Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw B-\-°-c: ]-Sn-™m-d-ßm-Sn C-e-Iv-{Sn-°v ]-cn-[n-bn-se ]Wn-°¿ ]-Sn, tIm-°m-Sv, X-e°-t»-cn, H-X-fq¿, Hmƒ-J F∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io´v A©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpsa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

N-{I-kv-Xw-`-\-k-a-cwhn-P-bn-¸n-¡pw-: Un-.Fw.-Sn.C.bp. ]m-e-°m-Sv-: tam-´m¿-hm-l-\ta-J-e-bn-se {]-Xn-k-‘n- ]cn-l-cn-°-W-sa-∂v- B-h-iys∏-´v- Pq-sse 1,-2- Xn-ø-Xn-Ifn¬- N-{I-kv-Xw-`-\-k-a-cw- \S-Øp-∂p.tam-t´m¿-hm-l-\-K-Xm-K-X cw-K-sØ kw-bp-‡ t{S-Uvbq-\n-b-\p-I-fp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wv- k-a-cw.A-Xn-`o-a-am-b \n-Ip-Xn-h¿[-\-bm-Wv- k¿-°m¿- A-Snt®¬-∏n-®n-´p-≈-Xv.- C≥-jp- d≥-kv- {]o-an--b-hpw- h¿-[n-∏n®p.- A-]m-IX ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂v- \n-c-¥-cw- B-h-iy-s∏´n-´pw- k¿-°m¿- A-\-ßp-∂n√.- Cu- km-l-N-cy-Øn-em-Wvk-a-cw.Pq¨- 12\v- Fw- ]n- Ip-™ncm-a≥-am-kv-‰¿- kv-am-c-I a-μnc-Øn¬- tN-cp-∂ tam-t´m¿sXm-gn-em-fn- kw-bp-‡-k-a-ck-an-Xn- Pn-√m- I¨-h≥-j\pw C-Xn-s‚ `m-K-am-bn- 21 \v\-S-°p-∂ hm-l-\-Pm-Y-bpwhn-P-bn-∏n-°m-\pw- Un-.Fw.Sn.C.bp.- Pn-√m-I-Ωn-‰n- Xo-cpam-\n-®p.{]-kn-U‚ v- ]n- D-Æn- A-[y£-\m-bn.- P-\-d¬- sk-{I-´-dnFw- F-kv- kv-I-dn-b dn-t]m¿-´vA-h-X-cn-∏n-®p.- sI am-[-h≥\m-b¿,- ]n- Pn- tam-l≥-Ipam¿,- F A-∏p-a-Wn,- hn- j¨ap-J≥,- Sn- _n- \n-Pmw,- ]n- Pn{]-`m-Xv-Ip-am¿- kw-km-cn-®p.-

tem-I-I-¸v hmÀ¯m {]-ZÀ-i-\-sam-cp-¡n aq-¨n-¡Â kv-IqÄ °n \n¬-s° F-S-Ø-\m-´p-Ic aq-®n-°¬ K-h. F¬. ]n. kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ hm¿-Øm {]-Z¿-i-\-sam-cp-°n^p-Svt_m-fn-\v h-c-th¬-∏v \¬-In-. Im¬-∏-¥p-I-fn-bp-sS BZy-Im-e N-cn-{Xw ap-X¬ 2014 h-sc-bp-≈ N-cn-{Xi-I-e-ßfn-te-°v sh-fn-®w ho-ip-∂ cq]-Øn¬ hn-hn-[ ]-{X-ß-fn¬ {]-kn-≤o-I-cn-® hm¿-Ø-Iƒ ti-J-cn-®v Un-kv-tπ t_m¿Un¬ I-em-]-c-am-bn H-´n-®mWv Ip-´n-Iƒ tem-I-I-∏n-s\ hc-th‰Xv. sN-dn-b {Km-a-ß-fn¬-t∏mepw B-bn-c-߃ ap-S-°n Iq‰≥ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-IƒF-S-Ø-\m-´p-I-c aq-®n-°¬ kv-Iq-fn¬ \-S-∂ tem-I-I-∏v s°m-≠v ^p-Sv-t_m-fn-s\ h-c^p-Sv-t_mƒ hm¿-Øm {]-Z¿-i-\w th¬-°p-tºmƒ ]-cn-ÿn-Xn F-S-Ø-\-´p-I-c: A-ß-I-se t_m-fn-s‚ B-Zy In-t°m-^n- a-en-\o-I-c-W-Øn-\v H-´pw Im{_-ko-en¬ tem-I I-∏v ^p-Sv- \v a-Wn-°q-dp-Iƒ am-{Xw _m- c-W-°m-cm-I-cp-Xv F-∂ e£y-tØm-sS Ip-™p ^p-Sv-

B-eØ - q¿: ]-gº - m-et- °m-Sv ]mcm-sa-Un-°¬ C≥-Ãn-‰yq-´n-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n-ba - ] - c - a - m-b B\p-Iq-ey-ßs - fm-∂pw e-`n-°m-ØXn-epw tIm-gvk - v U-bd - Œ - d - p-sS GIm-[n-]-Xy kz-`m-h-Øn-epw {]Xn-tj-[n-®v k-a-c-Øn¬. I-gn™ c-≠p Zn-h-k-am-bn hn-Zym¿Yn-Iƒ ¢m-kv _-ln-jv-°-c-WØn-em-bn-cp-∂p. c-≠p h¿-j-sØ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ tIm-gv-km-Wn-hnsS ]Tn-∏n-°p-∂X - v. BsI 47 t]-

cm-Wv ]Tn-°p-∂-Xv. -`-£-W w, Xm-ak - w F-∂n-h t\-cs - Ø \-¬In-bn-cp-s∂¶n-epw 2011 ¬ ÿm]-\w B-tcm-Ky-h-Ip-∏v G-s‰-SpØ-tXm-sS C-h \n¿-Ø-em-°n. Hm-tcm Ip-´n-°pw {]-Xn-am-kw 1500 cq-] {Km‚m-bn \-¬-Ip-∂p≠v. Iq-Sm-sX hn-Zym-`ym-k B-\pIq-ey-߃ th-td-bpw. F-∂m¬, C-sXm-∂pw I-gn-™ F-´v am-kam-bn In-´p-∂n-s√-∂m-Wv Ip-´n-Ifp-sS ]-cm-Xn. kw-ÿm-\Ø - n-s‚ hn-hn-[ `m-

X-aq-ew \o-≠p-t]m-Ip-Ib - m-Wv. Hm-tcm hn-Zym-e-b-ß-fpw AX-Xv I-º-\n-I-sf Xn-c-s™-SpØn-´p-≠-¶n-epw C-h-cp-sS k-lI-c-Ww th-≠-hn-[w e-`y-am-hp∂n-√-∂pw ]-d-bp-∂p. A-tX-k-abw ap≥-h¿-j-sØ bq-\n-t^mw hn-X-c-Ww \-S-Øn-bm-epw F¬. ]n. hn-Zym-e-b-ß-fn¬ \n-∂pw \m-emw-Xc - w I-gn-™v t]m-bh - c - p-

sS Im-cy-Øn¬ B-i-¶ \n-e\n¬-°p-I-bm-Wv. C-h¿-°p-≈ Xp-I-Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Ønbn´p-≠¶n-epw A-h sIm-Sp-°m≥-I-gnbm-Ø km-l-N-cy-am-Wp-≈-Xv. ]p-Xn-b A-[y-b-\ h¿-j-Ønepw bq-\n-t^mw hn-X-c-Ww F{X-I-≠v Im-cy-£-a-am-hp-sa-∂Xpw B-i-¶-bv°v h-I-\¬-Ip∂p.

]-«-t©-cn-bn hym-]-I tam-j-Ww Nn-‰q¿: ]-´t- ©-cn-bn¬ C-∂s - e hym-]I - a - m-bn tamj-Ww \-S-∂p. ]-´-t©-cn ]-e-N-c-°v I-S-bn-epw tKm-]n-bp-sS D-Sa - ÿ X - b - n-ep-≈ t_-°d - n-bn-ep-amWv tam-jW - w \-S∂ - X - v. c-≠v I-SI - f - p-sS-bpw ap≥-hi-sØ ]q-´v s]m-fn-®m-Wv tam-jW - w \-SØ - n-bX - v. e-£v-a-W-s‚ I-S-bn¬ \n-∂p 3000 cq-]-bpw

15,000 cq-]b - p-sS km-[\ - ß - f - pw tam-„n-®p. tKm-]nbp-sS I-S-bn¬ \n-∂p sam-ss_¬ t^m-Wpw 500 cq-]-bpw 3000 cq-]-bp-sS km-[-\-hpw tam-j-Ww t]m-bn. Ip-d® - v Zn-hk - w ap-ºv im-¥n Xn-tb-‰d - n-\v kao-]s - Ø si¬-hs - ‚ I-Sb - n-epw k-am-\c - o-Xn-bn-ep≈ tam-jW - w \-S∂ - n-cp-∂p.

K-ß-fn¬ \n-∂p-≈-h-cm-Wv h nZym¿-Yn-Iƒ. ]T-\I - m-eØ - v C-{Xbpw kw-Jy kz-¥-am-bn h-ln°m≥ I-gn-bm-ØX - p-sIm-≠v Gsd Zp-cn-X-Øn-em-b hn-Zym¿-YnIƒ K-Xy-¥c - a - n-√m-sX-bm-Wv ka-cc - w-KØ - n-dß - n-bX - v. {]-iv\ - ] - c - nlm-c-Øn-\m-bn X-cq¿ {Km-a-]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v F-kv A\n¬, ssh-kv {]-kn-U‚ v FwFw- F _-°¿, {Km-a-∏-©m-bØw-Kw ]p-jv] - e - X - , B-eØ - q¿ F-kv.sF. c-ho-{μ≥, F.F-kv.

sF.F≥.Sn.bp.kn, kn.sF.Sn.bp. kw-bp-‡ambn ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-`-bv-°v ap-ºn¬ \-S-Ønb [¿-W ap\nkn-∏¬ h¿-t°-gv-kv tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v A-ko-kv am-ÿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°mSv: tem-I c-‡-Zm-Xm°-fp-sS Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tIm-tf-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Pn-√m-X-e-Øn¬ Izn-kv a-¬kcw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. \msf cm-hn-se 10 a-Wn-°v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se sF. ]n.]n. lm-fn-em-bn-cn-°pw a¬k-cw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ tIm-f-Pv A-[n-Ir-X-cn¬ \n-∂p≈ km-£y-]-{Xw k-ln-Xw Pq¨ 12 \v cm-hn-se 10 a-Wn-°v F-Ø-Ww. t^m¨: 9495875396, 9447827 854.

sF. lw-k Pn-√m sa-Un-° ¬ sF.Sn-.bp.- kw-ÿm-\-I-Ωn-‰nHm-^nk-dp-am-bn N¿-® \-SØ - n-h- Aw-Kw- Fw- F-kv- kv-I-dn-b D-Zvcn-Ib - m-Wv. Lm-S-\w- sN-øpw.- sF.F≥.-Sn.bp-.kn- Pn-√m- {]-kn-U‚ v- sI A∏p,- _n-.Fw-.F-kv- Pn-√m- tPmbn‚ v- sk-{I-´-dn- sI kp-[m-I]m-e° - m-S:v- N-{I-kvX - w-`\ - k-ac - - c≥,- F.sF.Sn-.bp-.kn-. Pn-√m-sk- n- sI kn- P-b] - m-e≥,- ap-lØn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn- tam- {I-´d t´m¿-sXm-gn-em-fn- kw-bp-‡k - a - - Ω-Zm-en-(F-kv-.Sn-.bp.),- cm-a-N-{μ c-k-an-Xn- Pn-√m- I¨-h≥-j≥- ≥-(F-®v-.Fw-.F-kv.),- Hm-t´m-˛-Sm\msf- cm-hn-se 10\v- Fw- ]n- Ip- Iv-kn- s^-U-td-j≥(-kn.-sF.Sn- n F≥™n-cm-a≥-am-kv‰ - ¿- kva - m-cI - Hm- .bp.)- kw-ÿm-\ sk-{I-´d v- ≥ k - w-km-cn-°pw.Un-t‰m-dn-b-Øn¬- tN-cpw.- kn.- D-Æn-°r-jW

Pn-Ãm- I¬-h³-j³ \msf-

Nn-‰q¿: \-μn-tbm-Sv am-cn-b-Ω≥ tIm-hn-en-\p k-ao-]-Øp-≈ s]cp-¶p-f-Øn¬ \n∂v A-W-en h¿-K-Øn¬-s]-´ ]-øm-\n-]mºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn Im-´n¬ hn-´-b®p. sXm-gn-ep-d-∏p tPm-en-bnte¿-s∏-´n-cp-∂ sXm-gn-em-fn-Ifm-Wv ]m-ºn-s\ I-≠-Xv. `-b-t∂m-Sn-b sXm-gn-em-fnIƒ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-ØpS¿-∂v h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcpw ssh¬-Uv sse-^v s{]m-´Ivj≥ skm-ssk-‰n Hm-^v C¥y-bp-sS Z-£n-tW-¥y≥ tIm˛ Hm-Un-t\-‰-dp-am-b F-kv Kp-cphm-bq-c-∏-\pw ÿ-e-sØ-Øn ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xn-\v t\Xr-Xzw \-¬-In. A-©-Sn \o-fhpw aq-∂p In-tem-tbm-fw Xq-°hp-ap-≈ ]m-ºv ]q¿-W-K¿-`n-Wn-

s]m-‰-t»-cn: Pn.hn.F-®v.F-kv. F-kn¬ Ãp-U‚ v- t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tlm-W-kv-‰ntjm-∏v {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®p. Ãp-U‚ v- t]m-en-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]-\, s]≥-kn¬, t\m-´v-_p-°v, anTm-bn F-∂-n-hbp-sS ti-J-c-hp-am-bn Xp-S-ßn-b IS-bn¬ hn¬∏--\-°m-c\pw D]t`m-‡mhpw A-h-c-h¿ X-s∂bm-Wv. B-h-iy-ap-≈ km-[-\߃ Xn-c-s™-Sp-°p-I, hn-e-hnh-c ]-´n-I t\m-°n A-Xn-s‚ hne A-h¿ X-s∂ ]-Ww ta-i-bnen-Sp-I F-∂ co-Xn-bm-Wv. Ip-´nI-fn¬ k-Xy-k-‘-X h-f¿-Ønsb-Sp-°p-I F-∂ D-t±iy-tØmsS-bm-Wv tlm-W-kv-‰n tjm-∏v B-cw-`n-®-sX-∂v A-[n-Ir-X¿ ]d-™p.

a-e-¼p-g-bn aq¶vBÀ.-F-kv.-F-kpImÀ¡v sht«äp ]-cn-°v. kw-`-h-a-dn-™v Im-™n]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g-bn¬ kn.- ]-d-bp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v G-gp-a- c-°-S-hv `m-K-Øp-\n-∂pw tXm-´]n.-Fw-˛-B¿.-F-kv.-F-kv. kwL¿-jw. aq-∂p-t]¿-°v sh-t´- Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. tXm- ∏p-c-bn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ c-≠v B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿X A{I-a-¯n\p ]n¶n kn.]n.-F-s½¶v _n.sP.]n. Ø-I¿-°pw a¿-±-\-ta-‰p. In-c¨, Nn-©p F-∂n-h¿‰p. I-Sp-°mw-Ip-∂w kz-tZ-in-I- ´-∏p-c `m-K-Øp-h-®m-Wv H-cp kwfm-b cm-lp¬(22), Pn-\o-jv(22), Lw B-fp-Iƒ C-h-sc B-{I-an- °m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. hm-c-WnsN-dm-Sv kz-tZ-in hn-tam-Zv(20) ®-Xv. A-{I-an-Iƒ kn.-]n.-F-Ωp- bn¬h-®v C-h-sc H-cp kw-Lw F-∂n-h-sc-bm-Wv ]-cn-°p-I- Im-cm-sW-∂v _n.-sP.]n. B- X-S-™p-h-®v a¿-±n-°p-I-bm-bntfm-sS Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ tcm-]n-®p. Pn-\o-jn-\v ssI-°v cp-∂p. Nn-©p Hm-Sn-c-£-s∏-´p. {]-th-in-∏n-®-Xv. C-h¿ B¿.-F- ap-dn-hp-≠v. cm-lp-en-\v ap-J- In-c¨ k-ao-]-sØ H-cp-ho-´nkv.-F-kv. {]-h¿-Ø-I-cm-sW-∂v Øpw hn-tam-Zn-\v ]p-d-Øp-am-Wv te-°v Hm-Sn I-b-dn c£-s∏´p.

k-a-bw sXm-gn-em-fn-I-ƒ-°v e-`n°n-√ F-∂pw \-S-]-Sn ]n≥-h-en°-W-sa-∂pw k-tΩ-f-\w B-hiy-s∏-´p. kn.]n.Fw. Nn-‰q¿ G-cn-bm sk-{I-´-dn C F≥ kp-tc-jv _m_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n {]-`m-I-c-≥ A-[y-£-\m-bn. F≥ sN-√-°p-´n dn-t]m¿-´v A-hX-cn-∏n-®p. Fw sN-√m-Ø kw-

L-S-\m dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n®p. sI A-c-hn-μm-£≥ kw-kmcn-®p. sI ]n {]-`m-I-c-s\ {]-knU‚m-bpw Fw th-em-bp-[≥, Pn Ir-jv-W≥ F-∂n-h-sc ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cm-bpw sN-√≥-Ip´n-sb sk-{I-´-dn-bm-bpw ]n amb≥-Ip-´n, ]n cm-P≥ F-∂n-h-sc tPm.sk-{I-´-dn-am-cm-bpw Xn-cs™-Sp-Øp.

en-°m-t\m X-øm-dm-hm-Ø Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^nk-dp-sS \S-]-Sn {]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW∂pw sI.Pn.Fw.H. ap≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm.th-em-bp-[≥ ]-d-™p. tUm. _-_n-X-sb ]-g-ºm-et°m-Sv X-s∂-bp-≈ B-ip]-{Xnbn-te-°m-Wv ÿ-ew am-‰n-bn-cn°p-∂-Xv.

kn-aâv hn-e-hÀ-[-\]n³-h-en-¡-Ww: kn.U-»yp.F-kv.F. ]-´m-ºn: \n¿-am-W ta-J-e-bnse A-hn-`m-Py-L-S-I-am-b kna‚n-s‚ A-\n-b-{¥n-X-am-b hn-e h¿-[-\-hv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v I¨-kv-{S-Ivj≥ h¿-t°-gv-kv kq-]¿-ssh-tk-gv-kv A-tkm-kn-

tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. kn-a‚n-s‚ hn-e-°q-Sp-∂-Xv \n¿-am-W ta-J-e-sb {]-Xn-k‘n-bn-em-°p-sa-∂pw bm-sXm-cp am-\-Z-fi-hp-an-√m-sX A-h-iyh-kv-Xp-°-fp-sS hn-e h¿-[n-∏n°p-∂ -Ip-Ø-I I-º-\n-Iƒ-s°Xn-tc au-\w ]m-en-°p-∂ k¿°m¿ \-S-]-Sn {]-Xn-tj-[m¿-lam-sW-∂pw hn-e-h¿-[\-hn-s\Xntc A-Sn-b-¥-c-\-S-]-Sn ssIs°m-≠n-s√-¶n¬ k-a-c ]-cn-]mSn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂pw kn.U-ªp.F-kv.F `m-c-hm-lnI-fm-b sI ap-l-Ω-Zv l-\o-^, _m-e≥ X-Ø-\w-]p-≈n, hn apl-Ω-Zv, th-em-bp-[≥ I-cp-I-]pØq¿, ]n sI Ir-jv-W≥-Ip-´n A-dn-bn-®p.

kÀ-¡mÀ hn-Zym-e-b-§-fn-epw Ip-«n-I-fp-sS F-®-¯n h³- Ip-d-hv B-\-°-c: k¿-°m¿ F¬.]n. X-e-Øn¬ Ip-´n-I-fp-sS F-ÆØn¬ h≥-Ip-d-hv. H-∂mw-¢mkn-te-°p-≈ Ip-´n-I-fp-sS FÆ-Øn-em-Wv G-sd-Ip-d-hv A\p-`-h-s]-Sp-∂-Xv. ]-Øp-ap-X¬ 15 h-sc Ip-´nI-fpw A-Xn-epw Ip-d-hp-am-bmWv G-sd hn-Zym-e-b-߃ C-Øh-W {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. ss{]-a-dn ¢m-kp-Iƒ Xp-Sß-W-sa-∂v k¿-°m-cn-s‚ \n¿tZ-iw A-h-K-Wn-® hn-Zym-e-bß-fn-em-Wv Ip-d-hv h-∂n-´p-≈Xv.

Iq-Sm-sX A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-߃ C-√m-Øn-\m-epw hml-\-ku-I-cyw Cs-√-∂-Xp-amWv c-£n-Xm-°-sf k¿-°m¿ hnZym-e-b-ß-fn¬ \n-∂pw \n-cp¬km-l-s]-Sp-Øp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, am-t\-Pvsa‚ v hn-Zym-e-b-ß-fpw a-‰p kzIm-cy-kv-Iq-fp-I-fpw c-£n-Xm°-fp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw B- { K- l - Ø n- \ - \ p- k - c n- ® p- ≈ ku-I-cy-߃ hn-]p-e-s∏-SpØn-b-tXm-sS Ip-´n-Iƒ kzImcy kvIqfp-I-fn-¬ tNcp-IbmWv sNøp-∂-Xv.

bm-bn-cp-∂p. ]m-ºn-s\ Nm-°n-em-°n hnP-\-am-b ÿ-e-Øv Xp-d-∂p-hn´p. ]m-ºp-I-sf Im-Wp-I-bmsW-¶n¬ F-Sp-t°-≠ ap≥-I-cpX-ep-I-sf-°p-dn-®v F-kv Kp-cphm-bq-c-∏≥ \m-´p-Im¿-°pw sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Iƒ°pw t_m-[-h-¬°-c-Ww \-SØn.

sI.F.Sn.F-^v. F-Iv-kn-Iyq«o-hv Iymw-]v 14 \v

]m-e-°mSv: tI-c-f A-d-_n-Iv Sot®-gv-kv s^-U-tdj≥ (sI.F. Sn.F^v) d-h\yq G-IZn-\ F-Ivkn-Iyp-´o-hv Iymw-]v 14 \v cm-hnse 9 ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc sN¿-∏p-f-t»-cn a-e-_m¿ t]m-fn- \-μn-tbm-Sv am-cn-b-Ω≥ tIm-hn-en-\p k-ao-]-sØ s]-cp-¶p-f-Øn¬ \n∂v ]nSn-Iq-Snb sS-Iv-\n-°v Imw-]-kn¬ \-S-°pw. A-W-enh¿-K-Øn¬-s∏-´ ]-øm-\n-]m-ºv

tIm-gn-¡-S-¯v X-S-bm³ Øm-]n-¨ _m-cn-t¡-Uv X-IÀ-¯p a-Æm¿-°m-Sv: tIm-gn-°-S-Øv XS-bm≥ B-\-aq-fn-bn¬ A-[n-IrX¿ ÿm-]n-® _m-cn-t°-Uv XI¿-Øp. B-\-aq-fn-bn¬ sN-°v t]m-kv-‰n-s\ sh-´n-®v tIm-gn-°-SØp-∂ Du-Sp-h-gn-bn-ep-≈ _m-cnt°-Um-Wv X-I¿-Ø-Xv. B-\-°-´n tdm-Un¬\n-∂p Du-Sp-h-gn-bn-te-°v C-d-ßp-∂ `mK-Øpw tXm-Sn-\p k-ao-]-hp-am-

Wv C-cp-ºp ss]-∏p-]-tbm-Kn-®v I-gn-™ am-kw 29\v h-\w h-Ip∏pw πm-t‚-j≥ A-[n-Ir-X-cpw tN¿-∂v _m-cn-t°-Uv h-®v A-S®-Xv. kw-`-h-Øn¬ πm-t‚-j≥ h-Ip-∏v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏´p. hm-Wn-Py sN-°v t]m-Ãn-\v G-Xm-\pw ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ Cu h-gn-bn-eq-sS D-cp-fw-Ip-∂v

Im-™n-cw tdm-Un¬ I-b-dn-bmWv cm-{Xn-I-fn¬ tIm-gn-°-S-Øv \-S-Øp-∂-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v tIm-Sn-Ifp-sS \n-Ip-Xn-sh-´n-∏ \-S-Øm≥ Cu h-gn D-]-tbm-Kn-°p-∂p F∂ ]-{X-hm¿-Ø-sb Xp-S¿-∂mWv A-[n-Ir-X¿ C-S-s]-´v C-hnsS C-cp-ºv _m-cn-t°-Up-Iƒ ÿm-]n-®-Xv.

sI-.F-kv.bp. {]-hÀ-¯-IÀ-¡v aÀ-±-\-ta-äp B-e-Øq¿: F-.F-kv-.Fw-.Fw. l-b¿- sk-°≥- Zn-®-Xm-bn ]-cm-Xn. ]-cn-t°-‰ ap-kv-X-^, A-ao¿ U-dn kv-Iq-fn-se sI.F-kv.bp. {]-h¿-Ø-I-sc C- F-∂n-h-sc B-e-Øq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ tX kv-Iq-fn-se F-kv.F-^v.sF {]-h¿-Ø-I¿ a¿- {]-th-in-∏n-®p.

Agn-aXn XS-bm³ sN¡vt]m-Ìp-I-fn Imad Øm]n-¡Ww ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ apgp-h≥ sN-°v-t]m-kv-‰p-I-fn-epw Im-a-d ÿm-]n-®v A-gn-a-Xn X-Sb-W-sa-∂v tI-c-f _-kv {Sm≥kv-t]m¿-´v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. A-gn-a-Xn-°m-cm-b D-tZym-Kÿ-sc \n-b-an-°-cp-Xv. C-Xv \-S∏m-°m-Ø-]-£w B-¿.Sn.H. sN°v t]m-kv-‰p-I-fn¬ A-gn-a-Xn XS-bp-∂-Xn-\v sI._n.Sn.F. {]h¿-Ø-I¿ \o-cn-£-W Im-a-d-bpam-bn ap-∂n¬ h-cp-sa-∂pw `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw tKm-Ip¬Zm-kv, Pn-√m sk-{I-´-dn cm-[m-Irjv-W≥, J-Pm-©n a-t\m-Pv ]s¶-Sp-Øp.

ln-µp sF-Iy-th-Zn {]Xn-tj-[n¨p

FÂ.Un. ssS-¸n-Ìv \n-b-a-\w C-g-bp-¶p

B-\-°-c: B-eq¿ Nm-ap-fin°m-hv t£-{X-Øn-\v ap≥-h-isØ tdm-Un¬ _m¿-_¿-tjm∏n-se am-en-\y-߃ X-≈n-b kw-`-h-Øn-se {]-Xn-I-sf ]n-SnIq-Sm-Ø \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[n-®v ln-μp sF-Iy-th-Zn- B-eqcn¬ {]-Xn-tj-[-tbm-Kw \-SØn. ln-μp sF-Iy-th-Zn kwÿm-\ A-[y-£ i-in-I-e So®¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. i-intIm-´-∏m-Sw, c-ho-{μ≥ sh-fn-®∏m-Sv, jn-_n≥ ta-t\m-Øv, hn aWn-I-WvT≥ C l-cn-Zm-k≥ kwkm-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifn- t e- ° v F¬.Un. ssS- ∏ n- Ã pam- s c Xn- c - s ™- S p- ° m- \ p- ≈ dm- ¶ v - ] - ´ n- I - b p- s S Im- e m- h - [ nXo-cm≥ H-cp-h¿-j-tØm-fw am{Xw ti-jn-°p-tºm-gpw \n-b-a\w C- g - ™ p- \ o- ß p- ∂ p. 2012 sa- b v 17\m- W v {]- [ m- \ - ] - ´ n- I bn¬ 402 t]- c - S - ° w F- g p- \ qtdm-fw t]-cpƒ-s∏-Sp-∂ ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. 2014 G-{]n¬ H-∂p-h-sc 179 \n- b - a - \ w am- { X- a m- W v C- X n¬\n-∂v \-S-∂n-´p-≈-Xv. A-Xn-\p-

ti- j w Im- c y- a m- b n \n- b - a - \ \n¿-tZ-i-ap-≠m-bn-´n-s√-∂v dm¶v tlmƒ-tU-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p. hn- h n- [ h- I p- ∏ p- I - f n- e p- ≈ H-gn-hp-Iƒ {I-a-Øn¬ A-dn-bn°- W - s a- ∂ pw 2014se {]- X o£n- X H- g n- h p- I ƒ a- d - ® p- h - ° cp- s X- ∂ p- a p- ≈ k¿- ° m¿ \n¿tZ- i w h- I p- ∏ p- I ƒ ]m- e n- ° p∂n-s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. C- X n- s \m- ∏ w- X - s ∂ Um- ‰ m F≥- { Sn Hm- ] - t d- ‰ ¿ F- ∂ - t ]cn¬ X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-

]-In-S-I-fn: G-dmw-tXm-Sv Sow hn-P-bn-¨p

t£-a-\n-[n {]-hÀ-¯-\w \nÀ-¯-em-¡-Ww: sN-¯v sXm-gn-em-fn bq-\n-b-³ Nn-‰q¿: ]-c-º-cm-K-X I-≈v sNØv sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t£-a\n-[n \-in-∏n-°p-∂ {]-h¿-Ø\w \n¿-Ø-em-°-W-sa-∂v I-≈v sN-Øv sXm-gn-em-fn bq-\n-b-≥ (kn.sF.Sn.bp.) Nn-‰q¿ G-cn-bm k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. t_m¿-Uv Xo-cp-am-\w C-√m-sX 309 tIm-Sn cq-] {S-j-dn-bn¬ am-‰nb-Xn-\m¬ B-\p-Iq-eyw b-Ym-

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se k-¿°m¿ tUm-Œ-¿-am-¿ C-∂v ]-Wnap-S-°pw. Pq-\n-b¿ ]-ªn-Iv sl¬-Øv U-b-d-Œ-sd ÿ-ew am-‰n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Imjz¬-‰n H-gn-sI-bp-≈ tPm-enIƒ \n¿-Øn-hbv-°m-\m-Wv Pn√-bn-se k¿-°m¿ tUm-Œ¿-am¿ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂-Xv. ]-g-ºm-e-t°m-Sv ]-ªn-Iv sl¬-Øv \-gv-k-kv s{S-bn-\n-Mv sk‚-dn-se tUm._-_n-X-sb A-Im-c-W-am-bn ÿ-ew-am-‰n-bXn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv k-a-csa-∂v tI-c-f K-h. sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm.cmPo-hv ]-d-™p. ]-\n-_m-[n-®v hcp-∂-h-sc Im-jzm¬-‰n-bn¬ NnIn-¬kn-°pw. k-a-cw H-Øp-Xo¿∏m-°m-t\m ÿ-ew-am-‰w ]n≥-h-

Ip-f-¯n \n¶v ]m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn

tlm-W-kv-än- tjm-¸v {]-hÀ-¯-\w B-cw-`n-¨p

tIm-f-Pv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Izn-kv a-Âk-cw \msf

Pn-Ã-bn-se kÀ-¡mÀ tUm-ÎÀ-amÀ C-¶p-ap-XÂ k-a-c-¯nÂ

]-g-¼m-e-t¡m-Sv ]m-cm sa-Un-¡Â C³-Ìn-äyq-«v hn-ZymÀ-Yn-IÄ k-a-c-¯nÂ

kzImcy I¼-\-nI-fpsS AekX; hn-Zym-e-b-§-fn ku-P-\y -bq-\n-t^mw hnX-cWw \o−p-t]m-hp¶p B-\-°-c: kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°v G¿-s∏-Sp-Øn-b ku-P-\y-bq-\nt^mw C-\n-bpw e-`y-am-bn-√. Ign-™-h¿-jw {]-Jym-]n-® bq-\nt^mw X-s∂ an-°-hn-Zym-e-b-ßfn-epw F-Øn-bn-´n-√. A-Xn-\p≈ ^-≠v Nn-e hn-Zym-e-b-ß-fpsS A-°u-≠p-I-fn¬ h-∂n-´p≠-¶n-epw hn-X-c-Ww \-S-tØ-≠ kz-Im-cy-I-º-\n-I-fp-sS A-e-k-

t_mƒ t{]-an-Iƒ hm¿-Øm {]-Z¿-i-\w \-S-Øn k-aq-lØn-\v am-Xy-I-bm-hp-∂-Xv. I-fn-°m-cm-b e-b-W¬ sa n, sh-bv≥ dq-Wn, {InÃymt\m sdm-Wmƒ-sUm, tXm-a v ap-≈¿ Xp-S-ßn-b ap≥-\n-c I-fn-°m-cp-sS-bpw k-l-I-fn°m-cp-sS-bpw t]-cp-Iƒ Ip™p ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ°v a-\∏mT-am-Wv. {]-Z¿-i-\w {]-[m-\m-[ym]n-I F k-Xo-tZ-hn DZv-Lm-S\w sN-bv-Xp. A-[ym-]-I-cm-b kn ap-kv-X-^, ]n A-–p- emw, kn sI l-ko-\m apw-Xmkv, ]n j-ao-d F-∂n-h-cpw hnZym¿-Yn-I-fm-b sI _n-_n≥cm-Pv, sI ssh-im-Jv, Sn \nXn≥, ]n A-Zn-\y, sI km-{μ, sI \-μn-\n, sI A-]v-k-c, sI {]-ho¨ t\-Xr-Xzw \¬In.

11 Pq¨ 2014 _p[≥

D-Z-b B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫ns‚ A-Jn-e-tI-c-f ]-In-S-I-fn a¬-k-c-Øn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b G-dmw-tXm-Sv, c-≠mw ÿm-\w t\-Sn-b C-cp-ºn-f-n-bw So-ap-I-fp-sS Im-]v-‰≥-am¿ t{Sm-^n-I-fp-am-bn

B-\-°-c: Ip-ºn-Sn ]p-d-a-Xn¬t»-cn-bn-se D-Z-b B¿-Sv-kv kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® A-Jn-e-tI-c-f ]-In-S-I-fn- a-¬kc-Øn-\v sIm-Sn-bn-d-ßn. a-e-∏pdw Pn-√-bn-se G-dmw-tXm-Sv ]-InS-I-fn Sow hn-P-bn-®p. C-cp-ºn-f-b-sØ-bm-Wv tXm¬-∏n-®-Xv. H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b So-an-\v ]-Xn-\m-bn-cw cq]-bpw t{Sm-^n-bpw c-≠mw-ÿm-

\w t\-Sn-b So-an-\v A-øm-bn-cw cq-]-bpw t{Sm-^n-bpw dn-´.- sl-Uvam-ÿ Ip-am-c-kzm-an hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kp-{_-“-Wy≥ A-[y£-X -h-ln-®p. kp-μ-c≥ ap-{≠-t°m-Sv, PntX-jv, a-Wn-I-WvT≥ kw-km-cn®p. ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw ,Xriq¿ Pn-√-I-fn¬ \n-∂m-bn ap-∏Xv So-ap-Iƒ a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶Sp-Øp.

]-\-ß-fn-epƒ-s∏-sS Xm-¬-Imen- I \n- b - a - \ w \- S - Ø p- ∂ - X paq-ew b-Ym¿-Y H-gn-hp-Iƒ Adn- b n- ° m- d n- s √- ∂ v A- t km- k ntb- j ≥ {]- h ¿- Ø - I ¿ ]- d - b p∂p.

t^m-d-Ìv {Sn-_yq-WÂ kn-än-Mv am-än ]m-e-°m-Sv: Pq¨ 18, 19 Xnø-XnI-fn¬ ]m-e-°m-Sv \-S-Øm≥ \n›-bn-®n-cp-∂ Iymw-]v kn-‰n-Mv 27, 28 Xn-ø-Xn-I-fn-te-°v am-‰n.

Po-h-\-¡m-cp-sS H-gn-hv ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv k¿°m¿ t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-fPn¬ a-Wn-°q¿ th-X-\m-Sn-ÿm\-Øn¬ K-Ãv Po-h-\-°m-sc \nb-an-°p-∂p. X-kv-Xn-I, tbm-KyX F-∂n-h {I-a-Øn¬. e-Iv-N-d¿ kn-hn¬ ˛ kn-hn¬ F-≥Pn-\o-bdn-Mn¬ H-∂mw ¢m-tkm-sS-bp-≈ _n-cp-Zw A-s√-¶n¬ X-Øp-ey tbm-Ky-X. Xm-¬∏-cy-ap-≈h¿ A- ¬ km-£y-]-{X-ß-fp-ambn 13 \v cm-hn-se 11 \v {]n≥-kn∏¬ ap-ºm-sI lm-P-cm-h-Ww.


{]mtZ-inIw

11 Pq¨ 2014 _p[≥

hn-P-tbmÂk-hw kw-L-Sn-¸n¨p

Adnbn-¸pIÄ

\yq\-]£ _ncp-Z-[m-cn-IÄ¡v kuP\y Xo{h-]-cn-io-e\w ]me-°mSv: kwÿm\ k¿°m-cns‚ \yq\-]£ t£a-h-Ip∏v \S-Øp∂ tIm®nwKv sk‚¿ t^m¿ apkvvenw bqØv, kvt‰‰v _m¶v Hm^v C¥y, sF._n.]n.Fkv F∂n-h-cpsS hn⁄m-]-\-a-\pk-cn®v hnhn[ XkvXn-I-I-fnte°v At]£ \¬Inb \yq\-]£ _ncp-Z-[m-cn-Iƒ°v kuP\y Xo{h-]-cn-io-e\w \¬Ip-∂p. At]£ kzoI-cn°p∂ Ahkm\ Xo-bXn 25. At]£m t^man\pw hni-Z-hnh-c-߃°pw ]≈n-∏p-dØv {]h¿Øn°p∂ sk‚-dp-amtbm, 94465 02848 F∂ \ºcntem _‘-s∏-Sp-I.

kv-IqÄ bq-\n-t^mw: sS³-UÀ £-Wn-¨p

s\∑m-d afi-ew k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp hn-P-bn-Iƒ-°m-bn ]√-i-\ hn.sF.Fw. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n® hn-P-tbm¬-k-h-Øn¬ hn sN-¥m-a-cm-£≥ Fw.F¬.F. D-]-lm-cw hn-Xc-Ww sN-øp∂p

]m-e-°mSv: 596 hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v c-≠v tPm-Un ho-Xw bq-Wnt^mw, ss\-‰v {U-kv F-∂n-h hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\v \n-›nX t^m-d-Øn¬ sS≥-U¿ £Wn-®p. A-S-¶¬ Xp-I-bp-sS H-cp i-X-am-\w C.Fw.Un, Un-am≥Uv {Um-^v-‰m-bn D-f-f-S-°w sNø-Ww. A-h-km-\ Xo-b-Xn Pq¨ 19. hn-em-kw ss{S-_¬ sU-h-e-]v-sa‚ v Hm-^o-kv, kn]m-e-°m-Sv: hm-f-bm¿ sN-°v hn¬ tÃ-j≥, ]m-e-°m-Sv. t]m-Ãn¬ ]m¿-k¬ hn-`m-Kw t^m¨ : 0491 2505383. ssI-Im-cyw sN-øp-∂ Iu-≠dn¬ Iq-Sp-X¬ Po-h-\-°m-sc \n]m-e-°m-Sv: s\-∑m-d km-aqtbm-Kn-®-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ lym-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ tUm- sI cm-a-N-{μ≥ A-dn-bn-®p. Iv-S¿-am-cp-sS Izm¿-t´-gv-kn-\-SpI-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn apØp-f-f c-≠v am-hv a-c-߃ s\- X¬ sN-°v t]m-Ãn¬ hm-l-\∑m-d km-aq-lym-tcm-Ky tI-{μß-fp-sS A-an-X-am-b Iyq-hp-≠mØn¬ Pq¨ 11 \v D-®-bv-°v 12 b ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv \-S-]\v te-ew sN-øpw. Sn. hm-f-bm-dn-se Iyq {]-iv-\w

sIm√-t¶mSv: s\∑m-d afiew k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-cn-]mSn-bp-sS `m-K-am-bn F-kv.F-kv. F¬. kn,π-kv-Sp hn-P-bn-Iƒ°m-bn ]√-i-\ hn.sF.Fw lb¿-sk-°≠-dn kv-Iq-fn¬ hnP-tbm¬k-hw kw-L-Sn-∏n-®p. ]n. Sn.F {]-knU‚ v F lmdq¨ A-[y-£-X h-ln®p. hn- P - b n- I ƒ- ° p- ≈ D- ] - l mcw hn sN- ¥ m- a - c m- £ ≥ Fw. F¬.F hn-Xc-Ww sN-bvXp. s\- ∑ m- d tªm- ° v ]- © mbØv {]- k nU‚ v ]n Ko- X , Fw kp- t cjv , F- k v tdmkn, Fw iyma- f , ]n hn \mY≥, Ipamc≥, e- £ v - a W≥, tZh≥, Ir- j v - W - I p- a m¿, {]- ` m- I c≥, {]n≥-kn-∏mƒ sI D-jm-tZhn, ]n F-kv {]-k-∂-Ip-am-cn kwkm-c-n®p.

kozhikode/PKD

ho-«n A-Xn-{I-an-¨p I-b-dn-b {]-Xn-¡v aq-¶p am-kw X-S-hv ]m-e-°m-Sv: Kr-l-\m-Y≥ C-√mØ k-a-b-Øv ho-´n¬ A-Xn-{Ian-®v I-b-dn-b-Xn-\v s]m¬-∏p-f-fn Iq-fn-ap-´w _m-_p \n-hm-kn¬ _m-_p-hn-s\ aq-∂v am-kw X-S-hv in-£-°v Nn-‰q¿ Pp-Uo-jy¬ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v F _n A-\q-]v in-£n-®p. 2013 Pq¨ aq-∂n-\v ssh-Io-´v B-dn-\v s]m¬-∏p-f-fn-bn-ep-f-f chn-bp-sS ho-´n¬ {]-Xn A-Xn-{Ian-®v I-b-dp-I-bpw c-hn-bp-sS `mcy hn-a-e-tb-bpw Ip-´n-I-tf-bpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXp. A-©v am-kw ap-ºv c-hn-sb Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°¬-∏n-®v dnam≥-Un¬ B-bn-cp-∂ {]-Xn Pmay-Øn¬ C-d-ßn-b Zn-h-k-am-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw.

hm-f-bmÀ sN-Ivt]m-Ìn Iq-Sp-X Po-h-\-¡m-sc \n-tbm-Kn-¨p

te-ew

15 h-sc-bp-Å tem-Uv sj-Un-Mv k-a-b-{I-aw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ Pq¨ 15 h-tcbp-≈ tem-Uv sj-Õnw-Kv k-a-bw Xmtg sIm-Sp-°p-∂p. I-©n-t°m-Sv k-_v tÃ-j≥ 220 sI.hn.˛a-cp-Xw, hn-Iv-S-dn (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; P-kv-tIm ^o-U¿, `q-]Xn, im-kv-X (7.30˛8.15) ; kv-tIm-Sv{^o, s]-cn-bm¿, k¨ ]-h¿ kn-a‚ vkv (8.15˛9) ; Np-f-fn-a-S, C≥-U-kv, ado-\(9 ˛ 9.45) ; d-_v-^n-√, kp-c-`n (9.45˛10.30) ; A-´-∏-f-fw, Fw.F. Ão¬ (10. 30 ˛ 11.15). sh-Æ-°-c k-_v tÃ-j≥ ˛ Ip∂-Øq¿-ta-Sv, ta-em-ap-dn (6. 45˛7.30) ; a-W-∏p-f-fn-°m-hv, s]-cp-sh-ºv (7.30˛8.15) ; \q-d-Wn, I-Æm-Sn (8.15˛9) ; N-{μ-\-K¿, h-en-b-]m-Sw (9˛9.45) ; _n-Kv _-km¿, ]n-cm-bn-cn (9. 45 ˛ 10.30) ; ssh-Zyp-Xn `-h-\w, I¬-a-WvU-]w (10.30 ˛-- 11.15). a-e-ºp-g k-_v tÃ-j≥ ˛ tl-amw_n-I \-K¿ (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; sd-bn¬-th tIm-f-\n (7.30 ˛ 8.15) ; He-h-t°m-Sv (8.15˛9) ; kp-c-`n, a-e-ºp-g (9 ˛ 9.45) ; I¬-∏m-Øn (9 .45˛10.30) ; I-t√-∏p-f-fn (10 .30 ˛ 11.15). hm-f-bm¿ k-_v tÃ-j≥ - ˛ hm-fbm¿ (7.30 ˛ 8.15) ; A-l-ey (8.15˛9) ; I-\m¬-]n-cn-hv (9 ˛ 9.45) ; tIm-gn-∏m-d (9.45˛10.30). I-©n-t°m-Sv k-_v tÃ-j≥ 110 sI.hn. ˛ I-©n-t°m-Sv, {]o-an-b¿, _o-]m-Øv (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; t]m-∏p-e¿ (7.30 ˛ 8.15) ; ]m-d (8.15˛9) ; C≥-kv-{Sp-sa-t‚-j≥ (9 ˛ 9.45) ; ]pØq¿ (9.45˛10.30) ; sIm-t´-°m-Sv, ]m‰v-kv-]n≥ (10.30 ˛ 11.15). I-√-Sn-t°m-Sv k-_v tÃ-j≥ ˛ Icn-º (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; ]m-e°-bw (7.30 ˛ 8.15) ; ao≥-h-√w (8.15˛9) ; tIm-Wn-°-gn (9 ˛ 9.45) ; I√-Sn-t°m-Sv (9.45˛10.30) ; Xp-∏-\m-Sv (10.30 ˛ 11.15). ]-d-fn k-_v tÃ-j≥ ˛ a-¶-c (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; F¬.Pn. (7.30 ˛ 8.15) ; tIm-´m-bn (8.15˛9) ; F-kv. Ckv-]m-‰v (9 ˛ 9.45) ; F-S-Ø-d (9.45˛10.30) ; tIm-ßm-Sv (10.30 ˛ 11.15). tIm-ßm-Sv k-_v tÃ-j≥ ˛ a-Wn°-t»-cn (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; ap≠q¿ (8.15˛9) ; I-S-º-gn-∏p-dw (9 ˛ 9.45) ; tI-c-f-t»-cn (10.30 ˛ 11.15). {io-Ir-jv-W-]p-cw k-_v tÃ-j≥ ˛ Xn-cp-\m-cm-b-W-]p-cw (7.30 ˛ 8.15) ; ]p-©-]m-Sw (8.15˛9) ; I-√p-h-gn (9.45˛10.30) ; I-cn-ºp-g (10.30 ˛ 11.15). a-Wn-b-ºm-d k-_v tÃ-j≥ ˛ tXme-\q¿ (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; s]-cntßm-´p-Ip-dn-»n (7.30 ˛ 8.15) ; amØq¿ (9 ˛ 9.45) ; Ip-Ø-\q¿ (9.45˛10.30) ; a-Æm¿-°m-Sv k-_v tÃ-j≥ ˛ aÆm¿-°m-Sv (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; X-®-ºm-d (7.30 ˛ 8.15) ; sX-¶-c (8.15˛9) ; ssa-ew-]m-Sw (9 ˛ 9.45) ; Nß-eo-cn (9.45˛10.30) ; A-e-\-√q¿ k-_v tÃ-j≥ ˛ A-e\-√q¿ Su¨ (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; F-S-Ø-\m-´p-I-c (7.30 ˛ 8.15) ; thß (9.45˛10.30) ;\m-´p-I¬ (10.30 ˛ 11.15). A-K-fn k-_v tÃ-j≥ ˛ B-\-°-´n (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; ap-°m-en (8.15˛9) ; tjm-f-bq¿ (9.45˛10.30) ; ]pXq¿ (10.30 ˛ 11.15). Nn-‰q¿ {Sm≥-kv-an-j≥ Un-hn-j≥, Nn-‰q¿ k-_v tÃ-j≥ ˛ Nn-‰q¿ Su¨ (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; I√ym-W-t]-´ (7.30 ˛ 8.15) ; I-c-Sn-°p∂v, X-Ø-aw-K-ew (8.15˛9) ; K-h. tImtf-Pv (9 ˛ 9.45) ; ]-´-t©-cn (9.45˛10.30) ; \-μn-tbm-Sv (10.30 ˛ 11.15). s\-∑m-d k-_v tÃ-j≥ ˛ hn-Ø-\t»-cn (7.30 ˛ 8.15) ; ap-S-∏-√q¿ (8.15˛9) ; A-bn-eq¿ (9 ˛ 9.45) ; X-≠-tem-Sv (9.45˛10.30) ; s\-∑m-d (10.30 ˛ 11.15). I-Æw-]p-f-fn k-_v tÃ-j≥ ˛ F-cn-abq¿ (7.30 ˛ 8.15) ; sI.B¿. A-tembv-kv (8.15˛9) ; Iq-S-√q¿ (9 ˛ 9.45) ; Ipg¬-a-μw (9.45˛10.30) ; h-S-°-t©-cn k-_v tÃ-j≥ ˛ h-S°-t©-cn (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; I√n-¶¬-∏m-Sw (7.30 ˛ 8.15) ; ]p-Xpt°m-Sv (8.15˛9) ; hm¬-°p-f-ºv (9 ˛

9.45) ; In-g-°-t©-cn (9.45˛10.30) ; Imh-t»-cn (10.30 ˛ 11.15). B-e-Øq¿ k-_v tÃ-j≥ ˛ a-e-b∏-Xn (7.30 ˛ 8.15) ; hm-\q¿ (9 ˛ 9.45) ; B-e-Øq¿ Su¨ (9.45˛10.30) ; Nn-‰-Sn k-_v tÃ-j≥ ˛ h-≠m-gn (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; aw-K-ew-Umw (8.15˛9) ; I-Wn-b-aw-K-ew (10.30 ˛ 11.15). X-cq¿ k-_v tÃ-j≥ ˛ ]-g-ºm-et°m-Sv (7.30 ˛ 8.15) ; hm-hp-f-fym-]pcw (8.15˛9) ; πm-gn (9 ˛ 9.45) ; sIm-√-t¶m-Sv k-_v tÃ-j≥ ˛ DuØp-Ip-gn (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; sIm-√-t¶m-Sv Su¨ (7.30 ˛ 8.15) ; Im{º-Øp-N-f-f (8.15˛9) ; ]m-h-Sn (9 ˛ 9.45) ; h-S-h-∂q¿ (9.45˛10.30) ; ]-\ßm-´n-cn (10.30 ˛ 11.15). sIm-Sp-hm-bq¿ k-_v tÃ-j≥ ˛ sIm-Sp-hm-bq¿ Su¨ (7.30 ˛ 8.15) ; ]p-Xp-\-K-cw (9 ˛ 9.45) ; sh-º-√q¿ (10.30 ˛ 11.15). ap-X-e-a-S k-_v tÃ-j≥ ˛ sN-ΩWmw-]-Xn (6.45 ap-X¬ 7.30 h-sc) ; C-Sp-°p-]m-d (8.15˛9) ; t]-∏¿ an¬ ^o-U¿ (9.45˛10.30) ; s\-√n-bm-º-Xn k-_v tÃ-j≥ ˛ koXm¿-Ip-≠v (6.45 ˛ 7.30), ]m-S-Kn-cn (9.45 ˛ 10.30). ]-√-»-\ k-_v tÃ-j≥ ˛ Nn-dmt°m-Sv (7.30 ˛ 8.15) ; H-gn-hp-]m-d (9 ˛ 9.45) ; I-cn-bw-Ip-fw (10.30 ˛ 11.15). sIm-gn-™m-ºm-d k-_v tÃ-j≥ ˛ F-kv.hn.F. (6.45 ˛ 7.30), A-Ønt°m-Sv (7.30 ˛ 8.15) ; ap-f-f-Sn-t°m-Sv (8.15˛9) ; \-t√-∏n-f-fn (9 ˛ 9.45) ; sImgn-™m-ºm-d (9.45˛10.30) ; _-∂m-cnb-Ω≥ (10.30 ˛ 11.15). th-e-¥m-h-fw k-_v tÃ-j≥ ˛ a™-°p-∂v (6.45 ˛ 7.30), I-f-fn-bw-]md (7.30 ˛ 8.15) ; kn.sI.tXm-Sv (9.45˛10.30) ; ao-\m-£n-]p-cw k-_v tÃ-j≥ ˛ Iºm-e-Ø-d (6.45 ˛ 7.30), {km-ºn (9 ˛ 9.45) ; h-Æm-a-S k-_v tÃ-j≥ ˛ tKm-]m-e]p-cw (6.45 ˛ 7.30), sI.sI.]-Xn (8.15˛9) ; \o-ew-Im-®n (10.30 ˛ 11.15). sjm¿-Æq¿ {Sm≥-kv-an-j≥ Unhn-j≥, sjm¿-Æq¿ k-_v tÃ-j≥ ˛ sjm¿-Æq¿ (6.45 ˛ 7.30), hm-Sm-\wIp-dn-»n (7.30 ˛ 8.15) ; B-cy-¶m-hv, Ipf-∏p-ff - n (8.15˛9) ; N-fh - d - (9 ˛ 9.45) ; hm-Wn-bw-Ip-fw (9.45˛10.30) ; sN-dpXp-cp-Øn (10.30 ˛ 11.15). H-‰-∏m-ew k-_v tÃ-j≥ ˛ sdbn¬-th (7.30 ˛ 8.15) ; s\-√n-°p-dn-»n (8.15˛9) ; H-‰∏ - m-ew Su¨ (9 ˛ 9.45) ; e-°n-Sn (9.45˛10.30) ; A-º-e-∏m-d (10.30 ˛ 11.15), sN¿-∏p-ft- »-cn k-_v tÃ-j≥ ˛ Xq-X (7.30 ˛ 8.15) ; s\-√m-b (8.15˛9) ; sN¿-∏p-ft- »-cn Su¨ (9 ˛ 9.45) ; AS-bv° - m-]p-Øq¿ (9.45˛10.30) ; tIm-X°p-dn-»n (10.30 ˛ 11.15). Iq-‰-\m-Sv k-_v tÃ-j≥ ˛ Rmßm-´n-cn (6.45 ˛ 7.30), ta-gØ - q¿ (7.30 ˛ 8.15) ; tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn-‰n (8.15˛9) ; B-a° - m-hv (9 ˛ 9.45) ; s]-cntßm-Sv (9.45˛10.30) ; I-∏q¿ (10.30 ˛ 11.15). Xr-Øm-e k-_v tÃ-j≥ ˛ Bfq¿ (6.45 ˛7.30), I-°m-´n-cn (8.15˛9) ; Iq-S√ - q¿ (9.45˛10.30) ; ]-cp-Xq¿ (10.30 ˛ 11.15). Nm-en-t»-cn k-_v tÃ-j≥ ˛ F≥.F-®v (6.45 ˛ 7.30), kn.sI.sse≥ (7.30 ˛ 8.15) ; s]-cp-am\q¿ (9 ˛ 9.45) ; tIm-X-®n-d (9.45˛10.30) ; sIm-∏w k-_v tÃ-j≥ ˛ bq-Wnth-gvk - n-‰n (6.45 ˛ 7.30), hn-fb - q¿ (7.30 ˛ 8.15) ; \-Sp-h´- w (8.15˛9) ; sIm-∏w (9 ˛ 9.45) ; {]n≥-kv h¨ (9.45˛10.30) ; {]n≥-kv Sp (10.30 ˛ 11.15). ]-´m-ºn k-_v tÃ-j≥ ˛ ]-´mºn Su¨ (7.30 ˛ 8.15) ; Hm-ß-√q¿ (8.15˛9) ;i-¶c - a - w-Ke - w (9 ˛ 9.45) ; h-√∏p-g (9.45˛10.30) ; Xn-cp-th-K∏ - p-d k-_v tÃ-j≥ ˛ hn-f-Øq¿ (6.45 ˛ 7.30), ap-Xp-X-e (10.30 ˛ 11.15). ]-Øn-cn-∏m-e k-_v tÃ-j≥ ˛ am-∂q¿ (6.45 ˛ 7.30), Rm-d-t°m-Sv (7.30 ˛ 8.15) ; ]-Øn-cn-∏m-e (8.15˛9) ; X-Sp-°-t»-cn (9 ˛ 9.45)

{i-≤-bn¬-s∏-´ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n Pn-√m I-e-Iv-S-tdm-Sv A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-®v dn-t∏m¿-´v sN-øm≥ B-h-iy-s∏´n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ F.Un.Fw. F≥ sI B‚Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ DtZym-K-ÿ kw-L-sØ hm-f-bmdn-te-°v \n-tbm-Kn-®p. kw-Lw \n¿-t±-in-®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ D-

tZym-K-ÿ-sc \n-tbm-Kn-°p-∂Xn-\v sk-bn¬ Sm-Iv-kv A-kn v I-Ωo-j-W¿-°v \n¿-t±-iw \¬-Ip-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. ]m¿k¬ hn-`m-Kw ssI-Im-cyw sNøp-∂ Iu-≠-dp-I-fn-se Po-h-\°m-cp-sS A-]-cym-]v-X-X-bm-Wv sN-°v t]m-Ãn-se Iyq-hn-\v {][m-\-am-b Im-c-W-am-bn Nq-≠n°m-Wn-®-Xv. {Sm≥-kv-^¿ \-S-°p-∂ k-a-

b-am-b-Xn-\m-ep-f-f km-t¶-Xn-I {]-iv-\-ß-fm-Wv Po-h-\-°m-cpsS Ip-d-hn-\v Im-c-W-sa-∂v skbn¬-kv Sm-Iv-kv A-kn-Â v IΩo-j-W¿ ]-d-™p. X-s‚ Hm-^n-kn¬ \n-∂v \mev Po-h-\-°m-sc D-S≥ X-s∂ hmf-bm-dn-te-°v t]m-Ãv sN-bv-XXm-bn A-t±-lw A-dn-bn-®p. temdn ss{U-h¿-am¿ Iq-Sp-X¬ k-abw sN-°v t]m-Ãn¬ sN-e-h-gn-

a-cw A]-IS`ojWn DbÀ¯p-¶-Xmbn ]-cm-Xn ]-´m-ºn: Xn-cp-th-K∏ - p-d Rm-hf - pwIm-Sn-\v k-ao-]w e-£w- h - o-Sv tImf-\n-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ Ip-∂pΩ¬ sam-bX v- p-hn-s‚ ho-Sn-\v `o-jWn-bm-bn A¬-hm-kn-bp-sS a-cw \n¬-°p-∂X - m-bn sam-bvX - p hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. `m-cy-bpw 5 a-°-fpw A-S-ßp-∂ ]m-h-s∏-´ Ip-Spw-_-Øn-\m-Wv acw `o-j-Wn-bm-hp-∂-Xv. a-c-Øns‚ D-S-a-ÿ-\pw A-b¬-hm-knbp-am-b sIm-b-{º-Øv _m-hmlm-Pn-tbm-Sv \n-c-¥-c-am-bn a-cw sh-´n-am-‰m≥ B-hi - y-s∏-´n-´pw Ct±-lw X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂pw A-

t£p-ap-≠v. Xn-cp-th-K∏ - p-d hn-t√Pv, ]-©m-b-Øv, H-‰-∏m-ew B¿.Un.H, ]-´m-ºn t]m-en-kv, Pn√m I-eŒ - ¿, ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn F-∂n-hn-Sß - fn-se-√mw ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw C-Xp-hs - c ]-cn-lm-ca - m-bn-s√∂pw sam-bX v- p ]-d™ p. h¿-j-°m-e-Øv a-cw s]m-´nho-gm≥ km-[y-Xb - p-≈X - n-\m¬ acw ap-dn-®p-am-‰p-hm≥ \-S] - S- n ssIs°-≈-W-sa-∂v sa-m-bv-Xp B-hiy-s∏-´p. hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ Ip-∂p-Ω¬ sam-bX v- p, sI Fw \m-k¿, Fw ]n d-jo-Zv, lw-

k lm-Pn ]-s¶-Sp-Øp.

_m-eth-e hnc- p-² Nn{- X-cN-\m aÂ-kc- w \msf ]m-e-°mSv: A-¥m-cm-{„ _meth-e hn-cp-≤ Zn-\-am-b 12 \v PKv-Po-h≥ dmw Ã-Un-sk‚¿ B‚ v sse-{_-dn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ bp.]n, ssl-kv-Iq-ƒ, πkv-Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn _meth-e hn-cp-≤ Nn-{X-c-N-\ma¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°pw. cm-hnse 10 \v ]m-e-°m-Sv ap≥-kn-∏men-‰n kn.Un.F-kv lm-fn-em-Wv a¬-kcw.

°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-h¿°v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ e-`y-am-°-W-sa-∂pw F. Un.Fw. X-øm-dm-°n-b dn-t∏m¿´n¬ ]-d-bp-∂p. sk-bn¬-kv SmIv-kv h-Ip-∏n-s‚ A-[o-\-X-bnep-f-f 1.24 G-°¿ ÿ-ew ]m¿°n-Mv ÿ-e-am-°n D-]-tbm-Kn°-Ww. C‚-t{K-Uv sN-°v t]mÃn-\p-f-f {]-h¿-Ø-\-hpw Du¿÷n-X-am-°-Ww.

{]kv¢-ºnsâ agsbm-cp-¡w ]-cn-]m-Sn C¶v ]m-e-°mSv: a-g-°me-sØ h-cth¬-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]m-e-°m-Sv {]-kv ¢-_n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ C-∂v a-g-sbm-cp°w ]-cn-]m-Sn \-S-Øpw. ]m-e°m-Sv sh¬-sI-b¿ B-ip-]-{Xnbp-am-bn k-l-I-cn-®m-Wv ]-cn]m-Sn \-S-Øp-∂Xv. am-[y-a-{]h¿-Ø-I¿-°p-≈ a-g-t°m-´v hnXc-Ww sh¬-sI-b¿ B-ip-]{Xn Fw.Un kn hn k-Øm¿ D-ZvLmS-\w sN-øpw. 11.30 \v {]-kv ¢-_n-¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Snbn¬ ko-\n-b¿ sa-Un°¬ Hm^o-k¿ (B-bp¿-th-Z) tUm. {io-Ip-am¿ a-g°me tcm-Kßfpw {]Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-Ifpw hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-Sp-°pw.

Ip-¶-¯p Im-hn e-£mÀ-¨-\ \-S-¯n B-\-°-c: sIm-≈-∂q¿ {io Ip∂-Øv Im-hv Zp¿-K-t£-{XØn¬ {]-Xn-jvTm-Zn-\-hpw e£m¿-®-\-bpw \-S-Øn. hn-tijm¬ ]q-P-Iƒ-°v ti-jw X{¥n ]q-P-bpw e-£m¿-®-\-bpw \-S-∂p.D-®-°v {]-km-Z-Du-´v, ssh-Io-´v {_-“-I-e-iw F-gp-∂≈n-t∏m-sS A-`n-tj-I-hpw XpS¿-∂v Zo-]m-cm-[-\-bpw \-S-∂p. t£-{Xw X-{¥n tN-∂m-kv \mcm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-]m-Sv, t£{Xw ta¬-im-¥n hm-kp-tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn t\-Xr-Xzw \¬-In.

Nn-‰q¿ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-b tI-kn¬ t{]m-kn-Iyqj-\v th-≠n A-kn-Â v ]-ªnIv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n t{]w-\m-Yv lm-P-cm-bn.

Pn-Ãm k-t½-f-\w B-K-kvXv 29\v ]m-e-°m-Sv: tI-c-f F-≥Pn-\o-bdnw-Kv Ãm-^v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w B-K-kv-‰v 29 \v \-S-Øp-hm≥ Pn-√m I-Ωn-‰n tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. F-kv.F-kv. F¬.kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Sn-b Aw-K-ßep-sS a-°ƒ-°v A-hm¿-Uv \¬Ipw. Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw \-S°pw. A-t∂-Zn-h-kw ssh-Io-´v 6 \v ]m-e-°m-Sv Su¨ lm-fn¬

sI.]n.F.kn-bp-sS \o-e-°pbn¬ \m-S-I-hpw \-S-°pw. k¿ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-®-h¿-°p≈ bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\-hpw X-Z-h-k-c-Øn¬ \-S-°pw. am-\-Zfi-߃-°v hn-cp-≤-am-bn ÿew-am-‰w \-S-Øp-∂-Xn¬ tbmKw {]-Xn-tj-[n-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn F-®v kn-≤n-Jv, Pn-√m {]-knU‚ v hn cm-a-\p-Æn, sk-{I-´-dn km-P≥, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n kp-tc-jv-_m-_p, J-Pm-©n B¿ {]-km-Zv kw-km-cn®p. Fkv.F-kv. F ¬.kn, π-kv-Sp ]-co£-I-fn¬ hn-P-bn-®-h-cp-sS am¿°n-s‚ hn-h-cw 9447838581, 944 7835585 \-º-dp-I-fn¬ A-dn-bn°-Ww.

Npcp¡¯nÂ

]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v bq-Øv tIm¨-{K- pw bp-h\-b-\ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫pw \-S-Ønb hr-£ssØ hn-X-c-Ww \-øq¿ 9mw hm¿-Uv AwKw ko-a-¥n-\n So-®¿ hr-£ssØ \´v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

hr£-ss¯- hn-Xc-Ww sN-bvXp B-\°-c: ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kn-t‚bpw bp-h\-b-\ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-_n-t‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ kuP-\y hr-£ssØ hnX-c-Ww \-øq¿ 9mw hm¿-Uv sa-º¿ ko-a-¥n-\n So-®¿ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. bq-Øv tIm¨-{K-kv \-øq¿ ]-©mb-Øv {]knU‚ v ]n sI A-jvd-^v A-[y-£-X h-ln®p. t\-Xm-°fm-b sI hn tam-l\≥, hn-Po-jv Fw ]n, a-t\mPv, ss^-k¬ hr£ssØ hn-Xc-Ww \-SØn.

A-cn-¡m-Sv Pn.-FÂ.]n. kv-Iq-fn-\v hm-l-\-w B-\-°-c: Fw.-F¬.F I-\n-™p. A-cn-°m-Sv Pn.-F¬.]n kvIq-fn-te-°v C-\n hm-l-\w-.-Xr-Øm-e Fw.-F¬.F hn.-Sn.-_¬dm-an-s‚ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv hm-l-\ hm-ßm-\p-f-f Xp-I A-\ph-Zn-®-Xv. kv-Iq-fn-te-°v A-\p-h-Zn-® hm-l-\w Hm-Sn-®p-sIm-≠v Xr-Øm-e -Fw.-F¬.F hn.-Sn.-_¬-dmw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.sl-Uv-am-ÿ A-_v-Zpƒ-d-jn-Zv ,Sn ]n -d-km-Jv, I-Ωp-°p-´n- F-StØmƒ kw-_-‘n-®p.

a-Zvd-k-bp-sS Ip-än-b-Sn-¡Â sIm-∏w: hn-f-bq¿ Ip-∏q-Øv ]m-d-Ω¬ a-l-√n¬ kp-∂n a-Zvdk-bp-sS Ip-‰n-b-Sn-°¬ I¿-Ωw k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv tIm-b Ip™n-am≥ X-߃ \n¿-h-ln-®p. H Sn A-–p¬-A-ko-kv ap-…nbm¿ A-[y-£-X h-ln-®p. sI D-a¿ a-Z-\n, Fw ]n sam-bv-Xo≥Ip-´n ap-…n-bm¿, ]n ssk-\p¬-B-_n-Zv k-Jm-^n, hn sI Aen, hn sI ap-l-Ω-Z-en A-jv-d-^n, sI bp-k-^v, Fw ]n sslZ-c-en, hn sI C-kv-am-ep-´n, H Sn ap-l-Ω-Zv, sI ap-l-Ω-Zv, ]n apkv-X-^ ap-…n-bm¿, sI sI ap-l-Ω-Zv i-co-^v ]-s¶-Sp-Øp.

]-cn-Øn-Xn Zn-\m-NcWw ]me-°mSv: _nKv _km¿ lb¿ sk°‚dn kvIqfn¬ ]cnÿnXn Zn\m-NcWw Pq¨ A©v apX¬ Ggp-hsc hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-tfmsS \S-Øn. ]cn-ÿnXn Zn\-amb Pq¨ A©n\v ""Nn¥-bn¬ XqenIØpºn-te°v'' F∂ ]cn-]mSn \S-Øn. aq∂v ao‰¿ \of-Øn¬ hen®v sI´nb _m\-dn¬ Ip´n-Iƒ ]cn-ÿnXn kwc-£-W-sØ-°p-dn®v Xß-fpsS Bi-b-ßfpw Nn¥-Ifpw Fgp-Xp-∂-Xm-bn-cp∂p ]cn-]m-Sn. Bdn\v ""BtKmf Xm]\w'' F∂ hnj-bsØ ASn-ÿm-\am°n {]kwK a’-c-hpw, Ggn\v {]ivt\m-Ø-cnbpw t]mÿ cN\m a’-chpw \S-Øn. {]Ir-Xnsb kwc-£n®m¬ am{Xta a\p-jy-Po-hnXw kpK-a-am-hq-sh∂ t_m[w Ip´n-I-fn¬ hf¿Øp-hm≥ CØcw ]cn-]m-Sn-Iƒ klm-b-Iam-hp-sa∂v kwLm-S-I¿ ]d-™p. A[ym-]-I-cmb _o\ Fkv, KncnPn Fw, cm[m-Ir-jvW≥ ]n, Ir]m IrjvW≥ t\XrXzw \¬In.

Ip∂Øv e£m¿®\tbmS\p_‘n ®v \S∂ {_“Iei Fgp∂≈n-∏v

\-K-c-¯n-se {Sm-^n-Iv kn-á Im-ep-IÄ t\m-¡p-Ip-¯n-I-fm-hp-¶p ]m-e-°m-Sv: \-K-c-\n-c-Øp-I-fn ¬ h¿-j-ß-fm-bn ]-c-ky-]-e-IIƒ-°-∏p-dw t\m-°p-Ip-Øn-Ifm-bn am-dn-b kn-·¬ sse-‰pIƒ-°p ]p-d-sa ho-≠pw ]-e `mK-ß-fn-epw kn-·¬ sse-‰p-I-fpsS A-c-tß-‰w \-S-°p-tºm-gpw ap-ºp-≈-h {]-h¿-Ø-\-c-ln-Xw. tIm¿-´v tdm-Uv, Pn._n tdmUv, Pn-√m B-ip-]-{Xn Pw-Kv-j≥, tÃ-Un-bw ss_-]m-kv tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv ]p-Xn-b kn-·¬ sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-®ncn-°p-∂-Xv. 2010¬ \-K-c-Øn-se {]-[m-\ I-h-e-I-f-S-°w C-cp-]Xn-e-[n-Iw ÿ-e-ß-fn¬ ÿm]n-® kn-·¬ kv-Xq-]-߃ `q-cn`m-K-hpw {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-amWv. \-K-c-k-`-bv-°v bm-sXm-cp Nn-e-hp-an-√m-sX tIm-b-º-Øqcn-se kz-Im-cy I-º-\n-bm-Wv C-

3

Ø-cw kn-·¬ sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ C-h-bp-sS Xq-Wp-I-fn¬ ]-ckyw \¬-Im-\p-≈ I-cm¿ F-SpØn-cn-°p-∂-Xv A-Uz¿-ssS-kvsa‚ v G-P≥-kn-I-fm-Wv. H-cp Ih-e-bn-se kn-·¬ Xq-Wp-Ifn¬ ]-c-kyw \¬-Im-\m-bn 4000 ap-X¬ 5000 h-sc-bm-Wv Cu-Sm°p-∂-Xv. B-dp-am-k-tØ-s°¶n-epw F-Sp-°-W-sa--∂m-Wv hyh-ÿ. C-Xn-se t_m¿-Up-I-fn¬ ssh-In-´v 6 ap-X¬ 10 a-Wn-h-sc se-‰p-Iƒ sX-fn-bpw. \-K-c-Xn-c°p-I-fn¬ kn-·¬ kw-hn-[m-\߃ ÿm-]n-°p-tºmƒ ]m-ent°-≠ K-Xm-K-X h-Ip-∏n-s‚ am\-Z-fi-ß-tfm {Sm-^n-°v t]men-kn-s‚ \n-b-am-h-en-I-tfm ]men-°m-sX A-im-kv-{Xo-b-am-b

co-Xn-bn-em-Wv C-h-bp-sS \n¿Ωm-W-߃. kn-·¬ sse-‰pIƒ-°v k-ao-]w tÃm-∏v _m-dpI-tfm bm-{X-°m¿-°v tdm-Uv apdn-®p-I-S-°m-\m-bn ko-{_m-sse\p-I-tfm C-´n-´n-√. cm-]-I-e-t\z tXm-∂n-b-t∏m-se an-∂n-sX-fnbp-∂ C-h-bn-se sse-‰p-I-fp-sS ssS-ap-Iƒ Ir-Xy-am-bn {]-h¿Øn--∏n-°m≥ C-∂p-h-sc \n¿-ΩmW I-º-\n-I-tfm _-‘-s∏-´ hIp-∏-[n-Ir-X-tcm sa-\-s°-´n-´n√. kp¬-Øm≥-t]-´ sl-Uv-t]mkv-t‰m-^n-kv tdm-Un¬ ]n.Un.kn _m-¶n-\p ap-∂n¬ t]m-°-‰v tdm-Un-te-°p-≈ `m-KsØ kn-·¬ sse-‰p-Iƒ bm-{X°m-sc B-i-¶-bn¬ B-i-b-Ipg-∏-Øn-em-°p-I-bm-Wv. \n¿-ΩmW-Øn-se A-im-kv-{Xo-b-X-bpw {]-h¿-Ø-\-Øn-se Xm-f-]n-g-

bpw {]-tZ-i-sØ Iq-Sp-X¬ _p≤n-ap-´n-em-°p-∂p. tIm-b-º-Øq-¿ tdm-Un¬ \n∂pw sh-≈m≥ sX-cp-hn-eq-sSbpw ]-ªn-Iv sse-{_-dn-°p ap∂n-eq-sS-bpw h-cp-∂ hm-l-\߃ sl-Uv-t]m-kv-t‰m-^nkv tdm-Un-te-°v kp-K-a-am-bn I-bdp-∂-Xn-\m-bn ÿm-]n-® kn-·en-s‚ {]-h¿-Ø-\-Øn-se Aim-kv-{Xo-b-X Kp-W-tØ-°m-tfsd tZm-j-I-c-am-Ip-∂p.

Ip-Sn-sh-Å ]²-Xn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp A-K-fn: tjm-f-bq¿ ]-©m-bØn¬ a-c-∏m-ew Du-cn¬ sh¬s^-b¿ ]m¿-´n-bp-sS Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn A-´-∏m-Sn tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI cmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw kp-sse-am≥ A-[y-£-X hln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn iin-]-¥-fw ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n ep-Jvam≥, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fmb tUm. F≥ F≥ Ip-dp-∏v, dm-an A-´-∏m-Sn, c-Lp, a-fi-ew I-Ωn‰n Aw-K-ß-fm-b sI hn A-ao¿,

sk-bv-Xv, c-¶-kzm-an aq-∏≥, Fw _m-_p-kzm-an kw-km-cn-®p.

s]-t{SmÄ £m-a-¯n-\v ]-cn-lm-cw ImWWw

]m-e-°mSv: C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-∏-tdj-s‚ {]-t{Smƒ hn-Xc-W-Øn¬ h-∂ A-]m-I-X-aq-eap-≠m-bn-´p-≈ Pn√-bn-se {]t{Smƒ £m-a-Øn-\v k¿-°mcpw C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-∏-tdj\pw tN¿-∂v D-S≥ ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂v Pn√m s]-t{Sm-fnbw Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ B-h-iy-s∏´p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-06-11  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-06-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you