Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/pKD

Z-Ah -v m tIm-fP - v Xp-d¶ - p

Adnbn-¸pIÄ

k-a-{K t»m-¡v tIm-þ-Hm-Un-t\-äÀ ]-co-£ 28\v ]m-e-°m-Sv: Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-s‚ Io-gn¬ k-a-{K tªm°v tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ X-kv-XnI-bn-te-°v A-t]-£ k-a¿-∏n®-h-cn¬ A¿-l-X-bp-f-f-h¿-°v 28 \v cm-hn-se 9.-30 \v K-h. hn-IvtSm-dn-b tIm-f-Pn¬ \-S-°p-∂ F-gp-Øp-]-co-£-°v lmƒ Sn°-‰v A-b-®n-´p-≠v. G-sX-¶nepw Im-c-W-h-im¬ lmƒ Sn-°t‰m A-t]-£ \n-c-kn-®-Xm-bn´p-f-f I-tØm 26 \-Iw e-`n-°mØ-h¿ ]m-e-°m-Sv kn-hn¬ tÃj-\n-ep-f-f Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ Hm-^o-kp-am-bn _-‘s∏-S-Ww. t^m¨ : 0491 2505627.

\m-j-\ bq-¯v tImÀ CâÀ-hyq 26\v

]m-e-°m-Sv: tI-{μ bp-h-P-\-Imcy Im-bn-I-a-{¥m-e-bw \-S-∏m°p-∂ \m-j-W¬ bq-Øv tIm¿ ]-≤-Xn-b-\p-k-cn-®v s\-lv-dp bph-tI-{μ Pn-√-bn-se F-√m tªm°p-I-fn-epw c-≠v h-f-≠n-b¿-amsc ho-Xw \n-b-an-°p-∂p. 2014 G-{]n¬ H-∂n-\v 18 \pw 25 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-f-f bp-h-Xo-bphm-°ƒ-°v A-t]-£n-°mw. Ipd-™ hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X F-kv.-F-kv.-F¬.-kn.-bm-Wv. Db¿-∂ tbm-Ky-X-bp-f-f-h¿-°v ap≥-K-W-\ e-`n-°pw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿ tªm-°v X-e-Øn¬ bp-h-P-\ t£-a Im-bn-I ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°-Ww. A-t]-£I¿ h-b-kv, hn-Zym-`ym-k tbmKy-X, Xm-a-k-ÿ-ew F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-Iƒ k-lnXw 26 \v cm-hn-se 10 \v ]m-e°m-Sv Pn-√m ]-©m-b-Øn-\v kao-]-ap-f-f s\-lv-dp bp-h-tI-{μ Hm-^o-kn¬ t\-cn-´v lm-P-cm-IWw. t^m¨ : 0491 2505024.

h-\n-Xm X-¿Â-¡mÀ-¡v A-h-k-cw

]m-e-°m-Sv: ]m-e-Øp-f-fn Jm-Zn sd-Un-sa-bv-Uv bq-Wn-‰n-te-°v X-ø¬ tPm-en-°m-cp-tS-bpw amÿ I-´-dp-tS-bpw A-t]-£ £Wn-®p. X-ø¬ hn-Z-Kv-[-cm-b h-\n-XIƒ-°v A-t]-£n-°mw. hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X \n¿-_-‘-an√. hn-i-Z-hn-h-c-߃ A-S-ßn-b A-t]-£ s{]m-P-Iv-Sv Hm-^ok¿, Pn-√m Jm-Zn {Km-a-hy-h-kmb Hm-^o-kv, sh-Ãv t^m¿-´v tdm-Uv, ]m-e-°m-Sv F-∂ ta¬hn-em-k-Øn¬ 26 \v ap-ºv e-`n°-Ww. t^m¨ : 0491 2534392.

ln-µn _n.-F-Uv. s{S-bn-\n-Mv

]m-e-°m-Sv: ln-μn Un-tπm-a C≥ emw-tKz-Pv F-Pp-t°-j≥ tIm-gv-kn-\v A-t]-£ £-Wn®p. ln-μn-bn-ep-f-f _n-cp-Zw, _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw, {]-ho¨, km-ln-Xym-Nm-cy P-bn-®-h¿-°v A-t]-£n-°mw. sa-dn-‰v Izm-´-bn¬ ]-´n-I-PmXn/]-´n-I-h¿-K-°m¿/a-‰¿-l hn-`m-K-°m¿ H-gn-sI-bp-≈h¿ 202˛01˛102˛92˛(a-‰n-\-ß-fn¬ \n-∂p-f-f h-c-hp-Iƒ) F-∂ io¿-j-I-Øn¬ A-©v cq-]-bpsS {S-j-dn N-em≥ k¿-´n-^n-°‰p-I-fp-sS kz-bw km-£y-s∏-SpØn-b tIm-∏n-Iƒ k-ln-Xw sadn-‰v Izm-´-bn-te-°v s]m-Xp-hnZym-`ym-k U-b-d-Iv-S-dp-sS hn-emk-Øn-epw am-t\-Pv-sa‚ v Izm-´bn-te-°v `m-c-Xv ln-μn {]-Nm-ctI-{μw, A-Sq¿ ]n.-H, 691523 ]Ø-\w-Xn-´ F-∂ hn-em-k-Ønepw A-t]-£ A-b-°-Ww. At]-£m-t^m-dw www.bhpkhindi.org F-∂ ssk-‰n¬ e-`n°pw.-

sX-°p-Ω-e A-≥-km¿ \-K¿ a¿-I-kn¬ ln-^v-fp¬ Jp¿B≥ B‚ v Z-Av-h tIm-f-Pv D-Zv-Lm-S-\w a-e-∏p-dw a-Av-Zn≥ A-°m-Z-an sN-b-¿-am≥ C-{_m-lnw J-eoep¬ _p-Jm-cn \n¿hln-°p-∂p

Ip-Spw-_kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\wNn-‰q¿: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-C.-F kn-.-sF.-Sn.-bp. Nn-‰q¿ bq-\n-‰nse Po-h-\-°m-cp-sS Ip-Spw-_ kw-K-aw \-S-∂p. kn.- s F.- S n.- b p.- A - J n- t e¥ym sk-{I-´-dn sI sI Zn-hm-Ic≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. bq-\n‰v {]-kn-U‚ v sI hn-t\m-Zv A[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\

Hm¿-K-ss\-knw-Kv sk-{I-´-dn ]n F-kv a-tl-jv, bq-\n-‰v sk-{I-´dn i-in-Ip-am¿, Fw cm-P≥ kwkm-cn-®p. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw F D-Z-b-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pm-‰p-th-e \mS≥ I-em tI-{μ-Øn-s‚ \m-S≥ ]m-´pw \-S-∂p.-

∏n-Ãv dm-¶v tlm-ƒ-tU-gv-kv tbmKw tN¿-∂p. ]n.-F-kv.-kn-°v dnt]m¿-´v sN-bv-X H-gn-hn¬ A-Uzkv sa-tΩm A-b-°p-∂-Xn-se I m-e-Xm-a-kw ]-cn-l-cn-°p-I, s]≥-j≥ {]mbw h¿-[n-∏n-°-cp-s X Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂bn-®p. tKm-Ip-e-Zm-kv, ]-c-ta-izc≥, jn-Pn, jo-_ kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: {]o-an-bw hm-ßn C≥-jq-d≥-kv Xp-I \¬-Im-Ø I-º-\n-s°-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ F-e-∏p-≈n k¿ho-kv k-l-I-c-W-_-m-¶n-s‚ Xocp-am-\w. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B-ÿm-\am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ A-{Kn°ƒ-®-d¬ tIm-˛ Hm-]-td-‰o-hv C≥-jq-d≥-kv I-º-\n-s°-Xn-scbm-Wv I¿-j-I¿-°v C≥-jq-d≥kv Xp-I \¬-Im-Ø-Xn-s‚ t]cn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ Ub-d-Œ¿ t_m¿-Uv Xo-cp-am-\n-®Xm-bn {]-kn-U‚ v F sI sam-bvXo≥-Ip-´n lm-Pn hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®-Xv. F-e∏p-≈n k¿-ho-kv k-l-I-c-W_m-¶v ap-tJ-\ 420 I¿-j-I-cp-sS c-≠mw hn-f Xm-cn-^v ko-k-Wnse C≥-jq-d≥-kv {]o-an-bw 1.-50

]m-e-°m-Sv: A-¥¿-kw-ÿm-\ \-Zo-P-e-I-cm¿ ew-Ln-®v X-an-gv\m-Sv in-cp-hm-Wn A-W-s°-´n¬ \n-∂v sIm-≠pt]m-hp-∂ sh≈w F-Øp-∂-Xv tIm-b-º-Øqcn-se an-\-d¬ hm-´¿ I-º-\n-Ifn-te-°v. ap-∏-Xn-te-sd an-\-d¬ hm-´¿ I-º-\n-Iƒ tI-c-f-Øn¬ \n-∂v sIm-≠pt]m-hp-∂ in-cp-hm-Wn sh-≈w Ip-∏n-bn-em-°n tI-c-fØn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂p. IpSn-sh-≈-Øn-s‚ ]-cn-ip-≤n A-f°p-∂ A-¥¿-tZ-io-b G-P≥kn-bm-b \m-j-\-¬ km-\n-t‰j≥ ^u-t≠-j≥ dm-¶nMv {]Im-cw tem-I-sØ G-‰-hpw ip≤-am-b P-ew ssk-e‚ v hm-en-

bn-se a-e-\n-c-I-fn¬ \n-∂v D-¤hn-°p-∂ in-cp-hm-Wn A-Ws°-´n-te-Xm-Wv. F-∂m¬ in-cp-hm-Wn A-Ws°-´n¬ \n-∂v H-cpen-‰¿ sh≈w t]m-epw kw-ÿm-\-Øn-\v e-`n-°p-∂n-√. 1973 B-K-Ãn¬ tI-c-f-hpw X-an-gv-\m-Spw H-∏ph-® C≥-sS-Iv I-cm¿ {]-Im-cw tImb-º-Øq¿ \-K-c-Øn-se P-e£m-aw ]-cn-l-cn-°m≥ {]-Xn-Zn\w Hº-Xv tIm-Sn en-‰¿ sh-≈w X-an-gv-\m-Sn-\v in-cp-hm-Wn-bn¬ \n-∂v \¬-Ip-∂-Xv aq-e-am-Wn-Xv. F-∂m¬ Ip-Sn-sh-≈-Øns\-∂ t]-cn¬ sIm-≠pt]m-hp∂ sh-≈w tIm-b-º-Øq-cn-se Ip-Sn-sh-≈ I-º-\n-Iƒ Ip-∏n-

bn-em-°n tI-c-f-Øn¬ FØn®v hn¬-°p-I-bm-Wnt∏mƒ. in-cp-hm-Wn h-\-Øn-se tI-c-fm h-\w h-Ip-∏n-¬ A-hkm-\ sN-°v t]m-Ãv ap-X¬ tIm-b-º-Øq¿ \-K-cw h-sc-bp≈ 24 In-tem ao-‰¿ Zq-c-Øn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv 34 Ip-Sn-sh≈ I-º-\n-I-fm-Wv. Cu I-º-\nI-sf-√mw D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv in-cp-hm-Wn A-W-s°-´n-se sh≈-am-Wv. in-cp-hm-Wn P-e-sa-∂ te-_en¬ t]-‰-t‚m-sS-bm-Wv I-º-\nIƒ Ip-Sn-sh-≈w bq-tdm-]y≥ cm-Py-ß-fn-te-°v I-b-‰n A-b°p-∂-Xv. in-cp-hm-Wn sh-≈w hym-h-km-bn-I B-h-iy-߃-

Ip-gÂ-a-µw t»m-¡v ImÀ-jn-I ta-J-e-bn 4.68 tImSn sN-e-h-gn-¨p ]m-e° - m-Sv: Ip-g¬-aμ - w tªm-°v ]-©m-b-Øv 2013˛14 h¿-j-sØ _-P‰ - v A-ht- em-I\ - h - pw 2014˛15 h¿-j-sØ _-P-‰v F-Ãn-ta-‰pw A-h-X-cn-∏n-®p. Im¿-jn-I ta-Je-bn¬ ]-≤-Xn hn-ln-X-am-bn 2,23,17,585 cq-] Iq-Sm-sX sX-ßv, e-t_m-d´- d - n, kp-K‘ hn-f, ]-®°-dn F-∂n-h-bp-sS hn-I-k-\w, cm-jv-{So-b Ir-jn hn-Im-kv tbmP-\ F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn 2. 45tImSn hn-\n-tbm-Kn-®p. km-aq-ln-I kp-c-£n-X-Xz taJ-e-bn¬ kv-{Xo-Iƒ, Ip-´n-Iƒ, hr-≤¿, hn-I-emw-K¿ F-∂n-h¿-

°m-bn 2.33tImSn-bn¬ \n-∂v 1,51,39,478 cq-] hn-\n-tbm-Kn-®p. £o-c-I¿-j-I¿-°v hn-hn-[ ]-≤Xn-Iƒ-°m-bn 4,0 0,300 cq-]-bpw ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ ta-J-ebn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ ]-≤X - n- hn-ln-Xw 2.64 tImSn sNe-hg - n-®p. ip-Nn-Xz B-tcm-Ky t_m-[h - ¬-°-c-W-cw-K-Øv hn-hn-[ C-\ß-fn-em-bn 3,31,502 cq-] tI-{μmhn-jv-Ir-X ]-≤-Xn-Iƒ-°v sF.F. ssh. hn-ln-Xw 1,38,44,512 cq] hn-\n-tbm-Kn-®p. a-lm-flm-Km‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-

cn-°p-I-bm-Wv. tem-I-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n ¬ a¬-k-cn-°m-\m-bn C-S-Xp-]£w X-´n-°q-´n-b s^-U-d¬ ap∂-Wn-°v H-∂pw sN-øm-\mhn-√. hw-i-l-Xy-bp-sS h-‡m-°-sf F-ß-s\ sN-dp-Øp tXm¬-∏n°m≥ I-gn-bp-sa-∂-Xm-Wv Cu Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ th-dn-´v \n¿Øp-∂-Xv. Sn ]n h-[-t°-kn-se Kq-Um-tem-N-\ kn.-_n.-sF-sbs°m-≠v A-t\z-jn-∏n-°m-\p-≈ ap-Jy-a-{¥nbp-sS-bpw B-`y-¥-ca-{¥nbp-sS-bpw \-S-]-Sn A-`n-\μm¿-l-am-Wv. {]-h¿-Ø-I-cpw t\-Xm-°-fpw

H-‰-s°-´m-bn ap-t∂m-´p-t]m-b m¬ hn-P-bw ssI-h-cn-°m≥ I-gnbpw. {]-h¿-Øn-°p-∂-h¿-°v am{X-sa Aw-Ko-Im-cw D-≠m-hp-Ibp-≈q. Xn-c-s™-Sp-∏v h-cp-tºm ƒ am-{Xw I¿-j-I¿-°pw I¿-jI sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw th-≠n I-Æo¿ s]m-gn-°p-∂ ]m¿-´n-b-√ tIm¨-{K-kv. s\-√n-s‚ kw-`-cW hn-e-bp-sS Im-cy-Øn¬ k¿°m-cn¬ \n-∂v A-\p-Iq-e Xo-cpam-\w D-≠m-hp-sa-∂pw kp-[oc≥ Iq-´n-t®¿-Øp.- kzo-I-c-W k-tΩ-f-\w sI.-]n.-kn.-kn. sshkv {]-kn-U‚ v hn Un k-Xo-i≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

d-∏v ]-≤-Xn {]-Im-cw 8.5 tImSn sN-e-h-gn-°m\pw Iq-Sp-X¬ sX m-gn¬ Zn-\w- kr-jvS- n-°m-\pw I-g n-™p. P-\d - ¬ ]¿-∏k - v {Km‚ v C\-Øn¬ 22,26,402 cq-] hn-\n-tbmKn-®p. \-S∏ - m-°m-Ø ]-≤X - n-Iƒ kv] - n¬ Hm-hd - m-°n \-S∏ - m-°pw. 2014˛15 h¿-j-sØ F-Ãn-ta‰-\p-kc - n-®v Ir-jn-°v 3,48,83,635, km-aq-lnI-t£-a-Øn-\v 1,92,33, 778, B-tcm-Ky-ta-Je - b - v °v 1,75, 000, ]-´n-IP - m-Xn hn-Ik - \ - Ø - n-\v 5,95,68,750, £o-c-hn-I-k-\-Øn\v 22,55,118 F-∂n-ß-s\ h-c-hv sN-eh - v I-W° - m-°p-∂p.-

Pn-Ãm B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se X-t±-i `c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS hm¿-jnI ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw \¬-Im-≥ Pn-√m B-kq-{X-W kan-Xn tbm-Kw tN¿-∂p. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\-Øv B-Zy-am-bn Hm¨-sse≥ ap-tJ\ ]-≤-Xn k-a¿-∏n-® ]p-Xp-t°mSv -]-©m-b-Øn-s‚-bpw h-S-h∂q¿, hm-Wn-bw-Ip-fw F-∂o Xt±-i `-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sSbpw hm¿-jn-I ]-≤-Xn- Aw-KoIm-cn®p. Km-b-{Xn \-Zo-X-S πm≥ ¢Ã¿ 1 ]-≤-Xn-tc-J-°pw Un.-]n.kn. Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xmbn Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N{μ≥ A-dn-bn-®p.

°m≥ ap≥-ssI-sb-Sp-Ø-Xv. ]n-∂o-Sv A-Øn-∏-‰ a-\-° ¬ Ir-jv-W≥ \-ºq-Xn-cn Cu hn-Zym-e-bw hm-ßn. 1938 ap-X¬ 1972 h-sc {]-[m-\m-[ym-]-I-cmbn-cp-∂ ta-e-ßm-Sn Ir-jv-W≥Ip-´n Kp-]v-X-s‚-bpw A-Øn-∏-‰ a-\-°¬ Ir-jv-W≥ \-ºq-Xn-cnbp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ hnG-‰-hpw \-√ hn-Zym-e-b-ß-fn¬ H-∂m-bn CXv am-dn. Cu s]-cp-a \n-e-\n¿-Øp-∂-Xn¬ C-∂pw Cu hn-Zym-e-b-Øn-s‚ am-t\-Pdm-b F Fw {io-tZ-hn-bpw {][m-\-m[ym-]-I-≥ ]n D-Æn-Irjv-W-\pw ]n.-Sn.-F-bpw H-sØmcp-an-®v {]-h¿-Øn-°p-∂p. ]mTy-]m-tTy-X-c {]-h¿-Ø\-ß-fn¬ a-Æm¿-°m-Sv D-]-Pn√-bn-se an-I-® hn-Zym-e-b-amWn-Xv. Cu h¿-jw I-tem¬-kh-Øn¬ F¬.-]n hn-`m-K-Øn

e-£w cq-]-bm-Wv Pn-√m _m-¶neq-sS C≥-jp-d≥-kv I-º-\n-°v \¬-In-b-Xv. I¿-j-I-cp-sS hn-f D-W-ßn \-in-®n-´pw C≥-jq-d≥-kv I-º\n \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ Xøm-dm-hp-∂n-√. C-Xn-s\-°p-dn-®v A-t\z-jn-®-t∏mƒ I¬-a-fi]w Ip-∂-\q¿ t^m-an-se Im-eh-ÿ I-W-°n-se Nq-Sn-s\ ]-‰nbpw Ãm-‰n-kv‰n-Iv-kv Un-]m¿-´vsa‚-dn-s‚ hn-f-bp-sS I-W-°ns‚ Ip-g-∏-hp-am-Wv _m-¶n-s‚ {]o-an-b-Øn-\v B-\q-Iq-eyw e-`n°m-Ø-sX-∂m-Wv a-dp-]-Sn. A-tX k-a-bw _m-¶v ap-tJ\-b-√m-sX kz-Im-cy-am-bn {]o-anbw A-S-®-h¿-°v \-„-]-cn-lm-cw C≥-jq-d≥-kv I-º-\n \¬-Ip∂p-≠v. H-cp ]-©m-b-Øn¬ c≠v co-Xn-bm-Wv hn-f C≥-jq-d≥-

^v-f-Iv-kv t_mÀ-Up-IÄ \-in-¸n-¨p Nn-‰q¿: hym-]-I-am-bn ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n-®p. X-Øaw-K-ew sN-¥m-a-c-\-K¿ bp.-]n.kv-Iq-fn-s‚ hm¿-jn-I-Øn-s‚bpw Fw.-]n.-^-≠v B-dv e-£w cq-] Nn-e-hn¬ \n¿-an-® tÃ-Pns‚ D-Zv-Lm-S-\-Øn-s‚-bpw ^v-fIv-kv t_m¿-Up-I-fm-Wv hym-]-

°v D-]-tbm-Kn-°-cp-sX-∂v hy-hÿ ew-Ln-®m-Wv X-an-gv-\m-Sns‚ \-S-]-Sn. A-t\z-j-W-Øn¬ tIm-bº-Øq¿ \-K-c-Øn-se km-[m-cW-°m¿-°v A-W-s°-´n-se sh≈w e-`n-°p-∂n-s√-∂pw A-dnbm≥ I-gn-™p. Ip-Sn-sh-≈ Iº-\n-Iƒ-°v ]p-d-sa aq-∂v hm-´¿ Xow ]m¿-°p-Iƒ, sh-≈w A-Snÿm-\ Aw-kv-Ir-X h-kv-Xp-hmbn D-]-tbm-Kn-°p-∂ \n-c-h-[n hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fpw D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv in-cp-hm-Wn AW-s°-´n-se sh-≈-am-Wv. sIm-Spw th-\-en-epw tI-c-fØn-se D-tZym-K-ÿ-sc kzm-[o\n-®v in-cp-hm-Wn P-ew Ip-Sn-sh-

I-am-bn kmaq-lnI hn-cp-≤¿ \in-∏n-®-Xv. sN-¥m-a-c \-K¿ bp.-]n.- kvIq-fn¬ I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏v s]m-´n-°¬, s_-©v, U-kv-Iv F-∂n-h-bpw \in-∏n-®p. Iq-Sm-sX kv-Iq-fn-\-IØv a-Zy-]m-\w \-S-Øp-∂-Xm-bn

≈ I-º-\n-Iƒ \n¿-_m-[w I-SØp-∂p. I-gn-™ th-\-en¬ sU-Øv tÃm-td-Pv ]-cn-[n-bpw Ign-™v in-cp-hm-Wn A-W-s°-´v h-‰n-bn-´pw tIm-b-º-Øq-cn-te°v sh-≈-aq-‰n-s°m-≠v t]m-bXpw an-\-d¬ hm-´¿ I-º-\n-Iƒ°v th-≠n-bm-bn-cp-∂p. Ip-Sn-sh≈ I-º-\n-I-fn¬ `p-cn-`m-K-hpw a-e-bm-fn-I-fp-sS-Xm-sW∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. A-¥¿-kw-ÿm-\ \-Zn I-cmdn¬ tI-c-fw ho-≠pw hn-Nm-c-an√m-sX F-gp-Xn tN¿-Øv hy-hÿ-I-fm-Wv X-an-gv-\m-´n-se an-\d¬ hm-´¿ I-º-\n-Iƒ-°v b-tY„w sh-≈-aq-‰m≥ A-h-k-cw \¬-In-b-Xv.

t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bncp-∂p. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ ^v-f-Ivkv t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n-°p-∂Xpw ]-Xn-hm-sW-∂v Im-Wn-®v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb¶n-epw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw D≠m-bn-´n-√.-

kv I-º-\n {]-h¿-Øn-°p-∂-sX∂pw I¿-j-I-cp-sS hn-f D-W-°Øn-s‚ C≥-jq-d≥-kv {]o-an-bw hm-ßn I-º-\n-bn¬ A-S-®-Xn-ep≈ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw G-s‰-Sp-ØmWv I-º-\n-s°-Xn-tc \n-b-a-\-S]-Sn kzo-I-cn-°p-∂-Xv. Iq-Sm-sX s\¬-I¿-j-I-cp-sS ]-en-i c-lnX hm-bv-] Xp-I D-b¿-Øn sImSp-°m≥ kn-hn¬ k-ssπkv tI m¿-]-td-j-\n¬ s\-√v \¬-In-b Ir-jn-°m¿-°v tIm¿-]-td-js‚ Np-h-∏v c-ko-Xn _m-¶n¬ lm-P-cm-°n-bm¬ A-∂v X-s∂ ap-gp-h≥-Xp-I-bpw ]-en-i-bn-√msX \¬-Im-\pw tbm-Kw Xo-cp-am\n-®-p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ U-b-dv-I-S¿ bp {io-[-c≥, sk-{I´-dn _m-e-kp-{_-“-Wy≥ F∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

k-t½-f-\w sjm¿-Wq¿: Un.-B¿.-C.-bp. s jm¿-Wq¿ {_m-©v k-tΩ-f-\w kn.-sF.-Sn.-bp. Pn-√m tPm-. sk{I-´-dn F≥ D-Æn-Ir-jv-W≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {_m-©v {]kn-U‚ v Pn hn-t\m-Zv A-[y-£X h-ln-®p. sk-{I-´-dn ]n _n A\n¬-Ip-am¿, B¿ Pn ]n-≈, sI F cm-P≥, ]n \m-cm-b-W≥, bp _m-_p-cm-Pv kw-km-cn-®p.-

an-I-¨ d-h-\yq D-tZym-K-ØÀ-¡v ]p-c-kv-Im-cw \ÂIn ]m- e - ° m- S v : kw- ÿ m- \ - d- h \yq- Z n- \ m- N - c - W - Ø n- s ‚ `m- K am-bn 2013¬ Pn-√-I-fn¬ an-I-® tk-h-\w Im-gv-® h-® d-h-\yq DtZym- K - ÿ ≥- a m¿- ° p- ≈ ]p- c kv-Im-c-߃ hn-X-c-Ww sN-bvXp. d- h - \ yq- a - { ¥n A- S q¿ {]- I min- s ‚ A- [ y- £ - X - b n¬ Xn- c ph- \ - ¥ - ] p- c w hn.- s P.- S n.- lmfn¬ \-S-∂ d-h-\yq-Zn-\m-N-c-WØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-th-f-bn-emWv ap- J y- a - { ¥n D- Ω ≥- N m- ≠ n A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-XXv.Pn- √ - b n¬ \n- ∂ v B- d p- t ]¿ ]p- c - k v - I m- c - Ø n- \ v A¿- l - c mbn. sU- ] yq- ´ n- I - e - I v - S ¿, X- l kn¬- Z m¿, sU- ] yq- ´ n X- l kn¬- Z m¿, hn- t √- P v Hm- ^ nk¿ F-∂n-h¿-°m-Wv an-I-hn-\p-≈ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv.F.-Un.-Fw.-˛-sU-]yq-´n -I-eIv - S ¿(P- \ - d ¬) sI K- t W- i s\ an- I - ® sU- ] yq- ´ n- I - e - I v - S -

dm- b n Xn- c - s ™- S p- Ø p. ]m- e °m- S v I- e - I v - S - t d- ‰ n¬ {]- h ¿Øn- ° p- t ºm- g m- W v A- t ±- l Øn-\v ]p-c-kv-Im-cw e-`n-°p-∂Xv. C-t∏mƒ A-t±-lw h-b-\mSv F.-Un.-Fw. B-bn {]-h¿-Øn°p-I-bm-Wv. an-I-® X-l-kn¬-Zm-cm-bn aÆm¿- ° m- S v Xm- e q- ° n- s e Akv e w Sn ]n- s b Xn- c - s ™- S pØp. A- t ±- l w C- t ∏mƒ ]m- e °m- S v A- U o.- X- l - k n¬- Z m- c mWv.-H-‰-∏m-ew F-®v.-Iyq.-Un.-Sn. bn- s e ]n ]n P- b - c m- P - \ m- W v sU- ] yq- ´ n X- l - k n¬- Z m¿- ° p≈ ]p-c-kv-Im-cw e-`n-®-Xv. At±-lw C-t∏mƒ ]m-e-°m-Sv Xl- k n¬- Z m¿(B¿.- B ¿)tk- h \- a - \ p- j v T n- ° p- ∂ p.- an- I - ® hnt√- P v Hm- ^ o- k ¿- a m- c m- b n entPm tPm- k v ( H- ‰ - ∏ m- e w 2), Fkv c-hn-Ip-am¿(tIm-´-Ø-d), F ]p- c p- t jm- Ø - a ≥(h- S - I - c - ∏ Xn) Xnc-s™-Sp-Øp.-

P-b-e-fn-X-bp-sS P-³-aZn-\w B-tLm-jn-¨p ]m-e-°m-Sv: X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a{¥n-bpw F.-sF.-F.-Un.-Fw.sI. t\-Xm-hp-am-b P-b-e-fn-Xbp-sS 66mw P-∑-Zn-\m-tLm-jw ]m-e-°m-Sv tam-b≥-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ PMv-j-\n¬ BtLm-jn-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn kn k-º-Øv A-[y-£-X h-ln®p. sa-l-_q-_v _m-j a-[p-c-]e-lm-cw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]m-e-°m-Sv a-fi-ew sk-{I-´-dn F \n-Pmw A-en, Pn-√m {]-kn-U‚ v hm-kp-tZ-h≥, bq-Øv hnMv sk-{I-´-dn A-P-b≥, _m-e-Irjv-W≥, Fw sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv, X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥n-bpw F.-sF.-F.-Un.-Fw.-sI. t\-Xm-hp-am-b P-b-e-fn-X-bp-sS 66mw c-am-`m-bv kw-km-cn-®p.P-≥-aZn-\m-tLm-jw ]m-e-°m-´v a-[p-c]-e-lm-c-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xv B-tLm-jn-°p-∂p

Pn-Ãm {S-j-dn-bn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv; At]-£-I-fn Im-e-Xm-a-kw h-cp-¯p-¶-Xm-bn I-s−-¯n ]m-e-°m-Sv: Pn-√m {S-j-dn-bn¬ hn- P n- e ≥- k v \- S - Ø n- b ]- c ntim- [ - \ - b n¬ km- [ m- c - W At]-£-I-fn¬ Im-c-W-an-√m-sX Im- e - X m- a - k w h- c p- Ø p- ∂ - X mbn I-s≠-Øn. kw-`-h-Øn¬ Pn-√m {S-j-dn Hm- ^ n- k ¿, A- k n. {S- j - d n Hm^n-k¿, Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v Dƒs∏- s S G- g p- t ]¿- s °- X n- t c hIp-∏p-X-e \-S-]-Sn-°v in-]m¿-i sN-bv-Xv dn-t]m¿-´v \¬-Ipw. ]me- ° m- S v hn- P n- e ≥- k v Un- s sh.-F- k v . - ] n. Fw kp- I p- a m- c - s ‚

sN-¯-ÃqÀ F³.-F³.-F³.-bp.-]n. kv-IqÄ ¹m-än-\w \n-d-hn X-®-\m-´p-I-c: sN-Ø-√q¿ F ≥.-F≥.-F≥.-Fw.-bp.-]n. kv-Iqfn-s‚ πm-‰n-\w Pq-_n-en BtLm-j-Øn-s‚ k-am-]-\w 28 \v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw lw-k Fw.-F¬.-F. A-[y-£-Xh-ln-°pw. ap≥ Fw.-F¬.-F-am-cm-b tPm-kv t _-_n, I-f-Øn¬ A-–p-≈ ]s¶-Sp-°pw. h-≈p-h-\m-Sv Xm-eq°n-se {]-i-kv-X-am-b hn-Zym-eb-ß-fp-sS Iq-´-Øn¬ ÿm-\w e-`n-® sN-Ø-√q¿ l-b¿ F-ensa‚-dn kv-Iq-fm-Wv sN-Ø-√q¿ F≥.-F≥.-F≥.-Fw.-bp.-]n. kvIqƒ F-∂ t]-cn¬ C-∂-dn-bs∏-Sp-∂-Xv. sN-Ø-√q-cn-se-bpw ]-cn-k-c-ß-fn-se-bpw X-e-ap-dIƒ-°v A-£-c-sh-fn-®w \¬In-b Cu hn-Zym-e-bw sI F≥ F-kv \-ºq-Xn-cn-bm-Wv ÿm-]n-

C³-jp-d³-kv Xp-I \Â-Im-¯ I-¼-\n-s¡-Xn-tc -\-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pw

in-cp-hm-Wnbnse PewsIm−v Xan-gv\mSv Ip¸n-shÅap−m-¡p¶p

kn.-]n.-Fw. P-\-§-fnÂ\n-¶v A-I-¶p-: hn Fw kp-[o-c³ h-S-°-t©-cn: t\-Xm-°-fp-sS k-ao-]-\w sIm-≠m-Wv kn.-]n.Fw P-\-ß-fn¬ \n-∂pw A-I∂p-t]m-b-sX-∂v sI.-]n.-kn.-kn {]-Un-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ \-bn-°p-∂ P-\-]£-bm-{X-bv-°v h-S-°-t©-cn-bn ¬ \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn-s‚ k-am-]-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw.kn.-]n.-Fw. tIm¨-{K-kv hncp-≤ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°p-∂Xp-aq-ew ^-e-Øn¬ A-h¿ h¿Ko-b-˛-^m-jn-Ãv i-‡n-Iƒ-°v A-\p-Iq-e-am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-

tbmKw tNÀ-¶p ]m-e-°m-Sv: Pn-√m F-¬.-Un.-ssS-

sIm-∏w: sX-°p-Ω-e A-≥-km¿ \-K¿ a¿-I-kn¬ ln-^v-fp¬ Jp¿ B≥ B‚ v Z-Av-h tIm-f-Pv Xp-d-∂p. a-e-∏p-dw a-Av-Zn≥ A-°m-Z-an sN-b-¿-am≥ C-{_m-lnw J-eo¬ _p-Jm-cn X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kp-∂n Pw-C-ø-Øp¬ ap-A√n-ao≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Da¿ a-Z-\n A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-ssh.-F-kv km-¥z-\w ]≤-Xn-bn¬ \n-¿-[-\ tcm-Kn-Iƒ°v ho¬-sN-b¿ hn-X-c-Ww sNbv-Xp. t]-tcm-Sv A-–p-d-ln-am≥ kJm-^n, kn-dm-Pp-Zo≥ ss^-kn, kn-≤n-Jv k-Jm-^n, sI kn A_q-_-°¿ ap-kv -en-bm¿, Ip™n-ap-l-Ω-Zv a-Z-\n, k-A-Zn _pJm-cn, sam-bv-Xo≥-Ip-´n A¬-lk-\n, _-jo¿ d-“m-\n, d-km-Jv k-Jm-^n kw-km-cn-®p.-

25 s^-{_p-h-cn 2014 sNmΔ

Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏- ´ _n- √ p- I - f pw Im- c y- a n- √ msX ssh- I n- ∏ n- ® p. C- ° m- c yØn¬ C-e-£≥ hn-`m-K-hpw \S-]-Sn kzo-I-cn-°pw.{S-j-dn-bn¬ k¿-°m¿ ap-{Zbp-≈ sa-‰¬ tSm-°¨ \¬-IW- s a- ∂ n- c n- s ° πm- à n- ° pw t]-∏-dn¬ F-gp-Xn-b tSm-°-Wpam-Wv \¬-Ip-∂-Xv. A-\m-h-iyam- b Im- e - X m- a - k w H- g n- h m°m≥ ]-e s]≥-j≥-Im-cpw {Sj- d n A- ° u- ≠ v _m- ¶ n- t e- ° v am-‰n-b-Xm-bpw hn-h-cw e-`n-®p.

-s]m-¶m-bn-cw{]-ZÀ-i-\w \-S-¯n

A-h-Im-i kw-c-£-W Zn-\-am-bn B-N-cn-¨p

H-‰-∏m-ew: k¿-°m-cn-s‚ B-bncw Zn-\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-ambn 1000 Zn-h-kw-sIm-≠v tI-c-fØn¬ \-S-∏m-°n-b-Xpw \-S-∏m°m≥ D-t±-in-°p-∂-Xp-am-b hnI-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ tIm¿-ØnW-°nbp-≈ ho-Un-tbm {]-Z¿-i\w˛-"s]m-∂m-bn-cw'- H-‰-∏m-e-Øv {]-Z¿-in-∏n-®p. H-‰-∏m-e-hpw CuÃv H-‰-∏m-e-hpw tI-{μo-I-cn-®v \S-Øn-b {]-Z¿-i-\-Øn¬ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b ]n F ju-°-Ø-en, sI `m-kv-°-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

tbm-Kw 27\v πm-‰n-\w Pq-_n-en B-tLm-jn-°p-∂ sN-Ø-√q¿ F≥.-F≥.-F≥.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-ƒ ¬ aq-∂mwÿm-\-tØ-Øn. A- s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn-√-bn- kn-. Sn k-tcm-Pn-\n sN-b¿-am£-c-ap-‰w Izn-kn¬ Pn-√-bn¬ se 12 hn-Zym-e-b-ß-fn¬ H-∂m- \m-bp-≈ kzm-K-X-kw-L-am-Wv H-∂mwÿm-\-sØ-Øn. am-Xr- bn Cu hn-Zym-e-b-sØ Xn-c- Pq-_n-en {]-h¿-Ø-\-߃-°v `q-an ko-Uv {]-h¿-Ø-\ an-I-hn- s™-Sp-Øp. ]-©m-b-Øv {]- Np-°m≥ ]n-Sn-°p-∂-Xv.-

A-tX-k-a-bw tIm¨-{Sm-Iv‰¿-am-cp-tS-Xpƒ-s∏-sS Nn-e _n√p-Iƒ h-∂m-ep-S≥ ]m-km-°p∂- X pw ]- c n- t im- [ - \ - b n¬ sXfn- ™ p. hn- P n- e ≥- k v kn.- s F. ^n-tdm-kv, kn.--]n.--H-am-cm-b \mcm-b-W≥, kp-tc-{μ≥, d-“m≥ F- ∂ n- h ¿- s °m- ∏ w Xr- i q¿ Pn√m {S-j-dn Hm-^n-k¿ {io-Ip-amdpw ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]-s¶-SpØp. kw- ÿ m- \ - Ø v C- X m- Z y- a mbm-Wv {S-j-dn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv sd-bv-Uv \-S-Øp-∂-Xv.-

t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p sd-bvUv.k¿- ° m¿ Po- h - \ - ° m- c p- s S ]n.--F-^v. Xp-I ]n≥-h-en-°m≥ A-Xm-Xv h-Ip-∏p-Iƒ A-\p-h-Zn®m- e pw hy- ‡ - a m- b Im- c - W - a n√m-sX {S-j-dn-bn¬ 20 Zn-h-kw ap-X¬ H-cp-am-kw h-sc ssh-In∏n-°p-∂-Xm-bn I-s≠-Øn. ]n.-U-ªn-bp.-Un-bn¬ \n-∂pw hn-can- ® - h - c p- s S tÃ- ‰ v C≥- j q- d ≥kv Xp- I \¬- I m- \ pw A- I m- c W-am-b Im-e-Xm-a-kw h-cp-Øp∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´p.

]m-e-°m-Sv: πm-®n-a-S sF-IyZm¿-Vy k-an-Xn- hn-]p-e-am-b tbm-Kw 27\v cm-hn-se 11\v ]m-e°m-Sv ]n.-U-_yp.-Un d-Ãv lukn¬ tN-cpw. tIm-e-hn-cp-≤ kwL-S-\-I-fpw hy-‡n-I-fpw tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂pw P-\. I¨-ho-\¿ B-dp-ap-J≥ ]Øn-®n-d A-`y¿-∞n-®p.-

πm-®n-a-S: πm-®n-a-S \-„-]-cn-lmc ss{S-_yq-W¬ _n-√v tI-c-f \n-b-a-k-` ]m-km-°n-b-Xn-s‚ aq-∂mw-hm¿-jn-I-am-b C-∂-se πm-®n-a-S tIm-em-hn-cp-≤ k-a-ck-an-Xn-bpw sF-Iy-Zm¿-Vy kan-Xn-bpw kw-bp-‡-am-bn A-hIm-i kw-c-£-W Zn-\-am-bn BN-cn-®p. k-a-c-]-¥-en¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ k-a-c-k-an-Xn sN-b¿am≥ hn-f-tbm-Sn th-Wp-tKm]m¬ A-[y-£-X h-ln-®p. sFIy-Zm¿-Vy k-an-Xn P-\-d¬ I¨-ho-\¿ B-dp-ap-J≥ ]-Øn®n-d, ap-X-emw-tXm-Sv a-Wn, hn-Pb≥ A-º-e-°m-Sv, i-‡n-th¬, ap-cp-tI-i≥, ]m-∏m-Ωm-ƒ, I-∂nb-Ω, ]m¿-h-Xn A-Ω, ssZ-hmΩ, ap-Øp-e-£v-an, lw-k-thWn, c-Rv-Pn-Øv kw-km-cn-®p. \ncm-lm-c-Øn-en-cp-∂ πm-®n-a-S sF-Iy-Zm¿-Uy k-an-Xn Pn-√m

I¨-ho-\¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n-bpsS B-tcm-Ky-\n-e h-j-fm-b-Xn\m¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp \o-°n. Xp-S¿-∂v tI-c-f a-Zy\n-tcm-[-\ k-an-Xn {]-kn-U‚ v F sI kp¬-Øm≥ \n-cm-lm-cam-cw-`n-®p.

A-]v-t{K-Uv sN-¿pw ]-d-ºn-°p-fw: ]-d-ºn-°p-fw Xq\-I-S-hn-ep-≈ Pn.-]n.-U-ªyp.-Pn.F¬.-]n.-kv-Iqƒ A-]v-t{K-Uv sN-øp-∂-Xp kw-_-‘n-®v sIm√-t¶m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v sI hm-kp-tZ-h-s‚ t\-Xr-XzØn¬ F-kv.-F-kv.-F.-Pn-√m t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ Ir-jv-W-t h-Wn sF.-C.-Un.-kn.-t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ tPm¨, _n.-]n.-H. sI F-kv jo-P, B¿ ]n {io-P, B¿ ]n hn-Zy ]-d-ºn-Ip-fw \n¿Zn-jvT ÿ-ew k-μ¿-in-®p.-


{]mtZ-inIw

25 s^-{_p-h-cn 2014 sNmΔ

]p-kv-X-I NÀ-¨

]cn-]mSn

]m-e-°m-Sv: im-kv-{X-hpw `u-XnI Nn-¥-I-fpw A-]-I-S-I-c-am-hp∂-Xv A-Xv F-Sp-Øp-]-tbm-KnSw k-e-^n \-K¿: a-Xw kp-c°p-tºm-gm-sW-∂pw B-flo-b£-bm-Wv F-∂ {]-ta-b-Øn¬ X-sb k-^-e-am-b co-Xn-bn¬ DG-{]n-en¬ A-º-e-∏m-d-bn¬ \]-tbm-Kn-® F-gp-Øp-Im-c-\m-bnS-°p-∂ a-fi-ew ap-Pm-ln-Zv kcp-∂p ]q-¥m-\-sa-∂pw Nn-‰q¿ KtΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn kwh. tIm-f-Pn-se A-kn. {]-^L-Sn-∏n-°p-∂ {]-Nm-c-W kk¿ tUm. c-hn-N-{μ≥ A-`n-{]mtΩ-f-\w-˛7.-00 b-s∏-´p. k-]-cy km-ln-Xy-th„Hm-ß-√q¿: I-S-∏-d-º-Øv ImZn- I-hn-bpw A-[ym-]-I-\p-am-b hv `-K-h-Xn t£-{X-Øn-se thC F≥ \m-cm-b-W≥ c-Nn-® e-bm-tLm-jw-˛5.-00 ⁄m-\-∏m-\-bp-sS h¿-Ø-am-\Im-e hm-b-\ F-∂ te-J-\ kam-lm-c-sØ-°p-dn-®p-≈ N¿-®bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-I-bm-b-ncp-∂p A-t±-lw. k-]-cy {]-knU‚ v ]-hn-{X≥ Hm-e-t»-cn A]m-e-°m-Sv: _n-Kv-_-km¿ l[y-£-X h-ln-®p. \m-cm-b-W≥ b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ tI{μ-am-°n H-∂mw-h¿-j ]-co-£- k-]-cy km-ln-Xy-th-Zn- I-hn-bpw A-[ym-]-I-\p-am-b C F≥ \m-cm-b-W≥ c-Nn-® ⁄m-\-∏m-\- , c-ho-{μ≥, kp-Pm-X≥ , th-embp-[≥, A-bn-eq¿, tZ-h≥, kbv-°v c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ Hm- bp-sS h¿-Ø-am-\-Im-e hm-b-\ F-∂ te-J-\ k-am-lm-c-sØ-°p-dn-®p-≈ N¿-®-bn¬ Nn-‰q¿ eow cm-Pv kw-km-cn-®p.K-h. tIm-f-Pn-se A-kn. {]^-k¿ c-hn-N-{μ≥ kw-km-cn-°p-∂p ]¨ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ am¿-®v H-∂n-\v Hm]¨ kv-Iqƒ Im¿-Uv k-ln-Xw cmhnse 9.30\v kv-Iq-fn¬ F-Øn lmƒ-Sn°-‰v ssI-∏-t‰-≠-Xm-sW-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.„F-S-Ø-\m-´p-I-c ]-Sn-°-∏m-

Adnbn-¸pIÄ

lmÄ-Sn-¡-äv hn-X-c-Ww

tZ-io-b sk-an-\mÀ amÀ-¨v 9\v

]m-e-°m-Sv: hn-tŒm-dn-b tIm-fPv A-ep-av-\n A-tkm-kn-tb-js‚ hm¿-jn-Im-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn \m-t\m sS-Iv-t\m-fPn-sb-°p-dn-®v am¿-®v 9\v cm-hnse 9\v tZ-io-b sk-an-\m¿ kwL-Sn-∏n-°pw. tUm. in-h-Ipam¿, tUm. Ir-jv-W-{]-km-Zv, tUm. A-\-¥-cm-a≥, tUm. Ppss\-Zv _p-jv-cn, A≥-h¿ km-ZØv ¢m-sk-Sp-°pw. tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \m-t\m sSIv-t\m-f-Pn A‚ v A-πn-t°j≥-kv F-∂ hn-j-b-Øn¬ D]-\ym-k a¬-k-c-hpw \-S-Øpw. ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂-h¿ c-N-\-Iƒ sk-{I-´-dn, K-h. hntŒm-dn-b tIm-f-Pv ^n-kn-Iv-kv A-ep-av-\n A-tkm-kn-tb-j≥, 15/3 A-`n-\-hv \-K¿, ]-d-Ip-∂w, ]m-e-°m-Sv F-∂ hn-em-kØn¬ am¿-®v 5\p ap-ºv e-`n-°Ø-°-h-Æw A-b-°-Ww. Ip-SqX¬ hn-h-c-߃°v 9447124354.-

{I-jÀ-þ Izm-dn k-a-cw ]n³-h-en-¨p ]m-e-°m-Sv: {I-j¿ Izm-dn kwbp-‡ k-a-c k-an-Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ 17 ap-X¬ kw-ÿm\-Øv \-S-∂p-h-∂n-cp-∂ {I-j¿ Izm-dn k-a-cw h-Ip-∏v a-{¥n-am-cpam-bn \-S-Øn-b N¿-®-bp-sS ASn-ÿm-\-Øn¬ ]n≥-h-en-®-Xmbn {I-j¿ Izm-dn kw-bp-‡ k-ac k-an-Xn t\-Xm-°-fm-b F sI \m-cm-b-W≥, tXm-∏n¬ kpsse-am≥, tP-°-_v _m-cn, ap-cpI≥-Ip-´n, im-¥-Ip-am-c≥, sI Sn l-cn-Zm-kv, sI B¿ tKm-]n-\mYv F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p.

Nn-‰q¿: km-º-Øn-I-am-bn ]n∂m-°w \n¬-°p-∂ ap-gp-h≥ hn[-h-Iƒ-°pw _n.-]n.-F¬. Im¿Uv \¬-Ip-∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn°-W-sa-∂ \n¿-t±-iw ap-Jy-a{¥n-°v k-a¿-∏n-®n-´p-s≠-∂v sI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.-F. ]-d™p. C-Xv D-S-s\ bm-Ym¿-∞y-amhp-sa-∂v {]-Xo-£n-°p-∂-Xmbpw Fw.-F¬.-F. ]-d-™p. 1000 Zn-\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn Nn-‰q-cn¬ \-S-∂ hn-I-k-\ sk-an\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bncp-∂p Fw.-F¬.-F. hn-I-k-\w km-aq-ln-I hn-πh-am-bn Xm-tg-Ø-´n¬ ]q¿-Æ-ambpw F-Øn-b-Xm-bpw Fw.-F¬.-

bw C-t∏mƒ A-sXm-cp hn-j-b-a√. kv-{Xo-Iƒ-°v F-√m ta-J-ebn-epw ]-cn-K-W-\ \¬-In-b-Xv aqew Ip-Spw-_-ß-fn¬ km-º-ØnI-sa-®-ap-≠m-bn. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn sIm-≠v \-s√m-cp hn-`mKw B-fp-Iƒ-°v Kp-Ww In-´n-bn´p-≠v. h-cpw h¿-j-ß-fn¬ km[m-c-W-°m¿-°v Iq-Sp-X¬ sa-®s∏-´ B-\p-Iq-ey-߃ \¬-In k¿-°m¿ ap-t∂m-´p t]m-hp-sabp.]n.-F. k¿°m-cns‚ 1000 Zn-\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn ∂v Fw.-F¬.-F. ]-d-™p. Nn-‰q-cn¬ \-S-∂ hn-I-k-\ sk-an-\m¿ Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ HmsI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ^nkv, Ip-Spw-_-{io, a-lm-flm F. A-h-Im-i-s∏-´p. H-cp Im-e- {Xo-I-sf I-s≠-Øp-∂-Xn-\v s]- Ã-Un sk‚¿ F-∂n-h-cp-sS kØv ap-\n-kn-∏¬ Xn-c-s™-Sp-∏p- Sm-∏m-Sv s]-´ Im-cyw Fw.-F¬.- l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-]mI-fn¬ a-¬k-cn-°p-∂-Xn-\v kv- F. A-\p-kv-a-cn-®p. A-tX-k-a- Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv. s\-lv-dp I-

hn-Zym-`ym-k k-lm-bw: kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lsa¶v

a-Æm¿-°m-Sv: Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ \-bn°p-∂ P-\-]-£-bm-{X-bv-°v kzo-I-c-Ww \¬-Ip-∂-Xn-t\m-S\p-_-‘n-®v `m-c-Xo-b Z-fn-Xv tIm¨-{K-kv a-Æm¿-°m-Sv tªm°v I-Ωn-‰n- \-K-c-Øn¬ hn-fw-_c-Pm-Y \-S-Øn. tªm-°v {]-kn-U‚ v B¿ aWn, `m-c-hm-ln-I-fm-b kn thep, ]n A-∏p, ]n Ip-™n-cm-a≥, ]n ap-Øp, Fw Ip-´-∏≥, Sn ]n kp-{_-“-Wy≥, A-Ωn-Wn So®¿, F-kv cm-a≥-Ip-´n t\-Xr-Xzw \¬-In.-

]-co-£m ]-cn-io-e-\w ]m-e-°m-Sv: k¿-th ^o¬-Uv Ãm-^v Hm¿-K-ss\-tk-j-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ k¿-th h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿-°m-bn h-Ip-∏v- X-e ]-co-£m ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn∏n-®p. kw-ÿm-\ ssh-kv sN-b¿am≥ F≥ A-\n¬-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. N-{μ-ti-Jc≥, {]o-Pn, j¨-ap-J-Zm-kv, Pn ap-Øp, l-Pm-kv kw-km-cn-®p.-

Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ Nn-‰q¿-˛-X-Ø-aw-K-ew ap-\nkn-∏¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ F jo-_ A-[y-£-X h-ln-®p.-""hnI-k-\w ]p-Xn-b Im-gv-N-∏m-SpIƒ''F-∂ hn-j-b-Øn¬ Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v Iymw]-kv ^m-°¬-‰n l-cn-Ip-am¿ {]`m-j-Ww \-S-Øn. ]n sI \m-cmb-W≥ B-ap-J-{]-`m-j-Ww \-SØn. ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sNb¿-am≥ F F¬ i-¶-c-tat\m≥, Iu¨-kn-e¿-am-cm-b sI hn-P-b-Ip-am-cn, A-\n-X, Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ kn A-ø-∏≥, Iu¨-kn-e¿ ]n kp-μ-tc-i≥ kw-km-cn-®p.-

] s{]m-^-j-\¬ tIm-gv-kp-Iƒ°v D-≈-X-S-°w l-b¿-sk-°≠-dn-X-ew _n-cp-Zw Xp-S-ßn apgp-h≥ taJ-e-bv-°pw G-Io-I-cn®v hm¿-jn-I h-cp-am-\ ]-cn-[n Hcp e-£w cq-]-bm-°n-b \-S-]-Sn A-`n-\-μ-\m¿-l-am-Wv. C-Xp-aq-ew hn-Zym-[-\w k¿h-[-\m¬ {]-[m-\w F-∂ B-]vX-hm-Iy-Øn-\pw `-c-W-L-S-\ A-\p-im-kn-°p-∂ F-√m-h¿°pw hn-Zym-`ym-kw F-∂ au-enI B-h-iy-Øn-\pw {]-[m-\yw h¿- [ n- ® n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ pw A-t±-lw ]-d-™p.-

hv-ÿ-bm-Wv. D-]-t`m-‡m-°-sf ]-e \n-e-bv-°pw Kym-kv G-P≥kn-Iƒ h-©n-°p-I-bm-Wv. t^m¨ sN-bv-Xm¬ ]-e-t∏mgpw Kym-kv _p-°nMn-\v F-Sp°m-dn-√. _p-°v sN-bv-Xm¬ Xs∂ ]-e-t∏m-gpw Kym-kv k-a-bØv hn-X-c-Ww \-S-°p-∂n-√. C°m-c-W-ß-ƒ I-W-°n-se-SpØv Kym-kv G-P≥-kn-Iƒ-s°Xn-tc \-S-]-Sn-Iƒ i-‡-am-°W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iys∏-´p.

t\-j≥ s{S-bn-\nMv sk‚¿ {]n≥-kn-∏¬ tUm. ]n Fw A–p¬ d-lvam≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tIm-f-Pv {]-kn-U‚ v F sk-bv-Xv Xm-Pp-Zo≥ A-[y-£\m-bn-cp-∂p. tPm-bn‚ v sk-{I-´dn Sn Fw \-ko¿ lp-ssk≥, {]n≥-kn-∏¬ t{]-a tkm-a≥, sI F≥ hn-P-b-N-{μ-Im-c-Wh¿, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v F-kv kzm-an-\m-Y≥, hn B-Xn-c, l-cnX I-em-[-c≥, F sj-co-^v kwkm-cn-®p. ]T-\-cw-K-Øv an-I-hv sX-fn-bn-®-h-sc-bpw I-tem¬-k]m-e-°m-Sv: Fw.-C.-F-k.v h-\n- h hn-P-bn-I-sf-bpw ]p-c-kv-ImXm-tIm-f-Pv hm¿-jn-Im-tLm-j cw \¬-In B-Z-cn-®p. Xp-S¿-∂v ]-cn-]m-Sn K-h. {]o F-Iv-km-an- hn-Zym¿-Yn-\n-I-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw A-c-tß-dn.-

hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p

Npcp¡¯nÂ

sh-Sn-a-cp-¶v sse-k³-kv Hm-^nkpw tKm-Uu-Wpw ]-cn-tim-[n-¡-W-w

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se sh-Sn-a-cp-∂v sse-k≥-kv Hm-^n-kpw tKm-Uu-Wpw ]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂v \m-j-\-en-kv-‰v bq-Øv tIm¨-{K-kv(F≥.-ssh.-kn) Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Zn-h-k-hpw ]p-d-Øv t]mhp-∂ sh-Sn-a-cp-∂n-s‚ I-W-°v In´m≥ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bm¬ am{X-ta A-]-I-S-߃ H-gn-hm-°m≥ km-[n-°p-sh-∂v ap-Jy-a{¥n-°pw I-e-Œ¿-°pw \¬-In-b \n-th-Z-\-Øn¬ Pn-√m {]kn-U‚ v sj-\n¬ a-μn-cm-Sv, sk-{I-´-dn ]n F A-j-d-^v F∂n-h¿ B-h-iy-s∏-´p.-

Su¬ \-ho-I-c-W-¯n-\v aq-¶p tIm-Sn; {]hr¯n D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

sN¿-∏p-f-t»-cn: Su¨ \-ho-I-c-W-Øn-\m-bn sI F-kv keo-J Fw.-F¬-.-F-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂pw A-\p-h-Zn-® aq-∂p tIm-Sn cq-]-bp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Øn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w C∂v ssh-Io-´v A-©p-a-Wn-°v sN¿-∏p-f-t»-cn _kv -kv‰m≥Uv ]-cn-k-c-Øv \-S-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v sI kp-tc-jn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ sI F-kv k-eo-J Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

Hm-t«m ss{U-hÀ-¡v aÀ-±-\w

Nn-‰q-¿: Hm-t´m ss{U-h¿-°v a¿-±-\-ta-‰-Xm-bn ]-cm-Xn. h-S-I-c∏-Xn ]-©m-b-Øn-se tIm-gn-∏m-d Hm-t´m kv-‰m≥Un-se ss{U-h-dm-b ]uƒ (37) \m-Wv k-hm-cn-°n-sS a¿-±-\-ta-‰-Xv. F-en-∏m-d-bv-°v k-hm-cn t]m-hp-∂-Xn-\n-sS tlm¨ ap-g-°nb-Xn-s‚ t]-cn¬ ^n-en-Iv-kv F-∂-bmƒ A-k-`yw sNm-cn™v a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-bmƒ-s°-Xn-tc sIm-gn-™mºm-d t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. kw-`-h-sØ XpS¿-∂v Hm-t´m Sm-Iv-kn sSw-t]m ss{U-th-gv-kv bq-\n-b≥ (kn.sF.-Sn.-bp) Hm-t´m ss{U-h¿-s°-Xntc ssI-tb-‰w \-S-Øn-bh¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p.-

\≥ am-kv-‰¿, sI B¿ ap-c-fn, F hn h-’ So-®¿, sI ]n h¬k kw-km-cn-®p.

{]-Nm-cW - k-t½-f\ - w F-SØ - \ - m-´p-Ic - : a-Xw kp-c£ - bm-Wv F-∂ {]-ta-b-Øn¬ G{]n-en¬ A-º-e-∏m-d-bn¬ \-S°p-∂ a-fi-ew ap-Pm-ln-Zv ktΩ-f\ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn kw-LSn-∏n-°p-∂ {]-Nm-c-W k-tΩ-f\w C-∂v ssh-Io-´v 7 \v ]-Sn-°∏ - mSw k-e^ - n \-Kd - n¬ \-S° - pw. aue-hn ^n-tdm-kv ap-dn-b° - Æ - n D¬- I-√n-¶¬-∏m-Sw K-h. ssl-kv-Iq-fn-\v A-\p-h-Zn-® Iw]yq-´-dp-I-fp-sSbpw Lm-S\ - w sN-øpw. im-^n kz-_m- k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-°p-∂ F hn h¬k So-®¿-°p-≈ bm-{X-b-b-∏v ln {]-`m-jW - w \n¿-hl - n-°pw.- k-tΩ-f-\-Øns‚bpw DZvLm-S\w ]n sI _n-Pp Fw.-]n. \n¿h-ln°p-∂p

]mÀ-«n ]-cn-]m-Sn-bn ]s¦-Sp¯ sXmgn--ep-d¸v sXm-gn-em-fn-IfpsS th-X-\w XSªp

hn-fw-_-c Pm-Y \-S-¯n

]m-e-°m-Sv: Kym-kv G-P≥-kn-Ifp-sS A-\n-›n-X-Im-e ]-Wn-ap-S°n-s\ \n-tcm-[n-°-W-sa-∂v tI-c-f D-]-t`m-‡r B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ P-\-d¬ I¨-ho\¿ F sI kp¬-Øm≥ _-‘s∏-´-h¿-°v \¬-In-b \n-th-Z-\Øn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p. cm-Py-Øv {Km-a-{]-tZ-i-ßfn¬-t]m-epw A-Sp-∏p I-Øn-°p∂-Xv `q-cn-`m-Kw Ip-Spw-_-ß-fpw Kym-kv D-]-tbm-Kn-®m-Wv. B¿.kn.-kn . ho-Sp-I-fn¬ ]p-I ]-S¿∂n-´m-sW-¶n-epw I-cn-]n-Sn-®n-´msW-¶n¬ t]m-epw hn-d-sIm Cu¿-®-s∏m-Sn-tbm D-]-tbm-Kn-®v `-£-Ww ]m-Iw sN-øm-sa-∂v h®m¬ A-Xpw In-´m-\n-√m-Ø A-

Iw]yq-«-À D-Zv-Lm-S-\-hpw bm-{X-b-b-¸v k-t½-f-\-hpw

{]-Jym-]-\ k-t½-f-\w k-am-]n-¨p

sk-an-\mÀ \-S-¯n ]-m-e-°m-Sv: tI-c-f ]m-c-º-cy \m-´p-ssh-Zy kw-L-Øn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w Pn-√m km-aq-lnI t£-a Hm-^nk¿ B¿ ar-Xyp-RvP-b-\pw \m-´p-ssh-Zy sk-an\m¿ kz-c-e-b sk-{I-´-dn Sn B¿ A-P-b-\pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v am∂m-¿- Pn cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. i-¶-c≥-\m-b¿, _m-_p-ssh-Zy¿, cm-Pp-tPm-k^v, \n-jn-Im-¥v, cm-[m-Ir-jvW≥, _-l-dp-Zo≥, am-Xyq-kv, hnP-b≥, km-Øn, kw-km-cn-®p.

t]m-en-kv kv-tä-j³ amÀ-¨v \-S-¯n

sIm-√-t¶m-Sv: \n-e-ºq¿ sIm-e-]m-X-I-Øn-\p C-c-bm-b cm-[bp-sS Ip-‰-hm-fn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I, sIm-e-]m-X-I-Øn-s‚ \nP-ÿn-Xn I-s≠-Øp-I XpS-ßnb B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v AJn-te-¥y a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ sIm-√-t¶m-Sv t]m-enkv kv-t‰-j-\n-te-°v am¿-®v \-S-Øn. tªm-°v Hm-^nkv ]-cnk-c-Øv \n-∂pw Xp-S-ßn-b {]-I-S-\w Su-Wn¬ kn.-]n.-Fw. G-cn-bm sk-{I-´-dn sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-lnfm A-tkm-kn-tb-j≥ G-cn-bm sk-{I-´-dn e-Xm ]-c-ta-izc≥, {]-kn-U‚ v k-Xn D-Æn, km-bn-cm-[, cm-[m-]-g-Wn-a-e kw-km-cn-®p.-

ao-¦-c Ip-Sn-sh-Å ]²Xn \n-e-¨p; ho-«-½-amÀ B-i-¦-bn sIm-√-t¶m-Sv: ap-X-ea-S, sIm-√t¶m-Sv, F-e-h-t©-cn, h-S-h-∂q¿ ]-©m-b-Øp-Iƒ-°p-≈ ao-¶-c Umw Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn \n-e®p. tam-t´m¿ X-I-cm-dm-b-Xn\m¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-sX \m-emw Zn-h-kw ]n-∂n-Sp-I-bmWv. I-Sp-Ø th-\-epw h¿-[n-®tXm-sS k-ao-] In-W-dp-I-fn¬ t]m-epw ip-≤-P-ew C-√m-Ø-Xv ho-´-Ω-am-sc B-i-¶-bn-em-°n-

bn-´p-≠v. c-≠p-am-kw ap-ºv ao-¶-c IpSn-sh-≈w ]-ºv lu-kn-se ^q-´v hmƒ-hv X-I-cm-dn-em-b-Xpw aq-ew c-≠p Zn-h-kw sh-≈w C-√m-Xmbn. ap≥-am-k-ß-fn¬ tam-t´m¿ I-Øn-t∏m-b-Xp aq-ew Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-Ww X-S- -s∏-´p. C-S°n-sS-bp-≈ tam-t´m-dn-s‚ X-Icm¿ Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-sX D]-t`m-‡m-°ƒ-°v _p-≤n-ap-´v

kr-„n-°p-I-bm-Wv. F-∂m¬ ]-ºv lu-kn-se A-Sn-°-Sn-bp-≠m-hp-∂ X-I-cm-dv kz-Im-cy sh-≈w hn-X-c-Ww sNøp-∂-h¿-°v em-`w D-≠m-°p-∂Xn-\p-th-≠n-bm-sW-∂pw \m-´pIm¿ B-tcm-]n-°p-∂p. samt´m¿ X-I-cm¿ D-S≥ ]-cn-l-cn-®v Ip-Sn-sh-≈w F-Øn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂mWv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.-

kn hn _m-e-N-{μ≥ \-bn-® am¿®n-\v kzo-I-c-W tI-{μ-am-b ta´p-]m-f-b-Øn¬ ]-s¶-Sp-∏n°m≥ sIm-≠p-t]m-b-h¿-°mWv th-X-\w \¬-tI-s≠-∂v ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ Xo-cp-am\n-®-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Ifp-sS ]-©m-b-Øv-X-e tbm-K-amsW-∂v sX-‰n-≤-cn-∏n-®m-Wv ]-´-

t©-cn ]-©m-b-Øn-se Imhn¬-Ip-fw, X-cn-ip-ap-°v, ta-´p°-S, I-cn-∏m-en, am-sßm-Sv F∂n-hn-S-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Isf ]m¿-´n ]-c-n-]m-Sn-bn¬ ]-s¶Sp-∏n-®Xv. kw-`-h-tØ-Øp-S¿∂v ]-´-t©-cn ]-©m-b-Øv kn.]n.-Fw. tem-°¬ sk-{I-´-dn B¿ in-h-{]-Im-iv \¬-In-b ]cm-Xn-bn-em-Wv \-S-]-Sn.-

h-S-h-¶qÀ ]-©m-b-¯v _-P-äv ]m-km-¡n

ASn-Øm\ kuIcy hnI-k-\-¯n\v Du¶Â \ÂIn h-Ã-¸p-g {Km-a-¸-©m-b-¯v _-P-äv

sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h-∂q¿ {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ \-S-∏v km-ºØn-I h¿-j-tØ-°p-≈ _-P-‰v ]m-km-°n. `-h-\ \n¿am-Ww, Ip-Sn-sh-≈w, Im¿-jn-I ta-J-e F-∂n-h-bv-°m-Wv ap≥-K-W-\ \¬-In-b _-P-‰m-Wv ]m-km-°nb-Xv. 9, 32, 85, 200 cq-] h-c-hpw 8, 45, 22, 200 Nn-e-hpw 8763000 cq-] \o-°n-bn-cn-∏pw {]-Xo-£n-°p∂ _-P-‰m-Wv ssh-kv {]-knU‚ v B¿ _n-‘y A-h-X-cn-∏n®-Xv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F-kv k-°o¿ lp-ssk≥ A-[y-£-X h-l-n-®p. Fw kn-dmPp-Zo≥, cm-Po-hv kw-km-cn-®p.-

3

Kym-kv G-P³-kn-I-fp-sS A-\n-Ýn-X-Im-e ]-Wn-ap-S-¡v \n-tcm-[n-¡-Ww

hn[-h-IÄ¡v _n.-]n.-FÂ. ImÀ-Uv ]cn-K-Wn-¡Ww: Fw.FÂ.-F.

]m-e-°m-Sv: I-√n-¶¬-∏m-Sw K-h. ssl-kv-Iq-fn-\v Fw.]n-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw A-\p-h-Zn-® I-w]yq-´-dpI-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw k¿-hokn¬ \n-∂pw hn-c-an-°p-∂ F hn h-¬k So-®¿-°p-≈ bm-{X-bb-∏v k-tΩ-f-\-hpw ]n sI _nPp Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. I-Æ-{º ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v c-a-Wn hn-P-b≥ A-[y-£X- hln®p. Nm-an-b¿, Ir-jvW≥-Ip-´n, _n-μp sd-Pn, ]n Fw tam-l-\≥, sI hn Aw-_p-Pw, F-S-Ø-\m-´p-I-c : "a-Xw kp-c- kn sI \m-cm-b-W≥, tam-l£-bm-W'v F-∂ {]-ta-b-Øn¬ G-{]n-en¬-A-º-e-∏m-d-bn¬ \S-°p-∂ a-fi-ew ap-Pm-ln-Zv ktΩ-f-\-Øn-s‚ {]-Jym-]-\ ktΩ-f-\w tIm-´-∏-≈ k-e-^n \K-dn¬ k-am-]n-®p. sF.-F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn sI A-iv-d-^v {]-Jym-]-\ k-tΩf-\w DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.- Nn-‰q¿: sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn F≥.-Fw. a-fi-ew {]-kn-U‚ v tPm-en-°n-sS tIm¨-{K n-s‚ lw-k am-S-t»-cn A-[y-£-X h- ]m¿-´n ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Spln-®p. Fw.-F-kv.-Fw. ap≥ kw- Ø sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v th-Xÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Xm- \w \¬-In-s√-∂pw sXm-gn-em-fnPp-±o≥ kz-em-ln ap-Jy {]-`m-j- I-sf tPm-en-°n-sS t]m-hm≥ Ww \-S-Øn. sF.-F-kv.-Fw. k-lm-bn-® am-‰p-am-sc X¬kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn d-io-Zv ÿm-\-Øp \o-°w sN-øm-\pw sIm-S-°m-´v, ap-l-Ω-Zv A≥-h¿, Xo-cp-am-\w. jm-Pn kz-em-ln kw-km-cn-®p. 22\v Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v

]m-e-°m-Sv: k-ap-Zm-b hy-Xymk-an-√m-sX km-º-Øn-I-am-bn ]n∂m-°w \n¬-°p-∂ ap-gp-h≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw hn-Zym-`ymk [-\-k-lm-bw \¬-I-W-sa∂ Ip-am-c-]n-≈ I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-® D-Ω≥-Nm≠n k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\sØ ap-kvenw Fw-tπm-bo-kv Iƒ-®-d¬ A-tkm-kn-tb-j≥ (sa-°) Pn-√m {]-kn-U‚ v F sI kp¬-Øm≥ kzm-K-Xw sNbv-Xp. 2001 ¬ \n-›-bn-® hm¿-jn-I h-cp-am-\-]-cn-[n-bm-b 42,000 cq-

kozhikode/pkd

]-´m-ºn: ASn-ÿm\ kuIcy hnI-k-\-Øn\v {]m-[m-\yw \ ¬-In h-√-∏p-g {Km-a∏-©m-b-Øv _-P-‰v A-h-X-cn-∏n-®p. 8,03, 50, 000 cq-] h-c-hpw 8,42,00,000 cq-] sN-e-hpw {]-Xo-£n-°p-∂p. h-√-∏p-g {Km-a∏©m-b-Øns‚ _-P-‰v 2014˛15 h¿-j-sØ sN-e-hn-\-Øn¬ {]-Xo-£n-°p∂-Xv ]-©m-b-Øv Hm-^nkv Iw tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kv sI-´n-Sw

2,34,00,000 cq-]-bpw km-aq-lnI kp-c-£n-X-Xz-hpw t£-a-Øn\pw 1,60,59,000 cq-]-bpw sXm-gnep-d-∏v ]-≤-Xn-°m-bn 1,20,00,000 cq-]-bpw `-h-\ \n¿-am-Ww 1,00,00,000 cq-]-bpw, tdm-Up-Iƒ ]m-e-߃ 80,00,000 cq-]-bpw a-‰p {Km-a-hn-I-k-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ°m-bn 64,00,000 cq-]-bpw ip-≤-Pe hn-X-c-Ww, ip-No-I-c-W {]h¿-Ø-\w 25,10,000 cq-]-bpw

s]m-Xp-hn-Zym-`ym-kw 13,00,000 cq]-bpw, ssh-Zy-k-lm-b-hpw s]mXp-P-\m-tcm-Kyw, A-tem-∏-Xn, B-bp¿-th-Zw, tlm-an-tbm-∏-Xn F-∂n-h-b-°v 12,40,000 cq-]-bpw, [m-\y-hn-f-Iƒ, ar-K-kw-c-£Ww 18,70,000 cq-]-bpw t]m-j-Imlm-c hn-X-c-W-Øn-\m-bn 17,25,000 cq-]-bpw, E-W-io¿-j IW-°v 14,06,000 cq-]-bpw D-¬∏m-Z\ ta-J-e-°m-bn 10,00,000 cq-]-

bpw ssh-Zyp-Xn 6,50,000 cq-]-bpw, ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-I-h¿-Kw a-‰p ]n∂m-° hn-`m-K-߃-°m-bn 4,00,000 cq-]-bpw {]-Ir-Xn-t£m`w aq-e-ap-f-f Zp-cn-Xm-izm-Øn-\mbn 6,00,000 cq-]-bpw [-\-Im-cy ÿm-]-\-ß-fn-te-°v hm-bv-] Xncn-®-S-hn-\m-bn 1,30,000 cq-]-bpw Im-bn-I-hn-t\m-Z-hpw bp-h-P-\ tk-h-\-ß-fpw I-e-bpw kw-kvIm-c-hpw 1,00,000 cq-]-bpw Hm-^n-

kv sI-´n-Sw A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ 50,000 cq-]-bpw C-Xn¬ Dƒ-s∏-Sp∂p. 2014-˛-15 hm¿-jn-I _-P-‰v h-√∏p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI A-_v-Zp¬ d-lv-am-s‚ A-[y-£-X-bn¬ [-\-Im-cy Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk-Wpw ]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚p-am-b C a-dn-b-bm-Wv Ah-X-cn-∏n-®-Xv.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-02-25  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-02-25