Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

Pn-Ãm k-t½-f-\w

hntij§Ä

{Km³Uv tI-c-f tjm-¸n-Mv s^-Ìn-hÂ: Pn-Ã-bn-se BZy \-dp-s¡-Sp-¸v C-¶v ]m-e-°m-Sv: {Km≥Uv tI-c-f

tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h¬ kok¨ 7s‚ Pn-√-bn-se B-Zy \dp-s°-Sp-∏v C-∂v ssh-Io-´v A©n-\v cm-∏m-Sn-bn¬ \-S-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Fw.-F¬.-F-am-cmb jm-^n ]-d-ºn¬, sI A-NypX≥, sI hn hn-P-b-Zm-kv, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥, \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ A-–p¬-Jp-±q-kv ]s¶-Sp-°pw. F-´v {Kmw ]-Xn-s\´p t]¿-°pw, \m-ev {Kmw 7 t]¿°pw, 2 {Kmw F-´v t]¿-°pw, Hcp {Kmw 17 t]¿-°pw \-dp-s°-Sp∏n-eq-sS \¬-Ipw. 6,75,000 Iq-∏pWp-I-fn¬ \n-∂m-Wv hn-P-bn-Isf I-s≠-Øp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v G-gn-\v H-‰-∏m-e-Øpw, 14 \v aÆm¿-°m-Spw, 21 \v sIm-√-t¶mSpw , 28\v h-S-°-t©-cn-bn-epw \dp-s°-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xm-Wv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F.Un.-Fw. sI K-tW-i≥, hym-]mcn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-anXn kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tPm_n hn Np-¶-Øv, s^-U-d-¬ _m-¶v ]m-e-°m-Sv do-Py\¬ amt\-P¿ {]-km-Zv, No-^v am-t\P¿ kn-‘p B¿ F-kv \m-b¿, _m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

Adnbn-¸pIÄ

ap-Jy-a-{´n-bp-sS P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn: dn-t]mÀ-«v \Â-I-Ww ]m-e-°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS P-\-k-º¿-°-]-cn]m-Sn-bn¬ e-`n-® ]-cm-Xn-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xn-\v Hm¨-sse≥ kw-hn-[m-\w Xøm-dm-b-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ A-dn-bn-®p. _-‘-s∏-´ ta-[m-hn-Iƒ X߃-°-\p-h-Zn-® "bq-k¿ sFUn' D-]-tbm-Kn-®v ]-cm-Xn ]-cntim-[n-®v dn-t]m¿-´v Hm¨-sse\n-eq-sS \¬-I-W-sa-∂pw Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-

B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw B-dn-\v

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se X-t±-i `-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS hm¿jn-I ]-≤-Xn s{]m-P-Iv-Sp-I-fpsS t`-Z-K-Xn Aw-Ko-I-cn-°p-∂Xn-\m-bn Pn-√m B-kq-{X-W kan-Xn tbm-Kw P-\p-h-cn B-dn-\v cm-hn-se 11 \v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tNcpw. hm¿-jn-I ]-≤-Xn A-¥n-a t`-Z-K-Xn B-h-iy-ap-f-f X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃ C∂v t`-Z-K-Xn s{]m-P-Iv-Sp-Iƒ Hm¨-sse-\m-bn k-a¿-∏n-°Ww. I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\w Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^nkn¬ lm-P-cm°-Ww. Un.-]n.-kn. Aw-Ko-Im-cØn-\m-bn P-\p-h-cn aq-∂n-\-Iw Hm¨ sse-\m-bn k-a¿-∏n-°W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ A-dn-bn-®p.-

ssi-h sh-≈m-f k¿-ho-kv skm-ssk-‰n Pn-√m k-tΩ-f-\w sI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°m-Sv: Du-Sp-h-gn-I-fn-eq-sS I-∂p-Im-en°-S-Øv X-S-bp-∂-Xn\p-≈ ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v ]-cn-tim-[-\-Iƒ ^-e-{]-Z-a-s√∂p B-tcm-]-Ww. tPm-en `m-cw Iq-Sp-X-em-sW-∂p-≈ Im-c-Ww sIm-≠p cm-{Xn-Im-e ]-cn-tim-[\-bn¬ \n-∂pw h-Ip-∏v sh-‰-dn-\dn k¿-P-∑m-sc H-gn-hm-°n-bn-cp∂p. tUm-Iv-S¿-am-cp-sS km-∂n-[yan-√m-sX ^o¬-Uv Hm-^nk¿,

A-t]-£ £-Wn-¨p

sse-hv-kv-t‰m-°v C≥-kv-s]-IvS¿, A-‰≥-U‚ v, t]m-en-kv F∂n-h¿ am-{X-am-Wp \n-e-hn¬ ]cn-tim-[-\ kw-L-Øn-ep-≈-Xv. t\-c-sØ ^o¬-Uv Hm-^n-k-dpsS kv-Ym-\-Øp sh-‰-dn-\-dn tUm-Iv-S-dp-sS tk-h-\w e-`y-ambn-cp-∂p. tUm-Iv-S¿-am-sc H-gnhm-°n ^o¬-Uv Hm-^n-k¿-am-sc ]-cn-tim-[-\-bv-°p \n-tbm-Kn-®Xp {]m-tbm-Kn-I-a-s√-∂p-≈ Btcm-]-Ww i-Iv-X-am-Wv.

I-∂p-Im-en-Iƒ-°p tcm-Kw ]-S¿-∂p ]n-Sn-®-tXm-sS Du-Sp-hgn-bn-eq-sS A-\-[n-Ir-X-am-bn I∂p-Im-en-I-fp-sS h-c-hv X-S-bp∂-Xn-\m-bn ar-K kw-c-£-W hIp-∏n-s‚ \m-ep kv-Izm-Up-I-fmWv Pn-√-bn¬ cm-{Xn-Im-e ]-cntim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv.C -- -Xn¬ Hsc-Æw A-´-∏m-Sn ta-J-e tI-{μoI-cn-®m-Wp {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. tKm-hn-μm-]p-cw, ao-\m-£n-]pcw, sIm-gn-™mw-]m-d F-∂n-hn-

"Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡phm³ tI-{µ--þkw-Øm-\ kÀ-¡m-cp-IÄ X-¿m-dm-h-Ww' ]m-e-°m-Sv: Pm-Xn-a-X kw-L-S-\I-fp-sS k-Ω¿-±-Øn-\v Io-gv-s]Sm-sX ]-›n-a-L-´-Øn-s‚ {]m[m-\yw I-W-°n-se-Sp-Øv am-[hv Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v \-S-∏m°p-hm≥ tI-{μ kw-ÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ X-øm-dm-h-W-sa-∂v {]-Ir-Xn kw-c-£-W k-an-Xn hm¿-jn-I-tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. tI-c-f-Øn-se cm-jv-{So-b ]m¿-´n-Iƒ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£W-Øn¬ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-

]m-e-°m-Sv: tI-c-fw km-aq-lyam-bpw km-£-c-X-bn-epw ap-∂n´p-\n¬-°p-∂p-sh-¶n-epw kv-{XoI-fp-sS A-h-ÿ C-t∏m-gpw ]-cnXm-]-I-c-am-sW-∂v Pn-√m-]-©mb-Øv hn-Zym-`ym-k ˛-B-tcm-Ky Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n kn A-tim-Iv Ip-am¿ ]-d™p. Pn-√m K-h. tlm-an-tbm Bip-]-{Xn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ko-Xm-e-b-Øn-s‚ B-`n-ap-J-yØn¬ \-S-Øn-b sk-an-\m¿ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.-

W-sa-∂pw Pn-√-bn¬ sse-k≥kn-√m-sX {]-h¿-Øn-°p-∂ A\-[n-Ir-X Izm-dn-Iƒ A-S-®p-]q´m≥ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-Wsa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. k-an-Xn-bp-sS hm¿-jn-I Ip-Spw_-ta-f ]-cn-ÿn-Xn sF-Iy-th-Zn Pn-√m sN-b¿-am≥ t_m-_≥ am´p-a-¥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v a-Wn-°p-f-ß-c A-[y-£-X h-ln-® tbm-KØn¬ sk-{I-´-dn in-h-Zm-kv tN‰q¿ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. a-

e-∏p-dw ]yq-a kn.-F≥.-kn-bp-sS U-b-d-Iv-S¿ A-ao≥ A-lv-k≥, _n kp-{_-“-Wy≥, Zo-]-Iv kn, kp-\n¬-Ip-am¿ ]n kw-km-cn-®p. k-an-Xn-bp-sS an-I-® Ip-Spw-_-ambn {io-Ip-am¿-˛-ku-ay Z-º-Xn-Isf-bpw an-I-® _m-®v-e¿ B-bn kp-\n¬ ]p-fn-aq-´n-°-en-s\-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. Aw-K-ß-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-∂p. hnhn-[ a¬-k-c-ß-fn¬ hn-P-bn-®h¿-°p-≈ k-Ωm-\-Zm-\w t_m_≥ am-´p-a-¥ \n¿-h-ln-®p.-

P-\-dÂ-t_m-Un tbm-K-hpw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw ]m-e-°m-Sv: tI-c-fm tÃ-‰v F-Ivkv k¿-ho-k-kv eo-Kv ]m-e-°mSv tªm-°n-s‚ hm¿-jn-I P-\d¬-t_m-Un tbm-K-hpw Ip-Spw_-kw-K-a-hpw sN-ssº satΩm-dn-b¬ K-h. kw-Ko-X tIm-

sF.-F³.-Sn.-bp.-kn. Pn-Ãm k-t½-f-\w ]m-e-°m-Sv: tI-c-f ssS-te-gv-kv te-_¿ tIm¨-{K-kv (sF.F≥.-Sn.-bp.-kn.) Pn-√m k-tΩ-f\w ap≥ Fw.-]n. hn F-kv hn-Pb-cm-L-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. X-ø¬ sXm-gn-em-fn t£-a\n-[n t_m¿-Un¬ sN-b¿-am-s\ D-S≥ \n-b-an-°p-I, t_m¿-Unse sU-]yq-t´-j≥ \n-b-aw Ah-km-\n-∏n-°p-I, t_m¿-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w kp-Xm-cy-am-°m≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂bn-®p. B¿ k-\¬-Ip-am-dn-s‚ A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-

Øn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-amcm-b Sn ]n P-em¬, sI F-kv l°ow, sI kn kp-tc-jv, sI si¬-h≥, Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn kn A-\n¬-Ip-am¿, Un.kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn-amcm-b sI tKm-]n-\m-Yv, ]n hn cmtP-jv, {]-Im-iv Im-gv-N-]-dºn¬, sI hn-t\m-Zv-Ir-jv-W≥, I-Æm-Sn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {]n-b ap-c-fo-[-c≥, kp[o¿, sI a-Wn, kn-_n≥ ]-c-∏\, Sn ku-Pn-Xv, \n-em-h¿-∂o-k, sI hn-t\m-Zv-Ir-jv-W, in-h≥ sN-√n-°m-Sv, a-t\m-Pv a-W-∏p≈n-°m-hv kw-km-cn-®p.-

H-gn-hm-°n-b-Xv.-- kv-Izm-Uv {]-h¿Ø-\w ^-e-{]-Z-a-√m-Xm-hp-∂Xp I-Sp-Ø B-i-¶ kr-jv-Sn-°p∂p. F-∂m¬ A-kp-Jw h-∂ I∂p-Im-en-Iƒ \n-tcm-[-\w a-dn I-S-∂p kw-kv-Ym-\-tØ-°p sIm-≠p h-cp-∂ -km-l-N-cyw Hgn-hm-°m≥ h-Ip-∏v i-Iv-X-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´p-s≠-∂p arK kw-c-£-W h-Ip-∏v A-[n-IrX¿ ]-d-™p.

"kÀ-th-bn k-l-I-cn-¡-Ww'

\-K-c-k-`m Po-h-\-¡m-sc kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡m-cm-¡-Wsa¶v

]m-e-°m-Sv: P-\p-h-cn-bn¬ kmº-Øn-I ÿn-Xn-hn-h-c-°-W°v h-Ip-∏v \-S-Øp-∂ kz-Im-cy sa-Un-°¬ em-_p-I-fp-sS k¿th \-S-°pw. k¿-sh C≥-sh-Ãn-tK-‰¿-am¿-°v Ir-Xy-hpw hy-‡-hp-am-b hn-h-c-߃- \¬-In k-l-I-cn°-W-sa-∂v sa-Un-°¬ em-_v ÿm-]-\-ß-tfm-Sv sU.--U-b-d-IvS¿ A-`y¿-∞n-®p. A-kw-L-Sn-Xta-J-e-bn-se hn-h-c-ti-J-c-WØn-\v {]m-[m-\yw \¬-In-sIm≠m-bn-cn-°pw k¿-th \-S-ØpI.-

]m-e-°m-Sv: \-K-c-k-`m Po-h-\°m-sc k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cm°n i-º-f-hpw s]≥-j-\pw a-‰v B-\p-Iq-ey-ß-fpw k¿-°m¿ {Sj-dn h-gn \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ \S-]-Sn-Iƒ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tI-c-fm ap\n-kn-∏¬ B‚ v tIm¿-]-tdj≥ Ãm-^v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏´p. A-tkm-kn-tb-j-s‚ 37- mw

sk- ° ≥- U - d n kv - I qƒ c- ≠ mw ÿm- \ - h pw H- e - h - t °m- S v sk‚ v tXm- a - k v l- b ¿ sk°≥- U - d n kv - I qƒ aq- ∂ mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\Zm-\w Pn-√m P-Uv-Ppw Pn-√m eoK¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n sNb¿-t]-gv-k-Wp-am-b ta-cn tPmk-^v \n¿-h-ln-®p. dn-´. Pn-√m P-Uv-Pv _m-e-N{μ≥ \m-b¿, A-`n-`m-j-I-cm-b F¬ cm-tP-jv, F≥ cm-Jn F- ]me-°m´vv \S∂ \n¿-am-W sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ (F.-sF.-Sn.-bp.-kn.) Pn-√m {]-h¿-Ø-I ∂n- h ¿ Izn- k v a¬- k - c w \- b n- tbm-Kw tIcf I¨kv{SIvj≥ h¿t°gvkv s^U-td-j≥ kwÿm\ sk{I-´dn Fw kp-P-\-{]n-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ®p.-

C-∂v ssh-Io-´v 4.-30\v ss^\¬ a¬-k-c-Øn¬ Sm-e‚ v-kv ]m-e-°m-Sv ap-´n-°p-f-ß-c P-\ssa-{Xn-sb t\-cn-Spw. k-am-]-\ tbm-K-Øn¬ kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v Sn B¿ A-P-b≥ ]-s¶-Sp-°pw.

°¬ Hm-^nk¿ tUm. sI _m_p-cm-P≥ A-[-y-£-X- h-ln-®p. ko-Xm-e-bw sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ F≥ ]-Zv-a- kp-I-\y, h-\nXm k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ ]n hn \n¿-a-e F-∂n-h¿ B-iwk-I-f¿-∏n-®p. "am-\-kn-I sh-√p-hn-fn-I-fpw ]-cn-lm-c-hpw' F-∂ hn-j-bØn¬ ssk-t°m-f-Pn-Ãv sI Pn P-tb-jpw 'kv-{Xo-kp-c-£m \nb-a-߃' F-∂ hn-j-b-Øn¬ hn-sa≥ s{]m-´-£≥ Hm-^n-k¿ B¿ F-kv {io-e-X-bpw kw-kmcn-®p.

Pn-√m hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w ]me-°m-Sv {i-≤ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ sI.-]n.-kn. kn. sk-{I-´dn hn sI {io-I-WvT≥ D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p. A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ssI-a-\w {]-`m-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-® N-S-ßn¬ tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v F _m-e≥, ]m-e°m-Sv \-K-c-k-`m ssh-kv sNb¿-t]-gv-k¨ Fw k-lo-Z,

Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fmb B-_n-Z bq-k-^v, ^n-tem-an\ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. `m-c-hm-ln-I-fm-bn ssi-tejv-Ip-am¿ ({]-kn-U‚ v), F≥ kzm-an-Zm-kv, B¿ D-Æn-Ir-jvW≥ (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), sI ]n th-Wp-tKm-]m-e≥ (sk{I-´-dn), tKm-]-Ip-am¿ (tPm. sk-{I-´-dn), F {io-h-¬k≥ (JPm-©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™Sp-Øp.-

Pn-Ãm hm-b-t\m-Â-k-hw P-\p-h-cn 5\v

a-dn-bp-½ kv-am-c-I ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv ]m-e-°m-Sv: Sm-e‚ v ^p-Sv-t_m ƒ A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-h-cp-∂ a-dnbp-Ω kv-am-c-I ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v _n. C. Fw. sslkv-Iqƒ {Ku-≠n¬ \-S-∂p. h-cp-∂ A-≠¿ 17 ^p-Svt_mƒ a¬-k-c-Øn¬ B-Zy sk-an ss^-\¬ a¬-k-cØn¬ P-\-ssa-{Xn ap-´n-°p-fß-c-sb 6˛3\v hn-j≥ C-¥y IS-º-gn-∏p-d-sØ tXm¬v-]n-®v ss^-\-en¬ {]-th-in-®p. c-≠m-a-sØ sk-an ss^\¬ a¬-k-c-Øn¬ Sm-e‚ v ^pSv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°m-Sv 4˛1\v hn-j≥ C-¥y A-e-\-√q-cn-s\ ]-cm-P-b-s∏-SpØn ss^-\-en¬ {]-th-in-®p.

{]m-b-am-b A-Ω-am-sc t£{X-\-S-bn¬ sIm-≠p-hn-Sp-∂ Ime-am-Wn-sX-∂pw k-º-∂-cm-b ho-´n-se A-Ω-am-sc t\m-°m≥ X-s∂ -k-a-b-an-√m-Xm-bn-cn-°p∂p-sh-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kv-{Xo-Iƒ-°v cm-{Xn ]p-d-Øn-dßm≥ X-s∂ km-[n-°m-Ø Ah-ÿ-bm-Wv tI-c-f-Øn-ep-≈Xv. Cu ÿn-Xn hn-ti-jw am-dW-sa-¶n¬ Iu-am-c-Øn¬ Xs∂ t_m-[-h¬-°-c-Ww B-hiy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p.Pn-√m tlm-an-tbm sa-Un-

S-ß-fpƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-tZ-iß-fn-se Du-Sp-h-gn-I-fn¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øn sIm-≠p h-cp∂ I-∂p-Im-en-I-sf a-S-°n Ab-°-em-Wp kv-Izm-Up-I-fp-sS Zu-Xyw. F-∂m¬ cm-{Xn-Im-e tPm-enI-fn¬ \n-∂pw H-gn-hm-°-W-sa∂p B-h-iy-s∏-´v sh-‰-dn-\-dn tUm-Iv-S¿-am¿ cw-K-sØ-Øn-bncp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp Ign-™ Zn-h-kw tUm-Iv-S¿-am-sc

eo-KÂ kÀ-ho-kv A-tXm-dn-än Izn-kv aÂ-k-cw

{]-am-W ]-cn-tim-[-\bpw A-`n-ap-J-hpw c-−n-\v

]m-e-°m-Sv: Pn-√m Fw-tπm-bvsa‚ v F-Iv-kv-tN-©v kw-ÿm\-bp-h-P-\-t£-a-t_m¿-Un-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS P-\p-h-cn c-≠p-ap-X¬ 25 h-sc ]n.--F-kv.-kn. F¬.--Un.-- ¢¿-°v a¬-k-c-]co-£-bn¬ ku-P-\y-]-cn-io-e\w \¬-Ipw. ]-cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-{μ-{]-ÿ tlm-´en-\p k-ao-]-ap-≈ k-em-a-Øv lm-fn¬ P-\p-h-cn c-≠n-\v cm-hnse 10.-30\v jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.--F¬.--F. \n¿-h-ln-°pw. Pn√m Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ ]n F≥ kp-tc-jv _m-_p A[y-£-X h-ln-°pw.-

kv-{Xo-kp-c-£-bn tIcfw ]n-¶nÂ: ]n kn A-tim-Iv Ip-amÀ

I-¶p-Im-en¡-S-¯v X-S-bp-¶-Xn-\p-Å ]-cn-tim-[-\- ^-e-{]-Z-am-hp-¶n-Ã

]m- e - ° m- S v : tI- c - f tÃ- ‰ v eoK¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n-bpsS \n- b - a t_m- [ - h ¬- ° - c - W Izn-kv a¬-k-c-Øn-s‚ `m-K-ambn Pn- √ m A- t Xm- d n- ‰ n- b p- s S B- ` n- a p- J y- Ø n¬ Pn- √ m- X - e Izn- k v a¬- k - c w kw- L - S n- ∏ n®p. h- S - ° - t ©- c n sN- d p- ] p- j v ]w tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ H-∂mw ÿm-\w I-cÿ-am-°n kw-ÿm-\-X-e a¬k- c - Ø n¬ ]- s ¶- S p- ° p- h m≥ A¿-l-X t\-Sn. ]m-e-°m-Sv: A-∏¿ ss{]-a-dn kvsIm- S p- h m- b q¿ K- h . l- b ¿ Iqƒ A-kn- v (a-e-bm-fw)hnI-emw-K¿-°m-bp-f-f ]n.-F-kv.kn. {]-kn-≤o-I-cn-® Np-cp-°∏-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-f-f-h¿°v P-\p-h-cn c-≠v cm-hn-se 7.-30 \v ]n.-F-kv.-kn. Pn-√m Hm^nkn¬ {]-am-W ]-cn-tim-[-\bpw A-`n-ap-J-hpw \-S-Øpw.-

FÂ.--Un.--¢mÀ-¡v: ku-P-\y]-cn-io-e-\w

]m-e° - m-S:v F-kv.hn.F-kv.F-kv. Pn-√m {]-kn-U‚ v X-¶-th-ep-]n≈-bp-sS A-[y-£X - b - n¬ \-S∂ ssi-h sh-≈m-f k¿-ho-kv skmssk-‰n c-≠mw Pn-√m k-tΩ-f\ - w sI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.F. D-ZvLm-S\ - w sN-bX v- p. Pn-√m sk-{I-´dn i-Ut- Km-]m-e≥ ]n-≈ dn-t]m¿´v A-hX - c - n-∏n-®p. \-Kc - k - ` - m sNb¿-am≥ A-_Zv- pƒ Jp-±q-kv, ]m¿en-sa‚-dn ]m¿-´n eo-U¿ in-hc - mP≥, h-S-I-c ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn Fw sN-¥m-as - sc, Nn-‰q¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v ssh-kv {]kn-U‚ v im-¥n-\n a-Wn-Ip-am¿, ta-P¿ kp-[m-Ic - ≥ ]n-≈ kw-kmcn-®p. D-®b - ° v- tv- i-jw \-S∂ - kulr-Z k-tΩ-f\ - w tI-cf - sh-≈m-f a-lm-k-` kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´d - n tkm-Wn sP I-eym¨Ip-am¿ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p.

31 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

f-Pn¬ jm-^n ]-d-ºn¬ Fw. F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ss{Iw-{_m-©v F-kv.-]n sI hn-P-b≥ ho-c-N-{I tk-\m\n-I-tf-bpw 80 h-b- v Xn-I™ hn-ap-‡ `-S-∑m-tc-bpw s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®v B-Z-cn®p. tªm-°v {]-kn-U‚ v dn-´tb¿-Uv hnMv tI-U¿ Sn hn inh-Zm-kv A-[y-£-X h-ln-® N-Sßn¬ sI.-F-kv.-C.-F-kv.-F¬. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw ]n N-{μtam-l≥, dn-´. ta-P¿-am-cm-b jnPp sj-do-^v, ]n tI-i-h-Zmk≥, dn-´. Iym-]v-‰≥ ]n sI N{I-]m-Wn, tam-l≥-Zm-kv, ]n apIp-μ≥, th-ep-°p-´n, im-¥-Ipam-cn kw-km-cn-®p.-

]m-e-°m-Sv: kw-tbm-Pn-X \o¿Ø-S ]-cn-]m-e-\ ]-≤-Xn \-S-∏m°p-∂ tªm-°p-I-fn¬ hm-´¿sj-Uv U-h-e-]v-sa‚ v So-an¬v Icm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn®p. A-kn- v F-≥Pn-\ob¿(2 H-gn-hv) tbm-Ky-X knhn¬ F-≥Pn-\o-b-dnMv _n-cp-Ztam Un-tπm-a-tbm A-{Kn-°ƒ®¿ F-≥Pn-\o-b-dnMv _n-cp-Ztam. tkm-jy¬ sam-_n-ssek¿( H-scm-gn-hv) tkm-jy¬-h¿°v _n-cp-Zw/_n-cp-Zm-\-¥-c _ncp-Zw A-s√-¶n¬ lyq-am-\n-‰okn¬ _n-cp-Zw. A-{Kn-°ƒ-®¿ A-kn- v(3 H-gn-hp-Iƒ) Irjn hn-j-b-am-sb-Sp-Øv hn-.F®.v-F-k.v-kn/Sn.-F-®v-.kn. π-kvSp. Um-‰m F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿ Hgn-hv : _n-cp-Zw, ]n.-Pn.-Un.-kn.F. A-t]-£-Iƒ 2014 P-\p-hcn 10\p A-©p a-Wn-°p ap≥-]v t{]m-P-Iv-Sv U-b-d-Iv-S¿ U-ªyp.kn.-Un.-kn, Zm-cn-{Zy e-Jq-I-cW hn-`m-Kw kn-hn¬ tÃ-j≥ ]m-e-°m-Sv F-∂ hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww. I-h-dn-\p apI-fn¬ sF.-U-ªyp.-Fw.-]n. At]-£ F-∂v F-gp-X-Ww.Nm-en-t»-cn-bn-se Znim-t_m¿Uv sImSn-bpw ^v-fIvkpw h-®v -a-d-® \ne-bn¬

]m-e-°m-Sv: Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ bp.--]n.--hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ "hm-bt\m-¬-k-hw 2014' P-\p-h-cn A©n-\v tam-b≥ tam-U¬ tKƒkv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqfn¬ cm-hn-se 9.-45\v Fw _n cmtP-jv Fw.--]n. D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√-bn-se Xn-c-s™-Sp-Ø 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ho-X-am-Wv ]s¶-Sp-°p-I. lmƒ-Sn-°-‰v Ip-´nIƒ-°v A-b-®n-´p-≠v. C-tXm-S\p-_-‘n-®v bp.--]n.--˛-F-®v F-kv. X-an-gv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ hmb-t\m-¬-k-h-hpw \-S-Øpw. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ A-

°m-Z-an-Iv I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ C cm-a-N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ 10 Aw-K A-[ym-]-I-kw-Lam-Wv ]-cn-]m-Sn-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-I. H-∂mw ÿm-\-°m¿-°v 3000cq-]-bpw c-≠mw-ÿm-\-°m¿-°v 2000 -cq-]-bpw aq-∂mw ÿm-\°m¿-°v 1000 -cq-]-bpw {]-i-kvXn-]-{X-hpw \¬-Ipw. Pn-√m {]kn-U‚ v hn sI N-{μ≥ A-[y£-X h-ln-°pw. Pn-√m sk-{I-´dn Fw Im-knw, ]n F≥ -tam-l\≥, kn ]n Nn-{X-`m-\p, kn Irjv-W≥, ]n tam-l-\≥, hn c-ho{μ≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.-

Im³-kÀ tcm-Kn-IÄ-¡p-Å {]-tXy-I ]-cn-N-c-W]-²-Xn t]-cn-\p- am-{Xw ]n-∂o-Spw ]-Øv- e-£w cq-] A\p-h-Zn-®-Xm-bn A-dn-bn-∏v e-`n-®X-√m-sX Xp-I e-`n-®n-√. F∂m¬ tUm-Œ¿-am-sc-bpw Po-h-\°m-sc-bpw \n-b-an-°m≥ \-S-]-Snbp-≠m-bn-√. A-h-iyw -th-≠ kw-hn-[m-\-an-√m-sX Cu Xp-IsIm-≠v F-¥p sN-øm-\m-Wv F∂m-Wv A-[n-Ir-X-cpw tNm-Zn-°p∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn Pn-√m Bip-]-{Xn-bn¬ Hm-t¶m-f-Pn-Ãn-√. I-gn-™-h¿-jw H-cp tUm-Œ-sd \n-b-an-s®-¶n-epw A-h¿ tPm-ens°-Øn-bn-√. H-cp tUm-Œ¿-°v {]-tXy-Iw ]-cn-io-e-\w \¬-Inbm-Wv Im≥-k¿- tcm-Kn-Iƒ-°v B-izm-kw ]-I-cp-∂-Xv. ]m-e-°m-´v Nn-In-¬km ku-

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ Im≥-k¿tcm-Kn-Iƒ h¿-[n-°p-tºm-gpw kw-ÿm-\-k¿-°m¿ I-gn-™ _-P-‰n¬ Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ°m-bn A-\p-h-Zn-® {]-tXy-I ]cn-N-c-W-]-≤-Xn Pn-√-bn¬ t]-cn\v am-{Xw. ]p-Xn-b _-P-‰v A-h-Xc-W-Øn-\v Zn-h-k-߃ _m-°nbp-≈-t∏m-gpw hm-Kv-Zm-\-Øn-s‚ G-dn-b-`m-K-hpw I-S-em-kn-em-Wv. Pn-√m- B-ip-]-{Xn-bn¬ Iym≥k¿ tcm-Kn-Iƒ-°v {]-tXy-I ]-cnN-c-W-]-≤-Xn B-cw-`n-°p-sa∂m-bn-cp-∂p {]-Jym-]-\w. Im≥k¿ ap≥-Iq-´n I-s≠-Øm-\pw {]m-Y-an-I-Nn-In-¬k \¬-Im-\pap-X-Ip-∂ \n-e-bn¬ -Im≥-k¿ sI-b¿- F-∂ t]-cn-em-Wv ]-≤-

Xn {]-Jym-]n-®-Xv. C-Xn-\m-bn A©p-tIm-Sn-cq-] kw-ÿm-\-k¿°m¿ {]-Jym-]n-®p-sh-¶n-epw XpI ]-e-bn-S-Øpw e-`n-®n-√. A-Xn\m¬ ]-≤-Xn D-t±-in-®-Xp-t]mse \-S-∏m-°m-\p-am-bn-√. ]m-e°m-Sv, a-e-∏p-dw, C-Sp-°n, sIm√w, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-I-fn-te-°v B-Zy-L-´-Øn¬ B-\p-Iq-eyw e-`y-am-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p -{]Jym-]-\w. ]m-e-°m-Sv Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°v ]-Øp-e-£w- cq-] \-SØn-∏n-\m-bn A-\p-h-Zn-®p. Im≥k¿-tcm-Kn-Iƒ-°m-bn {]-tXy-Iw hm¿-Upw a-‰v sI-´n-S-ß-fpw \n¿an-°m-\m-bn-cp-∂p \n¿-tZ-iw. hnZ-Kv-[ D-]-I-c-W-߃ hm-ßm≥

Nm-en-tÈ-cn A-§m-Sn-bn Zn-im t_m-ÀUv a-d-¨v sImSnbpw ^v-f-Iv-kpw

I-cn-¼ {Km-a-¸-©m-b-¯n Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Nm-en-t»cn: Nm-en-t»-cn ]©mb-Øv Nm-en-t»-cn A-ßmSn-bn¬ ÿm-]n-® Znim t_m¿Uv ad-®v cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fpsS sIm-Snbpw ^v-f-Ivkpw ÿm]n-®p. ]-´m-ºn˛N-ß-cw-Ip-fw, Kpcp-hm-bq¿, Xr-iq¿ F-∂o `m-Kß-fn-te-°p-≈ tdm-Up-I-fp-sS kw-K-a tI-{μam-b Nm-en-t»-cnbn-se Zn-i-Iƒ A-dn-bn-°p∂ t_m¿-Um-Wv cm-{„o-b ]m¿-´nIƒ a-d-®n-cn-°p-∂Xv. C-Xv Imc-Ww Zp-sc Zn-°p-Ifn¬ \n∂pw h-cp-∂ bm-{X°m¿ ÿ-ew a-\- n-em-°n bm{X sN-øm≥ I-gn-bm-sX \-´w Xn-cn-bp-I-bm-Wv. Cu `m-K-Øv C-cpN-{I hm-l-\-߃ A-]-IS-Øn¬ s]-Sm≥ km[y-X Gsd-bm-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-cmXn-bn¬ ]-d™p.

I-cn-º: A-Xn-cq-£-am-b Ip-Snsh-≈-£m-aw A-\p-`-h-s∏-´ {]tZ-i-am-b I-cn-º {Km-a-∏-©m-bØn-se X-ºp-cm≥-tNm-e Ip-Snsh-≈ ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w aÆm¿-°m-Sv tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v _n-μp-cm-[m-Irjv-W≥ \n¿-h-ln-®p. I-cn-º {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B‚-Wn a-Xn-∏p-dw A-[y-£-X h-ln-®p.-

hn-I-k-\ Im-cy Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn sI ssj-Pp, t£-a-Im-cy Ãm≥ UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ e-£v-an th-Xq-°p-´≥, tªm-°v sa-º¿ X-¶-Ω tPm-k-^v, ]n Fw Ip-cp-hn-f, kn sI ap-l-Ω-Zv ap-kv-X-^, hn F≥ F d-km-Jv, jm-Pn Ip-cym-t°m-kv, tIm¨{Sm-Iv-S¿ ap-c-fn Ip-am¿ kw-kmcn®p.--

kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-c-W tbm-Kw C-¶v a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv hn-Zym-`ym-k Pn-√m Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\Øn-\m-bp-≈ kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-c-W tbm-Kw C-∂v D-®-bv°v-ti-jw aq-∂p-a-Wn-°v a-Æm¿-°m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv lmfn¬ tN-cpw. tbm-K-Øn¬ a-Æm¿-°m-Sv hn-Zym-`ym-k Pn-√-bn-se F√m {]-[m-\-[ym-]-I-cpw ]n.-Sn.-F. `m-c-hm-ln-I-fpw kv-Iqƒ am-t\P¿-am-cpw kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uv, F≥.-kn.-kn, Pq-\n-b¿ sd-Uvt{Im-kv F-∂n-h-bp-sS k-_v-˛-Pn-√m tImUn-t\-‰¿-am¿, Aw-Ko-IrX A-[ym-]-I k¿-ho-kv kw-L-S-\m `m-c-hm-ln-Iƒ F-∂n-h-cpw ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nk¿ A-`y¿-∞n-®p.-

I-cy-an-√m-Ø-Xn-\m¬ Iym≥k¿- tcm-Kn-Iƒ Xn-cp-h-\-¥-]pcw, tIm-b-º-Øq¿, Xr-iq¿ F∂n-hn-S-ß-fn-se B-ip-]-{Xn-Isf-bm-Wv B-{i-bn-°p-∂-Xv. I©n-t°m-Sv Im≥-k¿ Un-‰Ivj≥ sk‚-dn¬-\n-∂pw Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se B-gv-N-bn¬ Hcp-Zn-h-k-ap-≈ {]-tXy-I ¢n-\n°n-epw tcm-K-\n¿-W-bw \-S-°p∂p-≠v F-∂-Xm-Wv G-I B-izmkw. kv-{Xo-I-fn¬ K¿-`m-i-b, kvX-\m¿-_p-Zw ]p-cp-j-∑m-cn¬ hmb-°-I-Øp-≈ Iym≥-k-dpw Pn-√bn¬ h¿-[n-®p-h-cn-I-bm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ {]-tXy-I -kwhn-[m-\w th-W-sa-∂m-h-iy-hpw i-‡-am-Wv.

I-Ã-Sn-t¡m-Sv k-¼qÀ-W s]³-j³-þ-]p-I-bn-e ]-c-ky-c-ln-X ]-©m-b-¯v ]m-e-°m-Sv: I-√-Sn-t°m-Sv {Km-a∏-©m-b-Øv C-\n-ap-X¬ kºq¿-W s]≥-j≥-˛-]p-I-bn-e ]c-ky-c-ln-X ]-©m-b-Øm-hpw. k-ºq¿-W -s]≥-j≥ ]-©m-bØm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-aN-{μ-\pw ]p-I-bn-e ]-c-ky-c-lnX ]-©m-b-Øm-bn sU.--Un.--Fw.-H. tUm.--B¿ {]-`p-Zm-kpw {]Jym-]-\w \-S-Øn. N-S-ßn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B‚-Wn Fw A-[y£-X h-ln-®p.

F-kv.-Un.-]n.-sF. [À-W

sjm¿-Wq¿: 20 e-£w t]-cp-sS Ip-Sn-sh-≈w ap-´n-®v sIm-®n sat{Sm-bv-°v `m-c-X-∏p-g-bn¬ \n∂pw a-W¬ \¬-Im-\p-≈ \o°w D-t]-£n-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v F-kv.-Un.-]n.-sF. sjm¿Wq¿ ap≥-kn-∏-¬ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]p-Xn-b sIm®n≥-]m-e-Øn-\p k-ao-]w \msf km-bm-” [¿-W \-SØpw.


{]mtZ-inIw -hm-k k-a-cw \yq\-]-£ kw-c£-W-w tIm¬-{K-Ên-t\ "\-D-]S-¯ pw' I-gnbq: kn hn _m-e-N-{µ³

31 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv tIm-´-ssa-Xm\w:

kw-ÿm-\-X-e Jm-Zn hy-hkmb D¬-∏-∂-ß-fp-sS {]-Z¿-i\hpw hn¬-∏-\-bpw˛Jm-Zn ta-f 2013˛10.00 „]m-e-°m-Sv cm-∏mSn Hm-Unt‰m-dn-bw: {Km‚ v tI-cf tjm∏nMv s^-Ãn-sh¬ kok¨ 7s‚ Pn√-bn-se B-Zy \-dp-s°Sp-∏v˛5.00 „aÆm¿°mSv tªm°v ]©mbØv lmƒ: aÆm¿°mSv hnZym-`ymk Pn√m Hm^nkv DZvLm-S-\-Øn-\m-bp≈ kwLm-SI kanXn cq]o-I-cW tbmKw˛3.00

]m-e-°m-Sv: 60 h-b-kv Xn-I-™ hn-iz-I¿-a-P¿-°v hm¿-[-Iy-Ime s]≥-j≥ 500 cq]bn¬ \n-∂v 3000 cq-]-bm-°n h¿-[n-∏n-°p-I, hn-iz-I¿-a k-`-bv-°v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-X hn-hn-[ t_m¿-Uv tIm¿]-td-j-\p-I-fn-te-°p-≈ Aw-KXzw \-S-∏m-°p-I Xp-S-ßn-b Bh-iy-߃ D-∂-bn-®p-sIm-≠v P\p-h-cn F-´n-\v sk-{I-´-dn-tb-‰n\p ap-∂n¬ tI-c-f hn-iz-I¿-a k`- \-S-Øp-∂ D-]-hm-k-Øn-te°v Pn-√-bn¬ \n-∂p 500 t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-°m≥ Pn-√m {]-knU‚ v ]n N-{μ-s‚ A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ Pn-√m I-Ωn-‰n tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. F≥ j¨-apJ≥, sI ]n Ip-´≥, hn cm-P≥, ]n sI tam-l-\≥ kw-km-cn-®p.

tI-c-f I-W-¡³ a-lm-k-` bq-\n-äv cq-]o-I-cn-¨p ]m-e-°m-Sv: tI-c-f I-W-°≥ alm-k-` bq-\n-‰v cq-]o-I-cn-®p. s]-cn-tßm-´p-Ip-dn-»n πm-∏p-≈n a-Æp-sh-´p-a-S Aw-t_-Zv-°¿ tIm-f-\n-bn¬ \-S-∂ cq-]o-I-cW-tbm-Kw Fw B¿ Ip-©p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F≥ sI Irjv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n B-dp-°p-´n (c-£m-[n-Im-cn), kn kp-{_-“-Wy≥ (P-\-d¬ sk{I-´-dn), kn I-≠-ap-Øp (kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v), sI cm-a-N-{μ≥ (Pn-√m-sk-{I-´dn), Sn ]-g-Wn-a-e (Hm-Un-‰¿), kn I-Æ≥-Ip-´n h-S-h-∂q¿ (kwÿm-\ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), sI kn Ir-jv-W≥ (J-Pm-©n), kn tZ-h-Zm-kv sN-dp-X-∏p-√¿, sI tam-l≥-Zm-kv Nn-‰q¿, F Aø-∏≥ s]m-∂pw-πm-°¬, ]n hn Nn-∂≥, Fw F-kv cm-a≥ kwkm-cn-®p. bq-\n-‰v `m-c-hm-ln-Ifm-bn F≥ sI Ir-jv-W≥ ({]kn-U‚ v), Fw F-kv cm-a≥ (sk-{I-´-dn), Fw sI i-¶-c≥ (J-Pm-©n).

F-kv.Un.]n.sF. P-\-Io-b amÀ-¨v \-S-¯pw ]m-e-°m-Sv: A-gn-a-Xn-bn¬ apßn- ° p- f n- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ ]m-e-°m-Sv \-K-c-k-`-bp-sS A\m-ÿ-Iƒ-s°-Xn-sc P-\-Io-b am¿-®v \-S-Øm≥ F-kv.Un.]n. sF. Xo-cp-am-\n-®p. km‚n-tbmam¿-´n-\pw Nm-°v cm-[m-Ir-jv-W\pw, dn-b¬ F-kv-t‰-‰v am-^n-bIƒ-°pw hn-Sp-]-Wn sN-øp-∂ Ip-Sn-bm-tem-N-\ tbm-K-ß-fmbn Iu¨-kn¬ tbm-K-߃ A[:]-Xn-®p-sh-∂v F-kv.Un.-]n.sF. ap-\n-kn-∏¬ I-Ωn-‰n tbmKw hn-e-bn-cp-Øn. Pn-√m sk-{I´-dn A-∫m-kv ta-∏-d-ºv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ap≥-kn-∏¬ {]-knU‚ v C-{_m-lnw I-t√-∏p-≈n A-[y-£-X h-ln-®p. P-\p-h-cn H-∂n-\v cm-hn-se 11 a-Wn-°v \-Kc-k-`-bn-te-°v P-\-Io-b am¿-®v \-S-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®p.

]pXp-hÂ-k-c B-tLmjw: t]m-en-kv IÀ-i-\ ]cn-tim-[-\ \-S-¯pw ]m-e-°m-Sv: ]p-Xp-h¬-k-c BtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn A{I-a-ß-fpw A-]-I-S-ß-fpw H-gnhm-°m≥ t]m-en-kv I¿-i-\ ]cn-tim-[-\ \-S-Øpw. C-∂v cm{Xn G-gv ap-X¬ \m-sf ]p-e¿-s® c-≠v h-sc ]-cn-tim-[-\-bp-≠mhpw. ]m-e-°m-Sv k-_v Un-hnj≥ ]-cn-[n-bn¬ 21 Po-∏v ]-t{Smfnw-Kpw 12 Hm-fw ss_-°v ]-t{Smfnw-Kp-ap-≠m-hpw. 30 kv-Y-e-ß-fn¬ t]m-en-kv ]n-°-‰v t]m-kv-‰p-Iƒ kv-Ym-]n®n-´p-≠v. ap-gp-h≥ ]n-°-‰v t]mkv-‰p-I-fpw X-Ωn¬ h-b¿-se-kv sk-‰n-eq-sS _-‘-s∏-Sp-∂-Xn-

F-kv.Un.]n.sF. {]-Xn-tj-[n-¨p ]-cp-Xq¿: ]-cp-h-°p-fw tIm-f-\n B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn tdm-Uns‚ Hm-cw t£-{X-Ip-f-Øn-te-°v C-Sn-™v ho-Wv A-]-I-S `o-jWn-bn-em-bn-´v H-cpam-k-°m-e-ambn-´pw ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ Cu `m-K-tØ-°v Xn-cn-™v t\m°m-Ø-Xn¬ F-kv.-Un.-]n.sF.]-cp-Xq¿ {_m-©v I-Ωn-‰n {]-Xntj-[n-®p. {]-kn-U‚ v A-∫m-kv, sk-{I-´-dn A-^v-k¬, sam-bvXo≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.

\pw ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v. a-Zy-]n-®v hm-l-\w Hm-Sn°p-∂-Xn-\n-sS C-∂v ]n-Sn-bn-emhp-∂ h-≠n-Iƒ tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-°p-I-bpw sse-k≥-kv k-kv-s]≥-Uv sNøp-Ibpw sNøpw. s]m-Xp-kv-Y-e-ß-fn¬ a-Zy]n-°p-∂-Xpw s]m-Xp-P-\-Øn-\v i-ey-ap-≠m-hpw hn-[-Øn¬ s]cp-am-dp-I-bpw sN-øp-∂-h¿-s°Xn-tc I¿-i-\-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. s]m-Xp-kv-Y-e-ß-fn¬ ]-S°w s]m-´n-°p-∂-Xn-\pw \n-b{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. A-\p-a-Xn-bn-√m-sX Km-\-ta-f-I-

ƒ t]m-ep-≈ B-tLm-j-]-cn-]mSn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xpw \n-tcm-[n®n-´p-≠v. \n-b-aw ew-Ln-°p-∂h¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°pw. ssk-e≥-k¿ H-gn-hm-°n {]-tXy-I i-_v-Zw ]p-d-s∏-Sp-hn-®v C-∂v hml-\w Hm-Sn-°p-∂-h¿-s°-Xn-tcbpw \-S-]-Sn-bp-≠m-hpw. a-Zy-jm∏p-I-fpw _m-dp-I-fpw Ir-Xy-k-ab-Øv A-S-bv-°-W-sa-∂v \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p-≠v. P-\-ß-fp-sS kp-c-£ ap≥-\n¿-Øn-bp-≈ t]men-kn-s‚ {I-ao-I-c-W-ß-fp-am-bn F-√m-h-cpw k-l-I-cn-°-W-sa∂v Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Pn tkm-a-ti-J¿ A-dn-bn-®p.

CÃw\n-d hÃw\n-d ]²-Xn \-S-¸m-bnÃ

A-¿-¸³-hn-f-¡v B-tLm-jn-¨p

]m-e-°m-Sv: C-¥y-bn-se a-tX-Xc-Xzw \n-e-\n¬-°p-hm-\pw \yq\-]-£ hn-`m-K-ß-fp-sS kw-c£-W-Øn-\pw C-¥y≥ \m-jW¬ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°p-∂ k¿-°m-dn-\v am-{Xta I-gn-bp-I-bp-≈q-sh-∂v Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v kn hn _me-N-{μ≥ ]-d-™p. Pn-√m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n ssa-t\m-dn-‰n

H-‰-∏m-ew: H-‰∏ - m-ew \-Kc - k - ` - 1- 5 h¿-ja - m-bn \-SØ - n-hc - p-∂ C-√w\n-d h-√w-\n-d ]-≤X - n Cu h¿-jhpw I¿-jI - s - c I-Æo-cn-em-gvØ - p-∂p. P-\I - o-bm-kq-{X-W ]-≤X - n {]-Im-cw hm¿-Uv X-eß - f - n¬ tNcp-∂ k-`I - f - n¬ Im¿-jn-I ta-Je t{]m-PŒ - p-Iƒ-°v cq-]w \¬-In \-K-c-k-` bpw Pn-√m πm-\n-ßpw A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn-bm-

sIm-√-t¶m-Sv: Du-´-d A-ø-∏t£-{X-Øn-se a-fi-e hn-f-°nt\m-Sv A-\p-_-‘n-®v A-ø-∏≥ hn-f-°v B-tLm-jn-®p. ap-X-ebm¿-I-fw K-W-]-Xn t£-{X-Øn¬ \n-∂p t]-´-Xp-≈n Xm-e-s∏men--tbm-sS Du-´-d t£-{X-Øn-seØn. {]-tXy-I ]q-P-I-fpw e£m¿-®-\, A-∂-Zm-\pw cm-{Xn Km-\-ta-f F-∂n-h-bpw \-S-∂p.

Un-∏m¿-´v-sa‚ v Pn-√m {]-h¿-ØI I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \yq-\-]-£ {]-tam-´¿-am-cpsS Hm-W-td-dn-bw D-S-s\ hn-X-cWw sN-øm≥ th-≠ \-S-]-SnIƒ _-‘-s∏-´-h¿ kzo-I-cn-°W-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. Pn√m sN-b¿-am≥ Sn sI l-ao-Zv A[y-£-X h-ln-®p. kp-sse-am≥

lm-Pn, {]^. F A-Iv-_¿, F®v ap-_m-d-Iv, ]n Fw ap-l-Ω-Z-en lm-Pn, ]n F-®v ap-kv-X-^, Fw F-kv A-–pƒ Jp-±q-kv, F Fw sk-bv-X-e-hn, ^m-Øn-am, sI sI ap-kv-X-^, sk-bv-Xp-ap-l-ΩZv, A-–pƒ Jm-Z¿, A-Uz.tPmbv, jm-\-hm-kv, ap-Po-_v am-∏n-f°m-´v, kp-ss_-Z sk-bv-X-e-hn, A-–pƒ P-∫m¿ kw-km-cn-®p.

Wv 15 h¿-ja - m-bn H-‰∏ - m-ew \-Kc - k-`m _-P‰ - v ]p-kvX - I - Ø - n¬ am{Xw H-Xp-ßn-bn-cn-°p-∂X - v. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ D¬∏m-Z\ - w h¿-[n-∏n-°p-∂ A-Sn-ÿm-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn-cn-°-Ww P-\I - o-bm-kq-{X-W ]-≤X - n-bn¬ ap≥-K-W-\ \¬-tI-≠-sX-∂v tI--{μ k¿-°m¿ hy-‡a - m-bn \n¿t±-in-®n-´pw \-Kc - k - ` - m ta-Je - I - -

A«¸mSn DucpIfn ]T\ tI{µ-§Ä¡pÅ ]-²-Xn- \nÀ-tZ-iw k-aÀ-¸n-¨p ]m-e-°m-Sv: aq-∂p h¿-j-Øn-\p≈n¬ A-´-∏m-Sn-bn-se B-Zn-hmkn-I-sf k-ºq¿-W km-£-c-cm°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS kwÿm-\ ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\-hIp-∏v Du-cp-I-fn¬ \-S-∏m-°m≥ D-t±-in-°p-∂ k-aq-l-]T-\ tI{μ-߃-°p-≈ Kn-cn-{io ]-≤-Xnbp-sS \n¿-tZ-iw k-a¿-∏n-®p. sF.Sn.Un.]n. s{]m-P-Iv-Sv Hm-^nk¿ ]n hn cm-[m-Ir-jv-W-\m-Wv C-Xp kw-_-‘n-®v \n¿-tZ-i-ßf-S-ßn-b dn-t]m¿-´v kw-ÿm-\ ]-´n-I-h¿-K h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S¿°p k-a¿-∏n-®-Xv. A-´-∏m-Sn-bn¬ ap-gp-h≥ BZn-hm-kn hn-`m-K-߃-°pw A£-cm-`ym-k-hpw Im-en-I-am-b hn-j-b-ß-fn¬ A-dn-hpw Xp-S¿ ]T-\-߃-°pw B-[p-\n-I hn-hc hn-⁄m-\ hn-\n-a-b-Øn-\v thZn-bpw H-cp-°m≥ hn-`m-h-\w sNøp-∂ k-aq-l-]T-\ tI-{μ-߃ kw-ÿm-\ km-£-c-Xm an-j≥ A- t Xm- d n- ‰ n- b p- s S(sI.F- k v . F¬.-Fw.F)k-l-I-c-W-tØmsS A-´-∏m-Sn sF.Sn.-Un.-]n. ap-

tJ-\-bm-Wv \-S-∏m-°m≥ D-t±in-°p-∂-Xv. 2013 Hm-K-Ãv A-©n\v ap-Jy-a-{¥n hn-fn-®p-tN¿-Ø A-´-∏m-Sn A-h-tem-I-\ tbm-KØn¬ t]m-Ãv en-‰-d-kn t{]m{Km-an-s‚ `m-K-am-bn A-´-∏m-Snbn¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-Wsa-∂v \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv sF.Sn.Un.]n. t{]m-P-Iv-Sv Hm-^nk¿ \n¿-tZ-iw k-a¿-∏n-®-Xv. kw-ÿm-\-sØ G-I ss{S_¬ tªm-°m-b A-´-∏m-Sn-bnse aq-∂p ]-©m-b-Øp-I-fn-epw Hu-]-Nm-cn-I hn-Zym-`ym-k ÿm]-\-߃ D-s≠-¶n-epw ]T-\w Dt]-£n-® bp-hm-°-ƒ°v Xp-S¿]T-\w A-{]m-]y-am-b A-h-ÿbm-Wp-≈-Xv. hm-b-\m ku-I-cyß-fp-sS Ip-d-hpw Du-cp-I-fn-se ku-I-cy-°p-d-hp-I-fpw A-´-∏mSn \nhm-kn-I-fpsS \n-c-£-c-X h¿-[n-°p-hm≥ Im-c-W-am-bn-´p≠v. A-´-∏m-Sn ta-J-e-bn-se km£-c-Xm 66.5 i-X-am-\-hpw CXn¬ X-s∂ B-Zn-hm-kn hn-`m-Kß-fp-sS km-£-c-X 62 i-X-am-

—-s‚ ktlm- Z - c ßfpw cXo-jv Dƒ-s∏sS \m-ev k- t lmZ-c-ßfpw A-hIm- i n- I fm-Wv. Nn-In¬-k-bv-°m-bn ]-e-t∏mgpw \m-´p-Im-cm-Wv k-lm-b-hpam-bn ap-∂n-ep-≈-Xv. Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶n-epw Icƒ-am-‰ i-kv-{X-{In-b \-S-Ønbm¬ am-{X-ta Po-h≥ \n-e\n¿-Øm≥ I-gn-bq-sh-∂m-Wv hn-Z-Kv-[ tUm-Œ¿-am¿ ]-d-bp∂-Xv. Cu ku-I-cyw A-ar-X B-ip-]-{Xn-bn¬ am-{Xw D-≈-

Xn-\m¬ c-Xo-jv C-t∏mƒ Ahn-sS Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-KØn-em-Wv. ]-cn-tim-[-\-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn I-gn-™p. 35 e-£w cq-]-bn¬ Iq-SpX¬ Nn-e-hv h-cp-∂ Hm-]-td-j\pw Xp-S¿ Nn-In¬-k-bv-°p-ambn ]-√-»-\ A-Æ-tØm-Sv \nhm-kn-Iƒ c-Xn-jv Nn-In¬km [-\-k-lm-b ^-≠v F-∂ I-Ωn-‰n-°v cq-]w \¬-Inbn´p ≠v. Im-°-bq¿ ]-©m-b-Øv \m-j-W¬ _m-¶n¬ hm¿-Uv sa-w_¿ kp-tc-jv sN-b¿-am\pw ap-Øp-kzm-an I¨-ho-\dp-am-bpw 4280000-1000-399-5-1 \º-dn¬ F-kv._nbn¬ tPm-bn‚ v A-°u-≠v XpS-ßn-bn-´p≠v. c-Xo-jn-s‚ Nn-In¬-k-bv°p-th-≠n k-∑-\-kp-≈ hy‡n-Iƒ k-lm-bw \¬-I-Wsa-∂v A-t]-£n-°p∂p.

Ww, hn-e-bn-cp-ج, km-t¶-XnI k-lm-bw, ]-cn-io-e-\w \¬I¬, k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-Ww F-∂n-h kw-ÿm-\ km-£-cXm an-j-\p-am-bn-cn-°p-sa-∂mWv \n¿-tZ-in-®n-cn-°p-∂-Xv. A´-∏m-Sn sF.Sn.Un.]n. tI-{μo-Icn-®v ]-≤-Xn \n¿-h-l-W-Øn-\v kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cn°p-I-bpw C-Xn¬ P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ, D-tZym-K-ÿ-{]-ap-J¿, Du-cp-Iq-´w {]-Xn-\n-[n-Iƒ, IpSpw-_-{io {]-Xn-\n-[n-Iƒ, km£-c-Xm {]-h¿-Ø-I¿, hn-I-k\ ÿm-]-\-ß-fn-se ta-e-[n-Imcn-Iƒ F-∂n-h-sc Dƒ-s∏-Sp-ØpI-bpw th-W-sa-∂v \n¿-tZ-iØn¬ kq-Nn-∏n-®n-cn-°p-∂p. {]th-i-\ D¬-k-hw F-∂ t]-cn¬ km-£-c-Xm, Xp-ey-Xm, sXmgn¬ ]-cn-io-e-\-߃, ]-cn-lm-ct_m-[-\w F-∂n-h-bpw ap-tJ-\ ]-≤-Xn-bp-sS Kp-W-t`m-‡m-°sf I-s≠-Øpw. A-dn-hn-eq-sS A-´-∏m-Sn-bp-sS k-a-{K hn-I-k\-am-Wv ]-≤-Xn e-£yw h-bv-°p∂-Xv.

\w am-{X-hp-sa-∂ I-W-°p-Iƒ C-Xn-\v A-Sn-h-c-bn-Sp-∂-Xm-Wv. C-Xn-\v ]-cn-lm-c-am-bm-Wv k-aql-]T-\ tI-{μ-߃ F-∂ B-ibw ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂-Xv. A-´-∏m-Sn-bn-se 192 Du-cp-Ifn-epw k-aq-l-]T-\ tI-{μw Bcw-`n-°-W-sa-∂m-Wv \n¿-tZ-iØn-ep-≈-Xv. C-Xn-\v \n-e-hn-ep≈ I-ayq-Wn-‰n sk‚-dp-I-sf {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øpw. hn-Zym Ducp-I-fn-se ap-gp-h≥ P-\-߃°pw Xp-S¿-]T-\-hpw sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\-hpw hn-h-c hn-⁄m\ hn-\n-a-b-hpw {]m-]y-am-hpw hn[-Øn¬ th-Zn-sbm-cp-°p-I, Imen-I {]m-[m-\y-ap-≈ hn-j-b-ßfn¬ k-{In-b-am-bn C-S-s]-Sp-∂Xn-\pw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw ti-jn h-f¿-Øp-∂-Xn-\pw klm-bn-°p-I, B-tcm-Kyw, ip-NnXzw, ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww, \n-b-a-t_m-[-\w Xp-S-ßn-b taJ-e-I-fn¬ A-h-t_m-[w h-f¿Øn B-tcm-Ky-ap-≈ P-\-X-sbbpw ]-cn-ÿn-Xn-bpw kr-jv-Sn°p-I, B-Zn-hm-kn-I-fp-sS I-em-

Im-bn-I kmw-kv-°m-cn-I I-gn-hpIƒ t{]m-¬km-ln-∏n-°p-I, X\-Xv Ir-jn-co-Xn-I-fpw `m-j-bpw kw-c-£n-°p-∂-Xn-\pw ]-cn-t]mjn-∏n-°p-∂-Xn-\pw k-lm-bn°p-I, kw-ÿm-\ km-£-c-X anj≥ A-tXm-dn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k {]h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°p-I, sF-.-Sn.Un.]n-bp-am-bn _-‘s∏-´v hn-h-c-ß-fpw hn-⁄m-\ß-fpw ssI-am-dp-I-bpw t£-a{]-h¿-Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n°p-I-bpw sN-øp-I, hn-hn-[ k¿°m¿ k¿-°m-cn-X-c ÿm-]-\ß-fp-sS hn-h-c hn-\n-a-b tI-{μam-bn {]-h¿-Øn-°p-I, B-Zn-hmkn k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-a-\-Øn\v A-`y-ÿ-hn-Zy-cm-b bp-h-P-\X-sb {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-I F-∂n-h-bm-Wv ]-≤-Xn-bp-sS e£y-߃. ]-≤-Xn \-S-Øn-∏p-am-bn _‘-s∏-´ `-c-W-]-c-hpw km-ºØn-I-]-c-hp-am-b Np-a-X-e-Iƒ sF.Sn.Un.]n-°pw ]-≤-Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS B-kq-{X-

slÂ-]v sU-kv-Iv D-Zv-Lm-S-\w H-¶n-\v

s]-äv tjm: Nmw]y³ Hm^v Zn tjm B-bn B-Sn-s\ Xn-c-sª-Sp¯p

]m-e-°m-Sv: sXm-gn¬-`-h-\n¬ ]p-Xn-b-Xm-bn B-cw-`n-® l-cn-X ¢-∫v \-ho-I-cn-® sl¬-]v sUkv-Iv F-∂n-h-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w P-\p-h-cn H-∂n-\v cm-hn-se 10.-30\v jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.-F¬.-F. \n-¿hln-°pw. sX m-gn-em-fn-Iƒ°p-≈ B-\p-Iq-eyhn-X-c-Ww \S-Øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

Ir-Xn-IÄ £-Wn-¨p ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\- Item¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v {]-Im-i-\w sN-øp-∂ kv-a-c-WnI- -\n¿-`-bb -- n¬ {]-kn-≤o-I-cn°p-∂-Xn-\m-bn Pn-√-bn-se A[ym-]-I-cn¬ \n-∂p Ir-Xn-Iƒ £-Wn-®p. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ keralakalolsavamsouvenir@gmail.com F-∂ C-˛-sa-bnen-¬ P-\p-h-cn 19\v ap-ºv Ir-XnIƒ A-b-°-Ww.

]m-e-°m-Sv: s]-‰v-tjm-˛2013 ¬ Nmw-]y≥ Hm-^v Zn tjm B-bn He-h-t°m-Sv Fw _n s]-‰v-kv D-S-abp-sS {]-tXy-I-X-cw B-Sn-s\ Xn-c-s™-Sp-Øp. s]-‰v-tjm- hnP-bn-Iƒ-°pw Nn-{X-c-N-\m a¬k-c hn-P-bn-Iƒ-°p-ap-≈ k-Ωm\-Zm-\w Pn-√m-I-e-Iv-S¿ sI cm-aN-{μ≥ \n¿-h-ln-®p. F-kv. ]n.kn.F. sk-{I-´-dn ]n sI \m-cmb-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. s]-‰v-tjm-bn-se `m-Ky-Nn-”am-b -kzo-‰n- \m-b-sb A-\p-I-c-n®v \-S-∂ {]-—-∂ th-j a¬-k-c hn-P-bn ap-´n-°pf-ß-c sk‚ vB‚ v-kv kv-Iq-fn-se F-´mw-X-cw hnZym¿-Yn-\n A-\m-an-I-bm-Wv s]‰v-tjm D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. s]-‰v-tjm a¬-k-c hn-P-bnIƒ: \m-b (h-ep-Xv)˛ 1 a-Wn-b≥ ]p-Xp-t»-cn, 2. A-cp¨ Im-hn¬∏m-Sv, 3. _n-μp-kp-tc-jv h-S-°-¥-

d. \m-b (sN-dp-Xv): 1. Zn-eo-]v-Ipam¿ I-t√-°p-f-ß-c, 2. {]m-tWjv Fw-_n H-e-h-t°m-Sv, 3. k-Pn Sn ]-d-bw-tIm-Sv, Nn-‰q¿ (G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ \m-b-I-sf ]-s¶-Sp-∏n®-Xn-\p-≈ {]-tXy-I k-Ωm-\w). ]q-®: 1. kn-\m-_v \-cn-°p-‰n, tIm-gn: 1. hn-t·-jv a-Æm¿-°m-Sv, 2. hn-th-Iv Aw-_n-Im-]p-cw. 3. kp-Pn-Xv F-kv Aw-_n-Im-]p-cw, {]m-hv: aq-∂v k-Ωm-\-ß-fpw H-eh-t°m-Sv Fw _n s]-‰v-kv D-S-a {]m-tW-jv I-c-ÿ-am-°n. X-Ø: A≥-h¿ \-cn-°p-‰n, sIm-Øp-tIm-gn: 1. A¿-j-Zv hn-Pbv tPm-k-^v \-cn-°p-‰n, 2. j-d^p-±o≥ \-cn-°p-‰n. eu-t_¿-Uvkv: \-hm-kv sj-do-^v \-cn-°p-‰n. Kn-\n-∏-∂n: _n-μp kp-tc-jv, BSv: {]m-tW-jv Fw _n s]-‰v-kv A-tIz-dn-bw: A-Pv-a¬ \-cn-°p-‰n F∂n-h¿ kΩm-\-s߬ t\Sn.

ß-fn¬ bm-{X-°m¿ k-ao-]sØ hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-sf B-{i-bn-°p-∂-Xpw _-kv h-cptºmƒ Hm-Sn-b-Sp-°p-∂-Xv ]-et∏m-gpw A-]-I-S-Øn-\n-S-bm-°p∂p. an-°-`m-K-ß-fn-epw sN-dn-b Ip-´n-I-fp-am-bn bm-{X-°m¿ shbn-epw a-g-bpw sIm-≠v \n¬-°p∂-Xv \nXy-Im-gv-N-bm-Wv. kn-hn¬ tÃ-j≥ tdm-Uv, Fkv._n.sF. PMv-j≥, \-K-c-k-` _-kv kv-‰m≥Un-\v ap≥-h-iw F∂n-hn-S-ß-fn¬ _-kv Im-Øn-cn∏v tI-{μ-ap-s≠-¶n-epw an-°-t∏mgpw _- p-Iƒ ÿm-\w am-‰n \n¿Øp-∂-Xpw A-\-[n-Ir-X Hm-t´m ]m¿-°nMp-I-fpw bm-{X-°m-sc Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂p. ]m-e-°m-Sv˛Ip-f-∏p-≈n kw-ÿm-\ ]m-X-bp-

fn¬ Ip-fß - f - pw tXm-Sp-If - pw ]pg-If - pw kw-c£ - n-°m≥ th-≠{- X ]-≤-Xn-Iƒ X-øm-dm-Im-Ø-Xp-aqew Hm-tcm h¿-jh - pw I¿-jI - s - ‚ Ir-jn \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv. \-K-c-k-` e-£-ß-fm-Wv Hm-tcm h¿-j-hpw sN-e-h-gn-°p∂-Xv. C-Ø-cw ^-≠p-Iƒ F-hnsS-bm-Wv sN-e-h-gn-°p-∂-sX-∂m-Wv I¿-jI - ¿ tNm-Zn-°p-∂X - v.

Npcp¡¯nÂ

XrØm-e Im-¶p∂-Øv A-en-bp-sS ho-´n¬\n-∂v ]n-Sn-IqSn-b aq¿-J≥]m-ºp-am-bn ssI-∏p-dw A-∫mkv

ho-«nÂ\n-¶v aqÀ-J³]m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn Xr-Øm-e: Xr-Øm-e Im-¶p-∂-Øv A-en-bp-sS ho-´n¬ c-≠p ao-‰-tdm-fw \o-f-ap-≈ aq¿-J≥ ]m-ºn-s\ I-s≠-Øn. ho-´pIm¿ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]m-ºv ]n-Sp-Ø-°m-c\pw hn-j-ssh-Zy-\p-am-b ssI-∏p-dw A-∫m-sk-Øn ]m-ºn-\ ]n-Sn-Iq-Sn.

e-¡n-Sn-þ-t]-cqÀ k-¼qÀW s]³-j³ ]-©m-b-¯v

H-‰-∏m-ew: se-°n-Sn-˛-t]-cq¿ ]-©m-b-Øn-s\ k-ºq¿-W s]≥j≥ ]-©m-b-Øm-bn {]-kn-U‚ v ]n F ju-°-Ø-en {]-Jym]n-®p. ]-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£≥ ]n P-b-tKm-]m-e≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hm¿-Uvsaw_¿-am-cm-b sI {io-h¬-k≥, kp-tc-jv-_m-_p, kn ]n jw-kp-±o≥, sk-{I-´-dn kn B¿ D-Æn, hn-\-b-Ip-am¿ kw-kmcn-®p. ]-©m-b-Øn¬ k-ºq¿-W s]≥-j≥-]-≤-Xn {]-Im-cw G-‰-hpw H-Sp-hn¬ 872 A-t]-£-I-fn-em-Wv Xo¿-∏v I¬-∏n-®-Xv.

kv-t\-l Iq-«m-bv-a-bpw I-hn-b-c-§pw

]m-e-°m-Sv: k-]-cy km-ln-Xy-th-Zn Pn-√-bn-se bp-h I-hn-Isf ]-s¶-Sp-∏n-®p-sIm-≠v kv-t\-l Iq-´m-bv-a-bpw I-hn-b-cßpw \-S-Øn. ]m-e-°m-Sv hm-Sn-I ]m¿-°n¬ \-S-∂ N-S-ßv km-ln-Xy-Im-c≥ am-[-h-\p-Æn Hm-ß-√q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. C sI \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn A-[y-£-X h-ln-®p. k]-cy km-ln-Xy-th-Zn {]-kn-U‚ v ]-hn-{X≥ Hm-e-t»-cn t\-XrXzw \¬-In. F hn tZ-h≥, A-\n-X Ip-\n-t»-cn, jm-Pn-j, sj-do-^v, hn-P-b≥ Xm-tcm-Øv, ]-fl-\m-`≥, sI hn tXm-a-kv, \m-cm-b-W≥ ]p-em-∏-‰, si¬-h≥ Ip-g¬-a-μw, F F≥ kenw-cm-Pv, ]n sI _m-e-Ir-jv-W≥ I-hn-X-Iƒ A-h-X-cn-∏n-®p.

B-Ëm-Z {]-I-S-\-hpw a-[p-c hn-X-c-W-hpw

]m-e-°m-Sv : U¬-ln-bn¬ B-Zy-am-bn A-[n-Im-c-Øn¬ FØn-b Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°pw ap-Jy-a-{¥n A-c-hn-μv tI-Pv-cnhm-fn-\pw A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p \m-sS-ßpw {]-h¿-Ø-I¿ BÀm-Z {]-I-S-\-hpw a-[p-c hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. ]m-e-°m-Sv sdbn¬-th kv-t‰-j-\n¬ bm-{X-°m¿-°v ]m¿-´n Pn-√m I-Ω-‰n a[p-c-hn-X-c-Ww \-S-Øn.

th«-s¡m-cp-a-I³]m«v DÂk-h-¯n\v sIm-Sn-bn-d§n

_-kv Im-¯n-cn-¸p tI-{µ-§-fnÃm¯-Xv bm-{X-¡m-sc Zp-cn-X-¯n-em-¡p¶p ]m-e-°m-Sv: \-K-c-Øn-se I-h-eI-fn-epw B-ip-]-{Xn, kv-Iqƒ ]cn-k-c-ß-fn-epw _-kv Im-Øn-cn∏v tI-{μ-ß-fn-√m-Ø-Xv bm-{X°m-sc Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂p. tagv-kn tIm-f-Pv, ta-em-ap-dn, \q-dWn, tIm-´-ssa-Xm-\w, sF. Fw.F PMv-j≥, Xm-tc-°m-Sv, H-e-ht°m-Sv, sI.F-kv.B¿.Sn.kn, I¬-a-fi-]w, F∂n-hn-S-ßfnemWv h¿-j-ß-fm-bn P-\-߃ a-gbpw sh-bn-ep-ta-‰v _-kv Im-Øv \n¬-°p-∂-Xv. sF.Fw.F. PMv-j≥, ta-gvkn F¬.sF.kn. PMv-j≥ Xp-Sßn an-°-`m-K-ß-fn-epw hym-]mc ÿm-]-\-ß-fp-sS X-W-en-emWv bm-{X-°m¿ _-kv Im-Øv \n¬-°p-∂-sX-¶n-epw a-g-°m-e-

3

Pn√m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n ssa-t\m-dn-‰n Un-∏m¿-´v-sa‚ v Pn√m {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ Un.kn.kn. {]-knU‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

I-cÄ tcm-Kw _m-[n-¨ c-Xo-jv k-lm-bw tX-Sp¶p sIm-√-t¶m-Sv: I-cƒ tcm-Kw _m-[n-®v Nn-In¬-kn-°m≥ ]W-an-√m-sX ]-√-»-\ A-Æt°m-Sv c-Xo-jv (21) D-Zm-c-a-XnI-fn¬ \n-∂p k-lm-bw tX-Sp∂p. sI-´n-S \n¿-am-W sXm-gnem-fn-bm-b c-Xo-jv A-Sn-°-Snbp-≠m-hp-∂ h-b-dp-th-Z-\sb Xp-S¿-∂mWv ]m-e-°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-k tX-Sn-b-Xv. \m-ep am-k-߃-°v ap-ºm-Wv hn-Z-Kv[ ]-cn-tim-[-\-bn¬ en-h¿ Itcm-fn-kv F-∂ tcm-K-am-sW∂v sX-fn-™-Xv. c-≠p-sk‚ v `q-an-bn¬ C-Sn™p ho-gm-dm-b ho-´n-em-Wv km-º-Øn-I ]-cm-[o-\-X-bp≈ c-Xo-jpw k-tlm-Z-c-\pw Xm-a-kn-°p-∂-Xv. Ip-Spw-_w h-I-bp-≈ Cu kz-Øn¬ A-

kozhikode/PKD

sS `m-K-am-bn \q-d-Wn-bn-se _kv Im-Øn-cn-∏v tI-{μw s]m-fn-®v am-‰n-sb-¶n-epw _-‘-s∏-´-h¿ ]p-\¿-\n¿-an-°m≥ X-øm-dm-bn-√. tÃ-Un-bw Ãm≥Un¬ k-ao]-Im-e-Øv A-¥-cm-„ \n-e-hmc-ap-≈ _-kv sh-bn-‰nMv sj-Uv \n¿-an-s®-¶n-epw k-‘y a-b-ßnbm¬ ChnSw km-aq-lnI-hn-cp≤-cp-sS Xm-h-f-am-Wv. kw-ÿm\ kv-Ipƒ I-tem¬-k-h-Øns‚ `m-K-am-bn \-K-c-Øn-se {][m-\ I-h-e-I-fn¬ _-kv ImØn-cn-∏v tI-{μ-߃, C tSm-bvse-‰p-Iƒ F-∂n-h bp-≤m-Im-em- B\-°c tNt°mSv th´-s°m-cp-a-I≥ `K-hXn t£{X-Ønse th´-s°m-cp- a-I≥ ]m´n-s‚ Sn-ÿm-\-Øn¬ ÿm-]n-°p-sa- `mK-ambn \S∂ Fgp-∂-f-fn-∏v ∂v \-K-c-k-` {]-Jym-]n-®n-´ps≠-¶n-epw A-Xv b-Ym¿-Yy-amhp-tam F-∂-Xv I-≠-dn-b-Ww.

tdm-Uv C-Sn-ªv K-Xm-K-X-¯n-\v `o-j-Wn-bm-hp¶p ]-cp-Xq¿: ]-cp-Xq¿ ]-©m-b-Ønse B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn ]cp-h-Ip-fw tIm-f-\n tdm-Uv A-cnIv C-Sn-™v ho-Wv K-Xm-K-X-Øn\v `o-j-Wn D-b¿-Øp-∂p. tdmUn-s‚ A-cn-Iv C-cp-]-Xv ao-‰-tdmfw \o-f-Øn¬ B-cy-ºv t£-{X Ip-f-Øn-te-°v C-Sn-™v ho-Wncn-°p-I-bm-Wv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS \n-

c-h-[n bm-{X-°m-cp-am-bn hm-l-\߃ I-S-∂p-t]m-hp-∂ tdm-UmWv C-Sn-™-Xv. C-cp-h-i-ß-fn¬ \n-∂p hm-l-\-߃ F-Øn-bm¬ am-dn-t]m-hm≥ ÿ-e-an-√m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. F-{X-bpw thKw tdm-Un-s‚ Hm-cw sI-´n kw-c£n-°-W-sa-∂pw A-√m-Ø-]£w {]-Xn-tj-[w kw-L-Sn-∏n°p-sa-∂pw \m´p-Im¿ ]-d-™p.

]-cp-hIp-fw tImf-\n tdm-Un-s‚ h-iw C-Sn-™ \n-e-bn¬

bp-h-P-\-Pm-Y: kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

]-´m-ºn: "a-tX-X-c C-¥y- ^mkn-k-tØm-Sv s]m-cp-Xp-I' {]ta-b-hp-am-bn ap-kv-enw- bq-Øv-eoKv Pn-√m- I-Ωn-‰n s^-{_p-h-cn 1apX¬ 9h-sc Pn-√-bn¬-\-S-Øp-∂ bp-h-P-\-Pm-Ybv-°v ]-´m-ºn afi-ew H-cp-ßp-∂p. ]-´m-ºn-bn¬ tN¿-∂ a-fiew kzm-K-X-kw-Lw tbm-Kw apkv-enw-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U-‚ v kn F Fw F I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn ]n ap-kv-X-^ A[y-£-X h-ln-®p.

B-\-°-c: B-\-°-c tN-t°m-Sv th-´-s°m-cp-a-I≥ `-K-h-Xn t£{X-Øn-se th-´-s°m-cp- a-I≥ ]m-´v Np-‰p-hn-f-°v a-tlm-¬-k-h-Øn\v sIm-Sn-bn-d-ßn. hn-ti-jm¬ ]q-P-Iƒ, Np-‰p-hn-f-°v, a-lm-hn-jv-Wp-t£-{XØn¬ \n-∂v F-gp-∂-f-fn-∏v, I-fw-am-bv-°¬, Iq-d-h-en F-∂n-h-tbmsS D¬-k-h-Øn-\v k-am-]-\-am-bn.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-12-31  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-12-31

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you