Page 1

{]mtZ-inIw

18 G-{]n¬ 2014 sh≈n

tKm-hn-μv, Ku-cn-hr-μ (_n.F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

in¬-∏, tkm-W¬ tSm-an .(_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-eØq¿)

kozhikode/PKD

_n.-F-kv.-F³.-FÂ. em³Uv t^m-WpIÄ \-¶m-¡m³ A-[n-Ir-XÀ X-¿m-dm-hp-¶n-sÃ-¶v ]-´m-ºn: ]-´m-ºn, sIm-∏w ta-Je-bn¬ \q-tdm-fw _n.-F-kv.F≥.-F¬. em≥Uv t^m-WpIƒ \n-›-e-am-bn-´v am-k-߃ ]n-∂n-Sp-tºm-gpw \-∂m-°m-≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p∂n-s√-∂v B-t£-]w. ]-´m-ºn, sIm-∏w ta-J-ebn¬ I-gn-™ Ip-d-®p-am-k߃-°n-sS G-I-tZ-iw \q-tdmfw t^m-Wp-I-fm-Wv A-[n-Ir-Xcp-sS A-ew-`m-hw aq-ew {]-h¿Ø-\-c-ln-X-am-bn In-S-°p-∂-Xv. A-≠¿ sse≥ tI-_n-fn¬ D-

≠m-hp-∂ X-I-cm-dm-Wv {]-iv-\Øn-\v Im-c-W-sa-∂pw A-Xv ]cn-l-cn-°m≥ A-≠¿ sse≥ tI-_n-fp-Iƒ e-`y-a-s√-∂p-amWv _n.-F-kv.-F≥.-F¬. Po-h\-°m¿ ]-d-bp-∂ \ym-bw. F-∂m¬ ta-J-e-bn-se Po-h\-°m¿ ssI-°q-en hm-ßn Nne¿-°v t^m-Wp-Iƒ t\-tc-bm°n \¬-Ip-∂p-s≠-∂pw A≠¿ sse≥ tI-_n-fn-se X-Icm¿ ]-cn-l-cn-®p \¬-Ip-∂ps≠-∂p-am-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. ]-´m-ºn, ]p-em-t»-cn F-Iv-

kv-tN-bv-©p-I-fn-em-Wv t^m¨ X-I-cm¿ Iq-Sp-X-em-bpw D-≈-Xv. t^m-Wp-Iƒ X-I-cm-dmbm¬ hn-fn-®pw t\-cn-´pw ]-d™n-´pw am-k-߃ I-gn-™pw t\-tc-bm-°n \¬-Im≥ Po-h-\°m¿ X-øm-dm-Ip-∂n-s√-∂m-Wv B-t£-]w. t^m¨ X-I-cm¿ D≠m-bm-epw C‚¿-s\-‰v X-I-cm¿ D-≠m-bm-epw A-h ]-c-l-cn-°p∂-Xn-\v Po-h-\-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-dn-√-t{X. C-Xp-aq-ew ]-e-cpw t^m¨ I-W-£-\pw C‚¿-s\-‰v I-W-Iv

j\pw hn-t—-Zn-°p-∂-Xm-bpw A-dn-bp-∂p. sIm-∏w hn-b-‰v-\mw]-Sn-bn¬ G-Xm-≠v ]-tØm-fw t^m-Wp-Iƒ \n-›-e-am-bn-´v amk-ß-tfm-f-am-bn. ]-cm-Xn ]-d-™-t∏mƒ A≠¿ sse≥ tI-_n-fn-s‚ X-Icm-dm-Wv F-∂pw A-Xv t\-tc-bm°m-\m-In-s√-∂pw ]-d-™v _n.F-kv.-F≥.-F¬. Po-h-\-°m¿ ssI-sbm-gn-™-Xm-bpw D-]-t`m‡m-°ƒ ]-d-bp-∂p. ta-J-e-bn-se t^m¨ X-Icm¿ ]-cn-l-cn-°m-sX kz-Im-cy

em‚ v t^m¨ I-º-\n-Iƒ-°pw C‚¿-s\-‰v I-º-\n-Iƒ-°v ]Ww hm-ßn ku-I-cy-sam-cp-°ns°m-Sp-°p-I-bm-Wv _n.-F-kv.F≥.-F¬. Po-h-\-°m¿ sN-øp∂-sX-∂pw t^m¨ D-]-t`m‡m-°ƒ ]-d-bp-∂p. ta-J-e-bn-se t^m-Wp-I-fpsS X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Pn-√-bn-se D-∂X _n.-F-kv.-F≥.-F¬. A-[nIr-X¿-°v ]-cm-Xn \¬-Im-s\mcp-ßp-I-bm-Wv D-]-t`m-‡m°ƒ.-

3

]m¿-h-Xn, {]-ho-W, cq-] t{]w, k-Pn¬, (_n.-F-kv.-F-kv.-F®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

ln-Z P-b-]m-e≥, P-kv-\ jn-_p-Zm-kv, jn-Pp(_n.-F-kv.-F-kv.F-®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

F-kv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]-co-£-bn ap-gp-h³ hn-j-b-§-fn-epw F ¹-kv t\-Sn-bhÀ B¿ tc-jv-a, (I-©n-t°m-Sv A-ko- n Cw-•o-jv an-Uo-bw l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ) A-c-hn-μv sP, A-Xp¬ kn F-kv, ]m-¿-h-Xn F, cq-]n-I B¿, j-_v-\ sI Fw.-(F-kv.-Fw.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv ]-g-ºm-e-t°m-Sv) Fw \-ho≥. (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-Fkv.-F-kv sIm-√-t¶m-Sv).- hn-μp-P hn-P-b≥. (Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv Ip-a-c-s\-√q¿).- Fw kz-]v-\ tamƒ, sI hn hn-Pn-j. (]-√-i-\ hn.-sF.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv).- A¿-Pp≥ Zm-kv, B-jn-Iv F-kv (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

A-∂ {In-Ão≥ k-Æn Sn, kzm-Xn Ir-jv-W bp.-F-kv, tc-h-Xn ]n hn, kn F A¬-^ A-en, \o-Xp-tam-l≥ sI ]n, tKm-]n-I bp, A-iz-Xn Fw sI, A-\-L C Fw. (Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv Ip-a-c-\-√q¿) - `m-\p F-kv {]-`m-Xv. (H-‰-∏m-ew U-_yp.-F-kv.-F-kv.-sI.-]n.Sn.-F-®v.-F-kv.-F-kv).- I-√n-߬ kp-a-ø (Pn-.-hn-.-F-®v-.-F-kv.-F-kv sIm-∏w) {io-Pn-Øv, kq-cy, A-iz-Xn tKm-]n, A-Xp¬ ]n F-kv (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

A-^o-^ kn, \-an-X tam-l≥ sI, k-^v-\ sI, dp-jv-Z ]n sI, ^-“ ]n Sn, \o-Xp hn, sF-iz-cy F-kv, lw-\-kp-a-ø hn ]n, \-kv-an-b _n ]n, B-jn-Iv lp-ssk≥ bp, (]n.-Sn.-Fw.-ssh.-F-®v.-F-kv.-F-kv F-S-∏-ew) tZ-h-{]-Im-iv, ^m-cn-kv (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

hn-jv-Wp hn, A-kv-e-lv F-kv, A-Jn¬ ]n, ap-l-Ω-Zv \n-bm-kv sI ]n, {]-W-hv Fw, A-a¬-Zm-kv ]n. (]n.-Sn.-Fw.-ssh.-F-®v.-F-kv.-F-kv F-S-∏-ew) B-Xn-c, j-”, hn-\o-jv-am (Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv ap-X-e-a-S kv-Iqƒ) sF-iz-cy B¿ (sI.-kn.-]n.-F-®v.-F-kv.-Fkv Im-h-t»-cn) _n tKm-Ip¬, tKm-]n-I (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿) tkm-Wn, {io-l-cn (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.F-kv.-F-kv Kp-cp-Ipew, B-e-Øq¿)

A-P-bv I-Æ≥, l-cn-X F-®v, kp-P Pn, hn-]n≥ Sn hn. (sI.-kn.-]n.-F-®v.-F-kv.-F-kv Im-h-t»-cn) -B-cy, A-`n-Pn-Øv sI, A-`n-\, A-Pv-a¬, A-£-bv F-kv, (_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Kpcp-Ip-ew, B-e-Øq¿)

A-P-bv-Ir-jv-W≥ ]n, k¬-am-\p¬ ^m-cn-kv ]n, j-l-_m-Zv ]n ]n, jn-em¬ ]n ]n, ^n-bm-kv ap-l-Ω-Zv F, h-μ-\ kn, kn-_n hn ]n, tc-jv-a sI, (tIm-t´m-∏mSw A-–p-lm-Pn F-®v.-F-kv)

Zn-\ h-lo-Zv Fw, k-_v-\ sI. (tIm-t´m-∏m-Sw A-–p-lm-Pn F-®v.-F-kv) A¿-®-\ Im-hy, ao-\p, an-Yp≥-_m-_p, an-Yp≥ Fw, ap-l-Ω-Zv ^-Øm-^v Jm-Pm-sam-bvXo≥(_n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Kp-cp-Ip-ew, B-e-Øq¿)-

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-18  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-04-18

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-18  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-04-18

Advertisement