Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tcr

A-c-e-£-¯n Iq-Sp-X ssI-h-iw-h-bv-¡p-¶-hÀ Pm-{K-ssX

kw-Øm-\ bq-¯v A-Xv-e-än-Iv ao-äv ASp-¯-amkw Xr-iq¿: H-fn-ºy≥ kp-tc-jv-_m_p sa-tΩm-dn-b¬ \m-em-a-Xv A-≠¿ 18 kw-ÿm-\ bq-Øv AXv-e-‰n-Iv ao-‰v ASp-Ø-amkw 6, 7 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. 1996 G-{]n¬ 23\v ti-jw P-\n-®-hcpw kw-ÿm-\ A-tkm-kn-tbj-s‚ ]-Øw-K \-º¿ e-`n-®-hcpw ao-‰n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A¿l-cm-Wv. _w-t_m-en≥ tÃ-Unb-Øn¬ G-{]n¬ 20, 21, 22 Xn-øXn-I-fn¬ \-S-°p-∂ tZ-io-b bqØv Nmw]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp°m-\p-≈ tI-c-f-So-an-s\ Cu a’-c-Øn¬-\n-∂pw sX-c-s™Sp-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬∏cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-´ tc-J-Ifp-am-bn 29\p cm-hn-se F-´n-\p a-Æp-Øn sh-‰-dn-\-dn tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ dn-t∏m¿-´v sN-ø-Wsa-∂p Xr-iq¿ Un-kv-{Sn-Œv A-Xve-‰n-Iv A-tkm-kn-tb-j≥ sk{I-´-dn {]-^. sI sP tXm-a-kv A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v 9447352488, 9446760740 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏S-Ww. tZ-io-b Pq-Wn-b¿ s^U-td-j≥ I-∏n¬ ]-s¶-Sp-°m\p-≈ tI-c-f So-an-s\ ASp-Øamkw 6,7 Xn--ø-Xn-I-fn¬ F-dWm-Ip-f-Øp Xnc-s™-Sp-°pw. Cu ao-‰n¬ ]-s¶-Sp-°m-\p-≈-hcpw 29 \p a-Æp-Øn sh-‰-dn-\-dn tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ dn-t∏m¿-´v sN-ø-Ww. 1994 ta-bv 12\pw 1998 Un-kw-_¿ 31 \p-an-S-bn¬ P-\n®-h¿-°p {S-b¬-kn¬ ]-s¶-Sp°mw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9447352488, 9447185421 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

{]-Nm-c-W-hp-am-bn sI Fw \qÀ-Zo³ sd-bnÂ-th kv-tä-j-\n Nm-e-°p-Sn: Bw B-Zv-an ]m¿-´n Nm-e-°p-Sn tem-Iv-k-`m a-fiew ÿm-\m¿-Yn sI Fw \q¿Zo≥ Xn-c-s™-Sp-∏v- {]-Nm-c-Whp-am-bn Nm-e-°p-Sn sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n-se-Øn bm-{X-°msc I-≠v- thm-´v- A-`y¿-Yn-®p. Bw B-Zv-an ]m¿-´n Nm-e-°p-Sn aWv-U-ew I¨-ho-\¿ Sn.F.]utem-kv-, tPm-bn‚ v- I¨-ho-\¿ bp.F¬.]m-en Xp-S-ßn-b-h¿ Im-º-bn-\v- t\-Xr-Xzw \¬-In.

{]m-tZ-in-I Nm-\-ep-I-fpw \n-co-£n-¡pw

B-e-Øq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn Ir-jv-W≥ F-cn-™n-°¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn¬

h-S-°m-©-cn: A-c-e-£w cq-]bn¬ Iq-Sp-X¬ ssI-h-iw sIm≠p-\-S-°p-∂-h¿ Xn-c-s™-Sp∏p-Im-e-Øv kq-£n-°-Ww. thm-´¿-am-sc ]-Ww \¬-In kzm[o-\n-°p-∂-Xv X-S-bp-∂-Xn-\v Xm-eq-°v A-Uo-j-W¬ X-lkn¬-Zm¿, tPm-bn‚ v _n.Un.H, t]m-en-kv Hm-^nk¿-am¿ F-∂nh-c-S-ßp-∂ So-an-\m-Wv C-Xn-s‚ Np-a-X-e. Xp-I thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n°p-∂-Xn-\m-sW-∂v kw-i-bw tXm-∂n-bm¬ ]n-Sn-s®-Sp-Øv Pn√m `-c-Wm-[n-Im-cn-°v ssI-amdm-sa-∂m-Wv hy-h-ÿ. sX-fn-hpk-ln-Xw Im-cy-߃ t_m-[ys∏-Sp-Øn-bm¬ am-{X-ta Xp-I Xn-cn-sI e-`n-°p-I-bp-≈q. C-Xn\p ]p-d-sa ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv, ho-Un-tbm Sow F-∂n-h-bpw kPo-h-am-Wv.

Xr-iq¿: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v ÿm\m¿-Yn-I-fpw kw-L-S-\-I-fpw \S-Øp-∂ sN-e-hp-Iƒ kq-£v-aam-bn \n-co-£n-°m≥ \n¿-tZ-iw. C-Xn-\m-bn \n-tbm-Kn-® D-tZym-Kÿ¿-°v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ \n-tbm-Kn-® sN-e-hv \n-co-

Xr-iq¿: k-Ω-Xn-Zm-\m-h-Im-isØ kzm-[o-\n-°p-∂-Xn-\v ]W-tam a-‰p-X-c-Ø-n-ep-≈ B-\pIq-ey-ß-tfm sIm-Sp-°p-∂-Xpw hm-ßp-∂-Xpw C-¥y≥ in-£m \n-b-a-Øn-se 171 _n h-Ip-∏v {]Im-cw in-£m¿-l-hpw H-cp h¿jw X-S-thm ]n-g-tbm c-≠pw IqSn-tbm D-≈ in-£ Np-a-Øm-hp∂ Ip-‰-hp-am-sW-∂v Xn-c-™-Sp∏v I-Ωo-j≥ A-dn-bn-®p. ÿm-\m¿-Yn-sb-tbm k-ΩXn-Zm-b-I-s\-tbm a-‰p-≈-h-sctbm `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-∂-Xpw tZ-tlm-]-{Z-hw sN-øp-∂-Xpw 171 kn h-Ip-∏v {]-Im-cw in-£m¿-lhpw H-cp h¿-jw X-S-thm ]n-g-

X

®p-≈ sN-e-hv F-∂n-h-sb-√mw \n-co-£n-°m-\m-Wv \n-b-a-k-`m a-fi-e-X-e-Øn¬ \n-tbm-Kn-®n´p-≈ A-kn. sN-e-hv \n-co-£-Itcm-Spw A-°u-≠v-kv Sow Aw-Kß-tfm-Spw B-h-iy-s∏-´n-´Xv. Is≠-Øp-∂ sN-e-hp-Iƒ jmtUm H-_v-k¿-th-j≥ c-Pn-ÿ -

kq-£v-a-am-bn- \n-co-£n-¡m³ \nÀ-tZ-iw

£n-°m≥ Sn dmw _m-_p \n¿-tZiw \¬-In. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ ]p-d-s∏-Sp-hn-® am¿-K \n¿tZi-߃-°-\p-k-cn-®p th-Ww dn-t∏m¿-´v X-øm-dm-°m≥. {]-N-c-W-Øn-\m-bn D-]-tbmKn-°p-∂ hm-l-\-߃, am-[y-aß-fn-eq-sS-bp-≈ ]-c-ky-߃, s]m-Xp-tbm-K-߃ dm-en-Iƒ, _m-\-dp-Iƒ, t]m-Ã-dp-Iƒ, {]Nm-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xp-d∂n-´p-≈ Hm-^nkp-I-fp-sS hm-SI, s]m-Xp-tbm-K-߃-°m-bn \n¿-an-°p-∂ ]-¥-ep-Iƒ, C-Xpam-bn _-‘-s∏-´v \¬-Ip-∂ thX-\w, B-lm-cw hm-ßn \¬-Ip∂p-s≠-¶n¬ A-Xp kw-_-‘n-

tbm c-≠pw-Iq-Sn-tbm D-≈ in£ e-`-n-°m-hp-∂ Ip-‰-hp-am-Wv. k-Ω-Xn-Zm-b-I-sc kzo-[o-\n°p-∂-Xn-\v ]-W-hpw a-‰pw \¬Ip-∂-h-¿-°pw A-Xv hm-ß-p-∂h¿-s°-Xn-sc-bpw k-Ω-Xn-Zm-bI-sc `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-∂-h¿s°-Xn-sc-bpw \-S-]-Sn F-Sp-°m\m-bn Pn-√m-X-e-Øn¬ ^v-f-bnwKv kv-Izm-Uv cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. C-Ø-cw kw-`-h-ß-fp-≠m-bm¬ I-e-Iv-S-td-‰-n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ]-cm-Xn tam-Wn-´-d-nMv sk-√n¬ (t^m¨-˛0487-˛2366110) A-dn-bnt°-≠-Xm-sW-∂v Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^n-k-dm-b Pn-√m I-e-IvS¿ Fw -F-kv P-b A-dn-bn-®p.

Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W km-a-{Kn-I-fp-sS D-]-tbm-K am-\-Z-fi-߃ kw-_-‘n-®v Xriq¿ Pn-√m I-eŒ¿ Fw F-kv P-b cm-jv{So-b∏m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn \-S-Øn-b N¿-® \-ß-f-p-sS {]-Xn-^-ew F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-∂ ]-´n-I C-Xn-\-Iw Xøm-dm-°n-bn-´p-≠v. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ th-Ww sN-e-hv I-W-°m-°m≥. tjm-tUm H-_v-k¿ th-j≥ c-PnÃ-d-n¬ tN¿-°p-∂ hn-h-c-߃°v Ir-Xy-am-b sX-fn-hp-Iƒ D≠m-bn-cn-°-Ww. C-Xn-\m-bn IH-Øp t\m-°p-I-bpw th-Ww. Xn- s≠-Øp-∂ Im-cy-߃ ho-Unc-s™-Sp-∏v km-a-{Kn-I-fp-sS hn- tbm-bn¬ ]-I¿-Øn kq-£n-°me, -C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ tk-h- \pw \n¿-tZ-iw \¬-In-. Xn-c-s™-

Nm-h-°m-Sv: Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰n \-S-Øn-b saKm A-Zm-e-Øn-se-Øn-b-Xv 125Hm-fw tI-kp-Iƒ. 40 tI-kpIƒ-°v Xo-cp-am-\-am-bn. k-_vtIm-S-Xn, a-Pn-kv-t{S-´v tIm-S-Xn, ap≥-kn-^v tIm-S-Xn F-∂n-hn-Sß-fn¬ ]-cn-K-W-\-bn-ep-≈Xpw ]p-Xn-b-Xp-am-b tI-kp-I- Xr-iq-cn¬ bp.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n fm-Wv A-Zm-e-Øn-se-Øn-b-Xv. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Nm-h-°m-Sv k-_v P-Uv-Pv F≥ ti-jm-{Zn-\m-Y≥, a-Pn-kv-t{S-´v Fw ]n jn-_p, ap≥-kn-^v kp{_-lv-a-Wy≥ \-ºq-Xn-cn, A-`n`m-j-I-cm-b ^-co-Zm-_m-\p, ]n P-b-{in, sI F-®v l-Iv-k¿ F∂n-h-cm-Wv tI-kp-Iƒ ]-cn-KW-\-°m-sb-Sp-Ø-Xv. h-gn-Ø¿°w, hn-hm-l tam-N-\w, Ip-Spw_ h-g-°v, km-º-Øn-I C-S-]mSp-Iƒ, A-Sn-]n-Sn Xp-S-ßn-b tIkp-I-fm-sW-Øn-b-Xv. h¿-jß-fm-bn \n-e-\n-∂n-cp-∂ ]-e ]p-∂-bq¿-°p-fw: C-μn-c B-hm- \n¿-[-\¿-°p ho-Sp-h-bv-°m-\p- l- I - c - W - _ m- ¶ p- I - f n¬- \ n- ∂ p tI-kp-I-fpw A-Zm-e-Øn¬ ]-cn- kv tbm-P-\ (sF.F.ssh) ]-≤- ≈ ]-≤-Xn-°p c-≠pe-£w cq-]- hm-bv-]-sb-Sp-°m-sa-∂ \n¿-tZ-i lm-cw I-≠-tXm-sS km-[m-c-W- Xn-{]-Im-cw ho-Sp \n¿-am-Ww Xp- bm-Wp k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xv. {]-Im-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv °m-cm-b-h¿-°v B-izm-k-am-bn. S-ßn-b Kp-W-t`m-Iv-Xm-°ƒ H-cp kw-kv-Ym-\ k¿-°m¿, Pn-√ Nm-h-°m-Sv dq-d¬ ^¿-°-bn¬-\nXm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv I- h¿-j-am-bn ]-Ww In-´m-sX h-e- ]-©m-b-Øv, tªm-°v ]-©m-b- ∂v 1.53 e-£-hpw H-cp-a-\-bq¿, ]pΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Xm- bp-∂p. Nm-h-°m-Sv tªm-°v ]-cn- Øv, {Km-a-∏-©m-b-Øv F-∂n-h- ∂-bq¿, ]p-∂-bq¿-°p-fw k-l-Ieq-°n-se ]m-h-s∏-´ B-bn-c- [n-bn-se ]p-∂-bq¿, ]p-∂-bq¿- cm-Wp ]-≤-Xn-°p ]-Ww \¬-tI- c-W-_m-¶p-I-fn¬ \n-∂m-bn 11 e߃-°v ku-P-\y \n-b-a-k-lm- °p-fw, h-S-t°-Im-Sv, I-S-∏p-dw, H- ≠-Xv. F-∂m¬ tªm-°v ]-©m- £w ho-X-hpw h-S-t°-Im-Sv k-lbw \¬-In-h-cp-∂p-≠v. A-`n-`m- cp-a-\-bq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-em- b-Øn-s‚ hn-ln-Xw \¬ImØ- I-c-W _m-¶n¬-\n-∂pw G-gp ej-I-cm-b kn kp-`m-jv-Ip-am¿, bn I-gn-™ h¿-jw A-t]-£n- Xm-Wp ]-Ww ssh-Ip-∂-Xn-\p £w cq-]-bpw F-Sp-Øn-cp-∂p. ]sI _n-\o-jv, kn-Pp ap-´-Øv, t\- ® 102 t]-cm-Wp ]-W-Øn-\m-bn Im-c-W-am-bn ]-d-bp-∂-Xv. ]-≤- Ww In-´p-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ IXr-Xzw \¬-In. Hm-^n-kv I-b-dn-bn-d-ßp-∂-Xv. Xn-°p-≈ k¿-°m¿ hn-ln-Xw k- Sw hm-ßn-bpw hm-bv-]-sb-Sp-

Sp-∏v km-a-{Kn-I-fp-sS sN-e-hv IqSm-sX A-\-[n-Ir-X-am-bn ÿm-]n® {]-N-mc-W- km-a-{Kn-Iƒ \o-°w sN-øp-∂-Xn-\v sN-e-hm-b Xp-Ibpw ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS sN-e-hv I-W-°n¬-s∏-Sp-Ø-Ww. thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°p∂-Xn-\m-bn ÿm-\m¿-Yn-I-tfm cm-jv-{So-b kw-L-S-\-I-tfm ÿm-]-\-ß-tfm A-\-[n-Ir-X-ambn ]-Ww sN-e-h-gn-°p-∂-tXm {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ A-°m-cy-hpw

]m-e-°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-te-°v \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-s‚ aq∂mw Zn-h-kw ]m-e-°m-Sv \n-tbmP-I a-fi-e-Øn¬ \n-∂p c-≠v \m-a-\n¿-tZi-]-{Xn-I-Iƒ k-a¿∏n-°-s∏-´p. tkm-jy-en-Ãv P-\X sU-tam-{Im-‰n-Iv ÿm-\m¿-Yn Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dpw tImßm-Sv \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ \n-∂p≈ kz-X-{¥ ÿm-\m¿-YnA-`n-tam-Zp-am-Wv \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-Iƒ k-a¿-∏n-®-Xv. c-≠v a-e-bm-f-hpw H-cp Cw-•ojpw Dƒ-s∏-sS aq-∂v sk-‰v ]-{XnI-I-fm-Wv Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ k-a¿-∏n-®-Xv. jm-^n ]-d-ºn¬, ]u-tem-kv a-Æm¿-°m-Sv, cm-a-

sF-.F-.ssh. Kp-W-t`m-Iv-Xm-¡Ä ]-Ww In-«m-sX h-e-bp-¶p

ssh-Zyp-Xn t_mÀ-Un-s\-Xn-tc kn.H.F. k-a-ccw-K-¯v Wv k-a-c-cw-K-Øv k-Po-h-am-Ip∂-sX-∂v kn.H.F. ]-d-™p. ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-I-fp-sS hm-S-I Ip-Ø-s\ h¿-≤n-∏n-® ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s‚ \o-°Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C-∂v cmhn-se 10\v Xr-iq¿ tIm-´-∏p-dw ssh-Zyp-X-`-h≥ Hm-^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øpw. tI-_nƒ Sn.hn. am-k-h-cn kwJy D-b¿-Øm-\pw Un.Sn.F-®v. I-º-\n-I-sf t{]m-¬km-ln-∏n°m-\p-ap-≈ k¿-°m¿ \-bw Xncp-Øn-bn-s√-¶n¬ G-{]n¬ c≠n-\v ssh-Io-´v B-dp ap-X¬ G-

gp-h-sc kw-ÿm-\ hym-]-I-ambn Nm-\-ep-Iƒ Hm-^v sN-bv-Xv I-cn-Zn-\w B-N-cn-°pw. Ip-Ø-I I-º-\n-I-sf k-lm-bn-°m-\mWv sI.F-kv.C._n {i-an-°p-∂sX-∂pw ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-Ifp-sS hm-S-I Ip-Ø-s\ h¿-≤n∏n-®v tI-_nƒ Sn.hn hy-h-km-bsØ X-I¿-°p-I-bm-Wv sI.Fkv.C._n sN-øp-∂-sX-∂pw `m-chm-ln-Iƒ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn sI {]-tam-Zv Ipam¿, Pn-√m {S-j-d¿ ]n _n kp-tcjv, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw kn F ss_-Pp - ]-s¶-Sp-Øp.

kmw-kv-Im-cn-I {]-hÀ-¯-I-cp-sS kv-t\-l-kw-K-aw °m-gv-N-Iƒ ]-¶p-sh-®v H-cp ]pXn-b kmw-kv-Im-cn-I Iq-´m-bv-a cq-]-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-ambm-Wv kv-t\-l-kw-K-aw \-S-Ønb-Xv. F-gp-Øp-Im-cm-b ju-°-

Øv, C Fw lm-jnw, jo-_ Bao¿, tUm. J-Zo-P apw-Xm-kv, sI ]n c-ta-iv, sI ]n D-Æn, A-Rv-PnX s]m-Xp-hmƒ, sI sI ]n kwKo-X, Jm-en-Zv sN-dp-Xp-cp-Øn ]s¶-Sp-Øp.

∏n¬ {]-hm-kn-I-fpw A-h-cp-sS IpSpw-_mw-K-ß-fpw \n-tj-[-thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn {]-Xn-tj-[-a-dn-bn°-W-sa-∂v {_-“-Ip-fw kz-tZ-in J-a-dp-±o≥ h-en-b-h-f-∏n¬ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. \m-fn-Xp h-sc-bm-bn hm-KvZm-\-ß-fpw {]-Jym-]-\-ß-fpw \-SØn-sb-∂-sXm-gn-®m¬ k¿-°mcn¬ \n-∂pw {]-hm-kn k-aq-l-Øn\v H-∂pw e-`n-®n-´n-√. {]-hm-kn ]p\-c-[n-hm-kw, thm-´-h-Im-iw, bm{X {]-iv-\-߃ Xp-S-ßn-b Im-Xem-b {]-iv-\-߃-°v C-Xp-h-sc ]cn-lm-cw Im-Wm≥ A-[n-Ir-X¿°v I-gn-™n-´n-√. {]-hm-kn h-Ip∏p-Iƒ, t\m¿-° Xp-S-ßn-b-h-sb√mw sh-dpw Pm-Ubm-sW-∂pw Ja-dp-±o≥ ]-d-™p.

t]m-Ì-À F-gp-Xp-¶-Xn-\n-sS- XÀ-¡-w

_n.sP.]n. {]-hÀ-¯-I-\v Ip-t¯-äp; aq-¶p kn.]n.F½p-ImÀ A-d-kv-än h-e-∏m-Sv: I-c-bm-ap-´-Øv Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W t]m-Ã-dpIƒ F-gp-Xp-∂-Xn-\n-sS-bp-≠mb X¿-°-Øn¬ _n.sP.]n. {]h¿-Ø-I-\v Ip-tØ-‰p. aq-∂p kn.]n.F-Ωp-Im¿ A-d-kv-‰n¬. I-c-bm-ap-´w sXm-gp-Øpw-]-dºn¬ jn-t\m-Pn-\m-Wv Ip-t؉-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 11.30-Hm-sS I-c-bm-ap-´w skmssk-‰n-bv-°p k-ao-]-am-Wv kw`-hw. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ tdm-Un¬ {]Nm-c-W t]m-Ã-dp-Iƒ F-gp-Xp-

∂-Xn-\n-sS ss_-°n¬ h-∂ jnt\m-Pv t]m-Ã-dn-\p ap-I-fn¬ IqSn ss_-°v I-b-‰n F-∂m-tcm-]n®m-Wv X¿-°w \-S-∂-Xv. km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ jnt\m-Pn-s\ h-e-∏m-Sv t]m-en-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ s]-cn-™\w Ip-‰n-e-°-S-hv B-ip-]-{Xn-bnte-°v {]-th-in-∏n-®p. kw-`-hØn¬ aq-∂p kn.]n.Fw. {]-h¿Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-Xp. I-c-bm-ap-´w kz-tZ-in-I-fmb I-Æ≥, jm-Pn, hn-\-b≥ F∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv.

I-Ωo-j-s‚ {i-≤-bn¬ s]-Sp-ØWw. ^v-ssf-bnMv kv-Izm-Uv, Ãm‰n-Iv k¿-h-e≥-kv Sow, Imƒsk‚¿ F-∂n-h ap-tJ-\ C-°mcy-Øn¬ e-`-n-°p-∂ hn-h-c-ßfpw A-t\z-j-W hn-t[-b-am°mw.Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm^nk¿ Fw F-kv P-b, A-kn. dnt´-Wnw-Kv Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b k-_v I-e-Iv-S¿ ao¿ ap-l-Ω-Zv Aen, Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn (dqd¬) hn-P-b-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Kp-cp-hm-bq¿: A-©v h¿-jw `-cn-®n-´pw hm-Kv-Zm-\-sam-∂pw ]m-en°m≥ I-gn-bm-Ø-bm-fm-Wv ]n kn Nm-t°m F-∂v kn.]n.Fw. kwÿm-\ I-Ω-n‰n Aw-Kw t_-_n tPm¨ ]-d-™p. F¬.Un.-F-^v. Kp-cp-hm-bq¿ \n-tbm-P-I a-Wv-U-ew I¨-h≥-j-\n¬ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¨-h≥-j≥ kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-tb-‰v Aw-Kw sI ]n cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI hn A-_v-Zpƒ Jm-Z¿ Fw.F¬.F. A-≤y-£-X h-ln®p. kn.]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn F kn sam-bv-Xo≥, kn.]n.sF. Pn√m A-kn. sk-{I-´-dn sI sI h-’-cm-Pv, Fw Fw h¿-Ko-kv, Ko-Xm tKm-]n Fw.F¬-.F, sI sI kp-[o-c≥, Fw Ir-jv-W-Zm-kv, A-Uz. sI cm-P≥, sI Pn in-hm-\-μ≥, kn sI Ip-am-c≥, ap-c-fn s]-cp-s\√n, ]n Sn Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, kp-tc-jv hm-cy¿, C ]n kp-tc-jv Ipam¿, ]n sI sk-bv-Xm-en-°p-´n, em-k¿ t]-c-Iw, kn sI cm-[m-Irjv-W≥, Sn Sn in-h-Zm-kv, F sI k-Xo-c-Xv-\w, ]n sI sam-bv-Xp-Æn, A-ºn-°, \u-jm-Zv sX-°pw-]p-dw k-w-km-cn-®p.

]m-e-¡m-«v c-−v \m-a-\nÀ-tZi-]-{Xn-I-IÄ k-aÀ-¸n-¨p

tI-_nÄ Sn.hn. hn-X-c-W irw-J-e-sb X-IÀ-¡m-³ {i-aw

-"{]-hm-kn-I-fpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw \n-tj-[-thm-«v tcJ-s¸-Sp-¯-W-w' Xr-iq¿: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-

]n kn Nm-t¡m hm-Kv-Zm-\-w ]m-en-¡m³ I-gn-bm-¯-bm-Ä: t_-_n-tPm¬

tc-J-s∏-Sp-Øp-I-bpw A-Xv ÿm\m¿-Yn \¬-Ip-∂ I-W-°p-am-bn

A-Zm-e-¯n-se-¯n-b-Xv 125Hm-fw tI-kp-IÄ

sN-dp-Xp-cp-Øn: kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-ØpIm-cp-sS-bpw kw-K-aw sN-dp-Xpcp-Øn {Km-a-Øn-\v ]p-Xn-b A\p-`-h-am-bn. X-߃ A-\p-`-hn®-dn-™ Po-hn-X-Øn-s‚ t\¿-

^v-f-bnMv kv-Izm-Uv cw-K-¯v: thm-«n-\v ]-Ww \Â-In-bm X-S-hpw ]n-g-bpw

Xn-c-sª-Sp-¸v sN-e-hv \nco-£n¨v tcJ-s¸-Sp-¯m³ kwhn-[m\w

Xr-iq¿: Zr-iy-am-[y-a-ß-fn-se Xn-c-s™-Sp-∏v ]-c-ky-ß-fpw \nco-£n-°pw. I-e-Iv-S-td-‰n¬ CXn-\m-bn {]-tXy-Iw tam-Wn-´dnMv sk¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw`n-®p. ]-c-ky Nm¿-Pv ÿm-\m¿Yn-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v sN-ehn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpw.

Xr-iq¿: tI-_nƒ Sn.hn. hn-X-cW irw-J-e-sb X-I¿-°m-\p-≈ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s‚ \o-°Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tI-_nƒ Sn.hn. Hm-∏-td-t‰-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ k-a-c cw-K-Øv. sshZyp-Xn t]m-Ãp-I-fp-sS hm-S-I IpØ-s\ h¿-≤n-∏n-®v tI-_nƒ Sn.hn. hy-h-km-b-sØ X-I¿-°pI-bm-Wv sI.F-kv.C._n. sNøp-∂-sX-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Ip-‰s∏-Sp-Øn. \n-c-°v h¿-≤-\ ]n≥h-en-°m≥ sI.F-kv.C._n. Xøm-dm-hm-Ø km-l-N-cy-Øn-em-

18 am¿®v 2014 sNmΔ

"IÀ-j-I t{Zm-l \-S-]-Sn A-h-km-\n-¸n-¡-Ww' ]m-e-°m-Sv: s\-√v kw-`-c-W hne-bv-°v \¬-In-b I¿-j-I¿-°v ]n.B¿.F-kv \¬-In Pn-√-bnse F-√m k-l-I-c-W _m-¶p-Ifpw ap-gp-h≥ kw-Jy-bpw \¬-In h-cp-tºmƒ I-Æm-Sn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v s\-√n-s‚ hne \¬-Im-sX I¿-j-I-sc _p≤n-ap-´n-°p-I-bm-sW-∂v I-ÆmSn a-fi-ew I¿-j-I tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n tbm-Kw B-tcm-]n-®p. C-Ø-cw I¿-j-I t{Zm-l \-S-]Sn A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂pw I¿-j-I¿ D¬v-]m-Zn-∏n-® ap-gph≥ s\-√pw kw-`-cn-°m-sX ]-cn[n \n-›-bn-® k-ssπ-tIm \-S]-Sn k¿-°m¿ C-S- -s]-´v d-±v sNø-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. 21 \v \-S-Øp-∂ I¿-j-I tIm¨-{K-kv Pn-√m I¨-h≥j≥ hn-P-bn-∏n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-K-Øn¬ I¿j-I tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]kn-U‚ v kn D-Æn-Ip-am-c≥, Pn√m sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-gv-N-]d-ºn¬, kn kzm-an-\m-Y≥, hnt\m-Zv-Ir-jv-W≥, `-h-Zm-kv, sI si¬-h≥, Ip-am-c≥, {]-im-¥v, Kn-co-jv kw-km-cn-®p.

Øpw ho-Sp-]-Wn Xp-S-ßn-b-h¿ F-¥p-sN-ø-W-sa-∂v A-dn-bmØ A-h-kv-Y-bn-em-Wv. ho-Sn-s‚ ]-Wn G-Xm-≠p apgp-h-\m-bn-´pw e-£-Øn¬ Xmsg cq-] am-{X-ta ]-e¿-°pw e-`n®n-´p-≈q. A-tX-k-a-bw `-c-Wk-an-Xn-°pw D-tZym-K-kv-Y¿°pw th-≠-s∏-´-h¿-°pw ]-c-amh-[n Xp-I \¬-In-bn-´p-ap-≠v. \mep K-Up-hm-bm-Wp Xp-I \¬tI-≠-Xv.

kn F³ P-b-tZ-h-³ {]-Nm-c-Ww Xp-S-§n C-cn-ßm-e-°p-S: F¬.-Un.-F^v. ÿm-\m¿-Yn kn F≥ P-btZ-h≥ C-cn-ßm-e-°p-S \n-tbmP-I-a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \S-Øn. Im-d-fw ]-Sn-™m-´p-ap-dnbn¬ \n-∂m-cw-`n-® ]-cy-S-\w Ccn-ßm-e-°p-S Su-Wn¬ k-am-]n®p. Im-d-fw, s]m-d-Øn-t»-cn, apcn-bm-Sv, B-fq¿, th-fq-°-c, ]qaw-K-ew, ]-Sn-bq¿, Im-´q¿, C-cnßm-e-°p-S F-∂n-hn-S-ß-fn-se ]-g-b-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv t\-Xm°-fp-tS-bpw {]-h¿-Ø-I-cp-tSbpw h-k-Xn-I-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn. Im-d-fw, aq¿-°-\m-Sv, Icp-h-∂q¿, ]p-√q¿ F-∂n-hn-S-ßfn-se {In-kv-Xy≥ tZ-hm-e-b-ßfn-epw, Ip-gn-°m-´p-t»-cn-bn-se a-dn-bw-t{X-ky kv-Iqƒ Hm-^v \gv-kn-Mv, {Km-an-I, I-Sp-∏-t»-cn DÆn-kzm-an-bp-sS h-k-Xn-bn-epw k-μ¿-i-\w \-S-Øn.

kzm-an F-∂n-h¿ ]n-¥m-ßn. Ct∏mƒ I¬-∏-‰ A-kw-ªn \ntbm-P-I a-fi-e-Øn-se hm¿-Uv \-º¿ 68 se {I-a \-º¿ 73 B-bn thm-´¿ ]-´n-I-bn-epƒ-s∏-´ thm-´dm-Wv A-tZlw. 959 ¬ ^n-tem-k-^n-bn¬ Fw.-Fbpw 1962 ¬ bp.F-kv.-F.bn-se Hm-ln-tbm-bn¬ \n-∂pw Fw._n.F. _n-cp-Z-hpw t\-Sn-bn´p-≠v. C-t∏mƒ A-tZl-Øn-s‚ I-øn¬ ss]-k-bm-bn 5000 cq-]bm-Wv \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-Ibn¬ Im-Wn-®n-cn-°p-∂-Xv. `m-cybp-sS I-øn¬ 3500. Pw-K-a-kz-Øv 1.68 tIm-Sn-bm-Wv. `m-cy-°v 12.95 e-£-hpw. ÿm-h-c Pw-K-a-kzØp-°ƒ 1.40 tIm-Sn-bm-Wv. ]m-cº-cy-am-bn In-´n-b ÿm-h-c Pw-K-

a kz-Øp-°ƒ 35.25 tIm-Sn-bmWv. `m-cy-bv-°v In-´n-b ss]-Xr-Ikz-Øv c-≠v tIm-Sn-bm-Wv. Ir-jn `q-an-bm-bn ssh-Øn-cn Xm-eq-°n-se I¬-∏-‰ hn-t√-Pnepw _-tØ-cn Xm-eq-°n-se ]p-c°m-Sn hn-t√-Pn-ep-am-bn 45 G-°¿ 58 sk‚ v ÿ-e-hpw `m-cy-bp-sS t]-cn¬ 20 G-°¿ ÿ-e-hp-amWp-f-f-Xv. Ir-jn-`q-an-b-√m-sX I¬-∏-‰-bn¬ 4.41 G-°¿ ss]-XrI-am-bn e-`n-®n-´p-≠v. Im-°-\m-Sv I-W-b-∂q¿ Xm-eq-°n¬ H-º-Xv sk‚ v `q-an kz-¥-am-bn k-ºm-Zn®-Xp-≠v. I¬-∏-‰-bn¬ 28 e-£w cq-]-bp-sS 2811 kv-Iz-b¿ ^o-‰v hen-∏-ap-f-f ho-Sp-≠v. _m-¶n¬ Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dn-s‚ t]-cn¬ 1,05,413 cq-]-bp-sS tem-Wp-≠v.

I¬-h³-j³

\-á-Nn-{X-§-sf-Sp-¯v `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n ]-Ww X-«n-b {]-Xn A-d-ÌnÂ

]p-Xp-∏-cn-bm-cw: ]p-Xp-∏-cn-bmcw a-fi-ew I¿-j-I tIm¨-{Kkv I¨-h≥-j≥ Pn-√m {]-knU‚ v Pn in-h-cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew tIm¨-{K-kv ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ kzm-an\m-Y≥ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.21 \v \-S-°p-∂ I¿-j-I tIm¨-{Kkv Pn-√m I¨-h≥-j-\n¬ 100 t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-®v hn-P-bn-∏n°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ sk-{I´-dn Sn kn Ko-h¿-Ko-kv, a-e-ºp-g \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v hn tam-l-\≥, tªm-°v tIm¨{K-kv sk-{I-´-dn-am-cm-b sI hn A-\n¬-Ip-am¿, bp kn km-Pp-Nmt°m, I¿-j-I-cm-b sI hn {io-[c≥, Fw Pn cm-[m-Ir-jv-W≥, sI F-kv D-Z-b-{]-Im-iv, hn F A-_vZpƒ d-“m≥ kw-km-cn-®p.

Xr-iq¿: \-· Nn-{X-ß-sf-Sp-Øv `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn ]-Ww B-hiy-s∏-´ tI-kn-se ]n-Sn-In-´m-∏p≈n A-d-Ãn¬. ]p-d-\m-´p-I-c am\n-Sw tdm-Un¬ ]m-tW-ßm-S≥ Um-\n-tb¬ (46) B-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. 2009-em-Wv tI-kn-\m-kv]-Z-am-b kw-`-hw. ]q-tØmƒ t]m-´-bn¬ sse\n¬ hm-S-I-bv-°p Xm-a-kn-®n-cp∂ {]-Xn-bp-sS ho-´n-te-°v ]qtØmƒ kz-tZ-in-bm-b kp-lrØn-s\ hn-fn-®p h-cp-Øp-I-bpw Hcp kv-{Xo-bp-am-bp-≈ \-· Nn-{X߃ ]-I¿-Øn s\-‰n-epw am-[y-aß-fn-epw sIm-Sp-°p-sa-∂v ]-d™v ]-Øp e-£w cq-] B-h-iys∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. tI-kv B-b-

Xn-s\ Xp-S¿∂v C-bmƒ Hfn-hn¬ t]mIp- I - b m- b ncp-∂p. 2010¬ Xr-iq¿ sP.F-^v-.kn.Fw \-º¿ c≠v tIm-S-Xn C-bm-sf ]n-Sn-In-´m∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. hn-em-k-Øn-ep-≈ ssh-cp-≤yw h-®v {]-Xn-sb I-s≠-Øm≥ km[n-®n-cp-∂n-√. ssk-_¿ sk-√ns‚ k-lm-b-tØm-sS _w-K-fq-cnhn¬ \n-∂m-Wv {]-Xn-sb ssh-Ãv kn.sF Sn B¿ cm-tP-j-\pw, Fkv.sF hn kn kq-c-Ppw tN¿-∂v A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

bp-h Iq-«m-bv-abn Ip-Spw-_-¯n-\v ho-Spw Ø-e-hp-w Nm-h-°m-Sv: hm-S-I \¬-Im≥ ]-W-an-√m-sX hm-S-I ho-Sv hns´m-gn-™v sX-cp-hn-em-b Ip-Spw_-Øn-\v ÿ-e-sa-Sp-Øv ho-Sp h-®p \¬-In-b bp-h Iq-´m-bv-a am-Xr-I-bm-bn. Nm-h-°m-Sv ]pØ≥ I-S-∏p-dw ]m-e-s∏-´n ho´n¬ ap-l-Ω-Zm-en-bp-sS `m-cy ]≈n, a-Iƒ \q¿-P, a-cp-a-I≥ lao-Zv F-∂n-h¿-°m-Wv bp-h Iq´m-bv-a ÿ-e-sa-Sp-Øv ho-Sp h®p \¬-In-b-Xv. ]p-Ø≥ I-S-∏pdw kz-tZ-in-I-fm-b sI F a¿kq-Jv, sIm-c-´n j-d-^p, F Fw ^m-dq-Jv, F F-®v an-dm-jv, Sn F≥ Im-knw, jm-lp F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv Cu \n¿-[-\ Ip-Spw_-Øn-\v k-lm-bw \¬-Im≥ ap-∂n-´n-d-ßn-b-Xv. hm-S-I ho-´nem-bn-cp-∂p ]-≈n-bpw Ip-Spw-_hpw Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ hm-S-I \¬-Im≥ ]-W-an-√m-Xm-b-tXm-sS C-hnsS \n-∂p C-d-tß-≠n h-∂p. ]≈n-bp-sS-bpw Ip-Spw-_-Øn-s‚bpw Zp-cn-Xm-h-ÿ I-≠-dn-™ Cu bp-hm-°ƒ ]p-Ø≥ I-S-∏pd-Øv aq-∂p sk‚ v ÿ-ew hm-

Nm-h-°m-Sv ]p-Ø≥ I-S-∏p-dw ]m-e-s∏-´n ho-´n¬ ap-l-Ω-Zm-en-bp-sS Ip-Spw-_-Øn-\v bp-hIq-´m-bv-a \n¿-an-®p \¬-In-b ho-Sv ßn C-hn-sS Hm-e ta-™ ho-Sv ∂p. C-h¿-°p-th-≠ h-kv-{X- I-c-W-ß-fpw Cu bp-hm-°ƒ \n¿-an-®p \¬-Ip-I-bm-bn-cp- ß-fpw ho-´n-te-°p th-≠ D-]- X-s∂ hm-ßn \¬-In.


{]mtZ-inIw

18 am¿®v 2014 sNmΔ

]cn-]mSn

„tIm´∏≈ Zmdp¬

Jp¿B≥ HmUnt‰m-dnbw: sF.Fkv.Fw. FSØ\m´pIc taJem IΩ‰n kwL-Sn-∏n°p∂ aPvenkp¬ C¬av˛7.00

Adnbn-¸pIÄ

hn-ap-à `-S-·m-cp-sS B-{in-XÀ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v ]m-e-°m-Sv: km-t¶-Xn-I-tam sXm-gn¬-]-c-tam B-b tIm-gvkp-Iƒ ]Tn-°p-∂ hn-ap-‡-`-S∑m-cp-sS B-{in-X¿-°v A-am¬K-ta-‰-Uv ^-≠n¬ \n-∂pw kvtIm-f¿-jn-∏v A-\p-h-Zn-°pw. c≠-c e-£w cq-]-bn¬ Xm-sg Ip-Spw-_ hm¿-jn-I h-cp-am-\-apf-f, k¿-°m-cn¬ \n-∂pw a-‰v kvtIm-f¿-jn-∏v, ssÃ-s]‚ v/[-\k-lm-bw ssI-∏-‰m-Ø-h¿-°v A-t]-£n-°mw. A-t]-£mt^m-dw Pn-√m ssk-an-\ t£-a Hm-^n-kn¬ \n-∂pw e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£ sa-bv G-gn\v ap-ºv Pn-√m ssk-\n-I t£-a Hm-^nkn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.

hn-Zym-`ym-k -kv-tIm-fÀ-jn-¸v

]m-e-°m-Sv: 2014˛15 -A-[y-b-\ h¿-j-Øn¬- π-kv-h¨,- Un-{Kn-, ]n-.Pn-, t]m-fn-sS-Iv-\n-°v- Untπm-a, Iw-]yq-´¿- tIm-gv-kq-I-fnte-°v {]-th-i-\w B-{K-ln-°q∂- km-º-Øn-I-hqw- km-aq-lnI-hp-am-bn- ]n-∂m-°w- \n¬-°p∂- an-Sp-°-cm-b- hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v- tkm-tjym C-°-tWm-an-°vF-Up-t°-j≥- U-h-e-∏v-sa‚ vB‚ v- Nm-cn-‰-_nƒ -{S-kv-‰v (koUv -{S-kv-‰v-)- \¬-Ip-∂- kv-tImf¿-jn-∏n-\v- A-t]-£- £-Wn®p. Ip-Spw-_ hm¿-jn-I-h-cp-am\w aq-∂v e-£w- cq-]-bn¬ -Xm-gbm-bn-cn-°-Ww-. A-t]-£ t^m-d-Øn-\v -ko-Uv-{S-Ãv, k-\ kn¬-Iv-kn-\v F-Xn¿-h-iw -h-S°-t©-cn -; A-s√-¶n¬ -kn-Uv{S-Ãv-, in-£-Iv- k-Z-\v- k-ao-]w, ta-´p-]m-f-bw- {Ão-‰v-, ]m-e-°m-Sv F-∂ hn-em-k-hp-am-bn- _-‘s∏-S-Ww. t^m¨- 9496767370, 9288853568

A-t]-£ £-Wn-¨p

]m-e-°m-Sv: `m-c-Xv ln-μn {]-Nmc-tI-{μw ln-μn _n.-F-Un-\v Xpey-am-b tIm-gv-kn-te-°v A-t]£ £-Wn-®p. _n-F, Fw.-F. (ln-μn), {]-ho¨, km-ln-XymNm-cy 50 i-X-am-\w am¿-t°m-Sp Iq-Sn P-bn-®-h¿-°v A-t]-£n°mw. k¿-ho-kn-ep-f-f A-[ym]-I¿-°v ko-‰v kw-h-c-Ww D≠m-hpw. ]-´n-I-Pm-Xn/a-‰v ]n∂m-° hn-`m-K-°m¿-°v h-b-knf-hpw am¿-°n-f-hpw e-`n-°pw. A-t]-£ {]n≥-kn-∏¬, C≥Ãn-‰yq-´v Hm-^v emw-tKz-Pv, So-®¿ F-Pp-t°-j≥, sk≥-{S¬ P-Mvj≥, A-Sq¿ ]n.-H, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√ 691523. t^m¨ : 04734 226028, 94463 21496 F-∂ hn-emk-Øn-tem www.bhpkhindi.org e-`n-°pw. A-t]-£ e-`nt°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn 30.

BÀ-In-sS-Iv-NÀ tIm-gv-kv

]m-e-°m-Sv: kmw-kv-Im-cn-I hIp-∏n-s‚ Io-gn¬ B-d-∑p-fbn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hm-kvXp-hn-Zym Kp-cp-Ip-ew knhn¬/B¿-In-sS-Iv-N¿ _n-cp-Z[m-cn-I-fn¬ \n-∂pw t]m-Ãv {Km-Pp-th-‰v Un-tπm-a C≥ ˛ {SUo-j-\¬ B¿-°n-sS-Iv-®¿ tIm-gv-kn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. tIm-gv-kn-s‚ ssZ¿Lyw H-cp h¿-jw. {]m-Iv-So-knMv B¿-°n-sS-Iv-‰v-kn-\pw F≥Pn-\o-tb-gv-kn-\pw tIm-gvkn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v I-gnbpw-hn-[w H-cp am-k-Øn¬ c≠v L-´-ß-fn-em-bn F-´v Zn-h-ksØ ¢m-kp-I-fm-Wv kw-hn-[m\w sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. tIm-gvkv ^o-kv 9000 cq-]-bm-Wv. BsI ko-‰p-I-fp-sS F-Æw 25. {]th-i-\ ]-co-£-bp-sS-bpw C‚¿-hyq-hn-s‚-bpw A-Sn-ÿm\-Øn-em-bn-cn-°pw A-Uv-anj≥. t{]m-kv-s]-Iv-S-kpw At]-£m-t^m-d-hpw X-]m-en¬ e-`n-°p-∂-Xn-\v B-d-∑p-f t]mÃv Hm-^n-kn¬ am-‰m-hp-∂ 100 cq-]-bp-sS t]m-ÿ Hm¿-U¿/aWn-tbm¿-U¿ F-Iv-kn. U-b-dIv-S¿, hm-kv-Xp hn-Zym Kp-cp-Ipew, B-d-∑p-f, ]n≥ 689533, ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√ F-∂ hn-em-kØn¬ A-b-°-Ww. www.vastuvidy-gurukulam.com F-∂ sh-_v ssk-‰n¬ \n-∂pw A-t]-£mt^m-dw Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xv ]q-cn-∏n-®v km-£y-s∏-Sp-Øn-b tc-J-I-fpw 100 cq-]-bp-sS t]mÿ Hm¿-U-dpw k-ln-Xw A-t]£n-°-Ww. A-t]-£ e-`n-t°≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn G{]n¬ 23.-

kozhikode/PKD

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v sIm-e-]m-X-I cm-{ão-b-¯n-s\-Xn-cm-b hn-[n-sb-gp-¯m-hpw: ap-Jy-a-{´n ]m-e° - m-Sv: \-S° - m≥-t]m-hp-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v kn.]n.-F-Ωn-s‚ sIm-e-]m-X-I-˛-{]Xn-Im-c-˛-A-{I-a cm-{„o-b-Øns\-Xn-cm-b hn-[n-sb-gp-Øm-bn-cn°p-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. Su¨ lm-fn¬ bp.-Un.-F^v. ]m-e-°m-Sv tem-Iv-k-`m afi-ew I¨h≥-j≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. B-fp-I-sf sIm-√p-I-bpw sIm-√n-°p-Ib - pw sN-øp-∂ ]m¿´n-bm-bn kn.-]n.-Fw. A-[-]-Xn®n-cn-°p-∂p. C-Ø-cw sIm-e-]m-X-I cm{„o-bw \-ap-°m-h-iy-ap-t≠msb-∂m-Wv k-ΩX - n-Zm-bI - ¿ Hm¿t°-≠-Xv. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ {]Xn-Im-c cm-{„o-b-Øn-s\-Xn-tcbp-≈ P-\-ß-fp-sS _m-e-‰n-eqsS-bp-≈ {]-Xn-I-c-W-am-hpw Xn-

]m-X-bn-te-°v ]m¿-´n am-dn-bn-cn°p-∂p. P-\-ß-fp-sS Aw-Ko-Imc-ap-≈ t\-Xm-°ƒ kn.-]n.-FΩ - nen-s√-∂m-Wv ÿm-\m¿-Yn \n¿W-bw Im-Wn-°p-∂-Xv. ÿm\m¿-Yn-Is - f In-´m≥ A-h¿ s\t´m-´-tam-Sp-I-bm-Wv. ]m¿-´n-bpw t\-Xm-°-fpw P-\-ß-fn¬ \n-∂I-∂-Xn-s‚ ^-e-am-Wn-Xv. ÿm\m¿-Yn \n¿-Wb - k-ab - Ø - v kzX-{¥≥-am-sc tX-Sn A-e-tb-≠ K-Xn-tI-Spw A-h¿-°p-≠m-bn-cn°p-∂p-˛A - t- ±-lw ]-d™ p.H-∂mw bp.-]n.-Fb - p-sS Im-eØv tIm¨-{K-kv I-gn-™m¬ Su¨lm-fn¬ bp.-Un.-F-^v. ]m-e-°m-Sv tem-Iv-k-`m cm-Pyw D-‰p-t\m-°n-bn-cp-∂ ]m¿a-fi-ew I¨-h≥-j≥ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ´n-bm-bn-cp-∂p kn.-]n.-Fw. FD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ∂m¬ `-c-Ww A-´n-a-dn-°m≥ c-s™-Sp-∏v ^-ew. P-\m-[n-]X - y ]-£ t\-Xm-hn-s\-t]m-epw _n.-sP.-]n-tbm-sSm-∏w tN¿-∂v ssi-en-bn-ep-≈ cm-{„o-b {]-h¿- t_m-[y-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bm- ]-cm-P-b-s∏-´-tXm-sS A-h-cp-sS Ø-\-am-Wv \-S-t°-≠-Xv. {]-Xn- Ø cq-]-Øn¬ A-{I-a-Øn-s‚ X-I¿-® B-cw-`n-®p. ]n-∂o-Sv _w-

hÀ-Ko-b ^m-jn-Ìv i-àn-IÄ-¡v C-´y-³ a-®n C-S-an-Ã: hn Fw kp-[o-c³ ]m-e-°m-Sv: P-\-߃ G¬-∏n°p-∂ cm-j{v- So-b A-[n-Im-cw P\-ßf - n-te-°v X-s∂ F-Øn-°m\m-Wv tIm¨-{K n-s‚ {i-as - a∂v sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥ ]-d™ p. Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dn-s‚ ]m-e° - mSv ]m¿-e-sa‚ v a-fiew Xn-cs™-Sp-∏v I¨-h≥-j\ - n¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Kp-Pd - m-Øn¬ D-≠m-b I-em]w Xp-S-cm≥ B-{K-ln-°p-∂-hcm-Wv {]-[m-\a - {- ¥n ÿm-\t- Ø°v a-¬k-cn-°p-∂-Xv. h¿-Ko-b

^m-jn-Ãv i-‡n-Iƒ-°v C¥y≥ a-Æn¬ C-Sa - n-s√-∂pw hn Fw kp-[o-c≥ ]-d™ p. A-‘am-b tIm¨-{K-kv hn-tcm-[Øn¬ kn. ]n. Fw. ^-eØ - n¬ k-lm-bn-°p-∂X - v _n sP ]n-sbbm-Wv. cm-Py-Xm¬-∏-cy-߃ kw-c£n-°p-∂X - n¬ kn. ]n. Fw. ]cm-Pb - s - ∏-´p-sh-∂pw A-h¿ P-\ß-fn¬ \n-∂pw H-‰-s∏-´p-sh∂pw sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v ]-d-™p. kn. ]n.-Fw. sX-‰p-Ifn¬ \n-∂pw sX-‰p-I-fn-te-°v s]m-bv-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.

hy-‡n-l-Xy-bp-sS Im-cy-Ønepw hw-il - X - y-bp-sS Im-cy-Ønepw kn.-]n.-F-Ωpw _n.-sP.-]nbpw H-tc X-c-Øn-em-sW-∂pw At±lw]-d™ p.kn.-]n.-Fw. C-t∏mƒ A-Wn\n-c-Øn-bn-cn-°p-∂ kz-X-{¥∑m¿-°v ]-gb - kz-X{- ¥-∑m-cp-ambn F-s¥-¶n-epw k-am-\X - I - f - pt≠m-sb-∂pw kp-[o-c≥ tNm-Zn®p. kz-X-{¥-∑m-sc \n¿-Øn-bXn-eq-sS kz-¥w A-Wn-Is - f h©n-®n-cn-°p-I-bm-Wv kn.-]n.Fw. sN-bv-Xn-cn-°p-∂-sX-∂pw hn Fw kp-[o-c≥ Iq-´n-t®¿-Øp.-

Øn-se sh-fp-Øq-cn¬ \n-∂pw Xp-S-ßn h-√-∏p-g-bn-epw aÆm¿-°m-Sv a-fi-ew hm-l-\Pm-Y sIm-t´m-∏m-S-Øv \n-∂pw Xp-S-ßn A-e-s\-√q-cn-epw kam-]n-°pw. 22\v a-Æm¿-°m-Sv a-fi-ew hm-l-\-Pm-Y sX-¶-c-bn¬ \n∂pw Xp-S-ßn I-°p-∏-Sn-bn-epw ]-´m-ºn a-fi-ew hm-l-\ PmY h-√-∏p-g ]-©m-b-Øn-se Ip-dp-h-´q-cn¬ \n-∂pw Xp-S-ßn ap-Xp-X-e ]-©m-b-Øn-se Imc-°p-Øn-epw sjm¿-Wq¿ afi-ew X-e hm-l-\-Pm-Y Xr°-So-cn ]-©m-b-Øn-se Ingq¿-tdm-Un¬ \n-∂pw Xp-S-ßn sjm¿-Wq¿ Su-Wn-epw k-am]n-°pw. 24\v H-‰-∏m-ew a-fi-ew hml-\-Pm-Y I-S-º-gn-∏p-dw ]©m-b-Øn-se sIm-Wn-°-gnbn¬ \n-∂pw Xp-S-ßn X-®-\m-

´p-Im-c ]-©m-b-Øn-se \m-´pI-√n-epw tIm-ßm-Sv a-fi-ew hm-l-\-Pm-Y ]-d-fn-bn¬ \n∂pw Xp-S-ßn sIm-ßm-Spw ]me-°m-Sv- a-fi-ew hm-l-\-Pm-Y sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. ]-cn-kc-Øv \n-∂pw Xp-S-ßn ]-≈n°p-f-Øpw k-am-]n-°pw. 25 \v H-‰-∏m-ew a-fi-ew hml-\-Pm-Y ]q-t°m-´p-Im-hn¬ \n-∂pw Xp-S-ßn H-‰-∏m-e-Øpw tIm-ßm-Sv a-fi-ew hm-l-\Pm-Y I-√-Sn-t°m-Sv \n-∂pw XpS-ßn I-™n-c-∏p-g-bn-epw ]me-°m-Sv- a-fi-ew hm-l-\ PmY ]m-d-bn¬ \n-∂pw Xp-S-ßn I¬-a-fi-]-Øpw k-am-]n°pw. k-am-]-\ tbm-K-ß-fn¬ \m-k¿ (h-b-\m-Sv), D-kv-am≥ (s]-cp-ºn-em-hv), _m-_p-a-Wn (a-e-∏p-dw), P-eo¬ k-Jm-^n (tIm-gn-t°m-Sv), ap-kv-X-^ amÿ (tIm-´-°¬), F-kv.-Un.-

a-Æm¿-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv ]m¿-esa‚ v bp.--Un.--F-^v. ÿm-\m¿-Yn Fw ]n hotc-{μ-Ip-am¿ a-Æm¿°m-Sv \n-tbm-P-I a-fi-eØn¬ {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn tdm-Uv tjm \-S-Øn. aÆm¿-°m-Sv s\-√n-∏p-g-bn¬ \n∂v B-cw-`n-® tdm-Uv tjm-bv°v hn-hn-[ `m-K-ß-fn-se kzo-I-cW ti-jw A-e-\-√q-cn¬ k-am]n-®p. ÿm-\m¿-Yn-s°m-∏w AUz.--F≥ jw-kp-±o≥ Fw.--F¬.-F, sI.--]n.--kn.-kn. sk-{I-´-dn ]n sP ]u-tem-kv, bp.--Un.--F-^.v t\-Xm-°-fm-b A-Uz.--sI hn amWn, ]n A-l-Ω-Zv A-j-d-^v, Sn F k-emw, A-Uz.--Sn F kn-±o-Jv, Xp-S-ßn-b-h-cp-ap-≠m-bn-cp-∂p.-

]n.-sF. ]m-e-°m-Sv- Pn-√m sk{I-´-dn kn ]n ap-l-Ω-Zm-en, djo-Zv hn-f-bq¿ kw-km-cn-°pw.-

F-kv.-Un.-]n.-sF-bn tNÀ-¶-hÀ-¡v kzo-I-c-Ww \ÂIpw ]-Sn-™m-d-ßm-Sn: hn-hn-[ cm{„o-b ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂v cmPn-sh-®v F-kv.-Un.-]n.-sF.bn¬ tN¿-∂-h¿-°v ]-Sn-™md-ßm-Sn ta-J-em-I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-c-Whpw s]m-∂m-\n a-fi-ew ÿm\m¿-Yn hn Sn C-Iv-dm-ap¬-l-Jn\v kzo-I-c-W-hpw 24\v \-S°pw. ssh-Io-´v 5 \v Ip-a-c-\-√qcn¬ \n-∂pw kzo-I-c-W-dm-en B-cw-`n-®v ]-Sn-™m-d-ßm-Snbn¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂v kam-]-\ s]m-Xp-tbm-Kw \-S°pw.-

s\-Ãp kw-`-c-W-¯n\v kss¹tIm ]-cn-[n\nÝ-bn-¨Xv IÀj-IÀ¡v Zpcn-X-am-hp¶p ]m-e-°m-Sv: s\-√v kw-`-c-WØn¬ ]-cn-[n-h-® k-ssπ-tImbp-sS \-S] - S- n-aq-ew Pn-√b - n¬ 42.-9 tIm-Sn cq-]b - p-sS s\-√v I¿-jI - ¿ kz-Im-cy-an-√p-Im¿-°v hn¬-t°≠ ÿn-Xn. Im-em-h-ÿ A-\pIq-ea - m-bX - n-\m¬ \-√ hn-fs - h-Sp∏m-Wv C-°p-dn-bp-≠m-b-Xv. H-cp sl-Œ-dn¬ H-º-Xv S¨ D-¬∏m-Z\ £-aX - b - m-Wv C-Øh - W - . C-ß-s\ h¿-[n-® s\-√v ap-gph≥ kw-`c - n-°m-Ø k-ssπ-tIm \n-e-]m-Sv I¿-j-I-sc \-j-´Ønte-°m-Wv X-≈n-hn-´-Xv. k-ssπtIm-bp-sS I-W-°p-{]-Im-cw Pn√-bn¬ 30,141.-59 sl-Œ¿ ÿ-eØv s\¬-Ir-jn kw-`-c-W-Øn\m-bn c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. D¬∏m-Z-\-£-a-X t\m-°n-bm¬ 2,71,274. 51 S¨ s\-√v Pn-√b - n¬ D¬∏m-Zn-°-s∏-Spw. F-∂m¬ kssπ-tIm 1,65,778. 74 S¨ s\-√v am-{X-ta kw-`c - n-°q. _m-°n h-cp∂ 1,05,496 S¨ s\-√v I¿-jI - ¿ kz-Im-cy-an-√p-S-a-Iƒ-°v hn¬t°-≠n h-cpw. k¿-°m¿ \n-›-

bn-® X-dh - n-eb - \ - p-kc - n-®v In-tembv°v 19 cq-] \n-c° - n-em-Wv kw-`cn-°p-I. F-∂m¬ C-Xn¬ \n∂pw \m-ep cq-] Ip-d-®v 15 cq-]°m-Wv kz-Im-cy-an-√p-Im¿ kw-`cn-°p-∂-Xv. C-Xp-{]-Im-cw 42.-19 tIm-Sn cq-]-bp-sS s\-√m-Wv kzIm-cy an-√p-Im¿-°v e-`n-°p-I. kssπ-tIm-bp-sS s\-√p kw-`c - W - Øn¬ c-Pn-ÿ sN-øm-Ø sN-dpIn-S I¿-jI - ¿ C-Xn-\p ]p-ds - a hcpw. C-hc - pw s\-√v kz-Im-cy-an-√pIm¿-°m-Wv hn¬-°p-∂-Xv. Cu I-W° - p-t\m-°n-bm¬ I¿-jI - ¿°p-≠m-hp-∂ \-„w ]n-s∂-bpw D-bc - pw. ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿ Pn-√-Ifn¬ 5.-5 S¨ s\-√m-Wv H-cp slŒ-dn¬-\n-∂v k-ssπ-tIm G-s‰-Sp°p-∂s - X-¶n¬ Ip-´\ - m-Sv ta-Je - bn¬ H-cp sl-Œ-dn¬ \n-∂v 7.-5 S¨ h-sc G-s‰-Sp-°p-∂p-≠v. AXm-bX - v B-e∏ - p-gb - n¬ D-¬∏m-Zn∏n-® s\-√p ap-gp-h≥ kw-`-cn-°p∂p. B-e-∏p-g-bn-em-h-s´ ]m-e°m-Sn-s\ A-t]-£n-®v D-¬∏m-Z-

^p-Sv-t_mÄ ta-f Xp-S-§n ]-´m-ºn: sN-´n-∏-Sn Z¿-i-\ I-emk-an-Xn \-S-Øp-∂ 15m-a-Xv ^v-fUv-en-‰v sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v hn Sn _¬-dmw Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xn-cp-an-‰-t°m-Sv {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw cm-tP-jv A-[y-£-X h-ln-®p. 21 Zn-h-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂-XmWv ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cw.-

]-©m-b-¯v I¬h³-j³

sN-´n-∏-Sn Z¿-i-\ I-em-k-an-Xn \-S-Øp-∂ 15m-a-Xv ^v-f-Uv-en-‰v sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v hn Sn _¬-dmw Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sIm-√-t¶m-Sv: tI-c-f B¿-´n\m≥-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.bp.) sIm-√-t¶m-Sv ]-©m-b-Øv I¨-h≥-j≥ Un-hn-j-\¬ {_m-©v sk-{I-´-dn bp A-ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Ir-jvW≥, hn N-{μ≥, sI Kw-Km-[c≥, `m-kv-I-c≥, kn h-c-Z-cm-P≥ kw-km-cn-®p.

\-£a - X - Ip-dh - m-Wv. Ip-´\ - m-´n¬ 7.-5 S-Æm-Wv H-cp sl-Œd - n-se D¬∏m-Z-\-£-a-X. Xr-iq-cn-se tImƒ \n-e-ß-fn¬ sl-Œ-dn-se D¬-∏m-Z-\-£-a-X 8 S-Æm-Wv. Ign-™ h¿-jw h-cƒ-®a - q-ew Pn-√bn¬ 31.-5 tIm-Sn-bp-sS s\¬-°rjn \-in-®n-cp-∂p. C-Ø-h-W e-`n-® D-b¿-∂ D¬∏m-Z-\-£-a-X B-izm-kw ]I-cp-tºm-gm-Wv k¿-°m-cn-s‚ Cu Xn-cn-®-Sn. s\-√p-kw-`-c-WØn¬ k-ssπ-tIm-bp-sS Cu hnth-N-\w ap-X-se-Sp-Øv I¿-j-Isc ]-c-am-h-[n Nq-j-Ww sN-øpI-bm-Wv kz-Im-cy an-√p-Sa - I - ƒ. c≠mw-hn-f-bv°v `q-cn-`m-Kw I¿-jI-cpw D-]t- bm-Kn-®X - v D-a hn-ØmWv. C-Xv G-sd D¬-∏m-Z\ - £ - a - X - bp-≈-Xn-\m¬ ]-Xn-hn¬-°-hn™ s\-√v Pn-√b - n¬ D¬-]m-Zn-∏n°m-\m-bn. H-cp G-°¿ Ir-jn-°v 25,000 cq-]-tbm-f-am-Wv sN-e-hv. ]q-´¬ ap-X¬ sIm-bv-Øp-h-scbp-≈ \m-ev-am-k-sØ A-[zm-\Øn-\v I¿-j-I¿-°v 7000 cq-]-

sP tPm-k-^v, sI ]n tam-l\≥, F ]n A-\n¬-Ip-am¿, ap…nw eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n hn A-–p¬ hlm-_v, tI-cf - tIm¨-{K-kv tP°-_v hn-`m-Kw sN-b¿-am≥ tPmWn s\-√q¿, tI-c-f tIm¨-{Kkv Fw t\-Xm-hv {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv, kn.-Fw.-]n. t\-Xm-hv kn ]n tPm¨, Fw.-F¬.-F-amcm-b jm-^n ]-d-ºn¬, A-Uz. F≥ jw-kp-Zo≥, kn ]n ap-lΩ - Zv, Fw hn t{i-bmw-kv Ip-am¿, ÿm-\m¿-Yn Fw ]n ho-tc-{μ-Ipam¿, F-kv.-sP.-Un. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn h¿-Ko-kv tPm¿-Pv, ap≥ Fw.-]n. hn F-kv hn-Pb - c - m-Lh - ≥, Un.-kn.-kn. {]kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥, eo-Kv t\-Xm-hv kn F Fw F Icow kw-km-cn-®p.-

B-e-¯q-cn-se C-S-Xv Øm-\mÀ-Yn ]-cy-S-\w \-S-¯n s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-»n: F¬.Un.-F-^.v ÿm-\m¿-Yn ]n sI _n-Pp C-∂-se s]-cptßm-´p-Ip-dp-»n-bn¬ ]-cy-S\w \-S-Øn. hn-√p-a-e-bp-sS Xm-gv hm-c {Km-a-am-b \-Sp-hØ-∏m-d-bn¬ \n-∂m-Wv ÿm\m¿-Yn ]-cy-S-\-Øn-\p ]n sI _n-Pp C-∂-se Xp-S-°-an´-Xv. Xr-iq¿-˛-]m-e-°m-Sv Pn-√I-fp-sS kw-K-a-tI-{μw Iq-Snbm-b \-Sp-h-Ø-∏m-d-bn-¬ cmhn-se t\-c-sØ X-s∂ ]n sI _n-Pp F-Øn-t®¿-∂p. \Sp-h-Ø-∏m-d-bn-se H-cp ^m≥-kn tjm-∏n-s‚ D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-® ti-j-am-Wv ]n sI _n-Pp thm-´v A-`y¿-Y\-bp-am-bn k-Po-h-am-b-Xv. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ {]-tZ-i-ßfn¬ thm-´v A-`y¿-Y-\-bp-ambn F-Øn. ]m¿-´n-bp-sS apJy-`m-c-hm-ln-Iƒ Dƒ-∏-sS ÿm-\m¿-Yn ]-cy-S-\-Øn-\v ]n sI _n-Pp-hn-s‚ Iq-sS D≠m-bn-cp-∂p.-

ho-tc-{µ-Ip-amÀ tdm-Uv tjm \-S-¯n

F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nmc-Ww: hm-l-\Pm-Y-IÄ 21 ap-X ]m-e-°m-Sv-: ]m¿-e-sa-‚ v afi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn C F-kv Jm-Pmlp-k-bvs‚ Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-Wm¿-∞w \-S-°p-∂ afi-ew-X-e hm-l-\ Pm-Y-Iƒ 21 ap-X¬ 25 h-sc a-fi-e-Ønse hn-hn-[-bn-S-ß-fn¬ ]-cy-S\w \-S-Øpw. 21,22 Xn-ø-Xn-I-fn¬ sjm¿Wq¿, ]-´m-ºn, a-Æm¿-°m-Sv F∂o A-kw-ªn a-fi-e-ß-fnepw 24, 25 Xnø-Xn-I-fn¬ H-‰∏m-ew, tIm-ßm-Sv, ]m-e-°m-SvF-∂o a-fi-e-ß-fn-ep-am-Wv hm-l-\-Pm-Y-Iƒ \-S-Øp-∂Xv. 21 \v sjm¿-Wq¿ a-fi-eØn¬ sN¿-∏p-f-t»-cn ]-©mb-Øn-se Xq-X-bn¬ \n-∂pw Xp-S-ßp-∂ Pm-Y ssh-Ip-t∂cw 7\v F-en-b-s∏-‰-bn-epw ]´m-ºn a-fi-ew X-e hm-l-\Pm-Y Xn-cp-th-K-∏p-d ]-©m-b-

Km-fn-epw tI-cf-Øn-epw Ah¿ Xn-cs - ™Sp- ∏ p- I - f n¬ tXm-‰p. tZ-iob cm-{„o-bØn¬ {]-k‡n-bn-√m-Øh-cm-bn A-h¿ am-dn. c-≠c - h - ¿-jsØ bp.-Un.-F^ - .v kw-ÿm-\ `c-WØ - n-s‚ hn-eb - n-cp-ج IqSn-bm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v. ]m-e°m-´v ho-tc-{μ-Ip-am-dn-s\ A-`nam-\-tØm-sS-bm-Wv bp.-Un.-F^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-°p-∂-sX∂pw ap-Jy-a{- ¥n ]-d™ p. bp.-Un.-F-^.v Pn-√m sN-b¿am≥ F cm-ak - zm-an A-[y-£X h-ln-®p. sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥, a-{¥n-amcm-b ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, ]n

3

bn¬-Øm-sg-bm-Wv h-cp-am-\w e`n-°p-I. H-∂mw-hn-f-bn-ep-≠m-b \-„w \n-I-Øm-sa-∂ {]-Xo-£tbm-sS c-≠mw hn-f-bn-d-°n-b I¿-j-I-sc I-S-s°-Wn-bn-te°m-Wv k-ssπ-tIm-bp-sS \n-e]m-Sv X-≈n-hn-´n-cn-°p-∂X - v. C-Xns\-Xn-sc I¿-j-I¿-°n-S-bn¬ hym-]I - a - m-b {]-Xn-tj-[a - m-Wv Db¿-∂n-cn-°p-∂X - v.

bq-\n-äv hmÀ-jn-Iw ]m-e° - m-Sv: tI-cf - im-kv{- X kmln-Xy ]-cn-jØ - v sIm-Sp-hm-bq-¿ bq-\n-‰v hm¿-jn-Iw K-th-jW - hnZym¿-Yn B¿ tc-Wp-I D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - p. bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v ap-Ip-μ{- ]-km-Zv A-[y-£X - h-ln®p. ap-kvX - ^ - , Nm-an, F-kv ap-cf - o[-c≥, cm-tP-jvI - p-am¿, km-Zn-Iv , hn-P-b-cm-L-h≥, B-t‚m-]o-‰¿, in-hI - p-am¿ kw-km-cn-®p. hn-Pb - cm-Lh - s - \ {]-kn-U‚m-bpw kmZn-Jn-s\ sk-{I-´d - n-bm-bpw ap-cf - o[-c-s\ J-Pm-©n-bm-bpw Xn-cs™-Sp-Øp.-

F¬.-Un.-F-^v. s\-∑m-d \n-tbm-P-I-a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ P-\-Xm-Zƒ (F-kv ) t\-Xm-hv sI Ir-jv-W≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

IÀ-j-I-sc Zp-cn-X-¡-b-¯n-em-¡n-b-h-cm-Wv tIm¬-{K-Êp-Im-sc-¶v P-\w a-d-¡-cp-Xv: sI Ir-jv-W-³-Ip-«n sIm-√-t¶m-Sv: P-\-hn-cp-≤ \-b߃ \-S-∏m-°n I¿-j-I-sc Zpcn-X-°-b-Øn-em-°n-b-h-cm-Wv tI-{μ tI-c-f tIm¨-{K-kv t\Xr-Xz-ß-sf-∂v P-\w a-d-°-cpsX-∂pw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ AXn-\v a-dp-]-Sn \¬-I-W-sa-∂pw P-\-Xm-Zƒ F-kv t\-Xm-hv sI Ir-jv-W≥-Ip-´n ]-d-™p. F¬.-Un.-F-^v. s\-∑m-d \ntbm-P-I-a-fi-ew Xn-c-s™-Sp∏v I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. h-cp-am-\-hpw sN-e-hpw

s]m-cp-Ø-s∏-Sm-Ø A-h-ÿbn¬ tI-c-f-sØ tIm¨-{K-kv `-c-Ww sIm-s≠-Øn-®n-cn-°pI-bm-Wv. `-£y-k-_v-kn-Un 25 i-X-am-\-Øn¬ \n-∂pw 10 i-Xam-\-am-°n Ip-d-®p. d-∫¿ C-d-°p-a-Xn-bn-eq-sS tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ d-∫-¿ I¿-j-I-cp-sS \-s´-s√m-Sn-®n-cn°-bm-Wv. cm-k-h-f-ß-fp-sS hne Ip-Ø-s\ Iq-´n. A-©v h¿j-sØ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\ß-fp-tS ^-e-am-bpw P-\-XmZƒ C-S-Xp-]-£-sØm-sSm-∏w

\n¬-°p-∂-Xn-s‚-bpw ^-e-ambpw ]n sI _n-Pp-hn-s‚ `q-cn-]£w C-\n-bpw Iq-Sp-sa-∂v ap≥a-{¥n F sI _m-e≥ ]-d-™p. kn.-]n.-sF s\-∑m-d a-fi-ew sk-{I-´-dn hn Ir-jv-W≥-Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. Fw.F¬.-F-am-cm-b Fw N-{μ≥, hn sN-¥m-a-cm-£≥, t\-Xm°-fm-b hn Nm-ap-Æn, hn-P-b≥Ip-\n-t»-cn, bp A-ko-kv, Sn Nm-Øp, Fw h¿-Ko-kv, ÿm\m¿-Yn ]n sI _n-Pp, sI _m_p, hn N-{μ≥ kw-km-cn-®p.-

A-gn-a-Xn-c-ln-X-am-b C-´ybv¡v th-−n {]-h-À-¯n-¡psa¶v ]m-e-°m-Sv: A-gn-a-Xn c-ln-X C-¥y-bv-°v th-≠n {]-h¿-Øn-°p-sa-∂v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n ]m-e°m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn sX-∂nem-]p-cw cm-[m-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. B¿.-Fw.-]n Dƒ-s∏-Sp-∂ C-S-Xv sF-Iy-ap-∂Wn-bp-am-bn sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n a¬-k-cn-°mØ 15 a-fi-e-ß-fn¬ [m-c-W-bp-≠m-°m≥ {i-

A-h-b-h-Zm-\-¯n-\p-Å k-½-X-]-{X-hp-am-bn km-aq-lnI {]-hÀ-¯-IÀ ]m-e-°m-Sv: A-h-b-h-Zm-\-Øn\p-≈ k-Ω-X-]-{Xw ssI-amdm≥ k-∂-≤-cm-bn bp-hm-°-fmb tkm-jy¬ h¿-t°-gv-kv cw-KØv. tem-I tkm-jy¬ h¿-°v Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Fw.-F-kv.-U-_yp. _n-cp-Z-[m-cnI-fp-sS kw-L-S-\ tI-c-f Atkm-kn-tb-j≥ Hm-^v s{]m-^j-\¬ tkm-jy-¬ h¿-t°-gv-kv Pn-√m Nm-]v-‰¿ I-Ωn-‰n-bm-Wv Ah-b-h-Zm-\-Øn-\p-f-f k-∂-≤-X A-dn-bn-®p-sIm-≠p-≈ k-Ω-X]-{Xw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^nkn-\v ssI-am-dp-∂-Xv. tem-I tkm-jy¬ h¿-°v Zn\-am-bn B-N-cn-°p-∂ C∂v cmhn-se 10\v ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-` Ip-Spw-_-{io lm-fn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn-em-Wv k-Ω-X-]-{Xw \¬Ip-I. X-an-gv-\m-´n-se tIm-f-Pp-I-fnse Fw.-F-kv.-U-_yp. hn-Zym¿Yn-I-fpw ]-s¶-Sp-°pw. tI-c-fØn¬ tkm-jy¬ h¿-°n-s‚ {]m-[m-\yw F-∂n hn-j-bØn¬ F-d-Wm-Ip-fw cm-P-Kn-cn kv-Iqƒ Hm-^v tkm-jy¬ h¿-°v A-[ym-]-I≥ tUm. A-\o-jv ¢msk-Sp-°pw.

an-°p-∂-Xm-bpw A-t±-lw ]-d-™p. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw- tPmk-^v tPm¨, ]m-e-°m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI kn \mk¿, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ F≥ kp-sse-am≥, ssh-kv sN-b¿-am≥ a-Øm-bn am-ÿ, Pn-√m sk{I-´-dn ]n ep-Jv-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

Npcp¡¯nÂ

_-kv sh-bn-änMvv sj-Uv s]m-fn-¨p-\o-¡-cp-sX¶v

sIm-√-t¶m-Sv: A-cp-h-∂q¿ ]-d-ºv cm-Pm-kv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\p k-ao-]-sØ _-kv sh-bn-‰nMv sj-Uv s]m-fn-®p-\o-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc kv-]m¿-°v B¿-Svkv Bv‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v _m-_p hn-th-Im-\-μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hn l-cn-{]-km-Zv, ]n ap-Ip-μ≥, hn i-_-cn-{]-km-Zv, c-Xo-jv, tZ-h-Zm-kv, sk-{I-´-dn sI in-h-Zm-kv, {]-im-¥v kw-km-cn-®p._-kv sh-bn-‰nMv sj-Uv s]m-fn-®p-\o-°m-\p-≈ sIm-√t¶m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\Øn¬ P-\-Io-b Iq-´m-bv-a {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn¬ hm¿v-Uv sa-w_¿ a-Rv-Pp-j kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. _m-_p hn-th-Im-\-μ≥, l-cn-{]-km-Zv, {]-_p-≤≥, ku-Zm-an-\n, kp-l-d, ar-Wm-fn-\n, tPm-k-^v _m-_p, ap-Ip-μ≥ kw-km-cn-®p.-

a-Pv-en-kp CÂ-av C-¶v

F-S-Ø-\m-´p-I-c : sF.-F-kv.-Fw. F-S-Ø-\m-´p-I-c ta-J-em I-Ω-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ a-Pv-en-kp¬ C¬-av C-∂v ssh-Io-´v 7 \v tIm-´-∏-≈ Zm-dp¬ Jp¿-B≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. a-e-∏p-dw Pm-an-A A¬ ln-μv tIm-f-Pv e-Iv-N-d¿ lwk a-Zo-\n {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.-

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-03-18  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-03-18

Advertisement