Page 1

{]mtZ-inIw

19 G-{]n¬ 2014 i\n

]cn-]mSn FSbm¿-sX-cp-hv ta-te-sØ-

cp-hv am-cn-b-Ω≥ t£-{Xw: am-cn-b-Ω≥ ]q-Pm a-tlm¬-khw˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

^v-f-Uv sse-äv {In-¡-äv SqÀ-W-saâv ]m-e-°m-Sv: am-[-h-cm-P ¢-∫v sa-bv F-´p-ap-X¬ 11 h-sc- ]m-e°m-Sv ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØn¬- ^v-f-Uv sse-‰v {In-°-‰v Sq¿-W-sa‚ v \-S-Øpw. H-∂mwk-Ωm-\w H-cp e-£w cq-]-bpw tdm-fnMv t{Sm-^n-bpw. c-≠mwkΩm-\w 50,000 cq-]-bpw t{Sm-^nbpw. Iq-Sm-sX \n-c-h-[n a-‰p kΩm-\-ß-fpw \¬-Ipw. Sq¿-Wsa‚n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ 0491 2525354, 88914 72123.-

]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-¸n-¡pw

]m-e-°m-Sv: s{S-bn-t\-gv-kv t^md-w- sa‚-dn-Mv- F-∂ hn-j-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°pw. 21 \v ssh-Io-´v B-dp-a-Wn-°v ]m-e°m-Sv I-≠m-Øv tImw-π-Iv-knep-≈ _q¨ C≥ lm-fnem-Wv ]-cn-io-e-\w. {]-ap-J tIm¿-]-td‰v ]-cn-io-e-I-\m-b P-b-¥v P-b{]-Im-iv B-Wv ]-cn-]m-Sn \-bn°p-∂-Xv. B-Zyw c-Pn-ÿ sNøp-∂ 30 t]¿-°m-Wv {]-th-i\w. hn-h-c-߃-°v 9995034446, 9995100395, 9349 956828.-

G-I-Zn-\ tbm-Km Iymw-]v

]m-e-°m-Sv: Pn-√m-tbm-K Atkm-kn-tb-j≥, h-≈p-h-\m-Sv c-‡-Zm-\ k-an-Xn kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ 20\v kv-Iqƒ, tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn H-‰∏m-ew sP.-B¿.-sP tImw-π-Ivkn¬ G-I-Zn-\ tbm-K Iymw-]v \-S-Øpw. hnh-c-߃°v 944753608, 8943262384

kozhikode/PKD

B-fn-bmÀ Pew 24h-sc am-{Xw

X-an-gv-\m-Sv I-\n-ªn-sæn Nn-äq-cn Ip-Sn-sh-Åw ap-«pw Nn-‰q¿: Xp-em-h-¿-j-sØm-sSm∏w th-\¬-a-g-bpw Nn-‰q¿ ta-Je-sb ssI-hn-´-tXm-sS 24\v tijw Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn X-an-gv\m-Sn-s‚ I-\n-hn-\m-bn Im-Øncn-°-Ww. ]-d-ºn-°p-fw-˛-B-fn-bm¿ Icm¿ {]-Im-cw G-{]n¬ 1 ap-X¬ sa-bv 15 h-sc X-an-gv-\m-´n-se Bfn-bm¿ Um-an¬ \n-∂v kw-ÿm\-Øn-\v sh-≈w \¬-tI-≠-Xn√. th-\¬ a-g {]-Xo-£n-® tXmXn¬ e-`n-°mØXn-\m¬ {]-tZi-Øp-≠m-b Ip-Sn-sh-≈ {]-iv\w Nq-≠n-°m-´n kw-ÿm-\ Pe-hn-`-h-h-Ip-∏v X-an-gv-\m-´n-se D-

tZym-K-ÿ-tcm-Sv A-\u-tZym-KnI N¿-® \-S-Øn 100 L-\-b-Sn sh-≈w B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ G-{]n¬ 1 ap-X¬ 24 h-sc 80, 90 L-\-b-Sn-sb-∂ tXm-Xn¬ sh≈w hn-´p-\¬-Im-sa-∂v k-Ω-Xn®-Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv sh-≈w \¬-In-h-cp-∂-Xv. G-{]n¬ 24 \p ti-jw B-fn-bm-dn¬ \n-∂v sh≈w e-`y-am-bn-s√-¶n¬ {]-tZ-iØv cq-£-am-b Ip-Sn-sh-≈ £maw A-\p-`-h-s∏-Sp-sa-∂v P-e-hn`-h-h-Ip-∏v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. aq-e-Ø-d sd-Kp-te-‰-dn-sebpw Nn-‰q¿ ]p-g-bn-se Ip-Sn-sh-

≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn hm-´¿ AtXm-dn-‰n \n¿-an-® X-S-b-W-I-fnse-bpw sh-≈w H-cm-gv-N D-]tbm-Kn-°m ≥ am-{X-ta D≈q. ]n∂o-Sv {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS Zml-a-I-‰-m≥ X-an-gv-\m-Sn-s‚ I-\nhn-\m-bn Im-Ø-n-cn-°-Ww. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v Iq-SpX¬ sh-≈w e-`n-°-W-sa-¶n¬ k¿-°m ¿ X-e-Øn¬ C-S-s]S¬ \-S-Øn-bm¬ am-{X-ta km[y-am-hq-sh-∂v P-e- h-Ip-∏v Adn-bn-®p. 24 \v X-an-gv-\m-´n¬ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°m\n-cn-t° A-¥¿ kw-ÿm-\ \Zo-P-e I-cm-dn-≥ ta-sem-cp N¿-®

s]-cp-am-‰ N-´ew-L-\-hp-am-hptam-sb-∂ B-i-¶-bpw \n-e\n¬-°p-∂p-≠v.Pq¨ 1 ap-X¬ Pq-sse 31 htc-bp-≈ P-e-h¿-j-Øn¬ ]n.F.-]n. I-cm¿ {]-Im-cw 7.-25 Sn.Fw.-kn. sh-≈-am-Wv B-fn-bmdn¬ \n-∂v e-`n-t°-≠-Xv. I-cm¿{]-Im-cw Pq¨ 1 ap-X¬ am¿-®v 31 h-sc 6.-35 Sn.-Fw.-kn. sh-≈am-Wv kw-ÿm-\-Øn-\v e-`nt°-≠-Xv. F-∂m¬ C-°m-e-bf-hn¬ 650 Z-i-e-£w L-\-b-Sn sh-≈w A-[n-I-am-bn e-`n-®n-´p≠v. Xp-em-h¿-jw Ip-d-hm-b-Xn-

\m¬ {]-tZ-i-sØ Ir-jn- kw-c£n-°m\m-Wv I-cm-dn¬ \n-∂v A-[n-I-am-bn sh-≈w hm-ßn-b-Xv. I-cm¿ {]-Im-cw 1.-2 Sn.-Fw.-kn . sh-≈w am-{X-am-Wv In-´m-\p-≈Xv. sa-bv 16 ap-X¬ Pq¨ 30 h-sc e-`n-°p-∂ _m-°n sh-≈w H∂mw-hn-f s\¬-Ir-jn-°v \n-ew H-cp-°m\m-Wv D-]-tbm-Kn-®p-hcp-∂-Xv. 7 Sn.-Fw.-kn. sh-≈w kw-`-cn®n-´p-≈ B-fn-bm¿ Um-an¬ \n∂v Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn G-{]n¬ 24 \v ti-jw sh-≈w hm-ßmsa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv _-‘s∏-´h¿.-

]m-e-°m-Sv: \m-´p-Im-cp-sS cq-£am-b F-Xn¿-∏v ]-cn-K-Wn-®v G-gpam-k-°m-ew A-S-®n-´ ao-\m-£n]p-cw a-Zy-jm-∏v ho-≠pw Xp-d-∂p{]-h¿-Øn-°m≥ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv G-sd P-\-t{Zm-l-I-c-am-sW-∂v tI-c-f a-Zy\n-tcm-[-\ k-an-Xn Pn√m {]-kn-U‚ v {]-km-Zv Xr-{]bm¿ ]-d-™p. a-Zy-]m-\-Øn-s\-Xn-cm-bn FIv-ssk-kv h-Ip-∏v \-S-Øp-∂ ]cn-]m-Sn sh-dpw {]-l-k-\-am-sW∂m-Wv C-Xv hy-‡-am-°p-∂-Xv. F-{X-am-{Xw ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-

bm-epw k-a-c-߃ \-S-Øn-bmepw hn-Zym-e-b-߃-°pw F-kv.kn-˛-F-kv.-Sn. hn-`m-K-ß-fp-sS Xm-a-k ÿ-e-߃-°-Sp-Øp-ap≈ G-sd t{Zm-l-I-c-am-b a-Zyjm-∏p-Iƒ t]m-epw H-gn-hm-°m ≥ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏pw k¿°m-cpw X-øm-dm-Ip-∂n-√. a-Zy-hn-cp-≤ Nn-¥m-K-Xn-bp≈ hn Fw kp-[o-c≥ sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚m-b \n-e-bv°v a-Zy-Øn-s‚ H-gp-°v Ip-d-bv°p-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂sX-∂pw {]-km-Zv Xr-{]-bm¿ ]-d™p.-

W-Zm-kn-s‚ Xm-Sn-sb-√v s]m-´pI-bpw I-Æn-\p ap-I-fn-epw h-b‰n-ep-am-bn ]-cn-t°¬-°p-I-bpw X-e-t®m-dn¬ c-‡w I-´-]n-Sn-®p \n¬-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-Øv tI-sk-Sp-Ø-Xv. kp-lr-Øns\m-∏w kv-Iq-fn¬ thm-´v sN-bvXv Xn-cn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Xs∂ tdm-Un-se Ip-f-Øn-\p kao-]w tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI¿ kw-LwtN¿-∂p a¿-±n-°p-Ibm-bn-cp-s∂-∂v Ir-jv-W-Zm-kv sam-gn-bn¬ ]-d-bp-∂p. In-g-°-t©-cn a-fi-ew tIm ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cm-b Im-°-

t©-cn kz-tZ-in-I-fm-b jw-kp, Pn-Xn≥, ssj-Pp, A-®≥-Ip-™v , F-{_-lmw k-°-dn-b F-∂ cmPp, h-°m-e kz-tZ-in kp-[o-jvW≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv. C-Xn¬ kp-[ojv-W≥ kv-{Xo-]o-V-\- tI-knse {]-Xn-bm-Wv. A-®≥-Ip-™v, F-{_-lmw k-°-dn-b, ssj-Pp F-∂n-h¿ kw-L¿-j-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Xriq¿ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn¬ Xp-S-cp-I-bm-Wv. _m-°n aq-∂p {]-Xn-I-fm-b jwkp, \n-Xn≥, kp-[o-jv-W≥ F∂n-h-sc tI-sk-Sp-Øp aq-∂p Znh-kw ]n-∂n-´n-´pw A-d-Ãv sN-øm-

Im-ªn-c-¸p-g Umw h-äp¶p

]m-e-°m-Sv: C-dn-tK-j≥ h-Ip∏v F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F-≥Pn-\ob-dpw Xm-eq-°v k¿-th-b-dpw `qam- ^ n- b - ° v H- Ø m- i sN- ø p- I bm- s W- ∂ v tI- c - f m tIm¨- { Kkv ]m- e - ° m- S v \n- t bm- P - I afi- e w I- Ω n- ‰ n {]- k n- U ‚ v Fw ap-l-Ω-Zv dm-^n B-tcm-]n®p. a- e - º p- g C- d n- t K- j ≥ h- I p∏n- s e Po- h - \ - ° m- c ≥ C- d n- t Kj≥ h- I p- ∏ n- s ‚ G- I - t Z- i w 2 G-°-tdm-fw ÿ-ew A-\-[n-IrX tc- J - b p- ≠ m- ° n ssI- t b- d n sI- ´ n- S - ß ƒ ]- W n- b p- I - b pw tlm-´¬ \n¿-an-®pw `q-an ssIam- ‰ w \- S - Ø p- ∂ - X n- s \- X n- t c tI- c - f tIm¨- { K- k v a- fi - e w {]-kn-U‚ v Pn-√m I-e-Œ¿-°pw d- h - \ yq D- t Zym- K - ÿ ¿- ° pw ]cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. ]- c m- X n- b p- s S A- S n- ÿ m- \ Øn¬- Pn-√m I-e-Œ¿, hn-t√-Pv A- [ n- I m- c n, a- ‰ v D- t Zym- K - ÿ ¿ ÿ- e w t\- c n¬ k- μ ¿- i n- ® v

Ø-Xn¬ hym-]-I {]-Xn-tj-[-w D-b¿-∂n-´p-≠v. cm-{„o-b kwL¿-j-Øn-s‚ t]-cn¬ t]m-enkv \n-£v-]-£ -\S-]SnsbSp°p∂n-s√-∂v kn.-]n.-Fw. t\-Xm-° ƒ B-tcm-]n-®p. kw-L¿-j-Øn ¬ ]-cn-t°-‰ tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cm-b \m-ep t]-cp-sS sam-gn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ 10 kn.-]n.-Fw. {]h¿-Ø-I-¿-s°-Xn-tc h-[-{i-aØn-\v tI-sk-Sp-Øv B-dpt]-sc A-d-Ãp sN-bv-Xn-cp-∂p. In-g-°t©-cn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI _m-e≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-dpt]¿ k-_v P-bn-en¬ dn-am ≥Un¬ I-gn-bp-I-bm-Wv.

ssI- t b- ‰ w \- S - Ø n- b - X m- b n t_m-[y-s∏-´-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ ta¬\-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏v FIv - k n- I yp- ´ o- h v F- ≥ Pn- \ o- b ¿°pw Xm-eq-°v k¿-th-b¿-°pw t\m- ´ o- k v \¬- I n- b n- c p- s ∂- ¶ nepw \- S - ] - S n kzo- I - c n- ° m- s X B D- t Zym- K - ÿ ¿ `q- a m- ^ n- b °v H- Ø m- i sN- ø p- I - b m- b n- c p∂p. Cu D- t Zym- K - ÿ ¿- s °- X ntc-bpw k¿-°m¿ `q-an c-Pn-kv-{Sdm- ° n- b c- P n- k v - t {S- j ≥ h- I p∏n- s \- X n- t c- b pw hn- P n- e ≥- k v A-t\z-j-Ww \-S-Øn \n-b-a \S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏v a-{¥n ]n sP tPm-k-^v, {]-Xn]-£ t\-Xm-hv, Pn-√m I-e-Œ¿, ]m- e - ° m- S v hn- P n- e ≥- k v Un.sh.-F-kv.-]n. F-∂n-h¿ tI-c-f tIm¨- { K- k v a- fi - e w {]- k nU‚ v Fw ap-l-Ω-Zv dm-^n ]-cmXn \¬-In.-

]-cp-h-¡p-fw tIm-f-\n-bn Ip-Sn-sh-Å-an-à ]-´m-ºn: ]-cp-h-°p-fw l-cn-P≥tIm-f-\n-bn¬ c-≠m-gv-N-bm-bn Ip-Sn-sh-≈-an-√. 25 Hm-fw Ip-Spw_-ß-fm-Wv tIm-f-\n-bn¬ Xm-akn-°p-∂-Xv. tIm-f-\n-bn-te-°v ÿm-]n-® Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xnbp-sS tam-t´m¿ tI-Sm-b-Xm-Wv Im-c-Ww. ]p-g-tbm-c-{]-tZ-i-ambn-´pw Ip-Sn-sh-≈-Øn-\v s\-t´mtam-Sp-I-bm-Wv \m-´p-Im¿. I-cnb-∂q¿, ap-S-∏-°m-Sv, Ip-f-ap-°v, Im-c-º-Øq¿ `m-K-ß-fn-epw P-e£m-aw cq-£-am-Wv. ap-S-ßn-°nS-°p-∂ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Isf-√mw ]p-\-ÿm-]n-°-W-sa∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

Npcp¡¯nÂ

a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv Xmeq-°n-se {]-[m-\ P-e-t{km-X m-b Im-™n-c-∏p-g-Umw h-‰nXp-S-ßn. Pn-√-bn-se G-‰-hpw h-en-b dnk¿-thm-b-dm-Wv Im-™n-c-∏p-gbn-te-Xv. A-dp-]-Xp-i-X-am-\tØm-fw sh-≈w Um-an ¬ h-‰n°-gn-™p. ap≥-h¿-j-ß-sf At]-£n-®v Iq-Sp-X¬ sh-≈-am-Wv Cu h¿-jw Um-an¬-\n-∂v \-„am-b-Xv. C-S-Xp h-e-Xp-I-\m-ep-Ifn-te-°v sh-≈w Xp-d-∂p-hn-´-Xp aq-e-am-Wv sh-≈w h-‰m≥ Im-cW-am-b-sX-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-dbp-∂p. I-Sp-Ø th-\-en¬ Im¿jn-I-hn-f-Iƒ D-W-ßp-∂ ÿnXn-bm-b-tXm-sS-bm-Wv C-S-Xp he-Xp-I-\m-en-eq-sS sh-≈w Xp-d∂p-hn-´-Xv. s^-{_p-h-cn, am¿-®v am-k-ßfn¬ \-√-tXm-Xn¬ sh-≈w Xp-d∂p-hn-´n-cp-∂p. Um-an-te-°v sh≈-sa-Øp-∂ C-cp-º-I-t®m-e ]p-g, ]m-e-°-bw ]p-g F-∂n-hbn¬-\n-∂p-≈ \o-scm-gp-°pw Ipd-™p. Zn-\w-{]-Xn e-£-°-W°n-\v en-‰¿ sh-≈-am-Wv _m-jv]o-I-cn-® p t]m-hp-∂-Xv. in-cp-hmWn Um-an-se-bpw sh-≈w h-‰n sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.

]p-\¿ \n¿-an-°p-∂ a-W-e-Sn Pp-am a-kv-Pn-Zv in-emÿm-]-\w ]m-W-°m-Sv l-ao-Z-en in-lm-_v X-߃ \n¿-hln-°p-∂p

a-W-e-Sn Pp-am a-kv-Pn-Zv in-em-Øm-]-\w \nÀ-h-ln-¨p a-Æm¿-°m-Sv: ]p-\¿ \n¿-an-°p-∂ a-W-e-Sn Pp-am a-kv-Pn-Zn-s‚ in-em ÿm-]-\w ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv l-ao-Z-en in-lm-_v X߃ \n¿-Δ-ln-®p. a-W-e-Sn a-l-√v Jm-kn ap-ÿ-^ A-iv-d-^n I-°p-∏-Sn, kCu-Zv lp-Z-hn Nm-∏-\-ßm-Sn, a-l-√v {]-kn-U‚ v _m-∏p-´n lmPn, sk-{I-´-dn Sn F k-emw am-ÿ, J-Pm-©n ]-tg-cn i-co-^v lm-Pn, N-°-c-sØm-Sn _m-∏p-´n lm-Pn, sI ]n Fw ju-°Øv, D-a¿ Zm-cn-an, e-Øo-^v Zm-cn-an, D-a¿ ss^-kn, lw-k d-lvam-\n, kn F-®v Ip-™m≥ lm-Pn, ]n Fw _n _-jo¿, lw-k°p-´n lm-Pn, kn F-®v sN-dp-Xv, N-°-c-sØm-Sn A-ko-kv kw_-‘n-®p.-

Hm-bn-kv-I Nm-]v-äÀ cq-]o-I-cn-¨p I-©n-t°m-Sv: P-∏m≥ B-ÿm\-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ A-¥mcm-{„ k-∂-≤ kw-L-S-\-bm-b Hm-bn-kv-I C‚¿-\m-j-\-en-s‚ I-©n-t°m-Sv Nm-]v-‰¿ cq-]o-I-cW tbm-Kw ]m-e-°m-Sv kn-∏v A_m-°-kv A-°m-Z-an-bn¬h-®v \S-∂p. Pn-√m sk-{I-´-dn tUm. kptc-jv A-[y-£-X h-ln-®p. sI tkm-a-ti-J-c≥, Fw l-co-{μ-KtW-jv, F≥ sI jm-Pp, ]n kptc-jv-_m-_p kw-km-cn-®p. `m-chm-ln-I-fm-bn sI tkm-a-ti-Jc≥ ({]-kn-U‚ v), Fw l-co-{μK-tW-jv, C hn tIm-a-fw (sshkv {]-kn-U‚p-am¿), F≥ sI jm-Pp (sk-{I-´-dn), kp-tc-jv-Ipam¿, Nn-{X kp-tc-{μ≥ (tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), an-Yp≥-cmPv (J-Pm-©n), tUm. Pm-^¿, ]n kp-tc-jv-_m-_p, Fw ]n hn-t\mZv (I¨-ho-\¿-am¿). `m-c-hm-lnI-fp-sS ÿm-\m-tcm-l-W N-Sßv 21 ssh-Io-´v 4 \v ]m-e-°m-Sv kv-]o-sS-Iv _n¬-Unw-Kn-ep-≈ kn-∏v A-_m-°-kv A-°m-Z-anbn¬ \-S-°pw.-

D-tZym-K-ØÀ `q-am-^n-b-¡v kw-c-£-Ww \Â-Ip-s¶-¶v

a-Zy-jm-¸n-\v {]-hÀ-¯-\m-\p-a-Xn B-dp tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p \Â-In-b-Xv P-\-t{Zm-l-]-cw h-S-°-t©-cn: In-g-°-t©-cn Xr∏-∂q¿ kv-Iq-fn-\p k-ao-]w Xn-cs™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´p≠m-b kn.-]n.Fw-˛-tIm¨-{K-kv kw-L¿-j-Øn¬ B-dp tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc awK-ew-Umw t]m-en-kv Pm-ay-an-√m h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-Øv tI-sk-SpØp. kw-L¿-j-Øn¬ ]-cn-t°-‰ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-\pw Npa-´p-sXm-gn-em-fn-bp-am-b In-g-°t©-cn sN-dp-Ip-∂w ]q-≠n-°¬ ho-´n¬ cm-P-s‚ a-I≥ Ir-jv-WZm-kn-s‚ sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv t]m-en-kv tI-skSp-Ø-Xv. B-{I-a-W-Øn¬ Ir-jv-

3

sF.-F-kv.-Fw. ta-J-em Iu¬-kn k-am-]n-¨p F-S-Ø-\m-´p-I-c: sF.-F-kv.-Fw F-S-Ø-\m-´p-I-c ta-J-em Iu¨-kn¬ sIm-´-∏-≈ Zm-dp¬ Jp¿-B-\n¬ k-am-]n-®p. sF.-F-kv.-Fw Pn-√m {]-kn-U‚ v H ap-l-Ω-Zv A≥-h¿ D¬Lm-S-\w sN-bv-Xp. ta-J-em {]-kn-U‚ v jm-Pn kz-em-ln A-[y-£-X h-ln®p. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn-am-cm-b ]n bp kp-ssl¬, ]n A-–p-d-lv-am≥, ta-J-em sk-{I-´-dn ]n A-–p- -emw, kz-emlp-±o≥ _n≥ k-eow, kn ss^-k¬, sI ]n C-eym-kv, kp¬^o-°¿ kz-em-ln kw-km-cn-®p. B-dv am-k-°m-e-sØ {]-h¿Ø-\-߃-°v ta-J-em Iu¨-kn¬ A-¥n-a cq-]w \¬-In. Zmdp- -emw, ]-Sn-°-∏m-Sw, A-W-bw-tIm-Sv, I-cp-h-c-´, tN-cn-∏-dºv, Im-f-aTw, ap-≠-°p-∂v, Im-∏p-]-d-ºv, D-∏p-Ip-fw, sh-≈n-bt©-cn, B-™n-e-ßm-Sn Xp-S-ßn-b bq-\n-‰p-I-fn¬ \n-∂pw {]Xn-\n-[n-Iƒ Iu¨-kn-en¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

]p-kv-X-Iw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-b-ß-fn-epw F π-kv t\-Sn-b hn F-kv A-l-ey, sF-iz-cy ]n Fw, A-Pn-j, A-Pv-a¬, A-Jn-e, A-\-ey, A-\okv, A-\o-k, A-Rv-P-\ {]-Im-iv, B-bn-j-Øv, Zo-], Zn-hy, ^¿-ho≥, s^-an-\, ln-_, Pn-Xn≥, \-ko-d, \m-bn-^v, \n-Jn-X am-Xyp, \n-an-j, \n-an-X, \n-bm-kv, d-ao-kv, tdm-jn≥, dp-jv-Z, kw-Ko-X, k-\q-P, jm-P-lm≥, jn-_n-e, in¬-], jn-\q-_, {io-cm-Pv, Dƒ-^-Øv, ssh-jv-W-hn (Fw.-C.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv a-Æm¿°m-Sv).- A-Jn-e tbm-l-∂m≥, A-\p-tamƒ hn, _n-t\m-P D-Æn, {Ko-jv-a F-kv, ln-a Pn, Pq-en-b tPm¨-k¨, Io¿-Øn-em¬ sI, Ir-jv-W-{]n-b sI, \u-dn≥ Un, {]n-b-¶ ]n, cm-Pn B¿ \m-b¿, cm-Pn B¿, kv-t\-l sI, kv-t\-l a-tl-jv, kv-t\-l Sn, tkm-Pn-b hn, t{i-b sI F-kv, {ip-Xn sI, kp-h≥-{io _n, kzmXn Ir-jv-W, ho-W hn-P-b≥. (h-S-°-t©-cn sN-dp-]p-jv-]w F-®v.-F-kv.-F-kv).- sF-iz-cy hn, \n-Jn-e B¿. (B-e-Øq¿ F.-F-kv.-Fw.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv).-

a-Æm¿-°m-Sv: Sn B¿ Xn-cp-hn-gmw-Ip-∂n-s‚ C-¥y C-cp-´n-te°v F-∂ ]p-kv-X-Iw F cm-a-Ir-jv-W≥ am-ÿ sI kp-Z¿-i\ Ip-am-dn-\v \¬-In {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. sI ]n F-kv ]-øs\-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kp-[m-I-c-≥ a-Æm¿-°m-Sv, Ip™v ap-l-Ω-Zv, A-–pƒ-Jm-Z¿, sj-do-^v, Sn B¿ Xn-cp-hn-gmwIp-∂v, kn d-^o-Jv, tKm-hn-μ≥-, \o-emw-_-c≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-19  
Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-19  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-04-19