Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PW

a-g-¡m-e tcm-K-§-Ä hym-]-I-am-hp-¶-Xv t]m-cm-bv-a-: Pn-Ãm ip-Nn-Xz in¸-im-e

Adnbn-¸pIÄ

{]o sa-{Sn-Iv tlm-ÌÂ: A-t]-£ £-Wn-¨p ]m-e-°m-Sv: sjm¿-Æq¿ \-K-ck-`-bp-sS Io-gn¬ ]-cp-Øn-{]bn-ep-≈ K-h. {]o sa-{Sn-Iv tlm-Ã-en¬ {]-th-i-\-Øn-\v s]¨-Ip-´n-I-fn¬ \n-∂v A-t]£ £-Wn-®p.-A-©v ap-X¬ ]Ømw ¢m-kv h-sc-bp-≈ ]-´n-IPm-Xn hn-`m-K-Øn-ep≈ hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ-°v A-t]-£n-°mw. B-sI-bp-≈ ko-‰n-s‚ 10 i-Xam-\w k m-º-Øn-I-am-bn ]n∂m-°w \n¬-°p-∂ a-‰p hn-`m-K°m¿-°m-bn kw-h-c-Ww sN-bvXn-´p-≠v. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp∂-h¿-°v Xm-a-kw, `-£-Ww, bq-Wn-t^mw, ]p-kv-X-I-߃ F-∂n-h ku-P-\y-am-bn-cn-°pw.kz-bw ]q-cn-∏n-® A-t]-£, PmXn, P-\-\-Xo-b-Xn, I-gn-™ h¿jw ]-co-£-bv°v e-`n-® am¿-°v F-∂n-h {]-[m-\m-[ym-]-I≥ km-£y-s∏-Sp-Øn sa-bv 15 \Iw sjm¿-Æq¿ \-K-c-k-`m ]-´nI-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^nkn¬ e-`n-°-Ww. hn-h-c-߃-°v sjm¿-Wq¿ \-K-c-k-`m ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

{]o sa-{Sn-Iv tlm-Ì-Â Syq-«À

]m-e-°m-Sv: sjm¿-Æq¿ \-K-ck-`-bp-sS Io-gn¬ ]-cp-Øn-{]bn-ep-≈ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS Kh. {]o sa-{Sn-Iv tlm-Ã-en¬ ssl-kv-°qƒ, bp.-]n. hn-`m-Kß-fn¬ Syq-´¿-am-cp-sS H-gn-hp-Ifn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. _n-cp-Z-hpw _n.-F-Upw D-≈-h¿°v ssl-kv-°qƒ hn-`m-K-Ønte-°v A-t]-£n-°mw. bp.-]n. hn-`m-K-Øn-te-°v A-t]-£n°m≥ Sn.-Sn.-knbm-Wv tbm-KyX. ssl-kv-°qƒ Syq-´¿-°v {]Xn-am-kw 4000hpw bp.-]n. Syq-´¿°v 3000 cq-]-bpw Hm-W-td-dn-bw \¬-Ipw. kz-bw ]q-cn-∏n-® At]-£ hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, {]-h¿-Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰pI-fp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]I¿-∏v k-ln-Xw sa-bv 25 \-Iw sjm¿-Æq ¿ \-K-c-k-`m ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kn¬ e`n-°-Ww. hn-h-c-߃-°v sjm¿-Wq¿ \-K-c-k-`m ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

K-Ìv C³-kv-{S-Iv-SÀ H-gn-hv

]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g sF.-Sn.sF bn¬ hn-hn-[ hn-j-b-ßfn¬ C≥-kv-{S-Iv-S¿-am-sc B-hiy-ap-≠v. sa-°m-\n-°¬ C≥U-kv-{Sn-b¬ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Ivkv, k¿-th-b¿, sh¬-U¿, sa°m-\n-Iv td-Un-tbm B‚ v sSen-hn-j≥, C-e-Iv-{So-jy≥, sajn-\n-Ãv, sa-°m-\n-Iv {Sm-Iv-S¿, S¿-W¿, h-b¿-am≥, C-e-Iv-t{SmWn-Iv sa-°m-\n-Iv, ^n-‰¿ t{SUv, A-cn-X-sa-‰n-Iv Iw t{Umbnw-Kv F-∂o hn-j-b-߃-°mWv C≥-kv-{S-Iv-S¿-am-sc B-hiy-ap-≈-Xv. _-‘-s∏-´ t{SUn¬ F≥.-Sn.-kn bpw aq-∂v h¿j-sØ {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hpw A-s√-¶n¬ _-‘-∏-´ t{S-Un¬ aq-∂v h¿-j Un-tπm-a-tbm Un{Kn-tbm D-≈-h¿-°v A-t]-£n°mw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw sa-bv 8\v cm-hn-se 11 a-Wn-°v sF.-Sn.sF.-bn¬ \-S-°p-∂ Iq-Sn-°m-gvN-bn¬ ]-s¶-Sp-°-Ww.

_n.--]n.--FÂ tam-Uw Øm-]n-¨n-Ã; Po-h-\-¡m-cp-sS i-¼-fw ap-S-§n Xr-iq¿: ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv saUn-°¬ tIm-tf-Pv Po-h-\-°m-cpsS i-º-fw ap-S-ßn. sa-Un-°¬ Im-º-kn¬ B-cw-`n-® k-∫v {Sj-dn-bn¬ Hm¨-sse≥ ku-Icy-Øn-\m-bp-≈ _n.--]n.--F¬ tam-Uw ÿm-]n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv i-º-fw ap-S-ßn-bXv. sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn-se Bbn-c-°-W-°n-\v Po-h-\-Im¿-°v ]p-d-ta, k-_v-{S-j-dn-bp-sS Io-gnep-≈ a-‰v k¿-°m¿ Po-h-\-°mcp-sS-bpw i-º-f-hpw ap-S-ßn. kw`-h-Øn¬ Po-h-\-°m-cp-sS kwL-S-\-Iƒ {]-Xn-tj-[n-®p.

]q-cw ip-No-I-c-W kw-L-S-\-IÄ _-Ô-s¸-S-Ww Xr-iq¿: ]q-c-Øn-t\m-S-\p-_‘n-®v kz-cm-Pv du-≠v, tX-°n≥Im-Sv ssa-Xm-\w, k-ao-] {]-tZ-i߃ F-∂n-h hr-Øn-bm-°p-∂Xn-\v Xm¬-]-cy-ap-≈ k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ, ÿm-]-\-߃, {S-Ãp-Iƒ ap-X-em-b-h 9495885 119 F-∂ t^m¨ \-º-dn¬ _‘-s∏-S-Ww.--- A¿-l-cm-b-h-sc Ie-Iv-S¿ ]m-cn-tXm-jn-Iw \¬-In B-Z-cn-°p-sa-∂v F.---Un.---Fw. sI si¬-h-cm-Pv A-dn-bn-®p.--

{]-Xn-jvTm-Zn-\w B-tLm-jn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: a-W-en cm-a-]p-cw {io-cm-a t£-{X-Øn-se {]-XnjvTm-Zn-\w B-tLm-jn-®p. cm-hnse t£-{Xw hn-i-G-jm¬ ]q-PIƒ-°p ti-jw ]-©-hm-Zy-Øns‚ A-I-º-Sn-tbm-sS ]p-d-tØ°v F-gp-∂-fn-∏v Xp-S¿-∂v {]-kmZ Du-´pw \-S-∂p. D-®°v 2.--30\v ]pe-°m-´p-I-c {io-\m-cm-b-W \-Kdn¬ \n-∂pw s]-cp-h-\w k-Xoi≥ am-cm-cp-tS-bpw s]-cp-h-cw {]-Im-i≥ am-cm-cp-tS-bpw t\-XrXz-Øn-ep-≈ ]m-≠n-ta-f-Øns‚ A-I-º-Sn-tbm-Sp Iq-Sn aq-∂p K-P-ho-c-∑m-sc A-Wn-\n-c-Øn io-th-en F-gp-∂-≈n-∏v B-cw-`n®v B-dn-\v t£-{X-Øn¬ k-am]n-®p. Xp-S¿-∂v \n-d-am-e, Np-‰phn-f-°v, Zo-]m-cm-[-\bpw \-S-∂p.

4 sa-bv 2014 Rm-b¿

B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw Pn-√m ip-Nn-Xz-an-j-\pw tN¿-∂v kw-L-Sn-∏n-® -a-g-°m-e ]q¿-h ip-Nn-Xz Imw-]-bn≥-˛2014 Pn-√m ip-Nn-Xz in¬-∏-im-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ \n-¿hln°p-∂p

sXm-gn-em-fn-I-sf ]n-cn-¨p-hn-«-Xn-s\-Xn-cm-b k-a-cw 34mw Zn-h-k-¯n-te-¡v tN¿-∏v: H-√q¿ I-WvT-cp aTw Kym-kv G-P≥-kn-bn-se sXm-gnem-fn-I-sf ]n-cn-®p-hn-´-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v Po-h-\-°m¿ \-SØp-∂ k-a-cw 33 Zn-h-kw ]n-∂n´p. k-a-c-Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Uyw {]-Jym-]n-®v H-√q¿ tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-s‚-bpw H√q¿ G-cn-b tIm-Un-t\-j≥ I-

Ωn-‰n-bp-sS-bpw {]-h¿-Ø-I¿ ka-c-]-¥-en-se-Øn. Xp-S¿-∂p \S-∂ s]m-Xp-tbm-Kw kn.--sF.--Sn.-bp. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn sI hn ]o-Xmw-_-c≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. A-P-bv-tLm-jv A[y-£-\m-bn. Iu¨-kn-e¿ kp-tc-jn-Wn kp-tc-jv, kn.--sF.--Sn.--bp. G-cn-b sk-{I-´-dn sI ]n t]mƒ, Sn F-

kv ss_-Pp ]n F-kv cm-P≥, kn B¿ P-bnw-kv, kn B¿ cm-a-N{μ≥, kp-tc-jv F-S-°p-∂n kwkm-cn-®p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-sf Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ Kymkv G-P≥-kn-I-fn-se sXm-gn-emfn-I-fpw ]-Wn-ap-S-°n I-e-Œ-td-‰v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v kn.--sF.--Sn.-bp. `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

{]-h¿-Ø-\w \-S-Ø-Ww. C-Xn\v ]-©m-b-Øv, ap-\n-kn-∏m-en-‰n X-e-Øn¬ tbm-Kw hn-fn-®v \-S-]Sn-Iƒ ssI-s°m-f-f-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ip-Nn-Xz-Øn-s‚ Im-cy-Øn ¬ a-‰p-≈-h¿-°v am-Xr-I-bm-bncp-∂ tI-c-fw C-∂v h-f-sc ]n-dtIm-´p t]m-b-Xm-bn in-¬∏-ime-bn¬ A-[y-£-X h-ln-® Pn√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ ]-d™p. \-Ωp-sS Im-gv-N-∏m-Sn-epw Po-hn-X-io-e-ß-fn-epw h-∂ am-‰am-Wv Cu A-[]-X-\-Øn-\v Imc-Ww. Np-‰p-]m-Sp-I-sf ip-Nn-bmbn kw-c-£n-®p sIm-≠p-t]mth-≠-Xv h-cpw-X-e-ap-d-bp-sS \ne-\n-¬-]n-\v Iq-Sn A-Xym-h-iy-

t{_-m-jÀ {]-Im-i-\w

ap-Ã-¡Â Nn-«n-^-−v X-«n-¸v: H-cmÄ-Iq-Sn Io-g-S-§n

Xr-iq¿: ]q-c-tØm-S-\p-_-‘n®v ]m-d-ta-°m-hv hn-`m-K-Øn-s‚ t{_m-j-dn-s‚ {]-Im-i-\w \-S∂p. ]m-d-ta-°m-hv tZ-h-kzw t_m ¿-Uv {]-kn-U‚ v sI a-t\m-lc≥ {]-Im-i-\w \n¿-h-ln-®p. Xn-cp-h-ºm-Sn tZ-h-kzw {]-knU‚ v {]-^. Fw am-[-h≥-Ip-´n G-‰p-hm-ßn. ]m-d-ta-°m-hv tZ-hkzw sk-{I-´-dn cm-a-N-{μ ]n-jmc-Sn, tZ-h-kzw A-kn. sk-{I-´-dn i-in ]-s¶-Sp-Øp.

Nn-‰q¿: ap-√-°¬ Nn-´n-^-≠v X´n-∏v tI-kn¬ H-cmƒ-Iq-Sn t]men-kn¬ Io-g-S-ßn. Nn-´n-I-º-\nP-\-d¬ am-t\-P¿ F-d-Wmw-Ipfw sN-dm-bn I-cp-]-S-∂-bn-¬ sI ]n km-_p(48)B-Wv Io-g-S-ßnb-Xv. Nn-d-A-dq¿ kn.-sF. sI Fw {]-ho-Wn-\p ap-ºm-sI-bm-Wv Cbmƒ-Io-g-S-ßn-b-Xv. tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b-h-cp-sS-F-Æw CtXm-sS aq-∂m-bn.- am-t\-Pn-Mv ]m-

hm-bv-] X-c-s¸-Sp-¯m-sa-¶v ]-c-kyw \-Â-In X-«n-¸v: bp-hm-hv ]n-Sn-bn h-S-°-t©-cn: hm-bv-] X-c-s∏-SpØm-sa-∂p ]-{X-Øn¬ ]-c-kyw \-¬-In X-´n-∏v \-S-Øp-∂ bp-hmhn-s\ h-S-°-t©-cn kn.-sF-bpsS t\-Xr-Xz-Øn-¬ t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn. Kp-cp-hm-bq¿ sX-t°-\-S {_-tZ-gv-kv A-]m-¿-´vsa‚n¬ Xma-kn-°p-∂ {_n-tP-jv F-∂ _nPp (38) hn-s\-bm-Wv kn.-sF. F D-ta-jv, F-kv.-sFam-cm-b _n\p tXm-a-kv, k-Æn tPm-k-^v, km-_p tPm-k-^v, F≥-.-kp-tcjv Ip-am¿, {]-Im-i-v, kp-μ-c≥ F∂n-h¿ A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. tem¨ i-cn-bm-°n-Ø-cm-sa∂v ]-d-™m-Wv C-bmƒ ]-{X-ßfn¬ ]-c-kyw \-¬-Ip-∂-Xv. ]-ckyw I-≠v tem-Wn-\v A-t]-£n-

°p-∂-h-cn¬\n-∂v sF.-UnIm¿Uv, ]m≥-Im¿-Uv, _n-kn-\-kv XpS-ßp-∂ I-S-bp-sS sse-k≥-kv, ªm-¶v ap-{Z-]-{Xw, sN-°v eo-^v Xp-S-ßn-b tc-J-Iƒ hm-ßn-shbv-°pw. 15 e-£w cq-]-h-sc tem¨ e`n-°p-sa-∂m-Wv ]-d-bp-I. 18 i-Xam-\w ]-en-i \n-c-°n-em-Wv hmbv-] e-`n-°p-I-sb-∂m-Wv Cbmƒ ]-d-bm-dv. hn-hn-[ kv-Io-apI-sf-°p-dn-®v hn-i-Z-am-°p-∂ aƒ-´n I-f-¿ t{_m-j-dpw D]-t`m‡m-°ƒ°v Im-Wn-®p-sIm-Sp°pw. tc-J-I-sf-√mw hm-ßn- k¿ho-kv Nm¿-Pv B-Zy-K-Up F-∂ \n-e-bv-°v 8000 ap-X¬ 18,000 cq]-h-sc hm-ßpw. B-h-iy-s∏-´

tem-Wn-s‚ Xp-I F-gp-Xnb sN-°v eo^pw \-¬IWw. sN- ° p- a mbn _m-¶n-seØp- t ºm- g mbn-cn-°pw I-_-fn-°-s∏-´ hn-h-ca-dn-bp-I. Hm-^n-kv C-√m-sX-bmWp B-fp-I-sf X-´n-∏n-\v C-c-bm°p-∂-Xv. H-cp C-S-]m-Sv I-gn™m¬ Xm-a-k-hpw sam-ss_ ¬- t^m-Wpw knw Im¿-Upw am‰pw. km-bv-dmw {Kq-∏v, tem-´-kv ^n≥ tIm¿-]v, `m-c-Xv, kv-am¿-´v A-tkm-kn-tb-‰v-kv Xp-S-ßn-b ]e-t]-cp-I-fn-ep-am-Wv C-bmƒ I-

am-Wv. X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]\-߃ C-Xn-\v ap≥-ssI-sb-Sp°-Ww.- h-f-sc I-jv-S-s∏-´v \-ΩpsS \m-´n¬ \n-∂v Xp-S-®p-\o-°nb ]-e tcm-K-ß-fpw Xn-cn-®p h-cp∂-Xm-bm-Wp Im-Wp-∂-Xv. AXn-\m¬ C-h X-S-bm-≥ B-h-iyam-b \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-Ww. `mhn-bn¬ \-Ωp-sS X-e-ap-d B-tcmKy-I-c-am-bn h-f-cp-∂-Xn¬ ipNo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v h-en-b {]m-ap-Jy-ap-s≠-∂pw At±-lw ]-d-™p. tbm-K-Øn¬ A-kn. I-e-IvS¿ kmw-_-in-h-dm-hp, Un.-Fw.H. tUm. -sI th-Wp-tKm-]m¬, sU-]yq-´n Un.-Fw.-H. sI F \m-

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ Btcm-Ky-cw-K-Øv ]p-tcm-K-Xn-bps≠-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp-∂ps≠-¶n-epw a-g-°m-e tcm-K-ßfpw a-‰v tcm-K-ß-fp-sa-√mw hym]-I-am-bn Im-Wp-∂-Xv H-cp t]mcm-bv-a-bm-bn- \n-e-\n¬-°p-I-bmsW-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥.B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw Pn-√m ipNn-Xz-an-j-\pw tN¿-∂v kw-L-Sn∏n-® -a-g-°m-e ]q¿-h ip-Nn-Xz Iymw-]-bn≥-˛2014 Pn-√m ip-NnXz in¬-∏-im-e D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. AXn-\m¬ C-h X-S-bm≥ hn-hn-[ hIp-∏p-I-fpw X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fpw tN¿-∂v Iq-´m-b

º-\n-sb ]-cn-N-b-s∏-Sp-ØpI. Ir-jv-W kzm-an, tam-l≥, \μ-Ip-am¿, A-\n¬ Ip-am¿ F-∂ot]-cp-I-fm-Wv hn-kn-‰n-Mv Im¿Un¬ \¬-In-bn-cp-∂-Xv. ko-k ¨ t\m-°n-bm-Wp hm-bv-]m- ]-ckyw \-¬-Ip-I. I-gn-™ Zn-h-kß-fn¬ hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-bpsS ]-c-ky-am-Wp \-¬-In-b-Xv. CXn-\m¬ \n-c-h-[n t]-cm-Wp tem-¨ B-h-iy-s∏-´-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n∂v \m-¬-]-tXm-fw t]¿ X-´n-∏n-\n-c-bm-bn-´p-s≠∂m-Wp {]m-Y-an-I hn-h-cw. Cbmƒ ]n-Sn-bnemb-Xv A-dn-bp-∂tXm-sS Iq-Sp-X¬ t]¿ ]-cm-Xnbp-am-bn F-Øp-sa-∂m-Wv t]m-

en-kv \n-K-a-\w. F≥.--B-¿.--sF. °m-cp-sS ]-W-am-Wn-sX-∂m-Wv hm-bv-] B-h-iy-°m-tcm-Sv ]-dbp-I. _n-kn-\-kn-\pw a-‰pw hmbv-] \-¬In-bm¬ Iq-Sp-X¬ ]en-i e-`n-°p-sa-∂pw A-Xp-sIm≠m-Wv Cu _n-kn-\-kv sN-øp∂-sX-∂pw ]-d-™v hn-iz-kn-∏n°pw. F-d-Wm-Ip-fw Ip-º-f-ßn kz-tZ-in-I-fm-b sk-_m-Ãy≥, Pq-U≥-Un-kq-k F-∂n-h-cp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wv bp-hm-hn-s\ Ip-Sp-°n-b-Xv. tlm-´¬ am-t\-Pvsa‚ v ]T-\w I-gn-™ {_n-tP-jv F-d-Wm-Ip-f-Øv tlm-´¬ \-SØn-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sm-Wv ]p-Xnb tam-U¬ X-´n-∏n-\n-d-ßn-b-Xv.

´v-W¿ sj-dn≥ B‚-Wn-sb am{X-am-Wv C-\n ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈Xv. Fw Un B‚-Wn tIm-in-sb t\-c-sØ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. am-t\-P¿ ]n \u-jm-Zv t\ csØ t]m-en-kn¬ Io-g-S-ßnbncp-∂p.- 2013 H-tŒm-_-dn-em-Wv Nn-d-A-dq¿ K-h. tIm-f-Pn-\v k-ao]w {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ Nn-´n-I-º\n ap-ßn-b-Xv. X-´n-∏n-\n-c-bm-b 1125 t]¿ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ H-cp-tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bp-sS X-

sN-øp-∂-Xp-sIm-≠v ]-e-t∏mgpw \n-km-c Im-cy-߃ t]m-epw k¿-°m¿ tIm-S-Xn-I-fn¬ ]-cmP-bw G-‰p-hm-ßp-∂-Xm-bn I-eIv-S¿ ]-d-™p.F-√m Im-cy-Øn-epw \n-b-ak-lm-bw D-d-∏m-°p-I F-∂ at\m-`m-hw h-f¿-Øn-sb-Sp-°m\pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. dh-\yq- ˛-km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip∏n-se Po-h-\-°m¿-°v th-≠nbm-Wv \n-b-a-t_m-[-h-¬°-cW ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

td-j³hn-ln-Xw sh-«n-¡p-d-¨p; Xz-Kvtcm-Km-ip-]-{Xn-bn-se A-t´-hm-kn-IÄ ]-«n-Wn-bn-se-¶v

C-cn-ßm-e-°p-S: ss_-°n-seØn kv-{Xo-I-fp-sS am-e tam„n-°p-∂ A-©w-K kw-LsØ C-cn-ßm-e-°p-S t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. \n-c-h-[n tam-j-W-t°-kn¬ {]-Xn-bmb a-‰-Øq¿ sN-´n-®m¬ ]p-fn°¬ ho-´n¬ k-μo-]v, Xm-tg°m-Sv sIm-ºn-Sn ]p-√q¿ ho´n¬ A-\n¬-Ip-am¿ F-∂ s]m∑m≥ A-\n, Ip-gn-°m-´p-t»-cn aq-tØ-S-Øv kp-_n≥ F-∂ Ip´-∏≥, Xp-ºq¿ ]-≈n-Ø-d ho´n¬ ssj-Pp F-∂ D-Æn, sh‰n-e-]m-d kz-tZ-in ss]-\n߬ ho-´n¬ tk-Xp F-∂ cqt]-jv F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. am-f, Im-´q¿, A-¥n-°m-Sv, C-cn-ßm-e-°p-S, Ip-∂w-Ip-fw Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂v \n-c-h-[n kv-{Xo-I-fn¬ \n-∂mbn 30 ]-h-s‚ kz¿-W-am-e-Iƒ {]-Xn-Iƒ I-h¿-∂n-´p-≠v. H-‰bv-°v Xm-a-kn-°p-∂ h-tbm-[nI-cm-b kv-{Xo-I-sf ss_-°n-

Nm-e-°p-Sn: sIm-c-´n Xz-Iv tcmKm-ip-]-{Xn-bn-se tcm-Kn-I-fp-sS td-j≥ hn-ln-Xw sh-´n-°p-d-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-∂m-gv-N-tbm-fam-bn ]-´n-Wn-bn-em-sW-∂v At¥-hm-kn-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-d-™p. A-t¥-hm-kn-I-sf F.]--- n.F --¬. hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønb-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ Zp-c-hÿ-bv°v Im-c-Ww.--- {]-Xn-am-kw A-cn-bpw tKm-X-ºp-a-S-°w 10 Intem [m-\y-ß-fm-Wv A-t¥-hmkn-Iƒ-°v \¬-Inbn-cp-∂-Xv.--- Ct∏m-g-Xv 5 In-tem-bm-°n -Ip-d-®p. -`-£ykp-c-£-bp-sS `m-K-am-bn

F.]--- n.F --- ¬. hn-`m-K-°m-cp-sS tdj≥ sh-´n-Ip-d-® A-dn-bn-∏v sIm-c-´n-°v ]p-d-ta tN-hm-bq¿, \q-d-\m-Sv F-∂n-h-S-ß-fn-se XzIv tcm-Km-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿°pw \¬-In-sb-¶n-epw A-hn-sSsbm-∂pw td-j≥ sh-´n-Ip-d-®n-´n√. sh-´n-Ip-d-® td-j≥ ]p-\ÿm-]n-®n-s√-¶n¬ k-a-c-]-cn]m-Sn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipsa-∂pw C-h¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. A -- -t¥-hm-kn-I-fm-b -F -XmPp-Zn≥,- Fw _n -N-{μ-t_m-kv,sI -th-ep-Ip-´n, \m-cm-b-W≥ kw-_-‘n-®p.

C-cn-ßm-e-°p-S: C-cn-ßm-e-°pS k-l-I-c-Wm-ip-]-{Xn-bn¬ ssP-h-h-f Ir-jn-bn-eq-sS D¬]m-Zn-∏n-® ]-®-°-dn-I-fp-sS hn-fsh-Sp-∏v \-S-Øn. B-ip-]-{Xn {]kn-U‚ v Fw ]n Pm-Iv-k¨ hnf-sh-Sp-∏p¬-k-hw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U-s‚ v C _me-Kw-Km-[-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. tUm. Fw B¿ cm-Po-hv, \-gvkn-Mv kq-{]-≠v Fw sI Xn-temØ-Ω, P-\-d¬-a am-t\-P¿ hn Sn tU-hn-kv, A-kn-kv-‰‚ v am-t\P¿ Pn h-[p kw-km-cn-®p. \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn-se hn-Zym¿Yn-I-fp-sS sa-kn-te-°v B-h-iyam-b ]-®-°-dn-Iƒ C-hn-sS D¬∏m-Zn-®-h-bm-Wv D-]-tbm-Kn-°p∂-Xv.--

ssX-¡m-«p-tÈ-cn ]-Ån-bn-se ]o-U-\w

s]¬-Ip-«n-bp-sS _-Ôp-hn-s\ cq-]-Xm A-[n-Ir-XÀ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn B-tcm-]-Ww H-√q¿: ssX-°m-´p-t»-cn ]-≈nbn-se ]o-U-\-hp-am-bn _-‘s∏-´v Xr-iq¿ cq-]-X A-[n-IrX¿ ]o-U-\-Øn-\-c-bm-b s]¨-Ip-´n-bp-sS _-‘p-hn-s\ ]-≈n-bn-te-°v hn-fn-®v `o-j-Wns∏-Sp-Øn-b-Xm-bn B-tcm-]Ww. s]¨-Ip-´n-bp-sS sN-dn-b-Ωsb-bm-Wv X-tem¿ ]-≈n-bn-te°v hn-fn-®v Xr-iq¿ cq-]-X A-[nIr-X¿ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ]o-Un-∏n-® ^m. cm-Pp sIm-°s\-Xn-tc ho-≠pw ]-cm-Xn-bp-ambn cw-K-sØ-Øn-bm¬ s]¨Ip-´n-sb sIm√pw F-∂m-bn-cp∂p-h-{tX `o-j-Wn-. kw-`-h-Øn\v ti-jw s]¨-Ip-´n-bp-sS _‘p-°ƒ ho-Sp-]q-´n ÿ-ew amdn . Cu kw-`-h-tØm-sS hn-Im-

cn-am¿ F-¥p hr-Øn-tI-Sp-Iƒ sN-bv-Xm-epw cq-]-X A-h-sc klm-bn-°p-s∂-∂ B-tcm-]-Ww i-‡-am-bn. kw-`-hw ]p-d-Ømb-tXm-sS ssh-Zn-I≥ H-fn-hnemWv. cm-Pp sIm-°≥ t\-∏m-fn-te°v I-S-∂-Xm-bm-Wv kq-N-\-. Cbm-fpsS Nn-e _-‘p-°ƒ Ahn-sS D-≈-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v. I-gn-™ h¿-jw C-tX k-a-bØv C-bmƒ Xr-iq-cn-se a-s‰mcp hn-Im-cn-tbm-sSm-∏w t\-∏m-fnte-°v hn-t\m-Z-bm-{X t]m-bn-cp∂p. C-°-gn-™ G-{]n¬ F-´n\m-Wv B-Zy Ip¿-_m-\-bv-°v hkv-{Xw hm-ßn \¬-Im-sa-∂p ]d-™p Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®-Xv. Ip-´n-sb ]-≈n-ta-S-bn-te-°v h-cp-Øn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-

cp-∂p. 10 h-b-kp-Im-cn-sb ]oUn-∏n-®v ap-ßn-b cm-Pp sIm-°s\ A-d-Ãv sN-øp-∂-Xn-\v H-√qcn¬ hym-]-I {]-Xn-tj-[-ap-b¿∂n-´p-≠v. ]o-U-\ hn-h-cw ]p-dØm-b D-S-s\ cm-Pp sIm-°-s\ A-d-Ãv sN-øm≥ A-h-k-c-ap≠m-bn-´pw A-d-Ãv sN-øm-Xn-cp∂ t]m-en-kn-s\-Xn-tc-bpw hym]-I hn-a¿-i-\-am-Wv D-b-cp-∂Xv. am-\-`w-Kw, Ip-´n-Iƒ-s°-Xntc A-Xn-{I-aw X-S-bp-∂ \n-baw, sF-.Sn. B-Iv-‰v F-∂n-h {]Im-c-am-Wv ^m. cm-Pp sIm-°s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-Xv. AtX-k-a-bw s]¨-Ip-´n-sb ]oUn-∏n-® ^m. c-- m-Pp sIm-°-s\ X¬ÿm-\-Øv \n-∂v Xr-iq¿ A-Xn-cq-]-X ]p-d-Øm-°n-cp-∂p.

se-Øn B-{I-an-® ti-j-am-Wv C-h¿ am-e I-h¿-∂n-cp-∂-Xv. P-bn¬-in-£ A-\p-`-hn-°p∂ kw-L-Ø-e-h-\pw \n-c-h[n tI-kn-se {]-Xn-bp-am-b hmh Zn-t\-i-s\ Pm-ay-Øn-en-d°m\m-bn ]-Ww I-s≠-Øm≥th-≠n-bm-Wv {]-Xn-Iƒ tam-jWw \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. tI-knse {]-[m-\ {]-Xn-bm-b sN-´n®m¬ k-μo-]n-s\-Xn-tc kwÿm-\-sØ hn-hn-[ kv-t‰-j\p-I-fn-em-bn 31 tam-j-W-tIkp-Iƒ \n-e-hn-ep-s≠-∂v t]men-kv ]-d-™p. C-Xn-¬ A-©v tI-kp-I-fn¬ tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-®n-´p≠v. C-cn-ßm-e-°p-S F-kv.s-- FFw sP Pn-tPm-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ F.--F-kv.s-- F-am-cm-b at\m-Pv, c-Xo-jv A-ºm-Sn, ko\n-b¿ kn.--]n.--H-am-cm-b kn kn kp-\n¬, sI A-\n¬-Ip-am¿, {]-Zo-]≥, tdm-bv ]u-tem-kv F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

FÂ.--Un.--F-^v. {]-hÀ-¯-IÀ amÀ-¨v \-S-¯n

tbm-K-Øn¬ A-kn. ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n t{]w-\m-Yv, A-Uo-j-\¬ K-h. πo-U¿ B¿ D-Z-b-Ip-am¿ F-∂n-h¿ hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-®p.tem Hm-^n-k¿ sI Pn kp-tcjv _m-_p, ssN¬-Uv sh¬s^-b¿ k-an-Xn Aw-Kw hn ]n Ip-cym-t°m-kv, {]-^p¬-Zm-kv, A-Uz. do-\, tkm-jy¬ sh¬s^-b¿ Hm-^n-k¿ B¿ ar-XypRv-P-b≥, lp-kq¿ in-c-kv-X- I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ hn-izm-kn-s‚ \n-b-a t_m-[-h-¬°-c-W ¢m-kv Zm¿ hn-iz-\m-Y≥ ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-¨-¡-dn- hn-f-sh-Sp-¸v \-S-¯n

´n-∏v \-S-∂-Xm-bn sh-fn-s∏-´p. h≥ X-´n-∏v \-S-Øn s]m-fn™ ln-am-e-b I-º-\n-bn-se ss{U-h-dm-bn-cp-∂p B‚-Wn tIm-in. \n-c-h-[n ]n-Sn-®p ]-dn tI-kp-I-fn-epw C-bmƒ {]-Xnbm-Wv.H-cp-tIm-Sn cq-]-bp-sS X-´n-∏v \-S-Øn ap-ßn-b B‚-Wn BUw-_-cw Po-hn-Xw \-bn-°p-Ibm-bn-cp-s∂-∂v t]m-en-kv ]-d™p.-

am-e tam-jW kw-Lw A-d-ÌnÂ

\n-b-a-§Ä A-dn-ªp-Å {]-hÀ-¯-\w an-I-¨ km-aq-ln-I-tk-h-\w: I-e-Iv-SÀ ]m-e-°m-Sv: D-tZym-K-ÿ-sc-√mh-cpw \n-b-aw ssI-Im-cyw sNøp-∂-h-cm-sW-∂pw \n-b-aw a-\kn-em-°n sIm-≠p-≈ D-tZym-Kÿ tk-h-\w an-I-® km-aq-lnI -{]-h¿-Ø-\-am-sW-∂pw Pn√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥. I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ -hnizm-kv-s‚ \n-b-a t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. th-≠-{X \n-b-a ]n-¥p-W-bn-√msX ^-b-ep-Iƒ ssI-Im-cyw

k¿, ip-Nn-Xz-an-j≥ t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ A-_v-Zp¬ k-eow, F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. Pn-√m t{]m-{Kmw am-t\-P¿ tUm. -{iol-cn, Pn-√m ]-©m-b-Øv B-tcmKy hn-Zym-`ym-k Ãm≥-Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ ]n kn A-timIv Ip-am¿, F.-Un.-kn. P-\-d¬ kp-[, Pn-√m a-te-dn-b Hm-^n-k¿ Fw F-kv i-in, ip-Nn-Xz-an-j≥ Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n c-ho{μ≥, tªm-°v-˛-{Km-a∏-©m-bØv {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. sU-]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. sI F \m-k¿ a-g-°m-e ]q¿-h-tcmK-ß-sf °p-dn-®pw {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®pw hni-Zo-I-cn-®p.

h-S-°m-t©-cn: cq-£-am-b Ip-Snsh-≈ £m-aw A-\p-`-h-s∏-Sp∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ tem-dn-Ifn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {Km-a-∏-©m-b-Øn-te-°v F¬.-Un.--F-^v {]-h¿-Ø-I¿ am¿-®v \S-Øn. kn.--]n.--Fw. Hm-´p-]m-d tem°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn sI kn a-\-Z≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw F th-em-bp-[≥ A-[y-£X h-ln-®p. Sn B¿ c-Pn-Øv, Fw hn kp-tc-jv kw-km-cn-®p.--

\o-c D-¸m-Z-\-w hnI-kn-¸n-¨m IqSp-X sXm-gn-e-h-k-c-§Ä D−mhpw: In-km³ k-` ∏n-\p ap-ºv \-SØ - n-b hm-KvZ- m-\w A-´n-ad - n-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. k¿-°m-cn-s‚ hn-Ie - \ - b - w aqew {]-Xn-k‘ - n-bn-em-b s\-√v, d_¿ I¿-jI - s - c kw-c£ - n-°p-∂Xn-\v s\-√n-s‚ kw-`c - W - hn-e DS≥ \¬-Ip-Ib - pw d-_¿ hn-eØ - I¿-® a-dn-I-S-°m≥ ]-≤-Xn-I-fp≠m-°p-Ib - pw th-Ww. sXm-gn-ep-d∏ - v ]-≤X - n-bn¬ \n∂v Im¿-jn-I tPm-en-If - pw `q-hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw H-gnhm-°p-∂ k¿-°m¿ D-Ø-c-hv Im¿-jn-I ]p-tcm-K-Xn-sb X-S-ks∏-Sp-Øp-sa-∂pw D-Ø-c-hv d-±m°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-i-y-

s∏-´p. s\-√n-s‚ hn-e e-`n-°p-∂Xn-\pw d-_-¿ hn-e-Ø-I¿-® X-Sbm-\pw \o-c D-¬∏m-Z\ - w hn-Ik - n∏n-°m-\pw {]-t£m-`w kw-L-Sn∏n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p.Pn-√m {]-kn-U‚ v C ]n i-¶c-s‚ A-[y- £ - X - b - n¬ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ - v hn Nm-ap-Æn ta¬°-Ωn-‰n Xo-cp-am-\-ß-ƒ hn-i-ZoI-cn-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn F Fkv in-h-Zm-kv dn-t]m¿-´v A-h-Xcn-∏n-®p. I-cp-Wm-I-c≥, N-{μ≥, Pn I-Æ≥, sI hn {io-[c - ≥, sI cm-aN - {- μ≥, sI F≥ tam-l\ - ≥, F bp am-a® - ≥, Xo-Øp- ]-s¶-SpØp.-

]m-e-°m-Sv: \n-e-hm-c-an-√m-Ø _m-dp-Iƒ Xp-d° - m-\pw a-Zy- ° - ® - h-S° - m-cp-sS \n-£n-]vX - Xm-¬]c-y-߃ kw-c-£n-°m-\pw k¿°m¿ Im-Wn-°p-∂ ip-jvI - m-¥n tI-c I¿-j-I-sc kw-c-£n-°p∂ \o-c D-¬∏m-Z\ - Ø - n¬ Im-Wn°-Ws - a-∂v In-km≥ k-`m Pn-√m I-Ωn-‰n B-hi - y- s - ∏-´p. B-tcm-K-y-Øn-\v lm-\n-I-c-a√m-Ø-Xpw e-l-cn ]m-\o-b-a-√mØ-Xp-am-b \o-c D-¬∏m-Z-\w hnI-kn-∏n-®m¬ B-bn-c-°-W-°n\v sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-jv-Sn°-s∏-Spw. a-Z-y-h-y-h-km-bn-Iƒ°pw kv] - n-cn-‰v I-SØ - p-Im¿-°pw

k-lm-bw \¬-Im-\p-≈ \n-°ß-fm-Wv k¿-°m¿ \-S-Øp-∂Xv. ]-I-cw B-tcm-K-y-Øn-\v lm\n-I-c-a-√m-Ø-Xpw sXm-gn-e-h-kc-߃ kr-jv-Sn-°p-∂-Xp-am-b \o-c D-¬∏m-Z-\w hym-]-I-am-°pI-bm-Wv th-≠X - v. I¿-jI - c - n¬ \n-∂v kw-`c - n-® s\-√n-s‚ hn-e b-Ym-k-a-bw \¬-Im≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-hp∂n-√. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn¬ am{Xw 200 tIm-Sn-bn-te-sd-bm-Wv Ip-Sn-»n-I. d-_¿ I¿-j-I-sc klm-bn-°m≥ hn-]-Wn-hn-e-sb°mƒ c-≠pcq-] A-[n-Iw \¬In kw-`c - n-°p-sa-∂v Xn-cs - ™-Sp-

Sn-¸p-kpÂ-¯m³ tdm-Uv \¶m¡-Ww

cm-Pm sF-e³Un tZ-io-b t^mÀho-eÀ UÀ-«v {Sm-¡v- A-Uz-©À td-kv C-¶v

tN-‰p-h: Kp-cp-hm-bq¿ Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-°v th-≠n H-cp h¿jw ap-ºv sh-´n-s∏m-fn-®v Xm-dpam-dm-°n-b In-g-s° Sn-∏p-kp¬Øm≥ tdm-Uv F-{X-bpw th-Kw do-Sm-dn-Mv \-S-Øn- K-Xm-K-X tbmKy-am-°-W-sa-∂v {]-Xn-` kmwkv-Im-cn-I th-Zn tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. tN-‰p-h Fw.--C.--F-kv sk‚dn¬ \n-∂v Xr-iq-cn-te-°v k¿ho-kv \-S-Øp-∂ _-kp-Iƒ tdmUn¬ tim-Nym-h-ÿ aq-ew ]-et∏m-gpw k¿-ho-kv ap-S-ßm-dps≠-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. {]-Xn-` kmw-kv-Im-cn-I th-Zn-bp-sS `m-chm-ln-I-fm-bn sI Pn ti-Jc≥({]-kn-U‚ v), Sn _n F-kv _m-_p(ssh-kv {]-kn-U‚ v), jw-kp-±o≥ tN-‰p-h (sk-{I-´dn), ]n ]n A-–p¬ dm-^p(tPm. sk-{I-´-dn), ]n sI d-jo-Zv(J-Pm©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.

Nm-h-°m-Sv-: tam-t´m¿ kv-t]m¿-Svkv- l-c-am-°n-b bp-h-X-e-ap-d-°v B-th-iw ]-I¿-∂v Nm-h-°m-Svcm-Pm sF-e≥-Un¬ C-∂v tZ-iob t^m¿ ho-e¿ U¿-´v {Sm-°v- AUz-©¿ td-kv. cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ ssh-Io-´v aq-∂p h-sc \-S°p-∂ td-kn-ßn¬ C-¥y-bn-se an-I-® Im-tdm-´ Xm-c-߃ ]-s¶Sp-°pw. tZ-io-b tP-Xm-°-fpw td-kn Mn¬ ]-s¶-Sp-°m\p-≈ {]-tXyI sse-k≥-kv- e-`n-®-h-cp-am-b 11 tI-c-fo-b-cpw \m-ev kv-{Xo-Ifpw Dƒ-s∏-sS 45 t]-cm-Wv ]-s¶Sp-°p-∂-Xv. Im¿, Po-∏v-, F-kv.-bp.--hn. F-∂n-h-tbm-sSm-∏w {Sm°n¬ s]m-Sn-]m-dn-°m≥ an-Xvkp-_n-jn C.--hn.--H 10 Dw D-≠mhpw. 800, 1300, 1600, 2000 kn.--kn hn-`m-K-ß-fn-epw Hm-]¨-¢m-kv-

hn-`m-K-Øn-epw {]-tXy-Iw a¬k-c-߃ D-≠m-hpw. G-jym ]-k-^n-Iv- Im¿ dm-enbn¬ tP-Xm-hm-b {]-Y-a C-¥y°m-c≥ Ku-c-hv Kn¬(U¬-ln), G-gp X-h-W tZ-io-b Nmw-]y-\mb eo-em Ir-jv-W≥, tZ-io-b Xm-c-ß-fm-b tUm. _n-°p _m_p, cm-lp¬ Im-{μm-Pv, k-øn-Zvk¬-am≥ A-l-a-Zv-, ^n-en-∏v tXm-am-kv, {]-im-¥v- Ku-U, cqt]-jv- tIm-Àn Im-Wn-I-fp-sS kn-c-I-fn¬ th-K-Øn≥-sd e-lcn ]-S¿-Øpw. 1. 2-- In.--ao {]-tXyIw X-øm-dm-°n-b U¿-´v {Sm-°vss{U-hnMv Im-gv-N-°m¿-°v ]pØ≥ A-\p-`-h-am-bn-cn-°pw. 20 G-°¿ sF-e≥-Un¬ F-´v G-°tdm-fw ÿ-e-Øv- Im-Wn-Iƒ°m-bn ku-I-cyw H-cp-°n-bn-´p≠v. Im¿ td-knMv \-S-Øm≥ K-

h. ÿm-]-\-am-b s^-U-td-j≥ Hm-^v tam-t´m¿-kv-t]m¿-Sv-kv- ¢∫v- Hm-^v C-¥y-bp-sS A-\p-a-Xne-`n-®-Xm-bn kw-Lm-S-I¿ A-dnbn-®p. C-¥y ≥ tam-t´m¿ kvt]m¿-Sv-kv- ¢-∫n-\p th-≠n cmPm {Kq-∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØmsS aq-k i-co-^v-, A-izn≥ \m-bnIv-, aq¿-Øn, jm-P≥ Um-\ntb¬ F-∂n-h-cm-Wv td-knw-Kv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Im-Wn-I ƒ-°v sF-e≥-Un¬ {]-th-in°m≥ sh-t∑-\m-Sv I-h-e, am-fntb-°¬ I-S-hn¬ h-©n-I-fpw t_m-´p-I-fpw ku-I-cy-s∏-Sp-Ø n-b-Xm-bn Im-Pm {Kq-∏v- U-b-d-Œ¿ kp-ln≥ A-dn-bn-®p. A-–p¬ l-kow, tim-Wn A-°-c, A–p¬ kp-ln≥, aq-k i-co-^v-, jm-P≥ Um-\n-tb¬ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-04  
Thejas Epaper palakkad Edition 2014-05-04  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-05-04