Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

a-g-s¡-Sp-Xn: dn-t]mÀ-«v \Â-Ip-¶-Xn hn-tÃ-tPm-^n-kÀ-amÀ- ho-gv-Nhcp¯n

Fw.Pn sse-{_-dnb- n "tIml'bpsS {]-hÀ¯-\w D-ZL -v mS-\w sN-bXv p tIm-´-bw:Fw.Pn k¿-h-I-emim-e sse-{_-dn-bn¬ ÿm-]n® kz-X-{¥-tkm-^v-‰v sh-b¿ "tIm-l'bp-sS sse-{_-dn {]-h ¿-Ø\w t{]m. ssh-kv Nm≥-ke¿ tUm. jo-\m jp-°q¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. K-th-j-I¿°pw hn-Zy¿-Yn-Iƒ-°pw an-I-® tk-h-\߃ th-K-Øn¬ \¬Im≥ Xn-I-®pw ku-P-\y-am-b Cu tkm-^v-‰v sh-b¿ k-lm-bn°p-sa-∂v tUm. jo-\m jp-°q¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. {]-^. F Fw tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln-® NS-ßn¬ sU-]yq-´n sse-t{_-dnb≥ C≥-Nm ¿-Pv sse-e ‰n G{_-lmw, sk-‰w-Kw sI j-d-^p±o≥, A-\p tPm¿-Pv, kw-L-Sm {]-Xn-\n-[n-I-fm-b ]n ]-fl-Ipam¿, tPm-kv am-Xyp, sI cm-PtKm-]m¬, jn-_n hn kn, ap-c-fn Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e sse-{_-dn-bn¬ ÿm-]n-® kz-X-{¥ tkm-^v-‰v sh-b¿ tIm-l-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w t{]m. ssh-kv sI sI kw-km-cn-®p. Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

{Xn-Zn-\ bq-tdm -C-´y A-´m-cm-{ã inÂ-¸-im-e \S¶p

tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-emim-e C‚¿-\m-j-\¬ B‚ v C‚¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n sk‚¿ t^m¿ \m-t\m k-b≥-kv B‚ v \m-t\m sS-I-t\m-f-Pn-bpw Hm-kv{Sn-b sh-bv≥ ¢n-\n-°pw kw-bp‡-am-bn \-S-Øn-b aq-∂m-a-Xv bq-tdm- C-¥y A-¥m-cm-{„ in¬-∏-im-e Fw.Pn k¿-h-Iem-im-e-bn¬ kw-L-Sn-∏n-®p. \m-t\m sa-Un-kn≥ B‚ v Snjyq F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F-∂ hnj-b-Øn-em-bn-cp-∂p in¬∏-ime. k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-^. tUm. km-_p tXm-a-kv, tUm. Ko-X-Ω hn Pn kw-km-cn-®p.

{]Ir-Xn Zp-c-´-§Ä {kãm-hn-te-¡v Xn-cn-bm-\p-Å ap-¶-dn-bn-s¸¶v sIm-®n: B-h¿-Øn®vv h-cp-∂ {]-Ir-Xn Zp-c-¥-ßfpw sh-≈s∏m-°hpw {k-„m-hn-te-°v Xncn-bm\pw ssZhn-I \n-b-a-߃ ]m-en-°m-\p-ap-≈ B-lzm-\-amsW∂v Bƒ C¥ym C-amw-kv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ sk-{It´-dnb-‰v A-`n-{]m-b-s∏-´p. a-\pjy-\v kp-J-I-cam-b Bhm-k hy-h-ÿ `q-an-bn¬ ssZ-hw H-cp°n-Ø∂p. F-∂m¬ A-Xn-t∑ ¬ I-Sp-Ø Nqj-Ww \S-Øn ae-Ifpw Ip-∂p-Ifpw h-\-ßfpw ]p-g-Ifpw ssItbdn a-\p-jy≥ A-Xn-{I-aw Im-Wn-®p sIm-≠ncn-°p∂p. ssew-Kn-I-X-bp-sS-bpw aZy˛ab-°p a-cp-∂p-I-fp-sSbpw A-Xn-{]-k-c-hpw k-aq-l-Øn¬ kr-„n-°p-∂ A-cm-P-I-Xzw h-fsc h-ep-XmWv. ssh-⁄m-\n-Iam-bn hf-sc D-b¿-∂t∏mgpw [m¿-an-I-am-bn hf-sc ]n-∂m-°am-Wv k-aqlw. Bƒ C¥ym Camw-kv Iu¨-kn¬ Cu cwKØv hf-sc i-‡-am-b {]-Nm-cW-hp-am-bn D-Ø-a k-aq-l-Øn\v H-cp-a-tbm-sS F-∂ ap-{Zm-hmIy-ap-b¿-Øn tI-c-f k-aq-lØn-\v ap-∂n¬ h-cn-I-bmWv. s]m-Xpk-aq-l-Øn-s‚ ]n-¥pW C-Xn-\m-bn A-`y¿-∞n-°p∂p. B-ep-h-bn¬ tN¿-∂ sk-{It´-dn-b-‰n¬ kw-ÿm-\ {]-kn U‚ v ap-lΩZv Cu-km aue-hn ^m-fn¬ aº-Cu A-[y-£-X hln®p. tZio-b {]-knU‚ v D-kvam-≥ t_-Kv d-jm-Zn, tZio-b sk{I´-dn jm-lp¬ l-ao-Zv _mJhn, kwÿm-\ P-\-d¬ sk{I´-dn A-–p¿d-“m≥ _m-Jhn, ]n sI kp-sse-am≥ au-ehn, ]m-ßn¬ \q-dp-±o≥ ap-kv eym¿, t]m-]p-e¿ {^-≠v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Ic-a-\ A-ivd-^v au-ehn, A-–p¿d-“m≥ ss^ kn, A-–p¬ a-Po-Zv Jm-knan, \nkm¿ aue-hn kw-_-‘n®p.

sN-§¶ - qÀ \-Kc- k - `- m sk-{I-«-dn-s¡-Xntc \-S-]-Sn-¡v Xo-cp-am-\w sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ \-K-ck-`m sk-{I-´-dn kp-im-¥v- Ir-jvW-s\-Xn-sc \-S-]-Sn B-h-iys∏-´v \-K-c-k-`m do-Py\¬ U-bd-Iv-S¿-°v ]-cm-Xn A-b-bv-°m≥ Iu¨-kn¬ tbm-Kw Xo-cp-am\w F-Sp-Øp. _p-[-\m-gv-N Iq-Snb A-Sn-b-¥-c Iu¨-kn¬ tbmK-am-Wv Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. c-≠v \-K-c-k-`m Iu¨-kne¿-am¿-s°-Xn-tc t]m-enkn¬ A-Im-c-W-am-bn ]-cm-Xn \-¬IpI-bpw tI-sk-Sp-°p-I-bpw sNbv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Xo-cp-am\w. \-K-c-k-`-bp-sS I-S-ap-dn-Iƒ Io-gvhm-S-I-bv-°v sIm-Sp-Ø-Xns\-Xn-tc Iu¨-kn¬ kzo-I-cn® \-S-]-Sn-I-fn¬ t_m-[-]q¿ham-b ho-gv-N-h-cp-Øn-b-Xv tNmZyw sN-bv-X-Xn-\m-Wv C-h¿-s°Xn-tc ]-cm-Xn sIm-Sp-Ø-sX-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn.

kv-{Xo-im-ào-I-c-W Zn-\m-N-c-Ww sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ Xm-eq°v eo-K¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰n _m¿ A-tkm-k-n-tb-j≥, sF.kn.-Un.-F-kv F-∂n-h-bp-sS kwbp-‡ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kv-{Xoim‡o-I-c-W sk-an-\m¿ \-S∂p. sN-ß-∂q¿ Pp-Uo-jy¬ ^Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tdm-j≥tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

15 B-K-kvXv 2013 hymgw

sN-ß∂ - q¿: Xm-eq-°n-se hn-hn[ hn-t√-Pp-I-fn-ep-≠m-b a-g-s°Sp-Xn-bp-tS-bpw \m-i-\-jv-S-ß-fptS-bpw dn-t]m¿-´p-Iƒ b-Ym-k-abw X-l-ko¬-Zm¿-°v \-¬ImsX Xm-eq-°n-se hn-t√-tPm-^nk¿-am¿ ho-gv-N-h-cp-Øn-. Xn-cph≥-h≠ - q¿, ap-f° - p-g, ]p-en-bq¿, ]m-≠-\m-Sv, Ip-c-´n-t»-cn, am∂m¿, sh-◊-Wn Xp-S-ßn-b hnt√-Pp-I-fn¬ \n-∂m-Wv b-Ym-ka-bw hn-h-c-߃ e-`y-am-°m-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v \-jv-S-]-cn-lm-c hn-X-c-W-hpw Im-e-h¿-j-s°-SpXn hn-e-bn-cp-Ø-epw ssh-Ip-IbmWv. Hm-tcm hn-t√-Pp-I-fn-te-bpw Ir-jn-\m-i-Øn-t‚-bpw a-‰p \mi-\-jv-S-ß-fp-tS-bpw I-W-°p-I ƒ {]m-tZ-in-I `-c-W-Iq-Sw h-gn ti-J-cn-®v hn-t√-tPm-^nk¿-am¿ X-l-ko¬-Zm¿-°v \-¬Ip-I-bpw Xp-S¿-∂v A-t\z-j-Ww \-S-Øn Xp-I I-W-°m-°p-I-bpw sN-øW-sa-∂m-bn-cp-∂p Pn-√m IeIvS-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂

`-h-\-\nÀ-am-W ]-²-Xn- X-«n-¸;v hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww A-«n-a-dn-¡m³ \o-¡w 

hn k-Po-hv-Ip-am¿

hm-K-a¨: C-Sp-°n Pn-√-bn¬ kw-ÿm-\ \n¿-an-Xn tI-{μw \S-∏m-°m≥ ]-≤-Xn-bn-´ ]n-∂m° hn-`m-K-ß-ƒ-°p-≈ `-h-\\n¿-am-W ]-≤-Xn-bn-se tIm-SnI-fp-sS X-´n-∏p-am-bn _-‘-s∏´p-≈ hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww A-´n-a-dn-°m≥ \o-°w. X-´n-∏v kw-L-Øn-se I-Æn-bm-b hm-Ka¨ h-´-∏-Xm¬ kz-tZ-in-bp-sS ho-´n¬ \n-∂p e-`n-® hym-P k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-t√-Pv-˛-Xm-eq°v - ˛ - { Km- a - ∏ - © m- b - Ø v - ˛ - ] - ´ n- I -

Pm-Xn- hn-I-k-\ Hm-^n-kv F-∂nh-bp-sS-bpw Hm-^n-k¿-am-cp-sSbpw ko-ep-I-fpw hym-P-k¿-´n^n-°-‰p-I-fpw D-tZym-K-ÿ¿ ssI-∏-‰n-b km-º-Øn-I C-S-]mSv tc-J-I-fpw hn-Pn-e≥-kv D-tZymK-ÿ¿ ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp-∂p. C-Xn-se {]-[m-\ tc-J-I-fmWv D-∂-X kzm-[o-\w D-]-tbmKn-®v A-t\z-j-W-Øn¬ \n-∂v Hgn-hm-°n-b-Xv. hym-P k¿-´n-^n°-‰pw k¿-°m¿ ap-{Z-I-fpw Ir{Xn-a-am-bn \n¿-an® {In-an-\¬ Ip-‰w H-gn-hm-°n km-º-Øn-I X´n-∏v am-{X-am-bn tI-kv H-Xp-°m-

\m-Wv D-tZym-K-ÿ-cp-sS {i-aw. ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n-se hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-I-fn-em-bn tXm-´w sXm- g n- e m- f n- I - f - S - ° - a p- ≈ - h cmWv X-´n-∏n-\n-c-bm-b-Xv. 2009¬ kw-ÿm-\- k¿-°m¿ B-Zn-hm-kn, Z-en-Xv hn-`m-K-ß-fpsS `-h-\-\n¿-am-W-Øn-\m-bn A\p-h-Zn-® tIm-Sn-I-fm-Wv hym-Ptc-J N-a-®v A-\¿-l-cm-b-h¿ X´n-sb-Sp-Ø-Xv. kw-ÿm-\ \n¿an-Xn tI-{μ-c-Øn-te-bpw Pn-√m \n¿-an-Xn tI-{μ-Øn-te-bpw {][m-\ D-tZym-K-ÿ-cpw Nn-e {]mtZ-in-I P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw

tN ¿-∂n-´p-≈ kw-L-am-Wv Xosh-´n-s°m-≈-bv-°v ]n-∂n¬. F¬.-Un.-F-^v `-c-W-Im-eØv A-\z-j-Ww B-cw-`n-®p-sh¶n-epw A-t\z-j-Ww a-c-hn-∏n®p. Xp-S¿-∂p h-∂ bp.-Un.-F-^v k¿-°m-cn-epw X-´n-∏v kw-LØn-s‚ kzm-[o-\w aq-e-am-Wv A-t\z-j-Ww h-gn-am-dn-t∏m-bXv. \n¿-an-Xn tI-{μ-Øn-se DtZym-K-ÿ-sc H-gnhm-°n C-S-\ne-°m-c-s\ am-{Xw {]-Xn-bm-°nbm-Wv C-t∏m-gp-≈ A-t\z-jWw. hm-K-aÆn-se hym-P-]-´-b-

\n¿am-W-hp-am-bp-≈ tI-kv 2 Zi-I-am-bn A-t\z-j-W-Øn-s‚ t]-cn¬ \o-´n-s°m-≠p-t]m-hpI-bpw sX-fn-hp-Iƒ \-in-∏n-®v tI-kv A-´n-adn-°p-Ibpw sN bvX D-tZym-K-ÿ¿ Cu A-t\zj-W-kw-L-Øn-ep-ap-≠v. X-´n-∏n-\n-c-bm-b \qdpI-W°n-\p B-fp-Iƒ D-≠m-bn-´pw X´n-∏v kw-L-hp-am-bn [m-c-W-bp≠m-°n-b Nn-e-sc-bm-Wv A-t\zj-W-kw-Lw tNm-Zyw sN-bv-XXv. Cu tI-kpw sX-fn-hp-Iƒ \in-∏n-®v A-´n-a-dn-°-s∏-Sm-\m-Wv km[yX.

Im-e-h¿-j A-h-tem-I-\ tbm-KØnse Xo-cp-am-\w. Im-e-h¿-js°-Sp-Xn G-tIm-]\ - Ø - n-\v 24 aWn-°q-dpw {]-h¿-Øn-°p-∂ I ¨-t{Smƒ dq-apw C-Xn-\m-bn Xp-d∂v {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ \m-i-\-jv-S-ß-fpw sh-≈-s∏m°-hp-ap-≠m-b {]-tZ-i-ß-fn¬ hn- t √- t Pm- ^ nk¿- a m- c p- t S- b pw {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-fp-tSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ C-S-s]-´v B-fp-I-sf Iym-w]p-I-fn-te-°v am-‰n ]m¿-∏n-°p-∂-X-√m-sX C-hcp-sS hn-h-c-߃ Xm-eq-t°m^nkn¬ \-¬Im-dn-√ F-∂m-Wv X-lk - o¬-Zm¿ ]-db - p-∂X - v. ap-gp-h≥ hn-t√-Pp-I-fn-tebpw a-g-s°-Sp-Xn hn-h-c-߃ dnt]m¿-´p-I-fn-em-°n ti-J-cn-°p∂-Xn-\pw A-t\z-j-Ww \-S-Øn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\pw Ip-d™ X - v H-cp am-ks - Ø-sb-¶nepw Im-e-Xm-a-kw D-≠m-Ip-sa∂m-Wv X-l-ko¬-Zm¿ sI sP A-_v-Zp¬ l-°ow ]-d-bp-∂-Xv. {]-[m-\-am-bpw ap-f-°p-g, sh-◊-

Wn, Ip-c-´n-t»-cn, ]m-≠-\m-Sv ]©m-b-Øp-I-fn-em-Wv sh-≈s∏m-°-hpw Ir-jn-\m-i-hpw IqSp-X-em-bn kw-`-hn-®-Xv. C-hn-Sß-fn-em-bn Zp-cn-Xm-izm-k {]-h¿Ø-\-߃-°v B-h-iy-am-b F√m ap≥-I-cp-X-ep-I-fpw \-S-]-Snbpw F-Sp-°m≥ A-Xm-Xv hn-t√Pv Hm-^nk¿-am-sc Np-a-X-e-s∏-SpØp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬ a-g-s°-Sp-Xn-bp-tSbpw \m-i-\-jv-S-ß-fp-tS-bpw hnh-c-߃ b-Ym-k-a-bw X-l-ko ¬-Zm¿-°v \-¬-Im-sX Im-e-Xm-akw h-cp-Øp-∂-Xn-\v Im-c-Ww Nn-e cm-jv{- So-b C-Ss - ]-Se - p-If - msW-∂pw ]-d-bp-∂p. cm-jv-{So-b Xm¬∏-cyw ap≥-\n¿-Øn B-\qIq-eyw hm-ßn-s°m-Sp-°p-I-bpw A-Xn-eq-sS ap-X-se-Sp-∏v \-S-Øp∂-Xn-\pw cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]Xn-\n-[n-Iƒ {i-an-°p-∂-Xp aqew kp-Xm-cy-am-bn C-Xp \-S-∏m°m≥ I-gn-bm-Ø km-lN - c - y-am Wv C-t∏m-gp-≈-sX-∂pw D-tZymK-ÿ¿ ]-db - p-∂p.

sXm-Sp-]p-g Unssh.F-kv.]n¡v cm-jv{S-]-Xn-bp-sS sa-UÂ sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g Unssh.Fkv.]n B‚-Wn tXm-a-kn-\v cmjv{S ]-Xn-bp-sS hn-in-„ tk-hm-sa-U¬. 1988¬ 28mw h-b- n¬ tI-c-fm t]m-en-kn-se 17mw s{S-bn-\n _m-®n¬ Dƒ-s∏-´v a-e-∏p-dsØ C-S-°-c-bn¬ F-kv.sF B-bn-´m-Wv Hu-tZ-ym-Kn-I Po-hn-Xw B-cw-`n-®-Xv. s{sIw-_m-©v kn.sF B-bn tIm-´-b-Øpw C-Sp-°n, Cu-cm-‰p-t]-´, tIm-g-t©-cn kn. sF B-bpw {]-h¿-Øn-® C-t±-lw 2007 emWv C-Sp-°n kv-s]-jy¬ {_m-©n¬ Unssh.F-kv.]n B-bn \n-b-an-X-\mhp-∂-Xv. 2012 s^-{_p-h-cn 27 ap-X¬ sXm-Sp]p-g Un.ssh.F-kv.]n B-bn tk-h-\w A-\p-jvTn-°p-∂p. A-hm¿-Uv A-Sp-Ø dn-]-ªn-Iv Zn-\-Øn-em-Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn ]m-embn¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-bn-cn-°p-∂ B‚-Wn tXm-a-kv C-Sp-°n ]p-‰-Sn sIm-®p-]q-h-Øpw-aq-´n¬ sI hn tXm-a-kn-s‚-bpw A-®m-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy sP-k-Ω. hn-Zym¿-Yn-I-fm-b C-Ωm-\p-h¬ B‚-Wn, ap-∂m -tXm-a-kv B‚-Wn F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ. 3 h¿-j-sØ k¿-ho-kv IqSn _m-°n-bn-cns° ]p-c-kv-Im-c-Øn-\¿-l-\m-b-Xn-s‚ k-t¥m-jØn-em-Wv B‚-Wn tXm-a-kv.

]Xn-\m-dp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hv A-d-Ìn kzmX{´y Zn-\m-tLmj-¯n-sâ ]-In-«v A-Sn-amen: ]Xn-\m-dp-Im-cn-sb X-´n-s°m-≠p t]m-bn ]o-Un-∏n® bp-hm-hv A-d-Ãn¬. ]m-e-°mSv sN¿-∏p-f-ti-cn kz-tZ-in I-cnº-\-°¬ j-d-^p-±os\(33) BWv A-Sn-am-en kn.sF F C Ipcy-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv kw-Lw A-d-Ãp sN-bvXXv. ]m-e-°m-Sv ]Tn-®p sIm-≠ncp-∂ hm-f-d ]-Ømw-ssa¬ kztZ-in-\nbm-b s]¨-Ip-´nsb Ign-™ 11\v hn-hm-lw I-gn-°m-sa∂v {]-tem-`n-∏n-®v I-S-Øns°m≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C∂se j-d-^p-±o-s‚ ho-´n ¬ \n∂p s]¨-Ip-´n-sb t]m-enkv I-s≠-Øn. c-≠p hn-hm-lw I-gn-® hnh-cw a-d-®ph-®v s]¨Ip-´n-bp-am-bn A-Sp-∏-Øn-em-hp-

I-bm-bn-cp-∂p C-bmƒ. C-Xn-\nsS I-gn-™ am-kw c-≠p kp-lrØp-°ƒ-°p-sam-∏w H-cp kv-{Xobp-am-bn hm-f-d ]-Ømw-ssa-ense ho-´n-seØn-b j-d-^p-±o≥ s]¨-Ip-´n-sb hn-hm-lw I-gn°m≥ B-{K-l-ap-s≠∂v am-Xm]n-Xm°-sf A-dn-bn®p.

tdm-Un-se Ip-gn-IÄ A-S-bv-¡m³ ]-W-¸n-cn-hv \-S-¯nsb¶vv A-Sn-amen: s]m-Xp-a-cma-Øv tdm-Un-se Ip-gn-Iƒ A-S-bv-°p-∂-Xn\v sXm-gn-epd-∏v sXm-gn-em-fnI-sf D-]-tbm-Kn-®v hm-l-\ D-S-a-I-fn¬ \n∂p ]-W-∏n-cn-hv \-S-Øn-b-Xm-bn ]-cmXn. A-Sn-am-en I√m¿-Ip-´n tdm-Un-se ]-©mbØv Hm-^n--kn-\p F-Xn¿hi-sØ tdm-Un-se Ipgn-Iƒ A-S-bv-°p-∂-Xn-\m-bn C-dßn-b kv{Xo sXm-gn-em-fnI-sf D]-tbm-Kn-®v hm¿-Uv sa-w_-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-W-∏n-cn-hv \-SØn-b-Xm-bmWv ]-cm-Xn D-b¿-∂Xv. C-Xph-gn h-∂ hm-l-\-ß-fn¬ \n-∂pw 50 ap-X¬ 250 cq-] h-sc sXm-gn-em-fnI-sf D-]-tbm-Kn-®v hml-\-߃ XS-™p \n¿-Øn ]n-cn-s®-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. kw`-hw tNmZywsNbv-X Nn-e ss{U-h¿-am-sc `o-j-Wn-s∏-SpØn-b-Xmbpw B-t£-]-ap≠v. Su-Wnse Hmt´mdn-£m Sm-Iv-kn sXm-gn-em-fn-I-fn¬ \n-∂S-°w h≥-Xp-I-bm-Wv kw-Lw ]n-cn-s®-SpØXv. ]n-cn-hn-s\-Xn-tc ]-©mb-Øv sk-{I´-dn A-S-°-ap-≈h-sc hnh-cw A-dn-bn-s®-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw D-≠m-bns√-∂v SmIv-kn sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d™p. tdm-Un-\p k-ao]-sØ kz-Im-cy hy-‡n-sb k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p th-≠n-bm-Wv s]m-Xp-a-cma-Øv tdm-Un-se Ip-gn-Iƒ A-S-bv-°p-∂-Xn-\v hm¿-Uv sa-w_dpw ta-‰pamcpw Iq-´p\n-∂-sX-∂v B-tcm-]-W-ap≠v. kw-`h-sØ Ip-dn-®v A-Sn-b¥-c A-t\zj-Ww \S-Øn ]-W-∏ncn-hv \-S-Øp-Ibpw X-´n-∏n-\v t\-XrXzw \¬-Ip-Ibpw sN-bv-X-h¿s°-Xn-tc \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v Sm-Iv-kn sXm-gn-em-fn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.

C-bm-fp-sS a-‰p hn-hm-l-ßsf Ip-dn-®-dn-™ s] ¨-Ip-´n-bpsS _-‘p-°ƒ B-tem-N-\-bn ¬ \n∂p ]n≥-amdn. C-bm-fp-sS B-Zy `m-cy-bn¬ \m-ep h-b- p≈ Ip-´nbpw c-≠ma-sØ `m-cy B-dp am-kw K¿-`n-Wn-bp-amWv. F-∂m¬ I-gn-™ 11\v s]¨-Ip´n-bp-sS sam-ss_¬ t^m-Wnte-°v hn-fn-®v hn-hm-lw I-gn-°msa-∂pw Iq-sS Cd-ßn h-c-W-sa∂pw j-d-^p-±o≥ B-h-iy-s∏´p. C-X-\p-k-cn-®v s]¨-Ip-´n- Cbmƒ-s°m-∏w ]m-e-°m-Sn-\v IS∂p. s]¨-Ip-´n-sb Im-Wm-Xm-bXn-s\ Xp-S¿-∂v ]n-Xm-hv A-Sn-amen t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. Xp-S¿-∂v kn.sF F.C Ip-cys‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw

IØn-\-in® Im¿ {]-tXy-Iw tbm-Kw Iq-Sm≥ Xo-cpam-\n-®n-cp-∂X - m-bpw ]-db - p-∂p. Im-dn-\p-≈n¬ Ip-Spw-_-tbmK-Øn-s‚ Nn-e tc-J-Iƒ t]menkv I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. \n-cW-Øv `m-cy-bpw a-°-fp-sam-Øv Xm-a-kn-®n-cp-∂ C-bmƒ F-gp-Xnb-sX-∂v ]-d-bp-∂ B-Xv-a-lXym-Ip-dn-∏n¬ X-s∂-°p-dn-®v IqSp-X¬- hn-hc - ß - ƒ A-dn-bW - s - a¶n¬ aq∂m-dn-se H-cp kp-lrØn-s\ hn-fn-°-W-sa-∂v kq-Nn-

Ipd-¨v C-Sp-¡n-bnse a-g-s¡-Sp-Xn C-Sp-°n: C-Sp-°n-bn-se a-g-s°Sp-Xn kzm-X-{¥y Zn-\m-tLm-jØn-s‚ ]-In-´p Ip-d-bv-°p-w. BtLm-j-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°mt\m B-Àm-Z-߃ ]-¶p-h-bv-°phm-t\m ]-‰m-Ø am-\-kn-Im-hÿ-bn-em-Wv Pn-√-bn-se `q-cn-]£-hpw. F-√mw \-jv-S-s∏-´ Bbn-c-ß-fm-Wv C-Sp-°n Pn-√-bn¬ D-≈-Xv. Zp-cn-Xm-izm-k Iymw]pI-fn¬ B-gv-N-I-fm-bn I-gn-bp-∂h-cpw Iym-w]p-I-fn¬ \n-∂v ]p-dsØ-Øn-b-h-cpw H-tc-t]m-se k-¶-S-Øn-em-Wv. A-c \q-‰m-≠n-\n-∏p-dw D-≠mbn-´p-≈ G-‰-hpw h-en-b Im-eh¿-j-s°-Sp-Xn-bm-Wp Pn-√ t\-

cn-´-Xv. Zp-c-¥-ap-≠m-b B-Zy Znh-k-ß-fn¬ `-c-W-˛-{]-Xn-]-£ t\-Xm-°ƒ Nn-e ÿ-e-ß-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn-b-sXm-gn-®m ¬ Im-cy-am-b bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw C-Xp-h-sc D-≠m-bn-´n-√. Zp-cn-Xm-izm-k Iymw]p-I-fn ¬ I-gn-bp-∂-h¿-°v A-Sn-b-¥-c k-lm-b-am-bn 2000 cq-] \¬-Ipsa-∂v ap-Jy-a-{¥n {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Pn-√bn¬ Ip-©n-Ø-Æn-bn-ep-≈ Hcp Iym-ºn-sem-gn-sI H-cn-S-Øpw Cu Xp-I hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´n√. Ip-©n-Ø-Æn Iym-w]v {]-Xn]-£ t\-Xm-hpw sI.-]n.-kn.-kn.

apÃ-s¸-cn-bmÀ: P-e-k-ar-²n-¡p \-µn ]d-ªv tX-¡-Sn-bn X-an-gv- IÀ-j-I-cpsS {]mÀ-Y-\ Ipa-fn: ap√-s∏-cn-bm¿ A-Ws°-´v P-e-k-ar-≤-am-°nb ssZh-Øn-\v \-μn- ]d™p X-an-gv-\m´n-se I¿-jI¿ tX-°-Sn-bn¬ {]m¿-Y-\ \-S-Øn. ap√-s∏-cn-bmdn-se sh≈w sX-°≥ X-an-gv-\m´n-se tX\n, a-[p-c, Znfip°¬, in-hKw-K, cm-a-\m-Y]p-cw Pn √-I-fn-se Ir-jn°pw Ip-Sn-sh-≈-Øn-\pam-bm-Wv D-]tbm-Kn-°p-∂Xv. cm-a-\m-Y-]p-cw H-gn-sI-bp≈ Pn√-I-fn¬ \n-∂p-≈ ap∂q-tdmfw I¿-j-I-cm-Wv C∂se tX°-Sn-bn¬ {]m¿-Y-\ \-S-Øn-bXv. \m-ep-Pn√-I-fn-ep-am-bn 1,45,000 G-°¿ ÿ-e-Øm-Wv s\¬-Ir-jn-bp-≈-Xv. c-≠v L-´ß-fn-em-bm-Wv C-hn-sS -Ir-jn-

Imdn\p Xo¸n-Sn¨v hr²sâ a-c-Ww: Zp-cq-l-X-bp-s−-¶v \m-«p-ImÀ sN-ß-∂q¿: Im-dn-\v Xo-∏n-Sn-®v A-dp-]-Xp-Im-c≥ a-cn-°m≥ C-Sbm-b kw-`h - Ø - n¬ Zp-cq-lX - b - p≈-Xm-bn \m-´p-Im-cn¬ Nn-e¿ ]d-bp-∂p. sN-ß-∂q¿, Im-Sp-sh´q¿ Ip-Spw-_-tbm-K-Øn-s‚ {]kn-U‚pw C-t∏mƒ \n-c-W-Øv Xm-a-k-°m-c-\p-am-b ap-X-h-gn Im-Sp-sh-´q¿ ho-´n¬ A-\p-P≥ kn h¿-Ko-kv (60) B-Wv Xn-¶f - mgv-N cm-{Xn 8Hm-sS Ip-Spw-_-tbmKw Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Im-dn-\p≈n¬ sh¥pa-cn-®X - v. t^m-d≥-kn-Iv ]-cn-tim-[-\bn-epw t]m-en-kn-s‚ {]m-Y-an-I \n-K-a-\-Øn-epw kw-`-hw B-fll-Xy-bm-sW-∂m-Wv kq-N-\. F∂m¬ km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘nC-√m-Xn-cp-∂ C-bm-ƒ B-fl-lXy sN-bv-X-Xv F-¥n-s\-∂-Xv Zpcq-l-X-bp-f-hm-°p-∂p. Ip-Spw-_tbm-Kw {]-h¿-Ø-\-hp-am-bn _‘-s∏-´v C-bmƒ-°v Nn-e {]-iv\ - ߃ D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw `m-chm-ln-If - n¬ Nn-e¿ {]-kn-U‚-mb C-bm-f-dn-bm-sX i-\n-bm-gv-N

\-SØn-b A-t\z-j-W-Øn-emWv {]-Xn ]n-Sn-bn-em-b-Xv. s]¨Ip-´n-sb ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv°v hn-t[-b-bm°n. ]-cn-tim-[-\bn¬ s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®Xm-bn I-s≠Øn. C-tX Xp-S¿∂v {]-Xn-s°-Xntc X-´n-s°m≠p t]mI¬, ]o-U\w, _-em¬kw-Kw F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ Npa-Øn tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn®p. {]-Xn-sb A-Sn-am-en tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm°n. tZ-hn-Ip-fw k-_v P-bn-en¬ dn-am≥-Uv sNbvXp. kn.sF-bv-°p ]pd-sa ko\n-b¿ kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^nk¿-amcm-b kn hn D-e-l-∂m≥, k-Pn F≥ t]mƒ, kn B¿ kt¥m-jv F-∂n-h-cp-ap-≠m-bncp∂p.

∏n-®v F-gp-Xn-bn-cn°p-∂ t^m¨-\-ºcn-epw Zp-cq-l-X-bp≠v. Cu t^m-Wn-s‚ D-S-a-sb-°p-dn-®v t]men-kv A-t\z-jn-®p-hcp-∂p. Ip- S pw- _ - t bm- K Øn-se Nn-e Aw-Kß-fp-am-bn C-bmƒ°v A-`n-{]m-b hyXym-kw D-≠m-bn-cp∂-Xm-bpw ]-db - p-∂p. Ip-Spw-_-tbm-Kw Hm^nkn¬ F-Øptºmƒ X-s‚ Im¿ ]-Xn-hm-bn ]≈n-ap-‰-Øv ]m¿-°v sN-øp-∂ Cbmƒ kw-`-h-Zn-h-kw k-ao-]-hmkn-bp-sS ho-Sn-\v k-ao-]w Im¿ ]m¿-°v sN-bv-Xp F-∂p ]-d-bp∂-Xn-epw Zp-cq-l-X-bp-≈-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-db - p-∂p. Cu km-lN-cy-߃ sIm-≠m-Wv \m-´p-Imcn¬ H-cp ]-£w kw-`h - Ø - n¬ Zpcq-l-X-bp-s≠-∂v B-tcm-]n-°p∂-Xv.

bn-d-°p-∂-Xv. ap√-s∏-cn-bm¿ AW-s°-´n¬ B-h-iy-Øn-\v sh≈-ap-≠m-bn-cp-∂n-s√-¶nepw H∂mwL-´- Ir-jn Pq¨ am-kØn¬ B-cw-`n-®n-cp-∂p. Im-eh¿-jw i-‡-am-b-tXm-sS ap√s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´v P-e-k-ar≤-am--hp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn™ h¿-jw A-W-s°-´ns‚ hr„n{]-tZ-i-߃ I-cn-™p-Wßn-b-Xn-\m¬ Ip-Sn-sh-≈w t]mepw X-an-g¿°v ap√-s∏-cnbm-dn¬ \n-∂p e-`n-®n-√. Iq-SmsX a-g-e-`n-°p-sa-∂ {]-Xo-£bn¬ H-∂mw-L-´ s\¬-Ir-jn°m-bn \n-ew-H-cp-°n Ir-jn Bcw-`n-®n-cp-∂p. 45000 G-°¿ ÿe-Øn-d°n-b hn-Øv ap-f-s®¶nepw B-h-iy-Øn\p sh-≈-

an√m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ apc-Sn-®p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v I¿j-I¿ ]-d-bp-∂p. CØ-h-W AW-s°-´n¬ 134 A-Sn-sh-≈-amWp-≈Xv. C-tXm-sS c-≠mw-L-´ Ir-jn-bn-d-°m-sa-∂ {]-Xo-£bn-em-Wv sX-°≥ X-an-gv-\m-´nse I¿-jI¿. ap√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´p \n-d-™Xn-\m¬ c≠mw-L-´ Ir-jn-°m-bn IqSpX¬ sh-≈w Xp-d-∂p hn-S-Wsa-∂m-Wv I¿-j-I-cp-sS B-hiyw. ]p-e¿s®-tbm-sS X-an-gv-\m´n-se hnhn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ \n∂p ]p-d-s∏-´ kw-Lw {_n-´ojv F≥-Pn-\o-bdpw ap√-s∏-cnbm¿ A-W-s°-´n-s‚ in¬-∏n-bpamb tI-W¬ tPm¨ s^-∂nIzn-°ns‚ Hm¿-abv-°m-bn tem-

h¿-Iym-w]n¬ \n¿-an-® kv-am-c-I a-μn-cw k-μ¿-in®p. Xp-S¿-∂v tX-°-Sn-bn-seØn-b kw-Lw tX-°-Sn-Ø-Sm-I-Øn¬ t_m-´pk-hm-cn \-SØn. C-h-cn¬ `q-cn`m-Kw I¿-j-Icpw B-Zy-am-bmWv ap√-s∏-cn-bm¿ A-W-s°-´p t\-cn¬-°m-Wp-∂Xv. in-hKw-K ap≥ Fw.-F¬.-F A-cp-W-Kncn, Xn-cp-awK-ew I¿-j-I kw-Lw sk-{I´-dn A-cpƒ {]-Im-iw Z¿ho-kv ssa-Xo≥, hn F-kv sI cm-a-Ir-jvW≥, H B¿ \m-cm-bW≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p {]m¿Y-\. XpS¿-∂v hn-`-h k-ar-≤am-b kZybpw I-gn-®-Xn-\p ti-j-am-Wv I¿-j-I¿ tX-°-Sn-bn¬ \n-∂p X-an-gv-\m-´n-te-°p a-S-ßn-bXv.

{]-kn-U‚pw k-μ¿-in-®n-cp-∂p. A-Xp-sIm-≠m-bn-cn-°mw A-hnsS-bp-≈-h¿-°v 2000 cq-] ho-Xw hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. Zp-cn-Xmizm-k Iym-w]p-I-fn¬ I-gn-bp-∂h-tc-°mƒ Zp-cn-X-am-Wv Iym-w]ns‚ Np-a-X-e-bp-≈ D-tZym-K-ÿ¿-°v. Iym-w]n-te-°v B-h-iy-ap≈ `-£-W km-[-\-ß-fpw AXym-h-iy-am-bn h-cp-∂ ]-e-h-I km-[-\-ß-fpw hm-ßm≥ kz-¥am-bn ]-Ww I-s≠-tØ-≠ KXn-tI-Sn-em-Wv Ch¿. F-ß-s\sb-¶n-epw Iym-w]p-Iƒ \n¿-Øn X-Sn-bq-cm-\p-≈ {i-a-am-Wv DtZym-K-ÿ-cp-sS `m-K-Øp-\n∂pw D-≠m-hp-∂-Xv.

kwL-]-cn-hmc ]-cn-]m-Sn-bn sU-]yq-«n-Ie-Î-dpw Unssh.F-kv.]n-bpw ]-Ø-\w-Xn´: kwL-]-cnhm-¿ kw-L-S-\-bp-sS t\-XrXz-Øn-ep-≈ _m-e-tKm-Kpew ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂ F s‚ a-ebm-fw t{i-„-a-e-bm-fw ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv sU-]yq-´nI-e-Œ-dpw Unssh.F-kv.]n-bpw. ]-Ø-\w-Xn´ sU-]yq-´nI-eŒ - ¿ - F≥ sP P-bk - n Mv, Unssh.F-kv.]n- B¿ N-{μti-Jc - ≥ \m-b¿ F-∂n-hc - mWv ]-s¶-Sp-°p-∂X - v.17\v \-S°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS t{_mj¿ ]p-d-Øn-d-ßn-b-tXm-sS hn-hn-[ cm-{„n-b k-wL-S-\Ifpw {]-Xn-tj-[h - p-am-bn apt∂m-´p h-∂n-´p-≠v .

FÂ.Un.F-^nsâ sk-{I-«-dn-tb-äv D-]-tcm-[w

C-S-Xp t\-Xm-¡-fp-am-bn H-cp [m-c-W-bpw D-−m-¡n-bn-«n-Ã-: a-{´n Xn-cp-h-©qÀ tIm-´-bw: F¬.Un.F-^v \-SØn-b sk-{It-´-dn-b-‰v D-]-tcm[w ]n≥-h-en-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´v C-S-Xp t\-Xm-°-fp-am-bn Hcp [m-c-W-bpw D-≠m-°n-bn-´ns√-∂p B-`y-¥-c a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. [m-c-W∏n-i-Ip-sIm-≠m-Wv Nn-e¿ [m-cW-bp-s≠-∂ hn-a¿-i-\-ap-∂-bn°p-∂-sX-∂v A-t±-lw tIm-´-bØv am-[y-a-ß-tfm-Sv ]-d-™p. k-a-c-hp-am-bn _-‘-s∏-´v k¿-°m-cn-\p {]-Jym-]n-X \n-e]m-Sp-≠m-bn-cp-∂p. k-a-c-°m¿°v A-h-cp-sS \n-e-]m-Spw. k¿°m¿ Pp-Uo-jy¬ A-t\z-jWw {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. C-Xn-\p ssl-t°m-S-Xn kn-‰n-Mv P-Uv-Pnsb In-´m≥ {i-an-°p-I-bm-Wv. A-t\z-j-W ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-

s∏-Sp-tØ-≠ Im-cy-߃ Fs¥m-s°-bm-sW-∂v {]-Xn-]£w k-l-I-cn-®m¬ k¿-°m¿ N¿-® sN-øpw. {]-Xn-]-£-Øn\p A-h-cp-sS \n¿-tZ-i-߃ apt∂m-´p-sh-bv-°mw. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv A-t\z-j-W ]-cn-[n-bn¬ h-cptam F-∂ tNm-Zy-Øn-\p C-t∏m ƒ a-dp-]-Sn ]-d-bm≥ ]-‰n-s√-∂pw \n-b-a-]-c-am-bn sN-øm≥ ]-‰p-∂ F-√m Im-cy-ß-fpw sN-øp-sa∂pw Xn-cp-h-©q¿ ]-d-™p. k-acw hn-P-b-am-tWm ]-cm-P-b-amtWm F-∂v {Xm-kn¬ Xq-°n t\m-t°-≠ B-h-iy-an-√. tI-cf-Øn¬ C-Xp-h-sc \-S-°m-Ø co-Xn-bn-ep-≈ k-a-c-am-Wv \-S-∂Xv. X-e-ÿm-\ \-K-cn-sb kv-Xw`n-∏n-®v C-S-Xp-ap-∂-Wn \-S-Øn-

b k-a-c-Øn-s‚ hn-P-b-hpw ]-cmP-b-hpw P-\-ß-fm-Wv hn-e-bn-cptØ-≠-Xv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-t°kpw k-a-c-hp-am-bn Xm-c-X-ay-s∏Sp-Øp-∂-Xv Zu¿-`m-Ky-I-c-am-Wv. tI-kv H-Xp-°n Xo¿-°p-∂ Im-cytØ-°p-dn-s®m-∂pw Nn-¥n-°m\m-hn-√. Sn ]n h-[-t°-kv hn-kvXm-cw ]q¿-Øn-bm-bn h-cn-I-bmWv. Un-kw-_¿ 31\p ap-ºv hn-kvXm-cw Xo-cp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n°p-∂-Xv. tI-kv A-t\z-jn-®p-hcp-∂-Xv an-Sp-°-cm-b A-t\z-jW kw-L-am-Wv. tI-kv G-X-‰w h-sc t]m-h-W-sa-∂p Xo-cp-am\n-°p-∂-Xv A-t\z-j-W kw-Lam-Wv. A-t\z-j-W-Øn¬ H-cp L-´Øn-epw k¿-°m¿ C-S-s]-´n-´n-√.

C-\n-bpw C-S-s]-Sp-I-bp-an-√. sI sI c-a D-∂-bn-® B-tcm-]-W߃ H-cp c-‡-km-£n-bp-sS kl-[¿-an-Wn F-∂ \n-e-bn-ep-≈ {]-Xn-I-c-W-am-Wv. k¿-°m¿ At\z-j-W-tØm-Sp k-l-I-cn-°p∂ \n-e-]m-Sm-Wv c-a kzo-I-cn-®ncn-°p-∂-sX-∂pw Xn-cp-h-©q¿ ]-d-™p. em-hv-en≥ tI-kv H-Xp-°n Xo¿-Øp F-∂p-≈ B-tcm-]-Whpw A-Sn-ÿm-\c-ln-X-am-Wv. {]-Xn-]-£-Øn-s‚ k-a-cw A-hcp-sS cm-{„o-b A-P-≠-bp-sS `mK-am-Wv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn X-S-bp-sa-∂ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚ {]-Jym-]\w Zu¿-`m-Ky-I-c-am-W-∂pw Xncp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ ]-d™p.


{]mtZ-inIw

15 BKkvXv 2013 hymgw

koTTAYAM/PTA

kzm-X-{´-y-Zn-\m-tLm-jw: a-{´n A-SqÀ {]-Im-iv tZ-io-b-]-Xm-I D-bÀ-¯pw

Adnbn-¸pIÄ

B-[mÀ: kw-i-b \n-hm-c-W-¯n-\v {]-tX-y-I sk ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ B[m¿ A-[n-jvTn-X tk-h-\-߃ D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn s]m-Xp-P-\-߃-°v B-[mdp-am-bn _-‘-s∏-´ kw-i-b \nhm-c-W-Øn-\v A-£-b Pn-√m Hm-^n-kn¬ {]-tX-y-I sk¬ cq]o-I-cn-®-Xm-bn A-£-b A-kn v Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Pn a-- p-cp-I≥ A-dn-bn-®p. B-[m¿, F≥-.-]n.--B¿ F≥tdmƒ-sa‚ v \-S-Øn-bn-´pw B[m¿ Im¿-Uv e-`n-°m-Ø-h¿°pw, C-Xp-h-sc B-[m¿ F≥tdmƒ-sa‚ v \-S-Øn-bn-´n-√m-Øh¿-°pw …n-∏v \-jv-S-s∏-´-h¿°pw sk-√n-s\ k-ao-]n-°mw. {]-hr-Øn-Zn-\-ß-fn¬ cm-hn-se 10 ap-X¬ A-©v h-sc {]-h¿Øn-°pw. t^m¨ \-º¿ 0468 2322708. C-˛ sa-bn¬ ptaaksh aya@gmail.com

F³-Pn-\o-b-dn-Mv kv-t]m-«v A-Uv-an-j³ ]-Ø-\w-Xn-´: sF.----F-®v.---- -B¿.-----Unbp-sS Io-gn-ep-≈ I-√q-∏m-d F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ Cu A-[-y-b-\ h¿-jw _n.---- -sSIv tIm-gv-kn¬ H-gn-hp h-cp-∂ am-t\-Pv-sa‚ v ko-‰p-I-fn¬ {]th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn®p. tI-c-f F≥-{S≥-kv 2013 dm¶v en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´ Xm-¬-∏-c-yap-≈ hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ C-∂pw \msf-bpw A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰pI-fpw dm-¶v Im¿-Upw k-ln-Xw F-Ø-Ww. {]-th-i-\ tbm-K-yX k¿-°m¿ \n-›-bn-®n-´p-≈ {]-Im-c-am-bn-cn-°pw. t^m¨ 0469 2678983, 2677890.

tam-U d-kn-U³-j-y kv-Iq-fn H-gn-hv

]-Ø-\w-Xn-´: h-S-t»-cn-°-c tam-U¬ d-kn-U≥-j-y¬ kv-Iqfn¬ A-©v ap-X¬ F-´v h-sc-bp≈ ¢m-kp-I-fn-se H-gn-hp-I-fnte-°v ]-´n-I-h¿-K hn-`m-KØn¬-s∏-´ hn-Z-ym¿-∞n-I-fp-sS c-£n-Xm-°-fn¬ \n-∂pw A-t]£ £-Wn-®p. A-t]-£ 24\v ssh-Io-´v A-©n-\v ap-ºv e-`n-°Ww.

s{]m-P-Iv-Sv U-b-d-Iv-SÀ Npa-X-e-tbäp

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m ]-©m-bØv Zm-cn-{Zy e-Lq-I-c-W hn-`mKw t{]m-P-Iv-Sv U-b-d-Iv-S-dpw alm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-aoW sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn tPmbn‚ v t{]m-{Kmw tIm-˛-Hm-Un-t\‰-dp-am-bn ]n P -- n c-- m-P≥-_m-_p Np-a-X-e-tb-‰p.--

P-\-Io-b k-an-Xn- tbm-Kw 17\v

Fkv.F-^v.sF, Un.ssh.F-^v.sF {]-h¿ØI-sc I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n dn-am≥-Uv sN-bv-X-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kn.]n.Fw ]-Ø-\w-Xn-´ Un-ssh.F-kv.]n. Hm-^n-kn-te-°v \-SØn-b am¿-®v Pn√m sk-{I´-dn sI A-\-¥-tKm-]≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

°m- c pw X- Ω n¬ hm- t °- ‰ - a p≠m- b - X v . 600 cq- ] - b n- e - [ n- I w Hm- t ´m Nm¿- P v ap- S - ° n- b m- W v ho- ´ - Ω am¿ Dƒ- s ∏- s S- b p- ≈ - h - ¿ N- μ \- ∏ - ≈ n- , sX- t °- ° - c F- ∂ nhn- S - ß - f n¬ \n- ∂ pw kn- e n- ≠ dp- a m- b n C- h n- s S- s b- Ø n- b - X v . F- ∂ m¬ cm- h n- s e ap- X ¬ kn- e - n - ≠ - ¿ am- ‰ n- h m- ß m- s \Øn- b - h ¿ D- ® - b v - ° v ti- j - a mWv C- X v \¬- I n- b - X v . A- t X k- a - b w X- ß ƒ cm- h n- s e apX¬ G- P ≥- k n- b n- t e- ° v t^m¨ hn- f n- ® n- c p- s ∂--¶ n- e pw {]- X n- I - c - W - a n- √ m- b n- c p- ∂ p- s h-

]- Ø - \ w- X n- ´ : N- μ - \ - ] - ≈ n- b nepw ]- c n- k - c {]- t Z- i - ß - f nepw ]m- N - I - h m- X - I kn- e n≠¿ F- Ø n- b n- ´ v H- c p- a m- k w ]n- ∂ n- S p- ∂ - p . _p- ° v sN- b v - X n´v Zn- h - k - ß - f m- b n Im- Ø n- c p∂ \m- ´ p- I m¿ C- ∂ - s e am°mw- I p- ∂ n¬ {]- h ¿- Ø n- ° p∂ C- ¥ y≥ Hm- b n- e n- s ‚ Kymkv G- P ≥- k n- s e- Ø n C- X v tNm- Z yw sN- b v - X - X v sN- d n- b tXm- X n¬ hm- t °- ‰ - Ø n- \ v Imc- W - a m- b n. cm- h n- s e ap- X ¬ G- P ≥kn- b n- v ¬ kn- e n- ≠ - d p- a m- b n FØn- b \m- ´ p- I m- t cm- S v kn- e n≠¿ c- ≠ p a- W n- ° p- t i- j - t a X- c p- I - b p- ≈ p- s h- ∂ v A- d n- b n®- t Xm- s S \m- ´ p- I m- c pw Po- h - \ -

hn-Zym-À-Yn-\n s{S-bn-\n-Â Ip-g-ªp-ho-Wp

\-Zn-bn C-d-§n-b hr-²-s\ H-gp-¡nÂ-s¸-«v Im-Wm-Xm-bn ]-Ø-\w-Xn-´: \-Zn-bn¬ C-d-ßnb hr-≤-s\ H-gp-°n¬-s∏-´v ImWm-Xm-bn. A-gq¿ tIm-´q¿ ho´n¬ in-h-cm-a≥ ]n-≈ (86) sbbm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se A-®≥-tIm-hn-em-dn¬ ]m-d-°-S-hv `m-K-Øp \n-∂m-Wv C-bmƒ H-gp-°n¬-s∏-´-Xv. ho-´n¬ \n-∂v {]-`m-X k-hmcn-s°-∂v ]-d-™v C-d-ßn-b inh-cm-a≥ ]n-≈ Xm≥ \-Zn-bn¬ Nm-Sp-sa-∂p \m-´p-Im-tcm-Sv A-dnbn-®-Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. Cbmƒ ]m-d-°-S-hv ]m-e-Øn-\v k-

ao-]-ap-≈ I-b-Øn-te-°v \-S-∂nd-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Zr-Ivkm-£n-Iƒ ]-d-™p. \m-´pIm¿ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v eo-Un-Mv ^-b¿-am≥ A-timI-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-·n-ia-\ tk-\-sb-Øn Xn-c-®n¬ \-SØn. F-∂m¬ i-‡-am-b A-Snsbm-gp-°pw X-Wp-∏pw Im-c-Ww cm-{Xn ssh-In Xn-c-®n¬ A-hkm-\n-∏n-®p. C-∂v ho-≠p Xn-c®n¬ \-S-Øp-sa-∂v A-·n-i-a-\ tk-\ A-dn-bn-®p.

A-·n-i-a-\-tk-\ ]m-d-°-S-hv `m-K-Øv Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂p

sa-l-´n s^-Ìv C-¶v Np-¶-∏m-d: Im-w-]-kv {^-≠v Np¶-∏m-d G-cn-bm-I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ°m-bn sa-l-Øn s^-Ãpw kz-X{¥y Zn-\m-tLm-j- ]-cn-]m-Sn-bpw \-S-°pw. s^-Ãv Imw-]-kv {^≠v Pn-√m tPm. sk-{I-´-dn ap-_o\m Np-¶-∏m-d D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v v Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v ap-\o-d kzX-{¥y-Zn-\ k-tμ-iw \¬-Ipw.-

tIm-∂n Xm-eq-°n¬ s - sa-e{- ] hn-t√-Pv D¬-s∏-Sp-Øp-∂X - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v \-S° - p∂ {]-t£ m`-Øn-s‚ `m-K-am-bn ssa-e-{] hn-t√-Pv Hm-^n-kn-te-°v k-a-c kw-bp-‡ k-an-Xn \-S-Øn-b am¿®v kn.]---- n.F ---- w. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw _m-_p tIm-bn-°-te-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

k-kv-s]âv sN-bv-X G-\m-Zn-aw-K-ew km-aq-ln-I B-tcm-Ky-tI-{µ-¯n-se Po-h-\-¡m-sc Xn-cn-s¨-Sp-¯p ]-Ø-\w-Xn-´: Ir-Xy-\n¿-h-lW-Øn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-b-Xmbn B-tcm-]n-®v k-kv-s]‚ v sNbvv- X G-\m-Zn-aw-K-ew km-aq-lnI B-tcm-Ky-tI-{μ-Øn-se sl¬--Øv kq-∏¿-ssh-k¿ Un sP {^m≥-kn-kv, Pn.--F-®v.s-- F cmtP-jv, Pq-\n-b¿ ]-ªn-°v sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ tim-`-\ F∂n-h-sc k¿-ho-kn¬ Xn-cn-s®Sp-Øp-sIm-≠v D-Ø-c-hm-bn. G-\m-Zn-aw-K-e-Øv s]m-Xp-P\m-tcm-Ky hn-`m-Kw Ir-Xy-\n¿-hl-W-Øn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-bXm-Wv Po-h-lm-\n-°v C-S-h-cpØn-sb-∂p-≈ hym-]-I B-t£]w D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc h-Ip-∏pX-e \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xv. A-∂v \m-ep Po-h-\-°m-sc-

∂v D- ] - t `m- ‡ m- ° ƒ ]- d - b p∂p. I- g n- ™ X- h - W kn- e - n ≠- d p- a m- b n F- Ø n- b - t ∏m- ƒ A- a n- X Xp- I Cu- S m- ° n- b - X v tNm- Z yw sN- b v - X - X n- \ v G- P ≥kn A- [ n- I r- X ¿ ]- I - t ]m- ° pI- b m- s W- ∂ pw C- h ¿ B- t cm]n- ° p- ∂ p. - c m- h n- s e ap- X ¬ kn- e n- ≠ ¿ a- ‰ v G- P - ≥ - k n- I ƒ hn- X - c - W w sN- ø p- t ºm- ƒ X- ß ƒ- ° v D- ® I- g n- t ™ kn- e - n - ≠ - d p- I ƒ D- ] t`m- ‡ m- ° ƒ- ° v \¬- I m≥ ]m- S p- ≈ p- s h- ∂ v am- t \- P v sa‚ n- s ‚ \n¿- t Z- i - a p- s ≠∂pw Po- h - \ - ° m¿ - ] - d - b p- ∂ p.

am-°mw-Ip-∂nse ktcmPv Kym-kv G-P≥-kn-bn¬ kn-en-≠-dp-am-bn Im-Øn-cn-°p-∂ D-]-t`m-‡m°ƒ

sU-]-yq-t«-j³ \n-b-a-\w

Z£nW tIc-f C-kvemwa-X hnZym-`ymk t_m¿-Uv \SØn-b hm¿jnI ]-co£-bn¬ ]-Ø-\w-Xn-´ ta-J-ebn¬ G-gmw-¢m-kn¬ H-∂mwdm-¶v t\Sn-b j-_v-\m I-_o-¿ (B-\∏m-d ^n¿-Zukn-b a-Zv-dk-bn-se hn-Zym¿-Yn-\n-bmWv)

]-Ø-\w-Xn-´: C-¥y-bp-sS 67-m-aXv kzm-X-{¥-y-Zn-\w C-∂v ]-Ø\w-Xn-´ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØn¬ hn-]p-e ]-cn-]m-Sn-I-tfmsS B-tLm-jn-°pw. ap-J-ym-Xn-Yn-bm-b kw-ÿm\ d-h-\-yq-a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv tZ-io-b ]-Xm-I D-b¿-Øn ]-tcUv ]-cn-tim-[n-®v A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-°pw. cm-hn-se F-´n-\v ]-tc-Un-\p≈ X-øm-sd-Sp-∏v B-cw-`n-°pw.t]m-enkn-s‚ hn-hn-[ hn-`m-K߃, F-Iv-ssk-kv, h-\w, ÃpU‚ v t]m-enkv, sd-Uv-t{Im-kv, F≥-.kn-.kn Im-U-‰p-Iƒ, kv-

N-µ-\-¸-Ån-bn ]m-N-I-hm-X-I kn-e-n-−À F-¯n-bn-«v H-cp-am-kw: D-]-t`m-àm-¡Ä Zp-cn-X-¯-nÂ

]-Ø-\w-Xn-´: tIm-g-t©-cn Xmeq-°n-se hn-t√-Pv P-\-Io-b kan-Xn-Iƒ 17\v D-®-bv-°v ti-jw aq-∂n-\v A-X-Xv hn-t√-tPm-^nkp-I-fn¬ tN-cp-sa-∂v X-lko¬-Zm¿ A-dn-bn-®p. ]-Ø-\w-Xn-´:tI-c-f {]-kv A°m-Z-an-bn¬ H-gn-hp-≈ A-°u≠‚ v X-kv-Xn-I-bn¬ sU-]-yqt´-j≥ hy-h-ÿ-bn¬ tk-h-\a-\p-jvTn-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ h-Ip-∏p-I-fn¬ tPm-en sN-øp∂-h-cn¬ \n-∂v A-t]-£ £Wn-®p. K-k-‰-Uv X-kv-Xn-I-bn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn-°p-∂-h-cpw A-°u-≠v-kv hn-`m-K-Øn¬ tPm-en sN-bv-Xv ]-cn-N-b-ap-≈-hcp-am-bn-cn-°-Ww. Sm-en A-dn™n-cn-°p-∂-h¿-°v ap≥-K-W\. 31\v ap-ºv A-t]-£ k-a¿-∏n°-Ww. hn-i-Z hn-h-c-߃-°v wwwpressacademy.org t^m¨ 0484 2422275.--

3

bm-bn-cp-∂p k-kv-s]‚ v sN-bvX-Xv. kw-`-h-Øn¬ B-tcm-Ky-hIp-∏n-se Po-h-\-°m¿ kw-ÿm\ hym-]-I-am-bn \n- -l-c-W ka-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. h-Ip-∏n¬ Xn-cn-s®-Sp-Ø Po-h-\-°m-sc Pn√-bn-se hn-hn-[ ]n.--F-®v.k -- n-Ifn¬ \n-b-an-®p.--

km-£-y-]-{X-w \Â-I-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: `q-c-l-X-cn-√mØ tI-c-fw ]-≤-Xn-bn-te-°v sX-c-s™-Sp-°-s∏-´ Kp-W-t`m‡m-°ƒ \n-›n-X km-£-y-]{X-hpw `m-c-y-bpw `¿-Øm-hpw IqSn-bp-≈ t^m-t´m-bpw 21\v ap≥]v A-X-Xv hn-t√-Pm-^n-kp-Ifn¬ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v tIm-gt©-cn X-l-ko¬-Zm¿ A-dn-bn®p.

tam-j-W-t¡-kv: bp-h-Xn DÄ-s¸-sS aq-¶p-t]À A-d-Ìn-Â Xn-c p- h-√: tam-j-W-t°-kn¬ bp- h - X n Dƒ- s ∏- s S aq- ∂ p- t ]¿ A- d - Ã n- e m- b n. h- ≈ w- I p- f w aßm-´p-]-Sn-bn¬ a-Wn (42), Xncp-h-≥-h-≠q¿ h-S-t°-]-d-ºn¬ c-Xo--jv (29), a-lm-cm-{„ kz-tZin-bpw Xn-cp-h-√-bn-se I-S-bp-Sa- b p--a m- b Zn- \ - I ¿ F- ∂ n- h - c mWv A--d - Ã n- e m- b - X v . ho- ´ p- t Pmen sN- b v - X p- h - ∂ a- W n c- ≠ ph¿- j - a m- b n Xn- c p- a q- e - ] p- c w tKm-Ip-e-Øn-¬ k-\-en-s‚ ho´n¬ X- s ∂ H- c p--° n- s Im- S p- Ø hm- S - I - a p- d n- b n- ¬ Xm- a - k n- ® p- h cp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ 29\vv k-\-epw IpSpw-_-hpw ho-´n¬ C-√m-Xn-cp-∂ k-a-bw A-e-am-c-bn¬ kq-£n®n-cp-∂ A-t©-Im¬ ]-h-s‚ am-e tam-j-Ww t]m-bn-cp-∂p. a- tam-j-W-t°-kn¬ A-d-Ãn-em-b {]-XnIƒ Wn, am-e tam-„n-®v c-Xo-jv ap- t]m-en-kv I-s≠-Øn-b-Xn-s\ tIm-S-Xn {]-Xn-I-sf dn-am‚ v sNtJ-\ Zn-\-I-dn-\v hn-‰-Xm-bn Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p A-d-Ãv . bvv-Xp.

C-cpap-¶-Wn-I-fpw P-\-§-sf -h-©n-¡p-¶p: fm-lm -tKm-]m-e³ ]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f-Øn¬ amdn-am-dn h-cp-∂ k¿-°m-cp-Iƒ `qc-ln-X-sc-bpw ]-´n-I-Pm-Xn-°msc-bpw ÿn-c-am-bn h-©n-®psIm- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ pw A-Xn-s‚ H-Sp-hn-se-sØ D-Zm-lc-W-am-Wv aq-∂p-sk‚ v hn-X-cW-sa-∂pw sN-ß-d k-a-c-t\-Xmhv fm-l tKm-]m-e≥ ]-d-™p. sN-ß-d k-a-c-Øn-s‚ c-≠mwL-´-am-bn hn-t√-Pv Hm-^n-kpIƒ-°v ap-ºn¬ \-S-∂ A-\n-›nX-Im-e k-Xy-{K-lw {]-am-Sw hnt√-Pv Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. im-Jm {]-kn-U-‚ v A-\o-jv A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv cm-Po-h≥, A-ø-∏≥ ssIX-°-c, F-kv cm-[m-a-Wn, ]p-jv], kw-km-cn-®p.

Sn.--Sn.--kn. H-gn-hv Xn-cp-h-√: Sn.----Sn.---kn. tIm-gv-kn¬ k¿-°m¿/F-bv-U-Uv Sn.---Sn.--- -sFI-fn¬ H-gn-hp-≈ sa-dn-‰v ko-‰p-Ifn-te-°v tbm-K-y-X-bp-≈-h-cn¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. At]-£ 24\v ap-ºv Xn-cp-h-√ hnZ-ym-`-ym-k D-]-U-b-d-Iv-S-dp-sS Hm^n-kn¬ e-`n-°-Ww.

Xn-cp-h-√: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ s{S-bn-\n¬ F¬.-F¬.-_n. hnZym¿-Yn-\n Ip-g-™p-ho-Wp. C∂-se ssh-Io-´v 5.-10 Hm-sS sIm√w- F-d-Wm-Ip-fw sa-ap-hn-em-bncp-∂p kw-`-hw. sIm-√w ]-c-hq¿ kz-tZ-in-\nbm-b s]¨-Ip-´n C-∂v A-h-[nbm-b-Xn-\m¬ ho-´n-te-°v a-Sßp-I-bm-bn-cp-∂p. s{S-bn≥ Xncp-h-√ kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-bt∏mƒ k-l-bm-{Xn-I¿ s]¨Ip-´n-sb k-ao-]-Øp-≈ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v s{S-bn≥ ]-Øv an\n-t‰m-fw Xn-cp-h-√ tÃ-j-\n¬ \n¿-Øn-bn-´p.-

Iu-´v-˛-ssK-Uv, kv-Iqƒ _m≥Uv hm-Z-yw F-∂n-h am¿-®v-]mÃn¬ A-Wn-\n-c-°pw. F≥.--Sn.-B-\-μ-\m-Wv ]-tc-Uv I-am≥U¿. 8.-28-\v ap-J-ym-Xn-Yn A-`n-hmZyw kzo-I-cn-°pw. Xp-S¿-∂v tZ-io-b ]-Xm-I Db¿-Øn ]-tc-Uv ]-cn-tim-[n-®v kzm-X-{¥-y-Zn-\ k-tμ-iw \¬Ipw. kzm-X-{¥y k-a-c tk-\m\n-I-sf N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw. Xp-S¿-∂v kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]mSn \-S-°pw. t]m-eo-kv sa-U-epw ap-J-ym-Xn-Yn hn-X-c-Ww sN-øpw.kzm-X-{¥y-Zn-\m-tLm-jw ho£n-°p-∂-Xn-\v s]m-Xp-P-\-

߃ cm-hn-se 7.-30\v tÃ-Un-bØn¬ F-Ø-W-sa-∂v Pn-√m IeIv-S-dp-sS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ F.-Un-.Fw F-®v.k -- -enw cm-Pv Adn-bn-®p. k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fpw ho-Sp-I-fpw I-S-I-tºm-f-ß-fpw sIm-Sn-tXm-c-W-ß-fm¬ A-e-¶cn-®v tZ-io-b ]-Xm-I D-b¿-ØWw. ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ an-I-® {]-IS-\w Im-gv-N-h-bv-°p-∂ {Kq-∏pIƒ-°v F-h¿-tdm-fnw-Kv t{Sm-^nI-fpw ÿn-cw t{Sm-^n-I-fpw ]s¶-Sp-°p-∂ kv-Iq-fp-Iƒ-°v k¿-´n-^n-°-‰pw \¬-Ipw.

Npcp¡¯nÂ

kzm-an hn-th-Im-\-µ ss]-¡ t»m-¡v aÂ-k-c-§Ä

]-Ø-\w-Xn-´: dm-∂n tªm-°v ]-©m-b-Øv kzm-an hn-th-Im-\μ ss]-° a-¬-k-c-߃ 20\v cm-hn-se 9.--30\v ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v s_-∂n ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-kv{]-kn-U‚ v sP-kn A-e-Iv-kv A-[-y-£-X h-ln-°pw. A-Xv-e-‰n-Iv-kv, thm-fn-t_mƒ, tlm-°n, ^p-Sv-t_mƒ, _m-kv°-‰v-t_mƒ F-∂o C-\-ß-fn-em-Wv a-¬-k-c-߃. 1998 P-\p-hcn H-∂n-\v ti-jw P-\n-® Ip-´n-Iƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. {Km-a-∏©m-b-Øv X-e-ß-fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øn-bm-Wv tªm-°v a-¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-t°-≠-Xv. H-cp ]-©m-b-Øn¬ \n-∂v sK-bnw-kn¬ H-cp So-an-\pw A-Xv-e-‰n-Iv-kv a-¬-k-c-߃-°v H-cp C-\-Øn¬ c-≠p t]¿-°pw ]-s¶-Sp-°mw.

IÀ-j-I-Zn-\w B-N-cn-¡p-¶p

tIm-g-t©-cn: B-d-∑p-f ]-©m-b-Øn-s‚-bpw Ir-jn-`-h-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ 17\vv I¿-j-I Zn-\w B-N-cn-°p-∂p. tIm´ Kp-cp-a-μn-cw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ cm-hn-se -H-º-Xn-\v \-S-°p∂ N-S-ßn¬ sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw-.F -- ¬.--F. D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. ]-®-°-dn Ir-jn ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw B¿ A-P-b-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°pw. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v X-¶-®≥ Im-°-\m-Sv A-[y-£-X h-ln-°pw. ]©m-b-Øn-se Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ I¿-j-I-sc N-S-ßn¬ B-Zcn-°pw.--

{Km-a hy-h-km-b in-Â-¸-im-e

dm-∂n: tI-c-f Jm-Zn {Km-a-h-y-h-km-b t_m¿-Un-s‚ B-`n-apJ-y-Øn¬ {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS sXm-gn¬-Zm-b-I ]-≤-Xn-sb-°pdn-®p-≈ Pn-√m-X-e t_m-[-h-Xv-°-c-W sk-an-\m¿ \m-sf dm∂n ]-©m-b-Øv I-Ω-yq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S-°pw. dm-∂n tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v s_-∂n ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ cm-hnse 9.---- 30\v D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. dm-∂n {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-Zo-]v Ip-am¿ A-[-y-£-X h-ln-°pw. Jm-Zn I-Ωoj≥, Jm-Zn t_m¿-Uv, eo-Uv _m-¶v, Pn-√m hy-h-km-b tI-{μw {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øpw. ]-≤-Xn {]-Imcw 25 e-£w cq-] h-sc-bp-≈ hy-h-km-b ]-≤-Xn-Iƒ-°v 35 iX-am-\w h-sc k-_v-kn-Un e-`-y-am-Wv.

tbm-Kw \msf

]-Ø-\w-Xn-´: sh-Æn-°p-fw hn-Z-ym-`-ym-k D-]-Pn-√-bn-se F¬.---]n, bp.---]n, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿ sk-°≥-U-dn {]-[m-\m [-ym-]-I-cp-sS-bpw A-[-ym-]-I kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw kw-bp-‡-tbm-Kw \m-sf D-®-bv-°v 1.--30\v sh-Æn-°p-fw sk‚ v tXm-a-kv Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn¬ tN-cp-sa-∂v F.-C-.-H. A-dn-bn-®p.

t]m-]p-eÀ {^-−v {^o-Uw ao-äv C-¶v ]-Ø-\w-Xn-´: cm-{„-Øn-s‚ 67ma-Xv kz-X-{¥y Zn-\m-tLm-j-Øns‚ `m-K-am-bn Pn-√-bp-sS \m-eptI-{μ-ß-fn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v kz-X-{¥y-Øn-s‚ "Im-h-em-fmhp-I'-sb-∂ k-tμ-i-ap-b¿-Øn {^o-Uw ao-‰v kw-L-Sn-∏n-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v Ip-º-g-bn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ _-lp-P-\ dm-en Ip-e-ti-J-c-]-Xn-bn¬ kam-]n-°pw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w t]m-]pe¿ {^-≠v kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n \u-jm-Zv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]-d-t°m-Sv \-S-°p-∂ k-am]-\ k-tΩ-f-\w ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m sk-{I-´-dn _-jo-¿ tIm-∂nbpw hm-bv-∏q-cn¬ \-S-°p-∂

s]m-Xp-k-tΩ-f-\w Pn-√m {]-knU‚ v Fw sI ap-l-Ω-Zm-en aue-hn-bpw ]-¥-fw I-S-bv-°m-Sv \-S°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw d-low au-e-hnbpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.Xn-cp-h-√: kzm-X-{¥y-Øn-s‚ Im-h-em-fm-hp-I, F-∂ k-tμ-iap-b¿-Øn t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm^v C-¥y kw-L-Sn-∏n-°p-∂ {^oUw ao-‰v C-∂v ]m-bn-∏m-´v \-S°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v \-S-°p-∂ kzm-X-{¥y-Zn-\ dm-en-sb Xp-S¿∂v ]m-bn-∏m-´v P-Mv-j-\n¬ \-S°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w N-ß\m-t»-cn ]-g-b-]-≈n C-amw hn F-®v A-en-bm¿ au-e-hn D-Zv-Lm-

S-\w sN-øpw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v Fw sI cm-tP-{μ≥, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw hn-\p tPm-_v, ]-©m-b-Øw-Kw C-kv-am-bn¬ apXn-c-∏-d-ºn¬, Aw-t_-Zv-I¿ ]T\-tI-{μw kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw G-I-e-hy≥, P-am-A-Øv Ckv-em-an Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw \ko¿, F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v A-\o-jv, Imw]-kv {^-≠v Pn-√m D-]m-[y-£≥ A≥-k¿ kw-km-cn-°pw. t]m]p-e¿ {]-≠v Un-hn-j≥ I-Ωn-‰nbw-Kw k-°o¿ lp-ssk≥ {]-Xn⁄ sNm-√n-s°m-Sp-°pw. _jo¿ G-‰p-am-\q¿ kzm-X-{¥y-Zn\ k-tμ-iw \¬-Ipw.-

a-Wn-a-e-bm-än Nm-Sn-b bp-hm-hn-s\ tam-ãm-sh-¶v kw-i-bn-¨v \m-«p-ImÀ t]m-en-kn GÂ-¸n-¨p Xn-cp-h-√: a-Wn-a-e-bm-‰n¬ NmSn-b bp-hm-hn-s\ tam-„m-sh-∂v kw-i-bn-®v \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p. Xn-cp-aqe-]p-cw aw-K-e-t»-cn A-\-¥p-`h-\n¬ {io-Im-¥n-s\-bm-Wv \m´p-Im¿ t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®Xv. kp-lr-Øp-sam-Øv ss_°n¬ bm-{X-sN-ø-th ssh-Io-´v 5.-30Hm-sS Fw.-kn. tdm-Un¬ Ip‰q¿ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®v bph-Xn Hm-Sn-®n-cp-∂ kv-Iq-´-dn¬ C-

Sn-®-p-. bp-h-Xn-bp-sS am-e I-hcm≥ {i-an-®-sX-∂v I-cp-Xn \m-´pIm¿ H-m-Sn-°q-Sn-btXm-sS `-b-∂v {io-Im-¥v a-Wn-a-e-bm-‰n¬ NmSp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-¿ \-Znbn¬ Nm-Sn-bm-Wv {io-Im-¥n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-X.-v ]- c m- X n- b n- √ m- Ø - X n- \ m¬ t]m--en-kv tI-sk-Sp-Øn-´n-√. \m´p-Im¿ a¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-h-i-\n-e-bn-em-b {io-Im-¥ns\ t]m-en-kv Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

ss_-¡n-se-¯n ho-«-½-bp-sS am-e I-hÀ-¶p tIm-g-©-cn: ss_-°n-se-Øn-b bp-hm-hv ho-´-Ωbp-sS am-e I-h¿-∂p. tIm-g-t©-cn ta-{]-Øv hmk-¥n `-{Z(52)s‚ c-≠p ]-h-s‚ am-e-bm-Wv tam„m-hv s]m-´n-®v I-S-∂p-I-f-™-Xv. Sn-._n-°v k-ao]w h-®v ho-´-Ω-tbm-Sv h-gn tNm-Zn-°p-∂-Xn-\n-S-bn ¬ ss_-°v tN¿-Øv \n¿-Øn ho-´-Ω-bp-sS I-gp-

Øn-\v A-Sn-®v Xm-sg-bn-´v am-e s]m-´n-®v I-S-∂p-If-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-{I-a-Øn-¬ ]-cn-t°-‰ hmk-¥n `-{Z-s\ A-Xp-h-gn h-∂ kv-Iq-ƒ Ip-´n-Iƒ apJ-Øv sh-≈w X-fn-®v F-gp-t∂-¬-∏n-®-t∏m-gm-Wv am-e \-„-s∏-´ hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. C-hn-sS apºpw tam-j-Ww D-≠m-bn-´p-≠v.

]-cp-a-e sk‚ v {Kn-tKm-dn-tbm-kv Im¿-Un-tbm-hm-kv-Ip-e¿ sk‚-dn¬ tUm. sI Fw sN-dn-bm-s‚ ]n-Xm-hv am-a≥ sN-dn-bm-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn B-cw-`n® Hm]-td-j≥ Xn-tb-‰¿ I-S-{] ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v X-¶-a-Wn \m-W-∏≥ A-\m-—m-Z-\w sN-øp-∂p

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-08-15  
Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-08-15  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-08-15