Page 1

2 Kp-cp-hm-bqÀ t£{X hnfs¡gp-¶-Ån¸v kochi/Tp

9 Un-kw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

Kp-cp-hm-bq¿: N-cn-{X -{]-kn-≤am-b Kp-cp-hm-bq¿ G-Im-Z-in-bpsS -`m-K-am-bp-≈ hn-f-s°-gp-∂≈n-∏n¬ \m-sf-ap-X¬ {io Kp-cphm-bq-c-∏≥ kz¿-W-t°m-e-Ønse-gp-s∂-≈p-w. kz¿-Wt-- °m-ew h¿-jØn¬ G-Im-Z-in D-¬k-hw, Ajv-S-an-tcm-ln-Wn F-∂o BtLm-j-ß-tfm-Sv A-\p-_-‘n®p-≈ Zn-h-k-ß-fn¬ am-{X-ta ]p-d-sØ-Sp-°q. sh-≈n-bm-gv-®-bm-Wv {]-kn≤-am-b Kp-cp-hm-bq¿ G-Im-Z-in. G-Im-Z-in \m-fp-I-fn¬ \m-ev Znh-k-hpw D-¬k-h-tØm-S-\p-_‘n-®v 6mw hn-f-°v Zn-\-Øn¬ 3-aWn-°v \-S-°p-∂ Im-gv-®- io-then- ap-X-¬ B-dm-´p-h-sc-bpw {io- `m-c-Xo-b Z-en-Xv tIm¨-{K-kv ]m-e-°m-Sv \n-tbm-P-Ia-fi-ew I¨-h≥-j≥ Un.kn.kn. Ir-jv-W-s‚ ]n-d-∂mƒ Zn-\-am- {]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p b A-jv-S-an-tcm-ln-Wn-°pw am{X-am-Wv `-K-hm≥ kz¿-W-t°me-Øn-em-sW-gp-s∂-≈p-I. D¬k-h-\m-fp-I-fn-se ]-≈n-th-´bv-°pw B-dm-´n-\pw `-K-hm≥ ]pd- t Ø- v - s °- g p- s ∂- ≈ p- ∂ - X pw Cu kz¿-W-t°m-e-Øn¬ Xs∂. 35 -C-©v ho-Xn-bpw A-ºØn-tb-g-c C-©v D-b-c-hp-ap-≈ kz¿-W-t°m-e-Øn-em-Wv \msf-ap-X¬ {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏s‚ F-gp-∂-≈-Øv.

"jm-¸pw-]-Sn tdm-Uv ]-Wn ]qÀ-¯o-I-cn-¡Ww' am-f: A-∂-a-\-S {Km-a-∏-©m-bØv 17mw hm¿-Un-se jm-∏pw-]Sn tdm-Un-s‚ \n¿-am-Ww D-S≥ ]q¿-Øo-I-cn-°-W-sa-∂v ta-eºq¿ l-cn-X tk-\ ]p-cp-j kzbw k-lm-b kw-Lw A-[n-IrX-tcm-Sm-h-iy-s∏-´p. tdm-Un-\m-bn Fw.F¬.F. ^- ≠ n¬\n- ∂ p 15 e- £ w cq- ] A- \ p- h - Z n- ® v am- k - ß ƒ ]n- ∂ n´n- ´ pw tdm- U v ]- W n- b m- \ m- b n bm-sXm-cp \o-°-hp-ap-≠m-bn-´n√. tbm- K - Ø n¬ {]- k n- U ‚ v sI sI cm-Pp A-[y-£-X h-ln®p. sk-{I-´-dn F hn {]-tam-Zv, F hn N- { μ≥, sI sP dn- t Pm F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

DuÀ-Pn-X ]p-I-bn-ehn-cp-² {]-hÀ-¯-\-§Ä Xp-S-§n ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se ]p-I-bne hn-cp-≤{]-h¿-Ø-\-߃°v XpS-°-am-bn. \n-b-a-]-c-a-√m-Ø ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-ƒ hn¬-∏\ \-S-Øp-h¿-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m≈psa∂v Pn-√m- I-e-Œ¿ sI cma-N-{μ≥ Adn-bn-®p. h≥-Xp-I ]n-g-bn-SpI, ]-c-ky-߃ \n-b{¥n-°pI, ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂ ]pI-bn-e D¬-∏-∂-߃ \-in-∏n°pI Iq-SmsX tIm-´v-]m B-Œv A-\p-k-cn-®m-bn-cn-°pw \nba\-S-]-Sn-Iƒ. P-\p-h-cn-tbm-sS ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se kv-Iq-fp-I-ƒ ap-gp-

h≥ ]p-I-bn-ec-ln-X-am-°pw. ]cn- k - c ip- N o- I - c - W - Ø n- \ pw sIm-Xp-Iv \n¿-am¿-÷-\-Øn\pw ^-e-{]-Z-am-b \-S-]-Sn-I-sfSp-°pw. am-en-\y-߃ h-en-s®dn-bp-∂-h¿-s°-Xn-tc-bpw \-S-]Sn-bp-≠m-hpw. em-_p-I-fp-sS KpW-\n-e-hm-cw, _-tbm-sa-Un°¬ thkv-‰v \n¿-am¿-P-\w, D-]I-c-W-ß-fp-sS A-Wp-\m-i-\w F-∂n-h-bp-sS ]-cn-tim-[-\-bpw hn-e-bn-cp-Ø-epw \-S-Øpw. hn-h-cw \¬-Ip-∂-h-cp-sS t]-cv hn-h-c-߃ c-l-ky-am-bn kq-£n-°pw. hn-h-c-߃ \¬tI-≠-Xv 2505264, 2505847,

9539254036 F-∂o \-º-dp-I-fnem-sW-∂pw I-e-Œ¿ ]-d-™p. Rm-b-dm-gv-N ]m-e-°m-Sv \-Kc-Øn-se I-S-I-fn¬ B-tcm-Kyhn-`m-Kw ]-cn-tim-[-\-bm-cw-`n®p. \n-tcm-[n-X ]p-I-bn-e-bp¬∏-∂-߃ tX-Sn-bm-bn-cp-∂p ]cn-tim-[-\. \n-b-a-ew-L-\w Is≠-Øn-bm¬ I¿-i-\-\-S-]-Sn°m-Wv \n¿-tZ-iw. ]-cn-tim-[-\ h-cpw-Zn-\-ß-fn-epw Xp-S-cp-sa-∂v B-tcm-Ky-hn-`m-Kw A-dn-bn-®p. Pn-√-bn-se C-X-c \-K-c-k-` ˛ ]©m-b-Øp-I-fn-epw h-cpw-Zn-hk-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ Xp-Scpw.

Pn-Ã-bn c-−n-S-§-fn I-©m-hp-th-«; c-−pt]À A-d-ÌnÂ

750 {Kmw I-©m-hv ]n-Sn-s¨-Sp-¯p sN-ss¼Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ c-≠n-S-ßkw-Ko-tXm-Âk-hw fn¬ \n-∂m-bn ap-°m¬ In-tem I-©m-hv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. c-≠p C-¶pap-XÂ A-d-Ãn¬. Xr-iq-¿ \-K-cB-Im-i-hm-Wn-bn-epw t]¿ Øn¬\n-∂pw C-cn-ßm-e-°p-SKp-cp-hm-bq¿: sN-ssº-kwKo-tXm-’-hw C-∂v ap-X¬ B-Im-i-hm-Wn X¬-k-abw kw-t{]-j-Ww sN-øpw. cm-hn-se 9.30\v B-Imi-hm-Wn t{K-Uv B¿-´n-Ãv tk-Xp-am-[-h-s‚ \m-Z-kz-c I-t®-cn tbm-sS-bm-Wv BIm-i-hm-Wn {]-t£-]-Ww B-cw-`n-°p-I. Xp-S¿-∂v F F≥ k-Xn, ]n sI ti-jm {Zo-iz-c≥, kp-`-{Zm X-ºpcm≥, Pn {in-hn-Zy, c-a-cm-ah¿-Ω, Pn `-hy-e-£v-an, sI a-Rv-Pp-j, Xr-°-cn-bq¿ cmP-e-£v-an, ]p¿-Æ {]-·-dmhp, kp-∫-e-£v-an Ir-jv-Waq¿-Øn, C F≥ k-Pn-Xv, F≥ an-\n, F≥ sP \-μn\n, F F-kv. Ir-jv-W-ap¿Øn F-∂n-h-cpw cm-{Xn 7 apX¬ A-cq¿ ]n sI a-t\ml-c≥, sIm-√w Pn F-kv _m-e-ap-c-fn, ]n A-cp-‘Xn, ap-J-Ø-e in-h-Pn, F∂n-h-cpw I-t®-cn-b-h-X-cn∏n-°pw. k-am-]-\ Zn-h-kw apX¬ cm-hn-se H-º-X-c apX¬ ]-I¬ ]-{¥-≠-c-h-tcbpw cm-{Xn G-g-c-ap-X¬ F´-c-h-sc-bp-am-Wv B-Im-ihm-Wn XZv-k-a-b-kw-t{]j-Ww \-S-Øp-I.

bn¬ \n-∂p-am-Wv I-©m-hv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xv. \-K-c-Øn¬ _m-dp-Iƒ tI{μo-I-cn-®v I-©m-hv hn-‰ C-Sp-°n kz-tZ-in s]m-´≥ ]-d-ºn¬ ho´n¬ X-¶-∏≥(60), C-cn-ßm-e°p-S ss{I-kv-‰v- tIm-f-Pv- ]-cn-kc-Øv- hn¬-∏-\-°m-bn sIm-≠ph-∂ 250 {Kmw I-©m-hp-am-bn s]-cp-ºm-hq¿ ap-Sn-°y¬ ]-≈n°-h-e \-S-∏-d-ºn¬ ^m-kn¬(19) F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. Xr-iq¿ F-Iv-ssk-kv I-Ωo-

A-d-Ãn-em-b X-¶-∏≥, ^m-kn¬ j-W¿ F sI \m-cm-b-W≥-Ip´n-°v e-`n-® c-l-kyhn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv F≥t^m-gv-kv-sa‚ v B‚n \m¿-t°m´n-°v kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv C≥kv-s]-Œ¿ F Sn tPm-Wn-bm-Wv Xr-iq-cn¬ X-¶-∏-s\ ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. C-bm-fn¬\n-∂v A-c In-

\n-äm-P-em-än³ I-¼-\n-¡v ¢o³ kÀ-«n-^n-¡-äv: FÂ.Un.F-^v. tbm-Kw _-ln-jv-I-cn-¨p Nm-e-°p-Sn: Im-Xn-°p-Sw \n-‰m-Pem-‰n≥ I-º-\n-°v ¢o≥ k¿-´n^n-°-‰v \¬-In-b \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Im-Sp-Ip-‰n ]-©mb-Øv `-c-W k-an-Xn tbm-K-w F¬.-Un.-F-^v. Aw-K-߃ _ln-jv-I-cn-®p. F≥.-Pn.-sF.-F¬. I-º-\nbp-sS ss]-∏v X-I¿-∂v am-en-\yw am-k-ß-fm-bn ]m-S-ti-J-c-Øv A-Sn-™pIq-Sp-I-bpw Ip-Sn-sh≈ t{im-X- p-Iƒ a-en-\-am-hp-

I-bpw sN-bv-Xn-´pw ssl-t°m-SXn-bn¬ I-º-\n bm-sXm-cp am-en\y-ß-fpw ]p-d-tØ-°v hn-Sp-∂ns√-∂ ¢o≥ k¿-´n-^n-°-‰v \¬In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv _ln-jv-I-c-Ww \-S-Øn-b-Xv.F¬.-Un.-F-^v. -A-h-X-cn-∏n® A-Sn-b-¥c {]-ta-b-Øn-\v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-h-X-cWm-\p-a-Xn \n-tj-[n-®-tXm-sS kn -Un -t]mƒ-k¨,- Sn -sI -_m_p, -_o-\ c-ho-{μ≥,-hn-em-kn-

bm-{XmZp-cn-Xw: {]-ta-bw ]m-km-¡n IÀ-j-I-sc am-f: am-f-˛-s]m-ø-˛-sIm-Sp-ß- ∂n-√. t{Zm-ln-¨m √q¿ dq-´n¬ ssh-Ip-t∂-cw 7.30 C-Xp Im-c-Ww ]-©m-b-Øn\v ti-jw s]m-Xp-bm-{Xm ku-I- se km-[m-c-W-°m-cm-b P-\-ßh³ {]-Xym-Lm-Xw: cyw H-cp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v fp-sS cm-{Xn- bm-{Xm-t¢-iw ]-cnø {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c-W- l-cn-°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S]n kn tPmÀ-Pv s]mk-an-Xn tbm-Kw {]-ta-bw ]m-km- ]-Sn-Iƒ A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cntIm-gn-t°m-Sv: I¿-j-I-sc t{Zmln-°p-∂ \-S] - S- n-If - p-am-bn k¿°m-cp-Iƒ ap-tºm-´p t]m-bm¬ D≠m-hp-∂ {]-Xym-Lm-Xw h-epXm-bn-cn-°p-sa-∂p No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. tI-c-f I¿-j-I bq--\n-b≥ (Fw-) Pn-√m t\-Xr-tb-m-Kw D-Z- vLm-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¿-jI - P-\X - s - b tZm-jI-ca - m-bn _m-[n-°p-∂ I-kvX - q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°m≥ tI-cf - tIm¨-{K-kv (- F-w)A-\ph-Zn-°n-√. tI-kn¬ Dƒ-s∏-´n-´p≈ \n-c-]-cm-[n-I-sf H-gn-hm-°p∂ Im-cyw ap-Jy-a{- ¥n-bp-am-bn N¿-® sN-øpw. Pn-√m {]-kn--U‚ v tPm¨k¨ Ip-f-Øn-¶¬ A-[y-£-X h-ln-®p. tI-c-f tIm¨-{Kkv(Fw) Pn-√m {]-kn-U‚ v tPm¨ ]q-X° - p-gn, Sn Fw tPm-k^v, t_-_n I-dp-Ia - m-en¬, F≥ hn _m-_p-cm-Pv, sI sI \m-cm-bW≥, t_-_n Im-∏p-Im-´n¬, tPmk-^v sh-´p-It- √-¬, a-Øm-bn ]qX-°p-gn, tdm-bn, tPm-kv, dp-Jn-b _o-hn, tPm-k^ - v kw-km-cn-®p.

tem I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´p-≠v. a-Æp-Øn-bn¬ I-gn-™ Zn-h-kw 30 In-tem I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn-bXn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bn F-Iv-sskkv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv \-SØn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]n-Sns®-Sp-Ø I-©m-hv ho-cyw Iq-Snb \o-e-®-S-b≥ hn-`m-K-Øn¬ s]-´-Xm-sW-∂v F-Iv-ssk-kv DtZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®p. H-cp s]m-Xn-°v A-™q-dv cq]-bm-Wv C-bm-ƒ Cu-Sm-°n-bn-cp∂-Xv. I-´n-e-]q-Δw, tN-e-°-c, ]m-e-°p-gn F-∂o {]-tZ-i-ß-fnse _m-dp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®mWv C-bƒ I-©m-hv hn¬-∏-\ \S-Øn-bn-cp-∂-Xv. I-gn-™ H-cp am-k-Øn-\p-

°n. cm-hn-se ap-X¬ _- p-I-ƒ k¿-ho-kp-Iƒ \-S-Øp-∂p-s≠¶n-epw ssh-Io´v H-scm-‰ _-kv t]m-epw k¿-ho-kp-Iƒ \-S-Øp-

°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv hm¿-Uw-Kw kn sI {]-Zo-]v A-h-Xcn-∏n-® {]-ta-bw I-Ωn-‰n sF-II-Wv-tTy-\ ]m-km-°n- A-[n-IrX¿-°v k-a¿-∏n-®-Xv.

≈n¬ F-Iv-ssk-kv kv-s]jy¬ kv-Izm-Uv 65 e-£w cq-]bp-sS a-b-°p-a-cp-∂v I-©m-hv th-´-bm-Wv \-S-Øn-b-Xv. A-kn. F-Iv-ssk-kv C≥-kvs]-Œ¿ Sn Fw _m-\¿-Pn, {]nh‚o-hv Hm-^nk¿-am-cm-b ]n sI hn-P-b≥, F _n {]-km-Zv, knhn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿-amcm-b ]n _n kn-tPm-tam≥, F apPo-_v d-“m≥, hn Fw P-∫m¿, ]n B¿ kp-tc-{μ≥, sI sI h¬k≥, F≥ Pn kp-\n¬ Ipam¿, ]n ]n jm-Pp Un ^¬-KpW≥ Xp-S-ßn-b D-tZym-K-ÿ-cmWv sd-bv-Un-\v t\-Xr-Xzw \¬-Inb-Xv. I-©m-hv- C-cn-ßm-e-°p-S td©v- F-Iv-ssk-kv- C≥-kv-s]-Œ¿

U¬-ln-bn-se Xnc-s™-Sp∏v hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-®v Xr-iq¿ \-K-c-Øn¬ Bw B-Zv-an {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

Ip-Sn-sh-Å ip-Nn-Xzw: ]-cn-io-e-\w am-f: Ip-Sn-sh-≈ ip-Nn-Xz {Km-ak-`mw-K-ß-fp-sS am-f ]-©m-bØv-X-e ]-cn-io-e-\w ]n sI ]-cta-iz-c≥ lm-fn¬ \-S-∂p. In-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßv {Km-a-∏-©m-b-Øv

Nm-h-°m-Sv: Xn-cp-h-{X sX-°-cI-Øv ap-l-Ω-Zv lm-Pn A-\p-kv-a\n i-in,- {]n≥-kn {^m ≥-ko-kv,- c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v Jp¿Fw -B¿ -c-ho-{μ ≥ F-∂n-h¿ B≥ ]m-cm-b-W a¬-k-cw kwtbm-Kw _-ln-jv-I-cn-®p. L-Sn-∏n-®p. sam-bv-Xo≥-Ip-´n apkv-en-bm¿ F-S-∏mƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-_v-Zp¬ d-jo-Zv _mtIm-gn-t°m-Sv: Hm¿-a-I-fp-sS Ip- J-hn A-[y-£-X h-ln-®p. Sn S-am-‰-Øn-\v- I-S-∏p-d-sØ K-h.- Fw bq-k-^v, A-_v-Zp¬ d-lvkv-I - qƒ Hm-^v \-gv-kn-Mv H-cp-ßn. am≥ ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p. \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn-se ]q¿-hhna¬-k-c-Øn¬ Xn-cp-h-{X Zym¿-Yn-I-fpw ]-Sn-bn-d-ßn-b A- Fw.bp.Fw. a-Z-vd-k hn-Zym¿-Yn [ym-]-I-cpw \m-sf kv-Iq-fn¬ H- kn F-®v A-_v-Zp¬ lm-Zn hn-P- Xn-cp-h-{X sX-°-c-I-Øv ap-l-Ω-Zv lm-Pn A-\p-kv-a-c-W-tØm-S-\p-_‘n-®v \-S-∂ Jp¿-B≥ Øp-tN-cp-w. ]m-cm-b-W a¬-k-cw sam-bv-Xo≥-Ip-´n ap-kv-eym¿ F-S-∏mƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p bn-bm-bn.

hnZymÀYnkwKaw

]-Xn-s\m-¶p-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨bmÄ A-d-Ìn sP.kn.sF. `mc-hm-ln-IÄ C-cn-ßm-e-°p-S: ap-Øp-am-e-hmßn-X-cm-sa-∂p- ]-d-™v- ho-´n¬ B-cp-an-√m-Ø-k-a-b-Øv- ]-Xns\m-∂p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-® a[y-h-b-kv-I≥ A-d-Ãn¬. C-Sp°n a-®n-πm-hv- kz-tZ-in Xp-d-h°¬ G-en-bm-kn-(45)s\-bm-Wv C-cn-ßm-e-°p-S t]m-en-kv- A-dkv‰ - v- sN-bvX - X - v. C-cn-ßm-e-°p-S-bn¬ Iq-en-∏Wn sN-bvX - p-h∂ - G-en-bm-kn-\v-

]o-U-\-Øn-\nc-bm-b Ip-´n-bpsS A-Ω-bp-ambn A-hn-ln-X_-‘w D-≠mbn- c p- ∂ p.\- h w_-dn-em-Wv- _m-en-I ]o-U\ - Ø - nc-bm-b-Xv-. a-Zy-]n-®v- ho-´n¬ h-g°p-≠m-bX - n-s\-Xp-S¿-∂m-Wv- ]oU-\I - Y - I - ƒ Np-cp-fg - n-™X - v.- XpS¿-∂v- _m-en-I-bp-sS am-Xm-hv-

\¬-In-b- ]-cm-Xn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn-¬ t]m-en-kv- A-d-Ãv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-bvX - X - n¬ \n-∂v- C-S°n-sS _m-en-I-sb ]o-Un-∏n-®ncp-∂X - m-bn sX-fn-™p. F-kv.- sF. Sn Pn Zn-eo-]v,- knhn¬ t]m-en-kv- Hm-^n-k¿-am-cmb tPm-k^ - v,- A-]¿-W F-∂n-hc-S-ßp-∂-kw-L-am-Wv- C-bm-sf A-dà - v- sN-bvX - X - v.-

am-f: sP.kn.sF. am-f-bp-sS 2014 h¿-j-sØ ]p-Xn-b `m-c-hmln-I-fp-sS ÿm-\m-tcm-l-Whpw {]-Xn-`-I-sf B-Z-cn-°¬ NS-ßpw \-S-∂p. am-f hym-]m-c-`-h\n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Xn-cp-\-¥]p-cw {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚pw tI-c-f-Iu-ap-Zn te-J-I-\p-am-b sP-bnw-kn-t\-bpw K-k¬ Km-\c-N-bn-Xm-hv {]-Zo-]v A-„-an-®n-d-

kzÀ-Wm-`-c-W-w I-hÀ-¶ th-e-¡m-cn A-d-ÌnÂ

]-´n-°m-Sv kv-t\-lm-e-bw t_m-bv-kv tlmw 35ma-Xv hm¿-jnIm-tLm-j-߃ a{¥n sI kn tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sImS-I-c ]q\n-em¿°mhv t£-t{Xm¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-ambn \S∂ Im-hSn

]m-e-°m-Sv: \n¿-am-Ww ]p-tcmK-an-°p-∂ ]m-e-°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn-s‚ A-°m-Z-an-Iv tªm-°v ]-Wn B-dp-am-k-Øn\-Iw ]q¿-Øn-bm-hp-sa-∂v ]-´nI-Pm-Xn ]n-∂m-° k-ap-Zm-bt£-a h-Ip-∏v a-{¥n F ]n A\n¬-Ip-am¿ ]-d-™p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ÿ-ew k-μ¿-in-®v \n¿-am-W{]-h¿-Ø\-߃ hn-e-bn-cp-Øp-I-bm-bncp-∂p a-{¥n. \n¿-am-W{]-h¿-

Ø-\ ]p-tcm-K-Xn jm-^n ]-dºn¬ Fw.F¬.F. hn-i-Zo-I-cn®p. A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ ¢mkp-Iƒ B-cw-`n-°m-\m-hp-sa∂pw A-[ym-]-I sU-]yq-t´-j\pth-≠n B-dv sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-Iƒ-°v I-Øv \¬-Inbn-´p-s≠-∂pw a-{¥n A-dn-bn®p. a-‰v A-[ym-]-I¿-°v th-≠n Cu B-gv-N X-s∂ A-t]-£ £-Wn-°pw. {]-h¿-Ø-\-hp-am-

am-f-þ-sIm-S-I-c kw-Øm-\]m-X-bp-sS h-i-§-fn a-®n-Sm-¯-Xn {]-Xn-tj-[w ‰v (_n.Fw._n.kn.) co-Xn {]Im-cw ]-Wn-X-Xn-\p ti-jw SmdnMpw A-Xv I-gn-™p-≈ tdmUn-s‚ C-cp-h-i-ß-fpw X-Ωn¬ h-en-b D-b-c-hy-Xym-k-am-Wp≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. C-S tdm-Up-I-fp-sS-bpw hym-

]m-c-ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw ASp-Øp-≈-bn-S-ß-fn¬ t]m-epw tdm-Uv ]-Wn-Xv am-k-߃ ]n∂n-´n-´pw a-Æn-´p-b¿-Øn-bn-´n√. C-Xp Im-c-Ww \n-tXy-\ \nc-h-[n A-]-I-S-ß-fm-Wp-≠m-

{]-kn-U‚ v C-μn-c-in-h-cm-a≥ DZv-Lm-S-\w sN-bvXp. Zn-eo-]v ]-cta-iz-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uz. Pn In-tjm¿, tPm-jn Im™q-Ø-d F-∂n-h¿ ]-s¶-SpØp.

JpÀ-B³ ]m-cm-b-W aÂ-k-cw

H-√q¿: \-S-Ø-d-bn¬ tUm-Iv-S-dpsS ho-´n¬\n-∂v F-´p-]-h≥ Ih¿-∂ tI-kn¬ ho-´p-th-e-°mcn-sb H-√q¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ap-f-bw Xm-fn-°p-≠v kz-tZ-in-\n do-\-sb-bm-Wv H√q¿ F-kv.sF. kp-Pn-Xv Ip-am-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \-S-Ø-d Io¿Øn-\-K-dn¬ tUm. _m-_p-cm-Ps‚ ho-´n¬ A-©p-am-kw ap-ºv ho-´p-th-e-°v F-Øn-b do-\ ]-et∏m-gm-bm-Wv A-e-am-c-bn-epw a‰pw kq-£n-®n-cp-∂ B-`-c-W߃ Ih¿-∂-Xv. C-Xn¬ \m-ep- ]-≈n-ap-°v ˛ tIm-gn-°-S- tdm-Un¬ ss]-∏v s]m-´n ip-≤-P-ew ]-h-t\m-fw B-`-c-W-߃ I- ]m-gm-hp-∂p s≠-Sp-Øp.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv A-¡m-Z-an-Iv t»m-¡v B-dp-am-k-¯n-\-Iw ]qÀ-¯n-bm-¡pw: a-{´n

am-f: sIm-Sp-ß-√q¿-˛-am-f-˛-sImS-I-c kw-ÿm-\ ]m-X-bp-sS Ccp-h-i-ß-fn-epw a-Æn-´v D-b¿Øm-Ø-Xn¬ hym-]-I {]-Xntj-[w. 19.5 In-tem ao-‰¿ Zq-cw h-cp-∂ tdm-Uv _n-‰p-sa≥ sa°m-Uw _n-‰p-sa≥ tIm¨-{Io-

F-kv- hn-t\m-Zv- Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv ^m-kn-en-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]nSn-s®-Sp-Ø I-©m-hv- ss{I-Ãv tIm-f-Pv- ]-cn-k-c-Øv- hn¬-∏bv\-°m-bn sIm-≠ph-∂-Xm-bncp-∂p. F-Iv-ssk-kv- C≥-kv-s]-Œsd Iq-Sm-sX A-kn. F-Iv-sskkv- C≥-kv-s]-Œ¿ B¿ H tKm-]Ip-am¿, km-_p am¿-t°m-kv-, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv- Hm-^nk¿-am-cm-b bp _n A-–pƒ P∫m¿, kn F tPm-jn, sI Pn \μ-Ip-am¿, ^m-_n≥ ]u-tem-kv-, ]n ]n jm-Pp, kn sI a-Wn-Zm-kv, sI F¬-tZm, kn _n tPm-jn, ]n F sP-bv-k¨ F-∂n-h-cpw D≠m-bn-cp-∂p.

hp-∂-Xv. tdm-Un-s‚ h-i-߃ aÆn-´p-b¿-Øn bm-{X-°m-cp-sS Zp-cn-X-hpw A-]-I-S-ß-fpw H-gnhm-°-W-sa-∂v am-f tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw F≥ F A-temjv A-[n-Ir-X-tcm-Sm-h-iy-s∏´p.

bn _-‘-s∏-´v ssh-Zyp-X h-Ip∏p-I-fp-am-bn [m-c-W-bn-seØn. A-°m-Z-an-Iv tªm-°n-s‚ ]q¿- Ø o- I - c - W - t Øm- s Sm- ∏ w B-ip-]-{Xn tªm-°n-s‚ \n¿Ωm-Ww Xp-S-ßm-\m-hp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv kv-s]jy¬ Hm-^n-k¿ F-kv kp-∫ø, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ a-{¥n-tbm-sSm∏-ap-≠m-bn-cp-∂p.

ImÀ I-¯n\-in-¨p

{I-a-k-am-[m-\ \n-e X-IÀ-¯psh¶v

]m-e-°m-Sv: `-c-W ˛ {]-Xn-]-£ am-^n-bI - ƒ tN¿-∂v kw-ÿm-\sØ {I-ak - a - m-[m-\n-e X-I¿-ØXm-bn `m-c-Xo-b-tk-hm-{i-aw kvt\-l kw-Ka - w Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. a™-{] tam-l≥, Hm-t´m _m-_p, {io-\n-hm-k≥, tZ-h≥, t]-ce - n-°fw Ir-jW v- Z- m-kv kw-km-cn-®p.

tb-bpw t^m-Iv -tem¿ A-hm¿Uv tP-Xm-hv c-ta-jv I-cn-¥-e°q-´-tØ-bpw B-Z-cn-®p. ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn sP.kn.F-®v.Pn.F-^v. Fw hn _m-_p {]-kn-U‚pw sP kn PntPm tPm-k-^v sk-{I-´-dn-bpw, sP kn tjm-Pn tU-ho-kv JPm©nbp-am-bm-Wv Np-a-X-e-tb-‰Xv.

Pn-Ãm te-_À Hm-^nk-sd \n-b-an-¡-Ww: sF.F³.-Sn.-bp.-kn. ap-≠q¿: ]m-e-°m-Sv Pn-√m te_¿ Hm-^n-k-dp-sS H-gn-hv \n-IØm≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v sF.-F≥.Sn.bp.kn. a-e-ºp-g doPy\¬ I-Ωn-‰n-tbm-Kw B-h-iys∏-´p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F-kv sI A-\-μ-Ir-jv-W≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. Fw \-S-cm-P≥ A-[y-£-X h-ln®p. F≥ ap-c-fo-[-c≥, F kn kn≤m¿-Y≥, kn-±n-Jv C-c-∏-t»-cn, sI Im-P, sI tKm-]n-\m-Y≥, hn F A-–pƒ d-lv -am≥, sI Pn kp-Ip-am-c≥ kw-km-cn-®p.

a-Zy-hn-ap-à {In-kv-a-kn-\v Xp-S-¡-am-bn am-f: am-f s^tdm-\ C-S-h-Ibn¬ Ip-Spw-_ k-tΩ-f-\ tI-{μk-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-Zy-ap-‡ {In-kv-a-kn-\v Xp-S-°am-bn.

Ip-Spw-_-bq-\n-‰v `m-c-hm-lnI-f-sp-S {]-Xn-⁄, Ip-Spw-_-bq\n-‰p-I-fn¬ t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kp-Iƒ Xp-S-ßn-b ]-cn-]m-SnI-fm-Wv \-S-Øp-∂-Xv.

sIm-Sp-ß-√q¿: F-dn-bm-Sv a-™fn-∏-≈n-°p k-ao-]w ho-´p-ap-‰Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Im¿ IØn-\-in-®p. h-en-b-]-d-ºn¬ j¨-ap-Js‚ am-cp-Xn Im-dm-Wv I-Øn\in-®-Xv. sIm-Sp-ß-√q¿ t]m-en- bq-Øv tIm¨-{K-kv sjm¿-Wq¿ \n-tbm-P-Ia-fi-ew I¨-h≥-j≥ A-Jn-te-¥ym sk-{I-´-dn hn sI {io-I-WvT≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.


9 Un-kw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

{]mtZ-inIw

]cn-]mSn tIm-´-ssa-Xm-\w: F≥.F-

kv.F-kn-s‚-bpw Hm-bn-kv-I-bpsS-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-d∑p-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xns°-Xn-tc Po-h≥ A-h-Im-i-bm{X˛ 9.00  ]m-e-°m-Sv Su¨-lmƒ: tIc-f ]uƒ-{Sn ^m¿-ta-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw˛ 9.00. ]m-e-°m-Sv: I-e-t{Œ-‰v tIm¨^-d≥-kv lmƒ A-¥m-cm-{„ A-gn-a-Xn hn-cp-≤ Zn-\m-N-c-Ww ˛10.30. ]m-e-°m-Sv: Xn-cp-hm-e-Øq¿ c≠v-aq¿-Øn `-K-h-Xn t£-{Xw Hm-´≥ Xp-≈≥ ˛10.30, \m-Z-kz]m-e-°m´v tÃ-‰v _m-¶v Ãm-^v bq-\n-b≥ bm-{X-bb-∏v k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-^. ]n F hm-kp-tZ-h≥ kwkm-cn°p∂p cw ˛ 6.30, ]mT-Iw ˛ G-gv a-Wn.

kozhikode/PKD

3

]«n-I-Pm-Xn L-S-I]-²-Xn-I-fpsS 40tImSn cq-] ]m-gm¡n H‰∏mew: ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-Kß-fp-sS D-∂-a-\-Øn-\mbn ]-´nI-Pm-Xn L-S-I ]-≤-Xn-I-ƒ-°v Pn-√m ]-©mb-Øv A-\p-h-Zn-® Xp-I b-Ym-ka-bw sN-e-h-gn°mØ-Xv aq-ew A-©p-h-¿-jØn-\p-≈n-¬ ]m-gm°n-bXv 40,10,64,048 cq-]. hn-h-c-hIm-i \n-b-a-{]-Im-cw e-`n-® a-dp-]-Sn-bnemWv IW°-p-Iƒ ]pd-Øp-h∂ncn°p∂Xv. D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿbm-Wv C-Xn-\v Im-c-W-sa-∂v P\w B-tcm-]n-°p-∂p. 2008˛09 h-

¿-jw Pn-√m ]-©m-b-Øv ]-´n-IPm-Xn L-S-I-]-≤-Xn-I-ƒ-°m-bn A-\p-h-Zn-®-Xv 12,87,63386 cq-]bm-Wv. B h¿-jw sN-e-h-gn-®-Xv 10,42,22,327 cq-]-bmWv. ]m-gm-bn t]m-bXv 2,45,41,059 cq-]. 2009˛10 h-¿-j-Øn-¬ A-\p-h-Zn-® XpI 16,52,73,059 cq-]-bmWv. sN-e-hgn-®-Xv 11,96,37,416 cq-]bpw ]m-gmbXv 4,56,35,643 cq-]-bm-Wv. 2010˛11 h-¿-j-Øn-¬- A-\p-h-Zn-® XpI 20,05,10,640. sN-e-h-gn-®Xv 9,70,63,768 cq-]bpw ]m-gm-°n-b-

Xv 10,24,46,872 cq-]-bp-am-Wv. 2011˛12 h-¿-j-w A-\p-h-Zn-®-Xv 29,01,03,088 cq-]-bpw sN-e-h-gn-®Xv 19,67,63,584 ]m-gm-°n-bXv 9,33,39,504 cq-]-bm-Wv. 2012˛13 h¿-jw A-\p-h-Zn-® XpI 29,08,50,178 cq-]-bm-Wv. sN-e-hgn-®-Xv 15,57,49,208 cq-]-bpw ]mgm-°n-b-Xv 13,51,00,970 cq-]-bpamWv. A-©p-h-¿jw-sIm-≠v DtZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew ]m-gm°n-b kw-Jy 40,10,64,048 cq-]-bm-sW-∂v hn-h-cm-hIm-i tc-J-bn-¬ kq-Nn-∏n-°p∂p.

Adnbn-¸pIÄ

t]-cv c-Pn-ÌÀ sN¿Ww

h-√∏p-g: h-√∏p-g ]-©mb-Øv k-ºq-¿-W s]-≥-j-≥ ]-≤Xn°vv C-Xph-sc s]-≥-j-≥ e-`n°m-Ø-h-cpw A-¿-l-cm-b-h-cpw A-Sp-Øp-≈ Aw-K-\-hm-Snbntem ]-©m-b-tØm-^nkn-tem 13\v D-®bv°v aq-∂p-a-Wn-°v apºm-bn t]-cv c-Pn-Ã-¿ sN-ø-Wsa-∂v ]-©mb-Øv sk-{I´-dn A-dn-bn®p.

K-Ìv A-[ym-]I Hgnhv

]-´mºn: ]-´m-ºn K-h.kwkvIrX tIm-f-Pn¬ sIm-ta-gv-kv hn-j-b-Øn-¬ F-^v.sF.]n Hgn-hn-te°vv K-Ãv A-[ym-]I-s\ £-Wn-°p∂p. Xm-¬∏-cy-ap-≈h¿ tbm-Ky-Xm k-¿-´n-^n-°-‰pI-fp-am-bn A-`n-ap-J-Øn-\v \msf cm-hn-se 11 a-Wn-°v- Hm^nkn-¬ lm-P-cm-hWw.

aqe-¯-d sd-Kp-te-äÀ: ]p\À\nÀamWw sshIp¶p 

kz¥w {]Xn-\n[n

Nn-‰q¿: Pn√-bp-sS s\√-dbm-b Nn-‰q¿ ta-Je-bn-¬ Ip-Sn-sh-≈ {]-Xn-k-‘n°p ]-cn-lm-cam-b aqe-Ø-d sd-Kp-te-‰¿ X-I¿-∂n´v \m-ep h¿-jambn´pw ]p\¿\n¿-am-Ww F-ßp-sa-Ønbn√. X-an-gv-\m-´n-se B-fn-bm¿ Um-an¬-\n-∂p-≈ Aan-X P-e {]-hml-sØ Xp-S¿-∂v 2009 \-

hw-_¿ F-´n-\v sd-Kp-te-‰-dn-s‚ he-Xp I-\m¬ _≠pw At{]m®v tdm-Un-s‚ 50 ao‰-tdm-fw `m-Khpw H-gpIn-t∏m-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv sd-Kp-te-‰-dn¬ sh≈w kw-`-cn-°m-\m-bn Xm¬°men-Iamb h-e-Xp-I-c I\m¬ _-≠v \n¿-an-s®-¶n-epw 2010 \-hw-_¿ 18\v k-am-\ co-Xnbn-ep-≈ sh-≈s]m-°-Øn¬ h-e-Xp-I-c I-\m¬ _-≠n-\-Snbn-se a-Æv H-gp-In-t∏m-bn D-

≠mb tNm¿-® C-\n-bpw ]-cn-lcn-°m-\m-bn-´n√. am-dn-h-∂ k¿-°m-cp-Iƒ sdKp-te-‰¿ ]p-\n¿-\n¿am-W-Øn\m-bn im-kv-{Xo-b ]T-\w \-SØp-∂-Xn-\m-bn hnhn-[ G-P≥knI-sf Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bncp∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn GP≥-kn-Iƒ ]T-\w \-SØn. XpS¿∂v Aan-X P-e{]-hmlw aq-e-ap-≠m-hp-∂ X-I¿-® XS-bm≥ sd-Kp-te-‰-dn-s‚ C-cp-I-c-

I-fn-ep-am-bn Iq-Sp-X-em-bn B-dv sh‚-th-Iƒ-Iq-Sn \n¿-an-®v \n-ehn-se th‚ vth-I-fn-eq-sS Iq-SpX¬ sh-≈w H-gpIn-t]m-hm≥ X°-hn-[-Øn¬ am-‰w-h-cp-ØpIbpw B-[q\n-I co-Xn-bn-ep-≈ j-´-dp-Iƒ L-Sn-∏n-®v A-t{]m-®v tdm-Uv \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn k¿-°m-cn-\v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n®p.- F-∂m¬, aq-∂v h¿-j-tØmf-am-bn-´pw Xp-S¿ \-S-]-Sn-I-fmbn√.

ss_-¯pÀd-lv-a Npcp¡¯n in-em-Øm-]-\-IÀaw Ip-f-¸m-Swþaq-¶mw-Ip-gn tdm-Uv H- ‰ - ∏ mew: ss_- Ø p- ¬ - d - l v - a ]- ≤ - X n- b n- ¬ D- ƒ - s ∏- S p- Ø n ]g- b - s e- ° n- S n im- J ap- k v - e nweo- K v I- Ω n- ‰ n h- t ∂- c n \u- j mZn- \ v \n- ¿ - a n- ® p- \ - ¬ - I p- ∂ ho- S ns‚ in- e m- ÿ m- ] - \ I¿- a w Fkv . ssh.F- k v kwÿm\ ssh- k v - { ]- k nU- ‚ v ]n.sI Cºn- ® n- t °m- b X- ß - ƒ \n- ¿ - h ln- ® p. ]n kn sk- b v - X p- a p- l - Ω - Z v lmPn, D- k v - a m≥ ss^- k n _m- J hn, ]n Fw ap- l Ω- Z v bqk^v , ]n l - ≥ - t Im- b , hn F Jm- e nZv , hn ap- l - Ω Zv , ]n ]n kp- s se- a m- ≥ , sI Fw jn_p, ]n A- ≥ - h - ¿ - k m- Z nJv , hn bq- k ^v , hn A- k v ° - ¿ , hn dm- j n- Z v kw- k m- c n®p.

tc-JIÄ \ÂIWw

hn-f-bq-¿: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se k-ºq-¿-W km-aqln-I kp-c£nX-Xz s]-≥-j-≥ ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bn A-¿-l-cm-b-h-¿ tcJIƒ _-‘-s∏-´ hm-¿-Up-X-e k-an-Xn-I-sf G-¬-∏n-°-Ww.

Imw]-kv {^-−v `m-c-hm-lnI-Ä

Fw.FÂ.F. Ip-fw ssI-tb-dm³ {i-an-¨-Xm-bn ]-cmXn Nn-‰q¿-:- kz-Im-cy- hy-‡n-bp-s-SIp-fw- ssI-tb-dm-≥ Fw-.F¬.F. {i-an-®-Xm-bn- Xm-eq-°v- hn-Ik-\- k-an-Xn-bn¬- ]-cm-Xn.- X-Øaw-K-ew- A-ºm-´p-]-d-ºv- cm-a-Irjv-W-s‚- H-∂-c- G-°¿- Ip-f-Øn\v- I-gn-™- H-cp- h¿-j-am-bn- hnt√-Pn¬- \n-∂v ssI-h-i- k¿-´n^n-°-‰v- e-`n-®-n-cp-∂n-√.- C-Xn-s‚Im-c-Ww- A-t\z-jn-s®-¶n-epw- adp-]-Sn- In-´n-bn-√.Xp-S¿-∂v- \-S-Øn-b- A-t\z-jW-Øn-em-Wv- Fw-.F¬-.F. Ah-Im-i-hm-Z-ap-∂-bn-®-Xm-bn- Adn-™-Xv.- I-gn-™-am-kw- tN¿∂- Xm-eq-°v- hn-I-k-\-k-an-Xntbm-K-Øn¬- cm-a-Ir-jv-W-≥ ]cm-Xn- \¬-In.H-cp- am-k-Øn-\-Iw- {]-iv-\w]-cn-lcn-°mw- F-∂v- Xm-eq-°vhn-I-k-\- k-an-Xn-bn¬- A-dn-bn-

∏v- \¬-In-sb-¶n-epw- i-\n-bm-gv-NtN¿-∂- Xm-eq-°v- hn-I-k-\- k-anXn-bn-epw- Ir-Xy-am-b- a-dp-]-Sn- D≠m-bn-√.C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv- k-an-Xnbn¬- B-t£-]-ap-b¿-∂-Xv.- \nb-a\-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-®v- {]-iv\w- ]-cn-l-cn°m-sa-∂v- k-an-XnD-d-∏v- \¬-In.-

Bw BZvan BËmZ{]I-S\w \S¯n

]m-e-°m-Sv: U¬-ln \n-b-a-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n-eq-sS an-I-® {]-I-S-\w \-S-Øn-b Bw B-Zv-an ]m¿-´n-bp-sS ]m-e-°m-Sv L-S-Iw \-S-Øn-b B-Àm-Z {]-I-S-\w P\m-[n-Im-cw hn-fn-t®m-Xp-∂-Xmbn. A-e-¶-cn-® hm-l-\-Øn-se knw-lm-k-\-Øn¬ ]m¿-´n Nn”v-\-am-b Nq¬ {]-Xn-jvSn-®m-bncp-∂p {]-I-S-\w. km-[m-c-W-°m-sc A-h-KWn-°p-∂ cm-{„o-b-I-£n-Iƒ°v Xm-°o-Xm-Wv U¬-ln C-eIvj≥-F-∂v kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw Im¿-Øn-tI-b≥ ]-d™p. A-gn-a-Xn-bpw {In-an-\-en-khpw cm-{„o-b-Øn¬ A-\p-h-Zn°n-s√-∂p s]m-Xp-P-\w ap-∂-dnbn-∏v \¬-Ip-I-bm-sW-∂pw At±-lw ]-d-™p. B-\-μv \m-cm-b¨ i¿-Ω , tUm-Œ¿ ]n A-\-h-dp-≤o≥ , P-

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-¬ Im-w]-kv {^-≠v bq-\n-‰p-Iƒ-°v ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-Iƒ. ]m-e-°m-Sv, XrØm-e, a-Æm¿-°m-Sv G-cn-bI - f - nse X-nc-s™-Sp-∏m-Wv ]q¿-Ønbm-bX - v. ]m-e-°m-Sv G-cn-bm-I-Ωn-‰n: dm-jn-Zv ]m-e-°m-Sv({]-kn-U‚ v), kp-ss_¿ ]p-Xp-\K - c - w (ssh-kv ]-´mºn: ]-´m-ºn t\-¿-® 2014 am{]-kn-U‚)v, km-Zn-Iv sIm-√t- ¶m¿-®v 12\v \-S-Øpw. B-dma-Xv t\Sv(sk-{I-´-dn), A-Iv-_¿ ]m-e¿®m-tLm-j-am-Wv CØ-h-W \°m-Sv(tPm-bn‚ v sk-{I-´d - n), PmS-°m≥ t]m-hp-∂Xv. sI B-¿ ^¿ A-Øn-t°m-Sv (J-Pm-©n), \m-cm-b-W-kzm-an {]-kn-U‚pw ^-ko¿ h-≠n-Øm-hf - w (I-Ωn-‰nA-en ]q-h-Øn-ß-¬ P-\-d-¬bw-Kß - ƒ), k-°o¿ ]m-d, j-^osk-{I-´-dn-bmbpw I-Ωn-‰n cq-]oJv ]m-e-°m-Sv, Xn-c-s™-Sp-∏n-\v I-cn®p. Pn-√m-sk-{I-´-dn B-cn-^v A-\ß-∂-Sn. Pn-√m ssh-kv {]-kn-. \q¿ ap-lΩ - Z- v sIm-Sp-hm-bq¿ X-ncs™-Sp-∏n\v t\-Xr-Xzw \ - ¬-In. Xr-Øm-e G-cn-b: ap-l-Ω-Zen Nm-en-{] ({]-kn-U‚ v),A-Pva¬ Iq-‰-\m-Sv(ssh-kv {]-knU‚ v ), d-jo-Zv a-Xp-∏p-≈n(sk{I-´-dn), kp-ss_-Zv (tPm-bn-‚ v sk-{I-´-dn), \-Po-_v(J-Pm-©n). I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fm-bn ap-‡m¿, lm-cn-kv. Xn-cs - ™-Sp-∏n-\v Pn-√m sk-{I-´d - n B-cn-^v A-\ß - ∂ - S- n t\-Xr-Xzw \¬-In.-a-Æm¿-°m-Sv G-cn-b: j-lm_v A-e\ - √ - q¿({]-kn-U‚ v), a-PnZv tIm-t´m-]m-d (ssh-kv {]-knU‚), A-\k - v A-e\ - √ - q¿ (sk{I-´d - n), ap-\o¿ A-e\ - √ - q¿ (tPm- ]m-e-°m-´v \-S-°p-∂ Hmƒ C-¥y sse-hv tÃm-Iv B‚ v ]uƒ{Sn F-Ivkv-t]m 2014 temtKm bn‚ v sk-{I-´-dn), k-\q-Pv X-®- C-¥y≥ sh-‰dn\-dn A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Pn√m ar-Kkwc£-W ºm-d (J-Pm-©n), I-Ωn-‰n sa- Hm-^n-k¿ Sn B¿ Kn-cn-P-bv-°v \¬-In {]-Imi-\w sN-øp∂p w_¿-am¿ A-\-kv Fw.--C.--F-kv tIm-fP - v kp-ss^¬ Fw.--C.--Fk - v tIm-fP - v. Xn-cs - ™-Sp-∏n-\v Pn-√m sshkv {]-kn-U‚ v dm-jn-Zv Ip-‰n-t°mSv t\-Xr-Xzw \¬-In.--

F-^v.F-kv.Sn.C.H. {]-t£m-`¯n\v

BeØq¿: ]-¶m-fn-Ø ]≤-Xn s]≥-j≥ ]n≥-he - n-∏n-°p-I, hne-Ib-‰w X-Sb - p-I, A-\ym-ba - m-b ÿ-ewam-‰w A-hk - m-\n-∏n°p-I XpS-ßn B-h-iy-ap-∂-bn-®v {]t£m-`w \-S-Øm≥ F-^v.Fkv.Sn.C.H. tbm-Kw Xo-cp-am\n®p. cm-tP-jv A-[y-£-X hln®p. F-^v.F-kv.Sn.C.H.X-cq¿ ]©mb-Øv I¨-sh≥-j\n¬ F≥.Pn.H. bq-\n-b≥ B-eØ - q¿ G-cn-bm sk-{I´-dn C F-kv \q¿ap-lΩ-Zv kw-km-cn-®p. `m-c-hmln-I-fm-bn Sn sI Z-tam-Z-c≥Ip´n( I¨ho\¿), cm-tP-jv (tPm.I¨ho\¿), Ip-Ø\ - q¿ ]©mb-Øv I¨-sh≥-j≥ F¬ tXma-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n cm-tP-{μ≥ A-[y-£-X hln®p. `m-ch - m-ln-Iƒ: ]n cm-tP{μ≥( I¨ho\¿), A-∏p( tPm .I¨ho\¿), ta-em¿-t°m-Sv I¨-sh≥-j≥ sI F-kv Sn F k-∫v Pn√m sk-{I´-dn sI Kw-Km[-c≥ D-ZvL - mS-\w sN-bvXp.

]-«m-¼n t\À-¨ amÀ-¨v 12\v

bp.Un.F-^n-Â Rm-ªq-ep-I-Ä ]-¯n-hn-SÀ-¯p-¶p: cm-Pv-tam-l³ D-®n-¯m³ ]-´mºn: bp.Un.F-^n-\p-≈n-¬ Rm-™q-ep-Iƒ - ]-Øn-hn-S¿-Øn B-Sp-∂ k-a-b-am-Wn-sX-∂v sI.]n.kn.kn h-Iv-Xm-hv cm-Pvtam-l-≥ D-Æn-Øm-≥.]´m-ºnbn¬ tIm-¨{- K-kv s]mXp-tbm-Kw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. \-tc-{μ-tamUn-sb ap-≥-\n¿Øn cm-Py-sØ ln-μp-cm-{„-am°m-\p-≈ \o-°a - m-Wv _n.sP.]n

\-SØ - p-∂s - X-∂pw A-t±-lw ]d™p. sI A-Iv_ - ¿ - A-[y-£X h-ln-®p. Un.kn.kn. {]-knU‚ v kn.hn _m-eN - {- μ-≥, kn ]n aplΩ-Zv Fw.F-¬.F, F.cm-ak - zman, Sn.]n jmPn, j-d-^p-∂o-k, C.Sn DΩ-¿, ]n.sI D-Æn-Ir-jvW≥, I-Ωp-°p-´n F-S-tØm-ƒ, kn kw-Ko-X, sI Sn dp-Jn-b, hn A-lΩ-Zv-Ip™n, Pn-tX-jv tam-gn-°p∂w kw-_‘ - n®p.

A-´m-cm-jv-{S A-gn-a-Xn hn-cp-²-Zn-\w C¶v ]m-e-°m-Sv: A-¥m-cm-jv-{S A-gna-Xn hn-cp-≤-Zn-\m-N-c-Ww I-f-Ivt{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ C∂v cm-hn-se 10. 15 \v \-SØ - pw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-°p-∂ N-Sßn¬ ap≥ No-^v sk-{I-´d - n ]m-

em-´v tam-l≥-Zm-kv ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. hn-izm-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Ønem-Wv ]-cn-]m-Sn. F. Un. Fw. sI K-tW-i≥, hn-Pn-e≥-kv Un. ssh. F-kv. ]n. Fw. kp-Ip-amc≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

ao-cm≥-N-≈ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w ]n sI _n-Pp Fw.]n \n¿-h-ln-°p∂p

a-Æm-¿-°mSv: Fw.F-¬.F-bp-sS {]m-tZin-I hn-I-k-\^≠v D-]-tbm-Kn-®v ]-Wn-I-gn-∏n-®v Ip-a-cw-]p-Øq-¿ ]-©m-bØn-se Ip-f-∏m-Sw˛aq-∂mw-Ip-gn tdm-Un-s‚ D-Zv-LmS-\w AUz.F-≥.jw-kp-±o-≥ Fw.F-¬.F \n-¿-h-ln®p. tªm°vv ]©mb-Øv {]-knU-‚ v _n-μp cm-[m-Ir-jv-W-≥- A-[y-£-X h-ln®p. {Km-a-]-©m-b-Øv- sa-º-¿ sI.kp-Ip-amcn, Pn-√m ]©mb-Øv sa-º-¿ C.]n l- -≥ am-Ã-¿, ]n.sI kq-cy-Ip-am¿, kn-±o-Jv ]-®ocn, kn-±o-Jv a-√n-bn-¬, Nman, thWp-tKm-]m¬, ap-Po-_v a-√n-bn-¬ kw-km-cn®p.

s\-lv-dp bp-h-tI-{μt\-Xr]-cn-io-e-\ Iymw] v

]m-e-°mSv: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ {Xn-Zzn-\ t\-Xr- ]-cn-io-e-\- Iym-w]v \-SØn. Pn-√m ]-©mbØv {]-knU-‚ v Sn.F-≥ I-≠-ap-Ø-≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Pn-√m D-]-tZ-i-I-k-an-Xn-bw-Kw ]n.sI I-Æ-Zm-kv A-[y-£X h-ln-®p. Pn-√m bq-Øv- tIm-¿-Un-t\-‰-¿ Fw.A-\n-¬-Ip-am¿ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. s\-lv-dp-bp-h-tI-{μ Pn-√m D-]-tZ-i-I-k-an-Xn Aw-Kßfm-b ^m.tP°-_v am-hp¶-¬, Imknw B-emb-≥, \m-j\-¬ bqØv-tIm-¿ th-mf-‚ vn-b-¿-am-cm-b B-¿ hn-]n-≥, sI.h-nt\m-Zv-Ip-am-¿ F-∂n-h-¿ kw-km-cn®p.

sIm-¸w k-À-ho-kv k-l-I-c-W-_m-¦n-\v ]pXn-b-sI-«nSw

]-´mºn: sIm-∏w k-¿-ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶n-s‚ \-ho-Icn-® sa-bn-≥ sI-´n-Sw Pn-√m ]-©mb-Øv ssh-kv-{]-kn-U-‚ v kp-ss_-Z C-kv-lm-°v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. _m-¶v {]knU-‚ v sI h-n-t\m-Zv-Ip-am-¿ A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU-‚ v hn hk-¥, I-Ωp-°p-´n FS-tØm-ƒ, kn A-NypX-≥, hn Sn tZ-h-Zmkv, cm-a-Zmk-≥, A_v-Zp-k-aZv, C ]n i-¶c-≥, cm-P-cmP-≥, bp A-P-b-Ip-am-¿, sI kn tKm-]m-e-Ir-jvW-≥, sI a-t\m-lc-≥, Sn ]n D-ÆnIr-jvW-≥, ]n.]n hn-t\m-Zv-Ip-am-¿, sI.hn Kw-Km-[c-≥, hn ]n l-cn-\m-cm-b-W-≥ kw-km-cn®p.

U¬-ln-bn-se Xn-c-s™-Sp-∏v hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn∏n-®v Bw B-Zv-an ]m¿-´n- ]m-e-°m-´v \-S-Øn-b {]-I-S-\w \m¿-±-\≥ , ]n hn-P-b≥, ]-Zv-a-\m- t]mƒ-k≥, tKm-]n-\m-Y≥ , cm-a`≥ `m-kv-I¿ ,tkm-a≥, Sn hn N-{μ≥ Ip-g¬-a-∂w- kw-km-cntKm-]n , i-¶-c-\m-cm-b-W≥ , ®p.-

Xr¯m-e K-h. k-b³-kv tIm-f-Pv in-em-Øm-]-\w 19\v Ip-a-c-\-√q-¿: XrØm-e K-h.B¿-Sv-kv B-‚ v k-b≥-kv tImf-Pv in-em-ÿm-]-\w 19\v D®-bv°v c≠p-a-Wn°v ap-Jy-a{¥n D-Ω-≥Nm-≠-n \n-¿-h-ln-°pw. hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v A-[y-£-X hln-°pw. a{¥n F ]n A-\n-¬-Ipam-¿, C Sn ap-lΩ-Zv _-jo-¿ Fw.]n ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v hn.Sn _-¬dmw Fw.F¬.F A-dnbn®p. ]-cn-]m-Sn hn-P-bn-∏n-°p∂-Xn-\v C-∂v cm-hn-se 11 aWn°vv XrØm-e k-¿-ho-kv k-

l-I-c-W-_m¶v Hm-Un-t‰m-dn-bØn-¬ kzm-K-Xkw-L cq-]o-IcW-tbm-Kw \-S-°p-sa∂pw Fw. F¬.F A-dn-bn®p.

km-¼¯n-I k-lm-bw hn-X-c-Ww-sN-bvXp

sjm-¿-Wq-¿: P-\-ssa{Xn s]men-kv sjm-¿-Wq-¿ L-S-I-w Zp-cnX-a-\p-`-hn-°p-∂-h¿-°v km-ºØn-I-k-lm-bw hn-X-c-Ww sNbv-Xp. In-S-∏nem-bh-¿-°m-Wv 10,000 cq-] km-º-Øn-I-k-lmbw \-¬-In-b-Xv.

A«¸m-Sn-bn sd-bv-Un\nsS I-©mhv ]n-Sn-¨p; aq-¶p-t]À A-d-Ìn AKfn: Im-c-d A-\-K-±-bn¬ AK-fn kn-.sF. a-t\m-Pv Ip-amdn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b I-©mhp sd-bv-Un¬ aq-∂p-t]sc A-d-Ãp-sN-bv-Xp. B-\-K-± {]-im-¥v F-∂ Ip-´≥(28) B-\K-±-bn¬ sN√≥ (28), sN√≥ (60)F-∂n-h-cm-Wv A-d-kv-‰n-emb-Xv. Ch-cp-sS ho-´p-h-f-∏n¬ \n∂v aq-s∏-Ømdm-b \mepw G´pw I-©m-hp-sN-Sn-I-fpw \m-S≥tXm°pw Xn-c-Ifpw sh-Sn-acp∂pw ]n-Sn-IqSn. {]-XnI-sf C∂v tIm-S-Xn-bn-¬ lm-P-cm-°pw. AK-fn F-kv-sF jn-_p A-

D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp

]nSn-bn-em-b-h¿ {_-lmw,tjm-f-bq¿ F-kv-sF kp-K-W-kp-μ-c≥,kn-]n-H-amcmb A-P-b-Ip-am¿,cm-tIjv, P-bIp- a m¿,sk- ¥ n¬- I p- a m¿,{]tim-`v, cm-[m-Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ sd-bv-Un¬ ]-s¶-SpØp.

a-ln-fm tIm-¬-{K-kv t\-Xr-]-cn-io-e-\w

]-´m-ºn: a-ln-fm tIm-¨-{K-kv \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ ]-´m-ºn-bn-¬ \-S-∂ G-IZn-\ t\-XrXz ]-cn-io-e-\ Iym-w]v tZiob ssh-kv -{]-knU-‚ v A-Uz. _n-μp-Irjv-W D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tªm-°v {]-knU-‚ v dpJn-b A-[y-£-X h-ln-®p. kwÿm\ ssh-kv -{]-knU‚ v A-Uz. ^mØna tdm-jv-\, kwÿm-\ P-\-d-¬- sk-{I´dn im-¥m-P-b-dmw, A-Uz. kn\n, kn kw-Ko-X, C Sn DΩ-¿, Sn ]n jmPn, sI _n A\n-X kwkmcn®p. sI Fw ap-lΩZv ap-_m-dIv, Fw.F-¬.F-amcm-b hn Sn _-¬-dmw, kn ]n aplΩ-Zv F-∂n-h-¿ hnhn-[ hn-j-b-ß-fn-¬ ¢m-sk-Sp-Øp. k-am-]-\ N-S-ßn-s‚ D-Zv-LmS-\w cm-Pv-tam-l-≥ D-ÆnØm-≥ \n-¿-h-ln®p. sI Sn dp-°n-b, F-≥ j-°o-e, kn kwKo-X, Aw_n-I {io-[-c-≥ kw-km-cn®p.

Xn-an-c-hn-ap-à \-K-ck-` {]-Jym-]-\ I-¬-h-³-j-³ sjm-¿-Wq-¿: e-b¨-kv ¢-∫v sjm-¿-Wq-¿ bq-\n-‰n-s‚ t\-XrXz-Øn-¬ \-S-∏m-°p-∂ Xn-an-chn-ap-‡ \-K-ck-` ]-≤-Xn-bpsS {]-Jym-]-\ I-¨-h-≥-j-≥ \S-Øn. sjm-¿-Wq-¿ a-bn-¬-hml-\w I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn-¬ \-S-∂ I¨-h-≥-j-≥ sI F-kv keo-J Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sNbvXp. \-K-ck-`m sN-b-¿-am-≥ Fkv.Ir-jv-W-Zm-kv A-[y-£-X hln®p.

e-b¨-kv Un-kv-{Sn-Œv K-h-¿W-¿ \-μ-Ip-am¿ sIm-´mc-Øv {]Xn⁄ sNm-√n-s°m-SpØp. Pn√m sa-Un-°-¬- Hm-^n-k-¿ thWp-tKm-]m-¬, Al-ey IÆm-kv-]{Xn am-¿-°-‰n-Mv am-t\P-¿ A-\n-¬-Ip-am-¿, ap-≥ \-Kck-`m sN-b-¿-am-≥ Fw.B-¿ apc-fn, e-b¨-kv sjm-¿-Wq-¿ {]knU-‚ v sI thWp-tKm-]m-¬, kn kn P-b-≥ F-∂n-h-¿ kwkmcn-®p. hnhn-[ kw-L-S-\-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Ifpw ]-s¶-SpØp.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013/12/09  
Thejas Epaper palakkad Edition 2013/12/09  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013/12/09