Page 1

2 A-h-[n-¡m-e ^p-Sv-t_mÄ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v B-cw-`n-¨p

\Kcw/ \m«n³]pdw \n-f-bv¡v B-th-i-am-bn ]-In-S-I-fn-bp-sS B-c-hw

kozhikode/PW

A-e-\-√q¿: am-fn-°p-∂v t^mÿ kv-t]m¿-Sv-kv A-°m-Z-an-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ A-h-[n-°m-e ^p-Svt_mƒ tIm-®n-Mv Iymw-]n-\v XpS-°-am-bn. B-dp h-b- n-\pw 12 h-b- n-\pw C-S-bn-ep-≈ 70 Ip-´nIƒ-°m-Wv Iymw-]n¬ ]-cn-io-e\w \¬-Ip-∂-Xv. Xn-cp-hn-gmw-Ip∂v kn.-]n.-F. bp.-]n. kv-Iqƒ ssa-Xm-\-Øm-Wv ]-cn-io-e-\ Iymw-]v . Iymw-]n¬ \n-∂v sX-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂ an-I-® 30 hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-©v h¿-jsØ hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e-\w t^mÿ A-°m-Z-an \¬-Ipw. ^p-Svt_m-fn-\p-]p-d-sa j-´n¬ _m-Uvan‚¨, A-Xv-e-‰n-Iv-kv F-∂n-hbn-epw A-°m-Z-an ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p-≠v. Iym-w-]v sl-Uvam-ÿ ]n sI P-b-{]-Im-iv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. _m-e-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Ir-jv-WIp-am¿, ap-kv-X-^, j-ao¿ hn, kn ]n. ^n-tdm-kv-_m-_p, k-eow, DÆo≥-Ip-´n, j-ao¿ ]m-tdm-t°m´v kw-km-cn-®p. Iymw-]v U-b-Œ¿ sI cm-P-tKm-]m-e≥, sk-bn¬ ^p-Sv-t_mƒ Xm-cw a-Ω-Zv ]m-tdmt°m-Sv, sk-h≥-kv Xm-cw dnwjm-Zv s]-cp-a-Æn¬ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

t_m-[-hÂ-¡-c-W ]-cn-]m-Snkw-L-Sn-¸n-¡pw h-S-°m-t©-cn: tZ-io-b A-·n i-a-\ hm-cm-N-c-W-tØm-S-\p-_‘n-®v h-S-°m-t©-cn A-·n kpc-£m \n-e-b-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ G-{]n¬ 20 h-tc hn-hn[- t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-SnIƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. A-·n i-ak c-£m {]-h¿-Ø-\-߃-°nsS Po-h≥ _-en A¿-∏n-°-s∏-´ tk-\mw-K-ß-fp-sS ho-e-kv-a-cW-°p ap-∂n¬ B-Z-cm-Rv-P-enIƒ A-¿-∏n-®p sIm-≠m-Wv ]-cn]m-Sn-Iƒ-°p Xp-S-°-am-b-Xv. A·n {]-Xn-tcm-[w Po-h-s‚ ]-cn-c£-bv-°v F-∂ k-tμ-iw {]-N-cn∏n-®v A-·n-_m-[ aq-e-ap-≠m-hp∂ \-„w F-ßn-s\ e-Lq-I-cn°mw F-∂-Xp kw-_-‘n-®v hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øpw. hnhn-[ C-\w A-·n i-a-\ D-]-I-cW-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\w, N¿-®m ¢m-kp-Iƒ, Po-h≥ ]-cn-c-£°m-h-iy-am-b ]-cn-io-e-\-ßfpw hm-cm-N-c-W-tØm-S-\p-_‘n-®v kw-L-Sn-∏n-°pw.

Ip-Sp-w_-{io kw-cw-`-I kw-K-aw Xr-iq¿: \-K-c-{]-tZ-i-ß-fn-se Ip-Spw-_-{io kz-bw kw-cw-`-I¿°v ]p-Ø≥ B-i-b-߃ \¬Ip-∂-Xn-\v Ip-Spw-_-{io Xr-iq¿ Pn-√m an-j≥ kw-L-Sn-∏n-® kw-cw-`-I-kw-K-aw 2014 C-cnßm-e-°p-S cm-Po-hv Km-‘n ap≥kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬ h¬-ke-Ip-am-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n A-–p¬ a-Po-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. Ip-Swp-_-{io kw-ÿm-\ anj≥ tkm-jy¬ sU-h-e-∏vsa‚ v kv-s]-jy-en-Ãv a-t\m-l¿ h¿-§o-kv ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. A-∂-Ω ssk-a¨, ]n Fw t]mƒ F-∂n-h¿ B-iw-kI-f¿-∏n-®p. B-t‚m s]-cp-ºn≈n, tkm-Wn-b Kn-cn, tUm. _nμp ]n h¿-§o-kv ]-s¶-Sp-Øp.

]p-kv-X-tImÂ-k-hw B-cw-`n-¨p Xr-iq¿: Fw Pn tdm-Un-se {_“-kzw aTw _n¬-Unw-ßn-ep-≈ {Ko≥-_p-Iv-kv tjm-dq-an¬ A-h[n-°m-e ]p-kv-X-tIm¬-k-hw B-cw-`n-®p. Xn-c-s™-Sp-Ø ]pkv-X-I-߃-°v 60 i-X-am-\w hsc Un-kv-Iu-≠v A-\p-h-Zn-°p∂p-≠v. Ip-´n-I-fp-sS ]p-kv-X-Iß-fp-sS hn-]p-e-am-b ti-J-chpw H-cp-°n-bn-´p-≠v. sa-bv 5 hsc Un-kv-Iu-≠v Xp-S-cpw.

Ip-ºn-Sn ]p-d-a-Xn¬-t»-cn ]-In-S-I-fn a-¬k-c-Øn¬ \n-∂v (^-b¬ Nn-{Xw)

ip-No-I-c-W-s¯m-gn-em-fn- k-a-cw Xp-S-cp-¶p sjm¿-Wq¿: PMv-j≥ sd-bn¬th kv-t‰-j-\n¬ ip-No-I-c-WsXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øn-h-cp-∂ k-a-cw Xp-S-cp-∂p. d-bn¬-th kv-t‰-j≥ Ip-∏sXm-´n-bm-bn. sXm-gn-em-fn k-acw B-cw-`n-®-v B-gv-N-Iƒ ]n-∂ns´-¶n-epw C-Xp-h-tc- ]-cn-lm-c \S-]-Sn-I-sfm-∂pw A-[n-Ir-X-cpsS `m-K-Øp-\n-∂v D-≠m-bn-´n-√.

tÃ-j-\pw bm¿-Up-I-fpw am-en\y-߃-sIm-≠v Zp-¿-K-‘-]q-cnX-am-Wv. sd-bn¬-th-bpw I-cm¿ÿm-]-\-hpw ip-No-I-c-W {]-iv\-Øn¬ C-S-s]-Sm-Ø A-hÿ-bm-Wv. C-Xn-\n-sS ]p-Xn-b I-cm-dpw \n-e-hn-ep-≈ ÿm-]-\-Øn-\v \¬-Im-\p-≈ \o-°-hpw D-t]£n-°-W-sa-∂v B-h-iy-ap-b¿-

∂n-´p-≠v. sjm¿-Wq¿ tÃ-j\n¬ 73 I-cm¿ kv-{Xo sXm-gn-emfn-Iƒ-°v \n-e-hn¬ 207 cq-]-bmWv {]-Xn-Zn-\w th-X-\-am-bn \¬Ip-∂-Xv. C-Xv 500 cq-]-bm-bn Db¿-Ø-Ww. c-≠p-h¿-jw ap-ºv sk≥-{S¬ te-_-¿ I-Ωo-j-Wdp-sS km-\n-[y-Øn¬ N¿-®-Iƒ \-S-Øn-bn-´pw {]-iv-\w ]-cn-l-cn°-s∏-Sm-sX In-S-°p-I-bm-Wv.

hpw. ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, Xriq¿ Pn-√-I-fn¬ \n-∂m-bn 30 Soap-Iƒ a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp°p-∂p-≠v. C-∂v ssh-Io-´v hn Sn _¬-dmw Fw.--F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hm¿-Uv saw_¿ sI ap-l-Ω-Zv A-[y-£-Xh-ln-°pw. c-kn-I ]-d-∏q¿, \m-kn-Iv XrØ-√q¿, h-en-b-]-d-∏q¿, sIm-fØq ¿, s]m-dp-h-©p-am-ÿ satΩm-dn-b¬ Sow A-t©-cn, \nem-]-d-ºv Ip-dp-I-Øm-Wn, a-Wn]-¥-√q¿, sk‚¬ D-Ω-Øq¿, s]-cp-º-ew, h-en-b-Ip-∂v, ]-

©-h¿-Æ-Im-hpw-]p-dw, Xn-cpthm-Ww ]m-eq¿, F-c-aw-K-ew, ]p-d-a-Xn ¬-tk-cn, `m-kv-°-c≥ tIm-´q¿, G-dm-tØm-Sv, sd-UvÃm¿ ]p¬-∏-‰, i-‡n-sXm-gm\q¿, A-cp-Wm Iq-S-√q¿, hn-t\mZv-Nn-c-´-a-Æ, I-cp-a-{X, ]-≈n°p-Øv,- C-cp-∂n-ew-tIm-Sv, C-cpºn-fn-bw, I-S-∂-a-Æ, a-Wn-h-enb-]-d-ºv, Su¨-Sow Ip-ºn-Sn, kp-\n- h-≈n-°-∏-‰, {^-≠v-kv A-t©-cn, {io-\n ]-g-a-Æq¿,hm-f-a-cp-Xq¿ F-∂o-So-ap-I-fmWv a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xv.

]m-e-°m-Sv: I-Øp-∂-]-I¬-®qSn¬ h-cƒ-®-cq-£-am-b-tXm-sS P-\w Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\t´m-´-Øn¬. Um-ap-Iƒ h-‰nØp-S-ßn. Ip-Sn-sh-≈-Øn-\pw Ir-jn-°pw {]-[m-\ B-{i-b-amb a-e-ºp-g Um-apw h-c-fp-∂p. `m-c-X-∏p-g-h-sc sh-≈-saØn-°p-∂ A-£-b-J-\n-bm-Wv a-e-ºp-g -Um-w. F-∂m¬ \n-c-¥c-am-b B-{i-bw Um-an-s‚ P-ekw-`-c-W-ti-jn-bn-epw h≥tXm-Xn¬ Ip-d-hp-h-cp-Øn. \n-ehn¬ Um-an-te-°p-≈ \o-cp-d-hI-sf-√mw h-‰n-. C-Xn-\n-sS I¿j-I-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ \m-´p-Imcp-sS P-e-Øn-\m-bp-≈ ap-d-hnfn i-‡-am-b-tXm-sS I-gn-™Zn-h-kw `m-c-X-∏p-g-bn-te-°v Umw ho-≠pw Xp-d-∂n-cp-∂p. ]p-g-bn-te-°v ]-ºnMn-\m-hiy-am-b sh-≈w I-n-´m-sX-Ip-Snsh-≈-]-≤-Xn-Iƒ Xm-dp-am-dmb ÿn-Xn-bn-em-Wv. th-\¬-a-g F-Øm-Ø-Xpw B-fn-bm-dn¬-\n∂v D-t±-in-® A-f-hn¬-sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xp-am-Wv `m-c-X-∏p-gsb h-cƒ-®-bn-te-°v \-bn-®Xv. 200 Iyq-. sk-I‚ v tXm-Xn-emWv sh-≈w ]-g-bn-te-°v H-gp°p-∂-Xv. {Xm-ßm-en X-S-b-Wh-sc sh-≈w F-Øn-I-gn-™mem-Wv Umw A-S-bv-°p-∂-Xv. I-gn-™-am-k-hpw 19\v a-eºp-g Umw `m-c-X-∏p-g-bn-te-°v Xp-d-∂n-cp-∂p. A-∂v 3.-7 Z-i-e£w L-\-ao-‰¿ sh-≈-am-Wv ]p-

h-cƒ-®- cq-£-am-b- a-e-ºp-g Umw kw-`-c-W-ti-jng-bn-te-°v H-gp-°n-b-Xv. C-Ø- Um-an-s‚ h-W aq-∂p-Z-i-e-£w L-\-ao- bn¬ 13 i-X-am-\w Ip-d-hv kw-`‰¿ sh-≈-sa-¶n-epw Xp-d-t°- hn-®-Xm-bn P-e-hn-`-h-h-Ip-∏v ≠n-h-cp-a-s{X. \n-e-hn¬ a-e- ]T-\-Øn¬ hy-‡-am-bn-´p-≠v. ºp-g Um-an¬ Ip-Sn-sh-≈-Øn- ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-`, a-e-ºp-g, \p-≈ P-ew-am-{X-ta-bp-≈q-sh- A-I-tØ-Ø-d, ]p-Xp-∏-cn-bm∂v A-[n-Ir-X¿ ap-∂-dn-bn-∏v cw, ]n-cm-bn-cn, a-cp-X-tdm-Uv, ]p\¬-In-bn-´p-≠v. C-Xn-\m¬ P- Xp-t»-cn ]-©m-b-Øp-I-fn-teew Zp-c-p-]-tbm-Kw sN-ø-cp-sX- °p-≈ Ip-Sn-sh-≈-hpw a-e-ºp∂ \n¿-tZ-i-hpw \¬-In-bn-´p- g-Um-an¬ \n-∂m-Wv. C-Xn-\m≠v. Um-an¬ sh-≈-Øn-\p-]p-d- bn 10 Z-i-e-£w L-\-ao-‰¿ shsa ti-jn-°p-∂ 25.-30 Z-i-e- ≈w B-h-iy-am-bn-h-cpw. Umw C-S-bv-°n-sS Xp-d-°p£w sN-fn-bpw a-W-ep-am-Wv. h≥-tXm-Xn¬ Cu sN-fn- ∂-Xn-\m¬ h-cpw-Zn-h-k-ß-fnbpw-a-W-epw A-S-™-Xn-\m¬ te-°p-≈ Ip-Sn-sh-≈-ti-J-c-

Xn-cp-h-{X- im-´-am-hp-¶p; 200-Hm-fw t]-À-s¡-Xn-tc tI-kv Nm-h-°m-Sv: kn-.-]n-.-Fw-˛-tIm¨-{K-kv kw-L-¿-j-ap-≠m-b Nm-h-°m-Sv Xn-cp-h-{X-bn-¬ ÿnXn im-¥-am-hp-∂p. ÿ-e-Øv h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw Iym-w-]v sN-øp-∂p-≠v. kw-L-¿-j-Øn-¬ C-cp-hn-`mK-Øn-epw-s∏-´ t\-Xm-°-ƒ D-ƒs∏-sS I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ 200Hm-fw t]-¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Xo-c-tZ-i ta-J-e-bn-¬ t]menkv ]-t{Sm-fnMv i-‡-am-°n-bn´p-≠v. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv kn.-]n-.-Fw-˛-tIm-¨-{K-kv kw-L-¿j-Øn-¬ 11 t]-¿-°p ]-cn-t°-‰Xv. kw-L-¿-jw \n-b-{¥n-°m-≥ t]m-en-kv em-Øn ho-in-bn-cp-

∂p. \-K-c-k-`m sN-b-¿-am-\m-bncp-∂ sIm-√-s∏-´ sI ]n h-¬-ke-s‚ F-´mw N-c-a-hm-¿-jn-IØn-s‚ `m-K-am-bn ]p-Ø-≥ I-S∏p-d-Øv t_m-¿-Uv ÿm-]n-°p∂-Xv kw-_-‘n-®v i-\n-bm-gv-N cm-{Xn kw-L-¿-jw \-S-∂n-cp∂p. kw-L-¿-j-Øn-¬ bq-Øv tIm-¨-{K-kv a-fi-ew {]-knU‚ v sI sI ^-hm-kv, sI hn]n-≥ F-∂n-h-¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. C-h-sc B-{I-an-®-h-sc Ad-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´mWv tIm-¨-{K-kv {]-h-¿-Ø-Icpw bq-Øv tIm-¨-{K- n-s‚ B{I-a-W-Øn-¬ ]-cn-t°-‰ kn-.-]n-.-

I-S-hv ^n-jv em‚nMv sk‚-dn-\Sp-Øv \-¶q-c-an-´n-cp-∂ t_m-´n-encp-∂v kp-lr-Øp-°-fm-b jao¿, A-Pn F-∂n-h-cp-am-bn a-Zy]n-®p sIm-≠n-cn-s°-bp-≠m-b hm-°p X¿-°-sØ Xp-S¿-∂m-Wv ap-\-°-I-S-hv- I-√p-a-S-Øn¬ taml-\-s‚ a-I≥ hn-tamjn(29)s\ jn-lm-_v a-Zye-lcn-bn¬ ]p-g-bn-te-°v X-≈n-bn-´Xv. ]n-∂o-Sv \-S-∂ Xn-c-®n-en¬

]p-g-bn¬ t_m-´n-s‚ A-Sn-`m-KØv \n-∂v hn-tam-jn-s‚ ar-X-tZlw I-s≠-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v ti-jw H-fn-hn¬ t]m-b jn-lm-_n-s\ Nm-h-°mSv kn.-sF. kn-_n-®≥ tPm-k^v, F-kv.-sF. Fw sI jm-Pn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-kv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Xn-sb kw-`-h ÿ-e-Øv sIm-≠ph-∂v sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØn-.

tN¿-∏v: \-S-Øw tUm-Iyp-sa‚dn-bp-sS {]-Z¿-i-\-hpw B-tcmKy Nn-¥-Iƒ F-∂ {]-`m-j-WØn-t‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w I-YmIr-Øv A-tim-I≥ N-cp-hn¬ \n¿-h-ln-®p. ]n B¿ h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. kn F≥ tKm-hn-μ≥-Ip-´n, {]-^. Fw Znhm-I-c≥ \m-b¿, Sn F≥ _me≥, sI hn tPm-kv, tUm. ]n F- sIm-√t - ¶m-Sv A-lve - p kp-∂Ø - p h¬ P-am-AØ - v kw-LS- n-∏n-® kv hm-kp-tZ-h≥, tN¿-∏v ]-©m- a-X{]-`m-jW - ]-cº - c - - ]m-e° - m-Sv Pn-√m l-\^ - n Jm-kn b-Øv kw-km-cn-®p.ap-lΩ - Z - e - n l-{k-Øv D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-∂p

Ip-fw \n-I-¯m-\p-Å {i-aw XSªp sIm-Sp-ß-√q¿: A-go-t°m-Sv sIm-´n-°¬ Ip-fw kz-Im-cy hy‡n \n-I-Øn-b-Xv ]-©m-b-Øv saw-_-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m´p-Im¿ X-S-™p. \m-´p-Im¿ Pn√m I-eŒ - s - d hn-fn-®v hn-hc - a - d - n-bn®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sIm-Sp-ß√ - q¿ X-l-kn¬-Zm¿ _m-_p-°p-´n, sIm-Sp-ß√ - q¿ F-kv.sF. ]n sI ]-flc - m-P≥ F-∂n-hc - p-sS t\-XrXz-Øn¬ F-Øn-b d-h\ - yq t]men-kv A-[n-Im-cn-Iƒ \n-IØ - ¬ \n¿-Øn®p. ]n sP tdm-bn, ]n sI kn-bm-Zv, Fw F C-kva - b - n¬, A-–p¿d-km-°v t\-Xr-Xzw \¬In. Im-\- ]p-\ÿ m-]n-°pw h-sc k-a-c-]-cn-]m-Sn-bp-am-bn ap-t∂m´p t]mhp-sa-∂pw t\-Xr-Xzw \¬In-b¿ A-dn-bn-®p.

kzo-I-c-Ww \Â-In A-¥n-°m-Sv: sU-]yq-´n I-e-Œdm-bn h-b-\m-´n¬ Np-a-X-e-tb-‰ A-¥n-°m-Sv kz-tZ-in Fw kn sdPn-°v P≥-a-\m-´n¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. hn F-kv kp-\n¬-Ipam¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-© m-b-Øv {]-kn-U‚ v a-Wn-i-in A-[y-£-X h-ln-®p. F sP sPbv-tam≥, jn-_p, c-hn ]o-t®-SØv, sI Fw In-tjm¿, tKm-Ip ¬, hn-\p, k-_n≥ ]-s¶-Sp-Øp.

Aw-t_-Zv-IÀ A-Sn-kv-Ym-\ hÀ-K-¯n-sâ hn-tam-N-\ \m-b-I³: kn F-¨v d-jo-Zv

Xr-iq¿: tUm. _n B -- ¿ Aw-t_- bp-sS in¬-]n F-∂-Xn-ep-]-cn Zv-I¿ C-¥y-bn-se a-lm-`q-cn-]- A-[-kv-Yn-X k-aq-l-Øn-s‚ £w h-cp-∂ A-Sn-kv-Ym-\ h¿-K- tam-N-\-Øn-eq-sS am-{X-sa CØn-s‚ hn-tam-N-\ \m-b-I-\m- ¥y-b-°v b-Ym¿-Y kzm-X-{¥yw sW-∂v ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]- e-`n-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw {]Jym-]n-® a-lm-\m-bn-cp-∂p Awkn-U‚ v kn F-®v d-jo-Zv. I-bv-]-aw-K-ew aq-∂p-]o-Sn-I t_-Zv-I-sd-∂pw At±lw ]-dbn¬ tN¿-∂ C-¥y≥ bq-\n-b≥ ™p. Z-en-Xv eo-Kv Pn-√m P-\-d¬ Z-en-Xv eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Aw-t_-Zv-I¿ sk-{I-´-dn sI F ]p-cp-tjm-Ø123mw P-b-¥n Zn-\m-tLm-j-hpw a≥ A-[y-£-X h-ln-®p. bq-Øv Z-en-Xv eo-Kv kw-K-a-hpw D-Zv-Lm-S- eo-Kv Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn \w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±- sI-sI A-^v-k¬ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. tbm-K-Øn¬ ]n -F lw. h¿-Wm-[n-]-Xy-Øn-s‚ Io-gv- C-{_m-lnw lm-Pn, sI -sI ks]-Sp-Ø-en¬ \n-∂v cm-Py-Øv °-cn-b, Sn sI A-en, sI sI A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-´ Z-en-Xv k-aq- lw-k, sI _n lw-k, sI sI l-sØ D-≤-cn-°m≥ \-S-Øn-b lw-k, ]n Fw ssk-\p-±o≥, Np-≈n-bm¿ Um-w h-‰nh-c-≠ \n-e-bn¬ hn-π-hw Aw-t_-Zv-I-dp-tS-bm- Fw Fw A-_v-Zp d-lv-am≥ kwØn-s‚ Im-cy-Øn¬ Ip-d-hp-h- ≠m-Wv h-cƒ-®m-km-l-N-cy- sW-∂pw C-¥y≥ `-c-W-L-S-\- km-cn-®p.cp-sa-∂ B-i-¶ D-b¿-∂n-cn-°p- Øn-epw `m-c-X-∏p-g-bn-te-°v ho≠pw Umw Xp-d-°m-≥ G-sd-°pI-bm-Wv. Umw Xp-d-°p-I-h-gn `m-c-X- sd km-[n-°p-∂-Xv. \m-´n≥-{]∏p-g `m-K-Øv aq-∂m-gv-N-bv-tØ- tZ-i-ß-fn-epw \-K-c-Øn-s‚ an°p-≈ P-ew e-`y-am-°m-\m-bn- °-`m-K-ß-fn-epw Ip-Sn-sh-≈´p-s≠-∂m-Wv hn-e-bn-cp-ج. £m-a-am-Wv A-\p-`-h-s∏-Sp-∂Ip-Sn-sh-≈ £m-aw A-\p-Zn-\w Xv. h-S-°-t©-cn: ap-S-∏-√q-cn¬ hn-.-F-^v-.-]n-.-kn-.-sI-bp-sS k-ky-hn-]a-e-ºp-g-bn-se sh-≈-am-Wv W-\-tI-{μw Xp-S-ßn. aw-K-ew-Umw tdm-Un¬ Fw.-kn-.-F. _n¬Iq-Sn-h-cp-∂-Xn-\m¬ C-\n-bpw c-≠p-X-h-W-Iq-Sn Umw Xp-d- \-K-c-Øn-s‚ Zm-lw A-I-‰p-∂- UnMn-em-Wv tI-{μw. t°-≠n-h-cp-sa-∂ B-i-¶-bpw Xv. H-∏w `m-c-X-∏p-g-bn-eq-sS h]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n hn Ir-jv-W≥ hn-]-W-\-tI-{μw D-Zv≈p-h-\m-Sn-s‚ H-c-‰w-h-sc-bp- Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv saw-_¿ ]n F-®v l-k≥ A-[y-£-X hA-[n-Ir-X¿-°p-≠v. C-°-gn-™ a-g-°m-e-Øv -h- ≈ P-\-ß-fp-sS Ip-Sn-sh-≈- ln-®p. hn-.-F-^v-.-]n-.-kn-.-sI. Pn-√m am-t\-P¿ Sn hn A-cp¨-Ip-am¿, en-b P-e-e-`y-X-bm-Wv a-e-ºp-g £m-a-Øn-\pw a-e-ºp-g-Um-am- B¿ ]-Zv-a-\m-`≥, Fw Fw {]-Pn-Xv Ip-am¿, sI kn C-Ωm-\p-h¬, Um-an-¬ D≠mbXv. CXpsIm Wv ]-cn-lm-cw I-≠p-h-cp-∂-Xv. Fw sI _-Z¿, ]n F A-–p -a-Zv -kw-km-cn-®p.

ap-S-¸-Ãq-cn hn-.-F-^v-.-]n-.-kn-.-sI. k-ky-hn-]-W-\-tI-{µw Xp-S-§n

s{S-bn\n-sâ F³-Pn³ dq-an Xo-; ]-cn-{`m-´n ]-c-¯n

sjmÀ-WqÀ sd-bnÂ-th kv-tä-j-\n ¹m-äv-t^mw \-ho-I-c-Ww DuÀ-Pn-Xw

Fw. {_m-©v sk-{I-´-dn ]n F sk-bv-Xp ap-l-Ω-Zn-s\ B-{I-an®-h-sc A-d-Ãp sN-ø-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v kn.-]n.-Fw. {]-h-¿Ø-I-cpw {]-I-S-\w \-S-Øn-b-Xv. C-cp{]-I-S-\-hpw H-cn-S-sØØn-b-Xn-s\ Xp-S-¿-∂m-Wv kwL-¿-j-hpw em-Øn-Nm-¿-Ppw D≠m-b-Xv. C-cp-hn-`m-K-hpw X-Ωn¬ I-t√-dv \-S-∂-t∏m-ƒ t]m-enkv em-Øn ho-ip-I-bm-bn-cp-∂p. kw-L-¿-j-Øn-¬ tIm-¨-{K-kv {]-h-¿-Ø-I-cm-b F-´p t]-¿°pw kn.-]n.-Fw. {]-h-¿-Ø-I-cmb aq-∂pt]-¿-°pw ]-cn-t°-‰n-´p≠v. C-h-¿ hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-Ifn-¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv.-

Xr-iq¿: s{S-bn\n-s‚ F≥-Pn\n¬ Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠mb-Xv ]-cn{`m-¥n ]-cØn. C-∂se cm-hnse B-d-c-bv-°m-Wv kw`-hw tjm¿-Sv k¿-Iyq-´m-Wv Im-cWw. B-{‘-bn-se tkm-\-Im-®n-bn ¬ \n∂v F-d-Wm-Ip-f-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ 02851 \º¿ kvs]-jy¬ s{S-bn\n-emWv kw`hw. A-Øm-Wn-bn¬ h-®m-Wv Xo BZyw I-≠Xv. Xp-S¿-∂v ap-f-¶p∂-Øp-Im-hv tÃ-j-\n¬ h-≠n \n¿-Øn- ]cn-tim-[n®p. tem t°m ss]-e-‰p-am¿ tN¿-∂v Xob-W-°p-I-bm-bn-cp∂p. 15an-\n‰n\v tijw s{S-bv≥ bm-{X XpS¿-∂-Xmbpw tÃj≥ Hm-^n k¿ sI H cm-P≥ ]-d-™p.

ImÀ Hm-t«m-bn-en-Sn¨v \m-ept]À-¡v ]-cn-¡-v

k-_À-_³ s{S-bn³ kw-hn-[m-\w: I-c-Sptc-J k-aÀ-¸n-¨p

h-S-°m-t©-cn: C-t∂m-h Im¿ Hm-t´m-bn¬ C-Sn-®v H-cp Ip-Spw-_Øn-se Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏-sS \mept]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Hm-t´mbn¬ k-©-cn-®n-cp-∂ hm-g-t°mSv ]p-fn-b≥ ]-d-ºn¬ hn-t\mZv(39), C-bm-fp-sS `m-cy kp-\n-X, a-°ƒ B-Zn-Xy≥, B-Zn-\m-Y≥ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Hm-´p-]m-d-˛-Ip-∂w-Ip-fw tdmUn-em-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. hnt\m-Zv ]p-Xp-Xm-bn hm-ßn-b Hmt´m-dn-£-bp-am-bn hm-g-t°m-Sp≈ Ip-Spw-_-ho-´n¬ t]m-bn IpSpw-_mw-K-ß-sf Im-Wn-®v a-Sßp-tºm-gm-Wv A-]-I-S-Øn¬s]-´-Xv. h-S-°m-t©-cn ]p-√m-\n°m-Sv kz-tZ-in Hm-Sn-®n-cp-∂ Im ¿ Hm-t´m-bn¬ C-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn ¬ Hm-t´m-dn-£ X-I¿-∂p. kw-`h-a-dn-™v ÿ-e-sØ-Øn-b h-S°m-t©-cn t]m-en-kpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂v ]-cn-t°-‰-h-sc ap-f¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tI m-f-Pn-¬ {]-th-in-∏n-®p. Im¿ t] m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ F-Sp-Øp.

sa-Un-¡Â Iymw-]v

a¬-ky-sØm-gn-em-fn-sb ]p-g-bn¬ X-≈n-bn-´p -sIm-∂ tIkn¬ A-d-Ãn-em-b {]-Xn-sb sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn sIm-≠ph-∂-t∏mƒ

H-tc k-a-bw \m-ev So-ap-Iƒ a-¬k-cn-°pw hn-[-am-Wv ]-¥sem-cp-°n-b-Xv. Hm-tcm So-ans\m-∏-hpw \q-dp-I-W-°n-\v t]cm-Wv F-Øp-I. I-fn-°p-∂-Xv sN-dp-∏-°m-cm-W-¶n-epw Xm-bhpw Nq-Xpw- h-®n-cp-∂-Xv {]-b-ap≈-h-cm-Wv. Xm-bw-h-bv-∏v I-fnbn-se {]-[m-\-am-Wv. CXv ]n-g®m¬ tXm¬-hn D-d-∏m-Wv. hn-Pbn-°p-∂ So-an-\v 10,001 cq-]-bpw tdm-fn-Mv t{Sm-^n-bpw d-Æ-d-∏v So-an-\v 5001 cq-]-bpw t{Sm-^nbpw \n-c-h-[n-k-Ωm-\-ß-fp-amWv \¬-Ip-∂-Xv.

tUm-Iyp-saâ-dn- {]-ZÀ-i-\-w

h-cÄ-¨ cq-£-w; Um-ap-IÄ h-än-¯p-S-§n

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-sb ]p-g-bn- X-Ån-bn-«v -sIm-¶ tIkv; bp-hm-hv A-d-Ìn Nm-h-°m-Sv: \-¶q-c-an-´n-cp-∂ t_m-´n-en-cp-∂v a-Zy-]n-®p sIm≠n-cn-s°- hm-°p X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v a¬-ky-sXm-gn-em-fnsb ]p-g-bn¬ X-≈n-bn-´p sIm-es∏-Sp-Øn-b kw-`-h-Øn¬ bphm-hn-s\ A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-S-∏p-dw ap-\-°-I-S-hv- t]mW-Øv ho-´n¬ jn-lm-_n-s\bm-Wv Nm-h-°m-Sv- t]m-en-kv- Ad-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-°-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N- I-S-∏p-dw ap-\-°-

B-\-°-c: \m-Sn-\v B-th-i-ambn C-\n ]-In-S-I-fn-bp-sS B-chw. Ip-ºn-Sn ]p-d-a-Xn¬-t»-cnbn-se D-Z-b B¿-Sv-kv kv-t]m¿Sv-kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ AJn-e-tI-c-f ]-In-S-I-fn- a-¬k-cØn-\v C-∂v Xp-S-°-am-hpw. C-\n aq-∂v am-k-°m-ew \n-ftbm-c-{Km-aw ]-In-S-I-fn-bp-sS B-th-i-Øn-em-Wv. Nm-W-Isa-gp-In-b I-f-ß-fn¬ ]-In-S-Icp-°ƒ Xn-cn-bp-∂p. B-th-iw hn-´p-am-dm-sX B¿-∏p-hn-fn-I-fpam-bn Im-Wn-Iƒ C-\n-ap-X¬ ]p-d-a-en¬-t»-cn-bn¬ D-≠m-

15 G-{]n¬ 2014 sNmΔ

sh-¶n-S-Mv: ]m-Sq¿ A-en-ap¬ Ckvvemw l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kwL-S-\-bm-b A-tbm-k- sa-Un°¬ Iym-w]v kw-L-Sn-∏n-®p. Bbp¿-th-Zw, tlm-an-tbm, U-b-_‰n-Iv, sU‚ ¬ F-∂o hn-`m-K-ßfn-em-Wv sa-Un-°¬ Iymw]v kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

Xr-iq¿: -am-kv dm-]n-Uv {Sm≥-kvt]m¿-´v kn-Ã-am-b- k-_¿-_≥ s{S-bn≥ kw-hn-[m-\w tI-c-fØn¬ G¿-s∏-Sp-Øm\p-≈ ]≤-Xn cq-]-tc-J-bp-sS I-c-Sv apwss_ sd-bv¬ hn-Im-kv tIm¿-]td-j≥ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-®p. C-c-´n-∏n-®-Xpw ssh-Zyp-Xo-Icn-®-Xp-am-b ]m-X-Iƒ, Hm-t´mam-‰n-Iv kn-·-en-Mv kw-hn-[m-\w, se-h¬ t{Im-kn-Mp-Iƒ-°v ]-Icw ]-c-am-h-[n-bn-S-ß-fn¬ ta¬∏m-e-ß-fpw A-Sn-∏m-X-I-fpw F∂o A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ \n-e-hn-ep-≈ ]m-X-I-fn¬ G¿s∏-Sp-Øn-bm¬ tI-c-f-Øn¬ hnP-b-I-c-am-bn k-_¿-_≥ k¿ho-kp-Iƒ \-S-∏m-°m-sa-∂m-Wv ]T-\w Im-Wn-°p-∂-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \n-∂v sN-ß-∂q¿/l-cn-∏m-Sv h-sc-bpw tIm-b-º-Øq-cn¬ \n-∂v sjm¿-

sjm¿-Wq¿: PMv-j≥ d-bn¬th tÃ-j-\n¬ H-∂mw\-º¿ πm‰v-t^mw \-ho-I-c-W {]-hr-ØnIƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂p. \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-hp-∂ ap-d-bv-°v bm-{X-°m-cp-sS {]-[m-\ B-hiy-ß-fn-sem-∂p-Iq-Sn \n-d-th-‰s∏-Spw. k¿-°-kv A-`ym-kw \-SØn-bm-Wv C-t∏mƒ bm-{X-°m-¿ h-≠n-I-fn¬ I-b-dn-]-‰p-∂-Xv. H-∂mw\-º¿ πm-‰v-t^m-an-s‚ D-b-c-Ip-d-hm-Wv C-Xn-\v Im-cWw. I-Øp-∂ sh-bn-epw a-cw tIm-®p-∂ X-Wp-∏pw a-g-bp-sam∂pw G¬-°m-sX bm-{X-°m¿°v C-\n ap-X¬ bm-{X-sN-øm≥ Cu πm-‰v-t^m-w h-f-sc Xm-gv-∂

Wq¿ h-gn F-d-Wm-Ip-fw h-scbpw B-Zy-L-´-am-bn k-_¿-_ ≥ k¿-ho-kv Hm-Sn-°m-\p-≈ \-S]-Sn tI-c-f-Øn-se tem-Iv-k`mw-K-ß-fp-sS `m-K-Øp \n-∂p≠m-h-W-sa-∂v Xr-iq¿ sd-bn¬th ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-. `mc-hm-ln-Iƒ. c-≠mwL-´-Øn¬ ssh-ZypXo-I-c-Ww ]q¿-Øn-bm-hp-∂ apd-bv-°v sjm¿-Wq¿-˛-aw-K-em-]pcw ta-J-e-bn¬ Cu ]-≤-Xn \-S∏m-°mw. ]m-X C-c-´n-∏n-°¬ ]q¿-Øn-bm-bm¬ F-d-Wm-Ip-fw˛sN-ß-∂q¿, F-d-Wm-Ip-fw-˛-lcn-∏m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw˛-\mK¿-tIm-hn¬ ta-J-e-I-sf-bpw Cu irw-J-e-bn¬ I-Æn-tN¿°m-sa-∂pw Xr-iq¿ sd-bv¬-th ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ `m-c-hm-ln-Iƒ. ÿ-e-e-`y-X Ip-d-hp-≈ tIc-f-Øn¬ Ip-d-™ sN-e-hn¬

\n-e-bn-em-Wv ÿn-Xn sN-øp-∂Xv. C-Xv h-f-sc h-en-b {]-iv-\߃ kr-„n-°p-∂p-≠v. {]m-bw sN-∂-h-cpw kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fp-sa-√mw h-≠n-I-bdm≥ G-sd _p-≤n-ap-´v A-\p-`-hn°p-∂p-≠v. Xm-sg-bp-≈ ]-Snbn¬ N-hn-´n ap-I-fn-se ssI-]nSn-bn¬ F-Øn-∏n-Sn-®p-th-Ww Ib-dm≥. bm-{X-°m-cp-sS kp-c-£bv-°v h-en-b `o-j-Wn-bm-Wn-Xv. h-≠n-I-fn¬ I-b-dp-tºmƒ bm{X-°m¿ ho-gp-∂-Xpw ]-Xn-hp-Imgv-N-bm-Wv. PMv-j≥ tÃ-j-\n¬ Cu πm‰v-t^m-an¬ am-{X-am-Wv Cu ÿnXn-bp-≈-Xv. Cu πm-‰v-t^m-an¬

A-\p-tbm-Py-am-b co-Xn-bn¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°-Ø° hn-[-Øn-em-Wv ]-≤-Xn. tIc-f-Øn-\-I-Øp-≈ {l-kz-Zq-c bm-{X-°m¿ G-sd {]-tbm-P-\s∏-Sp-∂ Cu ]-≤-Xn \-S-∏m-°nbm¬ Zo¿-L-Zq-c h-≠n-I-fp-sS k-a-b-Øn¬ Ip-d-hp h-cp-Øm\m-hpw.Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \n-∂p sN-ß-∂q¿ h-sc-bpw F-d-WmIp-f-Øp \n-∂v tIm-b-º-Øq¿ h-sc-bpw \n-e-hn¬ ssh-Zyp-XoI-cn-® C-c-´-∏m-X-I-fp-≠v. sjm¿-Wq-cn¬ \n-∂v aw-K-em-]pcw h-sc C-c-´-∏m-X-Iƒ D-s≠¶nepw ssh-Zyp-Xo-I-c-W {]-hrØn-Iƒ \-S-°p-∂-tX-bp-≈q. 2015 A-h-km-\-am-hp-tºm-tg°pw sjm¿-Wq¿-˛-aw-K-em-]p-cw ta-J-e-bn-epw ssh-Zyp-Xo-I-cn-® C-c-´-∏m-X \n-e-hn¬ h-cpw. F-d-Wm-Ip-f-Øv \n-∂v tIm-

_n.--sP-.-]n-þ-kn-.-]n-.-Fw. kw-LÀ-jw; 10 t]À-¡v ]-cn-¡v ]p-Xp-°m-Sv: ]m-em-gn-bn¬ ho≠pw _n-.-sP-.-]n-˛-kn-.-]n-.-Fw kw-L¿-jw. _n-.-sP.--]n-˛-kn-.-]n-.-Fw. {]h¿-Ø-I¿-°v ]-cn-t°-‰p. ]-cnt°-‰ _n-.-sP-.-]n. {]-h¿-Ø-Icm-b I-Æ≥-Ip-f-ß-c ho-´n¬ k-μo-]v, A-ø-©n-d ho-´n¬ k_o-jv, am-en-]-d-ºn¬ \n-th-Zv,

tIm-tem-Øp-]-d-ºn¬ A-a¬, ta-∏p-f-fn ho-´n¬ kq-c-Pv, ]-Wn°-t»-cn ho-´n¬ hn-jv-Wp F∂n-h-sc ]p-Xp-°m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. ]-cn-t°-‰ kn-.-]n-.-Fw. {]-h¿Ø-I-cm-b sIm-f-ß-c ]-d-ºn¬ \n-Xo-jv, s]-cp-a-d-Øv hn-jv-Wp-

cm-Pv, am-S-°m-bn Pn-\o-jv F-∂nh-sc Xr-iq¿ F-sse-‰v an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. ÿ-e-Øv i-‡-am-b s]meo-kv Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn. c≠m-gv-N ap-ºpw ]m-em-gn-bn¬ _n.--sP.--]n-˛-kn-.-]n-.-Fw. {]-h¿Ø-I¿ G-‰p-ap-´n-bn-cp-∂p.-

ta¬-°q-c-bn-s√-∂p-≈-Xpw {][m-\ {]-iv-\-am-Wv. πm-‰v-t^m-apI-fp-sS h-en-∏-Ip-d-hp-aq-ew 4,5,6 πm-‰v-t^m-ap-I-fn¬ ta¬-Iq-cbpw I-gn-™m-Wv h-≠n-I-ƒ \n¿Øp-∂-Xv. PMv-j≥ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n-se \-ho-I-c-W-{]hr-Øn-I-fp-sS sa-s√-t∏m-°mWv πm-‰v-t^m-dw D-b¿-Øm≥ Ign-bm-Ø-Xn-\v ]n-∂n-se-∂ hym]-I-am-bn B-t£-]w D-b¿-∂ncp-∂p. sjm¿-Wq¿-˛-tIm-b-ºØq¿, ]m-e-°m-Sv sa-ap, \n-eºq¿ ]m-k-©¿ h-≠n-Iƒ H∂mw \-º¿ πm-‰v-t^m-an-em-Wv \n¿-Øp-∂-Xv.

´-bw h-gn sN-ß-∂q¿ h-sc-bp≈ ta-J-e-bn¬ ssh-Zyp-Xo-I-cWw ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. ap-f¥p-cp-Øn h-sc ]m-X C-c-´n-∏n°¬ ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v.- kwÿm-\ k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw A\p-k-cn-®v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \n-∂pw sN-ß-∂q¿ h-sc-bpw lcn-∏m-Sp h-sc-bpw k-_¿-_≥ s{S-bv-\p-Iƒ Hm-Sn-°p-∂-Xn-\p≈ am¿-K-\n¿-tZ-i-am-Wv apwss_ sd-bv¬ hn-Im-kv tIm¿-]td-j≥ ap-Jy-am-bpw B-cm-™Xv. F-d-Wm-Ip-fw-˛-sjm¿-Wq¿ ta-J-e-bpw k-_¿-_≥ s{S-bv≥ Hm-Sn-°m≥ A-\p-tbm-Py-am-sW∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. Hmt´m-am-‰n-Iv kn-·¬ kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-Øn-bm¬ tIm-bº-Øq¿-˛-F-d-Wm-Ip-fw ta-J-ebn¬ k-_¿-_≥ k¿-ho-kpIƒ G¿-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bpw.-

c-à-Zm-\w \S¯n Ip-‰q¿: sI.kn.-ssh-.Fw. Ip‰q¿ bq-\n-‰v A-a-e sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ c-‡-Zm-\w \-SØn. hn-Im-cn ^m. C-´n-b-®≥ Ip-cnti-cn A-[y-£-\mbn. A-Xn-cq]Xm {]-knU‚ v Bt‚m DZv Lm S-\w sN-bv-Xp. bq\n-‰v {]-knU ‚ v \n-kn¬ sI tXm-a-kv, tPmtam≥, \n-Pn¬, kv-‰-^n≥, B¬hn≥ B‚Wn kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

15 G-{]n¬ 2014 sNmΔ

sh-t¡-j³ Iymw-]p-IÄ- Xp-S-§n

]cn-]mSn sX-∂n-em-]p-cw No-\n-t°m-Sv

s]-cn-b-kzm-an -tIm-hn¬: hnjp-th-e-tbm-S-\p-_-‘n-®v ]©-hm-Zy-tØm-Spw-Iq-Sn B-\sb-gp-∂-≈-Øv-˛ ssh-Io-´v 5.-00

Adnbn-¸pIÄ

sN-dp-I-Ym-a-Âk-cw sjm¿-Wq¿: Po-h-Y Nm-cn-‰_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ sN-dp-I-Ym-a-¬k-c-Øn-te-°v Pn-√-bn-se kv-Iqƒ, tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-I-fn¬-\n-∂v c-N-\-Iƒ £-Wn-°p-∂p. kn-\n-a-ko-cnb¬ Xm-cw D-Æn am-∂-∂q-cn-s‚ kv-a-c-Wm¿-Y-am-Wv a-¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. F≥-{SnIƒ sa-bv H-∂n-\p-ap-ºv e-`n-°W-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d™p. t^m¨: 9895474500, 7736669896.

tX-\n-Sp-¡v {In-k-vXy³ ]-Ån-bn ho-−pw tam-j-Ww h-S-°-t©-cn: tX-\n-Sp-°v {In k-v-Xy≥ ]-≈n-bn¬ ho-≠pw tamj-Ww. Im-Wn-°-s∏-´n-bn-sebpw t\¿-®-s∏-´n-bn-se-bpw ]W-w I-h¿-∂p. tX-\n-Sp-°v sk ‚ v tPm¿-÷v bm-t°m-_m-b ]≈n-bn-em-Wv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn¬ tam-j-Ww \-S-∂-Xv. H-cp- am-k-Øn-\n-sS c-≠mw X-hW-bm-Wv ]-≈n-bn¬ Xp-S¿-®bm-bn tam-j-Ww \-S-°p-∂-Xv. I-ºn ]m-c-bpw ]n-°m-kpw D-]tbm-Kn-®v ]-≈n-bp-sS ]q-´v X-I¿Øv A-I-Øv I-b-dn hn-ip-≤ Ip¿-_m-\ A¿-∏n-°p-∂ a-Zv-_lm-bn-se km-[-\-ß-sf-√mw hen-®v hm-cn-bn-´p-≠v. ]-≈n am-t\Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v h-S-°-t©cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. SuWn-\v k-ao-]-hpw a-‰pw B-cm-[\m-e-b-߃ tI-{μo-I-cn-®v \-S°p-∂ tam-j-W-߃ hym-]-Iam-hp-tºmƒ t]m-en-kv \n-jv-{Inb-am-sW-∂m-Wv ]-cm-Xn-bp-≠v. I-gn-™ Zn-h-kw am-Wn-°-∏m-SØn-\v k-ao-]w ]-´m-∏-I¬ ho-Sv Ip-Øn Xp-d-∂v kz¿-Æ-hpw ]-Whpw A-]-l-cn-®n-´pw A-t\z-jWw F-ßp-sa-Øm-Ø A-h-ÿbm-Wp-≈-Xv.

\r-¯-k-Ôy kwL-Sn-¸n¨p sjm¿-Wq¿: tI-c-f kw-Ko-X\m-S-I A-°m-Z-an, {]-`m-Xw Iem-kmw-kv-Im-cn-I-th-Zn F-∂nh-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \rØ-kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn A-h-X-cn∏n-®p. I-em-a-fi-ew k-Xy-`m-a D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-`m-Xw {]-kn-U‚ v Fw B¿ ap-c-fn A[y-£-\m-bn. I-em-a-fi-ew Irjv-W-{]n-b A-h-X-cn-∏n-® tamln-\n-bm-´-°-t®-cn, ]m¿-h-Xn i¶-dn-s‚ `-c-X-\m-Syw, h-´w-Ip-fw {Km-ao-W hm-b-\-im-e-bp-sS -X¬k-a-bw- \m-S-Iw F-∂n-h-bp≠m-bn.

{]-Xn-jvTm hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p

k-a-kv-X C-kv-em-an-I I-em-ta-f-bn¬ ]-≈n-∏p-dw td-©n¬ Xp-S¿-®-bm-bn \m-em-a-Xpw Hm-h-tdmƒ Nm-w]y≥-am-cm-b ap-Xp-X-e h-S-°p-ap-dn A-km-kp¬ C-kv-emw a-Zv-d-km Sow

sN¿-∏p-f-ti-cn: ]T-\w, kw-kvI-c-Ww, tk-h-\w {]-ta-b-hp-ambn F-kv.-sP.-Fw. kn¬-h¬-Pq_n-en B-tLm-j-Øn-s‚ `m-Kam-bn a-Zv-d-km-X-e-Øn¬ \-S-°p∂ sh-t°-j≥ kv-‰-Un Iymw-]n\v Pn-√-bn¬ Xp-S-°-am-bn. ]-Øv Zn-h-kw \o-≠v \n¬°p-∂ Iymw-]n¬ a-Xw, km-aqln-Iw, kmw-kv-Im-cn-Iw, hn-izmkw, I¿-aw, hy-‡n-Xz hn-I-k\w hn-j-b-ß-fn-em-bn {]-ap-J¿ ¢m-kp-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬Ipw. sN¿-∏p-f-ti-cn ln-Zm-bØp¬ C-kvemw a-Zv-d-k-bn¬ XpS-ßn-b Iymw-]v Pn-√m F-k.v sP. Fw. sk-{I-´-dn hn Sn ap-l-Ω-Zen k-Jm-^n aT-Øn-∏-d-ºv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. d-^o-Jv Im-an¬ k-Jm-^n, A-–p-\m-k¿ ap-kv-eym¿ amtßm-Sv kw-km-cn-®p. Iymw-]n¬ ]-cn-io-e-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°v {]m-[m-\yw \¬-Ipw.

kozhikode/PKD

I-Ã-S-¯q-cn-se A-\-[n-Ir-X a-s®-Sp-¸v \nÀ-¯m³ d-h-\yq hIp¸v \nÀ-tZ-iw Ip-a-c-\-√q¿: I-√-S-Øq-cn-se A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏p \n¿Øn h-bv-°m≥ d-h-\yq kv-IzmUv \n¿-tZ-iw \¬-In. tKm-J-se kv-Iq-fn-\p k-an-]-Øm-bn-cp-∂p B-gv-®-I-fm-bn a-sÆ-Sp-∏v \-S∂p-sIm-≠n-cp-∂-Xv. \q-dv temUn-\v A-\p-a-Xn Pn-tbm-f-Pn hIp-∏v \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw AXv C-f-In In-S-∂n-cp-∂ a-Æv \o°w sN-øm≥ am-{X-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xn-\v hn-cp-≤-ambn Ip-∂n-Sn-®p a-Æv I-S-Øn-b-Xns‚ A-Sn-kv-Ym-\-Øn-em-Wp \-S]-Sn. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ a-d-hn¬ C-hn-sS \n-∂pw A-\p-h-Zn-®-Xnepw ]-Xn-∑-S-ßp a-Æv a-e-∏p-dw Pn-√-bn-te-°p I-S-Øn-bn-´p-≠v. Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏p-Im¿ ]-cntim-[-\ \-S-Øm-sX-bm-Wv A\p-a-Xn \¬-Ip-∂-sX-∂p \m-´pIm¿ B-tcm-]n-°p-∂p. A-\p-a-

h-S-¡-t©-cn-bn c-−nS¯v A-]-I-S-w; 19 t]À-¡v ]-cn-¡v h-S-°-t©-cn: tZ-io-b-]m-X-bn ¬ c-≠v hy-Xy-kX v- hm-l\ - m-]I - S-Øn¬ 19 t]¿-°v ]-cn-°v. \m-ep t]-cp-sS \n-e Kp-cp-X-cw. c-≠v aWn-°q-tdm-fw K-Xm-KX - w \n-e® - p. tZ-io-b] - m-X- tX-\n-Sp-°n¬ C-∂se cm-hn-se 11Hm-sS-bm-Wv Im-dpw Hm-t´m-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v A-]-I-Sap-≠m-bX - v. A-]I - S- Ø - n¬ 28 Znh-kw {]m-ba - m-b Ip-™v Dƒ-s∏sS 15 t]¿-°pw \o-en-∏m-db - n¬ an\n-tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v \m-ep t]¿-°p-am-Wv ]-cn-t°-‰X - v. \o-en-∏m-db - n-ep-≠m-b A-]I - S-sØ Xp-S¿-∂v H-∂-c-a-Wn-°qdpw tX-\n-Sp-°n-se A-]I - S- s - Ø Xp-S¿-∂v A-c-a-Wn-°q-dpw tZ-iob-]m- X - b - n¬ K-Xm-KX - w kvX - w-`n®p. ta-em¿-t°m-Sv Ip-fa - q-®n-bn¬

- m-s´ I¨kv{- S-Ivj≥ - q-®n fw Im-°\ \n-∂pw ]-cp-hm-ti-cn-bn-te-°v a-c- h-sc-√mw ta-em¿-tIm-Sv Ip-fa Wm-\¥ - c - w B-hi - y-Øn-\m-bn h- kz-tZ-in-I-fpw Hm-t´m-bn-se bm- I-º-\n-bn-se Po-h-\-°m-c-\m-b kp-\n-epw Ip-Spw-_-hpw Ip-™n∂ Hm-t´m-dn-Ivjbpw F-dW - m-Ip- {X-°m-cp-am-Wv. \v t]-cn-Sp-∂X - n-\v th-≠n tIm-bº-Øq-cn-se _-‘p ho-´n-te-°v  -\m-ept]-cp-sS \n-e Kp-cp-X-cw t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. tZ-io-b ]m-X-bn¬ \n-∂pw ]-cp-hm-ti-cn  c-−v a-Wn-¡q-tdm-fw K-Xm-K-Xw \n-e-¨p tdm-Un-te-°v Hm-t´m C-d-°p-∂Xn-\n-sS Im¿ C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. ]-cn-t°-‰-h-sc h-S-°-t©-cnC-h¿-°v ]p-d-sa Im-dn¬ kf-Øv \n-∂pw tIm-bº - Ø - q-cn-te- w {]m-ba - p-≈ Ip- bn-se-bpw Xr-iq-cn-se-bpw kz-Im°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ Im-dpw X- ©-cn-® 28 Zn-hk ™v Dƒ-s∏-sS G-gp t]¿-°pw ]- cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏nΩn-em-Wv Iq-´n-bn-Sn-®X - v. - m-Ip-fw a-Æa - ¬- ®p. Xr-iq-cn¬ Nn-In-¬k-bn¬ IA-]-I-S-Øn¬ Hm-t´m-ssU- cp-t°-‰p. F-dW - e - £ - va - n, a-[p-c, Ph¿ in-h-Zm-kv(32), bm-{X-°m-cm- kp-\n¬(35), `m-cy ssj-\n(30), a- gn-bp-∂ hn-Pb - p-sS ]-cnb hn-Pb - e - £ - va - n(45), a-[p-c(32), I≥ Z¿-i≥(H-∂-c), _-‘p b-¥n, Z¿-i≥ F-∂n-hc kp-μ-cn(55), {io-Pn-Øv(24), P-b- ssj-e(53), kq-cy(27), kq-cy-bp- °v km-c-ap-≈-Xm-Wv. hm-Wn-b- m-d° - v k-ao-]w an-\n¥n(44), ]m¿-hX - n(52), Hm-a\ - (55) sS `m-cy A-b-\(23) F-∂n-h¿- ºm-d \o-e∏ - v. F-dW - m-Ip- tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®mF-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰X - v. C- °m-Wv ]-cp-t°-‰X

Wv tZ-io-b-]m-X-bn¬ c-≠m-asØ A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. ao-\m£n ]p-cØ - v \n-∂pw a-Æp-Øn-bnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Imdpw F-Xn¿-Zn-ib - n¬ h-cp-Ib - m-bncp-∂ an-\n-tem-dn-bpw X-Ωn¬ C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn ¬ Xr-iq¿ am-S° - Ø - d - Ip-fß - c ho-´n¬ tKm-hn-μ≥-Ip-´n(78), Im-¿ss{U-h¿ Xr-iq¿ A-°c - ∏ - p-dw C´n-Ød - kp-\n¬-Ip-am¿(45) F-∂nh¿-°pw an-\n-tem-dn-bn-se -c-≠v X-an-g\ v- m-Sv kz-tZ-in-Iƒ-°p-am-Wv ]-cp-t°-‰X - v. ssl-th t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn s{I-bn≥ D-]tbm-Kn-®v hm-l-\-߃ \o-°w sN-bv-Xm-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n-®-Xv. h-S-°-t©-cn t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

ap-d-hn-fns¡m-Sp-hn tdm-Uv \nÀ-am-W-w Xp-S-§n-; ]n-¶m-se hn-hm-Z-hpw B-\° - c - : aq-∂c - ]-Xn-‰m-≠v Ime-sØ ap-d-hn-fns°m-Sp-hn¬ \n¿amWw XpS-ßnb tdm-Un s\m∏w hn-hm-Zh - pw. B-\° - c - ]©m-b-Øn-se 13mw hm¿-Un-se B-\-°-c Xn-cp-hm-bv-°p-fw tdmUn-s‚ \n¿-am-WØ - n-\v B-\° - c ]-©m-b-Øn-s‚ 1,60,000 cq-]bpw sF.--U-ªp.-Fw.-]n. ]-≤-Xn {]-Im-cw Ip-f-Øn-s‚ \n¿-am-W {]hr-Øn-°p-am-bn B-dc - e-£w cq-]b - p-am-Wv A-\p-hZ- n-®n-´p-ff - X - v. C-Xn¬ Ip-fØ - n¬ ]-ºv sk‰v ÿm-]n-® k-ao-]s - Ø ]m-St- iJ-cß - f - n¬ Ir-jn-°m-hi - y-am-b

sh≈w e-`y-am-°¬ Dƒ-∏s - S-bmWv {]-hr-Øn. tdm-Un-s‚ \n¿amW -{]-hr-Øn-°pw k-ao-]-sØ Ip-fØ - n-s‚ ]m¿-iz-`n-Øn- \n¿-amWw Dƒ-∏-sS-bp-f-f {]-h¿-Ø-\߃-°m-Wv Xp-I-h-I-bn-cp-Ønb-Xv.-F-∂m¬ tdm-Un-s‚ \n¿-amW {]-hr-Øn-bp-sS `m-Ka - m-bn tdmUn-s‚ H-cp h-i-Øv Ip-Sn-bp-≈ A-gp-°v Nm-en-s‚ \n¿-am-W {]hr-Øn ]q¿-Øn-bm-bn h-cn-Ib - mWv. Ip-f-Øn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ ÿ-e- D-S-a-bp-sS ÿ-ew Ip-d-®v F-Sp-Øm¬ {]-i\ v- w Xo-cp-sa-∂m-

hmÀ-jn-Iw BtLm-jn¨p ]m-e-°m-Sv: I-≈n-°m-Sv a-kv-PnZp¬ ap-Pm-ln-Zo-\n¬ {]-h¿-Øn°p-∂ A¬ ^n-Xv-d Ckvem-an-Iv {]o kv-I-q-fn-s‚ H-∂mw hm¿-jnIw sk-bv-Xv ap-kv-X-^ kp-√-an D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn∏¬ jw-kp-±o≥ au-e-hn, U-b-dŒ¿ \q-dp-±o≥, l-^o-kp-√, a-l- I-≈n-°m-Sv a-kv-Pn-Zp¬ ap-Pm-ln-Zo-\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ √v sk-{I-´-dn F-kv ssh ap-l-Ω- A¬ ^n-Xv-d C-kvem-an-Iv {]o kv-I-q-fn-s‚ H-∂mw hm¿-jn-Iw sk-bv-Zv ap-kv-X-^ kp-√-an D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Zv A-en, \-ko¿ kw-km-cn-®p.

ao-\m-£n-]p-cw: hm-Wn-Py \nIp-Xn sN-°v t]m-kv-‰n-\v k-ao]w ss]-∏v s]m-´n P-ew ]m-gmhp-∂p. H- ∂ - c - h ¿- j - Ø n- e - [ n- I - a mbn ss]-∏v s]m-´n P-ew H-gp-Inbn- ´ pw C- X v \- ∂ m- ° p- ∂ - X n- \ v A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂v bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bp-an-√. s]- c p- a m- ´ n ]- © m- b - Ø nepƒ- s ∏- ´ Cu {]- t Z- i - Ø v IpSn- s h- ≈ £m- a w cq- £ - a m- W v , P- \ - ß ƒ Ip- S n- s h- ≈ - Ø n- \ mbn s\- t ´m- ´ - t am- S p- t ºm- g m- W v {]- X n- Z n- \ w {]- [ m- \ ss]- ∏ v sse-\n¬ \n-∂v h≥-tXm-Xn¬ P- e w ]m- g m- b n sIm- ≠ n- c n- ° p∂-Xv. ss]-∏v sse≥ \-∂m-°p-∂Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-c-n-°-W-sa∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

Øn-bm-bn. C-\n Sm-dn-Mv am-{X-amWv _m-°n-bp-≈-Xv. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ aq-∂mw hm¿-jnIm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-gn-™-h¿-jw Pq-Wn¬ Xp-d∂p-sIm-Sp-°p-sa-∂p a-{¥n {]Jym-]n-® ]m-e-am-Wv 10 am-kw ssh-In Xp-d-°m-s\m-cp-ßp-∂Xv. sd-bn¬-th {Sm-°n-\p ap-Ifn-ep-≈ ta¬-∏m-e-Øn-s‚ \n¿am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n C-cp-h-iØp-≈ ]m-e-ß-fp-am-bn _-‘n-

∏n-®p. ]m-e-Øn-\p ap-I-fn¬ Smdn-Mv ]q¿-Øn-bm-°m-\p-≠v. ]-´n°-c ss_-]m-kn¬ \n-∂m-cw-`n°p-∂ ]m-ew d-bn¬ {Sm-°n-\p ap-I-fn-eq-sS sh-‰-dn-\-dn tlm-kv]n-‰¬-˛-Su¨ d-bn¬-th kv-t‰j≥ tdm-Un-te-°v Cw-•n-jv A£-c-am-e-bn-se ssh B-IrXn-bn-em-Wv h-∂p-tN-cp-∂-Xv. Np-Æm-ºp-Ø-d, I-Sp-°mw-Ip∂w d-bn¬-th ta¬-∏m-e-߃s°m-∏-am-Wv Su¨ d-bn¬-th ta¬-∏m-e-Øn-s‚ \n¿-am-Ww

I-bn-en-bm-Sv: I-cƒ ]-Ip-ØpsIm-Sp-°m≥ A-Ω-bp-s≠-¶nepw {io-e-£v-an-bp-sS k-¶-S߃ Xo-cp-∂n-√. I-cƒ-am-‰n-hbv-°¬ i-kv-{X-{In-b-bv-°pw Xp-S¿-Nn-In-¬k-bv-°pw th≠ 15 e-£-tØm-fw cp-] Fß-s\ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂ Nn-¥-bn-em-Wv Cu \n¿-[-\ Ip-Spw-_w. N-f-h-d ]-©m-b-Øn-se 14mw hm¿-Un¬ ap-≠-t°m-´pIp-dp-»n ]-´-Øn-°p-∂v Nn-ßØp-]-d-ºn¬ c-a-Wn-bp-sSbpw _m-e-s‚-bpw a-I-fm-Wv {io-e-£v-an. sIm-®n-bn-se A-

ar-X B-ip-]-{Xn-bn-en¬ NnIn¬k-bn¬ I-gn-bp-∂ Ip-cp∂n-\v I-cƒ-am-‰n-h-bv-°¬ ikv-{X-{In-b am-{X-am-Wv Po-hnX-Øn-te-°v a-S-ßm-\p-≈ t]mw-h-gn-sb-∂v tUm-Œ¿-am¿ ]-d-bp-∂p. _m-e-\pw c-a-Wn-bpw Iqen-∏-Wn sN-bv-Xm-Wv Po-hn°p-∂-Xv. ]-W-an-√m-sX a-I-fpsS Nn-In-¬k h-gn-ap-´p-tºmƒ \n- -lm-b-cm-bn t\m-°n\n¬-°m-t\ I-gn-bp-∂p-≈q. Ip-Spw-_-Øn-s‚ Zp-cn-Xm-hÿ I-≠-dn-™v \m-´p-Im¿ Nf-h-d {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-

am-t§m-Sv ]q-cw B-tLm-jn-¨p

Npcp¡¯nÂ

F-kv.-Fw.-F. Pn-Ãm Iu¬-kn-te-gv-kv Iym-w-]v C-¶v

]m-e-°m-Sv: kp-∂n- am-t\-Pv-sa‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m Iu¨-kn-te-gv-kv Iym-w-]v C-∂v cm-hn-se 10\v tÃ-Un-bw _kv Ãm≥Un-\v k-ao-]-ap-≈ hm-Zn-\q-dn¬ \-S-°pw. a-l-√v \∑-bn-te-°v io¿-j-I-Øn¬ 26, 27 Xnø-Xn-I-fn¬ Xr-iqcn¬ \-S-°p-∂ 10mw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S°p-∂ Iym-w-]n¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v sI \q¿-ap-l-Ω-Zv lm-Pn A-[y-£-X h-ln-°pw. F-kv.-ssh.-F-kv. kw-ÿm-\ D-]m[y-£≥- am-cm-b-aw-K-ew A-–p-¿d-lv-am≥ ss^-kn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. F-kv.-Fw.-F. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn b-Av-Jq_v ss^-kn sIm-Sn-b-Øq¿, ]n sI A-–p¿ d-lv-am≥ ]-Sn°¬, b-Av-Jq-_v ss]-en-∏p-dw hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ {]-_‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. F-kv.-ssh.-F-kv. Pn-√m {]-knU‚ v F≥ sI kn-dm-Pq-±o≥ ss^-kn, F-kv.-ssh.-F-kv. Pn√m sk-{I-´-dn Fw hn kn-±o-Jv k-Jm-^n, F-kv.-sP.-Fw. kwÿm-\ sk-{I-´-dn sI D-a¿- a-Z-\n, F-kv.-sP.-Fw. Pn-√m {]kn-U‚ v bp F ap-_m-d-Iv k-Jm-^n, F-kv.-F-kv.-F-^v. Pn√m {]-kn-U‚ v ]n kn A-i-d-^v k-Jm-^n kw-km-cn-°pw

ap-Xp-X-e A-¿-¸³ Im-hn I-fw-]m-«v B-tLm-jn-¨p

]-´m-ºn: ap-Xp-X-e A-ø-∏≥ Im-hn¬ I-fw ]m-´pw ss]-¶p-\n D-{X-hpw B-tLm-jn-®p. t£-{X-Øn¬ cm-hn-se hn-tijm¬ ]q-P-I-fpw, D-®bv-°v F-gp-∂-≈n-∏pw \-S-∂p. sshIo´v \m-en-\v ]m-´n-\v Ip-d-bn-´p. hn-hn-[ B-tLm-j -I-Ωn-‰nI-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]q-cw h-c-hv \-S-∂p. ssh-In-´v \n-d-ame-bpw Np-‰p-hn-f-°pw cm-{Xn G-gn-\v Xm-b-º-I-bpw 10\v I-fw ]q-P-bpw Xp-S¿-∂v I-fw ]m-´pw, 11.-30\v P-\-Io-b I-Ωn-‰n-bpsS kq-∏¿ _m-se-bpw \-S-∂p. ]m-e-°m-Sv: A-Kv-\n-c-£m-tk-\-bp-sS ^-b¿-tU hm-cm-N-cWw Xp-S-ßn. 20 h-sc \o-fp-∂ ^-b¿-tU-tbm-S-\p-_-‘n-®v hn-hn-[-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°pw. C-∂-se cm-hn-se ]-Xm-I-bpb¿-Ø-epw c-‡-km-£n A-\p-kv-a-c-W-hpw ]p-jv-]m¿-®-\bpw \-S-∂p. Xp-S¿-∂v hm-l-\- {]-Z¿-i-\ {]-Nm-c-Ww D-≠mbn. C-∂p ap-X¬ A-Kv-\n-i-a-\ t_m-[-h¬°-c-W k-tμ-iap-b¿-Øp-∂ tUm-Iyp-sa‚-dn {]-Z¿-i-\w \-S-°pw. \-K-c-Ønse {]-[m-\ kn-\n-am-im-e-I-fn-em-Wv {]-Z¿-i-\w \-S-°p-I. kn-hn¬-kv-t‰-j-\v k-ao-]-ap-≈ A-Kv-\n-c-£m-\n-e-b-Øn¬ hn-hn-[ ¢m-kp-I-fpw A-Kv-\n-i-a-\ D-]-I-c-W-ß-fp-sS {]-Z¿i-\-hpw D-≠m-hpw. kv-t‰-j≥- Hm-^n-k¿ sI Fw A-–p¬ Jm-Z¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n D-Ω¿, jm-Pn-tam≥, sI ]n hn-\-b-Ip-am¿, Sn B¿ cm-tK-jv, A-_q-km-en-lv, hn-a¬, at\m-Pv Ip-am¿, Kp-cp-hm-bq-c-∏≥, c-ta-iv Ip-am¿, ^n-te-{μ≥, j-\n-Xv kw-km-cn-®p.

tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I¿ 123mw P-∑- hm¿-jn-I-Zn-\w BtLm-jn-®p. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw k-Xo-iv ta-∏d - º - v D-ZvL - mS-\w sN-bv-Xp. F-kv i-c-h-W≥ A-[y-£X - h-ln-®p. ]n ]n cm-tPjv, {]-ho¨ sIm-Sp-t¶m-´p ]-dºv, a-\p sIm-Sp-t¶m-´p ]-dº - v kwkm-cn-®p. ]-´n-IP - m-Xn h¿-K kw-c£-W ap-∂-Wn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tUm. _n B¿ Aw-t_-ZvI¿ P-∑- hm¿-jn-IZ- n-\w hn-Pb - ≥ A-º-e-°m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. {]-`m-Ic - ≥ A-[y-£X - h-ln®p. A-Pn-X, tim-`, {]-ao-f, A-\o- ]-´n-I-Pm-Xn h¿-K kw-c-£-W ap-∂-Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I¿ jv kw-km-cn-®p. 123mw P-≥a--Zn-\w hn-P-b≥ A-º-e-°m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

U‚ v ]n l-cn-Zm-k≥ sN-b¿am-\pw 14-mw hm¿-Uv Aw-Kw inh-Zm-k≥ I¨-ho-\-dpw 15-mw hm¿-Uv Aw-Kw F≥ tam-l≥Zm-kv J-Pm≥-Pn-bp-am-bn {ioe-£v-an Nn-In-¬km-k-lm-b\n-[n cq-]-h¬-°-cn-®n-cn-°p-Ibm-Wv. N-f-h-d I-\-dm _m-¶n¬ 1677101017705 \-º¿ A-°u≠v Xp-d-∂n-´p-≠v. sF.-F-^v.F-kv.-kn. -kn.-F≥.-B¿.-_n. 0001677. I-bn-en-bm-Sv k-l-I-cW-_m-¶n¬ 3496 \-º¿ A°u-≠n-epw k-lm-bw \¬Imw.

hm-cn-bÀ k-am-Pw Hm-^n-kv Xp-d-¶p {io-Ir-jvW - ] - p-cw: hm-cn-b¿ kam-Pw Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]n hn {io-Ip-am¿ hm-cn-b¿ \n¿h-ln-®p. ]n hn ap-c-fo-[-c≥ A[y-£-X h-ln-®p. sI B¿ thWp-tKm-]m-e≥, kp-io-em hm-cnb¿, sI hn iq-e-]m-Wn hm-cnb¿, Fw hn ap-c-fo-[-c≥, ]n hn {]-Zo-]v, sI hn c-a, kn P-b` - m-cXn, X-¶w F-kv hm-cn-b¿ kw-kmcn-®p.

]q-cw B-tLm-jn-¨p Xr-Øm-e: \n-fm Xo-cs - Ø ap-S∏ - °m-Sv a-cp-∂n-߬ `-Kh - X - n t£{X-Øn-se ]q-cw B-tLm-jn-®p. cm-hn-se t£-{Xw X-{¥n-bp-sS ap-Jy Im¿-an-I-Xz-Øn¬ hn-tijm¬ ]q-P-Iƒ \-S-∂p. D-®-bv°v ]-©h - m-Zy-Øn-s‚ A-Iº - S- ntbm-sS F-gp-∂≈ - n-∏v Xp-Sß - n.

k-ky- hn-]-W-\-tI-{µw Xp-d-¶p

B-cw-`n-®-sX-¶n-epw kv-Y-ew Gs‰-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv\-ß-fpw km-º-Øn-I _p-≤n-ap´pw Im-c-Ww \n¿-am-Ww \o-≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Np-Æmºp-Ø-d, I-Sp-°mw-Ip-∂w dbn¬-th ta¬-∏m-e-߃ \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°n K-Xm-K-XØn-\v Xp-d-∂p-sIm-Sp-Øv h¿-j߃ I-gn-™p. tdm-Uv-kv B≥Uv {_n-P-kv tIm¿-]-td-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]m-ew ]- i-‡-am-b Im-‰n¬ Ip-a-c-\-√q¿ sIm-Sn-°mw-Ip-∂v Wn ]q¿-Øn-bm-°n-bn-´p-≈-Xv. ssd-lm-\-Øn-s‚ ho-Sn-s‚ ta¬-°q-c ]-d-∂pt]m-b \n-e-bn¬

Aw-t_-Zv-IÀ P-³a-Zn\w B-tLm-jn-¨p ]m-e-°m-Sv: tI-c-f I-W-°≥ alm-k`- b - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \S-∂ tUm. _n B¿ Aw-t_-ZvI - ¿ P-∑- hm¿-jn-IZ- n-\m-tLm-jw k`m c-£m-[n-Im-cn ]n B-dp-Ip-´n DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. kn cm-a≥-Ip´n A-[y-£-X h-ln-®p. kn kp{_-“-Wy≥, Ir-jv-W≥ ]p-d-bØv, kn I-≠-ap-Øp, sI i-¶c≥, kn I-Æ≥-Ip-´n, Sn ]-g-\n-ae, sI kn Ir-jW v- ≥, kn Im-in]m¬, sI cm-a-N-{μ≥, Ir-jvW≥ s]-cn-tßm-´p-Ip-dp-»n k-wkm-cn-®p. tI-cf - Z-en-Xv a-lm-k`- Pn-√m I-Ωn-‰n-b-p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬

s‚-bpw hn-kv-a-b-°m-gv-N-h-´-ßfp-sS a-t\m-lm-cn-X-bn¬ amtßm-Sv `-K-h-Xn t£-{X-Øn¬ ]q-cw B-tLm-jn-®p. ]m-\-®-S-ßp-Iƒ-°p ti-jw am-tßm-Sv, ho-c-aw-K-ew, sh-≈nt\-gn, N-Ω-\q¿ F-∂o tZ-i-ßfn¬ \n-∂v s]m-∂-Wn-™ 31 KP-ho-c-∑m¿ hm-Zy-tLm-j-Øns‚ A-I-º-Sn-bn¬ am-tßm-Sv t£-{X-Øn-te-°v ]p-d-s∏-´p. Ip-Ωm-´n, Xn-d-˛-]q-X≥, Ip-Xn-c Xp-S-ßn-b \m-S≥ I-em-cq-]-ßfpw D-≠m-bn. Ip-S-am-‰-hp-ap-≠mbn. cm-{Xn-bn¬ th-e-Iƒ ta-fØn-s‚ A-I-º-Sn-bn¬ {I-am-\pkr-Xw Im-hn-d-ßn-b-tXm-sS ]I¬-∏q-c-Øn-\v k-am-]-\-am-bn. Xm-{¥n-I N-S-ßp-Iƒ-°v X-{¥n A-≠-em-Sn-a-\-bv-°¬ i-¶-c≥ sN¿-∏p-f-t»-cn: Iq-´n-sb-gp-∂- \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv Im¿-an-I-Xzw h≈n-∏n-s‚-bpw th-e-kw-K-a-Øn- ln-®p.

{io-e-£v-an-¡v A-½ I-cÄ ]Ip¯v \Â-Ipw-; ]s£, ]-W-an-Ã

Su¬ sd-bnÂ-th taÂ-¸m-ew DZvLm-S-\¯ns\m-cp-§n ]m-e-°m-Sv: ]-Øp-h¿-j-tØmfw \o-≠ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\߃-°pw kv-Xw-`-\-߃-°pw H-Sp-hn¬ Su¨ sd-bn¬-th ta¬-∏m-ew K-Xm-K-X-Øn-\m-bn Xp- d - ∂ p- s Im- S p- ° m- s \m- c p- ß p∂p. a-g-°m-e-Øn-\p ap-ºv ta¬∏m-ew Xp-d-°m-\m-Wv B-temNn-°p-∂-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn A-h-km-\-L-´ ]-Wn-Iƒ ]ptcm-K-Xn-bn-em-Wv. A-t{]m-®v tdm-Up-I-fp-sS \n¿-am-W-hpw G-sd-°p-sd ]q¿-

Xn \¬-In-b ti-jw F-{X-temUv I-b-dn-t∏m-bn F-∂v ]-cn-tim[n-°m-\p-≈ kw-hn-[m-\-ß-fpw ^-e-{]-Z-a-√. C-Xv ap-X-em-°n-bmWp a-Æp sIm-≈. tSm-d-kp-I-fnepw h-en-b Sn-∏-dp-I-fn-ep-am-Wp I-S-Øv. B-cp-h-∂m-epw Pn-tbmf-Pn h-Ip-∏n-s‚ A-\p-a-Xn Im-´n \-S-]-Sn-I-sf sN-dp-°p-I-bm-Wp a-Æv am-^n-b. _-≠v, A-t{]m-®v tdm-Uv F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-WØn-\p th-≠n-bm-Wv a-Æv F-Sp°p-∂-sX-∂p ]-d-b-s∏-Sp-∂-sX¶n-epw ap-gp-h-\m-bpw A-Xn-\-√ hn-\n-tbm-Kn-°p-∂-sX-∂pw Btcm-]-W-ap-≠v.

^-bÀ-tU hm-cm-N-c-Ww Xp-S-§n

Wv ]-db - p-∂X - v. Cu tdm-Uv sIm≠v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ {]-tbm-P\w e-`n-°p-∂X - v k-ao-]ß - f - n-ep≈ ho-´p-Im¿-°m-Wv. P-e- e-`y-X G-sd Ip-dh - p-≈ {]-tZ-ia - m-Wn-Xv. A-Xn-\m¬ Cu ta-J-e-bn-se 100Hm-fw Ip-Spw-_߃ h¿-j-°m-e-Øpw th-\¬°m-eØ - pw Ip-fn-°m-\pw a-‰pw D]-tbm-Kn-°p-∂X - v Cu Ip-fa - m-Wv. A-Xn-\m¬ Ip-fw ]-g-bÿn-Xn \n-e-\n¿-Øn tdm-Uv \n¿-am-Whpw Ip-f-Øn-s‚ \n¿-am-W-hpw ]q¿-Øn-bm-°W - s - a-∂m-hi - yw D\n¿-am-Ww B-cw-`n-® B-\-°-c Xn-cp-hm-bv-°p-fw tdm-Uv b¿-∂n-´p-≠v.

ss]-¸v s]m-«n P-ew ]m-gm-hp-¶p

]m-e-°m-Sv: Hm-e-ti-cn im-¥nKn-cn {_m-©m-{i-a-Øn-s‚ 17m-aXv {]-Xn-jvTm hm¿-jn-Iw BtLm-jn-®p. s]m-Xp k-tΩ-f-\Øn¬ kzm-an X-\n-tam-l-\≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. kzm-an N{μ-Zo-]v-X≥, kzm-an P-\-k-ΩX≥, tUm. B¿ tKm-]m-e-Ir-jvW≥, kp-tI-i≥, cm-[m-tZ-hn, `{Z≥, ap-tI-jv kw-km-cn-®p.

3

i-à-am-b Im-än-Â ho-Sn-sâ -taÂ-¡q-c ]-d-¶p B-\-°-c: i-‡-am-b a-g-bn-epw Im-‰n-epw hym-]-I \m-iw. ho-Sns‚ -ta¬-°q-c ]-d-∂p t]m-bn. Ip-a-c-\-√q¿ sIm-Sn-°mw-Ip-∂v ssd-lm-\-Øn-s‚ ho-Sn-s‚ -Bkv-]-t‰m-kv jo-‰m-Wv ]-d-∂p t]m-b-Xv. 50,000 cq-]-tbm-fw \-jv-Sw IW-°m-°p-∂p. C∂se D-®-bv°v Xr-Øm-e- ta-J-e-bn¬ s]bvX ag-bnepw Im-‰nepw ] -- -ebn-S-Øpw \mi\jv´-ap-≠m-bn. ]-e-bn-S-Øpw ssh-Zyp-Xn hn-X-cWw X-I-cm-dn-em-bn. c-≠v Zn-hkw -ap-ºv sN-dn-b -a-g- e-`n-®n-cp∂p.

h-≠m-gn: hn.-F-^v.-]n.-kn.-sI-bp-sS k-ky-hn-]-W-\-tI-{μw ap-S-∏√q-cn¬ Xp-d-∂p. h-≠m-gn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n hn Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øw-Kw ]n F-®v l- ≥ A-[y-£\m-bn. hn.-F-^v.-]n.-kn.-sI. Pn-√m am-t\-P¿ Sn hn A-cp¨-Ip-am¿, ]-fl-\m-`≥ B¿, Fw Fw {]-Pn-Xv Ip-am¿, sI kn C-Ωm-\p-th¬, F sI _-Z¿, A-–p¬ k-a-Zv ]n F kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-16  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-04-16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you