bm-Wv B{I-a-W-ap-≠mbXv. ]-cn-t°-‰ C-bm-sf P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-Xp-kw-_-‘n-®p t\m¿-Øv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \-¬In.


{]mtZ-inIw

24 k]v-Xw_¿ 2013 sNmΔ

tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: HutZ-ym-Kn-I `m-j kw-_-‘n-® \nb-a-k-`m k-an-Xn tbm-Kw-˛ cmhn-se 11.-00

]-d-t°m-Sv: h-cm≥ t]m-hp-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cnSm≥ F-kv.-Un.-]n.-sF ap-s∂-m-cp-°-߃ Xp-S-ßn-b-Xm-bn kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw tdm-bn A-d-bv-°¬. A-Sq¿ a-fi-ew I¨h≥-j≥ ]-d-t°m-Sv hym-]m-c-`-h-\n¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. tIm¨-{K- n-s‚ h≥ A-gn-a-Xn-I-sf-bpw \-tc-{μ tam-Un-bp-sS-bpw sIm-e-]m-X-I cm-{„o-b-sØ-bpw Xp-d-∂p-Im-´m≥ C-S-Xp-]-£-Øn-\v I-gn-bp-∂n-s√-∂pw Im-e-L-´-Øn-s‚ B-h-iyw F-∂-\n-e-bn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF Cu Zu-Xyw G-s‰-Sp-°p-I-bmsW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-\o-jv ]-d-t°m-Sv A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tPym-Xn-j-v s]-cp-ºp-fn-°¬, Pn-√m sk-{I-´dn Fw sI \m-k-dp-±o≥, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw tKm-]n ap-Xp-a-e, afi-ew sk-{I-´-dn A≥-km-cn kw-km-cn-®p.

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-g-t©-cn: tIm-g-t©-cn 110 sI.-hn k-_v tÃ-j-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ \m-sf cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v Bdp-h-sc N-c¬-Ip-∂v, tIm-gt©-cn ,- C-e-hpw-Xn-´, am-cm-a¨ B-d-∑p-f sN-dp-tIm¬ A--bn-cq¿ F-∂o 11 sI.-hn ^o--U-dp-I-fn¬ ssh-Zyp-Xn apS-ßp-sa-∂v 110 sI.-hn. k-_v tÃ-j≥ A-kn. F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kp-I-fn-te-¡v A-t]-£n-¡mw ]-Ø-\w-Xn-´: sh-Æn-°p-fw k¿-°m¿ t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-f-Pn-se Xp-S¿ hn-Zym tI{μ-Øn¬ \-S-Øp-∂ {l-k-z-Ime sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kpI-fn-te-°v A-t]-£ £-Wn®p. Iw-]-yq-´¿ lm¿-Uv-sh-b¿ sa-bn‚-\≥-kv B≥-Uv s\-‰v h¿-°nMvv, A-eq-an-\n-bw t^{_n-t°-j≥ hn-Øv kv-{S-Iv-®¿ t•-knMvv B≥-Uv F-.kn-.]n, Hm-t´m-Im-Uv (\m-ev am-kw), Um-‰m F≥-{Sn Hm-]-td-‰¿,Fw.-F-kv.-Hm-^n -kv B≥-Uv C‚¿-s\-‰v (aq-∂v am-kw), Un-tπm-a C≥ Iw-]-yq-´¿ B-πn-t°-j≥ (B-dv am-kw) F-∂n-h-bm-Wv tIm-gvkp-Iƒ. A-h-km-\ XnøXnH-IvtSm-_¿ 11. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v 0469 2651428, 8156933518, 9446232834.

Hu-tZ-ym-Kn-I `m-j \n-b-a-k-`m k-an-Xn sX-fn-sh-Sp-¸v C-¶v

]-Ø-\w-Xn-´: Hu-tZ-ym-Kn-I `mj kw-_-‘n-® \n-b-a-k-`m kan-Xn tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ tN-cpw.-]m-tem-Sv chn Fw.-F¬.-F sN-b¿-am-\pw Fw.-F¬-.-F-am-cm-b sI-in-h-Zmk≥ \m-b¿, ]n kn h -- n-jv-Wp\m-Yv, ] -- n A -- -bn-j t]m-‰n, C.--N{μ-ti-J-c≥, s-- I ‰-- n P -- -eo¬, sI.-F≥.-F Jm-Z¿, ‰n.--bp.--Ip-cp-hn-f, B¿.--cm-tP-jv F-∂n-h¿ Aw-Kß-fp-am-b k-an-Xn-bm-Wv sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øp-∂-Xv. Pn-√-bn-se `m-jm-am-‰ ]ptcm-K-Xn hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\v Pn-√, Xm-eq-°v-X-e Hu-tZ-ym-KnI `m-jm k-an-Xn-I-fp-sS D-tZ-ymK-ÿ-cn¬ \n-∂pw k-an-Xn sXfn-sh-Sp-°pw. Pn-√-bn-se B¿Un-H, X-l-ko¬-Zm¿-am-cpw hnhn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS Pn-√m-X-e ta-[m-hn-I-fpw t\-cn-´v tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v F.Un-.Fw F-®v k -- -enw-cm-Pv \n¿-tZin-®p. k-an-Xn A-[-y-£-s‚ ap≥-Iq¿ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX ]I-c-°m-sc ]-s¶-Sp-°m≥ A-\ph-Zn-°n-√.

Pn-Ãm hn-I-k-\k-an-Xn- tbm-Kw ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw 28\v cm-hn-se 11\vv I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ tN-cpw. D-tZ-ym-Kÿ¿ cm-hn-se 10.-30\v Iq-Sp-∂ {]o-˛-Un-.Un-.kn tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m I-eIv-S¿ A-dn-bn-®p.-

{]-Xn-tcm-[ Ip-¯n-h-bv-]v F-kv.-Un.-]n.-sF A-Sq¿ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ ]-d-t°m-Sv hym-]m-c-`-h-\n¬ kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw tdm-bn A-d-bv-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-¥-fw: kw-ÿm-\-Øv B-sI A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sp-Imsc-bpw tª-Uv am-^n-b-I-sf-bpw h-´n-∏-e-n-i-°m-sc-bpw I-s≠Øn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v D-Ø-c-hv D-≠m-bn-´pw Pn-√bn¬ C-Ø-c-°m¿ C-t∏m-gpw ]nSn-bn-em-bn-´n-√. Pn-√-bn-em-I-am\w tª-Uv am-^n-b-°m¿ D-s≠¶n-epw h-gn-hn-´ k-lm-b-am-Wv C-h¿ ]n-Sn-bn-em-Im-Xn-cn-°m≥ Im-c-W-sa-∂v -Nq-≠n-°m-Wn-°s∏-Sp-∂p. Zn-h-k-˛-am-k-˛-B-gv-N \n-c°n¬ ]-en-i hm-ßp-I-bpw Xn-cn®-S-hv ap-S-ßn-bm¬ ]-en-i-bpw ap-X-en-s\m-∏w Iq-´n `o-a-am-b XpI-bv-°v _m-[y-X-h-cp-Øn ]-Ww I-Sw hm-ßn-b-h-sc-bpw _-‘p-

Un.-kn.-kn t\-Xr-tbm-Kw C-¶v ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m tIm¨-{Kkv I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-tbm-Kw C-∂v D-®-bv -°v c-≠n-\v Un.-kn.kn {]-kn-U‚ v tam-l≥-cm-Pns‚ A-[y-£-X-bn¬ \-S-°pw. ap≥ \n-b-a-k-`m kv-]o-°¿ F kn tPm-kv tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n.-, sI in-h-Zm-k≥-\m-b¿ Fw.-F¬.--F.-, sI.--]n.--kn.--kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b X-ºm-\q¿ chn, i-c-Xv-N-{μ-{]-km-Zv, iq-c-\m-Sv cm-P-ti-J-c≥, sI.--]n.--kn.--kn. P\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b ]-g-Ipfw a-[p, tPm¨-k¨ G-{_lmw, ^n-en-∏v tPm-k-^v, a-dn-bmΩ sN-dn-bm≥, Un.-kn.-kn `m-chm-ln-Iƒ, tªm-°v {]-kn-U‚pam¿, a-Wv-U-ew {]-kn-U‚p-am¿, t]m-j-I-kw-L-S-\m `m-c-hm-lnIƒ ]-s¶-Sp-°p-w.

°-sf-bpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-øp-∂ \n-c-h-[n kw-`-h߃ Pn-√-bn¬ D-≠m-bn-´pw Ch¿-s°-Xn-tc C-Xp-h-sc \-S-]-Snbp-≠m-bn-´n-√. ]-¥-fw, B-d≥-ap-f, tIm-gt©-cn t]m-en-kv tÃ-j≥ ]-cn[n-bn¬ tª-Uv am-^n-b-Iƒ Kp≠-I-sf D-]-tbm-Kn-®v ]-W-∏n-cnhv \-S-Øp-I-bpw `o-j-Wn-s∏-Spج Xp-S-cp-I-bpw sN-øp-s∂¶n-epw t]m-en-kv I-≠n-s√-∂v \-Sn-°p-I-bm-Wv. I-Sw hm-ßp∂ Xp-I-bp-sS aq-∂n-c-´n ]-e-cpw ]-en-i C-\-Øn¬ sIm-Sp-ØpXo-¿-sØ-¶n-epw Xp-S¿-∂pw C-hcp-sS `o-j-Wn aq-ew \m-Sv ho-´h¿ \n-c-h-[n-bm-Wv. Zn-h-k-®n-´nbp-sS a-d-hn¬ ]-Ww ]-en-i-bv-

Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ A-Sq-¿ ta-J-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b l-÷v ]T-\-¢m-kpw bm-{X-b-b∏pw a-Æ-Sn ap-kv-enw P-am-A-Øv C-amw k-enw jm au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-¯-\w-Xn-« \-K-c¯n sX-cp-hp-\m-b- ieyw cq-£-am-hp¶p

td-j³ ]-©-km-c

tIm-g-t©-cn: B-d-∑p-f-bn¬ cm{Xn-bp-sS a-d-hn¬ km-aq-ln-I-hncp-≤¿ ho-Sv F-dn-™p-X-I¿-Øp. B-d-∑p-f sIm-≠q¿ _m-_p-hns‚ ho-Sn-\v t\-sc-bm-Wv I-gn™-Zn-h-kw cm-{Xn 8.-40\v km-aqln-I-hn-cp-≤¿ I-t√-dv \-S-Øn-bXv. B¿-°pw ]-cn-°n-√. I-t√dn¬ ho-Sn-s‚ P-\¬-®n-√p-Iƒ XI¿-∂p. B-d-∑p-f t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

tIm-g-t©-cn: tXm-´-∏p-g-t»-cn {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ho-Sp-I-fn¬ ]-ip-°ƒ, F-cp-a-Iƒ F-∂n-h-bv-°v Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xn-tcm-[ IpØn-h-bv-]p-\¬-Im≥ ar-Km-ip-]-{Xn kv-Izm-Uv F-Øn-bn-s√-¶n¬ 24\v ap-ºv ar-Km-ip-]-{Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v sh-‰n-d-\-dn k¿-P≥ A-dn-bn-®p. t^m¨-˛ 9961665361.-

Pn-Ã-bn-se A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sp-ImÀ-¡v t]m-en-kn-sâ h-gn-hn-« k-lm-bw

]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\w-Xn-´ \-Kc-Øn-\v k-ao-] {]-tZ-i-ß-fn¬ sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS i-eyw h¿-≤n-°p-∂p. cm-{Xn-bn¬ H-‰-bv°p-t]m-Ip-∂-h-sc Iq-´-tØmsS B-{I-an-°p-∂-Xv ]-Xn-hm-bncn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-t\m-S-Iw \n-c-h-[n-t]¿-°v \m-bv-°-fp-sS I-Sn-tb-‰p. ]-Ø-\w-Xn-´: B-K-kv-Xv am-kt]-hn-j-_m-[-bv-°p-f-f a-cpØn-se km-[m-c-W ]-©-km-c F-√m _n.-]n-.-F¬,F.-F.-ssh ∂n-s‚ Zu¿-e-`yw {]-iv-\w krIm¿-Up-I-fn-se-bpw Hm-tcm Aw- jv-Sn-°p-I-bm-sW-∂v ]-Ø-\wXn-´ ]u-c-k-an-Xn Nq-≠n-°m-´n.K-Øn-\pw 400 {Kmw ho-X-hpw, Hm-Ww kv-s]-j-y¬ ]-©-km-c \m-bv-°ƒ Iq-´-am-bn \m¬-°men-I-sf B-{I-an-® kw-`-h-hpw F-√m F.-]n-.-F¬,_n.-]n-.D-≠m-bn-´p-≠v. C-cp-N-{I-hm-lF¬,F.-F.-ssh Im¿-Up-S-aIƒ-°pw H-cp In-tem-{Kmw ho-X- \ bm-{Xn-I¿-°p-t\-sc Iq-´hpw In-tem-{Km-an-\v 13.-50 cq-] \n-c-°n¬ 28 h-sc td-j≥ I-SI-fn¬ e-`n-°p-sa-∂v Pn-√m kssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

km-aq-ln-I-hn-cp-²À ho-Sv F-dn-ªv X-IÀ-¯p

3

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ d-_À-ss¯-IÄ sh-«n-\-in-¸n-¨ t\-cn-Sm³ ap-s¶m-cp-¡-§Ä km-aq-lnIhn-cp-²-sc A-d-Ìv sN-¿m-¯-Xn {]-Xn-tj-[w Xp-S-§n: F-kv.-Un.-]n.-sF

]cn-]mSn  ]-Ø-\w-Xn-´ I-e-Iv-S-td-‰v

Adnbn-¸pIÄ

koTTAYAM/PTA

tØm-sS \m-bv-°ƒ ]m-™-Sp°p-∂-Xp-aq-ew hm-l-\m-]-I-Sß-fpw ]-Xn-hm-bn-cn-°p-I-bmWv. X-an-gv-\m-´n¬-\n-∂pw F-Øp∂ ]m-≠n-tem-dn-I-fn¬ \m-bv°-sf F-Øn-®v sX-cp-hn¬ Xp-d∂p-hn-Sp-∂ kw-`-h-hpw D-≠m-bn´p-≠v. A-e-™p-Xn-cn-™v \-S-°p∂ \m-bv-°-sf \-in-∏n-°p-∂Xn-\v A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v ]u-c-k-an-Xn {]kn-U‚ v tUm. Ip-cy≥ hn A-eIv-km-≠-dpw P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n cm-a-N-{μ≥ \m-b-cpw B-hiy-s∏-´p.-

cp-I-bm-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p.--]m-e-Øn-s‚ h-i-ß-fpw X-I¿-®-bn-em-Wv. tIm¨-{Io-‰v Xq-Wn-s‚ πm-kv-‰-dn-Mpw C-f-Inbn-´p-≠v. A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øn tdm-Uv k-©m-c-tbm-Ky-am-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-bpsS P-\-k-º¿-°-]-cn-]m-Sn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-sb-¶n-epw \mfn-Xp-h-sc \-S-]-Sn-sbm-∂p-am-bn´n-s√-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p. ]m-e-Øn-s‚ \m-i-Øn-\v hgn-h-bv-°p-∂-X-c-Øn¬ tIm¨{Io-‰n¬ a-c-߃ h-f¿-∂p-\n¬°p-∂-Xpw \o-°n-bn-´n-√. B-Zn°m-´p-Ip-f-ß-c A-Ω≥-tIm-hn¬ `m-K-Øp-≈-h¿-°v \o¿-]m-eØn-\v ap-I-fn-eq-sS Ip-S-i-\m-Sv, ]-¥-fw `m-K-tØ-°pw Fw.--kn tdm-Un-te-°pw th-Kw F-Øm-≥ I-gn-bp-am-bn-cp-∂p.--

Po-h-Im-cp-Wy{]-hÀ-¯-\w Hm-a-√q¿: sk‚ v ]o-t‰-gv-kv Atkm-kn-tb-j-s‚ Po-h-Im-cpWy {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ `m-K-ambn Cu-h¿-j-sØ Hm-Wm-tLmjw \m-ep-∂m-°m¬ -Xo-cwNm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ Ip-´n-Itfm-sSm-∏w B-tLm-jn-°pw. C∂v cm-hn-se ]-Øn-\v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ^m. tPm-k-^v ]n. h¿-Ko-kv A-

s]-cp-¶mÄ B-cw-`n-¨p

tIm-g-t©-cn: sa-gp-th-en sk‚ v sX-tc-km-kv a-e-¶-c ItØm-en-°m tZ-hm-e-b s]-cp-∂mƒ B-cw-`n-®p. H-Iv-tSm-_¿ c-≠n-\v k-am-]n-°pw. Rm-b-dm-gv-N hn-Im-cn ^m tPm-jz amth-en¬ sIm-Sn-tb-‰n-b-tXm-sS-bm-Wv N-S-ßp-Iƒ B-cw-`n-®Xv. sh-≈n-, i-\n, Rm-b¿ Zn-h-k-ß-fn¬ ssh-Io-´v B-dn-\v t]m-´ Un-ssh≥ Sow \-bn-°p-∂ [ym-\-hpw, 30\v ssh-Io-´v Znhy-Im-cp-Wy B-cm-[-\-bpw \-S-°pw.H-Iv-tSm-_¿ H-∂n-\v ssh-Io-´v B-dn-\v Nm-Wm-ti-cn¬ tam\-®-s‚ `-h-\m-¶-W-Øn¬ \n-∂pw dm-k-bpw k-am-]-\-Zn-h-kam-b _p-[-\m-gv-N d-h tPm¨ ]p-Ø≥-hn-f-bn¬ tIm¿ F-∏nkv-tIm-∏m-bp-sS ap-Jy-Im¿-Ωn-I-Xz-Øn¬ Xn-cp-\mƒ Zn-hy-_en-bpw Xp-S¿-∂v t\¿-®-hn-f-ºpw sIm-Sn-bn-d-°-hpw \-S-°pw. F-√m-Zn-h-k-hpw ssh-Io-´v 4.-30\v ^m k-J-dn-bm-kv s\-Sn-bIm-em-bn¬, ^m sk-_m-Ãy≥ In-g-t°-Xn¬, ^m tPm-k-^v Xp-≠n-bq-g-Øn¬, ^m h¿-Ko-kv im-ap-th¬ F-∂n-h-cp-sS apJy-Im¿-Ωn-I-Xz-Øn¬ Ip¿-_m-\-bpw \-S-°pw.-

ß-fpw tI-{μo-I-cn-®v X-an-gv kwL-ß-fp-sS ]-W-∏n-cn-hp-Iƒ hym-]-I-am-Wv. B-bn-cw cq-]-bv°v 250 cq-] ]-en-i hm-ßp-∂ C°q-´¿ B-gv-N-I-fn-se -]-e Zn-hk-ß-fn-em-bn ]n-cn-hn-s\-Øn ]Ww hm-ßp-I-bm-Wv sN-øp-∂Xv. Nn-e ÿ-ß-fn¬ C-Ø-cw Xan-gv-kw-L-ß-sf Ip-Spw-_-{io, A-b¬-°q-´-߃, hn-hn-[ k-apZm-b kw-L-S-\-Iƒ, bp-h-P-\ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h X-S-™v Xm-°o-Xv \¬-Ip-I-bpw \m-´pIm¿ I-Sw hm-ßn-b ]-Ww ]-eni Iq-Sm-sX a-S-°n-s°m-Sp-Øv ]n-¥n-cn-∏n-°p-I-bpw sN-bv-sX¶n-epw F-Xn-¿-°p-∂-h-cp-sS km∂n-[y-an-√m-Ø ÿ-e-ß-fn¬ C-

l-Öv ]-T\-¢m-kpw bm-{X-b-b-¸pw

\yq-\-]-£ hn-cp-² \n-e-]m-Sp-I-fn \n-¶v kÀ-¡mÀ hmÀ-jn-I k-t½-f-\w ]n-´n-cn-b-Wsa¶v

a-Æ-Sn: Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\Øp¬ ap-A-√n-ao≥ A-`n-ap-JyØn¬ a-Æm-Sn ap-kv-enw P-am-AØn¬ h-®v l-÷v ]T-\-¢m-kpw lm-Pn-am¿-°v bm-{X-b-b-∏pw Pam-A-Øv ]-cn-[n-bn¬ \n-∂v dm¶v I-c-ÿ-am-°n-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v k-Ωm-\-Zm-\-hpw \-S-Øn. a-Æ-Sn ap-kv-enw P-am-A-Øv Camw k-enw jm au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Un.-sI.-F-¬.-Fw A-Sq¿ taJ-em {]-kn-U‚ v l-_o-_p-√m au-e-hn A-[y--£-X h-ln-®p. A–p¿-d-low au-e-hn, F sI DΩ¿ au-e-hn kw-km-cn-®p.

A-Sq¿; C-μn-cm-hn-Im-kv tbm-P\ ]-≤-Xn {]-Im-cw ]n-∂m-° \yq-\-]-£ hn-`m-K-߃-°v A\p-h-Zn-®n-´p-≈ `-h-\-\n¿-am-W ]-≤-Xn-bn¬ ap-kv-enw \yq-\-]£-߃-°v 47% {]-Xn-\n-[yw A\p-h-Zn-® tI-{μ D-Ø-c-hv \-S-∏m°m≥ I-gn-bn-s√-∂ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sv ap-kvenw P-\-hn-`m-K-Øn-\v I-\-Ø Xn-cn-®-Sn-bm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. C-Ø-cw \yq-\-]-£ hn-cp-≤ \n-

e-]m-Sp-I-fn¬ \n-∂v k¿-°m¿ ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂v dm-hp-Ø¿ sh¬-s^-b¿ skm-ssk-‰n ASq¿ Xm-eq-°v I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. tbm-K-Øn¬ Xm-eq-°v {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Zm-en ]m-d-bv-°en-¬ A-[y-£-X h-ln-®p.A-–p¬ e-Øo-^ ]-¥-fw, djo-Zv A-en sIm-®p-hn-f-bn¬, ]n Sn \-ko¿, _n-Pp, sk-bv-Zv ap-lΩ-Zv, d-jo-Zv, l-\o-^m- dm-hpØ¿ kw-km-cn-®p.

t{Sm-fn-Mv \-S-Ø-W-sa-∂pw IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p.-A-Sq¿: G-gw-Ip-fw h-eym-Ip-fw G-em-bn¬ aq-∂p-h¿-jw-h-sc {]m-b-ap-f-f d-_¿-a-c-߃ sh-´n\-in-∏n-®-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw Ip-‰-°msc A-d-kv-‰v -sN-ø-W-sa-∂pw ASq¿ tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p.--Cu B-h-iy-ap∂-bn-®v ap-Jy-a-{¥n-°pw B-`y¥-c-a-{¥n-°pw \n-th-Z-\w \¬In. tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fm-b tX-c-I-Øv a-Wn, G-gw-Ip-fw APp, ]-g-Ip-fw in-h-Zm-k≥, tXm∏n¬ tKm-]-Ip-am¿, ]n -sI ap-cfn, ]n hn-P-b-Ω, ]n sP P-bnw-kv ÿ-ew k-μ¿-in-®p.--

Npcp¡¯nÂ

°v sIm-Sp-°p-∂-h-cpw Cu `m-Kß-fn¬ Ip-d-h-√. ]-Xn-\m-bn-cw ap-X¬ e-£-ß-ƒ h-sc ]-en-ibv-°v sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂ C-°q´¿ C-cp-N-{I-hm-l-\-ß-fn-epw a‰pw I-d-ßn-\-S-∂v ]-en-i ]n-cn°p-I-bpw cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ Kp-≠-I-sf Iq-´n ho-Sp-I-fn¬ Ib-dn `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. F-∂m¬ t]m-en-kn-se Xs∂ H-cp-hn-`m-K-Øn-s‚ k-lmb-hpw ]n≥-_-e-hpw aq-ew C-Øc-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°m≥ A-[n-Ir-X¿ a-Sn-°p-I-bmWv. Pn-√-bn-se ]-´n-I-P-m-Xn tIm-f-\n-I-fn-epw ]n-∂m-° kmº-Øn-I-ÿn-Xn-bp-≈ P-\߃ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂ ÿ-e- -

hmÀ-jn-I-hpw Hm-Wm-tLm-j-hpw

A-Sq¿: I-cp-hm-‰ {^-≠v-kv bp-h-P-\-th-Zn-bp-sS hm¿-jn-Ihpw Hm-Wm-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bpw hn-hn-[ Im-cp-Wy {]-h¿Ø-\-ß-tfm-Sp-Iq-Sn B-tLm-jn-®p. s]m-Xp-k-tΩ-f-\w B-`y¥-c a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ D-Ω≥ tXm-a-kv A-[y-£-X-hln-®p. t\m-´p-_p-°v hn-X-c-Ww Im¿-jn-I hn-I-k-\ _m-¶v {]-kn-U‚ v G-gw-Ip-fw A-Pp \n¿-h-ln-®p. Hm-W-∏p-S-h hn-Xc-Ww ]-∂n-hn-g _m-¶v {]-kn-U‚ v sI. hn-[p-hpw F-kv.-Fkv.-F¬.-kn A-hm¿-Up-Zm-\w ]-g-Ip-fw _m-¶v {]-kn-U‚ v ]g-Ip-fw in-h-Zm-kpw Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿ a-tl-jv-Ip-am-dpw \n¿-h-ln-®p.]-d-t°m-Sv h-S-°v: Ip-d-h¿ a-lm-k-` 32 mw \-º¿ im-J-bp-sS B-dm-a-Xv hm¿-jn-I k-tΩ-f-\-hpw sF.-F.-F-kv dm-¶v tP-Xmhv _n-Pn sI. _m-e-\v kzo-I-c-W-hpw Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-eq-°v bq-Wn-b≥ {]kn-U‚ v hn.-F. Ip-am-c≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. \-K-c-k-`m t£-a-Im-cy kv-‰m≥-Unw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ tUm. i-in-Ipam¿ ap-Jy-{]-`m-j-W-hpw sIm-®p-sN-dp-°≥ ]q-gn-°m-Sv, kn-Pn jn-_p, sI. l-cn-{]-km-Zv, tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn-°¬, sI. kp-Ip, kp-Pm-X, cm-tP-jv, c-ho-N-{μ≥, k-Xo-jv-Ip-am¿, kp[m c-hn-N-{μ≥ F-∂n-h¿ {]-kw-Kn-®p.]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn ]n.-kn. cm-P≥ ({]-kn-U‚ v), sI. kp-\n¬ (sk-{I-´-dn), cm-P-Ω I-√p-hn-f-bn¬ ({S-j-d¿), Sn.-kn. c-ho-{μ≥ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), F≥. Xp-f-ko-[-c≥ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), k-Xo-jv-Ip-am¿, i-¶-c≥, in-h-cm-P≥, Ku-cn-°p-´n (I-Ωn-‰n-bw-K-߃) sX-c-s™-Sp-Øp.-

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn _-Êpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v 10 t]À-¡p ]-cn-¡v A-Sq¿: Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ sX-ßpwXm-c A-ºm-Sn P-M-j-\n¬ sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn th-Wm-Sv _ pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v 10 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cmhn-se 11\m-Wv kw-`-hw. Im-bwIp-f-Øp-\n-∂pw ]p-\-eq-cn-te°p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn th-Wm-Sv _- pw FXn-tc h-∂ tem-dn-bp-am-Wv A-]I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. _- n-s‚ ap-ºn-ep-≠m-bn-cp∂ Hm-t´m-dn-£ s]-s´-∂v t{_°v-sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Hmt´m-bn-en-Sn-°m-Xn-cn-°m≥ ]p-dsI h-∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn

B-Zn-¡m-«v Ip-f-§-c-þ-Ip-S-i-\m-Sv sI.--sF.--]n \oÀ-¸m-ew A-]-I-Sm-h-Ø-bnÂ

A-Sq¿: B-Zn-°m-´v Ip-f-ß-cbn¬-\n-∂pw B-cw-`n-®v Ip-S-i\m-Sv tdm-Un-se-Øp-∂ sI.--sF.-]n-bp-sS c-≠m-a-sØ h-en-b \o¿-∏m-ew tNm¿-s∂m-en-®v A]-I-Sm-h-ÿ-bn¬. G-I-tZ-iw 80 A-Sn D-b-c-Øn-em-Wv Cu ]mew I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. A-Xn\p-ap-I-fn-eq-sS tdm-Upw I-S-∂pt]m-hp-∂p-≠v.-]m-e-Øn-s‚ C-cp-h-i-tØbpw ssI-h-cn-Iƒ ]-e-bn-S-Øpw X-I¿-∂ \n-e-bn-em-Wv. c-≠ph¿-jw-ap-ºv \o¿-∏m-e-Øn-\v apI-fn-ep-≈ ]m-X-bn-eq-sS \-S-∂ph-∂-bmƒ ssI-h-cn X-I¿-∂-`mK-Øp-\n-∂pw Xm-sg ho-Wv a-cn®n-cp-∂p. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v \o¿-∏m-e-Øn-\v ap-I-fn-eq-sS-bp-≈ tdm-Un-s‚ C-cp-h-i-hpw I-cn¶¬-`n-Øn \n¿-an-®v K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Imem-Im-e-ß-fn¬ A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ \-S-Øn X-I¿-∂ ssI-h-cnIƒ ]p-\-ÿm-]n-°m-\pw tNm¿® ]-cn-l-cn-°m-\pw A-[n-Ir-X¿ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn°p-∂n-√.--700 ao-‰¿ \o-f-ap-≈ \o¿-∏m-ew 80 A-Sn D-b-c-Øn-emWv kv-Yn-Xn-sN-øp-∂-Xv. C-Xn-s‚ tIm¨-{Io-‰v `m-KØn-s‚ kn-an‚ v πm-kv-‰-dn-Mv Cf-In I-ºn sX-fn-™p-Im-Wm-hp∂ \n-e-bn-em-Wv. Zn-h-k-߃ I-gn-bp-t¥m-dpw tNm¿-® Iq-Sn-h-

t∏m-g-pw ]-W-∏n-cn-hv hym-]-I-amWv. C-h¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv ]cn-tim-[-\-tbm \-S-]-Sn-tbm CXp-h-sc D-≠m-bn-´n-√. A-\-[nIr-X ]-W-an-S-]m-Sp-Im-sc-bpw tª-Up-Im-sc-bpw Ip-dn-®v s]mXp-P-\-߃-°v hn-h-cw \¬-Imsa-∂pw C-h c-l-ky-am-bn kq£n-®v \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw D-∂-X t]m-en-kv D-t±ym-K-ÿ¿ B-h¿-Øn-® v-hy-‡-am-°p-∂ps≠-¶n-epw Cu hn-h-c-ß-fn≥ ta-ep-≈ \-S-]-Sn-°v Np-a-X-e-s∏Sp-Øp-∂ D-t±ym-K-ÿ¿ A-gn-aXn-°v Iq-´p-]n-Sn-°p-∂-Xm-Wv Ch¿ ]n-Sn-bn-em-hm≥ X-S- -sa∂m-Wv hym-]-I-am-b B-t£]w.

G-gw-Ip-fw: h-eym-Ip-fw G-emb-bn-se d-_¿-ssØIƒ sh-´n\-in-∏n-® km-aq-ln-I-hn-cp-≤-sc A-d-kv-‰v- sN-øm-Ø t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ kn.--]n.--Fw G-gw-Ipfw h-S-°v tem-°¬ I-Ωn-‰n {]Xn-tj-[n-®p. Xn-cp-thm-W-Zn-hkw cm-{Xn-bn-em-Wv G-gw-Ip-fw h-eym-Ip-fw G-em-bn-se B-bnc-Øn-e-[n-Iw-h-cp-∂ d-_¿ssØ-Iƒ km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ sh-´n-\-in-∏n-®-Xv. c-≠p-h¿-jw-h-sc {]m-b-am-b d-_¿-ssX-I-fm-Wv \-in-∏n-°s∏-´-Xv.\ -- m-´n¬ k-am-[m-\ A-¥co-£w \n-e-\n¿-Øm≥ A-{I-ankw-L-sØ I-s≠-Øn D-S≥ Ad-kv-‰v- sN-øm≥ t]m-en-kv X-ømdm-h-Ww. t]m-en-kv cm-{Xn ]-

[y-£-X-h-ln-°pw.-

I-tem-Âk-hw A-Sq¿: Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv ASq¿ Un-kv-{Sn-Iv-Sv k¨-tU-kvIqƒ I-tem-’-hw A-Jn-e a-e¶-c _m-e-k-am-Pw sk-{I-´-dn ^m. dn-©p ]n tIm-in D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. A-Sq¿ Un-kv-{Sn-IvSv C≥-kv-s]-Iv-S¿ F -hn tPm¿Pv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. `-{Zmk-\ U-b-d-Iv-S¿ {]-^. tPm-kv hn tIm-in ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn.-

_-kv h-e-tØm-´v Xn-cn-°-sh F-Xn-tc h-∂ tem-dn-bp-am-bn Iq´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ _- ns‚-bpw tem-dn-bp-sS-bpw ap≥-hiw X-I¿-∂p. Xp-S¿-∂v ^-b¿t^m-gv-kv F-Øn sIm-cp-Øp-InS-∂ hm-l-\-߃ ^-b¿ F≥Pn≥ D-]-tbm-Kn-®v h-en-®p-\o°n tdm-U-cp-In-te-°v am-‰n-bn-SpI-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v A-c-aWn-°q-tdm-fw sI.-]n tdm-Un¬ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. \q-d-\mSv sIm-´-bv-°m-´v h-S-t°-Xn¬ tim-`(40), sX-ß-aw i-c-Øv-`-h\n¬ eo-em-Ω(46), h-b-em \m-

cm-b-W hn-em-kw Pm-\-In(70), A-Zn-°m-Sv Ip-f-ß-c ap-l-Ω-Zvjm a≥-kn-en¬ k-eo-\(46), BZn-°m-Sv Ip-f-ß-c kz-tZ-in dwem(34), Ip-c-ºm-e I-S-am≥-Ip-fØn¬ ta-cn-°p-´n(60), sX-∑-e H‰-bv-°¬ cm-tP-{μ hn-em-kØn¬ im-¥(63) Im¿-Øn-I-∏≈n ]p-f-aq-´n¬ t{K-kv-hn-√-bn-¬ t{K-kn(41), iq-c-\m-Sv ]-Xm-cw ª-kn `-h≥ F-en-k-_-Øv(43), sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn ss{U-h¿ Im-bw-Ip-fw th-Wm-Sv Nn-d-bn¬ cm-[m-Ir-jv-W ]n-≈(46) F-∂nh¿-°m-Wv ]p-cp-t°-‰-Xv. C-h-sc Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ sX-ßpw-Xm-c A-Sq¿ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ A-ºm-Sn P-Mv-j-\n¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn th-Wm-Sv _- pw {]-th-in-∏n-®p.tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

U-bm-en-kn-kv ^u-t−-j-³ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

"s]m-bv-I-bn Ip-am-c-Kp-cp-tZ-h-sâ ]m-«p-IÄ ]mTy-]-²-Xn-bn DÄ-s¸-Sp-¯-Ww'

ssa-e-{]: sk‚ v tPm¿-Pv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv h-en-b-]-≈n-bnse kw-bp-‡ bp-h-P-\-{]-kvYm-\-Øn-s‚ ]-Ømw hm¿-jn-Ihpw Im-cp-Wy-kv-]¿-iw U-bmen-kn-kv ^u-t≠-j-s‚ D-Zv-LmS-\-hpw Xp-º-a¨ `-{Zm-k-\ bph-P-\-{]-kv-Ym-\w ssh-kv {]kn-U‚ v ^m. hn¬-k¨ am-Xyp \n¿-h-ln-®p. {]-kn-U‚ v d-h.-^m. K-{_ntb¬ tPm-k-^v-A-[y-£-X-hln--®p. d-h. Sn -Fw i-ap-th¬ tIm-¿-˛-F-∏n-kv-tIm-∏, kp-_n≥ ]m-∏-®≥, \n-Xn≥ F-kv. tPm¿Pv kwkm-cn®p. -

tIm-g-t©-cn: \-thm-Ym-\ tIc-f-Øn¬ kzm-X-{¥y-Øn-s‚bpw k-a-Xz-Øn-s‚-bpw Nn-¥Iƒ-°v Xn-cn sX-fn-bn-® s]m-bvI-bn¬ Ip-am-c-Kp-cp-tZ-h-s‚ ]m´p-Iƒ ]mTy-]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂v km-ln-XyIm-cn km-dm tPm-k-^v ]-d-™p. A-Sn-a-I-fm-°-s∏-´ F-√m-hn-`mKw P-\-߃-°pw hn-tam-N-\Øn-s‚ kz-]v-\-am-Wv Ip-am-c-Kpcp-hn-s‚ Nn-¥-I-fn-epw {]-hrØn-bn-epw \n-d-™p-\n-∂-sX∂v A-h¿ ]-d-™p. B-Zn-b¿ Zo-]w am-kn-I kp-

h¿-W-Pq-_n-en B-tLm-j߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p C-h¿. tbm-K-Øn-¬ ]n.-B¿.-Un.-F-kv {]-kn-U-‚ v kn ]n Zm-tam-Z-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. C.-‰n. cm-a≥, Fw.-Pn bq-

\n-th-gv-kn-‰n kv-Iqƒ Hm-^v set‰-gv-kv U-b-d-Iv-S¿ ]n F-kv cm[m-Ir-jv-W≥, v Fw F-kv Ip-´∏≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Un cm-P≥, Fw F≥ i-in-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-09-24  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-09-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you