Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/Tp

Adnbn-¸pIÄ

a-Âky-_-Ô-\¯n\n-sS ss_-¡v I-s−-Sp-¯p

ku-P-\y Ip-Mv-^p ]-cn-io-e-\w C¶v ]-´m-ºn: jm-thm-en≥ Ip-Mv-˛^p A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-XzØvn¬ s]≥-Ip-´n-Iƒ-°v G-IZn-\ Ip-Mv-˛-^p sk¬-^v- Un^≥-kv ]-cn-io-e-\w \¬-Ip∂p. C∂v Im-e-Øv 9 ap-X¬ ]-´mºn tN-º¿ lu-kv Hm-Un-t‰m-dnb-Øn-em-Wv ]-cn-io-e-\w. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 9846576771 \-º-dn¬ _-‘-s∏- S-W-sa-∂v t{]m-{Kmw tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ j-_o¿ _m-_p A-dnbn-®p.-

{]-[m-\m-[ym-]-I ]-cn-io-e-\w 27 ap-XÂ

]m-e-°m-Sv: K-h.-/F-bv-UXriqcn¬ \S∂ ko-\n-b¿ tP-W-en-kv-‰v t^m-dw tI-c-f-bp-sS aq-∂mw kw-ÿm-\- k-tΩ-f-\w Uv/A¨ F-bv-U-Uv ssl-kv°qƒ {]-[m-\-[ym-]-I¿-°p-f-f ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ]-cn-io-e-\w 27 ap-X¬ 30 h-sc \-S-Øpw. cm-hn-se 10 ap-X¬ sF.-Sn. @ kv-Iq-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\w. sIm-√-t¶m-Sv, Nn-‰q¿, B-eØq¿ D-]-Pn-√-I-fn-se ]-cn-io-e\w 27, 28 Xo-b-Xn-I-fn-epw, Ipg¬-a-μw, ]m-e-°m-Sv, ]-d-fn D-] Pn-√-I-fn-se 29, 30 Xo-b-Xn-I-fnepw \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m hn-Zym`ym-k Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

tbm-Kw 26 \v ]m-e-°m-Sv: ss{S-_¬ ta-J-ebn-se hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-ßfp-sS G-tIm-]-\w, B-Zn-hm-kn t£-aw F-∂n-h kw-_-‘n-®v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ 26 \v cm-hn-se 10 \v tbm-Kw tN-cpw. tbm-K-Øn¬ _-‘-s∏-´ hIp-∏v X-e-h-∑m¿ ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn®p.

Iymw-]v Aw-K-§Ä B-\-¯m-h-fw k-µÀ-in-¨p Kp-cp-hm-bq¿: kw-ÿm-\ bp-hP-\ t£-a t_m¿-Un-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ tIm-´-∏p-d-Øv \-S°p-∂ -Pm-K-c¨ `m-c-Xv- tZ-iotbm-Zv-{K-Y-\ Iymw-]n¬ \n-∂p≈-h¿ B-\-Øm-h-fw k-μ¿-in°m-s\-Øn. F-√m kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n∂p-am-bn 450 Hm-fw h-cp-∂ kwL-am-Wv B-\-Øm-h-fw k-μ¿in-°m-s\-Øn-b-Xv. ln-μn A\m-bm-kw ssI-Im-cyw sN-øp∂ ]m-∏m≥ cm-L-h≥ kw-LØn-\v B-\-I-sf ]-cn-N-b-s∏-SpØn. B-\-I-sf I-≠n-´p-s≠-¶nepw 60 Hm-fw B-\-I-sf H-∂n-®p Im-Wp-∂-Xv B-Zy-am-bn-´m-sW∂v kw-Lmw-K-߃ ]-d-™p. Hcp a-Wn-°q-tdm-fw B-\-Øm-h-fØn¬ sN-e-hn-´m-Wv kw-Lw aS-ßn-b-Xv. bp-h-P-\ t£-a-t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n.--F-kv.{-- ]im-¥v, sa-º¿ sk-{I-´-dn sI.--cm[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, t_m¿-Uv Aw-Kw bq-Pn≥ sam-td-en, tImHm-Un-t\-‰¿ _n-Pp Im-Xn-°p-Sw F-∂n-h-tcm-sSm-∏-am-Wv kwLw B-\-Øm-h-f-Øn-se-Ønb-Xv.

N-h-fÀ skm-ssk-än k-t½-f-\-¯n-\v Xp-S-¡-am-bn Nm-e-°p-Sn: tI-{μ a-{¥n-bm-bncn-s° ]-\-ºn-≈n tKm-hn-μ tat\m≥ 1969¬ ]m¿-e-sa‚n¬ sIm-≠p-h-∂ ]-´n-I-Pm-Xn, ]-´nI-h¿-K t`-Z-K-Xn _n¬ \-S-∏m°-W-sa-∂v {io-cm-a hn-em-kw N-h-f¿ skm-ssk-‰n kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S∂ \n¿-hm-l-I k-an-Xn k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. Cu _n-√n¬ Dƒ-s∏-´n-cp-∂ N-h-f-°m-c≥, Ip-Spw-_n, a-Un-K F-∂n-h H-gn-sI-bp-≈ ap-gp-h≥ k-ap-Zm-b-ß-sf-bpw C-Xn-\-Iw ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønb-Xm-bn Nq-≠n-°m-´n. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v {]-^. ]n hn ]oXmw-_-c≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sI A-tim-I≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v {]-`m-I-c≥ am-®m-ºn-≈n A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cmb Fw sI cm-Po-hv, _m-_p tIm´-a-‰w, kw-ÿm-\ Hm-Un-‰¿ ]n sI cm-a≥, h-\n-X hn-`m-Kw kwÿm-\ sk-{I-´-dn km-hn-{Xn Aø-∏≥, em-ep-tam≥ Nm-e-°p-Sn, ]n -hn _m-e≥, ]n-B¿. A-ø∏≥, sI F k-Xo-jv, hn-a¬ Aø-∏≥, hn F≥ Pn-_o-jv-Ip-am¿, hn hn kp-{_-“-Wy≥, sI sI jm-Pp, kn Sn ssj-Pp kw-km-cn®p.

k-l-I-c-W kw-Lw kp-hÀ-W Pq-_n-en k-am-]-\ k-t½-f-\w Xr-iq¿: Pn-√m k-l-I-c-W _m¶v Fw-tπm-bo-kv k-l-I-c-W kw-Lw kp-h¿-W Pq-_n-en kam-]-\ k-tΩ-f-\w tX-d-ºn¬ cma-Ir-jv-W≥ Fw-F¬-F D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. kw-Lw {]-knU‚ v Sn B¿ tPm-bn A-[y-£\m-bn-cp-∂p. sI ]n hn-iz-\m-Y≥ ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Du¿-P kw-c£-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√bn-se kv-s]-j¬ kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ kn-F-^vF¬ _ƒ-_p-I-fp-sS hn-X-cWw Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v {]kn-U‚ v Fw sI A-–pƒ-kemw \n¿-h-ln-®p.

Xr-{]-bm¿: Xr-{]-bm¿ ]p-gbn¬ \n-∂v a-’y-_-‘-\w \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS ss_-°v I-s≠-Sp-Øp. ]m-e-Øn-s‚ c-≠m-a-sØ Xq-Wn-\p k-ao]-Øp \n-∂m-Wv \o-e \n-dØn-ep-≈ lo-tdm tlm-≠ ]m-j≥ π-kv ss_-°v Is≠-Sp-Ø-Xv. sI.-F¬.--8 F.kn. 4653 F-∂ \-º¿ hym-Pam-bn A-S-bm-f-s∏-Sp-Øn-b \n-e-bn-em-Wv. h-e-bn¬ IpSp-ßn-b ss_-°v a-’y-sXmgn-em-fn-Iƒ tN¿-∂v In-g-t° I-c-bn-te-°v am-‰n. a-’ysXm-gn-em-fn-I-fm-b tkm-a≥ In-g-t°-∏m-´v, se-\o-jv ]o®mw-]p-≈n, bp.-sI.-ss_-Pp F-∂n-h-cm-Wv a-’y-_-‘-\Øn-\n-sS ss_-°v I-s≠Øn-b-Xv.

25 sa-bv 2014 Rmb¿

Nm-h-¡m-Sv \-K-c-¯n `n-£-¡mÀ h-gn-bpw I-©m-hp hnÂ-¸-\ Nm-h-°m-Sv: \-K-c-Øn¬ `n-£mS-\-°m¿ h-gn I-©m-hv hn¬-∏-\k-Po-h-w. hn-hn-[ kw-ÿm-\°m-cm-b B-fp-I-sf-bpw Ip-´n-Isf-bp-am-Wv I-©m-hv tem-_nIƒ {]-[m-\-am-bpw C-Ø-cw tPm-en-°m-bn Xn-c-s™-Sp-°p∂-Xv. hr-Øn-lo-\-am-b co-Xnbn¬ Po-hn-°p-∂ C-h¿-°p t\sc {i-≤ Xn-cn-bp-∂n-√ F-∂-XmWv C-h-sc dn-{Iq-´v sN-øm-≥ tem_n-I-sf t{]-cn-∏n-°p-∂-X-t{X. `n-£m-S-\-Øn¬ X-s∂ sd-bn¬th tÃ-j-\pw _-kvÃm‚pw tI{μo-I-cn-®v am-k-Øn¬ B-bn-cß-fm-Wv C-h¿ k-ºm-Zn-°p-∂Xv. Iq-Sm-sX I-©m-hv I-S-Øp-Iqen-bpw e-`n-°p-∂-tXm-sS B¿-

Hm¬-sse³ A-t]-£-: A-£-b hn-ZymÀ-Yn-I-sf sIm-Å-b-Sn-¡p-¶p kz-¥w

{]-Xn-\n-[n

Nm-h-°m-Sv: Un-{Kn {]-th-i-\Øn-\v Hm¨-sse≥ h-gn A-t]£-n-°m≥ A-£-b sk‚-dpIƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf sIm-≈-bSn-°p-∂p. sN-em≥ Xp-I-bm-b 100 cq-]°v ]p-d-sa k¿-ho-kv Nm¿-Pn-s‚ 130 cq-] Iq-Sn tN¿-Øv 230 cq-]bm-Wv A-£-b sk‚-dp-Iƒ hn-

Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw Cu-Sm°p-∂-Xv. Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n kw-_-‘n-® A-t]-£ Ab-°p-∂-Xn-\v k¿-ho-kv Nm¿-Pmbn 10 cq-]-bm-Wv A-£-b sk‚dp-Iƒ hm-tß-≠-Xv. C-Xv A-£-b-bp-sS Hu-tZymKn-I ssk-‰n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn´p-ap-≠v. kz-Im-cy C‚¿-s\-‰v It^-Iƒ A-t]-£ A-b-°p-∂Xn-\v k¿-ho-kv Nm¿-Pm-bn 50 cq-

] Cu-Sm-°p-tºm-gm-Wv A-£b sk‚-dp-I-fp-sS Cu Nq-jWw. l-b¿ sk-°-≠-dn am¿-°v en-kv-‰n-s\m-∏w A-]-£-I-s‚ t^m-t´m kv-Im≥ sN-bv-Xp-≈ A-t]-£ A-b-°m≥ 10 an-\p-´v am-{Xw k-a-bw a-Xn-sb-∂n-cns°-bm-Wv A-£-b sk‚-dp-Iƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf ]-I¬ sIm≈ sN-øp-∂-Xv. Iq-Sm-sX F-kv.-

C F-kv.-Sn hn-`m-K-Øn¬-s]-´A-t]-£-I-cn¬ \n-∂p-≈ sNem≥ Xp-I Cu-Sm-°p-∂-Xn-epw A-£-b sk‚-dp-I-ƒ Nq-j-Ww Xp-S-cp-∂p-≠v. Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n Un-{Kn {]-th-i-\-Øn-\v P-\-d¬ hn-`m-K-Øn-\v 100 cq-]-bpw F-kv.C-˛-F-kv.-Sn hn-`m-K-Øn-\v 50 cq]-bp-am-Wv sN-em≥ Xp-I-bm-bn A-S-t°-≠-Xv. F-∂m¬ A-£-

b sk‚-dp-I-fn¬ F-kv.-C-˛-Fkv.-Sn hn-`m-K-Øn¬-s]-´ hn-Zym¿Yn-I-fpw 100 cq-] X-s∂ sN-em≥ Xp-I-bm-bn A-S-t°-≠n h-cn-Ibm-Wv. C-Ø-c-Øn¬ e-£-I-W-°n\v cq-]-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿°m-dn-\v Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ A-£-b sk‚-dp-Iƒ hnZym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw sIm-≈b-Sn-°p-∂-Xv.-

`m-S-Po-hn-X-Øn-\p-≈ h-I e-`n°p-∂p-≠v. hn-e-tb-dn-b X-cw aZy-hpw `-£-W-hpw Ip-Sn-°p-sa¶n-epw h-kv-{X-co-Xn-bn¬ am-‰w h-cp-Øp-∂n-√. A-e-™p-Xn-cns™-Øp-∂ C-Ø-c-°m¿ s]s´-∂v C-h-cp-sS h-e-b-Øn¬ hogp-I-bpw sN-øpw. A-\m-Y-I-fmbn I-gn-bp-∂ _m-ey-ß-fpw C-hcp-sS h≥ km-º-Øn-I t{km-X m-Wv. Ip-´n-sf s{S-bn-\n-epw _ n-epw bm-N-\-°-b-®pw C-h¿ B-bn-c-߃ k-ºm-Zn-°p-∂ps≠-∂v ]-d-bp-∂p.

°p-I, t£-a-\n-[n {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-°p-I, `q-c-ln-X I¿- j - I - s Øm- g n- e m- f n- I ƒ- ° p `q-an-bpw ho-Sn-√m-Ø-h¿-°v hoSpw \¬-Ip-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fp-∂-bn-®p sI-.F-kv-.sISn-bp Nm-h-°m-Sv G-cn-b I-Ωn-‰n Xm-eq-°v Hm-^n-kv am¿-®pw [¿W-bpw \-S-Øn. tZ-io-b sXm-gnep-d-∏v ]-≤-Xn bq-Wn-b≥ Pn-√m sk-{I-´-dn Sn sI hm-kp D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. F F-®v A-Iv_¿ A-[y-£-X h-ln-®p. i-in B-gv-N-Øv, Sn hn kp-tc-{μ≥, kn [¿-Ω≥, sI hn jm-lp, sI F kp-Ip-am-c≥, F≥ sI tKm-]n, Nm-h-°m-Sv: I¿-j-I-sØm-gn-em- ]n F-kv A-tim-I≥, sI F Dfn s]≥-j≥ B-bn-cw cq-]-bm- Æn-°r-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

amÀ-¨v \-S-¯n

tjmÀ-«v ^n-enw s^-Ìn-h-‰¿: s{ItUm- an-I-¨ Nn-{XwA¿-Pp s_≥ (I-´≥-Im-

Xr-iq¿: Xr-iq¿ tjm¿-´v ^n-e nw s^-Ãn-h-en¬ F-_n≥ Fw t]mƒ kw-hn-[m-\w-sN-bv-X s{I-tUm- an-I-® Nn-{X-am-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. {io-PnØv c-a-W≥ kw-hn-[m-\w sNbv-X -bm-°p-j I-º-\n en-an-‰Uv- B-Wv an-I-® c-≠m-a-sØ Nn-{Xw. -Zn tlm-´¬- F-∂ Nn{X-Øn-s‚ kw-hn-[m-b-I≥ djo-Zv ]m-d-bv-°-em-Wv an-I-® kw-hn-[m-b-I≥. -t\m-thm¿Ω-bp-sS a-[p-cw- kw-hn-[m-\w sN-bv-X dn-t\m-bv I-√q¿ an-I® c-≠m-a-sØ kw-hn-[m-bI≥. an-I-® Xn-c-°-Ym-Ir-Øv dn-t\m-bv I-√q¿ (t\m-thm¿-Ωbp-sS a-[p-cw), an-I-® Om-bm{Km-l-I≥-\u-^¬ sskZm¬ (s{I-tUm), an-I-® F-Un-

∏n), an-I-® i-–-te-J-I≥-kmZn-Jv (Zn tlm-´¬), an-I-® Bi-bw-s^-bv-s…-kv sa≥, an-I® hn-jz¬ C-^-Œv-kv _n-\p sI. X-¶-∏≥, an-I-® \-S≥ \nhn≥ tZ-h-cm-P≥ (s{I-tUm), an-I-®-\-Sn {]n-hn-√ (Ftem¨). an-I-® Nn-{X-Øn-\v ]Xn-\m-bn-cw cq-]-bpw c-≠m-asØ Nn-{X-Øn-\v A-øm-bn-cw cq-]-bpw tKmƒ-U≥ ss_-\-dn in-ev-]-hp-am-Wv ]p-c-kv-Im-cw. en-tPm tPm-kv ]-√n-t»-cn-bpsS A-[y-£-X-bn¬ kw-hn-[mb-I≥ en-Pn≥ tPm-kv, Om-bm{Km-l-I≥ a-[p \o-e-I-WvT≥, F-Un-‰¿ a-t\m-Pv Aw-K-ß-fmb k-an-Xn-bm-Wv tP-Xm-°-sf I-s≠-Øn-b-Xv-

bp-h-Xzw cm-Py¯n-sâ aq-eyw: ap-Jy-a-{´n e-l-cn-hn-cp-² {]-hÀ-¯-\-w D-½³-Nm-−n sIm-Sp-ß-√q¿: bp-h-Xz-am-Wv c mPyØn-s‚ aq-ey-hpw k-º-Øpsa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. tIm-´-∏p-dw hn-Im-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tZ-io-tbmZv-{K-Y-\ Iymw-]m-b Pm-K-c¨ `mc-Xv 2014 s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ apJm-ap-Jw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-c-h-[n cm-Py-߃ k-μ¿-in-®n´p-≈ Xm≥ C¥ysb t]m-se at\m-l-c-hpw k-am-[m-\-]q¿-Æhp-am-b a-s‰m-cp cm-Py-hpw I-≠n´n-s√-∂pw-A-t±-lw ]-d-™p. hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v Iymw-]n-s\-Øn-b {]-Xn\n-[n-I-sf ]-cm-a¿-in-®v H-cp an\n C-¥y-°v ap≥-]n-em-Wv Xm≥ C-t∏mƒ \n¬-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. P-\m[n-]-Xy-kw-hn-[m-\-Øn¬ P-\ß-fpw `-c-W-Iq-S-ß-fpw {]-iv-\߃ Iq-´m-bn N¿-® sN-bv-Xv ]cn-l-cn-°p-∂ \-S-]-Sn-bm-Wv P-\k-º¿-°-]-cn-]m-Sn-bn-eq-sS \-S∏m-°m≥ {i-an-®-sX-∂v Iymw]n¬ ]-s¶-Sp-Ø {]-Xn-\n-[n-Ifp-sS tNm-Zy-Øn-\p-Ø-c-am-bn ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. C-°-cyØn¬ tI-c-f-Øn-se P-\-߃

X-\n-°v ]-I¿-∂v X-∂ i-‡nbpw X-∂n-e¿-∏n-® hn-iz-k-hpw ]-cn-]m-Sn-bp-sS hn-P-b-Øn-\v Gsd k-lm-b-I-am-bn. tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\-]-cn-]m-SnIƒ-°v kw-ÿm-\-߃ h-f-scb-[n-Iw {]m-[m-\yw \¬-tI-≠ Xp-s≠-∂pw tI-c-fw C-Xn-\m-bn G-‰-hpw ap-¥n-b ]-cn-K-W-\-bmWv \¬-Ip-∂-sX-∂pw tZ-io tbm-Zv-{K-Y-\ Iymw-]n-s‚ hn-P-bsØ kw-_-‘n-® tNm-Zy-߃°v a-dp-]-Sn-bm-bn A-t±-lw ]-d™p. P-\-ß-tfm-Sv A-Sp-Øn-S-]-gpIp-∂-Xn-s‚ c-l-ky-sa-¥m-sW∂p-≈ tNm-Zy-Øn-\v P-\-ß-sf X-\n-°v hn-iz-k-am-sW-∂pw kpc-£-bp-sS t]-cn¬ P-\-ß-fn¬ \n-∂-I-ep-tºm-gm-Wv `-b-ap-≠mIp-∂-sX-∂pw A-t±-l w a-dp-]Sn-\¬-In. tI-c-f-Øn-s‚ Sq-dn-kw ta-Je-bn-se hn-I-k-\-sØ ]-cm-a¿in-°-th ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£ Ww D-d-∏p-h-cp-Øn-s°m-≠p-f-f ]-≤-Xn-I-fm-Wv Cu-cw-K-Øv \-S∏m-°p-∂-sX-∂pw A-tXm-sSm∏w X-s∂ ]-≤-Xn-I-fp-sS ]q¿Æ hn-P-bw D-d-∏m-°p-∂-Xn-\v {]-

tXy-I {i-≤ ]p-e¿-Øp-∂p-s≠∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. 23 kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ {]Xn-\n-[n-I-fm-Wv Iym-w]n-ep-≈Xv. C-h-cp-am-bn ap-Jy-a-{¥n H-cp a-Wn-°q-tdm-fw kw-h-Zn-®p. C-htcm-sSm-∏w \n-∂v t^m-t´m F-Sp°m-\pw ap-Jy-a-{¥n k-a-bw Is≠-Øn. Sn F≥ {]-Xm-]≥ Fw.--F¬.F. A-≤y-£-X h-ln-®p. bp-hP-\-t£-a t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n F-kv {]-im-¥v, saw_¿ sk-{I-´-dn sI cm-[mIr-jv-W≥ \m-b¿, t_m¿-Uv Aw-K-ß-fm-b kn B¿ a-tl-jv, bq-Pn≥ sam-td-en, F jn-bm-en, sIm-Sp-ß-√q¿ Iu¨-kn-e¿ hn Fw tPm-Wn, Iymw-]v tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿ _n-Pp Im-Xn-°p-Sw, Pn√m bq-Øv t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ ]n B¿ {io-I-e, Iu¨-kn-e¿ sI -]n kp-\n¬-Ip-am¿, Sn-Fw \m-k¿ kw-_-‘n-®p. Iymw-]v Aw-K-߃ cm-hn-se Kp-cp-hmbq¿ B-\-t°m-´ k-μ¿-in-®p. Iymw-]v C-∂v k-am-]n-°pw. kam-]-\-k-tΩ-f-\w \n-b-a-k-`mkv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ DZv-Lm-S-\w sN-øpw.

Iq-Sp-X XÀ-¡]-cn-lm-c tI-{µ-§Ä th-Ww: P-kv-än-kv sP N-a-te-izÀ Xr-iq¿: \o-Xn-\ym-b {]-{In-bbn-se Im-e-Xm-a-kw H-gn-hm-°p∂-Xn-\v cm-Py-Øn-ep-S-\o-fw IqSp-X¬ X¿-° ]-cn-lm-c tI-{μ߃ D-b¿-∂p h-tc-≠-Xp-s≠∂v kp-{]ow tIm-S-Xn P-Uv-Pn PÃn-kv sP N-a-te-iz¿ ]-d-™p. A-`n-`m-j-I¿-°pw \n-b-a hnZym¿-∞n-Iƒ-°pw s]m-Xp-P-\߃-°pw th-≠n X¿-° ]-cn-lc-sØ A-[n-I-cn-®v kw-L-Sn-∏n® t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \o-Xn-\ym-b {]-{In-b-bn-se Im-e-Xm-a-kw ]-e-t∏m-gpw I£n-Iƒ-°v A-]-cn-lm-cy-am-b \-jv-S-߃ D-≠m-°p-∂-Xn-\p-hsc Im-c-W-am-Ip-∂p-≠v. D-b¿∂ tIm-S-Xn-I-fn-epƒ-s∏-sS hnhn-[ tIm-S-Xn-I-fp-sS ap-ºn¬ Ccp-]-Xpw A-Xn-e-[n-I-hpw h¿-j߃ ]-g-°-ap-≈ tI-kp-Iƒ \ne-hn-ep-s≠-∂pw A-t±-lw Nq≠n-°m-´n. kw-ÿm-\ X-e aoUn-tb-j≥ sk‚¿ {]-kn-U‚ v

A-`n-`m-j-I¿-°pw \n-b-a hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw s]m-Xp-P-\߃-°pw th-≠n X¿-°]-cn-l-c-sØ A-[n-I-cn-®v kw-L-Sn-∏n-® t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv P-kv-d-dn-kv sP N-a-te-iz¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p P-Ãn-kv B‚-Wn sUm-an-\n-Iv A-[y-£-X h-ln-®p. sk‚¿ Kth-Wnw-Kv t_m¿-Uw-Kw P-kv-‰nkv sI cm-a-Ir-jv-W≥, Xr-iq¿ _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v k-Æn ]n Np-Ωm¿, _mw-

•q¿ ao-Un-tb-j≥ sk‚-dn-se Pn e-£v-an-jv dm-hp, kw-ÿm-\ ao-Un-tb-j≥ sk‚-dn¬ \n-∂p≈ tPm-kv Ip-cym-t°m-kv, sI sI hn-P-b-Ip-am¿, Pn-√m P-Uv-Pn sI k-Xy≥ kw-_-‘n-®p.

i-àn-s¸-Sp-¯pw: a-{´n sI _m-_p Xr-iq¿: e-l-cn-hn-cp-≤ {]-h¿Ø-\-߃- i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂Xn-\v k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn®p h-cn-I bm-sW-∂v F-Iv-sskkv a-{¥n sI _m-_p ]-d-™p. Xr-iq¿ ]q-tØmƒ F-Iv-sskkv A-°m-Z-an-bn¬ ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b kn-hn¬ F-Ivssk-kv Hm-^n-k¿-am-cp-tS-bpw ss{U-h¿-am-cp-tS-bpw ]m-knw-Mv Hu-´v ]-tc-Un¬ A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-®v {]-kw-Kn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. e-l-cn hn-cp-≤ {]-h-¿-Ø-\߃-°v _-P-‰n¬ C-t∏mƒ \o°n-h-®n-cn-°p-∂ Xp-I A-]-cym]v-X-am-Wv. C-Xn-\m-bn Iq-Sp-X¬ Xp-I Is≠-Øm≥ _n-h-td-P-kv tIm¿]-td-j-\n¬ sk-kv G¿-s∏-SpØp-∂ Im-cy-hpw ]-cn-K-Wn-°p∂p-≠v. bp-h-X-e-ap-d-sb a-Zy hncp-≤ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ap-∂Wn-bn-te-°v sIm-≠p-h-cp-∂-Xn\v tI-c-f-Øn-se F-√m hn-Zym`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-epw Cu h¿-jw X-s∂ e-l-cn-hn-cp-≤ ¢_p-Iƒ cq-]o-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\-

inÂ-¸-im-e-bv¡v ]o-¨n-bn Xp-S-¡w ]o-®n: tI-c-f {]-kv A-°m-Z-anbpw t^m-d-Ãv dn-k¿-®v C≥-Ãn‰yq-´pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn∏n-°p-∂ Zzn-Zn-\ in¬-]-im-e ]o®n-bn¬ B-cw-`n-®p. in¬-]-ime Fw ]n hn≥-k‚ v Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssPh-ssh-hn-[yw t\-cn-Sp-∂ sh-√phn-fn-Iƒ F-∂ hn-j-b-Øn¬ t^m-d-Ãv dn-k¿-®v C≥-Ãn-‰yq-´v U-b-d-Iv-S¿ ]n.-F-kv.-Cu-k kwkm-cn-®p. ]m-cn-ÿn-Xn-I dnt∏m¿-´nw-Kv F-∂ hn-j-b-Øn¬ {]-ap-J ]-cn-ÿn-Xn im-kv-{X⁄≥ tUm. F-kv i-¶-dpw ,]›n-a-L-´-Øn-s‚ hn-I-k-\-hpw kw-c-£-W-hpw F-∂ hn-j-bØn¬ tUm. F-kv k-Po-hpw A\yw \n-∂p-t]m-Ip-∂ k-ky-Pme-ß-fpw k-aq-l-hpw F-∂ hn-jb-Øn¬ tUm. kp-P-\-]m-epw ¢m- p-I-sf-Sp-Øp. {]-kv A-°mZ-an C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-ΩyqWn-t°-j≥ U-b-d-Iv-S¿ cm-Pp dm-t^¬, t^m-d-Ãv dn-k¿-®v C≥-Ãn-‰yq-´v im-kv-{X-⁄≥ tUm. tam-l≥-Zm-kv k-w-km-cn®p. Iymw-]v C-∂v k-am-]n-°pw.

Xr-iq¿ ]q-tØmƒ F-Iv-ssk-kv A-°m-Z-an-bn¬ ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿-am-cp-sS-bpw ss{U-h¿-am-cp-sS-bpw ]m-knMv Hu-´v ]-tc-Un¬ F-Iv-ssk-kv a-{¥n sI _m-_p k-eyq-´v kzo-I-cn-°p-∂p am-cw-`n-°p-sa-∂pw F-√m F-Iv- hn¬ an-I-hv {]-I-Sn-∏n-®-h¿-°p- Iƒ hm-ßp-∂-Xn-\v ]-cn-io-essk-kv sN-Iv-t]m-kv-‰p-I-fn- ≈ t{Sm-^n-I-fpw π-kv-Sp-hn-\p \w ]q¿-Øn-bm-°n-b-h¿ tN¿epw kn-.-kn Sn-.-hn ÿm-]n-°m-\p- F-√m hn-j-b-ß-fn-epw F π-kv ∂p kz-cq-]n-® k-lm-b [-\w Pn≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-I- I-c-ÿ-am-°n-b Im-gv-N-ssh-I- √m B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. bm-sW-∂pw a-{¥n ]-d-™p. ey-ap-≈ ap-√-ti-cn kz-tZ-in km- F≥ sI Ip-´-∏-\p ssI-am-dn. ta92 kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm- bq-Py-°p-≈ k-Ωm-\-hpw a-{¥n b¿ cm-P-≥ sP ]-√≥, t]m-en^n-k-¿-am-cpw 28 ss{U-h¿-am-cp- hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kv, F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-se Dam-Wv ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bmPn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se U- b¿-∂ D-tZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp°n-b-Xv. ]-cn-io-e-\ Im-e-b-f- bm-en-kn-kv bq-\n-‰n-\p a-cp-∂p- Øp.

ssh-Zyp-Xn sse³ hn-Ã-\m-bn; ho-Sv h-bv-¡m-\m-hm-sX Z-en-Xv Ip-Spw-_w Zp-cn-X-¯n-Â ]m-h-d-´n: ssh-Zyp-Xn sse≥ hn√-\m-b-tXm-sS kz-¥w `q-an-bn¬ ho-Sp sh-bv-°m-\m-hm-sX Z-en-Xv Ip-Spw-_w Zp-cn-X-Øn-em-bn. sh¶n-S-ßv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se 13mw-hm¿-Uv X-≠-gn-]m-S-Øv Xm-akn-°p-∂ h-S-°pw-X-e Ir-jv-W\pw Ip-Spw-_-hp-am-Wv Zp-cn-XØn-em-b-Xv. Ir-jv-W-s‚ `m-cy _o-\-bpsS t]-cn-ep-≈ aq-∂v sk‚ v `q-anbn¬ ho-Sp-h-bv-°m-sa-∂ C-h-cpsS kz-]v-\-Øn-\v 11 sI.-hn sshZyp-Xn sse≥ X-S-k-am-bn \n¬-

\m¬ Po-h-\-°m¿ ^-b-ep-Iƒ πm-Ãn-Iv jo-‰p-Iƒ sIm-≠v aq-Snbn-cn-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ. hn-t√Pv Hm-^n-kn-s‚ tim-N-\o-bm-hÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v h-√-®n-d ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿, X-l-kn¬-Zm¿ F-∂n-h¿°v ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw CXp-h-sc-bpw \-S-]-Sn-bm-bn-´n-s√∂v Po-h-\-°m¿ ]-d-™p. \n-ehn¬ Hm-^n-kv ÿn-Xn-sN-øp-∂ ÿ-e-Øn-\v k-ao-]-Øp-≈ {Kma-]-©m-b-Øv kmw-kv-Im-cn-I \n-e-b-Øn-te-°v Hm-^o-kv am-‰W-sa-∂ B-h-iy-Øn-\pw \-S-]Sn-bm-bn-´n-√. A-tX-k-a-bw e£-߃ Nn-e-hm-°n \n¿-Ωn-® kmw-kv-Im-cn-I \n-e-b-hpw C-Xnt\m-Sv tN¿-∂ kv-t‰-Ppw C-t∏mgpw {]-h¿-Ø-\ k-÷-am-Im-sX In-S-°p-I-bm-Wv.-

Xr-iq¿: \m-S≥ I-e-I-fpw A-\pjvTm-\ I-e-I-fpw A-\yw \n-∂p t]m-Im-sX Im-Øp-kq-£n-°W-sa-∂v k-l-I-c-W-a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. Im-gn-™-Im-e kw-kv-Im-c-ßsf-°p-dn-®p-≈ A-dn-hv ]p-Ø≥ X-e ap-d-°p-≠m-I-Ww . \m-S≥ I-e-I-fpw \-Ωp-sS ss]-Xr-Ihpw A-aq-ey-am-sW-∂pw A-t±lw ]-d-™p. C≥-^¿-ta-j≥ ]ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏n-s‚bpw Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS B-t´m¿ A-ø-∏≥ \m-S≥ I-em-k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® Im-hq-´v \m-´p-’hw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p a-{¥n. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv ]n sI tUho-kv A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^o-k¿

em-bn-cp-∂p C-h¿. t]m-Ãv am-‰n ÿm-]n-°m-sa-∂ ssh-Zyp-Xn hIp-∏v B-Zyw \¬-In-b D-d-∏n-s\ Xp-S¿-∂v \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ ]-g-b ho-Sp s]m-fn-®v ]p-Xn-b hoSn-\v X-d \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-b m-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]n-∂o-Sv Nph¿ \n¿-Ωm-Ww A-cw-`n-°m-\n-c n-s° ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v hm-°pam-‰p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v ho-´pIm¿ ]-d-bp-∂p. Im-e-h¿-jw XpS-ßn-bm¬ I-b-dn-In-S-°m≥ \mew-K Ip-Spw-_-Øn-\v ho-Sn-√mØ A-h-ÿ-bm-Wn-t∏mƒ.

tdm-Uv \nÀam-Ww ho-−pw kv-Xw-`n-¨p h-S-°m-t©-cn: Hm-´p-]m-d-˛-hm-gm-\n tdm-Uv \n¿Ωm-Ww ho-≠pw kv-Xw-`n-®p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v I-cm-dp-Im-c-s‚ hm-l-\-߃ \m-´p-Im¿ X-S-™p-sh-®p. Hm-´p-]m-d hm-gm-\n tdm-Un-s‚ \n¿-Ωm-Ww 6 In-tem-ao-‰-dpw 200 ao-‰-dpw Sm-dnw-Kv ]q¿-Øo-I-cn-®-t∏m-gm-Wv ]-Wn kv-Xw-`n-®-Xv. Hm-´p-]m-d ap-X¬ hm-gm-\n Umw h-sc-bp-≈ 8 In-tem-ao-‰¿ tdm-Un¬ c-≠p In-tem-ao-‰-tdm-fw Smdnw-Kv _m-°n \n¬-s°-bm-Wv I-cm-dp-Im-c≥ \n¿Ωm-Ww \n¿-Øn-sh-®-Xv. F-Ãn-ta-‰n¬ ]-d-™-Xn-

B-dm-«p-]p-g hn-tÃ-Pv Hm-^n-kv \m-S³ I-e-IÄ {Km-ao-W-X-bp-sS tim-Nym-h-Ø-bn Po-h-izm-kw: k-l-I-c-W a-{´n tN¿-∏v: B-dm-´p-]p-g hn-t√-Pv Hm^o-kv tim-Nym-h-ÿ-bn¬. h¿j-߃ ]-g-°-ap-≈ sI-´n-S-Øns‚ Np-a-cp-Iƒ-°v hn-≈¬ hoW \n-e-bn-em-Wv. a-g-s]-bv-Xm¬ D-≠m-Ip-∂ tNm¿-® Po-h-\-°mcpw Hm-^n-kn¬ h-cp-∂-h-cpw t\cn-Sp-∂ {]-iv-\-am-Wv. a-g-sh-≈w Np-h-cn-eq-sS H-gpIn C-d-ßp-∂-Xn-\m¬ kzn-®p-Ifn-eq-sS tjm-t°¬-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xv ]-Xn-hv kw-`-h-amsW-∂v Po-h-\-°m¿ ]-d-™p. c≠v Po-h-\-°m-cm-Wv Hm-^o-knep-≈-Xv. Hm-^n-kn¬ th-≠-{X ^¿Wo-®-dp-Iƒ C-√m-Ø-Xn-\m¬ \n-c-h-[n ^-b-ep-I-fpw tc-J-Ifpw ta-i-∏p-d-Øv A-Sp-°n-sh-®ncn-°p-I-bm-Wv. a-g-s]-bv-Xm¬ ^-b-ep-Iƒ \-\-bp-sa-∂-Xn-

°p-I-bm-Wv. C-h-cp-sS `q-an-bpsS a-[y-Øn¬ \n¬-°p-∂ C-e{Œn-Iv t]m-Ãv H-cp-h-i-tØ-°v am-‰n ÿm-]n-®m¬ C-h¿-°v hoSp-]-Wn \-S-Øm-\m-Ipw. F∂m¬ hn-hn-[ km-t¶-Xn-I Im-cW-߃ ]-d-™v t]m-Ãv am-‰n ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v X-øm-dm-bn-´n-√. tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw `-h-\ \n¿-Ωm-W-Øn-\m-bn A-\p-h-Zn® c-≠v e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v a-g-bv-°p ap-ºv ho-Sp ]-Wn ]q¿Øn-bm-°m-sa-∂ {]-Xo-£-bn-

B-t´m¿ A-ø-∏≥ \m-S≥ I-em-k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® Im-hq-´v \m-´p¬k-hw k-l-I-c-W-a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Fw F-kv A-en-°p-™v, Fw t\-Sn-b hn-Zym¿-∞n-Iƒ-°p-≈ F≥ ]-c-ta-iz-c≥, N-{μ-tam- A-\p-tam-Z-\ k¿-´n-^n-°-‰v Pnl≥ Ip-º-f-ßm-Sv, _n-Pp B- √m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^o-k¿ t´m¿ kw-km-cn-®p. F-kv.-F-kv.- Fw F-kv A-en-°p-™v hn-X-cF¬.-kn. ]-co-£-bn¬ F. π-kv Ww sN-bv-Xp.

t\-°mƒ km-[-\ km-a-{Kn-Iƒ tdm-Uv \n¿-Ωm-WØn-\v C-Xn-\-Iw th-≠n h-∂p-sh-∂m-Wv I-cm-dpIm-c≥ ]-d-bp-∂-Xv. C-tX Xp-S¿-∂v ]p-Xn-b F-Ãn-ta-‰v X-øm-dm-°nbm¬ am-{X-ta \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°m-\mIq-sh-∂m-Wv I-cm-dp-Im-c-s‚ \n-e-]m-Sv. F-∂m¬ tdm-Uv ]q¿-Øo-I-cn-®n-s√-¶n¬ i-‡-am-b {]t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v {Km-a-]©m-b-Øw-K-ß-fm-b F.-sI.-kp-tc-{μ≥, km-en ]u-tem-kv A-dn-bn-®p.

kw-Øm-\-s¯ ap-gp-h³ t»m-¡p-I-fn-epw IÀ-j-I tk-h-\-tI-{µw Xp-S-§pw: a-{´n h-S-°m-t©-cn: I¿-j-I-sc t{ ]m-¬km-ln-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `mK-am-bn kw-ÿm-\-sØ ap-gph≥ tªm-°p-I-fn-epw I¿-j-I tk-h-\ tI-{μw Xp-S-ßp-sa-∂v a{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥. tI-c-f-Øn-se k-l-I-c-W _m¶p-I-fn¬ Im¿-jn-I hm-bv-]-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn¬ A-º-e-∏m-Sv k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v H∂mw ÿm-\-Øm-sW-∂pw a{¥n Iq-´n tN¿-Øp. I¿-j-I tk-h-\ tI-{μ-Øn-s‚ h-S-°mt©-cn tªm-°v X-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p a{¥n. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn kn {io-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. tPm-k-^v ]q-a-e, Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v {]-knU‚ v Fw sI A-–p¬ k-emw kw-km-cn-®p. ssh-‰v B¿-an-bpsS D-Zv-Lm-S-\w a-Æp-Øn Im¿-

jn-I K-th-j-W-tI-{μw A-{KmW-an {]-^. tUm. bp P-b-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. Im¿-jn-I hn-]-W-\ ta-f-bpsS D-Zv-Lm-S-\w h-S-°m-t©-cn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw F-kv G-en-bm-Ω So-®dpw ssl-sS-Iv t]m-fn lu-kv DZv-Lm-S-\w sX-°pw-I-c ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-\n¬ tP-°_pw B-[p-\n-I Im¿-jn-I D-]I-c-W {]-h¿-Ø-\ D-Zv-Lm-S-\w Xr-iq¿ k-l-I-c-W kw-Lw tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬) kn hn i-in-Ip-am-dpw \n¿-h-ln®p. sX-°pw-I-c Ir-jn Hm-^nk¿ ku-ay t]mƒ, F-cp-a-s∏-´n ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v jmP≥ Ip-≠-∂q¿, A-kn. c-Pn-kv{Sm¿ i-in-[-c≥, Ir-jn h-Ip-∏v A-kn. U-b-d-Œ¿ ^n-en-∏v h¿-Kokv, ]n Fw Ip-cn-bm-t°m-kv kwkm-cn-®p.


{]mtZ-iP-nIw \-k-¼À-¡w:

25 sa-bv 2014 Rmb¿

]cn-]mSn

dn-t]mÀ-«v \Â-I-Ww

„]me-°m-Sv Xr-]v-Xn lmƒ:

sI.Un.F-^v. Pn√m k-tΩ-f\w˛10.00 „Xmtc-°m-Sv \-h-cw-Kv lmƒ: {Ko-jv-aIm-e Ip-´n-I-fp-sS \m-SI-I-f-cn˛10.00 „Nm-Ø-∏p-cw {]-k-∂ a-lm-KW]-Xn t£-{Xw: {]-Xn-jvTmZn\ a-tlm¬-khw˛6.00 „B-e-Øq¿: {Sn-\n‰n sF sIb¿ tlm-kv-]n-‰¬ im-J-bp-sS D-Zv-Lm-S\w˛3.00.

Adnbn-¸pIÄ

In-Wm-tÈ-cn-þ-]p-Xp-\-K-cw A-©p Zn-h-kw A-S-bv-¡pw

sjm¿-Wq¿ tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv A¿-_≥ _m-¶n-se tIm-bn≥ ssh≥-UnMv sa-jo≥ ]m-e-°m-Sv: In-Wm-t»-cn-˛-]p-Xp- sI F-kv k-eo-J Fw.F-¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \-K-cw tdm-Un¬ 144mw \-º¿ tdm-Uv ta¬-∏m-ev ]p-\¿ \n¿-an°p-∂-Xn-\m-bn C-Xn-eq-sS-bp≈ K-Xm-K-Xw C∂v ap-X¬ 29 h-sc \n-tcm-[n-°pw. hm-l-\߃ a-∂-Øp-Im-hv-˛-s]-cp-shºv (]-\w-Ip-‰n) h-gn-tbm XÆo¿-∏-¥¬-˛ a-º-dw F≥.F®v. P-Mv-j≥ h-gn-tbm Xn-cn-™pt]m-h-Ww.

]m-e-°m-Sv: P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn 2013¬ e-`n-® A-t]-£Iƒ Xo¿-∏m-°n-b-Xv kw-_-‘n® {]-Xn-hm-c dn-t]m¿-´v F-√m i\n-bm-gv-N-I-fn-epw \¬-I-Ww. Xo¿-∏m-°m-\p≈h ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\pw A-√m-Ø-hbpsS l¿-Pn-°m¿-°v D-Nn-X-am-b a-dp]-Sn \¬-In-sIm-≠v A-h Xo¿∏m-°m\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn-°-Ww. P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn 2013¬ e-`n-® A-t]-£-I-fpsS XZvÿn-Xn A-dn-bp-∂-Xn-\v F-√m Pn-√m Hm-^nk¿-am-cpw ]cm-Xn-bn¬ kzo-I-cn-® \-S-]-SnIƒ sP.F-kv.]n. sh-_vssk‰n¬ \n¿-_-‘-am-bpw A-]v-tU‰v sN-ø-W-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p.

kozhikode/PKD

16Im-c³ k-_vP-bn-enÂ; _m-em-h-Im-ikw-c-£-W I-½o-j³ t\m-«o-k-b-¨p ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv kv-s]jy¬ k-_v P-bn-en¬ 16 h-b p-≈ _m-e-s\ dn-am≥Un¬ ]m¿-∏n-®n-cn-°p-∂ kw-`-hØn¬ ]m-e-°m-Sv Pn-√m t]m-enkv ta-[m-hn, Pn-√m s{]m-t_j≥ Hm-^nk¿, kv-s]-jy¬ k_v P-bn¬ kq-{]-≠v F-∂n-h¿°v t\m-´okv A-b-bv-°m≥ kwÿm-\ _m-em-h-Im-i-kw-c-£W I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hm-bn. aq-∂p-Zn-h-k-Øn-\-Iw hn-iZo-I-c-Ww \¬-Im-\m-Wv I-Ωoj≥ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. I-Ωo-j≥ tI-kv 26 \v ]-cn-K-Wn°pw. ]-´m-ºn t]m-en-kv tÃ-j-

`-c-W-kv-Xw-`-\w

{]m-_-ey-¯n-en-Ãm-Xm-bn

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se ar-K-kwc-£-W h-Ip-∏n-se em-_v sS-Iv\o-jy≥ t{K-Uv 11 /e-t_m-d-´-dn A-kn- v t{K-Uv 11 Im-‰-K-dn \-º¿ 144/2006, (]-´n-I-PmXn/h¿-K-°m¿-°p-f-f {]-tXy-I sX-c-s™-Sp-∏v) X-kv-Xn-I-bpsS 2009 BKkvXv 26\v \n-ehn¬ h-∂ dm-¶v ]-´n-I 2014 s^{_p-h-cn 26 ap-X¬ {]m-_-eyØn-en-√m-Xm-bn.

tbm-Kw 27\v

]m-e-°m-Sv: tem-I ]-cn-ÿn-XnZn-\w {]-am-Wn-®v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \-S-∏m-°p-∂ ]m¿-´nkn-t∏-‰-dn F≥-hn-tbm¨-sa‚ v B-Ivj≥ s{]m-P-Iv-Sv ˛ (]o-∏v) ]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e tbm-Kw 27\v cm-hn-se 10.30 \v Pn-√m Ie-Iv-S-dp-sS tN-w_-dn¬ tN-cpw.

tcm-]n-®v bp.Un.F-^v. Aw-Kß - fpw _n.sP.]n, tIm¨-{K-kv HØp-If - n-bm-Wv \-Kc - k - ` - b - n¬ \S-°p-s∂-∂ B-tcm-]-W-hp-ambn kn.]n.Fw Aw-Kß - f - pw cw-KsØ-Øn-. C-tXm-sS C-∂-se tN¿-∂ ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ tbm-Kw A-e-t¶me-am-bn. _n.sP.]n Aw-K-ß-fm-Wv B-Zyw _-l-f-Øn-\v Xp-S-°-an-´Xv. _n.sP.]n Aw-Kw F≥ in-hcm-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Aw-K-

߃ sN-b¿-am-s\ h-f-™v ap{Zm-hm-Iyw hn-fn-°p-I-bm-bn-cp∂p. _n.sP.]n, bp.Un.F-^v. Iq´p-sI-´m-Wv \-S° - p-∂s - X-∂pw P\-Io-b hn-j-b-ß-sf ]-cn-K-Wn°p-∂n-s√-∂p-am-tcm-]n-®v kn.]n.Fw. Aw-K-ß-fpw cw-KsØ-Øn-b-tXm-sS \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ tbm-Kw 10 an-\n-‰v \n¿-Øn-h® - p. ]-Øv an-\n-‰v I-gn-™v tN¿∂-t∏m-gpw `-cW - {]-Xn-]£ - mw-K߃ _-l-fw Xp-S¿-∂-tXm-sS

tbm-Kw A-h-km-\n-®-Xm-bn Adn-bn-®v \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ F A-–p¬ Jp-±q-kv F-gp-t∂-‰p. C-tXm-sS sN-b-¿-am-s\-Xn-cm-b ap-{Zm-hm-Iy-ß-fp-am-bn tIm¨{K-kv Aw-Kß - ƒ \-Kc - k - ` - b - n¬ {]-Xn-tj-[ {]-IS- \ - w \-SØ - n. P-\I - o-b hn-jb - ß - ƒ N¿-® sN-øm≥ sN-b¿-am≥ A-\p-h-Zn°p-∂n-s√-∂pw _n.sP.]n-bp-ambn tN¿-∂v H-Øp-I-fn-°p-I-bmsW-∂pw B-tcm-]n-®m-bn-cp-∂p {]-IS- \ - w.

_n.sP.]n. t\-Xm-°-fm-b F≥ in-h-cm-P≥, kn Ir-jv-WIp-am¿, hn-iz-\m-Y≥, {]-ao-fm iio-[c - ≥, hn \-tS-i≥ F-∂n-h¿ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v t\Xr-Xzw \¬-In. sN-b¿-am-s\-Xntc \-S-∂ {]-I-S-\-Øn-\v bp.Un.F-^v. t\-Xm-°f - m-b `-hZm-kv, ]n hn cm-tP-jv t\-Xr-Xzw \¬-In. kn.]n.Fw. t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[-Øn-\v Ip-am-cn, k-l-tZ-h≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

F-Pyq k-t¸mÀ-«vþ2014 C-¶v

]m-e-°m-Sv: sa-bv 29 \v I-e-Iv-Std-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Iq-Sp-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂ tªm-°v hn-I-k-\ Hm-^n-k¿-amcp-sS A-h-tem-I-\ tbm-Kw am‰n. ]p-Xn-b Xn-ø-Xn ]n-∂o-Sv Adn-bn-°pw.

ho-«n A-Xn-{I-an-¨v I-b-dn A-{I-aw: {]-Xn-IÄ-¡v X-S-hpw ]n-g-bpw ]m-e-°m-Sv am¿-°-‰v tdm-Un-ep-≈ Zn F-e-K‚ v ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®v hn-Zy-m`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v kw-km-cn-°p-∂p

t_m-[-h-¡-c-W ¢m-kv \-S-¯n ]m-e° - m-S:v \n-ba - Ø - n¬ D-Zm-ck - ao-]\ - w ssI-s°m≈p-∂X - v aq-ew ]-et- ∏m-gpw {]-Xn-Iƒ-°v A¿-lam-b in-£ e-`n-°m-sX C-fh - v e`n-°p-∂ {]-hW - X - b - m-Wv I-≠p-hcp-∂s - X-∂v P-Ãn-kv tN-‰q¿ i-¶c≥ \m-b¿ ]-d™ p. IqSmsX Cc-If - p-sS Im-cy-Øn¬ A-hc - \ - p-`hn-°p-∂ am-\-kn-I-{]-iv-\-߃°v ]-et- ∏m-gpw ]-cn-lm-cw D-≠mhp-∂n-s√-s∂-Xn-\m¬ tI-kp-Ifn¬ hn-Iv-Sn-tam-f-Pn {]-tbm-KØn¬ h-cp-Øp-I-bm-sW-¶n¬ Ip-‰I - r-Xy-߃fn¬ C-cb - m-bh - ¿°v H-cf - h - v h-sc B-izm-kw e-`n°p-sa-∂pw At±lw ]d-™p. hn-izm-kn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ kw-L-Sn-∏n-® -"ss{Iw Iu¨-kn-en-M'v- D-ZL v- m-S\ - w sNøp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ A-[y-

£-X h-ln-®p. Ip-‰I - r-Xy-߃-°v C-cb - m-hp∂-h¿ A-\p-`h - n-°p-∂ am-\k - n-I kw-L¿-jß - s - f-°p-dn-®pw A-htcm-Sv s]-cp-am-dp-tºmƒ {i-≤nt°-≠ h-kX v- p-XI - s - f-°p-dn-®pw "ss{Iw Iu¨-kn-en-M'v- t_m-[h - ¬°-cW - ¢m-kv \-SØ - n. C-cI - tfm-Sv ku-lm¿-±] - c - a - m-b co-XnssIsIm≠m¬ am-{X-ta am-\k - nI-am-b a-‰p {]-iv\ - ß - f - p-≠m-hmsX A-h¿-°v km-[m-cW - Po-hnXw \-bn-°m≥ I-gn-bp-Ib - p-≈qsh-∂v t]m-en-kv h-\n-Xm sk¬ Iu¨-kn-e¿ tUm. c-Lp-\m-Yv ]m-db - v° - ¬ ]-d™ p. N-Sß - n¬ sk-{I-´d - n ]n t{]w-\m-Yv, Pn-√m km-aq-ly-\o-Xn Hm-^o-k¿ B¿ ar-Xyp-RvP - b - ≥, tPm-bn‚ v sk{I-´d - n A-Uz. Kn-co-jv ta-t\m≥ ]s¶-Sp-Øp.

Zn F-e-Kâv ]-»n-Iv kv-IqÄ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]m-e° - m-Sv: Un-k{v- Sn-I‰ v- v k-e^ - n F-Pyp-t°-j-\¬ A-tkm-kntb-js - ‚ ]p-Xn-b kw-c`- a - m-b Zn F-eK - ‚ v ]-ªn-Iv kvI - q-fn-s‚ Hu]-Nm-cn-I D-ZvL - m-S\ - w tI-cf - hnZy-m`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p-d∫v \n¿-hl - n-®p. N-S-ßn¬ A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v ]n hn l- ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. jm-^n ]-dºn¬ Fw.F¬.F, Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠ap-Ø≥, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥, ap≥ Fw.F¬.F I-f-Øn¬ A-–p≈, ]m-e° - m-Sv ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ A-–p¬ Jp-±q-kv, hn-Zy`ym-k sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ F A-_q-_° - ¿, Ãm≥-Unw-Kv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ kn Ir-jv-W-Ipam¿, kn.]n.sF. ]m-e-°m-Sv- -Pn√m sk-{I-´d - n sI ]n kp-tc-jv cmPv, ap-kvenw eo-Kv ]m-e° - m-Sv sk{I-´-dn Fw Fw l-ao-Zv, ap-\n-kn∏¬ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b sI km-tPm tPm¨, Fw Fw A-kvI¿, sI ]-ct- a-iz-cn kw-km-cn-®p.

Sn.kn. hn-X-c-Ww \msf

hn-izm-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® "ss{Iw Iu¨-k-en-Mv-' t_m-[-h-¬°-c-W ¢m-kv P-Ãn-kv tN-‰q¿ i-¶-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Kym-kv Du-äv tI-{µ-¯n sd-bv-Uv; 10 kn-en-−-dp-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn a-Æm¿-°m-Sv: Km¿-ln-Im-h-iyØn-\p-≈ kn-en-≠-dp-I-fn¬\n∂v hym-]m-cm-h-iy-Øn-\p-≈ knen-≠-dp-I-fn-te-°v Kym-kv \n-d-®v hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-bmƒ ]n-Snbn-em-bn. tIm-t´m-∏m-Sw ]-´m-Wn°m-Sv sIm-Spw-tXm-´n¬ ho-´n¬ sI ssl-{Zp-hm-Wv a-Æm¿-°m-Sv Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ sd-bvUn¬ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. A-\-[n-IrX-am-bn ssI-h-iw h-®n-cp-∂ 8 Km¿-ln-Im-h-iy-Øn-\p-≈ knen-≠-dp-Iƒ, hym-]m-cm-h-iyØn-\p-]-tbm-Kn-°p-∂ 2 kn-en≠-dp-Iƒ, Kym-kv am-‰n \n-d-bv°m-≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂ D-]-I-cWw F-∂n-h C-bm-fn¬ \n-∂v Is≠-Sp-Øp. ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ sjUn-e-m-bn-cp-∂p Du-‰v tI-{μw. Cbm-fp-sS t]-cn¬ C.kn. B-Œv {]-

kv-Iq-fn-\v ]p-Xn-b sI-«n-Sw \nÀan-¡m³ 25 e-£w cq-] A-t]-£n-¡mw ]m-e-°m-Sv: tI-c-f dq-d¬ F-PypA-\p-h-Zn-¨p t°-j≥ sU-h-e-∏v-sa‚n-s‚ B-\-°-c: B-\-°-c K-h. lb¿- sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-\v ]pXn-b sI-´n-Sw \n¿-an-°m≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv 25 e-£w cq-] A\p-h-Zn-®p. l-b¿ -sk-°-≥U-dn hn-`m-K-Øn-\m-Wv ]p-Xn-b sI-´n-

Io-gn-ep-≈ ]m-e-°m-Sv sk‚-dnte-°v Iw-]yq-´¿, ^m-j≥ Unssk-\nw-Kv, _yq-´o-jy≥ tIm-gvkp-I-fn-te-°v A-t]-£n-°mw. t^m¨: 9961663326.

Npcp¡¯nÂ

_n.Un.H. tbm-Kw am-än

]m-e-°m-Sv: a-cp-X-tdm-Uv sN-ºtem-Sv Ip-d-∏-Øv ho-´n¬ am-WnIy-s‚ ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®v Ib-dn a-c-h-Sn sIm-≠v am-Wn-Iys\ A-Sn-®p ]-cn-t°¬-]n-°p-Ibpw sIm-√p-sa-∂v `o-j-Wn-s∏Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X- tIkn¬ A-b¬-hm-kn-Iƒ°v XShpw ]ng-bpw. sN-º-tem-Sv Ip-dp-∏-Øv ho-´n¬ A-dp-ap-J≥, a-°ƒ a-[p, hn-[p F-∂n-h-sc H-cp h¿-j-hpw 11 amk-hpw X-S-hn-\pw Hm-tcm-cp-Øcpw 1500 cq-] ho-Xw ]n-g-b-S-°m\pw Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn aq-∂v in£n-®p. 2008 Pq¨ 26 \m-Wv tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. th-en s]m-fn-®-Xv tNm-Zyw sN-bv-X hntcm-[-am-Wv kw-`-h-Øn-\v Im-cWw. I-k-_ t]m-en-kv A-t\zj-Ww \-S-Øn Ip-‰-]-{Xw k-a¿∏n-® tI-kn¬ t{]m-kn-Iyq-j\v th-≠n A-kn-Â v ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ C e-X lm-P-cmbn.

\n¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X tI-kn- Sw \n¿-an-°p-∂-Xv. π-kv-Sp ]-cos\-Øp-S¿-∂m-Wv Ip-´n Pp-Uo- £-bn¬ Pn-√-bn¬ X-s∂ an-I® jy¬ I-Ã-Un-bn-em-b-Xv. {]-I-S\w Im-gv-®-h-® kv-Iq-fn-\v th-≠-{X sI-´n-S-an-√m-sX hn-jan-°p-tºm-gm-Wv Pn-√m ]-©m-bØv sI-´n-S \n¿-am-W-Øn-\v ^≠v A-\p-h-Zn-®-Xv.

\-K-c-k-`m tbm-K-¯n `-c-W -{]-Xn-]-£mw-K-§-fp-sS {]-Xn-tj-[w ]m-e-°m-Sv: tIm¨-{K- n-se {Kq-∏v h-g° - paq-ew \-Kc - k - ` - m `-cWw kv-Xw-`n-®n-cn-°-bm-sW∂pw a-g-°m-e ip-No-I-c-W {]h¿-Ø-\-߃ \-S-°p-∂n-s√-∂pam-tcm-]n-®v _n.sP.]n. Aw-K߃- sN-b¿-am-s‚ Im-_n-\p apºn¬ Ip-Øn-bn-cp-∂v {]-Xn-tj[n-®p. sN-b¿-am≥ _n.sP.]n-bp-w kn.]n.F-Ωp-am-bn tN¿-∂v `-cWw \-SØ - p-Ib - m-sW-∂pw A-gna-Xn \-S-Øp-I-bm-sW-∂pw B-

Im-cw \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ Pn-√m I-eŒ - t- dm-Sv ip-]m¿-i sN-øpw. aÆm-¿° - m-Sv Xm-eq-°v k-ssπ Hm^nk¿ kn hn tU-hn-Uv, td-j\nMv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b sI tam-l≥-Zm-kv, ]n ]p-jv-] sd-bvUn¬ ]-s¶-Sp-Øp. hym-]m-c Bh-iy-Øn-\p-≈ Kym-kv kn-en-≠dp-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂ tlm-´ep-Iƒ, t_-°-dn-Iƒ F-∂n-h¿ Aw-Ko-Ir-X G-P≥-kn-bn¬ \n∂p-≈ Kym-kv am-{X-ta D-]-tbmKn-°m-hq-sh-∂pw AXns‚ tcJ-Iƒ ÿm-]-\-Øn¬ kq-£n°-W-sa-∂pw Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ ]-d™ p.

hn-`m-K-ß-fn¬\n-∂v hn-c-an-® ssk-\n-I-cp-sS ]m-e-°m-Sv, a-e∏p-dw kw-K-aw C∂v D-®bv-°v c≠n-\v ta-´p-∏m-f-bw kv-{So-‰n-ep≈ in-£-Iv k-Z-\n-epw F-d-WmIp-fw, B-e-∏p-g Pn-√-I-fn-ep-≈h-cp-sS Iq-´m-bv-a Pq¨ H-∂n-\v F-d-Wm-Ip-f-Øpw \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm-¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Hmƒ tI-c-f dn-´-tb¿-Uv B¿an sa-Un-°¬ tIm¿-]v-kv, sU‚¬ tIm¿-]v-kv B‚ v an-en´-dn \-gv-knMv k¿-ho-kv I-Ωn-‰nI-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ]cn-]m-Sn. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v AUz. bp sI cm-P≥ 9446364917, kp-Ip-am¿ ]n 9526839315, {]-`mI-c≥ 94467 90954, se-^v tIW¬ Fw A-Nyp-X≥ 89433501 04, tPm¿-÷v 9447488669 \-º-dp]m-e-°m-Sv: tk-\m sa-Un-°¬ I-fn¬ _-‘-s∏-S-pI.

hnc-an¨ ssk\n-I-cpsS kw-K-aw C¶v

]m-e-°m-Sv: K-h. tam-b≥-kv lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se F-kv.F-kv.F¬.kn. hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ-°p-≈ Sn.kn, kz-`m-h k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h-bp-sS hnX-c-Ww \msf cm-hn-se 10\v XpS-ßp-sa-∂v {]-[m-\m-[ym-]n-I A-dn-bn-®p.

3

F-S-Ø-d: F-S-Ø-d Fkv.sF.H. bq-\n-‰n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ ]T-\ k-lm-b hn-X-cW-hpw A-\p-tam-Z-\ k-tΩ-f-\hpw F-kv.sF.H. F-Pyq kt∏m¿-´v 2014 C-∂v A-©mwssa¬ a-Zv-d-k-Øp¬ ap-Pm-lnZo≥ a-Zv-d-k-bn¬ tN-‰q¿ cm-[mIr-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-tZ-i-sØ kv-Iq-fp-I-fn¬ Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co£-I-fn¬ an-I-® hn-P-bw t\-Snb-h-sc B-Z-cn-°pw. Pn-√m {]-knU‚ v ap-Po-_v d-“m≥ A-[y-£X h-ln-°pw. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn Xu-^o-Jv a-ºm-Sv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw.

F-kv.ssh.F-kv. an-j≥˛2014 bq-Øv tIm¨-^-d≥-kv k-am-]-\ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w tIm-S-Xn-∏-Sn Xm-Pp¬ D-e-a \-K-dn¬ sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-kv.ssh.F-kv. bq-¯v tIm¬-^-d³-kv k-am-]n-¨p a-Æm¿-°m-Sv: bu-h-\w \m-Sn-s\ \n¿-an-°p-∂p {]-ta-bØn¬ F-kv.ssh.F-kv. an-j≥˛2014 a-Æm¿-°m-Sv bq-Øv tIm¨-^-d≥-kv tIm-S-Xn-∏-Sn Xm-Pp¬ D-e-a \-K-dn¬ k-am]n-®p. s\-√n-∏p-g-bn¬\n-∂v B-cw-`n-® dm-en-bn¬ \q-dp-I-W°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶-Sp-Øp. dm-en tIm-S-Xn-∏-Sn-bn¬ k-am-]n-®p. dm-en-°v km-enw an-kv-_m-ln, bq-k-^v ap-kveym¿ s]m-{º, F≥ k-emw ap-kv-eym¿, Fw kn _m-∏p-´n t\-Xr-Xzw \¬-In. k-am-]-\ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m kw-bp-‡ Jm-kn F≥ A-en ap-kv-eym¿ Ip-a-cw-]p-Øq¿ {]m¿-Y-\ \n¿-h-ln-®p. k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v sI ]n ap-l-Ω-Zv ap-kv-kveym¿ sIm-ºw A-[y-£-X h-ln-®p. sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n sI i-in, ]n A-lΩ-Zv A-jv-d-^v, ]n in-h-Zm-kv, D-kv-am≥ k-Jm-^n Ip-ep-°nen-bm-Sv, Fw F \m-k¿ k-Jm-^n, ]n kn A-jv-d-^v k-Jm^n A-cn-bq¿, F F C-kv-a-bn¬ ss^-kn, sI sI Fw kA-Zn, ]m-tem-Sv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n k-Jm-^n, A-_q-_-°¿ Bh-W-°p-∂v, F≥ k-emw k-Jm-^n, h-lm-_v k-Jm-^n aºm-Sv kw-km-cn-®p.

tbm-Kw 27\v ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-`-bn¬ A-ø-¶m-fn \-K-c sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn {]-Im-cw sXm-gn-en-\m-bn c-Pn-Ã-¿ sNbv-X-h-cp-sS tbm-Kw 27 \v cm-hn-se 10 \v Su¨ lmƒ A-\Iv-kn¬ tN-cpw.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-25  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-05-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you