Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PW

hntij§Ä DÂ-k-h-¯n-\v sIm-Sn-tbdn s]-cp-tßm-´p-Ip-dp»n: `-‡nkm-{μam-b A-¥-co-£-Øn¬ ]-cp-Øn-∏p-≈n Xr-Øm-a-c {Kmaw im-kv-Xm t£-{X-Øn-se {]Xn-jvTm-hm¿jn-tIm¬-k-h-Øn\v sIm-Sn-tbdn. C∂-se sshIo-´m-Wv D-¬-k-h-Øn-\v sImSn°q-d D-b¿-Ønb-Xv X{¥n A≠-em-Sn a-\ D-Æn \-ºq-Xn-cn-∏mSv sIm-Sn-tb-‰-Øn-\v Im¿-ΩnIXzw \¬In. Xp-S¿-∂v sIm-Sn-ac-®p-h-´n¬ ]-©-hm-Zy-ap-≠mbn. sh-Sn-s°´pw \-S∂p. C∂-se cm-hn-se \m-en-\v K-W]-Xn tlmaw, Xp-S¿-∂v k-l-{k-Ieiw, ssh-Io-´v B-Nm-cy-hcWw Xp-S-ßn-b N-S-ßp-Ifpw \SØn. C-∂v ap-X¬ D¬-k-h kam-]-\ Zn-\-am-b 17 h-sc Zn-hkhpw ssh-Io-´v {]-tXy-I ]-cn]m-Sn-Iƒ \-S-°pw. Im-gv-N-ioth-en, Hm-´≥-Xp≈¬, Xm-bºI, Nm-Iym¿-IqØv, hn-f-°mNmcw, Xm-{¥n-I N-S-ßp-Iƒ \r-Ø \r-Xy߃, ]-≈n-th-´, D¬-k-h-_en, B-dm-´v Xp-S-ßnb-h-bm-Wv hnhn-[ Zn-h-k-ß-fnse ap-Jy-]-cn-]m-Sn-Iƒ. 15 \v KW]-Xn t£-{X-tØm-S-\p-_‘n-®v \m-K-{]-Xn-jvT-bpw 16 \v ssh-Io´v 7.30 \v ]m-≠n-tafhpw sh-Sn-s°-´pw \-S-°pw. 17 \v cm-hnse 9.30 \m-Wv D¬-k-h k-am-]\w.

s]m-¦Â DÂ-k-hw 20 apXÂ

s]-cp-tßm-´p-Ip-dp»n: ]-cp-Øn∏p-≈n Im-hp-Xn-bmw-]-d-ºv am-cnb-Ω≥ t£-{X-Øn-se s]m¶¬ D¬-k-h-Øn-\v 20 \p Xp-S°-am-hpw. 20 \v ssh-Io-´v c-≠n\v tI-fn-]-‰v, 3 \v tIm-´p-Ipf-Øv \n∂pw a-lm-k-Xy-Ipw-`w \nd®v aq-∂v B-\-I-fp-tSbpw D-Sp°p-]m´v, ]-©-hm-Zyw, _m‚ v hm-Zyw, Ipw-`I-fn F-∂n-h-bpsSbpw A-I-ºSn-tbm-sS F-gps∂-≈n-°¬, 21 \v sN-cmw-Ip-fØp-\n∂pw io-then-tbm-sS Ipw-`w B-\-bn°¬, Xp-S¿-∂v a-d-hn-f°v, ssh-Io-´v G-gn-\v I√q¿ D-Æn-Ir-jv-W-\pw I√q¿ P-b\pw \-bn-°p-∂ Xm-bº-I, cm-{Xn 10 ap-X¬ D-Sp-°p-]m-´v F∂n-h \-S-°pw. 22 \v cm-hnse 10 \v s]m-¶¬ sh-bv-∏v, D-®bv-°v c-≠n-\v a-™ƒ-\o-cm-t´msS sN-cmw-Ipf-Øv Ipw-`w \n-aRvP-\w F∂n-h \-S-°pw. 23 \v cm-hn-se 8 \v k¿-∏-Im-hn¬ hnti-jm¬ ]q-PIƒ, cm-{Xn 8 \v ap-\o-iz-c≥ ]q-P F∂n-h \-S°pw. 22 \v cm-{ Xn 10 \v Km-\-tafbpw saKm-t jmbpw A-c-tßdpw.

Adnbn-¸pIÄ

sF.-F-kv.-Fw. _-lp-P-\ kw-K-aw

Xq-X `-K-h-Xn t£-{X-Øn-se Im-f-th-e B-tLm-jw

Xq-X ]q-cw C-¶v: Im-f-th-e I-a-\o-b-am-bn sN¿-∏p-f-t»-cn: Xq-X `-K-h-Xn t£-{X-Øn¬ H-cp am-k-am-bn \S-∂p-h-cp-∂ cm-am-b-W sXm¬∏m-h-Iq-Øv k-am-]-\-tØm-S-\p_-‘n-®v \-S-°p-∂ ]q-cw C-∂v B-tLm-jn-°pw. a-e-∏p-dw, ]m-e-°m-Sv Pn-√-Ifn-se X-´-I-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂v ssh-Io-´v 5 a-Wn-tbm-sS t£-{Xssa-Xm-\n-bn¬ F-Ø-n-t®-cp-∂ sN-dp-]q-c-߃, F, _n hn-`m-Kß-fm-bn In-g-tt°m-´pw ]-Sn™m-tdm-´pw A-`n-ap-J-am-bn \n-

e-sIm-≈pw. Xp-S¿-∂v 6 \v I-√q¿ cm-a≥-Ip-´n am-cm-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ {]-i-kv-X-cm-b hm-Zy-Iem-Im-c≥-am¿ A-Wn-\n-c-°p-∂ ta-fw \-S-°pw. 6.-30 \v B-cw-`n-°p-∂ Ip-S-am‰-Øn-\v ti-jw ]q-c F-gp-s∂≈n-∏pw 8 \v \-S-°p-∂ I-cn-a-cp∂v {]-tbm-K-tØm-sS ]q-cmtLm-j-Øn-\v k-am-]-\w Ip-dn°pw. Xn-¶-fm-gv-N \-S-∂ Im-f-them-tLm-j-Øn¬ hn-hn-[ tZ-iß-fn¬ \n-∂m-bn 50 e-[n-Iw C-

hÀ-WPm-e-Iw \-S-¯n

Nm- h - ° m- S v : ^- ≠ p- I ƒ e- ` n°m-X-m-b-tXm-sS Xo-c-tZ-i taJ-e-bn¬ a-g-°m-e-tcm-K {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ Xm-fw sX-‰p-∂p. kw-ÿm-\ ip-Nn-Xz an-j≥ 10,000 cq-]-bpw B-tcm-Ky-h-Ip∏v 10,000 cq- ] - b pw X- t ±- i - k zbw-`-c-W k-Ym-]-\-߃ 5,000 cq- ] - b pw hn- l n- X - s a- S p- Ø v 25,000 cq-]-bm-Wv hm¿-Uv H-∂n-

\v e-`n-®p-sIm-≠n-cp-∂-Xv. Cu kw- J y D- ] - t bm- K n- ® m- W v a- g °m-e-tcm-K-ß-sf {]-Xn-tcm-[n°m≥ hn-\n-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. ip- N n- X z {]- h ¿- Ø - \ - ß ƒ, t_m- [ - h ¬- ° - c - W sk- a n\m¿, Im- \ - I - f p- s S ip- N o- I - c Ww. P- e - t {km- X - k p- I ƒ tcmKm- W phn- a p- ‡ - a m- ° ¬ Xp- S ßn-b-h-bm-Wv a-g-°m-e-Øn-\p ap-ºm-bn \-S-∂p h-∂n-cp-∂-Xv.

F- ∂ m¬ C- Ø - h - W Cu ^≠p-Iƒ C-Xp-h-tc-bpw e-`y-ambn-´n-√. Kp- c p- h m- b q¿ Fw.- F ¬.- F . sI hn A-–p¬ Jm-Z¿ hn-fn-®p tN¿- Ø tbm- K - Ø n¬ P- \ - { ]Xn- \ n- [ n- I - f pw B- t cm- K y- h - I p∏v D-tZym-K-ÿ-cpw hn-j-bw D∂-bn-®p. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n- k v {]- X n- \ n- [ n- I ƒ tbm- K Øn¬ ]- s ¶- S p- ° m- Ø - X pw hn-

ta-cn-¡p-«n tPm-bn- C-cn-§m-e-¡p-S \-K-c-k-`m sN-bÀ-t]-gv-k³ c-s™-Sp-∏n¬ ta-cn-°p-´n tPmbn-bp-sS t]-cv- s_≥-kn tU-hnUv- \n¿-t±-in-°p-I-bpw B-t‚m s]-cp-ºn-≈n ]n¥m-ßp-I-bpw sN-bvX - p. sI. kp-am-tZ-hn-bp-sS t]-cvIm-©-\ Ir-jv-W≥ \n¿-t±-in°p-I-bpw hn sI k-c-f ]n¥mßp-Ib - pw sN-bvX - p. sU-]yq-´n Ie-Œ¿ Sn F d-ko-\ h-cW - m-[n-Imcn-bm-bn-cp-∂p. C-cn-ßm-e-°p-S aT-Øn-°-c 17-mw hm¿-Un-s\ {]Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂ ta-cn-°p-´n aT-Øn-°-c ap-≠m-S≥ ho-´n¬ tPm-bn-bp-sS `m-cy-bm-Wv.- G-Ia - Iƒ A-e≥-U {]-tPym-Xn-\n-tI-

X≥ aq-∂mw-h¿-j _n-cp-Z hnZym¿-Yn-\n-bm-Wv.- 17 h¿-jw kuZn A-td-_y-bn-epw c-≠v- h¿-jw tPm¿-Zm-\n-epw tPm-en sN-bv-Xncp-∂ ta-cn-°p-´n tPm-bn C-t∏mƒ C-cn-ßm-e° - p-S k-lI - c - W - Bip-]-{Xn-bn-se sl-Uv-t\-gv-kmWv.- tIm¨-{K-kn-\I - s - Ø [m-cW-b\ - p-kc - n-®v- B-Zy-L´- Ø - n¬ tkm-Wn-bm-Kn-cn-bpw c-≠mw L´-Øn¬ s_≥-kn tU-hn-kpwsN-b¿-t]-gv-k¨-am-cm-bn-cp-∂p. Cu Iu¨-kn-en-s‚ A-hk - m-\ L-´-Øn-em-Wv- ta-cn-°p-´n tPmbn \-Kc - k - ` - b - p-sS {]-Ya - h-\n-Xbm-bn sX-cs - ™-Sp-°s - ∏-´X - v.-

hm-b-\-im-e-IÄ \-thm-°m-\-¯n-sâ Pm-e-I-§Ä: -Fw Sn hm-kp-tZ-h³-\m-bÀ

Ah-[n-¡me ¢mkp-IÄ 15- ap-XÂ

kzm-K-Xw sN-bv-Xp

A-t±-lw. tZ-i-aw-K-ew ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v F≥. a-Wn-IWvT≥ B-[y-£y-X h-ln-®p. sI cm-[m-Ir-jv-W≥ F w.-F¬.F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-b n. hm-b-\im-em ÿm-]-I {]-kn-U‚ v F sI Sn sI Fw \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv, I-hn tZ-i-aw-K-ew cm-a-Ir-jvW≥, kw-hn-[m-b-I≥ Fw Pn iin, ]n F-kv e-£v-a-W≥, sI F≥ l-cn, ]n F-kv jm-\p, Sn Sn {]-`m-I-c≥, i-¶-c≥ \-ºq-Xn-cn∏m-Sv, Sn F-kv a-Ωn, F sP A-{ _-lmw, sI i-in-[-c≥, Fw kpIp-am-c≥ kw-km-cn-®p. kmw-kvIm-cn-I tLm-j-bm-{X-bp-≠m-b

Xr-iq¿: ]m-ºq¿ \q-dp¬ C-…mw a-{Z-k-bp-sS ]p-Xn-b sI-´n-Sw Im¥-]p-cw A-th-ew A-e-hn a-ivlq¿ B-‰ X-߃ Zp-B-tbm-sS D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-øn-Zv kn-dm-Pp-≤o≥ A¬-_p-Jm-cn, hc-hq¿ ap-l-bp-≤o≥ k-Jm-^n, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n k-Jm-^n, A–pƒ d-low k-Jm-^n kw-km-cn®p.

]m-e-°m-Sv: H-e-h-t°m-Sv Pw-Kvj≥ ap-X¬ Xm-Wm-hv h-sc-bp≈ tdm-Un¬ A-]-I-S-߃ ]Xn-hm-Ip-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw Hm-t´m-dn-£ C-hn-sS tdm-Un¬ \n-∂pw 20 A-Sn Xm-gv-N-bn-te-bv°v a-dn-™v \m-ep t]¿-°v Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Cu `m-K-sØ tdm-Un-s‚ ho-Xn-Ip-dhm-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-c-Wam-Ip-∂-Xv. tdm-Un-\v C-cp-h-ihpw h≥ Xm-gv-N-bm-Wv. C-Xp-aqew A-]-I-Sw D-≠m-bm¬ A-Xns‚ Kp-cp-X-cm-h-ÿ h¿-[n-°p∂p. c-≠p h-en-b hm-l-\-߃ H-tc-k-a-bw F-Xn¿-Zn-i-bn-eq-sS

j-ß-fp-sS ]-g-°-ap-s≠-¶n-epw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ A-[n-IrX¿ ssh-Ip-∂-Xv A-]-I-S-߃ Xp-S-cm≥ C-S-bm-°p-∂p. sI i¶-c-\m-cm-b-W-≥ ]m-e-°m-Sv Fw.-F¬-.-F B-bn-cn-°p-tºm ƒ C-Xp-kw-_-‘n-®v dn-t∏m¿-´v X-øm-dm-°m≥ B-h-iy-s∏-´n-cp∂p-sh-¶n-epw H-∂pw F-hn-tSbpw F-Øn-bn-√. C-hn-sS sdbn¬-th ta-¬v-∏m-ew Iq-Sn-bp-≈Xn-\m¬ sd-bn¬-th A-[n-Ir-Xcp-am-bn N¿-® sN-bv-Xv tdm-Uv hoXn-Iq-´p-∂-Xv {Zp-X-K-Xn-bn¬ \-S∏m-°-W-sa-∂m-Wv C-t∏mƒ ho≠pw B-h-iy-ap-b¿-∂n-´p-≈-Xv.-

kl-I-cW Bip-]{Xn Btcm-Ky-cw-K¯v amXrI: a{´n F ]n A\nÂIp-amÀ ]me-°mSv: Ipd™ Nne-hn¬ NnIn-’bpw tcmK-\n¿W sSÃp-Ifpw P\-߃°v \¬Ip∂ Pn√m kl-I-cW Bip-]-{Xn-bpsS {]h¿Ø-\߃ Btcm-Ky-cw-KØv amXr-I-bm-sW∂v Sqdnkw-˛-]-´n-I-PmXn t£a-a{¥n F ]n A\n¬Ipam¿ A`n-{]m-b-s∏-´p. It√-°mSv cmPo-hvKm‘n kl-I-cW Bip-]-{Xn-bn¬ tIm˛-Hm-∏-td-‰ohv kvIm≥ sk‚¿ DZvLm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p

At±-lw. tIm˛-Hm-t∏-td-‰ohv C≥^¿´n-en‰n ¢n\nIv kn ]n apl-ΩZv Fw.F¬.F DZvLm-S\w sNbvXp. Bip-]{Xn {]kn-U‚ v sI F N{μ≥ A[y-£X hln-®p. ]©m-bØv saº¿am-cmb Fw Ckva-bn¬, ]fl-Kn-co-i≥, ]n Fkv j_o¿ Aen, Imcm-Ip-dp»n Fkv.kn._n {]kn-U‚ v F≥ Znhm-I-c≥, _n.sP.]n eoU¿ B¿ tZhZmkv kwkm-cn-®p.

I-m-dn I-S-¯m³ {i-an-¨ ]-W-hpw tc-J-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn ]p-Xp-°m-Sv: Hm-∏-td-j≥ Ipt_-bp-sS `m-K-am-bn \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ I-m-dn¬ I-S-Øm≥ {i-an-® ]-W-hpw tc-J-I-fpw ]nSn-Iq-Sn. B-º-√q¿ tI-{μ-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ ssN-X-\y l-b¿ ]¿t®-gv-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn-embn-cp-∂p t]m-en-kv sd-bv-Uv \-SØn-b-Xv. t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ a-WØ-dn-™ D-S-s\ ÿm-]-\Øn¬ \n-∂pw ]-W-hpw tc-J-Ifpw Im-dn¬ sIm-≠p-t]m-Im≥ {i-an-°p-tºm-gm-bn-cp-∂p t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 8,500 cq-]-bpw c-≠v ap-{Z-]-{Xß-fpw c-≠v B¿.kn _p-°p-I-

fp-am-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØ-Xv. ÿm-]-\ D-S-a-k a-Æw-t]-´ I-tcm-´v A-`o-jv-Ip-am-dn-s\-Xntc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]mgm-bn-en¬ kz-Im-cy hy-‡n-bpsS ho-´n-epw t]m-en-kv Xn-c-®n¬ \-S-Øn.

A-j-d-^v, \-^o-k-°p-´n h-enb-I-Øv, Iu¨-kn-e¿-am-cm-b cm- P - e - £ v - a n, hn sI {io- c ma≥, X-l-kn¬-Zm¿ ]n hn cm-aZm- k v , B- i p- ] - { Xn kq- { ]- ≠ v tUm. F F an- \ n- t amƒ kwkm- c n- ® p. Kp- c p- h m- b q¿- ˛ - N m- h °m-Sv \-K-c-k-`-I-sf A¿-_≥ sl¬-Øv an-j-\n¬ Dƒ-s∏-SpØ- W - s a- ∂ v tbm- K w k¿- ° mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p.-

\nÀ-¯-em¡-Ww

ao-¦-c Ip-Sn-sh-Å-¯n ]p-gp-¡Ä; Un.-ssh.-F-^v.-sF. D-]-tcm-[w \-S-¯n

B-e-Øq¿: k¿-°m¿ Hm-^nkv Im-cy-ß-fn¬ ]uc-\v \n¿-hlW-hogv-N kw-`-hn-°p-tºmƒ am∏v F-gp-Xn-hm-ßp-∂ co-Xn hy-hÿ-I-fn¬ \n∂pw F-Sp-Øp-I-fb-W-sa-∂v t^m-dw t^m¿ I¨kyq-a¿ P-kv-‰n-kv tbm-Kw k¿°mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. cmPy D-S-a-ÿ\m-b ]u-c≥ A-Xnse Po-h-\°m-tcm-Sv am-∏v A-t]£n°p-I F∂-Xv i-cnbm-b \-S]-Snb√. ]u-c-Xz-an√m-Ø ImeØv A-\y-cm-Pm-°-∑m-cp-sS `-cW-Øn¬ D-≠m-°n-sh-® hy-hÿ-bm-Wn-sX∂pw tbm-Kw Nq≠n-°m-´n. tbm-K-Øn¬ ]n. inh-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln®p. sk-{I´-dn sI. ]-g-\n-a-e Fw cm-P-tKm-]m¬, sI X-¶-thep, ]n kn ]-t{Xmkv, ]n sI ap-lΩZv _-jo¿, sI F-kv e-£v-ao-\mcm-b-W≥ kw-km-cn®p.

sIm-√-t¶m-Sv: ao-¶-c Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v Io-gn¬ h-c-p-∂ Nn-°Wmw-]m-d, Xm-S-\m-d {]-tZ-i-ßfn-se ss]-∏v sh-≈-Øn¬ ]p-gp°-fpw am-en-\y-hpw I-s≠-Ønb-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Un.-ssh.-F^v.-sF. t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-´pIm¿ aw-K-ew-˛-tKm-hn-μm-]p-cw tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. Un.-ssh.-F-^v.-sF tªm-°v {]-kn-U‚ v sI k-t¥m-jv-Ipam¿, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F B¿ c-ta-jv t\-Xr-Xzw \¬In. Xp-S¿-∂v sIm-√-t¶m-Sv kn.sF tKm-Ip¬-Ip-am¿, F-kv.sF cm-[m-Ir-jv-W≥, cm-Pp F∂n-h-cp-am-bn kn.-]n.-Fw F¬.kn sk-{I-´-dn hn N-{μ≥, Un.-

[À-W \-S-¯n Xr-iq¿: Pn-√m k-l-I-c-W _m¶v I-e-£≥ G-P‚p-am-sc ]n-cn®p-hn-Sp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _m-¶n-\v ap-∂n¬ G-P‚p-am¿ [¿-W \-S-Øn. kn.sF.Sn.bp. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw sI hn jm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

Un.-ssh.-F-^v.-sFbpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ aw-K-ew-˛-tKm-hn-μm-]p-cw tdm-Uv D-]-tcm-[n-°p-∂p ssh.-F-^v.-sF tªm-°v {]-kn- h¿ \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ {]-ivU‚ v sI k-t¥m-jv-Ip-am¿, \w D-S≥ ]-cn-l-cn-°m-sa-∂ D-dF¬.-kn Aw-K-ß-fm-b B¿ hn- ∏n≥-ta¬ k-a-cw A-h-km-\n-∏nP-b-Ip-am¿, sI N-{μ≥ F-∂n- ®p.

ss{U-h-sd I-_-fn-¸n-¨v hm-l-\w X-«n-sb-Sp-¯ c-−pt]À ]n-Sn-bnÂ

hn-¯p hn-X-c-Ww

Im-f-th-e B-tLm-jn-¨p

sN¿-∏p-f-t»-cn: Im-cm-´p-Ip-dp»n B-dw-Ip-∂-Øv `-K-h-Xn t£{X-Øn¬ I-fw-]m-´v Xm-e-s∏m-enbp-sS k-am-]-\w Ip-dn-°p-∂ Imf-th-e B-tLm-jn-®p. cm-hn-se hn-ti-jm¬ ]q-P-Iƒ-°v ti-jw Xn-d, ]q-X≥ I-fn-tbm-sS Xp-S-°am-bn. ]-Sp-∏mw-I-fw, Im-cm-´p-Ipdp-»n, sN¿-∏p-f-t»-cn, N-f-h-d, Xq-ºm-b F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n∂p-≈ tZ-i-Im-f-Iƒ ssh-Io-´v t£-{X-Øn-se-Øn. Zo-]m-cm-[]p-kv-X-tIm¬-k-h-hpw am¿-tIz-kv A-\p-kv-a-c-W-hpw \-°v hm-Zyw, Xm-b-º-I, ta-fw tI-c-f tÃ-‰v sse-{_-dn Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v F-∂n-h-bp-≠m-bn. sNm-Δm-gv-N A-Uz. ]n sI l-cn-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ]p-e¿-s® Xm-e-s∏m-en, Im-f-°n¬ {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n sI l- ®p.-tI-c-f-Øn-se {]-ap-J ]p-kv- fn, N-hn-´p-I-fn F-∂n-h-tbm-sS cn-Ip-am¿ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. X-I {]-km-[-I-cm-b am-Xr-`q-an, Im-f-th-e-°v k-am-]-\-am-bn.F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿ ] a-e-bm-f a-t\m-c-a, Nn-¥ ]-ªnp-kv-X-Iw G-‰p-hm-ßn. tN-‰q¿ cm- t°-j≥-kv, F≥.-_n.-F-kv, {][m-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS I-hn-X `m-Xv _p-°v kv, H-eo-hv ]-ªnm-em-]-\-tØm-sS-bm-Wv ]p-kv-X- t°-j≥-kv, tI-c-f _p-°v {S-Ãv, tIm¬-k-h-Øn-\v {]m-cw-`w Ip-d ssI-c-fn _p-°v-kv ˛ tIm-gnn-®-Xv. tÃ-‰v sse-{_-dn Iu¨- t°m-Sv, k-a-X, im-kv-{X km-ln- sIm√-t¶mSv: s\√n-s‚ kw-`-ckn¬ F-Iv-kn. Aw-Kw ]n sI Xy ]-cn-j-Øv Xp-S-ßn 100 Hm-fw W hn-e 18 cq-]-bn¬ \n-∂v Inkp-[m-I-c≥ A-[y-£-X h-ln- Ãm-fp-Iƒ H-cp-°n-bn-´p-≠v. tem-bv-°v 19 cq-]-bm-bn D-b¿Øn F-∂v {]-Jym-]n-s®-¶n-epw A-Xv \m-fn-Xph-tc k-ssπ-tImbn-eq-sS hn-Xc-Ww sN-bv-Xn-´n]m-e-°mSv: kwÿm-\ Po-h-\-°m-cp-tSbpw A- F≥.Pn.H {^-≠v Pn√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. s√∂pw D-S≥ hn-Xc-Ww sN-ø[ym-]-I-cp-tSbpw i-º-f ]-cn-jv-Ic-Ww kw-_- tbm-K-Øn¬ Pn√m {]-knU‚ v sP B-tcmKyw W-sa-∂pw {io-\m-cm-b-W I¿‘n-® dn-t∏m¿-´v X-øm-dm-°p-∂-Xn-\p-≈ Im-emh- tPm-bv-k¨ A-[y-£-X h-ln®p. j-I-k-an-Xn sIm√-t¶m-Sv bq-\n[n \o-´n-X-c-W-sa-∂v ]Ømw i-º-f I-Ωo-j≥ kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw k-t\m-Pv F tPmbv, b≥ B-h-iy-s∏´p. k¿-°mcn-t\m-Sv A-`y¿-∞n-® km-l-N-cy-Øn¬ Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v A-–pƒ e-Øo^v, H-∂mw-hn-f s\¬-Ir-jn sNhn-e-°b-‰w aq-ew Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p-∂ Po-h- Pn√m I-Ωn-‰n-bw-K-ßfmb C N-{μ≥, \u^¬, c- øp-∂-Xn-\v D-g-hp-Iqen, hn-Øp\-°m-cp-sS {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂- hn-N-{μ≥, hn-\-b-Ip-am¿, Fw Un tPm-k^v, tU- hn-e, a-‰v A-\p-_-‘ Nn-e-hpXn-\v A-Sn-b-¥n-c-am-bn ap-gp-h≥ Po-h-\-°m¿-°pw hn-Uv B‚Wn, F-kv k-Xojv, {]-im-¥v \m-bn-Iv Iƒ F-√mw h¿-[ n-® km-l-NC-S-°m-em-izm-kw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v tI-c-f kw-km-cn-®p. cy-Øn¬ F-{X b pw th-Kw kw-

kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v C-S-¡m-em-izm-kw A-\p-h-Zn¡Ww

h-∂m¬ I-S-∂p-t]m-Im-\m-ImØ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. hm-l\w h-i-ß-fn-te-bv-°v Iq-Sp-X¬ H-Xp-°n-bm¬ Xm-tg-bv-°v ]-Xn°m-\p-≈ km-[y-X h-f-sc Iq-SpX-em-Wv. C-hn-sS Nn-e k-a-b-ßfn¬ hm-l-\-߃ ]m¿-°v sNbv-Xn-Sp-∂-Xpw K-Xm-K-X-°p-cp°n-\pw A-]-I-S-߃-°pw Im-cW-am-Ip-∂p-≠v. a-Æn-Sn-®n-epw C-hn-sS C-S-bv°n-S-bv-°v kw-`-hn-°m-dp-≠v. aÆn-Sn-®n¬ X-S-bm-\m-bn tdm-Uns‚ A-Sn-h-i-Øv sI-´n kw-c£n-®n-´p-≠v. tdm-Un-s‚ ho-XnIq-´-W-sa-∂ B-h-iy-Øn-\v h¿-

a¿- i - Ø n- \ n- S - b m- ° n. X- t ±- i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS Hm¨ ^- ≠ v D- ] - t bm- K n- ® v ipNo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ \S- Ø m≥ tbm- K w Xo- c p- a m- \ n®p. \-K-c-k-` D-]m-[y-£≥ amen- ° - p - f w A- ∫ m- k v A- [ y- £ X h- l n- ® p. sI hn A- – p¬Jm- Z ¿ Fw.- F ¬.- F .- ]- © m- b Øv {]- k n- U ‚p- a m- c m- b dw- e

n. cm-{Xn I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S∂p. H-cp-h¿-jw \o-fp-∂ ]-cn-]mSn-I-fm-Wv \-S-Øp-∂-Xv. ]m-e-°m-Sv: ss{U-h-sd I-_-fn∏n-®v hm-l-\w X-´n-sb-Sp-Ø c≠p t]¿ ]n-Sn-bn¬. ]m-e-°m-Sv tN-e-°-c: ssN-X-\y I-em-Im- \-K-c-Øn-se tem-Uv-Pn¬ ]m¿bn-I th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy- °v sN-bv-Xn-cp-∂ a-lo-{μ sskØn¬ kw-ÿm-\ hn-Øp-hn-X-c- tem Im¿, ss{U-h-sd I-_-fn-∏nW A-tXm-dn-‰n-bp-sS k-l-I-c- ®v X-´n-s°m-≠p t]m-b tIW-tØm-sS hn-Øp hn-X-c-Ww kn¬ a-t©-cn s]-cp-h-{ºw k\-S-Øn. s\-lv-dp bp-h-tI-{μ h- Pn eq-t°m-kv, Xr-iq¿ A-øf-≠n-b¿ hn kp-ao-jv hn-X-c- t¥mƒ ]p-Øq¿-I-c Np-fn-°mtWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ´n¬ cm-Po-hv F-∂n-h-sc-bm-Wv Ir-jv-W-Ip-am¿, sI kn P-b≥, Su¨ t\m¿-Øv kn.-sF B¿ ]n B¿ tcm-jn-Xv, cm-tP-jv, hn- l-cn-{]-km-Zn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ ss{Iw kv-Izm-Uv A-d-kv-‰v ]n≥ ]-s¶-Sp-Øp.

sse{_dn Iu¬-kn ]pkvX-tImÂkhw Xp-S§n

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

H-e-h-t¡m-Sv-þXm-Wm-hv tdm-Un A-]-I-S-§Ä ]-Xn-hm-Ip-¶p

^-−v e-`n-¨n-Ã; -tcm-K{]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä Xm-fw sX-äp-¶p

C-cn-ßm-e-°p-S: \-K-c-k-` sNb¿-t]-gv-k-\m-bn tIm¨-{K-kv Aw-Kw ta-cn-°p-´n tPm-bn-sb Xnc-s™-Sp-Øp. F¬.Un.F-^nse kn.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn aÆm¿°mSv: hnh-cm-h-Imi sI kp-am-tZ-hn-sb-bm-Wv- ta-cn{]h¿Ø-I¿°p-ff tZiob °p-´n tPm-bn ]-cm-P-b-s∏-Sp-ØnP\-Iob Iymº-bns‚ `mKb-Xv-. ta-cn-°p-´n tPm-bn-°v- 28 ambn hnh-cm-h-Imi cwKØv thm-´pw kp-am-tZ-hn-°v- H-º-Xv {]h¿Øn-°p-∂-h-cpsS Xmeq°vXe Iq´m-bvabpw in¬∏- thm-´pw e-`n-®p. _n.sP.]nbnim-ebpw \S-Øn. F≥.-kn.-]n.- se k-t¥m-jv- t_m-_≥, cm-Pn B¿.sF Pn√m tIm¿Un-t\-‰¿ kp-tc-jv- F-∂n-h-cp-tS-bpw Sn sI jm-Pp-hn-s‚-bpw thm-´p-Iƒ {io\n-hm-k≥ ]pXp-t»cn DA-km-[p-hm-bn. sP-bv-k¨ ZvL-m-S\w sNbvXp. Xmeq°v sNb¿am≥ Imknw Bem-b≥ sIm-cp-tº-cn Iu¨-kn¬ tbmK-Øn¬ lm-P-cm-bn-cp-∂n-√. XnA[y£X hln-®p. A®≥ amXyp, apPo_v a√n-bn¬, apcfo-[-c≥, Aao≥, sskX-h-en Imc-°m-Sv, A_vZp-d-ln-am≥, N{μ≥ X®-ºm-d kw_-‘n-®p. tbmK-Øn¬ Xmeq°v Xe kanXn sNb¿am-\mbn Iknw Bem-bs\ Xnc-s™-Sp-Øp. hnh-c-߃°v: 85478122696, sN-dp-Xp-cp-Øn: \m-´n≥-]p-d-ß9846507696. fn-se hm-b-\-im-e-I-fpw I-emk-an-Xn-I-fpw k-aq-l-sØ ]p-dwtem-I-hp-am-bn _-‘n-®n-∏v kmaq-ln-I \-thm-∞m-\-Øn-\v h-gn]me-°mSv: _nKv_-km¿ sbm-cp-°n-b-Xm-bn Fw Sn hmlb¿ sk°‚dn kvIqfnse π kvSp hn-Zym¿Yn-I-fpsS Ah- kp-tZ-h≥-\m-b¿ A-`n-{]m-b-s∏´p. Zr-iy-am-[y-a-ß-fp-sS A-Xn[n-°me ¢mkp-Iƒ 15- ap-X¬ {]-k-c-W-Øn-epw ]p-kv-X-I-hnXpS-ßp-sa∂v {]n≥kn-∏mƒ ev-]-\ Ip-Xn-®p-b-cp-∂-Xv hm-bAdn-bn-®p. \-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-s\-bm-Wv kq-Nn-∏n-°p-∂-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p. tZ-i-aw-K-ew {Km]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv e-∫ I- ao-W hm-b-\-im-e-bp-sS ]¬-‰nΩn-‰n dn-t∏m¿-´v {]-Im-cw l-b¿ \w Pq-_n-en B-tLm-j-߃ Dsk-°‚-dn-bn-se i-\n-b m-gv-N Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p {]-h¿-Øn-Zn-\w H-gn-hm-°m-\pw A-©v h¿-jw ]q¿-Øn-bm-°n-b F-√m Pq-\n-b¿ A-[ym-]-I-tcbpw ko-\n-b¿ B-°m-\p-ap-≈ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-sØ l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iqƒ So-t®-gv-kv ]m-e-°m-Sv: I-Ym-Im-c≥ K-{_nA-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn- tb¬ Km¿-jym am¿-tIz-kn-s\ ‰n kzm-K-Xw sN-bv-Xp. F-∂m¬ A-\p-kv-a-cn-®p sIm-≠p-f-f s s {]-th-i-\ X-kv-Xn-I Pq-\n-b¿ e-{_-dn Iu¨-kn¬ ]p-kv-X-t B-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w {]-Xn- Im¬-k-h-Øn-\v C≥-tUm¿ t tj-[m¿-l-am-Wv. Cu Xo-cp-am-\- Ã-Un-b-Øn¬ Xp-S-°-am-bn. ]pØn¬ \n-∂v k¿-°m¿ ]n≥-Xn- kv-X-tIm¬-k-h-hpw am¿-tIz-kv cn-b-W-sa-∂pw {]n≥-kn-∏¬-am- A-\p-kv-a-c-W-hpw tI-c-f tÃ-‰v cp-sS tPm-en `m-cw-Ip-d-®v an-\n- sse-{_-dn Iu¨-kn¬ {]-knkn-‰o-cn-b¬ Ãm-^n-s\ \n-b-an- U‚ v A-Uz. ]n sI l-cn-Ip-am¿ - m-S\ - w sN-bvX - p. ]p-tcm-Ka - °m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xz-cn-X- D-ZvL s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw \ I-em-km-ln-Xy kw-Lw Pn-√ m {]-kn-U‚ v F≥ cm-[m-Ir-jvk¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. -Pn-√m {]-kn-U‚ v sS-∂n- W≥ \m-b¿ am¿-tIz-kv A-\p-kv- {]-`m-jW - w \-SØ - n. s sIk¨ sl¿-Ω-s‚ A-[y-£-X- a-cW - n. U-bd - I - vS- ¿ Sn B¿ bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw kw-ÿm- c-fn F-Ivk \ J-Pm-©n B¿ cm-Po-h≥ D-Zv- A-P-b≥, kw-ÿm-\ I u¨kn¬ Aw-K-ß-fm-b sI F hnLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n `m-kv-I- iz-\m-Y≥, Fw Fw F _-° ¿, - ≥ kw-km-cn-® p. c≥, Fw kzm-an-\m-Y≥, A-\-¥- kn Sn Ir-jvW kn K-tW-jv F-gp-Xn-b {]n-b]-fl-\m-`≥, en-kn ]n tPm-k^v, hn-a¬ tPm-k-^v, kp-`m-jn- X _p-°v-kv {]-kn-≤o-I-cn-°pWn, tk-Xp-am-[-h≥, tKm-hn- ∂ - -B-Nm-cy- - F-∂ t\mh¬ tÃ-‰v sse-{_-dn Iu¨-k μ≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.-

hnh-cm-h-Imi in¸-ime \S¯n

]-´m-ºn: km-aq-ly Xn-∑-Iƒ bph-X \n-i-–-am-I-cp-Xv F-∂ sF.-F-kv.-Fw {]-Nm-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ _-lp-P-\ kw-K-aw 25 \v sshIo-´v 4 \v ]-´m-ºn-bn¬ \-S-°pw. kw-K-a-Øn-s‚ kw-Lm-S-I k-anXn cq-]o-I-c-W-tbm-Kw sF.-Fkv.-Fw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v bp ]n b-lv-bm-hm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F sI Cu-k-a-Z-\n A[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-K-ß-fm-b A-–pJm-Zn¿ I-S-h-\m-Sv, tUm. e-_o-Zv A-co-t°m-Sv kw-km-cn-®p. hn-hn[ h-Ip-∏v I¨-ho-\¿-am-cm-bn sI Sn A≥-km¿, sI F A-_q_-°¿, A-–p-k-e-^n, hn A–p-d-km-Jv, ]n sI A-–p-√, ico-^v am-ÿ, A-–pƒ P-eo¬ W-°m-f-tIm-e-߃ hn-hn-[ I- B-a-bq¿ Xn-c-s™-Sp-Øp.em-cq-]-ß-fp-tS-bpw hm-Zy-tLmj-ß-fp-tS-bpw A-I-º-Sn-tbmsS 10 \v t£-{X ssa-Xm-\n-bn-¬ ]-´m-ºn: F-kv.-_n.-F-kv skŒ¿ I-Ωn-‰n h¿-Æ-Pm-e-Iw \-SA-Wn-\n-c-∂p. ]m-\ A-Sn-b-¥n-c-Øn-\v ti- Øn. kw-L-Sn-®v ap-t∂-dm≥ hnjw sh-fn-®-∏m-Sv A-cn-sb-dn-™v j-b-Øn¬ D-a¿ A-lv-k-\n-bpw 10 a-Wn-tbm-sS Im-f-bn-d-°w Xp- Ip-´n-]m¿-en-sa‚ v D-kv-am≥ kS-ßn. Xp-S¿-∂v s]-cn-tßm-Sv Jm-^n-bpw \n-b-{¥n-®p. 22 \v ]mssl-kv-Iqƒ ]-©-hm-Zy So-an- e-°m-Sv \-S-°p-∂ ssJ-a k-tΩs‚ ]-©-hm-Zy-hpw 12.-30 \v ta-f- f-\w hn-P-bn-∏n-°m-\pw Hm-tcm hpw Xp-S¿-∂v 1.-30 \v Im-f-I-fn- bq-\n-‰p-I-fn-epw ssJ-a {]-Xo-I w ÿm-]n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. bpw \-S-∂p.-

13 sa-bv 2014 sNmΔ

sN-bv-X-Xv. {]-Xn-Iƒ Cu hm-l-\-Ønse ss{U-h¿ ta-∏-d-ºv kz-tZ-in jn-_p-hp-am-bn N-ßm-Øw kvYm-]n-®v hm-S-I-bv-°v hn-fn-®v X-angv-\m-Sv `m-K-sØ-√mw k-©-cn-®v cm-{Xn ]m-e-°m-Sv Pn.-_n tdm-Unep-≈ tem-Uv-Pn-ep-≈ ap-dn-sbSp-Øv Xm-a-kn-®p. ss{U-h¿ _m-Øv-dq-an¬ t] m-b X-°w t\m-°n Xm-t°m¬ s sI-h-i-s∏-Sp-Øn hm-l-\-hp-ambn tIm-b-º-Øq-cn-te-°v ap-ßn. ]n-∂o-Sv C-Ø-cw hm-l-\-߃

k-Pn eq-t°m-kv, cm-Po-hv hm-ßp-∂ kw-L-Øn-\v H-∂-c e£w cq-]-bv-°v ]-W-bw h-®p. H-∂-c am-k-tØm-fw kz-bw A-t\z-j-Ww \-S-Øn bm-sXmcp hn-h-c-hp-an-√m-Ø-Xn-s\ Xp-

S¿-∂m-Wv hm-l-\ D-S-a A-\o-jv t\m¿-Øv t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. Xp-S¿∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Ønem-Wv {]-Xn-I-sf \m-S-Io-b-ambn ]n-Sn-Iq-Sn hm-l-\w I-s≠-SpØ-Xv. t\m¿-Øv F-kv.-sF hn Fkv ap-c-fo-[-c≥, F.-F-kv.-sF Peo¬, F-kv.-kn.-]n.-H A-tim-Iv Ip-am¿, kn.-]n.-H B¿ In-tjm¿, e-£v-a-W≥, _m-_p F-∂n-h-cmWv A-t\z-j-W kw-L-Øn-ep≠m-bn-cp-∂-Xv.

ap-f-b-¦m-hv Im-f-th-e B-tLm-jn-¨p; ]q-cw C-¶v sN¿-∏p-f-t»-cn: h-≈p-h-\m-´nse D¬-k-h-߃-°v k-am-]-\w Ip-dn-®v sIm-≠v {]-kn-≤-am-b apf-b-¶m-hv Im-f-th-e B-tLm-jn®p. ]q-cw C-∂v B-tLm-jn°pw. \q-dn¬-]-cw C-W-°m-ftIm-e-߃ hn-hn-[ X-´-I-ßfn¬ \n-∂v t£-{X ssa-Xm-\n-bnse-Øn. hn-ti-jm¬ ]q-P-Iƒ°v t£-{Xw X-{¥n A-≠-em-Sn a-\-bv-°¬ D-Æn \-ºq-Xn-cn Im¿-Ωn-I-Xzw h-ln-®p. Xp-S¿-∂v A-Sn-b-¥n-c Xm-b-º-I, C-c-´-Xmb-º-I, tI-fn, sIm-ºv, ]-‰v F∂n-h \-S-∂p. cm-{Xn 12 a-Wn-tbmsS Im-f-{]-Z-£n-Ww B-cw-`n-®p.

s\Ãv kw`-c-Whn-e D-S³ \ÂIWw `-cn-® s\√n-s‚ ]p-X p°n-b hne {]-Im-cw I¿-j-I¿-°v sIm-SpØp-Xo¿-°-W-sa ∂ pw Aan-X ]en-i \¬-I n hm-bv-]-sb-Spt°-≠ A-h-ÿ-bn-te-°v I¿jI-sc X-≈n-hn-S-cp-s X∂pw B-h-iy-s∏´p. tbm-K-Øn¬ {]-knU‚ v kn hn-P-b≥ A-[y-£-X h-ln®p. F-kv.F≥.Un.]n sIm√-t¶m-Sv bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v B¿ A-chn-μm-£≥, bq-\n-b≥ sk-{I´dn F F≥ A-\p-cmKv, F-kv Znhm-Ic≥, i-io-h≥, Ir-jv-W≥ kw-km-cn®p.

]-c-p-Øn-∏p-≈n Xr-Øm-a-c {Km-aw im-kv-{Xm t£-{X-Øn¬ C-∂-se ssh-Io-´v \-S-∂ D¬-k-h sIm-Sn-tb-‰v Im-f-bn-d-°w a-Wn-°q-dp-Iƒ \o- tbm-sS Xm-ew F-gp-s∂-≈n-∏pw ≠p-\n-∂p. C-∂v D-®-bv-°v ]q-cm- 75 e-[n-Iw hm-Zy I-em-Im-c≥tLm-j N-S-ßp-Iƒ B-cw-`n- am¿ ]-s¶-Sp-°p-∂ ]-©m-cn-ta-f°pw. tX-cp-I-fp-sS A-I-º-Sn- hpw \-S-°pw.-


{]mtZ-inIw

13 sa-bv 2014 sNmΔ

F-kv.F-kv.FÂ.kn. hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-X-Ip¿-in: C-e-{Œn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn-se 11 sIhn sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-]-Wn- \S-°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v cm-hn-se 9 ap-X¬ ssh-Ip-t∂-cw 5 h-sc ]-g-b hn-t√-Pv, N-f-h-d, ]p-enbm-\w-Ip-∂v, Xr-°m-c-a-Æ, ]pfn-¥-d, X-cp-h-t°m-Ww, Ip-´mSw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ssh-ZypXn ap-S-ßp-sa-∂v A-kn-Â v F-≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn

„]me-°m-Sv K-h. tam-b≥-kv

F¬.]n. kv-Iqƒ: A-h-[n°me Nn-{X-I-em-Iymw-]v˛10.00 „]m-e-°m-Sv \qd-Wn {Ku-≠v: AJn-e tI-c-f sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v˛4.30 „]m-e-°m-Sv C≥-tUm¿ kv-t‰Unbw: Pn√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-kv-X-tIm¬-k-hw˛10.00 „Xmtc-°m-Sv \-h-cw-Kv lmƒ: {Ko-jv-aIm-e Ip-´n-I-fp-sS \m-SI-I-f-cn˛10.00 „F≥.Fw.B¿ lmƒ ]m-e°mSv: apkvenw k-¿-ho-kv ssk-ssk-‰n- ]m-e-°m-Sv Su¨ bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ al√v kw-K-a-hpw F-kv.Fkv.F¬.-kn. D-∂-X hn-P-bnIsf B-Z-cn-°-epw˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

l-bÀ sk-¡³Udn A-[ym-]-I- \n-b-a\w

F-kv.F-kv.F¬.knbn¬ anI® hn-P-bw t\Sn-b-h¿°p-≈ am-Øq¿ ]-©m-b-Øv a-μw-]p-≈n P-\i-‡n B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s‚ D]-lmcw kwÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv F lm-dq¨ \¬Ip∂p

]n.F-kv.kn. s{S-bv\nMv skâÀ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp A-K-fn: I¬-°-≠n sd-bn≥t_m bq-Øv ¢-∫n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ A-´-∏m-Sn-bn¬ F-kv-.F-kv-.F¬-.kn. ]-co-£-bn¬ anI-® hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf B-Z-cn-®p. ¢-_v {]-kn-U‚ v tPm-jn hm-cn-°m-´v A-[y-£X h-ln-® tbm-Kw F≥ jw-kp±o≥ Fw.F¬-.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n-.F-kv.kn s{S-bn\nMv sk‚-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\hpw C-tXm-sSm-∏w \-S-∂p. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ hn-I-

]m-e-°m-Sv: _n-Kv _-km¿ lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ l-b¿ sk-°≥Udn hn-`m-KØn¬ Cw-•o-jv, I-W-°v, tImta-gv-kv, I-w]yq-´¿ k-b≥-kv, tkm-tjy-m-f-Pn F-∂o hn-j-bß-fn¬ Zn-h-k- th-X-\m-Sn-ÿm\-Øn¬ A-[ym-]-I-sc \n-b-an°p-∂p. a-Xn-bm-b tbm-Ky-X-bp≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ F-√m A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-lnXw 15\v Im-e-Øv 10 a-Wn-°v IqSn-°m-gv-N-°m-bn lm-P-cm-h-W- sIm-√-t¶m-Sv: tª-Uv am-^n-Isa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p. fp-sS {]-h¿-Ø-\w ho-≠pw kPo-h-am-hp-∂p. sIm-√-t¶m-Sv, apX-e-a-S, h-S-h-∂q¿, ]-√-»-\, sIm-Sp-hm-bq¿ F-∂o ta-J-e]p-Xp-t»-cn: Hm-bn-kv-I C‚¿tI-{μo-I-cn-®m-Wv am-^n-b-I-fp\m-j-W¬ I-©n-t°m-Sv Nm-]v- sS {]-h¿-Ø-\w k-Po-h-am-hp‰¿, C≥-ssk-‰v tlm-fn-kv-‰n-Iv ∂-Xv. hm-bv-]-bv-°v ]-Ww \¬sk‚¿ F-∂n-h-bp-sS B-`n-apIn A-[n-I ]-Ww Cu-Sm-°p-IJy-Øn¬ h-\n-X-Iƒ-°m-bn ]- bpw ÿ-ew c-Pn-ÿ sN-bv-XpØv Zn-h-k-sØ tbm-K So-t®-gv- hm-ßp-I-bpw sN-°v eo-^v hmkv {S-bn-\nMv Iymw-]v kw-L-Sn- ßn-b ti-jw hm-bv-] A-S-®p ∏n-°pw. ]p-Xp-t»-cn Ip-cp-Sn-°mSv C≥-ssk-‰v tlm-fn-kv-‰n-Iv sk‚-dn¬ \-S-°p-∂ Iymw-]v 14 \v B-cw-`n-°pw. hn-h-c-߃-°v: 9446583106.

k-\-{]-h¿-Ø-\-ß-fpw Im-bn-I D-∂-a-\-hpw e-£y-an-´v sd-bn≥t_m ¢-_v hn-`m-h-\w sN-bv-Xn´p-≈ C-cp-]-Xw-K-ß-f-S-ßn-b Pq-\n-b¿ So-an-t‚-bpw ]-Xn-\-©v Aw-K-ß-f-S-ßn-b h-\n-Xm hnMn-t‚-bpw {]-h¿-Ø-\-ß-fpw CtXm-sSm-∏w Xp-S-ßn. hn-Zym¿-YnI-fm-b Zn¬-tl-jv-, tPm-Wn kv‰o-^≥ D-]-lm-cw G-‰p-hm-ßn. tªm-°v ]-©m-b-Øv saw-_¿ Fw B¿ k-Xy-≥, kp-_n≥ tkhy¿ kw-km-cn-®p.

Ip-g¬-a-μw: am-Øq¿ ]-©m-bØn-se a-μw-]p-≈n P-\-i-‡n B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn. hn-P-bn-Iƒ-°v A-\p-tam-Z-\-hpw I-cn-b¿ ssKU≥-kv ¢m-kpw kw-L-Sn-∏n-®p. ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ - v ]n hn tam-l≥-Zm-kn-s‚ A-[y£-Xb - n¬ kw-ÿm- \ - A-[ym-]I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv F lmdq¨ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. s]mXp-hn-Zym-e-b-ß-fpw k-aq-l-hpw hn-j-b-Øn¬ F lm-dq-¨ ¢msk-Sp-Øp. ]-©m-b-Øv Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI cm-[mIr-jv-W≥, cm-Pv-Ip-am¿, k-Xojv, D-Æn-Ir-jvW - ≥kw-km-cn-®p.

kozhikode/PKD

kvamÀ-«v ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â A-dn-bn-¸v \ÂIm-¯Xv Zp-cn-X-am-bn s\-√n-bm-º-Xn: B-tcm-Ky C≥jq-d≥-kv kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp°p-∂-Xp kw-_-‘n-® A-dn-bn∏v ap≥-Iq-´n \¬-Im-Xn-cp-∂-Xv D]-t`m-‡m-°ƒ-°v Zp-cn-X-am-bn. s\-√n-bm-º-Xn ]-©m-b-Øn-se ]-Xn-aq-∂p hm¿-Up-I-fn-se kvam¿-´v Im¿-Uv hn-X-c-W-am-Wv P\-߃ A-dn-bm-sX t]m-b-Xv. hn-hn-[ F-kv-t‰-‰v {]-tZ-i-ßfn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ]-´n-I PmXn-˛ ]-´n-I h¿-K-apƒ-s∏-sS-bp≈ tXm-´w sXm-gn-em-fn-I-fpƒs∏-Sp-∂ P-\-߃-°p-≈ kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp-°-em-Wv Rmb-dm-gv-N B-cw-`n-®-Xv.

tbm-K So-t¨-gv-kv s{S-bv\n§v

A-h-[n-¡m-e ¢m-kv

]m-e-°m-Sv: sIm-Sp-hm-bq¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ A-h-[n-°m-e ¢m-kp-Iƒ 15 apX¬ B-cw-`n-°pw. ]m-e-°m-Sv: Ip-a-c-]p-cw K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se c-≠mw h¿-j l-b¿ sk-°≥U-dn ¢m-kp-Iƒ 19\v B-cw-`n°p-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn®p.

sIm-√-t¶m-Sv: sIm-√-t¶m-Sv-˛- ]pXp-\-K-cw {]-[m-\ ]m-X-bn¬ hS-h-∂q¿ PMv-j-\v k-ao-]w I√ym-W a-fi-]-Øn-se am-en-\yw tdm-U-cn-In¬ \n-t£-]n-°p∂-Xv Xp-S-cp-tºm-gpw ]-©m-bØv A-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sbSp-°p-∂n-√. I-√ym-W a-fi-]Øn¬ am-en-\y kw-kv-I-c-W πm‚ v ÿm-]n-°p-I-tbm am-en\y-߃ Ip-gn-®p-aq-Sp-I-tbm sN-

øp∂n√. hn-hm-lw, a-‰v hn-ti-j-߃ I-gn-™m-ep-≠m-hp-∂ `-£-W th-kv-‰v, C-e-Iƒ, C-d-®n-I-jv-W߃ F-∂n-h tdm-U-cn-In-¬ \nt£-]n-°p-∂-Xn-s\-Xn-sc \m-´pIm-cpw cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. tdmU-cn-In¬ \n-t£-]n-°p-∂ amen-\y-߃ Zp¿-K-‘w h-an-°p-Ibpw No-™v A-fn-bp-∂-tXm-sS C-Xp-h-gn-bp-≈ bm-{X-bpw Zp- -

CXn\p Imc-Ww. kv-{Xo-I-sf Imcy-߃ - G¬∏n®m¬ ]-en-ibpw ap-X-epw e-`n-°pw -F-∂-XmWv am-^n-If - p-sS I-W° - v Iq-´¬. h-´n ]-en-i, ao-‰¿ ]-en-i F∂o t]-cn¬ ho-≠pw ]-en-i CuSm-°p-∂-p. ÿ-ew, ho-Sv F-∂n-h c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xp hm-ßn-b tijw C-h¿ kz-¥-am-°p-I-bm-Wv. C-Xn-\-Iw tª-Uv am-^n-b-I-fpsS {]-h¿-Ø-\-Øm¬ sIm-√t¶m-Sv, h-S-h-∂q¿ ta-J-e-I-fn¬

4 t]¿ a-cn-®-Xm-bn ]-d-bp-∂p. hoSpw ÿ-ew \-„-s∏-´-h¿ G-sdbpw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \-¬-Inbm¬ `o-j-Wn-bpw ho-´p-Im-sc A-]-am-\-n-°-ep-am-Wv ^-ew. hmbv-] F-Sp-Ø-h¿ hm-bv-] Xp-Isb-°mƒ c-≠n-c-´n \¬-In-bn-´pw ho-≠pw am-^n-b-I-fp-sS `o-£Wn-sb Xp-S¿-∂v B-fl-l-Xy h°n-se-Øn \n¬-°p-I-bm-Wv. h-S-h-∂q¿ ]-©m-b-Øn-epw sIm-√-t¶m-Spw kv-{Xo-Iƒ hm-bv-

s]-cp-t§m-«p-Ip-dp-Ènbn Ip-Sn-sh-Å hn-Xc-Ww ]p-\-Øm-]n-¡m-\m-bnÃ

s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: PMv-j\n-epw k-ao-] {]-tZ-i-ß-fn-epw X-S- -s∏-´ Ip-Sn-sh-≈ hn-X-cWw ]p-\-ÿm-]n-°m-\m-hm-sX A-[n-Ir-X¿ Ip-g-ßp-∂p. I-gn™ H-cm-gv-N-tbm-f-am-bn `m-Kn-Iam-bm-Wv C-hn-sS Ip-Sn-sh-≈ hnX-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv. Im-e-∏-g°w _m-[n-® ss]-∏p-sse-\p]m-e-°m-Sv: 60 Zn-h-kw {]m-b-ap- Iƒ s]m-´p-∂-Xm-Wv A-[n-Irf-f {Km-a-{]n-b C-\-Øn¬-s∏-´ X¿-°v X-e-th-Z-\-bm-hp-∂-Xv. `m- c - X - ∏ p- g - t bm- S - \ p- _ - ‘ n- ® pap-´-t°m-gn-I-sf 90 cq-] \n-c°n¬ 15\v cm-hn-se 10\v s]m¬- ≈ Rm-h-fn≥-I-S-hv ]-ºv lukn¬ \n-∂m-Wv s]-cp-tßm-´p∏p-f-fn ar-Km-ip-]-{Xn-bn¬ \nIp-dp-»n PMv-j-\n-te-°pw k-ao∂pw hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v sh-‰-dn-\-dn k¿-P≥ A-dn-bn-®p. ] {]-tZ-i-ß-fn-te-°pw Ip-SnB-h-iy-ap-f-f-h¿ t]-cv c-Pn-ÿ sh-≈w F-Øp-∂-Xv. 50 h¿-j-Øn-te-sd ]-g-°-apsN-ø-Ww. t^m¨ : 9447514≈ Rm-h-fn≥-I-S-hv Ip-Sn-sh-≈ 609. ]-≤-Xn \-ho-I-cn-°m-\p-≈ {i-aw Xp-S-cp-I-bm-Wv. G-Xm-\pw Zn-hF¬.Fk-߃-°v ap-ºv ]-ºv lu-kn-\v kv.F-kv. k-ao-]w \-ho-I-c-W {]-hr-Øn]-co-£bp-am-bn _-‘-s∏-´v B-Zy-L-´ bn¬ hnP-bn-® \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®n-cp-∂p. a]n \μ-\ g-sb Xp-S¿-∂v `m-c-X-∏p-g-bn¬ (\-Sph-´w \o-scm-gp-°v i-‡-am-b-Xn-s\F.Fw.-F- Øp-S¿-∂v \-ho-I-c-W {]-hrØn- Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿¬.]n. kv-Iqƒ)

ap-«-t¡m-gn hn-X-c-Ww

Øn-h-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-g-bn¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ ^n¬-´¿ kw-hn-[m-\w {]-tbm-P\-c-ln-X-am-Wv. ]p-g I-e-ßn a-dn™m¬ Ip-Sn-sh-≈-Øn¬ am-en\y-w I-e-cp-∂-Xv ]-Xn-hm-sW∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Im-e]-g-°w t\-cn-´ ss]-∏p-Iƒ h-gnsb-Øp-∂ Ip-Sn-sh-≈w ]-et∏m-gpw C-X-c B-h-iy-߃-°v D-]-tbm-Kn-t°-≠ K-Xn-tI-SmWv D-≠m-hp-∂-sX-∂pw \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p. ]-©m-b-Øv Hm^nkv, _-kv Ãm≥Uv PMv-j≥, hn-Zym-e-b-߃, B-ip-]-{Xn Dƒ-∏-sS-bp-≈ tI-{μ-ß-fnte°v ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂pw s]m-Xp-Sm∏p-I-ƒ ÿm-]n-®n-´p-≠v. C-cp-\q-dn-¬-]-cw Kp-W-t`m‡m-°ƒ-°v ]-≤-Xn {]-Im-cw Ip-Sn-sh-≈ I-W-Ivj≥ \¬-Inbn-´p-s≠-∂m-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂Xv. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS Iogn-ep-≈-Xm-Wv Rm-h-fn≥-I-S-hv Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn. PMv-j-\nep-≈ Sm-¶n-te-°v sh-≈w ]ºnMv \-S-Øn-bm-Wv t\-c-sØ D]-tbm-‡m-°ƒ-°v hn-X-c-Ww \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. km-t¶-Xn-I

\-I-sØ tkm-Un-bw em-_p-Isf-√mw {]-h¿-Ø\ -- - k-÷-am°p-sa-∂p ]-d-s™-¶n-epw P-etc-J-bm-hp-I-bm-Wv. Zo¿-L-Zq-c k¿-ho-k-S-°w \-S-Øp-∂ hml-\-߃ cm-]-I-e-t\y h-∂p t]m-hp-∂ kv-‰m≥Un¬ bm-{X°m-cpw hn-Zym-¿-Yn-I-fp-am-bn Bbn-c-I-W-°n-\m-fp-Iƒ h-∂pt]m-hp-∂-Xm-Wv. a-g-°m-e-am-hp∂-tXm-sS kv-‰m‚n-se hym-]m-c ÿm-]-\-ß-tfm-Sv A-[n-Ir-X¿ A-\m-ÿ Im-´p-I-bm-sW-∂pw ]-d-b-p-∂p. tamjvSm°ƒ D≈Xn-\m¬ Nn-e hym-]m-cn-Iƒ kz¥w Nn-e-hn¬ sk-Iyq-cn-‰n-sb \n-b-an-®n-´p-≠v. Ãm≥Un-\p ]n≥-h-i-sØ {Sm-°p-I-fn¬ ta¬-°q-c-I-fn-√mØ-Xn-\m¬ a-g-s]-bv-Xm¬ bm{X-°m¿-°m¿ a-g-sIm-t≈-≠ ÿn-Xn-bm-Wv. a-g-sh-≈w ho-Wv Ip-´n-I-f-S-°-ap-≈ bm-{X-Im¿ Ãm≥Un-\-I-Øv sX-∂n-ho-gp∂-Xpw \n-Xy-kw-`-h-am-Wv. Ãm≥Un-\-I-ØmWv ssl-am-Ãv hnf-°v \n-e-sIm-≈p-∂-Xv. 8 hn-f°p-I-fp-≈ kv-Xq-]-Øn-s‚ 3 hnf-°p-Iƒ am-{X-am-Wv am-k-ßfm-bn I-Øn-bn-cp-∂-Xv. Zn-h-k߃-°p-ap-ºv ]q¿-W-am-bpw \ne-®p. \-K-c-k-` _-P-‰n¬ A-©v `m-K-ß-fn¬ Iq-Sn ssl-am-Ãv hnf-°p-Iƒ ÿm-]n-°p-sa-∂n-cns° tI-Sm-b-Xv \-∂m-°m-≥ \-

°n-b-Xv. ]p-Xp-°¬ hn-h-c-߃ s]mXp-ÿ-e-ß-fn¬ t\m-´o-kv {]Z¿-in-∏n-®v A-dn-bn-°p-sa-∂pw Hm-^nk¿ D-d-∏p \¬In. \n-e-hnse B¿.F-kv._n.-ssh. Im¿Up-Iƒ ]p-Xp-°m-\pw Im¿-Uv C-\n-bpw e-`n-°m-Ø \q-dp-I-W°n-\v P-\-߃-°v e-`n-°p-∂-Xn\p-≈ \-S-]-Sn-bp-≠m-h-W-sa∂pw Pn-√m πm-t‚-j≥ B‚ v P\-d¬ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ (F-®v.Fw.F-kv) P-\-d¬ sk-{I´-dn sI sP {^m-≥-kn-kv, tPmb‚ v sk-{I-´-dn hn F-kv {]-kmZv B-h-iy-s∏-´p.

l-am-bn Xo-cp-I-bm-Wv. tIm-gn th-kv-‰v, I-√ym-W a-fi-]-ß-fnse th-Ãv F-∂n-h h-S-h-∂q¿ ]©m-b-Øn-se tdm-U-cn-In¬ \nt£-]n-°p-∂-Xv X-S-bp-∂Xn\v ]-©m-b-Øv X-øm-dm-hp-∂n-√. kz-Im-cy hy-‡n-I-ƒs°Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø h-S-h∂q¿ ]-©m-b-Øn-s\-Xn-sc i‡-am-b {]-t£m-`w \-S-Øm≥ h-S-h-∂q¿ kz-Im-cy I√ym-W a-fi-]-Øn¬ \n-∂p-≈ H-cp-ßp-I-bm-Wv \m-´p-Im¿. amen\yw tdm-U-cn-In¬ \n-t£-]n-®n-cn-°p-∂p

\-ho-I-c-W-Øn-\v \-S]-Sn B-cw-`n-® Rm-h-fn≥-IS-hv ]-ºv lu-kv Im-c-W-߃ aq-ew Sm-¶n-te-°v sh-≈w ]-ºnMv \-S-Øm≥ I-gnbm-sX h-∂-tXm-sS hn-X-c-Ww t\-cn-´m-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-tXm-sS ss]-∏v s]m-´¬ cq£-am-bn. Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww X-S- -s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ b-Ym-ka-b-Øv X-s∂ A-[n-Ir-X-cp-sS

`m-K-Øv\n-∂pw \-S-]-Sn- kzo-I-cn®n-cp-∂p. F-∂m¬ H-cp `m-Kw \∂m-°n G-sd-I-gn-bpw ap-sº a-‰nS-Øv ss]-∏v s]m-´p-I-bm-Wv. Ime-∏-g-°w aqeam-Wv X-I-cp-∂ ss]-∏p-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°v e-£y-an-√m-Ø A-h-ÿ kr-„n-°-s∏-Sp-∂-Xv.

] \-¬-In ÿ-ew ssI-°m-em°n-b kw-`-hw \-S-∂n-cp-∂p. FXn¿-Øm¬ ]o-U-\ {i-aw F-∂p ]-d-™p hm-bv-] F-Sp-Ø-h¿-°v t\-sc Xn-cn-bp-∂-Xn-\m¬ C-h¿ am-^n-b-I-fp-sS h-cp-Xn-bn¬ Xs∂-bm-Wv. t]m-en-kv A-t\z-jWw Du¿-Pn-X-am-°-W-sa-∂pw B-fl-l-Xy h-°n¬ \n-∂pw IpSp-_-ß-sf c-£-s∏-Sp-Ø-W-sa∂m-Wv hm-bv-] F-Sp-Ø-h¿ ]-dbp-∂-Xv.

tZ-io-bk-t½-f-\w 17, 18, 19 Xn¿-Xn-I-fn ]m-e-°m-Sv: {io-]p-jv-j-I tkhm kw-Lw tZ-io-b k-tΩ-f-\w 17,18,19 XnøXn-I-fn¬ H-‰-∏m-ew kn.F-kv.F≥. Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 17\v cm-hn-se ]-Xns\m-∂n-\v {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f\w A-°n-Øw A-Nyp-X≥ \-ºqXn-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh F≥ i¿-a ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øpw. cm-hn-se ]-Øn-\v bp-hXn- bp-hm-°ƒ-°p-≈ in¬-∏im-e-bpw D-®-°v c-≠n-\v s^-bvkv _p-°v Iq-´m-bv-a-bpw \-S-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v kw-kv-Im-cnI tLm-j-bm-{X \-S-Øpw. XpS¿-∂v \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w ap-∂m-° tIm¿]td-j≥ sN-b¿-am≥ B¿ _m-e-Ir-jvW-]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw lw-k Fw.F¬.F. ap-JymXn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Pn-√-bn-se 46 h-tbm-[n-I-sc B-Z-cn-°pw. 19 \v cm-hn-se 9\v km-ap-Zm-bn-I ktΩ-f-\-hpw ]-Xn-s\m-∂n-\v kam-]-\ k-tΩ-f-\-hpw \-S-°pw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn sI \m-cmb-W≥, kzm-K-X-kw-Lw I¨ho-\¿ ]n F≥ \-ºo-i≥, kzmK-X-kw-Lw J-Pm-©n sI ]n DÆn-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.

hnf¡p-IÄ an-gn-b-S¨p; ]m-e-¡m-Sv tÌUn-bw _-kvÌm³Uv Ccp-«n ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv \-K-c-k`m tÃ-Un-bw _-kvÃm≥Uv Ccp--´n¬. e-£-߃ Nn-e-h-gn-®v Hcp h¿-jw ap-ºv ÿm-]n-® sslam-Ãv hn-f-°m-Wv an-gn-b-S-®-Xv. ssl-am-Ãv hn-f-°p-Iƒ I-ØmXm-hp-tºmƒ sI.F-kv.C._n. tbm-Sv ]-cm-Xn ]-d-™v ssIsbm-gn-bp-I-bm-Wv A-[n-Ir-X¿. k-‘y-a-b-ßn-bm¬ C-cp-fn-emhp-∂ _kv-Ãm≥Upw ]-cn-k-chpw a-Zy-]-∑m-cp-sS-bpw km-aqlnIhn-cp-≤-cp-sS-bpw sskz-chn-lm-c-tI{μam-Wv. Ãm≥Uns‚ In-g-°p-`m-K-Øv tIm-b-ºØq¿ tdm-Un-se sX-cp-hp-hn-f°p-I-fpw I-Øm-Xm-bn-´v Im-eß-fm-sb-∂v k-ao-]-sØ hym]m-cn-Iƒ ]-d-bp-∂p. e-£-߃ A-Uzm≥-kpw `oa-am-b hm-S-I-bpw \¬Ip∂ \K-c-k-` tjm-∏nMv tIm-π-Iv-knse hym-]m-cn-I-fp-sS Im-cy-Øn¬ kzo-I-cn-°p-∂ Xm-¬-∏cyw hn-f-°n-s‚ Im-cy-Øn¬ A-[nIr-X¿ ImWn-°p-∂n√. e-£ßƒ Nn-e-hn-´v \n¿-an-® _-kv Im-Øn-cn-∏p-tI-{μ-Øn¬ sh-fn®-an-√m-Ø-Xpw bm-{X-°m¿-°v _p-±n-ap-´p-≠m-°p-∂p. cm-{Xn-bmbm¬ hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ sh-fn-®-am-Wv bm{X-°m¿-°v B-{i-bw. sI.F- k v . B¿.Sn.knbp- s S B-K-a-\-Øn-\p-ap-ºv Ãm≥Un-

F-∂m¬ D-®-tbm-sS am-{Xam-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ `q-cn-]£-hpw hn-h-c-a-dn-bp-∂-Xv. Xp-S¿∂v C-h¿ s\-t´m-´-Øn-em-bn. ÿ-e-sØ Nn-e s]m-Xp-{]-h¿Ø-I¿ Pn-√m B¿.F-kv.-_n.ssh. Hm-^n-k-dp-am-bn _-‘s∏-´-t∏mƒ s\-√n-bm-º-Xn ]©m-b-Øv, Pn-√m te-_¿ Hm-^nkv, A-¶-W-hm-Sn Po-h-\-°m¿ F-∂n-h-sc hn-h-cw A-dn-bn-®n-cp∂p-sh-∂m-Wv A-t±-lw ]-d™-Xv. ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-Xcp-tS-bpw a-‰v Po-h-\-°m-cp-tSbpw A-\m-ÿ-bm-Wv hn-h-cw P\-߃ A-dn-bm-Ø-Xn-\v C-S-bm-

IÃym-Wa-Þ-]-¯n-se am-en-\yw tdm-U-cn-In X-Ån

t»Uv am-^n-b- k-Po-h-w; ]-W-an-S-]m-Sv \-S-¡p¶-Xv kv-{XoI-sf ap³-\nÀ-¯n Xo-¿-Øm-epw ho-≠pw ]-en-ibpw ap-X-epw B-h-iy-s∏-´v hmbv-] F-Sp-Ø-h-sc \n-c-¥-cw ]oUn-∏n-°p-IbmWv am^nbIƒ sNøp-∂-Xv. B-Zy-Im-e-ß-fn¬ ]-Ww FSp-∏n-°m≥ Kp-≠m kw-Lß - s - f D-]-tbm-Kn-s®-¶n-epw A-Sp-Ø Im-e-Øm-bn C-h¿ kv-{Xo-I-sf ap≥ \n¿-Øn-bm-Wv C-S] - m-Sv sNøp-∂X - v. Ir-Xy-am-bn ]-en-i ]n-cns®-Sp-°m≥ I-gn-bp-sa-∂-Xm Wv

3

K-c-k-` X-bm-dm-h-Ww. \-K-c-k-`-bn-se sX-cp-hp-hnf-°p-Iƒ \-∂m-°p-∂-Xn-\m-bn A-c-e-£-tØm-fw ^-≠p-h-Ibn-cp-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw \-K-cØn-se an-° `m-K-ß-fn-epw sXcp-hn-f-°p-Iƒ I-Øm-Ø-Xn-\m¬ A-‘-Im-c-Øn-em-Wv. an-gn-bS-® ssl-am-Ãp-hn-f-°p-I-fpw Ãm-≥-Un-\p- ap-ºn-se tkm-Unbw em-ºp-I-fpw A-Sn-b-¥-c-am]p-e¿ {^≠v ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n- t]-gpw-I-c Fw.sF. lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n® bn t\-tc-bm-°n Ãm≥Un-s\ t]mkuP-\y kp∂-Øv Iymw-]v Pn√m {]-knU‚ v _-jo¿ aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Ccp-´n¬ \n-∂pw tam-Nn-∏n-I-Wsa-∂m-Wv hym-]m-cn-I-f-S-°-ap≈-h-cp-sS B-h-iyw. th-\¬ a-g- Xp-S-ßn-b-tXmsS Ãm≥Un-\-I-Øv ]-e-`m-Kß-fn-epw tNm¿-s∂m-en-°p-∂ ÿn-Xn-bm-Wv. _p-°v-kv-t‰m-ƒ, sam-ss_¬ tjm-∏v F-∂n-h {]h¿-Øn-°p-∂ `m-K-ß-fn¬ ta¬-°q-c X-I¿-∂v sh-≈-sam-en°p-I-bm-sW-∂v hym-]m-cn-Iƒ ]-d-bp-∂p. I-gn-™ a-g-°m-eØv kz-¥w Nn-e-hn-em-Wv s]m´n-b jo-‰v am-‰n-b-sX-∂p hym-]mcn-Iƒ ]d™p. hym-]m-cn-I-fpsS-bpw bm-{X-°m-cp-sS-bpw timN-\o-bm-h-ÿ-bv-°p- ap-ºn¬ \K-c-k-`-bp-sS ]p-dw Xn-cn-™ \b-Øn-s\-Xn-tc hym-]m-cn-I-fpw tjm-]v sse-k≥-kv A-tkm-kntb-j-\pw {]-Xn-tj-[-hp-am-bn ap-tºm-´v t]m-hm-\p-≈ X-øm-sdSp-∏n-em-Wv.

Npcp¡¯nÂ

\gvkkv Zn\mtLmjØns‚ Pn√mXe DZvLmS\w Pn√m ]©mbØv {]knU‚ v Sn F≥ I≠apØ≥ \n¿hln°p∂p

\-gv-k-kv Zn-\m-tLm-jw \-S-¯n ]m-e-°m-Sv: \-gv-k-kv Zn-\-mt-- Lm-jn-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-ZvLm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-apØ≥ \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm. sI th-Wp-tKm]m-e≥ A-[y-£-\m-bn. N-S-ßn¬ dn-´. Fw.kn.F-®v. Hm^nk¿ kn ]m-dp-°p-´n hn-in-jv-Sm-Xn-Yn-bm-bn. A-kn- v I-e-Iv-S¿ kmw-_-in-h-dm-hp, sU-]yq-´n Un.Fw.H. tUm. B¿ {]-`p-Zm-kv, B¿.kn.F-®v. Hm-^nk¿ tUm. ]n sI P-b{io, F≥.B¿.-F-®v.Fw. Pn-√m t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ tUm. {io-l-cn, hp-a¨ B≥Uv Nn¬-{U≥ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. e-Xn-I, ko-am-‰v tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. ]-hn-{X≥ cm-b-tcm-Øv, K-h. \-gv-kn-Mv kv-Iqƒ {]n≥kn-∏¬ F-kv i-Ip-¥-f kw-km-cn-®p.

cm-k-h-f-hpw hn-¯pw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp F-e-∏p-≈n: F-e-∏p-≈n \m-fn-tI-c s^-U-td-j-s‚ Io-gn-ep≈ cm-a-t»-cn, a-Wn-tb-cn, ]m-d, ]n sI N-≈, sIm-´n¬-∏m-d, D-∏p-tXm-Sv, a-Wn-b-t©-cn, tXm-´-°-c, Xo¿-Yw-]m-Sw, ]-≈-ht°m-Sv, F-Æ-∏m-Sw F-∂o 11 \m-fn-tI-c D¬-∏m-Z-\ kw-Lß-fn-eq-sS 860 \m-fn-tI-c I¿-j-I¿-°v H-cp tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bp-sS hn-Øpw h-f-hpw ku-P-\y-am-bn \m-fn-tI-c hn-Ik-\ t_m¿-Un¬ \n-∂pw hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xm-bn F-e-∏p≈n \m-fn-tI-c s^-U-td-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. tbm-K-Øn¬ F-e-∏p-≈n \m-fn-tI-c s^-U-td-j≥ {]-knU‚ v sI sN-¥m-a-cm-£≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hn c-ta-jv, ]n sI _m-e-Ir-jv-W≥, hn tam-l≥-Zm-kv, Sn B¿ kp-tc-jvIp-am¿, hn sN-¥m-a-c, sI cm-P-tKm-]m-e≥, F-kv D-Z-b-{]Im-iv, sN-√-ap-Øp, Fw N-{μ≥ kw-km-cn-®p.

Iq¬-Ir-jn ]-cn-io-e-\w ]m-e-°m-Sv: kw-c-`-I-Xz ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-ambn Hm-bn-kv-I C‚¿-\m-j-\¬ I-©n-t°m-Sv Nm-]v-‰-dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]m-e-°m-Sv kn-∏v A-_m-°-kv A-°m-Z-anbn¬ \-S-Øn-b Iq¨-Ir-jn ]-cn-io-e-\-Øn-\v a-jv-dqw t{Kmth-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn tPm¨ a-c-tßm-en t\-Xr-Xzw \¬-In. Hm-bn-kv-I {]-kn-U‚ v sI tkm-a-ti-Jc≥, sk-{I-´-dn F≥ sI jm-Pp, Pm≥-kn kw-km-cn-®p.

kp¶-¯v Iymw-]v kw-L-Sn-¸n¨p ]m-e-°m-Sv: t]m-]p-e¿ {^-≠v ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ I-Ωn-‰nt]-gpw-I-c Fw.sF. lm-fn¬ ku-P-\y kp-∂-Øv Iymw-]v kwL-Sn-∏n-®p. t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v _-jo¿ au-ehn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]m-e°m-Sv Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v F

kp-ss_¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn F A-_qXm-ln¿, ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn ip-°q¿ au-e-hn, Fkv.Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v C F-kv Jm-Pm-lp-ssk-bv≥, H-e-h-t°m-Sv G-cn-bm {]-knU‚ v hn bp b-ly kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-13  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-05-13

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-13  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-05-13