Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

Adnbn-¸pIÄ

kv-t]mÀ-Sv-kv tlm-Ì {]-th-i-\w ]m-e-°m-Sv: tI-c-f tÃ-‰v kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ Iogn¬ hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ kv-Iqƒ kv-t]m¿-Svkv tlm-Ã-ep-I-fn-te-°pw tI{μo-Ir-X kv-t]m¿-Sv-kv tlm-Ãep-I-fn-te-°pw G-gv, F-´v ¢mkp-I-fn-te-°v {]-th-i-\w t\-Sp∂ Im-bn-I-Xm-c-߃-°p-f-f Pn√m-X-e sk-e-£≥ P-\p-h-cn F-´n-\v cm-hn-se H-º-Xn-\v tIm´-ssa-Xm-\-Øv \-S-Øpw. 2000 P-\p-h-cn H-∂n-\v ti-jw P-\n-®h-cm-bn-cn-°-Ww. A-Xv-e-‰n-Ivkv, _m-kv-I-‰v t_mƒ, thm-fnt_mƒ, lm≥-Uv t_mƒ, ^p-Sv_mƒ, \o-¥¬, t_m-Iv-kn-Mv, I-_-Un, sJm-˛-sJm, X-bv-Iz≥tUm, Pq-tUm, s^≥-kn-Mv, IIr-jn-bn-S-Øn¬ s\¬-s®-Sn-tb-°mƒ Iq-Sp-X-em-bn h-f¿-∂ I-f ]dn-°p∂ I¿j-I≥ t\m-bn-Mv, I-bm-°n-Mv, tdm-hnMv, B¿-®-dn (B¨-˛-s]¨), sh-bv-‰v en-^v-‰n-Mv, ssk-¢n-Mv F-∂n-h-bn¬ s]¨-Ip-´n-Iƒ°p-am-Wv sX-c-s™-Sp-∏v \-SØp-I. Xm-Xv-]-cy-ap-f-f-h¿ ]Tn-°p∂ ¢m-kv, h-b-kv sX-fn-bn-°p∂ tc-J, _-‘-s∏-´ kv-t]m¿-Svkv k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw tIm-´-ssa-Xm-\n-bn¬ F-Ø-Wsa-∂v Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn A-dn-bn®p. t^m¨ ; 2505100. ]m-e-°m-Sv: kv-Iqƒ I- sk-an-\m-dpw N¿-®-bpw \-Stem¬k-h-Øn¬ ]m-e-°m-S≥ Øpw. sI.-]n.-F-kv. ]-ø-s\-Sw, ]m-e-°m-Sv: ]ƒ-kv t]m-fn-tbm kmw-kv-Im-cn-I ss]-Xr-I hn-`- tUm. A≥-h-dp-±o≥ cm-Pm-\-μv Xp-f-fn-a-cp-∂v hn-X-c-W-Øn-s‚ h-ß-fp-am-bn kmw-kv-Im-cn-I F-∂n-h¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \2014 se B-Zy-L-´w P-\p-h-cn 19 km-bm-”-߃ H-cp-ßp-∂p. S-Øpw. Xp-S¿-∂v ln-μp-ÿm-\n \v \-S-Øpw. A-©v h-b-kn-\v P-\p-h-cn 20 ap-X¬ 24 h-sc kw-Ko-Xw, Ip-g¬-a-μw cm-a-IrXm-sg-bp-f-f F-√m Ip-´n-IƒZn-h-k-hpw ssh-Io-´v A-©v a- jv-W-s‚ ar-Zp ^yq-j≥ F-∂o °pw A-Sp-Øp-f-f hn-X-c-W tI- Wn ap-X¬ cm-∏m-Sn Hm-]¨ Hm- tÃ-Pv ]-cn-]m-Sn-I-fpw A-c-tß{μ-Øn¬ \n-∂v Xp-f-fn-a-cp-∂v Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv kmw-kv- dpw. \¬-In B-tcm-Ky-ap-f-f bp-h-X- Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°p21\v \-h-am-[y-a-ß-fpw Ie-ap-d-sb kr-jv-Sn-°p-∂-Xn-\v ∂-Xv. {]-i-kv-X \¿-Ø-In ta- tem-¬k-h-hpw F-∂ hn-j-bk-l-I-cn-°-W-sa-∂v Pn-√m sa- Xn¬ tZ-hn-Im ap-tI-jv kmw-kv- Øn-¬ sk-an-\m¿ Fw _n cmUn-°¬ Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p. Im-cn-I km-bm-” ]-cn-]m-Sn-I- tP-jv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN- ap-c-fo-[-c-s‚ H-Uo-kn, I-Y-Iv, fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln- øpw. Xp-S¿-∂v {]-^. -]n -F hm- a-Wn-∏q-cn \r-Ø-߃ A-c-tß]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g K-h. lkp-tZ-h≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \- dpw. °pw. 22\v kn-\n-am ta-J-e-bpw Ib¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ tIB-Zy-Zn-\-Øn¬ ]m-e-°m- S-Øpw. {μ-am-bn c-Pn-ÿ sN-bv-X HXp-S¿-∂v \¿-Ø-In ]-fl-Pm tem-¬k-h {]-Xn-`-I-fpw F-∂ S≥ ss]-Xr-I-sØ-°p-dn-®v ∂mw h¿-j l-b¿ sk-°≥-Udn Hm-∏¨ kv-Iqƒ hn-Zym¿-∞nI-fp-sS Hm-dn-b-t‚-j≥ ¢m-kv A-©n-\v cm-hn-se 10 \v kv-Iqfn¬ \-S-Øpw. hn-Zym¿-∞n-Iƒ A-k¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Im¿-Uv ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ s]m-Sn ]m-dm-Xn-cn-°m≥ ^-b¿- cn-]m-Sn-I-fpw {]-h¿-Ø-\-ß-fpw k-ln-Xw F-Ø-Ww. I-tem-¬k-h-Øn-s‚ 18 th-Zn-I- t^m-gv-kv {I-ao-I-c-Ww G¿-s∏- F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr]m-e-°m-Sv: Ip-a-c-]p-cw K-h. l- fn-epw sa-Un-°¬ k-lm-b-tI- Sp-Øpw. Xz-Øn¬ \-S-Øpw. t]m-en-kv b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ]-co- {μ-߃ k-÷o-I-cn-°pw. \m-ev ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bp-am-bn k- A-tkm-kn-tb-j≥ F-√m th-Zn£m-tI-{μ-am-bn e-`n-® Hm-∏¨ th-Zn-I-fn¬ In-S-°-I-tfm-Sp Iq- l-I-cn-®v th-Zn-Iƒ ip-No-I-cn- bn-epw Xn-f-∏n-®m-dn-b Ip-Sn-shkv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°v P-\p-h-cn Sn-b B-ip-]-{Xn kw-hn-[m-\-hpw °pw.- I-tem-¬k-h-th-Zn am-en- ≈w hn-X-c-Ww sN-øpw. C-XnA-©n-\v Hm-dn-b-t‚-j≥ ¢m-kv G¿-s∏-Sp-Øpw. \y-hn-ap-‡ \-K-cn- F-∂ k-tμ- \m-bn k-∂-≤-kw-L-S-\-I-fp-sS D-≠m-bn-cn-°pw. hn-Zym¿-∞n{]-[m-\ th-Zn-I-fn¬ hn-Zym¿- iw D-b¿-Øn ip-No-I-c-W {]- tk-h-\-hpw D-]-tbm-Kn-°pw. Iƒ cm-hn-se 10 a-Wn-°v kv-Iq- Yn-I-fp-sS ]n-cn-ap-dp-°w Ip-d-bv- h¿-Ø-\-w \-S-Øpw. F-√m thH-∂m-a-sØ th-Zn-bn¬ sshfn¬ F-Øn-t®-c-Ww. °m-\m-bn Iu¨-kn-en-Mv kw- Zn-I-fn-epw am-en-\y-w \n-t£-]n- Io-´v G-gv a-Wn ap-X¬ a-¬k-cw hn-[m-\-hpw \m-ev th-Zn-I-fn¬ °m≥ th-Ãv _n-∂p-Iƒ ÿm- I-gn-bp-∂-Xp-h-sc Np-°p-Im-∏n B-bp¿-th-Z, tlm-an-tbm hn-`m- ]n-°pw. K-h. tam-b≥ l-b¿ hn-X-c-Ww sN-øpw. kv-Iu-Sv-kv ]m-e-°m-Sv: I-√n-¶¬-∏m-Sw KK-Øn-s‚ tk-h-\-hpw D-≠m- sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ & ssK-Uv-kv, sd-Uv t{Im-kv, Fh. ssl-kv-°q-fn¬ bp.-]n.-Fhpw. K-h. /kz-Im-cy Bw-_p- sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n- tbm-K- kv.-]n.-kn, sP.-B¿.-Pn. thm-fkv.-F. Xm-Xv-°m-en-I H-gn-hpe≥-kp-Iƒ k-÷o-I-cn-°pw. `- Øn-em-Wv C-Xv kw-_-‘n-® Xo- ‚n-b¿-am-cp-sS tk-h-\w C-Xn≠v. tbm-Ky-cm-b-h¿ A-k¬ \m-bn hn-\n-tbm-Kn-°pw. £-W-im-e tIm-´-ssa-Xm-\w, cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. k¿-´n-^n-°-‰p-am-bn 6\v cm-hntbmKw ap-\n-kn-∏m-en-‰n hne-l-cn hn-cp-≤ {]-Nm-c-W ]tÃ-Un-bw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ se 10.-30 \v Hm-^n-kn¬ lm-Pcm-h-Ww.

4 P-\p-h-cn 2014 i\n

Np-Ån-bmÀ Umw Pew apS§n; ]m-X-\m-d-bn D-W-¡v `o-j-Wn sIm-√-t¶m-Sv: Im¿-jn-Im-h-iyØn-\p-≈ sh-≈w F-Øm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v Im¿-jn-I ta-Je `o-j-Wn t\-cn-Sp-∂p. Np-≈n-bm¿ Umw sh-≈sØ B-{i-bn-®n Ir-jn C-d-°nb I¿-j-I-cm-Wv B-\-am-dn ]mX-\m-d, Xm-S-\m-d, ]-\-¶m-hv ]mS-ti-J-c-k-an-Xn-bn-se 44 G-°tdm-fw Ir-jn ÿ-e-Øm-Wv sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xv. Im-eh¿-jw Ip-d-™-Xpw Ip-f-ßfn¬ sh-≈w kw-`-cn-°m≥ I-gnbm-Ø-Xpw I¿-j-I¿-°v hn-\bm-bn. ho-Sp-I-fn¬ \n-∂p-≈ t_m¿-sh¬ sh-≈-am-Wv Im¿jn-Im-h-iy-Øn-\m-bn D-]-tbmKn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. I-f]-dn-bpw cm-k-h-f-{]-tbm-K-hpw

\-S-tØ-≠ k-a-b-Øv sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ I¿-j-I¿ Ir-jn-bp-am-bn ap-t∂m-´pt]mhm≥ B-i-¶-s∏-Sp-I-bmWv. ]m-X-\m-d {]-`m-I-c-s‚ Irjn-bn¬ cm-k-h-f {]-tbm-Kw \S-Øn-sb-¶n-epw Xp-S¿-∂v sh≈w e-`n-°m-Ø-Xns\ Xp-S¿∂v D-W-° `o-j-Wn-bn-em-Wv. Ir-jn ÿ-e-tØ-°p-≈ ImUm-]-≤-Xn I-\m-ens‚ ]-e `mK-ß-fpw s]m-´n-s]m-fn-™-Xns\-Xp-S¿-∂v sh-≈w e-`n-°p∂n-s√-∂pw C-tX- Ip-dn-®v ]-cmXn \¬-In-b-Xm-bpw {]-`m-I-c≥ ]-d-™p. Np-≈n-bm¿ Um-an-se sh≈w F-e-t©-cn {]-tZ-i-tØ-

kv-IqÄ I-tem-Âk-h¯n\v anI-th-Im³ kmw-kv-Im-cn-I km-bm-Ó-§Ä

t]m-fn-tbm: B-Zy-L-«w 19\v

Hm-dn-b-tâ-j³ ¢m-kv 5\v

hn-j-b-Øn¬ \-S-°p-∂ sk-an\m-dn¬ kw-hn-[m-b-I≥ em¬ tPm-kv, Zm-kv am-´p-a-¥ F-∂nh¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v A-´-∏m-Sn ss{S-_¬ k-aq-l-Øn-s‚ \m-S-Iw˛ sh-fpØ-Ip-´n, B-Zn-hm-kn C-cp-f \rØw, X-an-gv \-S-\w F-∂n-h Ac-tß-dpw. 23\v ]m-e-°m-S≥ Im¿-jn-I ta-J-e-bn-se ssh-hn-[y-h¬°-c-W-hpw {]-Xn-k-‘n-Ifpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ \-S-°p∂ sk-an-\m-dn¬ Ir-jn Hm-^nk¿ ]n in-h-i-¶-c≥ B-Nm-cn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. XpS¿-∂v I-Æq¿ Nn-d-bv-°-ep-≈

tI-c-f t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z-anbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-em-]cn-]m-Sn-Iƒ th-Zn-bn-se-Øpw 24\v ]m-e-°m-S≥ km-ln-Xyhpw kw-Ko-X-hpw F-∂ hn-j-bØn¬ \-S-°p-∂ sk-an-\m-dn¬ ap-≠q¿ tk-Xp-am-[-h≥, a-Æq¿ cm-P-Ip-am-c-\p-Æn, jm-Pp ]pØq¿ F-∂n-h¿ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. th-Zn-I-fn¬ a-¬k-cw \-SØm≥ I-gn-bm-sX h-cp-∂-h¿°v cm-∏m-Sn-bn¬ A-h-k-csamcp-°p-sa-∂v I-tem-¬k-hw kmw-kv-Im-cn-I I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ hn -Sn _¬-dmw Fw.-F¬.F. A-dn-bn-®p.

°m-Wv hn-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂sX-∂pw ]m-X-\m-d `m-K-tØ-°v H-cp Zn-h-kw ]q¿W-am-bpw sh≈w hn-´p-\¬-Ip-sa-∂pw F-Ivkn-Iyq-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿ F C cm-P≥ ]-d-™p. I-\m¬ s]m-fn-™ `m-Kw Ir-jn-`-h-s\ A-dn-bn-®n-´p-s≠-∂pw A-t±lw ]-d-™p.Xp-emw-a-g e-`n-°m-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v h-‰n-h-c-≠ ]m-Xm\-bn-se Ip-fw s\¬-]m-S-Øp≈ I-f h¿-[n-®p-h-cp-∂-Xpw Irjn-°m ¿-°v B-i-¶ D-W¿-Øn. ]-Wn-°v B-sf e-`n-°m-ØXpw I-f-]-dn \n¿-[n-„ k-a-bØn-\p-≈n¬ ]-dn-®v I-f-bm≥ I-gn-bm-Ø-Xpw Im¿-jn-I ta-Je-bv-°v `o-j-Wn Xp-S-cp-∂p.

P-\-t{Zm-l \-b-§-fn \n-¶v ]n-³am-d-Ww ]-cp-Xq¿: ]m-N-I hm-X-I hn-e h¿-[-\-bneqsSbpw hn-X-c-WØn-epw k-_v-kn-Un-bn-epw D≈ Zp-cq-l-X-Iƒ h¿-[n-∏n-®pw P-\-Po-hn-Xw Zp-k-l-am-°n-b tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Ifp-sS P-\-t{Zm-l \-b-ß-fn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF.- ]-cp-Xq¿ ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p. tbm-Kw a-fi-ew {]-knU‚ v \m-k¿ Xr-Øm-e D-Zv-LmS-\w-sN-bv-Xp. Ip-™n-sam-bvXo≥, A-jv-d-^v ]-≈n-∏p-dw kwkm-cn-®p.`-m-c-hm-ln-I-fm-bn ]n sI apkv-X-^({]-kn-U‚ v), ]n ap-l-ΩZv-Ip-´n (ssh-kv {]-kn-U‚ v), Aj-d-^v ]-≈n-∏p-dw(P-\-d¬ sk{I-´-dn), kn sI k-_m-lv (sk{I-´-dn), j-^o-Jv ap-S-∏-°m-Sv (JPm-©n) F-∂n-h-sc sX-c-s™Sp-Øp.

Xm-a-k tI-{µ-§-fn ku-lr-Z-k-an-Xn-IÄ ]m-e-°m-Sv: I-tem-¬k-h-Øns‚ Xm-a-k tI-{μ-ß-fp-sS Np-aX-e-bp-≈ {]n≥-kn-∏¬, {]-[m\-m[ym-]-I¿, am-t\-P¿, ]n.-Sn.F. {]-kn-U‚p-am¿ F-∂n-h-cpsS kw-bp-‡-tbm-Kw ap-\n-kn∏¬ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂p. Xm-a-k tI-{μ-ß-fn-se kulr-Z k-an-Xn-Iƒ P-\p-h-cn 10\Iw cq-]o-I-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n®p. C-Xm-Zy-am-bm-Wv I-tem¬k-h-Øn¬ ku-lr-Z-k-an-XnIƒ cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿am≥ sN-b¿-t]-gv-k-Wpw A-°tam-tU-j≥ sN-b¿-am-\p-am-b Fw -j-lo-Z A-[y-£-X h-ln®p. I-tem¬k-h sN-b¿-am-\pw ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am-\p-am-b

F A-_v-Zpƒ Jp-±q-kv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Un.-Un.-C. kp-Ip-am-c≥, Ãm ≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Irjv-W-Ip-am¿, I¨-ho-\¿ ]n -C F k-emw, Unssh.-F-kv.-]namcm-b ]n -sI a-[p, ap-l-Ω-Zv Imknw, Fw -F¬ kp-\n¬, I-cow ]q-Ip-≠n¬, ap-c-fo-[-c≥, sI A-∫m-kv, h-√-∏p-g a-\m-^v ]s¶-Sp-Øp.

shÂ-s^-bÀ I-½n-än tbm-Kw 13\v ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ I-tem¬k-h-Øn-s‚ k-ºq¿-W sh ¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n tbm-Kw P-\ph-cn 13 \v cm-hn-se 10.-30\v K-h. tam-b≥ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ tN-cpw.

th-Zn-I-fn-Â sa-Un-¡Â k-lm-b-tI-{µ-w k-Öo-I-cn-¡pw

bp.-]n.-F-kv.-F. H-gn-hv

]p-kv-X-I-ta-f Xp-S-§n

hym-]m-cn Ip-Spw-_kw-K-aw 11\v

]m-e-°m-Sv: kmw-kv-°m-cn-I hIp-∏v ÿm-]-\-am-b _p-°v am¿°n-s‚ ]p-kv-X-ta-f tIm-´-ssaX-m-\n-bn¬ Pn-√m hn-Zym-`ym-k D]-U-b-d-Œ¿ Fw sF kp-Ip-amc≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. _q-°v am¿-°v U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv-saº¿ Hm-a-\ D-Æn A-[y-£-X hln-®p. ao-\m iq-c-\m-Sv, ]-≈n-°p∂≥, tN-‰q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, {io-Ir-jv-W-]p-cw Ir-jv-W≥-Ip´n, F-®v ap-_m-d-Iv, hn-P-b≥ amØq¿, cm-tP-{μ≥ I-t√-∏p-≈n, _n-μp Zn-hm-I-c≥ kw-km-cn-®p.-

Ip-a-c-s\-√q¿: hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn Ip-a-c\-√q¿ bq-\n-‰v Ip-Spw-_-kw-K-ahpw Pn-√m t\-Xm-°ƒ-°v kzo-Ic-W-hpw 11 \v Ip-a-c-\-√q-cn¬ \-S°pw. Im-e-Øv 9 a-Wn-°v tLmj-bm-{X, Pn-√m t\-Xm-°-sf BZ-cn-°¬, I-em-]m-cn-]m-Sn-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv \-S-°p-∂-Xv. ]-cn]m-Sn Xr-Øm-e Fw.-F¬.-F. hn Sn _¬-dmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-hn-[ cm-{„o-b˛ kmw-kv-°m-cnI t\-Xm-°ƒ kw-_-‘n-°p-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. sNb¿-am≥ A-en, I¨-ho-\¿ Pao¬-ss_-Pp, bq-\n-‰v {]-kn-. sI Fw ap-l-Ω-Zp-Æn, sk-{I-´-dn _m-_p j-d-^p kw-km-cn-®p.

tIm-´-ssa-Xm-\-Øv _p-°vam¿-°v ]p-kv-X-I-ta-f Pn-√m hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-d-Œ¿ Fw sF kp-Ip-am-c≥ D-Zv-Lm-S-\w -sN-øp-∂p

sX-cp-hphn-f-¡p-IÄ Øm-]n-¡-Ww X-Æo¿-t°m-Sv: ]-Sn-™m-d-ßmSn ap-X¬ Ip-∂p-aq-®n-h-sc-bp-≈ ]-´n-X-d ]-©m-b-Øv ]-cn-[nbn¬-h-cp-∂ tdm-Uv Hm-c-Øv sXcp-hv hn-f-°p-Iƒ ÿm-]n-°-Wsa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ \-a-kv°m-c-Øn-\pw hn-hn-[ B-h-iy߃-°p-am-bn Im¬-\-S bm-{XsN-øp-∂-h¿-°pw {]-bm-k-ap-fhm-°p-∂ co-Xn-bn¬ Cu ta-J-e C-cp-fn-em-Wv. ]-cn-k-c `m-K-ßfn¬ F-√mw sX-cp-hv hn-f-°v ÿm-]n-®v {]-Im-i-]q-cn-X-am-°ptºmƒ C-hn-sS am-{Xw C-cp-f-S™ A-h-ÿ-bm-Wv. C-Xp-aq-ew C-g P-P-¥p-°-fp-sS-bpw sX-cp-hv \m-bv-°-fp-sS-bpw i-eyw h¿-[n®n-´p-≠v. ]-cn-k-cw C-cp-f-S-™Xn-\m¬ tdm-Uv Hm-c-Øv tIm-gn-

Zym-`ym-k B-tcm-Ky Ãm≥-UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\pw sh¬s^-b¿ I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\p-am\-b kn Ir-jv-W-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. hn D-Æn-Ir-jvW≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e-dpw ssh-kv sN-b¿-am-\p-am-b kv-antX-jv, I¨-ho-\¿ Fw in-h-Zmkv, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿ FsP {io-\n, a-¬k-c-th-Zn tPmbn‚ v I¨-ho-\¿-am-cm-b Pn a[p-kq-Z-\≥ ]n-≈, Sn -F Ir-jvW≥-Ip-´n, Fw hn-t\m-Zv-Ip-am¿, sI tI-i-h-\p-Æn, F c-ta-jv Ipam¿, sI cm-tP-jv, Fw Ko-X, ]n kw-ÿm-\ -kv-Iqƒ I-tem-¬k-hØns‚ Du-´p-]p-c-bp-sS Im¬-\m-´p-I¿-aw hn-Iv-tSm-dn-b tIm-f-Pv ssa-Xm-\nbn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ \n¿-h-ln-°p-∂p kp-tc-jv Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

am-en-\yw Dƒ-s∏-sS am-en-\y߃ X-≈p-∂-Xpw ]-Xn-hm-sW∂pw \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.-

[À-W \-S-¯n

]m-e-°m-Sv: ]-›n-a-L-´w kw-c£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]›n-a-L-´ kw-c-£-W-k-an-Xnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-t{Œ‰n-\v ap-∂n¬ [¿-W \-S-Øn. tPm¨-k¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tUm.-]n F-kv ]-Wn-°¿, cho-{μ≥, Kp-cp-hm-bq-c-∏≥, cmP≥, tUm.-h¬-k-Ip-am¿, Atim-Iv s\-∑m-d, tUm.-Fw F≥ A≥-h-dp-±o≥, Fw Pn tPm¨k¨, ]p-\¿-P-\n kp-tc-jv, t]c-en-Ip-fw Ir-jv-W-Zm-kv kw-kmcn-®p.

A-hmÀ-Uv- \Â-In ]m-e-°m-Sv: In-Uv-\n s^-U-tdj≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS c-£m-[nIm-cn-bpw Pn-√m P-\-ssa-{Xn AwK-hp-am-bn sI c-Lp-\m-Yv ]m-d°-en-s\ ku-Øv tÃ-j≥ P-\ssa-{Xn t]m-en-kv A-hm¿-Uv \¬-In B-Z-cn-®p. Su¨ kv-t‰j-\n¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn tkm-ati-J-c≥ sF.-]n.-F-kv.-B-Wv A-hm¿-Uv \¬-In-b-Xv. t]m-enkv h-\n-Xm sk-√n-s‚ Io-gn¬ \S-∏n-em-°n-b A-h-b-h˛ i-co-cZm-\ Im-w-]-bn-\pw ^m-an-en Iu ¨-kn-enMn-\pw t\-Xr-Xzw-\¬In-b c-Lp-\m-Yn-\v kw-ÿ m-\ k¿-°m-dn-s‚ C-t∂m-th-‰o-hv A-hm¿-Upw e-`n-®n-cp-∂p. I-\I-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Unssh.-F-kv.-]n.-]n sI a-[p, P\-ssa-{Xn t\m-U¬ Hm-^n-k¿ Unssh.-F-kv.-]n. hn F-kv ap-lΩ-Zv Jm-knw, F-kv.-sF Fw kpPn-Øv, P-\-ssa-{Xn kn.-B¿.-H.jm¿-Mv-[-c≥ kw-km-cn-®p.-

B-[mÀ \nÀ-_-Ô-am-¡n-b \-S-]-Sn sh-Ãp-hn-fnsb¶v Bw B-Zv-an ]mÀ-«n ]m-e-°m-Sv: H-cp \n-b-a-]n-¥p-Wbpw C-√m-sX Kym-kv I-W-Ivj\v B-[m¿ \n¿-_-‘-am-°n-b F-Æ-I-º-\n-I-fpw C-Xn-s\ \ym-bo-I-cn-® s]-t{Sm-fn-bw a{¥n-bpw cm-Py-sØ sh-√p-hn-fn°p-I-bm-sW-∂v Bw B-Zv-an ]m¿-´n. B-[m¿ \n¿-_-‘-am-°W-sa-¶n¬ ]m¿-e-sa≥-dv \n-baw ]m-km-°-Ww- F-∂ kp-{]ow tIm-S-Xn hn-[n a-{¥n-°pw F-Æ I-º-\n-Iƒ-°pw Iq-Sn _m-[-Iam-Wv F-∂n-cn-s° P-\-sØ he-bv-°m≥ am-{X-ta D-Ø-c-hv Imc-W-am-hq. H-cp \n-b-a-hy-h-ÿbp-sS-bpw ]n-¥p-W-bn-√m-Ø B-[m¿ \n¿-_-‘-am-°m≥ {i-

an-°p-∂-Xv Bw B-Zv-an ]m¿-´n A-\p-h-[n-°n-s√-∂pw A-dn-bn®p.k-_v-kn-Un C-√m-Ø kn-e≠-dn-\v am-{Xw hn-e-Iq-´n F-∂ k¿-°m¿ hm-Zw ]m-N-I-hm-X-IØn-\v km-[m-c-W-°m-c-\v Iq-SpX¬ k-_v-kn-Un \¬-Ip-∂p F∂v I-≈-I-W-°v D-≠m-°m≥ B-sW-∂pw ]-d-™p. kw-ÿm\ k-an-Xn Aw-Kw F-kv Im¿Øn-tI-b≥ , Pn-√m tIm¿-Un-t\‰¿ B-\-μv \m-cm-b¨ i¿-Ω, sk-{I-´-dn ]-fl-\m-`≥ `m-kv-Ic≥ , F-kv P-\m¿-±-\≥ , Sn thWp-tKm-]m¬ , Sn tKm-]n-\m-Yv kw-km-cn-®p.

k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-²-Xn \-S-¸m-¡n

Xn-cp-th-K-∏p-d {Km-a-∏-©m-b-Øn-¬ k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-≤-Xn kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°m-Sv: Xn-cp-th-K-∏p-d {Km-a-∏-©m-b-Øn-se A¿-l-cm-b F√m-h¿-°pw s]≥-j≥ e-`y-am-°p-∂ k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-≤-Xn ]-´m-ºn Fw. F¬. F. kn. ]n. ap-l-Ω-±v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-[-hm, hm¿-≤-Iy-Im-e, hn-I-emw-K, A-K-Xn s]≥-j≥ F-∂nß-s\ hn-hn-[ hn-`m-K-ß-fn¬ A¿-l-cm-b B-bn-c-tØm-fw t]¿°m-Wv ]p-Xn-b-Xm-bn s]≥-j≥ e-`y-am-°n-b-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-Øn-b tbm-K-Øn¬ F. Un.-Fw. sI. K-tW-i≥ ]-≤-Xn {]-Jym-]-\w \-S-Øn. {]-kn-U‚ v Fw. F. k-a-Zv A-≤y-£-X h-ln-® N-S-ßn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw I-Ωp-°p-´n F-S-tØmƒ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn. tªm-°v, {Km-a-]-©m-b-Øw-K-߃ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp. {Km-a-k-`-Iƒ, {Km-a-]-©m-b-Øv, hn-t√-Pv B-^o-kp-Iƒ ap-tJ-\bm-Wv s]≥-j≥ A-t]-£- kzo-I-cn-®n-cp-∂-Xv.

]m-N-Ihm-X-I hn-e-hÀ-[-\:kn.-Fw.-]n.- {]-t£m-`-¯n-\v ]m-e-°m-Sv: ]m-N-I hm-X-I hne-h¿-[-\ ]n≥-h-en-°m-Ø ]£w {]-t£m-`-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v kn.Fw.]n. t]m-fn‰v _yq-tdm Aw-Kw A-Uz. Pn kpK-W≥ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn ¬ A-dn-bn-®p. F-Æ-I-º-\n-I-fp-sS Xm-¬]cy-a-\p-k-cn-®v hn-e h¿-[n-∏n°m≥ tI-{μ-k¿-°m¿ A-\p-hmZw \¬-In-b-Xn-s‚ Zp-c-¥-^-eam-Wv C-t∏mƒ D-≠m-bn-cn-°p∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ]m-N-I hm-X-I k-_vkn-Un-°v B-[m¿ Im¿-Up-Iƒ \n¿-_-‘am-°m≥ H-cp h¿-j-sØ k-a-

bw A-\p-h-Zn-°-Ww. bp.Un.F-^v. t\-Xr-Xzw \¬Ip-∂ tIm ¨-{K-kv t\-Xr-Xzw kn.Fw.]n. A-S-°-ap-≈ sN-dpL-S-I-I-£n-I-fp-sS hn-Im-cw am\n-°m≥ X-øm-dm-h-Ww. kn.Fw.]n-°v D-d-∏v \¬-In-bn-cn°p-∂ ÿm-\-ß ƒ \¬-I-Ww. A-√m-Ø ]-£w h-cp-∂ tem-Ik-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F-¥v kao-]-\w kzo-I-cn-°p-sa∂-Xn-s\°p-dn-®v B-tem-Nn-t°-≠nh-cpsa-∂pw A-t±-l w Iq-´n tN¿Øp. Pn-√m sk-{I-´-dn ap-c-fn Xmtc-°m-Sv, tPm. sk-{I-´-dn cm-PtKm-]m-e≥ ]-s¶-Sp-Øp.

an-¶Â lÀ-¯mÂ: P-\-Io-b Iq-«m-bv-a kw-L-Sn-¸n-¨p sN¿-∏p-f-t»-cn: s]-s´-∂p-≈ l¿-Øm-en¬ \n-∂v tam-N-\Øn-\m-bn P-\-Io-b Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-®p. tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn sN¿-∏p-f-t»-cn bq-\n-‰n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ P-\-Io-b Iq´m-bv-a-bn¬ kn.-sF. sI Fw tZh-ky ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI kptc-jv A-[y-£-X h-ln-®p. hnhn-[ cm-{„o-b-I-£n-I-sf {]-Xn\n-[o-I-cn-®v sI _m-e-Ir-jvW≥, ]n ]n hn-t\m-Zv-Ip-am¿, sI sI F A-ko-kv, P-b≥, sI F l-ao-Zv kw-km-cn-®p.-

tlm-«Â k-a-cw PnÃ-bn ]qÀ-Ww ]m-e-°m-Sv: ]m-N-I hm-X-I hne h¿-[-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tlm-´¬ B‚ v d-kv-t‰m-d‚ v Atkm-kn-tb-j≥ \-S-Øn-b l¿Øm¬ Pn-√-bn¬ ]q¿-W-am-bncp-∂p. tlm-´-ep-Iƒ am-{X-a-√ Nm-b I-S-I-fpw A-S-™p- In-S∂p. Im-‰-dnMv ÿm-]-\-ß-fpw l ¿-Øm-en¬ ]-s¶-Sp-Øp. ]m-e°m-Sv, a-Æm¿-°m-Sv, H-‰-∏m-ew, ]´m-ºn, Nn-‰q¿, Xr-Øm-e F-∂nhn-S-ß-fn-se-√mw l¿-Øm¬ hnP-b-am-bn-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv slUv-t]m-kv-t‰m-^n-kn-te-°v Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m- I-Ωn-‰n \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ am¿-®v Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-knU‚ v F ap-l-Ω-Zv dm-^n A-[y£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n P-b-{]-Im-iv, ssh-kv {]-

i-Xm-_v-Zn B-tLm-j kzm-K-X-kw-Lambn ]m-e-°m-Sv: tIm-gn-∏m-d K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s‚ 100mw hm¿-jn-Im-tLm kzm-K-Xkw-Lw cq-]o-I-cn-®p. sN-¥m-ac-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ {]n≥-kn-∏¬ hn-P-b≥, {]-[m-\m-[ym-]n-I \nj, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v {io-\nhm-k≥, {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw A-cp¨-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. hn-hn-[ k-_v I-Ωn-‰n-I-fpw cq-]o-I-cn-®p. kw-Lm-S-I k-anXn sN-b¿-am≥ sN-¥m-a-c, P-\d¬ I¨-ho-\¿ kn hn-P-b≥, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿ \n-j Xnc-s™-Sp-Øp.-

]m-N-Ihm-X-I hn-eh¿-[-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tlm-´¬ B‚ v d-tÃm-d‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m- I-Ωn-‰n ]m-e-°m-Sv sl-Uv-t]m-Ãv- Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kn-U‚ v sI hn jw-kp-±o≥, C sI ap-kv-X-^, d-^o-Jv, Sn {ioF \m-k¿, kn k-t¥m-jv, sI P≥, bq-Øv hnMv Pn-√m {]-kn{io-\n-hm-k≥, ]n Fw l-_o-_v U‚ v kn-\m-Pv d-lv-am≥, sP jd-lv-am≥, F P-∫m¿-A-en, F ao¿ kw-km-cn-®p.

I-_-fn-¸n-¨-v Ø-ew X-«n-bXmbn ]-cm-Xn F-e∏ - p-≈n: a-Zyw-\¬-In {]-tem`n-∏n-®v ÿ-ew X-´n-sb-Sp-Ø-Xmbn ]-cm-Xn. Ip-∂m-®n-bn-se l-cnZm-kn-s\-Xn-sc-bm-Wv Pn-√m I-eŒ¿-°pw ]p-Xp-t»-cn I-k-_ Fkv.-sF-°pw Ip-∂m-®n h-S-t°°m-´n¬ am-cm-]p-c-°¬ ho-´n¬ a-Wn-I-WvT-s‚ `m-cy kp-`-{Zt_m-[n ]-cm-Xn \¬-In-bX - v. 65,000 cq-] I-Sw hm-ßn-b-Xn\v ]-Ic - a - m-bn ÿ-eh - pw ho-Spw aZyw-\¬-In `¿-Øm-hn-s\ {]-tem`n-∏n-®v kzv¥ - a - m-°n-sb-∂m-Wv ]-

cm-Xn. I-©n-t°m-Sv sF.-Sn.-sF.-Poh-\-°m-c-\m-b l-cn-Zm-kv F-e∏p-≈n-bn-se A-dn-b-s∏-Sp-∂ tª-Uv ]-en-i° - m-c\ - m-sW-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. C-bmƒ ho-´n¬ h-∂v \n-c-¥-cw A-]-am\n-°p-∂-Xm-bpw `o-j-Wn-s∏-SpØp-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn-ep-≠v. F-gp-Øpw hm-b-\-bpw A-dn-bmØ a-Wn-I-WvT-s\ C-bmƒ h©n-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw kp-`{Z ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p.


{]mtZ-inIw

4 P-\p-h-cn 2014 i\n

{]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-¯n

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv

sF.Fw.F.lmƒ: _p-°v am¿°v ]p-kv-X-I-ta-f-˛10.00 „F-e-∏p-≈n tX-\m-cn I-b¿kw-Lw lmƒ: Im¿-jn-I {Km-a{io kw-L-ß-fn-te-bpw \m-fntI-c D¬-]m-Z-I kw-L-ß-fnse-bpw `m-c-hm-ln-Iƒ-°p-≈ in¬-∏-im-e ˛ 10.00. „]m-e-°m-Sv cm-∏m-Sn Hm-]¨ F-b¿ Hm-Un-t‰m-dn-bw: N-hn-´pI-fn, tIm¬-°-fn ˛ 6.00. „]m-e-°m-Sv Pn-√m k-l-I-cW _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bw: Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co£-I-fn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Snb k-l-I-c-W Po-h-\-°m-cp-sS a-°ƒ-°p-≈ Im-jv A-hm-¿-Uv hn-X-c-Ww ˛ 11.00.

Adnbn-¸pIÄ

hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a in-¸-im-e H-¼-Xn-\v ]m-e-°m-Sv: tI-c-f kw-ÿm-\ bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Upw F≥.-kn.-]n.-B¿.-sF.-bpw tN¿-∂v P-\p-h-cn H-º-Xn-\v cmhn-se 9.-30 \v Pn-√m ]-©m-bØv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a G-I-Zn-\ in-ev-]-im-e kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. tI-c-f-Øn-se 14 Pn-√-I-fn-epw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn-√m-X-e in¬∏im-e-bp-sS `m-K-am-bm-Wv in¬∏-im-e kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv. tI-{μ-k¿-°m¿ \-S-∏m-°nb hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-Øn-s‚ {]-tbm-P-\w km-[m-c-W ]u-c∑m¿-°v e-`n-°p-∂-Xn-\v hn-h-cmh-Im-i {]-h¿-Ø-I-sc {]m-]v-Xcm-°p-I-sb-∂ e-£y-tØm-sSbm-Wv in-¬∏-im-e kw-L-Sn-∏n®n-´p-f-f-Xv. in¬∏im-e-bn¬ ]s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂-h¿ ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw. t^m¨ : 0491 2505190m 9447483106.-

sIm-√-t¶m-Sv ]p-en-t°m-Sv A-ø-∏-t£-{X-Øn-se tZ-i-hn-f-°n-\v C-c-Øn-a-μw, ]p-fn-a-μw tZ-i-ß-fp-sS B-\Iƒ \n-c-∂-t∏mƒ

]-IÀ-¨-hym-[n: B-tem-N-\m-tbm-Kw C-¶v

]m-e-°m-Sv: Hm¿-^-t\-Pv I¨t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ Io-gn-ep≈ ÿm-]-\-ß-fn¬ Iu¨-ke-dm-hp-∂-Xn-\v A-t]-£ £Wn-®p. tbm-Ky-X Fw.-F-kv.-Uªyq. (sa-Un-°¬ ssk-Iym-{SnIv tkm-jy¬ h¿-°n-\v ap≥-KW-\. C-h-cp-sS A-`m-h-Øn¬ Fw.-F/Fw.-F-kv.-kn. sskt°m-f-Pn-bpw Ip-´n-Iƒ, `n-∂ti-jn-bp-f-f-h¿, h-tbm-P-I kv{Xo-Iƒ F-∂n-h-cp-sS ]-cn-N-cW-Øn¬ 10 h¿-j-sØ {]-h¿Øn ]-cn-N-bw. Cu hn-`m-K-ßfp-sS A-`m-h-Øn¬ ]n-t∂m-° ta-J-e-bn-se hn-jm-Z-tcm-Kn-Isf ]-cn-N-cn-®v 20 h¿-j-sØ ]cn-N-b-ap-≈ Un-{Kn-°m-sc-bpw ]-cn-K-Wn-°pw. {]m-bw 30 h-b n-\v ap-I-fn¬. Xm-¬∏cy-ap-≈h¿ _-tbm-Um-‰ Pn-√m km-aqlnI-\o-Xn Hm-^nk¿, kn-hn¬ tÃ-j≥, ]m-e-°m-Sv F-∂ hn-em-k-Øn¬ P-\p-h-cn 18 \-Iw A-t]-£n-°-Ww.

bn‚nMv, B-ÿm-\ Hm-^nkpIƒ ssS¬-kv ]-Xn-°¬, kna‚ v πm-Ãd - nMv, Nn-∏nMv, ssh-ZypXo-I-c-Ww, Xm-Wm-hn-se Izm¿t´-gv-kn-se sd-bn¬-th Ip-Sn-sh≈ ss]-∏v I-WI - vj≥, hm¿-jnI s]-bn‚nMv F-∂n-h-bn-epw h≥ {I-at- °-Sv \-S∂ - X - m-bn F¿Øv hm-®v B-tcm-]n-®p. tI-c-f h-\wh-Ip-∏n¬ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ A-gn-aX - n \-S∂ - p-hcp-∂X - v I¨-ho-\¿ h¿-°n-s‚ ad-hn-em-Wv. Cu I¨-ho-\¿-am-sc h-®v t^m-d-kv-‰¿-am-cpw Km¿-Upam-cpw td-©¿-am-cpw h-sc tIm-SnI-fp-sS ]-Ww ap-S-°n h-\w h¿°p-Iƒ sN-øp-∂p-≠v. 60 iXam\w hsc b-Ym¿-Y sS-≥U¿ Xp-Ib - p-sS-Xn¬ \n-∂p I-Ωo-j\m-bn A-Sn-®pam-‰p-∂p. {]-Xn-h¿-jw tI-cf - Ø - n¬ h-

c-−p-t]À¡v ]cn¡v sIm-√t- ¶m-Sv: ap-Xe - a - S- ]-©m-bØn-se Izm-dn-If - p-sS-bpw {I-j¿ bq-\n-‰p-If - p-sS-bpw ]-cn-tim-[\ Pn-tbm-f-Pn B‚ v ssa-\nMv hn`m-Kw \-S-Øn-sIm-≠n-cn-t° ka-ck - a - n-Xn {]-h¿-ØI - c - pw Izm-dn sXm-gn-em-fn-I-fpw ssI-øm-¶-fnbn-se-Øn. Np-≈n-bm¿ Umw ta®n-d-°p k-a-]w C-∂-se cm-hnse F-´p a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw`-hw. Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v, A-kn v I-eŒ - ¿ kmw-_i - n-hd - m-hp, sU-]yq-´n X-lk - o¬-Zm¿, ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn, a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Uv, hn-t√-Pv Hm-^nk¿ F-∂n-h¿ Izm-dn-Ifn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xn-

G-I-Zn-\ inÂ-¸-im-e

]m-N-I hm-X-I hn-e-hÀ-[-\ ]n³-h-en-¡-Ww

A-¿-¸³ hnf-¡v DÂkhw H-‰-∏mew: tIm-X-Ip-dp-»n AJn-e `m-c-X A-ø-∏-tk-hm-kw-L-Øns‚ A-ø-∏-≥-hnf-°v D¬k-hw A-©n-\v ]m-e-t°m-Sv bp.]n. kvIqƒ ssa-Xm-\n-bn-¬ B-tLm-jn-°pw. cm-hn-se hn-ti-jm-¬-]q-P, D®-°v A-∂-Zm\w, ]m-e-s°m-ºv F-gp-s∂-≈n-∏v F∂n-h \-S-°pw.

A-\p-tim-Nn¨p H-‰-∏mew: Nn-\-°-Øq-¿-]q-cw ]-√m-¿-awK-ew tZ-iw- ]q-c-I-Ωn-‰n ap≥ {]-knU-‚ v ]n a-t\m-Pv-Ip-am-dn-s‚ \n-cym-W-Øn-¬ G-gv tZ-iw tIm˛HmUn-t\-j-≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw A\p-tim-Nn®p.

fpw B-\-Øm-c-I-fpw ]p-Xn-b tdm-Uv \n¿-an-®X - m-bn Nm¿-Pv sNbv-X-Xn¬ Dƒ-s∏-Spw. {S-°v-]mØv tdm-Up-If - pw C-Xn-\p ]p-dt- abp-≠v. B-\-i-ey-Øn¬\n-∂p P-\ß-sf-bpw Ir-jn-bn-S-ß-sf-bpw k-lm-bn-°m≥ \n¿-an-® tkmfm¿ th-en-Iƒ h≥ ]-cm-P-b-amWv. tÃm-td-Pv _m-‰-dn-Iƒ H-cp am-k-Øn-\-Iw {]-h¿-Ø-\-c-lnX-am-bn. Im-cy-£a - a - √ - m-Ø _m‰-dn-If - m-Wv an-°X - pw. C-hb - pw ]cn-tim-[-\-bv-°p hn-t[-b-am-t°≠-Xm-sW-∂pw F¿-Øv hm-®v kw-ÿm-\ k-an-Xn tbm-Kw k¿°m-cn-t\m-Sv B-hi - y-s∏-´p. sshkv {]-kn-U‚ v iymw Ip-am¿ A[y-£X - h-ln-®p. dn-bm-kp-±o≥, I-Æ≥, Zm-k≥, km-Zn-Jv ]-s¶Sp-Øp.

sI-«n-S \nÀ-am-W sXm-gn-em-fn amÀ-¨v

]m-e-°m-Sv: kn.Fw.]nbp-sS bp-h-P-\ kw-L-S-\-bm-b sI.Fkv.ssh.F-^v. Pn-√m- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-N-I hm-X-I hn-e-h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc ]-¥w sIm-fp-Øn {]-I-S-\w \-S-Øn. Xp-S¿∂v \-S-∂ {]-Xn-tj-[tbm-Kw kn.Fw.]n.Pn-√m- sk-{I-´-dn ap-c-fn sI Xm-tc-°m-Sv D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. sk≥-{S¬ Iu¨-kn¬ AwKw bp cm-P-tKm-]m¬, sI.F-kv.ssh.F-^v kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v j-ao¿ Im-™n-c-∏p-g,F tam-l≥-Zm-kv, sI A-`n-em-jv, k-°o¿-lp-kbv≥, sI ]-fl-\m-`≥, Fw i-in kw-km-cn-®p.

ku-P-\y lr-Z-b i-kv-{X-{In-bm Iymw-]v

]m-e-°m-Sv: ¢m-kv t^m¿ Po-h\-°m¿-°v G-Io-Ir-X {]-tamj≥ {]-Jym-]n-®-Xn-s\ F≥.-Pn.H.-{^-≠v Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm-Kw kzm-K-Xw-sN-bv-Xp. sP B-tcmKyw-tPm-bn-k¨ A-[y-£-X hln-®p.-

gn¬ ]m-e° - m-Sv, a-Æm¿-°m-Sv Unhn-j\ - p-If - n¬ 100 sN-°v Um-apIƒ \n¿-an-°p-sa-∂v I-gn-™ h\w a-{¥n {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. Bb-Xp {]-Im-cw C-hn-sS \-S∂ - sN°v-Umw \n¿-am-W-Øn¬ hym-]I{I-a-t°-Sp-I-fm-Wv \-S-∂n-cn°p-∂-Xv. Hm-tcm-∂n-epw 25 iXam\w Xp-I-tb sN-e-h-gn-®n-´p≈q. C-Xn¬ X-s∂, k¿-°m¿ \njv° - ¿-jn-® am-\Z- fi ß - ƒ ]men-®n-´n-s√-∂ ]-cm-Xn i-‡-amWv. Im-´n-\-I-Øv \n¿-an-® ]-e tdm-Up-If - pw ]m-eß - f - pw ÿ-e]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bm¬ sN°v-Um-ap-I-fn-te-Xp t]m-se kam-\ A-gn-a-Xn \-S-Øn-b-Xm-bn Im-Wm-hp-∂-Xm-Wv. ]-c-º-cm-KX-am-bn B-Zn-hm-kn-Iƒ D-]t- bmKn-®p h-cp-∂ Im-´n-se ]m-X-I-

]mNIhmXI hnehÀ[-\-hn-s\-Xntc ]-´w-sIm-fp-¯n {]-I-S-\w

]m-e-°m-Sv: ]-´n-I-Pm-Xn kz-bw ]m¬ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. sF. k-lm-b kw-Lw sk-{I-´-dn, {]- kn.Fw. ^m-°¬-‰n hn F≥ kn-U‚ v, A-°u-≠‚ v F-∂n- _m-_p {]-`m-j-Ww \-S-Øn. h¿-°v sF.kn.Fw. Xn-cp-h-\-¥- ap≥ hy-h-km-b tI-{μw P-\-d¬ ]p-cw, \-_m¿-Uv {Km-a-{io an- am-t\-P¿ ]n-d-h-¥q¿ {io-[-c≥, j≥ F-∂n-h kw-bp-‡-am-bn tIm-´m-bn ]-´n-I-Pm-Xn k-l-I-ckw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬-∏- W kw-Lw {]-kn-U‚ v kn kn im-e ]m-e-°m-Sv ap-\n-kn-∏¬ cm-P≥, sk-{I-´-dn sI e-£v-an, _-kv Ãm‚ v _n¬-UnMv lm- {Km-a-{io U-b-d-Œv t_m¿-Uv saº¿ A-Rv-P-en tZ-hn, hn kn imfn¬ \-S-∂p. kw-km-cn-®p.Xp-S¿-∂v {Km-a-{io an-j≥ sN-b¿-am≥ ¥-Ω hn sI lr-jn-tI-iv A-[y-£-X in¬-∏-im-e-bn¬ c-ta-iv th-Wph-ln-®p. ]m-e-°m-Sv \-_m¿-Uv tKm-]m¬, hn F≥ _m-_p ¢m]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv P-\-ssa- Un.Un.Fw.c-ta-iv th-Wp-tKm- kp-Iƒ F-Sp-Øp. {Xn t]m-en-kn-s‚-bpw e-b¨kv ¢-∫n-s‚-bpw kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ ku-P-\y lr-Z-b sIm-√-t¶m-Sv: ]m-N-I-hm-X-I hn-e h¿-[-\ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v izm-k-tIm-i i-kv-{Xn-b \n¿-W- tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ sIm-√-t¶m-Sv tªm-°v b Iymw-]v \-S-Øp-∂p. Cu-am`m-c-hm-ln-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. s]≥-j≥-Im-cp-sS Ip-Sn-»n-I kw 12 \v e-b¨-kv l-b¿ sk- £m-a-_-Ø a-c-hn-∏n-°m-sX ap-gp-h≥ hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa-∂pw °≥-U-dn kv-Iq-fn¬ h-®m-Wv tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. tªm-°v k-tΩ-f-\ kzm-K-X-kw-L cq-]o-IIymw-]v. ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-lnc-W-tbm-Kw Cu-am-kw 16\v ]p-Xp-\-K-cw D-Z-bw-tIm-f-Pn¬ tN-cm°p-∂-h¿ 9497962889 \-º-dn¬ \pw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v ]n sIm-®m-∏ A-[y_-‘-s∏-S-Ww. £-X h-ln-®p.

kzm-K-Xw-sN-bv-Xp

\-kw-c£ - W - Ø - n-s‚ t]-cn¬ JP-\m-hn¬\n-∂p tNm-cp-∂-Xv GI-tZiw 200 tIm-Sn-°p ap-IfnemWv. C-Xv ]m-e° - m-Sv k¿-°nfn-se I-W-°p-I-fm-Wv. tI-c-fØn-se F-√m h-\w k¿-°n-fnse-bpw a-cm-aØ - p-]W - n-If - n¬ \S-∂ sam-Øw A-gn-a-Xn-bpw ^≠v hn-\n-tbm-K-hpw hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n-°p-I-bpw A-t\z-jn°p-I-bpw sN-bv-Xm¬ tI-c-f h\w h-Ip-∏n-se ln-am-eb - ≥ A-gna-Xn-bm-bn-cn-°pw ]p-d-Øp h-cnI. hym-Pÿm-]-\-ß-fp-sS t]cn¬ kz-Im-cy {]- p-I-fn¬ _n√p-Iƒ sI-´p-I-W-°n-\v {]n‚ v sN-bvX - v B-hi - ym-\p-kc - W - w Iodn D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-Wv. I¨ho-\¿-am¿-°v 1 e-£-Øn-\v 500 cq-]b - m-Wv {]-Xn-^e - w. ]m-e-°m-Sv k¿-°n-fn-s‚ Io-

]m-N-Ihm-X-I hn-e h¿-[-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn- ]m-e-°m-Sv G-cn-bm I-Ωn-‰n \K-c-Øn¬ \S-Ønb I-cn-Zn-\m-N-c-W {]-I-S-\w

bp-h-P-\-Pm-Y: D-Zv-Lm-S-\w s^{_-phcn 9\v ]m-e-°m-Sv: a-tX-X-c C-¥y-°v ^m-jn-k-tØm-Sv s]m-cp-Xp-I F∂ {]-ta-bh - p-am-bn s^-{_p-hcn 1 ap-X¬ 9 h-sc Pn-√-bn¬-\-SØp-∂ ap-kv-enw- bq-Øv-eo-Kv bph-P\ - P - m-Y- s^-{_p-hc - n 9\v cm-hnse 10\v A-e-\-√q-cn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. ]m-e° - m-Sv in-lm-_v X-߃ kv-am-c-I-Øn¬ tN¿-∂ kw-Lm-S-I-k-an-Xn tbm-Kw {]h¿-Ø\ - ß - ƒ hn-eb - n-cp-Øn.sNb-¿a - m≥ kn F Fw F I-cow A[y-£X - h-ln-®p. I-fØ - n¬ A–p-√ , F≥ jw-kp-±o≥ Fw.F¬-.F, ]n F X-߃, a-c° - m¿ am-cm-ba - w-Ke - w, bp. ssl-t{Zm-kv, sI sI F A-ko-kv, s]m≥-]m-d tIm-b° - p-´n, Fw Fw ^m-dq-Jv, djo-Zv ap-Ø\ - n¬, k-°c - n-b sImSp-ap-≠, am-Sm-e ap-lΩ - Z- e - n, sI F d-jo-Zv kw-km-cn-®p.

Nn-‰q¿: hn-hn-[ B-h-iy-߃ D∂-bn-®v H-º-Xmw Xnø-Xn ]m-e°m-Sv \n¿-am-W sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n Hm-^n-kn-te-°p-≈ am¿-®pw [¿-Wbpw hn-P-bn-∏n°m≥ sI-´n-S \n¿-am-W sXm-gnem-fn bq-\n-b≥ Nn-‰q¿ G-cn-bm I-Ωn-‰n-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kn _-m-_p A-[y-£-X h-ln®p. {]-h-¿-Ø-\ dn-t]m¿-´v bq-\nb≥ G-cn-bm sk-{I-´-dn B¿ F D-Æn-Øm≥ A-h-X-cn-∏n-®p. Sn kn c-hn, A-\n¬-Ip-am¿, kzm-an\m-Y≥, A-\-¥-Ir-jv-W≥, Kncn-Pm Ip-´n-Ir-jv-W≥, hn-P-b≥ kw-km-cn-®p.

\n-S-bn-em-Wv Np-≈n-bm¿ Um-an\v k-ao-]w Iq-Sn \n-∂ sXm-gn-emfn-Is - f t^m-t´m F-Sp-°m≥ {ian-°p-∂-Xn-\n-sS Izm-dn hn-cp-≤ k-a-c-k-an-Xn Aw-K-ß-fpw X-angv˛a-e-bm-fw ss_-enw-¶¬ sh_vt- ]m¿-´¿ dn-t]m¿-´¿ i-ch - W - Ip-am¿ (32), t^m-t´m-{Km-^¿ hnth-Iv (25) F-∂n-hs - c sXm-gn-emfn-Iƒ - a¿-±n-®X - m-bn ]-db - p-∂X - v. ]-cn-t°-‰ C-cp-hc - p- w Nn-‰q¿ Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-ktX-Sn. kw-`-h-ÿ-e-Øv ]m-e-°m-Sv Pn-√m A-kn- v I-e-Œ¿ FØn-b-tXm-sS a¿-±n-®- \m-ew-K kw-Ls - Ø t]m-en-kv I-kv‰ - U - nbn-se-Sp-°p-Ib - pw s - N-bvX - p. a¿-±-

sI.F-kv.C._n. sIm-gn-™m-ºm-d sk-Ivj-\n-se k-_v F-≥Pn-\o-b¿ si-¥n¬ kp-`m-jn-s\ sjm¿-Wq¿ k¿-°n-fn-te-°v ÿ-ew-am-‰n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kwL-Sn-∏n® tbm-Kw C F≥ kp-tc-jv _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

"Kymkv hn-e-hÀ-[-\-hv {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw I-S-¶m-{I-a-Ww' sIm-gn-™m-ºm-d: sIm-gn-™m- ®p. s]m-Xp-tbm-Kw C F≥ kp]m-e° - m-Sv: ]m-NI - hm-XI - hn-e h¿-[-\-hv P-\-߃-s°-Xn-cm-b I-S-∂m-{I-a-W-am-sW-∂v F-kv.bp.-kn.-sF.-Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm-Kw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øp-\n-∂m-cw-`n-® {]-Xntj-[ {]-IS- \ - w Pn-√m sk-{I-´d - n sI A-–p¬ A-ko-kv D-ZvL - m-S\w- sN-bX v- p. sI Fw _o-hn, F sd-Po-e, sI {]-Zo-] kw-km-cn-®p.

ºm-d sk-Ivj-\n-se k-_v F≥Pn-\o-b¿ si-¥n¬ kp-`m-jns\ A-\ym-b-am-bn A-Nyp-X≥ Fw.F¬.F. C-S-s]-´p sjm¿Wq¿ k¿-°n-fn-te-°v ÿ-ew-am‰n-b-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[ {]I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-SØn. Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v F kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X h-ln-

tc-jv _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kn.sF.Sn.bp.Un- h n- j ≥ sk-{I-´-dn D-Æn-Øm≥, sI.Fkv.C._n. h¿-t°-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ `m-c-hmln-I-fm-b hn hn hn-P-b≥, kn DÆn-Ir-jv-W-≥, Un-hn-j≥ sk{I-´-dn sI kp-Ip-am-c≥, I-\-IIp-am¿ kw-km-cn-®p.

\-ta-‰v B-ip-]-{Xn-bn-em-b-hcn¬\n-∂p sam-gn F-Sp-Ø-Xn¬ hm¿-Uv Aw-K-am-b A-c-hn-μm£≥, I-Æ≥ F-∂ Zn-t\-jv (sF.F≥.Sn.bp.kn.), jm-lp¬l-ao-Zv (kn.sF.Sn.bp.), Zm-tam-Zc≥ F-∂n-h-cm-Wv kw-`-h-Ønse {]-Xn-I-sf-∂v i-c-h-W-Ipam¿ sam-gn \¬-In-b-Xm-bn ]-dbp-∂X - v. Izm-dn-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-hbv° - m-\p-≈ tÃ-‰v satΩm Ip-d® - p-Zn-hk - ß - ƒ-°v ap-ºv ÿ-ew k-μ¿-in-® F.Un. Fw, X-lk - o¬-Zm¿ F-∂n-h¿ sIm-SpØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C-∂s - e ho-≠pw hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ t]cn-\v ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n-bX - v.

Npcp¡¯nÂ

A´-∏m-Sn-bn-se tKm-{X-h¿-K Ip-´n Iq-´m-bv-a-bm-b Im¿-Øp-ºn kwLSn-∏n® Iymw-]v I-hn H ]n kp-tc-jv D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p

A«-¸m-Sn-bn ImÀ-¯p-¼n kw-K-aw A-´∏ - m-Sn: I-fn-®pw Nn-cn-®pw X-߃-s°m-∏w I-gn-tb-≠ A\p-P∑ - m-cpw A-\p-PØ - n-am-cpw a-cW - Ø - n-s‚ X-Wp-Ø I-cß - fn¬ A-ac - p-∂X - n-s‚ k-¶S- w D-≈n-sem-Xp-°n-s°m-≠v A-´∏m-Sn-bn-se tKm-{X-h¿-K Ip-´n-Iƒ H-Øp-Iq-Sn. "Im¿-Øp-ºn-' tKm-{X-h¿-K Ip-´n-Iq-´m-bva - b - p-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv A-´∏ - mSn-bn-se hn-hn-[ Du-cp-If - n¬ \n-∂p-≈ 40-Hm-fw Ip-´n-Iƒ A-´∏m-Sn ap-≈n-bn-se {Xn-Zn-\ Iym-w]n-se-Øn-bX - v. Ip-´n-If - p-sS A-hI - m-iß - ƒ kw-c£ - n-°s - ∏-SW - s - a-∂pw `-£W - w In-´msX a-\p-jy≥ a-cn-°p-∂X - v ]-cn-jvI - r-X k-aq-lØ - n-\v A-]a - m\-Ic - a - m-sW-∂pw Iym-w]v D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - I-hn H ] - n kptc-jv A-`n-{]m-bs - ∏-´p. F-gp-Øp-Im-c\ - m-b P-bt- Z-hv \-b\ - m¿ ap-Jy {]-`m-jW - w \-SØ - n. Im¿-Øp-ºn c-£m-[n-Im-cn cm-tP-{μ-{]-km-Zv tKm-{Xh¿-Kta-Je - b - n¬ Ip-´n-Iƒ t\-cn-Sp-∂ {]-iv\ - ß - s - f Iymw]n¬ ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-Øn. hn-hn-[ sk-Ivj\ - p-If - n-em-bn kvt\-l, a-t\-jv F≥. Ir-jvW - ≥, t_-_n im-en-\n, i-cX - v _m_p X-®º - m-d, , e-£va - n D-Æn-Ir-jvW - ≥ F-∂n-h¿ Iym-w]n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. Im¿-Øp-ºn A-´∏ - m-Sn ta-Je - sk-{I-´d - n s]m≥-aW - n A[y-£X - h-ln-®p.

Ie-IvS-tdäv [ÀW

]m-e-°m-Sv: Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v hn-hn-[ {]-Ir-Xn kw-c-£-W kw-L-S-\-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ I-eIvStd-‰n¬ \-S-∂ [¿-W X-®mw-Ip-∂v kp-tc{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. ]n F-kv ]-Wn-°¿, A-tim-I≥ s\-∑m-d, B-dp-ap-J≥ ]-Øn-®n-d, Ip-©p-Æn ]n-cm-bn-cn, hn-ftbm-Sn th-Wp-tKm-]m¬ kw-km-cn-®p.-

{]-Xn-tj-[n¨p

]m-e-°m-Sv: ]m-N-I hm-X-I hn-e h¿-[-\-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.-Un.-]n.-sF. -N-S-\mw-Ip-dn-»n {_m-©v I-Ωn-‰n {]-I-S-\w\-S-Øn. F C-kv-am-bn¬, Fw cm-tP-jv, sI \-hm-kv t\-XrXzw-\¬-In. {]-Xn-tj-[ k-tΩ-f-\w F-kv.-Un.-]n.-sF.-Pn-√msk-{I-´-dn A-∫m-kv ta-∏-d-ºv D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp.

\o-Xn- hn-X-c-WtI-{µ-¯n-se- {I-a-t¡-Sv-; ko-\n-bÀ- am-t\-P-sc k-kv-s]³Uv sN-bv-Xp ]m-e-°m-Sv-:- I-¨-kyq-a¿-s^Un-s‚- \q-d-Wn-bn¬- {]-h¿-Øn°p-∂- \o-Xn-hn-X-c-W-tI-{μØn¬-\n-∂v- I-S-Øp-I-bm-bn-cp∂- ]-cn-∏v- ]n-Sn-Iq-Sn-b- kw-`-hØn¬- ko-\n-b¿- am-t\-P-sc kkv-s]≥Uv- sN-bv-Xp.- kw-`-hsØ-°p-dn-®v- do-Py\¬- am-t\P¿- \¬-In-b dn-t]m¿-´n-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv- sI sP jmPp-hn-s\ k-kv-s]≥Uv- -sN-bv-XXv.I-gn-™- Zn-h-kw- cm-{Xn-bmWv- C-hn-sS-\n-∂v- ]m-°n-MvtI-{μ-Øn-te-°p- km-[-\-ßfp-am-bn- t]m-hp-Ip-bm-bn-cp-∂tem-dn-sb Po-h-\-°m¿- ]n-¥pS¿-∂p- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.- I-W-

°n¬-s∏-Sm-Ø- 55 Nm-°v- ]-cn-∏v_n-√n-√m-sX- sIm-≠p-t]m-hp-∂Xv- {i-≤-bn¬-s∏-´-tXm-sS-bm-WvPo-h-\-°m¿- ss_-°n¬- ]n-¥pS¿-∂-Xv-.h-en-b-ßm-Sn-bn-se- H-cp- kzIm-cy-ÿm-]-\-Øn¬- 20 Nm-°v]-cn-∏v- C-d-°n-b-Xv- {i-≤-bn¬s∏-´-t∏mƒ- A-Xv- ho-≠pw- hm-l\-Øn¬- I-b-‰m-≥ B-h-iy-s∏Sp-I-bpw- t]m-en-kn-s\- hn-h-c-adn-bn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p.- Su-¨t\m¿-Øv -t]m-en-sk-Øn- hm-l\-sØ-bpw- ss{U-h-sd-bpw- Ikv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp.- C-Xn-\p-apºv- a-s‰m-cp- I-S-bn¬- 35 Nm-°v- Cd-°n-b-Xm-bn- ss{U-h¿- t]m-enkn-\v- sam-gn- \¬-Inbncp∂p-.- hm-

l-\w- ku-Øv- t]m-enkn-\vssI-am-dn.- Xp-S¿-∂m-Wv- sh-≈nbm-gv-N C-Xp-kw-_-‘n-®v- At\z-jn-°m≥- I¨-kyq-a¿-s^Uv- Fw.-Un-. \n¿-tZ-iw- \¬-In-bXv.\o-Xn- kv-t‰m-dn¬- C-Ø-cØn¬- k-_v-kn-Un- km-[-\߃- I-cn-©¥ - b - n¬- hn¬-°p-I]-Xn-hm-sW-∂p- ]-db - p-∂p.- {Inkv-a- n-\p k-_v-kn-Un-bn-\Øn¬- sIm-≠p-h-∂- ]-cn-∏m-Wvkz-Im-cy-hy-‡n-Iƒ-°p a-dn-®phn¬-°p-∂-Xv.- hn-]-Wn-bn¬- 70 cq-]- hn-eb - p-≈- ]-cn-∏v- I-¨k - yqa-¿-s^-Un-s‚- \o-Xn- kv-t‰m-dn¬\n-∂v- 45cq-]b - v° - m-Wv- \¬-Ip-∂Xv.- _m-°n-h-cp-∂- km-[-\-߃-

G-sX-¶n-epw- k-l-I-c-W-ÿm]-\-߃-°p- hn-‰-Xm-bn- _n-√p≠m-°n- ]-Ww- A-S-®-Xm-bn- ImWn-°pw.I-gn-™- Zn-hk - w- ]n-Sn- I - q-Sn-b55 Nm-°n¬- 2,-750 In-tem- ]-cn-∏mWp-≠m-bn-cp-∂-Xv.- C-hn-sS- kvt‰m-s°-Sp-°p-tºmƒ- Ip-d-hp-hcp-∂- km-[\ - ß - f - p-sS- hn-e- Xm¬°m-en-I- Po-h\ - ° - m¿-Xs - ∂- kz¥w- ssI-bn¬-\n-∂v- F-Sp-Øv- AS-bv-°p-I-bm-Wv- ]-Xn-hv.- G-Xm\pw- Nn-e¿- \-S-Øp-∂- X-´n-∏n-\v_-en-bm-Sm-hp-∂-Xv- Po-h-\-°m¿H-∂-S-¶-am-Wv.- kw-`-h-sØ- XpS¿-∂v- I-gn-™- c-≠ph¿-j-sØC-S-]m-Sv- ]-cn-tim-[n-°m-≥ A[n-Ir-X¿- X-øm-dmhp-Ib - m-Wv.-

I-kv-Xq-cn-cw-K³: ]-cn-tim-[-\m-k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

lm¸n ^manen t{]m{Kmw hn-f-bq¿: Ip-Spw-_ _-‘-ß-fnep-≠m-hp-∂ A-kz-ÿ-X-I-fpsS Im-c-W-߃ Xp-d-∂v Im-Wn®v tUm-Œ¿ kn F-®v A-jv-d-^v A-h-X-cn-∏n-® lm-∏n ^m-an-en t{]m-{Kmw {i-t≤-b-am-bn. kv-{XoI-f-S-°w B-bn-c-Øn-e-[n-Iw t]¿ ]-s¶-Sp-Ø Ip-Spw-_ t_m[-h¬-°-c-W k-Z-kv kw-L-Sn∏n-®-Xv hn-f-bq¿ Z-b Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãm-Wv. Kp-cp-X-c tcm-Kw _m-[n-®v a-cW-s∏-´ sX-ßn¬ \-hm-kn-s‚ (]n.Sn.Fw.kv-Iqƒ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn) \n¿-[-\ Ip-Spw-_Øn-\v Z-b {S-Ãv 50,000 cq-]-bp-sS k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂v t{]m{Kmw I¨-ho-\¿ d-jo-Zv hn-fbq¿ ]-d-™p. {S-Ãn-s‚ Po-h-Im-cp-Wy {]h¿-Ø-\-߃-°v F-√m ]n-¥pW-bpw \¬-Ip-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF,hn-f-bq¿ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v _o-cm≥ cmPn, Z-b {S-Ãv {]-kn-U‚ v A–pƒ A-ko-kv, t]m-]p-e¿ {^≠v G-cn-bm -sk-{I-´-dn j-d-^p±o≥, F-kv ]n ssk-X-e-hn, Aen A≥-h-cn, A-–p¬ e-Øo-^v kw-km-cn-®p.

3

Izm-dn ]-cn-tim-[-\-bv-¡n-sS k-a-c-k-an-Xn {]-hÀ-¯-I-cpw sXm-gn-em-fn-I-fpw G-äp-ap-«n

h-\kw-c-£-W ^-−v : hn-Pn-e³-kv A-t\z-jn-¡-Ww-þ FÀ-¯v hm-¨v

]m-e° - m-Sv: h-\k - w-c£ - W - Ø - n\m-bn k¿-°m¿ A-\p-hZ- n-°p-∂ ^-≠v, kn-hn¬, tkm-fm¿ th-en, A-‰I - p-‰∏ - W - n, tdm-Uv, P-ek - w-`c-Wn F-∂n-hb - p-sS a-dh - n¬ \S°p∂ AgnaXn Is≠-Ø-Wsa∂v F¿-Øvh - m-®v. I-gn-™ Ipsd h¿-j-ß-fm-bn \-S-°p-∂ tIm-Sn-If - p-sS {I-at- °-Sv kw-_‘n-®p hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jWw \-S-ØWsa∂p ]-cn-ÿnXn kw-LS- \ - b - m-b F¿-Øvh - m-®v tbm-Kw k¿-°m-cn-t\m-Sv A-hi - ys∏-´p. 2006˛2013 h-sc-bp-≈ Hm]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se ]-I¿-®hym-[n aps∂mcp-° {]-h¿-Ø- ^nkv \-ho-I-c-Ww, ^¿-Wo-®¿ \-߃ sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s‚ hm-߬, B-c-Wy-`-h-\n-se `m-K-am-bn hn-hn-[ h-Ip-∏v ta-[m- Im¿ t]m¿-®p-I-fp-sS \n¿-amhn-I-fp-sS B-tem-N-\ tbm-Kw Ww, ]m-e-°m-Sv t^m-d-kv-‰v UnC-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v I-e-Iv-S- hn-j≥ ]p-Xp-°n \n¿-am-Ww, XmWm-hv Izm¿-t´-gv-kv a-Xn¬ s]dp-sS tN-w_-dn¬ tN-cpw.

HmÀ-^-t\-Pv Iu¬-ke-dm-hmw

ap-X-e-a-S: Izm-dn hn-cp-≤ k-a-ck-an-Xn Aw-K-sØ a¿-±n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v k-a-c-k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-S-Øn. Np≈-n-bm¿-ta-Sn¬ \n-∂p Xp-S-ßnb {]-I-S-\w Im-{º-Øv N-≈bn¬ A-hm-k-\n-®p. {]-Xn-tj-[ [¿-W-bn¬ hn-ftbm-Sn th-Wp-tKm-]m¬, hn-ftbm-Sn in-h≥-Ip-´n, Fkv.Un.]n.sF. s\-∑m-d \n-tbmP-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v k°o¿ lpkbv≥, B-Zn-hm-kn kw-c-£-W k-an-Xn am-cn-b-∏≥ \o-Xn-∏m-d, B-{i-bw A-timI≥ s\-∑m-d, cm-P≥, kp-a≥ kw-km-cn-®p. Izm-dn D-S-a-bn¬ \n-∂p ]-Ww hm-ßn cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ A-Wn-I-sf k-a-ck-an-Xn {]-h¿-Ø-I-sc A-Sns®m-Xp-°m≥ {i-an-°p-∂-Xm-bn A-`n-{]m-b-s∏-´p.

kozhikode/PKD

hn-f-bq-¿ Zb Nmcn‰_nƒ skmssk‰n kwL-Sn-∏n® lm-∏n ^m-an-en t{]m-{Km-an¬ tUm. kn F-®v A-jv-d-^v ¢m-sk-Sp-°p-∂p

dm-hp-¯À shÂ-s^-bÀ skm-ssk-än hmÀ-UpIÄ D-−m-¡p-¶p ]m-e-°m-Sv: dm-hp-Ø¿ s^¬s^-b¿ skm-ssk-‰n ]m-e-°mSv \-K-c-k-`-bn-se ap-gp-h≥ hm¿Up-I-fn-epw I-Ωn-‰n-Iƒ cq-]o-Icn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m {]kn-U‚ v C A-l-Ω-Zv I-_o¿ A[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn F A–p¬ P-∫m¿, ^m-dq-Jv lm-Pn, ap-l-Ω-Zv sj-co-^v, sI kn ap-lΩ-Z-en, I-am¬, Im-Pm-∏, F jm-

‘n-®v Nn-‰q-cn¬ \-S-Øn-b hnZym-`ym-k sk-an-\m¿ kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI amXyp D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. sI l-cn-{]-Im-iv A-[y-£-X h-ln®p. A-Uz. sI sI k-a-Zv, kn Zn\-I-c≥, \n-[n≥ I-Wn-t®-cn, Fw F≥ hn-t\m-Zv, sI kn ANn-‰q¿: F.-sI.-F-kv.-Sn.-bp. kw- tim-I≥, k-Xo-jv tam≥ kwkv-Ym-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_- km-cn-®p.lp¬-l-ao-Zv, C F d-km-Jv, Iam¬ bq-k-^v, l-k-\m-Pn, kØm¿ kw-km-cn-®p.hm¿-Uv I-Ωn-‰n-tbm-Kw Rmb-dm-gv-N aq-∂p a-Wn-°v ta-´p-∏mf-bw kv-{So-‰n-se in-£-Iv k-Z\n¬-tN-cpw.

hnZym-`ymk sk-an-\mÀ

sIm-√-t¶m-Sv: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ I-Ωn-‰n ip-]m¿-i sN-bv-X {]-Imc-ap-≈ kw-ÿm-\-sØ ]-cnÿn-Xn tem-e hn-t√-Pp-I-fn¬, P-\m-[n-hm-k ta-J-e-Iƒ, Irjn ÿ-e-߃, tXm-´-߃ F∂n-h tc-J-s∏-Sp-Øp-I, ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-iw F-∂ ]cn-K-W-\-bn¬ kw-c-£n-°-s∏tS-≠ h-\-{]-tZ-iw, Im-hp-Iƒ, sam-´-°p-∂p-Iƒ, ]m-d-s°-´pIƒ, ]p¬-ta-Sp-Iƒ F-∂n-h-Ifpw a-‰v {]-tZ-i-ß-fpw t\-cn-´v ]cn-tim-[n-®v am-\-Z-fi-߃ {]Im-cw ]-cn-ÿn-Xn tem-e {]-tZi-ß-fm-°n \n-e-\n¿-tØ-≠-h I-s≠-Øn \n¿-Æ-bn-®pw, A√m-Ø-h H-gn-hm-°n-bpw dn-t∏m¿´v sN-øp-∂-Xn-\m-bn ]-©m-bØp-X-e ]-cn-tim-[-\m-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®v kmaq-lnI kw-L-S-\-Iƒ-°v A-`n{]m-b-tam \n¿-tZ-i-tam k-a¿-∏n°m-\p-s≠-¶n¬ A-Xv P-\p-h-cn G-gn-\-Iw ap-X-e-a-S ]-©m-bØn¬ tc-Jm-aq-ew lm-P-cm-t°≠-Xm-sW-∂v sk-{I-´-dn A-dnbn-®p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-01-04  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-01-04

Thejas Epaper palakkad Edition 2014-01-04  

Thejas Epaper palakkad edition. 2014-01-04