Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw tIm-©n-d Xn-cp-\m-fn-\v sIm-Sn-t-b-dn

kozhikode/TP

kw-Øm-\-X-e inÂ-¸-im-e C-¶v Xr-iq¿: h¿-j-Im-e-sØ tcmK,Io-S-_m-[ \n-b-{¥n-®v hn-f-hv sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-≈ Irjn-ap-d-I-fpw km-t¶-Xn-tIm-]tZ-i-ß-fpw kw-{K-ln-°m-\m-bn tI-c-f Im¿-jn-I k¿-h-I-emim-e C-∂v a-Æp-Øn-bn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂ kw-ÿm-\-X-e in¬-∏-im-e a-{¥n sI ]n taml-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.]n cmtP-{μ≥ A-[y-£-\m-bn-cn-°pw. K-th-j-W U-b-d-Iv-‰¿ tUm.Sn B¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, hn⁄m-\ hym-]-\ U-b-d-Iv-S¿ tUm. ]n hn _m-e-N-{μ≥, Irjn h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S¿ B¿ APn-Xv-Ip-am¿ kw-_-‘n-°pw.

kzm-K-X-kw-L cq-]o-I-c-Ww C-¶v s\-∑m-d: h-cp-∂ A-[yb-\ h¿jw B-tLm-j-am-°p-I F-∂ e-£y-hp-am-bn 2014˛15se Pn-√mX-e kv-Iqƒ {]-th-i-t\m¬-khw s\-∑m-d K-h. tKƒ-kv shmt°-j-\¬ l-b¿ sk-°-≥Udn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. \-S-Øn-∏n\p-th-≠n hn-]p-e-am-b kzm-K-Xkw-L cq-]o-I-c-W-tbm-Kw C-∂v D-®-bv-°v 2 a-Wn-°v kv-Iq-fn¬ tN-cpw. F A-_q-_-°¿, sI {]`m-I-c≥, B¿ kp-tZ-h≥, ]n kn A-tim-Iv Ip-am¿, F Ir-jv-Wth-Wn, F {]-`m-I-c≥, F D-jmIp-am-cn, sI im-¥n, F _m-eIr-jv-W≥ kw-km-cn-°pw.

¢-ºv hmÀ-jn-Iw ]p-Xp-°m-Sv: I-√q¿ ko-\n-tb-gvkv ¢-∫n-s‚ ]-Ømw hm¿-jn-ImtLm-jw kn c-ho-{μ-\m-Yv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Xr-°q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sj-∂n B-t‚m ]t\m-°m-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. N-S-ßn¬ \n¿-[-\¿-°v [-\k-lm-b-hpw h-kv-Xp-°-fpw hnX-c-Ww sN-bv-Xp.

G-\m-am-°¬ tIm-©n-d t]mw-s] am-Xm-hn-s‚ Xo¿-∞-tI-{μw Xn-cp-\m-fn-\v ko-\n-b¿ hn-Im-cn ^m. tU-hn-kv Nn-d-Ω¬ sIm-Sn-t-b-‰p-∂p

Xr-iq¿: Hu-j-[n ]-©-I¿-a Bip-]-{Xn dn-k¿-®v C≥-Ãn-‰yq-´ns\ B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfmsS 100 In-S-°-I-fp-≈ B-ip-]{Xn-bm-bn hn-I-kn-∏n-°p-sa-∂v sN-b¿-am≥ A-Uz. tPm-W-n s\√q¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. \n-e-hn¬ 25 t]-sc InS-Øn®n-In-¬kn-°m-\p-≈ kuI-cy-am-Wp-≈-Xv. tI-{μ-k¿-°m¿ k-lm-btØm-sS 16 tIm-Sn sN-e-hv {]Xo-£n-°p-∂ ]-≤-Xn-bp-sS \n¿am-W {]-h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w Pq-Wn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n \n¿-h-ln-°pw. Hu-j-[n

\n-e-]m-Sv. {]-Xn-]-£-sØ bp.Un.F-^v. Aw-K-ß-fpw {]-tabm-h-X-c-W-Øn-se km-t¶-XnI- {]-iv-\w Nq-≠n-°m-Wn-®p. F∂m¬, {]-Xn-]-£ {]-Xn-tj-[w a-dn-I-S-∂v `-c-W-]-£w {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®v ]m-km-°p-I-bmbn-cp-∂p. _n.sP.]n. Aw-K-߃ {]-Xntj-[ kq-N-I-am-bn C-d-ßn-t∏mb-t∏mƒ bp.Un.F-^v. Aw-K߃ \n-jv-]-£-X ]m-en-®p. {]Xn-]-£-sØ tIm¨-{K-kv Iu¨-kn-e¿ hn Fw tPm-Wn\p t\-sc-bp-≠m-b h-[-{i-a-Ønepw \-K-c-k-`m tbm-Kw {]-Xntj-[n-®p. `-c-W-]-£-sØ F hn kpIp-am-c≥, _m-_p a-¶m-´n¬ F∂n-h-cm-Wv {]-ta-b-߃ A-h-Xcn-∏n-®-Xv.

sk‚¿ t^m¿ F-Iv-k-e≥kn¬ {]-Xn-h¿-jw 10 e-£w en‰¿ I-∏m-kn-‰n D-≠m-bn-cp-∂ Acn-„m-k-h-ß-fp-sS D-¬∏m-Z-\w 30 e-£w en-‰-dm-°n h¿-[n-∏n°pw. \n-e-hn-se πm‚n¬ Iq-SpX¬ \n¿-am-W ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øn D-¬-∏m-Z-\w hn-]peo-I-cn-°m-\pw ]-≤-Xn-bp-≠v. aq-∂p-am-k-wsIm≠p ]q¿-Ønbm-°pw. B-dp tIm-Sn cq]bmWv sN-e-hv \-ho-I-cn-® πm‚n¬ aq-∂p jn-^v-‰p-I-fm-bmWv {]-h¿-Ø-\w. K-th-j-W-hn`m-K-Øn¬ {]-ta-l-Øn-\-S-°ap-≈ a-cp-∂p-Iƒ Im-]v-kyqƒ

enkv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-XXv. A-d-Ãn-em-b {]-Xn-bp-sS ho´n¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ A-\[n-Ir-X-am-bn kq-£n-®n-cp-∂ ªm-¶v sN-°p-I-fpw, hn-¬-∏-\ Icm¿ A-S-°-ap-≈ tc-J-I-fpw t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. t{K-

cq-]-Øn-em-°n-b-Xv sa-bv A-hkm-\-Øn¬ hn-]-Wn-bn-seØpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-´-bw, B-e∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-se a-cp-∂phn-X-c-W-Øn-\v ]-Ø-\m-]p-cØv H-∂-c-tIm-Sn sN-e-hn-´v ]pXn-b k-_v-sk‚¿ Pq-Wn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. B-bp¿-thZ-acp-∂p-I-fp-sS Kp-W-ta-∑ ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\p-≈ B-bp-jv Aw-Ko-Im-c-]-{Xw Hu-j-[n-°v e-`n-®-Xm-bpw tPm-Wn s\-√q¿ A-dn-bn-®p. 21\v Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ B-

a-e-∏p-dw: tÃ-Pn-X-c a¬-k-cß-tfm-sS Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n C‚¿-tkm¨ I-tem-¬kh-Øn-\v a-e-∏p-dw K-h. tIm-fPn¬ h¿-Wm-` Xp-S-°w. 11 h¿j-Øn-\pti-jw a-e-∏p-dw a-Ænte-°p- hn-cp-s∂-Øn-b I-tem¬k-h-w Kw-`o-c-am-°m≥ C-∂p h¿-Wm-`-am-b tLm-j-bm-{X \S-°pw. tLm-j-bm-{X D-®-bv-°v aq∂n-\p a-e-∏p-dw Fw.F-kv.]n. kv-Iq-fn-\p k-ao-]-Øp\n-∂v {]bm-Ww B-cw-`n-°p-∂ tLm-jbm-{X a-e-∏p-dw K-h. tIm-f-Pn¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂p \-S-°p∂ D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n sshkv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw A-_vZp¬ k-emw, bq-\n-th-gv-kn-‰n cPn-kv-{Sm¿ A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, kwkv-Ym-\ a-{¥n-am¿, Fw.-F¬.-F-

Uv F-kv.sF. -am-Ω-®≥, ko-\nb¿ kn-hn¬ t]m-enkv Hm^nk¿ A-{_-lmw h¿-Ko-kv, tKm-]n-\m-Y≥, kn.]n.H-am-cm-b c-Lp-cm-a≥, {]o-_p, kp-tc-jv _m-_p, tdm-kv ta-cn F-∂n-h¿ {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X kw-LØn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

C-¥y≥ sd-Uv-t{Im-kv skm-ssk-‰n ]-m-e-°m-Sv hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw Pn-√m I-e-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

G-g-c h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ hr²³ A-d-kv-änÂ

bp-hm-hn-\v Ip-t¯-äp

sIm-S-I-c: tIm-Sm-en-bn-se _m\-°v hn-t[-b-bm-°n. {]-Xn-sb dn-\p k-ao-]ap≠m-b hm-°p-X¿C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm- °-sØ Xp-S¿-∂v bp-hm-hn-\v IptØ-‰p. Ip-‰n-®n-d X-W-en ho°pw. ´n¬ a-[p-hn-\m-Wv Ip-tØ-‰-Xv. km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-bm-sf Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gnsIm-√-t¶m-Sv: Xn-cp Im-®mw-Ip- ™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cpdn-»n s]-cp-amƒ t£-{X-Øn-se ∂p kw-`-hw. B-dm-´v a-tlm¬-k-h-Øn-\v C]n-Sn H-Sn-™v I-Øn i-co-c∂v sIm-Sn-bn-d-ßpw. ]-Øv Zn-h- Øn¬ X-d-® \n-e-bn-em-Wv Ck-ß-fn-em-bn \-S-∂p h-cp-∂ bm-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thB-dm-´v a-tlm¬-k-hw ]-≈n-th- in-®-Xv. sh-≈n-°p-f-ß-c t]m´-bpw F-gp-∂-≈n-Øpw \-S-∂p. en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Im-¨mw-Ip-dn-Èn B-dm-«v C-¶v

tcm-Ky-a-{¥n-bn¬-\n-∂v G-‰p-hmßpw. \m-j-\¬ A-{I-Un-t‰-j≥ t_m¿-Uv t^m¿ sS-kv-‰n-Mv B≥-Uv Im-en-t{_-j≥ e-t_md-´-do-kn-s‚ Aw-Ko-Im-cw e-`n°p-∂-Xn-\p-≈ {i-aw Xp-S-ßn-bXm-bpw A-dn-bn-®p. 2013˛14 se Hu-j-[n-bp-sS hn-‰p-h-c-hv 80 tIm-Sn-bm-Wv. Cu km-º-Øn-I-h¿-jw 120 tIm-Snbp-sS hn-‰p-h-c-hv e-£y-an-Sp-∂Xm-bpw sN-b¿-am≥ tPm-Wn s\√q¿ ]-d-™p. B-bp¿-th-Z D¬∏-∂-am-b Z-i-aq-em-cn-„w 92 cq-]-°v hn¬-°p-tºmƒ- Hu-j-

[n 79 cq-]-°m-Wv hn¬-°p-∂-Xv. Hu-j-[n Uo-e¿-am-cp-sS kwÿm-\-k-tΩ-f-\w 22\v 10.30\v Ip-´-s\-√q¿ Hu-j-[n Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ a-{¥n hn F-kv in-hIp-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-w. anI-® hn¬-∏-\-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ 80 Hm-fw Uo-e¿-am-sc B-Z-cn-°pw. 3.50 e-£w cq-]-bp-sS Im-jv A-hm¿-Up-I-fpw k¿-´n-^n-°-‰pI-fpw hn-X-c-Ww sN-øpw. k-tΩf-\-Øn¬ 300 Hm-fw t]¿ ]-s¶Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kq-{]-≠v tUm sI F-kv c-Pn-X-\pw ]-s¶-Sp-Øp.

hn-se H-º-Xn-\p I-Ym c-N-\ ae-bm-fw, A-d-_n-Iv˛X-an-gv˛lnμn I-hn-Xm c-N-\, ln-μn˛kw-kvIr-Xw˛ D-dp-Zp˛ Cw-•o-jv D-]\ym-k c-N-\, s]≥-kn¬ t{UmbnMv. 11.-15\v a-e-bm-fw˛D-dp-Zp Ihn-Xm c-N-\, A-d-_n-Iv˛kw-kvIr-Xw˛X-an-gv˛ Cw-•o-jv I-Ym cN-\, Im¿-´q¨ t{Um-bnMv, t¢ tam-U-enMv, D-®-bv-°p 1.-30\p IYm-c-N-\ D-dp-Zp˛ln-μn˛Cw-•ojv˛kw-kv-Ir-Xw, D-]-\ym-k cN-\ a-e-bm-fw˛A-d-_n-Iv˛X-angv, hm-´¿-I-f¿ s]-bn‚n-Mv , cwtKm-en ssh-In-´v aq-∂n-\p Izn-kv F-∂n-h \-S-∂p.kv-t‰-Pn-X-c a-’-c-߃ {]i-kv-X kw-hn-[m-b-I-\pw Nn-{Xa-e-∏p-dw K-h. tIm-f-Pn¬ \-S-°p-∂ Im-en-°-‰v Im-c-\p-am-b {]-Zo-]v sNm-¢n Nnbq-\n-th-gv-kn-‰n C≥¿-tkm¨ I-tem¬-k-h-Øn-se {Xw-h-c-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm-´¿-I-f¿ s]-bn‚n-Mv a¬-k-c-Øn¬\n-∂v ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. Aam¿, kmw-kv-Im-cn-I \m-b-I- ∑m¿ ]-s¶-Sp-°pw. C-∂-se cm- [y-£-X h-ln-®p.

No-«p-I-fn kwLw ]nSn-bn H-√q¿: ]p-Øq¿ ]u-≠v tdm-Un\-Sp-Øv No-´p-I-fn \-S-Øn-b 9 Aw-K kw-L-sØ H-√q¿ t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn. C-h-cn¬ \n-∂p 20,000tØm-fw cq-] ]n-Sn-s®-SpØp. F-kv.sF.- kp-Pn-Xv Ipam¿, ko-\n-b¿ kn.]n.H. - A\n¬-Ip-am¿, Pn-\n-Ip-am¿, tKm]n-\m-Y≥, kn.]n.Ham-cm-b cLp-cm-a≥, {]o-_p, kp-[o-jv, tPym-Xn-Ip-am¿ F-∂n-h-c-S-ßnb kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf ]n-SnIq-Sn-b-Xv.

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw

F-f-h-≈n: G-g-c h-b- p-Im-cnsb ]o-Un-∏n-® hr-≤-s\ ]m-h-d´n t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. F-f-h-≈n cm-bw-a-c-°m¿ ho´n¬ a-Po-Zn(68)s\-bm-Wv ]m-h-d´n F-kv.sF. ]n B¿ _n-tPm-bv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v aq-t∂m-sS F-f-h-≈n ]m-S-Øv t]m-Øn-s\ Xo-‰p-I-bmbn-cp-∂ C-bmƒ anTm-bn hm-ßnØ-cm-sa-∂v ]-d-™v ]o-Un-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-Xp-h-gn h∂ kv-{Xo-bm-Wv kw-`-hw I-≠Xv. Ip-´n-sb ssh-Zy]-cn-tim-[-

]p-Xp-°m-Sv: a-Æw-t]-´ I-cp-hm-∏Sn-bn¬ ssk-°nƒ tjm-∏v I-Øn\-in-®p. s\-®n-bn¬ {]n-bs‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ tjm-∏n-\m-Wv Xn-¶f - m-gv® - cm-hn-se Xo-∏n-SnØap-≠m-b-Xv. tjm¿-´v k¿-Iyq-´mWv A-]I - S- Im-cW - s - a-∂v I-cp-Xp∂p. I-S Xp-d° - p-∂X - n-\p ap-ºm-Wv Xo-∏n-Sn-Øw kw-`-hn-®-Xv. ]p-Xp°m-Sp\n-∂v F-Øn-b ^-b¿-t^mgv-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv Xo-b-W-®-Xv. Xo-∏nSn-Ø-Øn¬ k-ao-]Ø - p-≈ Xp-Wn-°S- b - n-epw \m-i\ - „ - ß - ƒ kw-`h - n-®n-´p-≠v. ssk-°nƒ tjm-∏n-s\m-∏w S-b¿ ]-©¿ tPm-en-bpw S-b¿ hn¬-∏\-bpw \-SØ - n h-∂n-cp-∂p. tjm∏n-ep-≠m-bn-cp-∂ ssk-°-n-fp-I-

a-Æw-t]-´ I-cp-hm-∏-Sn-bn¬ ssk-°nƒ tjm-∏n-ep-≠m-b Xo∏n-SnØw A-W-bv°m≥ {i-an-°p-∂ A-·n-i-a-\tk-\ fpw S-b-dp-I-fpw Iw-{]-k-dpw I- W-°m-°p-∂p. k-ao-]-sØ Xp- n¬ H-cp e-£w cq-]b - pØn-\i - n-®p. G-It- Z-iw c-≠p e- Wn-°S- b - p-≠m-bn. £-tØm-fw cq-]-bp-sS \-„w I- sS \m-i\-„a

A-\ym-b-am-bn tPm-en-bnÂ\n-¶v am-än-sb-¶v; ]-©m-b-¯v ap³ ss{U-hÀ \n-cm-lm-c¯n am-f: A-\ym-b-am-bn tPm-enbn¬\n-∂v am-‰n-sb-∂v B-tcm-]n®v s]m-ø {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ap≥-ss{U-h¿ kp-tc-jv ]-©m-bØv Hm-^nkn-\v ap-ºn¬ A-\n›n-XI - m-e \n-cm-lm-c k-ac - w XpS-ßn. ]-©m-bØ - v Hm-^nkn-\I - Øv C-tX B-hi - yw D-∂b - n-®v A\n-›n-XI - m-e Ip-Øn-bn-cn-∏v k-acw \-SØ - n-b tIm¨-{K-kv {]-Xn\n-[n-Is - f s]m-en-kv A-dà - v sNbv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v- ss{U-hdpw tIm¨-{K-kv a-fi-ew sk-{I-´dn Iq-Sn-bm-b Fw _n kp-tc-jv \n-cm-lm-cw Xp-Sß - n-bX - v. Im-cW - w t]m-epw t_m-[n-∏n°m-sX-bm-Wv tPm-en-bn¬ \n-∂v am-‰n-b-sX-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. hy-‡nssh-cm-Ky-Øn-s‚ t]cn¬- ss{U-hs - d am-‰n-b ]-©m-bØv {]-kn-U‚ - v dw-e \u-jm-Zv cm-

Pnh-bv° - W - s - a-∂v \n-cm-lm-c ka-cw D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - s]m-ø a-fi-ew tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v ]n B¿ tPm¿-÷v B-h-iys∏-´p. kp-tc-jn-s‚ k-ac - Ø - n-\v ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®v a-fi-ew tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fpw {]h¿-Ø-I-cpw F-Øn-bn-cp-∂p. {Km-a∏ - © - m-bØ - v ssh-kv {]-knU-‚ v tXm-ak - v ]m-dt- »-cn A-[y£-X h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-bØ - v Aw-Kw kn Un tXm-ak - v, kn sP t_-_n, Hu-tk-∏-®≥ Aw-_q-°≥, kn F B‚-Wn kw-km-cn-®p. kp-tcjn-s\ am-‰W - s - a-∂v B-hi - y-s∏´v ]m¿-´n a-fie - w t\-Xr-Xz-Øn\v \¬-In-b ]-cm-Xn ]-cn-K-Wn°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv kkv-s]‚ v sN-bv-X-sX-∂v {]-knU-‚ v dw-e \u-jm-Zv ]-d™ p.

Im-en-¡-äv CâÀ-tkm¬ I-temÂ-k-h-w ae-¸p-d¯v Xp-S-§n

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: H-Ãq-cn H-cm-Ä Iq-Sn A-d-kv-än H-√q¿: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bpsS `m-K-am-bn A-an-X-]-en-i-bv°v ]-Ww \¬-In-b H-cm-sf Iq-Sn t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-S°p-∂n a-W-em-‰n¬ X-e-h-Wn°-c B-t‚m-sb-bm-Wv H-√q¿ Fkv.sF-. B¿ kp-Pn-Øv Ip-am-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-

a-®w-t]-« I-cp-hm-¸-Sn-bn ssk-¡nÄ tjm-¸v I-¯n-\-in-¨p

80 tIm-Sn-bp-sS hn-äp-h-c-hv; Hu-j-[n-sb B-[p-\n-I- B-ip-]-{Xn-bm--¡pw

ho-Sv B-{I-an-¨ kw-`-hw: sIm-Sp-§-ÃqÀ \-K-c-k-` {]-ta-bw A-h-X-cn-¸n-¨p sIm-Sp-ß-√q¿: sIm-Sp-ß-√q¿ \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k-s‚ ho-Sm-{I-an-® kw-`-h-Øn-s\-Xntc \-K-c-k-`m tbm-K-Øn¬ {]ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. A-Sn-b-¥c {]-ta-b-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.sP.]n. Iu¨-kn-e¿-am¿ hm-°u-´v \-S-Øn. kn.]n.Fw. Aw-K-am-b \-K-c-k-`m sN-b¿t]-gv-k¨ sI _n a-tl-iz-cn-bpsS ho-Sn-\p t\-sc-bp-≠m-b B{I-a-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v `-cW-]-£-am-Wv {]-ta-bw A-h-Xcn-∏n-®-Xv. F-∂m¬, \-K-c-k-`-bp-sS Ic-Sv-]-≤-Xn tc-J N¿-® sN-øm-\mbn hn-fn-®p tN¿-Ø A-Sn-b-¥c tbm-K-Øn¬ C-Ø-c-sam-cp {]ta-bw A-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv \n-ba-]-c-am-bn i-cn-b-s√-∂m-bn-cp∂p _n.sP.]n. Aw-K-ß-fp-sS

G-\m-am-°¬: tIm-©n-d t]mws] am-Xm-hn-s‚ Xo¿-∞-tI-{μØn¬ Xn-cp-\m-fn-\v sIm-Sn-t-bdn. e-Zo-™v, s\m-th-\ F-∂o NS-ßp-Iƒ-°p ti-jw ko-\n-b¿ hn-Im-cn ^m. tU-hn-kv Nn-d-Ω¬ sIm-Sn I-b-‰n. hn-Im-cn ^m. {]n≥-kv \m-b¶-c, {S-Ãn-am-cm-b {]n≥-kv ssIaT-Øn¬, F ]n tPm-¿-Pv, kn ]n tPm¿-Pv, sI kn A-t¥m-Wn, ]ªn-kn-‰n I¨-ho-\¿ Pn-tPm XmWn-°¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. 23\v ssh-Io-´v 6.30\v ssh-ZypX Zo-]m-e-¶m-c-ß-fp-sS kzn-®v Hm¨ I¿-aw \-S-°pw. 24, 25 Xnø-Xn-I-fn-em-Wv Xn-cp-\mƒ BtLm-jw.

20 sa-bv 2014 sNmΔ

]m-e-°m-Sv: C-¥y≥ sd-Uv-t{Imkv skm-ssk-‰n ]-m-e-°m-Sv hm¿jn-I s]m-Xp-tbm-Kw Xm-tc-°mSv ss^≥ B¿-Sv-kv skm-ssk‰n lm-fn¬ \-S-∂p. kw-ÿm-\ am-t\-PnMv I-Ωn‰n sa-w_¿ sI ]n l-cn-l-c-\pÆn-bp-sS A[y-£-X-bn¬ Pn√m I-e-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp-. Pn-√m sk{I-´-dn hn ]n ap-c-fo-[-c≥ hm¿jn-I-dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. Pn-√m J-Pm-©n ]n F≥ kp-[mI-c≥ h-c-hp-Nn-e-hp I-W-°v Ah-X-cn-∏n-®p. kw-ÿm-\ k-anXnbw-Kw bp ssI-em-kv-a-Wn kw-km-cn-®p. h-cp-∂ A-©v h¿j-tØ-°p≈ IΩn-‰nsb Xncs™-Sp-Øp.

tam-j-Wt¡-kv: aq¶v {]-Xn-I-Ä A-d-Ìn sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h-∂q¿ a-cpw]p-≈n kp-tc-jn-s‚ ho-´n-se Ce-{Œ-n-Iv tam-t´m¿ tam-j-Ww \S-Øn-b tI-kn-se 3 {]-Xn-I-sf sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv ]-´-t©cn-bn¬ A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-kv.sF cm-[m-Ir-jv-W≥, F.F-kv.sF th-Wp-tKm-]m¬,

F-kv.kn-.]n.H. N-{μ≥ F-∂-n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-´t©-cn ]-\-¶m-hv kp-tc-jv(29) h-≠n-Øm-h-fw A-e-bm¿ hnt\m-Zv(24), sIm-gn-™m-ºm-d ]≈-tØ-cn ]m-d X-¶-cm-Pv(24) F∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-XXv.

th\Âag: N-¡-IÄ ¹m-hn X-s¶ \-in-¡p-¶p s]-cp-tßm-´p-Ip-dn-»n: hn-f™ N-°I - ƒ πm-hp-If - n¬ Xs∂ \-in-®p-Xo-cp-∂p. th-\¬ a-g Xp-S¿-®-bm-bn Xn-a¿-Øps]-bv-X-Xm-Wv hn-f-™ N-°Iƒ \-in-°m≥ C-S-bm-°n-bXv. a-e-tbm-c Im¿-jn-I-{Km-aß-fn-em-Wv hym-]I - a - m-bn πmhp-If - p-≈X - v. Iq-Sp-X¬ πm-hpI-fp-≈h - ¿ sam-Ø hym-]m-cnIƒ-°m-Wv N-° hn-f-sh-SpØp \¬-Ip-∂-Xv. hn-jp-hn-\v apºm-bn hn-f-™ N-°-Iƒ hym-]m-cn-Is - f-Øn ti-Jc - n-®v I-S-Øn-bn-cp-∂p. A-h-km-\L-´ hn-f-sh-Sp-∏v a-g-°m-eØn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bm-Wv \-SØm-dp-≈ ]-Xn-hv. A-Xn-\n-sS Xp-S¿-®b - m-bn a-g s]-bvX - t- Xm-

sS N-°b - p-sS Kp-Wt- a-∑ \-„am-hm-\pw h-gn-sbm-cp-°n-. N°-Iƒ tam-l-hn-e-°m-Wv I®-hS- ° - m¿-°v \¬-Im-dp-≈X - v. πm-hn-se N-° sam-Ø-am-bn \¬-Ip-∂X - n-\m¬ ÿ-ew D-Sa-Iƒ ]n-∂o-Sv C-°m-cy-sØIp-dn-®v Nn-¥n-°m-dn-√. hym-]mcn-Iƒ F-Øm≥ ssh-Ip-t¥mdpw C-Øc - w πm-hp-If - n-se N°-Iƒ \-in-®p t]m-hp-∂ Imgv® - b - m-hpw C-\nbp≠m-hp-I. a-g s]-bv-Xm¬ N-°-bv-°v s]m-Xp-th Un-am‚ v Ip-db - m-dp≈-Xv I-®-h-S-°m¿ h-cm-Ø A-h-ÿ- D-≠m-hm-dp≠-v. CØ-cw km-lN - c - y-Øn¬ B¿°pw {]-tbm-P-\-an-√m-sX N°- ho-Wp \-in-°p-∂Xv ]-Xnhm-Wv.

Câ-en-P³-kv tPm-en-¡nd§n; hm-f-bm-dn h-cp-am-\w C-c-«n-¨p ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ 11 hm-Wn-Py \n-Ip-Xn sN-Iv-t]mÃp-I-fn¬ Hm-]-td-j≥ Hm-h¿ sN-°nMn-s‚ `m-K-am-bn C‚-enP≥-kv hn-`m-Kw tPm-en-°v I-bdn-b 24 a-Wn-°q-dn¬ \n-Ip-Xn hcp-am-\w C-c-´n-®p. \n-e-hn-se DtZym-K-ÿ-sc am-‰n-\n¿-Øn i\n-bm-gv-N D-®-bv°v c-≠p-ap-X¬ Rm-b-dm-gv-N D-®-bv°v c-≠p-hsc-bm-Wv A-Xn¿-Øn sN-Iv-t]mÃp-I-fp-sS \n-b-{¥-Ww C‚-enP≥-kv hn-`m-Kw G-s‰-Sp-Ø-Xv. C-Xn-\v sXm-´p-ap-ºp-≈ B-gv-N-

bn-se C-tX k-a-b-sØ tI-kpI-fp-am-bn Xm-c-X-ay-s∏-Sp-Øn-bt∏m-gm-Wv \n-Ip-Xn h-cp-am-\w Iq-Sn-b-Xv hy-‡-am-b-Xv. 10, 11 Xn-ø-Xn-I-fn-se 24 a-Wn°q-dn-¬ hm-f-bm-dn¬ Po-h-\°m¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv sh-dpw \mep-h-≠n-I-fm-Wv. C-Xn¬ \n∂pw 1.72 e-£-am-Wv \n-Ip-Xn Cu-Sm-°n-b-Xv. A-tX-k-a-bw C‚-en-P≥-kv hn-`m-Kw ]n-Sn-Iq-Snb-Xv 76 h-≠n-I-fm-Wv. 1.24 tImSn cq-] \n-Ip-Xn Cu-Sm-°n. A-Xn¿-Øn sN-Iv-t]m-Ãp-I-

i-_-cn sk³-{SÂ kv-IqÄ hn-th-Im-\-µ t»m-¡v D-Zv-Lm-S-\w \m-sf sN¿-∏p-f-t»-cn: 1978¬ ÿm-]n® sN¿-∏p-f-t»-cn Cw-•o-jv aoUn-bw kv-Iq-fn-s‚ ]p-Xn-b sI´n-S-am-b hn-th-Im-\-μ tªm-°v \m-sf ssh-Io-´v A-©p-a-Wn-°v {In-°-‰v Xm-cw {io-im-¥v D-Zv-LmS-\w sN-øpw. N-S-ßn¬ kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.F. A-[y£-X h-ln-°pw. kv-Iqƒ am-K-kn-s‚ {]-Im-i\w jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. i-_-cn

A-Sp-Ø am-kw l-cn-bm-\-bn¬ \-S-°p-∂ tZ-iob ssX--Izmt≠m Nmw-]y≥-jn-∏n-te-°v tbm-Ky-X t\-Sn-b h-S-t°-°m-Sv- Xn-cp-h-f-b-∂q¿ sslkvIq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-I-fm-b A-_n-jn-d _-jo¿, tZ-hn-I tZ-h≥, \-kv-cn-b.

sk≥-{S¬ kv-Iqƒ ]p-\¿-\m-a-Ic-Ww tUm. ]n F-kv Ir-jv-WZm-kv {]-Jym-]n-°pw. {Km-a∏©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v sI kptc-jv, {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-ßfm-b sI \-μ-Ip-am¿, ]n-]n hnt\m-Zv-Ip-am¿, Un.kn.kn. {]-knU-≠v kn hn _m-e-N-{μ≥, ]n sI kp-[m-I-c≥, sI ]n kp-tcjv cm-Pv, a-c-°m¿ am-cm-b-aw-Kew, _n.sP.]n. Pn-√m-{]-kn-U‚ v kn Ir-jv-W-Ip-am¿ Xp-S-ßn

\n-c-h-[n t]¿ N-S-ßn¬ kw-_‘n-°pw. Xp-S¿-∂v tem-I-{]-ikv-X {Uw-kv hm-Z-I≥ in-h-a-Wn A-h-X-cn-∏n-°p-∂ I-em-hn-cp-∂v A-c-tß-dpw. {S-Ãn ]n {io-Ip-am¿, {]n≥kn-∏¬ U-b-kv Iw. am-Xyp, kvan-X _m-_p-cm-Pv, s^-Ãn≥ Bt‚m tam-dn-kv, sI i-¶-c-\m-cmb-W≥, kn P-b-Ip-am¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Im-cy߃ hn-i-Zo-I-cn-®p.

fn¬ \n-Ip-Xn tNm-cp-∂p-s≠-∂ kq-N-\-bm-Wn-Xv \¬-Ip-∂-Xv. C-Xp X-S-bm≥ ]-cn-tim-[-\ I¿i-\-am-°p-sa-∂v hm-Wn-Py-\n-IpXn h-Ip-∏v I-Ωo-j-W¿ ]n F-kv tkm-a≥ ]-d-™p. C-Xn-s‚ `m-Kam-bn c-≠v kv-s]-jy¬ kv-IzmUp-I-sf hm-f-bm-dn¬ hm-l-\-]cn-tim-[-\-°v am-{X-am-bn \ntbm-Kn-°pw. sN-Iv-t]m-Ãn¬ \n-e-hn-ep≈-Xn-\p ]p-d-sa \m-ep Iu-≠dp-Iƒ ]p-Xp-Xm-bn Xp-d-°pw. sN-Iv-t]m-Ãn-se ]-cn-tim-[-\

I-gn-™v h-cp-∂ hm-l-\-ß-sf ho-≠pw ]-cn-tim-[n-°m≥ 24 aWn-°q-dpw kv-Izm-Up-I-sf k÷-am-°pw. hm-f-bm-dn¬ \n-ebn¬ Um-‰ F≥-{Sn- sN-øp-∂-Xn\m-bn Zn-h-k-th-X-\-Øn-\v tPmen sN-øp-∂ 32 t]-sc H-gn-hm°m-\pw D-Ø-c-hm-bn-´p-≠v. sN-Iv-t]m-Ãn-se \-S-]-SnIƒ ]q¿-W-am-bpw Hm¨-sse≥ B-°n-b-Xn-\m¬ hm-l-\-߃ sN-Iv-t]m-Ãv F-Øpw-ap-tº Xs∂ Hm¨-sse-\m-bn hn-h-c߃ tN¿-Øn-cn-°-Ww.


{]mtZ-inIw

20 sa-bv 2014 sNmΔ

C³-tUmÀ kv-tä-Un-bw Bdvam-kw sIm-−v ]qÀ-¯o-I-cn-¡pw: -Pn-Ãm I-eÎÀ

]cn-]mSn ]m-e-°mSv knhn¬ tÃ-

j≥: ag°me ]q¿Δ ipNoIcWØns‚bpw tcmK{]Xntcm[ {]h¿Ø\ßfpsSbpw Pn√mXe DZvLm-S\w˛9.30 ]me-°mSv Kh-¨-sa‚ v KÃv lu-kv: kwÿm\ a\pjymhImi IΩoj≥ AwKw B¿ \S-cm-P≥ kn-‰nwKv˛10.30 ]m-e-°m-Sv I-e-t{Œ-‰v: \yq\]£ t£a hIp∏v \S∏m°p∂ hn[hIƒ°pff `h\ \n¿ΩmW ]≤Xnbn¬ At]£n® 14 t]¿°v BZyKUp hn-X-cWw˛11.00 ]m-e-°m-Sv tIm-´-ssa-Xm\w: F-kv.F≥.Un.]n tbm-Kw h-\nXm-kw-Lw ]m-e-°m-Sv Pn√m kw-Kaw˛3.00 Ipac]pcw Kh. lb¿ sk°≥Udn kv-Iqƒ: Cw•ojv, s]mfn‰n°¬ kb≥kv, aebmfw (ko\nb¿), IW°v, sImtagvkv (Pq\nb¿) hnjb-ß-fnte°v A[ym]IcpsS apJmapJw˛12.00 Xmtc-°m-Sv \-h-cw-Kv lmƒ: {Ko-jv-aIm-e Ip-´n-I-fp-sS \m-SI-I-f-cn˛10.00 F-e-∏p-≈n ]-©mb-Øv IΩyq-Wn-‰n lm-ƒ: {Km-a-]-©mbØpw tUm. sd-Õo-kv ^ut≠-j\pw tN¿-∂v I-cn-b¿ taf˛10.30 s\∑m-d K-h: tKƒ-kv shmt°-j-W¬ l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iq-ƒ: Pn√m-X-e kv-Iqƒ {]-th-i-t\m¬-k-hØns‚ kzm-K-X-kw-L cq-]oIc-W-tbm-Kw˛2.00

Adnbn-¸pIÄ

K-Ìv e-Iv-N-dÀ H-gn-hv ]m-e-°m-Sv: sF. F-®v. B¿. Un bp-sS A-bn-eq¿ A-ssπ-Uv k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ hn-hn-[ Xkv-Xn-I-I-fn-se K-Ãv e-Iv-N-d¿ \n-b-a-\-Øn-\v A-t]-£ £Wn-®p. 20 ap-X¬ 23 h-sc-bm-bncn-°pw A-`n-ap-Jw. hn-j-bw, tbm-Ky-X, A-`n-ap-J-Øn-\p-≈ k-a-bw F-∂n-h {I-a-Øn¬.C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv, 55 i-Xam-\w am¿-t°m X-Øp-ey t{KtUm D-≈ Fw.-F-kv.-kn C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv/Fw.-sS-Iv C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kpw bp.-Pn.-kn.-s\‰v/]n.-F-®v.-Un, 20 \v cm-hn-se 10 a-Wn. sS-Iv-\o-jy≥(C-e-Iv-t{SmWn-Iv-kv), _-‘-s∏-´ im-J-bnep-≈ ^-Ãv-¢m-tkm-Sp-Iq-Sn-b {Xn-h-’-c Un-tπm-a/ _n.-Fkv.-kn C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv _ncp-Zw, 20 \v D-®-°v 2 a-Wn. Iw-]yq-´¿, 55 i-X-am-\w am¿t°m-sS Fw.-F-kv.-kn Iw-]yq´¿ k-b≥-kv/ Fw. kn. F/Fw. sS-Iv Iw-]yq-´¿ k-b≥kv, bp.-Pn.-kn.-s\-‰v/]n.-F-®v.Un, 21 \v cm-hn-se 10 a-Wn.Iw-]yq-´¿ t{]m-{Km-a¿, ^-Ãv ¢m-kv _n.-F-kv.-kn Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv/ ]n.-Pn.-Un.-kn.-F, 21 \v D-®-°v 2 a-Wn. Cw-•o-jv, 55 i-X-am-\w am¿t°m-sS Cw-•o-jn¬ _n-cp-Zm-\¥-c _n-cq-Zw, bp.-Pn.-kn.-s\‰v/]n.-F-®v.-Un, 22 \v cm-hn-se 10 a-Wn.am-Ø-am-‰n-Iv-kv, 55 i-X-am\w am¿-t°m-sS am-Ø-am-‰n-Ivkn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cq-Zw, bp.-Pn.-kn.-s\-‰v/]n.-F-®v.-Un, 22 \v D-®-°v 2 a-Wn.sIm-ta-gv-kv, 55 i-X-am-\w am¿-t°m-sS sIm-ta-gv-kn¬ _ncp-Zm-\-¥-c _n-cq-Zw, bp.-Pn.-kn.s\-‰v/]n.-F-®v.-Un, 23 \v cm-hnse 10 a-Wn.-

C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw skmssk-‰n- Aw-K-Xz hn-X-c-W ]-cn-]m-Sn Pn-√m I-e-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°m-Sv: Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ P-\n-® s]¨-Ip-´n-sb Bip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ B¨-Ip´n-bm-sW-∂v \-K-c-k-`-sb A-dnbn-® kw-`-h-Øn¬ Pn-√m saUn-°¬ Hm-^nk¿ A-t\-z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂v kw-ÿm\ a-\p-j-ym-h-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-S-cm-P≥ D-Ø-chn-´p. 2005 sk-]v-‰w-_¿ 7˛-\m-bncp-∂p kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv Nn-‰ne-t©-cn I-S-ºn-Sn lu-kn¬ kn {io-[-c-s‚ `m-cy hn-P-b-e£v-an-bm-Wv Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ s]¨-Ip-™n-\v P-∑w

bn-®p. hym-]m-cn k-aq-l-Øn-\mbp-≈ Aw-KX - z hn-Xc - W - ]-cn-]mSn tPm-_n-kv am-fn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.U-b-a-≠v Aw-K-Xzw, tKmƒUv-Aw-K-Xzw, kn¬-h¿ Aw-KXzw, C≥-Ãn-‰yp-j≥ Aw-K-Xzw, hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\ Aw-KXzw F-∂n-h C-t∏m-gs - Ø hy-hÿ-Iƒ-°pw sN-e-hn-epw Hm-KÃv- 31 h-sc am-{X-ta \¬-tI-≠Xp-≈q-sh-∂ Xo-cp-am-\w tbm-KØn¬ sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. AXn-\p ti-jw Aw-K-Xz \n-c-°pI-fn¬ 50 i-X-am-\w h¿-≤-\ D≠m-hp-sa-∂pw A-dn-bn-®p. Aw-

\¬-In-b-Xv. F-∂m¬ hn-P-b-e£v-an {]-k-hn-®-Xv B¨-Ip-´nbm-sW-∂v B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ \-K-c-k-`-sb A-dn-bn®p. C-°m-c-W-Øm¬ X-s‚ Ip™n-\v P-\-\ k¿-´n-^n-°-‰v e`n-°p-∂n-s√-∂v {io-[-c≥ a-\pj-ym-h-Im-i I-Ωo-j-\n¬ ka¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.I-Ωo-j≥ Pn-√m B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-t\m-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-i-y-s∏-´p. hn-P-b-e-£v-an B¨-Ip-´n-°m-Wv P-∑w \¬-Inb-sX-∂v kq-{]-≠v I-Ωo-j-s\ A-d-n-bn-®p. B¨-Ip-´n-sb In-´nb-Xm-bn hn-P-b-e-£v-an-bp-sS

A-Ω km-£-y-s∏-Sp-Øn-b-Xmbpw kq-{]-≠v A-dn-bn-®p. C°m-cyw X-s∂ \-K-c-k-`-bpw IΩo-j-s\ A-dn-bn-®p. F-∂m¬ ta-em¿-t°m-Sv hnt√-Pv Hm-^n-k¿ \¬-In-b k¿´n-^n-°-‰n¬ hn-P-b-e-£v-an {]k-hn-®-Xv s]¨-Ip-´n-bm-sW∂pw B-{i-b F-∂m-Wv t]-sc∂pw tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. B-Xn-c, B-{i-b F-∂o s]¨Ip-´n-Iƒ {io-[-c≥ hn-P-b-e£v-an Z-º-Xn-Iƒ-°p-s≠-∂pw k¿-´n-^n-°-‰n¬ ]-d-bp-∂p. Bip-]-{Xn tc-J-bn¬ B-h-i-y-amb Xn-cp-ج h-cp-Øn-bm¬ am-

sjm¿-Wq¿: Imw-]-kv {^-≠v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS A-`n-ap-JyØn¬ tKƒ-kv- ao-‰v- kw-L-Sn-∏n®p. sjm¿-Wq¿ {_n-´m-\n-b lmfn¬ \-S-∂ t{]m-{Kmw t]m-]pe¿ {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v- _jo¿ au-e-hn D¬-Lm-S-\w sNbv-Xp. Imw-]-kv- {^-≠v Pn-√m sshkv- {]-kn-U‚ v- Pw-jo-\ P-eo¬ A-[y-£-X h-ln-®p. Imw-]-kv{^-≠v Hm-^v- C-¥y kv-t‰-‰v- P-\d¬ sk-{I-´-dn j-ao¿, kv-t‰-‰v- IΩn-‰n Aw-Kw A-_q-_-°¿ Acn{º hn-hn-[ sk-£-\p-I-fnem-bn ¢m- v- F-Sp-Øp. k-am-]-

]m- S p- f - f q. \n- b - a m- \ p- k - c - W - a - √ m- s X Nn- ´ n \- S - Ø p- ∂ ÿm- ] - \ ߃- s °- X n- s c t{]m- k n- I yqj≥ Dƒ- s ∏- s S- b p- f - f \n- b - a \- S - ] - S n- I ƒ kzo- I - c n- ° pw. c- P n- à ¿ sN- ø m- s X \- S Øp- ∂ Nn- ´ n- I - f n¬- s ∏- ´ v h©n- X - c m- I m- X n- c n- ° m≥ s]mXp- P - \ - ß ƒ Pm- { K- X ]m- e n- ° W- s a- ∂ pw A- \ - [ n- I r- X - a m- b n \- S - Ø p- ∂ Nn- ´ n- ÿ m- ] - \ - ß sf kw- _ - ‘ n- ® p- f - f hn- h - c ߃ \¬- I - W - s a- ∂ pw Pn- √ m c- P n- k v - { Sm¿ A- d n- b n- ® p. t^m¨ : 0491 2505201.

kn¬ c-Xo-jn-s‚ A-—≥ \m-cm-bW≥, A-Ω cP-\n F-∂n-h-¿-s°-Xn-tcbpw ]-c∏-\-ßm-Sn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øn-cp∂p. tI-kn¬ {]-Xnbm-b c-Xo-jv Pm-ayØn-en-d-ßn-b-XmWv. Zn-hy a-c-W-s∏-´ ti-jw \m-ep h-b- p-Im-c\m-b aI≥ am-{X-am-Wp tIm¿-t´-gvkn¬ D-≠m-bn-cp-∂Xv. G-Ikm-£nbm-b Ip-´n-sb hn-´pIn-´-W-sa-∂ B-h-iy-hp-ambn Zn-hy-bp-sS am-Xm-hv tZhIn Ip-Spw_ tIm-S-Xn-bn¬ sam-gn \¬-In-bn-cp∂p. Znhy-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ \n∂pw c-£-s∏Sm-\m-Wp Ip-´n-sb hn-´p-In-´W-sa-∂v c-Xo-jv B-h-iys∏- S p- ∂ - s X- ∂ m- b n- c p- ∂ p samgn.

A-−À 19 C-´y³ ^pSv-t_mÄ Xmcs¯ A\p-tam-Zn¨p

a-Æq¿: A-≠¿ 19 C-¥y≥ ^pSv-t_mƒ So-an-\p-th-≠n `q-´m-\nte-°v bm-{X-bm-hp∂ In-g-°pw-]p-dw A-td-_y≥ Ãm¿ ¢-_v Aw-Kam-b a-Æq¿ ]p-t∂-°m-´v ]-d-ºn¬ ]n bp sj-co-^n-\v bq-Øv tIm¨-{K-kv a-Æq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ [-\-klm-b hn-X-c-Whpw A\p-tam-Zn-°epw \-SØn. a-¶-c {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw F≥ tKm-Ip¬-Zm-kv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. afi-ew {]-knU‚ v hn Fw A-_q-_°¿ kn-≤n-Jv A-[y-£-X h-ln®p. t\-Xm-°fm-b F-kv sP F≥ \-Po_v, ]n kn ]-°o¿ ap-l-Ω-Zv, ]n sI A-iz-PnØv, Fw in-h-{]-Imi≥, F sI ss^k¬, ]n A-_q-Xm-ln¿, F≥ kn-dmPv, ]n Sn Ir-jv-W-\pÆn, P-h-l¿-em¬, F≥ ssh \-hmkv, ]n bp sj-co-^v kw-km-cn®p.

F-kv.Fkv.FÂ.kn, ¹-kv Sp D-¶-X hn-P-bnI-sf B-Zcn-¡p¶p

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-S-cm-P≥ C-∂v cm-hn-se 10.--30-˛-\v ]m-e-°m-Sv K-h-¨-sa‚ v K-Ãv lu-kn¬ kn-‰nw-Kv \-S-Øpsa-∂v I-Ωo-j≥ hm¿-Øm-Ip-dp- Imw-]-kv {^≠v Pn√m I-Ωn‰n kwLSn∏n® tKƒkv- ao-‰v- t]m]pe¿ {^-≠v Pn√m {]knU‚ v_jo¿ au-ehn DZvLmS\w sN-øp∂p ∏n¬ A-dn-bn-®p.--

[À-W am-än-h-¨p ]m-e-°mSv: s\¬ h-b¬ ˛XÆo¿-Ø-S kwc-£-W \nb-aw t`-ZK-Xn sN-øm-sX \-S-∏n-em°p-I, Pn√-bn-se Ip-Sn-sh-≈£m-aw ]-cn-l-cn-°p-I, tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn-‰n ip≤-P-e hnXc-Ww kp-K-a-am-°p-I, A-\[nIr-X aÆv, aW¬, ]m-d J\\w \n-b-{¥n-°p-I XpS-ßn Bh-iy-ß-fp-∂-bn-®v P-e D-]-t`m‡rB‚ v X-Æo¿-Ø-S kwc£-W k-an-Xn Pn√m I-Ωn-‰n 21 \v \-S-Øm-\n-cp-∂ I-ev-I-tS-‰v [¿-W tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn\am-b Pq¨ A-©n-te°vv am-‰nsh-®-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p.

]n B‚ v Fw.]n B-Œn¬ P\-hm-k-ta-J-e H-gn-hm-°n am-{Xta ss]∏v-sse≥ ÿm-]n-°mhq F-∂ \n_-‘-\ ]m-en-°mtXbpw kpc-£m Zq-c-]-cn-[n ]men-°m-tX-bp-am-Wv ss]-∏v sse≥ dq-´v \n-›-bn-®n-´p-≈Xv. ]-≤-Xn-bp-sS hn-i-Zmw-i-߃ P\-ß-fp-sS ap-∂n¬ A-h-X-cn-∏n°p-∂-Xn-\m-bn ]-©m-b-Øv-Xe-Øn¬ hn-i-ZoI-cW tbm-Kßfpw ]-ªn-Iv ln-b-dnwKpw kwL-Sn-∏n-°-W-sa-∂v t\-Xm-°ƒ

B-h-iy-s∏´p. ss]-∏v sse≥ I-S∂p-t]mhp-∂ I-Æ{º, Im-h-t»cn, Be-Øq¿, F-cn-a-bq¿, tX-¶p-dp-»n, Ip-g¬-aμw, I-ÆmSn, sIm-Spºv, a-cp-X-tdmUv, F-e-∏p≈n, ]p-Xpt»-cn ]-©m-b-Øp-I-fn-se _m[n-°-s∏-Sp-∂-h-cv 21 \v cm-hnse 9.30 \v I-e-t{Œ-‰n-\v ap-ºn-se-ØW-sa-∂v hn-Œnw-kv t^m-dw sNb¿-am≥ F-kv cm-a-Ir-jvW≥, I¨-ho-\¿ Un si¬-h-cm-Pv ]d-™p.

ap³-Im-e-{]-hÀ-¯-IÀ H-¯p-tNÀ¶p

"]n sI \m-cm-b-W-sâ thÀ-]m-Sv Xo-cm-\-jv-S-w' ]m-e-°m-Sv: \m-ev ]-Xn-‰m-t≠mfw cm-jv{- So-b˛- k - mw-kvI - m-cn-I afi-eß - f - n¬ \n-d™ p-\n¬-°pI-bpw k-aq-ey-am-b s]m-Xp-Po-hnXw \-S-Øp-I-bpw sN-bv-X ]n sI \m-cm-bW - s - ‚ th¿-]m-Sv Xocm-\-jv-S-am-sW-∂v k¿-h-I-£n A-\p-tim-N-\ tbm-K-Øn¬ A`n-{]m-bs - ∏-´p. Pn-√m tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v kn hn _m-e-N-{μ-s‚ A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ A-\ptim-N\ - tbm-KØ - n¬ ap≥ Fw.]n hn F-kv hn-P-b-cm-L-h≥, ap≥ Fw.-F¬.-F sI F N-{μ≥,

k¿-°m-cn-X-c Hm-^o-kp-I-fp-sS ]-cn-k-c-hpw ÿm-]-\-ta-[m-hnI-fp-sS Np-a-X-e-bn-epw ta¬t\m-´-Øn-epw am-en-\y-hn-ap-‡am-°-Ww. sIm-Xp-Iv, Iq-Øm-Sn, F-en, a-‰v tcm-Kw ]-c-Øp-∂ {]mWn-Iƒ s]-cp-Ip-∂ G-sXm-cp km-l-N-cy-hpw H-gn-hm-°-Ww. ]-cn-k-c-ip-Nn-Xzw \n¿-_-‘-ambpw ]m-en-®m¬ sIm-Xp-Ip-P-\ytcm-K-ß-fpw P-¥p-P-\y-tcm-Kß-fpw X-S-bm≥ I-gn-bpw. Blm-c-ip-Nn-Xz-hpw Ip-Sn-sh-f-f ip-Nn-Xz-hpw ]m-en-®m¬ P-e-P\y tcm-K-ß-fpw X-S-bmw. Xn-f∏n-® sh-f-fw am-{Xw Ip-Sn-°p-I. 22 ap-X¬ P-e-t{km-X-kp-I-fpsS ip-No-I-c-W-am-Wv. \-K-c-k-`Iƒ, ]-©m-b-Øv, hm¿-Up-Iƒ F-∂o X-e-ß-fn-epw X-t±-io-b-

]m-e-°mSv: tI-c-f K-h¨-sa‚ v ss{U-th-gv-kv A-t m-kn-tbj≥(sI.Pn.Un.F)Pn√m I-Ωn-‰n sa-º¿ am-cp-sS a-°-fn¬ C°-gn™ F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv Sp ]-co-£-bn¬ D-∂-X hnoP-bw t\Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf Iym-jv A-hm¿-Uv \¬-In B-Z-cn-°p-∂p.A-Xn-\m-bn k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ ]-I¿-∏v Pn√msk-{I´-dn h-iw sa-bv 25mw Xn-b-Xn°-Iw e-`n-t°-≠-XmWv.ssh-In e-`n-°p-∂ A-t]-£-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂X√. t^m¨˛9495544762.

\n-b-{´-Ww hn-« ImÀ ]-\-bn-en-Sn-¨v H-cmÄ a-cn¨p c-−vt]-À- Kp-cp-Xcmh-Ø-bn sIm√-t¶mSv: Im-dv \n-b{- ¥-Ww hn-´v ]-\b - n-en-Sn-®v H-cmƒ a-cn®p. ap-Xe-aS- ]-≈w kz-tZ-in ap-kvX - ^ (20) B-Wv a-cn-®Xv. c-≠v t]¿-°v Kp-cp-Xc - a - m-bn ]-cn-t°‰p. Im-Pmlp-ssk≥, D-kv-am≥ F-∂n-h¿-°v Kp-cp-X-cam-b ]-cnt°‰p. C∂-se cm-{Xn 9.30 \mWv kw-`hw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰ Im-Pmlp-ssk-s\ ]m-e°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-

bnepw D-kv-am-s\ sIm√-t¶m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw {]th-in-∏n®p. s]-cn-tßm-´v-Im-hv h-≈p-hI - p-≠n-\v k-ao-]w tdm-Ucn-In-ep-≈ ]-\-bn¬ C-h¿ k©-cn-® Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. s\-∑m-d-bn-ep-≈ _-‘p-ho´n¬ t]m-bn ap-X-e-a-S-bn-te-°v aS-ßp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-ISw. sIm√-t¶m-Sv t]m-en-kv tIsk-SpØp.

`-h-\\nÀ-am-W ]-²-Xn; Xp-I hn-X-c-Ww C-¶v ]m-e-°m-Sv: \yq-\-]-£ t£-a h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ hn-[-h-Iƒ°p-f-f `-h-\ \n¿-Ωm-W ]-≤-Xnbn¬ A-t]-£n-® 14 t]¿-°v C∂v B-Zy-K-Up hn-X-c-Ww sNøpw. I-e-Iv-S-td-‰n¬ cm-hn-se 11 \v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. F.-Un.-Fw. F≥ sI B‚-Wn A-[y-£-X h-ln-°pw. 2,00,000 cq-]-bm-Wv H-cp Kp-W-t`m-‡m-hns‚ ho-Xw. 40,000 cq-]-bm-Wv BZy-K-Up-hm-bn hn-X-c-Ww sN-øp∂-Xv.-

ap≥-a{- ¥n hn kn I-_o¿, kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.-F, sI.-]n.kn.-kn sk-{I-´d - n-am-cm-b ]n sP ]u-tem-kv, hn sI {io-IW - vT≥, kn N-{μ≥, d-jo-Zv I-Wn-t®-cn, A-Uz. Ip-i-e-Ip-am-c≥, hn-ftbm-Sn th-Wp-tKm-]m¬, bp.-Un.F-^v Pn-√m sN-b¿-am≥ F cm-akzm-an A-\p-tim-N-\-tbm-KØn¬ kw-km-cn-®p.sI.-]n.-kn.-kn {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥, kv] - o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥, sI.-]n.-kn.-kn sk-{I-´-dn s\-øm-‰n≥-I-c k- ]n sI \m-cm-b-W-s‚ \ncym-W-Øn¬ A-\p-tim-N-n®v k¿-h-I-£n \SØnb tbm-Kw Pn-√m \¬ ]-s¶-Sp-Øp.tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Pn-Ã-bn a-g-¡m-e]qÀ-h ip-No-I-c-W Imw-]-bn-\v C-¶v Xp-S-¡w ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ a-g-°m-e tcm-K-{]-Xn-tcm-[-Øn-\pw \n-b{¥-W-Øn-\pw, a-g-°v sXm-´p-apºp-f-f ]-cn-k-c-ip-No-I-c-W-Øn\pw C-∂v Xp-S-°w Ip-dn-°pw. Xm-a-kn-°p-∂ ho-Spw ]-cn-k-chpw tPm-en-ÿ-e-ß-fpw Hm-^okp-I-fpw hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\ß-fpw s]m-Xp-ÿ-e-ß-fpw amen-\y-ap-‡-am-°p-∂-Xn-\v F-√mh-cpw k-l-I-cn-°-W-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ Adn-bn-®p. a-g-°m-e ]q¿-Δ ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-߃ Du¿-÷n-X-ambn \-S-∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambm-Wv Pn-√-bn-ep-S-\o-fw {Xn-X-e ]-©m-b-Øp-I-fp-sS k-l-I-cW-tØm-sS ip-Nn-Xz-Imw-]-bn≥ \-S-°p-∂-Xv. F-√m k¿-°m¿,

Npcp¡¯nÂ

Iu¬-k-enMv \-S-¯n

knänMv C¶v

{io-Ir-jv-W-]pcw: I√ph-gn s\-lv-dp _me-P-\ k-Jy-Øn¬ 1972 h-tc-bp-≠m-bn-cp-∂ {]-h¿Ø-I¿ H-Øp-tN¿-∂p. tI{μ˛kwÿm-\ k¿-°m¿ h-Ip∏p-I-fn-epw hnhn-[ hy-hkm-b ta-J-e-I-fnepw {]-h¿-Øn-°p∂-h-cm-Wnh¿. H-‰-∏m-ew bq-\nb≥ k-l-Im-cn t^m-dw I¨-ho\-dm-bn-cp-∂ hn Pn kp-Ip-amc≥, ap≥ k-l-Im-cnbpw H-‰-∏m-ew bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn-bp-am-bn-cp∂ hn Pn hm-a-tZh≥, ap≥ {]knU‚ v {]-`m-I-c≥, kn cm-PtKm-]me≥, Sn Ip-™n-IrjvW≥, ]n tk-Xp-am-[h≥, sI hm-kp-tZ-h≥ kw-km-cn®p.

]m-e° - mSv: H-‰∏ - m-ew F-k.v B¿.sI \-Kd- n¬ am-Xt- »-cn {]-`mIc-s‚ a-I≥ {]-Po-jv (22) sIm√s∏-´ tI-kn¬ {]-Xn am-Xt- »-cn tIi-hs - ‚ a-I≥ a-Wn-IW - T v ≥ (25) s\ ]m-e° - m-Sv H∂mw A-Uo-jW¬ sk-£≥-kv tImS-Xn sh-dpsX-hn´p. {]-Xn a-Wn-IW - vT≥ ÿnc-am-bn a-Zy-]n-®ph-∂v ho-´n¬ _l-fw sh-°p-∂-Xn-s\-∏-‰n sIm√-s∏-´ {]-Po-jv a-Wn-IW - vTt\m-Sv tNm-Zn-®X - n-ep-≈ hn-tcm-[w h-®v {]-Xn a-Wn-IW - vT≥ 2011 P-\ph-cn 10 \v {]-Po-jn-s\ X-e° - S- n-®v sIm-es - ∏-Sp-Øn F-∂m-Wv tIkv. {]-Xn-°v th-≠n AUz. Fw sI sam-bvX - o≥-Ip´n, AUz. Sn Fw A-–pƒ d-joZv, AUz. ]n hn kp-`m-jv lm-Pc - mbn.

`q-´m-\n-te-°v bm-{X-Xncn-°p∂ A-≠¿ 19 C-¥y≥ ^pSvt_mƒ So-w AwKw ]n bp sj-co-^n-\p≈ bq-Øv tIm¨{K-kv a-Æq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS [-\-klm-bw a-¶-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw F≥ tKm-Ip¬-Zm-kv ssIam-dp∂p

B‚ v d-kv-t‰md‚ v A-tkm-kntb-j\pw hr-μm-h≥ sa-Un°¬ dn-k¿-®v Nm-cn-‰v-_nƒ {Skv‰pw kw-bp-‡-am-bn {]tal tcm-K Nn-In-¬km Iu¨-knenw-Mv \S-Øn. Pn√m ]-©mb-Øv {]knU‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tUm. {]km-Zv ¢m-s -SpØp. F ap-lΩZv dm-^n A-[y-£-X h-ln®p. sI ]n P-b-{]-Imiv, _-io¿, Io¿-Øn Ir-jvW≥, X-¶∏≥, hn i-¶-c-\m-cm-bW≥, Fw cmP-≥, hn cm-P-ti-Jc≥, apc-fn ]]m-e-°m-Sv : tI-cf tlm-´¬ s¶-Sp-Øp.

\ tbm-K-Øn¬ Imw-]-kv- {^-≠v Hm-^v- C-¥y Pn-√m {]-kn-U‚ vB-cn-^v- ap-l-Ω-Zv-, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw P-lm-\ sj-dn≥, \m-jW¬ hp-sa≥-kv- {^-≠v Pn-√m IΩn-‰n saw-_¿ en-^m-^-Xv- kwkm-cn-®p.-

"FÂ.]n.Pn. ss]-¸v sse³: ]-»n-Iv ln-b-dnMv kp-Xm-cy-am¡Ww' ]m-e-°mSv: h-\w˛]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-Øn-s‚ \n¿-t±-i-a-\pk-cn-®v sIm-®n˛tIm-b-º-Øq¿ F¬.]n.Pn. ss]-∏v sse-\p-ambn _-‘-s∏-´ ]-ªn-Iv ln-b-dnwKv 21 \v cm-hn-se 11 \v I-e-t{Œ‰n¬ \-S-Øp∂-Xv kp-Xm-cy-as√∂pw _m-[n-°-s∏-Sp-∂ Bfp-I-tfbpw {Km-a-]-©m-b-ØpI-tfbpw A-dn-bn-°m-sX-bmsW∂pw F¬.]n.Pn ss]-∏v sse≥ hn-Œnwkvv t^m-dw t\-Xm°ƒ Ip-‰-s∏-SpØn.

K-Xzw F-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p∂ am-\y hy-‡n-Iƒ D-S-s\ AwK-Xz-sa-Sp-°-W-sa-∂pw Cu ]≤-Xn-sb hn-P-bn-∏n-°-W-sa∂pw ]m-e-°m-Sv-C≥-tUm¿ kvt‰-Un-bw skm-ssk-‰n sN-b¿am≥ Iq-Sn-bm-b I-f-Œ¿ A-`y¿∞n-®p . tbm-KØ - n¬ Pn-√m ]-©m-bØv- {]-kn-U‚ v- Sn F≥ I-≠a - pØ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. sk{I-´-dn Sn B¿ A-P-b≥ \n¿-amW ]p-tcm-KX - n-bpw `m-hn ]-cn-]mSn-I-fpw hn-i-Zo-I-cn-®p. sI ]-¶Pm-£≥ I-©n-t°m-Sv C‚-kv{So-kv t^m-d-Øn-s‚ ]n-¥p-W hm-KvZ- m-\w sN-bvX - p.-

3

sIm-e-t¡-kv {]-Xn-sb sh-dp-sX-hn«p

{X-ta B-{i-b-°v P-\-\ k¿-´n^n-°-‰v e-`n-°p-I-bp-≈q-sh-∂v I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hn¬ ]-d™p. ]m-e-°m-Sv Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ \-S-Øp-∂ At\-z-j-W-Øn¬ Iu¨-kn-e¿am-cp-sS sam-gn-sb-Sp-°-W-sa∂pw B¿ \-S-cm-P≥ D-Ø-chn¬ ]-d-bp-∂-Xm-bn I-Ωo-j≥ hm¿-Øm Ip-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.-

Imw-]-kv- {^-−v tKÄ-kvao-äv- kw-L-Sn-¸n-¨p

Ip-«n-sb hn-«p-In-«m-\p-Å lc-Pn XÅn Xn-cq¿: `m-cy-sb a-sÆ-Æsbm-gn-®v Xo-s°m-fp-Øn sIm-∂ tI-kn¬ hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-∂ {]-Xn Ip-´n-sb hn-´p-In-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v \¬In-b lc-Pn tImS-Xn X≈n. H-‰-∏m-ew h-tcm-Sv kz-tZin No-\n-°-∏-d-ºn¬ c-Xojv Xn-cq¿ Ip-Spw-_-tIm-S-Xnbn¬ \-¬In-b l-c-Pn-bmWp sNe-hp k-ln-Xw X≈n D-Ø-c-hm-bXv. 2013 s^-{_p-h-cn 27\p cm{Xn ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn-se hm-S-I Izm-t´-gv-kn¬h-®v Xn-cq¿ _n.]n. A-ßm-Sn kztZ-in ]m-S-t©-c-n Zn-hy-sb a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-s°mfp-Øn sIm-∂p-sh-∂ tIkn¬ hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-∂ {]-Xn-bm-Wp c-Xo-jv. tI-

]m-e-°m-Sv- : C≥-tUm¿ kv-t‰Un-bw F-√m {]-h¿-Øn-I-fpw ]q¿-Øn-bm-°n Bdv am-kw sIm≠v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v Pn√m I-fŒ - ¿ sI cm-aN - {- μ≥.-sF.F.-F-kv. {]-kv-Xm-hn-®p. knhn¬ ]-Wn-Iƒ 90 i-X-am-\w ]q¿-Øn-bm-sb-∂pw ssh-Zyp-XoI-c-Ww, en-^v-‰v-, P-e-hn-X-c-Ww, F-kv.-Sn.-]n.-{]-h¿-Øn-Iƒ F∂n-h \-S-∂p sIm-≠n-cn-°-bmsW-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.G-I-tZ-iw 10 tIm-Sn cq-]-bpsS {]-h¿-Øn-Iƒ sN-bvX - p I-gn™p-sh-∂pw ]-Wn ]q¿vØ - n-bm°m≥ A-©p tIm-Sn Iq-Sn th≠n h-cp-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-

tcJ-bn s]¬Ip«n B¬Ip-«n-bm-bn; At\-z-jWw thW-sa¶v

Heht¡mSv kn.F³.F³. Nnäv-kn {Iat¡Sv Is−¯n ]m- e - ° m- S v : H- e - h - t °m- ´ p- f - f kn.- F ≥.- F ≥.- N n- ‰ v - k v ss{]h- ‰ v en- a n- ‰ - U n¬ c- P n- k v - t {Sj≥ h- I p- ∏ n- s e Nn- ´ n Hm- U n- ‰ dpw kw- L - h pw ]- c n- t im- [ - \ \- S - Ø n- b - X n¬ hym- ] - I {I- a t°- S p- I ƒ I- s ≠- Ø n. c- P n- à ¿ sN- ø m- Ø 23 Nn´n- I ƒ ÿm- ] - \ - Ø n¬ \- S Øp- ∂ - X m- b n {i- ≤ - b n¬- s ∏´p. c- P n- à - d p- I - s f- √ mw ]n- S ns®- S p- Ø p. 1982 se tI- { μ Nn´n \n- b - a w, tI- c - f Nn- ´ n dqƒkv 2012 F- ∂ n- h - b n- s e hy- h ÿ- I ƒ ]m- e n- ® p sIm- ≠ v am{X- t a Nn- ´ n- I ƒ \- S - Ø p- h m≥

kozhikode/PKD

am-bn ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\߃ Du¿-÷n-X-am-bn \-S-Øpw. k-aq-l-Øn-se F-√m hn-`m-Kw P-\-ß-fpw ip-No-I-c-W {]-h¿Ø-\-ß-fn¬ k-l-I-cn-°-Wsa-∂v Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^ok¿ tUm.-sI th-Wp-tKm-]m¬ A-dn-bn-®p.-

tIm-f-\n-hm-kn-IÄ-¡v Bw-_p-e³-kv hm-§m³ 15 e-£w ]m-e-°m-Sv: ]-d-ºn-°p-fw ss{S_¬ dn-k¿-hv B-Zn-hm-kn tImf-\n \n-hm-kn-Iƒ-°v Bw-_pe≥-kv hm-ßm≥ tI-{μ {]-Xntcm-[ a-{¥n F sI B‚-Wn-bpsS hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw 15 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn

{Km-a-hn-I-k-\-a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-dn-bn-®p. I-gn-™ Zn-h-kw sI kn tPm-k-^v ]-dºn-°p-fw Ip-cn-bm¿-Ip-‰n tIm-f\n-bn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn-bncp-∂p. B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v B-ip-]{Xn-bn¬ t]m-Ip-∂-Xn-\p-≈ Aku-I-cyw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn. tIm-f\n-bn¬ tcm-Kw _m-[n-®-h-sc Nn-In-’-°v sIm-≠p-t]m-Im≥ Bw-_p-e≥-kv C-√m-Ø Im-cyw Un.-F-^.-H bpw a-{¥n-bp-sS {i≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. XpS¿-∂v a-{¥n C-°m-cyw F sI B‚-Wn-sb A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. Xp-I A-\p-h-Zn-®p sIm-≠p-≈ I-Øv ]m-e-°m-Sv Ie-Iv-S¿-°v ssI-am-dn-bn-´p-≠v.-

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-20  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-05-20