Page 1

{]mtZ-inIw

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

F-kv.-Un.-]n.-sF. ssh-Zyp-Xn `-h-\p-ap-¶n [À-W \-S-¯n

Adnbn-¸pIÄ

a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ s^-{_p-h-cn 18\v ]m-e-°m-Sv: a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j≥ kn-‰n-Mv s^-{_p-h-cn 18 \v cm-hn-se 10.-30 \v ]m-e-°m-Sv ]n.-U-ªyq.-Un. K-Ãv lu-kn¬ D-≠m-bn-cn-°pw.

]-«m-¼n D-]-Pn-Ãm Hm-^nkv {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p

]-´m-ºn: Xm-eq-°n¬ A-\p-h-Zn® ]n-∂m-° hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ D-]-Pn-√m Hm^nkv ta-se ]-´m-ºn-bn-se A-e-Iv-kv B¿-t°-Un¬ {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-®p. ]-´m-ºn, H-‰-∏mew Xm-eq-°p-I-fn-se a-‰v ]nt∂m-°, \yq-\-]-£ hn-`m-K߃-°v tIm¿-∏-td-j-s‚ tkh-\-߃ C-hn-sS \n-∂pw e-`n°pw. tIm¿-∏-td-j-s‚ Pn]p-Xp-\-K-cw ssh-Zyp-Xn`-h-\p ap-∂n¬ \-S-Øn-b [¿-W F-kv.-Un.-]n.-sF.- Pn-√m √m/D-]-Pn-√m Hm-^nkp-I-fn¬ ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-P≥ ]p-en-t°m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \n-∂v hm-bv-] F-Sp-Ø-h¿-°pw Xn-cn-®-S-°m-\p-f-f ku-I-cyw Chn-sS e-`n-°pw. t^m¨ : 0466 2210244.

c-N-\m-a-Â-k-c-§Ä

]m-e-°m-Sv: s^-{_p-h-cn B-dv, G-gv, F-´v Xn-ø-Xn-I-fn¬ ]m-e°m-Sv \-S-°p-∂ F.-sI.-F-kv.Sn.-bp.-kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\Øn-s‚ `m-K-am-bn ss{]-a-dn hnZym¿-Yn-Iƒ-°v Nn-{X-c-N-\ (Pe-—m-bw), ssl-kv-Iqƒ, l-b¿sk-°≥Udn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Nn-{X-c-N-\ (P-e-—m-bw), I-Ym-cN-\, I-hn-X-c-N-\ (a-e-bm-fw) a¬-k-c-߃ \-S-Øpw. s^{_p-h-cn H-∂n-\v cm-hn-se 10 aWn-°v ]m-e-°m-Sv _n.-C.-Fw.ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-Øp-∂ a¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ Ir-Xy-k-a-b-Øv F-Øn-t®-c-Wsa-∂v t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n I¨ho-\¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9495529693.-

kzm-K-X-kw-L cq-]o-I-c-Ww C-¶v ]m-e-°m-Sv: ]-d-fn-bn-ep-≈ Pn-√bn-se B-Zy-Im-e A-d-_n-Iv tIm-tf-Pm-b ]m-e-°m-Sv ap-Pmln-Zo≥ A-d-_n-Iv tIm-tf-Pns‚ 43 mw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\Øn-s‚ kzm-K-X-kw-L cq-]o-Ic-Ww C-∂v cm-hn-se 11 a-Wn-°v ]-d-fn A-d-_n-Iv tIm-tPv Iym-º n¬ tN-cpw. £-Wn-°-s∏-´ F√m A-Xn-Yn-I-fpw Ir-Xy-k-a-bØv F-Øn-t®-c-W-sa-∂v kwLm-S-I k-an-Xn A-dn-bn-®p.

t_m-[-h-¡-c-W ¢m-kv ]m-e-°m-Sv: Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-´nIƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ G-I-Zn-\ t_m-[-h-¬°-c-W ]-cn-]m-Sn ssI-Øm-ßn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥\msf cmhn-se 10.-30 \v Pn-√m ]-©m-bØv lm-fn¬ \n¿-h-ln-°pw. Pn√m an-j≥ tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ ]n D-Æn-Ir-jv-W≥ A-[y-£-\mhpw. N-S-ßn¬ \-K-c-k-`m sNb¿-am≥ A-_v-Zpƒ Jp-±q-kv apJym-Xn-Yn-bm-hpw. t]m-enkv, B-tcm-Kyw, km-aq-ln-I-\o-Xn, ssN¬-Uv sse≥, hn-Zym-`ymkw, ip-Nn-Xz-an-j≥ F-∂o hIp-∏p-I-fn¬ \n-∂p-f-f D-tZym-Kÿ-cm-Wv ¢m-kp-Iƒ ssI-Imcyw sN-øp-I.

sIm-√-t¶m-Sv: h≥-In-S hy-h-kmb im-e-I-fpw kz-Im-cy ap-X-emfn-am-cp-sS a-‰p ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw ssh-Zyp-Xn `-h-\v In-t´≠ Ip-Sn-»n-I 3000 tIm-Sn ]n-cns®-Sp-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v F-kv.-Un.-]n.-sF. s\-∑m-d \ntbm-P-I a-fi-e-Øn-s‚ Io-gnep-≈ ]p-Xp-\-K-cw ssh-Zyp-X `h-\v ap-∂n-¬ \-S-Øn-b [¿-W Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v cmP≥ ]p-en-t°m-Sv D-Zv-Lm-S-\wsN-bv-Xp. ]n-∂m-° hn-`m-K-Øn¬-s]Sp-∂-h-cm-bm-epw ssh-Zyp-Xn AS-bv-°m≥ H-cp Zn-h-kw ssh-Inbm¬ t]m-kv-‰n¬ \n-∂pw ho-SpI-fn-te-°v h-cp-∂ k¿-ho-kv h-

b¿ hn-tO-Zn-°p-∂ co-Xn-bm-Wv sI.- F - k v . - C .- _ n.- A - h - e w- _ n°p-tºmƒ h≥-In-S-°m-cp-sS IpSn-»n-I F-gp-Xn X-≈p-∂-Xn-t\mSv tbm-Pn-°m≥ I-gn-bn-s√-∂pw ]-d-™p. F-kv.-Un.-]n.-sF.-]pXp-\-K-cw ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v P-ao-j, sk-{I-´-dn a≥kq¿ kw-km-cn-®p. ap-X-e-a-S ssh-Zyp-Xn Hm-^nkn-\p ap-∂n¬ \-S-∂ [¿-W s\-∑m-d \n-tbm-PI a-fi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v P-eo-¬ D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. \ko¿, _nv-Pp kw-km-cn-®p.-

jv{So-b-ap-t∂-‰w F-∂ X-e-s°´n¬ ]m-e-°m-Sv kw-L-Sn-∏n-°p∂ sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n k-tΩf-\-Øn-s‚ {]-N-mc-Wm¿-Yw ]me-°m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-Z-bm-{X kwL-Sn-∏n-®p. ]p-Xp-]-≈n-sX-cp-hn¬ \n-∂v B-cw-`n-® ]-Z-bm-{X a-fi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v kn F jao¿ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. ]p-Xp]-≈n-sX-cp-hv, sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn. \q-d-Wn ta-gv-kv tIm-f-Pv PMv-j≥, ta-em-ap-dn h-gn ta-∏-dºn¬ Pm-Y k-am-]n-®p. k-am-]\ s]m-Xp-tbm-Kw Pn-√m ssh-kv ]m-e-°m-Sv: P-\-hn-cp-≤ ap-∂- {]-kn-U‚ v Fw kp-sse-am≥ DWn-Iƒ-s°-Xn-tc P-\-Io-b cm- Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp.

]-Z-bm-{X kw-L-Sn-¸n-¨p

Ip-f-¼ptcm-Kw: IÀ-j-IÀ-¡v [-\-k-lm-bw In-«p-¶-Xn-\v {]-hÀ-¯-\w G-tIm-]n-¸n-¡-Ww

]m-e-°m-Sv: Ip-f-ºv tcm-Kw aqew I-∂p-Im-en-Iƒ \-jv-S-s∏-´ Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ I¿-j-I¿°pw [-\-k-lm-bw In-´p-∂-Xn-\v h-Ip-∏p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-߃ G-tIm-]n-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. tcm-Kw aq-ew N-Ø Imen-Iƒ-°v k-lm-bw \¬-Ip-sa∂v K-h¨-sa‚ v {]-Jym-]n-®n-´p≠v. F-∂m¬ Pn-√-bn-se hy-Xykv-X h-Ip-∏p-Iƒ C-Xp kw-_‘n-® I-W-°p-Iƒ ]-e co-Xn-bnem-Wv \¬-Ip-∂-Xv. C-Xp-aq-ew I¿-j-I¿-°v k-lm-bw In-´m-Ø A-h-ÿ-bp-≠m-hp-sa-∂pw tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø ap-gp-h≥ Fw.-F¬.-Fam-cpw ]-d-™p. CXn-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn kzo-Icn-°p-sa-∂v A-[y-£-X h-ln-® Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ A-dn-bn-®p. ar-K-kw-c-£-W h-

Ip-∏v N-Ø Im-en-Iƒ-°v 20,000 cq-]-bpw U-b-dn U-h-e-]v-sa‚ v h-Ip-∏pw an¬-a-bpw 10,000 cq-] ho-X-hpw \¬-Ip-∂-Xn-\m-Wv Xocp-am-\n-®n-´p-≈-Xv.ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v 876 Im-en-Iƒ N-Ø-Xm-bn t]m-Ãvtam¿-´w dn-t]m¿-´v D-≤-cn-®v Nq≠n-°m-Wn-®-t∏mƒ U-b-dn Uh-e-]v-sa‚ v h-Ip-∏v 2022 Im-enIƒ N-Ø-Xm-bn skm-ssk-‰nIƒ h-gn k-am-l-cn-® I-W-°pIƒ D-≤-cn-®v ]-d-™p. an¬-a \¬-Ip-∂ k-lm-b-Øn-\v I-W°p-Iƒ X-øm-dm-°p-∂-Xp kw_-‘n-® a-dp-]-Sn-bpw e-`y-am-bn√. C-Xp aq-e-am-Wv Fw.-F¬.-F am¿ ]m-h-s∏-´ I¿-j-I¿-°v kmº-Øn-I k-lm-bw e-`y-am°m≥ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw C-S-s]´v {]-h¿-Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´-Xv. Ip-

f-ºp tcm-Kw aq-ew N-Ø Im-enIƒ-°v 10 e-£w cq-] hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xm-bpw 20 e-£w cq-] A-[n-I hn-X-c-W-Øn-\v e-`n-®Xm-bpw ar-K-kw-c-£-W Hm-^nk¿ tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®p. Ub-dn U-h-e-]v-sa‚ v h-Ip-∏n-\v kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ H-cp tImSn cq-]-bpw e-`n-®n-´p-≠v. kwÿm-\-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Im-en-Iƒ \-jv-S-s∏-´ Pn-√-sb∂ \n-e-bv-°v km-º-Øn-I klm-bw D-d-∏m-°p-∂-Xn-\v Pn-√mX-e dn-t]m¿-´ X-øm-dm-°-W-sa∂pw ]n sI _n-Pp Fw.-]n. B-hiy-s∏-´p. ap-X-e-a-S-bn¬ A-\-[n-Ir-Xam-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Izm-dnIƒ \n-tcm-[n-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn {]-h¿-Ø-\w X-S-bp-∂-Xv i-cn-b-s√-∂v hn sN-¥m-a-cm£≥ Fw.-F¬.-F. ]-d-™p. ta-

J-e-bn-se Izm-dn-I-fp-sS {]-h¿Ø-\w aq-ew Um-an-\p _-e-£bw kw-`-hn-°p-∂p, ]-e-I-∏m≠n {]-tZ-i-Øv D-cpƒ-s]m-´-ep≠mhp-∂p Xp-S-ßn-b {]-Nm-c-W߃ A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-sW∂pw Fw.-F¬.-F. ]-d-™p. F∂m¬ sse-k≥-kp-≈ ap-gp-h≥ Izm-dn-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-aXn \¬-In-b-Xm-bn Pn-√m Pn-tbmf-Pn-Ãv A-dn-bn-®p. Pn-√-bn-se apgp-h≥ sse-k≥-kp-≈ Izm-dn-Ifp-sS en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-°-Wsa-∂v ]n sI _n-Pp Fw.-]n. Bh-iy-s∏-´p. sh-≈-s∏m-°w, h-cƒ-® Xp-Sßn-b-h-bn¬ F-´p tIm-Sn cq-] Pn-√-bv-°v e-`n-°m-\p-s≠-∂v Pn√m Ir-jn Hm-^nk¿ A-dn-bn®p.A-´-∏m-Sn-bn-se ]-≤-Xn {]h¿-Ø-\-߃ Ir-Xy-am-bn A-htem-I-\w sN-ø-W-sa-∂pw C-Xp

kw-_-‘n-®v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw G-tIm-]-\w \-S-Ø-W-sa-∂pw Fw.-F¬.-Fam¿ B-h-iy-s∏-´p. a-W-se-Sp-∏p \n-tcm-[-\w aq-ew Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpw kv-Xw-`n-®n-cn°p-I-bm-sW-∂pw sXm-gn-em-fnIƒ _p-≤n-ap-´n-em-sW-∂pw CXn¬ \-S-]-Sn th-W-sa-∂pw sI F-kv k-eo-J Fw.-F¬.-F. Bh-iy-s∏-´p. I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-KØn¬ ]n sI _n-Pp Fw.-]n, Fw.-F¬.-Fam-cm-b Fw N{μ≥, sI hn hn-P-b-Zm-kv, Fw lw-k, sI F-kv k-eo-J, hn sN-¥m-a-cm-£≥, C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n-bp-sS {]-Xn-\n-[n ]n C F k-emw am-ÿ, H-‰-∏mew k-_v I-e-Iv-S¿ tUm. F-kv Im¿-Øn-tI-b≥, ]n ]n tPm-Wn Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

Nm-en-tÈ-cn F-kv.-sF.- ]n-¡-¸v ss{U-h-sd tIm-«-¯-d ss{S-_Â B-ip-]-{Xn-bn-se ssh-Zyp-Xn aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn {]-Xn-k-Ôn ]-cn-l-cn-¡-Ww

Ip-‰-\m-Sv: Nm-en-t»-cn tÃ-j-\nse F-kv.-sF.- ]n-°-∏v tem-dn ss{U-h-sd a¿-±n-®-Xm-bn ]-cmXn. C-cp-º-I-t»-cn A≥-kn-^v (28)s\-bm-Wv F-kv i-io-[-c≥ a¿-±n-®-sX-∂v ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ]-´mºn-bn¬ \n-∂pw Xr-Øm-e-bnte-°v ]-®-°-dn I-b-‰n-h-∂ temdn-bm-Wv Xr-Øm-e I-Æ-\qcv h®v F-kv.-sF.- ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bncp-∂p. Im-en h-≠n ssI-Im-Wn®v \n¿-Øn ss{U-h-sd C-d-°n X-e-°v tSm¿-®v sIm-≠v A-Sn°p-I-bpw kv-t‰-j-\n¬ sIm≠p-t]m-bn em-Øn D-]-tbm-Kn-®v a¿-±n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. Im-e-Sn-ap-X¬ X-e-h-sc a¿-±\-Øn-s‚ ]m-Sp-I-fp-≠v. ]n-∂o-Sv tÃ-j-\n¬ \¿-Øn-bn-´ a-W¬ tem-dn-bn¬ \n-∂pw t]m-en-kv ]cm-Xn-°m-c-s‚ tem-dn-bn-te-°v a-W¬ Nm-°v I-b-‰n C-Sp-I-bpw

F-kv.-sF.-bp-sS a¿-±-\-ta-‰v A≥-kn-^v B-ip-]-{Xn-bn¬ a-W¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-sb-∂v tI-kv Nm¿-÷v sN-øp-I-bp-am-bn-cp-∂p. i-co-c-am-k-I-ew a¿-±-\-ta-‰ A≥-ko-^v ]-´m-ºn tk-h tlmkv-]n-‰-en¬ {]-th-in-∏n-®p. Nmen-t»-cn tÃ-j-\n-epw ]-´m-ºn kn.-sF°pw ]-cm-Xn-\¬-In.t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂pw Xp-S¿ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn-s√¶n¬ tIm-S-Xn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-

21 hy-h-km-b kw-cw-`-§Ä-¡v 1.-53 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p ]m-e-°m-Sv: {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®-Xpw \n¿am-W-Øn-en-cn-°p-∂Xp-am-b 21 hy-h-km-b kw-cw-`߃-°v sI.-F^ - v.k - n.-bpw hn-hn[ _m-¶p-If - p-am-bn 153.-07 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p. Iq-Sm-sX kwÿm-\ kw-cw-`I - hn-Ik - \ - an-js‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ D-¬∏m-Z\ tk-h\ - t- a-Je - b - n-se 118 bq-\n-‰pI-fn¬ ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm°n-b 17 F-Æw {]-h¿-Ø-\ k÷-am-bn. 30 bp-h-kw-cw-`-I¿ tN¿-∂mWv bq-\n-‰p-Iƒ B-cw-`n-®n-cn-°p∂-Xv. \-√ B-i-b-ß-fp-f-f bphm-°ƒ-°v ]p-Xn-b kw-cw-`ß - ƒ Xp-S-ßp-∂-Xn-\v www.kfc.org F-∂ sh-_v ssk-‰n¬ c-Pn-ÿ sN-ømw. s^-{_p-h-cn A-h-km\w A-Sp-Ø sk-e-Ivj≥ I-Ωn‰n Iq-Spw. kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ Io-gn¬ 2012 ¬ \n-eh - n¬ h-

kozhikode/PKD

∂ ]-≤X - n {]-Im-cw 18 \pw 40 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-f-f A-`y-kv-Xhn-Zy-cm-b sN-dp-∏-°m-cp-sS {Kq∏p-Iƒ-°v ]-cn-io-e\ - w \¬-In 20 e-£w cq-] h-sc ]-en-i-c-ln-X hm-bv-] \¬-In kw-cw-`-I bq-\n‰p-Iƒ ÿm-]n-°p-I F-∂-XmWv ]-≤X - n-bp-sS e-£yw. tI-cf - ^n-\m≥-jy¬ tIm¿]-td-j-\m-Wv ]-≤-Xn-bp-sS \-SØn-∏v Np-a-X-e. c-≠v ap-X¬ A©v t]-c-S-ßp-∂ π-kv Sp hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X-bp-f-f bp-hm°ƒ-°v kw-cw-`-I bq-\n-‰p-Iƒ Xp-Sß - m≥ 20 e-£w cq-] h-sc [\-kl - m-bw \¬-Ipw. _n.-sS-Iv, Fw.-_n.-F, kn.F. _n-cp-Z[ - m-cn-Iƒ, aq-∂v h¿-j F-©n-\o-b-dn-Mv Un-tπm-a-°m¿, tUm-IvS- ¿-am¿ Xp-Sß - n sS-Ivt- \m{Im-‰v hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂-h¿°v H-‰° - v 10 e-£h - pw c-≠v t]¿-

]m-e-°m-Sv kv-s]-jy¬ k-_v P-bn-en¬ \-S-∂ P-bn¬ Zn-\m-tLm-jw jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-X-{]-`m-j-W-w 28\v X-Æo¿-t°m-Sv: X-Æo¿-t°m-Sv a-kv-Pn-Zv X-Jvh hn-]p-eo-I-c-Wm¿Yw a-l-√v Pp-a-A-Øv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ G-I-Zn-\ a-X {]-`mj-W-Øn-s‚ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. 28\v cm-{Xn F-´v a-Wn-°v Ip-∂-ap-®n a¿lpw a-Ωn-°p-´n ap-kv-en-bm¿ \-K-dn¬ H-cp-°n-b th-Zn-bn-em-Wv ]-cn]m-Sn. k-a-kv-X {]-kn-U‚ v kn tIm-b-°p-´n ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S\w- sN-øpw.-

°v 20 e-£w cq-]b - pw A-\p-hZ- n°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v sI.-F-^v.-kn.-bp-sS Pn-√m Hm^nkp-am-tbm s{]m-P-Iv-Sv F-Ivkn-Iyq-´o-hp-am-tbm _-‘-s∏-SpI. t^m¨ : 0491 2544641, 2544638, 8089807672.

sk-an-\mÀ 28\v ap-Xe - a - S- : 2012 ˛17 ]-{¥-≠mw ]©-h¬-kc - ]-≤X - n-bp-sS `m-Ka - mbn ap-X-e-a-S {Km-a-∏©m-b-Øns‚ 2014 ˛ 15, 2015 ˛16 h¿-jß - f - nse ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W-hp-am-bn _-‘s - ∏-´ hn-Ik - \ - sk-an-\m¿ 28 \v cm-hn-se 10 a-Wn-°v t]m-غm-Sw I-ayq-Wn-‰n lm-fn¬ {Km-a ∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv hn si¬-hs - ‚- A-[y-£X - b - n¬ sIm-√-t¶m-Sv tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hm-kp-tZh≥ \n¿-hln-°pw.-

Ip-sa-∂pw A-dn-bn-®p. C-Xp-t]m-se F-kv.-sF°v F-Xn-sc ]-e `m-K-Øp-\n-∂pw ]cm-Xn-Iƒ h-cp-∂p-≠v. I-gn-™ Zn-h-kw A-Sn-]n-Sn-tI-kn¬ ]n-SnIq-Sn-b C-cp-º-I-t»-cn kz-tZ-in ]p-∂-Xm-g-Øv A-_q-_-°-dns\-bpw t]m-eo-kv kv-t‰-j-\n¬sIm-≠p-t]m-bn {Iq-c-am-bn a¿-±n®-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠v. C-bmƒ F-kv.-Un.-]n.-sF.{]-h¿-Ø-I-\m-sW-∂v ]-d-™t∏mƒ h¿-Ko-b-co-Xn-bn¬ kwkm-cn-°p-I-bpw C-Sn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xn-s‚ t]-cn¬ Fkv.-sF-°v F-Xn-sc ]-cm-Xn \¬Im≥ H-cp-ßp-I-bm-Wv. tÃ-j\n-te-°v ]-cm-Xn-bp-am-bn sN-√p∂-h-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sp-∂-h-sc Im-Wm≥ sN-√p-∂-h-tcm-Spw Fkv.-sF.A-]-a-cym-Z-bm-bn-´mWv s]-cp-am-dp-∂-sX-∂pw ]-cmXn D-b¿-∂p-´p-≠v.-

]m-e° - m-Sv: A-´∏ - m-Sn tIm-´Ø - d ss{S-_¬ B-ip-]-{Xn-bn-se ssh-Zyp-Xn {]-Xn-k‘ - n ]-cn-lc - n°p-∂X - n-\v B-hi - y-am-b \-S] - S- n kzo-I-cn-°-W-sa-∂v ]n sI _nPp Fw.-]n. {]-ta-bØ - n-eq-sS Bh-iy-s∏-´p. B-hi - y-am-b A-fh - n¬ sshZ,yp-Xn e-`n-°p-∂X - n-\v P-\t- d-‰¿ ÿm-]n-°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. `m-c-X-]p-g-bv-°v Ip-dp-sI ÿm-]n-°m≥ \n-›b - n®n-cp-∂ X-Sb - W - b - p-sS ]-Wn ASn-b-¥-c-am-bn ]p-\-cm-cw-`n-°-Wsa-∂v a-s‰m-cp {]-ta-bw A-hX - c - n∏n-® sI F-kv k-eo-J Fw.F¬.-F. B-hi - y-s∏-´p. ]-≤X - n h-cp-∂t- Xm-sS sjm¿-Æq¿ ap-\nkn-∏m-en-‰n, hm-Wn-bw-Ip-fw ]©m-b-Øv F-∂n-hn-S-ß-fn-se Ip-Sn-sh-f-f £m-aw ]-cn-l-cn°m≥ I-gn-bpw. ]-´n-IP - m-Xn hn-

I-k-\ ^-≠v D-]-tbm-Kn-°p-∂Xn-ep-f-f \n-e-hn-se hy-h-ÿIƒ am-‰-W-sa-∂v ]n sI _n-Pp Fw.-]n. B-hi - y-s∏-´p. tIm-f\ - nbn¬ tdm-Uv, sh-ff - w ap-Xe - m-bh F-Øn-°p-∂-Xn-\v ^o-kn-_n-en‰n k¿-´n-^n-°‰ - v \¬-Ip-∂X - n-\pf-f \n-b-a-am-Wv ]-≤-Xn {]-h¿Ø-\-߃-°v X-S-k-am-bn \n¬°p-∂-sX-∂pw {]-ta-bw Nq-≠n°m-´n.

]m-kv ¹-kv \-S-¯n B-\-°-c: B-£≥ ssI-k≥kv sk‚-dn-s‚ Io-gn¬ ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \-SØ - p∂ ]m-kv π-kv ]-≤-Xn Iq-S-√q¿ Pn.-bp.-]n.-F® - v.F - k - v.k - q-fn¬ \-SØn. sl-Uva - n-kv{- S-kv k-Xo-tZ-hn D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Ip-™n-apl-Ω-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p.dkm-Jv ,A-ko-kv kw-km-cn-®p.-

3

kv-IqÄ I-temÂ-k-hw: A-h-tem-I-\-tbm-Kw ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw hn-Zym-`ym-k a{¥n ]n sI A-_v-Zpd-∫n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ hn-e-bn-cp-Øn. ASp-Ø I-tem¬-k-h-th-Zn ap-Xem-b-h kw-_-‘n-®v N¿-® \-SØn. A-Uz. F≥ jw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-F, Un.-]n.-sF. _nPp {]-`m-I¿, ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ F A-_v-Zp¬ Jp-±q-kv, kp-ss_-Z C-kv-lm-°v, ap-\n-kn∏¬ hn-Zym-`ym-k Ãm≥-Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ kn Ir-jv-WIp-am¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv hnZym-`ym-k Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n kn A-tim-Iv Ipam¿, hn-Zym-`ym-k D-] U-b-d-IvS¿ Fw sF kp-Ip-am-c≥, Item¬-k-h-Øn-se hn-hn-[ IΩn-‰n-I-fn-se I¨-ho-\¿-am¿, hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ Xp-S-ßn-b-h¿ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

dn-]-»n-Iv Zn-\w C-¶v: a-{´n A-en tZ-io-b-]-Xm-I D-bÀ-¯pw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se dn-]-ªn-Iv Zn-\m-tLm-j-߃ C-∂v cm-hn-se F-´n-\v tIm-´-ssa-Xm-\n-bn¬ B-cw-`n-°pw. \-K-c hn-I-k-\ h-Ip-∏v a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en 8.-30 \v tZ-io-b]-Xm-I D-b¿-Øpw. Pn-√-bn-se km-bp-[ t]m-en-kv, ÃpU‚ v t]m-en-kv, sP.-B¿.-kn.-, kv-Iu-Sv-kv B≥-Uv ssK-Uvkv Xp-S-ßn-b-h¿ ]-tc-Un¬ A-Wn-\n-c-°pw. an-I-® ]-tc-Uv {Kq-∏n-\v a-{¥n t{Sm-^n-Iƒ \¬-Ipw.

N-f-h-d-bn \n-b-a-k-lm-b tI-{µw Xp-S-§n N-f-h-d: `-c-W-L-S-\ D-b¿-Øn-∏n-Sn-°p-∂ Xp-ey-\o-Xn F√m-h¿-°pw e-`y-am-°p-I F-∂-Xm-Wv \n-b-a-k-lm-b tI-{μØn-t‚ e-£y-sa-∂v H-‰-∏m-ew A-Uo-j-\¬ Un-kv-{Sn-Iv-Sv B≥-Uv sk-j≥-kv P-Uv-Pv ]n sP hn≥-sk‚ v ]-d-™p. km-º-Øn-I-am-bn ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂-h¿-°v \n-b-a-klm-bw \¬-Im-\m-bn \-S-∏m-°p-∂ eo-K¬ F-bv-Uv ¢n-\n°n-s‚ H-‰-∏m-ew Xm-eq-°v-X-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \m-j\¬ eo-K¬ k¿-Δo-kv A-tXmdn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Xn-c-s™-Sp-Ø ]-©m-b-ØpI-fn¬ ¢n-\n-°p-Iƒ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-°p-∂-Xv. ¢n-\n°p-Iƒ h-gn-bp-f-f \n-b-a-k-lm-bw ku-P-\y-am-bn-cn-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ {]-kn-U‚ v ]n l-cnZm-k≥ A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uo-j-\¬ K-h. πo-U¿ AUz. ap-l-Ω-Zm-en a-‰mw-X-Sw, tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v F sI Ip-am-c≥, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw F ]n k-Xy-]m-e≥, {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kn {]o-X, ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b ]n h-’-e, sI Ir-jv-W≥Ip-´n, F≥ tam-l≥-Zm-kv, ]n A-_v-Zpƒ d-“m≥, tIm-X-Ipdn-in k¿-ho-kv _m-¶v U-b-d-Iv-S¿ sI th-Wp-tKm-]m-e≥, C hn-t\m-Zv Ip-am¿, A-Uz. D-Æn-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

[\k-lm-bw A\p-h-Zn¨p ]m-e-°m-Sv: B-\-bp-sS N-hn-t´-‰v a-cn-® ]p-Xp-∏-cn-bm-cw s\®n-∏p-≈n th-em-bp-[-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\v 10000 cq-] A-Sn-b¥-c k-lm-bw \¬-In-b-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N{μ≥ A-dn-bn-®p. C-Xp kw-_-‘n-®v sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.-F¬.-F. Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-K-Øn¬ {]-ta-bhpw A-h-X-cn-∏n-®p. th-em-bp-[-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\v A¿-lam-b \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂pw Cu {]-tZ-i-Øv Im´n-se ]p-√v sh-´n-sØ-fn-°-W-sa-∂pw ku-tcm¿-P th-en \n¿-am-Ww B-cw-`n-°-W-sa-∂pw Fw.-F¬.-F. {]-ta-bØn¬ B-h-iy-s∏-´p. h-\w h-Ip-∏v Ip-Spw-_-Øn-\v aq-∂p e-£w cq-] \¬-Ip-sa-∂pw Hm-dn-b‚¬ C≥-jq-d≥-kv I-º\n h-gn H-cp e-£w cq-] h-sc e-`n-°p-∂-Xn-\v A¿-l-X-bps≠-∂pw Un.-F-^v.-H. tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®p.

hn-I-k-\ sk-an-\mÀ a-Æm¿-°m-Sv: Ip-a-cw-]p-Øq¿ {Km-a-∏©m-b-Øn¬ 2014˛-15 km-º-Øn-I h¿-j-sØ hn-I-k-\ sk-an-\m¿ {]-kn-U‚ v sI kp-Ip-am-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-- ssh-kv {]-kn-U‚ v s]m≥-]m-d tIm-b-°p-´n A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]©m-b-Øv saw_¿ lp-skbv≥ tIm-f-t»-cn ]-≤-Xn-tc-J {]Im-i-\w sN-bv-Xp. t£-a-Im-cy ÿn-cw-k-an-Xn sN-b¿-am≥ ap-kv-X-^ h-tdm-S≥, ap≥ -{]-kn-U‚ v jm-ln-\ F-tc-c-Øv, A-ko-kv ]-®o-cn,- -em-bp-[≥, ]n Fw \u-^¬ X-߃,- Sn ]n A-∫m-kv, Fw sI km-ln-d, sI A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv, ambo≥, A-_p , -dw-e, \m-cm-b-W≥-Ip-´n kw-_-‘n-®p.-

Xo-{h-hm-Zn ]-cm-aÀ-iw: \-S-]-Sn B-h-iy-s¸-«v B`y-´ca-{´n-¡v ]-cm-Xn \Â-In ]m-e-°m-Sv: a-e-∏p-dw Pn-√-bnse Ip-´n-I-sf Xo-{h-hm-Z-I-sf∂p-hn-fn-® Un.-ssh.-F-kv.-]n.-a[p-hn-s\-Xntc \-S-]-Sn F-Sp-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Imw-]-kv {^-≠v ]m-e-°m-Sv Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn d-jo-Zv Ip-‰n-t°m-Sns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-{¥n c-taiv sN-∂n-Ø-e-bv-°v \n-th-Z-\w \¬-In. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]m-e-°m-Sv G-cn-bm I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-® {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w F-kv.-sF, kn.-sF.-A-S-ßp-∂ \m-ev Po-∏v t]m-en-kv h-∂v {]-IS-\w Xp-S-ßm-\p-≈ ÿ-e-Øph-®v X-S-bp-I-bpw {]-Xn-tj-[°m-sc I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°psa-∂v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpwsN-bv-Xp. k-am-[m-\-]-c-am-bn P\m-[n-]-Xy-co-Xn-bn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w t]m-en-kv B-cp-sS-

tbm Xm¬-∏cy-Øn-\p th-≠n X-S-s™-∂v hy-‡-am-°-W-sa∂v Pn-√m {]-kn-U‚ v B-co-^v ]d-™p. hn-Zym¿-Yn-I-sf Xo-{hhm-Zn-I-sf-∂v B-tcm-]n-® Un.hn.-F-kv.-]n.-F-Xn-tc F-{X-bpw th-Kw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-s√¶n¬ i-‡-am-b {]-t£m-` ]-cn]m-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hpsa-∂v Imw-]-kv {^-≠v ]m-e°m-Sv Pn-√m I-Ωn-‰n {]-Jym-]n®p.-

kw-c-£-W-k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p ]m-e-°m-Sv: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn.-]-cn-k-c kw-c-£-W-k-anXn cq-]o-I-cn-®p. {]-kn-U‚ v ]fl-\m-`≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v A-\- v, sk-{I-´-dn jm-P-lm≥, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn l-ao-Zv, JPm-©n A-jv-d-^v Aw-K-ß-fmbn Xn-c-s™-Sp-Øp.-

]m-e-°m-Sv Un.-kn.-kn-bn¬ \-¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ B`y-¥c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e kw-km-cn-°p-∂p

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-01-27  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-01-27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you