Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

]-cm-Xn ]-cn-lm-c A-Zm-e-¯v

Adnbn-¸pIÄ

Pn-Ãm B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw 17 \v ]m-e-°m-Sv: Pn-√m B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw 17 \v cm-hn-se 11 \v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-

]n-¶m-¡ hn-`m-K I-½o-j³ kn-än-Mv 15\v

]m-e-°m-Sv: tI-c-f kw-ÿm-\ ]n-t∂m-° hn-`m-K I-Ωo-j≥ P-\p-h-cn 15 \v cm-hn-se 11 \v Xncp-h-\-¥-]p-cw sh-f-f-b-º-eØp-f-f I-Ωo-j≥ Hm-^o-kn¬ kn-‰n-Mv \-S-Øpw. h-Sp-I k-apZm-b-Øn-se hn-hn-[ hn-`m-K-ßsf -h-Sp-I- F-∂v \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xp k¿-°m¿ hn-⁄m-]\w C-d-°-W-sa-∂v \n-b-a-k-`bp-sS ]n-t∂m-° k-ap-Zm-b t£-a k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿-i kn-‰n-Mn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. kwL-S-\-Iƒ-°pw hy-‡n-Iƒ°pw kn-‰n-Mn¬ ]-s¶-Sp-°mw. kn-‰n-Mn¬ I-Ωo-j≥ sN-b¿am≥ dn-´. P-Ãn-kv Pn in-h-cmP≥, sa-º¿ sk-{I-´-dn tUm. B-im tXm-a-kv, sa-º¿-am-cm-b ap-√q¿-°-c ap-l-Ω-Zv A-en kJm-^n, sI tPm¨ {_n-t´m F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.-

Ip-jvT-tcm-K t_m-[-h-¡-c-Ww

I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ Pn-√m t]m-en-kv ]-cm-Xn ]-cn-lm-c A-Zm-e-Øv

]m-e-°m-Sv: tZ-io-b kv-°qƒ A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ ]-s¶-Sp-°p∂ Im-bn-I Xm-c-ß-fp-sS a-S-°bm-{X-bv°v sd-bn¬-th {]-tXyI tIm-®v A-\p-h-Zn-®-p. Fw _n cm-tP-jv Fw.--]n--bp-sS C-S-s]-Sen-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Cu-Ãv-˛-s k≥-{S¬ sd-bn¬-th {]-tXy-I tIm-®v A-\p-h-Zn--®-Xv. C-Xv kw_-‘n-® Hu-tZym-Kn-I A-dn-bn∏v Fw.--]n-°v e-`n-®-p. dm-©n-bn-se-Øn-b tI-c-f Soapw tIm-®p-am-cpw a-S-°-bm{Xbpw Zp-cn-X-Øn-em-sW-∂pw klm-bn-°-W-sa-∂pw A-`y¿-∞n--

{]-hÀ-¯-\w \nÀ-¯n-h-bv-¡m³ F.Un.Fw. D-¯-c-hv

sh-Sn-s¡-«v kp-c-£m tbm-Kw C-¶v

ap-X-e-a-S aq-®p-Ip-∂v Izm-dn-I-fn¬ tem-Uv X-S-™v {]-t£m-`w \-S-Øp-∂ ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ Ip-Sn-sh-≈w In-´m-\n-√. ]- ssI-am-dn-b-Xv. Xp-S¿-∂m-Wv kn kv-{Xo-Iƒ, Ip-´n-Iƒ, apXn¿-∂-h¿ k-a-c-Øn¬ A-Wn- ©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn H-∂pw Izm-dn-Iƒ C-∂-se ap-X¬ {]tN¿-∂-tXm-sS k-a-cw i-‡n-am- sN-øp-∂n-s√-∂pw Ip-‰-s∏-Sp- h¿-Øn-®p Xp-S-ßn-b-Xv. ap-X-a-S Øn. Izm-dn-Iƒ-°v B-dv ao-‰¿ ]-©m-b-Øn¬ hn-h-cm-h-Im-i bn. `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ ]m-h- am-{Xw B-g-Øn¬ Ip-gn-s®-Sp- \n-b-a-{]-Im-cw aq-∂v {I-j¿ bqs∏-´-h¿-°v Po-hn-°m-\p-≈ km- Øv ]m-d-s]m-´n-°p-∂-Xp-am-bn \n-‰n-\pw aq-∂v I-cn-¶¬ Izm-dnl-N-cyw H-cp-°n-X-cp-∂-Xn-\p-]- kw-_-‘n-®p-≈ k¿-°m-dn-s‚ Iƒ-°p-am-Wv A-\p-a-Xn-bp-≈I-cw Izm-dn am-^n-b-Iƒ-°p-th- {]-Jym-]-\-Øn-s\-Xn-tc 12 ao-‰- Xm-bn ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ 24 ≠n {]-h¿-Øn-°p-I-bm-sW-∂v dn¬ Iq-Sp-X¬ J-\-\w \-S-Øm- Izm-dn-Iƒ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX ho-´-Ω-am¿ B-tcm-]n-®p. Izm-dn- \p-≈ A-\p-a-Xn-°m-bn tIm-S- {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bpw Nn-‰q¿ bp-sS {]-h¿-Ø-\w-aq-ew s]m-Sn- Xn-bn¬ Izm-dn D-S-a-I-fp-sS tI- X-l-kn¬-Zm¿, Pn-tbm-f-Pn, F.Un.-Fw, A-kn-. I-e-Œ¿ F-∂n]-S-e-ß-fpw ho-Sp-Iƒ-°v hn- kv \-S-°p-I-bm-Wv. tIm-S-Xn D-Ø-c-hv {]-Im-c-w h¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\≠p-Io-dn hn-≈-ep-Iƒ kw-`-hn®n-´pw D-tZym-K-ÿ¿ Izm-dn D-S-a- sse-k≥-kv e-`n-® Izm-dn-Iƒ- bn¬ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. CIƒ-°v th-≠n {]-h¿-Øn-°p- °mWv {]-h¿-Øn-°m-\p-≈ A- Xn¬ 12 F-Æ-Øn-\v sse-k≥\p-a-Xn Pn-tbm-f-Pn hn-`m-Kw kv D-s≠-∂ hm-Z-sØ k-a-c-k∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.

Nn-äqcnepw B-e-¯qcnepw h-fÀ-¯v ar-K-§Ä-¡v cm-{Xn-Ime Nn-In-Â-k

]m-e-°m-Sv: a-cp-X-tdm-Uv {Km-a]-©m-b-Øn-t‚ 2011 se Pm-Xn sk≥-k-kv I-c-Sv en-Ãv Hm-^nkn¬ ]-cn-tim-[-\-°v e-`n-°pw. B-t£-]-ap-f-f-h¿ _-‘-s∏-´ ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv It^m-d-ß-fn¬ A-t]-£ \¬-I- ∂p-Im-en k-º-Øv Iq-Sp-X-epW-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. ≈ Nn-‰q¿, B-e-Øq¿ tªm-°pI-fn¬ ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\Øn¬ h-f¿-Øp-ar-K-߃-°v Nn-‰q¿: sIm-Sp-hm-bq¿ K-h. lb¿-sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ ]-co- cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ A-Sn-b-¥-cNn-Inƒ-k e-`y-am-°p-∂ ss\-‰v £m-tI-{μ-am-bn sX-c-s™-SpØn-´p-≈ π-kv h¨ Hm-∏¨-kv- sh-‰-dn-\-dn k¿-ho-kv B-cw-`nIqƒ hn-Zym¿-∞n-Iƒ-°p-≈ Hm- ®p. ]-≤-Xn hn-P-bn-®m¬ a-‰p dn-sb-t‚-j≥ ¢m-kv P-\p-h-cn tªm-°p-I-fn-te-°pw hym-]n12\v \-S-Øpw. cm-hn-se 9 a-Wn∏n-°pw. Nn-‰q¿ tªm-°n¬ tU °v ¢m-kv B-cw-`n-°p-sa-∂v m. ta-cn(t^m¨-˛94951882 03), {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.B-e-Øq¿ tªm-°n¬ tUm. s]m-∂p-a-Wn (t^m¨-˛944724 A-K-fn: A-´-∏m-Sn tIm-˛-Hm-]-td- 0246) F-∂n-h¿-°m-Wv cm-{Xn‰o-hv ^m-an-Mv skm-ssk-‰n 40 Im-e ]-cn-tim-[-\-bv-°p-≈ NpS¨ A-d-_n-°m Im-∏n sN-dn a-X-e. Iz-t´-j≥/te-e-Øn-eq-sS hn¬A-\n-a¬ Un-ko-kv I¨°p-∂p. Iz-t´-j-\p-Iƒ kzo-Icn-°p-∂-Xv P-\p-h-cn 24 \v cm-hnse 11 h-sc-bm-Wv. 11.-30 \v A-Kfn-bn-ep-f-f kw-Lw sl-Uv Hm^o-kn¬ ]-c-ky-te-ew sNøpw. ln¬ s{]m-Uyq-kv ta-Je-bn¬ hym-]m-cw \-S-Øp-∂-Xn\m-bp-f-f c-Pn-kv-t{S-j≥ hy-‡am-°p-∂ {]-am-W-ß-fn-√m-Ø-hsc t e-ew/Iz-t´-j≥ \-S-]-Sn-Ifn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°p-∂-X-s√-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. t^m¨ : 04924 254227.-

Hm-dn-b-tâ-j³ ¢m-kv 12\v

A-d-_n-¡ Im-¸n te-ew

t{Smƒ t{]m-P-Iv-Sn¬ Dƒ-s∏-SpØn-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂-Xv.-cm-{Xn A-Sn-b-¥-c-L-´Øn ¬ £o-c-I¿-j-I¿-°v ]-ip°-fp-sS {]-k-h-kw-_-‘-am-b {]-iv-\-ß-fpƒ-s∏-sS Cu tUmIv-S¿-am-cp-sS tk-h-\w tX-Smw. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ sh-‰-dn\-dn tUm-Iv-S¿-am-cp-sS tk-h\w e-`n-°p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn Db¿-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv hIp-∏v ap≥-ssI-sb-Sp-Øv c-≠p tUm-Iv-S¿-am-sc \n-tbm-Kn-®-Xv. h-f¿-Øp-ar-K-ß-fn¬ cm-hn-sebpw ssh-Io-´p-am-Wv tcm-K-e£-W-߃ G-sd-bpw {]-I-S-am°p-∂-Xv. cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ H-cp a-Wn-h-sc-bpw D-®-bv-°v c-≠p-

ap-X¬ aq-∂p-h-sc-bp-am-Wv Ct∏mƒ tk-h-\w e-`n-°p-∂-Xv. ho-´n-se-Øn-bp-≈ Nn-In-¬kbv-°v 100 cq-]-bm-Wv ^o-kv \n›-bn-®n-´p-≈-Xv. B-h-iy-am-b a-cp-∂p-Iƒ B-e-Øq¿, sIm-gn-™m-ºm-d B-ip-]-{Xn-I-fn¬ k-÷oIcn®n-´p≠v-. tUm-Iv-S¿-am-cp-sS tk-h-\w kw-_-‘n-® hn-h-cw ar-Km-ip-]-{Xn-I-fn-epw £o-ckw-L-ß-fn-epw {]-Z¿-in-∏n-®n´p-≠v. tUm-Iv-S¿-°p ]p-d-sa H-cp k-lm-bn-bpw D-≠mhpw. C-h-cpsS th-X-\w h-Ip-∏v \¬-Ip-sa∂pw Pn-√m ar-K-kw-c-£-W Hm^o-k¿ tUm. Sn B¿ Kn-cn-P Adn-bn-®p.

]m-e-°m-Sv: K-h. t]m-fn-sS-Iv-\nIv tIm-f-Pn-se Xp-S¿ hn-Zym-`ymk tI-{μ-Øn¬ B-cw-`n-°p-∂ tSm-´¬ tÃ-j≥ lr-kz-Im-e tIm-gv-kn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. t^m¨ : 0491 2571369, 2572640.-

{Km-a-k-`

]m-e-°m-Sv: a-cp-X-tdm-Uv {Km-a]-©m-b-Øn-s‚ 2014˛15 ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W {Km-a-k-`-Iƒ C-∂v ap-X¬ Xp-S-ßp-sa-∂v sk-{I-´]-´m-ºn \q-dm-a-Xv t\¿-®-bp-sS kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv H-‰-∏m-ew k-_v I-e-Œ¿ dn A-dn-bn-®p.tUm. F-kv Im¿-Øn-tI-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-kv.-Un.-]n.-sF. s]m-Xp-k-t½-f-\w 11\v k-‡n kw-_-‘n-®v hn-i-Zo-I-cW k-tΩ-f\ - w \-SØ - p-∂X - v. ktΩ-f\ - w i-\n-bm-gvN - ssh-Io-´v 6.30\p kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v Xp-f-ko-[-c≥ ]-≈n-°¬ D¬-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m {]kn-U‚ v C F-kv Jm-Pm-lpssk≥, a-fi-ew {]-kn-U‚ v ssk-Xe - h - n, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n d-jo-Zv hn-f-bq¿, sk-{I-´-dn kn F d-Du-^v kw-_‘ - n-°pw. {_m©v I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fm-bn a≥-kq¿ hn Sn ({]-kn-U‚ v), Ckv-lm-Jv hn Sn (ssh-kv {]-knU‚ v), A-ao≥ Fw (sk-{I-´d - n), jn-lm-_p-±o≥ F ]n (tPm. sk{I-´-dn), jw-kp-±o≥ (J-Pm-©n) F-∂n-hs - c Xn-cs - ™-Sp-Øp.-

an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ \n-tj-[n-®p.kw-`-h-ÿ-e-Øv Pn-√m I-eŒ¿ F-Øn-t®-c-W-sa-∂pw A√m-Ø-]-£w k-a-cw A-h-km\n-°n-s√-∂v k-a-c-°m¿ {]Jym-]n-®-tXm-sS A-d-Ãv sN-bvXv \o-°m\m-bn {]-tXy-I _-kv kw-`-h-ÿ-e-sØ-Øn-®p. D-®bv-°v c-≠-c-tbm-sS F.-Un.-Fw. sI K-tW-i≥, B-e-Øq¿ F.F-kv.-]n.-Im¿-Øn-Iv F-∂n-h¿ ÿ-e-Øv F-Øn k-a-c-°m-cpam-bn N¿-®-sN-bv-Xp. Pn-√m I-eŒ-dp-am-bn t^m¨ kw-`m-j-WØn-eq-sS sh-≈n-bm-gv-N 3.-30\v I-e-Œ-dp-sS tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ C-Xp-kw-_-‘n-®v N¿® sN-øm≥ X-øm-dm-sW-∂pw A-Xp-h-sc Izm-dn-I-fp-sS {]-h¿Ø-\w \n¿-Øn-h-bv°m≥ Izmdn D-S-a-Iƒ-°pw k-a-c-°m¿°pw F.-Un.-Fw.- D-d-∏v \¬-Inb-tXm-sS k-a-cw A-h-km-\n-∏n®p. hn ]n \n-Pm-ap-±o≥, k-°o¿ lp-kbv≥, am-cn-b-∏≥ \o-fn-∏md, k-Po-{μ≥, cm-P≥, c-hn, `-c-Xv cm-Pv, ssj-°v ap-kv-X-^, sNm√-∏p-Øv Iu-≠¿, \-ko¿ ]p-fnb-t¥m-Wn, Im-fn-b-∏≥, a-tl{μ≥, Cu-iz-cn X-¶-∏≥, cp-Kv -aWn, kp-a≥, cm-P≥ ]p-en-t°mSv k-a-c-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬In.-

®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv sd-bn¬th-bp- am-bn Fw.--]n. _-‘-s∏-´Xv. Xp-S¿-∂v, dm-©n Un-hn-jW¬ sd-bn¬-th am-t\-P-¿ Pn a√y-°v ]-tXy-I tIm-®v A-\p-hZn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´vF -- w.-]n. ^m-Iv-kv Ab-®p. Cu-Ãv sk≥-{S¬ sd-bn¬th A-[n-Ir-X-cm-Wv {]-tXy-I tIm-®v A-\p-h-Zn-t°-≠X -- v F-∂dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sd-bn¬th t_m¿-Uv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Iv-S¿ a-[p-I¿ sd-Õn-bp-ambpw Cu-Ãv sk≥-{S¬ sd-bn¬th No-^v ]m- ≥-P¿ {Sm≥-kv-

t]m¿-t´-j-≥ am-t\-P¿ _-{Zn \m-cm-b-Wp-am-bpw C-Xp kw-_‘n-®v B-i-b hn-\n-a-bw \-SØn. Im-bn-I Xm-c-ß-fp-sS ]n F≥ B¿ \-º-dp-Iƒ ti-J-cn-®v sd-bn¬-th-°v ssI-am-dn. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ C-∂-se ssh-Io´m-Wv _-{Zn \m-cm-b-Ws‚ tc-Jm aq-e-ap-≈ A-dn-bn-∏v e-`n-®-Xv.-c-≠v tIm-®p-Iƒ L-Sn∏n-°m\p-≈ km-t¶-Xn-I X-S- ap-≈-Xn-\m-em-Wv H-cp tIm-®v A\p-h-Zn-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®-p.

sIm-e-t¡-kv {]-Xn-sb sIm-¶ 4 {]-Xn-IÄ-¡v ssl-t¡m-S-Xn Pm-ayw \ntj-[n¨p sIm-®n: hn-Nm-c-W X-S-hp-Im-c\m-b sIm-e-t°-kv {]-Xn-sb sh-´n-s°m-∂ tI-kn-se \m-ev {]-Xn-Iƒ-°v ssl-t°m-S-Xn Pmayw \n-tj-[n-®p. Ip-g¬-a-μ-Øv in-h-Zm-k≥ F-∂-bm-sf h-[n-® tI-kn-se {]-Xn {]-Im-i-s\ P-bn-en¬ \n∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°m≥ sIm-≠p-h-cp-tºmƒ sh-´n-s°m∂ tI-kn-se {]-Xn-I-fm-b kp[o-jv, si¬-h-Zm-k ≥, kp-\n-Xv, {]-tam-Zv F-∂n-h-cp-sS Pm-ayl-cPn-bm-Wv P-kv-‰n-kv tXm-a-kv tPm-k-^v X-≈n-b-Xv.in-h-Zm-k-s≥-d k-tlm-Z-c≥ Iq-Sn-bm-b F-´mw {]-Xn si¬-hZm-k≥ {]-Im-i-s\ h-[n-°m-\mbn Iy-jv-W-Zm-kv F-∂-bm-fp-sS t\-Xy-Xz-Øn-ep-≈ Kp-≠m-kwL-Øn-\v Iz-t´-j≥ \¬-Ip-I-

bm-bn-cp-s∂-∂m-Wv tI-kv. XpS¿-∂m-Wv A-I-º-Sn tk-hn-® t]m-en-kp-Im-c-s\ X-≈n ho-gvØn sN-Øp-I-Øn sIm-≠v {]Im-i-s≥-d I-gp-Øn-\v sh-´ns°m-∂-Xv. 2013 \-hw-_¿ 18\v cm-hn-se 10.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. D-®-bv°v B-ip-]-{Xn-bn¬ ac-W-s∏-´p. tI-kn¬ 13 {]-Xn-Ifm-Wp-≈-Xv.Pm-ay-Øn¬ hn-´m¬ {]-Xn-Ifp-sS Po-h≥ A-]-I-S-Øn-em-hm\p-≈ km-[y-X-b-p-s≠-∂pw KqUm-tem-N-\ kw-_-‘n-®v Iq-SpX¬ sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-°-\ps≠-∂pw k¿-°m-dn-\v th-≠n lm-P-cm-b ko-\n-b¿ K-h. πoU¿ kn d-jo-Zv \q-d-\m-Sn-s≥-d hm-Zw I-W-°n-se-Sp-Øm-Wv kn w-Knƒ-s_-©v Pm-ay l-c-Pn X≈n-b-Xv.-

a-®mÀ-¡m-Sv k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯v a-Æm¿-°m-Sv: {Km-a-]-©m-b-Øv k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-bØm-bn {]-Jym-]n-®p. hm¿-≤-Iy-Im-e s]≥-j≥ hm-ßp-∂ ap-Xn¿∂ s]≥-j-\-dm-b s]-cn-º-Sm-cn Xn-cp-Øn-tbm-´n¬ B-≠n-bm-Wv {]-Jym-]-\w \-S-Øn-b-Xv. s]≥-j≥ hm-ßp-∂ \n-c-h-[n t]¿ kºq¿-W s]≥-j≥ {]-Jym-]-\ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. tbm-KØn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-^o-°v Ip-¥n-∏p-g A-[y-£-X hln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v kw-Ko-X {]-Im-i≥, t£-a-Im-cy Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ Fw sI kp-ss_-Z, A-[y-£-∑mcm-b sI kn A-_v-Zp d-ln-am≥, sN-b¿-t]-gv-k¨ am-kn-X kØm¿, hm¿-Uv sa-º¿-am-cm-b ]p-jv-]m-\-μv, Fw d-^o-°v, sI lwk Ip-dp-h-Æ, \m-K-cm-P≥, sk-{I-´-dn kn a-Wn kw-_-‘n-®p.

aIsf ]o-Un-¸n-¡m³{i-aw: ]n-Xm-hn-\pwkp-lr-¯p-¡Ä-¡-pwtI-kv ]m-e-°m-Sv-: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø aIsf ]o-Un-∏n-°m≥{i-an-® ]n-Xm-hn-\pw- kp-lr-Øp°ƒ-s°-Xn-sc-bp-w- _m-e-ssewKn-I ]o-U-\ \n-b-a-{]-Im-cw- tIsk-Sp-Øp. s-- h-Æ-°-c kz-tZ-inbm-b ]n-Xm-hn-s\-Xn-sc-bpw- I≠m-e-dn-bm-hp-∂ kp-lr-Øp°ƒ-°p-saXn-sc-bm-Wv- Su¨ku-Øv- t]m-en-kv- tI-sk-Sp-ØXv.-- F-´m-w- ¢m-kv- hn-Zym¿-Yn-\nsb-bm-Wv- ]o-Un-∏n-°m≥- {i-an®-Xv.- I-gn-™-Zn-h-kw- s]¨-Ip´n- Pn-√ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k tX-Sn-bn-cp-∂p.- kv-Iq-fn-se A-[y-m-]-I-cm-Wv ]-cm-Xn- \¬- s]≥-j≥ \n-tj-[-Øn-s\-Xn-tc A-[ym-]-I k¿-ho-kv kw-L-S-\m k-a-c k-an-Xn- ]m-e-°m-Sv In-b-Xv. ] -- n-∂o-Sv- s]¨-Ip-´n-sb kn-hn¬-tÃ-j-\v ap-ºn¬ \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[kw-K-aw ap≥ sU-]yq-´n kv-]o-°¿ tPm-kv t_-_n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p _-‘p-ho-´n-em-°n.-

kwØm\ kv-IqÄ I-tem-Â-k-hw: ]m-e-¡m-Sv am-Xr-I-bm-hpsa¶vþ \-K-c-k-`m-[y-£³

A-t]-£ £-Wn-¨p

]-´m-ºn: hn-i∏ - n-√m-Ø C-¥y, `b-an-√m-Ø C-¥y F-∂ {]-ta-bØn¬ 11\p I-cp-ºp-≈n-bn¬ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n°m≥ F-kv.U - n.-]n.-sF I-cp-ºp≈n {_m-©v I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n®p. hn-e-°-b-‰-hpw {]-Ir-Xn Nqj-W-hp-apƒ-∏-sS I¿-j-I-scbpw km-[m-c-W-°m-sc-bpw _m[n-°p-∂ {]-iv\ - ß - f - p-≠m-bn-´pw km-{º-Zm-bn-I cm-{„o-b {]-ÿm\-߃ au-\Ø - n-em-Wv. A-\m-h-iy hn-hm-Z-ß-fp-b¿Øn P-\I - o-b {]-iv\ - ß - f - n¬ \n∂v H-fn-t®m-Sm-\m-Wv cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ {i-an-°p-∂X - v. C-sbmcp km-l-N-cy-Øn-em-Wv P-\-]£ _-Z¬ cm-{j-{So-bØ - n-s‚ {]-

tZ-io-b kv-IqÄ A-Xv-e-än-Iv ao-äv Xm-c-§-fp-sS a-S-¡-bm-{X-bv¡v {]-tXy-I tIm-¨v

ap-X-e-a-Sbn h³-In-S Izm-dn-s¡-Xn-tc P-\-Io-b {]-t£m-`w

ap-X-e-a-S: a-e-tbm-c ta-J-e-bn ¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h≥-In-S ]m-e-°m-Sv: tZ-io-b Ip-jvT-tcm- Izm-dn-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\K \n¿-Ωm¿-÷-\ ]-cn-]m-Sn-bpØn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ap-®w-IpsS `m-K-am-bn sh≥-{Sn-tem-°n≠n¬ P-\-Io-b {]-t£m-`w ikw (a-¶n-tjm) {]-N-c-W ]-cn- ‡-am-bn. F.-Un.-Fw, A-kn-. ]m-Sn-bn-eq-sS kv-Iqƒ Ip-´n-IPn-√m I-e-Œ¿ F-∂n-h¿ ÿ-ew sf t_m-[-h-Xv-°-cn-°p-∂-Xn-\v ]-cn-tim-[n-®v Izm-dn-Iƒ-s°-XnI-em-Im-c-∑m-cn¬ \n-∂v kv-{In- tc tÃm ∏v sa-tΩm \¬-In. ]v-‰v £-Wn-®p. kv-{In-]v-‰n-t\mI-gn-™ Zn-h-kw I-e-Œ-dpsSm-∏w H-cp ]-cn-]m-Sn-°v e-`nsS D-Ø-c-hv {]-Im-cw Izm-dn-Iƒ t°-≠ G-‰-hpw Ip-d-™ {]-Xn- ho-≠pw {]-h¿-Øn-®v h≥-tXm^-e-hpw tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°- Xn ¬ Fw km‚ v, sa-‰¬ F-∂nWw. A-t]-£ 15 \v ap-ºm-bn h I-S-Øm≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS ]m-e-°m-Sv kn-hn¬ tÃ-j-\n-ep- C-∂-se cm-hn-se G-g-c ap-X¬ f-f Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^oaq-®w-Ip-≠n-ep-≈ Izm-dn-°v apk¿-°v e-`n-°-Ww. ∂n¬ C-cp-∂q-tdm-fw ]-cn-k-chm-kn-I-fpw A-º-tXm-fw hn-hn[ kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v Izm-dn-bn¬ \n-∂p I-S]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se t£-{X- Øn-s°m-≠p-t]m-hp-∂ tem-dnß-tfm-S-\p-_-‘n-®p-f-f sh-SnIƒ X-S-™p-. {]-Xn-tj-[w is°-´p-Iƒ kp-c-£n-X-am-b co‡-am-b-tXm-sS kw-`-h-ÿ-eXn-bn¬ \-S-Øp-∂-Xv kw-_Øv Iq-Sp-X¬ t]m-en-kp-Im-sc ‘n-®v B-tem-Nn-°p-∂-Xn-\v Pn- hn-\y-kn-®p. √m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ-s‚ s\-∑m-d k¿-°nƒ C≥-kvA-[y-£-X-bn¬ C-∂v cm-hn-se s]-Œ¿ kp-\n¬-Ip-am¿, ]m-U10.-30 \v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^- Kn-cn F-kv.-sF. Nm-t°m, sImd≥-kv lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw. √-t¶m-Sv t{K-Uv F-kv.-sFam-cmtbm-K-Øn¬ d-h-\yq/t]m-enb th-Wp-tKm-]m¬, cm-Pp, thkv/^-b¿ & tk-^v-‰n h-Ip-∏v D- em-bp-[≥, h-\n-Xm t]m-en-kv tZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-°pw. sh- F-∂n-h¿ ÿ-e-sØ-Øn k-a-cSn-a-cp-∂v/]-S-° \n¿-am-W sse- ° m-sc \n-b-{¥n-®p. B-Zn-hmk≥-kn-Iƒ, sXm-gn-em-fn-Iƒ D¬-k-h I-Ωn-‰n-bp-sS {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°-Ww.-

Pm-Xn sk³-k-kv I-c-Sv en-Ìv

]m-e-°m-Sv: Pn-√m t]m-en-kv ]cm-Xn ]-cn-lm-c A-Zm-e-Øv I-eIv-S-td-‰v lm-fn¬ \-S-Øn. c-Pnÿ sN-bv-X 18 tI-kp-I-fpw ]pXp-Xm-bn B-dv tI-kp-w A-Zm-eØn¬ ]-cn-K-Wn-®p. 24 tI-kpIƒ s^-{_p-h-cn 14 te-°v am-‰n. hcp∂ 23\v a-s‰m-cp A-Zm-e-Øv Iq-Sn \-S-Øp-sa-∂v A-tXm-dn-‰n A-dn-bn-®p. t]m-en-kv ]-cm-Xn hn`m-Kw sN-b¿-t]-gv-k-Wpw ap≥ Pn-√m P-Uv-Pn-bp-am-b sI hn tKm-]n-Ip-´-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ A-Zm-e-Øn¬ F.-Un.Fw. sI K-tW-i≥, Un-ssh.-Fkv.-]n. jw-\m-kv, ]n sI cm-a-N{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

9 P-\p-h-cn 2014 hymgw

tdmUv \ho-I-cWw thK-¯n-em-¡Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF.]-Sn-™m-d-ßm-Sn: Xr-Øm-e Fw.-F¬.-F.-_¬-dmw \-S-∏m°p-∂ tdm-Uv \-ho-I-c-Ww H-®ns‚ th-K-Øn-em-Wv \-S-°p-∂sX-∂pw s]m-Sni-e yw Iq-Sn-bn-cn°p-I-bm-sW-∂pw CXv aqew ]cn-k-c-hm-kn-Iƒ B-kv-a-tcm-KnI-fm-hp-sa-∂pw F-kv.-Un.-]n.sF.-]-´n-Ø-d ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. `m-Kn-I-am-bn ]q¿-Øo-I-cn-® ]-Wn th-KØn¬ ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ Fw.F¬.-F.- Dƒ-]-sS D-Ø-c-hm-Zs∏-´-h¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw P\-ß-sf-bpw s]m-Sn Xo-‰n-°p-∂ \-S-]-Sn A-h-km-\n-∏n-®n-s√¶n¬ k-a-c ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hp-sa-∂pw `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p.

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\- kvIqƒ I-tem-¬-k-h-w \-S-Øn-∏ns‚ Im-cy-Øn¬ a-‰p- Pn-√-Iƒ°v am-Xr-I-bm-h-sa∂v an-I-® I-tem-¬-k-h-am-bn am-{Xw kv-acn-°-Ø-°-hn-[w A-Wn-b-d- in¬-∏n-Iƒ {]-h¿-Øn-°-W-sa∂pw kzm-K-X-I-Ωn-‰n sN-b¿-am\pw \-K-c-k-`m-[y-£-\p-am-b F A-_v-Zpƒ Jp-±q-kv. ap\n-kn∏¬ Su¨-lm-fn¬ kw-ÿm-\kv-Iqƒ I-tem-¬-k-hw t{]m{Kmw I-Ωn-‰n A-h-tem-I-\ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw.tbm-K-Øn¬ Pn-√m -]-©mb-Øv B-tcm-Ky-˛-hn-Zym-`ym-k

Ip-f-¼p-tcm-Kw: 2.-69 e£¯nsâ [-\-k-lm-b-¯n-\v cq-]-tc-J k-aÀ-¸n-¨p ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ Ip-f-ºptcm-K [-\k - l - m-bØ - n-\m-bn At]-£n-® I¿-j-I¿-°v km-ºØn-I k-lm-bw \¬-Im-\m-bn 2.69 e-£w cq-]b - p-sS cq-]t- c-J Ub-d-Iv-S¿-°v k-a¿-∏n-®-Xm-bn Pn√m ar-K-kw-c-£-W Hm-^nk¿ F-kv th-Wp-tKm-]m-e≥ \m-b¿ A-dn-bn-®p. e-`n-® 2000 A-t]-£bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Pn√m ar-Kk - w-c£ - W - h-Ip-∏v cq-]tc-J X-øm-dm-°n-bX - v. 10 e-£w cq-]t- bm-fw C-Xp-hsc hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. B-bn-cØn¬-]c - w Im-en-Øo-‰ _m-Kp-Ifpw ku-P\ - y-am-bn h-Ip-∏n-\v Iogn¬ A-t]-£ \¬-In-b I¿-j-

I¿-°v \¬-In. Pn-√m ar-K-kw-c£-W h-Ip-∏n-s‚ ta¬-t\m-´Øn¬ F-√m ]-©m-b-Øn-epw t_m-[h - ¬ - °-cW - h - pw an-° ÿe-ßf - n-epw ku-P\ - ya-cp-∂v hn-Xc-Wh - pw \-SØ n. tcm-Ks - Ø-°pdn-®p-≈ i-cn-bm-b A-h-t_m-[hpw ^-e{- ]-Za - m-b {]-Xn-tcm-[a - m¿K-ßf - pw P-\ß - ƒ a-\k - n-em-°pI h-gn H-cp ]-cn-[n h-sc I¿-jI - ¿°v Cu tcm-Ks - Ø t\-cn-Sm≥ Ign-bp-sa-∂pw A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p. ku-P\ - y Im-en-Øo-‰ _m-Kn\p-≈ A-t]-£ 25,000 t]-cn¬ \n-∂v kzo-I-cn-®p-. C-h¿-°p-≈ _m-Kv \-S-]-Sn ]q¿-Øn-bm-hp-∂ ap-db - ° v- v \¬-Ipw.-

Ãm ‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n -kn A-tim-Iv Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. `m-cn-® Np-a-X-ebm-Wn-sX-∂pw \n-›-bn-°-s∏´ k-a-b-Øv ]-cn-]m-Sn \-S-ØnØo¿-°m-\pw D-Ø-c-hm-Zn-Øta-s‰-Sp-°m-\pw k-an-Xn-bw-K߃ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p.Xn-ßn-\n-d-™ P-\-ß-sfs°m-≠m-Wv a-e-∏p-dw kv-Iqƒ I-tem-¬-k-hw {i-t≤-b-am-bsX-¶n¬ k-a-b-_-‘n-X-am-b \-S-Øn-∏n¬ ]m-e-°m-Sv I-tem¬-k-hw {i-≤n-°-s∏-S-W-sa-∂v t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬ ]-d-™p.

k-a-b-\n-jvT, s]-cp-am-‰w, a-¬ k-c-\-S-Øn-∏n-se Ir-Xy-X F∂n-h-bn¬ k-an-Xn-bw-K-߃ {i-≤n-°-Ww.H-∂mw-th-Zn-bn¬ \n-∂p-Xs∂ a-‰p-th-Zn-I-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ A-dn-bm-\p-≈ kw-hn-[m-\-ap-≠m-hpw. P-Uv-Pkn-s\ kzm-[o-\n-°m-\p-≈ {ia-߃ \-S-°p-∂n-s√-∂v tÃ-Pv am-t\-P¿-am¿ {i-≤n-°-Ww. ]cn-]m-Sn \-S-°p-tºmƒ samss_ ¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn-°cp-sX-∂ \n¿-tZ-iw P-Uv-P-kn\v \¬-I-Ww. \m-S-I-th-Zn-bn¬ am-c-Im-bp[-߃, Xo F-∂n-h D-]-tbm-Kn-

°m-Xn-cn-°m≥ {i-≤- ]p-e¿-ØWw. A-Wn-b-d-bn¬ ]-cn-io-eI-t\m c-£n-Xm-thm a¬-kcm¿-Yn-bp-sS Iq-sS D-≠m-h-cpXv F-∂n-ß-s\-bp-≈ \n¿-tZ-i߃ tÃ-Pv am-t\-P¿-am¿-°v \¬-In.]m-e-°m-Sv F.--C.--H. \m-cm-bW≥, sI -F in-h-Zm-k≥, sI F≥ kp-Ip-am-c≥, Un.--Un.Fw. sF kp-Ip-am-c≥, sI kn -A-en C-Iv-_m¬, cm-a-N-{μ≥, A-NypX≥-Ip-´n, kw-kv-Ir-X-˛-A-d-_n I-tem-¬-k-h I¨-ho-\¿-am¿, hn-Zym-`ym-k D-]-Pn-√-I-fn¬-\n∂p-≈ A-[ym-]-I¿ ]-s¶-SpØ p.-

hm-l-\m-]-I-Sw \n-cm-ew-_-cm-¡n-b aq-¶v Ip-Spw-_-§Ä k-lm-bw tX-Sp-¶p s]-cp-h-¥m-\w: I-gn-™ Un-kw-_¿ 9mw Xn-øXn X-an-gv-\m-´n-se H-´w-N-{X-Øn-\v k-ao-]-ap-≠mb hm-l-\m-]-I-Sw aq-∂v Ip-Spw-_-Øn-s‚ AØm-Wn-I-sf-bm-Wv \-„-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-Sp°nbn-se ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n¬ s]-cp-h-¥m-\w kz-tZ-in-I-fm-b ]p-Ø-\-d-bv-°¬ ap-l-Ω-Zv jm(40), sIm-√w-]-d-ºn¬ jn-lm-_p-±o≥(38), ]q-h-Øn-\m¬ ap-l-Ω-Zv _-jo¿(48) F-∂n-h-cmWv tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-®n-cp∂ ap-l-Ω-Zv jm-bv-°v `m-cy-bpw 3 s]¨-Ip-´n-Ifp-am-Wp-≈-Xv. kw-km-c-ti-jn-bn-√m-Ø 12 Imcn-bm-b aq-Ø-a-Iƒ ]-£m-Lm-Xw ]n-Sn-s∏-´v InS-∏n-em-Wv. jn-lm-_p-±o-\v `m-cy-bpw H-cp s]¨Ip-´n-bpw c-≠v B¨-Ip-´n-I-fp-am-Wp-≈-Xv. lrt{Zm-Kn-bm-b ]n-Xm-hn-\v ss_-]m-kv i-kv-{X-{Inb \n¿-tZ-in-®n-cp-s∂-¶n-epw km-º-Øn-I {]-bmkw aqew \-S-Øm≥ km-[n-®n-´n-√. 6 sk‚ v h-

kv-Xp-hn-ep-≈ ho-Sm-Wv jn-lm-_p-±o-s‚ G-I B-kv-Xn. ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-\v `m-cy-bpw hn-hml-{]m-b-am-b 3 s]¨-a-°-fp-ap-≠v. ho-Sn-√m-Ø _-jo¿ hm-ßn-b 3 sk‚n¬ ho-Sv \n¿-an-®v sIm≠n-cn-t°-bm-Wv B-Iv-k-an-I hn-tbm-Kw. aq-∂v t]¿-°pw I-S-_m-[y-X-bp-ap-≠v. Cu Ip-Spw-_ß-sf k-lm-bn-°m≥ s]-cp-h-¥m-\w ap-kv-enw P-am-A-Øv C-amw ap-l-Ω-Zv au-e-hn(c-£m-[nIm-cn-˛9744681587), P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v F≥ F-kv C-kv-a-bn¬(sN-b¿-am≥), P-am-A-Øv sk-{I-´-dn F≥ sI C-{_m-lnw-Ip-´n(I¨-ho\¿) F-∂n-h-cpƒ-s∏-´ ap-l-Ω-Zv jm-˛-jn-lm-_v˛-_-jo¿ Ip-Spw-_ k-lm-b\n-[n cq-]o-I-cn-®n-´p≠v. k-lm-bw kzo-I-cn-°m\m-bn Fkv.-_n. sFbpsS s]-cp-h-¥m-\w {_m-©n¬ A-°u≠v Xp-d-∂n-´p-≠v. F-°u-≠v \-º¿ 335238005 44 (IFSC CODE: SBIN 0006459, SWI-FT CODE: SBININBB 396).


{]mtZ-inIw Sn-¸p-kpÂ-¯m³ tdm-Un-se bm-{Xm-Zp-cn-X-¯n-\v A-dp-Xn-bm-hp-¶p

9 P-\p-h-cn 2014 hymgw

]cn-]mSn

„I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv

lmƒ: Pn-√-bn-se t£-{X-ßtfm-S-\p-_-‘n-®p-f-f sh-Sn-s°´p-Iƒ kp-c-£n-X-am-b co-Xnbn¬ \-S-Øp-∂-Xv kw-_-‘n-®v B-tem-Nn-°p-∂-Xn-\v tbm-Kw˛10.-30 „e-°n-Sn-˛-t]-cq¿ ]-©m-bØn-se A-Xn¿-°m-Sv ]m-S-tiJ-cw: H-‰-∏m-ew tªm-°n-\v Iogn¬ a-ln-fm In-km≥ im-‡oI-c-W (Fw.-sI.-F-kv.-ssh.-) DZv-Lm-S-\w-˛10.-00

X-Æo¿-t°m-Sv: Iq-\w-ap-®n ˛ \Sp-h-´w Sn-∏p-kp¬-Øm≥ tdm-Unse bm-{Xm Zp-cn-X-Øn-\v A-dpXn-bm-bn \-ho-I-c-W ]-Wn-Iƒ B-cw-`n-®p. I-gn-™-h¿-jw tdmUv \-ho-I-c-W-Øn-\m-bn ÿew Fw.-F¬.-F. 330 tIm-Sn cq] ]m-km-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ]-Wn B-cw-`n-®n-cp-∂n-√. h¿-j߃-°v ap-sº \-ho-I-c-Ww \-SØn-b tdm-Uv D-]-cn-X-ew X-I¿∂v h≥ Ip-gn-Iƒ cq-]-s∏-´v bm{Xm {]-bm-kw t\-cn-´n-cp-∂p. Iq-\w-ap-®n ap-X¬ Pn-√m AXn¿-Øn-bm-b tIm-f-\q¿ tXm-Sp]m-ew h-sc-bp-≈ \m-ev In-temao-‰¿ Zq-c-am-Wv \-ho-I-c-W {]-

Adnbn-¸pIÄ

B-`-c-W \n-À-am-W ]-cn-io-e-\w \m-sf -ap-XÂ Ip-∂-Øq¿-ta-Sv: C≥-ssk-‰v, h-c-ap-{Z F-∂n-h-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ kw-cw-`-I-Xz ]-cn-ioe-\ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn Ip∂-Øq¿-ta-Sv Nn-d-°m-Sv h-®v c≠p Zn-h-k-sØ B-`-c-W \n¿am-W ]-cn-io-e-\ ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn B-`-c-W \n¿am-W ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n°pw. \m-sf-bpw a-‰-∂m-fp-am-bn \S-°p-∂ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p∂-h¿ 9446583106 \-º-dn¬ _‘-s∏-S-Ww.-

Sn-∏p-kp¬-Øm≥ tdm-Uv \-ho-I-c-W-{]-hr-Øn- B-cw-`n-®-t∏mƒ

hr-Øn-°v Xp-S-°w Ip-dn-®n-cn°p-∂-Xv. ho-Xn B-d-c-ao-‰-dmbpw h-f-hp-Iƒ \n-h¿-Øn-bpw Xm-gv-∂ `m-K-߃ D-b¿-Øn-bpam-Wv ]-Wn \-S-°p-∂-Xv. am¿-®v A-h-km-\-tØm-sS ]-Wn ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. Pn-√m A-Xn¿-Øn I-gn™m¬ a-e-∏p-dw Pn-√-bn-epw tdm-Uv D-]-cn-X-ew X-I¿-∂m-Wv In-S-°p-∂-Xv. Cu `m-Kw Iq-Sn \ho-I-c-Ww \-S-Øn-bm-se tdmUv ap-gp-h-\m-bpw K-Xm-K-X-tbmKy-am-hp-I-bp-≈q. G-‰-hpw Iq-SpX¬ Zq-cw a-e-∏p-dw Pn-√-bn-emWv. \n-c-h-[n hm-l-\-߃ I-S-

Pn-Ã-bn Irjn¡pw A-Sn-Øm-\ku-I-cy- hn-I-k-\-¯n-\pw I-c-Sp ]-²-Xn-

]m-e° - m-Sv: Pn-√b - n¬ 12-mw ]-©h-¬k-c-]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn Cu h¿-jw Ir-jn-°pw A-Snÿm-\k - u-Ic - y-ßf - p-sS hn-Ik - ]p-Xp-t»-cn: e-b¨-kv ¢-∫v \-Øn-\pw ap≥-Xq-°w \¬-Ip-∂ Hm-^v ]m-e-°m-Sv hn-tŒm-dn-b, C≥-ssk-‰v, I¨-kyq-a¿ s{]m- I-c-Sv ]-≤-Xn Pn-√m-]-©m-b-Øv lm-fn¬ {Km-a-k-`-bp-sS Aw-Ko´-£≥ Iu¨-kn¬ F-∂n-hIm-cØ - n-\m-bn k-a¿-∏n-®p. Pn-√mbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]p-Xp- v 2014-˛15 km-ºØ - n-It»-cn \n-e-b-Øn¬ A-¶-W-hm- ]-©m-bØ Sn-bn¬ 11 \v cm-hn-se H-º-Xv a- h¿-j-sØ ]-≤-Xn {Km-a-k-`bn¬ hn-Zym-`ym-k-˛-B-tcm-Ky-taWn-°v ap-Xn¿-∂ ]u-c-∑m¿°pw Iu-am-c-{]m-b-°m¿-°p-am- J-e-Iƒ-°v ap≥-Xq-°w \¬-Ip∂ km-º-Øn-I-h¿-j-am-bn-cnbn km-aq-lnI t£-a ]-≤-Xn°p-an-Xv. \q-X-\-]-≤-Xn-Iƒ BsI-f-°p-dn-®v G-I-Zn-\ in¬-∏cw-`n-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - m-bn `n-∂im-e kw-L-Sn-∏n-°pw. - c - p-sS t£-a{- ]-h¿]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂- ti-jn-bp-≈h h¿ \n-e-b-Øn-cn A-¶-W-hm-Sn- Ø-\-߃-°m-bn 60,00,000- cq-]bp-sS I-cS- v ]-≤X - n X-øm-dm-bn. tZbp-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v io-b- hn-Ie - mw-K- ]p-\c - [ - n-hm-k A-dn-bn-°p-∂p.]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn `n-∂-tijn-bp-≈h - ¿-°p-≈ kw-bp-‡ ]≤-Xn-bm-Wn-Xv. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn-\v ]m-e-°m-Sv: Cu-am-kw 19 ap-- n.--]X¬ 25 h-sc ]m-e-°m-Sv \-S-°p- 40,67,40,050 cq-]-bpw F-kv.k ∂ 54 ˛m-a-Xv- tI-c-f kv-Iqƒ Item¬-k-h kzo-I-c-W I-Ωn-‰n ao-‰nMv 10 \v cm-hn-se 10 a-Wn°v tam-b≥ tKƒ-kv ssl-kvIq-fn¬ \-S-°pw. F-√m Aw-K-ß-fpw ]-s¶-Sp°-W-sa-∂v sN-b¿-am≥ A-Uz.F≥ jw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-F, N-f-h-d :H-‰-∏m-ew tªm-°v ]I¨-ho-\¿ Fw Sn ssk-\p¬ ©m-b-Øn-s‚ 2013˛-14 h¿-jB-_n-Zo≥ A-dn-bn-®p.sØ _n.-B¿.-Pn.-F-^.v ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn N-f-h-d {Km]m-e-°m-Sv: sI.-F-kv.-C.-_n.-a- a-∏©m-b-Øn-se aq-∂mw hm¿kv-Zq¿ dm-¶v tlmƒ-tU-gv-kv A- Un-se sN-c-∏-d-º-Øv tIm-f-\n tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m-tbm-Kw kmw-kv-Im-cn-I \n-e-b-Øn-s‚ 12 \v cm-hn-e H-º-Xv a-Wn-°v K- X-d-°-√n-S¬ I¿-Ωw H-‰-∏m-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-Uh¨-sa‚ v hn-tŒm-dn-b tIm-f‚ vsI sI Ku-cn \n¿-h-ln-®p. Pn¬ tN-cpw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-UIq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9037008766 F-∂o \-º-dn¬ _- ‚ v ]n l-cn-Zm-k≥, H-‰-∏m-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv ‘-s∏-S-Ww.{]-kn-U-‚ v F sI Ip-am-c≥, Ãm ≥Un-ßv I-Ωn-‰n sN-b¿B-e-Øq¿: B-e-Øq¿ Su¨ am≥ sI Ir-jv-W≥-Ip-´n, ]Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©m-b-Øw-Kw sI tKm-hn-μ≥, ©n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v F¬.-Un.-kn.-]-co-£m ku-P\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw.

km-aq-lnIt£-a ]-²-Xn inÂ-¸-im-e

kzo-I-c-W I-½n-än tbmKw \msf

Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ tN¿-∂ {]-tXy-I {Km-a-k-` {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-∂p ≤-Xn-bn¬ 24,95,92,550- cq-]b - pw Sn.-- 4,00,00,000-cq-]-bpw F-kv.k -- n.-F-kv.] -- n.--bn¬ 3,03,69,200 cq-]b - pw ]nbn¬ 500000-cq-]b - pw Dƒ-s∏-sS sa-bn‚-\≥-kv {Km‚n¬ tdm-Uv B-sI 4,05,00,000-cq-]b - pw en-^‰ v- v 12,58,96,250- cq-]-bpw t\m¨-tdm- C- d n- t K- j ≥- ˛ - P - e - k w- c - £ - W Uv 8,34,72,750 -cq-]-bp-apƒ-s∏-sS Øn-\m-bn 75,00,000- cq-]b - pw am-‰nB-sI 89, 60,7 0,80 0 cp-] h-Ib - n- sh-®n-´p-≠v. kvI - qƒ sI-´n-Sß - f - pcp-Øn.sS \n¿-am-W-Øn-\m-bn k-a{- K s - \¬-Ir-jn hn-Ik - \ - - 4,50,00,000-cq-]-bpw A-¶-W-hm-SnØn-\v s]m-Xp-hn-`m-K-Øn-\v Iƒ-°v P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬

1,30,00,000 cq-]-bpw F-kv.k -- n.]nbn¬ 130,00,000 cq-]b - p-apƒ-s∏sS B-sI 260,00,000 c - q-]b - pw \o°n-sh-®n-´p-≠v._-Uv-kv kv-Iq-fp-Iƒ-°v 1,00,00,000 c - q-] h-Ib - n-cp-Øn. IpSpw-_-{io kw-cw-`-߃-°v s]mXp-hn-`m-K-Øn-\v 2,00,00,000-cq-]bpw ]-´n-I-Pm-Xn-hn-`m-K-Øn-\v 1,87,92,550 cq-]b - pw h-Ib - n-cp-Øn. ]-Ømw-X-cw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ssk-°nƒ hm-ßn- \¬-Ip-∂X - n\v 25 e-£w cq-] h-Ib - n-cp-Øn. hnhn-[ Ip-Sn-sh-≈- ]-≤X - n-Iƒ-°mbn 6,00,00,000 c - q-] am-‰n-h® - p. Cu ]-≤-Xn-bp-sS s]m-Xp-hn-`m-KØn¬ 2,90,00,000 c - q-]b - pw ]-´n-IPm-Xn-hn-`m-K-߃-°v 290,00,000cq-]b - pw ]-´n-Ih - ¿-K- hn-`m-Kß - ƒ°v 20,00,000 c - q-]b - p-am-Wv h-Ib - ncp-Øn-bn-´p-≈X - v.t- dm-Up- hn-Ik - \-Øn-\v 13, 55, 00 ,000 c - q-] h-Ib - ncp-Øn. Pn-√m- B-ip-]{- Xn-Iƒ-°v 87,00,000 -cq-]-bpw Fw.--Pn.--F≥.--

B¿ 3,40 ,50,0 00 c - q-]b - pw kvI - q-fpI-fp-sS hn-hn-[ B-hi - y-߃-°v 4,70,00,000- cq-]-bpw ]-´n-I-h¿-Khn-`m-K-Øn¬s∏-´ hn-Zym¿-YnIƒ-°v {]-`m-X-`-£-Ww \¬-Ip∂ ]-≤X - n-bn¬ 60,00,000- cq-]b - pw h-I-bn-cp-Øn. A-´-∏m-Sn-bn-se K¿-`n-Wn-I-fm-b B-Zn-hm-kn-kv{Xn-If - p-sS B-tcm-Ky-]c - n-]m-e\ - Øn-\m-bn 10,00,000-cq-] \o-°n sh-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v kpss_-Z C-kl v- m-Jn-s‚ A-[y-£X-bn¬ Pn-√m-]© - m-bØ - v {]-knU‚ v Sn F≥ I-≠a - p-Ø≥ {Km-ak-`s - b A-`n-ap-Jo-Ic - n-®v kw-kmcn-®p. hn-Ik - \ - I - m-cy-Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI C - l - \ - o^ I-c-Sv ]-≤-Xn A-h-X-cn-∏n-®p. hn-Zym-`ym-kà -- m≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n kn A-tim-Iv Ipam¿, t£-a-Im-cy--Ãm≥UnMv IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ sI {ioP, ss^-\m≥-kv Hm-^nk¿ k°o¿-lp-skbv≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

ku-P-\y ]-cn-tim-[-\ C-¶v

tIm-X-Ip¿-»n k¿-ho-kv _m-¶v {]-kn-U‚ v sI th-Wp-tKm]m¬, tªm-°v ]-©m-b-Øv _n.Un.-H. sI sI cmw-Zm-kv, F {]`m-h-Xn kw-km-cn-®p.-

F-Iv-kn-_n-j³ B-cw-`n-¨p a-Æm¿-°m-Sv: Fw.-C.-F-kv.-tImf-Pn-s‚ 50 mw hm¿-jn-I-tØm-S\p-_-‘n-®v F-¥q-kn-b 2014 FIv-kn-_n-j≥ B-cw-`n-®p. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-^o-Jv Ip-¥n-∏p-g D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- N-f-h-d {Km-a-∏-©m-bØv aq-∂mw hm¿-Un-¬ sN-c-∏-d-º-Øv tIm-f-\n kmw-kv-Im-cn-I Xp. cm-hn-se 10 ap-X¬ cm-{Xn 10 \n-e-b-Øn-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿-aw \-S-Øn H-‰-∏m-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v h-sc-bm-Wv {]-Z¿-i-\w.sI sI Ku-cn kw-km-cn-°p-∂p

s]mXp tbm-Kw

]- ´ m- º n: Im- e n- ° - ‰ v k¿- h - I em- i m- e bq- W n- b ≥ kw- L - S n∏n-°p-∂ F tkm¨ I-tem-¬k- h - Ø n- \ v ]- ´ m- º n- b n¬ H- c p°-߃ X-Ir-Xn. Cu- a m- k w 15 ap- X ¬ 19 hsc ]-´m-ºn {io \o-e-I-WvT Kh. kw-kv-Ir-X tIm-f-Pn-em-Wv F tkm-Wn-\v th-Zn H-cp-ßp-∂Xv. Pn-√-bn-se 55 Hm-fw tIm-fPp-I-fn¬ \n-∂m-bn A-øm-bn-cØn- e - [ n- I w I- e m- { ]- X n- ` - I ƒ I- t em- ¬ - k - h - Ø n¬ am- ‰ p- c - b v °pw. a¬-k-c-߃-°m-bn \mev th-Zn-I-fm-Wv tIm-f-Pn¬ H- F-kv.-Un.-]n.-sF.- Ip-a-cw-]p-Øq¿ ]-≈n-°p-∂v {_m-©v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® cm-{„o-b hn-i-Zo-I-c-W s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ \m-k¿ h-b-\m-Sv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p cp-°p-∂-Xv.

a-Æm¿-°m-Sv: F-kv.-Un.-]n.sF.-Ip-a-cw-]p-Øq¿ ]-≈n-°p∂v {_m-©v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® cm-{„o-b h-n-i-Zo-I-c-W s]mXp-tbm-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ v C F-kv Im-Pm-lp-ssk≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \m-k¿ h-b-\m-Sv ap-Jy {]-`mj-Ww \-S-Øn. _m-_p-a-Wn h≠q¿, bq-k-^v A-e-\-√q¿, Imknw sIm-S-°m-Sv, A-Iv-_¿ ]≈n-°p-∂v kw-_-‘n-®p.

A-\p-kv-a-c-Wtbm-Kw ]m-e-°m-Sv: A-¥-cn-® {]-i-kvX kw-Ko-X-⁄≥ sI ]n D-Z-b`m-\p-hn-s‚ \n-cym-W-Øn¬ klym-{Zn C-¥y≥ ^n-enw {S-Ãv A\p-kv-a-c-W-tbm-Kw \-S-Øn. kn\n-am kw-hn-[m-b-I≥ sI B¿ cm-a-Zm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn hn-P-b≥ -am-Øq¿, cmtP-{μ≥ I-t√-∏p-≈n, kp-tc-jv_m-_p, sI F-kv sP-bnw-kv, cXo-jv, F hn tZ-h≥, _m-ep ]pfn-s\-√n ]-s¶-Sp-Øp.-

kw-`-hw A-c-tß-dn-b-Xv. Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bp-sS H.-]n-°v kao-]w \n-∂n-cp-∂ tIm¨-{K-kv{]-h¿-Ø-I-sc ss_-°p-I-fn-seØn-b B¿.-F-kv.-F-kv.-˛ _n.sP.-]n.-{In-an-\-ep-Iƒ am-c-Im-bp[-ß-fp-am-bn sh-´n-]-cn-t°¬-∏n®-Xv. sh-t´-‰ h-S-°-t©-cn ]m-fbw kz-tZ-in-I-fm-b kp-{_-“Wy-s‚ a-I≥ in-h-Zm-kv (28), Kpcp-hm-bq-c-∏-s‚ a-I≥ a-t\m-Pv (29), I-Æ-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv

tIm¬-{K-kv I-½n-än tbm-Kw a-Æm¿-°m-Sv: tªm-°v tIm¨{K-kv I-Ωn-‰n tbm-Kw Un.-kn.kn.-{]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.-]n.-kn.-kn.-sk-{I-´-dn kn N-{μ-≥, ]n _m-e-tKm-]m¬, A-l-Ω-Zv A-jv-d-^v kw-km-cn®p.-

°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v A-[ym-]-I-cpw Po-h-\°m-cpw tZ-io-b {]-Xn-tj-[ Zn-\am-bn B-N-cn-®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-^v.-Fkv.-C.-Sn.-H bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Xm-eq-°n-se hn-hn-[ k¿-°m¿ Hm-^o-kp-I-fn¬ {]-Xn-tj-[ hni-Zo-I-c-W tbm-K-߃ kw-LSn-∏n-®p. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-em-

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Npcp¡¯nÂ

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn \nÀ-am-W-¯n-se A-gn-a-Xn A-t\z-jn-¡-Ww

hn-f-bq¿: hn-f-bq¿ ]-©m-b-Øn-se t]-c-Sn-bq¿ C-≈w-Im-Sv e-£w-ho-Sv tIm-f-\n Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-am-WØn¬ \-S-∂ A-gn-a-Xn A-t\z-jn-°-W-sa-∂pw \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®v ]-≤-Xn {]m-h¿-Øn-I-am-°-W-sa-∂pw hn-fbq¿ a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.tbm-Kw Un.-kn.-kn. sk-{I-´-dn kn Sn sk-bv-X-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n sI tKm-]n-\mY≥ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. tbm-K-Øn¬ tIm¨-{K-kv t\Xm-°-fm-b I-Ωp-°p-´n F-S-tØmƒ, ]n Fw Ir-jv-W≥ \ºq-Xn-cn, \o-e-Sn kp-[m-I-c≥, hn A-l-Ω-Zv Ip-™n, hn Fw ap-kv-X-^, \n-bm-kv, Fw k-Po-hv-Ip-am¿, ]n sam-bv-Xp, kn ]n l-cn-Zm-kv kw-km-cn-®p.-

\nÀ-am-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn a-a-ÆWm¿-n-¡°q-m-dSv:p-\n¿IÄ-am-W¡wp-]q¿ÅØnÂn-btdmUv X-IÀ-¶p m-bn a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p-

≈n¬ tdm-Uv X-I¿-∂p. a-Æm¿-°m-Sv tIm-S-Xn-∏-Sn ap-X¬ sR-´-c-°-S-hv ]-≈n-∏-Sn-h-sc-bp-≈ tdm-Um-Wv ]p-Xp-°n-]Wn-X-Xv. ]n.-U-ªyp.-Un.-H-∂-c-tIm-Sn cq-]m sN-e-hn¬ B-Wv tdm-Un-s‚ D-]-cn-X-ew ]p-Xp-°p-∂-Xv. Cu-am-kw c-≠n-\m-Wv ]-Wn B-cw-`n-®-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn \n¿-am-Ww \-S-Øn-b N-ß-en-cn A-º-e-h-´ h-f-hn-em-Wv _p-[-\m-gv-N G-I-tZ-iw H-cp ao-‰-tdm-fw tdm-Uv s]m-fn-™-Xv. tdm-Uv \n-¿-am-W-Øn¬ h≥-tXm-Xn¬ A-]m-I-X-Iƒ D-≈-Xm-bn \m-´p-Im¿ B-tcm]n-®p. tdm-Uv \n¿-am-Ww ]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-¡v _-Ô-an-Ã

H-‰-∏m-ew: se-°n-Sn-˛-t]-cq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ap≥ {]-knU‚ v sI {io-h¬-k-s\ Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ A-tbmKy-\m-°n. c-≠v ÿm-]-\-ßfn¬ \n-∂v H-tc k-a-bw {]-Xn^-ew ]-‰n-b-Xn-\m-Wv ]-©mb-Øw-K-Øz-Øn¬ \n-∂pw ]p-d-Øm-°n-b-Xv. ]-d-fn ssl-kv-Iqƒ A-[ym-I≥ Iq-Sn-bm-b {io-h¬-k≥ I-gn-™ X-t±-i kz-bw-`-c-W Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn ÿm-\-ta-‰n-cp∂p. c-≠-c h¿-jw ]q¿-Øn-bm°n bp.-Un.-F-^.v I-cm-d-\p-kcn-®v ÿm-\w eo-Kn-\v H-gn-™p-

]n.-Un.-]n. [À-W ]m-e-°m-Sv: a-Av -Z-\n-bp-sS Poh≥ c-£n-°m≥ tI-{μ-K-h¨sa‚ v D-S≥ C-S-s]-S-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v ]n.-Un.-]n.-Zq-c-Z¿-i-≥ Hm-^o-kn-\v ap-∂n¬ \-S-Øn-b

sIm-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kv-Iq-fn-se lm-P¿ c-Pn-Ãdn¬ H-∏n-Sp-I-bpw A-t∂-Zn-hkw X-s∂ ]-©m-b-Øn-\v th≠n \-S-Øn-b bm-{X-bv-°v _Ø ssI-∏-‰p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a{]-Im-cw e-`n-® tc-J-Iƒ-sh®v kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-\mb ssN-X-\y cm-a-Ir-jv-W≥ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-\v \¬In-b ]-cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂v C∂-se Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ A-tbm-Ky-X I¬-∏n-®v Aw-K-Xzw d-±v sN-øp-I-bm-bncp-∂p. C-bmƒ Un.-kn.-kn. sk-{I-´-dn Iq-Sn-bm-Wv.-

]p-\Êw-L-S-\mtbm-Kw sIm-√-t¶m-Sv: ]-√-»-\ I¿-j-I tIm¨-{K- n-s‚ ]p-\ w-L-S\m-tbm-Kw \-S-∂p. tªm-°v I¿j-I tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v bp im-¥-Ip-am-c≥ D-Zv-Lm-S-\wsN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ tªm-°v tIm¨-{K-kv ssh-kv {]-knU‚ v ]n hn cm-P-∏≥ A-[y-£X h-ln-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn sI cm-a-N-{μ≥ ({]-kn-U‚ v), B¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n (ssh-kv {]-kn-U‚ v), cm-a-N-{μ≥, i-csI h-W≥, Fw kp-Z¿-i-\≥, hn l-cn-Zm-kv (sk-{I-´-dn-am¿), cm-[m-Ir-jv-W≥ (J-Pm-©n) F∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp. s\√n-s‚ Xm-ßp-hn-e 30 cq-]-bm-bn D-b¿-Øp-I, Xp-S-ßn-b B-h-iyß-fp-∂-bn-®v ap-Jy-a-{¥n-°pw Ir-jn-a-{¥n-°pw ^m-Iv-kv ktμ-i-a-b-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. cm-a-N-{μ≥ kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: Kym-kv h¿-[-\-s°-Xn-sc sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n Hm-^v C-¥y Pn-√m-I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v ho-´-Ω-am-cp-sS {]Xn-tj-[-am¿-®v kw-L-Sn-∏n-°pw. am¿-®n¬ Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ ]s¶-Sp-°p-sa-∂v Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Hm-a-\ A-dn-bn-®p.-

(22), Ir-jv-W-s‚ a-I≥ _m-_p (23), cm-P-s‚ a-I≥ i-in (21), K¿`n-Wn-bm-b a-I-sf-bpw Iq-´n Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k-bv-°v h-∂ th-em¿-tIm-Sv ]-bn‰mw-Ip-∂n¬ th-em-bp-[≥(65) F-∂n-h¿ Xr-iq¿ ap-f-¶p-∂-Øv Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. kw-`-h-Øn¬ B-e-Øq¿ t]m-en-kv 11 t]¿s°-Xn-sc tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. C-\n aq-∂v t]-sc ]n-Sn-Iq-Sm-\p- A{I-aØ-Øn¬ {]Xn-tj-[n®v sIm-Sp-hm-bq¿ a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n \-S-Ønb {]-I-S-\w ≠v.-

bn \-S-∂ tbm-K-ß-fn¬ \q¿-apl-Ω-Zv, k-Po-h≥, t{]w-Pn, cmtP-{μ≥, P-b-{]-Im-i≥, hn-Pb≥ kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: I-tem¬-k-h hn-P-bn-Iƒ-°v \¬-Im-\p-≈ kz¿W-I-∏v 16 \v ssh-Ip-t∂-cw 4.-30 \v H-e-h-t°m-Sv \n-∂v kzo-Icn-®v ]p-Xn-b-]m-ew, hn-tŒm-dn-b, tam-b≥-kv, ap-\n-kn-∏¬ _kv-Ãm≥Uv, _n.-C.-Fw.-PMv-j≥, ap-\n-kn-∏¬ Hm-^n-kv, lcn-°m-c-sØ-cp-hv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw _m‚ v hm-Zy-ta-f-ß-fp-sS-bpw A-I-º-Sn-tbm-sS s]m-XpP-\-ß-fpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw kzo-I-cn-®v tÃ-Un-b-Øn-se-Øn°pw. ]m-e-°m-Sv ap-\n-kn-∏¬ lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-Kw sNb¿-am≥ A-–p¬ Jp-±q-kv D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. kn Ir-jvW-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. tIm˛HmUn-t\-‰¿ hn F Fw bq-k-^v, kzo-I-c-W I¨-ho-\¿ Fw Sn ssk-\p¬ B_n-Zo≥,Iu¨-kn-e¿-am¿, Fw j-lo-Z, ssh-kv sN-b¿am≥, {]-[m-\-[ym-]-I≥ kw-km-cn-®p.

ho«-½-am-cpsS {]-Xn-tj-[ amÀ¨v

tZ-io-b {]-Xn-tj-[Zn-\-am-bn B-N-cn-¨p B-e-Øq¿: k¿-°m¿ ÿm-]-\ß-fn-se H-gn-hp-≈ X-kv-Xn-I-Ifn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-I, I-cm¿ ˛ Zn-h-k-Iq-en A-Sn-ÿm-\Øn¬ tPm-en-sN-øp-∂-h-sc ÿn-c-s∏-Sp-Øp-I, h¿-Ko-b-Xtb-bpw hn-L-S-\-hm-Z-sØ-bpw sN-dp-Øv ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øp-I, hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, ]-¶m-fnØ s]≥-j≥ ]-≤-Xn ]n≥-h-en-

]m-e-°m-Sv: B-e-Øq¿ B-ip-]{Xn-bn¬ cm-{„o-b ]-I-t]m-°en-\v C-c-bm-b Iq-en-sXm-gn-emfn-bm-b th-em-bp-[-\v A-Sn-b¥c [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°W-sa-∂v tI-c-f bq-Øv {^]-´m-ºn: Fw.-F¬.-F-bp-sS {]m- ≠v.Cu B-{I-a-Ww \-S-Øn-b tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠v D-]- cm-{„o-b Kp-≠-Isf am-Xr-Im-]tbm-Kn-®v Hm-ß-√q-cn-se t]m- c-am-bn in-£n-°-W-sa-∂pw °p-∏-Sn e-£w-ho-Sv tIm-f-\n- t]m-en-kv kv-t‰-j-\v k-ao-]bn¬ ÿm-]n-® Ip-Sn-sh-≈ ]- Øp \-S-∂ Cu kw-`-hw P-\-ß≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w kn ]n sf ]-cn-{`m-¥n-bn-em-°n-bn-cnap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.-F. \n¿-h- °p-I-bm-sW-∂pw th-em-bp-[ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn- \v hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-k \¬-I-WU‚ v j-°o-e A-ko-kv A-[y- sa-∂pw tI-c-f bq-Øv {^-≠v £- \ m- b n- c p- ∂ p.ap- l - Ω - Z m- e n, (Fw) Pn-√m- P-\-d¬ sk-{I-´-dn l- ≥-Ip-´n, A-ko-kv, ap-kv-X- {]-Po-jv πm-°¬ B-h-iys∏´p.^ ,bq-k-^v kw-km-cn-®p.-

∂p-t]m-hp-∂ ]m-X tIm-gn-t°mSv-˛-Xr-iq¿ tZ-io-b-]m-X-bn¬ \Sp-h-´-Øv tN-cp-∂ hn-[-am-Wv D≈-Xv.-

se-¡n-Sn-þ-t]-cqÀ {Km-a-¸-©m-b-¯v ap³ {]-kn-Uân-\v Xn-c-sª-Sp-¸v I-½oj³ A-tbm-Ky-X

B-e-¯q-cn tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I-sc sh-«n-b tI-kv: F-«v BÀ.-F-kv.-F-Êp-ImÀ dn-am³Un (21), c-⁄n-Øv(23), kq-cy-Pn-Øv (21), i-c-Xv (24) F-∂n-h-sc C-∂se D-®-bv-°m-Wv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. sNm-Δm-gv-N ssh-Ip-t∂-cw B-dn-\v ]m-e-°mSv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.-_-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øp-h-®m-Wv B-e-Øq¿ F.-F-kv.-]n. sI Im¿-Øn-°n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ A-t\z-j-W kw-Lw C-h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se 11 \m-Wv B-e-Øq¿ \-K-c-sØ \-Sp-°n-b

A-Sn-b-´c [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-¡-Ww

kzÀ-W-¡-¸n\v kzo-I-c-Ww

F tkm¬ I-tem-Â-k-h-¯n-\v ]-«m-¼n-bn H-cp-¡-§Ä

B-e-Øq¿: B-e-Øq¿ Xm-eq°m-ip-]-{Xn-bn¬ `o-I-cm-¥-co£w kr-„n-®v B-dv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-sc sh-´n-∏-cn-t°¬∏n-® tI-kn¬ A-d-Ãn-em-b F-´v B¿.-F-kv.-F-kp-Im-sc B-eØq¿ Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn ]-Xn-\m-ev Znh-k-tØ-°v dn-am ≥Uv- sN-bv-Xp. tI-kn¬ A-d-Ãn-em-b h-S-°t©-cn ]m-f-bw kz-tZ-in-I-fm-b A¿-÷p-\≥ (23), kp-tc-jv (25), ]p-cp-tjm-Ø-a≥(27), I-Æ≥

3

]m-e-°m-Sv: Bw B-Zv-an ]m¿-´n ]m-e-°m-Sv ap-t∂m-´v Dƒ-s∏sS \n-c-h-[n kw-L-S-\-I-fp-am-bn k-l-I-cn-®v H-cp P-\-Io-b Iq-´m-bv-a-bpw Xo-cp-am-\n-®n-´n-√m-sb-∂v Pn-√m I¨-ho-\¿ B\-μv \m-cm-b-W≥ i¿-Ω A-dn-bn-®p. 12\v ]m-e-°m-Sv B-[m¿ `-h-\n¬ \-S-°p-sa-∂v A-dn-bn-® Iq-´m-bv-a-bv-°v Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-am-bn _-‘-an-√. Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-sS t]-cv D]-tbm-Kn-®v Pn-√-bn¬ ]-e-bn-S-Øpw A-\-[n-Ir-X {]-h¿-Ø\-߃ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p-≠v.

kmw-kv-Im-cn-I\n-e-b-¯n-\v X-d-¡-Ãn-«p

tbm-Kw 12\v

kozhikode/PKD

[¿-Æ ]n.-Un.-]n.-kw-ÿm-\ ssh-kv sN-b¿-am≥ dn-t´¿-Uv Un.-hn.-F-kv.-]n.-tXm-a-kv am™q-cm≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. ]-≈-Øv A-–p¬ d-lv-am≥ A[y-£-X h-ln-®p. A-ssk-\m¿, - Ip-™n-ap-l-Ω-Zv , jw-kp±o≥,kn-±n-Jv , _-jo¿ , a-ko-^mPn, bq-k-^v v, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-_q-_-°¿ kw-km-cn-®p.-

{]-Xn-tj-[n¨p sIm-√-t¶m-Sv: bq-Øv tIm¨-{Kkv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-°p-∂ bp-h-tI-c-f bm-{X-bv-°v t\-tc tIm-´-bw Pn√-bn-se \m-´n-I-bn¬ \-S-∂ AXn-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sIm-Sp-hm-bq¿ a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S\w \-S-Øn. sI c-ho-{μ≥, F≥ A-c-hn-μm-£≥, kn {]-Zo-]v-Ipam¿, F c-ta-jv, A-am-\p-≈ t\Xr-Xzw \¬-In.-

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-01-09  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-01-09

Advertisement