Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

hntij§Ä

sImÃ-t¦m-Sv ]-«n-I-Pm-Xn tlm-kv-ä-en-\v a{´n X-d-¡Ãn«p

`mK-h-tXmÂ-k-hw 20 apXÂ ]m-e° - m-Sv: X]-ky I-em-kmln-Xy th-Zn 20 ap-X¬ 27 Ip-ac - s\√q¿ l-cn-awK-ew t£-{X ]cn-kc-Øv h-®v `mK-ht- Xm’hpw l-cn-awK-fw Im-thym’hpw \-S° - p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ A-dn-bn-®p. 20\v cm-hn-se ]Øn\v \-S° - p-∂ l-cn-awK-fw Im-thym-’h - w a-lmI-hn A°n-Øw D-ZL v- mS-\w sN-øpw. ssh-Io-´v \m-en-\v `mK-ht- Xm’hw D-ZL v- mS-\w s\-Sp-ap-Sn thWp \n¿-hl - n-°pw. hm¿ØmktΩ-f\ - Ø - n¬ tUm. Incm-X aq¿Øn, \m-cm-bW≥, sI hn-Pb-Ip-am¿, In-tjm¿ cm-P, N-{μ≥ ta-t°mWØv ]-s¶-Sp-Øp.

Adnbn-¸pIÄ

Ip-f-¼ptcm-K [-\-k-lm-b-w: A-t]-£ £-Wn-¨p sjm¿-Wq¿: sjm¿-Wq¿ \-K-ck-`-bp-sS ]-cn-[n-bn¬ Ip-f-ºptcm-Kw Nn-In-¬k-˛-a-c-W [-\k-lm-b-Øn-\v 10 h-sc A-t]£n-°mw. sh-‰dn-\-dn B-ip-]{Xn, \-K-c-k-` Hm-^nkv, kn. Un. F-kv, £o-c k-lm-b-kwL-߃ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ At]-£-t^m-dw e-`n-°pw.

sIm√-t¶m-Sv ]-´n-I-Pm-Xn {]o˛sa-{Sn-Iv tlm-kv-‰-en-s‚ X-d-°√n-S¬ a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

]m-e-°mSv: B-`y-¥-c-a{¥n Xncp-h-©q-cn-s\ ÿm-\-Øp-\n-∂v am-‰m-sX bq-Øv tIm¨-{Kkv, ]m-e-°m-Sv: Ip-g¬-a-μw, s]-cn- sI.F-kv.bp. {]-h¿-ØI - ¿ t- emtßm-´p-Ip-dn-»n, Ip-Ø-∂p¿, Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.tIm-´m-bn F-∂o ]-©m-b-Øp- Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°pI-fn¬ tI-cf eo-K¬ k¿-Δo-kv th-≠n {]-h¿-Øn-t°-≠-Xn-s√I-Ωn-‰n Ip-g¬-a-μw {Km-a∏-©m- ∂v h-b-em¿-chn-tbm-Sv B-`n-apb-Øv lm-fn¬ 11\v cm-hn-se 10 Jy-ap-≈ bq-Øv tIm¨-{K-kv \v sam-ss_¬ tem-Iv A-Zm-e\memw {Kq-∏n-s‚ c-lky-tbm-KØv \-S-Øpw. ]-cm-Xn-Iƒ _Øn¬ Xo-cp-am\w. sh-≈n-bm-gv‘-s∏-´ ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn-°v \¬-I-Ww

N ]m-e° - m-´v B-eØ - q¿ bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew {]-knU‚ v {]-Zo-]n-s‚ A-[y-£X - b - n¬ tN¿∂ tbm-Ka - m-Wv C-Øc - s - amcp Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. tbm-KØn¬ 30 Hm-fw t\-Xm-°ƒ ]s¶-SpØp. aq-∂p a-Wn-°q-tdm-fw \o≠ tbm-K-Øn-¬ k¿-°m-cn-s\-Xntc cq-£ hn-a¿-i-\-am-Wv D-b¿∂Xv. B-`y-¥-ca{¥n Xn-cp-h-

©q¿ Iq-Sp-X¬ {i-≤t- bm-sS {]h¿-Øn-°-W-sa--∂ h-b-em¿ chn-bp-sS ]-ck - y-{]-Xn-Ic - W - Ø - ns‚ Nph-Sv ]n-Sn-®m-Wv c-lkytbmKw. Xn-cp-h-©q-cn-s\ B-`y¥-c a-{¥n-ÿm\-Øv \n-∂v am-‰W-sa-∂m-hi - y-s∏-´v t\-Xm-°ƒ cm-lp¬ Km-‘n-°v I-Ø-b-°m\pw Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. ap-≥ bq-Øv tIm-¨{- K-kv ]me-°m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚pw Nn-

A-[ym-]-I \nba\w

tNm-Zy-t]-¸À hn-X-c-Ww \m-sf ]m-e-°m-Sv: A¿-[ hm¿-jn-I ]co-£-bp-sS H-º-Xv , ]-Øv ¢mkp--I-fn-se tNm-Zy-t]-∏-dp-Iƒ 9, 10 Xn-øXn-I-fn¬ _n. C. Fw. ssl-kv-Iq-fn¬ hn-X-c-Ww \-SØpw. Xn-ø-Xn k-a-bw k-_v Pn√ {I-a-Øn¬ 9\v cm-hn-se ]Øn-\v- -˛-a-Æm¿-°m-Sv, D-®-°v 1.30 \v Nn-‰q¿, ssh-Io-´v 3.30 \v, B-e-Øq¿, ]-Øn-\v cm-hn-se ]-Øn-\v sIm-√-t¶m-Sv, D-®-°v 12 \v Ip-g¬-a-μw, D-®-°v c-≠n-\v ]-d-fn, ssh-Io´v aq-∂n-\v ]m-e°m-Sv F-∂o {I-a-Øn¬ tNm-Zyt]-∏-dp-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw.

te-_À Hm-^n-k-sd \n-b-an-¡-Ww ap-≠q¿: Pn-√m te-_¿ Hm-^n-kdp-sS H-gn-hv \n-I-Øm≥ \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂v sF.F≥.-Sn.bp.-kn.-a-e-ºp-g do-Py\¬ I-Ωn‰n-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F-kv sI A-\-μ-Ir-jv-W≥ tbm-Kw D-ZvLm-S-\w-sN-bv-Xp. Fw \-S-cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p. F≥ apc-fo-[-c≥, F kn kn-≤m¿-Y≥, kn-±o-Jv C-c-∏-t»-cn, sI Im-P, sI tKm-]n-\m-Y≥, hn F A–pƒ d-lv-am≥, sI Pn kp-Ip-amc≥ kw-km-cn-®p.

sIm√-t¶mSv: ]-´n-I-Pm-Xn hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bp-≈ {]o ˛ sa{Sn-Iv tlm-kv-‰-en-s‚ X-d-°√nS¬ a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. 20 h¿-j-Øn-e-[nI-am-bn hm-S-I sI-´n-S-Øn¬ {]h¿- Ø n- ® p- h - c n- I - b m- b n- c p- ∂ p {]o˛ sa-{Sn-Iv tlm-kv‰¬. sIm-√-t¶m-Sv tªm-°v ]-©mb-Øv _n.B¿.Pn.F-^n-epw hnI-k-\ ]-≤-Xn-bnepw Dƒ-s∏Sp-Øn-bm-Wv H-cp tIm-Sn cq-] Nne-h-gn-®v C-cp\n-e sI-´n-Sw ]-Wnbp-∂Xv. A-Snÿm-\ ku-I-cyß-ƒ t]mepw C√m-sX ]-´n-IPm-Xn {]o ˛ sa-{Sn-Iv tlm-kv-‰¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xm-bp-≈ hm¿Ø t\c-sØ {]-kn-≤o-I-cn-®n-

cp∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \n-bak-`m I-Ωn-‰n tlm-kv-‰¬ kμ¿i-\w \-S-Øp-Ibpw sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øn-bn-cp∂p. sIm√t¶m-Sv A-cp-h-∂q¿ ]-d-ºn¬ 10 sk‚ v ÿ-ew ]-©m-b-Øn-\v ssI-am-dn-b-Xn-em-Wv sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂Xv. H-cp h¿-j-Øn-\p-≈n¬ ]Wn-I-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°p-∂tXm-sS tªm-°n¬ kz-¥amsbm-cp ]-´n-I-Pm-Xn {]o sa-{Sn-Iv tlm-kv-‰¬ F∂-Xv bm-Ym¿-Yyam-hpw. sIm√-t¶m-Sv tªm°v Hm^nkn¬ Fw.Pn.-F≥.B¿.-C.Pn.F-kv.sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\hpw a{¥n \n¿-an® tbm-Kw tIm¨-^-d≥-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-

Xn-cp-h-©q-cn-s\ am-ä-W-sa-¶v bq-¯v tIm¬-{K-kv \memw{Kq¸v

tem-Iv A-Zm-e-¯v 11\v Ip-gÂ-a-µ-¯v

]m-e-°m-Sv: Ip-a-c-]p-cw K-h.lb¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ ko-\n-b¿ Cw-•o-jv A-[ym-]-I H-gn-hv. A-`n-ap-Jw 9\v cm-hn-se ]-Øn-\v Hm-^nkn¬ \-S-Øpw.

8 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

‰q¿ Fw.-F-¬.-F. sI A-NypXs‚ a-I\ - p-am-bn kp-ta-jv Dƒ-s∏sS-bp-≈h - c - m-Wv tbm-KØ - n¬ ]s¶-Sp-ØXv. bq-Øv tIm¨-{K-kv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ t\-XrXzw ]nSn-s®-Sp-°m-\p-≈ X-{¥-߃°pw \memw {Kq-∏v tbm-Kw cq-]w\¬-In-bn-´p≠v. h-be - m¿ c-hn hn`m-K-Øn-s‚ ]p-Xn-b \o-°w tIm¨-{K- n-\v X-e-th-Z-\-bmhp-sa-∂m-Wv I-cp-Xp-∂Xv. bph-

P-\ hn-`m-Khpw hn-Zym¿-Yn hn-`mKhpw Xn-cs-- ™-Sp-∏n¬ k-l-Icn-°m-Xn-cn-°p-∂-Xv tIm¨-{Kkn-s‚ hn-Pb - k - m-[y-XI-sf Imcy-am-bn _m-[n-°pw. ]m-e-°m-Sn-s‚ Np-h-Sv-]n-Sn-®v \m-emw-{Kq-∏v Xn-cp-h© - q-cn-s\-Xntc F√m Pn√-I-fnepw tbm-Kw tN-cp-sa-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. sF hn-`m-K-Øn-s‚ ]n-¥p-Wbpw C-h¿-°p-≠v.

Øn¬ IqSn-b tbm-K-Øn¬ tªm--°v {]-kn-U‚ v sI hm-kptZ-h≥ kw-km-cn®p. s\∑m-d \ntbm-P-I afi-ew Fw.F¬.F. hn sN-¥m-a-cm-£≥ A-[y-£X h-ln-®p. ]-´n-I-Pm-Xn ]n-t∂m-° kapZm-b t£a ˛ Sq-dn-kw a{¥n Fw hn A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-LmS\w \n¿-h-ln®p. sI F-Nyp-X≥ Fw.-F¬.-F, kn hn _m-e-N-{μ≥, Sn {]-Zo]v, sI F-kv k-°o¿lp-kbv≥, F F-kv in-h-Zmkv, a√n-Im-kzm-an\mY≥, F.Un.Fw.K-tai≥, _m-e-N-{μ≥,tªm-°v sk-{I´dn sI in-h≥-]n-≈ XpSßn-bh¿ kw-km-cn-®p.

]-´mºn: XrØm-e ]-´m-ºn {]tZ-i-Øp-Im-cp-sS Nn-cIm-e A`n-em-jam-b ]-´m-ºn Xm-eq-°v 23\v ssh-Io´v 3.30 \v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w-sNøpw. hy-hkm-b a{¥n ]n sI Ip™m-en-°p´n, [-\-Im-cy-h-Ip-∏v a{¥n sI Fw amWn, d-h\yp a{¥n A-Sq¿ {]-Imiv, Sq-dn-kw, ]-´n-I-Pm-Xn t£-a- a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿, Fw.-]n.amcm-b Fw _n cm-tPjv, C Sn ap-lΩ-Zv _-jo¿ kw-_-‘n-°pw. kzm-K-X kw-L cq-]o-I-cWw 9\v ssh-Io´v aq-∂v a-Wn-°v Nn{Xm Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw.

iym-a-h[w: A-½m-h-\v A-©phÀ-jw ITn-\XShv ]m-e-°mSv: kz-Øp-X¿°-sØ Xp-S¿-∂v k-tlm-Z-cn-tbbpw `¿Øm-hn-s\bpw a-I-sf-bpw sh-´pIbpw k-tlmZ-cn ]p{Xn a-c-Ws∏-Sp-Ibpw sNbv-X kw-`-hØn¬ X-Sp-°-t»-cn h-en-b-]dºv _m-e≥ F-∂ _m-e-Ir-jvW (53)s\ A-©v h¿-jw ITn-\ X-S-hn-\pw 12,000 cq-] ]n-gbv°pw in-£n®p. ]n-g-b-S-®n-s√-¶n¬ B-dv amkw X-S-hpw-Iq-Sn A-\p`-hn-°Ww. ]m-e-°m-Sv Pn√m P-Uv-Pn a[p-Ip-am-dm-Wv in-£ hn-[n-®-Xv. 2010 s^-{_p-h-cn 28 \v cm-{Xn 10 a-Wn-°v k-tlmZ-cn cm-[m-aWn-bp-am-bp-≈ kz-Øp X¿°-

sØ Xp-S¿-∂v k-tlm-Z-cn-tbbpw `¿-Øm-hv kp-μ-c-s\bpw aIƒ iym-a(21)s\-bpw sh-´p-Ibpw iym-a a-c-W-s∏-Sp-I-bpw-sNbvXp. tIm-ßm-Sv hn-iz-`mc-Xn tImf-Pn-se Un{Kn c-≠mw-h¿-j hnZym¿-Yn-\n-bm-bn-cp∂p. A∂-sØ tIm-ßm-Sv Fkv.sF.bm-bn-cp-∂ kn {]-`mI-c\pw tl-amw_n-I \-K¿ kn.sF.bm-bn-cp-∂ kp-μ-c-\p-am-bncp-∂p tI-k-t\zj-Ww \-S-Ønb-Xv. t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n ]ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ cm-P-tKm]m¬ lm-P-cmbn.

k-¼qÀ-W Xn-an-c hn-ap-à \-K-c-k-`: {]-Jym-]-\w C-¶v sjm¿-Wq¿:sjm¿-Wq-¿ -\-K-ck-` k-ºq¿-W Xn-an-c hn-ap-‡am-bn C-∂v {]-Jym-]n-°pw. D-ZvLm-S-\w cm-hn-se ]-Øn-\v abn¬-hm-l-\w I-Ωyq-Wn-‰n lmfn¬ Fw _n cm-tP-jv Fw. ]n. \n¿-h-ln-°pw. ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fkv. Iy-jv-W-Zm-kv A-[y-£-X h-ln-°pw. sI F-kv k-eo-J Fw. F¬. F. hn-in-jv-Sm-Xn-Yn-bm-bncn-°pw.-Un.-Fw.H. tUm. sI thWp-tKm-]m-¬, e-b¨-kv ¢-∫v `mcXo-b tk-hm-{i-aw kwLSn∏n® kvt\-l kw-K-a-Øn¬ ]m-e-°m-Sv Pn√-bn-se F-kv.Un.]n.sF. ]-∏-S-∏-Sn-bn¬ \-SØn-b cm-{„o-b hn-i-Zo-Ic-W-tbm-K-Øn¬ Pn-√m K-h¿-W¿ sI \-μ-Ip-am¿, G-‰hpw \√ Hm-t´m ss{U-hdm-b Ir-jv-W≥-Ip-´n h-S-°m-t©-cn-sb B-Z-cn-°p∂p kw-ÿm-\-k-an-Xn-bw-Kw F sI A-–p¬ a-Po-Zv kw-km-cn-°p∂p {]-kn-U-‚ v sI th-Wp-tKm]m¬, sI F≥ A-\n¬-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-°pw. sjm-¿-Wq¿ \-K-c-k-`, A‘-X \n-hm-c-W k-an-Xn, eb¨-kv ¢-∫v, A-l-ey I-Æmip-]-{Xn F-∂n-h-bp-sS k-l-I-cW-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kw]m-e-°m-Sv: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.- ∂pw i-º-f k¿-´n-^n-°-‰v ]-W- sb-Sp-Ø Po-h-\-°m¿ a-c-W-s∏- L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. sIm√-t¶mSv: ]-´n-I-Pm-Xn h-\n- bXpw Xn-cn-®v \¬-Im-\m-hm-sX ßn-¬ kw-km-cn-®-ti-jw a-{¥nkn. Po-h-\-°m-cp-sS i-_-f-Øn- b-s∏-Sp-Øn F-Sp-Ø hm-bv-]m- Sp-I-tbm A-]-I-S-Øn-¬-s]-Sp-IX-Iƒ-°p-≈ hnhm-l [-\-k- hn-j-an-°p-I-bm-Wv ]´n-I Pm-Xn tbm-Sv am-[y-a-{]-h¿-ØI¿ Cu ¬-\n-∂pw F¬.-sF.-kn.-Dƒ-s∏- Xn-cn-®-S-hn-\m-Wv Cu ]-Ww D-]- tbm sN-bv-Xm¬ C≥-jq-d≥-kv lm-bw e-`n-°m-sX H-cp h¿-jw hnhm-l [-\-k-lm-b-Øn-\m-bn hnh-cw tNm-Zn-®-t∏m-gm-Wv 65 Xp-I e-`n-°m-\n-S-bn-√. sS-bp-≈ hm-bv-]-I-fp-sS t]-cn¬ tbm-Kn-t°-≠-Xv. tImSn-tbm-fw cq-] C-Xn-\m-bn IA-t]-£n-® an-°-h-cpw. ]n-∂n-Sp-∂p. ]-Ww k-a-b-Øv A-S-°m-ØF-∂m¬, _m-¶p-I-fn-epw am-t\-Pv-sa‚n-s‚ ssI-bn¬-h]m-e-°m-Sv Pn√-bn¬Xs∂ s≠-Ø-W-sa∂pw tI-c-f-Øn20,000 cq-]-bm-bn-cp-∂ [-\-k∂ 47 e-£w cq-] h-I-am-dn sN-e- F¬.-sF.-kn.-Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Xn-s‚ t]-cn¬ h-cp-∂ ]n-g ]-en- ]m-e-°m-Sv: t]-gv-k-W¬ B-Ivÿm-]-\-ß-fn-epw ]-W-a-S-°m- i sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. A-S- knU‚ v C≥-jq-d≥-kv kv-Io-an- lmbw a{¥n F ]n A-\n¬-Ip- Hmtcm tªm-°n-epw 60 ¬ Iq-Sp- ¬ sam-Øw sIm-Sp-Ø A-t]h-gn-®-Xm-bn B-t£-]w. I-gn-™ aq-∂p am-k-sØ i- sX Cu Xp-I sI.-F-kv.-B¿.-Sn.- °p-tam-sb-∂pw hy-‡-a-√. ]m- s‚ ssh-Zyp-Xn Po-h-\-°m-sc am-dm-Wv A-º-Xn-\m-bn-cw cq-]- X¬ A-t]-£-I-cm-Wv [-\-k- £-I¿°pw [-\-k-lm-bw \¬lm-b-Øn-\m-bn Im-Øn-cn-°p- Im≥ I-gn-™n-´n-s√∂pw hcpw º-f-Øn¬-\n-∂pw 172 Hm-fw Po- kn-bp-sS a-‰v B-h-iy-߃-°p- e-°m-Sv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.- k¿-°m¿ sIm-≈-b-Sn-°p-I-bm- bm-bn D-b¿-Øn-bXv. Zn-h-k-ß-fn¬ C-Xv \-S-∏n-emhn-hm-l-Øn-\m-bn kz¿-Ww ∂Xv. h-\-°m-cp-sS i-º-f-Øn¬-\n- th-≠n D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-bn- Un-t∏m-bn-se Po-h-\-°m¿ C- sW-∂v Intkm Pn√m I-Ωn-‰n ]-´n-I-Pm-Xn {]o ˛sa-{Sn-Iv °p-∂-Xn-\m-bn {i-aw \-S-Øp∂p-am-Wv Cu Xp-I ]n-Sn-®n-cp-∂- cp-∂p. C-°m-c-W-Øm-¬ sI.-F- °m-c-W-Øm¬ B-i-¶-bn-em- Ip-‰-s∏-SpØn. ]n Pn {]-km-Zv A- hm-ßn-bXpw a-‰p Nn-e-hn-\p-am[y-£-X h-ln-®p. bn ]-e-cn¬ \n∂pw I-Sw hm-ßn- tlm-kv-‰¬ X-d-°√n-S¬ N-S- sa∂pw a{¥n ]-d-™p. Xv. hn-hn-[ ÿm-]-\-ß-fn¬ \n- kv.-B¿.-Sn.-kn.-bn-se hm-bv-]- Wv.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. Po-h-\-¡m-cp-sS 47 e-£w cq-] h-I-am-dn sNe-h-gn¨p

]-«n-I-Pm-Xn-¡mÀ-¡p-Å hnhm-l [-\-k-lmbw sshIp¶p

"Po-h-\-¡m-sc sIm-Å-b-Sn-¡p¶p'

`mcX¸pgbpw Ip´n¸pgbpw \mtim³apJw; PnÃbnse ]pgIÄ¡v acWaWn sI

]«m-¼n Xm-eq-¡v kzm-K-Xkw-Lw cq-]o-Ic-Ww 9\v

k-\q-]v

]m-e° - mSv: \mSpw \-Kc - hpw hn-Ik - n-°p∂-tXm-sS tI-c-f-Øn-s‚ P-e-k-º-ØpI-ƒ \m-am-h-ti-j-am-bn-s°m-≠n-cn-°p∂p. H-cp Ime-Øv tI-c-f-Øn-s‚ P-et{km-X- n-s‚ \m-Uo-sR-c-ºp-I-fm-bncp-∂ ]p-gI - f - pw tXm-Sp-Ifpw C-∂v \m-iØn-s‚ h-°n-emWv. Pn√-bn-eq-sS IS∂p-t]m-hp-∂ `m-c-X-∏p-gbpw Ip-¥n-∏pg-bp-sa√mw \m-i-Øn-s‚ h-°n-se-Øn \n¬-°p-Ib - mWv. A-an-Xam-b a-en-\o-Ic-Whpw a-Ws - e-Sp-∏p-am-Wv ]p-gI-sf \in-∏n-°p-∂Xv. H-‰-∏mew, ]-´m-ºn, XrØm--e `m-Kß - f - n-eq-sS I-S∂p-t]m-hp-∂ `m-c-X-∏p-g s]m¥-°m-Sp-I-fm-bn-cn-°bmWv. A-\-[n-Ir-Xam-b a-W-se-Sp∏pw ]pg-sb a-en-\a - m-°p-∂Xpw aq-ea - m-Wv CXv kw-`h - n-°p-∂Xv. Pn√-bp-sS {][m-\ Pe-t{km-X m-b ]p-g-Iƒ a-en-\-am-hp-∂-tXm-sS \-in°p∂-Xv a-e-bm-fn-bp-sS kmw-kv-Imcn-I Po-hn-Xa - m-Wv. a-eºp-g Um-an-se sh≈sØ B-{i-bn-®m-Wv Pn√-bn-se ]p-gIƒ \n-e-s°m-≈p-∂Xv. B-e-Øq¿ {]tZisØ Km-b{Xn ]p-gb - p-sSbpw a-eºpg Um-an-\p k-ao]-sØ I¬-∏m-Øn-∏p-gbp-sSbpw ÿn-Xn a-s‰m-∂√. am-en-\y߃ H-gp-°n-hn-Sm-\p-≈ th-Zn-bm-bn ]p-gIƒ am-dn-b-tXm-sS ]p-g-I-fn-se sh-≈Øn¬ tImfn-t^mw _m-Œo-cn-b-bp-sS Af-hv h¿-[n®p. a-W-se-Sp-∏n-eq-sS D≠m-hp-∂ Ip-gn-If - n¬ ho-Wv a-cn-®h - cpw Ip-dh - √. ]p-gI - f - n¬ \-S° - p-∂ ssI-tb‰-ßfpw Ip-dh√. ]-df - n-∏p-gb - n¬ \-S° - p∂ ssI-tb-‰-߃ A-[n-Ir-X¿ I-≠ns√-∂p \-Sn-°p-Ib - m-Wv. ]p¬-°m-Sp-Iƒ \n-d™ \n-fb - p-sS tcm-Z\ - w a-\p-jy¿ I≠n-s√-∂p \-Sn-®n-s√-¶n¬ `m-hn-bn¬ IpSn-sh-≈-£m-aw D-d-∏mWv. G-sd-\mfsØ hn-em-]ß - ƒ-°v ti-jw `m-cX - ∏ - p-gbn¬ ÿn-cw XS-b-W \n¿-an-°m≥ A[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-cn-°b - m-Wv.

]pgbpsS ssIhgnIÄ am^nbbpsS ]nSnbn 

F hn Xm-ln¿ X-Æo¿-t°mSv

X-Æo¿-t°mSv: \o-scm-gp-°v Ip-d-bp∂ `m-c-X-]p-g-bp-sS ssI-h-gn-Iƒ kmaq-lnIhn-cp-≤-cp-sSbpw a-W¬ am-^nb-I-fp-sSbpw Xm-h-f-am-hp∂p. a-g-°mew \n-e-bv°p-∂-tXm-sS `m-c-X-∏p-gbp-sS ]-Sn-™m-tdm-´p-≈ H-gp°pw \ne-bv°pw. C-tXm-sS ]p-g°-S-hp-Ifn¬ a-W¬ am-^n-b-Iƒ k-Po-h-amhp-I-bmbn. a-Zy-]-∑m-cp-sSbpw No-´pI-fn-°m-cp-sSbpw A-\m-im-ky-{]-h¿Ø-I-cp-sSbpw kpc-£m Xm-h-f-am-bn am-dp-I-bm-Wv ]p-g. k¿-°m-cn-s‚ a-W-se-Sp-∏v \ntcm[-\w h-∂-tXm-sS A-\-[nIr-X aW¬-hm-c¬ k-Po-h-ambn. Ip-d-™ hn-e-bv-°v \n¿am-W ta-J-e-bv-°v Bh-iy-Øn-\v a-W¬ e-`n-®n-cp∂-Xv \ntcm-[-\-tØm-sS h≥ _n-kn-\-kv taJ-e-bm-hp-I-bm-Wv ]p-gbpw a-W-epw. ]-©mb-Øv I-S-hp-Iƒ Xn-cn-®v B-hiy-°m¿-°v ]m-kv \¬-In a-W-se-Sp°m≥ A-\p-a-Xn- \¬-In a-W¬ sIm≈ X-S-bm≥ ]≤-Xn cq-]o-I-cn-®t∏mƒ ]mkpw H-cp hn]-W-\ h-kv-Xphmbn. B-h-iy-an√m-Ø-hcpw a-W¬ am-^n-b-I-fp-sS _n-\m-an-Ifpw hym-P tc-J-I-fp-≠m-°n ]m-kv I-c-ÿ-am°n. h≥ Xp-I-bv-°v a-W¬ a-dn-®v hn¬°p-∂Xpw ]p-gbp-sS ]n-∂m-ºp-d- I-Ybm-Wv. F√m-h¿-°pw A-dn-bm-hp-∂ \-· k-Xy-am-Wv C-sX-¶n-epw- In-t´≠-h¿-°v G-Xv k-a-bØpw G-X-fhnepw Xq-°-Ønepw In-t´≠-Xv Xn-´ptºmƒ A-h¿ I-Æ-S-°pw. a-W¬-hm-c¬ \n-tcm-[\w-sIm-≠v ]p-g-bn¬ In-S-t°-≠ B-bn-c-°-W-

kuµcyw tNmÀ¶v \n-fm\-Zn ]pÂ-s¨Sn¡m-Sp-Ifmhp¶p F-kv

]p¬-°m-Sp-Iƒ \nd-™v Nm-ep-Iƒ am-{X-am-bn amdn-b \n-fm-\-Zn°n-\v tem-Uv a-W-emWv C-∂v kw- \m-i-Øn-\v {][m-\ Im-c-W-am-hp∂p. ÿm\-sØ t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I- H-cp Ime-Øv ]p-g H-gp-Ip-∂ h-gn-I-fnse Ir-jn°pw Ip-Sn-sh-≈-Øn-\pw fn¬ InS∂v \-in-°p-∂Xv. ]p-g-bp-sS tim-Nym-h-ÿ-bv-°v ]- {][m-\ t{km-X- m-bn-cp-∂p ]p-g. Ccn-lm-cw Im-Wm≥ ]-e ta-J-e-I-fn¬ ∂v ]p-g-I-S-hp-I-fn¬ D-b¿-∂v Im-Wp\nv-∂pw \n-tcm-[-\-ap-b-cp-tºmgpw C-S- ∂ In-W-dpIƒ Cu ]p-g F-{X hen-b s]-tS-≠-h-cp-sS h-cpam-\ t{km-X- Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- m-sW-∂v a-\ m--Wv a-Wepw ]p-gbpw F-∂Xp-sIm-  n-em-°p-∂-XmWv. F-∂m¬, Xr≠v au-\w `-Pn-°p-I-bmWv. aW¬- Øm-e sh-≈n-bmw-I√n-se {_n-Uv-Pv sIm-≈-bv-°p ]pd-sa \m-´n-se {][m- ]p-g-bp-sS Po-h≥ Xp-Sn-°p-∂ Im-gv-N\ am-en-\y-tI-{μ-am-bn am-dn-bn-cn-°p- bm-Wv. I-gn-™ h¿j-sØ I-Øp-∂ th∂ `m-c-X]p-g A-ßm-Sn-I-fn-tebpw h≥InS tlm-´¬, tlm-kv-]n-‰¬ Xp-S- \-enepw XrØm-e ap-X¬ ]-´m-ºn hßn-b-hn-S-ß-fn-seh-sc am-en-\yw ]p- sc-bp-f-f `m-K-ß-fn¬ C-cp-I-c-ap-´n Pg-bn-te-°v H-gp-°n hn-Sp-∂-Xp-aq-ew ]p- e k-ar-≤n hn-fn-t®m-Xn-bm-Wv ]p-g \og a-en-\-am-Ip∂-Xv P-e-Po-hn-I-fp-sS ≠n-cp-∂-Xv.

B¿ P-b{- ]-`mXv

H-‰-∏mew: H-cp ]-Xn-‰m-≠p-Imew ap-ºph-sc ku-μ-cy-h-Xnbm-bn-cp-∂ \n-fm\-Zn C-∂v ]p¬-sNSn°m-Sp-Iƒ h-f¿-∂v ]p-gbp-sS ku-μ-cyw A-\p-Zn-\w \„-s∏´p-sIm-≠n-cn-°p-IbmWv. H-‰-∏m-ew ta-J-e-bn¬ Aw-KoIr-X a-W¬ I-S-hp-Ifn¬\n∂p a-W¬-am^n-b kwL-ßf - p-sS a-W¬°S-Øv Xp-Scp-∂-Xm-Wv C-Xn-s\√mw ImcWw. `m-cX - ∏ - pg-sb \-in-∏n®psIm-≠n-cn-°p-∂ a-W¬ am^nb kw-Lß-sf \n-b{- ¥n-°m-≥ C-∂ph-sc _-‘-s∏-´-h¿-°p I-gn-™n-´p-an√. ]p-gb - p-sS a-W¬ ]-c∏ - p-Iƒ am-dn ]p-gb - p-sS ]-e `m-KØpw aW¬ am^n-b a-Ws - e-Sp-Øv Ipfw t]m-se Ip-gn-Iƒ cq-]m-¥c - s∏-´ ÿ-e-ß-fn-em-Wv ]p¬s®-Sn-Iƒ Im-SpIƒ-t]m-se Xg-®p-h-f-cp-∂-Xv. ]p-g-bn¬ Ip-gnIƒ cq-]-s∏-´-Xp-aq-ew ]p-g-bpsS C-cp-Ic - I - f - nepw D-≈ `n-ØnIfpw X-I¿-∂p-sIm-≠n-cn-°pI-bmWv. ]m-e° - mSv, Xr-iq¿, ae-∏p-dw Pn√-I-fn-eq-sS H-gp-Ip∂ \n-fm-\-Zn-bp-sS \n-b-{¥-Ww d-h\yq A-[n-Ir-X-cp-sS ssI-Ifn-em-Wv. a-W¬-]m-kv hn-X-cW-Øn-eq-sSbpw A-[n-Ir-X¿ aW¬-IS-Øv X-S-bp-∂-Xn-eqsSbpw e-`n-°p-∂ e-`n-°p-∂ ]n-g kw-Jy-bn-eq-sS-bp-≈ kwJy ]m-e-°mSv, Xr-iq¿, a-e-∏p-

dw F-∂o Pn√-If - n-se Pn√m-Ie-Œ¿ A-[y-£-∑m-cm-bp-≈ dnh¿ am-t\-Pv-sa‚ v ^-≠n¬ tIm-Sn-Iƒ kw-Jy-bm-Wv \n-ehn-ep-≈-sX-∂v ]-d-bp∂p. CØ-cw ^-≠p-Iƒ em-]v-kmhm-sX \-in®p-sIm-≠n-cn-°p∂ `-c-X-∏pg-sb kw-c-£n°m≥ D-]-tbmKn°-W-sa-∂mWv hyh-ÿ. C-sXm∂pw dn-h¿ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n C-Xp-hscbpw H-‰-∏m-ew ta-J-e-bn¬ sN-bv-Xn´n√. Im¿jn-I ta-Jesb kw-c-£n-°m\pw th-\en¬ D-≠m-hp-∂ cq-£am-b IpSn-sh-≈-£m-aw ]-cn-l-cn°m\pw H-‰-∏me-Øv ÿn-cw XS-b-W \n¿-an-°-W-sa-∂ Bhiyw D-b¿-∂p-Xp-S-ßn-bn-´v Hcp ]-Xn-‰m-≠n-te-sd Im-e-am-bn. th-\-en¬ Ip-Sn-sh-≈ £maw cq-£-am-hp-tºm-ƒ a-eºp-g Umw sh≈-sØ B-{i-bn-t°≠ K-Xn-tI-Sv Xp-S-ßn-bn-´v h¿j-ß-tfm-f-ambn. a-W-en-eqsS Hmtcm h¿-jhpw dn-h¿ amt\-Pv-sa‚ v ^-≠n-te-°v e-`n°p∂Xv tIm-Sn-I-fmWv. Cu kw-Jy D-]-tbm-Kn®v Hm-tcm h¿jhpw H-‰-∏m-ew ta-J-e-bn¬ ]ºv lu-kp-Iƒ tI-{μo-I-cn®v Hm-tcm ÿn-cw XS-b-W \n¿-an°p-I-bm-sW-¶n¬ `m-c-X-]p-gbn¬ ]m-gm-bn H-gp-Ip-∂ sh≈w kw-`-cn-®v Im¿jn-I taJe-sb kw-c£ - n-°m\pw Ip-Snsh-≈£m-aw ]-cn-lc - n-°m-\pw Ignbpw.

`mcX¸p-g kwc-£-W k-t½-f-\w 25\v ]me-°m-Sv: `m-c-X-∏p-g kwc-£W k-an-Xn 25\v ]-´m-ºn K-h. lb¿- sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ `mc-X∏p-g kwc-£-W k-tΩf-\w \-S-Øp-sa-∂v k-an-Xn `m-c-hmln-Iƒ hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. cm-hn-se ]-Øn-\v tUm ]n sI hm-cn-bm¿ D-Zv-LmS\w sN-øpw. Fw.F¬.Famcm-b kn ]n ap-l-ΩZv, Fw N-{μ-≥, kn aΩp´n, hn Sn _¬-dmw, sI hn sN¥m-a-cm-£≥, ]m-e-°m-Sv, a-e∏p-dw Pn√m-]-©mb-Øv {]-knU‚p-am¿, I-e-Œ¿-am¿ ]-s¶-Sp°pw. Xp-S¿-∂v hnhn-[ hn-j-b-ßfn¬ \-S-°p-∂ N¿-®-bn¬ {ioIp-am¿ K-tXm-]m-≤ym-b, tUm F e-X, tUm F _n _n-Pp-Ipam¿, tUm k-Po-hv, tUm hn ]n Zn-t\-iv, tUm cm-P≥ Np-¶-Øv, tUm B-bn-i, tUm {_n-tP-jv kw-km-cn-°pw. ]p-g-bn-se A-Xym-h-iyam-b \o-scm-gp-°v \n-e-\n¿-Øp-∂-Xn\p-≈ lr-kz ˛ Zo¿-L Im-e ]≤-Xn B-hn-j-°-cn-°p-I-bmWv k-tΩ-f-\-Øn-s‚ e-£yw. hm¿-Ø-k-tΩ-f-\-Øn¬ kn ]n ap-lΩ-Zv Fw.F¬.F, k-an-Xn {]-kn-U‚ v C-¥y-\q¿ tKm]n, tUm. ]n F-kv ]-Wn-°¿ ]-s¶Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

8 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

\yq-\-]-£-¯n-sâ ]p-tcm-K-Xn-¡m-bn an-I-¨ hm-bv-]m- ]-²-Xn-IÄ: a-{´n

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv: t^m¿-´v ]m-e-kv Nn-Øn-cm-]p-cw X-an-gv kn-\n-a-bpsS ]q-P ˛ cm-hn-se 7.30. „]m-e-°m-Sv: cm-∏m-Sn Hm-Unt‰m-dn-bw. \m-Zw Hm¿-°-kv-{S-bpsS kw-Ko-X-an-e≥ ˛ ssh-Io´v: 6.00. „]m-e-°m-Sv: Xn-cp-hm-e-Øq¿ {io c-≠p-aq¿-Øn `-K-h-Xn-t£{Xw, I-Y-I-fn, ]-Z-I-t®-cn ˛-cm{Xn 7.00.

Adnbn-¸pIÄ

I-tem-Âk-hw: sS-³UÀ £-Wn-¨p ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn-\v sse-‰v B‚ v ku-≠v k-÷o-I-cn-°p∂-Xn-\v sS-≠¿ £-Wn-®p. Ah-km-\ Xn-b-Xn Un-kw-_¿ 19 D-®-°v 3 a-Wn. t^m¨ 9447321308, 9447963686.

ko-\n-tbm-dn-än ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se k¿°m¿ kv-Iq-fp-I-fn-se ss{]-a-dn hn-`m-Kw ]m¿-´v ssSw A-≤ym-]I-sc ssl-kv-Iqƒ tIm¿ hnj-b-߃/`m-j A-≤ym-]-I-cpsS X-kv-Xn-I-bn-te-°v D-b¿Øp-∂ Xn-\p-≈ ko-\n-tbm-cn‰n ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®p. ddepalakkad.hpage.com F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

a-WÂhmcm\pÅ \o¡-¯n Fkv.-Un.-]n.-sF. {]-Xn-tj-[n¨p X-Æo¿-t°m-Sv: `m-c-X-]p-g-bnse a-W¬ sam-Ø-am-bn tIm-cnam-‰m-\p-≈ sS≥-U¿ \¬-Im≥ k¿-°m¿ H-cp-ßp-∂p. sIm-®n sa-t{Sm sd-bn¬ \n¿-Ωm-W-Øn\v B-h-iy-am-b S-¨ I-W-°n-\v a-W¬ F-Sp-°m≥ k¿-°m¿ `mc-X-]p-g-sb B-Wv sS≥-U¿ \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv F-∂v Fkv.Un.]n.sF. Xr-Øm-e a-fiew I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. B-bn-c-°-W-°n-\v P-\-ßfp-sS Ip-Sn-sh-≈w ap-´n-°p-∂-Xc-Øn-ep-≈ ]-cn-]m-Sn-°m-Wv k¿-°m¿ H-cp-ßp-∂-Xv. sslsSIv kn-‰n-I-fp-sS hn-I-k-\Øn-\v {]-Ir-Xn-sb Nq-j-WwsN-øp-∂ `-c-W-h¿-K-Øn-s‚ sX-‰m-b \-b-߃ Xn-cp-Ø-Ww. ]m-h-s∏-´-h¿-°v ho-Sv \n¿-an°m≥ H-cp tem-Uv a-W¬-t]mepw \¬-Im-Ø k¿-°m¿ h-tcWy-°m¿-°pw Ip-Ø-I-Iƒ°pw th-≠n \m-Sn-s‚ c-‡-Ip-gem-b `m-c-X-]p-g-sb \-in-∏n°m≥ H-cp-ßp-I-bm-Wv. sa-t{Sm°p-th-≠n a-W¬ ti-J-cn-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xr-Øm-e ta-J-e-bn-se ]-e ]-©m-b-ØpI-fn-te-bpw a-W¬ ]m-kp-Iƒ d- ± p- s N- b v - X n- c n- ° p- I - b m- s W∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. `m-c-X-]p-g-bn-se sIm-≈-sb k¿-°m¿ ]-≤-Xn A-hn-i-‡oI-cn-®v l-cn-X Fw.F¬.F-bmbn N-a-™v \-S-°p-∂-h¿ kz¥w a-fi-e-Øn-e-q-sS I-S-∂v t]m-Ip-∂ ]p-g-sb kw-c-£n°m≥-th-≠n H-c-£-cw D-cn-bmSp-∂n-√ F-∂-Xv {]-Xn-tj-[m¿l-am-sW-∂pw I-Ωn-‰n Nq-≠n°m-´n. a-fi-ew {]-kn-U‚ v \mk¿ Xr-Øm-e, sk-{I-´-dn DΩ¿, J-Pm-©n dm-^n am-Xp-∏p≈n, A-_p-Xm-ln¿ kw-km-cn®p.

Xr-Øme-bn¬ \-S-∂ Pn√m kvIqƒ Item¬k-hØn¬ ssl-kvIqƒ hn`m-Kw KnØm¿ (]m-›m-Xyw) H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b sjm¿-Wq¿ sk‚ v sX-tc-km-kv ssl-kvIq-fn-se kn \n-th-Zym- Ir-jvW≥

kozhikode/PKD

kw-ÿm-\ ]n-∂m-°hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-\pw tZ-io-b \yq-\-]-£ hn-I-k-\ [-\-Im-cy tIm¿-]-td-j-\pw kw-bp-‡-am-bn ]m-e-°m-Sv ap\n-kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬kw-L-Sn-∏n-® hm-bv-]m -hn-X-c-W-ta-f a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°m-Sv: \yq-\-]-£ hn-`m-KØn-s‚ k-a-{K-]p-tcm-K-Xn-°mbn Cu k¿-°m-cn-s‚ Im-e-b-fhn¬ an-I® - hm-bv] - m ]-≤X - n-Iƒ B- h n- j v - I - c n- ° m- \ m- b n- ´ p- s ≠∂v ]-´n-I-Pm-Xn ]n-∂m-° k-apZm-b t£-a, Sq-dn-kw h-Ip-∏v a{¥n F. ]n. A-\n¬-Ip-am¿. Su ¨-lm-fn¬ kw-ÿm-\ ]n-t∂m° hn-`m-K hn-Ik - \ - tIm¿-∏t- dj-\pw tZ-io-b \yp-\] - £ hn-Ik-\ [-\-Im-cy tIm¿-∏-td-j\pw kw-bp-‡a - m-bn kw-LS- n-∏n® hm-bv] - m-hn-Xc - W - h - pw t_m-[h¬-°-c-W Iymw-]pw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p a-{¥n. {]-kv-Xp-X ]-≤Xn-Iƒ Kp-W-I-c-am-bn {]-h¿-

Øn-®-Xp-aq-ew hm-bv-]m kzo-I¿Øm-°ƒ-°v Ir-Xy-am-bn Xn-cn-®S-hv km-[y-am-bn C-Xn-eq-sS Kh¨-sa‚n-\v em-`-hn-ln-Xw ssI-am-dm≥ tIm¿-∏-td-j-\v Ign-™n-´p-s≠-∂v a-{¥n ]-d™ p. B-eØ - p¿, F-cp-ab - q¿, tIm´m-bn, In-g-°-t©-cn, A-bn-eq¿ F-∂o Ip-Spw-_{- io kn. Un. Fkv hn-`m-K-߃-°v 25 e-£w cq]-bpw s]-cn-tßm-´p-Ip-dn-»n IpSpw-_{- io kn. Un. F-kv. hn-`m-KØn-\v 21,10000 cq-]-bpw hn-X-cWw sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ ]nt∂m-° hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿∏-td-j-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ tcJ-s∏-Sp-Øn-b C≥-^¿-ta-j≥ ssK-Uv {]-Im-i\ - w sN-bvX - p.

]m-e-¡m-Sv þ s]m-Åm-¨n s{S-bn³ K-Xm-K-Xw \n-e-¨n-«v A-©phÀ-jw \nÀ-am-W {]-hr-¯-nIÄ a-µ-K-Xn-bn sIm-√-t¶m-Sv: ]m-e-°m-Sv ˛ s]m-≈m-®n ao-‰¿ tK-Pv am-‰n t{_m-Uv-tK-Pm-°n am-‰p-∂-Xn\m-bn 2008 Un-kw-_-¿ 10 \m-Wv CXp-h-gn-bp-≈ s{S-bn≥ K-XmK-Xw \n¿-Øn-b-Xv. H- ∂ - c h¿- j - Ø n- \ p- ≈ n¬ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®v s{S-bn≥ K-XmK-Xw ]p-\ÿm]n-°p-sa-∂v sdbn¬-th ]-d-s™-¶n-epw A-Xp \-S-∏m-°m≥ sd-bn¬-th-°v Ign-™n-√. ho-≠pw B-dp-am-ksØ k-a-bw-Iq-Sn sd-bn¬-th A-h-Im-i-s∏-s´-¶n-epw A-©ph¿-jw ]q¿-Øn-bm-hptºmgpw \n¿-am-W{]-h¿-Ø-\-߃ Fßpw F-Øm-Ø-\n-e-bn-em-Wv. ]m-e-°m-Sv ap-X¬ Zn-fin°¬-h-sc-bp-≈ ao-‰¿-tK-Pv am‰n t{_m-Uv tK-Pm-°n am-‰p-∂ ap-d-bv-°v cm-ta-iz-cw ap-X¬ Zn√n-h-sc Zo¿-L-Zp-c k¿-ho-kv \S-Øm≥ I-gn-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬, t{_m-Uv-tK-Pv \n¿-amW{]- h ¿- Ø - \ - ß ƒ- ° m- b p- ≈ ^-≠v X-an-gv-\m-Sv ]q¿-W-am-bpw hn-\n-tbm-Kn-°p-I-bpw tI-c-fØn-se sd-bn¬-th \n¿-am-W ta-J-e-sb X-g-bp-I-bpw- sN-bvXp. I-gn-™ h¿-jw A-h-km-\tØm-sS Zn-fin-°¬ ap-X¬ ]-

\n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-hm-Ø sIm-√-t¶m-Sv sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ g-\n-h-sc-bp-≈ ao-‰¿-tK-Pv bp-≈ Zq-cw t{_m-UvtK-Pm-°m- gn-ep-≈ In-W-Øp-I-S-hv ap-X¬ t{_m-Uv-tK-Pm-°n am-‰n-b-Xp-aq- \p-≈ Xo-cp-am-\-߃ X-an-gv-\m- ]m-e-°m-Sv h-sc-bp-≈ 58 Inew s{S-bn≥ K-Xm-K-Xw ]p- Sn-t\m-Sv tN¿-Øp-≈ {]-tZ-iw tem-ao-‰¿ Zqcw C-\n-bpw \n¿-am\ÿm-]n-°m≥ I-gn-™n-cp- am-{Xw D-S≥ \n¿-am-W{]-h¿- W {]-h¿-Ø-\-߃ ]q¿-Øo∂p. ]-g-\n ap-X¬ s]m-≈m-®n Ø-\-߃ ]q¿-Øn-bm-°p-I- I-cn-°m≥ I-gn-™n-´n-√. \n-c-h-[n sN-dp-]m-e-ß-fpw h-sc- ]-e-X-h-W s{S-bn≥ k¿- bpw s{S-bn≥ k¿-ho-kv Xp-Sbm-°-c ]p-g-]m-ew ta¬-∏m-eho-kv \-S-Øn-°-gn-™p. ]m-e- ßp-I-bpw sN-bv-Xp. ]m-e-°m-Sv Un-hn-j-s‚ Io- ß-fp-sS \n¿-am-Ww F-∂n-h °m-Sv ap-X¬ Zn-fin-°¬ h-sc-

am-¸n-fIm-hy-¯n-sâ hy-Xy-kv-X c-N-\-I-fp-am-bn \m-kÀ ta-t¨-cn Xr-Øm-e: ]p-Xn-b hn-j-b-ßfn-eq-sS am-∏n-f-]m-´n-s‚ C-ie-ep-Iƒ Nm-en-®v bp-h-I-hn {i-t≤-b-\m-hp-∂p. am-∏n-f Ihn-Iƒ FÆ-Øn¬ Np-cp-°-amIp-∂ Cu Im-e-Øv Cu ta-Je-bn-te-°v B-[p-\n-I hn-j-b\m-k¿ ta-t®-cn ߃ D-]tbm-Kn-®v cN-\ \-S-Øp-IbmWv \mk¿. I-gn-™-h¿-jw cm-{„o-b cw-KØpw s]m-Xp-cw-K-Øpw G-sd N¿-®-bm-b Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[w B-kv-]-Z-am-°n c-Nn-

® ]m-´v kw-ÿm-\ kv-Iqƒ a¬-k-c-Øn¬ F t{K-Uv t\Sp-I-bpw P-\-{i-≤ ]n-Sn-®v ]-‰pI-bpw sN-bv-Xp. X-\-Xv aq-eyß-fn¬ \n-∂v hy-Xn N-en-°msX am-∏n-f ]m-´n-s‚ c-N-\m-cwK-Øv C-Xv th-dn-´ H-cp ]-co-£am-bn-´m-Wv hn-[n I¿-Øm°ƒ hn-e-bn-cp-Øn-b-Xv. \o-Xn \n-t[-jn-°-s∏-´v C¥y≥ P-bn-en¬ \-c-I-bm-X-\ A-\p-`-hn-°p-∂p. a¬-k-c thZn-I-fn-se hn-[n-I¿-Øm-°-sfbpw t{im-Xm-°-sf-bpw I-Æoc-Wn-bn-® _-Z¿-kp-an-bn¬ kl-Zv F-∂ Km-\-Øn-\v c-N-\ \n¿-h-ln-®p. am-∏n-f Km-\-im-J-bn-te°v th-dn-´ c-N-\-I-fp-sS ti-Jc-ta-s‰-Sp-Ø \m-k¿ Xr-Øm-

e-bn-se d-\yq Pn-√m I-tem¬k-h-Øn-\v F-´v in-jy-K-Wß-fp-am-bn-´m-Wv F-Øn-bn-´p≈-Xv. Km-\-Øn-\v ]p-d-sa H-∏\-bn-epw ]-cn-io-e-\w \¬-Ip∂p-≠v. H-∏-\-°pw \m-k¿ Xs∂-bm-Wv ]m-´v F-gp-Xp-∂-Xv Xn-I-®pw ku-P-\y-am-bn-´m-Wv ]-cn-io-e-\w a¬-k-c-th-Zn-Ifn¬ am-∏n-f-I-e-I-fp-sS hn-[n I¿-Øm-hpw kw-ÿm-\ am-∏ne I-em A-°m-Z-an kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-Wv Ct±-lw. C-Xn-\v ]p-d-sa ^n-^-bp-sS Hu-tZym-Kn-I d-^-dn-Iq-Sn-bmWv. ]-e-]p-g-bn-se ta-t®-cn kz-tZ-in-bm-b C-t±-lw h-√∏p-g kv-Iq-fn-se A-d-_n A[ym-]-I≥ Iq-Sn-bm-Wv.

ap-X-e-a-S-bn-se Iz-mdn-IÄ-s¡-Xn-tc \-S-]-Snap-X-e-a-S: ap-X-e-a-S ]-©m-b-Øn-se {]-Ir-Xn Bhm-k hy-h-ÿ-I-sf A-´n-a-dn-°p-∂ A-\-[n-Ir-X Izm-dn-Iƒ-°pw {I-j-dp-I-ƒ-°p-sa-Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn-°v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw H-cp-ßp-∂p. F-kv.Un.]n.sF. ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-te°v Izm-dn-I-fpw {I-j-dp-I-fpw A-S-®v ]q-´-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v am¿-®v \-S-Øn-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-hkw Pn-√m-I-e-Œ¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-epw

A-\-[n-Ir-X-am-bn Izm-dn-I-fpw {I-j-dp-I-fpw {]h¿-Øn-®p-h-cp-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. hn-iZ-am-bn A-t\z-j-Ww \-S-Øn dn-t]m¿-´v \¬-Im≥ Pn-√m I-e-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ d-h-\yq A-[n-Ir-X¿°v \n¿-tZ-iw-\¬-In-bn-´p-≠v. B dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn-bp-≠m-Ipw. CXn-\-Iw A-\-[n-Ir-X Izm-dn-Iƒ \-S-Øp-∂ c-≠pt]-sc A-d-Ãv-sN-bv-Xn-´p-≠v.

]q¿-Øo-I-cn-°m-dp-≠v. F¿-Øv se-h¬ {I-ao-I-c-Ww ]m-e-°mSv Su¨ ap-X¬ bm-°-c ]p-g ]mew-h-sc H-∂pw -X-s∂ Xp-S-ßnbn-´n-√. bm-°-c ]m-ew ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°m≥ C-\n-bpw amk-߃ I-gn-bp-sa-∂n-cn-s° ]m-k-©¿ A-tkm-kn-tb-j≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ hn-h-cmh-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw 2014 am¿-t®m-sS s{S-bn≥ K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n-°p-sa-∂m-Wv e-`n® hn-h-cw. kn-·¬ h¿-°v, F¿-Øv h¿°v, {Sm-°v \n¿-ج, πm-‰t^mw \n¿-am-Ww F-∂n-ß-s\ \n-c-h-[n {]-hr-Øn-Iƒ _m-°n \n¬-°p-tºmƒ aq-∂v am-k-Øn\p-≈n¬ s{S-bn≥ k¿-ho-kv Fß-s\ \-S-Øm≥ I-gn-bp-sa∂m-Wv A-tkm-kn-tb-j≥ Btcm-]n-°p-∂-Xv. km-[m-c-W-°m-cp-sS k©m-c kzm-X-{¥-am-Wv sd-bn¬th \n-tj[-n-°p-∂-Xv. C-Xn-s\Xn-tc sIm-√-t¶m-Sv sd-bn¬-th _-kv ]m-t©-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ Un-kw-_¿ 10 \v h-©\m-Zn-am-bpw ]m-e-°m-Sv s]m≈m-®n {_m-Uv-tK-Pv \n¿-am-WØn-s‚ A-©mw N-c-a hm¿-jnI-hpw {]-Xn-tj-[-hpw \-SØm≥ X-øm-dm-hp-I-bm-Wv.

jm-^n ]-d-ºn¬ Fw. F¬. F. A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn. F≥. I-≠-ap-Ø≥ kz-bw sXmgn¬ hm-bv-]m hn-X-c-W-hpw, ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ A-_vZpƒ Jp-±q-kv hn-Zym-`ym-k hm-bv]m hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. ap-\nkn-∏m-en-‰n Iu¨-kn-e¿ kmtPm tPm¨, ap≥ Fw. F¬. F kn. Sn. Ir-jv-W≥, U-b-d-Iv-S¿am-cm-b Ip-´∏ - ≥ sN-´n-bm¿, sP. k-lm-bZ- m-kv, k-Xy≥ h-≠n-®men¬ kw-ÿm-\ ]n-t∂m-° hn`m-K hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ sN-b¿-am≥ tam-l≥-i-¶¿ amt\-Pnw-Kv U-bd - I - vS- ¿ _n. Zn-eo-]vIp-am¿ kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv d-h\yp Pn-√m Item-¬k-hØn¬ lb¿sk-°-≥U-dn hn-`m-Kw ^n-μn I-hn-Xm c-N-\bn¬ F t{K-tUm-sS H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b Pn.Pn.F-®v. F-kv. B-e-Øq-cn-se Pn tiz-X

]o-¸nÄ-kv _-kmÀ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf ]m-e-°m-Sv: k-ssπ-tIm {In-kva-kv ]p-Xp-h-¬k-c Su¨ ]o∏nƒ _-km¿ D-Zv-Lm-S-\w ]m-e°m-Sv ]o-∏nƒ-kv _-km-dn¬ Unkw-_¿ H-º-Xn-\v cm-hn-se 10.30 \v jm-^n ]-d-ºn¬ Fw. F¬ F \n-cv-Δ-ln-°pw. Pn-√m ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U-≠v kpss_-Z C-kv-lm-Jv A-≤y-£-X h-ln-°pw.

A-\p-kv-a-cn¨p ]m-e-°m-Sv: tI-c-f ]p-e-b¿ alm-k-`-bp-sS Aw-t_-Zv-°¿ A\p-kv-a-c-W Zn-\m-N-c-Ww sI. ]n.Fw.F-kv.Pn-√m sk-{I-´-dn ]-fl-tam-l≥ sX-t°-aTw D-ZvLm-S-\w-sN-bv-Xp. kp-{_-“Wy≥ B-\-∏p-dw A-[y-£-X-hln-®p.

Npcp¡¯nÂ

KmUv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-Ww: FÀ¯v hm¨v ]m-e° - m-Sv: h-\` - q-an-Is - f-bpw P-\h - m-k Ir-jn-`q-an-Is - f-bpw X-cw Xn-cn-®v \n¿-hN - n-°p-∂X - n¬ Kp-cp-Xc - ho-gvN - h-cp-Øn-b I-kvX - q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se {]-Ir-Xn J-\\ - \n-tcm-[\ - w t]m-ep-≈h - Dƒ-sIm-≠v Km-UvK - n¬ dn-t]m¿-´v \-S∏ - m-°m≥ tI-{μw X-øm-dm-IW - s - a-∂v ]-cn-ÿn-Xn kw-LS- \ - b - m-b F¿Øv hm-®v kw-ÿm-\ k-an-Xn tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p.]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-iw F-∂m-bm¬ tI-{μ h-\w ]-cn-ÿnXn a-{¥m-eb - Ø - n-s‚ A-\p-aX - n \n¿-am-W {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ°v B-hi - y-am-bn h-cpw. ]-cn-ÿn-Xn {]-tZ-iw F-∂m-°n am‰n-bm¬ Pn-√m `-cW - I - q-SØ - n-s‚ ]-cn-[n-bn-epw h-cpw. ]-›n-aL - ´- a-et- bm-c hn-t√-Pp-Iƒ am-{X-am-Wv dn-t]m¿´n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bX - v. e-£° - W - ° - n-\v G-°¿ \n-£n-]vX h-\` - q-an Dƒ-{]-tZ-iß - f - n-ep-≠v. A-hb - n¬ Izm-dn-If - pw aW¬-˛] - m-d J-\\ - w h≥-tXm-Xn¬ A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn \-S° - p∂p-≠v. C-h ]-Sn-]S- n-bm-bn \n-tcm-[n-®v sIm-≠v Km-UvK - n¬ dn-t]m¿-´v X-t±-i kz-bw-`c - W - ]-¶m-fn-Øt- Øm-sS \-S∏ - m-°W-sa-∂v F¿-Øv hm-®v tI-{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sv B-hi - y-s∏´p. ssh-kv {]-kn-U‚ v iymw Ip-am¿ A-[y-£X - h-ln-®p. dnbm-kp-±o≥, Zm-kv, sN-¥m-ac - , k-Zm-in-h≥, A-\¥ - ≥, IÆ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-äv- sN-bvXp

a-Æm¿-°m-Sv: X´n-sIm-≠v t]m-bn `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn ]-Ww X-´m≥ {i-an-® bp-hm-hn-s\ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bvXp. tase A-cn-bq¿ tIm¬-°m-´n¬ \u-jm-Zn-s\(28)bm-Wv kn sF A-\n¬p-I-amdpw kw-Lhpw i-\n-bmgvN ssh-Io-´v Bdv aWn-tbm-sS sjm¿-Wq-cn¬ h-®v A-d-Ãv sN-bv-XXv. tase A-cn-bq-cn¬ kz-tZ-in I√n-Sp-ºn¬ ssk-X-e-hn-bp-sS ]cm-Xn-bn-em-Wv \-S-]Sn. \m-en-\v cm{Xn ]-Øn-\v ssk-Xm-ensb A-cn-bq-cn¬ \n-∂v \u-jm-Zv Im-dn¬ Ib-‰n sIm-≠v t]m-Ip-Ibpw A-]m-b-s∏-Sp-Øp-sa-∂v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn A-©v e-£w cq-] B-h-iy-s∏-Sp-I-bp-am-bn-cp∂p. tIm-t´m-∏mS-Øv h-®v Im-dn¬\n-∂v Nm-Sn c-£-s∏-Sp-Ibm-bn-cp∂ ssk-Xm-en. {]-Xn-s°-Xn-tc ]-Ww ]-eni-°v sIm-Sp-Øv Aan-X ]en-i hm-ßn `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-sb-∂ ]-cm-Xn-bpw e-`n-®n-´p≠v. aq-∂v e-£w cq-] hm-ßn ]-enibpw ap-X-ep-a-S-°w 92,0000 cq-] \¬-In-bn´pw ho≠pw ]W-am-h-iy-s∏-´v- `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn ta-te A-cn-bq¿ Ip-™m-dm-bn a-Ωp-hn-s≥ ]-cm-Xn-bnepw tI-sk-Sp-Øp.

km-bp-[-tk-\ ]-Xm-I-Zn-\w B-N-cn-¨p ]m-e° - m-Sv: km-bp-[t- k-\ ]-XmI-Zn-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv lmfn¬ Fw. _n. cm-tP-jv Fw. ]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-bp-[tk-\m ]-Xm-I \n-[n I-Ωn-‰n sNb¿-am-\m-b Pn-√m I-f-Iv-S¿ sI. cm-aN - {- μ≥ A-≤y-£X - h-ln-®p. a-e-bm-f-`m-j-˛-am-Xy-`m-j F-∂ hn-j-b-Øn¬ sI. hn. tam-l≥Zm-kv {]-`m-j-Ww \-S-Øn. c≠mw tem-I a-lm-bp-≤ tk-\m\n-I-sf B-Z-cn-®p. Pn-√m ssk\n-I-t£-a Hm-^o-k¿ jn-Pp-jco-^v, ]n. kp-tc-jv, Fw.]n. Pn tat\m≥, Fw. cm-P≥, kp-[m-Ic - ≥]n-≈, Fw. hn. N-{μ-tam-l≥, Fw ]n c-ho-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

3

A[nI XkvXnI: \n-th-Z-\w \-Â-In

km-bp-[-tk-\ ]-Xm-I Zn-\m-N-c-Ww Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]m-e-°m-Sv: ]p-Xn-b-Xm-bn Bcw-`n-°p-∂ a-Æm¿-°m-Sv Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kn¬ ]p-Xnb c-≠pssS-∏n-Ãv X-kv-Xn-I kr„n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Pn√m F¬.Un.ssS-∏n-Ãv dm-¶v tlmƒ-tU-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ ap-Jy-a-{¥n-°pw hn-Zym-`ymk h-Ip-∏v a-{¥n-°pw [-\-a-{¥n°pw \n-th-Z-\w-\¬-In.

s]¬-Ip-«n-I-sf ssl-Zcm_m-Zn-te-¡v I-S-¯n-b-Xn-\v c-−pt]À A-d-Ìn ]-´m-ºn: h-Sm-\mw-Ip¿-»n-bn¬\n-∂pw sIm-Sp-ap-≠-bn¬ \n∂pw H-cm-gv-N ap-ºv c-≠v π-kv hnZym¿Yn-Isf sslZcm-_m-Znte-°v I-S-Øn-b kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v c-≠pt]-sc ]-´m-ºn kn.sF. k-Æn Nm-t°m-bp-sSt\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãv sN-bvXp. X-an-gv-\m-Sv- [¿-a-]p-cn Pn-√-bnse c-≠n-bq¿ ]m-f-t°m-S≥ ]h≥-cm-Pv(20), s]m-∂m-\n F-S∏mƒ Xn-øw-I-dp-Øm-´n¬ jnPp(28)F-∂n-h-sc-bm-Wv A-dÃv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ i-\n-bm-

gv-N-bm-Wv c-≠v π-kv h¨ hnZy¿-Yn-\nIƒ ssl-Zcm-_m-Znte-°v t]m-b-Xv. Chn-SpsØ tIm¨-^-U-td-j≥ Hm-^v B{‘m-{]-tZ-iv a-e-bm-fn A-tkmkn-tb-j≥-kns‚ t\-Xr-XzØn¬ B-{‘m t]m-en-kns‚ ss{Iw C≥-sh-Ãn-tK-j≥ Un]m¿-´v-sa-‚p-am-bn _-‘-s∏-´v ]n-∂o-Sv s]¨-Ip-´n-I-sf Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. C-h¿-s°m-∏w X-an-gv-\m-´pIm-c-\m-b ]-h≥-cm-Ppw D-≠mbn-cp-∂p. ]-´m-ºn-t]m-en-kpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS _-‘p-°-fpw

ssl-Zcm-_m-Zn-se-Øn hn-Zym¿Yn-I-sf C-°-gn-™ sh-≈n-bmgv-N Xn-cn-sI ho-´n-te-°v sIm≠p-h-∂p. C-∂-se ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n ap-ºm-sI lm-P-cm-°n. _m-e-]q¿ ]-lm-Un-j-co-^v tIm-f-\n-bn¬ \n-∂mWv C-h-sc I-s≠-ØnbXv. ssl-Zcm-_mZn-te-°v A-©v s]¨-Ip-´n-Isf I-b-‰m-\m-bn-cp-∂p D-t±-iysa-¶n-epw aq-∂pt]¿-°v kp-Jan-√m-Ø-Xn-\m¬ H-gn-hm-°p-Ibm-bn-cp-∂p F-∂pw A`yql-ap≠v.

k-t½-f-\w- \-S-¯n tIm-f-\n-IÄ kz-bw]-cym-]v-X B-hm-ktI-{µ-§-fm-¡m³ 5.04 tIm-Sn

]m-e-°m-Sv: ]-›n-a-L-´w kw-c-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tkm-fnUm-cn-‰n \-S-Øn-b _-lp-P-\ kw-K-aw ]n ap-Po-_v d-lv-am≥ D-Zv-L-mS-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v \u-jm-Zv ap-l-øp-±o≥ A-[y-£-X h-ln-®p.-

sh-≈n-bm-¶-√v j-´¿ A-S-®-tXm-sS \o-scm-gp-°v \n-e-® \n-f

\o-scm-gp-¡v Ip-d-ªp; sh-Ån-b-m¦-Ãn j-«-dp-IÄ A-S-¨p X-Æo¿-t°m-Sv: \n-f-bn¬ \o-scm-gp-°v Ip-d-™p. C-tXm-sS Xr-Øm-e sh-≈n-bm-¶-√v {_n-Uv-Pn-se j-´-dp-Iƒ A-S-®p. a-g-bp-sS e-`y-X Ip-d-™-tXmsS ]p-g-bn-se sh-≈-Øn-s‚ H-gp-°v \n-e-®-Xv. Ign-™ h¿-jw C-tX-t]m-se t\-c-sØ j-´-dp-Iƒ A-S-®-Xv Im-c-Ww sh-≈n-bm-¶-√v ap-X¬ ]-´m-ºn ]m-e-Øn-\p-h-iw-h-sc I-Sp-Ø th-\-en-epw ]p-g\n-d-sb sh-≈-am-bn-cp-∂p. C-Xv Cu {]-tZ-i-Øp-Im¿-°v Ir-jn-°pw Ip-Snsh-≈-Øn-\pw F-t∏m-gpw ]p-g sh-≈w e-`n-°m≥ Im-c-W-am-bn. C-Ø-h-W-bpw {_n-Un-s‚ In-g-°v `m-Kw \n-ds - b sh-≈a - p-≠v. ]-Sn-™m-dv h-iw ]p-g

\o-scm-gp-°v \n-e® - p. a-W¬-]c - ∏ - pw ]p¬-°m-Sv \nd-™v In-S° - p-Ib - m-Wv. {_n-Uv-Pn-s‚ j-´-dp-Iƒ A-S-®-tXm-sS ]m-eØn-s‚ Xm-gv `m-KØ - v ao≥-]n-Sp-Ø° - m-cp-sS Xo-c°m-Wv. sh-≈w H-gp-°v ]q¿-Æa - m-bpw \n-e® - t- XmsS A-Sp-°n-bn-´ tIm¨-°o-‰v I-´-Iƒ-°pw I-√pIƒ-°pw C-S-bn¬ b-tY-„w ao≥ e-`n-°p-∂p-≠v. A-©v In-tem Xq-°-ap-≈ ]p-g hm-f-Iƒ h-sc Chn-sS \n-∂pw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xm-bn ao≥ ]n-Sp-Ø°m¿ ]-d™ p. Im-eØ - pw ssh-Ip-t∂-ch - pw ao≥ ]n-Sp-Ø° - m-cp-sS-bpw hm-ßm≥-hc - p-∂h - c - p-sS-bpw Xn-c° - m-Wv {_n-UvP - n-s‚-bpw ]-cn-kc - Ø - p-ap-≈X - v.

]m-e-°m-Sv: tIm-f-\n-Iƒ kzbw ]-cym-]v-X B-hm-ktI-{μß-fm-°p-∂-Xn-\v {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw 5.04 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p-sh-∂v ]n sI _n-Pp Fw.]n. tIm-f-\nI-fn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyß-fpw ip-≤-P-e e-`y-X-bpw ssh-Zyp-Xn ku-I-cy-ß-fpw D-d∏p h-cp-Øp-∂ ]-≤-Xn-Iƒ-°mbm-Wv {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂v C-{X-bpw Xp-I-b-\ph-Zn-®-Xv. X-s‚ {]-tZ-in-I hn-Ik-\ ^-≠n¬ \n-∂pw A-\p-h-Zn® 5 e-£w D-]-tbm-Kn-®v ]-´t©-cn {Km-a-∏©m-b-Øn-se aocm≥-N-f-f ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\nbn¬ \-S-∏m-°n-b Ip-Sn-sh-f-f ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®v kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p Fw.]n. tIm-f-\n-I-fn¬ e`y-am-bn-´p-f-f A-Sn-ÿm-\ kuI-cy-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn\m-bn 2010 ¬ Fw.]n \-S-Øn-b k-μ¿-i-\-Øn-\n-sS-bm-Wv aocm≥-N-f-f ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\nbn-se Ip-Sn-sh-f-f £m-aw {i-≤bn¬-s∏-´-Xv. D-S≥ X-s∂ aocm≥-N-f-f tIm-f-\n-bn¬ Ip-Snsh-f-f ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°p-∂-

Xn-\m-h-iy-am-b Xp-I {]m-tZ-inI hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw Fw.]n A-\p-h-Zn-°p-I-bpw sNbv-Xp. ]-≤-Xn-°v t{km-X- m-bn D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv 130 ao-‰¿ Xmgv-N-bn-ep-f-f Ip-g¬-°n-W-dmWv. 5000 en-‰¿ kw-`-c-W ti-jnbp-f-f hm-´¿ Sm-¶pw ]-≤-Xn-°mbn \n¿-Ωn-®n-´p-≠v. ]-≤-Xn-bp-sS \-S-Øn-∏n-\mbn Fw.kn sN-¥m-a-c I¨-ho\-dpw, sI.k-Xo-jv sN-b¿-am-\pam-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰ntb-bpw sX-c-s™-Sp-Øn-´p-≠v. Nn-‰q¿ A-kw-ªn a-Wv-U-eØn¬ Fw.]n-bp-sS {]-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ Dƒ-s∏-SpØn Xp-I-b-\p-h-Zn-® ]-´-t©-cn {Km-a ]-©m-b-Øn-se ta-´p-°pS, s]-cp-am-´n {Km-a ]-©m-b-Ønse A-Øn-a-Wn, \-t√-∏n-f-fn {Km-a ]-©m-b-Øn-se cm-b¿-Ipfw, F-∂o Ip-Sn-sh-f-f ]-≤-XnIƒ ]q¿-Øn-bm-bn. h-S-I-c-∏-Xn {Km-a-]-©m-b-Øn-se tIm-gn-∏md, a-©-°p-∂v, \-t√-∏n-f-fn {Kma-]-©m-b-Øn-se sIm-‰-aw-Kew-˛-H-ep-hpw-]m-d-˛-hm-cn-b-ØpIm-Sv-˛-sN-´n-Ip-fw, sIm-S-hmƒ-

∏m-d-˛-ta-Sp-°p-S, F-cp-tØ-ºXn {Km-a-∏-©m-b-Øn-se cm-Pohv tIm-f-\n, t\-Xm-Pn \-K¿ F∂o Ip-Sn-sh-f-f ]-≤-Xn-I-fpw \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-bm-°n P-\߃-°v Xp-d-∂v sIm-Sp-Øn-´p≠v. In-W-dp-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v ]cm-º-c-K-X co-Xn-bn¬ cq-]-I¬∏-\ sN-øp-∂ Ip-Sn-sh-f-f ]-≤Xn-Iƒ-°v Ip-Sn-sh-f-f £m-aw im-iz-X-am-bn ]-cn-l-cn-°p-∂Xn-\v I-gn-bm-Ø km-l-N-cyw adn-I-S-°p-∂-Xn-\v B-e-Øq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ A-[o-\X-bn-ep-≈ kzm-an-Zp-ssc P-ekw-`-c-Wn D-]-tbm-K-s∏-Sp-Ønbp-f-f kzm-an-Zp-ssc Ip-Sn-sh-f-f ]-≤-Xn-°v Fw.]n cq-]w \¬-Inbn-´p-≠v. 120 e-£w cq-]-bm-Wv Fw.]n. ^-≠n¬ \n-∂pw C-Xn\m-bn h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ ]-´t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU-‚ v ]n F-kv in-h-Zm-kv A-[y£-\m-bn. {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn F K-tW-i≥, Fw kn Ir-jv-W≥-Ip-´n, sI si¬h≥, Fw A-\-¥-Ir-jv-W≥, sI k-Xo-jv kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-12-08  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-12-08

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-12-08  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-12-08