Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

21 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

\r-¯ C-\-§-fn A-¸o-ep-I-fp-sS {]-hmlw ]m-e-°mSv: kwÿm-\ I-tem ¬-k-h-ß-fn-se A-∏o¬ {]-hml-Øn-\v 54mw kv-Iqƒ I-tem¬k-h-Ønepw am-‰-an√m-sX Xp-Scp∂p. ¢m-kn-Iv \r-Ø C-\-ß ƒ-°m-Wv Iq-Sp-X¬ A-∏o-ep-I ƒ F-Øp-∂Xv. C∂-se \-S∂ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw tI-c-f \-

S-\-Øn¬ 32 t]-cm-Wv a¬-k-cn®Xv. `-c-X-\m-Sy-Ønepw tam-ln\n-bm-´-Øn-epw 31 t]¿ a¬-k-c cw-K-Øp-≠m-bn-cp-∂p. 14 Pn√bn¬ -\n-∂p-≈ a¬-k-cm¿-Yn-Ifp-sS C-c-´n-bn-e-[n-I-am-Wv A∏o-en-eq-sS a¬-k-c cw-K-sØØn-bXv. B-XntY-b Pn√bm-b ]m-e°m-Sv Pn√- X-s∂-bm-Wv A-∏oep-I-fn¬ ap-∂n¬. 186 t]-cm-Wv A- ∏ o- e p- I - f p- a m- s b- Ø n- b Xv . Pn√-I-fn¬- \n-∂p-≈ A-∏o-epI-fn¬- \n-∂p-≈ F-Æw 10 i-Xam-\-Øn¬ Iq-S-cp-sX-∂ hn-Zym`ym-k h-Ip-∏n-s‚ \n¿-tZ-iw {]m-h¿-Øn-I-am-bn-´n√. CØh-W A-∏o-ep-Iƒ \n-b-{¥n°m≥ hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏v i‡-am-bnX-s∂ cw-K-Øp-h-∂n-

e, I-tem¬-k-h-Øn-se Du-´p]p-c-tb-bpw Xo-]n-Sn-∏n-°p-∂p. 25 e-£w cq-]-bm-Wv `-£-WØn-\v _-P-‰n¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønb-sX-¶n-epw sNe-hv 49 e-£w cq-] h-sc D-b-cp-sa-∂m-Wv kqN-\. 14,000 t]¿-°m-Wv `-£-Wsam-cp-°p-∂-Xv. 60 cq-]-bn¬ In-S-∂ ap-c-ßnbv-°m-bv-°v 200 I-S-∂p. I-gn™-h¿-jw 12 cq-]-bp-≠m-bn-cp∂ tX-ß-bv-°v 30 cq-] h-sc. amß-bv-°v 80.sh-≈-cn-°-bv-°pw h-gp-X-\-ß-bv-°pw hn-e C-c-´nbm-bn. C-sX-√mw th-hn-°m≥ 2200 cq-] cq-]-bp-sS k-_v-knUn-bn-√m-Ø Kym-kv kn-en-≠ ¿.sN-e-hp Im-c-Ww kn-en-≠]m-e-°m-Sv: ]-®-°-dn-bpsS-bpw dn‚ F-Æw 200 ¬ \n-∂v 150 B]m-N-I-hm-X-I-Øn-s‚-bpw hn- bn Ip-d-®p. I-gn-™-h¿-jw cp-∂p. 521 A-∏o-ep-Iƒ C-Xphsc Pn√-I-fn¬-\n-∂p-am{Xw e`n®p. Iq-Sm-sX tIm-S-Xn-bnepw tem-Im-bp-‡-h-gnbpw h-∂ A∏o-ep-Iƒ th-sd-bpw. Pn√m Item¬-k-h-ß-fn¬ H-∂mwÿm-\w t\Sn-b hn-Zym¿-Yn-sb°mƒ H-cp t]m-bn‚ v Iq-Sp-X¬ t\-Sn-bm¬ am-{X-ta A-∏o¬ \¬In-b hn-Zym¿-Yn-°v sI-´n-h® ]-Ww Xn-cn-sI In-´p-I-bp ≈q. F-∂n´pw A-∏o-ep-I-fp-sS a-lm-{]f-bw I-tem¬-k-h-Øn ¬ \n-d-bp-I-bm-Wv.

I-temÂ-k-h-¯n-epw hn-e-¡-b-äw

75,000 cq-] sNe-hm-b kv-Y-eØv kn-en-≠-dn-\v C-Ø-h-W Nne-hv 3,30,000 cq-]. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ ]m-NI-°m-c≥ ]-g-bn-Sw tam-l-\≥ \-ºq-Xn-cn hn-d-In-´v I-Øn-°m ≥ A-©-Sp-∏v th-sd Iq-´p-I-bmbn-cp-∂pv. hn-e-°-b-‰w ap-∂n¬I-≠m-I-Ww `-£y-kp-c-£m IΩo-j-W¿ Iq-Sn-bm-b s]m-Xphn-Zym-`ym-k U-b-d-Iv-S¿ Item¬-k-h th-Zn-bn¬ `-£yta-f Iq-Sn Xp-S-ßn-b-Xv. k-Zytb-°mƒ hn-e-bm-Wv hn-f-ºp∂ C-e-bv-°v. H-cp sI-´v C-e-bv°v 400 cq-]-bm-bn-cp-∂-Xv s]m¶¬ I-gn-™-tXm-sS hn-e 750 cq-]-bm-bn. B-dp Zn-\-Øn-te°v C-Ø-cw A-dp-\q-dv sI-´v C-ebm-Wv th-≠n h-cn-I.

A-kp-c-hm-Zy-¯n k-tlm-Z-c-sâ ]m-X ]n-´p-SÀ-¶v k-\-µv cm-Pv

F-®v.F-kv.F-kv. tIm¬-°-fn-bn¬ F t{KUv t\Sn-b tN-μ-aw-K√q¿ l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iqƒ, tIm-gn-t°mSv

A-©mw-hÀ-j-hpw hn-th-In-\v X-s¶ H-¶mw-Øm-\w ]m-e-°m-Sv: im-kv-{Xo-b kw-Ko-X-Øn-s‚ In-co-Sw A-©mw h¿j-hpw hn-th-Iv a-e-∏p-d-sØ-Øn-®p. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se sIm-´q°-c ]n.]n.Fw.F-®v.F-kv.F-kn¬ π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-bm-b hnth-Iv bp-h-P-t\m¬-k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xp-S-ßn-bn-´v A©p-h¿-j-am-bn. B-Zy-h¿-jw ap-X¬ hn-th-In-\m-Wv im-kv-{Xob kw-Ko-X-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w. C-∂-se \-S-∂ im-kv-{Xo-b-kw-Ko-X a¬-k-c-Øn-epw hn-thIv H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b-t∏mƒ A-Xv Xp-ey-X-bn-√m-Ø hn-P-bam-bn am-dn. A-—≥ B-‰p-hm-t»-cn tam-l-\≥-]n-≈-bm-Wv Kp-cp. aq-∂p h¿-j-am-bn h-b-en-\n-epw kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ H-∂mwÿm-\w hn-th-In-\m-Wv. tN-®n hr-μ-bv-°p 2007¬ h-b-en-\n¬ kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w e-`n-®n-cp-∂p. \m-sf \-S°p-∂ h-b-en≥ a¬-k-c-Øn-epw hn-th-Iv ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.

tXP-kv I-temÂ-k-h kv-ämÄ Izn-kv aÂ-k-c hn-P-bn-IÄ H-∂mw-ÿm\w \-μ-Ip-am¿ Fw sN¿-∏p-f-t»-cn c-≠mw-ÿm\w k-Xo-jv sI ]m-e-°m-Sv

t^mt´m A-Sn-°p-dn-∏v H-∂mw-ÿm\w {]-Xojv ]m-e-°mSv c-≠mw-ÿm\w ln-jm-ap-±o≥ tIm-∂n˛]-Ø-\w-Xn´

]m-e-°m-Sv: A-kp-c-hm-Zy-Øn ¬ k-tlm-Z-c-\m-b A-\-¥v cmPn-s‚ ]m-X ]n-¥p-S¿-∂v k-\-μv cm-Pv hn-P-bw t\-Sn. ssl-kvIqƒ hn-`m-Kw sN-≠-ta-f-Ønem-Wv k-\-μv cm-Pv H-∂mw ÿm\-hpw F t{K-Upw t\-Sn-b-Xv. C-Xm-Zy-am-b-√ k-\-μv cm-Pv kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ a-’-cn°p-∂-Xv. I-gn-™ X-h-W kwÿm-\ X-e-Øn¬ sN-≠-ta-f a’-c-Øn¬ aq-∂mw ÿm-\w t\Sn-b k-\-μv cm-Pn-\v a-[p-c-amsbm-cp {]-Xn-Im-cw Iq-Sn-bm-bncp-∂p Cu hn-P-bw. Xr-Øm-e tI-i-h-]-s]m-Xp-hmƒ kv-am-c-I Xm-b-º-I a-¬k-c-Øn¬ aq-∂ph¿-j-am-bn tKmƒ-Uv sa-U¬ tP-Xm-hv Iq-Sn-bm-Wv k-\-μv cmPv. 12 h¿-j-am-bn I-em-a-fi-ew in-h-Zm-kn-s‚ in-£-W-Øn-em-

A-Sn-¨-aÀ-¯-s¸-«-h-sâ i-Ð-am-bn \m-S³-]m-«v ]m-e-°m-Sv: tXm-‰w-]m-´v, t\¿-®sIm-´v ]m-´v, ]m-W≥-]m-´v Xp-Sßn a¨-a-d-™p-t]m-hp-∂ \mS≥ kw-Ko-X-Øn-s‚ th-dn-´ i–-ß-fm-Wv \m-S≥-]m-´v th-Znbn¬ tIƒ-°m≥ I-gn-™-Xv. Xºp-cm-s\ kv-t\-ln-® ]p-e-bs∏-Æn-s‚ I-Y-bm-Wv tZ-i-\m-´Øn-\p ]-d-bm-\p-≈-Xv. aq-∂p kv-Iq-fp-I-fm-Wv Xp-bnep-W¿-Øp-]m-´p-am-bn th-Zn-bnse-Øn-b-Xv. a-Æn-s‚ a-W-ap≈, a-Æn¬ ]-Wn-bp-∂-h-s‚ Po-hn-X-I-Y ]-d-bm≥ Ip-´n-I-sfØn-b-t∏mƒ Cu kv-Iq-fp-Iƒ°v F t{K-Upw e-`n-®p.

km-¯m-sâ \m-Sn-sâ I-Y ]m-Sn ap-l½-Zv dm-jn-Zv H-¶m-a-sX-¯n ]m-e-°mSv: ssZ-h-Øn-s‚ kz¥w \m-Sv km-Øm-s‚ \m-Sm-bn am-dp-∂ A-h-ÿ-sb-°p-dn-®v ]m-Sn ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw A-d-_n-Iv ]Zyw sNm√-en¬ aplΩ-Zv dm-jn-Zn-\v hn-Pbw. I-gn™ X-h-W- am-∏-fn-∏m-´v kw ÿm-\ X-e-Øn¬ aq∂mw ÿm-\w t\Sn-b ap-lΩ-Zv dmjn-Zv Xn√-t¶-cn Im-hpw]-Sn kn.F- ® v . Fw.F- ® v . F- k v . Fkn-se H≥-]Xmw ¢m-kv hnZym¿-Yn-bmWv. a-m-∏n-f-∏m-´n-s‚ Xm-fhpw Nqcpw k-∂n-th-in-∏n® sam-bv-

Xo≥- a m- Ã ¿ hm-Wn-taen-s‚ A-d_n-Iv ]-Zyam-Wv ap-l Ω-Zv dm-jn-Zv - t h- Z n- b n- e h- X cn- ∏ n®-Xv. Jm-Zn ap-lΩ-Zv ^u-t≠j-\n-se ]m-´p-Im-c≥ Iq-Sn-bmWv ap-lΩ-Zv dm-jnZv. jm¿-Pbn¬ tPm-en sN-øp-∂ d-^o-Jns‚bpw Zn¬-jm-Z-bp-sSbpw aI-\mWv. \-k-dp√, ep-Xv-^p√ k-tlm-Z-c-ß-fmWv.

kw-`m-c-hn-X-c-W-hp-am-bn t]m-en-kp-ImÀ ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-S≥ Im-t‰-‰p X-f¿-∂-h¿°v B-izm-k-am-bn t]m-en-kp-Im-cp-sS kw-`m-chn-X-c-Ww. H-∂mw-th-Zn-°p k-ao-]-am-Wv tI-c-f t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°m-Sv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-`m-cw hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. ]-Xn\m-bn-c-tØm-fw t]-cm-Wv B-Zy-Zn-h-kw kw-`mcw Ip-Sn-°m-s\-Øn-b-Xv. 500 ]m-°-‰v ssX-cv CXn-\m-bn D-]-tbm-Kn-®p. \m-c-ß-bn-e, I-dn-th-∏ne, C-©n, ]-®-ap-f-Iv F-∂n-h tN¿-Ø kw-`m-cw hn-X-c-Ww sN-øm≥ 20 t]¿ Uyq-´n-bn-ep-≠v. Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠n-s‚ {]-tXy-I A\p-a-Xn-tbm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn. I-tem¬-k-h-Øns‚ {]-ap-J th-Zn-I-fn-se-√mw kw-`m-cw hn-X-cWw sN-øm-\m-Wv D-t±-in-®n-cp-∂-sX-¶n-epw kwLm-S-I¿ A-h-km-\ \n-an-j-am-Wv _-‘-s∏-´Xv. C-Xp-Im-c-Ww kw-`m-c-hn-X-c-Ww H-∂mw thZn-bn¬ am-{X-am-bn H-Xp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sI. ]n.F. {]-kn-U‚ v sI F A-Iv-_-d-en, sk-{I-´dn F hn-t\m-Zv F-∂n-h-cm-Wv kw-`m-c-hn-X-c-WØn-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv.

Wv k-\-μv cm-Pv sN-≠-ta-fw A`y-kn-°p-∂-Xv. l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`m-Kw Xm-b-º-I-bn-epw sN-≠-ta-fw a-¬k-c-Øn-epw C∂v a-¬kcn-°p-∂ k-tlm-Z-c≥ A-\-¥v cm-Pn-s‚ ]m-X ]n-¥p-S- H-∂mw-th-Zn-°p k-ao-]w kw-`m-cw hn-X-c-Ww sN-øp-∂ t]m-en-kp-Im¿ cp-I-bm-Wv k-\-μv cm-Pv.

a-\p Nn-e-¦ sI-«n-bm-Sn; a-\w-\n-d-ªv A-½ t]m-bnâv \n-e ]m-e-°m-Sv: a-\p Np-h-Sp-h-bv-°ptºmƒ A-Ω-bp-sS a-\w-\n-d-bpw. A{X-tØm-fw I-„-∏m-Spw {]m-c-_v-[ß-fpw Np-a-en-te-‰n-bm-Wv a-\p-hns\ A-Ω Nn-e-¶-b-Wn-bn-®-Xv. ]-eni-bv-°p ]-Ww I-S-sa-Sp-Øpw hn-{ia-an-√m-sX A-\y-s‚ ho-´n¬ tPm-ensb-Sp-Øp-am-Wv a-\p-hn-s\ A-Ω Iem-Im-c-\m-°n-b-Xv. A-—≥ a-cn-®-tXm-sS a-\p-hn-s‚ I-em-hm-k-\ th-Zn-bn-se-Øn-°m\p-≈ `m-cn-® Np-a-X-e A-Ω H-‰-bv°p Np-a-en-te-‰n. tXm-∂-bv-°¬ lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se H-ºXmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-b a-\p \m-

tSm-Sn-\r-Ø-hpw `-c-X-\m-Sy-hpw tamln-\n-bm-´-hpw A-`y-kn-°p-∂p-≠v. a-\p-hn-s\ \r-Øw ]Tn-∏n-°m-\pw th-Zn-bn-se-Øn-°m-\p-am-bn H-cp-e£w cq-]-bm-Wv A-Ω I-S-sa-Sp-ØXv. F-{X h-en-b {]m-c-_v-[w Np-a-ente-‰n-bn-´m-sW-¶n-epw a-I-s\ H-cp hen-b I-em-Im-c-\m-°m≥ Cu A-Ω F-{X I-„-∏m-Spw k-ln-°pw, hn-j-a߃ a-d-°pw. C-Xp-X-s∂-bm-Wv Cu A-Ω-bpsS k-t¥m-j-hpw. a-\p F t{K-Uv t\-Sn-b-tXm-sS C-h¿-°p k-t¥m-jam-bn. am-[y-a-߃-°p ap-∂n¬ kz¥w t]-cpw Cu A-Ω a-d-®p-h-®p.

Xr-iq¿˛ 151 ]m-e-°m-Sv˛147 tIm-gn-t°m-Sv˛147 I-Æq-¿˛143 tIm-´-bw˛141 a-e-∏p-dw˛141 sIm√w˛ 136 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw˛133 h-b-\m-Sv˛132 B-e-∏p-g˛131 Imk¿-tKm-Uv˛131 F-d-Wm-Ip-fw˛130 ]-Ø-\w-Xn-´˛118 C-Sp-°n˛113

1. F-®v.F-kv.F-kv. ]Zyw sNm√¬ (a-e-bm-fw) F t{K-Uv ˛ Pn-b F-{_-lmw (Pn.F-®v.F-kv. aq-e-¶m-hv h-b-\mSv) 2.F-®v.Fk.v Km-\m-em]-\w F t{K-Uv ˛dm\n-b l-\o-^v (Fw.sP.hn.F-®v.F-kv.F-kv. hn-eym]-≈n Im-en-°‰v) 3. F-®v.F-kv. D¿-Zp-]-Zyw F t{K-Uv t\-Sn-b D-Æn-am-b (Pn.F-®v.F-kv.F-k-.v D-Xn-\q¿ Imk¿-tImUv)

\mZ-kz-cw I-®³-Ip-«n-¡v PohnXw Xs¶-bmWv 60 in-jy-·m-cp-am-bn D-®n-cm-P ]m-e-¡m«v ]m-e-°m-Sv: \m-Z-kz-c-Ønse I- Æ ≥- I p- ´ n- b p- s S Pbw Po- h n- X - w ap- t ∂m´psIm≠p-t]m-hm-\p-≈ H-cp sXm-gn¬ Zm-Xm-hn-s‚ Bflm¿-Y-X Iq-Sn-bmWv. Pohn- X {]cm- – - ß - f n¬ \n∂v c-£-t\-Sm-\p-≈ B-{ibw Iq-Sn-bmWv \m-Z-kz-cw. sIm√- t ¶m- S v cm- P m- k v ssl-kv-Iq-fn-se 10mwX-cw hn-Zym¿-Ynbm-b I-Æ≥-Ip´n-°v Ip-Spw-_w t]m-‰m-\p≈ B- { i- b w Iq- S n- b m- W v \m-Z-kzcw. c- ≠ pX- h - W Xp- S ¿- ® bm-bn kw-ÿm-\-X-e-Øn ¬ a¬- k - c - Ø n- s \Øn- b I-Æ≥-Ip-´n-°v kw-ÿm-\X-e-Øn-se B-Zy P-bw IqSn-bm-Wn-Xv. aq-∂v k-tlmZ- c - ß fpw A- — \pw A- Ω bp-a-S-ßp-∂ Ip-Spw-_-Øn-

s‚ `m-cw ap-gp-h≥ I- Æ ≥- I p- ´ n- b p- s S Np-a-en-em-Wv. tcm-K-_m-[n-X\m¬ a- ‰ p tPm- e ns°m∂pw t]mIm≥ I- g n- b m- s Xbm-Wv I-Æ≥-Ip-´nbp-sS A-—≥ B-dpap- J ≥ ho- ´ n- e n- c n°p-∂Xv. kv - I q- f n- s e A[ym- ] - I - c p- t Sbpw k-l-]mTn-I-fptSbpw t{]m- ’ ml- \ hpw Po- h n- X tØm- S p- ≈ A- S ßm- Ø A- ` n- \ nth- i - h p- a m- W v IÆ≥-Ip-´n-sb \m-Zk-z-c-Øn¬ H-∂m-asX- Ø m≥ Nm- e - I i-‡n-bm-b-Xv.

Xr-°-cn-∏q¿: kv-Iqƒ I-tem¬-k-h\-K-cn-bn-te-°v D-Æn-cm-P F-∂ s]bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn FØnb-Xv 60 in-jy-∑m-cp-am-bn. \n-d-ß-fp-sS temI-Øp\n-∂pw ]-cn-io-e-I-s‚ Ip-∏mb-a-Wn-™v I-e-I-fp-sS \n-d-ap-≈ tem-I-sØ-Øp-tºmƒ ssaw, Cw-•ojv kv-In-‰v, \m-S-Iw, tam-tWm-B-Iv-Sv F-∂o C-\-ß-fn-em-Wv D-Æn-cm-P-bpsS in-jy-∑m¿ a¬-k-cn-°p-∂-Xv.]m-e-°m-Sv, ]-Ø-\w-Xn-´ F-∂o Pn-√-Iƒ-s°m-∏w Im-k¿-tIm´p \n∂p-≈ c-≠p So-ap-I-fpw aq-Im-`n-\bth-Zn-bn¬ a¬-k-cn-°pw. Cw-•o-jv kv-In-‰n¬ Im-k¿-tImUv Pn-√-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v a-Snss° K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv D-Æn-cm-PbpsS in-£-W-Øn ¬ th-Zn-bn-seØp-I. l-b¿-sk-° ≥-U-dn \m-S-IØn-epw tam-tWm-B-Œn-epw ]-Ø-\wXn-´-bn¬ \n-∂p-≈ Ip-´n-I-fm-Wv kwÿm-\X-e -a¬-k-c-Øn-\v A¿-l-X

B-tcm-Ky-h-Ip-¸n-sâ B-i-wkm-ImÀ-Up-w \nÀ-tZ-i-]-{Xn-I-bpw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp ]m-e-°m-Sv:I- t em- ¬ - k - h tØm-S-\p-_-‘n-®v B-tcm-Ky-˛Ip-Spw-_-t£-a -h-Ip-∏v, F≥.-kn.--Un. s-- k¬, ]m-e-°m-Sv Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nkv F-∂n-h-cp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ X-øm-dm-°n-b B-iw-km-Im¿Uv hn-Zym-`ym-k-a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v, jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.--F¬.--F.-bv-°v \¬-In C-μncm-Km-‘n ap≥-kn-∏¬ tÃ-Unb-Øn-se D-Zv-Lm-S-\-th-Znbn¬ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. Po-hn-X-ssi-eo-tcm-K-߃s°-Xn-tc-bp-≈ am¿-K-\n¿-tZi-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv B-iw-km-Im¿-Uv. I-tem-¬-kh- th-Zn-I-fn¬ B-tcm-Ky-h-Ip∏v k-÷-am-°n-b ku-Py-\yssh-Zy-]-cn-tim-[-\m-Iym-w]nse-Øp-∂ ap-gp-h≥ B-fp-Iƒ°pw Im¿-Up-I-fpw Po-hn-Xssi-eo-tcm-K-ß-ƒ-s°-Xn-scbp-≈ am¿-K-\n¿-tZ-i-°p-dn-∏pI-fpw hn-X-c-Ww sN-øpw. bp-hm-°ƒ-°n-S-bn¬ h¿-[n®p-h-cp-∂ a-Zyw-˛-a-b-°p-a-cp-∂p]-tbm-Kw, A-an-Xm-lm-c-{]-hW-X, ^m-Ãv ^p-Uv io-ew F-

I-tem-¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v B-tcm-Ky-˛-Ip-Spw-_-t£-a h-Ip-∏v, F≥.--kn.--Un. s-- k¬, ]m-e-°m-Sv Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-kv F-∂n-hbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ X-øm-dm-°nb B-iw-km-Im¿-Uv hn-Zym-`ym-k-a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.--F¬.--F-bv-°v \¬-In {]-Im-i-\w sN-øp-∂p ∂n-h-bv-s°-Xn-cm-b t_m-[-h °¬ Iym-w]p-Iƒ {]-h¿-Øn¬-°-c-W-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS °p-∂p-≠v. ap-∏-Xp-h-b-kn-\p-ap`m-K-am-bm-Wv am¿-K-\n¿-tZ-i- I-fn¬ {]m-b-ap-≈-h¿-°v kuß-fpw ku-P-\y-ssh-Zy-]-cn- P-\y-am-bn Iymw-]n¬ B-tcmtim-[-\-bpw \¬-Ip-∂-Xv. bp- Ky-]-cn-tim-[-\ \-S-Øm-sa-∂v h-P-t\m-¬-k-h-th-Zn-bn ¬ B- Un.--Fw.--H. sI th-Wp-tKm-]m¬ tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ G-gv sa-Un- ]-d-™p.-

t\-Sn-bn-cn-°p-∂-Xv. 70 Ip-´n-I-fp-ambm-Wv I-gn-™-h¿-jw a-e-∏p-d-Øp \-S-∂ I-tem¬-k-h-Øn¬ D-Æn-cmP F-Øn-bn-cp-∂-Xv. sN-dp{]m-b-Øn¬ X-s∂ I-em-cwK-Øp-≈ D-Æn-cm-P I-gn-™ 15 h¿j-am-bn ]-cn-io-e-\cw-K-Øv k-Po-ham-Wv. kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-\p ]p-d-sa k¿-h-I-em-im-em I-tem¬k-hw, kn.-_n.-F-kv.-C. I-tem¬-khw, kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-kh-sa-∂n-h-bn-se-√mw D-Æn-cm-P-bp-sS in-jy-∑m¿ hn-P-b-߃ t\-Sn-bn-´p≠v. ]m-e-°m´p k-am-]n-® kw-ÿm\ kn.-_n.-F-kv.-C. I-tem¬-k-hØn¬ ssa-an-epw (Im-k¿-tIm-Uv Pn√), kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-kh-Øn¬ \m-S-I-Øn-epw H-∂mwÿm\w C-t±-lw ]-cn-io-en-∏n-® So-an-\mbn-cp-∂p. A-dn-b-s∏-Sp-∂ \m-S-I\-S\pw kw-hn-[m-b-I-\pw Iq-Sn-bm-Wv sN-dp-h-Øq¿ sIm-Δ¬ kz-tZ-in-bmb D-Æn-cm-P.

kw-kvIr-X Km-\m-em-]-\-¯n ]m-e-¡m-Sn-sâ Xm-fw ]m-e-°mSv: kw-kvIr-X Km-\mem-]-\-Øn¬ C-Ø-h-W Xm-fan´-Xv ]m-e-°mSv. ]m-e-°m-Sv Im-Wn-° am-Xm F-®v .F-kv.Fkn-se {Kojv-a I-Æ-\m-Wv H∂mw ÿm-\-hpw F t{KUpw t\-Sn-bXv. dn- b m- e n‰n- t jm- I - f n- e q- s S tI-c-f-Øn-se kwKo-X Bkzm-Z-I-cp-sS a-\w I-h¿-∂ {Kojv-a H≥-]Xmw ¢m- v hn-Zym¿Yn-\n-bmWv. Aar-X Sn.hn-bnse kq-∏¿ Ãm¿ Pq-\n-b¿ t{]m{Km-an-sebpw P-bv-ln-μv Sn.hnbn-se Pq-\nb¿ sF-U¬ t{]m{Km-an-sebpw sk-an ss^-\-enÃm-Wv {Ko-jva. ]m-e-°m-s´ kw-Ko-X-Øns‚ I-em-e-b tI-Zm-cam-b Nn‰q-cn-se D-Æn-Ir-jvW-s‚ hnin-„ in-jy Iq-Sn-bm-Wv {Kojva. _n-kn-\-kp-Im-c\m-b IÆ-s‚bpw \q-d-Wn _n.C.Fkv kv-Iq-fn-se A-[ym-]n-Ibmb Ko-X-bp-tSbpw a-I-fm-Wv {Kojv-a. k-tlmZ-cn t{K-jv-a Un{Kn A-hkm-\ h¿-j Iw]yq-´¿ k-b≥-kv h-n-Zym¿-Yn-bmWv.

F-®v.F-kv.Fk.-v tIm¬-°-fn-bn¬ F t{K-Uv t\Sn-b sP.F-®v.F-kv.F-k.v X-≠-°m-Sv˛ F-d-Wm-Ipfw

s]m-Sn-¡m-äv hn-Ã-\m-sb-¦n-epw A-jn-a-bv-¡v \m-tSm-Sn\r-¯-¯n e-fn-X-Km-\-¯n H-¶mw-Øm-\w A-¿-¦m-fn-IÄ \n-d-ªm-Sn; N-¦p-s]m-«n I-®-\pw A-izn-\pw ]m-e-°m-Sv: ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw \m-tSm-Sn \r-Ø-Øn¬ th-Znbn¬ A-ø-¶m-fn-Iƒ \n-d-™m-Snb-t∏mƒ N-¶p-X-I¿-∂v t\m-°n\n¬-°m-t\ Xr-iq¿ ]q-®-´n ssl-kv-Iq-fn-se hn F-kv A-izn\pw Kp-cp I-Æ≥ Xr-iq-cn-\p-ambp-≈q. I-Æ≥ c-Nn-®v kw-Ko-Xw \¬In 60,000 cq-] sN-e-hm-°n X-ømdm-°n-b A-ø-¶m-fn-sb Ip-dn-®p≈ ]m-´pw \r-Ø-hpw A-\p-a-Xnbn-√m-sX ]-I¿-Øn A-h-X-cn-∏n°m≥ G-sd-t]¿ F-Øn-bn-cp∂p. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw B¨-Ip-´n-I-fp-sS \m-tSm-Sn-\rØw knw-Kn-fn¬ a¬-k-cn-® 19¬ F-´p-t]-cpw I-Æ≥ Nn-´-s∏-SpØn-b ]m-´pw \r-Ø-hp-am-Wv Ah-X-cn-∏n-®-Xv. kn._n.F-kv.kn. I-tem¬k-h-Øn¬ I-Æ-s‚ in-jy-°pth-≠n-bpw kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ _-‘p-IqSn-bm-b A-izn-\p-th-≠n-bpw Xøm-dm-°n-b-Xm-bn-cp-∂p A-ø-¶mfn-bp-sS Po-hn-Xw B-kv-]-Z-am°n-bp-≈ \r-Øw. kn._n.F-

]m-e-°m-Sv: e-fn-X-Km-\w \-S∂ th-Zn B-dv hm-\-ºm-Sn-bn¬ s]m-Sn-°m-‰v a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ°v G-sd {]-bm-kw kr-„n-®p. ]-e-cpw hm-b aq-Sn-s°-´n-bpw am-kv-Iv [-cn-®p-am-Wv th-Zn-°cn-sI \n-e-bp-d-∏n-®-Xv. s]m-Sn-°m-‰v \n-b-{¥n-°p∂-Xn-\v Im-cy-am-b kw-hn-[m-\ß-sfm-∂pw A-[n-Ir-X¿ H-cp°n-bn-´n-√. C-Xp i-–-Øn-\p {]- b m- k - a p- ≠ m- ° n- b - X m- b n a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ ]-d-™p. `£-W-im-e-bp-sS k-ao-]-Øp am-{X-am-Wv ^-b¿ t^m-gv-kns‚ s]m-Sn-sbm-Xp-°¬ D-≈-

Xv. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw s] ¨-Ip-´n-I-fp-sS e-fn-X-Km-\ a ¬-k-c-Øn¬ I-Æq¿ am-Sm-bn F-®v.F-kv.F-kn-se A-jn-a Sn sI F t{K-tUm-sS H-∂mwÿm-\w t\-Sn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xn-cp-a-e F. Fw.F-®v.F-kv.F-kn-se B-Xn-cm ap-c-fn c-≠mw-ÿm-\hpw sIm-√w Pn-√-bn-se am-f-hnI aq-∂mw-ÿm-\-hpw t\-Sn. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw \m-Z-kzc-Øn¬ ]m-e-°m-Sv sIm-√-t¶mSv _n.F-kv.F-kv.F-®v.F-kv. kv-Iq-fn-se I-Æ≥-Ip-´n F t{KtUm-sS H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn.

kv.kn. I-tem¬-k-h th-Zn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-® \r-Øw dn-°m-Uv sN-bv-X kn.Un. \n-c-h-[n-t]¿ hm-ßn-bn-cp-∂p. C-Xp I-≠p-]Tn®m-Wv F-´p-t]¿ kw-ÿm-\ Item¬-k-h-Øn-\v a¬-k-cn-°ms\-Øn-b-Xv. A-\p-a-Xn-bn-√m-sX ]-I¿-Øn \r-Øw ]Tn-® F-´pt]¿ a¬-k-cn-°m-s\-Øn-b-Xv Item¬-k-h th-Zn-bn¬-h-®m-Wv I-Æ≥ A-dn-™-Xv. C-tXm-sS kz-¥w \r-Øw-am‰n \m-tSm-Sn-sb-°p-dn-®p-≈ a-s‰mcp \r-Øw A-h-X-cn-∏n-°m ≥ injy-t\m-Sv B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bncp-∂p. I-Æ-s‚ \r-Øw tIm-∏nb-Sn-®v A-h-X-cn-∏n-® I-Æq¿ kztZ-in-°v H-∂mw-ÿm-\w e-`n-®t∏mƒ X-s‚ in-jy-\v F t{KUn¬ H-Xp-tß-≠n-h-∂p-sh-∂ th-Z-\-bn-em-Wv h-en-b-]p-c-°¬ I-Æ≥. G-sd ]-W-hpw A-[zm-\hpw sN-e-hn-´v X-øm-dm-°n-b ]m´pw \r-Ø-hpw tIm-∏n-b-Sn-®v a¬k-cn-°p-∂-h-tcm-Sv I-Æ-\v H-cp A-t]-£-tb D-≈q, tIm-∏n-b-Snt®m-fq A-\p-hm-Zw tNm-Zn-°-W- ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw Z-^v-ap-´v a¬-k-c-Øn¬ F t{K-Uv t\Sn-b sIm-´p-I-c ]n.Sn.Fw.F-®v.F-kv.Fkv, a-e-∏pdw sa-∂p am-{Xw.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-01-21  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-01-21