Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

Ip-f-¼p-tcm-Kw: {]-Xn-tcm-[{]-hÀ-¯-\-§Ä A-]-cym-]v-X-sa-¶v Fw.-FÂ.-F.

]m-e-°m-Sv Pn-√m I-tem-¬-kh-Øn¬ ssl-kvIqƒ hn-`mKw- a-e-bmfw I-Y F-gpØn-epw A-d-_n-Iv ]-Zy-]m-cmb-W-Øn-epw F t{K-Uv t\-Snb lw-\ (]n.-Fw.-Pn.-F-®v.-Fkv.-F-kv, ]m-e-°m-Sv)

Imen°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n hnZq-c hn-Zym-`ym-k hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn I-tem¬-k-hØn¬ I-em-Xn-e-I-am-b ]m-e-°m-Sv Pn√-bn¬ \n-∂p-≈ ]n A-iz-Xn

Adnbn-¸pIÄ

hn-hm-lw c-Pn-ÌÀ sN-¿m³ A-h-k-cw am-f: C-\n-bpw hn-hm-lw c-Pnÿ sN-øm-Ø-h¿-°v Cu amkw 31 h-sc am-f ]-©m-bØn¬ t\-cn-´v c-Pn-ÿ sN-øm\p-≈ A-h-k-c-sam-cp-°n-b-Xmbn {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-dn-bn-®p.-

]-cn-io-e-\w 13, 14, 21 Xo-b-Xn-I-fnÂ

]m-e-°m-Sv: Pn-√m km-£-c-Xm an-j≥ Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ km-º-Øn-I k-lm-b-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ ]-d-ºn-°p-fw {]mY-an-I hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn ss{S-_¬ s{]m-P-Iv-Sv C≥-kv-{SIv-S¿-am¿-°p-≈ Zzn-Zn-\ ]-cn-ioe-\w 13, 14 Xo-b-Xn-I-fn¬ ]-dºn-°p-fw ssS-K¿ lm-fn¬ \-SØpw. ]-Ømw X-cw Xp-ey-X F´mw _m-®v sk‚¿ tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿-am¿-°p-f-f G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w 21 \v Pn-√m ]-©mb-Øv lm-fn-epw \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m km-£-c-Xm an-j≥ tIm˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ A-dn-bn-®p.

a-\p-jym-h-Im-i Zn-\m-N-c-Ww kw-L-Sn-¸n-¨p ]m-e-°m-Sv: Pn-√m eo-K¬ k¿Δo-k-kv A-tXm-dn-‰n-bpw `m-cXo-b hn-Zym-\n-tI-X≥ tIm-f-Pv I-t√-°m-Spw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jym-h-Im-i Zn-\m-N-c-W-hpw \n-b-a-t_m-[h-Xv-°-c-W ¢m-kpw ]m-e-°m-Sv Pn-√m P-Uv-Pn ta-cn tPm-k-^v (sN-b¿-t]-gv-k¨, Pn-√m eoK¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n, ]m-e-°m-Sv) D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a-\p-jym-h-Im-i-ß-sf-°pdn-®v A-`n-`m-j-I do-\ ¢m-skSp-Øp. {]n≥-kn-∏¬ ]n B-i, hn-Zy, ao-c F-∂n-h¿ kw-km-cn®p.

Im-e-Xm-a-kw H-gn-hm-¡-Ww ]m-e-°m-Sv: tI-c-f k¿-°m¿ hn-iz-I¿-a-P¿-°v \-S-∏n¬ h-cpØn-b s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°p∂-Xn-\p-≈ Im-e-Xm-a-kw H-gnhm-°-W-sa-∂v G-dm-aw-K-ew hniz-I¿-a-k-` {]-ta-b-Øn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p. im-Jm {]-kn-U‚ v B-dp-apJ-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m-c-£m-[n-Imcn sI ]n Ip-´≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v I-Æ-Zm-k≥, sk-{I-´-dn hn Fw j¨-ap-J≥ F-∂n-h¿ kw-kmcn-®p.`m-c-hm-ln-I-fm-bn Sn si¬h-cm-Pv ({]-kn-U‚ v), F-kv {]Im-i≥ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), hn tam-l≥-Zm-kv (sk-{I-´-dn), F-kv kp-tc-jv, F≥ F-kv ]fl-\m-`≥ (tPm-bn‚ v sk-{I-´dn-am¿) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.-

Imen°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n hnZq-c hn-Zym-`ym-k hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn I-tem¬-k-h-Øn¬ H∂mwÿm-\w t\Snb Xr»q¿ Pn√m Sow

[n-∏n-°m≥ k¿-°m-dp-am-bn Btem-Nn-®v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-s a-∂pw tX-d-ºn¬ hy-‡-am-°n. Ip-f-ºp-tcm-Kw tZ-io-b-Zp-c¥-am-bn {]-Jym-]n-®v B-\p-Iqeyw \¬-I-W-sa-∂v am¿-®n¬ A-[y-£-Xh-ln-® A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m {]-kn-U≥-dv ]n F _m-e≥ B-h-iy-s∏-´p. tcmKw aq-ew N-sØm-Sp-ßp-∂ Imen-Iƒ-°v 16,500 cq-]-bm-Wv t\c-sØ k¿-°m¿ \¬-In-bn-cp-∂Xv. C-Xv 20,000am-°n-sb-∂v ]-dbp-∂p-≠v. F-∂m¬ Cu Xp-I ]cn-lm-c-a-s√-∂pw N-Ø D-cp-°fp-sS D-S-a-Iƒ-°v sh-‰-d-n\-dn k¿-´n-^n-°-‰n-s≥-d A-Sn-ÿm\-Øn¬ a-Xn-∏p-hn-e \-„-]-cnlm-cambn \¬-I-Ww.

Xr-iq¿: tI-c-f-Øn-se \n-c-h-[n t£-{X-ß-fn¬ tam-j-Ww \-SØn-b {]-Xn-sb Cu-Ãv t]m-enkv A-d-kv-‰p- sN-bv-Xp. tIm-X-awK-ew kz-tZ-in ]p-Ø-≥-Ip-Snbn¬ cm-Pp F-∂ ap-l-Ω-Zn (55) s\-bm-Wv Cu-Ãv F-kv-.-sF em ¬-Ip-am-dpw kn-‰n jm-tUm t]men-kv kw-L-hpw tN¿-∂v Xriq¿ sd-bn¬-th tÃ-j≥ ]-cnk-c-Øv \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 18mw h-b-kn¬ tam-j-Ww B-cw-`n-® {]-Xn I-gn-™ 37 h¿j-am-bn C-Xp Xp-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ Pn-√I-fn¬ ap-∏-tXm-fw t]m-en-kv kvt‰-j-\n-em-bn 200Hm-fw tI-kpI-ƒ \n-e-hn-ep-≠v. C-Xn-\n-Sbn¬ 15 h¿-j-tØm-fw P-bn¬ in-£-bpw A-\p-h-`-hn-®n-´p-≠v. 2002¬ \n-e-ºq¿ F-S-°-cbn¬ B-Zy `m-cy-sb sIm-e-s∏Sp-Øp-I-bpw ]n-∂o-Sv c-≠p hnhm-l-߃ I-gn-®v tI-c-f-Øn- {]-Xn-bn¬\n-∂p ]n-Sn-s®-Sp-Ø tam-j-W h-kv-Xp-°ƒ. se hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ Xm-a- C≥sk-‰n¬ tamjv-Smhv cm-Pp F-∂ ap-l-Ω-Zv

^m-jn-k¯ns\-Xn-tc -k-aq-lw D-W-c-Ww: _Â-dmw Fw.-FÂ.-F. Xr-{]-bm¿: ^m-jn-Ãv i-‡n-Ifp-sS I-S-∂p-I-b-‰w X-S-bm≥ bph-k-aq-lw cw-K-Øn-d-ß-W-sa∂v hn Sn _¬-dmw Fw.-F¬.-F. ]-d-™p. bq-Øv tIm¨-{K-kv \m-´n-I \n-tbm-P-I-a-fi-ew IΩn-‰n cm-{„o-b hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. bq-Øv tIm¨-{K-kv \n-tbmP-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v _n-tPjv ]-∂n-∏p-e-Øv A-[y-£-X h-

ln-®p. Un.-kn.-kn. P-\-d¬ sk{I-´-dn kn Un tP-°-_v, bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I´-dn _-\o-jv, tIm¨-{K-kv tªm°v {]-kn-U‚ v hn B¿ hn-Pb≥, sI Zn-eo-]v-Ip-am¿, A-\n¬ ]p-fn-°¬, ]n sF ju-°-Øen, sI hn Zm-k≥, kn Fw \ujm-Zv, _m-ep I-\m¬, _n-_o-jv t]mƒ, B¿ Fw Xm-cn-Jv, hn Un k-μo-]v, F-Un-k¨, ]n Fw kn≤n-Jv kw-km-cn-®p.

B-\-°-c: tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn Xr-Øm-e G-cn-bm sk-{I-´-dn-bm-b ]n hn hn-P-b-s‚ \n-cym--W-Øn-eq-sS Iq-‰-\m-Sn-\p \-jv-S-am-b-Xv kvt\-l-\n-[n-bm-b kp-lr-Øns\. F-√-h-tcm-Spw hn-\-btØm-Sp-Iq-Sn C-S-]-g-Ip-∂ hnP-tb-´≥ Iq-‰-\m-Sv Su-Wn-se hym-]m-cn-Iƒ-°n-S-bn¬ \n-d km-∂n-≤y-am-bn-cp-∂p. hym-]m-cn-I-fp-sS G-sXm-cp {]-iv-\-Øn-∂pw k-Po-h-am-bn C-S-s]-Sm≥ k-a-bw I-s≠Øp-I F-∂-Xv A-t±-l-Øns‚ {]-tXy-I-X-bm-bn-cp-∂p. G-sXm-cp hn-i-b-tØ-bpw [oc-am-bn t\-cn-Sm-\p-≈ I-gn-hv hn-P-tb-´≥ {]-I-Sn-∏n-®n-cp∂p. C {]-tXy-I-X-bm-Wv X-\n°v am-c-I-am-b tcm-K-am-sW∂p Xn-cn-®-dn-™n-´pw tem-ItØm-Sv s]m-cp-Xn \n¬-°m≥ A-t±-l-Øn-\p I-cp-Øm-b-Xv. tcm-Knbmbn´pw s]m-Xp-{]h¿-Ø-\ cw-K-Øp \n-∂v A-t±lw am-dn \n-∂n-´p-≠-bn-cp-∂n√. kn.-]n.-Fw. sXm-gp-°m-Sv {_m-©v sk-{I-´-dn, \m-K-e-t»cn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m¶v U-b-d-Iv-S¿, tI-c-f I¿-j-I kw-Lw \m-K-e-t»-cn ]-©m-b-

Xv.

]-©m-b-Øn-s‚ sse-k≥kn-√m-sX {]-h¿-Øn-°p-∂ {Ij-dn-s\ Pn-√m I-e-Iv-S¿ h-∂v ]cn-tim-[n-®-Xn-\v ti-jw \n¿Øn-h-bv°p-∂-Xv ]-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn-°p-X-s∂ \m-Wt°-Sm-sW-∂v kw-K-aw D-Zv-LmS-\w sN-bv-X P-\-Pm-{K-Xm k-anXn I¨-ho-\¿ tUm. ] -- n F-kv ]-Wn-°¿ ]-d-™p. B-Zn-hm-kn kw-c-£-W kwLw {]-kn-U‚ v \o-fn-∏m-d am-cnb-∏≥ A-[y-£-X h-ln-®p.-tkm-fn-Um-cn-‰n, A-gn-a-Xn \n¿Ωm¿-P-\ k-an-Xn, Izm-dn hn-cp-

Øn-b-Xv. \n-e-hn¬ H-º-Xv Aw-K `-cW k-an-Xn C-Ø-h-W 12 B-°n D-b¿-Øn-bn-´p-≠v. ko-‰v h¿-[n∏n-® km-l-N-cy-Øn¬ A¿-lam-b ]-cn-K-W-\ \¬-I-W-sa∂m-Wv kn.-]n.-sF. B-h-iy-s∏Sp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw I-c-Sv thm-´¿]-´n-I \¬-Im-≥ _m-¶v sk-{I-´dn X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂v kn.-]n.-

h-iy-s∏-´p. tbm-Kw {]-kn-U‚ v Fw Sn Ip-™p-tam-s‚ A-[y-£-Xbn¬ Fw Sn sam-bv-Xp-´n lm-Pn (B¿.--C.--Sn.--Un. Un.--sF-Pn) D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. H Sn ap-l-Ω-Zv au-e-hn, A-_v-Zp-d-km-Jv Iq-S√q¿, sI sI Ip-™p-tam≥ lmPn, A-_v-Zp-d-jo-Zv I-f-Øn¬-]-dºn¬, P-eo¬ ]p-©-∏m-Sw, ]n hn lw-k au-e-hn, ]n Fw ap-lΩ-Zm-en, F≥ sI A-_q-_-°¿, Fw Sn A-^v-k¬ F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p.-

sF. I-S-tßm-Sv tem-°¬ I-Ωn‰n B-tcm-]n-®p. `-c-W k-an-Xnbm-b kn.-]n.-F-Ωn-\v thm-´¿ ]´n-I-bpw sF-U‚n-‰n Im¿-Upw t^m-apw sI-´p-I-W-°n-\v \¬Ip-∂ _m-¶v sk-{I-´-dn-s°-Xntc \n-b-a \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v C-e-Ivj≥ cPn-kv-{Sm¿-°v kn.-]n.-sF. I-Stßm-Sv tem-°¬ I-Ωn-‰n ]-cmXn \-¬-In.-

amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n B-\-°-c: a-\p-jym-h-Im-i Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn AJn-te-¥y P-\m-[n-]-Xy a-ln-f A-tkm-kn-tb-j≥ Xr-Øm-e G-cn-bm I-Ω-n‰n-bp-sS t\-XrØz-Øn¬ Nm-en-t»-cn hn-t√-Pv Hm-^o-kn-te-°v am¿-®pw [¿-Wbpw \-S-Øn. Pn-√ J-Pm-©n sI B¿ hn-Pb-Ω D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cnb {]-kn-U‚ v sI ]n Fw ]p-jv]-P A-[y-£-bm-bn. kn sI DÆn-Ir-jv-W≥, hn im-c-Z, kn ]n sIm-®p-km-d F-∂n-h¿ kw-kmcn-®p.

t£-{X-Øn-se {io-tIm-hn¬ Xp-d-∂v kz¿-W Xm-en, I-Ω¬s]m-´v, h-S-°m-t©-cn ]m¿-fn°m-hv t£-{X-°-h¿-®, sN-dpXp-cp-Øn ]m-ßm-hv in-h-t£{X-Øn-se \m-ep `-fim-c-߃ X-I¿-Øv I-h¿-®, Iq¿-°-t©cn Io-gv Xr-t°m-hv t£-{X-Ønse `-fim-cw X-I¿-Øv ]-Ww I-h¿-∂ tI-kn-ep-am-Wv t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. {]-Xn tam-j-vSn® kz¿-Wm-`-cW-߃ s]-cp-ºm-hq-cn¬ \n∂pw Hm-´p-cp-fn-Iƒ, sN-ºp-Ip-S߃, ]q-P-bv-°p-]-tbm-Kn-°p∂ In-≠n-Iƒ F-∂n-h aq-hm-‰p]p-g-bn¬ \n-∂pw I-s≠-Sp-Øp. F-.-F-kv-.-sF-am-cm-b sI B¿ hn-P-b≥, Fw ]n tU-hn-kv, hn sI A≥-km¿, Fkv.kn.-]n.Hm-am-cm-b kp-hr-X-Ip-am¿, ]n Fw dm-^n, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, k-t¥m-jv, ]-g-\n kzm-an, D-√mkv, en-tJ-jv {]-Xn--sb ]n-Sn-® kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.-

Øw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ \nd-km-∂n-≤y-am-bn-cp-∂p A-t±lw. Iq-‰-\m-Sv tIm-´-°¬ B-cyssh-Zy-im-e-bp-sS D-S-a-bm-b hn-P-tb-´≥ \-s√m-cp I¿-j-I\pw Iq-Sn-bm-Wv. A¿-_p-[ tcm-K-_m-[-sb Xp-S¿-∂v F-dWm-Ip-fw te-Iv-tjm¿ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bncn-s° sNm-Δm-gv-N cm-hn-se G-g-c-tbm-sS-bmbncp∂p- A¥yw. Iq-‰-\m-Sv hym-]m-cn hy-hkm-bn k-an-Xn G-cn-bm I-Ωn‰n Hm-^nkn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\Øn¬ h-® ar-X-tZ-l-Øn¬ k-aq-l-Øn-s‚ \m-\m-Xp-d-Ifn¬ \n-∂p-≈-h¿ A-t¥ym-]Nm-cw A¿-∏n-®p. kn.-]n.-Fw. Pn-√ sk-{I-t´dn-b-‰v Aw-Kw ]n a-Ωn-°p-´n, Gcn-bm sk-{I-´-dn F \m-cm-bW≥, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-ßfm-b Sn ]n Ip-™p-Æn, hn sI N-{μ≥ F-∂n-h¿ A-t¥m-]Nm-cw A¿-∏n-®p. kw-kv-°m-cw _q-[-\m-gv-® cm-hn-se ho-´p-h-f-∏n¬ \-S°pw. Iq-‰-\m-Sv Su-Wn¬ _p-[\m-gv-N ]-I¬ ]-Xn-s\m-∂v aWn-h-sc l¿-Øm¬ B-N-cn°pw.

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-c-mb A-Xn-{I-a-§Ä-¡vFXn-tc t_m-[-hm-·m-cm-h-Ww: sk-an-\mÀ F-S-Ø-\m-´p-I-c: Ip-´n-Iƒ-s°Xn-tc \mƒ-°p-\mƒ h¿-[n-®p hcp-∂ ]o-U-\-߃-°pw A-Xn-{Ia-߃-°p-sa-Xn-tc k-aq-lw IqSp-X¬ t_m-[-hm-∑m-cm-h-W-sa∂v F-S-Ø-\m-´p-I-c aq-®n-°¬ K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ kw-LSn-∏n-® a-\p-jym-h-Im-i sk-an\m¿ B-h-iy-s∏-´p. Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i-ßsf-°p-dn-®v c-£n-Xm-°-sf-bpw

apX-e-a-S-bn {I-j-dp-w Izm-dn-I-fpw \nÀ-¯n-h-bv¡pwh-sc k-a-c-wIm-{º-Øv-N-≈: ap-X-e-a-S-bnse h≥-In-S {I-j-dp-I-fpw Izmdn-I-fpw \n¿-Øn-h-bv°pw h-sc k-a-c-Øn-ep-≠m-hp-sa-∂v k-ac kw-L-S-\-Iƒ. I -- m-{º-Øv-N-≈ PMv-j-\n¬ B-Zn-hm-kn kw-c-£-W kwLw tem-I a-\p-jym-h-Im-i Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn apX-e-a-S-bn-se {I-j-dp-Iƒ-s°Xn-tc \-S-Øn-b P-\-Io-b kw-Ka-Øn-em-Wv ]-cn-ÿn-Xn-sb aen-\-am-°n P-\-Po-hn-X-sØ Zp -l-am-°p-∂ h≥-In-S {I-j-dpIƒ-°pw Izm-dn-Iƒ-°p-sa-Xntc i-‡-am-b Xm-°o-Xp-≠m-b-

kn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. tam-jW h-kv-Xp-°ƒ hn-‰p In-´p-∂ ]Ww a-Zy-Øn-\pw I-©m-hn-\pw sN-e-h-gn-°p-I-bm-Wv sN-bv-Xncp-∂-sX-∂v t]m-en-kn-t\m-Sv ]d-™p. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-se sN-dn-b-hm-∏-e-ti-cn {io-Zp¿Kmw-_n-I t£-{X-Øn-s‚ {iotIm-hn¬ Xp-d-∂v kz¿-W-am-e, I-Ω¬, s]m-´v, c-≠p Xm-en, ap-cnßq¿ {io-Ip-a-c≥ a-√-©n-d t£{X-Øn-se K-W-]-Xn hn-{K-lØn-s‚ sh-≈n-bn¬ Xo¿-Ø c≠p sN-hn-Iƒ, c-≠v Hm-´p-cp-fnIƒ, Nm-e-°p-Sn ]n-jm-cn-°¬ {io-Zp¿-Km `-K-h-Xn t£-{X-Øns‚ {io-tIm-hn¬ Xp-d-∂v c-≠p kz¿-W Xm-en-Iƒ, Hm-´p-cp-fnIƒ, sh-f-∏m-b B¿-t°m-Sn°m-hv t£-{X-Øn-se {io-tImhn¬ Xp-d-∂v kz¿-W Xm-en, IΩ¬ s]m-´v, sh-f-∏m-b ]-≈n-bnse t\¿-®-s∏-´n X-I¿-Øv I-h¿®, sh-f-∏m-b B¿-t°m-Sn-°m-hv

Im-en-I-sf ku-P-\y-am-bn C≥-jq-d≥-kv sN-øm-≥ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-Ww. c-≠v Im-enI-fp-≈ k-l-I-c-W-kw-L-Øn ¬ ]m¬ F-Øn-°p-∂ £o-c-I¿j-I¿-°v sXm-gp-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ tPm-en \¬-I-Ww. tcm-Kan-√m-Ø D-cp-°-sfbmWv A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v sIm≠ph-cp-∂sX-∂v D-d-∏m°Wsa-∂pw A-Sn-b-¥-c L-´-ß-fn¬ ku-P-\ytk-h-\w e-`y-am-°m ≥ sam-ss_¬ kv-Izm-Uv cq-]oI-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw Bh-iy-s∏-´p. Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn `m-kv-I-c≥ B-Xw-Imhn¬, hn-hn-[ P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-Kß-fpw kw-km-cn-®p.

Iq-ä-\m-Sn-\p \-jv-S-am-b-Xv hym-]m-cnkp-lr-¯n-s\

]n-Sn-bn-em-b-Xv 200Hm-fw tI-kn-se {]-Xn

tZ-io-b]m-X kÀ-th-bn \n-¶v B-cm-[-\m-e-b-§-sf H-gn-hm-¡-Ww B-\-°-c: tZ-io-b ]m-X \m-ev]-Ø-©v ao-‰-dm-°n ho-Xn- Iq-´p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn \-S-°p-∂ c≠mw-L-´ k¿-th-bn¬ \n-∂v apkv-enw, ln-μp, {In-kv-Xy≥ Bcm-[-\m-e-b-ß-sf H-gn-hm-°nbpw ho-Xn 30 ao-‰dm-°n Np-cp-°nbpw `q-an \-jv-S-s∏-Sp-∂-h¿-°v C-∂-sØ am¿-°-‰v hn-e ap≥Iq¿ \¬-In th-≠ k-lm-b kl-I-c-Ww \¬-I-W-sa-∂pw shfn-bw-tIm-Sv D-a¿ Jm-kn(d) IpSpw-_ k-an-Xntbm-Kw {]-ta-bØn-eq-sS k¿-°m-dp-I-tfm-Sv B-

Xr-iq¿: Ip-f-ºp-tcm-K-Øn-s\Xn-tc \n-e-hn¬ \-S-°p-∂ {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ A-]cym-]v-X-am-sW-∂v tX-d-ºn¬ cma-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. Ip-fºp-tcm-K {]-Xn-tcm-[-Øn-\v imkv-{Xo-b-hpw \q-X-\-hpw Ku-c-hI-c-hp-am-b K-th-j-Ww \-S-°W-sa-∂v At±lw B-h-iy-s∏´p. I-e-Iv-S-td-‰n-\v ap-∂n¬ £oc-I¿-j-I¿ \-S-Øn-b I-e-Iv-Std-‰v am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Ip-f-ºv-tcm-Kw aq-ew Nm-hp∂ I-∂p-Im-en-Iƒ-°v k¿-°m ¿ \¬-Ip-∂ \-„-]-cn-lm-cw Iq´-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iys∏-´p. C-t∏mƒ \¬-Ip-∂ 20,000 cq-] Ip-d-hm-sW-∂pw Xp-I h¿-

A-´À-kw-Øm-\ t£-{Xtam-ãm-hv Xr-iq-cn ]n-Sn-bnÂ

_m-¦v Xn-c-sª-Sp-¸v: kn.-]n.-F-½n-\vFXn-cmfn kn.-]n.-sF. F-cp-a-s∏-´n: sh-≈m-‰-™q-¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v Xnc-s™-Sp-∏n¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\Xn-tc kn.-]n.-sF. a-¬k-c cw-KØv. h¿-j-ß-fm-bn kn.-]n.-Fw. `c-Ww \-S-Øp-∂ _m-¶n¬ F¬.Un.-F-^v. ap-∂-Wn [m-c-W ewLn-®v A¿-l-am-b ko-‰v \¬-ImØ-Xn¬ {]-Xo-tj-[n-®m-Wv kn.]n.-sF. a-¬k-c cw-K-Øv F-

11 Un-kw-_¿ 2013 _p[≥

≤ k-an-Xn, ap-X-e-a-S ]-iv-®n-aL-´ kw-c-£-W k-an-Xn, sh¬s^-b¿-]m¿-´n, F-kv.U -- n.--]n.-sF, l-cn-X U-h-e-]v-sa‚ v Atkm-kn-tb-j≥, i-io-{μ≥ B£≥ Iu¨-kn¬, {]-Xn-I-cW-th-Zn F-∂o kw-L-S-\-Ifn¬ \n-∂p-am-bn cm-P≥ Hm∂q¿-∏-≈w, c-ho-{μ≥, i-h-WIp-am¿, jm-\-hm-kv, ap-cp-tIi≥, F km-Zn-Jv, _m-e-ap-c-fn, ap-Ip-μ≥, sI F-kv k-°o¿lp-kbv≥, hn ]n \n-Pm-ap-±o≥, tZ-h≥, ]-Øn-Nn-d B-dp-ap-J≥, kp-a≥ ta-®n-d F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

Ip-´n-I-sf-bpw t_m-[-hm-∑m-cm°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS ]n.Sn.-F. I-Ωn-‰n-bm-Wv a-\p-jym-hIm-i sk-an-∂m¿ kw-L-Sn-∏n-®Xv. sk-an-\m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v aT-sØm-Sn d-lv-aØv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a ∏-©m-b-Øv Aw-Kw sI C-μn-c A-[y-£-X h-ln-®p. _m-_p cmPv, kp-ss_¿ Xp-º-Øv, F≥

A-–p¬ e-Øo-^v {]-ko-Un-bw \n-b-{¥n-®p. ]-ap-J {]-`m-j-I≥ Sn sI Aiv d-^v Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i߃ A-dn-tb-≠-sX-√mw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-Sp-Øp. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v ]q-Xm-\n \-ko¿ _m-_p, l-k≥ ]m-d°¬, sl-Uv-an-kv-{S-kv F k-Xo- F-S-Ø-\m-´p-I-c aq-®n-°¬ K-h. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ tZ-hn, kn ap-kv-X-^ F-∂n-h¿ kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jym-h-Im-i sk-an-\m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v aT-sØm-Sn d-lv-a-Øv DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kw-km-cn-®p.

tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w

kw-Øm-\ kv-IqÄ I-tem-Â-k-hw

]m-e-°m-Sv: Ip-Ø-\q¿ {Km-a-]©m-b-Øn¬ ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ ^-≠p-]-tbm-Kn-®v ]-Wn]q¿-Øn-bm-°n-b ta-em-gn Ip∂pw-]p-dw tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n hn i-in-[-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-knU‚ v P-b kn cm-P≥ A-[y-£bm-bn-cp-∂p. N-S-ßn¬ tªm-°v sa-º¿ l-ko-\ Jm-knw, t£-aIm-cy Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gv-k¨ k-Xy-`m-a Ip-´≥, tªm-°v sa-w_¿ ssj-e-P kpμ-c≥, hm¿-Uv saw-_¿-am-cm-b ]n Sn k-l-tZ-h≥, _n-\p Ir-jvW-\p-Æn, tXm-e-\q¿ A-{Kn-Iƒ®-d¬ s{I-Un-‰v skm-ssk-‰n {]kn-U‚ v hn sN-¥m-a-cm-£≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

tLm-j-bm-{X-bn \m-em-bn-c-t¯m-fw I-em-Im-c-·m-À ]-s¦-Sp-¡p-w ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬-k-h-Øn-\v \m-μn Ip-dn®v P-\p-h-cn 19\v ssh-Io-´v \m-epa-Wn-°v hn-Iv-tSm-dn-b tIm-fPn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tLmj-bm-{X-bn¬ \m-em-bn-c-tØmfw hn-Zym¿-Yn-I-fpw I-em-Im-c∑m-cpw ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v sN-b¿am≥ kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw A-dn-bn-®p.]m-e-°m-Sn-s‚ X-\-Xm-b Iem-cq-]-ß-fpw ^v-tfm-´p-I-fpw A-Wn-\n-c-°p-∂ tLm-j-bm-{X-

bn¬ ]p-en-°-fn, sX-øw, I-f-cn∏-b-‰v, ]q-c-°-fn, tIm¬-°-fn, Xp-S-ßn-b ssh-hn-[y-am¿-∂ Iem-cq-]-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. Pn-√-bn-se A-º-tXm-fw hnZym-e-b-ß-sf-bpw s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-ß-fpw k¿-°m¿ hIp-∏p-I-fpw k-∂-≤ kw-L-S-\I-fpw tLm-j-bm-{X-bn¬ ]-s¶Sp-°p-sa-∂v sN-b¿-am-\pw I¨ho-\-dpw A-dn-bn-®p. kz-¥w Nn-e-hn¬ I-em-cq-]ß-fpw ^v-tfm-´p-I-fpw A-h-X-cn∏n-°m≥ Xm-¬]-cy-ap-≈-h¿

9447942524,9447369499 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww.tLm-j-bm-{Xm I-Ωn-‰n I¨ho-\¿ ]n `m-kv-I-c-s‚ A-[y£-X-bn¬ Iq-Sn-b B-tem-N-\m tbm-Kw kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv sN-b¿-am≥ B¿ cm-Poh≥, kp-{_-“-Wy≥, sS-∂nk¨ sl¿-a≥, i-io-{μ≥, Fw kzm-an-\m-Y≥, A-\-¥-]-fl-\m`≥, kn-kn-en, en-kn ]n tPm-k^v, t{]-a-Ip-am-cn, hn-a¬-tPm-k^v Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

]p-g-bn-se Nqj-Ww a-\p-jy-Poh\v a-c-Wa-Wnbmhp¶p sI hn kp-{_-“-Wy≥ sIm√-t¶mSv: {]-Ir-Xn hn-`-hß-sf Nqj-Ww sN-bv-Xm-Wv a\p-jy-cm-in-bp-sS \n-e-\n¬-∏v F-¶nepw Aan-X Nqj-Ww a-\pjy-s‚ \n-e-\n¬-∏n-\p X-s∂ `o-j-Wn-bm-hp∂p. hmbp, Pew, kq-cy-{]-Imiw, `q-an F∂o L-S-I-߃ k-¥p-en-Xm-hÿ-bn¬ Xp-S¿-∂m¬ am-{X-ta am-\-h-cm-in-°v Po-h≥ \n-e\n¿-Øm≥ I-gn-bp. C-∂mI-s´ `q-an-bp-sS am-dn-Sw Xp-c-∂p-≈ J-\-\߃, a-sÆ-Sp∏v, a-W-eq‰v F∂n-h k-¥p-en-Xm-h-ÿsb X-In-Sw a-dn-°m≥ Im-c-Wam-bn-Xo-cp∂p. \-ZnIƒ, tXm-Sp-Iƒ F-∂o \o¿-Ø-S {]-tZ-i-ß-fnepw Irjn`q-an I-c-a-W-¬bq-\n-‰v \-SØnbpw am-^n-b-Iƒ ]-Ww sIm-øp-tºmƒ hcpw X-e-ap-d-bv°v \-cI `q-an-bm-Wv \-Ωp-sS kaq-lw kw-`m-h-\ sN-øm≥ Xøm-dm-bn-cn-°p-∂Xv. {]-[m-\ambpw \o¿-®m-ep-I-fp-sS K-Xnam-‰Øn\pw a-W¬ Xn-´-Iƒ C√m-Xm-°m\pw a-W-se-Sp-∏v Im-c-W-am-hp-∂p. sIm√-t¶m-Sv Kmb{Xn ]p-g-bn-se a-e-bmº≈-Øp-≈ a-W¬ Xn-´-Iƒ

Kmb{Xn ]p-g C√m-Xm-bn. Im-c-∏-dºv, tXm´¶-c, a-S-Øp\m-d F-∂n-hn-S-ßfn-se a-W-se-Sp-∏v aq-ew ]p-g-bpsS ku-μcyw C√-Xm°p-I am{X-a√ I-\-Ø ]m-cn-ÿn Xn-I {]-iv-\-߃°pw hgn-sbm-cp°p-I-bm-Wv. C-∂v ]p-g-bnepw tXm-Sp-Ifnepw a-W-en√. a-W¬ Xn-´-Ifn¬ A-Sn-`mK-Øv ]m-d-I-j-W߃ am-{X-am-Wv A-h-ti-jn°p-∂Xv. C-Xp-aq-ew I-Sp-Ø hcƒ-®bpw kao-] {]-tZ-i-ß-fn-

se Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- p-Ifn-se sh-≈w C√m-Xm-hp-I bpw sN-øp∂p. ]m-e-°m-Sv C Ø-h-W sIm-Spw-h-cƒ-®-bv°v km£n-bmhpw. {]-Ir-Xn kv-t\ln-Ifpw k-∂-≤ kw-L-S-\Ifpw a-W¬ I-S-Ø-n-s\-Xn-tc i-‡-am-b t]m-cm-´w \-S-Øptºmgpw am-^n-b-I-fp-sS a¿-±\w aq-ew ]n≥-am-td-≠ ÿn-XnbmWv. Xp-—am-b ]-Wn-\m-bn P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw D-tZym-K-ÿ cpw am-^n-b-Iƒ-°v th-≠n {]-

h¿-Øn-°p-∂-Xm-bp-≈ h-kvXp-X-Ifpw \mw Hm¿-°Ww. Ign-™ X-h-Wbpw C-Ø-h-W bpw ]m-e-°m-S≥ th-\-en-s‚ ap-tº \-Zn-Iƒ h-‰n Xp-S-ßn-bncp∂p. sIm√-t¶m-Sv ]-©m-b-Ønse F-e-h-t©-cn-bn-se C-£p\Zn, ap-X-e-a-S-bn-se Np-≈n-bm ¿-]p-g, h-S-h-∂q¿ Km-b-{Xn∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-se a-W-se-Sp∏v \-Zn-sb C√m-Xm°p-I am-{Xa√ H-cp A-hm-khy-hÿ-sb

C√mbv-a sN-øp-I-Iq-Sn-bm-Wv C-hn-sS a-\p-jy-ar-K-߃ sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-∂Xv. ]p-gbn-te-°v F-Øn-t®-cp-∂ sN-dp tXm-SpIƒ, \o¿-®m-ep-Iƒ F∂n-h-bnepw hym-]-Iam-b a-Wse-Sp-∏v \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°pI-bmWv. {]-tZ-i-am-sI `-c-W kw-hn-[m-\-Øn-se t]m-cm-bv-aIfpw am-^n-b-Iƒ-°v hn-gn-hn´ k-lm-bw sN-ø-ep-am-Wv hym]m-I-am-b I-c-a-W-eq‰pw ]p-g-aW-se-Sp-∏pw hym-]-I-am-bn \-S°m≥ ImcWw. aÆv, a-W¬ IS-Øn\v cm{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS em-`-taml-ap-≈ Nn-e cm-{„o-b {]-h¿Ø-Icpw _-‘-s∏-´ D-tZym-Kÿ-cp-am-Wv Iq-´p-\n¬-°p-∂ Xv. C-h¿ ]-cn-ÿn-Xn-°p-th≠n D-W¿-∂v {]-h¿-Øn-®m¬ am-{X-ta ku-μ-cy-ta dn-b ]p-gIfpw P-em-i-b-ßfpw \n¿-ØSßfpw C-\n \n-e-\n¿-Øm≥ I-gn-bp. Hm-tcm hy-‡nbpw kmaq-lnI {]-Xn-k‘n-tbm-sS {]h¿-Øn-°p-Ibpw a Æv, a-W¬ J-\-\-Øn-s\-Xn-tc i-‡am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®m¬ am-{Xta hcpw X-e-ap-d-bv-°v Po-hn°m-\p-≈ `uXn-I km-l-Ncyw D-≠m-hp-I-bp-≈p.


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PW

F-kv.-Un.-]n.-sF. s]m-Xp-tbm-Kw C-¶v

]m-e-°m-Sv Pn-√m I-tem-¬-kh-Øn¬ ssl-kvIqƒ hn-`mKw- a-e-bmfw I-Y F-gpØn-epw A-d-_n-Iv ]-Zy-]m-cmb-W-Øn-epw F t{K-Uv t\-Snb lw-\ (]n.-Fw.-Pn.-F-®v.-Fkv.-F-kv, ]m-e-°m-Sv)

Adnbn-¸pIÄ

hn-hm-lw c-Pn-ÌÀ sN-¿m³ A-h-k-cw am-f: C-\n-bpw hn-hm-lw c-Pnÿ sN-øm-Ø-h¿-°v Cu amkw 31 h-sc am-f ]-©m-bØn¬ t\-cn-´v c-Pn-ÿ sN-øm\p-≈ A-h-k-c-sam-cp-°n-b-Xmbn {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-dn-bn-®p.-

]-cn-io-e-\w 13, 14, 21 Xo-b-Xn-I-fnÂ

]m-e-°m-Sv: Pn-√m km-£-c-Xm an-j≥ Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ km-º-Øn-I k-lm-b-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ ]-d-ºn-°p-fw {]mY-an-I hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn ss{S-_¬ s{]m-P-Iv-Sv C≥-kv-{SIv-S¿-am¿-°p-≈ Zzn-Zn-\ ]-cn-ioe-\w 13, 14 Xo-b-Xn-I-fn¬ ]-dºn-°p-fw ssS-K¿ lm-fn¬ \-SØpw. ]-Ømw X-cw Xp-ey-X F´mw _m-®v sk‚¿ tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿-am¿-°p-f-f G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w 21 \v Pn-√m ]-©mb-Øv lm-fn-epw \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m km-£-c-Xm an-j≥ tIm˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ A-dn-bn-®p.

d-h\yq Pn√m Ad-_n I-tem¬-k-h-Øn¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-amcm-b h√-∏p-g l-b¿ -sk-°≥U-dn kv-Iqƒ Sow

a-\p-jym-h-Im-i Zn-\m-N-c-Ww kw-L-Sn-¸n-¨p

^m-jn-k¯ns\-Xn-tc -k-aq-lw D-W-c-Ww: _Â-dmw Fw.-FÂ.-F.

[n-∏n-°m≥ k¿-°m-dp-am-bn Btem-Nn-®v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-s a-∂pw tX-d-ºn¬ hy-‡-am-°n. Ip-f-ºp-tcm-Kw tZ-io-b-Zp-c¥-am-bn {]-Jym-]n-®v B-\p-Iqeyw \¬-I-W-sa-∂v am¿-®n¬ A-[y-£-Xh-ln-® A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m {]-kn-U≥-dv ]n F _m-e≥ B-h-iy-s∏-´p. tcmKw aq-ew N-sØm-Sp-ßp-∂ Imen-Iƒ-°v 16,500 cq-]-bm-Wv t\c-sØ k¿-°m¿ \¬-In-bn-cp-∂Xv. C-Xv 20,000am-°n-sb-∂v ]-dbp-∂p-≠v. F-∂m¬ Cu Xp-I ]cn-lm-c-a-s√-∂pw N-Ø D-cp-°fp-sS D-S-a-Iƒ-°v sh-‰-d-n\-dn k¿-´n-^n-°-‰n-s≥-d A-Sn-ÿm\-Øn¬ a-Xn-∏p-hn-e \-„-]-cnlm-cambn \¬-I-Ww.

apX-e-a-S-bn {I-j-dp-w Izm-dn-I-fpw \nÀ-¯n-h-bv¡pwh-sc k-a-c-wIm-{º-Øv-N-≈: ap-X-e-a-S-bnse h≥-In-S {I-j-dp-I-fpw Izmdn-I-fpw \n¿-Øn-h-bv°pw h-sc k-a-c-Øn-ep-≠m-hp-sa-∂v k-ac kw-L-S-\-Iƒ. I -- m-{º-Øv-N-≈ PMv-j-\n¬ B-Zn-hm-kn kw-c-£-W kwLw tem-I a-\p-jym-h-Im-i Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn apX-e-a-S-bn-se {I-j-dp-Iƒ-s°Xn-tc \-S-Øn-b P-\-Io-b kw-Ka-Øn-em-Wv ]-cn-ÿn-Xn-sb aen-\-am-°n P-\-Po-hn-X-sØ Zp -l-am-°p-∂ h≥-In-S {I-j-dpIƒ-°pw Izm-dn-Iƒ-°p-sa-Xntc i-‡-am-b Xm-°o-Xp-≠m-b-

Xv.

]-©m-b-Øn-s‚ sse-k≥kn-√m-sX {]-h¿-Øn-°p-∂ {Ij-dn-s\ Pn-√m I-e-Iv-S¿ h-∂v ]cn-tim-[n-®-Xn-\v ti-jw \n¿Øn-h-bv°p-∂-Xv ]-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn-°p-X-s∂ \m-Wt°-Sm-sW-∂v kw-K-aw D-Zv-LmS-\w sN-bv-X P-\-Pm-{K-Xm k-anXn I¨-ho-\¿ tUm. ] -- n F-kv ]-Wn-°¿ ]-d-™p. B-Zn-hm-kn kw-c-£-W kwLw {]-kn-U‚ v \o-fn-∏m-d am-cnb-∏≥ A-[y-£-X h-ln-®p.-tkm-fn-Um-cn-‰n, A-gn-a-Xn \n¿Ωm¿-P-\ k-an-Xn, Izm-dn hn-cp-

_m-¦v Xn-c-sª-Sp-¸v: kn.-]n.-F-½n-\vFXn-cmfn kn.-]n.-sF. Øn-b-Xv. \n-e-hn¬ H-º-Xv Aw-K `-cW k-an-Xn C-Ø-h-W 12 B-°n D-b¿-Øn-bn-´p-≠v. ko-‰v h¿-[n∏n-® km-l-N-cy-Øn¬ A¿-lam-b ]-cn-K-W-\ \¬-I-W-sa∂m-Wv kn.-]n.-sF. B-h-iy-s∏Sp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw I-c-Sv thm-´¿]-´n-I \¬-Im-≥ _m-¶v sk-{I-´dn X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂v kn.-]n.-

tZ-io-b]m-X kÀ-th-bn \n-¶v B-cm-[-\m-e-b-§-sf H-gn-hm-¡-Ww h-iy-s∏-´p. tbm-Kw {]-kn-U‚ v Fw Sn Ip-™p-tam-s‚ A-[y-£-Xbn¬ Fw Sn sam-bv-Xp-´n lm-Pn (B¿.--C.--Sn.--Un. Un.--sF-Pn) D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. H Sn ap-l-Ω-Zv au-e-hn, A-_v-Zp-d-km-Jv Iq-S√q¿, sI sI Ip-™p-tam≥ lmPn, A-_v-Zp-d-jo-Zv I-f-Øn¬-]-dºn¬, P-eo¬ ]p-©-∏m-Sw, ]n hn lw-k au-e-hn, ]n Fw ap-lΩ-Zm-en, F≥ sI A-_q-_-°¿, Fw Sn A-^v-k¬ F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p.-

sF. I-S-tßm-Sv tem-°¬ I-Ωn‰n B-tcm-]n-®p. `-c-W k-an-Xnbm-b kn.-]n.-F-Ωn-\v thm-´¿ ]´n-I-bpw sF-U‚n-‰n Im¿-Upw t^m-apw sI-´p-I-W-°n-\v \¬Ip-∂ _m-¶v sk-{I-´-dn-s°-Xntc \n-b-a \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v C-e-Ivj≥ cPn-kv-{Sm¿-°v kn.-]n.-sF. I-Stßm-Sv tem-°¬ I-Ωn-‰n ]-cmXn \-¬-In.-

amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n B-\-°-c: a-\p-jym-h-Im-i Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn AJn-te-¥y P-\m-[n-]-Xy a-ln-f A-tkm-kn-tb-j≥ Xr-Øm-e G-cn-bm I-Ω-n‰n-bp-sS t\-XrØz-Øn¬ Nm-en-t»-cn hn-t√-Pv Hm-^o-kn-te-°v am¿-®pw [¿-Wbpw \-S-Øn. Pn-√ J-Pm-©n sI B¿ hn-Pb-Ω D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cnb {]-kn-U‚ v sI ]n Fw ]p-jv]-P A-[y-£-bm-bn. kn sI DÆn-Ir-jv-W≥, hn im-c-Z, kn ]n sIm-®p-km-d F-∂n-h¿ kw-kmcn-®p.

kn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. tam-jW h-kv-Xp-°ƒ hn-‰p In-´p-∂ ]Ww a-Zy-Øn-\pw I-©m-hn-\pw sN-e-h-gn-°p-I-bm-Wv sN-bv-Xncp-∂-sX-∂v t]m-en-kn-t\m-Sv ]d-™p. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-se sN-dn-b-hm-∏-e-ti-cn {io-Zp¿Kmw-_n-I t£-{X-Øn-s‚ {iotIm-hn¬ Xp-d-∂v kz¿-W-am-e, I-Ω¬, s]m-´v, c-≠p Xm-en, ap-cnßq¿ {io-Ip-a-c≥ a-√-©n-d t£{X-Øn-se K-W-]-Xn hn-{K-lØn-s‚ sh-≈n-bn¬ Xo¿-Ø c≠p sN-hn-Iƒ, c-≠v Hm-´p-cp-fnIƒ, Nm-e-°p-Sn ]n-jm-cn-°¬ {io-Zp¿-Km `-K-h-Xn t£-{X-Øns‚ {io-tIm-hn¬ Xp-d-∂v c-≠p kz¿-W Xm-en-Iƒ, Hm-´p-cp-fnIƒ, sh-f-∏m-b B¿-t°m-Sn°m-hv t£-{X-Øn-se {io-tImhn¬ Xp-d-∂v kz¿-W Xm-en, IΩ¬ s]m-´v, sh-f-∏m-b ]-≈n-bnse t\¿-®-s∏-´n X-I¿-Øv I-h¿®, sh-f-∏m-b B¿-t°m-Sn-°m-hv

Im-en-I-sf ku-P-\y-am-bn C≥-jq-d≥-kv sN-øm-≥ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-Ww. c-≠v Im-enI-fp-≈ k-l-I-c-W-kw-L-Øn ¬ ]m¬ F-Øn-°p-∂ £o-c-I¿j-I¿-°v sXm-gp-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ tPm-en \¬-I-Ww. tcm-Kan-√m-Ø D-cp-°-sfbmWv A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v sIm≠ph-cp-∂sX-∂v D-d-∏m°Wsa-∂pw A-Sn-b-¥-c L-´-ß-fn¬ ku-P-\ytk-h-\w e-`y-am-°m ≥ sam-ss_¬ kv-Izm-Uv cq-]oI-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw Bh-iy-s∏-´p. Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn `m-kv-I-c≥ B-Xw-Imhn¬, hn-hn-[ P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-Kß-fpw kw-km-cn-®p.

Iq-ä-\m-Sn-\p \-jv-S-am-b-Xv hym-]m-cnkp-lr-¯n-s\ B-\-°-c: tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn Xr-Øm-e G-cn-bm sk-{I-´-dn-bm-b ]n hn hn-P-b-s‚ \n-cym--W-Øn-eq-sS Iq-‰-\m-Sn-\p \-jv-S-am-b-Xv kvt\-l-\n-[n-bm-b kp-lr-Øns\. F-√-h-tcm-Spw hn-\-btØm-Sp-Iq-Sn C-S-]-g-Ip-∂ hnP-tb-´≥ Iq-‰-\m-Sv Su-Wn-se hym-]m-cn-Iƒ-°n-S-bn¬ \n-d km-∂n-≤y-am-bn-cp-∂p. hym-]m-cn-I-fp-sS G-sXm-cp {]-iv-\-Øn-∂pw k-Po-h-am-bn C-S-s]-Sm≥ k-a-bw I-s≠Øp-I F-∂-Xv A-t±-l-Øns‚ {]-tXy-I-X-bm-bn-cp-∂p. G-sXm-cp hn-i-b-tØ-bpw [oc-am-bn t\-cn-Sm-\p-≈ I-gn-hv hn-P-tb-´≥ {]-I-Sn-∏n-®n-cp∂p. C {]-tXy-I-X-bm-Wv X-\n°v am-c-I-am-b tcm-K-am-sW∂p Xn-cn-®-dn-™n-´pw tem-ItØm-Sv s]m-cp-Xn \n¬-°m≥ A-t±-l-Øn-\p I-cp-Øm-b-Xv. tcm-Knbmbn´pw s]m-Xp-{]h¿-Ø-\ cw-K-Øp \n-∂v A-t±lw am-dn \n-∂n-´p-≠-bn-cp-∂n√. kn.-]n.-Fw. sXm-gp-°m-Sv {_m-©v sk-{I-´-dn, \m-K-e-t»cn k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m¶v U-b-d-Iv-S¿, tI-c-f I¿-j-I kw-Lw \m-K-e-t»-cn ]-©m-b-

t£-{X-Øn-se {io-tIm-hn¬ Xp-d-∂v kz¿-W Xm-en, I-Ω¬s]m-´v, h-S-°m-t©-cn ]m¿-fn°m-hv t£-{X-°-h¿-®, sN-dpXp-cp-Øn ]m-ßm-hv in-h-t£{X-Øn-se \m-ep `-fim-c-߃ X-I¿-Øv I-h¿-®, Iq¿-°-t©cn Io-gv Xr-t°m-hv t£-{X-Ønse `-fim-cw X-I¿-Øv ]-Ww I-h¿-∂ tI-kn-ep-am-Wv t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. {]-Xn tam-j-vSn® kz¿-Wm-`-cW-߃ s]-cp-ºm-hq-cn¬ \n∂pw Hm-´p-cp-fn-Iƒ, sN-ºp-Ip-S߃, ]q-P-bv-°p-]-tbm-Kn-°p∂ In-≠n-Iƒ F-∂n-h aq-hm-‰p]p-g-bn¬ \n-∂pw I-s≠-Sp-Øp. F-.-F-kv-.-sF-am-cm-b sI B¿ hn-P-b≥, Fw ]n tU-hn-kv, hn sI A≥-km¿, Fkv.kn.-]n.Hm-am-cm-b kp-hr-X-Ip-am¿, ]n Fw dm-^n, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, k-t¥m-jv, ]-g-\n kzm-an, D-√mkv, en-tJ-jv {]-Xn--sb ]n-Sn-® kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.-

Øw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ \nd-km-∂n-≤y-am-bn-cp-∂p A-t±lw. Iq-‰-\m-Sv tIm-´-°¬ B-cyssh-Zy-im-e-bp-sS D-S-a-bm-b hn-P-tb-´≥ \-s√m-cp I¿-j-I\pw Iq-Sn-bm-Wv. A¿-_p-[ tcm-K-_m-[-sb Xp-S¿-∂v F-dWm-Ip-fw te-Iv-tjm¿ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bncn-s° sNm-Δm-gv-N cm-hn-se G-g-c-tbm-sS-bmbncp∂p- A¥yw. Iq-‰-\m-Sv hym-]m-cn hy-hkm-bn k-an-Xn G-cn-bm I-Ωn‰n Hm-^nkn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\Øn¬ h-® ar-X-tZ-l-Øn¬ k-aq-l-Øn-s‚ \m-\m-Xp-d-Ifn¬ \n-∂p-≈-h¿ A-t¥ym-]Nm-cw A¿-∏n-®p. kn.-]n.-Fw. Pn-√ sk-{I-t´dn-b-‰v Aw-Kw ]n a-Ωn-°p-´n, Gcn-bm sk-{I-´-dn F \m-cm-bW≥, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-ßfm-b Sn ]n Ip-™p-Æn, hn sI N-{μ≥ F-∂n-h¿ A-t¥m-]Nm-cw A¿-∏n-®p. kw-kv-°m-cw _q-[-\m-gv-® cm-hn-se ho-´p-h-f-∏n¬ \-S°pw. Iq-‰-\m-Sv Su-Wn¬ _p-[\m-gv-N ]-I¬ ]-Xn-s\m-∂v aWn-h-sc l¿-Øm¬ B-N-cn°pw.

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-c-mb A-Xn-{I-a-§Ä-¡vFXn-tc t_m-[-hm-·m-cm-h-Ww: sk-an-\mÀ

Im-e-Xm-a-kw H-gn-hm-¡-Ww

B-\-°-c: tZ-io-b ]m-X \m-ev]-Ø-©v ao-‰-dm-°n ho-Xn- Iq-´p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn \-S-°p-∂ c≠mw-L-´ k¿-th-bn¬ \n-∂v apkv-enw, ln-μp, {In-kv-Xy≥ Bcm-[-\m-e-b-ß-sf H-gn-hm-°nbpw ho-Xn 30 ao-‰dm-°n Np-cp-°nbpw `q-an \-jv-S-s∏-Sp-∂-h¿-°v C-∂-sØ am¿-°-‰v hn-e ap≥Iq¿ \¬-In th-≠ k-lm-b kl-I-c-Ww \¬-I-W-sa-∂pw shfn-bw-tIm-Sv D-a¿ Jm-kn(d) IpSpw-_ k-an-Xntbm-Kw {]-ta-bØn-eq-sS k¿-°m-dp-I-tfm-Sv B-

Xr-iq¿: Ip-f-ºp-tcm-K-Øn-s\Xn-tc \n-e-hn¬ \-S-°p-∂ {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ A-]cym-]v-X-am-sW-∂v tX-d-ºn¬ cma-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. Ip-fºp-tcm-K {]-Xn-tcm-[-Øn-\v imkv-{Xo-b-hpw \q-X-\-hpw Ku-c-hI-c-hp-am-b K-th-j-Ww \-S-°W-sa-∂v At±lw B-h-iy-s∏´p. I-e-Iv-S-td-‰n-\v ap-∂n¬ £oc-I¿-j-I¿ \-S-Øn-b I-e-Iv-Std-‰v am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Ip-f-ºv-tcm-Kw aq-ew Nm-hp∂ I-∂p-Im-en-Iƒ-°v k¿-°m ¿ \¬-Ip-∂ \-„-]-cn-lm-cw Iq´-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iys∏-´p. C-t∏mƒ \¬-Ip-∂ 20,000 cq-] Ip-d-hm-sW-∂pw Xp-I h¿-

]n-Sn-bn-em-b-Xv 200Hm-fw tI-kn-se {]-Xn

A-Zm-e-¯v Xp-S-§n

F-cp-a-s∏-´n: sh-≈m-‰-™q-¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v Xnc-s™-Sp-∏n¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\Xn-tc kn.-]n.-sF. a-¬k-c cw-KØv. h¿-j-ß-fm-bn kn.-]n.-Fw. `c-Ww \-S-Øp-∂ _m-¶n¬ F¬.Un.-F-^v. ap-∂-Wn [m-c-W ewLn-®v A¿-l-am-b ko-‰v \¬-ImØ-Xn¬ {]-Xo-tj-[n-®m-Wv kn.]n.-sF. a-¬k-c cw-K-Øv F-

Ip-f-¼p-tcm-Kw: {]-Xn-tcm-[{]-hÀ-¯-\-§Ä A-]-cym-]v-X-sa-¶v Fw.-FÂ.-F.

A-´À-kw-Øm-\ t£-{Xtam-ãm-hv Xr-iq-cn ]n-Sn-bnÂ

Xr-iq¿: tI-c-f-Øn-se \n-c-h-[n t£-{X-ß-fn¬ tam-j-Ww \-SØn-b {]-Xn-sb Cu-Ãv t]m-enkv A-d-kv-‰p- sN-bv-Xp. tIm-X-awK-ew kz-tZ-in ]p-Ø-≥-Ip-Snbn¬ cm-Pp F-∂ ap-l-Ω-Zn (55) s]-cp-tßm-´p-Ip-dp-in: s]-cps\-bm-Wv Cu-Ãv F-kv-.-sF em tßm-´p-Ip-dp-in {Km-a-]-©m-b¬-Ip-am-dpw kn-‰n jm-tUm t]mØn¬ hn-hn-[ km-aq-lnI kp-c- en-kv kw-L-hpw tN¿-∂v Xr£n-X-Xz s]≥-j-\p-I-fp-sS ]p- iq¿ sd-bn¬-th tÃ-j≥ ]-cnXn-b A-t]-£-Iƒ Xo¿-∏m-°p- k-c-Øv \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p-≈ A18mw h-b-kn¬ tam-j-Ww Zm-e-Øv Xp-S-ßn. A-Zm-e-Øn¬ B-cw-`n-® {]-Xn I-gn-™ 37 h¿A-t]-£-bpw _-‘-s∏-´ tc-J- j-am-bn C-Xp Xp-S-cp-I-bm-bn-cpI-fpw k-ln-Xw A¿-l-X-bp-≈- ∂p. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ Pn-√h¿-°v A-t]-£n-°m-hp-∂-Xm- I-fn¬ ap-∏-tXm-fw t]m-en-kv kvWv. A-Zm-e-Øv \m-sf A-h-km- t‰-j-\n-em-bn 200Hm-fw tI-kp\n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ I-ƒ \n-e-hn-ep-≠v. C-Xn-\n-SHm-^o-kn¬ A-t\z-jn-®m¬ A- bn¬ 15 h¿-j-tØm-fw P-bn¬ dn-bm-hp-∂-Xm-Wv. in-£-bpw A-\p-h-`-hn-®n-´p-≠v. 2002¬ \n-e-ºq¿ F-S-°-cbn¬ B-Zy `m-cy-sb sIm-e-s∏Sp-Øp-I-bpw ]n-∂o-Sv c-≠p hnhm-l-߃ I-gn-®v tI-c-f-Øn- {]-Xn-bn¬\n-∂p ]n-Sn-s®-Sp-Ø tam-j-W h-kv-Xp-°ƒ. se hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ Xm-a- C≥sk-‰n¬ tamjv-Smhv cm-Pp F-∂ ap-l-Ω-Zv ]m-e-°m-Sv: Pn-√m eo-K¬ k¿Δo-k-kv A-tXm-dn-‰n-bpw `m-cXo-b hn-Zym-\n-tI-X≥ tIm-f-Pv I-t√-°m-Spw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jym-h-Im-i Zn-\m-N-c-W-hpw \n-b-a-t_m-[h-Xv-°-c-W ¢m-kpw ]m-e-°m-Sv Xr-{]-bm¿: ^m-jn-Ãv i-‡n-I- ln-®p. Un.-kn.-kn. P-\-d¬ skPn-√m P-Uv-Pn ta-cn tPm-k-^v fp-sS I-S-∂p-I-b-‰w X-S-bm≥ bp- {I-´-dn kn Un tP-°-_v, bq-Øv (sN-b¿-t]-gv-k¨, Pn-√m eo- h-k-aq-lw cw-K-Øn-d-ß-W-sa- tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I- F-S-Ø-\m-´p-I-c: Ip-´n-Iƒ-s°K¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n, ∂v hn Sn _¬-dmw Fw.-F¬.-F. ´-dn _-\o-jv, tIm¨-{K-kv tªm- Xn-tc \mƒ-°p-\mƒ h¿-[n-®p h]m-e-°m-Sv) D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- ]-d-™p. bq-Øv tIm¨-{K-kv °v {]-kn-U‚ v hn B¿ hn-P- cp-∂ ]o-U-\-߃-°pw A-Xn-{IXp. a-\p-jym-h-Im-i-ß-sf-°p- \m-´n-I \n-tbm-P-I-a-fi-ew I- b≥, sI Zn-eo-]v-Ip-am¿, A-\n¬ a-߃-°p-sa-Xn-tc k-aq-lw Iqdn-®v A-`n-`m-j-I do-\ ¢m-sk- Ωn-‰n cm-{„o-b hn-i-Zo-I-c-W ]p-fn-°¬, ]n sF ju-°-Ø- Sp-X¬ t_m-[-hm-∑m-cm-h-W-saSp-Øp. {]n≥-kn-∏¬ ]n B-i, tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I- en, sI hn Zm-k≥, kn Fw \u- ∂v F-S-Ø-\m-´p-I-c aq-®n-°¬ K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ kw-Lhn-Zy, ao-c F-∂n-h¿ kw-km-cn- bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. jm-Zv, _m-ep I-\m¬, _n-_o-jv Sn-∏n-® a-\p-jym-h-Im-i sk-an®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv \n-tbm- t]mƒ, B¿ Fw Xm-cn-Jv, hn Un \m¿ B-h-iy-s∏-´p. P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v _n-tP- k-μo-]v, F-Un-k¨, ]n Fw knIp-´n-I-fp-sS A-h-Im-i-ßjv ]-∂n-∏p-e-Øv A-[y-£-X h- ≤n-Jv kw-km-cn-®p. sf-°p-dn-®v c-£n-Xm-°-sf-bpw ]m-e-°m-Sv: tI-c-f k¿-°m¿ hn-iz-I¿-a-P¿-°v \-S-∏n¬ h-cpØn-b s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°p∂-Xn-\p-≈ Im-e-Xm-a-kw H-gnhm-°-W-sa-∂v G-dm-aw-K-ew hniz-I¿-a-k-` {]-ta-b-Øn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p. im-Jm {]-kn-U‚ v B-dp-apJ-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m-c-£m-[n-Imcn sI ]n Ip-´≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v I-Æ-Zm-k≥, sk-{I-´-dn hn Fw j¨-ap-J≥ F-∂n-h¿ kw-kmcn-®p.`m-c-hm-ln-I-fm-bn Sn si¬h-cm-Pv ({]-kn-U‚ v), F-kv {]Im-i≥ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), hn tam-l≥-Zm-kv (sk-{I-´-dn), F-kv kp-tc-jv, F≥ F-kv ]fl-\m-`≥ (tPm-bn‚ v sk-{I-´dn-am¿) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.-

A-\-ß-∂-Sn: F-kv.-Un.-]n.-sF ]m-hp-t°m-Ww {_m-©v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hn-i-Zo-I-cW-s]m-Xp-tbm-Kw C-∂v tIm-´°p-f-Øv \-S-°pw.- B-\p-Im-enI hn-j-b-ß-fp-am-bn _-‘-s]´v ]m¿-´n-bp-sS \-b-ß-fpw ]-cn]m-Sn-I-fp-sS-bpw `m-K-am-bm-Wv s]m-Xp-tbm-Kw kw-L-Sn-∏n-®n-´p≈-Xv. ssh-Io´v 6.-30\v \-S-°p-∂ s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ Pn-√m IΩn-‰n-bw-Kw kn F d-Du-^v ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Pn-√m {]kn-U-‚ v C F-kv J-Pm-lpssk≥, a-fi-ew {]-kn-U-‚ v apkv-X-^ au-e-hn, sk-{I-´-dn Assk-\m¿, ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-kn-U-‚ v ^n-tdm-kv-, sk-{I-´dn k-Øm¿, {_m-©v I-Ωn-‰n {]kn-U-‚ v a-Po-Zv- F-∂n-h¿ kwkm-cn-°pw.-

11 Un-kw-_¿ 2013 _p[≥

≤ k-an-Xn, ap-X-e-a-S ]-iv-®n-aL-´ kw-c-£-W k-an-Xn, sh¬s^-b¿-]m¿-´n, F-kv.U -- n.--]n.-sF, l-cn-X U-h-e-]v-sa‚ v Atkm-kn-tb-j≥, i-io-{μ≥ B£≥ Iu¨-kn¬, {]-Xn-I-cW-th-Zn F-∂o kw-L-S-\-Ifn¬ \n-∂p-am-bn cm-P≥ Hm∂q¿-∏-≈w, c-ho-{μ≥, i-h-WIp-am¿, jm-\-hm-kv, ap-cp-tIi≥, F km-Zn-Jv, _m-e-ap-c-fn, ap-Ip-μ≥, sI F-kv k-°o¿lp-kbv≥, hn ]n \n-Pm-ap-±o≥, tZ-h≥, ]-Øn-Nn-d B-dp-ap-J≥, kp-a≥ ta-®n-d F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

Ip-´n-I-sf-bpw t_m-[-hm-∑m-cm°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS ]n.Sn.-F. I-Ωn-‰n-bm-Wv a-\p-jym-hIm-i sk-an-∂m¿ kw-L-Sn-∏n-®Xv. sk-an-\m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v aT-sØm-Sn d-lv-aØv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a ∏-©m-b-Øv Aw-Kw sI C-μn-c A-[y-£-X h-ln-®p. _m-_p cmPv, kp-ss_¿ Xp-º-Øv, F≥

A-–p¬ e-Øo-^v {]-ko-Un-bw \n-b-{¥n-®p. ]-ap-J {]-`m-j-I≥ Sn sI Aiv d-^v Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i߃ A-dn-tb-≠-sX-√mw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-Sp-Øp. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v ]q-Xm-\n \-ko¿ _m-_p, l-k≥ ]m-d°¬, sl-Uv-an-kv-{S-kv F k-Xo- F-S-Ø-\m-´p-I-c aq-®n-°¬ K-h. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ tZ-hn, kn ap-kv-X-^ F-∂n-h¿ kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jym-h-Im-i sk-an-\m¿ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v aT-sØm-Sn d-lv-a-Øv DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kw-km-cn-®p.

tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w

kw-Øm-\ kv-IqÄ I-tem-Â-k-hw

]m-e-°m-Sv: Ip-Ø-\q¿ {Km-a-]©m-b-Øn¬ ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ ^-≠p-]-tbm-Kn-®v ]-Wn]q¿-Øn-bm-°n-b ta-em-gn Ip∂pw-]p-dw tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n hn i-in-[-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-knU‚ v P-b kn cm-P≥ A-[y-£bm-bn-cp-∂p. N-S-ßn¬ tªm-°v sa-º¿ l-ko-\ Jm-knw, t£-aIm-cy Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gv-k¨ k-Xy-`m-a Ip-´≥, tªm-°v sa-w_¿ ssj-e-P kpμ-c≥, hm¿-Uv saw-_¿-am-cm-b ]n Sn k-l-tZ-h≥, _n-\p Ir-jvW-\p-Æn, tXm-e-\q¿ A-{Kn-Iƒ®-d¬ s{I-Un-‰v skm-ssk-‰n {]kn-U‚ v hn sN-¥m-a-cm-£≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

tLm-j-bm-{X-bn \m-em-bn-c-t¯m-fw I-em-Im-c-·m-À ]-s¦-Sp-¡p-w ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬-k-h-Øn-\v \m-μn Ip-dn®v P-\p-h-cn 19\v ssh-Io-´v \m-epa-Wn-°v hn-Iv-tSm-dn-b tIm-fPn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ tLmj-bm-{X-bn¬ \m-em-bn-c-tØmfw hn-Zym¿-Yn-I-fpw I-em-Im-c∑m-cpw ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v sN-b¿am≥ kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw A-dn-bn-®p.]m-e-°m-Sn-s‚ X-\-Xm-b Iem-cq-]-ß-fpw ^v-tfm-´p-I-fpw A-Wn-\n-c-°p-∂ tLm-j-bm-{X-

bn¬ ]p-en-°-fn, sX-øw, I-f-cn∏-b-‰v, ]q-c-°-fn, tIm¬-°-fn, Xp-S-ßn-b ssh-hn-[y-am¿-∂ Iem-cq-]-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. Pn-√-bn-se A-º-tXm-fw hnZym-e-b-ß-sf-bpw s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-ß-fpw k¿-°m¿ hIp-∏p-I-fpw k-∂-≤ kw-L-S-\I-fpw tLm-j-bm-{X-bn¬ ]-s¶Sp-°p-sa-∂v sN-b¿-am-\pw I¨ho-\-dpw A-dn-bn-®p. kz-¥w Nn-e-hn¬ I-em-cq-]ß-fpw ^v-tfm-´p-I-fpw A-h-X-cn∏n-°m≥ Xm-¬]-cy-ap-≈-h¿

9447942524,9447369499 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww.tLm-j-bm-{Xm I-Ωn-‰n I¨ho-\¿ ]n `m-kv-I-c-s‚ A-[y£-X-bn¬ Iq-Sn-b B-tem-N-\m tbm-Kw kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv sN-b¿-am≥ B¿ cm-Poh≥, kp-{_-“-Wy≥, sS-∂nk¨ sl¿-a≥, i-io-{μ≥, Fw kzm-an-\m-Y≥, A-\-¥-]-fl-\m`≥, kn-kn-en, en-kn ]n tPm-k^v, t{]-a-Ip-am-cn, hn-a¬-tPm-k^v Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

]p-g-bn-se Nqj-Ww a-\p-jy-Poh\v a-c-Wa-Wnbmhp¶p sI hn kp-{_-“-Wy≥ sIm√-t¶mSv: {]-Ir-Xn hn-`-hß-sf Nqj-Ww sN-bv-Xm-Wv a\p-jy-cm-in-bp-sS \n-\-\n¬-∏v F-¶nepw Aan-X Nqj-Ww a-\pjy-s‚ \n-e-\n¬-∏n-\p X-s∂ `o-j-Wn-bm-hp∂p. hmbp, Pew, kq-cy-{]-Imiw, `q-an F∂o L-S-I-߃ k-¥p-en-Xm-hÿ-bn¬ Xp-S¿-∂m¬ am-{X-ta am-\-h-cm-in-°v Po-h≥ \n-e\n¿-Øm≥ I-gn-bp. C-∂mI-s´ `q-an-bp-sS am-dn-Sw Xp-c-∂p-≈ J-\-\߃, a-sÆ-Sp∏v, a-W-eq‰v F∂n-h k-¥p-en-Xm-h-ÿsb X-In-Sw a-dn-°m≥ Im-c-Wam-bn-Xo-cp∂p. \-ZnIƒ, tXm-Sp-Iƒ F-∂o \o¿-Ø-S {]-tZ-i-ß-fnepw Irjn`q-an I-c-a-W-¬bq-\n-‰v \-SØnbpw am-^n-b-Iƒ ]-Ww sIm-øp-tºmƒ hcpw X-e-ap-d-bv°v \-cI `q-an-bm-Wv \-Ωp-sS kaq-lw kw-`m-h-\ sN-øm≥ Xøm-dm-bn-cn-°p-∂Xv. {]-[m-\ambpw \o¿-®m-ep-I-fp-sS K-Xnam-‰Øn\pw a-W¬ Xn-´-Iƒ C√m-Xm-°m\pw a-W-se-Sp-∏v Im-c-W-am-hp-∂p. sIm√-t¶m-Sv Kmb{Xn ]p-g-bn-se a-e-bmº≈-Øp-≈ a-W¬ Xn-´-Iƒ

Kmb{Xn ]p-g C√m-Xm-bn. Im-c-∏-dºv, tXm´¶-c, a-S-Øp\m-d F-∂n-hn-S-ßfn-se a-W-se-Sp-∏v aq-ew ]p-g-bpsS ku-μcyw C√-Xm°p-I am{X-a√ I-\-Ø ]m-cn-ÿn Xn-I {]-iv-\-߃°pw hgn-sbm-cp°p-I-bm-Wv. C-∂v ]p-g-bnepw tXm-Sp-Ifnepw a-W-en√. a-W¬ Xn-´-Ifn¬ A-Sn-`mK-Øv ]m-d-I-j-W߃ am-{X-am-Wv A-h-ti-jn°p-∂Xv. C-Xp-aq-ew I-Sp-Ø hcƒ-®bpw kao-] {]-tZ-i-ß-fn-

se Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- p-Ifn-se sh-≈w C√m-Xm-hp-I bpw sN-øp∂p. ]m-e-°m-Sv C Ø-h-W sIm-Spw-h-cƒ-®-bv°v km£n-bmhpw. {]-Ir-Xn kv-t\ln-Ifpw k-∂-≤ kw-L-S-\Ifpw a-W¬ I-S-Ø-n-s\-Xn-tc i-‡-am-b t]m-cm-´w \-S-Øptºmgpw am-^n-b-I-fp-sS a¿-±\w aq-ew ]n≥-am-td-≠ ÿn-XnbmWv. Xp-—am-b ]-Wn-\m-bn P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw D-tZym-K-ÿ cpw am-^n-b-Iƒ-°v th-≠n {]-

h¿-Øn-°p-∂-Xm-bp-≈ h-kvXp-X-Ifpw \mw Hm¿-°Ww. Ign-™ X-h-Wbpw C-Ø-h-W bpw ]m-e-°m-S≥ th-\-en-s‚ ap-tº \-Zn-Iƒ h-‰n Xp-S-ßn-bncp∂p. sIm√-t¶m-Sv ]-©m-b-Ønse F-e-h-t©-cn-bn-se C-£p\Zn, ap-X-e-a-S-bn-se Np-≈n-bm ¿-]p-g, h-S-h-∂q¿ Km-b-{Xn∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-se a-W-se-Sp∏v \-Zn-sb C√m-Xm°p-I am-{Xa√ H-cp A-hm-khy-hÿ-sb

C√mbv-a sN-øp-I-Iq-Sn-bm-Wv C-hn-sS a-\p-jy-ar-K-߃ sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-∂Xv. ]p-gbn-te-°v F-Øn-t®-cp-∂ sN-dp tXm-SpIƒ, \o¿-®m-ep-Iƒ F∂n-h-bnepw hym-]-Iam-b a-Wse-Sp-∏v \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°pI-bmWv. {]-tZ-i-am-sI `-c-W kw-hn-[m-\-Øn-se t]m-cm-bv-aIfpw am-^n-b-Iƒ-°v hn-gn-hn´ k-lm-bw sN-ø-ep-am-Wv hym]m-I-am-b I-c-a-W-eq‰pw ]p-g-aW-se-Sp-∏pw hym-]-I-am-bn \-S°m≥ ImcWw. aÆv, a-W¬ IS-Øn\v cm{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS em-`-taml-ap-≈ Nn-e cm-{„o-b {]-h¿Ø-Icpw _-‘-s∏-´ D-tZym-Kÿ-cp-am-Wv Iq-´p-\n¬-°p-∂ Xv. C-h¿ ]-cn-ÿn-Xn-°p-th≠n D-W¿-∂v {]-h¿-Øn-®m¬ am-{X-ta ku-μ-cy-ta dn-b ]p-gIfpw P-em-i-b-ßfpw \n¿-ØSßfpw C-\n \n-e-\n¿-Øm≥ I-gn-bp. Hm-tcm hy-‡nbpw kmaq-lnI {]-Xn-k‘n-tbm-sS {]h¿-Øn-°p-Ibpw a Æv, a-W¬ J-\-\-Øn-s\-Xn-tc i-‡am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®m¬ am-{Xta hcpw X-e-ap-d-bv-°v Po-hn°m-\p-≈ `uXn-I km-l-Ncyw D-≠m-hp-I-bp-≈p.


{]mtZ-inIw

11 Un-kw-_¿ 2013 _p[≥

]m-en-tb-äo-hv skm-ssk-änh-mÀ-jn-IwX-Æo¿-t°m-Sv: Ip-ºn-Sn ]m-en-

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw sN¿-∏p-f-t»-cn: sN-¿-∏p-f-t»-cn C-e-{Œn-°¬ sk-Ivj≥ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂ sh-≈n-t\-gn, Rmfm-Ip-dp-»n, B-dm-´p-I-S-hv, tN-e\m-´v-]-Sn `m-K-ß-fn¬ C-∂v cmhn-se H-º-Xv ap-X¬ ssh-Ipt∂-cw B-dv a-Wn-h-sc ssh-ZypXn hn-X-c-Ww X-S -s∏-Sp-∂Xm-sW-∂v A-kn-Â v F-≥Pn\o-b¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn

„sIm-Sp-ºv Xn-cp-hm-e-Øq¿ c-

≠p-aq¿-Øn t£-{Xw: Im¿Øn-I hnf-°v a-tlm¬-khw˛10.30 „]m-e-°m-Sv \-Kc-k-` Iu¨kn¬ lmƒ: ]m-e-°m-Sv \-Kck-`m Iu¨-kn¬ tbmKw˛11.00

Adnbn-¸pIÄ

kv-IqÄ I-tem-Â-k-hw: A-¡-a-tU-j³ I-½n-än tbm-Kw C-¶v ]m-e-°m-Sv: 54m-a-Xv kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ A-°-a-tU-j≥ I-Ωn-‰n Aw-Kß-fp-sS tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11\v ]m-e-°m-Sv in-£-Iv k-Z\n¬ tN-cpw. F-√m Aw-K-ßfpw tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ ]n C F k-emw A-dn-bn-®p.

A-t]-£ £-Wn-¨p

s\-∑m-d: C-μn-cm-Km-‘n Hm]¨ bq-\n-th-gv-kn-‰n \-S-Øp∂ _n-cp-Zw, _n-cp-Zm-\-¥-c _ncp-Zw, Un-tπm-a tIm-gv-kp-Iƒ, Iw-]yq-´¿ tIm-gv-kp-Iƒ F-∂nh-bn-te-°v A-t]-£ £-Wn®p. ]T-\ km-a-{Kn-I-fpw Iu¨kn-enMv ¢m-kp-I-fpw ku-P-\yam-Wv. ]n-∂m-°-°m¿-°v \n-bam-\p-kr-X ^o-kv B-\p-Iq-eyw e-`n-°pw. Ã-Un-sk‚¿ t^m¨ \-º¿ ˛ s\-∑m-d ˛ 04923 ˛ 241203, 9288853568, h-S°-t©-cn 9496782819, 9496767370.

Ip-gÂ-a-µw Im-en-¨-´ A-S-¨p Ip-g¬-a-μw: I-∂p-Im-en-I ƒ-°v Ip-f-ºptcm-Kw hym-]I-am-b co-Xn-bn¬ ]-S¿-∂v ]nSn-®n-´p≈-Xn-\m¬ Ip-g¬-aμw I-∂p-Im-en-®-¥ C-\nsbm-cp A-dn-bn-∏p-≠m-hp-∂Xp-h-sc \n¿-Øn-h-®p. N-¥bn-tem ]-cn-k-c {]-tZ-i-ßfn-tem A-\-[n-Ir-X-am-bn I®-h-Sw \-S-Øp-∂-Xv in£m¿-l-am-sW-∂pw sk-{I´-dn A-dn-bn-®p.

km-ln-Xy-c-N-\: tam-l³ tPXmhv

Ip-ºn-Sn ]m-en-tb-‰o-hv skm-ssk-‰n-bp-sS aq-∂mw h-m¿-jn-I-hpw tcm-Kn-I-fp-sS kw-K-a-hpw Sq-dn-kw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-´m-ºn: sIm-®n sa-t{Sm \n¿-amW-Øn-\v `m-c-X-]p-g-bn¬\n-∂p a-W-se-Sp-°m-\p-≈ \o-°w hnhm-Z-Øn-te-°v. a-W¬ \n¿amW ta-J-e-bv-°v e-`y-am-°m-sX sa-t{Sm- sdbn¬ \n¿-am-W-Øn-\v A-\p-h-Zn-°m-\p-≈ k¿-°m¿ \o-°-Øn-s\-Xn-tc C-t∏mƒ Xs∂ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn kn.Uªyp.F-kv.F. t]m-ep-≈ kwL-S-\-Iƒ cw-K-sØ-Ønbn´p ≠v. sa-t{Sm sd-bn¬ \n¿-am-WØn-\v B-h-iy-am-b a-W¬ `m-cX-∏p-g-bn¬\n-∂v F-Sp-°p-I-bm-

sW-¶n¬ A-Xv h-f-sc-b-[n-Iw ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv-\-߃ D≠m-°p-sa-∂v ]-e hn-Z-Kv-[-cpw A-`n-{]m-b-s∏-´n-´p-t]m-epw C-Xv Ku-c-h-am-bn Im-Wm-Ø-Xv h≥{]-Xym-Lm-X-Øn-\v C-S-bm-°psa-∂v kn.U-ªyp.F-kv.F. `m-chm-ln-Iƒ ]-d-bp-∂p. \n¿-am-Wta-J-e-bv-°v A-\ph-Zn-°p-∂ a-W¬ ]m-kv \n¿-Øem-°n hn-X-c-Ww sN-bv-X ]m-kv Xn-cn-sI hm-ßn ]-Ww Xn-cn-®p \¬-Im-\p-≈ \o-°-Øn¬-\n-∂v k¿-°m¿ ]n-∑m-d-W-sa-∂pw Cu Xo-cp-am-\w A-h-Im-i-ew-

L-\-am-sW-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ ]-d-bp-∂p. \n¿-am-W ta-J-e-sb kw-c£n-°p-∂-Xn-\v ]-©m-b-Øv Aw-Kw ap-X¬ ]m¿-e-sa‚ v AwKw-h-sc-bp-≈ P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ I-£n cm-{„o-b t`-Z-a-t\y H-sØm-cp-an-®v \n¬-°-W-sa∂pw tI-c-f-Øn¬ \n¿-am-W taJ-e kv-Xw-`n-®m¬ 270¬∏cw hy-h-km-b-ß-fpw A-\p-_-‘ ÿm-]-\-ß-fpw e-£-°-W-°n\v sXm-gn-em-fn-I-fpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_-ß-fpw ]-´n-Wn-bn-emhp-sa-∂pw kn.U-ªyp.F-kv.F.

]-´m-ºn: \m-ev kwÿm\sØ C-eIvj≥ ^-ew atX-X-c tN-cn-sb B-i-¶-bnem-°ps-∂-∂pw C-Xv Xn-cn-®dn-tb-≠-Xp-s≠-∂pw ImWn-®v Cw-•n D-kv-am≥ X-s‚ kv-Iq-´-dn¬ _m-\¿ sI-´n \S-Øn-b G-I-Zn-\ {]-N-mcWw {i-t≤-b-am-bn. P-\-Iob {]-iv-\-ß-fn¬ C-S-s]-´v {]-h¿-Øn-°m-sX A-≈n-]nSn-®n-cn-°p-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ ]m¿-´n-bp-sS B- c m- ® m¿- a m- c m- b - X m- W v tIm¨-{K- n-s‚ Z-b-\o-b ]-cm-P-b-Øn-\v Im-c-Ww. A-·n-ip-≤n h-cp-Øn P- Cw-•n D-kv-am≥ kv-Iq-´-dn¬ \-\-∑bv-°pth-≠n {]-h¿- _m-\¿ sI-´n \-S-Øn-b Øn-°p-∂ \n-kzm¿-∞-∑m- G-I-Zn-\ {]-N-mc-Ww sc tIm¨-{K- n-s‚ Xm-t°m¬ ÿm-\-ß-fn¬ \n-b-an-°Ww. 14mw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tam-Zn am-Pn-°n-\v XS-bn-´v a-tX-X-c C-¥y-bp-sS `-c-W sN-t¶m¬ sk-Iyp-e¿ ]m¿-´n-I-fp-sS I-c-ß-fn-se-Øm≥ a-tX-X-c ]m¿-´n-Iƒ N-°f-Øn-t]m-cv \n¿-Øn sF-Iy-s∏-´v {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂pw tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-\m-b Cw-•n D-kv-am≥ X-s‚ kv-Iq´-dn-\v ap-∂n-se _m-\-dn¬ F-gp-Xn-h-®p-sIm-≠m-bn-cp-∂p ]cy-S-\w \-S-Øn-b-Xv.

]-´m-ºn: tem-I a-\p-jym-h-Imi-Zn-\-Øn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿-Yw h-√-∏p-g πm-®n-t°m-Sv \q-dp¬ lp-Zm a-Zv-d-k-bn¬ _m-e-kw-c£-W kw-K-a-hpw _m-e-dm-enbpw \-S-∂p. _m-e c-£m kw-Kaw hm¿-Uw-Kw sI Sn A-ko-kv

am-Xr-I kn-hn kÀ-ho-kv A-`n-cp-Nn ]-co-£ ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv sU-h-e]v-sa‚ v sk‚-dn-s‚-bpw knhn¬ k¿-ho-kv A-°m-Z-an-bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√-bn-se ssl-kv-Iqƒ l-b¿sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn am-Xr-I kn-hn¬ k¿-hokv A-`n-cp-Nn ]-co-£ \-S-Øpw. hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ kn-hn¬ k¿ho-kv ]-co-£-sb-°p-dn-®p-≈ A-h-t_m-[w kr-„n-°p-∂-Xn\p-th-≠n \-S-Øp-∂ {]-kv-Xp-X ]-co-£-bn¬ G-gmw ¢m-kv apX¬ π-kv-Sp X-ew-h-sc ]Tn-°p∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-s¶-Sp°mw. dm-¶v t\-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v Im-jv A-hm¿-Upw sa-dn-‰v k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw e-`n-°p-∂tXm-sSm-∏w B-Zyw 100 dm-¶pIƒ t\-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v G-{]n¬ ˛ sa-bv am-k-ß-fn¬ \S-°p-∂ kn-hn¬ k¿-ho-kv ]T\ Iymw-]n-te-°v {]-th-i-\w \¬-Ip-w. G-gv ap-X¬ H-º-Xv ¢m-

]-´m-ºn: {]-ap-J ]-fin-X-\pw cm-{„o-b t\-Xm-hp-am-b A–p∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-°v a-Wn∏m¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-k \¬-I-W-sa-∂ kp{]nw-tIm-S-Xn D-Ø-c-hv ew-Ln-® I¿-Wm-S-I k¿-°m¿ \o-Xn-\ymb hy-h-ÿ-sb sh-√p-hn-fn-°pI-bm-sW-∂v sF.F≥.F¬. Pn√m sk-{I-t´-dn-b-‰v tbm-Kw Ip-‰s∏-Sp-Øn. tcm-K-߃ aq-ew I-„-s∏-Sp∂ a-Av-Z-\n-tbm-Sv i-{Xp-Xm-]-cam-b \-S-]-Sn-I-fm-Wv I¿-Wm-S-I k¿°m¿ kzo-I-cn-°p-∂-Xv. a-

{Km-a∏-©m-b-Øn-epw P-\-Io-b k-an-Xn cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. hn-fbq¿, sIm-∏w, Ip-e-°-√q¿ {Km-a∏-©m-b-Øp-I-fn-te-°v Ip-Snsh-≈w ]-ºv sN-øp-∂ hn-f-bq¿ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS In-Wdn-\pw ]-ºv lu-kn-\pw k-ao-]Øp-\n-∂v A-\-[n-Ir-X a-W¬ hm-c¬ \n-tcm-[n-°p-I F-∂-XmWv P-\-Io-b k-an-Xn-bp-sS B-hiyw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI Ir-jv-W-Ip-am-cn- A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-amWv Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv.

a-tX-X-c-Xzw D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¡m³ Cw-¥n D-kv-am-sâ kv-Iq-«À ]-cy-S-\w

kp-Iƒ-°v P-\p-h-cn 12 \pw a-‰p≈-h¿-°v am¿-®v 30\p-am-Wv ]-co£. Xm¬-∏cy-ap-≈-h¿ t]-cv, ¢m-kv, hn-em-kw, ]Tn-°p-∂ kvIq-fn-s‚ t]-cv, t^m¨ \-º¿ F-∂n-h tc-J-s∏-Sp-Øn-b At]-£ tIm˛Hm-Un-t\-‰¿, ]m-e°m-Sv kn-hn¬ k¿-ho-kv A-°mZ-an, ]n.kn.S-h¿, tam-b≥-kv ssl-kv-Iqƒ PMv-j≥, Xm-sc°m-Sv, ]m-e-°m-Sv ˛1 F-∂ hn-emk-Øn¬ 25\-Iw A-bbv-°Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 0491 ˛ 2548144, 9447124354 F-∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. kw-K-a-Øn¬ kz-Z¿-ap A√nw, A-–p¬ h-lm-_v Zm-cn-an, A-kn kz-Z¿-ap-A-√nw A-jv-I¿ X-߃, ]n Sn A-–p¬ Jm-Z¿, C Sn A-–p¬-Jm-Z¿ kw-km-cn®p.

In-e-bp-sS Io-gn¬ \-S-Øn-b ]-cn-io-e-\ Iymw-]v I-∏q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn Fw A-en D-Zv-Lm-S-\w-sN-øp-∂p

]-cn-io-e-\ Iymw-]v \S-¯n X-Æo¿-t°m-Sv: P-\-ß-fn¬ Ip-

Sn-sh-≈ ip-Nn-Xz-hpw kp-c-£nX-Xz-hpw D-≠m-°p-∂-Xn-s‚ `mK-am-bn In-e-bp-sS Io-gn¬ ]-cnio-e-\ Iymw-]v \-S-Øn. I-∏q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn Fw A-en D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp. ssh-kv {]-kn-U‚ v l-ko-\ Jm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n sam-bv-Xp-Æn, ]n P-b≥, kn F®v ju-°-Ø-en, hn in-h-Zm-k≥ kw-km-cn-®p.

B-\-°-c: tI-c-f hym-]m-cn hyh-km-bn k-an-Xn B-\-°-c ]©m-b-Øv X-e- I¨-h≥-j-\pw Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\-hpw Ip-ºnSn-bn¬ \-S-∂p.kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚ v se-\n≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.i-in-[-c≥ A-[y£-X -h-ln-®p.

_m-e-c-£m dm-en-°v Ip-ep°-√q¿ t-d©v k-a-kv-X tI-c-f kp-∂n _m-e-th-Zn {]-kn-U‚ v ]n A¿-jm-Zv, sI Sn i-_o-_v, kn Sn B-in-Jv, A-jv-^-Jv, kn sI bm-ko≥ t\-Xr-Xzw sNm-√n. A¿-jm-Zv {]-Xn-⁄ sNm-√n.

]pI-bne D¸-¶-§Ä ]nSn-IqSn B-e-Øq¿: Su-Wn-epw ]-cn-k-c{]-tZ-i-ß-fn-ep-ap-≈ hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-ß-fp-sS ]-cn-k-cØp-\n-∂p _o-Un, kn-K-c-‰v Xp-Sßn-b ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-߃ B-tcm-Ky h-Ip-∏-[n-Ir-X¿ ]n-Sns®-Sp-Øv \-in-∏n-®p. ]-g-ºm-e-t°m-Sv sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-k¿ cmw-Zm-kv, B-eØq¿ sl¬-Øv C≥-kv -s]-Œ¿-

am-cm-b c-ho-{μ≥, l-co-jv, tkmWn, D-Æn-Ir-jv-W≥, `m-kv-°c≥, ju-°-Ø-en F-∂n-h-c-Sßn-b kv-Izm-Um-Wv sd-bv-Uv \-SØn-b-Xv. Xp-S¿-∂p-≈ Zn-h-k-ßfn-epw ]-cn-tim-[-\ D-≠m-bn-cn°p-sa-∂pw Ip-‰w B-h¿-Øn-°p∂-h¿-s°-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw A-[nIr-X¿ Adn-bn-®p.

fpw cw-K-Øv h-c-W-sa-∂pw a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-Sn-b¥-c-am-bn C-S-s]-S-W-sa-∂pw sF.F≥.F¬.Pn-√m sk-{I-´dn-tb-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw Fw hlm-_v lm-Pn A-[y-£-X h-ln®p. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn Aj-d-^v A-en h-√-∏p-g, J-Pm-©n jm-P-lm≥ \m-´p-I¬, ]n hn tIm-bm-ap lm-Pn, ap-l-Ω-Zv Aen Hm-ß-√q¿, km-Zn-Jv ]-Øn-c∏m-e, I-am-ep-±o≥, ]n F A-kokv F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

F≥.U-ªyp.F-^v. Pn-√m t\-Xm-°ƒ A´-∏m-Sn-bnse B-Zn-hm-kn tImf-\n-bn¬

F³.U-»yp.F-^v. t\-Xm-¡Ä A-«-¸m-SnB-Zn-hm-kn Du-cp-IÄ k-µÀ-in-¨p A-´-∏m-Sn: a-\p-jym-h-Im-i Zn-\-am-b Un-kw-_¿ 10\v \m-j\¬ hna≥kv {^-≠v (F≥.U-ªyp.F-^v.) Pn-√m t\-Xm°ƒ B-Zn-hm-kn Du-cp-Iƒ k-μ¿-in-®p. t]m-j-Im-lm-c°p-d-hv aq-ew a-c-n® aq-∂p-am-kw {]m-b-am-b Ip-™n-s‚ ho´n-se-Øn-b t\-Xm-°ƒ [-\-k-lm-b hn-X-c-Ww \-S-Øn. ÿ-e-sØ A-¶-W-hm-Sn-bn-epw a-‰pw k-μ¿-in-® kw-Lw Du-cp-I-fn-se tim-Ny-m-h-ÿ-Iƒ hn-e-bn-cp-Øn. F≥.Uªyp.F-^v. Pn-√m {]-kn-U‚ v k¬-a P-eo¬, sk-{I-´-dn \ko-a D-kv-am≥, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn Pp-ssh-cn-b J-eo¬, J-Pm-©n B-an-\ A-_q-_-°¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. Pn-√m IΩn-‰nbw-K-ß-fm-b en-^m-^-Øv, k-eo-\, k-Pv-\, kp-l-d, ku-_-Øv kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

]m-e-°m-Sv: tZ-io-b hn-I-emw-K ]p-\c-[n-hm-k ]-≤-Xn-bn¬ im-co-cn-I am-\-kn-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿-°p-≈ ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tbm-Kw 13\v cm-hn-se 10\v Pn√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ tN-cpw. Pn-√m I-e-Iv-S¿, tI-c-f kwÿm-\ hn-I-emw-K t£-a tIm¿-]-td-j≥ am-t\-Pn-Mv U-b-dIv-S¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

F-kv.Un.]n.sF. `m-c-hm-ln-I-Ä

]-cp-Xq¿: ]-cp-Xq¿ F-kv.Un.]n.sF. {_m-©v I-Ωn-‰n `m-chm-ln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. ]n sI A-∫m-kv ({]-knU‚ v), Sn e-Øo-^v (ssh-kv {]-kn-U‚ v), H A-^v-k¬ (P\-d¬ sk-{I-´-dn), A-kokv, hn-a¬ (sk-{I-´-dn-am¿), Sn Sn sam-bv-Xo≥-Ip-´n (J-Pm-©n). a-fi-ew sk-{I-´-dn sam-bvXo≥-Ip-´n, A-j-d-^v ]-≈n-∏p-dw F-∂n-h¿ Xn-c-s™-Sp-∏n-\v t\-Xr-Xzw-\-¬-In.

hn-Úm-t\mÂ-k-hw k-am-]n-¨p

B-e-Øq¿: B-e-Øq¿ ta-J-em hn-⁄m-t\m¬-kw k-am]n-®p. aw-K-ew bp.]n.kv-Iq-fn¬ \-S-∂ hn-⁄m-t\m¬-k-hw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C-μn-cm-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ tZ-h-cm-P≥ A-[y-£-X hln-®p. c-hn-Zm-k≥, a-RvPp-f hn-P-b≥ kw-km-cn-®p. h-S-°t©-cn ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b en-kn kp-tc-jv, tam-l-\≥ F-∂n-h¿ hn-P-bn-Iƒ-°v k-Ωm-\-߃ \¬-In.

]m-N-I hm-X-I k-_v-kn-Un hn-X-c-Ww \-S-¸m-¡n-b Pn-Ã-I-fn B-[mÀ \nÀ-_-Ô-am-¡n-: Fw.]n. ]m-e-°m-Sv: ]m-N-I hm-X-I k_v-kn-Un t\-cn-´v hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xv \-S-∏m-°n-b 20 Pn-√-Ifn¬ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v k-_vkn-Un e-`n-°p-∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿-Uv _m-¶v A-°u-≠p-am-bn _-‘n-∏n-°p-∂-Xv \n¿-_-‘-am°n-sb-∂v tI-{μ-k¿-°m¿ A-dnbn-s®-∂v ]n sI _n-Pp Fw.]n. ]m-N-I hm-X-I kn-en-≠-dns‚ k-_v-kn-Un F-Æ I-º-\nI-fn¬\n-∂v D-]-t`m-‡m-°ƒ°v e-`n-°p-∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿Uv _m-¶v A-°u-≠p-am-bn _‘n-∏n-°p-∂-Xv tI-{μ-k¿-°m¿ \n¿-_-‘-am-°n-bn-´p-t≠m-sb∂ ]n sI _n-Pp Fw.]n-bp-sS tNm-Zy-Øn-\v s]-t{Sm-fn-bw B‚ v \m-®p-d¬ Kym-kv k-l-a{¥n ]-\-º-I e-£v-an-bm-Wv a-dp]-Sn \¬-In-b-Xv. t\-cn-´v k-_vkn-Un hn-X-c-Ww \-S-∏m-°n-b

20 Pn-√-I-fn-em-bn 7,68,3329 D-]t`m-‡m-°-fm-Wp-f-f-Xv. C-Xn¬ _m-¶v A-°u-≠p-am-bn B-[m¿ Im¿-Uv _-‘-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ 5,59,8980 D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v 782.40 tIm-Sn cq-] I-gn-™ Unkw-_¿ 3 h-sc hn-X-c-Ww sN-bvsX-∂pw Fw.]n-bp-sS a-s‰m-cp tNm-Zy-Øn-\v tI-{μ k-l-a-{¥n a-dp-]-Sn \¬-In. do-^n¬ kn-en-≠-dp-Iƒ _p°v sN-øp-∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿Uv \n¿-_-‘-am-°n-bn-´n-s√∂pw tI-{μ k-l-a-{¥n A-dn-bn®p. kz-bw \n-b-{¥n-X-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ tkm-^v-‰v-sh-b¿ {]-{In-b-bn-eq-sS-bm-Wv D-]-t`m‡m-°ƒ-°v k-_v-kn-Un hn-X-cWw sN-øp-∂-sX-∂v F-Æ-bp¬∏m-Z-\ I-º-\n-Iƒ A-dn-bn-®n´p-≠v. do-^n¬ kn-en-≠-dp-Iƒ _p-°v sN-øp-∂-Xv B-[m¿ Im¿-

bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-Xn-tj-[n-¨p sIm-√-t¶m-Sv: ]m-e-°m-Sv-˛ s]m≈m-®n tK-Pv-a-‰w ssh-Ip-∂Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K- n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ {]-Xn-tj-[ [¿-W Du-´-dbn¬ kw-L-Sn-∏n-®p. sI.]n. kn.kn. sk-{I-´-dn hn sI {io-IWvT≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ÿ-ew Fw.]n-am-cp-sS I-gnhv tI-Sm-Wv ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn°m≥ ssh-Ip-∂-sX-∂v Ip-‰-s∏Sp-Øn. bq-Øv tIm¨-{K-kv kw- Pn-√m h-\n-Xm eo-Kv {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ Ip-Spw-_-{io tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ ÿm-\ kn kn kp-\n¬, k-tP- sam-bv-Xo≥ km-ln-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p jv N-{μ≥, tªm-°v {]-kn-U‚ v ]n am-[-h≥, sI F-kv k-°o¿lp-kbv≥, ]n F cm-Po-hv, ep-Jvam≥, {]-Zo-]v kw-km-cn-®p. ]m-e-°m-Sv: Pn-√m h-\n-Xm eo-Kv td-j≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v do-\ _-jo¿, dn-kzm-\m _o-Kw, {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ in- sam-bv-Xo≥ km-ln-_v B-h-iy- \-_o-k, kp-l-dm Ip-‰n-tbm-Sv, B-e-Øq¿: aw-K-ew A-©p-aq¿- lm-_v X-߃ kv-am-c-I ku-[- s∏-´p. h-\n-Xm eo-Kv ssh-kv {]- A-\n-Xm ju-°-Øv, J-b-dp-∂oØn A-ø-∏ `-P-\-aT-Øn¬ Øn¬ tN¿-∂p. Ip-Spw-_-{io kn-U‚ v ^m-Øn-a X-®-ºm-d A- k ap-kv-X-^, sk-_p k-Z-°Øp-√, ku-Z B-e-Øq¿, _otPym-Xn-Zn-\ a-tlm¬-k-hw 14 \v tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ sam-bv-Xo≥ [y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Fw Kw km-_n-d kw-km-cn-®p. ssaB-N-cn-°pw. K-W-]-Xn-tlm-aw, km-ln-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-aq-lnI-am-bpw km-º- km-en-J- \q¿-P-lm≥, P-ao-em D- \-dn-‰n {]-tam-´¿ tam-Wn-t‰m-dnD-j∏q-P, ]-d-sb-Sp-∏v, D-®-]q-P, A-∂-Zm-\w, ]-©-hm-Zy-tØm-Sp- Øn-I-am-bpw hn-Zym-`ym-k-]-c-am- ssk≥-Ip-´n, A-Uz. D-Ωp-k¬- bw ]m-e-°m-Sv A-\p-h-Zn-®p-X-cIq-Sn B-\- F-gp-∂-≈n-∏v, \n-d-am- bpw ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ Pn-√- a, ]n-cm-bn-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv W-sa-∂v tbm-Kw k¿-°m-cn-t\mbn¬ h-\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]- ssh-kv {]-kn-U‚ v F Fw k- Sv B-h-iy-s∏-´p. e, `-P-\ F∂nh D-≠m-hpw.

Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w a-tlmÂ-k-hw 14\v

Av-Z-\n-bp-sS B-tcm-Kyw hos≠-Sp-°p-∂-Xn-\v hn-Z-Kv-[ NnIn¬-k \¬-I-W-sa-∂ sa-Un°¬ dn-t]m¿-´v tUm-Œ¿-am¿ \¬-In-b A-∂p X-s∂ [r-Xn-]nSn-®v a-AvZ-\n-sb Un-kv-Nm¿-Pv sN-bv-Xv P-bn-en¬ A-S-®-Xn-\v ]n-∂n¬ Zp-cq-l-X-bp-≠v. kp-{]nw tIm-S-Xn D-Ø-c-hv t]m-epw ]m-en-°m-sX `o-I-c-amb a-\p-jym-hIm-i ew-L-\-hpw \o-Xn \n-tj-[-hpw Xp-S-cp-∂ I¿Wm-S-I k¿-°m¿ \-S-]-Sn-s°Xn-tc ap-gp-h≥ cm-{„o-b km-aqln-I kmw-kv-°m-cn-I t\-Xm-°-

hn-I-emw-K ]p-\-c-[n-hm-k ]-²-Xn cq-]o-I-c-W tbm-Kw 13\v

a-\p-jym-h-Im-i-Zn-\w B-N-cn-¨p

]m-e-°m-Sv: k-a-kv-X tI-c-f kp∂n bp-h-P-\ kw-Lw (Fkv.ssh.F-kv.) ]p-Xp-∏-≈n-sXcp-hv I-Ωn-‰n ]T-\-ap-dn kw-L-Sn∏n-®p. ]-d-°p-∂w C-amw A-–p≈- Zm-hp-Zn ¢m-sk-Sp-Øp.

]-d-™p. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ sa-t{Sm- \n¿-am-W-Øn-\v \n-f-bpsS a-Wse-Sp-°m≥ {i-an-®m¬ A-Xv t\m-°n \n¬-°n-s√-∂pw a-dn-®v a-‰p k-am-¥-c kw-L-S-\I-fp-am-bn tN¿-∂v C-Xn-s\-Xntc {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°psa-∂pw kn.U-ªyp.F-kv.F. ta-J-e {]-kn-U‚ v hn ap-l-Ω-Zv, ta-J-em sk-{I-´-dn _m-e≥ XØ-\w-]p-≈n, Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn sI ap-l-Ω-Zv l-\o-^ A-dn-bn-®p. A-tX-k-a-bw A-\-[n-Ir-X aW-se-Sp-∏n-s\-Xn-tc hn-f-bq¿

3

IÀ-Wm-S-I kÀ-¡mÀ \o-Xn-\ym-b hy-h-Ø-sb sh-Ãp-hn-fn-¡p-¶p: sF.F³.FÂ.

sa-t{Sm-bv¡v \n-f-bp-sS a-WÂ; Xo-cp-am-\w hn-hm-Z-¯n-te-¡v

]m-e-°m-Sv: sI.F-kv.Sn.F. ]me-°m-Sv Pn-√m-k-tΩ-f-\-tØm-S\p-_-‘n-®v kv-Iqƒ A[ym-]-I¿-°mbn \-S-Øn-b Pn-√m km-lnXy-c-N-\m a¬k-c-Øn¬ tam-l≥ -N-c-∏d- º n¬(bq- \ ntam-l≥ ≥ N-c-∏-d-ºn¬ b F.F¬.]n.kvIqƒ, hn-f-bq¿) H∂mw ÿm\w t\Sn. kn t{]-a (Pn.F¬.]n.kvIqƒ, s]-cn-tßm-´p-Ip-dn-»n)˛-IY, F sI cm-Pn, (F.bp.]n.kvIqƒ N-{º-Ip-fw), F-®v.ap-ØpΩ, (Pn.Fw.B¿.kv-Iqƒ Ip-g¬a-μw)˛-I-hn-X, Fw kn kp-a-ø (Pn.F¬.]n.kv-Iqƒ, Nm-Ø∂q¿), F P-b-ap-Ip-μ≥ (F.bp.]n.kv-Iqƒ N-ß-eo-cn)˛te-J-\w F-∂n-h¿ b-Ym-{I- tem-I a-\p-jym-h-Im-i-Zn-\-Øn-s‚ {]-N-mc-Wm¿-Yw h-√-∏p-g πm-®n-t°m-Sv \q-dp¬ lp-Zm aap≈ ÿm-\-߃ t\-Sn. 14\v a-Zv-d-k-bn¬ \-S-∂ _m-e-dm-en ]-´m-ºn-bn¬ \-S-°p-∂ Pn-√m-ktΩ-f-\ th-Zn-bn¬ hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn-°pw.

]T-\a- p-dn kw-LS- n-¸n-¨p

tb-‰o-hv skm-ssk-‰n-bp-sS aq∂mw h-m¿-jn-Iw ]m-en-tb-‰o-hv tcm-Kn-I-fp-sS kw-K-a-tØm-sSbpw hn-hn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-Itfm-sS-bpw Ip-ºn-Sn Pn.Sn.sP. _n.kv-Iq-fn¬ \-S-∂p. \q-dv I-W°n-\v tcm-Kn-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø ktΩ-f-\w kw-ÿm-\ Sq-dn-kw a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xr-Øm-e Fw.F¬.F. A-Uz.hn Sn _¬dmw A-[y-£-X h-ln-®p. sNb¿-am≥ kn Sn sk-bv-X-e-hn, kn hn _m-e-N-{μ≥, F≥ Im¿Øym-b-\n kw-km-cn-®p.

kozhikode/PKD

Pn-Ãm h-\n-Xm eo-Kv {]-hÀ-¯-I I¬-h³-j³

Up-am-bn _-‘n-∏n-®n-´n-√m-ØXn-\m¬ t\-cn-´v k-_v-kn-Un hnX-c-Ww \-S-∏n-em-°p-∂ Pn-√-Ifn-se D-]-t`m-‡m-°ƒ F-s¥¶n-epw {]-iv-\-߃ t\-cn-Sp-∂ps≠-¶n¬ A-Xv do-^n¬ kn-en≠-dp-Iƒ _p-°v sN-øp-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´p-≈-X-√. ssI-am‰w sN-bv-X k-_v-kn-Un am¿-K tc-J-Iƒ {]-Im-c-ap--≈-Xs-√t∂m, t\-cn-´v k-_v-kn-Un hn-Xc-Ww \-S-∏m-°p-∂ Pn-√-I-fn-se D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v do-^n¬ kn-en-≠-dp-Iƒ _p-°v sN-øm≥ I-gn-bp-∂n-s√-t∂m D-≈ Aw-KoIr-X ]-cm-Xn-I-sfm-∂pw C-Xp-hsc e-`n-®n-´n-s√-∂v D-]-t`m-‡m°-fp-sS ]-cm-Xn-Iƒ kw-_-‘n® Fw.]nbp-sS tNm-Zy-Øn-\v tI-{μ k-l-a-{¥n a-dp-]-Sn \¬In. k-_v-kn-Un hn-X-c-W-Øn-\v

B-[m¿ Im¿-Uv \n¿-_-‘-a-s√∂v tI-{μ-k¿-°m-cns‚ bm-sXmcp D-Ø-c-hpw e-`n-®n-´n-s√-∂v FÆ-bp-¬∏m-Z-\ I-º-\n-Iƒ t\c-sØ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. F∂m¬, t\-cn-´v k-_v-kn-Un hn-Xc-Ww \-S-∏m-°n-b Pn-√-I-fn-se D-]-t`m-‡m-°-fn¬ B-[m¿ Im¿-Uv _m-¶v A-°u-≠p-am-bn _-‘n-∏n-® D-]-t`m-‡m-°ƒ°p am-{X-am-Wv F-Æ-bp-¬∏m-Z\ I-º-\n-Iƒ k-_v-kn-Un hn-Xc-Ww sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. _m-°n h-cp-∂ 2,08,4349 D-]-t`m-‡m°ƒ-°v A¿-l-am-b k-_v-knUn B-[m¿ Im¿-Un-s√-∂ Im-cW-Øm¬ F-Æ I-º-\n-I-sf ap∂n¬ \n¿-Øn tI-{μ-k¿-°m¿ \n-tj-[n-°p-I-bm-sW-∂ hn-hc-am-Wv tI-{μ k-l-a-{¥n-bp-sS a-dp-]-Sn-bn¬\n-∂p a-\- n-emhp-∂-sX-∂v Fw.]n. ]-d-™p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-12-11  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-12-11

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-12-11  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-12-11