Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Pkd

Adnbn-¸pIÄ

Ìm-^v \-gv-kv A-t]-£ £-Wn-¨p ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ B-tcm-Ky-ÿm-]-\-ß-fn¬ Ãm^v t\-gv-kv- - -X-kv-Xn-I-bn-te°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-t]-£ £-Wn-®p. tbm-Ky-X P-\-d¬ t\-gv-kn-Mv B≥-Uv anUv ssh-^-dn tIm-gv-kv Un-tπma-tbm (Pn.F≥.Fw. tIm-gvkv)A-s√-¶n¬ _n.F-kv.kn. \-gv-kn-Mv _n-cp-Zw, tI-c-f t\-gvkn-Mv Iu¨-kn¬ c-Pn-kv-t{Sj-\pw \n¿-_-‘w. i-º-fw 13900 cq-]. {]m-bw 2013 P-\p-hcn H-∂n-\v 36 I-hn-b-cp-Xv. At]-£-s°m-∏w h-b-kv, hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X, tI-c-f \-gv-knMv Iu¨-kn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p-ff k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS kz-bw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏pIƒ sh-°-Ww. hn-em-kw Pn√m t{]m-{Kmw am-t\-P¿, F≥. B¿.F-®v.Fw, ^-Ãv ^v-tfm¿ Hmƒ-Uv ]o-Un-bm-{Sn-Iv hm¿-Uv, Pn-√m tlm-kv-]n-‰¬ tImw-]u≠v, ]m-e-°m-Sv ˛ 678 001. A-hkm-\ Xø-Xn 13.

_m-¦p-I-fn-se In-«m-¡S§Ä Cu-Sm-¡m³ \-S-]-Sn- kzo-I-cn-¡Ww

Hmƒ C¥ym _m-¶v Fw-tπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°m-´v \-SØn-b tZio-b {]-Xntj-[ Zn-\m-N-cWw

]m-e-°m-Sv: _m-¶p-I-fn-se h¿[n-®p-h-cp-∂ In-´m-I-S-߃ Xncn-®p ]n-Sn-°m≥ A-Sn-b-¥n-c \]m-e° - m-Sv: I-b¿ sXm-gn-em-fn S-]-Sn-Iƒ tI-{μ-k¿-°m-cpw dnt£-a\ - n-[n t_m¿-Uv Aw-Kß - - k¿-®v _m-¶v Hm-^v C-¥y-bpw fp-sS a-°ƒ-°v hn-Zym-`ym-k [-\- _m-¶v am-t\-Pv-sa‚p-I-fpw Gk-lm-bw- . 2011 sa-bv am-kØ - ntIm-]-\-tØm-sS kzo-I-cn-°\v ap-ºv Ip-Sn-in-I Iq-Sm-sX hnW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Hmƒ Cln-Xa - S- ° - p-∂ 60 h-bk - n¬ Xm- ¥ym _m-¶v Fw-tπm-bo-kv Asg-bp-ff - c-£n-Xm-°ƒ-°v At]-£n-°mw. F-kv.F-kv.F¬.kn °v ap-If - n-ep-ff - F-√m tIm-gvk - p-Iƒ-°pw [-\k - l - mbw \¬-Ipw. A-hk - m-\X - nøXn 31. t^m¨ : 0477 2251577.

hn-Zym-`ym-k [-\-k-lm-bw

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

]m-e-°m-Sv: {io-Ir-jv-W-]p-cw k¿-°m¿ F-©n-\o-b-dn-Mv tImtf-Pn¬ -sF.Sn. {_m-©n¬ A[ym-]-I-s\ \n-b-an-°p-∂p. tbmKy-X _n.C/_n.sS-Iv, ^-Ãv ¢mkv C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-fPn _n-cp-Z-Øn-\v ti-j-ap-f-f Fw.C/Fw.sS-Iv/Iw-]yq-´¿ kb≥-kv B≥-Uv F-©n-\o-b-dnMv tbm-Ky-Xm k¿-´n-^n-°-‰p-ambn 10 \v cm-hn-se 11 \v {]n≥-kn∏¬ ap-ºm-sI lm-P-cm-h-Ww.

tkm-kn-tb-j≥ A-Jn-te-¥ym {]-Xn-tj-[-Zn-\w B-N-cn-®p. _m-¶v Po-h-\-°m¿ tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm-h≥-Iq¿ ]m-e-°m-Sv im-Jm-]-cn-k-c-Øv {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. {]-Xn-tj-[ {]-IS- \ - w Hmƒ C¥ym _m-¶v Fw-tπm-bo-kv Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-

]cn-Wbw

]-h-s‚ am-e s]m-´n-®v Hm-Sn c£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Ip-‰n-∏m-Sw kz-tZ-in-\n \n-em-h¿Wo-k-bp-sS ho-´n¬ I-b-dn kz¿W I-Ω-ep-I-fpw kz¿-W tam-Xnc-hpw tam-jv-Sn-®p. s\-≥am-d I-Sºn-Sn-bn¬ cm-a-Ir-jv-W-s‚ ho´n¬ \n-∂v sam-ss_¬ t^m¨ I-h¿-∂p. I-S-ºn-Sn-bn¬ X-s∂ k-Pn-X-bp-sS am-e s]m-´n-s®-¶nepw H-∂-c ]-h-t\m-fw h-cp-∂ s]m-´n-b `m-K-am-Wv {]-Xn-°v e`n-®-Xv. C-Xp-am-bn C-bmƒ Hm-Sn c-£-s∏-´p. tam-jv-Sn-® kz¿-Wm-`-c-W߃ hn-‰p-In-´n-b ]-Ww D-]tbm-Kn-®v B¿-`m-S Po-hn-X-am-Wv

A-[ym-]-I-cp-sSbpw Po-h-\-¡m-cp-sSbpw ]-©m-b-¯p-X-e I¬-h³-j³ Øp-≈ A-[y-£-X h-ln-®p. I¨-ho-\¿ ln-_-Øp-≈, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿ Fw sI hn-P-b≥. Im-h-t»-cn-bn¬ sI.-F-kv.-Sn.F.Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv AwKw k-eow A-ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-a≥-Zm-kv A-[y-£X h-ln-®p. I¨-ho-\¿ kn Irjv-W≥-Ip-´n, tPm-bn‚ v I¨-ho\¿ _m-e-Ir-jv-W≥. ]p-Xp-t°m-Sn-bn¬ C F-kv \p¿-ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn P-b-Ir-jv-W≥ A-[y-£X h-ln-®p. I¨-ho-\¿ Fw

Po-h³c-£m A-h-Im-ibm-{X H-¼-Xn\v ]m-e-°m-Sv: \m-j-W¬ k¿-hokv skm-ssk-‰n Hm-^v C-¥y, Hmbn-kv-I C‚¿-\m-j-W¬ ]m-e°m-Sv-Nm-]v-‰¿ kw-bp-‡-am-bn B-d-ap-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xns°-Xn-sc Po-h≥ A-h-Im-i-bm{X H-º-Xn-\v kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se 9a-Wn-°v tIm-´-

ssa-Xm-\w A-©p hn-f-°n-\v apºn¬ sh-®v F sI _m-e≥ Fw. F¬.F. ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp∂ bm-{X ]-Øn-\v tX-°-Sn-bn¬ k-am-]n-°pw. 11\v Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øv ap-Jy-a-{¥n, K-h¿-W¿ F-∂n-h¿-°v -`o-a-l-c-Pn-bpw \¬-Ipw. th-Wp-tKm-]m¬,kn ap-l-Ω-Zm-en, _o-\ Sn, Ko-X sI ]-s¶-Sp-Øp.

sF Um-Uv-kv, tPm-bn‚ v I¨ho-\¿ F B¿ A-P-b≥. s]-cntßm-´p-Ip¿-in-bn¬ B¿ kmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ANyp-X≥-Ip-´n A-[y-£-X h-ln®p. Nm-en-°p-´n kw-km-cn-®p. I¨-ho-\¿ c-Rv-Pn-Øv, tPmbn‚ v I¨-ho-\¿ Fw hn Ip©p. h-S-°-t©-cn-bn¬ hn {]m-`I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. I¨-ho-\¿ F-kv kp[o-{μ≥, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿ F {io-\n-hm-k≥.

sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\v th≠n X-f∏ - v, sjm¿-Wq¿, F-kv.F≥.{S-Ãv kv-Iq-fn-\p-th-≠n B-\μ - eo-e F-∂o \m-SI - ß - fm-Wv A-ko-kn-s‚ c-N\ - I - f - mbn a¬-kc - Ø - n-s\-Øn-bX - v.

]-Ýn-a-L-« kw-c-£-Wkw-hm-Zw C¶v ]m-e° - m-Sv: Bƒ C-¥ym tem-tb-gvk - v bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn-‰n C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W - h - pw ]m-cn-ÿn-Xn-I cm-{„ob-hpw hn-jb - Ø - n¬ Pn-√m ]-ªn-Iv sse-{_-dn lm-fn¬ Xp-d∂ - kwhm-Zw kw-LS- n-∏n-°pw. Hmƒ C-¥ym tem-tb-gvk - v bq-\n-b≥ A-Jn-te¥ym ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz C sI \m-cm-bW - ≥, tI-cf - im-kv{X km-ln-Xy ]-cn-jØ - v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm F≥ sI i-in[-c≥ ]n-≈ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m`m-c-hmln-If - m-b kn ]n {]-tam-Zv, F≥ cm-tP-jv, ap-cf - n ]-s¶-Sp-Øp.

{]-Xn \bn- ® n- c p∂-Xv. aZy- ] m- \ Øn- \ pw a-‰pw ]Ww sNe-h-gn®p. H-´≥O- { Xw- ˛ F- d - W mIp-fw dq-´n¬ ]-®-°-dn tem-dnbn¬ ¢o-\-dm-bn tPm-en sN-bvXp h-cp-I-bm-bn-cp-∂ a-Wn C-Sbv-°v ho-´n-se-Øp-tºmƒ tamj-Ww \-S-Øp-I-bpw ho-≠pw tem-dn-bn¬ tPm-en-°v I-b-dp-I-

bpw sN-bv-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ P-\ß-fp-sS {i-≤-bn¬-s∏-´n-√. ho-´n¬ h-cp-∂ A-h-k-c-ßfn¬ C-bmƒ kz-¥w hm-l-\w D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\m-bn Ab¬-]-°-sØ ho-Sp-I-fn-se hml-\-ß-fn-se s]-t{Smƒ Du-‰p∂-Xv ]-Xn-hm-°n-bn-cp-∂p. k-ao]-hm-kn-I-fp-sS h-f¿-Øv tIm-gnI-sf-bpw C-bmƒ tam-jv-Sn-°mdp-s≠-∂v t]m-enkv ]-d-™p. tem-dn-bn¬ \n-∂n-d-ßn a-s‰m-cp I-f-hn-\m-bn Xr-∏m-fq-cn¬ FØn-b-t∏m-gm-Wv t]m-enkv h-ebn¬ Ip-Sp-ßn-b-Xv. C-bmƒ-s°-Xn-tc t\-c-sØ Nn-‰q¿, I-k-_ kv-t‰-j-\p-I-

]m-e-°m-Sv: tI-c-f ]uƒ-{Sn ^m¿-ta-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥, tI-c-f tIm-gn I¿-j-I kwbp-‡-k-an-Xn Pn-√m k-tΩ-f-\w 9\v cm-hn-se 11a-Wn-°v Su¨lm-fn¬ \-S-°pw. Ir-jn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. jm-^n ]-d-ºn¬ Fw. F¬.F. A-[y-£-X h-ln-°pw.- Pn-Pn a-‰-Øn¬ hn-j-bm-h-X-cWw \-S-Øpw. s_-∂n-_-l-\m≥ I¿-j-I-sc B-Z-cn-°pw. k-tΩ-f-\-Øn-\v ap-t∂m-Sn-

]m-e-°m-Sv: Xn-cp-hm-e-Øq¿ {io c-≠p-aq¿-Øn-`-K-h-Xn-t£{X-Øn¬ Im¿-Øn-I a-tlm-¬ k-h-Øn-\v C-∂v sIm-Sn-tb-dn. 16\v B-tdm-t´m-sS k-am-]n-°psa-∂v-`m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]-Øv Zn-h-kw \o-≠v \n¬°p-∂ D-¬k-h-Øn¬ ]m-c-º-

C-Xn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`mK-Øn¬ _o-]m-Øp F-¥m∂pw F-∂ \m-S-I-Øn-\v aq∂mw-ÿm-\-hpw F t{K-Upw, l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ B-\-μ eo-e-°v c-≠mwÿm-\hpw In´n. c-≠v\m-S-Ißfpw kw-hn-[m-\w sN-bv-X-Xv A-ko-kv s]-cntßm-Sm-bn-cp-∂p. kz-¥w X-´-I-Øn¬ sh-®v \-S-∂ I-tem-¬-k-hØn¬ \-m-ev \m-S-I-߃ Im-gv-N-sh-bv°m-\m-sb-∂ k-t¥m-j-w Ako-kn-\p-≠v. kw-ÿm-\ kvIqƒ I-tem¬-k-h \m-S-I a-¬k-c-ß-fn-epw A-ko-kn-s‚ \mS-I-߃ {i-≤n-°-s∏-´n-cp-∂p.

]m-e-°m-Sv: 2012¬ k-l-I-c-W h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-® \n-t£-]k-am-l-c-W-Øn¬ Pn-√-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\-Sn-b sIm-∏w k¿-ho-kv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m¶n-\v A-hm¿-Uv \¬-In. Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ k¿°nƒ k-l-I-c-W bq-\n-b≥ sNb¿-am≥ kn A-Nyp-X≥ A-hm¿-

\n-Ip-Xn ]-cn-[n ]-Øv e-£Øn¬ \n-∂pw 50˛ 60 e-£-am°n D-b¿-Øp-I B-h-iy-ß-fpw D-∂-bn-®p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ ]uƒ-{Sn ^m¿-ta-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Pn-Pn-a-‰-Øn¬, Pn-√m sk{I-´-dn \m-cm-b-W-{]-km-Zv, sshkv {]-kn-U‚ v km-_p h¿-Kokv, kzm-K-X-kw-Lw I¨-ho\¿ \m-cm-b-W≥-\m-b¿ ]-s¶-SpØp

IcnbÀ ssKU³kv ¢mkv ]m-e-°m-Sv: Pn-√m Fw-tπm-bnsa‚n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS sIm-gn-™m-ºm-d B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-tf-Pn¬ I-cn-b¿-ssK-U≥-kv ¢m- pw hn-Zym-`ymk am¿-K\ - n¿-tZ-i {]-Z¿-i\ - h - pw kw-L-Sn-∏n-®p. tIm-f-Pv hn-Zym`ym-k h-Ip-∏v \-S∏ - m-°p-∂ "]TnXm-hn-t\m-sSm-∏w' ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bm-Wv kw-L-Sn-∏n-®Xv. Pn-√m Fw-tπm-bn-sa‚ v Hm-^nk¿ ]n. sI. kp-tc-jv_ - m-_p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n≥-kn-∏¬ tUm. ]n Fw k-°o-\ A-≤y- £ - - K-h. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ I-cnb¿X h-ln-®p. kn cm-tP-jv, tUm. ssK-U≥-kv ¢mkpw {]Z¿i-\hpw Pn√m Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ ]n sI kp-tc-jv-_m-_p D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Pn tKm-]I - p-am¿ kw-km-cn-®p. -

fn¬ I-f-hp-tI-kp-I-fp-≠v. IÆq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ X-Shp-in-£-bpw A-\p-`-hn-®n-´p-≠v. {]-Xn-sb B-e-Øq¿ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sNbv-Xp. B-e-Øq¿ kn.sF. k-t¥mjv-Ip-am¿, Su¨ t\m¿-Øv kn.sF. sI Fw _n-Pp, B-eØq¿ F-kv.sF. t_m-_n≥ amXyq, ss{Iw kv-Izm-Uv Aw-K-ßfm-b P-eo¬, tP-°-_v, A-timI≥, sI. A-l-Ω-Zv I-_o¿, P-bIp-am¿, \-ko¿ A-en, kp-\n¬, A-\q-]v F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-Lam-Wv {]-Xn-sb \n-c-¥-c \n-co£-W-Øn-eq-sS ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

F-Iv-ssk-kv h-Ip-¸v I¬t{SmÄ dqw Xpd-¶p ]m-e-°m-Sv: {In-kv-Xp-a-kv, ]pXp- h - ¬ k- c m- t Lm- j - t h- f bn¬ hy-Pa - Z- y D¬-]m-Z\ - h - pw, hn-X-c-W-hpw X-S-bp-∂-Xn-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn, F-Iv-sskkv h-Ip-∏n-s‚ 24 a-Wn-°q¿ Pn√m-Xe - I¨-t{Smƒ dqw {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-®p. \m-j-W¬ ssl-th-bn¬ kv-ss{S-°nMv t^m-gv-kpw, Nn‰q¿ Xm-ep-°n-se A-Xn¿-Øn {]-tZ-iß - ƒ tI-μo-Ic - n-®v t_m-U¿ ]-t{Sm-fnMv bp-\n-‰pw, A´-∏m-Sn-bn¬ {]-tXy-I kv-IzmUpw {]-h¿-Øn-°pw. A-_vI - mcn Ip-‰-Iy-Xy-ß-sf-°p-dn-®p≈- hn-hc - ß - ƒ s]m-Xp-P\ - ß - ƒ-°v Xm-sg ]-db - p-∂ t^m¨ \º-dp-If - n¬ A-dn-bn-°mw. Pn-√m-X-e I¨-t{Smƒ dpw : 0491 2505897 ( F-Iv-ssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-kv, ]m-e°m-Sv )

F-Iv-ssk-kv sU-]yq-´n IΩo-j-W¿, : 9447178061 A-kn. F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W¿v: 9496002869, 0491˛2526277 Xm-eq-°v-X-e I¨-t{Smƒ dq-ap-Iƒ ]m-e-°m-Sv: 0491˛2539260 9400069430 Nn-‰q¿: 04923 ˛222272 9400069610 B-e-Øq¿: 04922 ˛ 222474 9400069612 H-‰-∏m-ew: 0466 2244488 940006916 a-Æm¿-°m-Sv: 04924˛225644 9400069614 P-\-ssa-{Xn F-Iv-ssk-kv kv-Izm-Uv A-´-∏-Sn : 04924˛ 254079 F-Iv-ssk-kv sN-°v t]mÃv hm-f-bm¿: 0491˛ 2862191 9400069631

Uv \¬-In. sIm-∏w k¿-ho-kv k-l-I-cW _m-¶v {]-kn-U‚ v sI hnt\m-Zv-Ip-am¿, sk-{I-´-dn l-cn\m-cm-b-W≥, U-b-d-Œ¿ hn-t\mZv-Ip-am¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂v Ahm¿-Uv G-‰p-hm-ßn. Pn-√m k-lI-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v B¿ Nn-∂-°p-´≥, jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬.F. ]-s¶-Sp-Øp.

\n-t£-] k-am-l-c-W-Øn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b sIm-∏w k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶n-\p-f-f A-hm¿-Uv k¿-°nƒ k-l-I-c-W bq-\n-b≥ sN-b¿-am≥ kn A-Nyp-X-\n¬ \n-∂v _m-¶v {]-kn-U‚ v sI hn-t\m-Zv-Ip-am¿ G-‰p-hm-ßp-∂p

{Kman-I {Km-aoW \m-S-tImÂk-hw C-¶pw \m-sfbpw ]m-e° - m-Sv: \m-SI - k - w-Lw tImßm-Sv C-∂pw \m-tfbpw tIm-ßmSv Pn.bp.]n. kv-Iq-fn¬ {Km-an-I {Km-ao-W-\m-S-tIm-¬k-hw kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂v sk-{I-´-dn ]n F≥ k-Pn-Xv Ip-am¿ A-dn-bn-®p. C-∂v ssh-Io-´v 6.30\v kn-\n-am \n¿-am-Xm-hv {]-Im-iv _m-sc D-ZvLm-S\ - w sN-øpw. c-≠v Zn-hk - ß - fn-em-bn \m-ep \m-SI - ß - ƒ A-hX-cn-∏n-°pw.

A-Xve-äv \m-S-I-th-Zn D-Zv-LmS-\w C¶v ]m-e-°m-Sv: A-Xv-e-‰v Im-bn-Ith-Zn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-∂v cmhn-se ]-Øv a-Wn-°v ]n Fw Pn kv-Iq-fn¬ Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. \n¿h-ln°pw. t^m-Iv tem¿ A-hm¿-Uv t\-Sn-b s]m-dm´v \m-S-I I-em-Im-c≥ \-t√-∏n≈n \m-cm-b-W-s\ B-Z-cn-°pw. A-\yw \n-∂v t]m-hp-∂ \m-

tSm-Sn I-em-]m-c-º-cy-ß-sf-°pdn-®v sI hn-iz≥ kw-km-cn-°pw. \m¬v-∏-tXm-fw h-cp-∂ h-\n-Xmim-kv-{X-÷-sc B-[m-c-am-°n F-Iv-kn-_n-j-\p-≠m-bn-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kwL-S-I-cm-b bm-k¿ sI sP, Aen-bm¿ sI, tdm-_n≥-tPm-bv ]s¶-Sp-Øp.

cy t£-{X-I-Y-I-fm-b I-Y-I-fn, Nm-Iym¿-Iq-Øv, ]mT-Iw, Hm-´≥Xp-≈¬, _m-se, \m-S≥-]m-´v, ho-W-I-t®-cn, hm-bv-]m-´v, \r-Ø\r-Xy-߃, Km-\-ta-f D-≠m-bncn-°pw.Zn-h-k-hpw cm-hn-se {]`m-X-`-£-Ww, D-®-°pw cm-{Xnbpw A-∂-Zm-\-hpw \-S-°pw. {]kn-U‚ v sI Pn Ir-jvW - ≥ - , sk-

{I-´-dn C \m-cm-b-W≥-Ip-´n, JPm-©n sI P-hl - ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

^m-\p-IÄ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

PohnX-ssi-en- tcmK§Ä I¶p-Im-en-I-fn {]Xn-tcm-[-tijn Ipdbv¡p¶p: Ie-IvSÀ

N-f-h-d: I-\-dm _m-¶v N-f-h-d {_m-©ns‚ hn-Zym-`ym-k kmwkv-Im-cn-I {]-h-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn N-f-h-d l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-\v ^m-\p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. hn-X-c-W DZv-Lm-S-\w I-\-dm _m-¶v Un-hnj-W¬ am-t\-P¿ ]-hn-{X≥ \n¿-h-ln-®p. kv-Iqƒ ]n. Sn. F. {]-kn-U-‚ v ]n D-tÆy≥-Ip-´n A≤y-£-X h-ln-®p.

B-\-tµmÂ-k-hw s^-{_p-h-cn H-¶n-\v ]m-e-°m-Sv: B-flo-b B-Nmcy≥ {io c-hn-i-¶¿-Pn s{^-_qh-cn H-∂n-\v ssh-Io-´v A-©n-\v ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \S-°p-∂ B-\-tμm-¬k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v sN-b¿-am≥ F hn cm-a-N-{μ≥ A-dn-bn-®p.

]-cn-Øn-Xnteme {]-tZ-i-§-fnte¡v G-I-Zn-\ ]T-\-bm-{X B-e-Øq¿: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dnt]m¿-´n-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ B-e-Øq¿ a¿-I-kv A-°m-Z-anbn¬ \n-∂v ]-cn-ÿn-Xn {]-[m-\y {]-tZ-i-ß-fm-b A-Xn-c-∏-≈n, hm-g-®m¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°v G-I-Zn-\ ]T-\ bm-{X \-S-Øn. P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn, ]-cnÿn-Xn Zp¿-_e - {]-tZ-iß - ƒ , ]-

bm-bn ]-Øv a-Wn-°v {]-I-S-\-wD-≠m-bn-cn-°pw. hn-e-X-I¿-®bpw hn-e-h¿-[\-hpw \n-b-{¥n°m≥ k¿-°m¿ X-e-Øn¬ kan-Xn-sb cq-]o-I-cn-°p-I, tIm-gn h-f¿-ج Ir-jn-bn-epƒs∏-SpØn I¿-j-I¿-°v B-\q-Iq-ey߃ \¬-Ip-I, h¿-[n-∏n-® tImgn ^m-an-s‚ ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv ]n≥-h-en-°p-I, A-\y kw-ÿm\ sN-°v t]m-kv-‰v \n-Ip-Xn AtX ]-Sn \n-e-\n¿-Øn kw-ÿm\-sØ I¿-j-I-cp-sS hn¬-∏-\

sIm-¸w kÀ-ho-kv tImþHm-]-td-äo-hv _m-¦n-\v A-hmÀ-Uv \ÂIn

Xn-cp-hm-e-¯q-cn ImÀ-¯n-I a-tlmÂk-hw C-¶p-apXÂ

PnÃm kv-IqÄ I-temÂ-k-h \m-S-I-¯n A-c-t§dnbXv A-ko-kn-sâ \m-ev \m-S-I-§Ä ]-´m-ºn: Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h \m-S-I a¬-k-c-Øn¬ H-cm-fp-sSXs∂ \m-ev \m-S-I߃ a¬-k-c-Øn-s\-Øn-b-Xv {i-t≤-b-am-bn. s]-cn-tßm-Sv kz-tZ-in-bpw tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an-bp-sS Cu h¿-j-sØ e-Lp \m-S-I a¬k-c-Øn¬ c-≠mw-ÿm-\w t\-Sp-I-bpw sN-bv-X A-ko-kv s]-cn-tßm-Sm-Wv Pn-√m kvIqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ \mev \m-S-I-ß-fp-am-bn a¬-k-cØn-s\-Øn-b-Xv. bp.]n. hn-`m-K-Øn-\v th≠n D-e-bv-° e-°n-Sn ssl-kvIq-fn-\v th-≠n _o-]m-Øp F¥m-∂pw, Nm-en-t»-cn l-b¿-

]uÄ{Sn ^mÀ-ta-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ PnÃm-k-t½f-\w H-¼-Xn\v

\nch-[n am-e- tajWt¡kp-I-fn-se {]-Xn ]n-Sn-bnÂ

B-e-Øq¿: D-d-ßn In-S-°p-∂ kv-{Xo-I-fp-sS am-e I-hcp-∂ bphm-hn-s\ ss{Iw- kv-Izm-Uv A-dkv-‰v sN-bv-Xp. h-≠n-Øm-h-fw Np-≈n-s∏-cp-°-ta-Sv Hm-´-®n-d aWn F-∂ a-Wn-I-WvT(23)s\bm-Wv B-e-Øq¿ Xr-∏m-fq-cn¬ \n-∂v t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ ta-bv am-kw s\]m-e-°m-Sv: N-{μn-I Zn-\-]-{Xw ≥am-d t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ ]m-e-°m-Sv _yq-tdm-bn-se dnh-\n-Xm kn-hn¬ t]m-enkv Hmt]m¿-´-dpw Xr-Øm-e hn sI I- ^nk¿ j-°o-e-bp-sS am-e CS-hv ]-≈n-h-f-∏n¬ sam-bv-Xo≥bmƒ I-h¿-∂n-cp-∂p. sIm-√Ip-´n-bp-sS a-I-\p-am-b sI hn t¶m-Sv Ip-º-f-t°m-Sn-ep-≈ hobq-k-^v-jm-bpw ssI-∏p-dw ]p´n¬ D-d-ßn In-S-°p-∂-Xn-\n-sS fn-b-º-‰ lp-ssk-s‚ a-Iƒ kp- hm-Xn¬ s]m-fn-®v A-I-Øp-I-Sssl-a-bpw hn-hm-ln-X-cm-bn. ∂ {]-Xn j-°o-e-bp-sS aq-∂-c

B-e-Øq¿: A-[ym-]-I-cp-sS-bpw Po-h-\-°m-cp-sS-bpw ]-©m-bØp-X-e I¨-h≥-j≥ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ kw-L-Sn-∏n-®p. IÆ-{º-bn¬ F-≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw C F-kv \q¿ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI Zn-\n¬-Ip-am¿ A-[y-£X h-ln-®p. `m-ch - m-ln-Iƒ: I¨ho-\¿ sI sI Zn-\n¬-Ip-am¿, hn tPym-Xn tPm-bn-‚ v I¨-ho-\¿. tIm-´m-bn-bn¬ F≥.-Pn.H.-bq\n-b≥ Pn-√m J-Pm-©n B¿ kmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ln-_-

kn-U‚ v sI an-√n-I D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. 2008¬ 39,000 tIm-Sn cq]-bm-bn-cp-∂p s]m-Xp-ta-J-e _m-¶p-I-fp-sS In-´m-I-S-ß-sf¶n¬ 2013 ¬ A-Xv 1,64,000 tIm-Sn cq-]b - m-bn h¿-[n-®p. Hm-tcm _m¶n-te-bpw B-Zy-sØ \m-ev A°u-≠p-Iƒ am-{Xw h-cp-Øn-bn´p-≈ In-´m-IS-߃ 22,600 tIm-Sn

cq-]b - m-Wv. Hm-tcm _m-¶n-te-bpw B-Zy-sØ 30 A-°u-≠p-Iƒ am{Xw h-cp-Øn-bn-´p-≈ In-´m-I-S߃ (F≥.]n.F) sam-Øw F≥-.]n.Fbp-sS 35 i-Xa - m-\w h-cpsa-∂v sI a-√n-I {]-kvX - m-hn-®p. H-cp tIm-Sn cq-]-bn¬ A-[n-Iap-≈ hm-bv-] Ip-Sn-»n-I-°m-cpsS ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-°p-I, a\]q¿-hw hm-bv-]m Ip-Sn-»n-I hcp-Øp-∂-Xv {In-an-\¬ Ip-‰-am°p-I, In-´m-I-S-߃ Cu-Sm-°phm≥ \n-b-a-߃ I¿-i-\-am-°pI, hm-bv-] Xn-cn-®-S-bv-°m-Xn-cn°m≥ tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°v t{]m-¬km-l-\w \¬-I-cp-Xv F-∂o B-h-iy-ß-fm-Wv Bƒ C-¥ym _m-¶v Fvw-tπm-bo-kv A-tkmkn-tb-j≥ C-∂-bn-°p-∂-Xv. P-\-hn-cp-≤ _m-¶v ]-cn-jv°m-c-߃ ]n≥-h-en-°p-I X-p-Sßn-b 30 B-h-iy-߃ D-∂-bn®v 11\v ap-∏-Xn-\m-bn-cw _m-¶v Poh-\-°m¿ ]-s¶-Sp-°p-∂ ]m¿-esa‚ v am¿-®v Hmƒ C-¥ym _m-¶v Fw-tπm-bo-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-L-Sn-∏n-°pw. {]-I-\-SØn-\v F-kv cm-a-Ir-jv-W≥, B¿ N-{μ-ti-J-c≥, F a-Wn-IWvT≥, Fw i-io-[-c≥, ]n hn sh-¶n-So-iz-c≥, sI hn Kn-co-jv, _n cmw-{]-Im-iv, Sn H N-{μ≥-Ip´n t\-Xr-Xzw \¬-In.

7 Un-kw-_¿ 2013 i\n

cn-ÿn-Xn Zp¿-_e - {]-tZ-iw, P-essh-Zyp-Xn-Iƒ, ]-cn-ÿn-Xn {][m-\y {]-tZ-iw F-∂n-h-sb-°pdn-®v ]Tn-®v hn-ie - I - \ - w sN-øp-Ibm-Wv e-£yw. \m¬-∏-tXm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. A[ym-]I - c - m-b A-Uz A-–pƒ \mk¿, A-–pƒ k-emw, hn-\p, ssk-\p-±o≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

tbm-Kw C-¶v ]m-e-°m-Sv: F-kv.Fw. F. do-Py W¬, ta-J-em {]-kn-U‚ v, sk{I-´-dn-am-cp-sS {]-tXy-I- tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11 a-Wn-°v hm-Zn\q-dn¬ \-S-°pw.

]m-e-°m-Sv: Po-hn-X-ssi-eo-tcmK-ß-ƒ ar-K-ß-fn-te-°pw hym]n-®n-cn-°p-∂p-sh-∂pw Iq-SpX¬ ]m-ep-¬-∏m-Zn-∏n-°m-\m-bn A-h-bv-°v \¬-Ip-∂ Im-e-Øo‰-bpw a-‰pw {]-Xn-tcm-[-i-‡n \jv-S-s∏-Sm≥ Im-c-W-am-hp-∂psh-∂pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI. cma-N-{μ≥ ]-d-™p. kw-ÿm-\ ar-K-kw-c-£-h-Ip-∏v Pn-√m ar-Kkw-c-£-W tI-{μ-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® Ip-f-ºp-tcm-K-{]-Xntcm-[ am¿-K-ß-sf A-h-ew-_n®p-≈ ta-J-em-t_m-[-h¬-°-cW-Iym-w]pw ap-Jm-ap-J-hpw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p I-e-Iv-S¿. \-Ωp-sS ssi-eo-am-‰w h-f¿Øp-ar-K-ß-fn-epw \mw A-Sn-t®¬-∏n-°p-Ib - m-Wv. hn-f™ p-\n¬°p-∂ h-be - p-Is - fm-∂pw ]-ck - y߃-°v hn-jb - a - m-hp-∂n-√. ar-Kkw-c-£-W-˛-Im¿-jn-I-ta-J-e-Isf h-fs - c A-h⁄ t- bm-sS t\m°n-°m-Wp-∂ Im-ea - m-Wn-Xv. Zo¿L-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn-¬ ar-Kkw-c-£-W ta-J-e-bn¬ t{]m¬kml-\-hpw ]-cn-K-W-\-bpw \¬-IW - w. I¿-jI - t- cm-Spw Im¿jn-I-ta-J-e-tbm-Sp-ap-≈ A-h⁄-am-dW - w. \-Ωp-sS Im-gv® - ∏ - mSn-ep-≈ ssh-I-eyw \n-an-Øw `-

]m-e-°mSv Pn√m arK-kw-c-£W tI{μ-Øn¬ kwL-Sn-∏n® Ipf-ºp-tcm-K-{]-Xn-tcm[ t_m-[-h¬°-c-W Iymw-]v Pn√m I-e-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p £y-kp-c-£m-\n-b-aw X-s∂ sIm-≠p-ht- c-≠n-h∂ - p. \n-e-hn¬ \-jv-]-cn-lm-c-ambn Ip-f-ºp-tcm-K-_m-[-bm¬ a-cW-s∏-´ I-∂n-\v 20,000cq-]-bpw tcm-K-_m-[n-X-cm-b I-∂p-Im-enIƒ-°v \m-ep-Nm-°v Im-en-Øo-‰bp-am-Wv k¿-°m¿ {]-Jym-]n-®n´p-≈-Xv. C-Xv A-]-cym-]v-X-amsW-∂pw Xo-‰-°pw ]-cn-N-c-WØn-\p-am-bn tcm-K-_m-[n-X¿-°v 10,000cq-]-bpw In-Sm-cn-Iƒ-°v 5000cq-]-bpw A-\p-h-Zn-°-W-sa∂v I¿-j-I¿ I-e-Iv-S-tdm-Sv Bh-iy-s∏-´p. tcm-K-_m-[n-X-cm-b

I-∂p-Im-en-Iƒ-°v \m-ep-Nm-°v Im-en-Øo-‰ \¬-Ip-∂-Xp sIm≠p-am-{Xw \-jv-Sw \n-I-Øm-\mhn-s√-∂pw am-kw 10000cq-]-bpsS \-jv-S-am-Wp-≠m-hp-∂-sX∂pw I¿-j-I¿ ]-cm-Xn-s∏-´p. sk-an-\m-dn-\v ti-jw I¿-jI-cp-sS ap-Jm-ap-J-Øn¬ D-∂-bn°p-∂ B-h-iy-߃ ar-K-kw-c£-W-h-Ip-∏p-tZym-K-ÿ¿ k¿°m-cn-s\ A-dn-bn-°p-sa-∂pw Pn√m-`-c-W-Iq-S-hpw ip-]m¿-i sNøm-sa-∂pw I-e-Iv-S¿ D-d-∏p-\¬In. ar-K-kw-c-£-W-h-Ip-∏v AUo.U-bd - I - vS- ¿ sP tam-l≥ A-

[y-£X - h-ln-®p. Ip-fº - p-tcm-Kssh-d-kv P-\n-X-I-am-‰-Øn-eq-sS Iq-Sp-X¬ {]-Xn-tcm-[i - ‡ - n-t\-Snbn-cn-°p-∂p-sh-∂v I-s≠-Øn-bn´p-≠v. hm-Iv-kn-s\-Sp-Ø-Xn-\p-ti-j-hpw F-¥p-sIm-≠v Ip-f-ºpZo-\w ]-S¿-∂p-]n-Sn-°p-∂p F-∂Xn-s\-°p-dn-®v ar-Kk - w-c£ - W - h - Ip-∏v ]T-\w \-SØ - p-∂p-≠v. Ip-fºp-tcm-K-ap-≈-Xm-bn {i-≤-bn¬s]-´m¬ B {]-tZ-i-Øv {]-Xntcm-[-{]-h¿-Ø-\-߃ Du¿-PnX-am-°m-\pw tcm-Kh - ym-]\ - w X-Sbp-∂X - n-\p-am-bn hn-Pn-e≥-kv kvtIzm-Uv cq-]o-I-cn-®n-´p-s≠-∂pw A-Uo. U-bd - I - vS- ¿ ]-d™ p. Ip-f-ºp-tcm-K-Øn-s‚ k-aIm-en-I-{]-k-‡n-sb-°p-dn-®v aÆp-Øn sh-‰-dn-\-dn tIm-f-Pv ssa-t{Im _-tbm-f-Pn hn-`m-Kw A-kn. {]-^. tUm. kn-tPm tPmk-^pw Ip-f-ºp-tcm-K-Øn-s‚ \n-b-{¥-W-am¿-K-ß-sf-°p-dn-®v kw-ÿm-\ t{]m-P-Iv-Sv tIm--Unt\-‰¿ tUm. sP N-{μ-tam-l-\pw ¢m-sk-Sp-Øp. Pn-√m ar-K-kw-c£-W Hm-^n-k¿ tUm.Sn B¿ Kn-cn-P B-ap-J {]-`m-j-Ww \-SØn. ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿, a-e-∏pdw, tImgn-t°m-Sv Pn-√-I-fn¬ \n∂p-≈ D-tZym-K-ÿ-cpw I¿-j-Icpw ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

7 Un-kw-_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

„tIm-ßmSv: tIm-ßm-Sv

Pn.Fw.bp.]n.kv-Iqƒ {Kman-I {Kmao-W \m-S-tIm¬k-hw ˛ sshIo´v˛ 6.30. „]m-e-°m-Sv: tÃ-Un-bw {Ku≠n¬ tkm-fn-Um-cn-‰n-bpsS ]›n-a L-´ kwc-£-W _-lpP-\-dm-enbpw s]mXp-tbm-Khpw ˛ sshIo´v˛5.30. „]m-e-°mSv: ]m-e-°m-Sv Pn√m ]-ªn-Iv sse-{_-dn-lmƒ Hmƒ C¥ym tem-tb-gv-kv bq-\n-b≥ Pn√m-I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ]›n-a L-´ kw-c-£Whpw ]m-cn-ÿnXn-I cm-{„obhpw kw-hm-Zw ˛sshIo´v˛3.00. „]m-e-°mSv: ]m-e-°mSv ]n.Fw.Pn.kv-Iqƒ A-Xv-e-‰n-Iv \m-S-I-th-Zn-bp-sS D-Zv-Lm-S\hpw s]m-dm-´v \m-S-I {]-Z¿-i\hpw ˛ cm-hn.10..00. „Xn-cp-hm-e-Øq¿: Xn-cp-hm-eHmƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn¬ H-‰-∏m-e-Øv \-S-Øn-b _m-_-cn a-kv-Pn-Zv {]-Xn-tj-[ Øq¿ c-≠p-aq¿-Øn `-K-h-XnIq-´m-bv-a kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v \q-dp-±o≥ au-e-hn ]m-ßv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p t£-{X-Øn-se Im¿Øn-I hnf°v a-tlm-¬kh sIm-Sn-tb-‰w ˛sshIo´v-˛6.00. „]m-e-°mSv: cm-∏mSn Hm-Unt‰m-dn-bw \mZw Hm¿-°-kv-{S-bpsS hn-kv-a-bv. ssh-hn-[y-am¿-∂ kwKo-X im-J-I-fp-sS A-]q¿h kwK-aw--- ˛sshIo´v˛6.00.

Adnbn-¸pIÄ

F³-{S³-kv ]-co-£m ]-cn-io-e-\-¯n-\v [-\-k-lm-bw ]m-e-°m-Sv: ]-cn-h¿-Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-in-X hn-`mK hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ hnZym¿-∞n-Iƒ-°v F-©n-\o-b-dnMv F≥-{S≥-kv ]-co-£-°v ]-cnio-e-\-Øn-\v [-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂p. tbm-Ky-X ]-co-£-°v 80 iX-am-\-tam Iq-Sp-X-tem am¿°v/t{K-Uv I-c-ÿ-am-°n-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°v [-\-k-lm-bw e-`n-°pw. A-t]-£m-t^m-dw A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ e-`n°pw. A-t]-£n-t°-≠ A-hkm-\ Xnø-Xn Un-kw-_¿ 11. t^m¨: 0481 2563786, 0471 2336472, 0495 2367331.

A-{]ân-kv ]-cn-io-e-\-¯n-\v c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

]m-e-°m-Sv: {Im-^v-‰v-kv-am≥ s{S-bn-\n-Mv kv-Io-an-s‚ `m-K-ambn A-Jn-te-¥ym t{S-Uv sS-Ãv hn-P-bn-® sF.Sn.sF. hn-Zym¿Yn-Iƒ A-{]‚n-kv ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xn-\v ]m-e°m-Sv h-en-b-ßm-Sn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ B¿.sF. sk‚dn¬ c-Pn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v s{S-bn-\n-Mv Hm-^nk¿ A-dn-bn®p. t^m¨: 0491 2500761.

ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

]me-°mSv: B-e-Øq¿ ]m¿esa‚ v a-fi-e-Øn¬ Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn am-{Xw {]-mtZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 5.44 tImSn cq-]bm-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. Cu ]-≤Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn ]-´-t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ao-cm≥N≈ ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n \nhm-kn-Iƒ Zo¿-L-Im-e-am-bn A-\p-`-hn-°p-∂ Ip-Sn-sh≈£m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\m-bn {]-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠n¬\n-∂p 5 e-£w cq-]-bm-Wv Fw.]n. A-\p-h-Zn-®-Xv. Cu Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-bpsS \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®v C-t∏mƒ D-Zv-Lm-S-\k-÷-am-bncn-°p-I-bm-Wv. ]-´n-Ihn-`m-K°m¿ Xm-a-kn-°p-∂ tIm-f-\n-Ifn¬ B-h-iy-am-b A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fpw Ip-Sn-sh-≈hpw e-`y-am-°p-∂-Xn-\v ]n sI _n-Pp Fw.]n. cq-]w \¬-In-b ]-≤-Xnbn-epƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv ao-cm≥-

]m-e-°m-Sv: k¿-°m¿ hn-Zym-eb-ß-fn¬ ]n.Sn.F. \-S-Øp-∂ {]o-˛-ss{]-a-dn ¢m-kp-I-fn¬ 2012 BK-kvXv H-∂v h-sc H-cp h¿-jw h-sc-sb-¶n-epw k¿-hokv ]q¿-Øn-bm-°n-b A-[ym-]I-sc Hm-W-td-dn-b-Øn-\v ]-cn-KWn-°pw. _-‘-s∏-´ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ k-ln-Xw Un-kw-_¿ G-gn-\-Iw hn-Zym-`ym-k D-] Ub-d-Iv-S¿ Hm-^n-kn¬ lm-P-cmh-Ww.

B-Sp h-fÀ-¯-en ]-cn-io-e-\w

]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g ar-K-kw-c£-W ]-cn-io-e-\tI-{μ-Øn¬ B-Sp h-f¿-Ø-en¬ Un-kw-_¿ 12 ap-X¬ c-≠v Zn-h-k-sØ ]-cnio-e-\w \¬-Ip-∂p. Xm-¬∏-cyap-f-f-h¿ ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww. t^m¨ : 0491 2815454.

]-´-sem-cp-¡p-¶-Xn-\v A-t]-£n-¡mw

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kvIqƒ I-tem-¬k-h-Øn-\v tÃPpw ]-¥-epw \n¿-an-°p-∂-Xn-\v Iz-t´-j≥ £-Wn-®p. ap≥-]-cnN-b-ap-≈-h¿-°v ap≥-K-W-\. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ hn-Zym`ym-k D-] U-b-d-Iv-S-dp-sS Imcym-e-b-Øn¬ e-`n-°pw. A-hkm-\- Xnø-Xn Un-kw-_¿ 19.

ImÀ B-h-iy-ap-−v

H-‰∏ - m-ew: `-cW - L - S- \ - s - b-bpw atX-Xc - P-\m-[n-]X - y aq-ey-ßs - fbpw t\m-°p-Ip-Øn-bm-°n ^mjn-Ãp-If - m¬ X-I¿-°s - ∏-´ _m_-cn-a-kv-Pn-Zns‚ ]p-\¿-\n¿-amW-Øn-\v a-tX-X-c-Xz-Øn¬ hniz-kn-°p-∂-h-cp-sS H-cp-an-®p-≈ t]m-cm-´w cm-Py-Øv D-b¿-∂p-hc - W-sa-∂v Hmƒ C-¥ym C-amw-kv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ k-an-Xnbw-Kw sI sI A-–p¬-aP - o-Zv- Jmkn-an ]-d™ p. H-‰∏ - m-eØ - ph-®v \-S∂ - "_m_-cn a-kvP - n-Zv h-©\ - b - p-sS 21 h¿j-߃' F-∂ {]-ta-ba - p-b¿-Øn C-amw-kvI - u¨-kn¬ ]m-e° - m-SvPn-√m- I-Ωn-‰n kw-LS- n-∏n-® {]-Xntj-[-Iq-´m-bv-a-bn¬ kw-km-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. _m_-cn a-kvP - n-Zv a-d° - W - s - a-∂v ]-dbp-∂h - t- cm-Sv ]-db - m-\p-≈X - v cm-

Py-Øv ]n-d∂ - v ho-gp-∂ Hm-tcm Ip™n-s\-bpw _m-_c - n-bp-sS N-cn{Xw R-߃ Hm¿-a-s∏-Sp-ØnsIm-t≠-bn-cn-°pw. X-I¿-°-s∏´ \n-b-a-hm-gv-N H-cp Zn-\w cm-PyØv Xn-cn-®ph-cp-sa-∂pw A-∂v _m-_c - n a-kvP - n-Zv ]p-\¿-\n¿-an-®vA-Xns‚ A-IØ - f - ß - f - n¬ _m¶ns‚ sam-gn-Iƒ D-b¿-Øm≥ Camw-kv-Iu¨-kn¬ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p . k-h¿-W {_m-“-Wn-k-Øns‚ Ip-Sn-eX-{¥-ß-fpw I-]-S-atX-Xc - h - m-Xn-If - p-sS hm-KvZ- m-\ h©-\-bpw Xn-cn-®-dn-™v cm-PysØ C-c´- \o-Xn-s°-Xn-tc {]-Xntj-[n-°¬ cm-Py-sØ ]u-c∑ - mcp-sS A-h-Im-i-am-sW-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv ap-kv enw-

F-∂o Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn. h-S-I-c-∏-Xn {Kma-∏-©m-b-Øn-se tIm-gn-∏m-d, a©-°p-∂v, \-t√-∏n-≈n {Km-a-∏©m-b-Øn-se sIm-‰-aw-K-ew-˛-Hep-hpw-]m-d-˛-hm-cn-b-Øp-Im-Sv-˛sN-´n-Ip-fw, sIm-S-hmƒ-∏m-d-˛ta-Sp-°p-S, F-cp-tØ-º-Xn {Kma-∏-©m-b-Øn-se cm-Po-hv tImf-\n, t\-Xm-Pn \-K¿ F-∂o IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fpw \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°n P-\-߃°v Xp-d-∂v sIm-Sp-Øn-´p-≠v. Nn‰q¿ Xm-eq-°v ]-cn-[n-bn¬ h-cp∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ Xm-a-kn-°p∂-h¿-°v Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn h¿-j-°m-e-ß-fn¬ h-sc Ip-Snsh≈ Sm-¶-dp-I-sf B-{i-bnt°-≠ Zp-c-h-ÿ ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\m-bn tIm-f-\n-Iƒ tI{μo-I-cn-®v sN-dp-In-S Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°v cq-]w \¬-Inbm-Wv Fw.]n. Xp-I-b-\p-h-Zn-®n´p-≈-Xv. In-W-dp-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v ]-

cm-º-c-K-X co-Xn-bn¬ cq-]-I¬∏-\ sN-øp-∂ Ip-Sn-sh≈ ]-≤Xn-Iƒ-°v Ip-Sn-sh-≈ £m-aw im-iz-X-am-bn ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\v I-gn-bm-Ø km-l-N-cyw a-dnI-S-°p-∂-Xn-\v B-e-Øq¿ {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ A-[o-\-X-bnep≈ kzm-an-Zp-ssc P-e-kw-`-cWn D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn kzm-anZp-ssc Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v Fw.]n. cq-]w \¬-In-bn-´p-≠v. 120 e-£w cq-]-bm-Wv Fw.]n. ^≠n¬ \n-∂v C-Xn-\m-bn h-I-bncp-Øn-b-Xv. 19 ]-´n-I-Pm-Xn tImf-\n-I-fn-se Ip-Spw-_-߃-°mWv kzm-an-Zp-ssc Ip-Sn-sh≈ ]≤-Xn h-gn Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am°p-∂-Xv. B-e-Øq¿ ]m¿-ensa‚ v afi-e-Øn-epƒ-s∏-Sp-∂ {]-tZi-ß-fn¬ Fw.]n. ^-≠n¬ \n∂v Xp-I-b-\p-h-Zn-® Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS \n¿-am-W {]-h¿Ø-\w I-Sp-Ø th-\¬ B-cw-`n°p-∂-Xn-\v apºv X-s∂ ]q¿-Øn-

bm-°p-∂-Xn-\p-≈ I¿-i-\ \n¿tZ-i-hpw Pn-√m I-e-Iv-S¿, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿, `q-P-e h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ F-∂n-h¿°v Fw.]n. \¬-In-bn-´p-≠v. ao-cm≥-N-≈ ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v th-≠n t{km-X- m-bn D-]-tbmKn-°p-∂-Xv 130 ao-‰¿ Xm-gv-®bnep-≈ Ip-g¬-°n-W-dm-Wv. 5000 en-‰¿ kw-`-c-W ti-jn-bp-≈ hm´¿ Sm-¶pw ]-≤-Xn-°m-bn \n¿-an®n-´p-≠v. ]-≤-Xn-bp-sS \-S-Øn∏n-\m-bn Fw kn sN-¥m-a-c I¨-ho-\-dpw sI k-Xo-jv sNb¿-am-\p-am-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n-sb-bpw Xn-c-s™-Sp-Øn´p-≠v. Un-kw-_¿ 7\v cm-hn-se 11 aWn-°v ao-cm≥-N-≈-bn¬h-®v ]n sI _n-Pp Fw.]n. Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°pw. ]-´-t©-cn {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U-‚ v ]n F-kv in-hZm-kv A-[y-£-\m-hpw.

Aw-t_-Zv-I-dp-sS N-c-a-Zn-\w B-N-cn-¨p Hmƒ C-¥ym F-kv.kn/Fkv.Sn. sd-bn¬-th Fw-tπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Un-hn-j\¬ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Awt_-Zv-I¿ N-c-a Zn-\m-N-c-Ww sdbn¬-th A-Uo-j-\¬ Un-hn-j\¬ am-t\-P¿ tam-l≥ F tat\m≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. F≥ tKm-hn-μ≥ A-[y-£-X hln-®p. sF-Øn-bq¿ kp-tc-{μ≥, F i-in-[-c≥, sI hn {]-Imi≥, sI th-e≥, hn Kp-cp-kzman, sI sI kp-Ip-am-c≥, Sn sI tI-c-f I-W-°≥-k-`-bp-sS Aw-t_-Zv-I¿ A-\p-kv-a-c-W -k-tΩ-f-\w Fw B¿ Ip-©p D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p th-em-bp-[≥ kw-km-cn-®p.

A-\p-a-Xn-bn-Ãm-sX ]-Ån-¡-½n-än Sow sk-e-Ivj³ Hm-^n-kv \nÀ-am-Ww ]-©m-b-¯v C-¶v X-S-ªp Nn-‰q¿: kz-Im-cyhy-‡n-bp-sS ÿ-eØ - v A-\p-aX - n-bn-√m-sX ]≈n-°-Ωn-‰n Hm-^n-kv sI-´n-Sw \n¿-an-°m-\p-≈ \o-°w ]©mbØv XS-™p. \m-´p-Im-cp-sS FXn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂mWv ]-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿ tÃm-∏v satΩm \¬-In-bX - v. h-I-c-∏-Xn ]-©m-b-Øn¬ tIm-gn-∏m-c s]m-c-∏m-d {In-kvXy≥ ]-≈n-°v F-Xn¿-h-i-Øv kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS D-S-a-ÿXn-bp-≈ Ip-fØ - n-t\m-Sv tN¿-∂p≈ ÿ-eØ - v X-an-gv\ - m-Sv ss{I-kvX-h sF-Iy t]-c-ssh kw-LØn-s‚ Hm-^n-kv sI-´n-S\n¿-amW-am-Wv X-S-™-Xv. ]-©m-bØn¬\n-∂p bm-sXm-cp-hn-[ A\p-a-Xn-bpw hm-ßm-sX-bm-Wv sI-´n-S\n¿-am-W-sa-∂v sk-{I-´dn A-dn-bn-®p. I-gn-™ c-≠p Zn-h-

k-am-bn \-S-∂p-h-cp-∂ sI-´nS\n¿-am-Ww ]p-d-tºm-°v ÿ-eam-sW-∂v B-tcm-]n-®v H-cp-kwLw B-fp-Iƒ {]-Xn-tj-[h - p-ambn ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-seØn-bn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v \-S∂ ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv B-hiy-Øn-\v tc-JI - f - n-√m-sX-bpw ]©m-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn-bn-√msX-bp-am-Wv sI-´n-S\n¿-am-Ws - a∂v t_m-[y-s∏-´X - v. Xp-S¿-∂m-Wv ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn {io-[c≥ tÃm-∏v sa-tΩm \¬-In-bX - v. hn-t√-Pv _n.Sn.B¿.{ ]-Im-cw Cu ÿ-ew kz-Im-cyhy-‡n-bpsS Ip-f-hpw ]p-c-bn-S-hp-am-sW∂v hy-‡-am-bn-cp-∂p. b-Ym¿-Y D-S-a-bp-sS A-\p-a-Xn-bn-√m-sXbm-tWm \n¿-am-Wsa∂Xv ]-cntim-[n-°p-sa-∂v sk-{I-´-dn ]-d™p.

]m-e-°m-Sv: Cu -am-kw 14,15 Xoø-Xn-I-fn¬ I-Æq-cn¬ \-S-°p∂ kw-ÿm-\ Pq-\n-b¿ am-tÃgv-kv ]p-cp-j ˛ h-\n-Xm ]-h¿-en^v-‰nw-°v Nm-ºy≥-jn-∏n¬ ]s¶-Sp-°p-∂ ]m-e-°m-Sv Pn-√m Soan-s‚ sX-c-s™-Sp-∏v C-∂v sshIp-t∂-cw A-©v a-Wn-°v sl¬Øv ¢-∫n¬ \-S-°p-∂-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9447052464, 9847431416 \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

A-`n-ap-Jw C-¶v ]me-°mSv: F¬. _n. F-kv ]me-°m-Sv D-]-tI-{μ-Øn¬ tamss_¬ t^m¨ dn-∏-b-dnw-Kv hn`m-K-Øn¬ K-k-‰v e-Iv-N¿ A-`nap-Jw C-∂v (Un-kw-_¿ G-gn-\v) cm-hn-se 11 \v \-S-Øpw. tbm-KyX Un-{Kn/Un-tπm-a/ sF. ‰n. sF, sam-ss_¬ k¿-ho-kn-Mnep-≈ k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-kv. t^m¨ 0491˛ 2527425

ta-J-e-bm-b Cu {]-tZ-i-ßfn¬ Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v F-¥-Snÿm-\-Øn-em-Wv J-\-\-Øn-\mbn A-\p-a-Xn \¬-In-b-sX-∂v ]cn-tim-[n-°pw. Izm-dn-I-fp-sS {]h¿-Ø-\-hpw a-‰pw hn-Z-Kv-[ ]T\-hpw A-t\z-j-W-hpw th-≠n I-e-Œ¿ X-l-ko¬-Zm¿ Np-a-X-ebp-≈-h¿-°v \¬-In. C-Xn-s\°p-dn-®v hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v Xøm-dm-°m-\pw \n¿-tZ-iw \¬In. ap-X-e-a-S-bn¬ hn-h-cm-h-Imi \n-b-a-{]-Im-cw e-`n-® a-dp-]-Snbn¬ aq-∂v Izm-dn-I-fpw aq-∂v {Ij¿ bq-\n-‰p-am-Wv {]-h¿-Øn-°p∂-Xv. F-∂m-¬, A-\-[n-Ir-X-ambn 25Hm-fw Izm-dn-Iƒ {]-h¿-Øn°p-∂-Xm-bn ]-d-bp-∂p. ]-©mb-Øv Hm-^nkn¬ s]m-Xp-P-\ß-fn-¬\n-∂p e-`n-® ]-cm-Xn-sbXp-S¿-∂v `-c-W-k-an-Xn-bpw sk{I-´-dn-bpw hn-fn-®p-Iq-´n-b tbm-

Iƒ-°v A-tX ÿm-\Ø - v ]p-\¿\n¿-an-®p \¬-Ip-sa-∂ `-cW - I - q-SN-Xn-bp-sS 21 h¿-j-ß-fn-eq-sSbm-Wv \mw I-S∂ - v t]m-hp-∂s - X∂v F≥.kn.F-®v.B¿.H. ]m-e°m-Sv- Pn-√m {]-kn-U‚ - pw {]-ap-J a-\p-jym-h-Im-i-{]-h¿-Ø-I-\pam-b hn-ft- bm-Sn in-h≥-Ip-´n ]-d™p. 1992 Un-kw-_¿ 6 H-Øp-If - nbp-sS Zn-hk - a - m-bn-cp-s∂-∂pw A∂-sØ tIm-¨-{K-kv k¿-°m¿ ap-kvenw-Is - f h-©n-°p-Ib - m-Wv sN-bvX - s - X-∂pw _m-_c - n a-kvP - nZv X-I¿-°s - ∏-´v 21 h¿-ja - m-bn-´pw Cu h-©-\ Xp-S-cp-I-bm-sW∂pw F-kv.Un.]n. sF. Pn-√m {]kn-U-‚ v C F-kv Jm-Pm-lpkbv≥ ]-d™ p ._m-_c - n a-kP v- nZv ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂v ]-dbm≥-t]m-epw C-∂v H-cp cm-{„o-b-

]m¿-´n-sb t]m-epw Im-Wp-∂ns√-∂v J-Pm- lp-kbv≥ ]-d™ p. C-¥ybpsS cm-{„o-b a-fie - Øn¬ kzm-[o-\a - p-≈ {]-ÿm-\am-bn `m-hn-bn¬ C-amw-kv Iu¨kn¬ amdp-sa∂pw _m-_c - n a-kvPn-Zv ]p-\¿-\n¿-an-®v- Cu ]-≈nbn¬ kp-Pq-Zv sN-øm≥ C-amw-kv Iu¨-kn¬ t\-Xr-Xzw \¬-Ipsa-∂v t{]m-{Kmw I¨-ho\¿ eØo-^v Zm-cn-an ]-d™ p. Hmƒ C¥ym C-amw-kv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ - v \q-dp±o≥ au-e-hn ]m-ßv {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bv-a D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U-‚ v ho-cm≥-Ip-´n au-eh - n ,Pn-√m sP-\d - ¬ sk-{I-´dn ap-l-Ω-Zm-en au-e-hn,t]m-∏pe¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn-√m {]kn-U-≠v _-jo¿-au-e-hn kwkm-cn-®p .

Npcp¡¯nÂ

]-«n-I-Pm-Xn-¡m-cp-sS hn-I-k-\ ^-−v h-I-am-än sNe-h-gn-¡p-¶p

sIm-√-t¶m-Sv: {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn-se ]-´n-I-Pm-Xn Ip-Spw-_ß-sf ap-Jy-[m-c-bn¬ F-Øn-°p-∂-Xn-\m-bn A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyhn-I-k-\-Øn-\m-bn k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® ^-≠pIƒ {Km-a-∏©m-b-Øp-Iƒ h-I-am-‰n sNe-h-gn-°p-∂p. `-h\ \n-¿-am-W-Øn-\pw ta¬-°q-c \-∂m-°m-\m-bp-≈ Xp-I ]©m-b-Øn¬ D-s≠-¶n-epw A-t]-£ \¬-In-b-h¿-°v ]-eIm-c-Ww ]-d-™v H-gn-hm-°n-bm-Wv ^-≠v h-I-am-‰p-∂-Xv. sIm-√-t¶m-Sv , ]-√-»-\, ap-X-e-a-S ]-©m-b-Øp-I-fn-epw ]pXp-\-K-cw h-S-h-∂q¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-epw ]-´n-I-Pm-Xn-Im¿ B-\p-Iq-ey-Øn-\v A-t]-£n-®m-epw k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® ]-e ]-≤-Xn-I-fpw C-Ø-cw P-\-hn-`m-K-߃-°v e-`n-°p-∂n-√. ]-´n-I-Pm-Xn-Im¿-°m-bp-≈ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn \-S-∏m-°nbm¬ a-‰p-≈-h¿ ssI-ø-S-°p-°p-I-bpw C-h¿-°v Ip-Sn-sh≈w e-`n-°m-Ø ÿn-Xn-bp-am-Wv. ]-©m-b-Øn-s‚ hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b F-kv.kn. ^-≠v F-{X Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v e-`n-s®-∂p-≈ tam-Wn-‰-dnMv kw-hn-[m-\w \-S-∏m-°-W-sa-∂v ]-´n-I-Pm-Xn°m¿-°p-≈ ^-≠v hn-\n-tbm-Kn-°m-sX ]-©m-b-Øp-Iƒ Xp-I em-]v-km-°n I-f-bp-∂ kw-hn-[m-\-am-Wv an-° ]-©mb-Øp-I-fpw sN-øp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc hn-Pn-e≥-kv A-t\zj-Ww \-S-Øp-I-bpw th-W-sa-∂m-Wv ]-´n-I-Pm-Xn kw-L-S\-Iƒ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. ho-Svhbv-°m-\p-≈ Xp-I B-fn-s√-∂p ]-d-™v a-‰phn-`m-K°m¿-°v ssI-am-dp-I-bp-am-Wv. ]-√-t»-\-bn-epw sIm-√-t¶mSv, h-S-h-∂q¿ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ ho-Sphbv-°p-∂-Xn-\pw ÿ-ew hm-ßp-∂-Xn-\pw ta¬-°q-c \-∂m-°m-\p-≈ A-t]£ \¬-In-bn-´pw Im-Øn-cn-°p-tºm-gm-Wv Cu hn-`m-K-Øn-\v sNe-h-gn-t°-≠ Xp-I h-I-am-‰n Nn-e-h-gn-°p-∂-Xv.

C-d-¨n-t¡m-gnh-−n ]n-Sn-Iq-Sn

Nn-‰q¿: \n-Ip-Xn sh-´n-®v I-S-Øm≥ {i-an-® C-d-®nt°m-gn-h≠n ]n-Sn-Iq-Sn. X-an-gv-\m-´n¬\n-∂p \n-Ip-Xn sh-´n-®v tI-c-fØn-te-°v Du-Sp-h-gn-bn-eq-sS ]n-Iv A-]v hm-\n¬ I-S-Øm≥ {i-an-® H-cp tem-Uv C-d-®n-tIm-gn-bm-Wv Nn-‰q¿ kn.sF. F Fw kn-±n-Jn-s‚ t\-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw ]n-Sn-IqSn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw s\-√n-t\-Sn¬ sh-®v hm-l-\ ]-cntim-[-\-bv-°n-sS-bm-Wv tIm-gn h-≠n ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]n-∂o-Sv hm-l-\-sØ hn¬-∏-\ \n-Ip-Xn h-Ip-∏n-\v ssI-am-dn 65,000 cq-] ]n-g-b-S-®v hm-l-\w hn-´-b-®p.

aZvdk sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\-w C-¶v

X-Æo¿-t°m-Sv: sIm-≈-\p¿-h-en-bp-≈m-ln A-h-dm-≥-Ip-´n∏m-∏ Pm-dw t\¿-®-bpw ]p-Xp-°n ]-Wn-X a-Zv-d-k sI-´n-S-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw C-∂v ssh-Io´v G-gv a-Wn-°v \-S-°pw. a-Zvd-k D-Zv-Lm-S-\w k-a-kv-X {]-kn-U‚ v kn tIm-b-°p-´n ap-kven-bm¿ B-\-°-c \n¿-h-ln-°pw. F-kv F-kv i-ao¿ Zm-cn-an sIm-√w ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. k-øn-Zv ssl-t{Zm-kv apØp tIm-b-X-߃, F-f-¶q¿ Zp-B k-tΩ-f-\-Øn-\v t\-XrXzw \¬-Ipw.

{Inkvakv hn]Wn: Du-Sp-h-gn-bn-eq-sS Im-en-I-sf I-S-¯Â \m-«p-ImÀ X-S-ªp hml-\¯n Imen-IÄ N¯\ne-bn sIm-√-t¶m-Sv: Ip-f-ºptcm-Kw _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v s]m≈m-®n I-∂p-Im-en N-¥ A-S-®tXm-sS tI-c-f-Øn-te-°p-≈ I∂p-Im-en- I-S-Øv Ip-d-™p. {Inkvakv hn]Wn e£yam°n Imen-Isf A\y-kwÿm-\-ß-fn¬\n∂v Cd-°paXn sNøp-I-bmWv ]Xn-hv. CØ-h-W Ip-f-ºptcm-Kw hym-]I-am-b-tXm-sS amw-k-Øn-\m-bn sIm-≠p-h-cp-∂ Im-en-Iƒ Ip-d™-Xpw h-n-]-Wn-bn¬ C-d-®n hn-e Iq-Sm≥ Im-c-W-am-bnØo¿-∂p. tKm-h-n-μm-]p-cw sN-°v t]m-

kv-‰n¬ ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏ns‚ I-∂p-Im-en ]-cn-tim-[-\m tI-{μw D-s≠-¶n-epw Im-cy-am-b ]-cn-tim-[-\ \-S-Øm-sX-bm-Wv Im-en-I-sf I-S-Øn-hn-Sp-∂-Xv. CXn-s\-Xntc hm¿-Ø h-∂tXm-sS ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am°n. C-Xp a-\- n-em-°n-b I-®h-S-°m¿ Du-Sp-h-gn-sb-bm-Wv B-{i-bn-°p-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn I¿Wm-S-I-bn¬\n-∂p sIm-≠p-h∂ t]m-Øp-Iƒ A-Xn¿-Øn {]tZ-i-ß-fn¬ \m-´p-Im-¿ X-S™p. tem-dn-bnse Im-en-Ifn¬ c-s≠-Æw N-Øn-cp-∂p. a-

ap-X-e-a-S Izm-dnþ{I-jÀ bq-\n-äp-I-fn I-e-ÎÀ ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n

sIm-√-t¶m-Sv: ap-X-e-a-S ]-©m]m-e-°m-Sv: Zm-cn-{Zy e-Lq-I-cW hn-`m-Kw Pn-√m Hm-^nkn¬ b-Øn¬ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX {]]n.Fw.Pn.F-kv.ssh. kv-Io-an- h¿-Øn-°p-∂ Izm-dn ˛ {I-j¿ s‚ t{]m-{Kmw \-S-Øn-∏v bq-Wn- bq-\n-‰p-I-sf Ip-dn-®p≈ ]-{X‰n-\v hm-S-I hy-h-ÿ-bn¬ Im¿ hm¿-Ø-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn B-h-iy-ap-≠v. Iq-Sp-X¬ hn-h- ¬ ta-®n-d, Np-≈n-bm¿-Umw, aqc-߃-°v kn-hn¬ tÃ-j-\n-ep- ®w-Ip-≠v ta-J-e-I-fn¬ Pn-√m Ie-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ F.Un. f-f Zm-cn-{Zye-Lq-I-c-W hn-`mKw Pn-√m Hm-^nkp-am-bn _-‘- Fw, sI K-tW-i≥, Nn-‰q¿ Xmeq-°v X-l-ko¬-Zm¿ Np-a-X-es∏-S-Ww. bp-≈ tam-l≥-Zm-kv, ap-X-e-a-S H-∂v hn-t√-Pv Hm-^nk¿ hn ]-gX-Æo¿-t°m-Sv: I-∏q¿ {Km-a-∏Wn-a-e, ap-X-e-a-S c-≠v kv-s]©m-b-Øn-se s]≥-j≥ A¿jy¬ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ Ipl-X-bp-≈ ap-gp-h≥-t]¿-°pw ™n-°-Æ≥ F-∂n-h-cp-sS t\s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-cn-tim-[-\ \A-t]-£-Iƒ {Km-a-∏-©m-bS-Øn-b-Xv. C-∂-se ssh-Ip-t∂Øv Hm-^n-kv hm¿-Uv sa-w_¿cw A-©v a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kam¿, hm¿-Uv tbm-Kw Ip-Spw-_- μ¿-i-\w \-S-Øn-b-Xv. {io Hm-^nkv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ cm-{Xn B-b-tXm-sS sN-Ωmkzo-I-cn-°pw. W \-S-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ A¿-l-X-bp-≈h¿ A-t]{I-j¿ bq-\n-‰v ]-cn-tim-[n-°m£ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v sk-{I- \m-bn-√. ]-cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e ´-dn A-dn-bn-®p.

A-t]-£ £-Wn-¨p

N-≈ ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-bnte-°v {]-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂p Fw.]n. Xp-I-b-\ph-Zn-®-Xv. ]-´n-Ihn-`m-K-°m¿ Xm-a-kn-°p-∂ tIm-f-\n-I-fn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fpw ip≤-P-ee-`y-X-bpw ssh-Zyp-Xn ku-I-cy-ß-fpw D-d-∏ph-cp-Øp∂ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn {]-mtZ-inI hn-I-k-\ ^-≠n¬\n-∂v CXp-h-sc 5.04 tIm-Sn Fw.]n. A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. Nn-‰q¿ A-kw-ªn a-fi-eØn-se Ip-Sn-sh-≈-£m-aw ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\v hnhn[ ]-≤-XnIƒ-°m-bn 1.12 tIm-Sn cq-]-bmWv Fw.]n. A-\p-h-Zn-®-Xv. Nn‰q¿ A-kw-ªn a-fi-e-Øn¬ Fw.]n-bp-sS {]-mtZ-in-I hn-Ik-\ ^-≠n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn XpI-b-\p-h-Zn-® ]-´-t©-cn {Km-a∏©m-b-Øn-se ta-´p-°p-S, s]-cpam-´n {Km-a∏©m-b-Øn-se AØn-a-Wn, \-t√-∏n-≈n {Kma∏©m-b-Øn-se cm-b¿-Ip-fw,

3

_m-_-cn- ]p-\À-\nÀ-am-W-¯n-\v H-¶n-¨p-Å t]m-cm-«w D-bc-Ww: C-amw-kv Iu¬-knÂ

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-IÄ-¡p am-{X-am-bn Fw.]n. ^-−nÂ\n-¶v 5.44 tImSn

]m-e-°m-Sv: Aw-t_-Zv-I-dp-sS 57 mw N-c-a-Zn-\w hn-hn-[ kw-L-S-\I-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ ]m-e]m-e-°m-Sv: Pn-√m Fw-tπm-bv°m-´v k-ap-Nn-X-am-bn B-N-cn-®p. sa≥-dv F-Iv-kv-tN-©n¬ 2014˛2016 h¿-j \n-b-a-\-Øn-\p-≈ tI-c-f I-W-°≥ a-lm-k-`-bpko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãv {]-kn-≤o- sS A-\p-kv-a-c-W-k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw BI-cn-®p. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v c-Pn-kv- ¿ Ip-©p D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. t{S-j≥ Im¿-Upw A ¬ k¿- ]n B-dp-°p-´n A-[y-£-X h-ln®p. Ir-jv-W≥-]p-d-Øv, kn kp´n-^n-°-‰pw k-ln-Xw {]-h¿Øn Zn-\-ß-fn¬ en-Ãv ]-cn-tim- {_-“-Wy≥, sI i-¶-c≥, kn IÆ≥-Ip-´n, ]n ]-g-\n-a-e, sI cm[n-°mw. ]-cm-Xn-Iƒ Un-kwa-N-{μ≥, F kn Ir-jv-W≥ kw_¿ 24\-Iw Pn-√m Fw-tπm-bvkm-cn-®p. sa≥-dv Hm-^nk¿-°v k-a¿-∏n°-Ww.

Hm-W-td-dn-b-¯n-\v ]-cn-K-Wn-¡pw

kozhikode/PKD

K-Øn¬ 50 Hm-fw t]¿ ]-s¶-SpØp. A-\p-a-Xnbn-√m-sX {]-h¿Øn-°p-∂ Izm-dn-Iƒ A-S-®p-]q´-W-sa-∂pw ]p-Xn-b {I-j¿ bq\n-‰p-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-I-cpsX-∂pw B-h-iyap-b¿-∂p. ]cm-Xn tIƒ-°p-I-bpw `-c-W-kan-Xn-bp-am-bn N¿-® sN-bv-X-tijw a-dp-]-Sn A-dn-bn-°p-sa-∂v ]©m-b-Øv ]-d-™p.

tZ-iob A-hmÀ-Uv: A-t]-£ £-Wn-¨p ]m-e-°m-Sv: I-c-Iu-i-e/ssIØ-dn k-l-I-c-W kw-L-߃, ssI-Ø-dn s\-bv-Øp-Im¿ F∂n-h-cn¬ \n-∂p tZ-io-b Ahm¿-Un-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-h-km-\ Xnø-Xn Un-kw-_¿ 15. Ip-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Pn√m Xm-eq-°v hy-h-km-b tI-{μß-fp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ 0491˛2505408 Im-c-∏-d-ºv tdm-Un-s‚ ]p-\¿-\n¿-am-Ww Bcw-`n-®-t∏mƒ

‰p-≈-h-bm-h-s´ A-h-i-\n-e-bnepw sN-Ω-Æmw-]-Xn I-c-Sn-Ip∂n-\-Sp-Øp-≈ kz-Im-cy amwkykw-kv-°-c-Wim-e-bn¬ FØn-® I-∂p-Im-en-Iƒ \-S-∂pt]m-hp-∂-Xn-\n-sS c-s≠-Æw tdm-Un¬ N-Øp-ho-Wp. kz-Im-cyhy-‡n-bp-sS tXm´-Øn¬ \-S-Øp-∂ amw-kkwkv-I-c-W im-e-bn¬ C-h-sb FØn-®v am-kw-ß-fm-°n tI-c-fØn-se hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ FØn-°p-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]d-™p. ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏ns\ A-dn-bn-®m¬ ]-cn-tim-[n°mt\m \-S-]-Sn F-Sp-°p-∂-Xn-

t\m X-øm-dm-hp-∂n-√. sN-°v t]m-kv-‰n-\-Sp-Øp-≈ tI-{μØn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øm≥ am-{X-ta \n¿-hm-l-ap-≈q F∂m-Wv D-tZym-K-ÿ-cp-sS a-dp-]Sn. tcm-Kw _m-[n-® Im-en-Iƒ N-Øm¬ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-SØm-sX amw-k-Øn-\m-bn D-]tbm-Kn-°p-∂-Xpw A-\-[n-Ir-Xam-bn Im-en-I-sf I-S-Øn-sIm≠p-h-∂v tcm-Km-h-ÿ-bn¬ amw-kw X-øm-dm-°p-∂-Xn-s\-Xntc Pn-√m I-e-Œ¿ \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.

Im-c-¸-d-¼v tdm-Uv ]p-\À\nÀ-am-Ww B-cw-`n-¨p sIm-√-t¶m-Sv: h-S-h-∂q¿ ]-©mb-Øn-se Im-c-∏-d-ºv tdm-Uns‚ ]p-\¿-\n¿-am-Ww B-cw-`n®p. 35 h¿-ja-- m-bn a-Æp tdm-Uneq-sS k-©-cn-°m≥ hn-[n-°s∏-´ \m-´p-Im¿-°v ]p-\¿-\n¿-amWw \-S-Øn-b k-t¥m-j-Ønem-Wv. Im-c-∏-d-ºv˛k-{Xw tdmUn-s‚ 700 ao-‰¿ 35 h¿-j-tØmf-am-bn X-I¿-∂p In-S-°p-I-bmWv. \m-´p-Im¿ C-S-s]-´v ]-©m-bØv Aw-K-ß-fp-sS-bpw a-‰p P-\{]-Xn-\n-[n-I-sf-bpw Cu {]-tZi-tØ-°v I-S-Øp-∂n-√ F-∂ H‰-s°-´m-b Xo-cp-am-\-Øn-s\m-Sphn-em-Wv ]-©m-b-Øv ^-≠v hn\n-tbm-Kn-®v 700 ao-‰¿ tdm-Uv SmdnMv sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn°p-I-bm-Wv. C-tXm-sS Im-c-∏-dºv ˛k-{Xw tdm-Un-se ]p-\¿ \n¿-am-W-Øn-s‚ B-Zy-L-´w tdm-Un-s‚ ]-Wn-Iƒ B-cw-`n®p I-gn-™p. Sm-dnMv ]q¿-Ønbm-°p-∂-tXm-sS k-©m-c tbmKy-am-bn Xo-cp-∂-Xm-Wv.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-12-07  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-12-07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you