Page 1

{]mtZ-inIw

7 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn

Jm-Pm-lp-k-bv\v kv-t\-l-\nÀ-`-c-am-b h-c-thÂ-¸v \ÂIn

]m-e-°m-Sv Aw-_n-Im-]p-cw

{io-Ir-jv-W t£-{Xw: Ipw-`m`n-tj-I a-tlm¬-k-h-w-˛5.-30 I-t√-°m-Sv Pm-an-A l-k-\nø: tlm-_v-t\m-_v A-h-[n-°me ]T-\-¢m-kv-˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

kw-Ko-X ¢m-kv G-gp-ap-X Ip-g¬-a-μw: tIm-´m-bn sNssº hn-Zym-]oT-Øn¬ ]p-Xn-b _m-®v kw-Ko-X ¢m-kv G-gn-\v B-cw-`n-°pw. kw-Ko-X ¢m-knte-°p-≈ {]-th-i-\-Øn-\p-≈ Iq-Sn-Im-gv-N C∂v cm-hn-se 10 \v B-cw-`n-°pw. I¿-Wm-´n-Iv kwKo-X Ip-e-]-Xn sN-ssº sshZy-\m-Y `m-K-h-X-cp-sS ]n≥-ap-d°m-cm-Wv kw-Ko-X ]T-\ ¢mkn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 944 629 3240.-

]cn-Wbw s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: Nn-d-∏mSw ]m-{X-Ip-f-Øv ho-´n¬ ]n sI A-k-\m-cp-sS a-Iƒ A¿jn-Z-bpw tXm-´-°-c a-Wn-b-ºmd ho-´n¬ bm-°q-_n-s‚ a-I≥ A-j¿-^pw hn-hm-ln-X-cm-bn.Ip-g¬-a-μw: Ip-Ø-\q¿ h-√-Sn°m-Sp ho-´n¬ a-Wn-bp-sS a-I≥ P-b-\pw tXm-e-\q¿ ]m-e-Ø-dbn¬ N-{μ-s‚ a-Iƒ hn-\o-Xbpw hn-hm-ln-X-cm-bn.s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: \-Sp-hØ-∏m-d B-dw-tIm-Sv ho-´n¬ Aø-∏-s‚ a-I≥ F A-\n-Xm-\-μ\pw (s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n {Kma-∏©m-b-Øv sa-w_¿) Nq-e∂q¿ ta-∏m-Sw ho-´n¬ cm-[m-Irjv-W-s‚ a-Iƒ kp-[-bpw hn-hmln-X-cm-bn.-

]m-d-bv-¡Â A-¿-¸-t£-{X-¯n-se Xm-e-s¸m-en a-tlmÂ-k-hw C-¶pw \m-sf-bpw sIm-∏w: hn-b-‰v-\mw-]-Sn ]m-d-bv°¬ A-ø-∏≥ t£-{X-Øn-se Xm-e-s∏m-en a-tlm¬-k-hw C∂pw \m-sf-bp-am-bn hn-hn-[ ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS B-tLm-jn-°pw. C-∂v cm-hn-se 6\v K-W-]-Xntlm-a-tØm-sS-bm-Wv N-S-ßpIƒ-°v Xp-S-°-am-hpw. D-®-b-°v 3 a-Wn ap-X¬ I-f-sa-gp-Øv ]m-´v \-S-°pw. {]-[m-\-Xm-e-s∏m-en Znh-k-am-b \m-sf D-®-bv-°v A-∂Zm-\w, ssh-Io-´v \m-en-\v ]-I¬∏q-cw, 6 \v Zo-]m-cm-[-\, 7\v shSn-s°-´v, cm-{Xn 9 \v Xm-b-º-I, 12 \v I-f-sa-gp-Øv ]m-´v F-∂n-h \S-°pw. X-{¥n ]-¥-tem-´v a-\-bv°¬ i-¶-c-\m-cm-b-W≥ \-ºqXn-cn-∏m-Sn-s‚ Im¿-Ωn-I-Xz-Ønem-Wv N-S-ßp-Iƒ \-S-°p-I.-

F-kv.-Un.-]n.-sF. ]m-e-°m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn C F-kv Jm-Pm-lpkbv-\v Np-Æm-ºp-X-d kp-μ-cw tIm-f-\n-bn¬ \¬-In-b kzo-I-c-Ww

Xn-cp-th-K-¸p-d {Km-a-¸-©m-b-¯n-\v tZ-io-b ]p-c-kv-Im-cw ]-´m-ºn: `m-c-X k¿-°m-cn-s‚ ]©m-b-Øo-cm-Pv a-{¥m-e-bw kwÿm-\-ß-fn-se an-I-® {]-h¿Ø-\w Im-gv-®h-bv°p-∂ {Xn-Xe ]-©m-b-Øp-Iƒ-°v G¿-s∏Sp-Øn-b cm-Po-hv Km-‘n ]-©mb-Øv i-im-‡o-I-c¨ A-`nbm≥ kv-Io-an-s‚ ]-©m-b-Øv i-im-‡o-I-c¨ ]p-c-kv-Im¿ Xncp-th-K-∏p-d {Km-a-∏-©m-b-Øn\v e-`n-®p. ]-©m-b-Øp-I-fp-sS k-a-{K hn-I-k-\w ap≥ \n¿-Ønbm-Wv A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂-Xv. 2012˛13 h¿-j-sØ {]-h¿-Ø-\w hn-e-bn-cp-Øn-bm-Wv A-hm¿-Uv e-`n-®-Xv. A-hm¿-Uv Xp-I-bm-bn A-©c e-£w cq-]-bm-Wv e-`n-°p-I. `c-W k-an-Xn Aw-K-ß-fp-sS-bpw D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw Iq-´m-b {]-h¿-Ø-\-hpw \m-´p-Im-cp-sS anI-® ]n-¥p-W-bp-am-Wv Xn-cp-thK-∏p-d-sb A-hm¿-Un-\v A¿-lam-°n-b-Xv F-∂v {]-kn-U‚ v Fw F k-a-Zv A-dn-bn-®p.-

{]-Xn-jvTm-Zn-\ a-tlmÂ-k-hw 9\v s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: _-ΩÆq¿ sN-cmw-Ip-f-ß-c `-K-h-Xn t£-{X-Øn-se {]-Xn-jvTm-Zn-\ a-tlm¬-k-hw 9\v hn-hn-[ ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS B-tLm-jn-°pw.

]m-e-°m-Sv: F-kv.-Un.-]n.-sF. ]m- e - ° m- S v tem- I v - k - ` m a- fi ew ÿm- \ m¿- Y n C F- k v JmPm- lp-k- bv- \v ]m- e-°m-S v, a-eºp- g \n- t bm- P - I a- fi - e - ß fn¬ k- Ω - X n- Z m- b - I ¿ B- t hiz- P z- e - a m- b kzo- I - c - W - a m- W v \¬-In-b-Xv. X-ß-fp-sS ÿm-\m¿-Yn-sb H-cp t\m-°v Im-Wm≥ B-bn-cß- f m- W v Hm- t cm kzo- I - c - W tI-{μ-ß-fn-epw D-≠m-bn-cp-∂Xv. cm-hn-se I-t√-°m-Sv l-k\n-b tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn-Itfm-Spw am-cm-b-aw-K-ew A-–pd-“m≥ ss^-kn-tbm-Spw thm´- ` y¿- Y n- ® m- W v Jm- P mlpkbv ≥ C- ∂ - s e ]- c yS- \ w Xp-S-ßn-b-Xv. A-Sp-Ø kzo-I-c-

W tI-{μ-am-b ]m-d-bn-se-Øptºmƒ kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpa-S-ßp-∂ h≥-\n-c X-s∂ ÿm\m¿-Yn-sb h-c-th¬-°m≥ Im-

\nb-a-]m-e-IÀ Xn-c-sª-Sp-¸v tPm-en-bnÂ; hym-P-a-Zy-hpw I-Å-t\m-«pw hym]Iw ]m-e-°m-Sv: F-Iv-ssk-kv-˛-t]men-kv-˛-C‚-en-P≥-kv D-tZym-Kÿ-sc-√mw Xn-sc-s™-Sp-∏ptPm-en-I-fn¬ k-Po-h-am-b-tXmsS- kw-ÿm-\-Øv kv-]n-cn-‰v-˛hy-m-P-a-Zy-°-S-Øpw Ip-g-¬∏W-˛-I-≈-t\m-´v C-S-]m-Sp-I-fpw A- c - ß p- X - I ¿- ° p- ∂ p.- t I- c - f Øn-se D-¬k-h ko-k-Wp-Iƒ°v ]p-d-sa hn-jp-hpw k-am-K-Xam-b-tXm-sS h≥-tXm-Xn-ep-≈kv-]n-cn-‰pw hy-P-a-Zy-hpw A-Xn¿Øn- I-S-s∂-Øp-∂p. kw-ÿm-\-Øv kz-Im-cy_m-dp-Iƒ A-S-®-Xv C-Ø-c°m¿-°v Nm-I-c-bm-°n-cn-°mWv.-hm-Wn-bw-]m-d ap-X¬ hm-fbm¿ h-sc 60 In-tem-ao-‰¿ Zq-cØn¬ ]-Øn-e-[n-Iw sN-Iv t]m-kv-‰p-I-fm-sW-¶-n-epw C-hbv°v k-am-¥-c-am-bn 30 e-[n-Iw Du-Sp-h-gn-I-fp-ap-≠v. hm-f-bm¿, tKm-hn-μm-]p-cw, \-Sp-∏p-Wn, tKm-]m-e-]p-cw, B-\-°-´n, Ip-

]m-≠-°u-≠-\q¿, sN-Ω-Wmw]-Xn, th-e-¥m-h-fw, ao-\m-£n]p-cw F-∂o H-º-Xp A-Xn¿-Øn tI-{μ-ß-fn-se sN-Iv-t]m-kv-‰pI-fn¬ hm-Wn-Py \n-Ip-Xn, F-Ivssk-kv, tam-t´m¿ hm-l-\w, arK-kw-c-£-Ww F-∂o h-Ip-∏pI-fn¬ 27 Hm-^nkp-I-fpw {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. A-gn-a-Xn-c-ln-X hm-f-bm¿ ]-≤-Xn-°p ti-jw I¿-i-\ ]-cntim-[-\-Iƒ \-S-°p-tºm-gpw ]Xnhv t]mse hgn-hn´ CS-]mSp-Iƒ \n¿hnLv\w XpS-cp-∂p. hm-f-bm-dn-s‚ km-‰v-sse-‰v sNIv-t]m-Ãv F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ th-e-¥m-h-f-Øm-Wv sN-Iv-t]mÃv Po-h-\-°m¿-°v \n-e-hn¬ h≥-tXm-Xn-ep-≈ A-\-[n-Ir-Xh-cp-am-\w e-`n-°p-∂-Xv. a-‰v sNIv-t]m-kv-‰p-I-fn¬ ssI-a-S-°p c-ko-Xp-I-ƒ Xp-S-cp-∂p-≠-¶nepw hm-l-\ D-tZym-K-ÿ-¿ h-´wI-d-°p-∂p. cm-]-Is-e-t\y kw-

ÿm-\-tØ-°v kv-]n-cn-‰v hm-l\-߃ -I-S-∂p-h-cp-∂p-s≠-¶nepw h-√-t∏m-gpw am-{X-am-Wv ]nSn-°-s∏-Sp-∂-Xv. tc-J-I-sfm-∂pan-√m-sX kv-{Im-∏p-hn-e-Iƒs°-Sp-°p-∂ hm-l-\-ß-fn-emWv I-S-Øp-∂-Xpw. C-h-X-s∂bm-Wv ]n-Sn-sIm-Sp-°p-∂-Xpw-. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv sh-≈-am-hp∂-Xpw cm-{„o-b ap-X-em-fn-Ø tem-_n-I-fp-sS k-Ω¿-± ^e-amWv. kv-]n-cn-‰n-\pw hy-m-P-a-ZyØn-\pw ]p-d-sa Xn-sc-s™-Sp∏v ap-X-em-°n I-≈-t\m-´v-˛-Ip-g¬-∏-W C-S-∏m-Sp-I-fpw A-S-p-ØIm-e-Øm-bn h¿-[n-®n-´p≠v. 2012˛2013 Im-e-Øv F-´v hym-Pt\m-´ tI-kp-I-ƒ c-Pn-kv-‰¿ sNbv-Xn-´p-≠v. C-Xn¬ F-t´m-fw ]m-Iv kz-tZ-in-I-fm-Wv {]-XnIƒ. 2013 G-{]n¬ ap-X-¬ 2014 P-\p-h-cn h-sc 96 e-£-Øn-s‚ I-≈∏-W C-S-]m-Sp-I-fn-em-bn

11 tI-kp-I-fpw c-Pn-ÿ sN-bvXn-´p-≠v. C-Xn¬ {]m-b-]q¿-Ønbm-hm-Ø-h-cpƒ-s∏-sS 17 t]¿]n-Sn-°-s∏-´n-´p-≠v. tem-´-dn-˛sam-ss_¬-t^m-¨ hym-]m-c cw-K-Øv A-\y-kw-ÿm-\sØm-gn-em-fn-Iƒ h-gn-bm-Wv A-Sp-Ø Im-e-Øv Pn-√-bn-v¬ I≈-t\m-´p-ƒ I-S-∂p-h-cp-∂-sX∂m-Wv hym-]m-cn-Iƒ ]-d-bp-∂Xv. Nn-e kz-Im-cy _m-¶p-I-fpsS F.-Sn.-Fw. h-gn-bpw C-S-]m-Sp°m¿-°v I-≈-t\m-´v e-`n-°p∂p-s≠-¶n-epw _m-¶p-am-bn _‘-s∏-Sp-tºmƒ F.-Sn.-Fw. ]Ww \n-dbv°m≥ G¬-∏n-°p∂ G-P≥-kn-I-fp-sS `m-K-Øv \n-∂pw h-cp-∂ ho-gv-®-bm-sW∂v ]-d-™v ssI-a-e¿-Øp-I-bmsW-∂ -B-tcm-]-W-ap-≠v-. I≈-t\m-´p-I-fp-sS ]p-d-sa Ip-g¬∏-W C-S-]m-Sp-I-fpw k-Po-ham-Wv. A-Sp-Ø Im-e-Øm-bn Pn-

√bv-°-I-Øpw ]p-d-Øp-am-bn tIm-Sn-bn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS I≈-∏-Ww ]n-Sn-®n-cp-∂p. km-ºØn-I-hn-\n-a-b-Øn\v \yq-P-\td-j≥ _m-¶p-I-fp-sS a-‰p \n-ch-[n hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fpw cw-K-Øp-s≠-¶n-epw C-∂v \n-ch-[n-bm-fp-Iƒ Ip-g¬-∏-W-°-SØn-s\ B-{i-bn-°p-∂p. I-gn™ h¿-jw \-K-c-Øn-se I¬fi-]-Øn-\p k-ao-]w Ip-g¬-∏W C-S-]m-Sp-Im-sc B-{I-a-WØn-\v C-c-bm-b-Xp `o-I-cm-¥-co£w kr-„n-®p Kp-≠m-kw-Lß-fpw Iz-t´-j≥ So-ap-I-fpw Ipg-¬∏-W C-S-]m-Sp-Im-sc t]mjn-∏n-°p-∂p. ]n-Sn-s∏-Sp-∂h¿ cm-{„o-b kΩ¿±w aqew c-£s∏-Sp-∂p. _-‘-s∏-´ D-tZym-Kÿ¿ {i-≤-sN-ep-Øn-bn-s√¶n¬ kw-ÿm-\w hym-P-aZyØns‚bpw I-≈-t\m-´n-s‚bpw Ipg¬∏-W C-S-]m-Sn-s‚bpw ]n-Sn-bn-e-a-cpw.-

Øp-\n-∂n-cp-∂p. Xp- S ¿- ∂ v B- e - º - ≈ w, It√-∏p-≈n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]cym- S - \ w \- S - Ø n- b Im- P m- l pssk-bv-\v Np-Æm-ºp-X-d kp-μcw tIm- f n- \ n- b n- s e- Ø n- b - t ∏m ƒ Z-^v ap-´n-s‚ A-I-º-Sn-tbmsS-bm-bn-cp-∂p kzo-I-c-Ww. ]n-∂o-Sv \-cn-Ip-Øn, ]-d-°p∂w, N-S-\mw-Ip-dp-»n, ]p-Xp-∏≈n- s Ø- c p- h v , I- ≈ n- ° m- S v , ]≈n- ° p- f w F- ∂ n- h n- S - ß - f n¬ B- t h- t im- P z- e kzo- I - c - W w \¬-In. t]-gpw-I-c-bn-se-Øn-b JmPm- l p- k bv s \ _m‚ v ta- f Øn-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS Xp-d∂ Po- ∏ n- e n- c p- Ø n- b m- W v kzoI-cn-®-Xv.-

F¬.-Un.-F^v. temIvk`m afiew ÿm\m¿Yn ]n sI _n-Pp- B-e-Øq¿ a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-∂p

B-e-Øq¿: B-e-Øq-cn-s‚ aÆn¬ B-th-iw B-thm-fw \n-d®-m-bn-cp-∂p ]n sI _n-Pp-hn-s‚ ÿm-\m¿-Yn kzo-I-c-Ww Hmtcm tI-{μ-ß-fpw I-S-∂v t]m-bXv. a-fi-e-Øn-se Hm-tcm-Ø-cpam-bn _n-Pp-hn-\p-≈ hy-‡n-_‘-Øn-s‚ B-gw F-{X-bp-s≠∂v hn-fn-t®m-Xp-∂-Xm-bn-cp-∂p a-fie-Øn-se kzo-I-c-W ]-cn]m-Sn-Iƒ. ÿm-\m¿-Yn k-©-cn-°p-∂ Xp-d-∂ Po-∏v X-ß-fp-sS h-gn-bneq-sS I-S-∂p t]m-hp-tºmƒ kzo-I-c-W tI-{μ-߃ A-s√¶n¬ Iq-Sn _n-Pp-hn-s\ A-`n-hm-

Zyw sN-øp-∂-Xn-\m-bn cm-jv-{Sob- hy-X-ym-k-an-√m-sX kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fpƒ-s∏-sS-bp-≈h¿ ]p-d-tØ-°n-d-ßn h-∂-Xp Gh¿-°pw B-th-i-am-bn. B-eØq¿ ]m¿-e-sa‚ v a-fi-eØn¬ _n-Pp s]m-Xp kzo-Im-c-y\m-sW-∂v sX-fn-bn-°p-∂-Xmbn-cp-∂p kzo-I-c-W ]-cn-]m-Sn-Ifn-se C-Ø-cw Im-gv-®-Iƒ. B-e-Øq¿ {Km-a∏-©m-bØn-se s\-√n-bmw-Ip-∂w Bbn-cp-∂p B-Zy kzo-I-c-W tI{μw. h-≠m-gn, F-cn-a-bq¿, taem¿-tIm-Sv, tX-¶p-dn-»n, Ip-g¬-aμw, In-g-°-t©-cn ]-©m-b-Øp-

{]Nm-cW cwK¯v ho-tc-{µ-Ip-amÀ kPohw ]m-e-°m-´:v Xm-]-\n-e-Iq-Sptºm-gpw {]-Nm-c-W-cw-K-Øv Du¿-P-kz-e-X-tbm-sS Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ Rm-b-dm-gv-N {]-Nm-c-Ww Xp-S¿-∂p. C-∂se tIm-gn-∏m-d-bn¬-\n-∂m-Wv ]-cy-S-\w B-cw-`n-®-Xv. kzo-I-cW- tI-{μ-ß-fn¬ {Km-ao-W-taJ-e-bn-se hn-I-k-\ B-h-iy߃ Nq-≠n-°m-Wn-®m-Wv ÿm-\m¿-Yn kw-km-cn-®-Xv. cm-{„o-b ^m-jn-k-Øn-\pw h¿-Ko-b ^m-jn-k-Øn-\pw FXn-cm-b hn-[n-bm-h-Ww Cu Xnc-s™-Sp-∏v ^-e-sa-∂v a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p. tIm-gn-∏m-d-bn¬ F-gp-Øp-Imc-\m-b sjm¿-Wq¿ Im¿-ØntI-b≥ ]p-kv-X-I-߃ \¬In ÿ-m-\m¿-Yn-sb h-c-th-‰p.

ap-X-e-bm¿ sX-cp-hn¬ thm-´¿am-tcm-Sv ÿm-\m¿-Yn X-an-gn¬ {]-kw-Kn-®p. hm-Wn-bw-Ip-fw, N-f-h-d, A-\-ß-\-Sn, Xr-°-Sntb-cn, sh-≈n-t\-gn, sN-dp-∏p-ft»-cn, s\-√m-b F-∂n-h-S-ßfn-em-Wv C-∂-se ]-cy-S-\w \-S∂-Xv. sI sI Ip-™m-e≥, hn sI {io-I-WvT≥, hn sI ]n hnP-b-\p-Æn, ]n ]n hn-t\m-Zv, Dss\-kv \m-cm-b-aw-K-ew, l°ow sN-¿-∏p-f-t»-cn, Sn ap-lΩ-Zv, {]-`m-I-c≥, ]n D-Æo≥-Ip´n, hn Ip-™m-en, i-¶-c≥ amÿ, tXm-a-kv sP-bnw-kv, sI ]n kp-io-e≥, k-eow a-S-hq¿, \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn, j_o¿- am-‰-∏-≈n hn-hn-[ tI-{μß-fn¬ kw-km-cn-®p.-

]m-e-°m-Sv: F-kv.-Un.-]n.-sF .]m-e-°m-Sv tem-Iv-k-`m ÿm\m¿-Yn C F-kv Jm-Pm-lpkbv-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn ]me-°m-Sv, a-e-ºp-g \n-tbm-P-I afi-ew I-Ωn-‰n-I-fp-sS kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ta-∏-d-ºv kw-L-Sn-∏n-® Xn-c-s™-Sp-∏v dm-en B-th-i-am-bn. Xp-S¿-∂v \-S-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w F-kv.-Un.-]n.-sF. tZio-b {]-kn-U‚ v F k-Cu-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]m-e-

W-bn¬ I-hn-™ \n-b-{¥-W߃ C-e-Iv-j≥ I-Ωo-j≥ Xs∂ D-≠m-°n-bn-´pw \n-b-aw ssI-øn-se-Sp-°m-\p-f-f {i-aØn¬-\n-∂pw F¬.-Un.-F-^v. t\-Xm-°ƒ ]n-∑m-dn-bn-s√¶n¬ Zq-c-hym-]-I-am-b {]-XymL-߃ D-≠mhp-sa-∂v bp.Un.-F-^v. sN-b¿-am≥ kn F Fw F I-co-apw, P-\-d¬ I¨ho-\¿ kn N-{μ-\pw {]-kv-Xm-h\-bn¬ ]-d-™p

°m-Sv a-fi-ew {]-kn-U‚ v F®v kp-sse-am≥ A-[y-£-X hln-®p. ÿm-\m¿-Yn C F-kv JmPm-lp-kbv≥, kw-ÿm-\ JPm-©n sI sI lp-ssk¿, Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n ap-l-Ω-Z-en, a-fi-ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn F Im-Pm-lpssk≥, F-kv.-Un.-Sn.-bp. Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw A∫m-kv, H F-®v J-eo¬ kw-kmcn-®p.-

D-tZym-K-ØÀ sam-ss_Â t^m¬ kzn-¨v Hm-^m-¡-cp-Xv: I-e-Iv-SÀ

]m-e-°m-Sv: Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bn A-Xym-h-iy-am-b \n¿t±-i-߃ \¬-Im-\p≈Xn-\m¬ D-tZym-K-ÿ¿ sam-ss_¬ t^m¨ kzn-®v Hm-^m-°n C-S-cp-sX-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-aN-{μ≥ A-dn-bn-®p. Nn-e D-tZym-K-ÿ-sc t^m-Wn¬ hn-fn-®m¬ In-´p-∂n-√ F-∂ ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv \n¿-tZiw. \n¿-tZ-i-߃ ]m-en-°m-Ø-h¿-s°-Xn-tc dn-t]m¿-´v e-`n®m¬ \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa-∂v I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

I-fn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ _n-Pp-hn-\v kzo-I-c-Ww \¬-In. B-e-Øq¿ a-fi-e-Øn¬ hn-Ik-\ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m°p-∂-Xn-\m-bn Iy-Xy-am-b C-Ss]-S¬ \-S-Øn-bn-cp-∂ _n-Pphn-\v A-tX \n-e-bn¬ X-s∂-bmWv \m-´p-Im¿ kzo-I-c-Ww \¬In-b-Xv. B-e-Øq¿ a-fiU-ew sk-{I-´-dn sI Un {]-tk-\≥, sI C l-\o-^, B¿ cm-[m-Iyjv-W≥, F-kv A-_v-Zp-d-lnam≥ am-ÿ Dƒ-s∏-sS-bp-f-f hnhn-[ F¬.-Un.-F-^.v t\-Xm°ƒ ÿm-\m¿-Yn-sb hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ A-\p-K-an-®p.-

B-Zn-hm-kn-IÄ-¡v `q-an \Â-Ip-¶-h-À-¡v ]n-´p-W \Â-Ipw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se ap-gph≥ `q-c-ln-X B-Zn-hm-knIƒ-°pw H-tc-°¿ `q-an, B-Znhm-kn-Ip-Spw-_-Øn-se H-cm ƒ-°v k¿-°m¿ tPm-en F-∂o Im-cy-Øn¬ A-[n-Im-cØ - n¬ h-∂m-epw C-s√-¶n-epw k-lmbn-°p-sa-∂v D-d-∏v \¬-Ip-∂h¿-°v th≠n {]-h¿-Øn°m≥ B-Zn-hm-kn kw-c-£W k-an-Xn Pn-√m F-Ivk - n-Iyp´o-hv tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn√m {]-kn-U‚ v kn l-cn A[y-£X - h-ln-®p. ho-tc-{μ≥, cm-P≥, sN-√≥, am-[h - ≥, kt¥m-jv, a-Wn, Ip-©≥, Nn-∂∏≥, t_-_n, in-h≥, A-ø∏≥ aq-∏≥, N-{μ≥, D-Æn-IrjvW - ≥ kw-km-cn-®p.

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I-\v ]-cn-t¡-äp

s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: kz-Im-cy _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI-\v km-ca - m-bn ]-cn-t°-‰p. s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n h-S° - pw-]pdw ho-´n¬ X-¶a - p-Øp-hn-s‚ a-I≥ sk-bvX - m-en (31) \m-Wv A-]I - S- Ø - n¬ km-ca - m-bn ]-cn-t°-‰X - v. C-bm-sf I-Æm-Sn-bnse kz-Im-cym-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂s - e D-®b - v°v H-t∂-ap-°m-en-\v s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n PMvj\ - p k-ao-]Øp-h® - m-Wv A-]I - S- w. ]m-e° - m-´v \n-∂pw s]-cp-tßm-´p-Ipdp-»n h-gn H-‰∏ - m-et- Ø-°p t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ \m-j\¬ _- m-Wv F-Xn¿-Zn-ib - n¬ h-∂ ss_-°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®Xv. ss_-°v _- n-s‚ ap≥-N{- I-Øn¬ Ip-cp-ßn-In-S∂ - \n-ebn-em-bn-cp-∂p. ss_-°n-t\m-sSm-∏w Ip-cp-ßn In-S∂ - sk-bvXm-en-sb Hm-Sn-Iq-Sn-b \m-´p-Imcm-Wv ]p-ds - Ø-Sp-Øv B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-®X - v. Xo-{h-]c - n-Nc - W - hn-`m-KØ - n¬ Nn-In¬-kbn-em-Wv. tIm-´m-bn t]m-en-kv ÿ-eØ - v F-Øn-bm-Wv A-]I-SØ - n-\nc-bm-b _-kv tdm-Un¬ \n-∂pw am-‰n-bX - v. A-]I - S- sØ Xp-S¿-∂v `m-Kn-Ia - m-bn X-S  - s - ∏-´ K-Xm-KX - w t]m-en-kv \-S] - S- n-Iƒ-°v ti-ja - m-Wv km-[m-cW - \n-eb - n-em-bX - v.-

bp.Un.-F-^v. temIvk`m afiew ÿm\m¿Yn ho-tc-{μ-Ip-am¿ thm-´-`y¿-Y-\-bp-am-bn hm-Wn-bw-Ip-f-Øv

I¿-Wm-S-I dn-k¿-hv t]m-en-kv B-\-°-c-bn¬ ]-tc-Uv \-S-Øp-∂p

]m-e-°m-Sv: Xn-c-s™-Sp-∏ns‚ A-h-km-\ \m-fp-I-fn¬ hym-P-am-b B-tcm-]-W-ap-∂bn-®v bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°∑m-cp-sS hm-l-\w X-S-bp-sa-∂ F¬.-Un.-F-^v. t\-Xm-°-fpsS {]-kv-Xm-h-\ kw-L¿-j-ap≠m-°n k-am-[m-\ A-¥-co£w X¿-°m-\p-f-f {i-a-Øns‚ `m-K-am-Wv. \o-Xn-]q¿-h-am-b Xn-c-s™Sp-∏v \-S-Øp-∂-Xn-\v km-[m-c-

]m-e° - m-Sv: s]m-Xp Xn-cs™-Sp-∏n¬ thm-´v tc-Js - ∏Sp-Øm≥ t]m-hp-∂ Hm-tcm thm-´d - pw A-dn-™n-cn-t°≠ Nn-e h-kX -v p-XI - ƒ - . H-cp {]-tXy-I ÿm-\m¿-Yn-°v thm-´v sN-øp-∂X - n-t\m sNøm-Xn-cn-°p-∂X - n-t\m th≠n ]-Ww kzo-Ic - n-°p-Itbm hm-KvZ- m-\w sN-øp-Itbm sN-øp-∂X - v \n-ba - {- ]Im-cw Ip-‰I - c - a - m-Wv. ÿm\m¿-Yn-°v th-≠n a-Zyw, k¬-°m-cw, k-Ωm-\ß - ƒ Xp-Sß - n-bh - \¬-In thm-´¿am-sc t{]-cn-∏n-°p-∂X - ,v a-Xkw-LS- \ - bpsS t]-cn¬ thm-´¿-am-sc t{]-cn-∏n-°p-∂Xv, thm-´¿-am-sc `o-jW - ns∏-Sp-Øn thm-´v sN-øn-∏n°¬ Xp-Sß - n-bh - b - pw C-eIvj≥ I-Ωo-j≥ Ip-‰I - c - am-bn Im-Wp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

thm-«À-Én-¸v _n.-FÂ.-HamÀ hn-X-c-Ww sN-¿pw

FÂ.-Un.-F-^v. kw-LÀ-j-ap-−m-¡m³ {i-an-¡p-s¶¶v

thm-«À-amÀ {i-²n-¡m³

B-th-i-am-bn F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-c-sª-Sp-¸v dm-en

B-e-¯q-cn-Â ]n sI _n-Pp]-cy-S-\w \S¯n

sI-«n-S h-f-¸n- Xo-¸n-Sn-¯w s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: a-c-an-√v {]-h¿-Øn-°p-∂ sI-´n-S h-f-∏n\v Xo-∏n-Sn-®p. \m-´p-Im-cp-sS k-atbm-Pn-X C-S-s]-S¬ aq-ew h≥\m-i-\-„w H-gn-hm-bn. C-∂-se D-®-bv-°v 1.-30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. ]n-em-∏p-≈n ]-≈n-sam-°n\p k-ao-]w ap-kv-X-^ F-∂-bmfp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ hn-Œ-dn tkm-an-√n-s‚ h-f-∏n-em-Wv Xo ∏S¿-∂v ]n-Sn-®-Xv. h≥-hn-e-]n-Sn∏p-≈ [m-cm-fw a-c-߃ h-f-∏ns‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ti-J-cn®p-sh-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-hntS-°v Xo ]-S-cpw-ap-tº \m-´pIm¿ Hm-Sn-Iq-Sn A-W-bv-°p-Ibm-bn-cp-∂p. tdm-tUm-c-Øv Ipan-™p-In-S-∂ ]m-gv h-kv-Xp°ƒ Nn-e¿ Xo-bn-´v \-in-∏n°m≥ {i-an-®n-cp-∂p. C-h-bn¬ \n-∂v D-W-ßn \n¬-°p-∂ ]p-√n-te-°v Xo-∏n-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv \nK-a-\w. an-√n-\p k-ao-]-ap-≈ _jo-dn-s‚ ÿ-e-Øpw hym-]-Iam-bn Xo-∏n-Sn-®n-´p-≠v. k-ao-]-ap≈ A-Xn¿-Øn-bn-se \n-c-h-[n ]-®-a-c-߃ Xo-∏n-Sn-Ø-sØ Xp-S¿-∂v D-W-ßn \-in-®n-´p-≠v. hn-h-cw A-dn-™v ÿ-e-sØØn-b ^-b¿-t^m-gv-kpw c-£m{]-h¿-Ø-\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.-

kozhikode/PKD

]m-e-°m-Sv: thm-´¿-am¿-°p-≈ thm-´¿ …n-∏v hn-Xc - W - w _q-Øv se-h¬ Hm-^n-k¿-am¿ hn-X-cWw \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ sI cm-a-N-{μ≥ A-dn-bn-®p. thm-´¿ …n-∏v hn-X-c-Ww sN-øptºmƒ …n-∏n¬ sX-‰m-b t^mt´m ]-Xn-∏n-®-Xm-bn {i-≤-bn¬s∏-Sp-It- bm ]-cm-Xn-bp-≠m-hp-Itbm sN-bv-Xm¬ t^m-t´m-bn¬ Ip-dp-sI h-c® - ti-jw …n-∏v hnX-cW - w sN-ømw. C-°m-cyw thm-´¿-…n-∏v c-PnÃ-dn¬ {]-tXy-Iw tc-J-s∏-SpØp-I-bpw _-‘-s∏-´ C.-B¿.Hbp-sS {i-≤-bn¬ sIm-≠p-h-cp-

I-bpw sN-ø-Ww. C-Ø-cw tIkp-I-fn¬ thm-´¿-°v Xn-cn-®-dnb¬ tc-JI - ƒ lm-Pc - m-°n thm´v tc-J-s∏-Sp-Ømw. t^m-t´m amdn-b tI-kp-Iƒ C.-B¿.-Ham¿ t]m-fn-Mv tÃ-j≥, \n-tbm-PI - a - fi-ew F-∂n-hb - p-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ ti-Jc - n-®v G-{]n¬ 10\v ti-jw No-^v C-e-Iv-S-d¬ Hm^nkn-te-°v dn-t]m¿-´v sN-øWw. a-cn-® H-cm-fp-sS thm-´¿ …n∏v A-bm-fp-sS _-‘p-°ƒ-t°m a-‰p-≈h - ¿-t°m ssI-am-dm≥ ]mSn-√. C-°m-cyw c-Pn-Ãd - n¬ tc-Js∏-Sp-Øn Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ Xn-cn-sI G¬-∏n-°W - w.

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se ]m-e°m-Sv, B-eØ - q¿, s]m-∂m-\n afi-e-ß-fn-se bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS hn-P-bw D-d∏n-°p-∂-Xn-\m-bn hn-Zym¿-Yn-Isf cw-KØ - n-d° - n Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Nm-c-Ww \-S-Øm≥ bp.-Un.F-kv.F - ^ - v. Pn-√m k-an-Xn Xo-cpam-\n-®p.

Imw-]-kp-I-fn¬ Imw-]-kv thm-bv-kv F-∂ kw-K-a-ß-fpw ta-J-em A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hnZym¿-Yn kw-Ka - ß - f - pw Iq-´H - m-´w, ssk-_¿ Iq-´m-bva - F-∂n-hb - pw \-SØ - pw. Fw.-Fk - v.F - ^ - .v Pn-√m {]-kn-U‚ v dn-bm-kv \m-eI - Ø - v, sI.-Fk - v.b - p. Pn-√m {]-kn-U‚ v F sI jm-\n-_v ]-s¶-Sp-Øp.-

IÀ-Wm-S-I dn-kÀ-hv t]m-en-kv bp.-Un.-F-^v Øm-\mÀ-Yn-bp-sS Xr-¯m-e- ta-J-e-bn c-−mwL-« ]-tc-Uv \-S-¯n hn-P-b-¯n-\m-bn bp.-Un.-F-kv.-F-^v. B-\-°-c : C-eIvj≥ I¿-WmS-I dn-k¿-hv t]m-en-kv Xr-Øm- cw-K-¯n-d-§pw e- ta-J-e-bn¬ c-≠mwL-´ ]-tcUv \-S-Øn.--Xr-Øm-e F-kv.s-- F. Ip-am-dn-s‚ t\-Xy-Xz-Øn¬ s]m-∂m-\n ]m¿-e-sa‚ v a-fie-Øn¬-s∏-´ Xr-Øm-e -ta-J-ebn-se Ip-ºn-Sn, D-Ω-Øq¿, B-\°-c, Ip-a-c-\-√q¿, ]-Sn-™m-dßm-Sn, B-eq¿ F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv ]-tc-Uv \-S-Øn-b-Xv.-

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw

Ip-g¬-aμ - w: F-kv.F - ≥.-Un.-]n. tX-¶p-dp-»n hn-fb - © - m-Ø∂q¿ c-≠mw \-º¿ im-Jb - p-sS hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw \S-Øn. Ip-g¬-aμ - w bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v B¿ am-[h - ≥ D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. hn-th-Im-\μ - ≥ A-[y-£\ - m-bn. sI Pn t{]w-Ip-am¿, sI ap-cf - o-[c - ≥, _n {]-Zo-jv, F≥ ]n kp-\n¬, P-bI - r-jvW - ≥, hm-kp, h¬-ke - X-¶∏ - ≥, ssj-am hn-t\m-Zv ]-s¶-Sp-Øp.-

3

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-07  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-04-07

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-04-07  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-04-07

Advertisement