Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

hntij§Ä

bq-¯v tIm¬-{K-kv hn-f-¡v I-¯n-¨v {]-Xn-tj-[w

\m-«-c-§v tI-{µw {Km-a-\-· ]p-c-kv-Im-cw {]-Jym-]n-¨p ]m-e° - m-Sv: \m-´c - ß - v tI-{μw 2013se {Km-a\ - ∑ - ]p-ck - vI - m-cw `m-ch - m-ln-Iƒ {]-Jym-]n-®p. Iem, km-ln-Xy, kmw-kvI - m-cn-I, s]m-Xp {]-h¿-Ø\ - cw-KØ - v hy‡n ap-{Z ]-Xn-∏n-® F-´v t]¿°m-Wv A-hm¿-Uv,. km-ln-XyØn-\v C-øt- ¶m-Sv {io-[c - \ - pw, ap≠q¿ tk-Xp-am-[\ - pw, s]m-Xp {]-h¿-Ø\ - Ø - n-\v sI ]n temd≥-kv, A-`n-\b - Ø - n-\v ]n hn-Pb-Ip-am¿, Nn-{X-cN - \ - , in¬-∏\n¿-am-WØ - n-\v kn F-®v A\n¬-Ip-am-I¿, a-±f - Ø - n-\v Hm-S°m-en _m-_p( i-cX - v Ip-am¿), `-Kh - X - n-∏m-´n-\v Xr-∏m-fq¿ Ir-jvW-Zm-kv, Po-hI - m-cp-Wy-Øn-\v kvt- \-l Pzm-e X-¶® - ≥ F-∂nh-sc-bm-Wv Xn-cs - ™-Sp-Øs - X∂v. A-hm¿-Uv F-´n-\v cm-hn-se ]-Øn-\v ]-ªn-Iv sse-{_-dnbn¬ sh-®v \-S° - p-∂ N-Sß - n¬ hn-Xc - W - w sN-øpw. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ tUm ]n sI {ioIp-am¿, B¿ \-ºn-bØ - v, tPm-¿÷vZ- m-kv, tUm {io-[c - ≥ A©q-aq¿-Øn ]-s¶-Sp-Øp.

Nn-\-¡-¯qÀ ]q-cw sIm-Sn-tb-äw C-¶v H-‰-∏m-ew: h-≈p-h-\m-´n-se {]kn-≤-am-b Nn-\-°-Øq¿ ]q-cØn-\v C-∂v sIm-Sn-tb-dp-sa-∂v tZ-h-kzw˛sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n `mc-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. cm-{Xn ]-m-Xn-s\m-∂n-\m-Wv sIm-Sn-tb‰w. I-em˛kmw-kv-°m-cn-I ]-cn]m-Sn-Iƒ \m-sf B-cw-`n-°pw. 15 \m-Wv ]q-cm-tLm-jw. ]q-ctØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ ]T-sbSp-∏v \m-sf B-cw-`n-°pw. G-gv tZ-i-ß-fn¬ \n-∂v F-Øp-∂ ]q-c-߃ C-cp-tN-cn-I-fm-bn AWn-\n-c-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f\-Øn¬ tZ-h-kzw F-Iv-kn-Iyq´o-hv Hm-^n-k¿ sI sI c-Lp\m-Yv, sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n {]-knU‚ v ]p-™m-¿-ho-´n¬ i-in-[c≥, sI cm-tK-jv, Sn sI A-NypX≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

Adnbn-¸pIÄ

]-Øn-cn-∏m-e˛N-μ-\-∏p-dw ta-J-e-bn-¬ sX-cp-hphn-f-°p-Iƒ \∂m°m-Ø-Xn-s\-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv a-Æq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n- hn-f-°v I-Øn-®v {]-Xn-tj-[n-°p-∂p

]m-e-°m-Sv: am-Xr-Im ]-©m-bØv Ir-jn hn-⁄m-\ hym-]-\ ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ Pn-√-bn¬ X-®-ºm-d Ir-jn-`-h-s\ Xn-cs™-Sp-Øp. Ir-jn hn-⁄m-\ ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v X-®-ºm-d ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ Fw -_n cm-tP-jv Fw.]n. D-- -Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]n {-- ]-ho¨-Ip-am¿ A[y-£-X h-ln-°pw. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ,- Ir-jn DtZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-°pw.- Bfl t{]m-{Km-an-s‚ `m-K-am-bn

Im¿-jn-I hn-⁄m-\ hym-]-\ {]-h¿-Ø-\-߃ Iq-Sp-X¬ im‡o-I-cn-°p-∂-Xn-\pw hy-hÿm-]n-X-am-°p-∂-Xn-\pw e£y-am-°n kw-ÿm-\-sØ 14 Pn-√-I-fn-epw Hm-tcm Ir-jn-`-h\p-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øv ss]-e‰v t{]m-P-Iv-Sv A-Sn-ÿm-\-Øn ¬ am-Xr-Im ]-©m-b-Øv Im¿jn-I hn-⁄m-\ hym-]-\ ]-≤Xn \-S-∏m-°p-∂X -- n-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv Pn-√-bn¬ Cu ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v X-®-ºm-d {Km-a-∏©m-b-Øv Irjn-`-h-s\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn 10 ap-X¬

25 h-sc I¿-j-I-sc Dƒ-s∏-SpØn {Kq-∏p-Iƒ D-≠m-°p-I-bpw Hm-tcm {Kq-∏n-epw D-¬∏m-Z-\w, hn-]-W-\w, ]-cn-io-e-\-hpw tIm¿-Un-t\-j-\p-am-bn aq-∂p t\-Xr-I¿-j-I-sc Xn-c-s™-Sp°p-I-bpw sN-øpw. I¿-j-I¿-°v hn-Z-Kv-[ ]-cnio-e-\w-\¬-Ip-I, ]-©m-bØn¬ D¬-]m-Zn-∏n-°p-∂ Im¿jn-I hn-`-h-ß-fp-sS hn-]-W-\Øn-\m-bn B-fl X-®-ºm-d ]©m-b-Øv se-h¬ skm-ssk‰n cq-]o-I-cn-°p-I, skm-ssk-‰nbp-sS Io-gn¬ I¿-j-I¿-°v Bh-iy-ap-≈ hn-Øp-Iƒ, \-So¬

F.sI.F-kv.Sn.bp. kw-Øm-\ k-t½-f-\w

a-e-_mÀ tZ-h-kzw: tbm-Kw C-¶v

´-dn ]n sI Ir-jv-W-Zm-kv ]-XmI D-b¿-Øpw. 7\v cm-hn-se 11a-Wn-°v s]mXp k-tΩ-f-\w kn ]n sF tZ-iob P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-kv kp[m-I¿ sd-Uv-Vn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. D-®bv-°v c-≠n-\v tSm-∏v C≥ Su-Wn¬ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w sI C C-kv-am-Cu¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. F-´n-\v cm-hn-se ]-

Øn-\v hn-Zym-`ym-k k-tΩ-f-\w kn Zn-hm-I-c≥ Fw. F¬. F. DZv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sN-b¿-am≥ hn Nm-ap-Æn, Fw F≥ hn-t\m-Zv Ip-am¿, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sI Ir-jv -W-Zmkv, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v ]n sI am-Xyp, sI kn v-Atim-I≥, kn Zn-\m-I-c≥ ]-s¶Sp-Øp.

thmfân-bÀ \n-b-a-\w

D-Zv-Lm-S-\w C-¶v X-®-\m-´p-I-c: se-K-kn bp ]n kv-Iqƒ (Fw.-F¬.-Pn ˛ Fw.-bp.]n. -kv-Iqƒ) Iw-]yq-´¿ em-_v DZv-Lm-S-\-hpw ]q¿-h A-[ym-]-I hn-Zym¿-Yn kw-K-a-hpw am-Xr kwK-a-hpw \m-sf kv-Iq-fn¬ \-S°pw. Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

A-\-[n-Ir-X ]-S-¡- \nÀ-am-W-im-e: hn-h-cw A-dn-bn-¡-Ww ]m-e-°m-Sv: D-¬k-h-°m-ew ap ≥-\n-dp-Øn Pn-√-bn-se-hn-sS-sb¶n-epw A-\-[n-Ir-X ]-S-°-\n¿am-W im-e-I-fp-sS {]-h¿-Ø\w s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS {i-≤bn¬-s∏-´m¬ hn-h-cw Pn-√m Ie-Iv-S¿ d-h-\yq Un-hn-j-\¬ Hm^n-k¿, X-l-kn¬-Zm¿ F-∂n-hsc A-dn-bn-°-W-sa-∂v Pn-√m Ie-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. Pn-√-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn ]-S-°-\n¿-am-W-im-e-Iƒ {]h¿-Øn-°p-∂n-s√-∂pw Aw-KoIr-X ]-S-° \n¿-am-W im-eIƒ sse-k≥-kn-se hy-h-ÿ-

Ir-jn hn-Úm-\ hym-]-\ ]-²-Xn: X-¨-¼m-d am-Xr-Im ]-©m-b-¯v

]m-e-°m-Sv: Hmƒ tI-c-f-kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥( F.sI.Fkv.Sn.bp) kw-ÿm-\ k-tΩ-f\w 6,7,9 Xnø--Xn-I-fn¬ ]m-e-°m´v h-®v \-S-°p-sa-∂v kzm-K-X-kw]m-e-°m-Sv:a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv {]-kn-U‚ v, I-Ωo-j- Lw `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. W¿, a-‰v t_m¿-Uv Aw-K-߃ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w sN-dn-bF-∂n-h-cp-sS tbm-Kw C-∂v D-®bv-°v c-≠n-\v \-S-Øm-\n-cp-∂-Xv tIm-´-ssa-Xm-\-Øpw {]-Xn-\n[n k-tΩ-f-\w tSm-∏v C≥ Sucm-hn-se 10 \v \-S-Øpw. t_m¿-Un-s‚ Io-gn-ep-f-f F- Wn-epw \-S-°pw. P-\-d¬ sk-{I√m t£-{X-`-c-Wm-[n-Im-cn-I-fpw t£-{X-Po-h-\-°m-cpw tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Akn- v I-Ωo-j-W¿ A-dn-bn®p. ]m-e-°m-Sv: tI-{μ bp-h-P-\ ˛ Im-bn-I-a-{¥m-e-b-Øn-s‚ \mj-W¬ bq-Øv tIm¿ ]-≤-Xnbn¬ tªm-°v A-Sn-ÿm-\Øn¬ thmf‚n-b¿-am-sc \n-ban-°p-∂p. 18 \pw 25 \pw a-t[y {]m-b-ap-f-f km-aq-ln-Itk-h-\ k-∂-≤ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ Xev-]-c-cm-b bp-h-Xo-bp-hm-°ƒ°v A-t]-£n-°mw. F-kv.-Fkv.-F¬.-kn.-bm-Wv Ip-d-™ hnZym-`ym-k-tbm-Ky-X. _n-cp-Z-[mcn-Iƒ-°pw Iw-]yq-´¿ ]-cn⁄m-\-ap-f-f-h¿-°pw ap≥-K-W\ e-`n-°pw. d-Kp-e¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ At]-£n-°m≥ tbm-Ky-c-√. Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿-°v {]-Xnam-kw 2500 cq-] tlm-W-td-dn-bam-bn e-`n-°pw. H-cp h¿-j-tØ-°m-Wv Xp-S°-Øn¬ \n-b-a-\w. \n-›n-X am-Xr-I-bn-ep-f-f A-t]-£-tbmsSm-∏w tbm-Ky-X, h-b- v F∂n-h sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ tc-J-Iƒ k-ln-Xw 15\-Iw Pn√m bq-Øv tIm-˛-HmUn-t\-‰¿, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ, Pn-√m ]©m-b-Øn-\v k-ao-]w, ]m-e-°mSv hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww. t^m¨ : 0491 2505024.-

]m-e-°m-Sv: ]-Øn-cn-∏m-e ˛ N-μ\-∏p-dw ta-J-e-bn-se sX-cp-hp hn-f-°p-Iƒ I-Øn-°m-Ø-Xns\-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv aÆq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ Nn-Ωn-Wn hn-f-°v IØn-®v {]-Xn-tj-[n-®p. Un.-kn.-kn.- P-\-d-¬ sk-{I-´dn {io-h¬-k≥ D-Zv-Lm-S-\w-sNbv-Xp. hn Fw A-_q-_-°¿ kn±o-Jv A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv sP F ≥ \-Po-_v, ]n B¿ jn-_p, F≥ kn-dm-Pv, sI jm-lp¬-l-ao-Zv, F≥ cm-[, sI th-em-bp-[≥, sI sj-lo¿, Sn sI sj-co-^v, C-{_m-low I-√º-d-ºn¬ F≥ ssh \-hm-kv kw-km-cn-®p.-

4 -s^-{_phcn 2014 sNmΔ

]-´m-ºn-bn¬ sI.-F-kv.-]n.-Sn.-bp. Pn√mktΩ-f\ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.-F.- D-Zv-Lm-S-\w-sN-øp-∂p

k-tµ-ibm-{X Pn-Ã-bn ]-cy-S-\w \-S-¯n ]m-e-°m-Sv: a-Xw, am-\-hn-I-X, \-thm-∞m-\w F-∂ {]-ta-bØn¬ s^-{_p-h-cn B-dv ap-X¬ H-º-Xv h-sc tIm-´-°¬ F-S-cnt°m-Sv \-S-°p-∂ ap-Pm-ln-Zv F´mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ {]-N-c-Wm¿-Yw Im-k¿t°m-Sv \n-∂pw B-cw-`n-® kwÿm-\ k-tμ-i bm-{X Pn-√bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. ta-em-‰q¿, F-S-Ø-\m-´p-I-c, a-Æm¿-°m-Sv, I-√-Sn-t°m-Sv, ]m-

e-°m-Sv, ]-Øn-cn-∏m-e, H-‰-∏mew, sN¿-∏p-f-t»-cn F-∂o G-cnb-I-fn-se kzo-I-c-W-tbm-K߃-°p ti-jw ]-´m-ºn-bn¬ k-am-]-\ {]-`m-j-Ww \-S-∂p. sF.-F-kv.-Fw. kw-ÿm-\ t\Xm-°-fm-b \u-jm-Zv Ip-‰ym-Sn, A-_p-lp-ssd, \u-jm-Zv D-∏-S, skm-Pn-Z-en, A-–pƒ l-°ow ]d-fn, km-en-lv, P-ko¿ _m-_p, \-ko¿ I-≈n-°m-Sv, ju-°-Øv hm-g-ºp-dw t\-Xr-Xzw \-¬v-In.--

t_-¡-dn A-tkm-kn-tb-j³ Pn-Ãm k-t½-f-\w 5\v ]m-e° - m-Sv: t_-°d - n A-tkm-kn-tb-j≥ tI-cf - Pn-√m k-tΩ-f\ - w A-©n-\v cm-hn-se ]-Øn-\v tlm-´¬ C-{μ-{]-ÿb - n¬ \-S° - p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ -A-dn-bn-®p. k-tΩ-f-\-tØm-Sm-\p-_-‘n-®v {Sm≥-kv ^m-‰v {^o ]-cn-io-e\ - ]-cn-]m-Sn \-S° - pw. ^p-Uv tk-^v‰ - n A-kn . IΩo-jW - ¿ tPm-kv^ - v jm-Pn tPm¿-Pv D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. `-£y kpc-£m-\n-ba - h - pw t_-°d - n hy-hk - m-bh - pw F-∂ ap-Jm-ap-Jh - pw \-S°pw. hm¿-Øm k - t- Ω-f\ - Ø - n¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–pƒ P-∫m¿ , P-\d - ¬ sk-{I-´d - n ]n ]n ap-kvX - ^ - , kw-ÿm-\ sk-{I-´d - n In-c¨ F-kv] - m-e° - ¬, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw ap-lΩ - Z- v dn-jm-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

h-kv-Xp-°ƒ, ssP-h-h-f-߃, ssP-h-Io-S-\m-in-\n-Iƒ D¬-]mZ-\ D-]m-[n-I-fpw km-t¶-Xn-I hn-Zy-bpw e-`y-am-°p-∂ A-t{Km k¿-ho-kv sk‚¿ B-cw-`n-°pI, Io-S-\m-in-\n-bpw cm-k-h-fhp-an-√m-sX D¬∏-∂-߃ e-`n°p-∂ C-t°m-tjm-∏v Xp-S-ßpI. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ sXmgn-em-fn-I-fp-sS e-`y-Xm Ip-d-hv ]-cn-l-cn-°m≥ b-{¥-h¬-°-cW ta-J-e-bn-e-S-°w hn-Z-Kv-[ ]cn-io-e-\w e-`n-® Im¿-jn-I I¿a-tk-\ cq-]o-I-cn-°p-I. ]-©m-b-Øn-se Hm-tcm hm¿-Un-epw Im¿-jn-I hm¿-Ø-

b-dn-bn-°m≥ k-tμ-i-t_m¿Uv, Im¿-jn-tIm¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-e, tcm-K Io-Sm-{I-a-W ap-∂dn-bn-∏v F-∂n-h sam-ss_¬ t^m-Wn-eq-sS I¿-j-I¿-°v satk-Pv, Hm-tcm am-k-hpw km-t¶Xn-I D-]-tZ-i ]-{Xn-I C-d-°¬ F-∂n-h \-S-°pw. C-Xn-\p-]p-dsa I¿-j-I ]-cn-io-e-\ ]-cn-]mSn-Iƒ, ]T-\-bm-{X-Iƒ Xp-S-ßnb-h-bpw \-S-Øpw. am-Xr-Im-{]-Z¿-i-\ tXm-´-ßfpw ar-K kw-c-£-W-ta-J-ebn¬ H-cp Im¿-jn-I h-b¬ hnZym-e-bw ]-≤-Xn-bpw \-S-∏m°pw.

Iƒ-°pw hn-t[-b-am-bpw kp-c£m-am-\-Z-Wv-U-߃ ]m-en-®p sIm-≠p-am-Wv {]-h¿-Øn-°p∂-Xv F-∂pw sse-k≥-kv F-Sp°m-sX sh-Sn-s°-´v \-S-Øp-∂ns√-∂pw D-d-∏p h-cp-Øp-∂-Xn-\v _-‘-s∏-´ t]m-en-kv/d-h-\yq h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ B-h-iyam-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°Ww. C-°m-cy-Øn¬ t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿, hnt√-Pv Hm-^o-k¿-am¿ F-∂n-h¿ Pm-{K-X ]m-en-°-W-sa-∂pw Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

kv-s]-jy Im-ä-K-dn Po-h-\-¡m-cm-bn Aw-Ko-I-cn-¡-Ww ]m-e-°m-Sv: kv-Iqƒ tIm-f-Pv _kv ss{U-h¿-am-sc-bpw Po-h-\°m-sc-bpw kv-s]-jy¬ Im-‰-Kdn Po-h-\-°m-cm-bn Aw-Ko-I-cn°-W-sa-∂v ]m-e-°m-Sv Pn-√m kvIqƒ ˛ tIm-f-Pv ss{U-th-gv-kv B‚ v h¿-t°-gv-kv s^-U-td-j ≥ Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. \-K-c-k-` s]m-Xp-a-cm-a-Øv Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ H F ^n-tem-an-\ D-Zv-LmS-\w-sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI Im-Pm-lpkbv≥ A-[y£-X-h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn sI kpsse-am≥, _n l-\o-^, sI N{μ≥, F-kv D-Ω¿, sI cm-P≥, hn a-Wn kw-km-cn-®p.-

Fw.-C.-F-kv.- bq-¯v hnMv h-\n-Xm I-temÂ-k-hw H-e-h-t°m-Sv: Fw.-C.-F-kv.- bqØv hnMv Pn-√m- I-Ωn-‰n kw-L-Sn∏n-® h-\n-Xm tIm-f-Pv I-tem¬k-hw N-e-®n-{X \-Sn Nm-μv-\n jm-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw.-C.-F-kv.-Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw A-–pƒ I-cow A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn F P-∫m-den, J-Pm-©n kn bp ap-Po-_v, bqØv hnMv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v F-kv.-Fw.-F-kv.- ap-Po-_v d-lv-am≥, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F kpƒ-^n-°¿, Pn-√m sk-{I-´dn F-kv C-kv-lm-Jv, I-tem¬-kh No-^v tIm˛HmUn-t\-‰¿, t{]a tkm-a≥ kw-km-cn-®p. Pn-√-bn-se B-dv Fw.-C.-Fkv.-h-\n-Xm tIm-f-Pp-I-fn¬ \n∂m-bn 40 C-\-ß-fn¬ 400 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. ]-´m-ºn, a-Æm¿-°m-Sv, ]m-e-°mSv h-\n-Xm tIm-f-Pp-Iƒ b-Ym-{I-

aw H-∂pw c-≠pw aq-∂pw ÿm-\߃ t\-Sn. k-am-]-\ k-tΩ-f-\Øn¬ \-K-c-k-` ssh-kv sN-b¿t]-gv-k¨ F j-lo-Z k-Ωm-\߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Sn ]n jn-lm-_p-±o≥, sI F≥ hn-P-b-N-{μ-Im-c-W-h¿, F \m-kzn-lv, tUm.-Fw _n A-en, Sn hn ss^-k¬, {]-^. \-kow kw-km-cn-®p.-

Fw.-C.-Fkv.- Pn-√m h-\n-Xm Item¬-kh-Øn¬ I-em-Xn-eI-am-bn Xn-cs - ™Sp-°s - ∏-´ kn-Pm inh≥ (]m-e° - m-Sv Fw.-C.-Fk - v. h-\n-Xm tIm-fP - v) -

tkm-jy-en-Ìv P-\-X-þ-P-\-Xm-ZÄ (F-kv) e-b-\ k-t½-f-\w C-¶v ]m-e-°m-Sv-: tkm-jy-en-Ãv P-\X-˛-P-\-Xm-Zƒ( F-kv ) e-b-\ ktΩ-f-\w C-∂v ssh-Io-´v 4\v tIm-´-ssa-Xm-\-Øv \-S-°p-sa∂v kw-Lm-S-I k-an-Xn P-\-d¬ I¨-ho-\¿ A-Uz hn ap-cp-I-Zmkv A-dn-bn-®p. hn-tŒm-dn-b tImf-Pv ]-cn-k-c-Øv \n-∂v Im¬-e£-tØm-fw ]-s¶-Sp-°p-∂ dmen tIm-´-ssa-Xm-\-Øv k-am-]n°pw. P-\-Xm-Zƒ tZ-io-b {]-knU‚ v F-®v tZ-h-Ku-U D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. sI Ir-jv-W≥-Ip-´n A-[y-£-X h-ln-°pw. am-Xyp Sn tXm-a-kv, X-ºm≥-tXm-a-kv, kn sI \m-Wp Fw F¬ F, tUm \o-e-tem-ln-X-Zm-kv \-Sm¿, C ]n Z-tam-Z-c≥-am-kv-‰¿ ]-s¶-Sp°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-Uz {io-l-cn-bpw ]-s¶-Sp-Øp.

Fw.C.-F-kv.- Pn-√m h-\n-Xm s^-Ãv kn-\n-am-Xm-cw Nm-μv-\n jm-Pp D-Zv-Lm-S-\w-sN-øp-∂p-

]-©-P-\yw A-´-mcm-jv{S -N-e-¨n-{X-ta-f 7 ap-X ]m-e-°m-Sv: ]-©-P-\yw A-¥cm-„v-N-e-®n-{X-ta-f 7 ap-X¬ 13 h-sc Nn-‰q¿ Nn-{Xm-÷-en Xo-tb‰n¬ h-®v \-S-°p-sa-∂v kw-LmS-I¿ A-dn-bn-®p. 7\v ssh-Io-´v \m-e-c-°v H-Uok-bn-se ]-cn-ÿn-Xn-I {]t£m-`-߃-°v t\-Xr-Xzw sImSp-°p-∂ A-`-b-km-lp D-Zv-Lm-S-

\w sN-øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. {]-i-kv-X tUm-Iypsa‚-dn kw-hn-[m-b-I≥ B-\-μv ]-Sp-h¿-[≥, _n-t\m-bv hn-izw, sI A-®p-X≥ Fw F¬ F, \-Kc-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ sI jo-_ ]-s¶-Sp-°pw.13\v ssh-Io-´v A-©v a-Wn°v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-

\w B-\-μv ]-Sv h¿-[≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. tPm-bv am-Xyp, kpkv-ta-jv N-t{μm-Øv, ]n hn jmPn-Ip-am¿, ]n sI _n-Pp Fw ]n ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ sN-b¿-am≥ ]n P-b-]me-ta-t\m≥, I¨-ho-\¿ kn cqt]-jv, kn F-kv a-[p-kq-Z-\≥, _n-\p A-d-°¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

t[m-Wn-þ-I-cp-a-¯mw-s¸m-ä ta-J-e-bn ho-−pw Im-«m-\-¡q-«w `o-Xn hn-X-bv-¡p-¶p H-eh - t- °m-Sv: Im-´m-\° - q-´w t[mWn-˛-I-cp-a-Ømw-s∏m-‰ ta-J-ebn¬ ho-≠pw `o-Xn hn-X-bv-°p∂p. I-gn-™Z- n-hk - w cm-{Xn-bn-dßn-b Im-´m-\° - q-´w ]-gº - p-fn, Icp-aØ - mw-s∏m-‰ `m-Kß - f - n-se Irjn hym-]I - a - m-bn \-in-∏n-®p. Ip´n-bm-\-bpƒ-s∏-sS aq-∂w-K Im´m-\I - f - m-Wv ta-Je - b - n¬ `o-Xn- ]c-Øp-∂X - v. cm-{Xn ]-{¥-t≠m-sS F-Ønb Im-´m-\-°q-´w I-cp-a-Ømws∏m-‰ Ip-‰n-bn¬ Ip-™p-tam-fpsS 11 sX-ßp-If - pw \n-ch - [ - n hm-gI-fpw \-in-∏n-®p. ]-gº - p-≈n `m-KsØ \n-c-h-[n I¿-j-I-cp-sS IXn-cm-b s\-√pw- Im-´m-\° - q-´w \in-∏n-®p. I-cp-a-Øm-w-s∏m-‰ a-‰Øn¬ am-Xyp-hn-s‚ Ir-jn-bn-SØn-s‚ th-en X-I¿-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]p-e¿-s® d-_¿ Sm-

I-cp-a-Ømw-s∏m-‰-bn-¬ Ip-‰n-bn¬ Ip-™n-tam-fp-sS sX-ßn≥-tXm-∏v Im-´m-\-°q-´w \-in-∏n-® \n-e-bn¬

∏nMn-\p-t]m-hp-∂ sXm-gn-em-fn-Isf-bpw Ir-jn-bn-Sß - f - n¬ X-ºS- n®n-cp-∂ Im-´m-\I - ƒ Hm-Sn-®p. a-eºp-g Um-an-s‚ I-\m-¬ I-S-∂mWv B-\-Iƒ Cu `m-K-ß-fn-te°v F-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. \m-´pIm¿ Iq-´w-Iq-Sn B-\-I-sf Xp-cØm≥ {i-an-s®-¶n-epw ]p-e¿-s® A-©c - t- bm-sS-bm-Wv C-h Im-´nte-°v a-Sß - n-bX - v. C-Xn-\n-sS Xpc-Øm≥ {i-an-® \m-´p-Im¿-°p-t\sc Xn-cn-bp-Ib - pw sN-bX v- p.I-gn-™ B-gv-N t[m-Wn A∏-°m-Sv ssI-ø-d `m-K-ß-fn-en-dßn-b Im-´m-\ H-cm-fp-sS Po-hs - \Sp-Øn-cp-∂p. ]p-Xp-∏-cn-bm-cw ]©m-b-Øn-epƒ-s∏-´ `m-K-ß-fn ¬ ssh-Zyp-Xn th-en-Iƒ Cu amkw 20\-Iw ÿm-]n-°p-sa-∂v Pn√m I-fŒ - ¿ D-d∏ - p \¬-In-bn-´p-≠v. F-∂m¬ s^≥-knMv ÿm-]n-

°p-∂-Xv h-\m-Xn¿-Øn-bn¬-\n∂v aq-∂p-In-tem-ao-‰t- dm-fw D-≈nte-°m-sW-∂-Xv I¿-j-I¿-°v Kp-W-I-c-am-hn-s√-∂ B-t£-]hpw \m-´p-Im-cn-ep-≠v. -Iq-Sm-sX Im-´m-\i - e - y-ap-≈ A-It- Ø-Ød ]-©m-b-Øn-epƒ-s∏-´ t[mWn, ta-te t[m-Wn, am-bm-]p-cw, I-cp-aØ - mw-s∏m-‰, No-°p-gn `m-Kß-fn¬ ssh-Zyp-Xn th-en-Iƒ C√m-ØX - pw C-h ÿm-]n-°m≥ \S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø-Xpw \m-´p-Imcn¬ B-i¶ - h - n-Xb - ° v- p-∂p-≠v.]-©m-bØ - v A-[n-Ir-Xc - pw {]X-n] - £ - t- \-Xm-hpƒ-∏s - S-bp-≈ P\-{]-Xn-\n-[n-If - pw h-\w-hI - p-∏v A-[n-Ir-Xc - pw ÿ-eß - ƒ k-μ¿in-®v {]-tZ-is - Ø P-\ß - f - p-sS kp-c£ - b - ° -v v B-hi - y-am-b \-S] - Sn-Is - f-Sp-°W - s - a-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS i-‡a - m-b B-hi - yw.-


{]mtZ-inIw hn-f-sh-Sp-¸v a-tlmÂ-k-h-hpw ImÀ-jn-I t_m-[-hÂ-¡-c-W dm-en-bpw

4 -s^-{_phcn 2014 sNmΔ

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv tIm-´-ssa-X-\w:

tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm ˛ P-\Xm-Zƒ (F-kv)e-b-\ k-tΩ-f\w ˛ 4.-00.„]-d-fn-a-Zv-d-kp-Øp¬ ap-Pmln-Zn≥: ]m-e-°m-Sv d-h-\yp Pn√m A-d-_n-Iv sk-an-\m-dpw kmln-Xy-a¬-k-c-ß-fpw ˛ 9.-00.„ta-∏-d-ºv: bq-Øv eo-Kv bp-h-P\-Pm-Y ˛ 9.-00.-

sIm-√-t¶m-Sv: ]T-\-tØm-sSm∏w Im¿-jn-I ta-J-e-bv-°v Du∂¬-\¬-In h-S-h-∂q¿ hn.-Fw.F-®v.-F-kv.-hn-Zym¿-Yn-Iƒ Im¿jn-I hn-f-sh-Sp-∏v \-S-Øn. hnZym-e-b-Øn¬ cq-]o-I-cn-® Im¿jn-I ¢-∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-emWv ]T-\-tØm-sSm-∏w hn-Zym¿Yn-Iƒ Im¿-jn-I hn-f-Iƒ sNøm≥ X-øm-dm-b-Xv. B-e-Øq¿ hn.-F-^v.-]n.-kn.-sIbp-sS koUv ^m-an¬ \n-∂pw e-`n-® hnØp-Iƒ D-]-tbm-Kn-®m-Wv io-Xhn-f-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-®°-dn Ir-jn 40 sk‚ v ÿ-e-Øv H-cp-°n-b-Xv. a-Ø≥, Ip-º-fw, sh-≈-cn, sIm-Ø-h-c, A-h-c, sh-≠, ]-gpX-\ Iq-Sm-sX io-X-hn-f-I-fm-b Im-t_-Pn, Im-c-‰v, _o-‰v-dq-´v, ]b¿, dm-Un-jv F-∂n-h-bpw Ir-

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y tIm-gv-kp-IÄ-¡v A-t]-£ £-Wn-¨p

jn-bn-eq-sS hn-f-sh-Sp-∏v \-SØn. hn-Zym-e-b-Øn¬ hn-f-shSp-Ø ]-®-°-dn-Iƒ D-®-`-£-WØn-\m-bn kv-Iq-fn¬ X-s∂ D-]tbm-Kn-®v h-cp-∂-Xm-bpw I¨ho-\¿ hn-P-b≥ am-kv-‰¿ ]-d™p. Im¿-jn-I ta-J-e-sb t{]m¬- k m- l n- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ mbn hn-Zym¿-Yn-I-sf t_m-[-h¬°-c-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\m-bp-≈ ¢m-kp-I-fpw dm-en-bpw hn-P-b≥ am-kv-‰-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn. sl-Uv-an-kv-{S-kv sI F-kv Ko-X, Ir-jn Hm-^n-k¿ hn sI `m-Ky-e-X, B¿ _m-_p, Ãm-^v sk-{I-´-dn cm-a-\m-Y≥, A-[ym]-I¿ F-∂n-h¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn t_m-[-h¬-°-c-W ¢mkp-Iƒ F-Sp-Øp. \m-ev G-°dn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-Ø-h-W

]m-e-°m-Sv: ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ h-Ip-∏v tkm-jy¬ sU-he-]v-sa‚ v skm-ssk-‰n ap-tJ-\ ku-P-\y tIm-gv-kp-Iƒ-°v At]-£ £-Wn-®p. Pn-√-bn-se ]-´n-I-Pm-Xn hn`m-K-Øn¬-s∏-´ bp-h-Xo-bp-hm°ƒ-°v aq-∂v B-gv-N-sØ s{ShS-h-∂q-cn¬ hnZym¿Yn-I-fpsS ]-®-°-dn hn-f-sh-Sp-∏v a-tlm¬-k-hw bn-\n-Mv C≥ _yq-´o-jy≥ tImgv-kv, s{S-bn-\n-Mv C≥ sS-Ivssì Un-ssk-\n-Mv & Hm¿W-sa-t‚-j≥, s{S-bn-\n-Mv C≥ {_m ta-°n-Mv F-∂n-h-bn-em-Wv ]-cn-io-e-\w. A-t]-£-I¿ 18 h-b-kv Xn-I-™-h-cm-bn-cn-°Ww. t]-cv, Pm-Xn, h-b-kv F∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-Iƒ k-ln-Xw sh-f-f-°-S-em-kn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]-£ 10 \v ap-ºv Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\ Hm-^n-kn¬ e-`n-°-Ww. t^m¨ : 0491 2505005. ]m-e-°m-Sv: A-´-∏m-Sn-bn-se Du- s‚ `-£y-˛-Ir-jn, B-tcm-Kyw, `- °p-I, ku-tcm¿-÷ A-Sn-ÿm- A-tXm-dn-‰n, Ir-jn, ar-K-kw-c- fm-Wv B-th-iw \n-d-™ acp \n-hm-kn-Iƒ a-Zy-Øn-\pw a- h-\w, tdm-Uv kw-_-‘-am-b B- \-Øn¬ Du-cp-I-fn¬ ssh-Zyp- £-Ww hn-`m-K-Øn-se Po-h-\- ¬k-cw Im-Wm≥ F-Øn-b-Xv. ab-°p-a-cp-∂n-\pw A-Sn-a-s∏-S-cp- h-iy-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw hn-i-Z- Xn G¿-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßn-b °m-cpw t^m-d-Ãv td-©¿-am¿, e-∏p-dw ]m-e-°m-Sv, tIm-gn-t°m]m-e-°m-Sv: ssP-\n-ta-´n-ep-≈ sX-∂pw C-Xv A-h-cp-sS hw-i- am-bn N¿-® sN-bv-Xv \-S-]-Sn-Iƒ hn-j-b-ß-fn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn- hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Po-h-\- Sv Pn-√-I-fp-sS hn-hn-[-`m-K-ßhn. s-- P. k -- v-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v F-´v, sØ X-s∂ Xp-S-®p \o-°p-sa- F-Sp-°m-\p-f-f \n¿-t±-iw h-Ip- °pw. °m¿ Xp-S-ßn-b-h-cpw kw-L- fn¬ \n-∂m-bn 40 tPm-Sn D-cpH-º-Xv Xnø-Xn-I-fn¬ 40 h-b°ƒ a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-SpsXm-gn-e-h-k-c-ß-sf-°p-dn- Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p. ∂pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N- ∏v X-e-h-∑m¿-°v \¬-In. C-Xkn-\v ap-I-fn-ep-≈-h¿-°m-bn C- {μ≥ ]-d-™p. ho-Sp-I-fpw a-‰pw \p-k-cn-®v ap-°m-en ap-X¬ B-\- ®v hn-h-cw e-`n-°m≥ km-[y-XØp. t‚m¿-j-´n¬ _mUv-an‚¨ U- \n¿an-°p-tºmƒ I-cm-dp-Im-sc- hm-bv h-sc-bp-f-f G-g-c In-tem- bn-√m-Ø Du-cp-I-fn¬ Un-jv cm-hn-se Xp-S-ßn-b a-¬k_nƒ-kv Sq¿-W-sa‚ v kw-L-Sn- bpw I-Ωo-j≥ G-P‚p-amsc- ao-‰¿ tdm-Uv \n¿-am-Ww D-S≥ B‚n-\-bpw Sn.-hnbpw \¬-Imcw ssh-Ip-t∂-cw h-sc-\o-≠p∏n-°p-∂p. ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln- bpw H-gn-hm-°n kz-¥w ta¬- B-cw-`n-°m≥ \n¿-t±-iw \¬- \p-f-f G¿-∏m-Sp-I-fp-≠m-°pw. \n-∂p. Ip-cp-Wn-b≥-tam≥ H-Xp°p-∂-h¿ 9447334322, °p-߬ , sI.--]n.-Fw. {_-tZ-gvPn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn, sF.t\m-´-Øn¬ X-s∂ sN-ø-W-sa- In. 9846633314 \-º-dp-I-fn¬ _-‘- ∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Ip-dp-º skm-ssk-‰n-bp-sS Sn.-Un.-]n. s{]m-P-Iv-Sv Hm-^n-k¿, B-\-°-c: I-∏q¿ ap-t{≠m-´v kv I-∏q¿, Kp-cp-°ƒ-Ip-™m-∏ms∏-S-Ww.-t^m-d-Ãv F-Iv-ssk-kv A-kn- v I-Ωo- sI.--]n. {_-tZ-gv-kv ]q-´p-I-≠- Pn F-∂n-h-cp-sS Im-f-Iƒ HA-´-∏m-Sn-bn-se Dƒ-{]-tZ-i- ta¬-t\m-´-Øn¬ ß-fm-b J-e-kn, Xm-sg-Xp-Sp- Iymw-]v sj-Un¬ td-j≥ I-S \- j-W¿, A-K-fn kn.-sF, A-K-fn Øn¬ \-S-∂ I-∏q¿ sI.--sI.--A- ∂pw c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-߃ °n, ta-se-Xp-Sp-°n, X-Sn-Ip-≠v, S-Øp-I, kv-Iqƒ-˛-tIm-f-Pv F- Un.-ssh.-F-kv.-]n, A-´-∏m-Sn kv- a≥-t{Sm-^n-°v th-≠n-bp-f-f Im- t\-Sn.-hn-P-bn-Iƒ-°v A-en-Ip-aB-\-hm-bv, I-Sp-Ip-a-Æ Xp-S-ßn- ∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂pw sIm-gn- s]-jy¬ Hm-^n-k¿, a-Æm¿- f-]q-´v a-¬k-cw B-th-i-am-bn. c-\-√q¿-t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c-Ww b Du-cp-I-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S- ™p-t]m-b Ip-´n-I-fp-sS Xp-S¿ °m-Sv Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n- a-I-c am-k-Øn-se I-Sp-Ø-sh- sN-bv-Xp.-- cm-hn-se a-¬k-cw Un.--- m-eØp-I-bm-bn-cp-∂p Pn-√m I-e-Iv- hn-Zym-`ym-k-Øn-\v a-e-ºp-g Kn- k¿, Un.-Fw.-H, sU-]yq-´n Un.- bn-en-s\ h-I-sh-bv-°m-sX \q- Un.--kn. {]-kn-U‚ v kn hn _ ]m-e-°m-Sv: ap-Xn¿-∂ \m-S-I-{]- S-dpw kw-L-hpw.- Du-cp Iq-´-Øn- cn-hn-Im-kn¬ ku-I-cy-sam-cp- Fw.-H. Xp-S-ßn-b-h-cpw, hm-´¿ dp-I-W-°n-\v Im-f-]q-´v t{]-an-I- N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h¿-Ø-I≥ Fw cm-P-tKm-]m¬, \m-S-≥-I-em-K-th-j-I≥ sI h -- nizw F-∂n-h-sc Sm-]v \m-S-I-thZn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-\pkv-a-cn-®p. ]m-e-°m-Sv ]-ªn-Iv sse-{_- ]m-e-°m-Sv: kr-„n ap-c-fn t\m- Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ kwdn lm-fn¬ \-S-∂ A-\p-kv-a-c- h¬ A-hm¿-Uv tPm¿-Pv Zm-kn-\v ÿm-\ e-l-cn hn-cp-≤ {]-Nm-cW k-tΩ-f-\w \m-S-I-Ir-Øv km-ln-Xy-Im-c≥ ap-≠q¿ tk- W-b-⁄-am-b bp-h-Pm-{K-X bmIm-fn-Zm-kv ]p-Xp-a-\ D-Zv-Lm-S- Xp-am-[-h≥ k-Ωm-\n-®p. cm-[m- {X-bv-°v B-e-Øq-cn¬ kzo-I-c\w sN-bv-Xp. ssk-\p-±o≥ ap-≠- Ir-jv-W≥ cm-a-ti-cn A-[y-£- Ww-\¬-In. B-e-Øq¿ ao-Un-b-t^m-d-hp°-bw Fw cm-P-tKm-]m¬ A-\p- X-h-ln-®p. tUm.-]m¿-Δ-Xn hm-cy¿ D-Zv- am-bn k-l-I-cn-®v bp-h-Pm-{K-X kv-a-c-W-hpw j-Um-\-μ≥ B\n-°-Øv sI h -- n-izw A-\p-kv-a-c- Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm.-{io-[- bm-{X-bp-sS k-tμ-i-apƒ-s°mW-hpw \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ c≥ A-©p-aq¿-Øn, {]-W-hw i- ≈p-∂ F¬.--kn.--Un.--{]-Z¿-i-\w Sm-]v-\m-S-I-th-Zn-bp-sS {]-kn- in, j-Uv-\≥ B-\n-°-Øv, tN- B-e-Øq¿ ]-g-b _-kv Ãm‚ v, U‚ v hn c-- -ho-{μ≥ A-[y-£-X ‰q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, Sn F-kv I-g-\n Np-¶w F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-Øn. h-ln-®p. sk-{I-´-dn Fw F -- -kv ]o-‰¿ kw-km-cn-®p.{]-Z¿-i-\w ao-Un-b-t^m-dw Zm-kv am-´p-a-¥, c-hn ssX-°m-Sv, sk-{I-´-dn kp-\p-N-{μ≥ D-Zv-LmSn.--F-kv ]o-‰¿, h-’-e-Ip-am-cn, S-\w sN-bv-Xp. s{]m-^.--]n s-- I _m-e-Ir-jvF-kv A-–pƒ-Jm-Z¿ A-[yW≥, {]-km-Zv, a-Æq¿ N-{μ≥, B-e-Øq¿: kw-ÿm-\ bp-h-Phn k-Xy-Ip-am¿, B¿ sI a-Wn- \-t£-a-t_m¿-Uv, F-Iv-ssk- £-X h-ln-®p. tPm-_v tPm¨, i-¶¿, Zo-]w kp-tc-{μ≥ F-∂n- kv h-Ip-∏v, \m-j-\¬ k¿-Δo-kv B¿ c-ta-jv, c-Po-hv kw-km-cnkr-jvSn ap-c-fn t\m-h¬ A-hm¿-Uv km-ln-Xy-Im-c≥ ap-≠q¿ tk-Xp-am-[-h≥ h¿ kw-km-cn-®p.-kv-Iow F-∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz- ®p.-tPm¿-Pv Zm-kn-\v k-Ωm-\n-°p-∂p

A-«-¸m-Sn-bn-se DÄ-{]-tZ-i Du-cp-I-Ä Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ k-µÀ-in-¨p

j-«n _m-Uv-an⬠SqÀ-W-saâv

I-¸q-cn-se Im-f-¸q-«v a-Âk-cw B-th-i-am-bn

I-em-Im-c-·m-sc B-Z-cn-¨p

kr-ãn A-hmÀ-Uv k-½m-\n¨p

FÂ.--kn.--Un. {]-ZÀ-i-\w

bq-¯v eo-Kv bp-h-P-\-Pm-Y ap-−q-cnÂ

sXm-gn¬`-h-\n-se Po-h-\-°m-cp-sS I-em˛ kmw-kv-Im-cn-I hn-⁄m-\tI-{μ-am-b P-Kv-Po-h≥-dmw Ã-Un sk‚-dn-s‚-bpw sse-{_-dn-bp-sS-bpw D-Zv-Lm-S-\w ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn-eq-sS Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. \n¿-h-ln-°p-∂p

"Km-Ôn-b³ ]-cn-]m-Sn-IÄ h-gn-]m-Sm-¡-cp-Xv '

]m-e-°m-Sv: Km-‘n-b≥ ]-cn-]m-Sn-Iƒ h-gn-]m-Sm-°-cp-sX-∂v a-lmfl s]m-fn-‰n-°¬ Iƒ-®-d¬ Ã-Uo-sk‚¿ tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. I¿-Øm-´v _m-e-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. ]n sI \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tUm.--tXm-a-kv tPm¿-÷v, Fw kn sI \m-b¿, ]p-Øq¿ cm-a-Ir-jv-W≥, sI tKm-]n-\m-Y≥, sI Ir-jv-W≥-Ip-´n, sI F am-Wn-Iy≥, hn B¿ tam-l≥-Zm-kv kw-km-cn-®p.--

]m-e-°m-Sv: ap-≠q-¿ H-≥-]-Xmw ssa-en-¬ ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn sI.-bp.-Fw. Xm-Pp-±o≥ Pm-Ym-ssh-kv Iym-]v-‰-≥ kn F km-Pn-Xn-\v ]-Xm-I-ssI-am-dn ap-kv-enw-bq-Øv eo-Kv bp-h-P-\ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn.-]n.-FΩn-s‚ sIm-e-]m-X-I cm-{„o-bhpw A-h-k-c-hm-Z cm-{„o-b-hpw Xp-d-∂p-Im-Wn-°p-∂-Xn-\m-Wv Cu Pm-Y. ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√mP-\-d-¬ sk-{I-´-dn I-f-Øn-¬ A-–p-√, Pm-Ym-Iym-]v-‰-≥ Fw F-kv \m-k-¿, ssh-kv Iym-]v-‰≥ kn.-F km-Pn-Xv, lp-ssk-≥ tIm-f-t»-cn, sI sI F- A-kokv, tIm-b-°p-´n, sI.-Sn.-F P∫m-¿, d-jo-Zv B-em-b-≥, Imknw-Ip-∂-Øv, km-Zn-Jv, k-°-cnø , Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, C-Jv-_m¬ , j-_o-d-en, d-jo-Zv , tUm. Ajv-d-^v , K-^q-¿-tIm-¬-°-f-Øn¬, ]n.-]n A-≥-h-¿ km-Z-Øv, amSm-e ap-l-Ω-Z-en, dn-bm-kv \m-eI-Øv \-ko-¿ sXm-´n-bm-≥,sskXv ao-cm-≥- _m-_p kw-km-cn-®p.

e-ºm I-½n-än dn-t]mÀ-«v D-S³ \-S-¸m-¡-Ww: sI.--F-¨v.-F-kv.-Sn.bp. ]m-e-°m-Sv: l-b-¿-sk-°‚-dn ta-J-e-bn-se {]-iv-\-ß-ƒ-°p-dn®v ]-Tn-®v k-¿-°m-cn-\v k-a-¿-∏n-® e-∫m I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v D-S-≥ \S-∏m-°-W-sa-∂v tI-c-f l-b-¿sk-°‚-dn So-t®-gv-kv bq-Wn-b-≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. I-cp-Øp-‰ cm-{„o-bw I-¿-tam¬kp-I A-[ym-]-\w F-∂ {]-tab-hp-am-bn 16,17, 18 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-ep-h-bn-¬ \-S-°p-∂ kwÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-Sv A-\p_-‘n-®v \-S-∂ k-tΩ-f-\w apkvv -enw-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U-‚ v kn.--F.-- Fw.F -- . I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v A–p-¬ k-eow A-[y-£-X h-ln®p. hn-Zym-`ym-k sk-an-\m-¿ I-fØn-¬ A-–p-√ ap-≥ Fw.--F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.--F®v.k -- v.S-- n.--bp. kw-ÿm-\ t\-Xm-°fm-b sI Sn A-–p-¬-e-Øo-^v,

H. ju-°-Ø-en, ap-l-Ω-Zv C-kvam-bn-¬, Ir-jv-W-≥ \-ºq-Xn-cn, F-kv k-t¥m-jv, Pn-√m t\-Xm°-fm-b Sn ]n ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, bp.--sI ss^-k-¬ Fw ]n km-ZnJv, A-–p-¬ \m-k-¿, sI. F-k.v Sn.--bp. t\-Xm-°-fm-b l-ao-Zv sImº-Øv, I-cow ]-Sp-°p-≠n¬, Fkv.C -- .--bp P-\-d-¬ sk-{I-´-dn ]m-dbn-¬ ap-l-Ω-Z-en, {]-hm-kn eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn ssk-X-e-hn ]qf-°m-Sv, P-\-d-¬ sk-{I-´-dn kn. ssk-X-e-hn,J-Pm-©n ap-l-Ω-Zv A-ao-≥ kw-km-cn-®p.

Pn.--F-kv.-Sn.--bp. -k-t½-f-\w ]m-e-°m-Sv: K-h¨-sa‚ v kvIqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ ]m-e°m-Sv hn-Zym-`ym-k Pn-√m-k-tΩ-f\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw jm-Pp D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. in-

h-Zm-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n Zn-t\-jv-Ip-am¿, sI `m-kv-°-c≥, Fw kp-tc-jv-Ip-am¿, Fw ]n iin-[-c≥, F in-h-Zm-kv, kn F-kv k-Xo-jv kw-km-cn-®p.--

h-\n-Xm inÂ-¸-im-e ]m-e-°m-Sv:kw-ÿm-\ bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Uv Pn-√m bp-h-P-\tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ am¿-®v A-h-km-\-hm-cw Pn-√m ]©m-b-Øv lm-fn¬ G-I-Zn-\ h\n-X in-¬∏im-e kw-L-Sn-∏n°p-∂p. s^-{_p-h-cn 20 \-Iw t]-cv cPn-ÿ sN-øp-∂ 150 t]¿-°v ]s¶-Sp-°mw. c-Pn-kv-t{S-j-\pw a-‰v hn-h-c-߃-°pw ]m-e-°m-Sv Pn√m ]-©m-b-Øn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂ Pn-√m bp-h-P-\ tI-{μØn¬ _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ : 0491 2505190, 9349601676, 9497824399, 9746037489.

s\¬-Ir-jn-bpw \-S-Øn hn-fsh-Sp-∏n-\v X-øm-dm-bn-cn-°p-Ibm-Wv. D-a, F.-F-kv.-Sn.-F-∂o s\¬-hn-Øp-I-fm-Wv C-Ø-hW Im¿-jn-I hn-f-sh-Sp-∏n-\mbn C-d-°n-bn-cn-°p-∂-Xv.

hm-l-\ -{]-Nmc-Ww k-am-]n-¨p ]-´m-ºn: F-S-cn-t°m-Sv \-S-°p∂ F-´mw ap-Pm-ln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-N-c-Wm¿Yw ]-´m-ºn a-fi-ew sI.--F≥.-Fw I-Ωn-‰n hm-l-\ {]-N-c-W ]cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. k-am-]\ k-tΩ-f-\w B-a-bq-¿ sk‚dn¬ C-{_m-lnw _p-kv-Xm-\n DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn A-–p-dkm-Jv k-e-^n, A-–p-k-a-Zv C Sn kw-km-cn-®p.--

kozhikode/PKD

3

¹m-¨n-a-S: \n-cm-lm-cw Xp-S-§n πm-®n-a-S: \-„-]-cn-lm-c ss{S_yq-W-en-\v A-\p-a-Xn \¬-IW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v πm-®n-a-S sIm-°-t°m-e hn-cp-≤ k-an-Xn A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c kXy-{K-lw Xp-S-ßn. ap≥-a-{¥n hn kn I-_o¿ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bvXp. ap-X-emw-tXm-Sv a-Wn, hn-ftbm-Sn th-Wp-tKm-]m¬, Sn Fw N-{μ≥, k-Æn ss]-°-S, ]-g-\naq-∏≥, hn-P-b≥ A-º-e-°m-Sv, i-‡n-th-ep kw-km-cn-®p.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p ]m-e-°m-Sv: Cu-am-kw F-´n-\v \-S-°p-∂ \q-dp¬-lp-Z Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãn-s‚ k-aq-l hn-hm-lØn-\v kzm-K-X-kw-L-am-bn.-`mc-hm-ln-I-fm-bn sI ]n A-e-hn lm-Pn (sN-b¿-am≥), Fw kpsse-am≥ (P-\-d¬ I¨-ho-\¿) sX-c-s™-Sp-Øp. tbm-K-Øn¬ _-jo¿ A-[y-£-X h-ln-®p.-

Npcp¡¯nÂ

]m-e-°m-Sv a-fi-ew tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tI-{µ-kÀ-¡mÀ \-nÀ-tZ-iw ]n³-h-en-¡-Ww: _n.--Fw.--F-kv. ]m-e-°m-Sv: A-©p-tIm-Sn hn-‰p-h-c-hp-≈ hy-h-km-b ÿm-]\-ß-sf ^m-Œ-dn \n-b-a-Øn¬-\n-∂v H-gn-hm-°-W-sa-∂p-≈ tI-{μ k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v _n.--Fw.--Fkv.-- kw-ÿm-\ J-Pm-©n hn cm-[m-Ir-jv-W≥ A-`n-{]m-b-s∏´p.-- _n.--Fw.--F-kv.] -- m-e-°m-Sv ta-J-em k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\wsN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.--sXm-gn-ep-S-a-Isf kw-c-£n-°p-I-bpw sXm-gn-em-fn-I-sf A-h-K-Wn-°p-Ibpw sN-øp-∂ \n¿-tZ-iw Aw-Ko-I-cn-°m≥ I-gn-bn-√. C¥y≥ te-_¿ tIm¨-{K- n-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ kv-‰m‚nwKv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn-em-Wv k¿-°m¿ \n¿-t±-iw sh-®-Xv. _n.--Fw.--F-kv.D-- ƒ-s∏-sS-bp-≈ F-√m sXm-gn-em-fn kw-L-S-\I-fpw Cu \n¿-tZ-i-sØ F-Xn¿-Øn-´p-≠v. _n.--Fw.--F-kv taJ-em {]-kn-U‚ v hn am-[-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p. _n.--Fw.-F-kv.P -- n-√m sk-{I-´-dn _m-e-N-{μ-≥, hn ]-c-ip-dmw, Fw Zfi-]m-Wn kw-km-cn-®p.

"Sn -]n -tI-kn ]-¦n-sÃ-¶ amÀ-IvknÌv ]mÀ-«n-bp-sS -hm-Zw h-©-\' ]m-e-°m-Sv: Sn ]n h-[-t°-kn¬ ]-¶n-s√-∂ am¿-In-Ãv ]m¿´n-bp-sS A-h-Im-i-hm-Zw tI-c-f P-\-X-tbm-Sp-≈ h-©-\-bmsW-∂v t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-K-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-ÿm-\ t\-Xm-°-fp-sS P-bn¬ k-μ¿-i-\-tØm-sS sX-fn™n-cn-°p-I-bm-sW-∂v Un.--kn.--kn {]-kn-U‚ v kn.--hn _m-eN-{μ-≥. tI-c-f ssI-sXm-gn-em-fn hn-Z-Kv-[ sXm-gn-em-fn bq-Wnb≥ (sF.--F≥.--Sn.--bp.--kn) Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp {]-kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m {]-knU‚ v kp-[m-I-c≥-U πm-°m-´v A-[y-£-X h-ln-®p. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n.--ap-c-fo-[-c≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-I-fm-b cm-P≥ Im-™n-°p-fw, k-Xy≥v, {]-Im-in-\n kp-μ-c≥, hn.--{]o-X, Fw.--h-’-Ip-am¿, jm-P-lm≥, B-dp-ap-J≥, lw-k kw-km-cn-®p.--

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-02-04  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-02-04

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you