Page 1

2

kottayam/api

Adnbn-¸pIÄ

ssh-Zyp-Xn NmÀ-Pv kzo-I-cn-¡pw sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ C-e{Œn-°¬ Un-hn-j-s‚ ]-cn-[n-bnep-≈ F-√m Hm-^nkp-I-fn-epw i-\n-bm-gv-N-bpw \m-emw Hm-WØn\pw ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv kzoI-cn-°p-sa-∂v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F-©n-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

\Kcw/ \m«n³]pdw \nÀ-am-W-¯n-se A-]m-I-X; ap-f-¡p-g ]-©m-b-¯v ^-bÀ-t^m-gv-kn-sâ tIm-Sn-IÄ hn-e-a-Xn-¡p-¶ D-]-I-c-W-§Ä Xp-cp-s¼-Sp-¯p \-in-¡p-¶p I-½yq-Wn-än-lmÄ s]m-fn-¨p-am-äp-¶p 10 k-]v-Xw-_¿ 2013 sNmΔ

sIm-f-¼n-bÀ A-hmÀ-Un-\v F³-{Sn-IÄ £-Wn-¨p

sXm-Sp-]p-g: ^m. sIm-fw-_n-b¿ I-b-Øn≥-I-c kn-Fw-sF-bp-sS t]-cn-ep-≈ ]-{Xz-]-h¿-Ø-I Ahm¿-Un-\v F≥-{Sn-Iƒ £-Wn®p. 2012 P-\p-h-cn H-∂n-\pw Unkw-_¿ 31\p-an-S-bn¬ a-e-bm-f ]-{X-ß-fn¬ {]-kn-≤o-I-cn-®n-´p≈ A-t\z-j-Wm-fl-I dn-t∏m¿´p-I-fm-Wv ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. F≥-{Sn-Iƒ H-tŒm-_¿ ]-Øn-\Iw e-`n-°-Ww. hn-em-k-w lm-cnjv F-{_m-lw, sk-{I-´-dn, ^m. sIm-fw-_n-b¿ I-b-Øn≥-I-c sa-tΩm-dn-b¬ {S-kv-‰v, am¿tØm-Ωm N¿-®v tdm-Uv, ]m-e˛686575, tIm-´-bw.

Z-´-tcm-K Nn-InÂ-km Iymw-]v

sN-ß-∂q¿: \K-c-k` sl¬Øv I-Ω-‰n- 12\v ap-≠≥-Im-hv C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ Z¥-tcm-K Nn-In¬-km Iymw-]v \S-Øpw.

ap-f-°p-g ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ sN-ß-∂q¿: \n¿-Ωm-W-Øn-se ¬ ]-Wn B-cw-`n-®v 88 ¬ A-∂A-]m-I-X aq-ew ap-f-°p-g ]-©m- sØ X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ipb-Øn-se I-Ωyq-Wn-‰n-lm-ƒ ∏p-a-{¥n hn sP X-¶-∏-\m-Wv s]m-fn-®p-am-‰m≥ Xo-cp-am-\n-®p. lmƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. 1988 ¬ 10 e-£-tØm-fw cq-] ap]-©m-b-Øn-s‚ hn-h-[ ]-cnS-°n aq-hm-bn-cw N-Xp-c-{i A-Sn- ]m-Sn-Iƒ, tI-c-tfm-¬kh-ß-ƒtbm-fw hn-kv-Xr-Xn-bn¬ \n¿-Ωn- ,a-‰p cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS s]® hn-im-e-am-b lm-fpw kv-t‰- m--Xp-tbm-K-߃ hn-hm-l-߃ Ppw ]m¿-°n-Mv ÿ-e-hp-am-Wv C- F-∂n-h-bv-°v C-Xv D-]-tbm-Knt∏mƒ s]m-fn-®p am-‰p-∂-Xv. 1983 °m-sa-∂pw hm-S-I-bn-\-Øn¬

h-cp-am-\w h¿-≤n-∏n-°mw F-∂Xp-am-bn-cp-∂p I-W-°p-Iq-´¬ F-∂m¬ sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-ti-jw \m-fn-Xp-h-sc D®-`m-jn-Wn sh-®v Cu lm-fn¬ H-cp ]-cn-]m-Sn \-S-Øm-\m-bn-´n√. i-–w ]p-d-Øp-t]m-Im≥ ku-I-cy-an-√m-Ø X-c-Øn¬ `nØn-Iƒ sI-´n-b-Xp-aq-ew D-®-`mjn-Wn-I-fp-sS F-t°m ({]-Xn-[z-

\n) am-{X-am-Wv ap-g-ßp-∂-Xv. Iq-Sm-sX Im-‰pw sh-fn-®-hpw I-S-°m-Ø X-c-Øn¬ P-\-ep-Ifpw hm-Xn-ep-I-fpw L-Sn-∏n-®Xpw tÃ-Pn-s‚ ku-I-cy-°p-dhpw-aq-ew G-I-tZ-iw A-™qtdm-fw t]¿-°v C-cn-°m-hp-∂ Xc-Øn¬ cq-]-I¬-]-\ sN-bv-X sI-´n-Sw C-t∏mƒ D-]-tbm-K-iq\y-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. B-Zy \m-fp-I-fn¬ Nn-e ]-cn-]m-Sn-Iƒ C-hn-sS \-S-Øm≥ {i-an-®n-cps∂-¶n-epw C-Xp ]m-gm-b-tXm-sS I-gn-™ ]-Øp h¿-j-am-bn Xo¿Øpw D-]-tbm-K-iq-\y-am-b \n-ebn-em-bn-cp-∂p lmƒ. ap-f-°p-g ]-©m-b-Øm-^okv sI-´n-Sw ]p-Xp-°n-∏-Wn-Xt∏mƒ Xm¬-°m-en-I Hm-^o-kmbn {]-h¿-Øn-®-Xp-am-{X-am-Wv Cu sI-´n-Sw sIm-≠p-≠m-b {]tbm-P-\w.C-t∏mƒ ]-g-b km-[\-ß-fpw ^-b-ep-I-fpw Ip-∂p Iq´n-bn-´n-cn-°p-∂ ÿ-e-am-bn ]©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ amdn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. \n-e-hn-se sI-´n-Sw D-]-tbm-K iq-\y-am-b-Xn\m¬ s]m-fn-®p am-‰p-∂-Xn-\v teew sIm-Sp-°m-\m-Wv I-gn-™ Znh-kw Iq-Sn-b ]-©m-b-Øp I-Ω‰n-bn¬ Xo-cp-am-\-ap-≠m-b-Xv.

sXm-Sp-]p-g: ^-b¿-t^m-gv-kns‚ tIm-Sn-Iƒ hn-e-a-Xn-°p-∂ D-]-I-c-W-߃ Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in-°p-∂p. ^-b¿ F≥-Pn≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h kp-c-£n-Xam-bn I-b-‰n-bn-Sm≥ ÿ-e-an-√mØ-Xn-\m¬ a-g \-\-bp-I-bm-Wv.-]p-Xn-b- sI-´n-S-Øn-\m-bn Fw.-hn.--sF.--]n. hn-´p-sIm-Sp-Ø 22 sk‚ v ÿ-e-hp-am-bn _-‘-s∏´ \-S-]-Sn-Iƒ Np-h-∏p-\m-S-bn¬ Ip-cp-ßn-°n-S-°p-I-bm-Wv. Pn-√m I-e-Iv-S-td-‰n¬- \n-∂p am-k-߃-°p-ap-ºv Xn-cp-h-\-¥]p-cw {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´-dnbp-sS Hm-^n-kn-te-°p t]m-sb∂p ]-d-bp-∂ ^-b¬ C-t∏m-gpw Xo-cp-am-\-am-hm-Ø ÿn-Xn-bm-

Wv. ]p-Xn-b sI-´n-S-\n¿-am-WØn-\v H-cp tIm-Sn 20 e-£w cq-] k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®p. F∂m¬ ÿ-e-Øn-s‚ D-S-a-ÿmh-Im-iw ^-b¿-t^m-gv-kn-\p In´n-bm¬ am-{X-ta sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßm\m-hq. \n-e-hn¬ tNm¿-s∂m-en°p-∂ sI-´n-Sw ]-Sp-X ]-tbm-Kn®v h-en-®p-sI-´n-bm-Wv tNm¿-® \n-b-{¥n-°p-∂-Xv. ^-b¿ F≥-Pn-\p-Iƒ, hm-´¿ tem-dn, _p-≈-‰v, Po-∏v F-∂n-hbm-Wv \n-e-hn¬ ^-b¿-t^m-gvkn-\p-≈-Xv. ]p-Xn-b sI-´n-S-Øns‚ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°nbm¬ am-{X-ta Iq-Sp-X¬ ku-Icy-߃ Hm-^n-kn-se-Øn-°m≥

k-a-c-¯n-\p ]n-´p-W

DuÀ-P-kw-c-£-W Zu-Xy-tk-\ cq-]o-I-cn-¨p

cm-Pm-°m-Sv: ]-´-b-hm-Kv-Zm-\߃ ]m-en-°m-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v ssl-td-©v kw-c-£W-k-an-Xn P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ^m. sk-_m-Ãy≥ sIm-®p-]p-cbv-°-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C∂p-ap-X¬ I-´-∏-\-bn¬ \-S-°p∂ 48 a-Wn-°q¿ Iq-´ D-]-hm-k k-a-c-Øn-\v cm-Pm-°m-Sv ]-´-bmh-Im-i k-an-Xn ]n-¥p-W {]Jym-]n-®p.

sXm-Sp-]p-g: sX-Sp-]p-g \yq-am≥ tIm-f-Pv \m-j-W¬ k¿-ho-kv kv-Iow bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ Du¿-P-kw-c-£-W ZuXy-tk-\ cq-]o-I-cn-®p. sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏m-en-‰nbn-se Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ hm¿Up-I-fn¬ Du¿-P-kw-c-£-W

km-[n-°q. Pn-√-bn-se {]-[m-\ ^-b¿ tÃ-j-\p-I-fn¬ H-∂m-Wv sXm-Sp-]p-g ^-b¿ tÃ-j≥. Fa¿-P≥-kn d-kv-Iyq Dƒ-s∏-sS-bp≈ B-[p-\n-I ku-I-cy-߃ sXm-Sp-]p-g ^-b¿ tÃ-j-\v AXym-h-iy-am-Wv. h-Æ-∏p-dw, Ip-fam-hv, ssl-td-©n-s‚ Nn-e `m-K߃ F-∂n-hn-S-ß-fn-te-s°√mw hn-hn-[ B-h-iy-߃-°mbn sXm-Sp-]p-g ^-b¿-t^m-gv-kmWv F-Øp-∂-Xv. \n-e-hn¬ Fw.-hn.--sF.--]n-bp-sS sI-´n-S-Øn-emWv ^-b¿ tÃ-j≥ {]-h¿-Øn°p-∂-Xv. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-SØm-Ø-Xp-aq-ew sI-´n-Sw Ft∏mƒ th-W-sa-¶n-epw C-Sn™p ho-gm-dm-b \n-e-bn-em-Wv.

t_m-[h - ¬-°c - W - w, ]-cn-ÿn-Xn t_m-[h - ¬-°c - W - w F-∂n-hb - mWv tk-\b - p-sS e-£yw. {]n≥-kn∏¬ tUm-.-Sn Fw tPm-k-^v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI.F-kv.-C._n dn-´. A-kn-kv‰ - ‚ v F≥-Pn-\nb¿ i-in _n a-‰w, F hn tP-°_v F-∂n¿ ¢m-kv F-Sp-Øp.

B-e-¸p-g Xp-d-ap-J- hn-I-k-\-w: t{_-¡v hm-«À-þ- {S-kn ]-²-Xn-¡v sS-³UÀ £-Wn-¡pwþ a-{´n sI _m-_p B-e∏ - p-g: B-e∏ - p-g Xp-da - p-J hnI-k-\-]-≤-Xn-bp-sS B-Zy-L-´am-bn 35.4 tIm-Sn ap-X¬-ap-S° - n¬ \-S-∏m-°p-∂ t{_-°v hm-´¿ B‚ v {S-kn¬ ]-≤X - n-°v Cu h¿jw sS≥-U¿ £-Wn-°p-sa-∂pw ]-Ww I-s≠-Øm≥ \-S] - S- n Xp-Sßn-sb-∂pw Xp-d-ap-J a-{¥n sI _m-_p. B-e∏ - p-g t]m¿-´v Hm-^nkv A-¶W - Ø - n¬ k¿-°m¿ AwKo-Im-ca - p-≈ ap-∂q-tdm-fw Xp-da - pJ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v ap-Jy-a{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k-\n-[nbn¬ \n-∂p A-\p-h-Zn-® Hm-Ww s^-Ãn-h¬ A-e-h≥-kn-s‚ hnX-ct- Wm-ZvL - m-S\ - w \n¿-hl - n-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xp-d-ap-J hn-I-k-\-]-≤-Xn-bpsS Xm¬-∏-cy-]-{Xw £-Wn-®p. ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn 14.34 tImSn-bp-sS C≥-em≥-Uv a-do-\ Xow

]m¿-°v, 5.31 tIm-Snbp-sS ]m-k©¿ sS¿-an-\¬, 34 e£Øns‚ hm-´¿ kv-t]m¿-Sv-kv, ]m-k-©¿ A-an-\n-‰n, _-kv sS¿an-\¬ F-∂o hn-I-k-\ ]-≤-XnIƒ kz-Im-cy-]-¶m-fn-Ø-tØmsS \-S-∏m-°pw. Dƒ-\m-S≥ P-ebm-\ \n-b-aw Cu h¿-jw \-S-∏m°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn th-º\m-Sv Im-b-en-se a-en-\o-I-c-Whpw A-]-I-S-hpw H-gn-hm-°m≥ ko-tdm s]m-eyq-j≥ ko-tdm BIv-kn-U‚ v ]-≤-Xn \-S-∏m-°pw. 25\-Iw c-Pn-kv-t{S-j≥ e-`n°m-Ø t_m-´p-Iƒ-°v Xm¬°m-en-I c-Pn-kv-t{S-j≥ \-º¿ \¬-Ipw. lu-kv t_m-´p-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm-\m-bn 14.72 tIm-Sn sN-e-hn¬ c-≠p ss{U tUm-°p-Iƒ kz-Im-cy-]- Hm-Ww s^-Ãn-h¬ A-e-h≥-kn-s‚ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ¶m-fn-Ø-tØm-sS \n¿-an-°m≥ B-e-∏p-g-bn¬ a{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln-°p-∂p

`À-¯m-hpw k-lm-bn-bpw tNÀ-¶v {Iq-c-am-bn aÀ-±n-¨p; bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bnÂA-Sn-am-en: `¿-Øm-hpw k-lmbn-bpw tN¿-∂v bp-h-Xn-sb {Iqc-am-bn a¿-Zn-® ti-jw hm-bn¬ πm-Ã-sdm-´n-®v Im-en¬ sI-´n tdm-Un-eq-sS h-en-®n-g-®-Xm-bn ]-cm-Xn. sh-≈-Øq-h¬ ap-Xphm≥-Ip-Sn ]m-e-Øpw-X-e-bv°¬ hn-P-b-s‚ a-Iƒ an-\n (39)tb-bm-Wv `¿-Øm-hv Ip-Øp]m-d X-d-\n-e-Øv {]n-b-Ip-am-dpw k-lm-bn _n-Pp-hpw tN¿-∂m-Wv {Iq-c-am-bn a¿-Zn-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ an\n-sb A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip]-{Xn-bn-se Xo-{h ]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`h-Øn¬ bp-h-Xn-bp-sS sam-gnsb-Sp-Øv sh-≈-Øq-h¬ t]men-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. H-cp h¿-j-am-bn `¿-Øm-hp-am-bn ]n-W-ßn ]n-Xm-hn-t\m-sSm-∏w

Nn-In-¬kbn-¬ I-gn-bp-∂ an-\n ap-Xp-hm≥-Ip-Sn-bn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kw. C-∂-se cm-hn-se an-\n-bp-sS ho-´n-se-Øn-b `¿-Øm-hv {]n-bIp-am¿ a-I-\v A-kp-J-am-sW∂pw th-Kw sh-≈-Øq-h-en-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°v h-c-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p. a-I-s‚ Akp-J hm¿-Ø-b-dn-™ an-\n `¿-

Øm-hv sIm-≠p h-∂ hm-l-\Øn¬ sh-f-f-Øq-h¬ B-ip-]{Xn-bn-se-Øn. F-∂m¬ C-hn-sS a-I-s\ Im-Wm-sX Xn-c-°n-bt∏mƒ `¿-Øm-hv {]n-b-Ip-am¿ sI-´p-I-Y sa-\-™-Xm-sW-∂v an-\n-°v a-\-kn-em-bn. C-tXm-sS ]n-Xm-hn-s‚ ap-Xphm≥-Ip-Sn-bn-se ho-´n¬ sIm≠p hn-S-W-sa-∂v an-\n `¿-Ømhn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂v ap-Xp-hm≥-Ip-Sn-°v a-S-ß-sh hml-\w Ip-Øp-]m-d-bn¬ \n¿Øn. _n-Pp-hm-bn-cp-∂p hm-l\w Hm-Sn-®n-cp-∂-Xv. _-ew {]tbm-Kn-®v an-\n-sb Ip-Øp-]m-dbn-se `¿-Xr ho-´n-te-°v sIm≠p t]m-Im≥ {i-an-®p. an-\n hnk-Ω-Xn-°p-I-bpw _-l-fw h-bv°p-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS `¿Øm-hpw _n-Pp-hpw tN¿-∂v an-

H-tc-k-a-bw c-−v Hm-t«m-IÄ C-Sn-¨ ]-Xn-aq-¶p-Im-c³ Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn I-´-∏-\: ssk-°nƒ bm-{X-°nsS Hm-t´m-dn-£ C-Sn-®v sX-dn-®pho-gp-∂-Xn-\n-sS F-Xn-tc h-∂ as‰m-cp Hm-t´m-dn-£-bp-sS A-Snbn¬-s∏-´ ]-Xn-aq-∂p-Im-c≥ Kpcp-X-cm-h-ÿ-bn¬. A-W-°-c Kh. ssl-kv-Iq-fn-se G-gmw ¢mkv hn-Zym¿-Yn I-S-in-°-S-hv Km-

‘n-\-K¿ tIm-f-\n-bn¬ A-Æma-sse-bp-sS a-I≥ tam-l≥-{]km-Zm(13)Wv Kp-cp-X-cm-h-kv-Ybn¬ I-´-∏-\ sk‚ v tPm¨-kv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-t∂m-sS I-S-in-°-S-hn-\p k-ao-]w C-S-tdm-

Un-eq-sS ssk-°n-fn¬ h-∂ taml≥-{]-km-Zv {]-[m-\ tdm-Un-te°v I-b-dp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv Hmt´m-dn-£ C-Sn-®p sX-dn-∏n-®-Xv. CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ sX-dn®p t]m-b-t∏mƒ F-Xn-tc F-Ønb a-s‰m-cp Hm-t´m-dn-£-bp-sS ASn-bn¬-ss∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

\n-bp-sS C-cp-Im-ep-I-fpw jm-fp]-tbm-Kn-®v Iq-´n sI-´p-I-bpw hm-bn¬ πm-Ã-sdm-´n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. _-l-fw h-bv-°p-∂-Xn\n-sS a¿-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kw-`-hw I-≠v Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im-sc I-≠ {]n-b-Ip-am-dpw _n-Pp-hpw an-\n-sb tdm-Un¬ Dt]-£n-®v I-S-∂p .Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ an-\n-sb \m-´p-Im-cmWv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. kw-`-h ÿ-e-Øv C-h-cp-sS a-I\pw D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn Zr-Ivkm-£n-Iƒ ]-d-™p. kw-`-h-adn-™-Øn-b sh-≈-Øq-h¬ t]m-en-kv hm-l-\w I-Ã-Un-bnse-Sp-Øp. ]-cn-t°-‰ bp-h-Xn ASn-am-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p.

s®-e-hv h¿-[n-®-Xp-am-Wv C-d-®nhn-e Iq-Sm≥ Im-c-Ww. A-Sn-amen, I-´-∏-\, ap-≠-°-bw F-∂nhn-S-ß-fn¬ 200 cq-]-bm-Wp hne. aq-∂m-dn¬ 200 ap-X¬ 220 cq] h-sc hn-e-bp-≠v. hn-e h¿-[\-hn-s\m-∏w Im¿-jn-I ta-J-ebn-se km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘nbpw amw-k-hn-]-Wn-sb ]n-t∂m´-Sn-®p. am¿-°-‰n¬ t]m-Øn-d-®n-bpsS-bpw am-´n-d-®n-bp-sS-bpw hn-eIq-Sn-b-Xn-\m¬ tlm-´-ep-I-fnepw C-d-®n-hn-e K-Wy-am-bn IqSn-bn-´p-≠v. I-gn-™ h¿-jw 6,5-

70 cq-] hn-e-bp-≠m-bn-cp-∂ tImgn-hn-e C-t∏mƒ In-tem-bv-°v 115 ap-X¬ 120 cq-]-h-sc-bm-Wv. C-Xv C-d-®n-bm-bn h-cp-tºmƒ 190200 cq-]-bm-hpw. X-an-gv-\m-´n-se-bpw tI-c-f-Øn-se-bpw h≥-In-S tImgn tem-_n-bm-Wv C-t∏mƒ tImgn hym-]m-cw \n-b-{¥n-°p-∂-Xv. B-gv-N-bn-sem-cn-°¬ Ip™p-ß-sf hn-cn-bn-°p-∂ lm®-dn-I-fn¬ ap-´ \-in-∏n-®v D¬-∏mZ-\w \n-b-{¥n-®m-Wv C-h¿ hn-eIq-´n-b-Xv. B-´n-dn-®n-°v Ct∏mƒ 400˛450 cq-]-bm-Wp hn-e. F-√v tN¿-°m-sX sN-ø-W-sa-

hoSv Ip-¯n-¯p-d-¶v I-hÀ¨ Xn- c p- h - √ :Bƒ- ∏ m¿- ∏ n- √ m- Ø hn-tZ-i a-e-bm-fn-bp-sS ho-Sv IpØn-Øp-d-∂v I-h¿-®. s]-cn-ßc ssX-∏-d-ºn¬ sN-dp-Ip-f-™n tXm-a-kv Ip-´n-bp-sS ho-´n-em-Wv h≥ I-h¿-® \-S-∂-Xv. s]-cn-ßc e-£v-an \m-cm-b-W t£-{XØn-\v k-ao-]-ap-≈ ho-´n-se tamj-Ww F-∂m-Wv \-S-∂-sX-∂v

hy-‡-a-√. C-∂-sh ssh-Ip-t∂-cw Ab¬-hm-kn-bm-b ho-´-Ω ]-ip-hns\ ]p-c-bn-S-Øn¬ \n-∂pw A-gn°m≥ sN-∂ k-a-b-Øm-Wv hoSn-s‚ ]n≥-hm-Xn¬ Xp-d-∂p In-S°p-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. \m-´p-Im-sc hn-h-c-a-dn-b-®-Xns\ Xp-S¿-∂v A-I-Øv I-b-dn ]-

cn-tim-[n-®-t∏mƒ ho-´p-]-I-cW-߃ tam-jv-W t]m-b-Xm-bnbm-Wv I-≠-Xv. ho-´p-S-a-ÿ-Øv C-√m-Ø-Xn-\m¬ F-s¥-s° tam-j-Ww t]m-bn F-∂-Xv A-dnbm≥ I-gn-™n-´n-√.Xn-cp-h-√ t]m-en-kv ÿ-e-sØ ]-cn-tim[-\ \-S-Øn. A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p.

®p. ssU-th-gv-kn-\v k-©-cn°m≥ 75 e-£w cq-] sN-eh - n¬ B-dv Un-¶n-Iƒ hm-ßm≥ \-S-]Sn-bm-bn. P-e-bm-\-ß-fn-se Xo]n-Sn-Øw X-Sb - m≥ 1.40 tIm-Sn apS-°n c-≠v ^-b¿ ss^-‰n-Mv t_m´p-Iƒ hm-ßpw. B-e∏ - p-gb - nepw Ip-ac - I - Ø - pw C-Xn-s‚ tk-h\ - w e-`y-am-°p-sa-∂v a-{¥n ]-d™ p. tUm. ‰n.Fw. tXm-a-kv sFk-Iv Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. \-K-c-k-`m ssh-kv sNb¿-am≥ _n A≥-km-cn, ap≥ Fw.F¬.F. F F jp-°q¿, \K-c-k-`mw-Kw A-Uz. do-tKm cmPp, t]m¿-´v Hm-^n-k¿ sI B¿ hn-t\m-Zv, t]m¿-´v I¨-k¿-th‰¿ ‰n sI A-tim-I≥, sXm-gn-emfn t\-Xm-°-fm-b F≥ sI tKm]m-e≥, Fw sIm-®p-hm-h, hn kn A-tem-jy-kv ]-s¶-Sp-Øp.

{]Ir-Xnhn-cp-² ]oU\w; a-[y-h-b-kv-I³ A-d-ÌnÂ

hm¯n-¡pSn {Kma-¸-©m-b-¯nsâ {]hÀ¯-\-an-I-hn\v tZiob- AwKo-Im-cw

A-Sn-am-en: F-´mw ¢m-kp-Im-c\m-b hn-Zym¿-Yn-sb {]-Ir-Xn hncp-≤ ]o-U-\-Øn-\v C-c-bm-°nb a-[y-h-b-kv-I-s\ A-d-Ãv sNbv-Xp. sh-≈-Øq-h¬ sIm-∂Ø-Sn am-ßm-∏m-d am-ºn-≈n¬ kmw-k¨ ]o-‰¿ (50) B-Wv Ad-Ãn-em-b-Xv. I-gn-™ B-K-kvXv aq-∂n-\v _-‘p ho-´n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Ynsb h-gn-bn¬ X-S-™p \n¿-Øn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v sh-≈-Øq-h¬ F-kv.sF hn≥-k‚ v ]-d-™p. ]n-∂o-Sv Ah-i-\n-e-bn-em-b Ip-´n-sb A-Snam-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tUm-Œ¿-am¿ \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv ]oU-\ hn-h-cw hy-‡-am-b-Xv.

sN-dp-tXm-Wn: tZ-io-b-{Km-aoW sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn-bp-sSbpw Ip-Spw-_-{io t\-Xr-Xz-Ønep-≈ Im¿-jn-I ]p-\-cp-≤m-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS-bpw Ir-Xyam-b \n¿-Δ-l-W-Øn-eq-sS hmØn-°p-Sn {Km-a-]-©m-b-Øv tZin-b-X-e-Øn¬ {i-≤-t\-Sn. Pm¿-J-Wv-Un-se dm-©n-bn¬ \S-∂ tZ-io-b A-h-tem-I-\ tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ ]q¿-Æ tbm-Ky-X t\-Sn-b tI-c-f-Øn¬ \n-∂p-≈ G-I ]-©m-b-ØmWp hm-Øn-°p-Sn . a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn-eq-sS I-gn-™ h¿-jw 5.5 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v ]-≤-Xn Ip-‰-a-‰ co-Xn-bn¬ \-S-∏m-°n. IpSp-_-{io bq-\o-‰p-I-fp-sS Iogn¬ tPm-bn‚ v e-b-_n-en-‰n {Kq∏p-Iƒ cq-]o-I-cn-®v Im¿-jn-I

sN-ß-∂q¿ \-K-c-k-`-bn¬ hn-P-ne≥-kv hn-`m-Kw \-S-Øn-b sd-bv-Uv

Hm-tWm-Â-k-hv-þ2013 ^v-tfm-«p-I-fp-sS {]-ZÀ-i-\ a-Â-k-cw sXm-Sp-]p-g: Hm-tWm¬-k-hv-˛2013t\m-S-\p-_-‘n-®v 22\p \-S-°p-∂ kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X-bn-te-°p ^v-tfm-´p-I-fp-sS {]-Z¿-i-\ a¬-k-c-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. k-Ωm-\m¿-l-am-b ^v-tfm-´p-Iƒ°v 15,000, 10,000 cq-] \n-c-°n¬ Im-jv A-hm¿-Uv \¬-Ipw.- Iq-Sp-X¬ t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-°p-∂ ap-\n-kn-∏¬ hm¿-Up-Iƒ, Ip-Spw-_{io bq\n-‰p-Iƒ, ¢-∫p-Iƒ F∂n-h-bn¬ H-∂pw c-≠pw ÿm-\w t\-Sp-∂h¿-°v Im-jv A-hm¿-Upw \¬-Ip-sa-∂v P-\-d¬ I¨-ho-\¿ sP-bn≥ Fw tPm-k-^v A-dn-bn-®p. t^m¨: 04862 223031, 9447029187

]p-\-cp-≤m-c-W ta-J-e-bn¬ hnπ-h-I-c-am-b am-‰-ap-≠m-°n. A©v Aw-K-߃ tN¿-∂v cq-]o-Icn-® 390 {Kq-∏p-I-fm-Wv Im¿-jnI ]p-\-cp-≤m-c-W {]-h¿-Ø-\ß-fn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂-Xv. aq-∂p kw-L-ß-fp-sS ta¬t\m-´-Øn-\v H-cmƒ F-∂ {I-aØn¬ Hm-tcm am-ÿ I¿-j-Itb-bpw Xn-c-s™-Sp-Øv {]-Xnam-kw 2500 cq-] th-X-\w \¬Ip-∂p. Cu c-≠v {]-h¿-Ø-\-ßfn-eq-sS-bpw Zm-cn-{Z tc-J-bv-°v apI-fn¬ tI-c-f-Øn-se kv-{Xo-Isf F-Øn-°p-hm≥ I-gn-™ hnP-b c-l-ky-hpw kv-{Xo im-‡oI-c-W X-{¥-hpw, `m-hn ]-cn-]mSn-I-fp-sa-√mw hn-i-Z-am-°m-≥ Pm¿-J-Wv-Un-te°v hm-Øn-°pSn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v an-\n km-_p-hn-\pw kn.Un.F-k.v sNb¿-t]-gv-k¨ _n-μp kv-I-dn-b-

bv-°pw A-h-k-cw e-`n-®-Xv. Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-\-ßfpw tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn-bpw G-sd X-f¿-®-bnem-bn-cp-∂ a-e-∏p-d-sØ Np-¶Ø-d, Xr-iq-cn-se h-c-hq¿, tImgn-t°m-´v-˛-N-°n-´-∏m-d F-∂o ]©m-b-Øp-I-sf-bpw tZ-io-b kan-Xn-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. Xn-I-®pw Xr-]v-XnI-c-am-bn {]-h¿-Ø-\ an-I-hpIƒ A-h-X-cn-∏n-® hm-Øn-°p-Sn {Km-a-]-©m-b-Øn-s\ hn-Z-Kv-[ k-an-Xn {]-iw-kn-®p.tI-c-f tamU¬ Fw.-Pn.F-≥.B¿-.C.Pn-.F˛-F≥.B¿.kn.Fw ]-≤-Xn B-hn-jv-I-c-W-tØ-°p-dn-®v IqSp-X¬ t\-cn-´v a-\- n-em-°m≥ C-¥y-bp-sS a-s‰-√m kw-ÿm-\Øp \n-∂p-ap-≈ kw-L-߃ hcpw \m-fp-I-fn¬ hm-Øn-°p-Snbn¬ F-Øpw.

hym-P hntZ-iaZyw ]n-Sn-IqSn

Ip-«-\m-«n c-−mw-Ir-jn hn-f-sh-Sp-¸n-\v C-\n H-cpam-kw

A-Sq¿: hn¬-∏-\-°m-bn ho-´n¬ kq-£n-®n-cp-∂ hym-P hntZ-i aZyw ]n-Sn-Iq-Sn A-Sq¿ Xp-h-bq¿ sX-°v am-™m-en cm-Po-hv `-h\n¬ cm-Pn-hn-s‚ ho-´n¬ F-Ivssk-kv kwLw \-SØn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv hn¬-∏-\°m-bn X-øm-dm-°n sh-®n-cp-∂ 25 en-‰¿ hntZ-i a-Zyw ]n-Sn-Ip-SnbXv.

ho-b-]p-cw: A-∏¿-Ip-´-\m-´n-se c-≠mw Ir-jn C-d-°n-bn-´p-≈ ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ hn-f-sh-Sp∏n-\v C-\n H-cp-am-kw. F-S-Xzm Ir-jn-`-h≥ ]-cn-[n-bn-se Np-¶w F-S-®p-¶w ssh-∏n-t»-cn Xp-Sßn-b Xp-S¿-®-bm-b sh-≈-s∏m°-sØ A-Xn-Po-hn-® ]m-S-tiJ-c-ß-fm-Wv c-≠mw-Ir-jn hn-fsh-Sp-∏n-s\m-cp-ßp-∂-Xv. sh-≈-

hn-e D-bÀ-¶p; Xo³ ta-i-I-fn \n-¶v amw-k-hn-`-h-§Ä H-gn-bp-¶p A-Sn-am-en: Hm-W-tØm-Sv A-\p_-‘n-®v hn-hn-[-bn-\w amw-kß-fp-sS-bpw hn-e- km-[m-c-W°m-c-\p Xm-ßm-\m-hp-∂n-√. CS-Ø-cw Ip-Spw-_-ß-fp-sS {]-[m\ amw-km-l-c-am-b t]m-Øn-d-®n°pw am-´n-d-®n-°pw tIm-gn-bn-d®n-°p-am-Wv k-ao-]-Im-e-Øv hne-I-b-dn-b-Xv. I-gn-™ h¿-jw 160 cq-]-bv-°v hn-‰n-cp-∂ ÿm-\Øv C-t∏mƒ 190˛220 cq-]-bv-°mWv C-d-®n hn¬-∏-\. C-d-®n-am-Sn-\p-≠m-b hn-e h¿-[-\-bpw tem-dn hm-S-I Iq-Snb-Xpw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iq-en-

sS≥-U¿ £-Wn-®p. th-º-\m-Sv Im-b-en-se Dƒ\m-S≥ P-e-bm-\-߃-°m-bn aq∂m-a-sØ am-en-\y-kw-kv-I-cW πm‚n-\v sS≥-U¿ £-Wn°m≥ k¿-°m¿ A-\p-a-Xn \¬In-°-gn-™p. C-Xn-\m-bn k¿°m¿ 92 e-£w \¬-Ipw. t_m´p-I-fp-sS A-Sp-sØ-Øn am-en\yw ti-J-cn-®v kw-kv-I-cn-°p∂, 60 e-£Øns‚ sam-ss_-¬ am-en-\y-kw-kv-I-c-W bq-\n-‰n-\v `-c-Wm-\p-a-Xn-bm-bn. t_m-´-]-IS-Øn¬-s∏-Sp-∂-h¿-°v A-Sn-b¥-c ssh-Zy-k-lm-bw F-Øn°p-∂-Xn-\m-bn P-e Bw-_p-e≥kv hm-ßm≥ A-\p-a-Xn \¬-In. t_m-´-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-∂-hsc c-£n-°m-\m-bn B-e∏ - p-g, ap\-ºw, \o-≠-I-c F-∂n-hn-S-ßfn¬ ssU-hn-Mv bq-\n-‰v ÿm-]n-

F-Iv-ssk-kv kn .sF _m-eN-{μ-\v In´n-b cl-ky hn-hcsØ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p ]-cntim[-\. ho-Sn-s‚ k-ao-]w Ip-gn®n-´ aZyw Ip-∏n-I-fn¬ \nd-®v ti-jw hymP te-_¬ H-´n-® \ne-bn-em-bn-cp∂p. cm-Pn-hn-s\-Xn-sc tI-kpSØv A-t\zj-Ww B-cw-`n-®n´p≠v.

s∏m-°-sØ Xp-S¿-∂v hn-X \-in®v ho-≠pw hn-X-t°-≠n h-∂ ]m-S-ti-J-c-ß-fn-sem-gn-sI a-ddv ]m-S-ti-J-c-ß-fn-em-Wv I¿-jI¿ hn-f-sh-Sp-∏n-\v X-øm-sd-Sp°p-∂-Xv. Xp-S¿-®-bm-b sh-≈-s∏m-°sØ-bpw I-\-Ø a-g-tb-bpw AXn-Po-hn-°m≥ I¿-j-I¿ G-sd Zp-cn-Xw k-ln-t°-≠n h-∂n-cp-

I¬-kyq-aÀ-s^-Un-sâ ]-¶n-a-äw {Xn-th-Wn D-Zv-Lm-S-\w \-S-¯n

tk-h-\w hn-]p-e-am-¡m³ skm-ssk-än cq-]o-I-cn-¡p-¶p

I¨-kyq-a¿-s^-Un-s‚ Io-gn¬ ]-∂n-a-‰-Øv B-cw-`n-® an-\n {Xn-th-Wn tÃm-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n ]n sP tPm-k-^v \n¿-hln-°p-∂p sXm-Sp-]p-g : sh-≈n-bm-a-‰w {Km- £-X h-ln-® tbm-K-Øn¬ Pn- sI. h¿-Ko-kv, F≥. hn. h¿-°n a-]-©m-b-Øn-se ]-∂n-a-‰-Øv √m-]-©m-b-Øw-Kw A-Uz. A-e- \n-c-t∏¬, Fw. tam-\n-®≥, _nI¨-kyq-a¿-s^-Uv B-cw-`n-® Iv-kv tIm-gn-a-e ap-Jy-{]-`m-j- μp Zn-eo-]v, sa¿-fn tPm-k-^v, A{Xn-th-Wn tÃm-dn-s‚ D-Zv-Lm-S- Ww \-S-Øn. _v-Zpƒ \n- m¿, tPm-bn ssa-em\w P-e-hn-`-h h-Ip-∏v a-{¥n ]n. {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn- Sn, _n-Pn c-hn-Ip-am¿, Nm-t°m sP. tPm-k-^v \n¿-Δ-ln-®p. U‚ v X-¶-Ω cm-a≥ B-Zy-hn¬- sIm-S-°-√n¬, b-ap-\m {]-Zo-]v, I¨-kyq-a¿-s^-Uv sN-b¿-am≥ ∏-\ \n¿-Δ-ln-®p. {Xn-th-Wn C- cm-Pp Ip-´-∏≥, tam-l≥-Zm-kv ]pA-Uz. tPm-bn tXm-a-kv A-≤y- Sp-°n Pn-√m am-t\-P¿ _n-Pp Xp-t»-cn F-∂n-h¿ {]-kw-Kn-®p.-

]o-cp-ta-Sv: ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n-°m\pw In-S-Øn-®n-In¬-km hn-`m-KØn-se tcm-Kn-Iƒ-°v ku-P-\y `-£-W hn-X-c-Ww sN-øm-\pw e-£y-an-´v hn-I-k-\ skm-ssk‰n cq-]o-I-cn-°p-∂p. skm-ssk‰n-bp-sS {]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn®v B-tem-Nn-°m-\pw \n¿-t±-i߃ kzo-I-cn-°m-\p-am-bn C-∂v D-®-I-gn-™p c-≠n-\p tbm-Kw tN-cpw.A-gp-X tªm-°v ]-©m-bØw-K-߃, ]o-cp-ta-Sv {Km-a-∏©m-b-Øw-K-߃, B-ip-]-{Xn hn-I-k-\-k-an-Xn Aw-K-߃ F∂n-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn P-\-d¬ Iu¨-kn¬ cq-]o-I-cn-®p. skmssk-‰n-bp-sS sN-b¿-t]-gv-k¨ A-gp-X tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v im-¥n c-ta-im-Wv. sk{I-´-dn B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v Fw a-Wn-I-WvT-\pw J-Pm≥-Pn tUm. A-`n-em-jp-am-Wv.- tcm-KnIƒ-°v F-√m Zn-h-k-hpw `-£Ww \¬-Ip-∂-tXm-sSm-∏w ]mepw {_-Õpw ]-≤-Xn B-ip-]-{Xnbn¬ \-S-∏m-°m-\pw ]-≤-Xn-bp≠v.

¶n¬ 500 cq-]m-h-sc hn-e \¬tI-≠n h-cp-∂p. \m-´n¬ B-Sp-h-f¿-Ø-en¬ \n-∂p I¿-j-I¿ ]n-¥n-cn-bp-∂Xv aq-ew-Iq-Sn-b hn-e-s°m-SpØm-Wv ssl-td-©n-se am¿-°‰p-I-fn¬ \n-∂v B-Sn-s\ hm-ßmdp-≈-sX-∂p hym-]m-cn-Iƒ hy‡-am-°n. hn-hn-[-bn-\w C-d-®nbp-sS hn-e A-an-X-am-bn h¿-[n°p-tºmƒ Kp-W-\n-e-hm-cw D-d∏v h-cp-Øp-∂-Xn¬ B-tcm-Ky A-[n-Ir-X¿ {i-≤-sN-ep-Øp-∂ns√-∂pw B-t£-]w D-b¿-∂n-´p≠v.

Hm-tWm-Âkhv sXm-Sp-]p-g: Hm-Wm-¬khv-˛20-13t\m-S-\p-_-‘n-®v 22\v sXm-Sp-]pg-bn¬ \-S-°p-∂ kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X-bn-te-°p-≈ ^vtfm-´p-I-fp-sS {]-Z¿-i-\ a-’-cØn-\p-≈ A-t]-£ £-Wn-®p. k-Ωm-\m¿-l-am-Ip-∂ ^v-tfm-´pIƒ-°v 15,000, 10,000cq-] \n-c-°nepw ]-s¶-Sp-°p-∂ ^v-tfm-´p-Iƒ°v aq-hm-bn-cw ap-X¬ A-øm-bncw cq-]-h-sc- k-Ωm-\-w \¬-Ipw.

∂p. hn-f-sh-Sp-∏n-\v b-{¥w Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ {i-a-ß-fpw I¿-j-I¿ C-Xn-\-Iw B-cw-`n-®p I-gn-™p. {]-Ir-Xn A-\p-Iq-eam-I-tW F-∂p-≈ {]m¿-Y-\-bnem-Wv \q-dp-I-W-°n-\v h-cp-∂ I¿-j-I-cpw sXm-gn-em-fn-I-fpw. G-I-tZ-iw ]-Xn-\m-bn-c-tØmfw sl-Iv-‰-dn-em-Wv Cu Ip-dn c≠mw Ir-jn C-d-ßn-bn-´p-≈-Xv.


{]mtZ-inIw Imw-]-kv {^-−v Pm-Y-bv¡v a-e-tbm-c Pn-Ã-bn D-Öz-e kzo-I-c-Ww

10 k-]v-Xw-_¿ 2013 sNmΔ

]cn-]mSn

„a-√-∏-f-fn _-Y-\n h-en-b-]-ffn Hm-Un-t‰m-dn-bw: tI-c-f hniz-I¿-Ω k-` Xm-eq-°v bp-\n-bs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ E-jn-]-©an-bpw hn-iz-I¿-Ω P-b-¥n-bmtLm-j-hpw-˛-ssh-Io-´v 3.---00. „tIm-bn-{]w {Km-a-∏-©m-bØv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: Xn-cp-h-√ eo-K¬ k¿-Δo-kv IΩ-n‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ tIm-bn-{]w {Km-a-∏-©m-b-Ønse eo-K¬ F-bv-Uv ¢n-\n-°v-˛cm-hn-se 10.----00.

Adnbn-¸pIÄ

sXm-gnÂc-ln-X th-X-\ hn-X-c-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: ta-bv h-sc-bp-≈ B-dv am-k-sØ sXm-gn¬ c-lnX th-X-\ hn-X-c-W-Øn-\m hi-y-am-b Xp-I Pn-√-bn-se X-t±i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃°v \¬-In-b-Xm-bn Pn-√m Fwtπm-bv-sa‚ v Hm-^o-k¿ A-dn-bn®p. Kp-W-t`m-‡m-°ƒ B-h-iy-am-b tc-J-Iƒ k-ln-Xw A-XXv X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fn¬ lm-P-cm-bn 13\v ap-ºv th-X-\w ssI-∏-‰-Ww.---

"hn-Zym¿-Yn-Xzw H-cp Zu-Xyw' ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn Imw-]-kv {^-≠v \-S-Øp-∂ hn-Zym¿-Yn P-\-Io-b Pm-Y-bv°v kzo-I-c-W-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v A-Xn-Po-h-\ I-em-kw-Lw A-h-X-cn-∏n-® \m-S-Iw

]-Ø-\w-Xn-´: "hn-Zym¿-Yn-Xzw Hcp Zu-Xyw' F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-apb¿-Øn Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Sn kn \n-{_m-kv \-bn-°p∂ Z-£n-W ta-J-em hn-Zym¿-Yn P-\-Io-b Pm-Y-°v C-∂-se a-etbm-c Pn-√-bn¬ D-÷z-e kzo-Ic-Ww \¬-In. cm-hn-se Np-¶-∏m-d-bn¬ \n∂pw kzo-I-c-W B-cw-`n-® Pm-Y a-e-bm-e-∏p-g ap-kv -en-bm¿ tImf-Pv Hm-^v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, ]Ø-\w-Xn-´, ]-¥-fw F-∂n-h-S-

Hm-]-td-j³ tk-h-\-mhIm-iw; hym-]-I {I-a-t¡-Sv Is−¯n Iq-Sp-XÂ {I-a-t¡-Sp-IÄ ]-¯-\w-Xn-«, Xn-cp-h-Ã \-K-c-k-`-I-fn-Â

tbm-Kw \m-sf

ß-fn-¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn ssh-Io-´v A-©n-\v A-Sq¿ sI.-F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. tIm¿-W-dn¬ k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw sI \n-kmw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tI-c-f-Øn¬ `-c-W ]-£Øn-\pw {]-Xn-]-£-Øn-\pw Htc \-b-am-sW-∂p-≈-Xn-\v sXfn-hm-Wv P-\-Io-b k-a-c-ß-sf A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-Sp-∂-sX-∂v At±-lw ]-d-™p. Pm-Ym Iym-]v-S≥ Sn kn \n-

a-√-∏-f-fn: a-√-∏-f-fn h-en-b tXm-´n-se am-en-\y \n¿-Ωm¿÷-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xmeq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn Xo-cp-am\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ {]-W-_v tPym-Xn\m-Yv h-en-b tXm-Sv k-μ¿-in-®p. tXm-´n¬ A-S-™p-Iq-Sn-bn-cn°p-∂ am-en-\y-߃ \o-°w sNøp-∂-Xn-\pw tXm-Sn-\v h-i-ßfn¬ \n¬-°p-∂ a-c-߃ ap-dn®p-am-‰n tXm-Sn-\v kw-c-£-W `nØn sI-´p-∂-Xn-\pw A-Sn-b-¥nc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v Pn√m I-e-Œ¿ ]-d-™p. C-Xn-s‚ Xp-S-°w F-∂ \n-ebn¬ 13 k¿-Δ-I-£n-tbm-Kw Ie-Œ-td-‰v tIm¨-{^-d≥-kv lmfn¬ ssh-Io-´v A-©n-\v P-\-{]Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw D-tZym-Kÿ-cp-sS-bpw, cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw tbm-Kw tN¿-∂v \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°pw. am-Xyp Sn tXm-a-kv Fw.---F¬.---F, A-kn. I-e-Œ¿ ]n _n \q-lv, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sd-Pn tXm-a-kv, ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v tj¿-en tPm¿Pv, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI Pn km-_p F-∂n-h-cp-am-bn I-e-Œ¿ N¿-® \-S-Øn.

Xn-°n \¬-Im-\p-≈ A-t]-£I - fn¬ \-S-]n-S-kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√. C-∂-se \-K-c-k-`-bn¬ tPm-en°v aq-∂v t]¿ lm-Pc - m-bn-cp-∂n-√ C-h¿ A-h[ - n-°v I-Øv \¬-Ip-Itbm, _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿs\ hn-hc - a - d - n-bn- ° - p-It- bm sN-bvXn-cp-∂n-√. Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m¿ tPm-en-°v lm-P-cm-hp-tºmƒ Xß-fp-sS ]-°¬ D-≈ ]-Ww F{X-sb-∂v Im-Wn-t°-≠ c-Pn-Ãdm-b t]-gvk - \ - ¬ B≥-Uv Im-jv Un-¢t- d-j≥ c-Pn-ÿ _p-°n¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√, ]-Ø-\wXn-´ \-K-c-k-`-bn¬ C-Ø-cØn¬ H-cp c-Pn-kv-‰¿ \n-e-hn-ens√-∂m-Wv A-t\z-j kw-L-w Is≠-Øn-bn-cn-°p-∂X - v . Xn-cp-h√ \-K-c-k-`-bn¬ \-S-Øn-b ]-cntim-[\ - b - n¬ 30Hm-fw sI-´n-S At]-£-I-fm-Wv \-S-]-Sn kzo-I-cn°m-sX ssh-In-∏n-®n-cn-°p-∂X - v. C-hn-sS C-∂s - e \m-ep-t]¿ A-

tIm-g-t©-cn: sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pv, a-S-°-°p-∂v, Ip-gn-°me F-∂o ]p-Xn-b 11 sI.----hn sse\p-I-fn¬ \m-sf ap-X¬ sshZyp-Xn {]-h-ln-°p-∂-Xm-Wv. s]m-Xp-P-\-߃ ssh-Zyp-Xn sse-\p-am-tbm a-‰v A-\p-_-‘ D-]-I-c-W-ß-fp-am-tbm _-‘s∏-Sm≥ ]m-Sn-s√-∂v C-e-Iv-{Sn°¬ sk-Iv-j≥ A-kF n.----- -©n\o-b¿ A-dn-bn-®p.

]-Ø-\w-Xn-´: B-d≥-ap-f P- Øv {]-kn-U‚p-am¿, Pn-√m t]mtem-¬khw kp-K-a-am-bn \-S- en-kv ta-[m-hn F-∂n-h-cp-sS Øp-∂-Xp kw-_-‘n-®v C-∂v tbm-K-am-Wv hn-fn-®p tN¿-°pssh-Io-´v 3.---30\v I-e-Œ-td-‰v ∂-Xv. B-d≥-ap-f hn-am-\-Øm-h-f tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ k¿h-I-£n tbm-Kw tN-cp-sa-∂v Pn- ]-≤-Xn-sb A-\q-Iq-en-°p-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-sf D-Zv√m I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p. F¬.---Un-.F --- -^v. B-d≥-ap-f Lm-S-\ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-∏n\n-tbm-P-I-a-Wv-U-ew I-Ωn-‰n °-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´v B-d≥\¬-In-b \n-th-Z-\-Øn-s‚ A- ap-f ]-≈n-tbm-S tk-hm-kwSn-ÿm-\-Øn-¬ Fw.--- ]n.---,Fw.--- Lw {]-ta-bw ]m-km-°n-bn-cpF¬.----F.---,Pn-√m ]-©m-b-Øv {]- ∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sI hn kn-U‚ v, cm-jv-{So-b-I-£n, ]- kmw-_-tZ-h≥ tk-hm-kw-L≈n-tbm-S tk-hm-kw-Lw {]- Øn-s‚ {]-kn-U‚ v ]-Z-hn H-gnXn-\n-[n-Iƒ, C-e-¥q¿, tIm-bn- ™ncp∂p. X¿-°w \n-e-\n¬{]w, ]-¥-fw tªm-°v ]-©m-b- °p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv PD-{X-´m-Xn P-e-ta-f \-S-°p-∂ ]-º-bn-se s\-´m-b-Øn¬ Øv {]-kn-U‚p-am¿, B-d-≥-ap- tem¬-k-hw \-S-Øp-∂-Xn-\v cq-]-s∏-´ a¨-]p-‰p-Iƒ \o-°w sN-øp-∂p f, tXm-´-∏p-g-t»-cn, a-√-∏p-g-t»- k-l-I-c-Ww tX-Sn I-e-Œ¿ °pw k¿-°m-cn-\pw \¬-In-bn-´p- hm¿ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ B- cn, tIm-g-t©-cn {Km-a-∏-©m-b- tbm-Kw hn-fn-®-Xv. ≈-Xv. d≥-ap-f ss]-Xr-I {Km-a I¿-Ω ap-ºp-≈-Xp-t]m-se Im-em- k-an-Xn-bpw X-Ωn¬ sI.----Pn.----F-kv Im-eß - f - n¬ \-S∂ - p-hc - p-∂t- ]m- hn-am-\Ø - m-hf - ]-≤X - n-sb Ip-dn- tIm-g-t©-cn : B-d-∑p-f P-tem-¬k-hw P-\m-[n-]-Xy ssi-ense P-et- Lm-jb - m-{X-bpw a-’- ®p-≈ G-‰p-ap-´¬ tem-I {]-ik - v- bn¬ X-s∂ \-S-Ø-W-sa-∂v C-S-t»-cn-a-e In-g-°v ]-≈n-tbm-S D-Sc h-f-fw-I-fn-bpw \-S-Ø-W-sa- Xn-sb hn-fn-®-dn-bn-® D-Xr-´m-Xn a-I-fm-b ]m¿-∞-km-c-Yn ]-≈n-tbm-S-tk-hm-k-an-Xn B-h-iy-s∏∂m-Wv ]-≈n-tbm-S I-c-I-fn¬ P-e-ta-f-sb C-√m-Xm-°p-∂-Xn- ´p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sf Iq-Sn ]-s¶-Sp-∏n-®p-sIm-≠v P-e-tLm-j\n-∂p-ap-≠m-b A-`n-{]m-bw. P-\- \m-Ic - p-sX-∂m-Wv I-cI - f - n¬ \n- bm-{X-bpw a-¬kc-h-≈w-I-fn-bpw \-S-Øp-hm≥ X-øm-dm-h-W-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ {]-kv-Xm-h-\-bn-eq-sS A-dn-bn-®p. {]-Xn-\n-[n-I-fpw kw-L-]-cn- ∂p-≈ P-\ß - f - p-sS B-hi - yw.

Sn.Sn.kn. CâÀ-hyq

ssh-Zyp-Xn {]-h-ln-¡pw

]cn-Wbw ]-Ø-\w-Xn-´: {]-kv ¢-_v Hm^n-kv sk-{I-´-dn X-´-bn¬ πmhn-f sX-t°-Xn¬ B‚-Wn DΩ-s‚-bpw dm-Wn-bp-sS-bpw aIƒ A-\n-e-bpw Hm-®n-d A-go°¬ am-fn-tb-°¬ tSmw B≥{Um-Un-bp-sS-bpw s_-√m tSman-s‚-bpw a-I≥ sk-_m-kv-‰y\pw hn-hm-ln-X-cm-bn.

72.--80 e-£w cq-]-bp-sS ]-²-Xn-IÄ-¡v Aw-Ko-Im-cw tIm-bn-{]w: Pn-√m ]-©m-bØn¬ \n-∂pw 2013-˛14 h¿-jw tIm-bn-{]w Un-hn-j-\n¬-s∏-´ tIm-bn-{]w ]-©m-b-Øn¬ hnhn-[ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn 72.---80 e£w cq-]-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e`n-®-Xm-bn Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v -k-Pn Nm-t°m A-dn-bn®p. ]-≤-Xn-I-fpw Xp-I-bpw (e£w cq-]-bn¬): tIm-bn-{]w Nnt‰-g-Øv-]-Sn-˛-t]-c-I-Øn-]-Sn t{Kkv au-≠v kv-Iqƒ tdm-Un-\v ˛12, ap-´p-a¨-˛-Ip-cp-ß-g tdm-Uv So Smdnw-Kv ˛ B-dv, sN-º-I-t»-cn -s\√n-a-e tdm-Uv do Sm-dn-Mn-\v ˛ 8.---80, ap-´-a¨ sF-c-°m-hv tdm-Un-\v-˛ 8.---90, Ip-‰n-°m-´v ]-Sn-˛-tIm-te-SØv ]-Sn tdm-Uv do-Sm-dn-Mn-\v ˛ 5.--60, ]-≈n-∏-Sn-˛-]p-tØ-S-Øv ]-Sn tdm-Un-\v ˛ 6.---30, Ip-f-Øn-¶¬-]-Sn˛-Nm-ep-hm-f-°¬ tdm-Un-\v ˛ 9.--50, tIm-bn-{]w K-h¨-sa‚ v hn.---F-®F v.---- -kF v.---- -kv sa-bn‚-\≥-kn\v ˛12, ]m-´-°m-e th-º-t\men¬ tdm-Uv Sm-dn-Mn-\v-˛ 3.---70.

\-[n-Ir-X-am-bn tPm-en-°v lm-Pcm-bn-cp-∂n-√. 32 D-tZym-Kÿ ¿ Xß-fp-sS ]-°-¬- ssI-h-i-ap-≈ Xp-I Un-¢-td-j≥ c-Pn-k-‰-dn¬ tc-Js - ∏-Sp-Øn-bn-cp-∂n-√. A-Sq-¿ \-Kc - k - ` - b - n¬ \-SØ - nb ]-cn-tim-[\ - b - n¬ 16 hym-]m-cÿm-]-\-ß-fp-sS sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-In-bn-´n-√. C-hn-sS A-©v t]-cm-Wv C-∂s - e tPm-en°v lm-Pc - m-hm-Xn-cp-∂X - v.1- 1 t]¿ Un-¢-td-j≥ c-Pn-k-‰-dn¬ ssIh-i-ap-≈ ]-Ww tc-J-s∏-Sp-Ønbn-cp-∂n-√. dm-∂n ]-gh - ß - m-Sn ]©m-bØ - n¬ \-SØ - n-b ]-cn-tim[-\b - n¬ c-≠v Po-h\ - ° - m¿ tPmen-°v lm-Pc - m-bn-cp-∂n-√, H-ºX - v t]-¿ X-ß-fp-sS ssI-h-i-ap-≠mbn-cp-∂ ]-Ww tc-Js - ∏-Sp-Øn-bncp-∂n-√∂ - pw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Pn-√-bn¬ hn-Pn-e≥-kv Un.-ssh.F-kv.] - n. ]n-sI P-KZ- o-jn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \m-ev kvv-Izm-Up-Ifm-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv.

B-d-·p-f D-{X«m-Xn P-e-ta-f; {I-ao-I-c-W-§Ä kÀ-h-I-£n-tbm-Kw C-¶v ]qÀ-¯n-bm-hp-¶p tIm-g-t©-cn: B-d-∑p-f D-{X´mXn P-e-ta-f kw-_-‘n-®p-≈ B-i¶ - I - ƒ Zp-co-Ic - n-®p-sIm-≠v bp-≤-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn¬ {Iao-I-c-W-߃ ]p-tcm-K-an-°p∂p. B-d-∑p-f h-≈w I-fn \-S°p-∂ ]-ºm-\-Zn-bn-se a-W¬]p-‰p-Iƒ C-dn-tK-j≥ Un-∏m¿-´ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-cw-`n-®p I-gn-™p. P-e-tLm-j-bm-{X-bpw a-’c-h-f-fw-I-fn-bpw \-S-Øp-∂-Xn\p-th-≠n bp-≈ {I-ao-Ic - W - ß - fm-Wv \-S∂ - p-hc - p-∂X - v. C-Xn-\mbn ]-≈n-tbm-S tk-hm-kw-LØn-s‚ I-Ωn-‰n-bpw I-c-I-fn¬\n-∂p-≈ Iym-]v‰ - ≥-am¿ {]-Xn-\n[n-Iƒ sk-{I-´-dn, {]-kn-U‚ v Xp-S-ßn-b-h-cp-sS-bpw s]m-Xptbm-K-hpw \m-sf \-S-°pw. ]ºm-Xo-cØ - p-≈ ]-≈n-tbm-S I-cI-fn¬ \n-∂pw H-t´-sd \n-ht- Z-\ß-fm-Wv ]-≈n-tbm-S tk-hmkw-L-Øn-\pw Pn-√m I-e-Œ¿-

P-temÂk-hw P-\m-[n-]-Xyssi-en-bn \-S-¯-W-sa-¶v

hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn

tIm-∂n K-. F¬.-- ]n. kv-Iq-fn¬ B-cw-`n-® k-ssπ-tIm-bp-sS Hm-Ww am¿-°-‰v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-g-t©-cn-bn [-\-Im-cy Øm-]-\-§-fn I-hÀ-¨m{i-aw tIm-g-t©-cn : sI.----F-kF v-.---- -^C v.---Dƒ-s∏-sS c-≠v [-\-Im-cy ÿm]-\-ß-fn¬ tam-j-W-{i-aw. tIm-g-t©-cn tIm-f-Pv tdm-Unse sXm-≈m-bn-c-°p-gn A-\p{K-l t¢mw-π-Iv-kn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ sI.----F-kF v-.---- -^C v-.---- , ]pXp-t»-cn A-[ym-]-I tIm-˛-Hm-∏td-‰o-hv _m-¶v tIm-g-t©-cn imJ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv tam-jW-{i-aw \-S-∂-Xv. ÿm-]-\-ß-fp-sS {Kn-√pw j´-dpw I-X-Ip-I-fpw X-I¿-Ø sIm-≈ kw-Lw sk-bv-^p-Iƒ X-I¿-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw {iaw hn-^-e-am-bn. Pn-√m t]m-eokv ta-[m-hn hn-a-em-Zn-Xy-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ D-∂-X t]meo-kv D-tZym-K-ÿ-cpw hn-c-f-Sbm-f hn-Z-Kv-Z-cpw tUm-Kv kv-tImSpw cw-K-sØ-Øn A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. tI-kv A-t\z-j-W-Øn-\v {]-tXy-I A-t\z-j-W kw-LsØ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-sa-∂v Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn am-[y-

cm-hn-se 11 Hm-sS B-cw-`n-® sdbn-Uv ssh-Io-´v 5.-30 h-sc Xp-S¿∂p. 2012 tk-h\ - h - I - m-i \n-ba {]-Im-cw P-\-߃-°v e-`n-t°≠ tk-h-\-߃ e-`y-am-°p-∂Xn¬ D-tZym-K-ÿ¿ A-ew-`m-hw Im-Wn-®n-´p-s≠-∂v hn-Pn-e≥-kv Un.-ssh.-Fk - v.] - n. t_-_n Nmƒkv tX-Pk - n-t\m-Sv ]-d™ p. kwÿm-\h - ym-]I - a - m-bn \-S∂ - ]-cntim-[-\-bp-sS `m-K-am-bm-Wv ]Ø-\w-Xn-´-bn-se \-K-c-k-`-Iƒ A-S° - a - p-≈h - b - n¬ sd-bvU - p \-S∂-Xv. ]-cn-tim-[\ - b - v° - p-ti-ja - p≈ hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v hn-Pne≥-kv U-b-d-Œ¿-°p \¬-Ipw. Un-ssh-F-kv-]n ]n.-sI.-P-K-Zojv, kn-sF-am-cm-b sd-Pn G-{_lmw, cm-a-N-{μ≥, hn-Zym-[-c≥, kv-s]-j¬ X-l-ko¬-Zm¿-am-cmb sP-bvk - ¨ tPm¿-Pv, P-b{- io, d-h-\yq ko-\n-b¿ kq-{]-≠p-amcm-b A-\n-e-Ω, jw-kp-Zo≥ F∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p. sI-´n-S-Øn-s‚ H-∂mw \n-ebn¬ A-Sp-Ø-Sp-Øm-bn-´m-Wv C-cp ÿm-]-\-ß-fpw {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. sI.----F-kvF -.---- -^C v.---bp-sS hm-Xn-en-s‚ {Kn-√pw I-XIn¬ ]q-´n-bn-cp-∂ aq-∂v ]q-´p-Ifpw X-I¿-Øm-Wv tam-jv-Sm°ƒ sI-´n-S-Øn-\p-≈n¬ I-bdn-b-Xv. kz¿-Æ-hpw ]-W-hpw kq£n-°p-∂ tem-°¿ X-I¿°m≥ {i-an-®-Xn-s‚ e-£-Wß-fp-≠v. A-[ym-]-I k-l-I-cW-kw-L-Øn-\p-≈n¬ j-´¿ XI¿-Øm-Wv D-≈n¬ I-S-∂-Xv. am-t\-P-cp-sS ta-i-bpw H-cp A-e-am-c-bpw Xp-d-∂v ]-cn-tim[-\ \-S-Øn-b C-h¿ tem-°-dns‚ ]p-d-Ip-h-i-sØ C-cp-ºv XIn-Sv C-f-°n am-‰n-sb-¶n-epw AXn-\p-≈n-ep-≈ tIm¨-{Io-‰v XI¿-°m≥ I-gn-™n-√. sI.----F-kF v-.---- -^C v-.---- -bp-sS tem°-dn¬ H-cp-e-£w cq-]-bpw H-cp In-tem-bn¬ Iq-Sp-X¬ kz¿-Æm-

A-Sq¿: 25 en-‰¿ hn-tZ-i-a-Zyw ]nSn-Iq-Sn. A-Sq¿ F-Iv-ssk-kv kw-Lw Xp-h-bq¿ sX-°v am™m-en `m-K-Øp \-S-Øn-b sdbv-Un-¬ hn-ev-]-\-bv-°m-bn Ip∏n-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ hn-tZ-ia-Zy-am-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-Æn-\Sn-bn¬ Ip-gn-®n-´ a-Zy-°p-∏n-I-fmWv I-s≠-Sp-Ø-Xv. F-Iv-sskkv kw-Lw th-jw-am-dn a-Zyw hm-ßm-s\-∂ t]-cn-em-Wv ]-cntim-[-\-bv-s°-Øn-b-Xv. te_¬ H-´n-® hn-tZ-i-a-Zy-am-Wv ]nSn-Iq-Sn-bn-cn-°p-∂-Xv. kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v Xp-h-bq¿ sX°v am-™m-en cm-Po-h-Øn¬ cmPo-hn-s\-Xn-sc F-Iv-ssk-kv tI-sk-Sp-Øp. kn.--sF _m-e-N{μ≥, A-kn- v C≥-kv-s]Œ¿ Fw tXm-a-kv, C c-Xo-jv F∂n-h-cm-Wv sd-bv-Un-\p t\-XrXzw \¬-In-b-Xv.-

3

Hm-Ww: k-ss¹ Hm-^n-kp-I-fn I¬-t{SmÄ dqw Xp-d-¶p ]-Ø\ - w-Xn-´:Hm-Wt- Øm-S\ - p_-‘n-®v s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ \n-∂pw e-`n-°p-∂ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-lc - n-°p-∂X - n-\v Pn-√/Xmeq-°v k-ssπ Hm-^nkp-Ifn¬ I¨-t{Smƒ dqw Xp-d∂ - p. s]m-Xp-P-\-߃-°v ]-cm-XnIƒ I¨-t{Smƒ dq-an¬ A-dnbn-°m-hp-∂-Xm-Wv. t^m¨ \-º¿: Pn-√m k-ssπ Hm-^nkv ]-Ø\ - w-Xn-´˛- 0468 2222612, Xmeq-°v k-ssπ Hm-^o-kv tIm-gt©-cn-˛ 0468 2222212, Xn-cp-h√ - ˛ 04692 701327, A-Sq¿-˛ 04734 224856, dm-∂n-˛ 04735 227504, a√-∏≈ - n-˛ 04692 782374.

am-en-\y-\nÀ-amÀ-P\w; Npcp¡¯n I-e-ÎÀ Ø-ew k-µÀ-in-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: tk-h-\m-h-Im-i \n-b-aw Hm-^n-kp-I-fn¬ \-S-∏m°p-∂X - p-am-bn _-‘s - ∏-´p hn-Pne≥-kv hn-`m-Kw Pn-√b - n-se aq-∂v \-K-c-k-` Hm-^n-kp-I-fn¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øn. Hm-]-td-j≥ tk-h\ - h - m-Im-iw F-∂ t]-cn¬ \-S-Øn-b sd-bn-Un-s‚ `m-K-ambn-´m-Wv ]-cn-tim-[-\- \-S-Øn-bXv.] - Ø - \ - w-Xn-´, A-Sq¿, Xn-cp-h√ F-∂n \-Kc - k - ` - I - f - n-epw dm-∂n ]g-h-ßm-Sn ]-©m-b-Øn-ep-am-Wv ]-cn-tim-[\ - \-S∂ - X - v. sd-bn-Un¬ hym-]I - a - m-bn {Ia-t°-Sp-Iƒ kw-Lw I-s≠-Ønbn-´p-≠v. Iq-Sp-X¬ {I-a-t°-SpXn-cp-h-√:c-≠mw L-´ Sn.----Sn.---kn - w-Xn{]-th-i-\-Øn-\v Pn-√-bn-te-°v Iƒ I-s≠-Øn-bn-Xv ]-Ø\ ´, Xn-cp-h√ - \-Kc - k - ` - I - f - n-em-Wv. A-t]-£n-®n-´p-≈-h-cn¬ A¿]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-k-`-bn¬ \-Sl-cm-b Ip-´n-I-fp-sS sa-dn-‰v en∂ ]-cn-tim-[-\n-bn¬ sI-´n-SÃv hn-Z-ym-`-ym-k D-]-U-b-d-Iv-Sdp-sS Xn-cp-h-√-bn-ep-≈ Im-c-ym- ߃ \n¿-an-°m-\p-≈ A-t]-£Iƒ Xo¿-∏m-°m-Ø-Xm-bn Ie-b-Øn¬ {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. C‚¿-hyq C-∂v cm-hn-se 10\v \- s≠-Øn. 1500 Hm-fw hym-]m-cS-Øpw. A-t]-£-I¿ \n¿-Zn-jv-S ÿm-]-\-߃ sse-k≥-kv ]pk¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn ta¬ Im-c-ym-e-b-Øn¬ lm-P-cm-I-Wsa-∂v hn-Z-ym-`-ym-k D-]-U-b-d-IvS¿ A-dn-bn-®p.--B-d-∑p-f: ]-≈n-tbm-S tk-hmkw-L-Øn-s‚ H-cp kw-bp-Iv-X tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 9.---30\v ]m-©-P-\yw Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ tN-cpw. ]-≈n-tbm-S I-cI-fn-se {]-kn-U‚ v, sk-{I-´-dn, ]-≈n-tbm-S {]-Xn-\n-[n-Iƒ, Iym-]v-S-∑m¿ tbm-K-Øn¬ kw_-‘n-°pw. Xp-S¿-∂v 11\v ]≈n-tbm-S tk-hm-kw-L-Øns‚ s]m-Xp-tbm-Kw \-S-°p-sa∂v sk-{I-´-dn hm¿-Øm Ip-dn∏n¬ A-dn-bn-®p.---

{_m-kv, t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn-√m k-an-Xn-bw-Kw {]-^. am-en-°v aÆ-Sn, F-kv.U -- n.--]n.--sF A-Sq¿ afi-ew I-Ωn-‰n-bw-Kw \u-jm-Zv kw-km-cn-®p. Imw-]-kv {^-≠v Pn-√m {]-knU‚ v F-kv k-Po-hv, sk-{I-´-dn dm-jn-Zv ]-Ø-\w-Xn-´, Xu-^o-Jv, \-hm-kv, B-jn-Jv, A≥-km¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. Pm-Y-°v \¬-In-b kzo-I-cW-ß-fn¬ s]m-Xp-P-\ hn-Zym¿Yn ]-¶m-fn-Xzw G-sd {i-t≤-bam-bn.

kottayam/pta

tI-c-f bq-Øv {]-tam-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ kw-L-Sn-∏n-® tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ km-bm-lv -\w Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.F ---- ¬.---- F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cm-Py-]p-tcm-K-Xn¡v- v -bp-h-P-\ Iq-«m-bv-a-IÄ A-\n-hm-cyw: Fw.FÂ.-F.

A-Sq¿: cm-Py-]p-tcm-K-Xn-bpw tZ-io-b-t_m-[w h-f¿-Øp-∂Xn-epw cm-jv-{So-b-Øn-\-Xo-X-am-b bp-h-P-\-Iq-´m-bv-a-Iƒ A\n-hm-cy-am-sW-∂v Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.---- F¬.F ---- . A-`n{]m-b-s∏-´p. tI-c-f-Øn-se k-∂-≤ kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-Icp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b tI-c-f bq-Øv {]-tam-j≥ Iu¨-kn-ens‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ kmbm-lv -\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-jv-{S ]p-\¿-\n¿-Ωm-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-¶m-fn-I-fm-Im≥ bphm-°ƒ ap-t∂m-´p h-c-W-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. tI-c-f bq-Øv {]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ sN-b¿am≥ kp-a≥-Pn-Øv an-j A-[y-£-X h-ln-®p. A-Sq¿ \-K-c-k`m sN-b¿-am≥ D-Ω≥-tXm-a-kv, bp-h am-{¥n-I≥ A-£-bv Hmh≥-kv, \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am-cm-b F-kv jm-P-lm≥, Fw B¿ A-P-b-Ip-am¿, sI a-tl-jv-Ip-a¿, s\-lv-dp bp-h tI-{μ D-]-tZ-i-I k-an-Xn Aw-Kw sI l-cn-{]-km-Zv, bp-h-P-\t£-a t_m¿-Uv Pn-√m tIm-˛ Hm-Un-t\-‰¿ F≥ kn a-t\m-Pv, Pn-√m sN-b¿-am≥ {io-Im-¥v, in-h-{]n-b, Pn F-kv {]-kq¨, sI P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

km-´-z-\ ]-cn-N-c-Ww: ]-cn-io-e-\w \Â-In

A-Sq¿: I-mw-]-kp-I-fn¬ km-¥-z-\ ]-cn-N-c-W bq-\n-‰p-Iƒ B-cw-`n-°-W-sa-∂pw bp-h-P-\-߃ C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-ßfn¬ am-Xr-Im-]-c-am-bn C-S-s]-S-W-sa-∂pw Nn-‰-bw tKm-]-Ipam¿ Fw.---F¬.---F ]-d-™p. F≥-F .--- -kF v-.--- -kv thm-f-≠n-b¿-am¿°m-bn kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® km-¥-z-\ ]-cn-Nc-W ]-cn-io-e-\w A-Sq¿ am¿-tØm-a bq-Øv sk‚-dn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v -k-Pn Nm-t°m A-[-y-£-X h-ln-®p. Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]-g-Ip-fw a-[p, A-kn- v I-e-Œ¿ ]n _n \q-lv, ]-¥-fw sX-t°-°-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn-Z-ym-[-c-∏-Wn-°¿, F≥-F .--- -kF v-.--- -kv Sow tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ A-_v-Zp¿ P-∫m¿ A-l-Ω-Zv, sU-]-yq-´n Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^o-k¿-am-cm-b tUm.----F¬ -A-\n-X-Ip-am-cn, tUm.----ssk-Pp l-aoZv, F≥-F .--- -kF v-.--- -kv tÃ-‰v se-bv-k¨ Hm-^o-k¿ tUm.----{]-Imiv, I¿-a ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ c-£m-[n-Im-cn kn F-kv taml≥, F≥-F .--- -kF v-.--- -kv Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ tXm-a-kv tPm¿-Pv, B-tcm-Ky tI-c-fw ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ Pn-√m tIm˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ jm≥ c-ta-iv tKm-]≥, ]-¥-fw F≥.----F-kF v-.--- kv t]m-fn-sS-Iv-\n-°v {]n≥-kn-∏mƒ Fw -In-tjm¿ Ip-am¿, F≥-F .--- -kF v-.--- -kv t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ {]-Zo-]v Ip-am¿ kw-_‘n-®p. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^o-kv, tZ-io-b {Km-ao-Wm-tcmKy Zu-X-yw, ]-¥-fw F≥.----F-kF v-.--- -kv t]m-fn-sS-Iv-\n-°v, F≥-.--F-kF v-.--- -kv sS-Iv-\n-°¬ sk¬, I¿-a ]m-en-tb-‰o-hv ]-cn-N-cW bq-\n-‰v kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® Iym-w-]n¬ kwÿm-\-sØ F-√m Pn-√-I-fn-te-bpw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, t]m-fnsS-Iv-\n-°v tIm-tf-Pp-I-fn-se Xn-c-s™-Sp-Ø 234 F≥-F .--- -kv-.--F-kv thm-f‚n-b¿-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

ssI-¸p-kv-X-I-hpw Pn-Ãm U-b-d-Iv-S-dn-bpw ]p-d-¯n-d-¡n ]-Ø-\w-Xn-´: kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ c-≠mw hm¿-jn-ItØm-S-\p-_-‘n-®v C≥-^¿-taj≥-˛] - ª - n-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip∏n-s‚ B-`n-ap-Jy- Ø - n¬ ssI-∏pkv-X-I-hpw Pn-√m U-b-d-Iv-S-dnbpw t^mƒ-U-dpw {]-kn-≤o-I-cn®p. sI i - n-hZ- m-k≥ \m-b¿ Fw.--F-¬F .--- . Pn-√m I-eŒ - ¿ {]-W_ - v tPym-Xn-\m-Yn-\v \¬-In {]-Im-i\w \n¿-h-ln-®p. Pn-√-bn-se hnhn-[ h-Ip-∏v Hm-^o-kp-I-fp-sSbpw ÿm-]\ - ß - f - p-sS-bpw sS-ent^m¨, Hu-tZ-ym-Kn-I samss_¬ \-º-cp-Iƒ A-S-ßn-bXm-Wv U-b-d-Iv-S-dn. I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^d - ≥-kv lm-fn¬ \-S∂ -

tem-I km-£-c-Xm-Zn-\w B-N-cn-¨p

tIm-bn-{]w:Pn-√m km-£c - X - m an-js - ‚ t\-Xr-Xz- Ø - n¬ tem-I km£-cX - m-Zn-\w B-Nc - n-®p. tIm-bn-{]w tªm-°v ]-©m-bØ - v lm-fn¬ tN¿-∂ k-tΩ-f\ - w Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v k - P - n Nm-t°m D`-c-W-ß-fpw kq-£n-®n-cp-∂p. C im-J-I-fp-≈-Xn¬ H-∂n¬- ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v A-∂] - q¿-WA-[ym-]-I _m-¶n-¬ aq-∂v e- t]m-epw sk-Iyq-cn-‰n Ãm-^n- tZ-hn A-[-y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v £w cq-]-bpw 50 ]-h≥ kz¿-Æ- s\ \n-b-an-®n-´n-s√-∂p-≈-Xpw sI P - n A-\n-X Xp-ey- X - m ]Tn-Xm-°s - f s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Zc - n{i-t≤-b-am-Wv. hp-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. ®p. tUm.----tPm-kv ]m-td-°S- h - n¬ km-£c - X - m Zn-\ k-tμ-iw \¬-In. C-cp _m-¶n-Mv ÿm-]-\-Ønepw sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-ct\m kn.----kn-S.---- n.----hn Iym-a-dm kw-hn[m-\-tam C-√m-Xn-cp-∂-Xv I-h¿®-°m¿-°v A-\p-Iq-e km-l-Ncy-sam-cp-°n-bn-cp-∂p. C-Xv ÿm-]-\ am-t\-Pvsa‚n-s‚ A-ew-`m-h-am-Wv Im´p-∂-sX-∂ B-tcm-]-W-hpw Db¿-∂p I-gn-™p. ]-Ø-\w-Xn-´ Un-ssh-F .---- -kv.---]n B¿ N-{μ-ti-J-c-]n-≈, tImg-t©-cn kn.----sF Zn-eo-]v-Jm≥, B-d-∑p-f F-ksv.---- F _n hn-t\mZv-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-eo-kv kwLw {]m-Y-an-I A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°n. tam-jv-Sm-°-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\p≈ \o-°w k-Po-h-am-°n-b-Xmbn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. kwÿm-\-sØ 525 sI.----F-kF v.---- -^v.----

C≥-^¿-ta-j≥-˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v {]-kn-≤o-I-cn-® Pn-√m U-b-d-Iv-S-dn-bpw ssI-∏p-kv-X-I-hpw sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.---F¬.---F. Pn-√m I-e-Œ¿ {]-W-_v tPym-Xn-\m-Yn-\v \¬-In {]-Im-i-\w sN-øp-∂p N-Sß - n¬ A-kn- v I-eŒ - ¿ ]n ^nk¿ B¿ -i-‡n-Ip-am¿, A_n \ - q-lv, F.---Un.F --- w. F-®v k - e - nw kn- v C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n- W - n-em¬ ]-s¶-Sp-Øp. cm-Pv, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm- k¿ kn a

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-09-10  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-09-10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you