Page 1

{]mtZ-inIw

16 k]v-Xw_¿ 2013 Xn¶ƒ

Xn-cp-thm-W-t¯m-Wn-¡v h-c-thÂ-¸p \Â-In

]cn-]mSn „hm-g-ap-´w In-g-°v:]p-Xp-]-d-

ºv bp-h-[m-c B¿-Sv-kv Bv‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s‚ hm¿-jnI-hpw Hm-Wm-tLm-j-hpw-˛-cmhn-se 9.--00. „A-Sq¿ K-h. bp.--]n.--F-kv.:-- ASq¿ s^-Ãv-˛2013˛ cm-hn-se 9.--00. „]p-d-a-‰w X-®-aw sk‚ v tPmk-^v a-e-¶-c I-tØm-en-° tZhm-e-b Hm-Un-t‰m-dn-bw: ]p-d-a‰w Pm-{K-Xm k-an-Xn-bp-sS H∂mw hm¿-jn-I-hpw Hm-WmtLm-j-hpw-˛-cm-hn-se 9.--00.

Nn-In-Â-km k-lm-bw \Â-In dm-∂n: sF-Ø-e aq-gn-°¬ kpIp-am-cn-bp-sS Nn-In-¬-k-bv-°mbn P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ dm-∂n-bn-se hnhn-[ hn-Zym-`ym-k k-ÿm-]-\ß-fn¬ \n-∂pw k-am-l-cn-® Xp- Hm-W-hn-`-h-ß-fp-am-bn Im-´q-cn¬ \n-∂p a-ßm-´v `-´-Xn-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-d≥-ap-f I Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn ]n t£-{X-Øn-te-°v Xn-cp-thm-W-tØm-Wn ]p-d-s∏-Sp-∂p hn-a-em-Zn-Xy ssI-am-dn. Sn H Gen-bm-kv tbm-K-Øn¬ A-[y£-X- h-ln-®p. P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv, knkv-‰¿ lm-Øq-\m ^u-t≠j≥, dm-∂n F≥.--B¿.--sF, FIv-kv F≥.--B¿.--sF, ]n.--sP.--Sn {Skv-‰v F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡ Hm-Wm-tLm-j-hpw tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v s_-∂n ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-dn-bm-t°m-kv am¿ Cu-hm-\n-tbm-kv sa-{Xm-t∏m-eoØ, t]-´ ap-kv-eow P-am A-Øv ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ a-W¬ C-Ø-c-Øn-ep-≈ A-\-[n-Ir-X - tUm kvv-Izm-Uv c-l-ky-am-bn IC-amw Sn -Fw A-_v-Zp¬ e-Øo- am-^n-b ho-≠pw k-Po-h-am-hp- a-W¬-°-S-Øv hym-]-I-am-bn-cn- S-hp-I-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S^v au-e-hn, ]n F≥ \o-e-I- ∂p.---Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ i- °p-∂-Xv. A-\-[n-Ir a-W¬-hm- Øp-∂p-s≠-¶n-epw ^-e-{]-Z-amWvT≥ \-ºq-Xn-cn kw-km-cn-®p. ‡-am-b C-S-s]-S¬ aq-ew ]n-¥n- c¬ hym-]-I-am-bn-´p-≈-Xv B- hp-∂n-√. cm-{X-Im-e-ß-fn¬ \-Scn-™ a-W¬ am-^n-b-Iƒ \-Zn- d≥-ap-f, tIm-bn-{]w tÃ-j≥ ]- °p-∂ a-W-eq-‰n-\v t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-cp-sS H-Øm-i-bpw DI-fp-sS a-c-W-a-Wn ap-g-°n ho- cn-[n-bn-I-fn-em-Wv. ]-º-bm¿ I-S-∂p-t]m-hp-∂ s≠-∂p-≈ B-t£-]w C-tXm≠pw Xn-cn-s®-Øp-I-bm-Wv. tI{μ-]-cn-ÿn-X a-{¥-m-e-b-Øn- tIm-g-t©-cn, B-d≥-ap-f, hm-g- sS D-b¿-∂n-´p-≠v. dm-∂n: U-ªyp.--Fw.--C bq-Øv s‚--tbm kw-ÿm-\ ]-cn-ÿn °p-∂w, Im-´q¿, A-bn-cq¿,sN-dpt]m-en-kv ss{U-h¿-am¿, Pn.--s^-tem-jn-∏v kw-ÿm-\ P-\- B--Lm-X I-Ωn-‰n-bp-sS-tbm A- tIm¬-∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-em- Un.---Nm¿-Pv F-∂n-h-cm-Wv C-h-cpd¬ Iym-w-]v 17 ap-X¬ 19 h-sc \p-a-Xn C-√m-sX \-Zn-I-fn¬ \n- Wv a-W¬-°-S-Øv \-S-°p-∂-Xv. sS {]-[m-\ G-P‚ v am-cm-bn {]sIm-c-´n sI.--Sn.--Un.--kn Xo¿-Ym-S- ∂v a-W¬ hm-cm≥ ]m-Sn-s√-∂v a-W¬-°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏- h¿-Øn-°p-∂-sX-∂m-Wv A-dn\ tI-{μ-Øn¬ \-S-°pw. P-\- l-cn-X ss{S-_q-W-en-s‚ D-Ø- ´v G-‰-hpw Ip-d-™ tI-kp-Iƒ bm≥ I-gn-bp-∂-Xv. A-\-[n-Ir-Xd¬ sk-{I-´-dn sI Fw ]u-tem- c-hv Im-‰n¬-∏-d-Øn-bm-Wv Pn-√- c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv ]- am-bn a-W¬ hm-cp-∂-Xm-bp-≈ kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-bn-ep-S-\o-fw \-Zn-I-fn¬ \n-∂v Ø-\w-Xn-´ tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn- c-l-ky-hn-h-cw tÃ-j-\n¬ e-`nA-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-S- em--Wv. tIm-∂n tÃ-j≥ ]-cn-[n- ®m¬ D-tZym-K-ÿ¿ Cu hn-hbn¬ I-gn-™ c-≠v am-k-Øn-\n- cw B-Zyw ssI-am-dp-∂-Xv a-W]-¥-fw: sa-gp-th-en ]-Zv-a-\m- Øp-∂-Xv. Pn-√-bn-eq-sS I-S-∂p-t]m-hp- sS 15 Hm-fw tI-kp-I-fm-Wv c-Pn- ¬ am-^n-b-Iƒ-°m-Wv. C-Ø-ct`m--Z-bw l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ π-kv-Sp hn-`m-K-Øn¬ K- ∂ \-Zn-I-fm-b A-®≥-tIm-hn¬, kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. G-\m- Øn¬ tÃ-j-\n¬ hn-h-cw \¬Wn-X-Øn-\v K-Ãv A-[ym-]-I- ]-º, a-Wn-a-e-bm¿ F-∂n-hn-S- Øv, A-Sq¿- kv-t‰-j-\p-I-fn-¬ 25 Ip-∂-h-cp-sS t^m¨ \-º¿ cs‚ H-gn-hp-≠v. Xm¬-∏-cy-ap-≈- ß-fn¬ \n-∂m-Wv a-W¬-hm- Hm-fw tI-kp-I-fpw C-Ø-c-Øn- l-ky-am-bn C-h¿-°v ssI-am-dpv.--- -Xn- I-bpw sN-øp-∂-Xm-bn ]-d-b-s∏h¿ 23\v cm-hn-se 10\v Hm-^n-kn- c¬ X-Ir-Xn-bm-bn \-S-°p-∂-Xv. ¬ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≠C s\ XpS ¿∂ v Fk ] v . --nb ps S jm- Sp-∂p. C-Ø-c-Øn¬ a-W¬ amaq∂ pa mk ß ƒ° v tij a mW v se-Ø-Ww.

tIm-g-t©-cn: B¿-∏p-hn-fn-Ifpw h-≈-∏m-´n-s‚ B-c-h-ß-fpam-bn Xn-cp-thm-W-tØm-Wn-°v h-c-th¬-∏p \¬-In. Hm-W-Øns‚ h-c-h-dn-bn-®v B-Nm-cm-\pjvTm-\-ß-tfm-sS D-{Xm-S-cm-{Xnbn-em-Wv Xn-cp-hm-d-∑p-f-b-∏-\v Hm-W-hn-`-h-ß-fp-am-bp-≈ tXmWn F-gp-∂-≈n-b-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 6.-30\v Im´q¿ a-lm-hn-jv-Wp-t£-{X I-Shn¬ \n-∂pw tXm-Wn B-d-∑p-fbv-°v ]p-d-s∏-´p. aq-ew \m-fn¬ Ip--am-c-\-√q-cn-se C-√-Øp-\n∂pw ]p-d-s∏-´ a-ßm-´v `-´-Xn-cn°v cm-hn-se 11\v t£-{X-°-S-hn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In-b-tXm-sS N-S-ßp-Iƒ-°v Xp-S-°-am-bn. Bd-∑p-f-bn¬ \n-∂pw tNm-Xn A-fhn-eq-sS sIm-≠p-h-∂ s\-√n\pw ]m-c-º-cy co-Xn-bn¬ Ip-

Pn-Ã-bn a-W am-^n-b ho-−pw k-Po-hamhp¶p

bq-¯v s^-tem-jn-¸v P-\-d Iym-w-]v

A-[ym-]-I- H-gn-hv

^n-b-I-sf k-lm-bn-°p-∂ t]men-kv D-tZym-K-ÿ¿-°v e-`n-°p∂-Xv 10,000 ap-X¬ 30000 cq-] -hsc-bm-Wv am-k-h-km-\w C-h¿ \¬-Ip-∂-Xv. \-Zn-bn¬ \n-∂v A\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ hm-cp-∂Xm-bp-≈ hn-h-cw B-d≥-ap-f tÃ-j-\n¬ hn-h-cw \¬-In-b bp-hm-hn-s\ a-W¬ am-^n-b tXSn-∏n-Sn-®v a¿-±n-® kw-`-h-hpw D≠m-bn-´p-≠v. {Iq-c-am-bn a¿-±-\ta-‰ bp-hm-hv C-t∏m-gpw Nn-In¬k-bn-em-Wv. Pn-√m I-e-Œ¿-am-cm-bn-cp-∂ ]n th-Wp-tKm-]¬, hn F≥ PntX-{μ≥ F-∂n-h-cp-sS i-‡-amb C-S-s]-S-ep-I-fm-Wv a-W¬ am^n-b-Iƒ-°v H-cp-]-cn-[n-h-sc Xncn-®-Sn \¬-In-bn-cp-∂-Xv. Im-eh¿-jw i-‡-am-b-t∏mƒ \-Zn-Ifn¬ a-W¬ \n-d-™-tXm-sS-bmWv am-^n-b ho-≠pw k-Po-h-ambn-cn-°p-∂-Xv.

\n-tcm-[n-¨ ¹m-Ìn-Iv I-h-dp-IÄ tIm-¶n-bn kp-e-`w

hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc kn.--]n.--sF. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kn-hn¬ tÃ-j-\p ap-ºn¬ \-S-∂ km-bm-” [¿-W kn.--]n.--sF. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n {]-km-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-£-c-ap-ä-¯v- \n-s¶m-cp "Ip-«n-¸-{Xw' ]- Ø - \ w- X n- ´ : C- e - ¥ q¿ CS- ∏ - c n- b m- c w F- k v .- F - ≥.-- U n.-]n kv - I q- f n¬ Ip- ´ n- I ƒ ]pd- Ø n- d - ° p- ∂ H- c p ]- { X- a p≠v v . Ip- ´ n- ∏ - { Xw F- ∂ t]- c n¬ B- g v - N tXm- d pw ]p- d - Ø n- d - ß p- ∂ Cu ]{X- Ø n¬ Ip- ´ n- I ƒ Ah- c p- s S c- N - \ - I ƒ t\cn- ´ v {]- k n- ≤ o- I - c n- ° p∂p. Iq- S m- s X hm- ¿ - Ø mti- J - c - W w, t^m- t ´m ti- J - c - W w, F- U n- ‰ n- M v , C- √ - k v - t {S- j ≥ F- ∂ n- h \n¿- h - l n- ° p- ∂ - X pw Ip- ´ nI- f m- W v . C- X n- \ m- b n kv - I qfn- s e ao- U n- b ¢- ∫ n- s ‚ t\Xr- X z- Ø n¬ Ip- ´ n- I ƒ am{X- a p- ≈ ]- { Xm- [ n- ] k- a n- X n cq- ] o- I - c n- ® p. hn- h n- [ ¢mkp- I - f n¬ ]Tn- ° p- ∂ Ip- ´ nIƒ X- ø m- d m- ° n- b hm¿- Ø I- f pw km- l n- X y- k r- „ n- I fpw ]- { Xm- [ n- ] k- a n- X n tiJ- c n- ® p. ]- { Xw {]n‚ v F- S p°p- ∂ - X p- h - s c- b p- ≈ F- √ m tPm- e n- I - f pw Ip- ´ n- I ƒ \n¿h- l n- ® p- h - c p- ∂ p. C- X n- t \m- S - I w {]- [ m- \

^ o - ® - t]- c n- e p- ≈ s^- b v - k v - _ pd p - °v t]- P n- e pw Ip- ´ n- ∏ - { Xw hm- b n- ° m≥ I- g n- b pw. C- h cp- s S {]- h ¿- Ø - \ w C- h n- S w sIm- ≠ v Xo- c p- ∂ n- √ . ^n- e nw s^- Ã n- h ¬, \nth- Z - \ - ß ƒ, N¿- ® - I ƒ, Aß- s \ Ip- ´ n- ∏ - { X- ° m¿ h- f sc Xn- c - ° n- e m--W v . ]- t £ C- s Xm- ∂ pw ]T- \ - s Ø _m[n- ° p- ∂ {]- i v - \ - a n- √ . sj^o- J v kw- ` - h w \- S - ∂ t∏mƒ C- h ¿ sh- d p- s X- b ncp- ∂ n--√ . ¢m- k p- I - f n¬ Imw]- b n- ≥ \- S - Ø n. Ip- ´ n- I - f p- s S H- ∏ v ti- J I - cn- ® v ap- J y- a - { ¥n- ° v \n- h - t Zf m - b n \w A- b - ® p. P- \ - k - º ¿- ° F - g p - Ø - ]- c n- ] m- S n- b p- s S am- X r- I —≥, Sm- t Km¿, Kp- ≠ ¿- ´ v , a- bn¬ in--i p k- º ¿- ° ]- c nem- e , B≥ {^m- ¶ v F- ∂ n- h - ]m- S n th- W - s a- ∂ m- W v C- h sc Ip-- ´ n- I ƒ A- X - c n- ∏ n- ® p- I - cp- s S B- h - i yw. Hm- W - ∏ - c o- £ - t bm- S - \ pgn- ™ p. Iq- S m- s X tIm¿- W ¿, Im- _- ‘ n- ® v Ip- ´ n- ∏ - { Xw H- m - ^ nhy- a p- I p- f - ß ƒ, Ip- ´ n- k ¨ kv C- t ∏mƒ k- P o- h - a - √ . FtP¿- W - e n- Ã v Xp- S - ß n- b hn- ¶n- e pw Ip- ´ n- I - f p- s S Hm- W hn- [ ]- ‡ n- I - f p- s S A- W n- hn- ` - h - ß ƒ \n- d - ™ hn- t ib- d - ° m- c pw Cu Ip- ´ n- ∏ - { X- jm¬ ]- X n- ∏ p- a m- b n A- S pØ- e - ° w A- W n- b - d - b n¬ °m- c m- W v . C- t ∏mƒ kv - I q- f n- s ‚ ]p- t cm- K - a n- ° p- ∂ p.--

tIm-∂n: \n-tcm-[n-°-s∏-´ πmÃn- I v I- h - d p- I - f p- s S D- ] - t bmKw tIm- ∂ n- b n¬ hym- ] - I - a mhp- ∂ p. ]- © m- b - Ø pw B- t cmKy h-Ip-∏pw Ir-Xy-am-bn ]-cntim- [ - \ - I ƒ \- S - Ø p- I - t bm ]n- g Cu- S m- ° p- I - t bm sN- ø p∂n-√. 30 ssa-t{Im-Wn¬ Ip-d-™ πm- Ã n- I v Iq- S p- I ƒ \n- t cm- [ n®n-´p-s≠-¶n-epw I-®-h-S-°m¿

Uv-\n, I-cƒ, ]n-Øm-i-bw F∂n-h-bp-sS \m-i-Øn-\v Im-c-Wam-hp-∂-Xn-\v ]p-d-sa tlm¿-tamWp-I-fp-sS hy-Xn-bm-\-Øn-\pw C-S-bm-°p-∂p. tS-_nƒ tSm-Un hn-Z-Kv-[-am-b cm-k-]-cn-tim-[-\bv-°v hn-t[-b-am-°n-bm-te Is≠-Øm≥ I-gn-bpw. km-[m-c-W sX-ßn¬ \ns∂-Sp-°p-∂ \o-c-bn¬ A-S-ßnbn-cn-°p-∂ •q-´m-an-Iv, A-kv]m¿-´n-Iv,Xn-tbm-\n F-∂n-ßs\--bp-≈ 17 X-cw cm-k-h-kv-Xp°-fm-Wv A-S-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. C-Xn-s\ cm-k-]-Zm¿-Y-ß-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \n¿-an-® tijw ]p-fn-∏n-°¬ {]-{In-b-bv-°v hn-t[-b-am-°p-∂p. C-ß-s\ sNøp-∂-tXm-sS kvv-]n-cn-‰v h-f-sc Ip-d-®v tN¿-Øm¬ a-Xn-sb-∂mWv ta≥-a ]n-∂o-Sv C-Xn¬ ]-©km-c-bpw bo-Ãv, s]-Ø-Un≥ ]u-U¿ F-∂n-h tN¿-Øv sshZyp-X tam-t´-dp-I-fp-sS k-lm-btØm-sS D-b¿-∂ a¿-±-Øn¬ ª‚ v sN-øp-∂p. C-ß-s\ \n¿-

an-°p-∂ I-≈m-Wv tS-_nƒ tSmUn F-∂ t]-cn¬ jm-∏p-I-fn¬ F-Øp-∂-Xv . C-Xn¬ km-[m-cW--am-bn \n¿-an-°p-∂ I-≈v Iq-Sn tN¿-°p-∂-tXm-sS Ip-Sn-°p-∂-h¿-°v tZ-lm-kz-k-Yyw D-≠mhp-I-bpw, c-‡ N-¿-±n-°p-I-bpw sN-øpw. D-S≥ ssh-Zy-k-lm-bw e-`y-am-bn-s√-¶n¬ In-Uv-\n-, Icƒ F-∂n-h-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n--e-®v a-c-Ww h-sc kw-`-hn°mw. F-∂m¬ C-Xv b-Ym¿-Y I≈n-t\m-Sv km-ayw D-≈-Xn-\m¬ hym-P-am-sW-∂v I-s≠-Øm≥ I-gn-bp-I-bn-s√-∂v Pn-√-bn-se D∂-X F-Iv-ssk-kv D-tZym-Kÿ≥ ]-d-bp-∂p. \n-e-hn¬ kw-ÿm-\-Øv sI--an-°¬ em-_p-Iƒ D-≈-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-®n, tImgn-t°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv. C-hn-sS-\n-∂v ]-cn-tim-[-\-^ew F-Øm≥ ssh-Ip-∂-Xpw DtZym-K-ÿ¿-°v _p-≤n-ap-´p-≠m°p-∂p.-kw-ÿm-\-Øv I-≈v ]cn-tim-[-\-°m-bn F-Iv-ssk-kv

C- h \n¿- _ m- [ w D- ] - t bm- K n°p-∂p. Hm-W-°m-e-am-b-sXmsS I-®-h-Sw h¿-[n-®n-cn-°p-Ibm-Wv. ]-cn-k-c-Øn-\pw B-tcm-KyØn-\pw lm-\n-I-c-am-b πm-Ãn°n- s ‚ A- a n- X - a m- b D- ] - t bmKw X- S - b p- ∂ - X n- \ pw \- i n- ∏ n°p- ∂ - X n- \ pw B- t cm- K y h- I p∏n-\m-Wv Np-a-X-e. C-Xv A-h¿ sN-øm-dn-√.

Øn-b A-cn-°pw H-∏w Hm-W-kZy--°p-≈ h-´-ß-fpw t£-{XØn¬ X-øm-dm-°n-bn-cp-∂p. Bd-∑p-f t£-{X-Øn-se sI-Sm-hnf-°n¬ sX-fn-bn-°m-\p-≈ Zo-]hp-am-bn `-´-Xn-cn tXm-Wn-bn¬ I-b-dn-b-tXm-sS a-‰v hn-`-h-ßfpw I-b-‰n tXm-Wn-bn¬ I-bdm≥ A-h-Im-in-I-fm-b Im-´q-cnse 18 \m-b¿ X-d-hm-´n-se {]-Xn\n--[n-Iƒ-Iq-Sn I-b-dn-b-tXm-sS `-´-Xn-cn bm-{X-bv-°p-≈ \n¿-tZiw \¬-In. F-t´m-sS A-dn-bn∏p tXm-Wn-bpw bm-{X Xn-cn-®p. B-Zyw A-bn-cq¿ aT-Øn-epw ]n∂o-Sv sh-®q¿ a-\-bn-epw Xn-cpthm-W-tØm-Wn-°v kzo-I-cWw \¬-In. Xn-cp-thm-W-\m-fmb C-∂v cm-hn-se B-d-∑p-f t£{X-°-S-hn¬ F-Øp-∂ tXm-Wn°v h-c-th¬-∏p \¬-Ipw.

P-tem-Â-k-hw {S-b d¬ 18\v ]-Ø-\w-Xn-´: B-d≥-ap-f D-{X-´mXn P-e-ta-f \-S-°p-∂ hm-´¿ tÃ-Un-b-Øn-se P-e-\n-c-∏v ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\v 18\v {S-b¬ d¨ \-S-Øm≥ F.----Un.----Fw F-®v k-enw-cm-Pn-s‚ A-[-y-£-Xbn¬ I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ Pn√m-X-e hn-Z-Kv-[ k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {S-b¬ d¨ Zn-h-k-hpw B-hi-y-sa-¶n¬ P-e-ta-f \-S-°p-∂ Zn-h-k-hpw ]p-e¿-s® \m-en-\v aWn-bm¿ Umw Xp-d-°pw. Umw Xp-d-°p-∂ k-a-bw ]-≈n-tbm-S tk-hm-kw-Lw {]-kn-U‚ v, As√-¶n¬ \n¿-tZ-in-°p-∂ {]-Xn\n-[n, dm-∂n X-l-ko¬-Zm¿, ]º P-e-tk-N-\ ]-≤-Xn A-kn v F≥-Pn-\o-b¿, dm-∂n-˛-s]cp-\m-Sv hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ F∂n-h¿ Umw ]-cn-k-c-Øv k-∂nln-X-cm-bn k-a-b-{I-aw D-d-∏p-hcp-Øpw. {S-b¬ d¨ Zn-h-k-hpw P-tem-¬k-h Zn-h-k-hpw cm-hnse 11 ap-X¬ A-Uo. Pn-√m a-Pnkv-t{S-‰v, A-Sq¿ d-h-\yq Un-hn-j\¬ Hm-^n-k¿, Zp-c-¥-\n-hm-cWw sU-]-yq-´n I-e-Iv-S¿, tIm-g-t©-cn X-l-ko¬-Zm¿F-∂n-h-¿ B-d≥-ap-f hm-´¿ tÃ-Un-b-Øn-se P-e-\n-c-∏v \n-co-£n-°pw.

3

k-aq-l \-·-bv-¡v D-e-am-þ-D-a-dm kw-K-aw \m-sf ]- Ø - \ w- X n- ´ : Hm- ƒ C- ¥ y C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m I- Ω n- ‰ n- b p- s S B- ` n- a p- J yØn¬ -k-aq-l \-∑-bv -°v De- a m- ˛ - D - a - d m kw- K - a w F- ∂ t]- c n¬ G- I - Z n- \ sk- a n\m¿ \-S-Øp-∂p. \m-sf cm-hn-se 10\v ]Ø-\w-Xn-´ tlm-´¬ a-Æn¬ do-P≥-kn tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-Øp-∂ ]-cn-]mSn C-amw-kv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v au-em\m ap-l-Ω-Zv Cu-k ^m-Zn¬ a-º-Cu D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Xp-S¿-∂v -]-fin-X [¿aw k-aq-l-Øn¬- F-∂ hnj-b-Øn¬ C-amw-kv Iu¨-

kn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-_v -Zp¿-d-lv -am≥ _m-J-hnbpw -Zm-dp¬ J-Zm F-¥v, F¥n-\v- F-∂ hn-j-b-Øn¬ C-amw-kv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ J-Pm-©n ]n sI kpsse-am≥ au-e-hn-bpw -a-l√v im-‡o-I-c-Ww {]m-tbmKn-I am¿-K-߃- F-∂ hn-jb-Øn¬ ap-l-Ω-Zv A¿-j-Zv \-Zv-hn-bpw (Xn-cp-h-\-¥-]pcw) ¢m-kp-Iƒ \-bn-°p-sa∂v t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n I¨ho-\¿ A-–p¿ d-low au-ehn, Hm-ƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-knU‚ v l-\o-^m au-e-hn, sk-{I-´-dn A-–p¿-d-jo-Zv au-e-hn-bpw A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

K-Xm-K-X-¡p-cp-¡n-\p ]-cn-lm-cw Im-W-Ww dm-∂n: k-ssπ-tIm kq-∏¿ am¿-°-‰v ap-X¬ ]p-Xn-b ss_]m-kv h-sc-bp-≈ tdm-Un¬ C-cp-h-i-hp-ap-≈ ]m¿-°n-Mv Hgn-hm-°n K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\p ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂v tIm-c-fm tIm¨-{K-kv (_n) dm-∂n \n-tbm-P-I-a-Wv-U-ew IΩ-n-‰n B-h-iy-s∏-´p.

ko-säm-gn-hv ]-Ø-\w-Xn-´: a-lm-flm Km-‘n k¿-h-I-em-im-e-bp-sS ]Ø-\w-Xn-´ sk‚-dn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pv Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn¬ \-S-Øp-∂ Fw.---F-kv-kn, Fw.---^n¬ (^n-j-dn _-tbm-f-Pn, AIzm-Iƒ-®¿) F-∂o tIm-gv-kp-Iƒ-°v G-Xm-\pw ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. A-t]-£-I¿ _n.---F-kv kn kp-thm-f-Pn ]Tn-®n-cn-°-Ww. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Xm-sg-]-d-bp-∂ \-º-cn¬ _-‘-s∏-Sp-I˛0468˛2323957, 94467053.

t_m-W-kv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp sh-®q-®n-d: £o-tcm-¬-∏m-Z-I k-l-I-c-W kw-L-Øn-se t_m-W-kv, C≥-k‚o-hv F-∂n-h cm-Pp G-{_-lmw Fw.-F¬.--F hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. an¬-am D-¬-∏-∂ hn-]-W-\ bq-\n-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w amXyp Nm-a-Øn¬ \n¿-h-ln-®p. Pn-√-bn-se an-I-® £o-c-I¿j-I-\m-b A-K-kv-‰n ]p-∂q-kn-s\ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v k-Xo-jv ]-Wn-°¿ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. sI -sI {]-lv-fm-Z≥ A-hm¿-Up hn-X-c-Ww \-S-Øn.--

a-Zy-]n-¨v hm-l-\-tam-Sn-¨p-−m-hp-¶ A-]-I-S-§Ä Xp-SÀ-¡-Y-bm-hp-¶p a-√-∏-≈n: a-Zy-]n-®v hm-l-\tam-Sn-®p-≠m-hp-∂ A-]-I-S߃ Xp-S¿-°-Y-bm-bn-´pw \n-b{¥n-°m≥ bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw D-≠m-hp-∂n-√. Xm-eq-°ns‚ an-° {]-tZ-i-ß-fn-epw a-Zy]n-®v kz-t_m-[-an-√m-sX hml-\-tam-Sn-®v \n-c-h-[n A-]-I-Sß-fm-Wv D-≠m-b-Xv . I-gn-™-Zn-h-kw Np-¶-∏m-d

Su-Wn¬ a-Zy-]n-®v hm-l-\-tamSn-® bp-hm-hv I-S-bn¬ Im¿ C-Sn®p I-b-‰n. k-ao-]-Øp-\n-∂-h¿ Hm-Sn am-dn-b-Xn-\m¬ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. _- k v - \ n¿- Ø p- ∂ n- S - Ø m- W v Im¿ C-Sn-®p I-b-dn-b-Xv. hm-l\w Hm-Sn-°p-∂-h-cn¬ ]-e¿°pw sse-k≥-kv t]m-ep-an-√. C-Ø-cw A-]-I-S-ß-fpw a-c-W-

ß-fpw D-≠m-hm≥ Im-c-Ww DtZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ-bmWv. hm-l-\-ß-fn¬ C-cp-∂v a-Zy]n-°p-∂-h-cp-sS F-Æ-hpw IqSn-h-cn-I-bm-Wv. C-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S]-Sn F-Sp-°p-∂-Xn-\v D-tZym-Kÿ¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

]-¼m P-e-ta-f: P-h-lÀ Xm-b-¦-cn Np-−³ tP-Xm-hv Xn- c p- h - √ : 57m- a - X v ]- º m P- e ta- f bn¬ P- h - l ¿ Xm- b - ¶ - c n Np- ≠ ≥ tP- X m- h v . s\- l v - d p t{Sm-^n P-e-ta-f-bn¬ In-co-Sw t\-Sn-b {io-K-tW-i-s\ c-≠mwÿm-\-Øm-°n-bm-Wv P-h-l¿ Xm- b - ¶ - c n t{Sm- ^ n I- c - ÿ - a m°n- b - X v . ]m- b n- ∏ m- S ≥ Np- ≠ \m-Wv aq-∂mw-ÿm-\-sØ-Ønb-Xv. D-{Xm-Sw \m-fn¬ \o-tc-‰p]p- d w ]- º m hm- ´ ¿ tÃ- U n- b Øn¬ \- S - ∂ P- e - t a- f ImWm≥ ]-ºm \-Zn-bp-sS C-cp-Ic- I - f n- e pw B- b n- c - ° - W - ° n- \ v Bƒ-°m-cm-Wv F-Øn-b-Xv. P-e-ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy≥ Fw.--]n \n¿-h-ln-®p. Pe-tLm-j-bm-{X a-{¥n sI Fw am-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tI-{μ-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv t{Sm-^n-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-Xp. P-tem¬-k-h kan-Xn h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v hnŒ¿ Sn tXm-a-kv A-[y-£-X hln-®p. sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.--F¬.--F, ]m¿-h-Xn-tZ-hn

hym-P-a-Zy- hnÂ-¸-\- hym-]-Iw; ]-cn-tim-[-\ ^-e-{]-Z-am-hp-¶n-Ã ]-Ø-\w-Xn-´: hym-P-a-Zy-Øns‚ hn¬-∏-\- X-S-bp-∂-Xn-\m-bn F-Iv-ssk-kv kw-L-Øn-s‚ ]cn-tim-[-\ ^-e-{]-Z-am-bn-√. HmW-Øn-\v Pn-√-bn¬ hym-P-a-Zyw hn¬-∏-\- hym-]-I-am-hp-∂p-sh∂ kv-s]-jy¬ {_m-©n-s‚ dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ F-Iv-ssk-kv kw-Lw -\-S-Øp∂ ]-cn-tim-[-\ {]-l-k-\-am-hp∂p. jm-∏p-I-fn¬ hn¬-°p-∂-Xv tS-_nƒ tSm-Un-sb-∂v A-]-c\m-a-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ hymP-°-≈v. sX-ßn≥ I-≈n-s‚ a-W-hpw \n-d-hpw Ir-{Xn-a-am-bn cm-k-hkv-Xp-°-fp-sS k-lm-b-tØm-sS \n¿-an-°p-∂ I-≈m-Wv tS-_nƒtSm-Un. km-[m-c-W ]-cn-tim-[\-bn¬ C-Xv Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gnbn-s√-∂p-≈-Xm-Wv jm-∏v \-SØn-∏p-Im¿-°v Xp-W-bm-hp-∂Xv. F-∂m¬ a-\p-jy-i-co-c-Øn\v G-‰-hpw A-]-I-S-Im-cn-bm-b cm-k-h-kv-Xp-°ƒ D-]-tbm-Kn®m-Wv C-h- \n¿-an-°p-∂-Xv. In-

koTTAYAM/PTA

h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ samss_¬ em-_n-s‚ tk-h-\w e`y-am-°p-sa-∂v a-{¥n sI _m_p A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw \-S∏m-bn-´n-√.

h¿-a-X-ºp-cm-´n, h¿-°n F-{_lmw, kmw Cu-∏≥, kp-j-amkp-[m-I-c≥, k-Xo-jv sIm-®p]-d-ºn¬, sI P-b-h¿-a ]-s¶-SpØp. sh-∏v F-t{K-Un¬ A-ºe-°-S-hv, Np-cp-f≥ F t{K-Un¬ th-e-ßm-S≥, Hm-Sn F t{KUn¬ aq-∂v ssX-°¬ F-∂o h≈-ß-fm-Wv hn-P-bn-®-Xv. A-Sp-Ø-h¿-jw ]-ºm P-eta-f-bv-°m-bn \o-tc-‰-p-]p-dw ]ºm hm-´¿ tÃ-Un-b-Øn¬ ÿn-cw ]-h-en-b≥- \n¿-an-°p∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn-kzoI-cn-°p-sa-∂v tI-{μ-a-{¥n sIm- 57m-a-Xv ]-ºm P-e-ta-fbn¬ tP-Xm-°fmb P-h-l¿ Xm-b-¶-cn Np-≠-\v tI-{μ-a-{¥n Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv t{Sm-^n- \¬-Ip∂p

`q-an-]-Xn-hv A-[n-Ir-X-cp-sS H-¯m-i-tbm-sS tIm-¶n-bn a-W hym-]m-cw Im-cy-£-a-am-¡-Ww tIm-∂n: t]m-en-kv-˛ d-h-\yq A-[n-Ir-X-cp-sS H- tIm¨-{Sm-Iv-S-dm-Wv a-W¬ I-S-Øn-\v t\-Xr-Xzw

dm-∂n: a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se `q-an-]-Xn-hv \-S-]-Sn-Iƒ Im-cy£-a-am-°-W-sa-∂v sP.-F-kv.F-kv dm-∂n Xm-eq-°p I-Ω-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw ko-XtØm-Sp tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-Nn-‰m¿ {]-k-∂≥ A[y-£-X- hln®p.

Øm-i-tbm-sS tIm-∂n-bn¬ hym-]-I-am-b a-W¬ hym-]m-cw \-S-°p-∂-Xm-bn B-t£-]w. πm-Ãn-°v Nm-°p-I-fn¬ X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw I-S-Øn sIm≠p-h-cp-∂ a-W-em-Wv hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. \-Zn-I-fn-se a-W¬-hm-c¬ \n-tcm-[n-®n-cn-°p∂-Xn-\m¬ X-an-gv \m-´n¬ \n-∂pw I-S-Øn-sIm≠p h-cp-∂ a-W¬ I-gn-™-Zn-h-kw \m-´p-Im¿ XS-™p-h-®n-cp-∂p. X-an-gv-\m-´p-Im-c-\m-b H-cp

s]-cp-¼m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn a-√-∏-≈n: tIm-gn-°q-´n¬ I-b-dn tIm-gn-sb-bpw Xm-dm-hn-s\-bpw Xnv-∂ s]-cp-ºm-ºn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn. \q-ep-ap-dn-bn¬ tPmtPm-bp-sS tIm-gn-°q-´n¬ C-∂-se sh-fp-∏n-s\-bm-Wv s]-cp-ºm-ºns\ I-s≠-Øn-b-Xv. Xm-dm-hv, tIm-gn, I¬-°w F-∂n-h-sb hn-gpßn In-S-ßn-In-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p s]-cp-ºm-ºv. hn-h-c-a-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v dm-∂n-bn¬ \n-∂p-sa-Øn-b t^m-d-Ãv D-tZym-K-ÿ¿ ]m-ºn-s\ sIm-≠p-t]m-bn h-\-Øn¬ hn-´p.

\¬-Ip-∂-Xv. d-h-\yq-˛ t]m-en-kv A-[n-Ir-X-sc hnh-cw A-dn-bn-s®-¶n-epw \-S-]-Sn F-Sp-°m≥ X-ømdm-bn-√. ]n-∂n-Sv d-h-\yq-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv t\-cn-´v {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-®≥-tImhn-em-‰n¬ a-W¬ hm-c¬ A-\p-a-Xn \¬-Im-ØXn-\v Im-c-Ww C-Ø-cw tem-_n-I-sf k-lm-bn°m-\m-Wv F-∂m-Wv B-tcm-]-Ww.--

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-09-17  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-09-17

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-09-17  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-09-17

Advertisement