Page 1

2

kozhikode/PKD

kw-kv-Ir-Xw I-Y c-Nn-¨v Im-hy-bv-¡v H¶mw Øm-\hpw F t{K-Upw Xr-Øm-e: l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`m-Kw kwkv-Ir-Xw I-Ym-c-N-\-bn¬ kn Im-hym-IrjvW-\v H∂mw ÿm-\hpw F t{K-Upw. Ign-™X-h-W kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ c≠mw ÿm-\w t\Sn-b Imhy C-Ø-h-Wbpw A-Xn-\p-≈ {i-a-Ønem-Wv. Xn-cp-hm-Xn-c-°-fn-bnepw Im-hy ]s¶-Sp-°p-∂p≠v. H-‰-∏m-ew F¬.F-kv.-F≥.Pn.F-®v.F-kv.F- n-se π-kv-Sp hn-Zym¿Ynbm-b Im-hy H-‰-∏m-ew tXm´-°-c kz-tZin-\n-bmWv.

im-kv-{Xo-bkw-Ko-X-¯n {io-P-

Xr- Ø m- e : l-b¿-sk°≥U- d n hn-`m-Kw im- k v - { Xob kw-KoX-Øn¬ {io-P Fw Ir- j v W - \ v H∂mw ÿm-\hpw F t{KUp-w. C-∂v \-S-°p-∂ h-ben≥ hm-b-\ a¬-k-c-Ønepw {io-P ]-s¶-Sp-°pw. I-gn-™ aq-∂v X-h-W Xp-S¿-®-bm-bn Pn√m-X-e h-b-en≥ hm-b-\

5 Unkw-_¿ 2013 hymgw

\Kcw/ \m«n³]pdw

a¬-k-c-Øn¬ {io-P-bv-°mWv hn-Pbw. ]m-e-°m-Sv tamb≥-kv F-®v.F-kv.F- n-se π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\nbm-b {io-P. bp-ss\-‰-Uv C¥ym C≥jq-d≥-kv I-º-\n-bn-se Po-h\-°m-c-\m-b ap-c-fo-Ir-jv-Ws‚bpw s\√n∏p-g F-®v.Fkv.F- n-se A-[ym-]n-Ibmb D-a-bp-sSbpw a-I-fmWv. F≥Pn-\o-b-dnMv hn-Zym¿-Yn {ioPn-Øv k-tlm-Z-c-\mWv. ]me-°m-Sv \q-d-Wn-bn-em-Wv Xmakw.

bp.-]n. hn-`m-K-¯n B-e-¯qcpw F-¨v.-F-kn Xr-¯m-e-bpw ap-t¶-dp-¶p Xr-Øm-e: d-h-\yq P-n-√m I-tem¬-k-hw aq-∂p-Zn-\w ]n-∂n-´-t∏mƒ bp.-]n. P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ 31 C-\-ß-fn¬ 138 t]m-b‚ v t\Sn B-e-Øq¿ k-_v-Pn-√- Ip-Xn-°p∂p. ]m-e° - m-Sv 134, H-‰∏ - m-ew 134, ]-´m-ºn 131, Xr-Øm-e 125, sjm¿-Wq¿ 123, a-Æm-¿° - m-Sv 122 F-∂n-ßs - \-bm-Wv t]m-b‚ v \ne. F-®v.F - k - v.F - k - v. P-\d - ¬ hn`m-K-Øn¬ 65 C-\-ß-fn¬ 248

t]m-b‚p-am-bn ]m-e° - m-Sv k-_vPn-√-bm-Wv ap-∂n¬. H-‰-∏m-ew 234, sjm¿-Wq¿ 228, a-Æm¿-°mSv 228, sN¿-∏p-f-t»-cn 228, B-eØq¿ 227, ]-´m-ºn 223, Xr-Øm-e 208, Nn-‰q¿ 166, ]-df - n 152, sIm-√t¶m-Sv 145, Ip-g¬ - a - μ - w 105 F-∂nß-s\-bm-Wv t]m-bn‚ v \n-e.ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 58 C-\-ß-fn¬ 239 t]m-b‚p-ambn Xr-Øm-e k-_vP - n-√b - m-Wv ap∂n-ep-≈X - v. ]m-e° - m-Sv 237, ]-´m-

aÂk-c-§-fpsS ckw-sIm-Ãn-bmbn s]mSn Xr-Øm-e: I-tem¬-k-h-Øn¬ a-Æpw s]m-Sn-bpw hn-√-\m-bn. C-tXm-sS a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ-°p-≠m-hp-∂ X-S- w H-gn-hm-°p-∂Xn-\m-bn kw-Lm-S-I¿ cw-K-sØ-Øn. s]m-Sn Iq-Sp-X-em-bp-≈ {]-tZ-i-ß-fn¬ sh-≈w sX-fn-®mWv kw-Lm-S-I¿ Xm¬-°m-en-I-am-bn s]m-Sn-i-ey-Øn¬ ]-cnlm-cw I-s≠-Øn-b-Xv. kv-Iq-fn-s‚ B-cw-`-Øn-ep-≈ th-Zn-bnepw ]-ªn-kn-‰n ao-Un-b sk‚-dn-\p ap-ºn-epw s]m-Sn i-eyw cq£-am-bn-cp-∂p.

]r-Yzn-cm-Pv kw-kv-Ir-X ]-Zy-]m-cm-b-W-¯n Xm-c-w

Xr-Øm-e: bp.-]n hn-`m-Kw kw-kv-Ir-X ]-Zy-]m-cm-b-W-Øn¬ Xn-cp-hm-gn-tbm-Sv a-lm-fl bp.-]n kv-Iq-fn-se ]rYzn-cm-Pn-\v H∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw. C-tX C-\-Øn¬ {]-Yzo-cm-Pn\v I-gn-™ X-h-W-bpw Pn-√m-X-e-Øn¬ H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw e-`n-®n-cp-∂p. bp.-]n im-kv -{Xo-b-kw-Ko-X-Ønepw ]rYzn-cm-Pn-\m-Wv H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw. Xn-cphm-gn-tbm-Sv a-lm-fl bp.-]n kv-Iq-fn-se {]-[m-\-[ym-]-I-\m-b s]m-°p-Æn-bp-sSbpw A-[ym-]n-I-bm-b tPym-Xn-bp-sS-bpw aI-\m-Wv. t]m-fn Un-tπm-a hn-Zym¿-Yn-\n Io¿-Ø-n-bm-Wv ktlm-Z-cn.-

Xr-Øm-e: ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-∏oen-eq-sS-sb-Øn-b Pn¬-\ P-∂-Øn-\v ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw {]-kw-K-a¬-k-c-Øn¬ H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw. h-S-t»-cn∏p-dw Pn.-F-®v.-F- n-se hn-Zym¿-Yn-\n-bmb Pn¬-\ D-÷z-e hm-Kv-Nm-Xp-cn-bn-eq-sSbm-Wv ta-f-bp-sS Xm-c-am-b-Xv.

]mT-I-¯n-sâ ]mTw ]Tn-¸n-¨v Ku-Xw

bp.]n. hn-`m-Kw h-tμ-am-X-c a¬-k-c-Øn¬ H∂mw-ÿm-\w- t\-Snb B-e-Øq¿ _n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.F-kv.-F-kv. Kp-cp-Ip-ew kvIqƒ Sow

X-an-gv ]-Zyws¨m-Ã-n A-«-¸m-Sn-bp-sS Po-h Xnf§n Xr-Øm-e: lb¿-sk-°-≥U-dn hn-`m-Kw X--an-gv ]-Zyw sNm-√-en¬ A-´∏m-Sn-bp-sS Poh Un-bv-°v H∂m-w ÿm-\hpw F t{K-Upw. ]p-Xq¿ Pn.-Sn.hn.--F-®v.-F-kv.-F- n-se l-b¿sk-°-≥U-dn hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. I-gn-™ X-hW - Pn-√m I-tem¬k-h-Øn¬ X-an-gv ]-Zyw sNm-√en¬ aq-∂mw ÿ-m\ -- -hpw Po-h t\-Sn-bn-cp-∂p. Iq-en-∏-Wn-°mcm-b Z-fi-]m-Wn-bp-sSbpw im¥n-bpsSbpw a-I\ - m-Wv.-

ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw h-tμ-am-X-c a¬-k-c-Øn¬ H∂mw-ÿm-\w -t\-Snb B-e-Øq¿ _n.-F-kv.-F-kv.-F-®v.F-kv.-F-kv. Kp-cp-Ip-ew kvIqƒ Sow

Hm-«³-Xp-Å-en anIhv kn-\nabnepw thZ nb ne pw Xnf§n sXfn-bn¨v cq-]n-jA-`n-Pn-¯pw XrØm-e: ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw s]¨-Ip-´n-I-fpsS Hm´≥Øp-≈-¬ a¬-k-c-Øn¬ Sn hn cq-]n-j-bv-°v hn-Pbw. I-gn-™ X-h-W kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ a¬-k-cn-® cq-]n-j-bv-°v C-Ø-hW sh-dpw-ssItbm-sS a-S-tß≠n h-∂n√. H∂mw ÿm-\hpw F t{KUpw t\-Sn-b cq]n-j ]-´mºn sk‚ v t]mƒ-kv C.Fw-F-

®v.F- n-se hn-Zym¿-Yn-\n-bmWv. I-em-a-fi-ew tam-l-\-IrjvW-s‚ Io-gn-emWv Hm-´≥-Xp≈¬ ]Tn-°p-∂Xv. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw {Kq-∏v Um≥-knepw cq]n-j ]-s¶-Sp°p-∂p-≠v. ]-fl-\m-`-s‚bpw cP-\n-bp-tSbpw a-I-fm-Wv. π-kv hÆn-\p ]Tn-°p-∂ cq-t]-jv ktlm-Z-c-\mWv.

Xr-Øm-e: bp.]n hn-`m-Kw tam-tWm B-Œn¬ tN- ® n- b psS ]m-cº-cyw ]n¥p-S¿-∂v Nn-‰q¿ Pn.hn.- P n.- F - ® v . F-kv.-F- n-se ]n sP tc-h-Xn. I-gn-™ X-h-W tN-®n t\-Sn-b hn-P-bw C-Ø-hW tc-h-Xn-sb tX-Sn-sb-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. C-S-t»-cn-bp-sS Ip‰n-∏p-dw ]m-ew F-∂ I-hn-X-tbbm-Wv tam-tWm B-Œn-eq-sS tch-Xn A-h-X-cn-∏n-®-Xv. C-tX-kvIq-fn-se 9mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nbm-Wv k-tlm-Z-cn ]m¿-h-Xn. ]mT-im-e kw-kv-Ir-X kv-Iq-fnse A-[ym-]-I-\m-b P-b-io-es‚-bpw {io-P-bp-sS-bpw a-I-fm- ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw s]¨-Ip-´n-I-fpsS Hm´≥-Xp-≈-¬ Wv tc-h-Xn.a¬-k-c-Øn¬ H∂mw-ÿm\w t\bnb Sn hn cq-]n-j-

lrZbw "\ndª' kzmKXtamXn sh-Ån-bmw-I-Ãv Xr-Øm-e: I-tem¬-k-h-Øns\--Øp-∂-h-sc h-c-th-‰v sh-≈nbmw-I-√v sd-Kp-te-‰¿ Iw-{_n-UvPv \n-d-™p-I-hn-™v \n¬-°p∂p. I-em-a¬-k-c-Øn-s\-Øp∂-h-sc-bpw A-h-cp-sS Iq-sS hcp-∂-h-sc-bpw am-Sn-hn-fn-°p-Ibm-Wv sh-≈n-bmw-I√ - n-s‚ kuμ-cyw. c-≠v th-Zn-Iƒ sh-≈nbmw-I-√n-s‚ C-cp-`m-K-Øpw D≈-Xp-sIm-≠v A-hn-sS-sb-Øp∂-h-sc-√mw sh-≈n-bmw-I-√ns‚ ku-μ-cyw \p-I-cm-s\-Øp∂p-≠v. A-Xp-sIm-≠p X-s∂ sh-≈n-bmw-I-√n¬ \-√ Xn-c°m-W\ - p-`h - s - ∏-Sp-∂X - v. \n-f-bp-sS a-t\m-lm-cn-X \pI-cp-∂-sXm-sSm-∏w ]-cn-k-cØp-≈ I-®-h-S-°m¿-°pw Item¬-k-hw Xp-S-ßn-b-tXm-sS \-√ I-®-h-S-am-Wv. th-\¬ cq£-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ kml-N-cy-Øn¬ sh-≈w Ip-d-®pam-{Xw Xp-d-∂p-hn-´p-sIm-≠v a-eºp-g Um-an-s\ sh-√p-∂ ku-μcy-am-Wv sh-≈n-bmw-I-√v Im-gv- I-tem¬-k-h-Øn-s\-Øn-b-h-sc h-c-th-‰v \n-d-™p-I-hn-™ sh-≈n-bmw-I-√v sd-Kp-te-‰¿ Iw -{_n-Uv-Pv N-hbv° - p-∂X - v.-

sF-iz-cy-bpw

sF-iz-cy-

tam-tWm B-În ]m-c-¼-cyw Im¯v tc-h-Xn

ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw \-ßym-¿-Iq-Øv a¬-k-c-Øn¬ \n-∂v

hm¿Ø-Iƒ

sI k-\q-]v, Xm-ln¿ X-Æo-¿-t°m-Sv

Xr- Ø m- e : l- b ¿- s k°- ≥ U- d n hn-`m-Kw ae-bm-f {]kw-K a¬k- c - Ø n¬ ]-Øn-cn∏m-e Pn.-hnF--®v.-F-kv.-F- n-se sI A¿Pp-\v H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw. Cw-•o-jv {]-kw-KØn-eqw A¿-Pp≥ a¬-k-cn-®ncp-∂p. I-gn-™ X-h-W Pn-√mX-e-Øn¬ c-≠mw ÿm-\-amWv A¿-Pp-\v a-e-bm-f {]-kwK-Øn¬ e-`n-®-Xv. tPym-Xnj≥ cm-P-tKm-]m-e-s‚-bpw ss{]-h-‰v kv-Iq-fn-se A-[ym]n-I-bm-b C-μn-c-bp-sS-bpw aI-\m-Wv.

A-¸o-en-eq-sS-sb-¯n-b PnÂ-\ a-e-bm-fw hm-Ün-bm-bn Xn-f-§n

\m-tSm-Sn \r-¯¨p-h-Sp-I-fn A-Rv-P-\-bv-¡v H-¶mwØm-\w

Xr-Øm-e: ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw s]¨-Ip-´nI-fp-sS \m-tSm-Sn-\r-Ø-Øn¬ Nn-‰q¿ Pn.-hn.Pn.-F-®v.-F-kv.-F- n-se A-Rv-P-\ {]-tamZn-\v H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw. Nn-‰q¿ km-_p-hn-s‚ in-jy-bm-b A-Rv-P-\ XpS¿-®-bm-bn A-©p-h¿-j-am-bn \m-tSm-Sn \r-Ø-Øn¬ H-∂mw ÿm-\-°m-cn-bm-Wv. Cu I-tem¬-k-h-Øn¬ tam-ln-\n-bm-´Øn¬ \m-emw ÿm-\-hpw F t{K-Upw ARv-P-\-sb tX-Sn-sb-Øn. `-c-X-\m-Syw dn-kƒ-´v A-dn-bp-hm-\m-bn ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. Nn-‰q¿ A-Wn-t°m-Sv kz-tZ-in-\n-bm-b ARv-P-\ kv-Iq-fn-se 9mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. sIm-gn™m-ºm-d A-∏p-]n-≈-tbm¿ F.-bp.-]n.-F- n-se A-[ym-]-I\m-b {]-tam-Zn-s‚-bpw h-≠n-Øm-h-fw sI.-sI.-Fw.-F¬.-]n kv-Iq-fn-se A-[ym-]n-I-bm-b kv-an-X-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv.

ºn 236, H-‰-∏m-ew 235, a-Æm¿°m-Sv 234, sN¿-∏p-f-t»-cn 226, B-e-Øq¿ 211, sjm¿-Wq¿ 180, sIm-√t- ¶m-Sv 174, Nn-‰q¿ 166, ]-dfn 154, Ip-g¬-a-μw 101 F-∂n-ßt\-bm-Wv t]m-bn‚ v \n-e. -Item-¬k - h - w C-∂v k-am-]n-°pw.-

a-e-bm-fw {]-kw-K-¯n AÀ-Pp³

Cw-¥o-jv hm-Iv-Nm-Xp-cn-bn B-Xn-cm-hÀ-a H-¶m-a-Xv

A-`n-Pn-Øv

Xr-Øm-e: kn-\n-am-Xm-c-ß-fmbpw I-em-a¬-k-c-ß-fn-epw {]mho-Wyw sX-fn-bn-®v-_n A-`n-PnØpw sF-iz-cy-bpw Xm-c-am-bn. \m-tSm-Sn \r-Ø-Øn¬ c-≠mw ÿm-\-hpw l-b¿-sk-°-≥Udn hn-`m-K-w Ip-®n-∏p-Sn-bn¬ H∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Up-amWv A-`n-Pn-Øv kz-¥-am-°n-bXv. I-gn-™ X-h-W tam-tWm B-Œv, I-Ym-{]-kw-Kw, Z-^v-ap-´v F-∂o a¬-k-c-ß-f-n¬ kwÿm-\-X-e-Øn¬ F-t{K-Un-\v A¿-l-\m-bn-cp-∂p A-`n-Pn-Øv. Pn-√-bn¬ \m-emw ¢m-kv apX¬ hn-hn-[ a¬-k-c-ß-fn¬ hnP-bn-bm-b A-`n-Pn-Øv Ip-a-c-]pcw F-®v.-F-kv.-F- n-se π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. cm-∏-I¬, s]-cp-a-g-°m-ew, a[p-N-{μ-te-J, Sp l-cn-l¿ \K¿, B-\-®-¥w F-∂o Nn-{X-ßfn¬ sN-dn-b th-j-߃ sN-bvXn-´p-≠v. I-em-{]-Xn-` [-\q-]ns‚ in-jy-\m-Wv. A-tX-k-a-bw k-tlm-Z-cn sF-iz-cy ho-W, tam-ln-\n-bm-´w, I-Ym-{]-kw-Kw F-∂n-h-bn¬ bp.-]n hn-`m-KØn¬ F t{K-Un-\v A¿-l-bmbn-´p-≠v. h-S-°-¥-d Xm-a-c-°pfw _n-μp-˛-_m-_p-cm-Pv Z-º-XnI-fp-sS a-°-fm-Wv.-

Xr-Øm-e: ssl-kv-Iq-ƒ hn-`m-Kw ]mTI a¬-k-c-Øn¬ ]n Pn Ku-Xw H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw I-c-ÿ-am-°n. Im-´p-Ip-fw F.-sI.-F≥.-Fw.-Fw.-F.Fw.-F-®v.-F-kv.-F- n-se ]-Ømw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-b Ku-Xw I-gn-™ Item¬-k-h-Øn-epw X-s‚ {]m-ho-Wyw sh-fn-hm-°n-bn-cp-∂p. ]mT-I-Øn¬ Pn-√m-X-e-Øn¬ c≠mw ÿm-\-hpw X-_-e-bn¬ k-_v-Pn-√m-X-e-Øn¬ H-∂mw ÿm-\-hpw I-Ym-{]-kw-K-Øn¬ kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ a¬k-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Ø-h-W ]-tZym-—m-c-WØn-epw Ku-Xw a¬-k-cn-°p-∂p-≠v. Kp-cp-hm-bq-cn-se kz-Imcy I-º-\n-bn¬ tPm-en-°m-c-\m-b tKm-]n-\m-Ys‚-bpw kXy-`m-a-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv.

bp.-]n. kw-kv-Ir-X I-Ym-c-N-\-bn Km-b-{Xn-¡v P-bw Xr-Øm-e: bp.-]n. kw-kv-Ir-X I-Ym-c-N-\bn¬ Im-c-º-Øq¿ F.-bp.-]n.-F- n-se Fkv Km-b-{Xn-°v H-∂mw ÿm-\-hpw F t{KUpw. G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b Km-b-{Xn kw-kv-Ir-Xw {]-iv-t\m-Ø-cnbn-epw F t{K-Uv kz-¥-am-°n. B-e-kyam-Wv a-\p-jy-s‚ ]-e tZm-j-߃-°pw Im-c-W-sa-∂ hn-j-b-sØ A-[n-I-cn-®mWv I-Ym-c-N-\ \-S-Øn-b-Xv. ]-tc-X-\m-b tk-Xp-am-[-h-s‚-bpw ]n hn {]-ao-f-bp-sSbpw a-I-fm-Wv.-

\r-¯-¯nÂ" tKm-]n-Im-' h-k-´w

Xr-Øm-e: \r-Ø a¬-k-c-ß-fn¬ H-∂m-aXm-bn h-≠n-Øm-h-fw sI.-sI.-Fw.-F-®v.F-kv.-F- n-se F tKm-]n-I-bp-sS \-S-\w. l-b¿-sk-°-≥U≠-dn hn-`m-Kw \m-tSm-Sn \r-Ø-Øn-epw `-c-X-\m-Sy-Øn-epw H-∂mw ÿm-\-hpw F t{K-Up-am-Wv tKm-]n-I-sb tX-Sn-sb-Øn-b-Xv. Ip-®n-∏p-Sn-bn¬ F t{KUpw t\-Sm-\m-bn. Nn-‰q¿ km-_p-hn-s‚ injy-bm-Wv tKm-]n-I. Nn-‰q¿-˛-X-Ø-aw-K-ew \-K-c-k-`-bn-se Po-h-\-°m-c-\m-b tKm-]n-\m-Yn-s‚-bpw kp-a-Xn-bp-sS-bpw aI-fm-Wv. 6mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn {io-\m-Yv k-tlm-Z-c-\m-Wv.-

Cw-¥o-jv {]-kw-K-¯n A-]À-W-

Xr-Øm-e: bp.-]n. hn-`m-Kw Cw-•o-jv {]kw-K a¬-k-c-Øn¬ B-e-Øq¿ _n.-Fkv.-F-kv. Kp-cp-Ip-e-Øn-se hn-Zym¿-Yn\n A-]¿-W kn sP-bv-°v H-∂mw ÿm\-hpw F t{K-Upw. kw-L-Km-\-Øn¬ A-]¿-W a¬-kcn-® So-an-\m-Wv H-∂mw ÿm-\w. kw-LKm-\-Øn¬ I-gn-™ X-h-W c-≠mw ÿm-\-am-Wv e-`n-®n-cp-∂-Xv. ]p-Xp-t°mSv kz-tZ-in-bpw _n-kn-\- p-Im-c-\p-am-b tPym-Xn _m-kn-s‚bpw k¿-h-P-\ F-®v.-F-kn-se A-[ym-]n-I-bm-b _n-μp-hns‚-bpw a-I-fm-Wv.-

I-em-{]-Xn-`-I-fp-sS Zm-lw XoÀ-¯v hym]m-cn-I-fpsS IpSn-shÅw Xr-Øm-e: Pn-√m I-tem¬-k-hØn-s\-Øp-∂ I-em-{]-Xn-`-Iƒ-°pw A-h-cp-sS Iq-sS-sbØp-∂ A-[ym-]-I¿-°pw Ip-Snsh-≈w \¬-In am-Xr-I-bm-hpI-bm-Wv tI-c-f hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn(sI.-hn.-hn.-C.-F-kv)Xr-Øm-e bq-\n-‰v. I-tem¬-k-h-Øn-s‚ {]-

[m-\-th-Zn-°p k-ao-]w H-cp-°nb Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww a¬k-cm¿-Yn-Iƒ-°pw Iq-sS-sbØn-b-h¿-°pw I-tem-¬-k-hw Im-Wm-s\-Øn-b-h¿-°pw H-cpt]m-se B-izm-k-am-bn. I-Sp-Ø sh-bn-en¬ £oWn-s®-Øp-∂ I-em-{]-Xn-`-Iƒ-°v Np-°p-sh-≈-am-Wv kv-Iqfn-se X-s∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS

Xr-Øm-e: ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw Cw-•o-jv {]-kw-K a¬-k-cØn¬ ]me-°m-Sv Kh. tam-b≥kv Pn.-F-®v.F-kv.-F n-se BXn-cm-h¿-Ωbv-°v H-∂mw ÿm-\h-p-w F-t{KUpw. I-gn™ h¿-jw {]-kw-K-Øn¬ Pn√m-X-e-Øn¬ B-Xn-c c-≠mw ÿm-\w t\-Sn-bn-cp-∂p. ]-ØmwX-cw hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. Ip-´nI-fn¬ hn-jz¬ ao-Un-b-bn-se A-{I-a-ß-ƒ h-cp-Øp-∂ kzm-[o\w F-∂ hn-j-b-Øn-em-bn-cp∂p {]-kw-Kw \-S-Øn-b-Xv. B-av\ tSm-tbm-t´m-bn-se s{]m-k-kv tIm¿-Un-t\-‰-dm-b hn F≥ Knco-jv-Ip-am-dn-s‚-bpw hn-am-an-ens‚-bpw a-I-fm-Wv. ]m-e-°m-Sv `h≥-kn-se aq-∂mw-X-cw hn-Zym¿Yn-bm-b A-\-L h¿-Ω k-tlmsslkvIqƒ hn`mKw H∏-\-a¬k-c-Øn¬ \n∂v Z-cn-bm-Wv.-

t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xv. a¬-k-cw Xp-S-ßn-b c-≠mw Xnø-Xn- ap-X¬ a¬-k-cw A-hkm-\n-°p-∂ A-©mw XnøXnh-sc-bpw Ip-Sn-sh-≈w ku-P\y-am-bn hn-X-c-Ww sN-øp-sa∂v sI.-hn.-hn.-C.-F-kv. Xr-Øme bq-\n-‰v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dnbn-®p.-


5 Unkw-_¿ 2013 hymgw

{]mtZ-inIw hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw

Adnbn-¸pIÄ

K-Ìv C³-kv-{S-Iv-S-sd B-h-iy-ap-−v

]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g sF.Sn. sF. bn¬ kn.H.C. kv-Io-an-se C-e-Iv-{Sn-°¬ t{S-Un-te-°pw, sa-°m-\n-Iv {Sm-Iv-S¿ t{S-Un-te°pw C≥-kv-{S-Iv-S¿-am-sc B-hiy-ap-≠v. _-‘-s∏-´ t{S-Un¬, kn.C.H. kv-Io-an-se C-e-Iv-{Sn°¬ H-gn-hn-te-°v aq-∂v h¿-j Un-tπm-a-tbm Un-{Kn-tbm D-f-fh¿ A-t]-£n-°mw. sa-°m-\n-Iv {Sm-Iv-S¿ t{S-Unte-°v F≥.Sn.kn.bpw aq-∂v h¿-j ]-cn-N-b-hpw /F≥. F. kn.bpw H-cp h¿-j {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hpw A-s√-¶n¬ _-‘s∏-´ t{S-Un¬ aq-∂v h¿-j Untπm-a-tbm Un-{Kn-tbm th-Ww. Xm-Xv-]-cy-ap-f-f-h¿ \m-sf (Unkw-_¿ B-dv) cm-hn-se 11 \v \S-°p-∂ Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ Ak¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-lnXw lm-P-cm-I-Ww.

tbm-Kw C-¶v

]m-e-°m-Sv: D-]-Pn-√m hn-Zym`ym-k Hm-^n-k¿-am¿, Pn-√m hnZym-`ym-k Hm-^n-k¿-am¿, sslkv-°qƒ sl-Uv-am-ÿ-am¿ F∂n-h-cp-sS tbm-Kw C-∂v (Unkw-_¿ A-©v) cm-hn-se 11 \v Xr-Øm-e ssl-kv-°q-fn¬ \-SØpw. th-°≥-kn dn-t]m¿-´p-Iƒ \¬-Im-Ø K-h. ssl-kv-°qƒ sl-Uv-am-ÿ-am¿ sIm-≠p-h-cW-sa-∂v hn-Zym-`ym-k D-] U-bd-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

I¨-kyq-a¿ A-tkm-kn-tb-j\pw _yqtdm Hm-^v C-¥y≥ Ãm-t‚¿Upw Ão¬ I-º-\n-I-fp-sS Kp-W-ta≥-a-sb-°p-dn-®p \-SØn-b in¬-∏im-e _yqtdm Hm-^v C-¥y≥ Ãm-t‚¿-Uv sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ F-®v F¬ D-t]-{μ≥ D-Zv-L-mS-\w sN-øp-∂p

kw-Øm-\ kvIqÄ ItemÂ-k-h-¯n-\v ]m-e-¡mS³ k-Zy: Fw.FÂ.F.

]m-e-°m-Sv : kw-ÿm-\ bp-h-Pt\m¬-k-h-Øn-\v kw-ÿm-\Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n∂p h-cp-∂ ]-Xn-\m-bn-c-°-W°n-\v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw c-£nXm-°ƒ-°pw X-\n-a-tbm-sS hn-`h k-ar-≤-am-b k-Zy H-cp-°p-sa∂v sI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.F.]-d-™p. kw-ÿm-\ kv-

Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ `£-W-I-Ωn-‰n tbm-Kw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. sI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.-F. sN-b¿-am-\pw ]n l-cn-tKm-hnμ≥ P-\-d¬ I¨-ho-\-dp-am-bn 501 Aw-K t£-a-I-Ωn-‰n-°v cq-]w \¬-In. ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n

_m-e-tKm-]m-e≥ A-[y-£-X hln-®p. tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿-amcm-b _n kp-\n¬-Ip-am¿, hn kpIp-am-c≥, hn sP ^n-en-∏v, kn Fkv kp-Ip-am-c≥, F cm-a-N-{μ≥, F tKm-]n-\m-Y≥, sI B¿ taml≥-Zm-kv, Kn-co-jv-Ip-am¿, sI cm-a-\m-Y≥, F≥ A-tim-I≥, kn l-cn-Zm-kv kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: ]p-Xp-∏-cn-bm-cw kn.-_n.sI.Fw.Pn.F-®v.F-kv.Fkn-se ]n.Sn.F. hm¿-jn-I s]mXp-tbm-Kw {]-kn-U‚ v hn F≥ N-{μ-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂p. ]p-Xp-∏-cn-bm-cw {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n-μp kp-tc-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-Zym-`ym-k {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ c-£n-Xm-°-fp-sS ]-¶v-F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. ]m¿-h Xn hm-cy¿, am-\-kn-Im-tcm-Ky-w Ip-´n-I-fn¬- F-∂ hn-j-b-Øn-¬-]p-Xp-∏-cn-bm-cw tlm-an-tbm Bip-]-{Xn-bn-se sa-Un-°¬ Hm^nk¿ tUm. kp-a F-∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-Øp. {]n≥-kn-∏¬ sI B¿ Kn-cn-P {]-h¿-Ø-\-dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.

kozhikode/PKD

tUm-ÎÀ-s¡-Xn-tc h-[-`o-jWn: aq-¶pt]À A-d-Ìn Nn-‰q¿: \-μn-tbm-Sv km-aq-ln-I B-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ tUmŒ¿-s°-Xn-sc h-[ `o-j-Wn ap-g°n-b D-tZym-K-ÿ-s\-bpw C-bmsf k-lm-bn-® Un.F.H. Hm-^nkn-se c-≠v D-tZym-K-ÿsc-bpw ]p-Xp-\-K-cw t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv -Xp. \-μn-tbm-Sv B-ip-]{Xn-bn-se tUm-Œ-sd `o-j-Wns∏-Sp-Øn-b bp.Un. ¢¿-°v ap-cfn-[-c-s\-bpw Un.Fw.H. Hm-^nkn-se k-eow ap-l-Ω-Zv, tKm-]me-Ir-jv-W≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™-am-kw 12 \m-Wv tI-

Pn-Ãm-X-e D-]-tZ-i-I k-an-Xn tbm-Kw

I-bv-]-aw-K-ew: a-Xn-e-Iw kn sI h-f-hn¬ A-S-®n-´ ho-´n¬ \n∂v H-º-Xp e-£w cq-]-bpw h-{Pm`-c-W-ß-fpw kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw tam-„n-® tI-kn¬ c-≠v t]sc aXn-eIw t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]m-e-°m-Sv s\-∑m-d NmØ-aw-K-ew kz-tZ-in sXm-´n-∏m-d ho-´n¬ c-Xo-jv(31), sIm-Sp-ß√q¿ ta-Ø-e kz-tZ-in ap-√-ti-cn ho-´n¬ kp-\n¬(42) F-∂n-h-sc-

C³-skâo-hn-\v A-t]-£n-¡mw

]m-e-°m-Sv Su¨-lm-fn¬ \-S-∂ I¿-j-I Iq-´mbv-a {]-Xn-]-£ D-]-t\-Xm-hv tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp∂p sS Ir-jn-°m¿-°v \-„-s∏-´ Bflm-`n-am-\w ho-s≠-Sp-°-Ww. bp.Un.F-^v. k¿-°m¿ \n-ban-® I¿-j-I-cp-sS {]-iv-\-߃ ]Tn-°m-\p-≈ sI Ir-jvW - ≥-Ip-

´n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ IΩo-j≥ dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´v Im-ew Ip-sd-bm-bn. C-Xp-h-sc B dn-t]m¿-´v sh-fn-®w I-≠n-´n√. Ir-jn-°m-cp-sS h-cp-am-\w ]Tn-

´n, Fw F¬ F am-cm-b F≥ iwkp-±o≥, im-^n ]-d-ºn¬, Pm-anA l-k-\n-ø P-\-d¬ sk-{I-´dn am-cm-b-aw-K-ew A-–p-d-lv am≥ ss^-kn ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ {]kn-U‚ v ]n F A-–pƒ K-^q¿, P-\-d¬ sk-{I-´-dn B-km-Zv ssh-Zy¿ ]-s¶-Sp-Øp.

]m-e-°m-Sv: t]m-fn-sS-Iv-\n-°pIƒ sXm-gn¬ {]-N-cn-∏n-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øp-∂ IΩyq-Wn-‰n sU-h-e-]v-sa‚ v ]-≤Xn-Iƒ Iq-Sp-X¬ {Km-a-ß-fn-te°v hym-]n-∏n-°m≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-sa-∂v km-aq-lnI-\o-Xn a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿. ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \-S-°p-∂ I-Ωyq-Wn-‰n ta-f ]m-e-°m-Sv t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-tf-Pn¬ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. ]p-Xn-b C-e-Iv-{Sn-°¬ tIm-gvkv tIm-tf-Pn¬ B-cw-`n-°p-∂Xn-\v hn-Zym-`ym-k a-{¥n-tbm-Sv B-h-iy-s∏-Spw. N-S-ßn¬ Pn-√m]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥

Ip-f-¼p-tcm-K t_m-[-hÂ-¡-c-W Iym-w]pw ap-Jm-ap-J-hpw B-dn-\v ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ Pn-√m ar-K-kw-c-£-W tI-{μ-Øn¬ B-dn-\v cm-hn-se 10 \v Ipf-ºp-tcm-K-hpw {]-Xn-tcm-[-am¿-K-ß-fpw- F-∂ hn-j-b-Øn¬ ta-Jem-X-e t_m-[-h¬-°-c-W-hpw ap-Jm-ap-J-hpw \-S-Øp-sa-∂v -tKm-c£- ]-≤-Xn Pn-√m U-b-d-Iv-S¿ tUm. F-kv th-Wp-tKm-]m¬ A-dn-bn®p. ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿, a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√I-fn¬ \n-∂v 60 I¿-j-I-cpw 20 D-tZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-°pw. ta-Jem Hm-^nk-dpw ar-K-kw-c-£-Wh -- -Ip-∏v A-Uo. U-b-d-Iv-S-dp-am-b ]p-\¿-\n¿-an-® ta∏d-ºv ]≈n tUm. sP. tam-l-\≥ ap-Jm-ap-J-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. -

ssl-am-kv-äv hnf-¡v Øm-]n¡Ww

H-‰∏ - m-ew: In-gt- ° H-‰∏ - m-ew tXm-Sn-\v k-ao-]w ssl-am-kv-‰v hn-f°v ÿm-]n-°m≥ Bhiyw i‡w. tXm-Sn-s‚ In-g° - p-hi - w amb-∂q¿ `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ tdm-Uv PMvj - \ - pw C-hn-sS X-s∂ kw-ÿm-\ ]m-X-bp-sS A-]-I-S h-f-hp-am-Wv ÿn-Xn-sN-øp-∂-Xv. am-b-∂q¿ ]m-e-Øn¬ ÿm-]n®n-´p-≈ sX-cp-hv hn-f° - p-Iƒ ImWm-Xm-b-tXm-sS cm-{Xn-Im-e-ßfn¬ C-hn-sS Iq-cn-cp-´m-Wv.

kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ h-∂psIm-≠n-cn-°p-∂ hm-l-\-߃ ]-≈n-bn-d-°-Øn¬ th-K-Øn¬ h-∂v A-]-I-S h-f-hn-se-Øntºm-gpw th-K-Øn-em-bn-cn-°pw h-cn-I. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ sshZyp-Xn sh-fn-®w C-s√-¶n¬ Cu PMv-j-\n¬ G-Xp-k-a-b-hpw A]-I-S-Øn-\v km-[y-X-sb-∂v ]-dbp-∂-Xv. ssl-am-kv‰v hn-f-°v ÿm-]n-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-bn D-b¿-∂p Xp-S-ßn.

Ip-Sn-sh-f-f ip-Nn-Xz ]-cn-io-e-\w

]m-e-°m-Sv: A-\-ß-\-Sn {Km-a-∏©m-b-Øn¬ Iq-Sn-sh-f-f ip-NnXzw F-∂ hn-j-b-sØ B-kv-]Z-am-°n ]-©m-b-ØvX-e ]-cn-ioe-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. ]©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ ]-cn]m-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw. tZ-h-bm-\n D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v H. ssk-Xp am-ÿ A-[y-£-X hln-®p. tªm-°v dn-tkm-gv-kv t]gv-k¨ sam-bv-Xn, tªm-°v tIm˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ Fw. Ip-am-c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥ F-∂n-h¿ ¢msk-Sp-Øp.

]me-¡m-Sv \-K-ck-`m sN-bÀ-am-s\-Xn-tc bp.Un.F-^v. A-hn-izm-k {]-ta-bw

]m-e-°m-Sv: \-K-c-k-`-sN-b¿am≥ A-_v-Zp¬ Jp-±q-kn-s\-Xnsc A-hn-izm-kw sIm-≠p-hcm≥ bp.Un.F-^v. Xo-cp-am-\w C-∂-se eo-Kv lu-kn¬ tN¿∂ tbm-K-am-Wv Cu-Xo-cp-am-\sa-Sp-Ø-Xv. A-hn-izm-k {]-tabw D-Nn-X-am-b k-a-b-Øv sIm≠v h-cm-\pw tbm-K-Øn¬ [m-cW-bm-bn . F-∂m¬ ÿm-\w cmPn-sh-°n-s√-∂v A-_v-Zp¬ Jp±q-kv B-h¿-Øn-®p. 52 Aw-K Iu¨-kn-en¬ bp. Un. F-^n\v 26 t]-cp-≠v. C-Xn¬ aq-∂pt]¿ bp.Un.F-^v. kz-X-{¥-cm-

Wv. _n-.sP-.]n. 15 , kn.-]n.-F.w H≥-]-Xv , a-‰p-f-f-h¿ c-≠v F-∂nß-s\-bm-Wv I-£n-\n-e. 27 t]cp-sS ]n-¥p-W D-≠m-bm¬ am{X-ta A-hn-izm-kw ]m-kmhq. tIm¨-{K-kp-Im-c-\m-b A_v-Zp¬ Jp-±q-kn-s\-Xn-sc tIm¨-{K-kp-Im-cm-b Iu¨kn-e-¿-am¿ X-s∂ hn-Pn-e≥-kn\pw Hmw-_p-Uv-kv-am-\pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. Cu ]-cm-Xn ]n≥-h-en-°m-sX cm-Pn-h-bv-°ns√-∂m-Wv Jp-±q-kv B-h¿-Øn°p-∂-Xv. A-hn-izm-kw sIm-≠ph-∂m¬ _n.-sP.-]n-bpw kn.-]n-.

°m≥ A-tXm-dn-‰n-th-Ws - a-∂ IΩo-j≥ ip-]m¿-i F-√m {]-iv\ - ߃-°pw ]-cn-lm-ca - m-Wv. F¬.Un.F-^v.k¿-°m¿ I-¿-j-I¿°m-bn \-S-∏m-°n-b ]-≤-Xn-Iƒ

bp.Un.F-^v. X-I¿-°p-Ib - m-Wv. s\¬-h-b¬ \o¿-Ø-S kw-c£-W-\n-b-aw A-´n-a-dn-°m-\mWv ]p-Xn-b {i-aw. kw-ÿm-\Øv A-h-ti-jn-°p-∂ s\¬-hb-ep-Iƒ C-√m-Xm-°m≥ Ir-jna-{¥n-bpw Iq-´p-\n¬-°p-∂ A-hÿ-bm-Wp-≈-Xv. Ir-jn-°m-scbpw \m-´p-Im-sc-bpw B-´n-tbmSn-®p-≈ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£Ww {]m-tbm-Kn-I-a-√. ]-›n-aL-´ kw-c-£-W-hpw I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´pw F-Xn¿-°-s∏Sp-∂-Xv C-Xn-\m-em-Wv. Ir-jv-W≥-Ip-´n I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v \n-b-a-k-`-bn¬ kwkm-cn-°p-sa-∂pw tIm-Sn-tb-cn ]-d-™p. ]n hn-izw-`-c≥ A-[y£-X h-ln-®p. tUm. tZ-th-{μ i-¿-a,kn sI \m-Wp Fw.-F¬.F, {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv, Xºm≥-tXm-a-kv, B¿ tl-en, sI Ir-jv-W≥-Ip-´n, X-W¬ {io[¿, F F≥ A-\p-cm-Kv kw-kmcn-®p. B-bn-c-tØm-fw I¿-jI¿ kw-K-a-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

I½yqWnän sUhe]vsaâv ]²XnIÄ hym]n¸n¡m³ \S]Sn: a-{´n

ta-¸d¼v ]Ån D-Zv-LmS-\w C¶v ]m-e-°m-Sv: ]p-\¿-\n¿-am-Ww \S-Øn-b ta-∏-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv ]-≈n D-Zv-Lm-S-\-hpw s]m-Xp ktΩ-f-\-hpw C-∂v ssh-Ip-t∂-cw A-©n-\v \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. k-øn-Zv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-

I-≠-ap-Ø≥ A-[y-£-X h-ln®p. t]m-fn-sS-Iv-\n-°p-I-fp-sS sXm-gn¬ km-[y-X hn-tZ-i-Øpw kz-tZ-i-Øpw h¿-≤n-°p-∂p-≠v. G-Xv {]-Xn-k-‘n-bpw A-Xn-Pohn-°m≥ X-c-Øn-ep-f-f Po-hn-X \n-e-hm-cw D-≠m-°n-sb-Sp-°p∂-Xn-\v bp-hm-°-fn¬ {]-tNm-Z\-am-hp-∂-Xv t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-gv-kp-I-fp-sS k-hn-ti-j-Xbm-sW-∂pw a-{¥n ]-d-™p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v cm-[m-Ir-jv-W≥,K-h. t]mfn-sS-Iv-\n-Iv tIm-tf-Pv {]n-≥-kn∏¬ Fw. N-{μ-Ip-am¿, km-t¶-XnI hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v do-P-W¬ tPm-bn‚ v U-b-d-Iv-S¿ F≥. im¥-Ip-am¿, ]-s¶-Sp-Øp.

Xp-em-hÀ-jw N-Xn¨p; tI-c IÀ-j-IÀ {]-Xn-k-Ôn-bn H-‰-∏m-ew: Xp-emw-h¿-jw tI-c I¿-j-I-sc-bpw _m-[n-®p. H-‰-∏mew ta-J-e-bn¬ s\¬-Ir-jn Ign-™m¬ c-≠m-a-sØXv \m-fntI-c Ir-jnbmWv. bp.Un.F-^v. k¿-°m¿ kw-ÿm-\-sØ Irjn `-h-\p-Iƒ ap-tJ-\ \m-fn-tIc kw-`-c-Ww sIm-≠p-h-∂-tXmsS tI-c-f I¿-j-I-cp-sS \m-fn-tIc-Øn-\v s]m-Xp-am¿-°-‰n¬ hn-e Ip-Ø-s\ D-b-cp-I-bpw sN-bv-Xp.

tim-[-\-°v F-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-h¿ B-tcm-]-W hn-t[-b-\m-b ap-c-fn-[-c-s\ klm-bn-°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wv kzoI-cn-®-Xv. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´p-Im¿ C-hs - c X-S™ v sh-®v k-a-cw sN-bv-Xn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Un.Fw.H. B-tcm-]-W hn-t[-b\m-b ap-c-fo-[-c-s\ k-kv-s]‚ v sN-bvX - X - m-bn D-Øc - h - v \¬-In-bXn-\p-ti-j-am-Wv k-a-c-°m¿ ]ncn-™p-t]m-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ tUm-Œ¿ \¬-In-b ]-cm-Xn-b XpS¿-∂m-Wv t]m-en-kv D-tZym-Kÿsc A-dk - v‰ - v sN-bvX - -Xv.

bm-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. I-gn-™ 28\m-Wv ]m-ºn-t\g-Øv A-–p¬ P-∫m-dn-s‚ ho´n¬ \n-∂p B-`-c-W-߃ tamjWw t]m-b-Xv. hn-tZ-i-Øm-bncp-∂ P-∫m-dn-s‚ Ip-Spw-_w 30\v Xn-cn-s®-Øn-b-t∏m-gm-Wv tamj-W hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. aXneIw F-kv.sF. kn t{]-am-\-μ Ir-jv-Ws‚ t\{X-Øz-Øn-emWv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. A-d-Ãnem-b {]-XnIƒ

cm{ão-b-¯n-\-Xo-Xam-b IÀ-j-I {]-Øm-\w h-fÀ-¶p-h-cWw: tIm-Sn-tb-cn

]m-e-°m-Sv: cm-{„o-b-Øn-\-XoX-am-b I¿-j-I {]-ÿm-\w h]m-e-°m-Sv: Pn-√m ]-©m-b-Øv f¿-∂p-h-s∂-¶n-te Ir-jn-°m-c{]-kn-U‚n-s‚ tN-w_-dn¬ G- s‚ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°-s∏gn-\v \-S-Øm-\n-cp-∂ a-lm-flm- Sp-I-bp-≈q-sh-∂v {]-Xn-]-£ DKm-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm- ]-t\-Xm-hv tIm-Sn-tb-cn _m-eIr-jv-W≥. ]m-e-°m-Sv Su¨ gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-Xe D-]-tZ-i-I k-an-Xn tbm-Kw 12 lm-fn¬ `-c-W-Iq-S-ß-fp-sS I¿j-I hn-cp-≤ \-b-k-ao-]-\-߃te-°v am-‰n. tbm-Kw D-®-°v cs°-Xn-sc \-S-∂ I¿-j-I Iq-´m≠n-\v tNw_-dn¬ tN-cp-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v bv-a D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ A-dn-bnB-tKm-f-h¬-°-c-W-hpw ap®p. X-em-fn-Ø Xm¬-]-cy-ß-fp-amWv I¿-j-I-s‚ i-{Xp. B \-b߃ \-S-∏m-°m-\m-Wv tI-{μ ˛ kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ {i-anNn-‰q¿: Nn-‰q¿ tªm-°v ]-©mb-Øv ]-cn-[n-bn¬ ]-´p-\q¬-∏p- °p-∂-Xv. A-Xn-\m-em-Wv Ir-jn B-Zm-b-I-c-a-√m-Ø \n-e-bn-segp h-f¿-Øp-∂ I¿-j-I¿ 2013 G-{]n¬ ap-X¬ \-hw-_¿ h-sc Øn-b-Xv. Im¿-jn-I ta-J-ebn¬ kw-L-Sn-X {]-ÿm-\-anD-Xv-]m-Zn-∏n-® sIm-°q-Wn-s‚ C≥-sk‚o-hn-\p-f-f A-t]-£ √m-Ø-Xm-Wv I¿-j-I hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-I-sf F-Xn¿-Øp£-Wn-®p. tI-{μ kn¬-°v t_m¿-Un-s‚ ip-]m¿-i k-ln- tXm¬-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ {]-Xn_-‘w. cm-{„o-bm-Xn-X-am-b IXw 10 \-Iw Nn-‰q¿ tªm-°v ¿-j-I {]-ÿm-\w tI-c-f-Øn¬ sU-h-e-]v-sa‚ v Hm-^nk¿-°v \n-∂pB-cw-`n-°-Ww. A-Xn-eqk-a¿-∏n-°-Ww.

kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. kmaq-ln-I B-tcm-Ky tI-{μ-Ønse km-º-Øn-I {I-a-t°-Sv \-S∂-Xm-bpw A-[n-Ir-X-am-bn-bn eo-hv F-Sp-Ø-Xn-s\-Xn-sc-bpw bp.Un. ¢m¿-°v ap-c-fo-[-c-s\ tUm-Œ¿ A-cp¨-cm-Pv tNm-Zyw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿∂v ap-c-fo-[-c≥ tUm-Œ¿ Acp¨-cm-Pn-s\ A-k-`yw ]-d-bpI-bpw h-[-`o-j-Wn-ap-g-°p-Ibpw sN-bv-Xp. C-Xn-s\-Xn-sc Un.Fw.H-bv-°v tUm-Œ¿ \¬-Inb ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v I-gn-™ am-kw 26 \v D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-

I-bv-]-aw-K-ew tamjWw: c-−pt]À ]nSnbnÂ

hm-l-\-K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

]m-e-°m-Sv: s]-cn-tßm-Sv-˛-]pem-∏-‰ tdm-Un¬ ]m-ew ]p-Xp°n ]-Wn-bp-∂ {]-h¿-Øn \-S°p-∂-Xn-\m¬ hm-l-\-K-Xm-KXw Un-kw-_¿ B-dv ap-X¬ ]Wn I-gn-bp-∂-Xp-h-sc \n-tcm-[n®n-cn-°p-∂p. hm-l-\-߃ D-Ωn-t\-gn h-gn tIm-ßm-Sv ˛ a-Æm¿-°m-Sv ˛ Sn∏p kp¬-Øm≥ tdm-Un-eq-sS t]m-I-Ww.

3

H-cp In-tem \m-fn-tI-cw 25 cq]-bv-°m-Wv Ir-jn `-h≥ ap-tJ\ kw-`-cn-°p-∂-Xv. s]m-Xp-am¿°-‰n¬ H-cp In-tem \m-fn-tI-cØn-\v 28 cq-] ap-X¬ 30 cq-]-hsc-bm-Wv hn-e. Xpemw h¿-jw I-\n-bm-Ø-Xp-aq-ew tI-c hr£-ß-fn¬ \m-fn-tI-cw D¬-]m-Z\w Ip-d-™-tXm-sS-bm-Wv tI-cf I¿-j-I¿ h-e-bp-∂-Xv. H-‰-∏m-ew ta-J-e-bn-se \m-

Npcp¡¯nÂ

]n-¶m-¡ hn-I-k-\ tImÀ-]-td-j³ hm-bv-] hn-X-c-W-hpw t_m-[-h-¡-c-W Iymw-]pw G-gn-\v

]m-e-°m-Sv: ]n∂m-° hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-\pw tZ-io-b \yq-\-]-£ hn-I-k-\ [-\-Im-cy tIm¿]-td-j-\pw kw-bp-‡-am-bn hm-bv-] hn-X-c-W-hpw t_m-[-h-¬-°-c-W Iymw-]pw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Un-kw-_¿ G-gn-\v cm-hn-se 11 \v Su¨-lm-fn¬ a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬.F. A-[y-£-X hln-°p-∂ N-S-ßn¬ kz-bw sXm-gn¬ hm-bv-] hn-X-c-Ww Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn.F≥. I-≠-ap-Ø≥, hn-Zym`ym-k hm-bv-] hn-X-c-Ww ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ F. A_v-Zpƒ Jp-±q-kv \n¿-h-ln-°pw.

{Km-a-k-` G-gv, F-«v Xn¿-Xn-I-fnÂ

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ k-ºq¿-W s]≥j≥ ]-≤-Xn-tbm-S-\p-_-‘n-®v hm-Wn-bw-Ip-fw {Km-a-∏-©mb-Øn-se 18 hm¿-Up-I-fn¬ G-gv, F-´v Xnø-Xn-I-fn¬ s]≥j≥ {Km-a-k-`-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI. `m-kv-I-c≥ A-dn-bn-®p. Kp-W-t`m-‡m-°ƒ _-‘-s∏-´ tc-J-I-fp-am-bn A-X-Xv {Km-a-k-`-I-fn¬ F-Ønt®-c-Ww. hn-i-Z-hn-h-cw hm¿-Uw-K-ß-fn¬ \n-∂p e-`n-°pw.

k-]m-e¼-°qÀ-m-SWv: A-s]³j³ ]-²-Xn tbm-Kw C-¶v º-e-∏m-d k-ºq¿-W t£-a s]≥-j≥ ]©m-b-Øm-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn A¶W-hm-Sn, B-i, IpSpw-_-{io F.Un.F-kv. kn.Un.F-kv. cm-jv-{So-b {]-Xn-\n[n-Iƒ F-∂n-h-cp-sS tbm-Kw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. ]-©m-bØv I-√ym-W-a-fi-]-Øn¬ C-∂v D-®-bv-°v 1.30 \m-Wv tbm-Kw. Un-kw-_¿ G-gn-\v Fw.]n.Fw. ssl-kv-°q-fnepw, H-º-Xn-\v ]-©m-b-Øv I-√ym-W- a-fi]-Øn-epw, 11 \v th-ß-t»-cn ]m≥-Y¿ ¢-∫n-epw {]-tXy-I s]≥-j≥ Iymw]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw.

s\-Ãn-sâ hn-e e-`n-¨n-Ã

]m-e-°m-Sv: kn-hn¬-k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j-\v s\-√v \¬In-b I¿-j-I¿-°v ]-Ww \¬-Im-Ø-Xn¬ tZ-io-b I¿-jI k-am-Pw Pn-√m-I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. {]-kn-U‚ v sI F {]-`m-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ap-X-emw-tXm-Sv a-Wn, kn F-kv `-K-h¬-Zm-kv, Un hn-P-b-Ip-am¿, F-kv kp-K-X≥ kw-km-cn-®p.

Fw.F-kv.Fw. Pn-Ãm ao-äv

]-´m-ºn: Fw.F-kv.Fw. Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv ao-‰v F.sI.Cu-k D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. tUm. F sI km-_nØv A-[y-£-X h-ln-®p. sd-bo-kv F-S-Ø-\m-´p-I-c, sjco-^v-Im-c, ]n sI A-–p-≈, A-–p, sd-ao-kv I-cp-hm-º-Sn, B-Zn¬ sIm-∏w kw-km-cn-®p.

aX {]-`m-j-Ww

]p-Xp-\-K-cw: ]-≈n-ssa-Xm-\n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® C-kv-eman-I {]-`m-j-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ km-Pn-Xv Xn-cq-c-ßm-Sn kwkm-cn-®p. A-–pƒ I-cow A-[y-£\ -- m-bn-cp-∂p. ln-Zm-bØp-≈, \n-jm-Zv kw-km-cn-®p.

a-c-te-ew

]m-e-°m-Sv: ]p-Xp-t°m-Sv hn-t√-Pv ]-g-b k¿-sh \-º¿ 121 _n/2, tªm-°v 32 do-k¿-sh \-º¿ 260/2 ¬ \n¬-°p-∂ ho-´n ^-b¿-hp-Upw a-c-߃ Un-kw-_¿ 21 \v cm-hn-se 11 \v B-e-Øq¿ Xm-eq-°m-^o-kn¬ te-ew sN-øpw.

Pn-Ãm B-kq-{X-Wk-an-Xn tbm-Kw tN-cpw

]m-e° - m-Sv: Pn-√b - n-se X-t±-i kz-bw-`c - W - ÿm-]\ - ß - f - n-se hm¿jn-I ]-≤X - n s{]m-PI - vS- p-If - p-sS t`-ZK - X - n Aw-Ko-Ic - n-°p-∂X - n-\m-bn B-kq-{X-W k-an-Xn-bp-sS tbm-Kw Un-kw-_¿ 10 \v D-®b - v° - v c-≠n-\v ]m-e° - m-Sv ap-\n-kn-∏¬ Su¨-lmƒ A-s\-Ivk - n¬ tN-cpw. t`-ZK - X - n s{]m-PI - vS- p-Iƒ tÃ-‰v s]¿-t^m-a≥-kv Hm-Un-‰v Hm-^o-kd - p-sS A-\pa-Xn e-`n-®t- i-jw Un.]n.kn-°v Hm¨ sse-\m-bn Un-kw-_¿ G-gn-\fn-tI-cw kw-`-cn-°p-∂-Xv ]m-e- Iw k-a¿-∏n-°W - s - a-∂v Pn-√m I-eI - vS- ¿ sI. cm-aN - {- μ≥ A-dn-bn-®p. ∏p-d-Øm-b-tXm-sS ]-e-∏p-dw, e°n-Sn, ap-f-Øq¿,s\-√n-°p-dp-»n, ap-cp-°pw-]-‰, ]-√m¿-aw-K-ew, H-‰∏m-ew, I-Æn-b-]p-cw, tXm-´-°c, h-tcm-Sv, ]-\-a-Æ Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂p tI-c-I¿j-I¿-sIm-≠p-h-cp-∂ \m-fn-tIc-Øn-s‚ hn-e Xq-°n-t\m-°n-bti-jw sN-°m-bn A-t∏mƒ Xs∂ sIm-Sp-Øp-h-cn-I-bm-Wv.

F-Ωpw ]n-¥p-W-°m≥ km-[yX Ip-d-hm-Wv. C-Xpw I-W-°nse-Sp-tØ bp.-Un-.F-^v. A-¥na Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-I-bp-≈q. Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v kn hn _m-e- -N-{{μ≥, bp.Un.F-^v. sN-b¿-am≥ F cm-a-kzm-an, ap-kveow-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v kn Fw F I-cow F-∂n- -h-cp-sS km∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ bp.Un.F-^n-se A©v Iu¨-kn-e¿-am¿ ]-s¶-Sp-Øn-´n-√. C-h¿ A-ku-I-cyw Im-Wn-®v hcm≥ ]-‰n-s√-∂v A-dn-bn-®n-cp-∂- ]m-e-°m-Sv Pn√m k-lI-c-W _m-¶v \nt£-] k-aml-c-W b-⁄w jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p Xm-bn t\-Xm-°ƒ ]-d-™p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013/12/05  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013/12/05

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you