Page 1

{]mtZ-inIw

8 BKkvXv 2013 hymgw

3

{]-Im-iv- _-£nI-½n-än- dn-t]mÀ-«vX-Ån-¡-f-bWw: s_^n

s]-cp-¶mÄ \-a-kv-Im-cw ]-Ø-\w-Xn-´ Su¨ ap-kv-enw Pam-A-Øv: lm-^n-kv Sn sI ap-Po_p¿ d-lv -am≥ au-e-hn A¬ Jm-kn-an-˛-cm-hn-se 8.-30. - Nn-‰m¿ 86 an-kv _m-lp-¬ D-eqw Pp-am akv-Pn-Zv: jm-\-hm-kv Jm≥ au-ehn ˛-cm-hn-se 9.-00. ]-¥-fw I-S-bv°m-Sv Pp-am a-kv-Pn-Zv: ssk-\p√m-–o≥ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00 B-\-∏m-d ^n¿-Zu-kn-b Pp-am-akv-Pn-Zv: ap-l-Ω-Zv sk-ao-lv au-ehn-˛-cm-hn-se 8.-30. h-e-©q-gn apkv-enw P-am-A-Øv: l-eo¬ aue-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.Ip-e-ti-J-c]-Xn ap-kv-enw P-am-A-Øv: Pul¿ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00 s]-cn-ß-a-e ap-kv-enw P-am-AØv: \n-km¿ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.]m-d¬ iw-kp¬ C-kv-emw P-am-A-Øv: ]n -F i-cn-^p-Zo≥ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00. A-Sq¿ Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: A-–p¬ d-lnw au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-30 A-Sq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: lm-^n-kv ap-l-Ω-Zv A-bq-_v au-e-hn A¬ Jm-kn-an-˛-cm-hn-se 9.-00.tIm-´-apIƒ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: l-_o-_p-√ au-e-hn-˛-cm-hn-se 7.-45. ]-d-t°mSv ap-l-ø-±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: Aøq-_v Jm≥ au-e-hn-˛-cm-hn-se 8.00. G-gw-Ip-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv: lm-^n-kv kn-dm-Pp-Zo≥ au-e-hn _m-J-hn-˛-cm-hn--se 9.-00.]-g-Ip-fw \q-dp¬-lp-Zm Pp-am-a-kv-Pn-Zv: hn ap-l-Ω-Zv k-enw au-e-hn-˛-cm-hnse 9.-00. a-Æ-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zv: k-enw-jm au-e-hn-˛-cm-hn-se 8.-00 sF-h¿-Im-e Pp-am-a-kv-Pn-Zv: \nbm-kv a-∂m-\n-˛-cm-hn-se 9.-30 B-Zn-°m-´p-Ip-f-ß-c Pp-am-a-kvPn-Zv: C-{_m-lnw ]q-h-Øq¿ ss^-kn-˛-cm-hn-se 9.-00.Nn-‰m¿ N-Xp-∏v ln-Zm-b-Øp¬ P-am-AØv: \q-dp-Zo≥ ^-em-ln-˛-cm-hnse 9.-00. Nn-‰m¿ Su¨ P-am-AØ-v: \u-jm-Zv au-e-hn-˛-c-m-hn--se 9.-00.h-øm-‰p-]p-g ]p-e-b≥-]m-d X-_v eo-Kv P-am-A-Øv: d-^o-Jv au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00. s]m-´≥aq-gn P-am-A-Øv: B-cn-^v au-ehn-˛-cm-hn-se 9.-00.B-ß-aq-gn aplo-_v Zn≥ P-am-A-Øv: A≥jm-Zv au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.ap´m¿-˛-a-ßm-cw ap-kv-enw P-am AØv: A-–p¬ d-low au-e-hn-˛-cmhn-se 9.-00.tN-cn-°¬ ap-kv-enw P-am A-Øv: sF-h¿-Im-e A-lΩ-Zv I-_o¿ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.00.]p-¥-e ap-kv-enw Pp-am a-kvPn-Zv: ap-l-Ω-Zv d-^oJv A¬ Jmkv-an-˛-cm-hn-se 9.-00. tIm-∂n Su¨ ap-kv-enw P-am-A-Øv: A–p¬ Jm-Z¿ au-e-hn-˛-cm-hn-se 8.-30. ]q-h≥-]m-d ap-l-bv-Zo≥ Ppam-a-kv-Pn-Zv: lp-ssk≥ au-e-hn˛-cm-hn-se 9.-00. h-´-°m-hv ap-lbo-Zo≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: ssk-\p±o≥ au-e-hn kn-dm-Pn-˛-cm-hn-se 8.-20. Ip-Ω-Æq¿ ap-kv-enw P-amA-Øv: k-en-ap¬-Jm-Zn au-e-hn˛-cm-hn-se 8.-30. A-cp-hm-∏p-ew ]p-fn-©m-Wn ap-l-bv-Zo≥ a-kvPn-Zv: ap-l-Ω-Zv _p-jv-d au-e-hn-˛cm-hn-se 8.-45. B-\-Ip-Øn ap-kvenw P-am-A-Øv: k-°o¿ lpssk≥ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00 A-cp-hm-∏p-ew ]-©m-b-Øp-]Sn _-Z-cn-b a-kv-Pn-Zv: A-–p¬ k-a-Zv au-e-hn-˛-cm-hn-se 8.-30 I-t√-en-tXm-´w ap-kv-enw Pp-ama-kv-Pn-Zv: jw-\m-Zv au-e-hn-˛-cm-hnse 8.-30.ap-dn-™-I¬ Pp-am-a-kvPn-Zv: A-–p¬ d-km-°v a-∂m-\n au-e-hn-˛-cm-hn-se 8.-30.Xn-cp-h-√ ]m-bn-∏m-Sv ]p-Ø≥-]-≈n Pp-am a-kv-Pn-Zv: C-amw sI -Fw Cuk¬ Jm-kn-an-˛-cm-hn-se 9.-00 Xn-cp-h-√ ap-Øq¿ ap-kv-enw Ppam A-Øv: C-amw ]n.-F-kv kn_-K-Øp-≈ X-߃ e-£-Zzo-]v-˛cm-hn-se 9.-00. Xn-cp-h-√ Su¨ ]-≈n: C-amw sI.-sP k-eow k°m-^n-˛-cm-hn-se 9.-00.Xn-cp-h-√ Xp-I-e-t»-cn a-Jv-Zqw ]-≈n: Camw A-en A-Iv-_¿ au-e-hn-˛-cmhn-se 9.-00.Np-¶-∏m-d ap-ln-b±o≥ P-am-A-Øv: C-amw ap-l-ΩZv sj-^o-°v A¬-Jm-kn-an-˛-cmhn-se 8.-30. tIm-´m-߬ ap-kvenw P-am-A-Øv: C-amw hn -sI ap-l-Ω-Zv au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00 hm-bv-]q-cv ]p-Ø≥-]-≈n: C-amw C -F aq-km-au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.00 (kv-{Xo-Iƒ-°v {]-tXy-I kuI-cy-ap≠vv-). hm-bv-]q-cv ]-g-b-]≈n: C-amw A-\o-kv au-e-hn-˛-cmhn-se 9.-00. s]-cp-sº-´n \q-dp¬ C-kv-emw Pp-am-a-kv-Pn-Zv: C-amw jn-lm-_p-Zo≥ au-e-hn-˛-cm-hnse 8.-30. F-gp-a-‰q¿ io-X-°p-fw \q-dp¬ lp-Zm-Pp-am-a-kv-Pn-Zv, Camw ap-l-Ω-Zv Xzm-lm-au-e-hn-˛cm-hn-se 9.-30.]-Sp-tXm-Sv hm-em¶-c ap-kv-enw P-am-A-Øv: C-amw ap-l-Ω-Zv jn-_n-en au-e-hn-˛-cmhn-se 9.-00.]p-∂-th-en ap-kv-enw P-am-A-Øv: C-amw ap-l-Ω-Zv jn_n-en au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.]pXp-°p-Sn ap-kv-enw P-am-A-Øv: C-amw Sn.-Fw.-F I-emw au-e-hn-˛cm-hn-se 9.-30.a-√-∏-≈n Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: C-amw A-kv-Zp¬ k-a-Zv au-e-hn-˛-cm-hn-se 8.-00 dm-∂n ssh-°w ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw Pp-am-a-kv-Pn-Zv: ap-l-ΩZv jm-^n au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00 dm-∂n t]-´ Su¨ Pp-am-a-kv-PnZv: au-e-hn A-–p¬ e-Øo-^v A¬-Iu-k-cn-˛9.-00.dm-∂n Xrt°m-a-e \q-dp¬-ap-l-Ω-Zn-ø Pp-am-a-kv-Pn-Zv: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n aue-hn-˛-cm-hn-se 8.-30.dm-∂n Xrt°m-a-e ]m-e-Øp-¶¬ \q-dn¬lp-Z Pp-am-a-kv-Pn-Zv: k-_o¿ _mJ-hn-˛-cm-hn-se 8.-30.]p-Xp-ti-cna-e ap-kv-enw P-am-A-Øv: Xm-l au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.Nm-Ø≥X-d ap-kv-enw P-am-A-Øv: A–p¬-k-emw au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.N-Æ-Ø-Sw sk-bv-^p¬ Ckv-emw P-am-A-Øv: j-lm¬ au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00. tIm-fm-ae ap-kv-enw P-am-A-Øv: A–p¬ e-Øo-^v au-e-hn hm-J^n-˛-cm-hn-se 9.-00. t]-gpw-]m-d ap-kv-enw P-am-A-Øv: jm-\-hmkv au-e-hn-˛-cm-hn-se 9.-00.

koTTAYAM/PTA

]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ ]-´n-IPm-Xn kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \¬-In-b kzo-I-c-W N-S-ßn-\n-S-bn¬ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn sI A-\-¥-tKm-]-s‚ ssI-ap-Øn A-\p-{K-lw hm-ßp-∂ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Aw-K-hpw -ap≥ Fw.-F¬.-F-bp-am-b ]n sI Ip-am-c-≥

A-Sq¿-: k-l-I-c-W ta-J-e-bn¬-\n-∂v- {Km-ao-W P-\-X-bv-°pwIr-jn-°m-¿-°pw- e-`n-®p-sIm≠n-cn-°p-∂ tk-h-\-߃- A∏m-sS C-√m-Xm-°p-∂ {]-Im-iv_-£n- I-Ωn-‰n- dn-t]m¿-´v- X-≈n°-f-b-W-sa-∂v- s_-^n- Pn-√mk-tΩ-f-\w- B-h-iy-s∏-´p.-- ktΩ-f-\w- cm-Pp- G-{_-lmw- Fw-.F¬-.-F. D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.-Pn-√m- {]-kn-U‚ v- sI _n- in-hm\-μ-s‚ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m- sk-{I-´-dn- Fw-. ]-c-ta-iz-c≥- G-gw-Ip-fw hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ A-\n-›n-X-Im-e k-Xy-{K-lw fm-l tKm-]m-e≥ dn-t∏m¿-´v- A-h-X-cn-∏n-®p.-D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

{Km-a-¸-©m-b-¯p-I-fp-sS Øn-cw-k-an-Xn tbm-K-§Ä {]-l-k-\-am-hp-¶p Np-¶-∏m-d: P-\-ß-fp-sS IÆn¬ s]m-Sn-bn-´v ÿn-cw-k-anXn tbm-K-߃ {]-l-k-\-am°p-I-bm-Wv Km-a-∏-©m-b-ØpIƒ. hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bp-sS B-kq-{X-W-hpw \n¿-h-l-Whpw Im-cy-£-a-am-°p-∂-Xn-\mWv `-c-W-k-an-Xn-Iƒ-°p ]p-dsa ]-©m-b-Øp-I-fn¬ ÿn-cwk-an-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. hn-I-k-\w, [-\w, t£-aw,

hn-Zym-`ym-kw, B-tcm-Kyw F∂n-h-bv-°m-Wp {]-tXy-Iw ÿn-c-k-an-Xn-I-fp-≈-Xv. ]-©mb-Øn-se Aw-K-ß-sf-√mw H-cp k-an-Xn-bn¬ Aw-K-am-bn-cn-°W-sa-∂v \n-b-a-Øn¬ hy-hÿ-bp-≠v. ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚m-Wp [-\-Im-cy ÿn-cw-k-an-Xn-bp-sS sN-b¿am≥. a-‰p k-an-Xn-I-fn¬ Xn-c-

s™-Sp-°-s∏-Sp-∂ Aw-K-߃ tN¿-∂p sN-b¿-am-s\ Xn-cs™-Sp-°p-I-bm-Wv. k-an-Xnbn-se `q-cn-]-£w A-\p-k-cn-®v A-h G-sX-¶n-epw I-£n-bn-se Aw-K-߃ t\-Spw. ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-XnI-ƒ A-[n-Im-c-ta¬-°p-∂-Xn\p ]n-∂m-se-bm-Wp ÿn-cw-kan-Xn-I-fpw cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. F-√m am-k-hpw k-an-Xn tbm-Kw

tN¿-∂p {]-iv-\-߃ N¿-® sNøp-I-bpw \-b-]-c-am-b Xo-cp-am\-߃ `-c-W-k-an-Xn-bp-sS ]-cnK-W-\-bv-°p h-bv-°p-I-bpw thWw. an-° ]-©m-b-Øp-I-fnepw k-an-Xn tbm-Kw tN-cm-dn-√. A-Y-hm tN¿-∂m¬ X-s∂ H-∏n´n-´v Aw-K-߃ t]m-hpw. N¿-® \-S-Øp-I-tbm Xo-cpam-\-ß-sf-Sp-°p-I-tbm sN-ømdn-√. tbm-K-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-

Ø-h¿ t]m-epw ]n-∂o-sS-Øn an-\n-‰v-kn¬ H-∏n-Sp-∂-Xm-bpw 150 cq-] kn-‰n-Mv ^o-kv hm-ßp∂-Xm-bpw Nn-e {Km-a-∏-©m-bØv sk-{I-´-dn-am¿ ]-d-bp-∂p. ÿn-cw-k-an-Xn-Iƒ F-¥n\m-Wv cq-]o-I-cn-°p-∂-sX-∂pw, k-an-Xn-I-fn¬ X-ß-fp-sS I¿Ø-hy-߃ F-¥m-sW-∂v t]mepw A-dn-bm-Ø {Km-a-∏-©m-bØw-K-ß-fpw Pn-√-bn-ep-≠v.

"Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-¶-h-sâ I-®o-scm-¸p-¶-Xv \-_n-N-cy'

]-g-Ip-fw C- -Øp¬ C-kv-emw bp-h-P-\ s^-U-td-j≥ km-[p-kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-g-s°-Sp-Xn Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p-∂-h¿-°p-≈ dn-eo-^v In-‰v hn-X-c-tWm-ZvLm-S-\w ]-g-Ip-fw C-amw hn Fw k-eow au-e-hn \n¿-h-ln-°p-∂p

A-¨³tIm-hn-em-än ap-X-e-sb I-−-Xm-bn A-`yq-lw

Z-£n-W tI-c-f C-kv-emw-a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Un-s‚ Io-gn¬ \-S-∂ hm¿-jn-I s]m-Xp-]-co-£-bn¬ A-Sq¿ ta-J-ebn¬ B-dmw-¢m-kn¬ H-∂mw-dm-¶v t\-Sn-b B-jv-\ A-iv-d-^pw (kn-dm-Pp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k I-Æ-t¶m-Sv, A-Sq¿), \m-emw ¢m-kn¬ c-≠mw-dm-¶v t\-Sn-b j-_v-\w k-eow (ss^-fp¬ D-eqw a-Zv-d-k-˛-tIm-´-ap-Iƒ)

]-Ø-\w-Xn-´: A-®≥tIm-hn-em‰n¬ ap-X-e-sb I-≠-Xm-bn A`yq-lw. C-∂-se D-®-bv -°v ct≠m-sS-bm-Wv ssI-∏-´q¿ ]m-eØn-\p k-ao-]w ap-X-e-sb Is≠-Xm-bn A-`yq-lw ]-c-∂-Xv.--h-gn-bm-{X-°-c-\m-Wv ap-X-e-sb ]m-e-Øn-\p k-ao-]w I-≠-Xmbn k-ao-]-sØ I-S-bn¬ hn-h-cw A-dn-b-®-Xv. Xp-S¿-∂v k-ao-]sØ h¿-°v tjm-∏n-se Po-h-\°m-cpw hym-]m-cn-I-fpw tN¿-∂v \-Zn-bn-epw k-ao-] ÿ-e-Øpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw Is≠-Øm-\m-bn-√.

t»-Uv -]-en-i-bv-¡v ]-Ww I-Sw- sIm-Sp-¯ k-tlm-Z-c³-amÀ dn-am³-Un ]-Ø-\w-Xn-´: _m-¶v tc-J-I-fpw h-kv-Xp-hn-s‚ B-[m-c-hpw ssIh-i-s∏-Sp-Øn \n-b-a-hn-cp-≤-a-mbn ]-Ww I-Sw sIm-Sp-Øv A-anX-]-en-i Cu-Sm-°n-h-∂ ktlm-Z-c≥-am-sc ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. {]-°m-\w {io-aw-K-e-Øv cRv-P≥ (48), k-tlm-Z-c≥ i-in[-c≥ (54) F-∂n-h-sc-bm-Wv ]Ø-\w-Xn-´ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-e-¥q¿, C-S-∏-cn-bm-cw, tIm-g-t©-cn {]-tZ-i-ß-fn¬ \n∂p \n-c-h-[n-bm-fp-Iƒ C-h¿s°-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn-

Iƒ, Iq-en-∏-Wn-°m¿, a-‰p Zn-hk th-X-\-°m¿ F-∂n-h-sc-bmWv C-h¿ I-_-fn-∏n-®p-h-∂-Xv. hm-ßn-b ]-W-hpw ]-d-bp-∂ ]en-i-bpw \¬-In-bm-epw ap-≥-Iq´n hm-ßn-h-bv-°p-∂ _m-¶v tcJ-I-fpw a-‰pw a-S-°n \¬-Im-sX C-Xp tIm-S-Xn-bn-epw t]m-en-knepw lm-P-cm-°n ]-Ww hm-ßnb-h¿-s°-Xn-tc I-≈-t°-kp \¬-In Iq-Sp-X¬ ]-Ww Cu-Sm°m-\m-Wv C-h¿ {i-an-®p-h-∂-Xv. C-S-]m-Sp-Im¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw At\z-j-Ww X-S- -s∏-´p In-S-°pI-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p Pn-√ t]m-en-kv ta-[m-hn-v-°p \¬-In-

b ]-cm-Xn-tb Xp-S¿-∂v A-t\zj-Ww i-‡-am-bn. kn-.-]n-.-Fw. Ip-gp-ap-dn {_m-©v I-Ωn-‰n-bw-Kß--fm-Wv {]XnIƒ. I¿-j-I-kw-Lw {]-°m-\w ta-J-e I-Ωn-‰n-bw-Kw Iq-Sn-bmWv c-Rv-P≥.---.H-cm-gv-N ap-ºv ]-Ø\w-Xn-´ F-kv-.-sF. Pn ]n a-\p-cmPn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ c-Rv-Ps‚ ho-´n¬ sd-bv-Up \-S-Øn 3.---4 e-£w cq-]-bpw sN-°p-I-fpw Is≠-Øn-bn-cp-∂p. A-º-e-∏p-gbn-se _-‘p-ho-´n¬ \n-∂m-Wv C-cp-h-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Ch-sc ]-Ø-\w-Xn-´ Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

]-g-Ip-fw: k-aq-l-Øn¬ Zp-cnXw A-\p-`-hn-°p-∂-h-s‚ I-Æoscm-∏p-∂-Xv ap-l-Ω-Zv \-_n (k)bp-sS N-cy-bm-sW-∂v ]-gIp-fw C-amw ap-l-Ω-Zv k-enw aue-hn. I-\-Ø a-g-s°-Sp-Xn-sb XpS¿-∂v Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p-∂ ]-≈n-°¬ {]-tZ-i-sØ km-[p°-fm-b Ip-Spw-_-߃-°v C- Øp¬ C-kv-emw bp-h-P-\-s^U-td-j≥ km-[p kw-c-£-W

I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ F-´pw ]≤-Xn-I-fp-≠v. B-d≥-ap-f {Km-a∏-©m-b-Øv 69284537 cq-] A-S¶¬ Xp-I-bp-≈ 217 ]-≤-Xn-Iƒ°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn. s]m-Xphn-`m-K-Øn¬ 161Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 55Dw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ H-∂pw ]-≤-Xn-Ifp-≠v. dm-∂n-˛-s]-cp-\m-Sv {Km-a-∏©m-b-Øv 65128320 cq-] A-S¶¬ Xp-I-bp-≈ 198 ]-≤-Xn-Iƒ°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn. s]m-Xphn-`m-K-Øn¬ 157Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 24Dw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ 17Dw ]-≤-Xn-I-fp≠v. \m-dm-Ww-aq-gn {Km-a-∏-©mb-Øv 32949922 cq-] A-S-¶¬ XpI-bp-≈ 121 ]-≤-Xn-Iƒ-°v AwKo-Im-cw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-KØn¬ 95Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-KØn¬ 11Dw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-KØn¬ 15Dw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. ]¥-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv 136367530 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp≈ 326 ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-KoIm-cw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-KØn¬ 285Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`mK-Øn¬ 41Dw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. a√-∏-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv 60827747 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp-

≈ 55 ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Imcw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 38Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 16Dw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ H-∂pw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. tIm-bn{]w tªm-°v ]-©m-b-Øv 81591707 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp≈ 59 ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Imcw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 42Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 15Dw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ c-≠pw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. C-e-¥q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv 39865098 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp-≈ 68 ]≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 47Dw ]-´nI-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 20Dw ]-´nI-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ H-cp ]-≤Xn-bp-ap-≠v. ]-d-t°m-Sv tªm-°v ]-©m-bØv 126314847 cq-] A-S-¶¬ XpI-bp-≈ 80 ]-≤-Xn-Iƒ-°v AwKo-Im-cw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-KØn¬ 59Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-KØn¬ 18Dw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-KØn¬ aq-∂pw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. ]¥-fw tªm-°v ]-©m-b-Øv 111460840 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp≈ 86 ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Imcw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 56Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬

B-tKm-f Ip-Spw-_-kw-K-aw

]-Ø-\w-Xn-´: tIm-g-t©-cn sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pn-se ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS B-tKm-f Ip-Spw-_-kw-K-aw ]q¿-h-hnZym¿-Yn kw-L-S-\-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Zp-_m-bv-˛ jm¿-P t\m¿-tب F-an-td-‰v-kv Nm-]v-‰-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ H-ºXv, 10 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-s‚-bpw tI-c-f-Øn-s‚-bpw ]u-cm-Wn-I N-cn{Xw hn-i-Zo-I-cn-°p-∂ N-cn-{X-{]-Z¿-i-\w kw-K-a-tØm-S-\p_-‘n-®p {I-ao-I-cn-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. B-tKm-f kw-K-aw \m-sf cm-hn-se 10.---30\v Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-P-Ip-Spw-_mw-Kw A-iz-Xn Xn-cp-\mƒ Ku-cn-e-£v-an-`m-bn DZv-Lm-S-\w sN-øpw. 10\v cm-hn-se 9.---30\v ap≥-Im-e A-[ym-]-Isc B-Z-cn-°p-∂ ]-cn-]m-Sn Fw-P .--- n. k¿-h-I-em-im-e ap≥ ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.---kn-dn-b-Iv tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. tUm.---tPm-k-^v am¿-tØm-Ωm sa-{Xm-t∏m-eo-Ø A-[y£-X h-ln-°pw. -

e-t_m-d-«-dn A-kn-. {]-am-W ]-cn-tim-[-\

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏n¬ e-t_m-d-´-dn A-kn-Â v X-kv-Xn-I-bn¬ sX-cs™-Sp-°p-∂-Xn-\v Pq-sse H≥-]-Xn-\v {]-kn-≤o-I-cn-® km[-y-Xm ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´ hn-I-emw-K¿ H-gn-sI-bp-≈ D-tZym-Km¿-Yn-I-fp-sS A- ¬ {]-am-W ]-cn-tim-[-\ 12 ap-X¬ 14 h-sc cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ Pn-√m ]n.---F-kv.k -- n. Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ {]m-bw, hn-Z-ym-`-ym-k tbm-K-y-X, Pm-Xn Xp-S-ßn-b-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS A- -epw ]-I¿-∏pw, I-Ωo-j≥ \n-›-bn-®n-´p-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ tc-Jbpw ]-I¿-∏pw, B-dv am-k-Øn-\p-≈n¬ F-Sp-Ø ]m-kv-t]m¿´v ssk-kv t^m-t´m-bpw k-ln-Xw \n-›n-X Zn-h-kw t\-cn-´v lm-P-cm-h-Ww. hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ-°v A-b-®n-´p-≠v.

a-Ã-¸-Ån-bn ]p-Xn-b _-kv tÌm-¸v

a-√-∏-≈n: kn-hn¬ tÃ-j-\v k-ao-]w sI-.-F-kv-.-B¿-.-Sn-.-kn. _- vp-Iƒ-°v A-S-°w ]p-Xn-b _-kv tÃm-∏v A-\p-h-Zn-°p∂-Xn-\v B¿-.-Sn-.-F. tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

A-SqÀ ]-Ån-¡Â ta-J-e-bn a-®v am-^n-b ho-−pw k-Po-h-am-hp-¶p a-s®-Sp-¸n-\v {]m-tZ-in-I cm-{ão-b t\-Xr-Xz-¯n-sâ ]n-´p-W A-Sq¿: A-Sq¿ ]-≈n-°¬ ta-Je-bn-se Ip-∂p-Iƒ C-Sn-®p-\n-cØn a-Æv am-^n-b ho-Spw k-Poh-am-hp-∂p.--- H-cp C-S-th-f-bv-°pti-j-am-Wv ho-≠pw ]-≈n-°¬ {Km-a-sØ-bpw {]-Ir-Xn-sb-bpw \-in-∏n-®p sIm-≠v a-Æv am-^nb-cw-K-Øv F-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. {]-Ir-Xn Nq-j-W-Øn-s\-Xntc t]m-en-kn-s‚-bpw d-h-\yq DtZym-K-ÿ-cp-sS-bpw i-‡-am-b C-S-s]-Sp-ep-I-sf Xp-S¿-∂v a-Æv I-S-Øp-∂-Xv H-cp ]-cn-[n-h-sc XS-bm≥ I-gn-™n-cp-∂p. F-∂m¬ -{]m-tZ-in-I cm-{„ob t\-Xr-Xz-Øn-s‚ ]n-¥p-Wtbm-Sp Iq-Sn- ho-≠pw a-sÆ-Sp-∏v B-cw-`n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. A-Sqcn¬ \n-∂v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ aÆv I-S-Øp-∂-Xpw ]-≈n-°¬ {]-tZ-i-Øp-\n-∂m-Wv. C-hn-sS \n-∂v k-ao-] Pn-√-I-fn-te-°mWv a-Æv sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xv.

A-Sq¿ ]-≈n-°¬ ta-J-e-bn-¬ a-sÆ-Sp-Ø \n-e-bn¬ ]-≈n-°-en¬ \n-∂p I-S-Øn- \p 3000 cq-] ap-X¬ 5000 cq-]-hs°m-≠p-t]m-hp-∂ a-Æn-\v sc \n-c-°n-em-Wv a-Æv hn¬-°ptem-Un-\v 500 ap-X¬ 900 cq-]-h- ∂-Xv. a-sÆ-Sp-∏n-s\-Xn-tc \m-´p-Imsc-bm-Wv h-kv-Xp D-S-a-ÿ-\p \¬-Ip-∂-Xv. F-∂m¬ tem-Un- cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-Iv-j≥

Iu¨-kn¬ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-fp-Iƒ cw-K-sØ-Øn-bn-cp∂p. ]-≈n-°¬ ap-≠-∏-≈n, AS-tb-∏m-´v, tXm-´p-h, tXm-´p-h-ap°v, sX-ß-aw, ]m-d-°q-´w `m-Kß-fn-epw hym-]-I-am-bn Ip-∂nSn-®v a-Æv I-S-Øp-∂p-≠v. ssa-\nMv B≥ Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏n¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ ]m-kn-s‚ a-dhn-em-Wv Iq-Sp-X¬ hm-l-\-ßfn¬ a-Æv I-S-Øp-∂-Xv. A-Sq¿,G-\m-Øv t]m-en-kv tÃ-j-\n-ep-I-fn¬ C-Ø-cØn¬ a-Æv I-S-Øn-b-Xm-bp-≈ \n-c-h-[n tI-kp-I-fm-Wv sI-´n°n-S-°p-∂-Xv. a-Æv am-^n-bms°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-sc cm{„n-b-t\-Xm-°-fp-sS k-lm-btØm-sS ÿ-e-am-‰p-∂-Xm-Wv aÆv am-^n-bm-bp-sS C-t∏m-gp-≈ {]-Xn-Im-c \-S-]-Sn-sb-∂v t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-bp-∂p.

Xncphà Xm-eq-¡n 12 Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]p-IÄ Iq-Sn Xpd¶p Xn-cp-h-√: sh-≈-s∏m-° sI-Sp-Xn-bn¬ Xmeq-°n¬ 12 Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]p-Iƒ Iq-Sn B-cw-`n-®p. C-tXm-sS sam-Øw 36 Iymw-]pI-fm-Wp-≈-Xv. s]-cn-ß-c ]-©m-b-Øn¬ am-{Xw aq-∂p Iymw-]p-Iƒ Xp-d-∂p. ta-{]m¬ sk‚ v tPm¨-kv kv-Iqƒ, th-߬ Fw.-Sn.-

12 X-t±-i- kz-bw-`-c-W Øm-]-\-§-fp-sS hmÀ-jn-I ]-²-Xn-IÄ-¡p Iq-Sn Aw-Ko-Im-cw ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se 12 Xt±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ßfp-sS \-S-∏p hm¿-jn-I ]-≤-XnIƒ-°v Pn-√m B-kq-{X-W k-anXn-tbm-Kw Aw-Ko-Im-cw \¬-In. C-tXm-sS 2013-˛14 km-º-Øn-I h¿-j-sØ hm¿-jn-I ]-≤-XnIƒ-°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-b Xt±-i-ÿm-]-\-ß-fp-sS F-Æw 62 B-bn. Xn-cp-h-√ ap-\n-kn-∏m-en-‰n, ]p-fn-°o-gv, ]-¥-fw, ]-d-t°m-Sv, C-e-¥q¿, tIm-bn-{]w, a-√-∏-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øp-Iƒ, ]-¥fw, \m-dm-Ww-aq-gn, dm-∂n-˛-s]-cp\m-Sv, B-d≥-ap-f, sh-®q-®n-d {Kma-∏-©m-b-Øp-Iƒ F-∂o X-t±i ÿm-]-\-ß-fp-sS hm¿-jn-I ]-≤-Xn-°m-Wv Pn-√m B-kq-{XW k-an-Xn C-∂-se Aw-Ko-Imcw \¬-In-b-Xv. A-bn-cq¿, G-gwIp-fw {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fp-sS hm¿-jn-I ]-≤-Xn-Iƒ km-t¶Xn-I {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p∂ ap-d-bv-°v Aw-Ko-Im-cw \¬Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p. sh-®q-®nd {Km-a-∏-©m-b-Øv 54776350 cq] A-S-¶¬ Xp-I-bp-≈ 144 ]-≤Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 122Dw ]-´nI-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 14Dw ]-´n-

k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-ep≈ dn-eo-^v hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tbm-K-Øn¬ k-an-Xn {]-knU‚ v F-kv \n-kmw A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv \n-km¿-Jm≥, v≥h¿-j, kn Fw jm-P-lm≥, X-´Øn¬ _-Z-dp-±o≥, A-–p¬ Ako-kv, kn sF km-_p, sPkn¬, \u-^¬ d-low, \u-jmZv, lm-dq¨ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

29Dw ]-´n-I h¿-K hn-`m-K-Øn¬ H-∂pw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. ]p-fn-°o-gv tªm-°v ]-©m-b-Øv 37735075 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp≈ 43 ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Imcw t\-Sn. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 35Dw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬ G-gpw ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ H-∂pw ]-≤-Xn-I-fp-≠v. Xn-cp-h-√ ap-\n-kn-∏m-en-‰n- 128493633 cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp-≈ 322 ]-≤-XnIƒ-°v Aw-Ko-Im-cw t\-Sn. s]mXp-hn-`m-K-Øn¬ 286Dw ]-´n-IPm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 36Dw ]-≤Xn-I-fp-≠v. tbm-K-Øn¬ Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m I-eIv-S-dp-sS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ F-.-Un-.-Fw. F-®v k-enw-cm-Pv, Pn√m B-kq-{X-W k-an-Xn Aw-Kß-fpw Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kß-fp-am-b _m-_p tPm¿-Pv, tdm_n≥ ]o-‰¿, F-kv l -- -cn-Zm-kv, ]n hn-P-b-Ω, tim-im-Ω tXm-a-kv, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b A-∂-]q¿-W-tZ-hn, Cu-∏≥ Ip-c-y≥, -sIB -- ¿{-- ]-tamZv Ip-am¿, sU-]-yq-´n πm-\n-Mv Hm--^n-k¿ Sn k -- p-tc-jv _m-_p ]s¶-Sp-Øp.

F¬.-]n.-F-kv , Nm-Ø-¶-cn F-kv.-F≥.-Un.]n.-kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv C-∂-se ]p-Xn-b-Xm-bn Iymw-]v Xp-d-∂-Xv. 36 Iymw-]p-I-fn-em-bn 559 Ip-Spw-_-ß-fnse 2100 Aw-K-ß-fm-Wv ]m¿-°p-∂-Xv. Zp-c¥-\n-hm-c-W U-]yq-´n I-e-Œ¿ km-hn-{Xn,

B¿.-Un.-H. F tKm-]-Ip-am¿ F-∂n-h¿ Iymw-]p-Iƒ k-μ¿-in-®p. Un.-Fw.-H. t{K-kn C-Øm-°v, sU-]yq-´n Un.-Fw.-H. Sn A-\n-XIp-am-cn F-∂n-h¿ hn-hn-[ Iymw-]p-I-fn-seØn tcm-K-_m-[n-X-cm-b Iymw-]v Aw-K-ßsf ]-cn-tim-[n-®p.

lntcm-jn-am- Zn-\m-N-c-Ww in-h-Zm-k³ \m-bÀ {]-am-Sw: t\-Xm-Pn l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ln-tcm-jn-am-ZnFw.--FÂ.--F-sb \m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®p kw-L-Sn-∏n-® Im¿-´q-Wn-Mv t^m¿ ´q-Wn-Ãv jm-Pn am-Xyp D-ZvssI-tb-äw sN-bv-X-Xv ]o-Lm-kS-\v ]-wcsN-n-]m-bSv-Xn-bp.p-skvS -ID-Zqƒv-LNn-m-S{X--\Iw m-Im¿c≥-am-cp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b h-c°q-´w H-‰ Im≥-hm-kv Nn-{Xm-hn-jv-Im-c-hpw \-S-∂p. kv-Iqƒ kv-Iut£-{Xm-Nm-c-§Ä ´v-kv bq-\n-‰v Aw-K-߃ bp-≤-hn-cp-≤ {]-Xn-⁄-sb-Sp-Øp. ]n-.-Sn-.ewL n¨ X n\ v : _n.s P.] n. F. {]-kn-U‚ v sI {-- ]-Im-iv Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]-Ø-\w-Xn-´: t£-{Xm-Nm-c-ßfpw a-cym-Z-I-fpw ew-Ln-®p-sIm≠v sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.--F¬.---F. B-d≥-ap-f t£-{X-Øn¬ {]-th-in-® km-l-N-cy-Øn¬ ip-≤n-{Io-b-Iƒ-°v t£-{X X{¥n-bpw tZ-h-kzw t_m¿-Upw Xøm-dm-h-W-sa-∂v _n.---sP.---]n. Pn√m {]-kn-U‚ v Sn B¿ A-Pn-XvIp-am¿ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. C-S-∏-cn-bm-c-sØ a-c-W-ho´n-se-Øn ar-X-tZ-l-Øn¬ A¥ym-⁄-en A¿-∏n-® ti-j-w Ip-fn-®v h-kv-{Xw am-dm-sX-bmWv Fw.---F¬.---F. B-d≥-ap-f t£-{X-Øn-se-Øn-b-Xv. C-XpI-≠ t£-{X a-cym-Z-Iƒ ]m-en°p-∂ `-‡ P-\-ß-fm-Wv in-hZm-k≥ \m-b¿ Fw.---F¬.---F-sb Pq-sse 31\v t£-{X-Øn-\p-≈n¬ X-S-™-Xpw ssI-tb-‰-Øn-\v hn-t[-b-am-°n-b-Xpw. sI.---Pn.---Fkv. B-d≥-ap-f hn-S-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v \m-sf _n.---sP.---]n. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]Ø-\w-Xn-´ Km-‘n kvv-Iz-b-dn¬ cm-hn-se 11\v \n-i-– k-a-cw \S-Øpw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn ap-c-fo-[-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2013-08-08  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2013-08-08