Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

koZhiKODE/PKD

Sn ap-c-fn-sb B-Z-cn-¨p

sa-ä \m-S-tIm-Âk-hw: kv-IqÄ Hm-^v {Um-a hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS \m-S-Iw Xn-c-sª-Sp-¯p

Xr-iq¿: C-¥y-bn-se G-‰-hpw {]-i-kv-X-am-b \m-S-I a-¬k-cß-fn¬ H-∂m-b a-lo-{μ F-Ivk-e≥-kv C≥ Xo-tb-‰-dn-te-°v (sa-‰) Xr-»q¿ kv-Iqƒ Hm-^v {Um-a-bn-se hn-Zym¿-Yn-°q-´m-bva-bp-sS \m-S-I-am-b sam-a‚ v PÃv _n-t^m¿ sU-Øv Xncs™-Sp-°-s∏-´p. 289 F≥-{Sn-Ifn¬\n-∂v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ F-´p \m-S-I-ß-fn¬ H-∂m-WnXv. C-Xm-Zy-am-bm-Wv hn-Zym¿-YnIƒ H-cp-°n-b H-cp \m-S-Iw Cu th-Zn-bn-te-°v Xn-c-s™-Sp-°s∏-Sp-∂-Xv. kv-Iqƒ Hm-^v {Um-abn-se Fw.Sn.F. hn-Zym¿-Yn enPp Ir-jv-W kw-hn-[m-\w sN-bvX \m-S-Iw am¿-®v B-dn-\v \yqU¬-ln-bn-se en-‰n¬ Xntb-‰¿ {Kq-∏v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ a¬k -c-Øn-\n-d-ßpw. B-dv hn-`mK-ß-fn-em-Wv C-h¿-°v t\m-ant\-j≥ - an-I-® \m-S-Iw, an-I-® kw-hn-[m-b-I≥, an-I-® c-N-\, an-I-® Un-ssk-\¿, an-I-® \S≥, an-I-® Zo-]-hn-Xm-\w. kwhn-[m-b-I-\pw c-N-bn-Xm-hp-am-b en-Pp Ir-jv-W-bv-°v In-´n-b-Xv \m-ev t\m-an-t\-j≥ - an-I-® \mS-Iw, an-I-® kw-hn-[m-b-I≥, anI-® c-N-\, an-I-® Un-ssk-\¿. kw-hn-[m-b-I≥ en-Pp-hpw \-S≥ a-t\m-Ppw Zo-]-hn-Xm-\w H-cp-°nb c-Rv-Pn-Xv ]-Wn-°-t»-cn-bpw kv-Iqƒ Hm-^v {Um-a-bn-se Fw.Sn.F. hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv. A-Zr-iy I-Ym-]m-{X-sØ A-hX-cn-∏n-°p-∂ i-c¨ tam-l≥ _n.Sn.F. hn-Zym¿-Yn. s{]m-U£≥ tIm˛-Hm-Un-t\-‰¿ A-e\pw C-h-cp-sS k-l-]mTn Xs∂. Km-\-c-N-\ G-ß-≠n-bq¿ N-{μ-ti-J-c-\pw kw-Ko-X kwhn-[m-\w _n-Pn-_m-epw i-–kw-hn-[m-\w A-P-b≥ A-Sm-´pw B-Wv H-cp-°n-b-Xv.

Pn-Ãm -kw-K-a-hpw sa-w_À-jn-¸v hn-X-c-W-hpw 22\v

Xr-iq¿: Hmƒ tI-c-f t^m¿-a¿ ]-©m-b-Øv saw-t_-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m-kw-K-ahpw sa-w_¿-jn-∏v hn-X-c-W-hpw 22\v a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. ap-≠-t»cn-lm-fn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ ]n kn Nm-t°m Fw.]n. saw_¿-jn-∏v hn-X-c-tWm-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ P-\-d¬ sk{I-´-dn kn hn Ip-cym-t°m-kv, Pn-√m {]-kn-U‚ v I-cnw ]-∂nØ-Sw, sI kn kp-{_-“-Wy≥, hn F-kv {]n≥-kv, hn Sn B≥-dWn ]-s¶-Sp-Øp.

ss_-¡p-IÄ I-¯n-¨- kw-`-hw: c-−p-t]-À A-d-ÌnÂ

A-Jn-e tI-c-f F-gp-Ø-—≥ k-am-P-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Nn-{X-Im-c≥ Sn ap-c-fn-sb km-ln-Xy A-°m-Z-an sk-{I-´-dn B¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ lm-c-a-Wn-bn-°p-∂p

Izm-dn k-a-cw: \nÀ-am-Wta-J-e kv-Xw-`n¨p ]-m-e-°m-Sv: A-Sn-ÿm-\ \n¿-amW h-kvX - p-hm-b I-cn-¶¬ D¬-∏∂-߃ \n¿-an-°p-∂ Izm-dn ˛ {Ij¿ hy-hk - m-bn-Iƒ 17 ap-X¬ \S-Øp-∂ A-\n-›n-XI - m-e k-ac - w aq-ew Pn-√b - n-se \n¿-am-W ta-Je kvX - w-`\ - Ø - n¬. I-gn-™ km-º-Øn-I h¿jw Pn-tbm-f-Pn tdm-b¬-‰n-bmbn I-cn-¶√ - n¬ \n-∂pw k¿-°mdn-\v ]m-e° - m-Sv Pn-√b - n¬ \n-∂v c-≠p tIm-Sn-bn-e[ - n-Iw cq-] ]ncn-™p In-´n-b-t∏mƒ Cu kmº-Øn-I-h¿-jw Pn-tbm-f-Pn s]¿-an-‰p-Iƒ A-\p-hZ - n-°m-ØXp-aq-ew tdm-b¬-‰n C-\Ø - n¬ k¿-°m-cn-\v H-cp tIm-Sn-bn¬ ]cw cq-]-bp-sS Ip-d-hv Pn-√-bn¬\n-∂p-am-{Xw D-≠m-bn-´p-≠v. Ign-™ km-ºØ - n-Ih - ¿-jw ]m-e-

°m-Sv Pn-√b - n¬ D¬-∏m-Zn-∏n-® ]{¥-≠v e-£-Øn F¨-]-sØm∂m-bn-c-Øn C-cp-∂q-‰n A-º-Xv S¨ I-cn-¶¬ D¬-∏∂-߃ ( A©v S¨ ho-Xa - p-≈ 2,56,250 temUv) ¬ \n-∂v C-cp-]Ø - © - v e-£Øn A-dp-]Ø - n-c≠ - m-bn-cØ - n¬]-cw sXm-gn¬ Zn-\ß - f - n-eq-sS 128 tIm-Snbp-sS a-Wn k¿-°p-tej≥ ]m-e° - m-Sv Pn-√b - n¬ D-≠m°n-b ta-Je - b - m-Wv kvX - w-`n-®n-cn°p-∂X - v. ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-`-bp-sS Cu h¿-js - Ø _-P‰ - v 144 tIm-Sn cq-]-bp-tS-Xm-Wv. C-Xn¬ \n-∂pX-s∂ Cu ta-Je - b - p-sS {]m-[m\yw a-\- n-em-°m-hp-∂-Xm-Wv. I-gn-™-h¿-jw hn¬-∏-\ \n-IpXn C-\-Øn-epw, h¿-Iv-kv tIm¨-{Sm-Iv \n-Ip-Xn C-\-Øn-

Xr-iq¿: kn.]n.Fw t\-Xm-hv ]n B¿ cm-P-s‚ \n-cym-W-Øn¬ kn-.]n-.sF. tZ-io-b F-Iv-kn.Aw-K-am-b sI C C-kv-a-bn-epw kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kam-b sI ]n cm-tP-{μ-\pw A-\ptim-Nn-®p. k¿-ho-kv kw-L-S\m t\-Xm-hm-bn-cp-∂ ]n B¿ cm-P≥ A-gn-a-Xn-bp-sS I-d-]p-cfm-Ø D-tZym-K-ÿ-\m-bn-cp-∂psh-∂v sI C C-kv-a-bn¬ A-\pkv-a-cn-®p. Xm≥ d-h-\yp a-{¥n-bm-bn-cns° ]-e-t∏m-gpw A-Sp-Øn-S-]-gpIn-bn-´p-≠v. cm-Py-k-`-bn¬ At±-l-tØm-sSm-∏w k-Xy-{]-Xn-

Rv-P-sN-øm≥ A-h-k-c-ap-≠mbn. ap-gp-h≥ k-a-bw ]-s¶-Sp-°m\pw tNm-Zyw tNm-Zn-°m-\pw N¿®-I-fn¬ C-S-s]-Sm-\pw {]-tXyIw {i-≤n-® cm-P≥ \-√ ]m¿-esa-t‚-dn-b-\m-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-tbm-Sv h-f-sc-tb-sd {]-Xn-_-≤-X-bp-≈ t\-Xm-hm-bncp-∂p-˛-sI C ]-d-™p. C-S-Xp-]£ {]-ÿm-\-Øn-\v Pn-√-bn¬ I-cp-tØ-In-b t\-Xm-hm-bn-cp∂p ]n B¿ cm-P-s\-∂v sI ]n cm-tP-{μ-\pw A-\p-kv-a-cn-®p. Xr-io¿: tZ-im-`n-am-\n ap≥ amt\-P-dpw cm-Py-k-`m Aw-K-hp-ambn-cp-∂ ]n B¿ cm-P-s‚ \n-cym-

\m-Yv, a-cp-I≥-Ip-´n A-dn-bn-®p. H-cp e-£-Øn-e-[n-Iw sXm-gnem-fn-I-fp-sS sXm-gn¬ \-„-amWv sXm-gn¬ k-ac - w aq-ew kw-`hn-®n-cn-°p-∂X - v.

Zp-B k-t½-f-\-w F-cp-a-s∏-´n: Nn-d-a-s\-ßm-Sv s\√n-°p-∂v sh-kv-‰v \p-kv-d-Øp¬ C-kv-emw A-\m-Y A-K-Xn a-μn-cØn¬ \p-kv-d-Øv hm¿-jn-I-hpw Zp-B k-tΩ-f-\-hpw 22\v Xp-Sßpw. 22\v cm-hn-se Fw Fw A-_q_-°¿ ]-Xm-I D-b¿-Øpw. A_v-Zp¬ h-lm-_v k-Jm-^n h-S°m-t©-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. aq-∂n-\v B-flo-b k-Z-kv ssiJp-\ A-_q-_-°¿ lm-Pn D-ZvLm-S-\w sN-øpw.

Kp-cp-hm-bq¿: sd-bn¬-th tK-‰v ho-≠pw X-I-cm-dn-em-bn. A-c-aWn-°q-tdm-fw K-Xm-K-X-Ip-cp-°v A-\p-`-h-s∏-´p. C-∂-se cm-hnse 11.20-\p-≈ Xr-iq¿ ]m-k-©dn-\v Kp-cp-hm-bq-cn-se-Øp-∂-Xn\v th-≠n-bm-Wv tK-‰v A-S-®-Xv. F-∂m¬, s{S-bn≥ I-S-∂pt]m-b-Xn-\p-ti-jw km-t¶-Xn-I Ø-I-cm-dp-aq-ew tK-‰v D-b¿-Øm\m-bn-√. Xp-S¿-∂v sd-bn¬-sh ]n.U-ªyq.Un. Po-h-\-°m-cm-b hn sI A-∏-®≥, sI sI {io-cmw, B¿.]n.F-^v. sl-Õv-tIm ¨-Ã-_nƒ ]n A-–p¬-K-^q¿

F-∂n-h¿ tN¿-∂v G-sd t\-c sØ ]-cn-{i-a-Øn-s\m-Sp-hn¬ 12 a-Wn-tbm-sS tK-‰v D-b¿-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. tK-‰v X-I-cm-dn-em-b-tXm-sS C-cp `m-K-Øpw hm-l-\-ß-fp-sS \o-≠ \n-c-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn F-´v a-Wn-tbm-sS kn-Kv-\¬ e-`n-°m-Øn-s\ Xp-S¿∂pw tK-‰v X-I-cm-dn-em-bn-cp-∂p. sd-bn¬-sh tK-‰v X-I-cm-dn-em-hp∂-Xv Kp-cp-hm-bq-cn¬ ]-Xn-hm-bncn-°p-I-bm-Wv. Zn-h-k-hpw 36 Xh-W-bm-Wv Kp-cp-hm-bq¿ sd-bn ¬-th tK-‰v Xp-d-∂-S-bv-°p-∂-Xv.

]n-Sn-In-«m-¸p-Ån A-d-kv-änÂ

\n-b-a-§Ä ]q-gv-¯n-h-¨v hm-l-\ D-S-a-I-sf t{Zm-ln-¡p-¶p: sI._n.Sn.F.

A-¥n-°m-Sv: sIm-e-]m-X-I-{iaw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-bm-b ]n-Sn-In-´m-∏p≈n-sb t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. N-ß-\m-t»-cn am-aq-Sv kz-tZin ]p-∂-Øm-\w ho-´n¬ {]n≥kv tPm-Wn-s\-bm-Wv tN¿-∏v kn.sF.- kn kp-μ-c-s‚ \n¿-tZ i-{]-Im-cw A-¥n-°m-Sv F-kv. sF.- hn kn D-Æn-Ir-jv-W≥, ko-\n-b¿ kn.]n.H. -{^m≥-kokv, P-b≥ tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. 2009-em-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw. ap-‰n-®q-cn-se kvt]m-°¨ Cw-•o-jv ¢m-kn¬ \S-∂ kw-L-´-\-hp-am-bn _-‘s∏-´v A-d-Ãn-em-b {]-Xn Pm-aysa-Sp-Øv H-fn-hn¬ t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p. C-bmƒ \m-´n-se-Ønb-Xm-bn kn.-sF-°v -hn-h-cw e-`n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A-d-Ãv.

Xr-iq¿: \n-b-a-߃ ]q-gv-Øn-h®v tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ¿ hm-l-\ D-S-a-I-sfbpw Po-h-\-°m-sc-bpw t{Zm-ln°p-I-bm-sW-∂v tI-c-f _-kv {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tkm-kn-tbj≥ (sI._n.Sn.F) B-tcm-]n®p. kv-]o-Uv K-h¿-W¿ L-Sn-∏n°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v tI-{μ k¿-°m¿ 2012 A-h-km-\-Øn¬ \n-b-a-t`-Z-K-Xn h-cp-Øn. C-Xp {]-Im-cw G-{]n¬ H-∂p ap-X¬ 80In ao th-K-X \n-›-bn®p. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv bq-\n-‰v kv]o-Uv K-h¿-W¿ ko¬ sN-ø-Wsa-∂n-√. F-∂m¬, ko¬ sN-øp∂n-s√-∂ Im-c-W-Øm¬ I-gn™ Hm-W-°m-ew ap-X¬ hm-l-

W-Øn¬ ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq\n-b≥ Pn-√m I-Ωn-‰n A-\p-timNn-®p. bq-\n-b≥ \-S-Øp-∂ F√m A-h-Im-i t]m-cm-´-߃°pw sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n®-cp-∂ ]n B¿ cm-P≥ Xr-iq¿ {]-kv- ¢-∫p-am-bpw am-[y-a {]h¿-Ø-I-cp-am-bpw A-Sp-Ø _‘-am-Wv- ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂-Xv-. cm-P-s‚ \n-cym-Ww s]m-Xp kaq-l-Øn-\m-sI I-\-Ø \-jv-Sam-sW-∂v- bq-\n-b≥ Pn-√m {]kn-U‚ v- hn Fw cm-[m-Ir-jv-W\pw sk-{I-´-dn sI kn A-\n¬Ip-am-dpw A-\p-tim-N-\ k-tμi-Øn¬ ]-d-™p.

Cu k-a-b-ß-fn¬ tK-‰v Xp-d-°m\m-hm-sX h-cp-tºm-ƒ \q-dp-IW-°n-\v hm-l-\-ß-fm-Wv K-XmK-X-Ip-cp-°n-¬ -s∏-Sp-∂-Xv. Bw-_p-e≥-kv Dƒ-∏-sS-bp≈ hm-l-\-߃ I-S-∂p-t]mIm-\m-hm-sX a-Wn-°q-dp-Itfm-fw In-S-t°-≠n h-cp-∂-Xv hym-]-I {]-Xn-tj-[-Øn-\n-Sbm-°p-∂p-≠v. tK-‰n-\v ]-I-c-ambn ta¬-∏m-ew thWsa-∂ B-h-iyw i-‡-am-sW-¶n-epw ta¬-∏m-ew \n¿-am-Ww Np-h-∏v\m-S-bn¬ Ip-cp-ßn In-S-°p-Ibm-Wv.

\-ß-fp-sS ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n°-‰v d-±m-°p-I-bpw ss{U-h¿-amcp-sS sse-k≥-kv k-kv-s]≥Uv sN-øp-I-bpw sN-bv-Xp. _p-[-\m-gv-® Zn-h-kw s]m-XpP-\-߃-°v tk-h-\w e-`y-am°-W-sa-∂v k¿-°m¿ D-Ø-c-hnd-°n-sb-¶n-epw C-Xp \-S-∏m-°msX tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v k¿-°m-cn-s\ sh-√p-hn-fn-°p-Ibm-Wv. sI _n Sn F hy-‡-am°n. {]-kn-U≥-dv tPm¨-k≥ ]-S-am-S≥, sk-{I-´-dn Fw tKmIp¬-Zm-kv, Pn-√m {]-kn-U≥-dv F≥ F≥ Ir-jv-W-In-tjm¿, Fw kn cm-Po-hv, sI C tPm-tam ≥ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.

ho«nse h-gn A-S-¨p-

kn.]n.Fw. t\-Xm-hv ]n B¿ cm-P-s‚ ar-X-tZ-l-Øn¬ sI ]n cm-tP-{μ≥ do-Øv k-a-¿-∏n-°p-∂p

am-f: ]p-Ø≥-Nn-db - n¬ h¿-jß - fm-bn \-S∂ - h-gn tIm-SX - n hn-[nsb Xp-S¿-∂v A-S-®p-. ]p-fn-b-\Øv I-fc - n-°¬ A-tim-Is - ‚ IpSpw-_-am-Wv ho-´n-te-°p-≈ h-gn A-S-®-Xp-Im-c-Ww ]p-d-Øn-dßm≥ I-gn-bm-Xm-bn-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™ 18 h¿-ja - m-bn C-h¿ D-]tbm-Kn-®n-cp-∂ h-gn-bm-Wv kz-Imcy hy-‡n I-ºn th-en sI-´n-bpw I-cn-¶√ - n-´pw X-S™ n-cn-°p-∂X - v. C-h¿ ÿ-ew hm-ßp-∂X - n-\v apºv D-≠m-bn-cp-∂ X¿-°h - pw \nb-a \-S-]-Sn-bp-am-Wv C-t∏mƒ tIm-SX - n hn-[n-bn-eq-sS Xo¿-∏m°n-b-Xv. ho-´n-te-°p-≈ ss]∏pw tIm-SX - n hn-[n-sb Xp-S¿-∂v X-I¿-Øn-cn-°p-Ib - m-Wv.

A-c-hn-µv sI-Pv-cn-hmÄ ^m-jn-k-¯n-sâ h-àm-hv: BÂ-^ ]m-en-tb-äo-hv sI-bÀ _m-e-N-{µ³ h-S-t¡-S-¯v U-b-d-Iv-SÀ t_mÀ-Uv ]p-\Êw-L-Sn-¸n-¨p I-bv-]-aw-K-ew: ]-g-b _n.sP.]n-°m-c-\m-b A-c-hn-μv sI-P-cnhmƒ C-¥y Im-Wm≥ t]m-Ip-∂ G-‰-hpw h-en-b ^m-kn-k-Øns‚ h-‡m-hm-sW-∂v {]-ap-J km-ln-Xy-Im-c≥ _m-e-N-{μ≥ h-S-t°-S-Øv A-`n-{]m-b-s∏-´p. ap-kv-enw bq-Øv-eo-Kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® bp-h-P-\ Iq-´m-bv-a-bn¬ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. P-\m-[n-]-Xy-Øns‚ cq-]-Øn-em-Wv C-t∏mƒ ^mkn-kw I-S-∂v h-cp-∂-Xv. ^m-kn-k-sØ F-Xn¿-°m≥ bq-Øv-eo-Kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® bp-h-P-\ Iq-´m-bv-a-bn¬ _m-e-N-{μ≥ h-S-t°-S-Øv P-\m-[n-]-Xy-sØ i-‡n-s∏-Sp- ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p Ø-Ww F-∂v ]-d-bm≥ I-gn-bm- Ø A-h-ÿ-bm-Wv ^m-kn-k- Øn-s‚ I-S-∂p-h-c-hv At±lw ]d-™p.

ko-\n-bÀ tNw-_À tZ-io-b k-t½-f-\w 23\v Xr-iq-cnÂ

F-Iv-kv-t]m kw-L-Sn-¸n-¨p

Xr-iq¿: k¿-°m-cn-s‚ hn-I-k\ t\-´-߃ P-\-ß-fn-te-s°Øn-°p-∂-Xn-\v C≥-^¿-ta-j≥˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ k-÷o-Icn-®n-´p-≈ k-©-cn-°p-∂ Nn-{X {]-Z¿-i-\w Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. Nm-e-°p-Sn tªm-°v Hm-^okv ]-cn-k-c-Øv \-S-∂ N-S-ßn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sU-∂o-kv sI B‚-Wn ]-cy-S-\-Øn-s‚ Pn-√-m X-e D-ZvLm-S-\w \n¿-Δ-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v h-\-P Zn-hm-I-c≥ A-[y-£-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m C≥-^¿ ta-j≥ Hm-^o-k¿ Fw.F-kv. A-en-°p-™v. _n.Un.H. G-W-Ãv kn tXm-akv, F≥ B¿ k-cn-X kw-km-cn®p.

epw k¿-°m-dn-\v A-©p tIm-Sntbm-fw cq-] e-`n-®X - m-Wv \n¿-amW ta-Je - . ssa-\nMv B‚ v Pn-tbm-fP - n s]¿-an-‰v ]p-Xp-°n-\¬-Ip-I, hn¬-∏\ - \n-Ip-Xn tIm-ºu-≠nMv 300 i-X-am-\w h¿-[n-∏n-®-Xv ]n≥-he - n-°p-I Xp-Sß - n-b 16 Bh-iy-߃ D-∂b - n-®m-Wv {I-j¿ Izm-dn tIm ˛ Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 17 apX¬ kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn A-\n-›n-XI - m-e k-ac - w \-SØ - nh-cp-∂-Xv. h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ k-ca - w i-‡a - m-°p-sa-∂v k-ac - k-an-Xn t\-Xm-°-fm-b F sI \m-cm-b-W≥, tXm-∏n¬ kpsse-am≥, sI Sn l-cn-Zm-kv, im¥-Ip-am-c≥, tP-°-_v _m-cn, ]n sP tPm-jn, sI B¿ tKm-]n-

Kp-cp-hm-bq-cn sd-bnÂ-th tK-äv ho-−pw X-I-cm-dn-em-bn

]n BÀ cm-P-sâ \n-cym-W-¯n A-\p-tim-Nn-¨p

Kp-cp-hm-bq¿: s\-∑n-\n-bn¬ ho´p-ap-‰-Øv h-®n-cp-∂ ss_-°pIƒ I-Øn-®-tI-kn¬ c-≠p-t]sc t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - p. Kpcp-hm-bq¿ I¿-Æw-tIm-´v _-km¿ kz-tZ-in-If - m-b X-´p-]d - º - n¬ A∏p F-∂ c-Po-j,v ]p-ΔØ - pw-]≈ - nbn¬ Iq-cn a-t\m-Pv F-∂ a-t\m-Pv F-∂n-h-sc-bm-Wv Kp-cp-hm-bq¿ kn.sF.- sI kp-Z¿-is - ‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw A-dà - v sN-bvX - X - v. s\-∑n-\n I-Sh-≈n tIm¿-W-dn¬ ]-ø-∏m-´v iin-bp-sS ho-´p-ap-‰Ø - v sh-®n-cp-∂ ]p-Xn-b c-≠v ss_-°p-If - m-Wv Ign-™ 14\v C-cp-hc - pw tN¿-∂v Xosh-®v \-in-∏n-®X - v. a-t\m-Ppw c-taipw X-Ωn-ep-≈ ap≥-ssh-cm-Kyam-Wv kw-`h - Ø - n-\v ]n-∂n-se-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. A-d-Ãv sNbvX - {]-Xn-Is - f t]m-en-kv kw-`h-ÿe - Ø - v sIm-≠p-t]m-bn sXfn-sh-Sp-Øp. ]n-Sn-bn-em-b c-Pojv sIm-et- °- v {]-Xn Iq-Sn-bmsW-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. 2001¬ bp-hX - n-sb sIm-∂v Ip-gn-®p aq- Xr-iq¿: C-¥y≥ ko-\n-b¿ tNwSn-b-Xn-\m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-sc _-dn-s≥-d 13m-a-Xv tZ-io-b {]-Xn\n-[n k-tΩ-f-\w 23\v cm-hn-se tI- p-≈X - v. ]-Øn-\v tlm-´¬ A-tim-I C∂n¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. hn-hn-[ kw-ÿm-\F-S-°-gn-bq¿: ko-Xn km-ln-_v ß-fn¬ \n-∂p-≈ 250 {]-Xn-\n-[nkv-Iq-fn-se l-cn-X tk-\, {Ko≥ Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. 12.30\v a-{¥n kn F≥ _m-elm-_n-‰m-‰v F-∂n-h-bp-sS kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ S¿-´n¬ Ir-jv-W≥ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-fF-Iv-kv-t]m kw-L-Sn-∏n-®p. sl- \w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. CUv-an-kv-S¿ ssd-\ sIm-®p-Æn D- ¥y≥ ko-\n-b¿ tNw-_¿ tZ-iob {]-kn-U≥-dv A-Uz Sn hn kpZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

k©-cn-¡p¶ Nn-{X {]-ZÀ-i-\w Pn-Ã-bn-Â ]-cy-S-\w \-S-¯n

Xr-iq¿: hm-°p-Iƒ-°pw h-cIƒ-°pw \n-d-߃-°pw hm-fp-Itf-°mƒ i-‡n-bp-s≠-∂v sXfn-bn-® Nn-{X-Im-c-\m-Wv Sn ap-cfn-sb-∂v tI-c-f km-ln-Xy A°m-Z-an sk-{I-´-dn B¿ tKm-]me-Ir-jv-W≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. A-Jn-e tI-c-f F-gp-Ø-—≥ k-am-P-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ tI-c-f e-fn-XI-em -A°m-Z-an-bn¬ Nn-{X-Im-c≥ Sn apc-fn-bp-sS s]-bn‚nMv {]-Z¿-i\-Øn-s‚ k-am-]-\-tØm-S-\p_-‘n-®v kw-L-Sn-∏n-® k-am-Zc-W N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-Jn-e tI-c-f F-gp-Ø-—≥ k-am-Pw P\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. Sn _n hn-P-b-Ip-am¿ A-[y-£-X hln-®p.

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

K-X≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. ]n kn Nm-t°m Fw.]n ap-JymXn-Yn-bm-Ipw. A-Uz. tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw F¬ F apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. C-¥y≥ ko-\n-b¿ tNw-_¿ 2014 _n-kn-\-kv sF-°¨ Ahm¿-Uv A¿-®-\ Hm-t´m-samss_¬-kv {Kq-∏v Fw.Un jn-_p tP-_v No-c-\pw A-Uz¿ ssS-knMv F-Iv-k-e≥-kn A-hm¿-Uv jm C≥-d¿ \m-jv-\¬ {_m≥-UnMv skm-eyq-j≥ Fw.Un \q-dp±o≥-jm-bv-°p k-Ωm-\n-°pw.

B-a-]n-Sp-¯-¡m-sc dn-am³Uv sN-bv-Xp sIm-SI - c - : hn¬-∏\ - ° - m-bn ap-cnbm-Sv Im-be - n¬ \n-∂v B-aI - s - f ]n-Sn-®X - n-\v h-\] - m-eI - ¿ A-dà - v sN-bv-X \m-ew-K kw-L-sØ tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. cm-ah¿-a] - p-cw B-\∏ - m-d t]-cm-aw-Ke-Øv ho-´n¬ kp-[n, s]m-e-°∂q¿-°m-hv ho-´n¬ cm-Pp, ]m-®pIm-c≥ k-μo-]v, sh-ßn-e-ti-cn X-¶a - W - n F-∂n-hc - m-Wv dn-am‚nem-b-Xv. ap-cn-bm-Sv Im-b-en-se sXm-Ω-\-`m-K-Øv \n-∂v B-a-Isf ]n-Sn-®v Nm-°n-em-°p-∂X - n-\nsS-bm-Wv C-h-sc sh-≈n-°p-fß-c t^m-d-Ãv td-©v D-tZym-Kÿ-sc-Øn ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-hcn¬ \n-∂v Im-cm-a C-\-Øn¬s∏-´ 18 B-aI - s - f I-s≠-Sp-Øp.

s]³-j-t\-gv-kv bq-\n-b³ k-t½-f\w ]m-e-°m-Sv: tI-c-fm tÃ-‰v k¿ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ h-S-h-∂q¿ bq-\n-‰v 22mw hm¿-jnI k-tΩ-f-\w bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v Fw I-em-[-c-s‚ A-[y-£-Xbn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI hm-kp-tZ-h≥, {^≠v-kv `-h-\n¬ D-Zv-Lm-S-\w \-SØn. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn _n hn-P-b≥ s]≥-j≥-Im-cp-sS ]cn-jv-I-c-W-Øn¬ Xo-cp-am-\-ap≠m-I-W-sa-∂pw Ip-Sn-in-I H-‰X-h-W-bm-bn hn-X-c-Ww \-S-ØW-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. bq-\n-‰v sk-{I-´-dn, F kn A∏p, tªm-°v {]-kn-U‚ v,]n sIm√≥, tªm-°v sk-{I-´-dn sI hnP-b≥, Pn-√m-I-Ωn-‰n Aw-K-ßfm-b t_-_n, hm-kp-tZ-h≥, a-‰p kw-L-S-\m t\-Xm-°ƒ, th-epNm-an, cm-tP-iz-cn, k-c-k-Ω, i¶-c-\m-cm-b-W≥, hn sI Ku-cn,

tIc-fm tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ h-S-h-∂q¿ bq-\n-‰v hm¿jn-I k-tΩf-\w tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v sI hm-kp-tZ-h≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p l-\o-^, Nm-ap-Ip-´≥ kw-km-cn®p. ]-¶m-fn-Ø s]≥-j≥ ]n≥h-en-°p-I, ]-cn-jv-I-c-Ww D-d∏m-°p-I, F-kv.F. Ip-Sn-in-I Xh-W-I-fm-bn hn-X-c-Ww \-S-ØpI, ]-©m-b-Øn¬ J-c am-en-\y

πm‚ v ÿm-]n-°p-I, tK-Pv-a-‰w ]q¿-Øn-bm-°p-I F-∂o {]-tab-ß-fpw Aw-Ko-I-cn-®p. `m-c-hmln-I-fm-bn {]-kn-U‚ v C I-em[-c≥ am-ÿ, sk-{I-´-dn F kn A-∏p-am-ÿ, J-Pm-©n F hn-iz\m-Y≥ sX-c-s™-Sp-Øp.

Xr-iq¿: B¬-^ ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ U-b-d-Iv-S¿ t_m¿-Uv ]p-\ w-L-Sn-∏n-®p. tem-I-{]i-kv-X ]m-en-tb-‰o-hv sa-Unkn≥ hn-Z-Kv-[-\pw hn-in-jv-S _lp-a-Xn-bm-b Fw.-_n.C \¬In Cw-•-≠v B-Z-cn-°p-I-bpw sN-bv-X tUm sP-d-an tPm¨k¨ sa-Un-°¬ U-b-d-Iv-S-dmbn \m-sf F-S-ap-´w B¬-^ ]men-tb-‰o-hv sI-b-dn¬ cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ÿm\-ta¬-°pw. s^-U-d¬ _m-¶v sN-b¿am≥ kp-tc-jv Ip-am¿, {]-ap-J A-Uv-h¿-ssS-kv-sa‚ v I-º-\nbm-b C≥-I X≥-ho¿ {Kq-∏v sN-

b¿-am≥ X≥-ho¿ Im-©n, Fw.F-kv.-sF. A¬-t\m-am≥ B ‚ v c-hn Nm¿-t´¿-Uv A-°u≠‚ v-kv am-t\-PnMv ]m¿-Sv-W¿ c-hn I-Æ-ºn-≈n¬ Xp-S-ßn-bh-cm-Wv ]p-Xn-b U-b-d-Iv-S¿-am¿. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-en-bw C-¥y sN-b¿-am≥ tUm. Fw B¿ cm-P-tKm-]m¬, tIm-gnt°m-Sv C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ]m-entb-‰o-hv sa-Un-kn≥ U-b-d-Iv-S¿ tUm. kp-tc-jv Ip-am¿, Xr-iq¿ F-sse-‰v tlm-kv-]n-‰¬ am-t\Pnw-Kv ]m¿-Sv-W¿ tUm. sI -sI tam-l≥-Zm-kv, Fw.sI {Kq-∏v FIv-kn-Iyp-´o-hv U-b-d-Iv-S¿ Fw

F -A-jv-d-^v A-en, B¬-^ ]men-tb-‰o-hv Iu¨-kn¬ bp.F.C. ÿm-]-I {]-kn-U‚ v kmP≥ am-Xyp Xp-S-ßn-b-h¿ U-b-dIv-S¿-am-cm-bn Xp-S-cpw. kn-\n-am-Xm-cw C-∂-sk‚ v, tdm-kn-ªp sN-b¿-am≥ l¿-j-Zv ta-Ø, tPm-bv B-ep-°m-kv {Kq∏v sN-b¿-am≥ tPm-bv B-ep-°mkv, a-W-∏p-dw {Kq-∏v sN-b¿-am≥ hn ]n \-μ-Ip-am¿, F-kv.-_n.-sI.{Kq-∏v am-t\-PnMv U-b-d-Iv-S¿ hn F l-k≥, k¨ {Kq-∏v sN-b¿am≥ Sn F -kp-μ¿ ta-t\m≥, F∂n-h¿ c-£m-[n-Im-cn-I-fm-bpw sI Fw \q¿-Zo≥ sN-b¿-am-\mbpw Xp-S-cpw.

Fw BÀ apc-fn ho−pw kn.]n.F-½n-te¡v 

sI ]n H d-lv-a-Øp√

]m-e-°m-Sv: sjm¿-Wq¿ \-K-ck-`m ap≥-sN-b¿-am-\pw C-S-Xp]-£ G-tIm-]-\-k-an-Xn kwÿm-\ I¨-ho-\-dp-am-bn-cp-∂ Fw B¿ ap-c-fn A-©v h¿-jØn-\p-ti-jw kn.]n.F-Ωn-te°v a-S-ßn-sb-Øp-∂p. hn F-kv ]-£-°m-c-\m-b ap-c-fn C-{X-bpwIm-ew ]m¿-´n-bp-sS {]-[m-\ i{Xp-hpw I-Æn-se I-c-Sp-am-bn-cp∂p. 2008em-Wv sjm¿-Wq-cn-se A-\p-bm-bn-I-tfm-sSm-∏w ap-c-fn ]m¿-´nhn-´v P-\-Io-b hn-I-k-\ k-an-Xn kz-¥-am-bn cq-]o-I-cn-®Xv. bp.Un.F-^n-t\m-sSm-∏w-tN ¿-∂v I-gn-™ X-t±-i kz-bw-`-cW sX-c-s™-Sp-∏n¬ kn.-]n. FΩn-s\ tXm¬-]n-®v `-c-W-hpw ]nSn-®n-cp-∂p. B-Zy-sØ c-≠-c h¿-j-w sN-b¿-am≥-ÿm-\-hpw ap-c-fn-°m-bn-cp-∂p. I-cm¿ A-\pk-cn-®v _m-°n c-≠-c h¿-jw sNb¿-am≥-ÿm-\w tIm¨-{Kkn-\v H-gn-™v sIm-Sp-t°-≠-Xmbn-cp-∂p. C-Xv kw-_-‘-am-b X ¿-°-ß-fm-Wv ap-c-fn-sb ho-≠pw kn.]n.F-Ωp-am-bn A-Sp-∏n-®-Xv. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ sIm-√-

kv-{Xo-]o-U\w; bp-hm-hv A-d-Ìn A-¥n-°m-Sv: kv-{Xo-]o-U-\ tIkn¬ bp-hm-hn-s\ A-¥n-°m-Sv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Cbm-fp-sS `m-cy s]-cn-tßm-´p-I-c kz-tZ-in-\n X-≠m-t»-cn ho-´n¬ A-ar-X-bp-sS ]-cm-Xn {]-Im-c-amWv F-kv.sF.- hn kn D-Æn-Irjv-W-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

tIc-fm c-£m-am¿-®v H-‰-∏me-Øv F-Øn-b-t∏mƒ Pm-Ym Iym-]v-‰≥ ]n-W-dm-bn hn-Pb-s\ Fw B¿ apc-fn kzo-I-cn-°p∂p s∏-´-t∏mƒ {]-Xn-Iƒ kn.]n.F- sf-bpw A-Xn-Po-hn-®v ap-c-fn-bpw Ωp-Im-cm-sW-∂v {]-Jym-]n-®v P-\-Io-b hn-I-k-\-k-an-Xn-bpw B-Zyw cw-K-Øv h-∂-Xv ap-c-fn- bp.Un.-F-^v. ]n-¥p-W-tbm-sS bm-bn-cp-∂p. sjm¿-Wq¿ \-K-c- ap-tºm-´v t]m-hp-∂-Xn-\n-S-bn-emk-` ]m¿-´n-°v \-„-s∏-Sp-Øn-b Wv ap-c-fn kn.]n.F-Ωp-am-bn Aap-c-fn-s°-Xn-sc ]m¿-´n-bp-sS `m- Sp-Ø-Xv. Un.ssh.F-^v.sF-bnK-Øv \n-∂v h-[-{i-aw A-c-tß- eq-sS-bm-Wv ap-c-fn kn.]n.F-Ωndn-bn-cp-∂p. F-√m sh-√p-hn-fn-I- se-Øp-∂-Xv. kn.-]n.Fw. ]m-e-

°m-Sv Pn-√m- sk-{I-´-dn-tb-‰v AwK-am-bn-cn-s°-bm-Wv ]m¿-´n hn-´Xv. sjm¿-Wq¿ \-K-c-k-`-bn-se sN-b¿-am≥-ÿm-\-hpw ssh-kv sN-b¿-am≥-ÿm-\-hpw h-ln-®n´p-≠v. ]m¿-´n hn-´-t∏mƒ ap-c-fnbpw Iq-sS-bp-≈ 16 t]-cpw Iu ¨-kn-e¿ ÿm-\-hpw cm-Pn-h-®ncp-∂p. D-]-sX-c-s™-Sp-∏n¬ Ch¿ X-s∂ ho-≠pw hn-P-bn-°pI-bpw-sN-bv-Xn-cp-∂p. Xn-¶-fm-gvN tI-c-f c-£m-am¿-®n¬ H-‰-∏me-Øv ]n-W-dm-bn-sbm-sSm-∏w Fw B¿ ap-c-fn-bpw]-s¶-Sp-Øncp-∂p. ]m¿-´n-bn-te-°v a-S-ßn-hcp-∂ Im-cyw C-cp-h-cpw N¿-® sN-bv-X-Xm-bpw A-dn-bp-∂p. tem-I-k-`m sX-c-s™-Sp-∏n-\v ap-ºv X-s∂ ap-c-fn ]m¿-´n-bn¬ aS-ßn-sb-Øp-sa-∂m-Wv kq-N-\. B¿.-Fw.]n-sb t\-cn-Sm≥ h-SI-c-bn¬ kn.]n.Fw. {]-Nm-c-W Np-a-X-e ap-c-fn-sb G¬-]n-°p∂-Xn-s\-°p-dn-®pw kn.]n.Fw. B-tem-Nn-°p-∂p-≠v. Sn.]n.h-[tI-kn-s‚ Xn-cn-®-Sn-I-sf {]-Xntcm-[n-°m≥ ap-c-fn-°v B-hp-sa∂m-Wv ]m¿-´n-bp-sS I-W-°p-Iq´-¬. ]p-d-Øm-°n-b ap-c-fn-sb kn.-]n.Fw.Xn-cn-s®-Sp-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw B-cw-`n-®n-´p-≠v.

km-¼-¯n-I X-«n-¸v: h-\n-Xm I-½o-j³ A-t\z-jn-¡pw Xr-iq¿: \m-´n-I tI-{μo-I-cn-®v \S-∂-Xm-bn B-tcm-]n-°-s∏-Sp-∂ km-º-Øn-I X-´n-∏n-s\-°p-dn-®v {]-tZ-i-sØ 80 Hm-fw kv-{XoIƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ t\cn-´v A-t\z-j-Ww \-S-Øp-sa-∂v h-\n-X I-Ωo-j≥ Aw-Kw sI F Xp-f-kn ]-d-™p. I-e-ISv-td‰v tIm¨-^-d≥-

kv tlm-fn¬ \-S-∂ h-\n-X IΩo-j≥ A-Zm-e-Øn-em-Wv Xo-cpam-\w. tN-e-°-c-bn-se A-\-[nIr-X Izm-dn-s°-Xn-sc-bp-ap-≈ kv-{Xo-I-fp-sS ]-cm-Xn I-Ωo-j≥ ]-cn-K-Wn-®p. Xr-iq¿ a-ln-f a-μn-cw k-μ¿in-® I-Ωo-j≥ a-μn-c-Øn¬ Bh-iy-Øn-\v Po-h-\-°m-sc \n-b-

an-°m≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv ip]m¿-i sN-øpw. A-Zm-e-Øn¬ sam-Øw 60 tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn-®p. CXn¬ 30 F-Æw H-Øp Xo¿-∏mbn. 26 tI-kp-Iƒ A-Sp-Ø A-Zme-Øn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. c-≠v tI-kp-Iƒ t]m-en-kn-s‚ ]-cn-KW-\-°-b-®p.


{]mtZ-inIw

20 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

kn.]n.sF. P\-Io-b-bm-{Xbv¡v B-e-¯q-cn kzoI-cWw

]cn-]mSn ]me-°mSv: am-Øq¿

P-\-]-£-bm-{X ˛ 9.30.

]m-e-°mSv: Su¨-lmƒ

tkm-an¬ h¿-t°-gv-kv s^-U-td-j≥ kwÿm-\ k-tΩf-\w˛ 10.00. a-e-ºp-g: sN-dm-Sv h-\-Zp¿-K `-K-h-Xn-t£{Xw `-‡n {]-`mj-Ww ˛ 8.00. ]m-e-°mSv: ta-gv-kn tImf-Pv PMv-j≥ P-\-]-£-bm-{X hnfw_-c PmY ˛4.00.

Adnbn-¸pIÄ

Ip-Spw-_-{io t»m-¡v tIm-þ-Hm-Un-t\-äÀ H-gn-hv ]m-e-°m-Sv: Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ Hm-^n-kn-se k-a-{K tªm-°v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-amcp-sS aq-∂v H-gn-hp-I-fn-te-°v At]-£ £-Wn-®p. Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-ime-bn¬ \n-∂p d-Kp-e¿ ]T-\Øn-eq-sS t\-Sn-b Fw. _n.F, Iw-]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w, am-t\Pv-sa‚ v cw-K-Øv H-cp h¿-jsØ {]-hr-Øn ]-cn-N-bw F∂n-h-bp--≈-h¿-°v A-t]-£n°mw. 2014 s^-{_p-h-cn H-∂n-\v {]m-bw 21 \pw 30 \pw a-t[y Bbn-cn-°-Ww. ]n.F-kv.kn. am-\Z-Wv-U-߃-°v hn-t[-b-am-b hb-kn-f-hv e-`n-°pw. {]-Xn-am-k i-º-fw 15000 cq]. Xm-¬-∏-cy-ap--≈-h¿ 22 \v apºv hn-i-Z-am-b _-tbm-Um-‰, _‘-s∏-´ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, {]m-bw, {]-hr-Øn ]-cn-N-bw F∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-Iƒ k-ln-Xw A-t]-£n-°-Ww. IqSp-X¬ hn-h-c-߃-°v Ip-Spw-_{io Pn-√m an-j≥ Hm-^n-kp-ambn _-‘-s∏-Sp-I. t^m¨ : 0491 2505627.

kÀ-«n-^n-¡-äv hn-X-c-Ww

]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g h-\n-Xm sF.Sn.sFbn¬ \n-∂v s^-{_ph-cn 2012 h-sc-bp-≈ A-Jn-te¥ym t{S-Uv sS-Ãp-I-fn¬ hn-Pbn-® s{S-bn-\n-I-fp-sS \m-j\¬ t{S-Uv k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-X-c-W-Øn-\v X-øm-dm-bn-´p≠v. s{]m-hn-j-\¬ k¿-´n-^n-°‰pw t^m-t´m ]-Xn-® Xn-cn-®-dnb¬ tc-J-bp-am-bn k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ ssI-∏-‰-W-sa-∂v {]n≥kn-∏¬ A-dn-bn-®p. t^m¨ : 2815181.

kozhikode/PKD

B-e-Øq-cn¬ kn.]n.sF. P-\Io-bbm-{X-bv°v \¬In-b kzoI-cW s]m-Xp-k-tΩf-\w ap≥-a{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp∂p

]m-e-°m-Sv: tI-{μ-˛-tI-c-f k¿°m¿ \-b-߃-s°-Xntc kn.]n.-sF. ]m-e-°m-Sv Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-J-y-Øn¬ kn. ]n.sF kw-ÿm-\ F-Iv-kn-I-yq´o-hv Aw-Kw hn Nm-ap-Æn \-bn°p-∂ P-\-Io-b bm-{X-bv-°v Be-Øq-cn-epw X-cq-cn-epw kzo-I-cWw \¬-In. kzo-I-c-W tbm-KØn¬ sI i-in-Ip-am¿, sI F I-am-ep-±o≥, sI ap-Øp l-cn-{]Im-iv, jm-P-lm≥ kw-km-cn-®p. sIm-√-t¶m-Sv Su-Wn¬ sI

F Nm-an-bp-sS A-[-y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b kzo-I-c-W-tbm-K-Øn¬ Pm-Ym-Iym-]v-‰≥ hn Nm-ap-Æn, sI ]n kp-tc-jv-cm-Pv, hn-P-b≥Ip-\n-t»-cn, ]n Fw hm-kp-tZh≥ am-ÿ, Sn kn-≤m¿-∞≥, ]n kp-μ-c≥, ]m-tem-Sv a-Wn-I-WvT≥, hn Ir-jv-W≥-Ip-´n, Fw Fkv cm-a-N-{μ≥, ]n in-h-cm-a≥ kw-km-cn-®p. s\-≥am-d-bn¬ P-\-Io-bm-{Xsb ss_-°v -dm-en-tbm-sS kzoI-cn-®p. Fw B¿ \m-cm-b-W-≥,

PnÃm]©mb¯v _Pän ImÀjnI taJebv¡v Du¶Â ]m-e-°m-Sv: Ir-jn-°pw A-\p-_‘-ta-J-e-bn-se hn-I-k-\-Øn\pw ]-´n-I-Pm-Xn-t£-a-Øn-\pw km-aq-lnIkp-c-£-°pw D-u∂¬ \¬-Ip-∂ 2014˛15 km-ºØn-I h¿-j-sØ _-P-‰v ss-hkv {]-kn-U‚ v kp-ss_-Z C-kvlm-Jv Pn-√m ]-©m-b-Øn-¬ Ah-X-cn-∏n-®p. ap≥-h¿-j-tØ-°mƒ 15% h¿-[-\-bp-≈ _-P-‰m-WnXv. I-gn-™-h¿-j-sØ-°mƒ Im-¿-jn-I-ta-J-e-bv-°v Iq-Sp-X¬kw-Jy \o-°n-h-®n-´p-≠v. kv{Xo-I-fp-tS-bpw Ip-´n-I-fp-tS-bpw D-∂-a-\-Øn-\m-bpw Iq-Sp-X¬ Xp-I \o-°n-h-®n-´p-≠v. hn-Zym`ym-k-ta-J-e-bn-se ]n-∂m-°mh-ÿ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn {]-tXy-I ]-cn-K-W-\ \¬-In-bn´p-≠v. H-º-Xp-tIm-Sn cq-] D-¬∏m-Z\-ta-J-e-bv-°pw 43 tIm-Sn-cq-] tk-h-\-ta-J-e-bv-°pw 33 tIm-Sn cq-] ]-›m-Ø-e-ta-J-e-bv-°p-ambn h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. Ir-jn°pw A-\p-_-‘-ta-J-e-bn-se hn-I-k-\-Øn-\p-am-bn 19 tIm-Sn cq-]-bm-Wv \o-°n-sh-®n-cn-°p∂-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn-t£-a-Øn-\v 20 tIm-Sn-bpw ]-´n-I-h¿-K-t£-aØn-\v aq-∂p tIm-Snbpw am-‰n-sh-

Pn√m ]-©m-b-Øv _P‰v sshkv {]knU‚ v kpss_Z CkvlmJv AhXcn∏n°p-∂p ®n-´p-≠v. tdm-Up-I-fp-tS-bpw ]me-ß-fp-tS-bpw kp-K-a-am-b {]h¿-Ø-\-Øn-\v 16tIm-Sn bpw s]m-Xp-a-cm-a-Øn-\v 15 tImSnbpw _-P-‰n¬ hn-e-bn-cp-Øp∂p. I-Sp-Ø th-\-en¬ Pn-√ t\cn-Sp-∂ cq-£-am-b Ip-Sn-sh-≈£m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn H-º-Xp-tIm-Sn-bm-Wv hn-`m-h-\w sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. hn-Zy-`ym-k-ta-J-e-bn-se {]-

h¿-Ø-\-߃-°v 13 tIm-Sn h-Ibn-cp-Øn. Ip-Spw-_-t£-a-Øn-\v 11 tIm-Sn-cq-]-bpw ssh-Zy-k-lmb-hpw s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky-Øn\p-am-bn aq-∂p-tIm-Snbpw _-P‰n¬ \o-°n-sh-®n-´p-≠v. ]-©mb-Øv tk-h-\-߃-°m-bn A©p-tIm-Sn am-‰n-h-®p. h-\n-Xmt£-a-Øn-\m-bn {]-tXy-I ]-≤Xn-Iƒ B-hn-jv-°-cn-®n-´p-≠v-. h\n-X-Iƒ-°v I-cm-sØ ]-cn-io-e-

\-Øn-\v 15 e-£w A-\p-h-Zn-®n´p-≠v. F-bv-Uv-kv tcm-Kn-I-ƒ-°v t]m-j-Im-lm-c-Øn-\v 20 e-£hpw Pn-√m-X-e B-ip-]-{Xn-I-fpsS \-ho-I-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃°v aq-∂p-tIm-Snbpw I-©n-t°mSv Im≥-k¿ ]-cn-tim-[-\m-tI-{μØn-s‚ ]p-\¿-{]-h¿-Ø-\-߃°v H-cp-tIm-Sn-bpw am-‰n-h-®n-´p≠v. hn-Zym¿-Yn t]-m-en-kv Im-U‰n-s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ-°v aq-

∂p-tIm-Sn \o-°n-h-®n-´p-≠v. Kymkv {In-a-t‰m-dn-b-Øn-\m-bn 25 e£w A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ ao≥h-√w P-e-ssh-Zyp-X-]-≤-Xn-bpsS {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn 15 e£w cq-] \o-°n-h-®n-´p-≠v. Pn-√bn-se Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ°pw sN-dp-In-S P-e-tk-N-\ ]≤-Xn-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-]Wn-Iƒ°p-am-bn ap≥-K-W-\ \¬-In-bpam-Wv _-P-‰v k-a¿-]n-®n-´p-≈-Xv. I-gn-™ h¿-j-tØ-Xn-t\-°mƒ Im¿-jn-I-ta-J-e-bv-°v Iq-SpX¬ kw-Jy \o-°n-h-®n-´p-≠v. kv-{Xo-I-fp-tS-bpw Ip-´n-I-fp-tSbpw D-∂-a-\-Øn-\m-bpw Iq-SpX¬ Xp-I h-I-bn-cp-Øn-bn-´p≠v. hn-Zym-`ym-k-ta-J-e-bn-se ]n-∂m-°m-h-ÿ ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\m-bn {]-tXy-I ]-cn-K-W\ \¬-In. H-º-Xp-tIm-Sn D-¬∏mZ-\-ta-J-e-bv-°pw 43 tIm-Sn- tkh-\-ta-J-e-bv-°pw 33 tIm-Sn cq] ]-›m-Ø-e-ta-J-e-bv-°p-ambn h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. _-P-‰v A-h-X-c-W-tbm-K-Øn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ A-[y-£-X h-ln®p. _-P-‰n-≥ta-ep-≈ N¿-® ]n∂o-Sv \-S-°pw.

{Km-a-k-`-IÄ P-\-§-sf A-dn-bn-¡-Ww: Hmw-_p-Uv-kv-am³

tI-{μ _-P-‰n¬ C≥-Iw-Sm-Iv-kv ]-cn-[n D-b¿-Øm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-^v.F-kv.C.Sn.H. kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ \-SØn-b {]-IS-\w F≥.Pn.H.bp. Pn√m tPm-bn‚ v sk-{I´-dn Fw F A-Pn-Øv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

_m-dp-S-a-bp-sS kÂ-¡m-cw kzo-I-cn¨ cmP-tKm-]m-e³-\m-bÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn]m-e-°m-Sv: _m-dp-S-a-bp-sS `q-an ssI-tb-‰w A-t\z-jn-°m-s\Øn-b X-t±-i kz-bw-`-c-W-h-Ip∏v sU-]yq-´n sk-{I-´-dn cm-P-tKm-]m-e≥-\m-b¿ _m-dp-S-a-bp-sS k¬-°m-cw kzo-I-cn-®-Xv s]-cpam-‰ N-´-߃-°v hn-cp-≤-am-b-Xn\m¬ \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa-∂v Dd-∏m-bn. I-gn-™-Zn-h-k-am-Wv Cbmƒ I-eym¨ _m¿ D-S-a-bp-sS k¬-°m-cw kzo-I-cn-®-Im-cyw am-[y-a-ß-ƒ ]p-d-Øp-hn-´-Xv. \m´p-Im¿ C-bm-sf Zo¿-L-t\-cw XS-™p-h-bv°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. \-K-c tI-{μ-Øn¬ e-£-߃hn-e-a-Xn-°p-∂ aq-∂-c sk-‚ v

ÿ-e-am-Wv \-K-c-k-`-bp-tS-Xv _m-dp-S-a-Iƒ ssI-tb-dn-b-Xv. \-K-c-k-` A-t\z-j-W-Øn-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv\n-∂p FØn-b cm-P-tKm-]m-e≥ \m-b¿°v kz-Im-cy Sq-dn-Ãv-tlm-an¬ Xm-a-k ku-I-cyw G¿-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. C-Xv A-h-K-Wn-®m-Wv Cbmƒ _m-dn-se-Øn-b-Xv. A-t\zj-W D-tZym-K-ÿ≥ B-tcm-]W-hn-t[-b¿-s°m-∏w a-Wn-°qdp-Iƒ Nn-e-hn-´-Im-cy-hpw k¬Im-cw kzo-I-cn-®-Im-cy-hpw \-Kc-k-`m A-[n-Ir-X¿ X-t±-i-kzbw-`-c-W-h-Ip-∏v sk-{I-´-dn A-S°-ap-≈-h-sc A-dn-bn-®n-´p-≠v.

C-bmƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn am-{Xa-√ A-t\z-j-W Np-a-X-e-bn¬\n-∂p C-bm-sf \o-°p-sa-∂m-Wv kq-N-\. ssl-t°m-S-Xn-bm-Wv ssItb-‰w kw-_-‘n-®v D-tZym-Kÿ-X-e A-t\z-j-W-Øn-\v \n¿tZ-iw-\¬-In-b-Xv. ssl-t°m-S-Xn-tb-bpw cm-PtKm-]m-e≥-\m-b-cp-sS sX-‰m-b \-S-]-Sn-Iƒ A-dn-bn-°m≥ \-K-ck-` Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. cm-PtKm-]m-e≥-\m-b¿-s°-Xn-sc Fkv.Un.]n.sFbpw s]m-Xp-{]h¿-Ø-I-\m-b tUm. A≥-h-dp±o-\pw ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-K-Øv h-∂n-´p-≠v.

]m-e-°m-Sv: {Km-a-∏-©m-b-ØpIƒ Ir-Xy-am-bn {Km-a-k-`-I-fpsS hn-h-cw P-\-ß-sf A-dn-bn-®ncn-°-W-sa-∂v ]-©m-b-Øv Hmw_p-Uvk - va - m≥ P-Ãn-kv Fw F≥ Ir-jv-W≥ ]-d-™p. Pn-√m-]©m-bØ - v tIm¨-^d - ≥-kv lmfn¬ \-S-∂ kn-‰nMn¬ ]-cm-XnIƒ ]-cn-K-Wn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. {Km-ak - ` - I - ƒI - g - n-™m¬ an\p‰v-kv X-øm-dm-°p-I-bpw P-\ß-sf A-Xv hm-bn-®p-tIƒ-∏n-®v H-∏p-h-bv°p-I-bpw sN-ø-W-sa∂v {Km-a-k-`-sb Ip-dn-®-dn-bn-®ns√-∂ ap-l-Ω-Z-en-bp-sS ]-cm-Xn°v a-dp-]-Sn-bm-bn Hmw-_p-Uv-kvam≥ \n¿-t±-in-®p. X-®-\m-´p-I-c{Km-a-∏-©m-b-Øn-s\-Xn-sc-bm-

bpw C-Xp-h-sc Xp-I A-S-°m-Xncn-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kp-Isf d-h-\yq dn-°-h-dn \-S-]-Sn-Ifn¬ \n-∂pw H-gn-hm-°m≥ Pn-√bn-se F-√m k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkp-I-fn-epw s^-{_p-h-cn 26 \v cm-hn-se F-´v ap-X¬ sshIo-´v B-dv h-sc A-Zm-e-Øv kwL-Sn-∏n-°p-∂p. Pn-√-bn¬ 1986 ap-X¬ 2012 am¿-®v h-sc hn-e Ipd-®v c-Pn-ÿ sN-bv-X B-[m-c-ßfn¬ A-≠¿ hm-eyp-th-j≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-®v tI-kp-Iƒ Xo¿∏m-°p-∂-Xn-\v H-‰-Ø-h-W Xo¿∏m-°¬ ]-≤-Xn {]-Jym-]n-®n-cp∂p. hn-h-c-߃-°v Pn-√m c-Pn]m-e-°m-Sv: c-Pn-kv-t{S-j≥ h- kv-{Sm¿ Hm-^o-kn-tem k-_v cIp-∏n¬ A-≠¿ hm-eyp-th-j≥ Pn-kv-{Sm¿ Hm-^o-kp-I-fn-tem _\-S-]-Sn-Iƒ-°v hn-t[-b-am-hp-I- ‘-s∏-S-Ww. bn-cp-∂p ap-l-Ω-Z-en-bp-sS ]-cmXn-. ]-©m-b-Øv sU.-U-b-d-Iv-Stdm-Sv _-‘s - ∏-´ ]-cm-Xn A-t\zjn-°m-\pw \n¿-tZ-in-®p.2009 ¬ hn-f-tbm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \-S∂ - kw-`h - Ø - n-\v km-£n-bmb hm¿-Uw-Kw kp-[m-I-c-s\ hnkv-X-cn-®p.c-≠p-Zn-h-k-am-bn \-S∂ Hmw-_p-Uvk - va - m≥ kn-‰nMn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fp-tS-bpw \K-c-k-`-bp-tS-bp-apƒ-s∏-sS 68 tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn-®p. 30 tIkp-Iƒ Xo¿-∏m-°n. A-Sp-Ø kn‰nMv am¿-®v 11,12 Xn-øX - n-If - n¬.

A-Zm-e-¯v 26\v

sI F≥ tam-l-\≥, Fw B¿ kp-Ip-am-c≥ kw-km-cn-®p. X-cq¿ a-Wv-U-e-Øn-se h-S-°-t©-cnbn¬ Sn Un hn-P-b≥ ]n Fw Aen kw-km-cn-®p. B-e-Øq¿ tZio-b-ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ kam-]-\ tbm-Kw kn.]n. sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰w-Kw sI ]n cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. hm-kp-tZ-h≥- sX-∂n-em]p-cw i-io-[-c≥ ]q-tßm-Sv sI C l-\o-^, F≥ A-ao¿ kw-kmcn-®p.

]m-e-°m-Sv: πm-®n-a-S tIm-e -hncp-≤ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-°p-∂ A-\n-›n-X-Ime \n-cm-lm-c k-a-cw 17mw Zn-h-kØnte-°v. kz-tZ-in Pm-K-c≥ a©v Pn-√m sk-{I-´-dn-bpw πm-®n-aS sF-Iy-Zm¿-Vy k-an-Xn-bp-sS Pn-√m I¨-ho-\-dp-am-b Ir-jvW≥-Ip-´n tXm-´n-¶¬ \n-cm-lmcw B-cw-`n-®p. kn.]n.sF. kw-ÿm-\-k-anXn-bw-K-ß-fm-b Nm-ap-Æn, hn-Pb≥ Ip-\n-ti-cn, kn.-]n.sF. Pn√m sk-{I-´-dn kp-tc-jv cm-Pv, kn.]n.sF. Nn-‰q¿ a-fi-ew sk-{I-´-dn l-cn-{]-Im-iv, Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw Sn kn≤m¿-∞≥, Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-

hv Aw-Kw Sn kp-μ-c≥, kz-tZ-in Pm-K-c≥ a-©v tZ-io-b-k-an-Xn Aw-Kw sI tKm-hn-μ≥-Ip-´n, eLp D-tZym-Kv `m-c-Xn kw-kv -Ym\ sk-{I-´-dn hn-t\m-Zv, kn.]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI cmtP-{μ≥, G-cn-bm sk-{I-´-dn kptc-jv _m-_p, ]-´m-t©-cn F¬-.kn. sk-{I-´-dn in-h-{]-Im-iv, I¿-j-I-kw-Lw sk-{I-´-dn hn hn a-t\m-l-c≥, ]-´m-t©-cn ]©mb-Øv saw_¿ Fw A-\-μ-Ir-jvW≥, F¬.kn. sa-w_¿ Fw Pb-Ir-jv-W≥, k-®n-Zm-\-μ Iu≠¿, s]-cp-am-´n 10mw hm¿-Uv saw_¿ tam-l-≥, t{]m-{Kmw t^m ¿ tkm-jy¬ B-£ ≥ A-cp¨ tam-l≥ kw-km-cn-®p.

πm-®n-aS tIm-ehn-cp-≤ k-an-Xn- \-S-Øp-∂ A-\n-›n-XIm-e \n-cmlm-c k-a-cØn¬ kz-tZ-in Pm-K-c≥ a-©v tZ-io-b-k-an-Xn Aw-Kw sI tKm-hn-μ≥-Ip-´n kw-km-cn-°p∂p

"I-S ]-cn-tim-[-\ \nÀ-¯-Ww' ]m-e-°m-Sv: G-tIm-]-\-k-an-Xn t\-Xm-°f - p-sS-bpw kw-LS- \ - b - pam-bn k-lI - c - n-°p-∂ hym-]m-cnI-sf-bpw hm-Wn-Py-h-Ip-∏v Xn-c™v]n-Sn-®v t{Zm-ln-°p-∂-Xn¬ hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\-k-an-Xn Pn-√m-I-Ωn-‰n-tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. C-Xv \n¿-Ø-em°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. {Km‚ v tI-c-f tjm-∏nMv s^-Ãn-h-ep-am-bn k-l-I-cn-®v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Iq-∏-Wp-Iƒ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v \¬-In-b ]m-e-°m-s´ Pz-√-dn-bn¬ hm-WnPy h-Ip-∏v \-SØ - n-b ]-cn-tim-[\-s°-Xn-tc k-an-Xn am¿-®pw [¿W-bpw \-S-Øn. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´d - n ]n Fw Fw l-_o-_v D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. Sn sI sl≥-{Sn, ]n F-kv kn]v-k¨, bpFw \m-k¿, ss-^-k¬,Ak≥-ap-l-Ω-Zv-lm-Pn, Fw Ip-amc≥, tk-Xp-am-[-h≥, sI tKmIp¬-Zm-kv, kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: sse-t{_-dn-b≥-am¿-°p-≈ A-e-h≥-kv 10 am-k-ambn X-S-™p-h-® k¿-°m¿ \-S-]Sn-s°-Xn-tc sse-t{_-dn-b≥-am¿ 28\v \-S-Øp-∂ I-e-t{Œ-‰v [¿W hn-P-bn-∏n-°m≥ sse-t{_-dnb≥-kv bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn-‰ntbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

D-Zv-Lm-S-\w- sNbvXp X-Æo¿-t°m-Sv: ]-Sm-´p-Ip-∂v IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w -sNbv-Xp. F Fw A-–p-≈-Ip-´n A[y-£-X h-ln-®p. ]n hn D-Ω¿, F-kv Fw sI X-߃, kp-\n¬, I-_o¿ kw-km-cn-®p.

K-h. P\-Xm l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-¬ hn-Zym¿-Yn-\nIƒ-°p-≈ I-cm-sØ ]-cn-io-e\w

I-cm-s¯ ]-cn-ioe-\w B-cw-`n¨p

]m-e-°mSv: B¿.Fw.F-kv.F. 2013˛14 h¿j-sØ ]≤-Xn {]-Im-cw K-h. P\-Xm l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iq-fn-se H-ºXv, 10 ¢mkp-Ifnse 55 F-kv.kn s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p-≈ Un^≥kv (I-cmsØ) ]-cn-ioe-\w P-\ph-cn H-∂p-ap-X¬ F Sn A-∫m-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-cw-`n®p.

]n¶m-¡-hn-`m-K-¯n-\v kÀ-ho-kv NmÀ-Pv H-gn-hm-¡n

]m-e-°m-Sv:A-£-b C-˛-tI-{μw ap-tJ-\-bp-f-f tk-h-\-߃°v F-kv.kn F-kv.Sn, _n.]n.F¬. hn-`m-K-ß-fn-ep-≈ At]-£-I¿ an-\n-aw Nm¿-Pm-b 10 cq-]-bpw kv-Im-\n-Mv/{]n‚ v F-∂n-h-bv°v t]-sPm-∂n-\v c-≠v cq-]-bpw am-{Xw \¬-Inbm¬ a-Xn. k¿-°m¿ hn-ln-X-am-b c-≠v cq-]-bpw k¿-ho-kv Nm¿-Pm-b A-©v cq-]-bpw Cu-Sm-°p-∂-Xn¬ \n-∂pw H-gn-hm°n-bn-´p-≠v. A-t]-£-I-\v \¬-In-b ^o-kn-\v \n¿-_-‘am-bpw c-ko-Xn \¬-I-Ww.

Im-bn-I ]-²-Xn Pn-Ãm-X-e {]-Jym-]-\w \msf

]m-e-°m-Sv: tI-{μ bp-h-P-\-Im-cy Im-bn-I a-{¥m-e-bw X-ømdm-°n-b tZ-io-b bp-h-P-\ \-b-Øn-t‚-bpw cm-Po-hv Km-‘n tJ¬ A-`n-bm≥ kv-t]m¿-Sv-kv ]-≤-Xn-bp-tS-bpw Pn-√m-X-e {]-Jym-]-\w \msf ssh-Io-´v aq-∂n-\v K-h. tam-b≥-kv sslkv-°qƒ {Ku-≠n¬ \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v tIm-´-ssa-Xm-\w hsc bp-h-P-\-dm-en kw-L-Sn-∏n-°pw. ]-≤-Xn-b-\p-k-cn-®v F√m tªm-°p-I-fn-epw Im-bn-I-tI-{μ-߃ Xp-S-ßpw. dm-enbn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v Pn-√-bn-se bq-Øv ¢-_v {]-Xn-\n-[nI-fpw, F≥.F-kv.F-kv, F≥.kn.kn. Im-bn-I-Xm-c-ß-fpw aq∂v a-Wn-°v ap-ºm-bn K-h. tam-b≥-kv ssl-kv-°qƒ {Ku≠n¬ F-Øn-t®-c-W-sa-∂v s\-lv-dp bp-h-tI-{μ Pn-√m bqØv tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Fw. A-\n¬-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

BZm-b\n-Ip-Xn i-¼-f ]-cn-[n D-bÀ-¯-Ww

]m-e-°m-Sv: Po-h-\-°m-cp-sS B-Zm-b \n-Ip-Xn \n-›-bn-°p∂ i-º-f ]-cn-[n D-b¿-Ø-W-sa-∂v tI-c-f F≥.Pn.H.bq-\nb≥ B-e-Øq¿ G-cn-bm k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. B-bn-ea-l¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tN¿-∂ G-cn-b k-tΩ-f-\w bq\n-b≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n hn G-en-bm-Ω D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. G-cn-bm {]-kn-U‚ v Fw I-Æ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. G-cn-bm sk-{I-´-dn C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv dn-t∏m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. Pn-√m J-Pm-©n B¿ km-P≥, sk-{I-´-dn-tb‰w-K-ß-fm-b sI cm-P≥, ]n c-ho-{μ≥, kn F {io-\n-hm-k≥, Fw A-cp¨-Ip-am¿, F¬-tZm tPm-kv kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn ]n cm-tP-{μ≥ ({]-kn-U‚ v), ta-cn kn¬-h-ÿ, kn Ir-jv-W≥-Ip-´n (ss-h-kv {]-kn-U‚ v-am¿), C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv (sk-{I-´-dn), sI t{]w-Pn, sI P-b-{]Im-i≥ (tP-m-bn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), sI k-Po-h≥ (J-Pm©n).

X-Æo¿-t°m-Sv: tIm-Sn-°m-c-Ip∂vv ta-J-e-bn-se aq-∂v tdm-UpIƒ-°v Sm-dnMv {]-hrØn-°v A\p-a-Xn-bm-bn. Xr-Øm-e Fw.F-¬.-F. hn Sn _¬-dm-an-s‚ {]m-tZ-in-I hnI-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw A-\ph-Zn-® XpIbm-Wv {]-hrØn-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. sIm-Sn°mw-Ip-∂v ]-≈n ˛ I-∏q¿ kv-Iq ƒ N-ß-c-Øv, Im-™n-c-Øm-Wn , ]p-√p-cmw ]-‰w tdm-Up-Iƒ-°mWv A-\p--a-Xn e-`n-®-Xv. {]-hrØn D-Zv-Lm-S-\w Xr-Øm-e tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v F Fw A-–p-≈-Ip-´n \n-¿-hln-®p. I-∏q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kn Fw A-en A-[y£-X h-ln-®p. ]n sam-bv-Xp-Æn, l-_o-\m-_≥, Fw sI dm-kn-b aÆm¿°m´v X-W¬ kaq-lhn-hm-lw ssl-Zc-en inlm_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\wsN-øp∂p kw-km-cn-®p.

¹m-¨n-aS \n-cmlm-c k-a-cw 17mw Zn-h-k-¯n-te¡v

[À-W hn-P-bn-¸n-¡pw

Npcp¡¯nÂ

Sm-dnMn-\v A-\p-a-Xn-bm-bn

3

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-02-20  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-02-20

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-02-20  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-02-20