Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

am-cn-b-½³ ]q-Pm a-tlmÂ-k-hw B-tLm-jn-¨p

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y kp-¶-¯v Iymw-]v 18\vv

]m-e-°m-Sv: Nn-‰q¿ tdm-Uv tI\m-Øv ]-d-ºn¬ am-cn-b-Ω≥ ]qPm a-tlm¬-k-hw B-tLm-jn®p. D-®-]q-P, Zo-]m-cm-[-\, s]m¶¬-sh-∏v, am-hn-f-°v, I-ºw-\m´¬, a-W-∏p-≈n-°m-hn¬ \n-∂v k-Xy-Ip-`w F-gp-s∂-≈n-∏v F∂n-h D-≠m-bn-cp-∂p. G-gmw ]qP-tbm-S-\p-_-‘n-®v 15\v sshIo-´v G-gn-\v Nn-e-sºm-en A-hX-cn-∏n-°p-∂ \m-S≥-]m-´pw D≠m-bn-cn-°pw.

sN¿-∏p-f-ti-cn: F-kv.ssh.Fkv. sN¿-∏p-f-ti-cn bq-\n-‰v kzm¥-\-tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ku-P-\y kp-∂-Øv Iymw-]v 18\vv cm-hn-se ]-Øv aWn-°v kp-∂n sk‚-dn¬ \-S°pw. {]-ap-J tUm-Œ¿-am¿ t\Xr-Xzw \¬-Ipw.

P-\-d t_m-Un-tbm-Kw \m-sf

]m-e-°m-Sv: F-kv.sP.Fw ]me-°m-Sv ssd-©v P-\-d¬ t_mUn-tbm-Kw \m-sf Im-e-Øv Ggv a-Wn-°v Sn-∏p-kp¬-Øm≥ kp-∂n-a-Zv-d-k-bn¬ \-S-°pw. ssd-©v ]-cn-[n-bn-se ap-gp-h≥ A-[ym-]-I-cpw am-t\-Pv-sa‚ v {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v sk-{I-´-dn Sn ]n Fw Ip´n ap-kv-en-bm¿ A-dn-bn-®p.

C-cn-§m-e-¡p-S \-K-c-k-`m sN-bÀ-t]-gv-k¬ Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v C-cn-ßm-e-°p-S: C-cn-ßm-e-°pS \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k-sW C-∂v Xn-c-s™-Sp-°pw. cm-hnse 11\v \-S-°p-∂ Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn-em-Wv X-nc-s™-Sp-∏v \-S-°p-I. sN-b¿-t]-gv-k¨ Bbn-cp-∂ s_≥-kn tU-hn-Uv bp.Un.-F-^v. [m-c-W {]-Im-cw cmPn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv sX-cs™-Sp-∏v. bp.-Un.-F-^n-\v h-enb `q-cn-]-£-ap-≈ \-K-c-k-`-bn¬ tIm¨-{K- n-se ta-cn-°p-´n tPm-bn-bm-Wv sN-b¿-t]-gv-k¨ Bhm≥ km-[y-X. sN-b¿-t]-gvk¨ ÿm-\-tØ-bv-°v a¬-kcn-°m≥ tIm¨-{K-kv ]m¿-esa‚-dn ]m¿-´n tbm-Kw ta-cn-°p´n tPm-bn-°v A-\p-a-Xn \¬-Inbn-´p-≠v.

{]-Xn-jvTm-Zn-\-w BtLmjn¨p a-W-eq¿: h-S-t»-cn {io-`p-h-t\iz-cn `-{Z-Im-fn-˛- hn-jv-Wp-am-b t£-{X-Øn-se {]-Xn-jvTm Zn-\hpw tKm-f-I-k-a¿-∏-W-hpw \-S∂p. t£-{Xw X-{¥n sN-Ωm-en¬ \m-cm-b-W≥ Ip-´n Im¿-an-I\m-bn-cp-∂p.

tI\mØv ]dºn¬ \S∂ amcnbΩ≥ ]qPm atlm¬-khw

h-S-°-t©-cn: h-S-°-t©-cn SuWn-\-Sp-Øv am-Wn-Iy-∏m-S-Øv ]q-´n-°n-S-∂ ho-Sv Ip-Øn-Xp-d-∂v ]-´m-]-I¬ kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw ]-W-hpw I-h¿-∂ tI-knse {]-Xn-Iƒ ssh-Im-sX h-ebn-em-hp-sa-∂v kq-N-\. {]-Xn-Isf-°p-dn-®v hy-‡-am-b sX-fn-hp e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-h¿ t]m-en-kn-s‚ \n-co-£-W-Ønem-Wv. A-d-kv-‰v ssh-Im-sX-bp-

≠m-hp-sa-∂m-Wv t]m-en-kv \¬-Ip-∂ hn-h-cw. I-gn-™ s^-{_p-h-cn ]-Øn\m-Wv am-Wn-Iy-]m-Sw t£-{XØn-\-Sp-Øv In-c¨-`-h-\n¬ Intjm¿-em-en-s‚ ]q-´n-°n-S-∂ hoSv Ip-Øp-d-∂v 22 ]-h≥ kz¿-Wm`-c-W-ß-fpw 40,000 cq-]-bpw samss_¬ t^m-Wpw I-h¿-∂-Xv. cm-hn-se ]-Øn-\pw ]-Xn-s\m-∂c-bv-°pw C-S-bv-°p-≈ k-a-b-

Øm-bn-cp-∂p tam-j-Ww. ]n≥`m-K-sØ hm-Xn¬-s]m-fn-®p I-S∂ tam-„m-°ƒ c-≠v dq-ap-I-fnem-bn kq-£n-®n-cp-∂ kz¿-Whpw ]-W-hp-am-Wv tam-„n-®-Xv. ap≥-`m-K-sØ hm-Xn¬ D-≈n¬\n-∂pw ]q-´n-bn-´m-bn-cp-∂p Ih¿-®. X-¶w PMvv-j-\n¬ H-en-bm-∏pd-Øn-s‚ ]-g-b s]-t{Smƒ ]-ºn¬ kv-s]-b¿-]m¿-Sv-kv I-S Po-h-

t»Uv am^n-b-: PnÃ-bn 108 tI-{µ-§-fn t]m-en-kv ]cn-tim-[-\ ]m-e-°m-Sv: Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv A-©w-K Ip-Spw-_-Øn-s‚ Bfl-l-Xy-sb Xp-S¿-∂v tª-Uv am^n-b-s°-Xn-tc \-S-]-Sn i-‡-am°n-b-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn¬ t]m-en-kv hym-]-I sd-bv-Uv \S-Øn. Pn-√m t]m-en-kv No-^v Pn tkm-a-ti-J-dn-s‚ \n¿-tZ-i-{]Im-cw Pn-√-sbm-´m-sI 108 tI-{μß-fn-em-Wv t]m-en-kv ]-cn-tim-

[-\ \-S-Øn-b-Xv. ]-Øp-tI-kpIƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. F-´p-t]sc A-d-Ãp sN-bv-Xn-´p-≠v. 3,19,670 cq-] I-≠p-sI-´n. H-cp s_≥-kv Im¿ Dƒ-s∏sS A-©p-Im-dp-I-fpw H-cp Kp-Uvkv Hm-t´m-dn-£-bpw H-cp _p-≈‰v ss_-°pw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. hml-\-ß-fp-sS B¿.kn. _p-°pIƒ, H-∏n-´ Ãm-ºv t]-∏-dp-Iƒ,

s\-∑m-d: tª-Uv am-^n-b kwL-߃-s°-Xn-tc s\-∑m-d t]men-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Xn-c®n¬ Du¿-÷n-X-am-°n. ho-SpIƒ tI-{μo-I-cn-®pw Zn-h-k ]-eni-°m-sc-bpw B-[m-c-߃ ]Ww hm-ßn h≥ ]-en-i-b-°v ]Ww \¬-Ip-∂-h-tc-bpw tI-{μoI-cn-®m-Wv Rm-b-dm-gv-® t]m-enkv Xn-c-®n¬ hym-]-I-am-°n-b-Xv. Xn-c-®n-en-\n-sS am-´p-∏m-d Fw sI Kn-co-jv Ip-am-dn-s‚ ho´n¬-\n-∂v aq-∂v am≥-sIm-ºpIƒ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. sImºv kq-£n-® C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sm- s\∑m-d t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b am≥-sImºv \m-bn-´n-√. Rm-b-dm-gv-®-bm-b-Xn\m¬ ]-e-cpw ÿ-e-Øn-√. A- A-dn-™-v ]-e-cpw H-fn-hn-em-Wv. h-\w h-Ip-∏n-\v ssI-am-dp-sa-∂v t\z-j-Ww \-S-°p-∂p-s≠-∂v ]n-Sn-s®-Sp-Ø am≥-sIm-ºp-Iƒ s\-∑m-d t]m-en-kv ]-d-™p.

sN-°v-eo-^p-Iƒ, {]-am-W-߃ Xp-S-ßn-b-h-bpw I-s≠-Sp-Øn-´p≠v. B-e-Øq-cn-em-Wv c-≠p-tIkp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xv. aÆm¿-°m-Sv, Su¨ t\m¿-Øv, awK-ew-Umw, tl-amw-_n-I \-K¿, H-‰-∏m-ew, Xr-Øm-e, ]p-Xp-\-Kcw, A-K-fn kv-t‰-j-\p-I-fn¬ Hmtcm tI-kp-I-fp-am-Wv c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xv.

_-kv sh-bv-änMv sj-Uv \nÀ-an-¡-W-sa-¶v F-e-∏p-≈n: ]m-d-bn-se F-e-∏p≈n ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-s‚ ap-ºn¬ _-kv sh-bv-‰nMv sj-Uv \n¿-an-°-W-sa-∂pw a-Zy-Øn-t‚bpw e-l-cn h-kv-Xp-°-fp-tS-bpw hn-]-Øn¬\n-∂v tI-c-f P-\-Xsb c-£n-°m≥ F-√m kv-{Xo hn`m-K-ß-fpw cw-K-Øn-d-ß-W-sa∂pw tI-c-f a-Zy \n-tcm-[-\ kan-Xn F-e-∏p-≈n bq-\n-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. a-Zy-hn-]-Øn-s\Xn-sc F-√m hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-ß-fn-epw A-Sp-Ø A-[y-b\-h¿-jw ap-X¬ t_m-[-h¬-°c-W ¢m-kp-Iƒ \-S-tØ-≠-XmsW-∂pw k-an-Xn B-h-iy-s∏´p. tbm-K-Øn¬ bq-\n-‰v {]-knU‚ v ]n in-h-Zm-k≥ A-[y-£X h-ln-®p.

a-e-aÂ-¡m-hv _m-e-hm-Sn tdm-Uv a-g-bn X-IÀ-¶p

]m-e-°m-Sv: A-´-∏m-Sn-bn¬ I-Sphm-tXm¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-`-hØn¬ A-t\z-j-Ww Du¿-÷nX-am-°n. tI-kn¬ Iq-Sp-X¬ {]Xn-I-fp-s≠-∂v ]n-Sn-bn-em-h¿ \¬-In-b sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv C-h¿-°m-bn Xn-c®n¬ Du¿-÷n-X-am-°n-b-Xv. A´-∏m-Sn-bn¬\n-∂p I-Sp-hm-tXm¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-`-h-Øn-se ap-Jy-{]-Xn c-ta-in‚ sam-gn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Iq-SpX¬ {]-Xn-Iƒ-°m-bn Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂-Xv.

Wn-Xv. Xm-e-s∏m-en ]m-e-°p-∂n-te°p Iq-Sn D-]-I-cn-°p-∂ tdm-UmWn-Xv. tdm-Un-s‚ ]-e-`m-K-hpw a-Æn-´v i-cn-bm-°n-bn-cp-∂p. a-g s]-bv-X-tXm-sS C-sX-√mw H-en®p t]m-bn. Im¬-\-S-bm-{X-°vt]m-epw bm{X sN-øm-≥ ]-‰mØ- Ah-ÿ-bn-em-Wn-t∏mƒ.

Iq-ä-\m-Sv-þ-\o-en-bm-Sv tdm-Uv d-_-ssd-knMv ]qÀ-¯n-bm-bn-Ã

Iq-‰-\m-Sv-˛-\o-en-bm-Sv tdm-Un-se \o-en-bm-Sn-\v k-ao-]w ]m-e-Øn-s‚ ho-Xn-Iq-´¬ ]q¿-Øn-bm-hm-Ø \n-e-bn¬ gp-°v-Nm¬ \n¿-am-Ww, ]m-e-ßfp-sS ho-Xn-Iq-´-¬, t]m-Ãp-Iƒ am-‰nh-bv-°¬,tdm-U-cn-In¬ Ipan-™v In-S-°p-∂ a-Æv \o-°w sN-ø¬ Dƒ-∏-sS-bp-f-f ]-Wn-Ifn¬ ]-e-Xpw C-\n-bpw ]q¿-Ønbm-°n-bn-´n-√. \o-en-bm-Sv ]m-e-Øn-s‚ hoXn-°q-´-ep-am-bn _-‘-s∏-´v tIm¨-{Ko-‰n-\pw a-‰p-am-bn ]-eI A-Sn-®n-´p-≠-¶n-epw ]q¿-Ønbm-°-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ip-gn-

I-fn¬ a-g-sb Xp-S¿-∂v a-Æv aq-Snbn-cn-°p-I-bm-Wv. Ip-a-c-\-√q¿ A-ßm-Sn-bpƒ-s∏-sS-bp-f-f `m-Kß-fn-se A-gp-°v Nm¬ \n¿-amW-hpw ]m-Xn h-gn-bn-em-Wv. h¿j-Im-ew ]n-d-°p-∂-Xn-\v ap-ºv ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°m≥ \-S]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p. 9.35 tIm-Sn cq-] Nn-e-hn-em-Wv Iq-‰-\m-Sv \o-en-bmSv tdm-Un-s‚ \n¿-am-W {]-hrØn-Iƒ \-S-°p-∂-Xv.

{io-\m-cm-b-W IÄ-¨-d B³-Uv Nm-cn-ä-_nÄ {S-kv-äv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp tIm-Sm-en: {io-\m-cm-b-W Iƒ®-d¬ B≥-Uv Nm-cn-‰-_nƒ {Skv-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tImSm-en Pn-.F¬.-]n .kv-Iq-fn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ {]-^. kn c-ho-{μ\m-Yv Fw.-F¬-.F. D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. {S-Ãv sN-b¿-am≥ sI -bp kp-tc-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w tUm. -sI -kn {]-Im-i≥ \n¿-hln-®p.-a -‰-Øq¿ ]-©-m-b-Øv ]cn-[n-bn¬ F-kv-.F-k.v-F¬.-kn. ]-co-£-°v ap-gp-h≥ hn-j-b-ßfn-epw F π-kv t\-Sn-b-h-sc Fw.--F¬.-F. D-]-lm-cw \¬-In A-\p-tam-Zn-®p. ]-©m-b-Øn-se F-kv-.F≥.Un.-]n. im-J-I-fn¬ \n-∂p Xn-cs™-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hn-X-cWw sN-bv-Xp.- Sn -F cm-P≥ _m_p, sI -B¿ Zn-t\-i≥, {io-[c≥ I-f-cn-°¬, Sn -Fw N-{μ≥, kn -bp {]n-b≥ , Sn -Un kp-tcjv, sI th-Wp-tKm-]¬, D-ΩpIp¬-kp A-ko-kv,F sI ]pjv-]m-I-c≥ , C -sI i-in Xp-Sßn-b-h¿ kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂vF-¥p ]Tn-°-Ww F-¥m-h-Ww F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. ]n B¿ sh-¶n-´-cm-a≥ \-bn-® I-cnb¿- ssK-U≥-kv sk-an-\m¿ \-S∂p.-

I-Sp-h, ]p-en F-∂n-h-sb th´-bm-Sn A-Xn-s‚ tXm¬ hn¬∏\ \-S-Øp-∂ h≥-am-^n-bm kwLw A-´-∏m-Sn tI-{μo-I-cn-®v {]h¿-Øn-°p-∂-Xm-bn A-t\z-jW-Øn¬ I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. A-´-∏m-Sn A-∫-Æq-cn¬ \n-∂mWv I-Sp-h-sb sh-Sn-h-®v sIm-∂sX-∂v ap-Jy-{]-Xn c-ta-iv sh-fns∏-Sp-Øn. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn¬ Cu `m-K-Øp-\n∂pw I-Sp-h-bp-sS amw-km-h-in-„ß-fpw c-ta-in-s‚ ho-´n¬ \n-∂v tXm-°pw I-s≠-Sp-Øp.

Xm-h-f-Øph-®m-Wv I-Sp-hmtXm-ep-am-bn c-ta-in-s\-bpw c≠mw {]-Xn si¬-h-s\-bpw h\w-h-Ip-∏v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.14 h-b p-≈ B¨-I-Sp-h-bp-sS F-´-Sn \o-f-ap-≈ tXm-em-Wv C-h-cn¬\n-∂pw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-®-h-S°m-sc-∂ t]-cn¬ I-Sp-hm-tXm¬ hm-ßm-s\-Øn-bm-Wv {]-Xn-Isf h-\w-h-Ip-∏v h-e-bn-em-°n-bXv. tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn c-ta-ins\-Xn-sc k-am-\-am-b \n-c-h-[n tI-kp-I-fp-s≠-∂v h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ hy-‡-am-°p-∂p.

tkm¬ bq-¯v tIm¬-^-d³-kv; H-cp-¡-§Ä ]qÀ-¯n-bm-bn H-‰-∏m-ew: F-kv.ssh.F-kv. H-‰∏m-ew tkm¨ bq-Øv tIm¨^-d≥-kn-\p-≈ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bn. \msf, 14 Xo-øXnI-fn¬ H-‰-∏m-ew a¿-Iv-kn-epw Cu-Ãv H-‰-∏m-ew Xm-Pp¬ D-e-a\-K-dn-ep-am-Wv bq-Øv tIm¨^-d≥-kv \-S-°p-∂-Xv. bu-h-\w \m-Sn-s\ \n¿-an-°p-∂p-sh-∂ {]ta-b-Øn¬ \-S-∂v h-cp-∂ Iym-wbn-s‚ `m-K-am-bm-Wv bq-Øv tIm¨-^-d≥-kv kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xv. tIm¨-^-d≥-kn-s‚ `m-K-amb {]-Nm-c-W-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v sIm-´n-°-em-i-tØm-sS ]-cn-kv-

am-]v-Xn-Ip-dn-®p. ]-Øn-cn-∏m-ebn¬ \-S-∂ sIm-´n-°-em-i-Øn\v tkm¨- t\-Xm-°-fm-b X-Jv bp-P-≤o≥ X-߃, d-io-Zv A-i-d^n, \m-k¿ sX-°n-\n-aTw, \u^¬-]m-hp-t°m-Ww, ju-°Øv ]m-e-t°m-Sv, C-{_m-lnw Ip´n t\-Xr-Xzw \¬-In. F-kv.F-kv.F-^v. Pn-√m {]kn-U‚ v ]n kn A-i-d-^v k-Jm^n A-cn-bq¿ {]-`m-j-Ww \-SØn. 13\v a¿-Iv-kn¬ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\-hpw 14 \v \m-en-\v dmen-bpw 7 a-Wn-°v s]m-Xp-k-tΩf-\-hpw Cu-Ãv H-‰-∏m-e-Øpw \S-°pw.

\-°m-c-\m-b In-tjm¿-em¬ I-Sbn-te-°vt]m-b k-a-b-Øm-bncp-∂p kw-`-hw. I-Ωm-¥-d kv-Iqfn-se A-[ym-]n-I-bm-b `m-cy Ipam-cn kv-Iq-fn-te-°pw a-°ƒ Ah¿ ]Tn-°p-∂ kv-Iq-fn-te-°pw t]m-bn-cp-∂p. kv-s]-b¿ -]m-¿-Svkv I-S-bn¬ Nn-√-d-bn-√m-Xm-bt∏mƒ ho-´n-ep-≈ Nn-√-d F-Sp°m≥ In-tjm¿-em¬ ]-Xn-s\m∂-c-tbm-sS ho-´n¬ h-∂-t∏m-gm-

bn-cp-∂p I-h¿-®m-hn-h-cw A-dn™-Xv. ]-Xn-hm-bn A-Ω k-c-kz-Xnbm-Wv ho-´n¬ D-≠m-hm-dp-≈-Xv. F-∂m¬ Nm-e-°p-Sn-bn-ep-≈ _-‘p-ho-´n¬ t]m-bn-cp-∂-Xn\m¬ kw-`-h-Zn-h-kw A-Ω-bpw ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂n-√. kn.sF. F D-ta-jv, F-kv-.sF. _n-\p tXm-a-kv t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv At\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv.

kw-bp-à- Xn-cp-\mÄ B-tLm-jn-¨p

ta¸m-ew ]-Wn-b-W-sa-¶v B-h-iy-s¸«v a-\p-jy¨§-e

sIm-S-I-c: tX-ti-cn sk‚ v taco-kv tZ-hm-e-b-Øn-se ]-cn-ip≤ I-\y-Im-a-dn-b-Øn-s‚-bpw hnip-≤ sk-_m-Ãym-t\m-kn-s‚bpw kw-bp-‡- Xn-cp-\mƒ BtLm-jn-®p. cm-hn-se \-S-∂ Xncp-\mƒ ]m-´p-Ip¿-_m-\-bv-°v ^m. jn-_p s\-√n-ti-cn ap-JyIm¿-an-I-Xzw h-ln-®p. ^m. sPbnw-kv A-Xn-bp-¥≥ k-tμ-iw \-¬In. D-®-Xn-cn-™v \-S-∂ Xncp-\mƒ {]-Z-£n-W-Øn¬ \n-c-h[n hn-izm-kn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.-

]m-e-°m-Sv: A-I-tØ-Ø-d \-S°m-hn¬ ta-¬∏m-ew ]-Wn-bW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ta-¬∏m-ew P-\-Io-b k-an-Xn a-\p-jy N-ße Xo¿-Øv {]-Xn-tj-[n-®p. C-∂se ssh-Ip-t∂-cw H-e-h-t°m-Sv km-bn PMv-j-≥ ap-X¬ a-¥-°mSp-h-sc Xo¿-Ø a-\p-jy-N-ß-ebn¬ kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fp-a-S-

°w B-bn-c-߃ ]-s¶-Sp-Øp. sd-bn¬-th tK-‰v ]-e-t∏m-gpw A-S-™p-In-S-°p-∂-Xn-\m¬ AI-tØ-Ø-d,I-t√-°p-f-ß-c sIm-ß-∏m-Sw, im-kv-Xm \-K¿, tXm´-∏p-c, sN-dm-Sv, a-¥-°m-Sv, a-eºp-g {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂p-≈h¿-°v bm-{X h≥-Zp-cn-X-am-Wv. C-Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-

∂m-h-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p k-a-cw.

Im³-kÀ tcm-K \nÀ-W-b Iymw-]v ]p-Xp-°m-Sv: sk‚ v hn≥-sk‚ v Un t]mƒ skm-ssk-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im≥-k¿ tcm-K \n¿-W-b Iymw-]v \-S-Øn.

]m-d-ta--S-þ-ap-−n-b-¦m-hv tdm-Un a-®n-Sn-¨nÂ; \m«p-ImÀ Zpcn-X-¯n Nn-‰q¿: ]m-d-ta-Sv-˛-ap-≠n-b-¶m-hv tdm-Un¬ a-Æn-Sn-™v A-]-I-S`o-j-Wn-bp-b¿-Øp-∂p. aq-e-Ød C-S-Xp-I-\m-en¬ _-≠n-t\mSp tN¿-∂m-Wv a-Æn-Sn-®n¬. ÿe-sØ ]-tØm-fw Ip-Spw-_-߃-°v k-©-cn-°m-\p-≈ G-Iam¿-K-am-Wv Cu a¨-tdm-Uv. Akp-Jw _m-[n-®-h-sc B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-°p-∂-Xn-\pw CX-c B-h-iy-߃-°p-am-bn Hmt´m-t]m-ep-≈ hm-l-\-߃ k©-cn-°p-∂ h-gn-bn-em-Wv a-ÆnSn-™v h≥-K¿-Ø-ap-≠m-b-Xv. aq-e-Ø-d-˛-C-S-Xp-I-\m-en¬

sh-≈w hn-´m¬ ti-jn-°p-∂ a¨-tdm-Upw H-gp-In-t]m-hp-∂ km-l-N-cy-am-Wp-≈-Xv. ]n-∂o-Sv Cu ÿ-e-sØ Xm-a-k-°m¿-°v ho-Sp-I-fn-se-Øm≥ \-S-∏m-Xt]m-epw D-≠m-hn-√. a-Æn-Sn-®nep-≠m-b ÿ-e-Øn-\p k-ao-]sØ c-≠p ho-´p-Im¿ A-]-I-S`o-j-Wn-bn-em-Wv I-gn-bp-∂-Xv. ]m-d-ta-Sv-˛-ap-≠n-b-¶m-hv tdm-Uv Sm-dnMv \-S-Ø-W-sa-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS B-h-iyw. ]-´-t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ Cu B-h-iyw A-h-K-Wn-°p-∂- I-\-Ø-a-g-bn¬ ]m-d-ta-Sv-˛-ap-≠n-b-¶m-hv tdm-Un¬ Xn¬ {]-Xn-tj-[w i-‡-am-Wv. a-Æn-Sn-™p-≠m-b K¿-Øw

hmÀ-jn-I-hpw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw

`àn-bp-sS \n-d-hn {]-Z-£n-Ww; ]m-hd-«n Xn-cp-\m-fn-\v sIm-Sn-bn-d-§n

B-º-√q¿: tI-c-f hym-]m-cn hyh-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Bº-√q¿ ˛ A-f-K-∏-\-K¿ bq-\n-‰v hm¿-jn-I-hpw Ip-Spw-_-kw-K-ahpw \-S-Øn. A-f-K-∏-\-K¿ K-h. l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI hn A-_v-Zp¬ lao-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\n‰v {]-kn-U-‚ v tPm-bv ]m-≠m-cn A-[y-£-X h-ln-®p. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v sI cmtP-iz-cn A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww \n¿-h-ln-®p.

a-g-bn¬ X-I¿-∂ a-e-a¬-°m-hv _m-e-hm-Sn tdm-Uv

B-\-°-c: Iq-‰-\m-Sv-˛-\o-en-bm-Sv tdm-Un-se d-∫-ssd-knMv \n¿am-W {]-hrØn-Iƒ b-Ym-k-abw ]q¿-Øn-bm-°p-∂n-s√-∂v ]cm-Xn. Iq-‰-\m-Sv ap-X¬ Pn-√m AXn¿-Øn-bm-b \o-en-bm-Sv h-scbp-≈ ]m-X-bp-sS \n¿-am-W {]hrØn-I-fm-Wv ap-S-ßn-In-S-°p∂-Xv. th-\¬ a-g s]-bv-X-tXmsS ]-e-`m-K-Øpw Ip-f-am-bn In-S°p-I-bm-Wv. tdm-Uv ho-Xn-Iq-´n Sm-dn-Mv, A-

I-Sp-ht¯m ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-`-h-w: A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-w

]q-«n-¡n-S-¶ ho-«nse I-hÀ-¨: {]-Xn-IÄ DS³ ]n-Sn-bn-em-hp-sa-¶v t]men-kv

t»-Uvam^n-b¡mbn \S¯nb Xn-c-¨n-en-\n-sS am³-sIm-¼p-IÄ ]n-Sn-IqSn

B-\-°-c: a-g-bn¬ {Km-ao-W tdm-Uv X-I¿-∂p. a-e-a¬-°m-hv _m-e-hm-Sn Ip-f-ß-c ]-d-ºv tIm-f-\n tdm-Um-Wv ]-Wn-bn-se A]-Im-X-aq-ew a-g-bn¬ X-I¿-∂Xv. Cu ta-J-e-bn-se \n-c-h-[n ho-´p-Im¿-°v th-≠n tªm-°v ]©m-b-Øn-s‚ ^-≠v D-]-tbm-Kn®v ]p-Xp-Xm-bn sh-´n-b tdm-Um-

12 sa-bv 2014 Xn-¶ƒ

]m-h-d´n: ]-Xn-\m-bn-c-߃ ]s¶-Sp-Ø `-‡n-\n¿-`-cam-b {]-Z£n-W-tØm-sS ]m-hd-´n hn-ip≤ bu-tk-∏n-Xm-hn-s‚ Xo¿-Y tI-{μ-Øn-se Xn-cp-\m-fn-\v k-am]-\-ambn.hm-Zy-ta-f-ß-fp-sSbpw ap-Øp-Ip-S-I-fp-sSbpw A-I-ºSntbm-sS Xn-cp-\mƒ {]-Z£n-W ho-Yn-bn¬ \-S-∂ Xn-cp-\mƒ {]-Z£n-Ww hn-izm-kn-I-fn¬ `-‡n {]` sNm-cn-™p.

130 ap-Øp-Ip-S-I-fp-sS A-IºSn-tbm-sS-bm-Wv {]-Z-£n-Ww \-S-∂Xv. B-Zy Ip ¿_m-\ kzoI-cn-® Ip-cp-∂p-Iƒ en√n-∏q-°ƒ ssI-bn-te-¥n {]-Z-£n-WØn-¬ ]-¶p-tN¿-∂p. {]-Z£ - n-WØn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn kn-a-‚ v˛s]-bv‚ v sXm-gn-em-fn-If - p-sS t\Xr-Xz-Øn¬ sh-Sn-s°-´v \-S∂p. cm-hn-se \-S-∂ Xn-cp-\mƒ ]m-´p-Ip¿-_m-\-bv-°v H√q¿

P-\-]-¦m-fn-¯-t¯msS Ip-f-§Ä \hoIcn¡p-¶ ]-²-Xn D-S³ H-‰-∏m-ew: P-\-]-¶m-fn-Ø-tØmsS Ip-f-߃ \-∂m-°p-∂ ]-≤Xn-°v D-S≥ Xp-S-°-am-hpw. P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ A-S-ßp-∂ h-cƒ-® A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn¬ C-Xp-kw-_-‘n-®v Xo-cp-am-\-saSp-Øn-cp-∂p. Pn-√-bn-se sX-cs™-Sp-°-s∏-´ C-cp-∂q-dp Ip-f߃ ]p-\-cp-≤-cn-°pw. C-Xn-\mbn km-aq-lnI k-∂-≤ kw-L-S\-Iƒ, s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿, {]m-tZ-in-I ¢-∫p-Iƒ F-∂n-htb-bpw k-l-I-cn-∏n-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚-bpw h-cƒ-®m Zp-cn-Xm-izm-k-\n-[n-bn-

te-bpw ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v Ip-d™ sN-e-hn¬ {]-Ir-Xn-Z-Ø Pe-kw-`-c-Wn-Iƒ hr-Øn-bm-°nsb-Sp-°p-I-bm-Wv e-£yw. _lp-P-\ ]-¶m-fn-Øw D-d-∏m-°nbm¬ Ip-d-™ sN-e-hn¬ ]-≤Xn \-S-∏m-°m≥ I-gn-bp-sa-∂mWv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v, Fw.-F¬.F-am¿ F-∂n-h-cp-am-bn I-fŒ¿ X-s∂ C-°m-cy-߃ N¿-®sN-bv-Xv Xo-cp-am-\w F-Sp-Øp-Ign-™p. Xnc-s™-Sp-∏n-s‚ Xn-c-°n\n-S-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w D-d-∏m-

bq-¯v tIm¬-^-d³-kv 17, 18 Xn¿-Xn-I-fn ]-d-fn: bu-h-\w \m-Sn-s\ \n¿-an°p-∂p-sh-∂ {]-ta-b-Øn¬ Fkv.ssh.F-kv. ]-d-fn tkm¨ bq-Øv tIm¨-^-d≥-kv 17, 18 Xnø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w F-kv.ssh.F-kv. Pn-√m {]-kn-U-‚ v F≥ sI kndm-Pp-±o≥ ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-∫m-kv k-Jm-^n A-

[y-£-X h-ln-°pw. 18\v ssh-Io-´v A-©n-\v lk-\n-ø-bn¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ {]-I-S-\w A-©mw-ssa-en¬ kam-]n-°pw. Xp-S¿-∂v \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-Ω-f-\w Pn-√m sk-{I´-dn Fw hn kn-±o-Jv k-Jm-^n DZv-Lm-S-\w sN-øpw. A-∫m-kv kp-lv-cn A-[y-£-X h-ln-°pw.

°p-∂ Im-cy-Øn¬ P-\-{]-Xn\n-[n-Iƒ-°v H-∂pw sN-øm≥ Ign-™n-cp-∂n-√. Pn-√-bn-se sXc-s™-Sp-°-s∏-´ C-cp-∂q-dp Ipf-߃ ]p-\-cp-≤-cn-®v P-e-kw-`c-Ww Iq-´p-∂-Xn-\v sN-dp-In-S Pe-hn-`-h h-Ip-∏v X-bm-dm-°n-b ]-≤-Xn H-cp-h¿-jw I-gn-™n´pw \-S-∏m-°m≥ I-gn-™n-cp∂n-√. C-°m-cy-Øn¬ ap-Jy-a{¥n \¬v-In-b D-d-∏pw ]m-en-°s∏-´n-√.

s^m-tdm-\ hn-Im-cn ^m. t\m_n A-ºq-°≥ ap-Jy-Im¿-an-I\mbn. ^m. tUm. {^m ≥-kn-kv B-e-∏m´v, ^m. en-s‚ X-´n¬ kl-Im¿-an-I-cmbn. ssh-Io-´v \-S∂ X-an-gv Ip¿-_m-\-bv-°v ^m. sk-_n sh-≈m-\n-°m-c≥ ap-JyIm¿-an-I-\mbn. Xp-S¿-∂v Zn-hy-_en-bv-°v ti-jw hS-°v hn-`m-KØn-s‚ A-Xn-a-t\m-l-cam-b Icn-a-cp-∂v {]-tbm-Khpw \-S∂p.

Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cmÄ-¡v ]-cn-¡v ]m-e-°m-Sv: Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cmƒ-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰p. ta-∏-d-ºv c≠mw ssa¬ C-kv-a-b-en-s‚ aI≥ \n-km-J-en (21) \m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-bm-sf Xr-iq-cn¬ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se ssh-Ip-∂-cw 5 \v c-≠mw ssa-en-em-Wv A-]-ISw. ss_-°n¬ k-©-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p \n-km-J-en. t]m-enkv F-Øm≥ ssh-In-b-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v \m-´p-Im¿ tdm-Uv D]-tcm-[n-®p. ]m-e-°m-Sv Un.-ssh-.-F-kv.-]n.-sb-Øn-bm-Wv D-]tcm-[w A-h-km-\n-∏n-®-Xv.


{]mtZ-inIw

12 sa-bv 2014 Xn-¶ƒ

So³ C-´y ssa {Ku-−v kw-L-Sn-¸n-¨p

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv K-h. tam-b≥-kv

F¬.]n kv-Iqƒ: A-h-[n-°me Nn-{X-I-em-Iymw-]v-˛10.00 „]m-e-°m-Sv \q-d-Wn {Ku-≠v: A-Jn-e tI-c-f sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v-˛4.30 „Xm-tc-°m-Sv \-h-cw-Kv lmƒ: {Ko-jv-a-Im-e Ip-´n-I-fp-sS \m-SI-I-f-cn-˛10.00

]m-d-s]m-«n-¡Â: s]m-¶p-aw-K-ew \n-hm-kn-I-Ä Zp-cn-X-¯n sIm-Sp-hm-bq¿: ]m-d-s]m-´n-°epw i-–-hpw-aq-ew s]m-∂p-aw-Kew \n-hm-kn-Iƒ Zp-cn-X-Øn-embn. an-°-h¿-°pw X-ß-fp-sS hoSv D-t]-£n-®p t]m-tI-≠ km-lN-cy-am-Wp \n-e-hn-ep-≈-Xv. ]md-s]m-´n-°-en-s\ Xp-S¿-∂v ho-SpI-ƒ-°v hn-≈¬ -ho-gp-I-bpw hoSp-I-ƒ-°p-ta-se ]m-d-°-j-W߃ ho-Wv Hm-Sp-Iƒ X-I-cp-∂Xpw ]-Xn-hm-Wv. ]-cm-Xn \-¬v-Ip∂-h-sc a-Zy-hpw ]-W-hpw \-¬vIn h-i-Øm-°p-∂-Xm-bpw ]-cmXn-bp-≠v. \n-e-hn¬ s]m-∂p-awK-ew \n-hm-kn-I-fp-sS D-d-°w \„-s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. ]-cn-lmc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ A-[n-IrX¿ X-bm-dm-bn-s√-¶n¬ P-\-Iob-k-a-cw \-S-Øm-\p-≈ H-cp-°Øn-em-Wv \m-´p-Im¿.

]m-d-s]m-«n-¡Â ImÂ-\-S-bm-{X-¡mÀ h-e-bp-¶-p B-e-Øq¿: tZ-io-b-]m-X ho-XnIq-´p-∂-Xn-\m-bn ]m-d-Iƒ s]m´n-®p-am-‰p-∂ ÿ-e-ß-fn¬ Im¬-\-S-bm-{X-°m¿ h-e-bp-∂Xm-bn ]-cm-Xn. s]m-´n-® ]m-d Sm¿ tdm-Un¬-\n-∂pw Ip-d-®p-Zqtc-°v am-‰p-I-bm-sW-¶n¬ Cu `m-K-Øp-Iq-Sn Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°v kp-K-a-am-bn k-©-cn°-m-\m-Ipw. F≥.-F-®v A-[n-IrX-cp-sS `m-K-Øp-\n-∂pw \-S-]-Snbp-≠m-Ip-sa-∂ {]-Xo-£-bn-emWv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ. a-g-°m-eam-Ip-∂-tXm-sS h-gn-\-S-°p-∂Xn-\pw G-sd _p-≤n-ap-´p-≠m-Ipsa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

t]m-]p-eÀ {^-−v ku-P-\y- kp-¶-¯v Iymw-]v C-¶v ]m-e-°m-Sv: t]m-∏p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y ]m-e-°m-Sv Un-hnj≥ I-Ωn-‰n F-√m-h¿-j-hpw kw-L-Sn-∏n-®p-h-cm-dp-≈ ku-P\y kp-∂-Øv Iymw-]pw s]m-Xpk-tΩ-f-\-hpw C-∂v ssh-Ip-t∂cw 4 \v t]-gp-w-I-c Fw.sF lmfn¬ \-S-Øpw. _-jo¿ au-e-hn (t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn-√m {]-knU-≠v) D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-w. C F-kv Im-Pm-lp-ssk≥ (Fkv.Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U≠v), F A-_q-Xzm-ln¿ (t]m-]pe¿ {^-≠v Pn-√m sk-{I-´-dn), F kp-ss_¿ (t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^-v C-¥y, ]m-e-°m-Sv Un-hnj≥ {]-kn-U-≠v) ]-s¶-Sp-°pw.

]qÀ-h hn-ZymÀ-Yn k-w-K-aw ]m-e-°m-Sv: a-cp-X-tdm-Uv sk‚ v sk-_m-Ãy≥ ssl-kv-Iq-fn-se 2008 _m-®n-se ]q¿-Δ hn-Zym¿-Yn kw-K-aw Im-bn-Im-[ym-]-I≥ {]km-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm-Sn-I-bn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Snbn¬ ]q¿-Δ hn-Zym¿-∞n-I-fp-sS Iq-Sn-t®-c-en-\p th-≠n -Zzn-XnF-∂ kw-L-S-\-°v cq-]w \¬In. N-S-ßn¬ kp-P So-®¿ A-[y£-X h-ln-®p. k-Pn-X So-®¿, ]q¿-Δ hn-Zym¿-∞n-I-fpw kw-kmcn-®p.

ap-l-½-Zv j-ao-dn-s\ A-\p-tam-Zn-¨p ]m-e-°m-Sv: S-Kv Hm-^v hm¿ Pn√m {]-kn-U‚m-bn sX-c-s™-Sp°-s∏-´ ap-l-Ω-Zv j-ao-dn-\v Fw.F ssπ ^u-t≠-j≥ kzoI-c-Ww \¬-In. sI.]n.Fw doP≥-kn¬ \-S-∂ N-S-ßv Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu≥-k-n¬ {]-knU‚ v Sn B¿ A-P-b≥ D¬-LmS-\w sN-bv-Xp. k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fp-sS kv-t]m¿-Uv-kv-am≥ kv-]n-cn-t‰mSp-Iq-Sn-b Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿Ø-\-߃ «m-L-\o-b-am-sW∂pw k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-a-\Ø-\m-bn a-\p-jy-Xy-]-c-am-bn C-S-s]-Sp-∂ Iq-´m-bv-a-Iƒ am-XrIm-]-c-am-sW-∂pw A-P-b≥ ]-d™p. tdm-Uv kp-c-£m {]-h¿-ØI≥ F-kv {io-\n-hm-k-t\-bpw kp¬- Ø m≥- t ]- ´ - b n¬- s h- ® v Im¬-\-S-°m-cn-bp-sS am-e s]m´n-®v A-Xn-th-K-X-bn¬ ss_t°m-Sn-®v c-£-s∏-Sm≥ {i-an-® tam-„m-hn-s\ km-l-kn-I-am-bn ]n-¥p-S¿-∂v k-ss[-cy-w Io-gv-s∏Sp-Øn- am-e ho-s≠-Sp-Øv I-≈s\ t]m-en-kn-\v ssI-am-dn amXr-Im {]-h¿-Ø-\-Øn-\v t\-XrXzw \¬-In-b A-^v-k-en-s\bpw ^m-cn-kn-s\-bpw Im-jv Ahm¿-Uv \¬-In B-Z-cn-®p. N-S-ßn¬ du-t≠-j≥ U-bd-I-S¿ F \-ko¿- A-≤y-£-X hln-®p. ap-l-Ω-Zv j-ao¿, A-Uz. do\m P-b-Pn-Øv, a-e-_m¿ tKmƒUv U-b-d-Œ¿ hn ap-\o¿, ^ut≠-j≥ U-b-d-Œ¿-am-cm-b APn-Øv kp-tZ-h≥, \n-Jn¬ sImSn-b-Øq¿ kw-km-cn-®p. ap-l-ΩZv j-\o-dn-\p-≈ D-]-lm-cw apJym-Xn-Yn k-Ωm-\n-®p. _n-˛-am¿´v,_m-h sa-‰¬-kv Xp-S-ßn-b ÿm-]-\-ß-fp-sS am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Œ¿-Iq-Sn-bm-Wv ap-l-Ω-Zv j-ao¿.

I-∏q-cn¬ B¿.F-kv.F-kv. \-S-Øp-∂ Xo-{h-hm-Z {]-h¿-Ø-\-߃-°v t]m-en-kv au-\m-\p-hm-Zw \¬-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Iq-\w-aq-®n-bn¬ F-kv.Un.]n.sF-. \-SØnb {]-I-S-\w

]m-e-°m-Sv: So≥ C-¥y ]m-e°m-Sv G-cn-b I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ t]m-gpw-I-c tamU¬ ssl-kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ ssa {Ku-≠v kw-L-Sn-∏n-®p. ^pSv-t_mƒ, h-Sw h-en, _m-Uvan‚¨, t…m-ssk-¢nw-Kv, jq´u-´v , t{Xm-t_mƒ C-\-ß-fn¬ bq-\n-‰-Sn-ÿm-\-Øn¬ a¬-kcw \-S-∂p. ]m-e-°m-Sv ku-lr-Z th-Zn P-\-d¬ I-¨-ho-\¿ AUz.am-Xyp- tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. So≥ G-cn-b c-£m-[nIm-cn ]n Fw _-jo¿ am-ÿ A[y-£-X h-ln-®p. tkm-fn-Um-cn‰n ap≥ Pn-√m {]-kn-U-≠v Fw kp-sse-am≥ G-cn-bm I-Ωn-‰nbw-Kw F Jm-P-lp-ssk≥, I¨-ho-\¿ Fw F A-–p-ip°q¿ kw-km-cn-®p.

kozhikode/PKD

tdm-U-cn-In-se A-tIz-jy-a-cw ap-dn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn B-\-°-c: tdm-U-cn-In-se AtIz-jy-a-cw ap-dn-®-Xm-bn ]-cmXn.- ]-d-°p-fw tN-t°m-Sv tdm-Unse an-√v tÃm-∏n-\v k-ao-]-ap-f-f a-c-am-Wv k-ao-]-sØ ÿ-e D-Sa ap-dn-®v am-‰n-sb-∂v ]-cm-Xn-bpb¿-∂-Xv.C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-´p-Im¿ B-\-°-c ]-©-bØv, t^m-d-Ãv h-Ip-∏v, ÿ-ew Fw.-F¬.F A-S-ap-f-f-h-tcm-Sv ]-cm-Xn-s∏-´n-´p-≠v.t\-c-sØ B-\-°-c Ip-ºn-Sn tdm-Un-se an-√n-\v k-ao-]-ap-f-f A-tIz-jy-a-c-߃ ]-e-Xpw DW-°p-I-bpw Xo-sh-®v \-in-∏n°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.- XW¬ a-c-߃ sh-®p-]n-Sn-∏n-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn tN-t°m-Sp-

3980 ko-‰p-I-fpw \n-e-hn-ep-≠v. hn-P-b-i-X-am-\w h-®v 13471 t]¿°v k¿-°m¿, F-bv-U-Uv, A¨F-bv-U-Uv ÿm-]-\-ß-fn¬ πkv h¨ {]-th-i-\w km-[y-amIm-Ø ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. C-h¿-°v t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv, sF.-Sn.sF, hn-.F-®v-.F-kv-.C, kz-Im-cy C≥-kv-‰n-‰yq-´p-Iƒ F∂n-h-sb B-{i-bn-t°-≠n-hcpw. 146 l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fp-I-fm-Wv aq-∂p ta-J-e-I-fnem-bn Pn-√-bn-ep-≈-Xv. I-gn-™X-h-W-tØ-Xp-t]m-se ko-‰ph¿-[-\ h-∂m¬ π-kv h¨ {]th-i-\-Øn-\m-bn Ip-d-®p-t]¿°p-Iq-Sn km-[y-X-bp-≠m-Ipw. I-gn-™-X-h-W ]-Øp-i-X-am-

\w ko-‰p-h¿-[-\-bp-≠m-bn-cp∂p. 17780 sa-dn-‰v ko-‰m-Wv Pn-√bn¬ k-b≥-kv, sIm-ta-gv-kv, lyp-am-\n-‰o-kv hn-`m-K-ß-fn-embn D-≈-Xv. k-b≥-kn-\v 8307˛-Dw 4443 sIm-ta-gv-kv ko-‰pw 5030 lyp-am-\n-‰o-kv ko-‰p-am-Wp-≈Xv. kv-t]m¿-Sv-kv Izm-´-bn¬ kb≥-kn-\v 243, sIm-ta-gv-kv 117, lyq-am-\n-‰o-kv 125 F-∂n-ß-s\bpw ko-‰p-I-fp-≠v. am-t\-Pvsa‚ v Izm-´-bn¬ k-b≥-kv 1,200, sIm-ta-gv-kv 520, lyp-am-\o-‰o-kv˛ 735 F-∂n-ß-s\-bm-Wv ko-‰pI-fp-sS- F-Æw. I-ayq-Wn-‰n Izm´-bn¬ k-b≥-kv 400, sIm-ta-gvkv 120, lyp-am-\n-‰o-kv 210 F-∂nß-s\-bm-Wv k¿-°m¿ F-bv-U-

a-®v I-S-¯v: Pn-Ãm I-e-ÎÀ ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n ap-X-e-a-S: Im¿-jn-I B-h-iy߃-°m-bn Ip-f-ß-fp-sS \-hoI-c-W {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn Bgw Iq-´n sh-≈w kw-`-cn-°p-∂Xn-\m-bn \-_m¿-Un-s‚ k-lmb-tØm-sS ]-Wn Xp-S-ßn-b apX-e-a-S ]-©m-b-Øn-se ]p-en-b Np-≈, I-cn-∏m-en-Np-≈ F-∂n-hS-ß-fn-se Ip-f-Øn¬ \n-∂pw F-Sp-°p-∂ a-Æv hym-]-I-am-b tXm-Xn¬ I-S-Øp-∂-Xm-bn Bt£-]-ap-b-¿-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ ]-cn-tim-[-\ \-SØn. Ip-f-Øn¬-\n-∂pw F-Sp-°p∂ a-Æv `n-Øn k-a-c-£n-°p-∂Xn-\pw Ip-f-Øn-s‚ kw-c-£Ww D-d-∏m-°p-∂-Xn-\pw th-≠n A-X-Xp `m-K-Øp-X-s∂ \n-t£]n-°-W-sa-∂n-cn-s° C-„n-I Nq-f-Iƒ-°pw Hm-Sv I-º-\n-Iƒ°pw hym-]-I-am-b tXm-Xn¬ IS- Ø n- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X m- b n \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. ap-X-e-a-S I-cn-∏m-en N-≈-bn-

se Ip-f-Øn¬ I-gn-™ Zn-h-kß-fn-em-bn hym-]-I-am-b tXmXn¬ a-Æv I-S-Øn-b-Xm-bn \m-´pIm-cp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v Pn√m I-e-Œ¿ C-∂-se D-®-°v 3 aWn-tbm-sS ÿ-ew k-μ¿-in-®p. I-e-Œ¿ h-∂-X-dn-™v a-Æp I-SØm-s\-Øn-b hm-l-\-ß-fpw b{¥-ß ƒ {]-h¿-Øn-°p-∂-h-cpw ÿ-e-Øp-\n-∂pw Hm-Sn c-£-s∏´p. ap-X-e-a-S ]m-∏m≥-N-≈-bv-°v k-ao-]w \n-¿-Ωn-® c-≠p Ip-f-ßfn¬ hym-]-I A-gn-a-Xn \-S-∂mXm-bn t\-c-sØ hm¿-Ø \¬In-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv hn-Pne≥-kv A-t\z-j-Ww \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. H-cp hm¿-Un¬ X-s∂ B-dp Ip-f-߃ Xm-gv-Øp-∂-Xn¬ BZyw ap-X¬ X-s∂ ]-c-s° {]-Xntj-[-hp-am-bn \m-´p-°m¿ cw-KØv h-∂n-cp-∂p. tIm-Sn-Iƒ sNe-h-gn-®v \n¿-Ωn-°p-∂ Ip-f-

Imw-]-kv {^-−v G-cn-bm I¬-h³-j³

Xr-Øm-e: Imw-]-kv {^-≠v Xr- ®p. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn Øm-e G-cn-bm I¨-sh≥-j≥ A-^v-k¬ kw-km-cn-®p. G-cn-bm I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnIq-\w-aq-®n Fw Fw tKƒ-kv kvIq-fn¬ \-S-∂p. Pn-√m {]-kn- I-fm-bn ap-l-Ω-Z-en Nm-en-{]w U‚ v B-cn-^v ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm- ({]-kn-U‚ v), A-ao≥-j-_m-lv Nm-en-{]w (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw- km-bn-Zv I-cp-hm≥-sXm-Sn (sshKw sj-^n≥ \-b-hn-i-Zo-I-c- kv {]-kn-U‚ v), dm-jn-Zv a-Sp-∏p≈n (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), A]m-e-°m-Sv: ssI-sØm-gn-em-fn Ww \-S-Øn. G-cn-bm {]-kn-U‚ v ap-l-Ω- _v-dm¿ Nm-en-{]w (J-Pm-©n) Xnhn-Z-Kv-[-sXm-gn-em-fn ta-J-ebn¬ tPm-en-sN-øp-∂ A¿-l-cm- Z-en Nm-en-{]w A-[y-£-X h-ln- c-s™-Sp-Øp. b ap-gp-h≥-t]-sc-bpw t£-a-\n[n-bn¬ Aw-K-ß-fm-°p-∂-Xn\p A-h-k-cw \-¬-I-W-sa-∂v ssI-sØm-gn-em-fn hn-Z-Kv-[ bq\n-b-≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n k¿°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ]n ap-c-fo-[-c-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ kp-[m-Ic≥ dn-t∏m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-I-fm-b Fw a-Wn, k-Xy≥ s]-cp-º-dt°m-Sv, F≥ tZ-h-bm-\n, ]n sI Im-Pm lp-ssk≥, hn i-in kw- Imw-]-kv {^-≠v Xr-Øm-e G-cn-bm I¨-h≥-j-\n¬ km-cn-®p. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw sj-^n≥ kwkm-cn-°p∂p

t£-a-\n-[n-bn Aw-K-§-fm-¡-Ww

Ip-¥n-∏p-g ]m-e-Øn-\p k-ao-]w tdm-Un-se sh-≈-s°-´v b¿-Øp-∂-Xv. A-©p-h¿-j-am- X¿ tI-h-ew t\m-°p-Ip-Øn-bmbn Xp-S-cp-∂ sh-≈-s°-´v tZ-io- Ip-I-bm-Wv. Zn-\w-{]-Xn H-∂v Fb-]m-X-bp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn k- ∂ tXm-Xn-em-Wv C-hn-sS A-]a-b-Øp-t]m-epw B-cpw {i-≤n- I-S-ß-fp-≠m-Ip-∂-Xv. a-Æm¿°m-dn-√-t{X. °m-Sv Su¨, Nn-d-°¬-∏-Sn, Ip-aZn-\w-{]-Xn \q-dp-I-W-°n-\v cw-]p-Øq¿, I-√-Sn-t°m-Sv Pw-Kv hm-l-\-߃ C-Xp-h-gn I-S-∂p- j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sh-≈t]m-Ip-∂p-s≠-¶n-epw A-[n-Ir- s°-´p-Iƒ G-sd-bm-Wv.

Pn-Ãm sse-{_-dn Iu¬-kn ]p-kv-X-tIm-Â-k-hw C-¶pap-X ]m-e-°m-Sv: Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ hn-I-k-\ k-an-Xnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-e-°mSv C≥-tUm¿ tÃ-Un-b-Øn¬ sh-®v C-∂v ap-X¬ aq-∂v Zn-h-kß-fn-em-bn ]p-kv-X-tIm-¬-khw \-S-°pw. ]p-kv-X-tIm-¬-k-h-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂v cm-hn-se 10 aWn-°v tÃ-‰v sse-{_-dn Iu¨kn¬ {]-kn-U‚ v ]n sI l-cnIp-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n®v K-{_n-tb¬ Km¿-jym am¿tIz-kv A-\p-kv-a-c-W-hpw \-SØpw. F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ \mb¿ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. 14 \v k-am-]-\ k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®v cm-hn-se 10 a-Wn-°v Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kw-L-Sn-∏n-®n-cn°p-∂ ssl-kv-Iqƒ, bp.]n hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ hm-b-t\m-¬-

°m-Sv t]m-fn-sS-Iv-\n-°n¬ knhn¬ F≥-Pn-\o-b-dnMv˛ 50, sa°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-b-dnMv-˛ 50, C-e-t{Œm-Wn-Iv F≥-Pn-\o-bdnMv-˛ 60, I-ºyq-´¿ lm¿-Uv -shb¿-˛60, C≥-kv-{Sp-sa‚ v sS-Ivt\m-f-Pn-˛ 50 F-∂n-ß-s\ A©p t{S-Up-I-fpw sjm¿-Wq¿ t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv C-e-t{Œm-WnIv-kv F≥-Pn-\o-b-dnMv-˛ 50, Iºyq-´¿ F≥-Pn-\o-b-dnMv-˛60, {]n‚nw-Kv sS-Iv-t\m-f-Pn-˛70 F∂n-ß-s\ ko-‰p-I-fp-≈ aq-∂p t{S-Up-I-fp-am-Wp-≈-Xv. F-bv-UUv, kz-Im-cy t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pp-I-fp-ap-≠v. C-∂v ap-X¬ π-kv h¨ A-t]-£-Iƒ hn-X-cWw Xp-S-ßpw.

߃ A-gn-a-Xn-bp-sS Iq-ºm-c-amsW-∂pw B-h-iy-Im¿-°v asÆ-Øn-®v sIm-S-p-Øv h≥-Xp-I ssI-]-‰p-∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.

tZ-io-b-]m-X-tbm-c-s¯ sh-Å-s¡-«v A-]-I-S-`o-j-Wn-bm-hp-¶p a-Æm¿-°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv-˛ ]me-°m-Sv tZ-io-b-]m-X-bn-se sh≈-s°-´p-Iƒ A-]-I-S-`o-j-Wnbm-hp-∂p. I-cn-¶-√-Øm-Wn apX¬ ap-≠q¿- h-sc-bp-≈ tZ-iob-]m-X-tbm-c-Øm-Wv sh-≈s°-´p-I-fpw Ip-gn-I-fpw cq-]-s∏´n-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™-Zn-h-kß-fn¬ s]-bv-X I-\-Ø a-g-bnem-Wv Cu ÿn-Xn-bp-≠m-b-Xv. C-Ø-cw sh-≈-s°-´p-Iƒ C-cpN-{I-hm-l-\-߃-°pw a-‰pw Gsd A-]-I-S-`o-j-Wn-bm-Wv. sh-≈-s°-´p-I-fn-¬ sP-.kn._n D-]-tbm-Kn-®v Nm-ep-I-fp-≠m°n-bm¬ sh-≈-s°-´v H-gn-hm°m-≥ I-gn-bp-am-bn-cp-∂n-´pw AXp-≠m-bn-√. C-Xp-aq-ew kv-Iq-fnte-°v t]m-Ip-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fpsS-bpw Im¬-\-S-bm-{X-°m¿-°psS-bpw ta¬ sN-fn-sX-dn-°p-∂Xp ]-Xn-hm-Wv. X-®-ºm-d, F-Smbv-°¬ `m-K-sØ sh-≈-s°-´v G-sd A-]-I-S-`o-j-Wn-bm-Wv D-

Uv ta-J-e-bn-se l-b¿ sk°≥-U-dn ko-‰p-Iƒ X-cw-Xn-cn®n-´p-≈-Xv. A¨ F-bv-U-Uv ta-J-ebn¬ k-b≥-kn-\v 1930, sIm-tagv-kn-\v 600, lyq-am-\n-‰o-kn-\v 1450 ko-‰v F-∂n-ß-s\-bm-Wv πkv h¨ ko-‰p-I-fp-≈-Xv. Pn-√bn¬ 146 kv-Iq-fp-I-fn-em-bn 12086 ko-‰v k-b≥-kn-\pw 5800 ko-‰v sIm-ta-gv-kn-\pw 7750 ko-‰v lyp-am-\n-‰o-kn-\p-am-Wv \n-e-hnep-≈-Xv. Pn-√-bn¬ k¿-°m¿ t]m-fnsS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pp-Iƒ ]m-e°m-Spw sjm¿-Wq-cn-em-Wp-amWp-≈-Xv. C-Xn¬ F-´p t{S-Up-Ifn-em-bn 550 ko-‰p-I-fp-≠v. ]m-e-

]-d-°p-fw tN-t°m-Sv tdm-Un-se an-√v tÃm-∏n-\v k-ao-]-ap≈ a-c-w ap-dn-® \n-e-bn¬ f-f bp-hm-°-fm-Wv ]-d-°p-fw a-c-߃ Dƒ-∏-sS-bp-f-f a-c-߃ tN-t°m-Sv tdm-Un¬ A-tIz-jy sh-®p-]n-Sn-∏n-®-Xv.

Npcp¡¯nÂ

¹-kv-h¬ {]-th-i-\-w C-¯-h-W-bpw Pn-Ã-bn-se hn-ZymÀ-Yn-IÄ h-e-bp-w sjm¿-Wq¿: π-kv-h¨ {]-th-i\-Øn-\v A¿-l-X t\-Sn-b hnZym¿-Yn-Iƒ C-Ø-h-W-bpw ko‰n-\m-bn s\-t´m-´-tam-tS-≠n-hcpw. Pn-√-bn¬ π-kv h¨ {]-thi-\-Øn-\v B-sI 25430 ko-‰p-Ifm-Wp-≈-Xv. F-∂m¬ D-]-cn-]T\-Øn-\v tbm-Ky-X t\-Sn-b-cm-Is´ 38907 hn-Zym¿-Yn-I-fpw. 13,477 ko-‰p-I-fp-sS Ip-d-hm-Wv Pn-√-bnep-≈-Xv. ]-Ømw-¢m-kv P-bn-®h¿-°v l-b¿-sk-°≥-U-dn ko‰m-bn \n-e-\n-¬°p-∂ 25430 ko‰q-Iƒ B¿-s°m-s° e-`y-am-Ipsa-∂v I-≠-dn-b-Ww. k¿-°m¿ F-bv-U-Uv ta-J-e-bn¬ 429 _m®n-em-bn 21,450 ko-‰p-I-fpw A¨ F-bv-U-Uv ta-J-e-bn¬

3

sI.F-kv.C._n. s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn hn tam-l≥-Zm-kv DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

k-t½-f-\w \-S-¯n

]m-e-°m-Sv: sI.F-kv.C._n s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn hn tam-l≥-Zm-kv DZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v hn bp th-Wp-tKm-]m-e≥ A-≤-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn sI j¨-ap-J≥ J-Pm-©n Sn F-kv {i-I-p-am¿ kwkmcn®p. 2008 apX¬-°p-≈ s]≥-j≥- Ip-Sn-»n-I D-S≥- A-\p-h-Zn-°p-I, sa-Un°¬ A-e-h≥-kv 350 cq-]-bm-bn h¿-[n-∏n-°p-I F-∂o {]-tab-߃ ]m-km-°n.

ssh-Zyp-Xn -sk-Ivj³ Hm-^nkv \o-¡m-\p-Å{i-a-¯n-Â {]-Xn-tj-[w B-\-°-c: G-sd-Im-e-sØ ap-d-hn-fn-Iƒ-s°m-Sp-hn¬ Iq-´p-]mX-bn¬ B-c-`n-® sk-£≥ -Hm-^n-kv ÿ-ew am-‰m-\p-≈ -\o°-Øn-s\-Xn-sc {]-Xn-tj-[w i-‡-am-Ip-∂p. s]-cn-tßm-Sv, Xr-Øm-e ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kp-Iƒ hn-`-Pn-®m-Wv I-gn-™ s^-{_p-h-cn-bn¬ Iq-´p-]m-X-bn¬ B-cw-`n-®-Xv. F-∂m¬ C-Xnt∏mƒ h-s´m-fn-bn-te-°v \o-°m-\m-Wv A-Wn-b-d -\o-°w. Iq´p-]m-X-bn-se Hm-^n-kn-te-°v _-kv ku-I-cyw D-s≠-∂-Xn\m¬ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v F-Øn-s]-Sm≥ G-sd ku-I-cy-{]-Zam-Wv. Cu \o-°w D-t]-£n-®n-√-¶n¬ {]-Xn-tj-[- ]-cn-]m-SnIƒ- \ SØp-sa∂v tI-c-f-hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn Iq-‰\m-Sv bq-\n-‰v tbm-Kw {]kvXm-hn®p. {]-kn-U-≠v F hn ap-lΩ-Xv, kn-≤n-Jv, Ip-™p-Ip-™v kw-_-‘n-®p.

ku-P-\y B-bpÀ-th-Z sa-Un-¡Â Iymw-]v

]p-Xp-t»-cn: Hm-bn-kv-I C‚¿-\m-j-W¬ I-©n-t°m-Sv Nm-]v-‰dn-s‚ km-aq-lnItk-h-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°v Xp-S-°w Ip-dn-®v ]pXp-t»-cn F≥.F-kv.F-kv I-c-tbm-Kw, Hm-bn-kv-I I-©n-t°mSv Nm-]v-‰¿, Hm-e-t»-cn im-¥n-Kn-cn B-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ tIm-f-Pv F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]p-Xp-t»-cn A-∂]q¿-tW-iz-cn t£-{Xm-¶-W-Øn¬ \-S-Øn-b ku-P-\y Bbp¿-th-Z sa-Un-°¬ Iymw-]v ]p-Xp-t»-cn I-k-_ k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ ]n sI [-\-Rv-P-b _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F≥.F-kv.F-kv. I-c-tbm-Kw {]-kn-U‚ v kn tI-i-h≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Hm-bn-kv-I {]-kn-U‚ v sI tkma-ti-J-c≥, sk-{I-´-dn F≥ sI jm-Pp, am-t\-P¿ A-tim-Iv Ip-am¿, sI hn _m-_p kw-km-cn-®p. 15 e-[n-Iw h-cp-∂ tUmIv-S¿-am¿ Iymw-]n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. a-cp-∂p-Iƒ ku-P-\yam-bn hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

kw-Øm-\ _m-em-h-Im-i-kw-c-£-W I-½o-j³ k-an-Xn

A-K-fn-bn k-¶-²-kw-L-S-\m {]-hÀ-¯-I-cp-am-bn Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯pw ]m-e-°m-Sv: A-´-∏m-Sn-bn-se Ip´n-Iƒ-°m-bn in-ip-kw-c-£-W hn-Zym-`ym-k-co-Xn-Iƒ hn-I-kn∏n-°p-∂-Xn-\v kw-ÿm-\ _mem-h-Im-i-kw-c-£-W I-Ωoj≥ cq-]w \¬-In-b k-an-Xn 13 \v A-K-fn-bn¬ k-∂-≤-kw-L-S\m-{]-h¿-Ø-I-cp-am-bn Iq-Sn-°mgv-N \-S-Øpw. D-®-bv-°v 12 a-Wn-ap-X¬ H-cpa-Wn-h-sc A-K-fn-bn-se A-lmUv-kv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-°p-∂ Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ k∂-≤-kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I¿°v ]-s¶-Sp-°m-hp-∂-Xpw \n¿-t±i-ß-fpw B-i-b-ß-fpw k-a¿-∏n°m-hp-∂-Xp-am-Wv. D-®-bv-°p-ti-jw k-an-Xn A´-∏m-Sn-bn-se hn-hn-[ B-Zn-hmkn ta-J-e-I-fpw I-Ωyq-Wn-‰n In-

{]-hÀ-¯-I k-an-Xn-tbm-Kw

sN¿-∏p-f-ti-cn: F-kv.ssh.Fkv. sN¿-∏p-f-ti-cn tkm¨ {]h¿-Ø-I k-an-Xn-tbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v kp-∂n-sk‚dn¬ \-S-°pw. ap-gp-h≥ Aw-K-ßk-hw-˛2013 hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ Ø≥, ]n kn A-tim-Iv Ip-am¿, fpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v tkm¨ k-Ωm-\-Zm-\-hpw c-ho-{μ≥ am- ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ A-_v- sk-{I-´-dn C-{_m-lnw k-Jm-^n ÿ F-gp-Xn-b - -tZ-h-tem-I- Zpƒ Jp-±q-kv ]-s¶-Sp-°pw. tam-fq¿ A-dn-bn-®p. sØ {]-W-b-Im-e-Øv- - F-∂ ]p-kv-X-Iw {]-Im-i-\w sN-øpw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w hn sN¥m-a-cm-£≥ Fw.F¬.F D-ZvLm-S-\w sN-øpw. aq-∂p-Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S°p-∂ ]p-kv-X-tIm-¬-k-hØn¬ kp-kv-ta-jv N-t{μm-Øv, ]n cm-a≥, kn K-tW-jv, F≥ cm[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, Sn B¿ A-P-b≥, I-hn ]n cm-a≥, Fw F-kv Ip-am¿, Pn ]n cm-a-N-{μ≥, ]n hn kp-Ip-am-c≥, {io-Ir-jvW-]p-cw Ir-jv-W≥-Ip-´n, Sn kn cm-a-Ir-jv-W≥, c-Lp-\m-Y≥ ]d-fn, tam-l≥-Zm-kv {io-Ir-jv-W]p-cw, cm-tP-jv ta-t\m≥, tN‰q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n sI kp-[m-I-c≥, ]n sI _n-Pp Fw.]n, hn sN-¥m-a-cm-£≥ Fw.F¬.F, Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-

®-\pw k-μ¿-in-°pw. 14 \p cm-hn-se H≥-]-Xp-a-Wn°v A-¶-W-hm-Sn-Iƒ k-μ¿-in°p-∂ k-an-Xn \n-e-hn-ep-f-f inip-kw-c-£-W hn-Zym-`ym-k-coXn-Iƒ a-\- n-em-°pw. Xp-S¿-∂v H-cp-a-Wn-°v I-Ωyq-Wn-‰n sl¬Øv sk‚-dpw \yq-{So-j-W¬ dolm-_n-en-t‰-j≥ sk‚-dpw kμ¿-in-°pw. c-≠p a-Wn ap-X¬ s]¨-Ip´n-I-fp-am-bpw kv-{Xo-I-fp-am-bpw k-an-Xn N¿-® \-S-Øpw. kw-ÿm-\ _m-em-h-Im-ikw-c-£-W I-Ωo-j≥ I-gn-™h¿-jw A-´-∏m-Sn k-μ¿-in-®-Xn\p-ti-jw cq-]o-I-cn-® k-an-Xnbn¬ I-Ωo-j≥ Aw-K-ß-fm-b kn bp ao-\, F≥ _m-_p F-∂nh¿ tIm-˛-sN-b¿-t]-gv-k¨-am-

F-¬.F-kv.Fkv ]-co-£bn¬ hn-P-bn® hn A-Pn ( Pn.F¬. ]n.F-kv ]√m-hq¿).

cpw Fw Pn Im-fn-Zm-k≥, Im-k¿tIm-Sv U-b-‰v ko-\n-b¿ e-Iv-Nd¿ ]p-cp-tjm-Ø-a≥, Fkv.kn.C.B¿.Sn A-kn-Â v s{]m-^-k¿ tUm. P-b-e-£v-an, In¿-Øm-Uv-kn-s‚ {]-Xn-\n-[n F-∂n-h¿ Aw-K-ß-fp-am-Wv.

sX-cp-hp-\m-b-i-eyw cq-£-am-bn sIm-Sp-hm-bq¿: sIm-Sp-hm-bq-cnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw sX-cp-hp-\m-b-i-eyw cq-£-ambn. cm-hn-se ]-{X-hn-X-c-W-sØbpw \m-b-i-eyw _m-[n-®n-´p-≠v. A-Xn-cm-hn-se ]-{X-hn-X-c-Ww \-S-Øm≥ I-gn-bm-Ø ÿn-Xnbm-Wp-≈-Xv. s]m-fn-™p-In-S-°p-∂-Xpw Bƒ-Xm-a-k-an-√m

Ø-Xp-am-b ho-Sp-I-fn¬ \m-bv°ƒ Iq-´-am-bn X-º-Sn-°p-I-bmWv. sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS ieyw-aq-ew H-‰-bv-°p-≈ bm-{X `oXn-P-\-I-am-Wv. \m-bv-°-fp-sS ISn-tb-‰m¬ hm-Iv-kn≥- B-ip-]{Xn-bn¬ e-`y-a-s√-∂pw B-t£]-ap-≠v. ]-{X-hn-X-c-Ww \-S-Øn IpSpw-_w ]p-e¿-Øp-∂ \n-c-h-[nt]-cm-Wv ta-J-e-bn-ep-≈-Xv. Xß-fp-sS D-]-Po-h-\-am¿-Kw A-Sbp-tam F-∂ `o-Xn-bn-em-Wv an° ]-{X-hn-X-c-W-°m-cpw. F-{X-bpw-th-Kw sX-cp-hp-\mbv-°-sf C-√m-bv-a sN-øp-∂-Xn\p A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-Wv.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-12  
Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-12  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-05-12