Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/PKD

30 \-hw-_¿ 2013 i\n

tIm-¨v ^m-Î-dn: sd-bnÂ-th hn-I-k-\w A-«n-a-dn-¡m³ B-kq-{Xn-X {i-aw

]-cn-io-e-\- ¢m-kv D-Zv-Lm-S-\w ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv, a-e-∏pdw Pn-√-I-fn-se tIm-S-Xn hy-hlm-c a-[y-ÿ¿-°m-bn ]-cn-ioe-\-¢m-kv C-∂v cm-hn-se 10\v tlm-´¬ t^m¿-´v ]m-e-kn¬ \S-°pw. ssl-t°m-S-Xn P-Uv-Ppw kw-ÿm-\ a-[y-ÿ A-\p-c-RvP-\ tI-{μw t_m¿-Uv {]-knU‚p-am-b P-Ãn-kv F-kv kn-cn P-K≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

i-Xm-_v-Zn B-tLm-jw Nn-‰q¿: \-μn-tbm-Sv K-h. ssl-kv°qƒ i-Xm-_vZ- n-bm-tLm-jØ - ns‚ `m-Ka - m-bn Nn-‰q¿ k-_v Pn-√bn-se {]o ss{]-ad - n ap-X¬ ]Ømw X-cw h-sc A-©v Im-‰K - d - nI-fn-em-bn \-S∂ - \n-d° - q-´v ˛ Nn{X-cN - \ - m a¬-kc - Ø - n-se hn-Pbn-Is - f {]-Jym-]n-®p. Im-‰K - d - n H-∂v ˛ {]o ss{]-ad - n hn`m-Kw ˛ (1) F ^n-Z \n-bp-j, Nn∑-b hn-Zym-eb - w, X-Øa - w-Ke - w; 2) Pn Ku-Xw, Pn.-bp.-]n.-Fk - v. XØ-aw-Ke - w 3) _n A-iz-Xn, Pn.F-®v.F - k - v. \-μn-tbm-Sv. Im-‰K - d - n c-≠v ˛ H-∂v, c-≠v ¢mkp-Iƒ ˛ (1) Pn Ko-Xp, F.-Fw.F.-F¬.-]n.-Fk - v. Ip-‰n-∏f - f - w; 2) A-\p-{io, Pn.-F® - v.F - k - v. \-μntbm-Sv ; 3) Fw ar-Zp-e, Pn.-F® - v.F-kv. \-μn-tbm-Sv.Im-‰K - d - n aq-∂v ˛ aq-∂v, \m-ev ¢mkp-Iƒ ˛ 1) F A-Jn¬, Pn.F¬.-]n.-Fk - v. I-©n-t°m-Sv, 2) sI F-kv l-tcm-l¿, Pn.-bp.-]n.F-kv. X-Øa - w-Ke - w 3) {]n≥-kn, Pn.-hn.-F¬.-]n.-Fk - v, Nn-‰q¿. Im-‰K - d - n \m-ev ˛ A-©v, B-dv, Ggv ¢m-kp-Iƒ ˛ s]≥-kn¬ t{Um-bn-Mv ˛ 1) F-kv B¿-jy, Pn.-hn.-Pn.-F® - v.F - k - v.F - k - v, Nn‰q¿ ; 2) F am-[h - v, Pn.-bp.-]n.-Fkv. ao-\m-£n-]p-cw ; 3) hn hn-izPn-Øv, sI.-hn.-Fw.-bp.-]n.-Fk - v. s]m¬-∏p-ff - n.P-e® - m-bw ˛ 1) C _n B≥-tPmk-^v, hn-Pb - a - m-Xm, Nn-‰q¿ ; 2) F A-\n¬, Pn.-hn.-Pn.-F® - v.F - kv.F - k - v, I-©n-t°m-Sv ; 3) F-kv P-kv\ - sj-dn≥, Pn.-F® - v.F - k - v, \-μn-tbm-Sv. Im-‰K - d - n A-©v ˛ F-´v, H-ºX - v, 10 ¢m-kp-Iƒ ˛ s]≥-kn¬ t{Umbn-Mv ˛ 1) F B-\μ - v, Pn.-F® - v.F - kv, ]-´t- ©-cn ; 2) F-kv A-izXn, F-kv.F - ≥.-]n.-Fk - v. F-e∏ - pf-fn ; 3) sI jn-\p, sk‚ v t]mƒ-kv ssl-kv° - qƒ, sIm-gn™m-ºm-d. P-e— - m-bw ˛ 1) F-kv A-izn≥, Pn.-F® - v.F - k - v. ]-´t- ©-cn ; 2) ]n jn≥-jn, Pn.-F® - v.F - k - v, \-μntbm-Sv . 3) Un tKm-]n-I, Pn.-F® - v.F-kv \-μn-tbm-Sv.

Adnbn-¸pIÄ

c-Pn-kv-t{S-j³ A-Zm-e¯v: 7.-13 e-£w k-am-l-cn-¨p

kn.]n.Fw. πo-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ A-[y-£-X h-ln-®v kwÿm-\ sk-{I´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ kw-km-cn-°p∂p

H-ä-¸m-ew \-K-c-k-`: kn.-]n.-F-½n-se ]n kp-ss_-Z sN-bÀ-t]-gv-k-¬ H-‰-∏m-ew: H-‰-∏m-ew \-K-c-k-`bn-se sN-b¿-t]-gv-k-Wm-bn kn.-]n.-F-Ωn-se ]n kp-ss_-Z Xnc-s™-Sp-°-s∏-´p. dm-Wn tPmkm-bn-cp-∂p F-Xn¿ ÿm-\m¿Yn. ]n kp-ss_-Zbv-°v 16 thm´pw dm-Wn tPm-kn-\v 12 thm-´p-amWv e-`n-®-Xv. H-cp thm-´v A-km[p-hm-bn. A-tbm-Ky-cm-°-s∏-´ aq-∂v Iu-¨-kn-e¿-am-cm-bn-cp-∂p. Ah¿-°v thm-´-h-Im-iw D-≠m-bn-

cp-∂n-√. F-kv si¬-h≥, ]n ]mdp-°p-´n, sI _m-_p F-∂n-h-cmWv A-tbm-Ky-cm-°-s∏-´-h¿. _n.-sP.-]n.-bn-se \m-ev I-u¨kn-e¿-am-cpw lm-P-cm-bn-√. kn.-]n.-F-Ωn-se ]n kp-ss_-Z-bp-sS t]-cv sN-b¿-t]-gv-k¨ ÿm-\-tØ-°v \n¿-tZ-in-®Xv kn.-]n.-F-Ωn-se kp-Pm-X inh-\m-bn-cp-∂p. kn.-]n.-F-Ωn-se e-X-bm-Wv ]n-¥m-ßn-b-Xv. dm-Wn tPm-kn-

s‚ t]-cv sN-b¿-t]-gv-k¨ ÿm--\-tØ-°v \n¿-tZin-®-Xv apkvv-enw-en-Kn-se ]n Fw P-eo-embn-cp-∂p. tIm¨-{K- n-se ]n h\-P ]n-¥p-W-°p-I-bpw sN-bvXp. sN-b¿-t]-gv-k-Wm-bn sX-cs™-Sp-°-s∏-´ ]n kp-ss_-Zbv-°v C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏n-se F-≥Pn-\o-b-dpw h-c-Wm-[n-Im-cnbp-am-b tc-Wp-Im-tZ-hn k-Xy{]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v ssh-kv sN-b¿-am-\m-

"hÀ-Ko-bI-em-] hn-cp-² _n-Ãv \-S-¸m-¡-Ww' ]m-e° - m-Sv: h¿-Ko-b I-em-] hncp-≤ _n-√v tI-{μ-k¿-°m¿ \-S∏n-em-°W - s - a-∂v Pn-√m tIm¨{K-kv I-Ωn-‰n ssa-t\m-dn-‰n Un∏m¿-´v-sa‚ v Pn-√m I-Ωn-‰n-tbmKw B-hi - y-s∏-´p. tkm-Wn-bm-Km-‘n A-[y£--bm-b tZ-io-b D-]-tZ-i-I kan-Xn X-øm-dm-°n-b h¿-Ko-b Iem-] _n-√n¬ h¿-Ko-b I-em-]߃ sN-dp-°p-∂-Xn-\pw tI-{μ˛-kw-ÿm-\X-e-ß-fn¬ A-tXm-

dn-‰n cq-]-h-¬°-cn-°m-\p-w k-apZm-b ku-lm¿-±w \n-e-\n¿-Øp∂-Xn-\pw \n¿-tZ-i-ß-ƒ D-s≠∂v tbm-Kw Nq-≠n-°m-´n. ssa-t\m-dn-‰n Un-∏m¿-Sv-sa‚ v Pn-√-bn-se Nm¿-Pv h-ln-°p-∂ Un.-kn.-kn. J-Pm-©n F kpsse--am≥ lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m sN-b¿-am≥ Sn sI l-ao-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. kw- ÿ m- \ - ˛ - P n- √ - ˛ - t ªm- ° v `m-c-hm-ln-I-fm-b ]n Fw ap-l-

Ω-Z-en lm-Pn, F-®v ap-_m-d-Iv, Fw F-kv A-_v-Zpƒ Jp-±q-kv, ]n F-®v ap-kv-X-^, kp-ss_-Z skbv-X-e-hn, Sn ku-P-Øv, ^m-Øna A-_v-Zp-ƒJm-Z¿, sjm¿-Wq¿ tªm--°v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v hn-P-b-\p-Æn, ss_-Pp Im-cn-°m-´n¬, tPm-jn, sI A_q-_-°¿, sI sI ap-kv-X-^, F bq-k-^v, F≥ sI jm-lp¬l-ao-Zv Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn®p.-

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se k-_v cPn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ \-SØn-b A-Zm-e-Øn¬ 340 tIkp-I-fn-em-bn 7.-13 e-£w cq-] k-am-l-cn-®p. k¿-°m-cn-s‚ H‰-Ø-h-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xnbn¬ Ip-Sn-»n-I A-S-°m-Ø-h¿s°-Xn-tc I¿-i-\-am-b d-h-\yq dn-°-h-dn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°psa-∂v Pn-√m c-Pn-kv-{Sm¿ A-dnbn-®p.-

Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn C-¶v

]m-e-°m-Sv: Pn-√m hn-I-k-\ kan-Xn C-∂v cm-hn-se 10.-50 \pw kp-Xm-cy-tI-c-f-Øn-s‚ {]-Xnam-k tbm-Kw cm-hn-se 10.-25 \pw I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ tN-cpw.-

]m-e-°m-Sv kv-s]-jy¬ k-_v P-bn-en¬ `m-c-Xo-b Nn-In-¬km h-Ip∏v \-S-Øn-b ku-P-\y B-bp¿-th-Z Nn-In-¬km Iymw-]v

hn Fw ap-l-½-Z-en- ap-kv-enw-eo-Kv ]-«m-¼n \n-tbm-P-I-a-Þ-ew {]-kn-U-âv ]-´m-ºn: ap-kv -enw-eo-Kv ]-´m-ºn \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚m-bn hn Fw ap-l-Ω-Z-en-sb Xnc-s™-Sp-Øp. sI ]n _m-∏p´n ]-´m-ºn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U-‚m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v cmPn-h-® H-gn-hn-te-°m-Wv hn Fw ap-l-Ω-Z-en-sb Xnc-s™-Sp-ØXv. ]-´m-ºn Nn-{Xm Hm-Un-t‰m-dnb-Øn-¬ tN-¿-∂ Iu-¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ ap-l-Ω-Z-en-sbsF-I-I-Wv-tT-y\ Xnc-s™-Sp-°pIbm-bn-cp-∂p. H-cmƒ-°v H-cp ÿm-\-sa-∂ ap-kv-enw-eo-Kv kwÿm-\-I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\w \-S∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv t\-Xr-am-‰w. Xn-c-s™-Sp-°-s∏´ hn Fw ap-l-Ω-Z-en ]-´m-ºn tªm-°v ]-©m-b-Øw-K-am-Wv. ap-kv-enw-eo-Kv ap≥-Pn-√m sk{I-´-dn-am-cn-sem-cm-fm-bn-cp-∂p.

ap- k v - e nw- e o- K v Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F Fw F I-cow D-ZvLm-S-\w sNbv-Xp. dn- t ´- W nMv Hm-^n-k¿ a-c°-m-¿ am-cm-baw-K-ew Xn-cs™-Sp-∏v \n-b-{¥n-®p. ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m ssh-kv{]-kn-U-‚ v kn sI A-_v -Zp-√, sk-{I-´-dn sI Sn F P-∫m-¿, sI ]n _m-∏p-´n, ]n Sn ap-l-Ω-Zv, hn lp-k-bv≥-Ip-´n, Fw F k-a-Zv-, kn F km-Pn-Xv, hn ]n A-_q-_°-¿, ]n sam-bv-Xo-≥, hn A-_q_-°-¿-lm-Pn, C ap-kv-X-^, sI F l-ao-Zv, sI ]n F d-km-Jv, AUz.-sI kn k-¬-am-≥, kn F dmkn kw-km-cn-®p.-

hn-X-c-W-¯n A-]m-I-X: `-h-\-\nÀam-W B-\p-Iq-ey-hn-X-c-Ww \nÀ-¯n ]-√-i-\: ]-√-i-\ {Km-a-∏©m-b-Øn-se `-h-\ \n¿-amW Kp-W-t`m-‡r en-Ãn¬ hym-]-I A-]m-I-X-I-sfØp-S¿-∂v ]-©m-b-Øv sU]yq-´n U-bdI-S¿-°v ]-©mb-Øn-se tIm¨-{K-kv saw_¿-am-cm-b hn {io-[-c≥, sI hn-P-b-e-£v-an, Sn i-inI-e, in-h-{]n-b F-∂n-h-¿ ]cm-Xn \¬-In. Xp-S¿-∂v hy-‡-am-b A]m-I-X-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xns\-Øp-S¿-∂v `-h-\-\n¿-amW B-\p-Iq-ey-hn-X-c-Ww Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿Øn-hbv°m≥ {Km-a-∏©mb-Øv sk-{I-´-dn-tbm-Spw enkv-‰v ]-cn-tim-[n-°m≥ ]n F bp ko-\n-b¿ kq-{]-≠n-t\mSpw sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ Hm^v ]-©m-b-Øv \n-¿-tZ-iw \¬-In.-

]m-e-°m-Sv: F-e-∏p-≈n tX-\mcn-bn-ep-≈ Ip-‰n-bw-]m-°v ]n amcn-ap-Øp-hn-s\ ho-´p-hf - ∏ - n¬ AXn-{I-an-®v I-b-dn C-cp-ºv h-SnsIm-≠-Sn-®v ]-cn-t°¬-∏n-® Ab¬-hm-kn a-Wn-°v H-cp-am-kw X-S-hpw 5000 cq-] ]n-g-bpw ]m-e°m-Sv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tdm-jv-\n hn-[n-®p. Ccp-h-cpw X-Ωn-ep-≈ kz-Øv X¿°-am-Wv A-{I-aØ - n-\v Im-cW - w. 2008 sa-bv 14\v cm-{Xn-bn-embn-cp-∂p tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. I-k-_ t]m-en-kv At\z-jW - w \-SØ - n Ip-‰] - {- Xw ka¿-∏n-® tI- n¬ t{]m-kn-Iyq-j\p-th-≠n A-kn. ]-ªn-Iv t{]mkn-Iyq-´¿ C e-X lm-Pc - m-bn.-

]m-e-°m-Sv: Ip-Ø-I ap-X-em-fnam-cpw tIm¿]-td-‰p-I-fpw X-g-®ph-f-cp-tºmƒ Z-en-X-cp-sS-bpw B-Zn-hm-kn-I-fp-sS-bpw h-f¿-®m\n-c-°v Xm-tg-°v t]m-bn-s°m≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂v tI-c-f Zen-Xv s^-U-td-j≥ (sI.-Un.-F^v) kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥ ]-d-™p. sI.-Un.-F-^v. Pn-√m {]-h¿Ø-I k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. tIm-Sn-Iƒ ap-S°n hn-am-\-Øm-h-f-߃ ÿm]n-°p-∂-Xp-sIm-≠v Z-fn-X¿ Dƒs∏-sS-bp-≈ P-\-hn-`m-K-ß-sf Db¿-Øn-s°m-≠p-h-cm≥ I-gn-bns√-∂pw cm-Py-sØ km-[m-c-W P-\-ß-fp-sS h-f¿-®-bm-Wv cmPy-Øn-s‚ hn-I-k-\-sa-∂pw CXn-\v hn-e-I¬-∏n-°m-sX-bp-≈ hn-I-k-\w cm-Py-sØ A-c-£nXm-h-ÿ-bn-te-°v X-≈n-hn-Spsa-∂pw am-thm-hmZnIƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈-h¿-°v Im-ep-d-∏n-°m≥ A-h-k-c-sam-cp-°p-sa-∂pw A-

h-S-°-t©-cn: h-S-°-t©-cn {Kma-∏©m-b-Øpw Ir-jn-`-h-\pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y sX-ßv I-b-‰ ]-cn-ioe-\w h-f-fn-tbm-Sp-X-fw sX-ßn≥-tXm-∏n¬ {]-kn-U‚ v Ip-am-cn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. hm¿Uv sa-w_¿ F Fw tk-Xp A[y-£-X h-ln-®p. ]-≤-Xn-bn-eqsS 25 t]¿-°m-Wv B-Zy-L-´ ]cn-io-e-\w \¬-In-b-Xv. C-d-°p-aXn sN-bv-X 2500 cq-] hn-e-a-Xn°p-∂ sX-ßv I-b-‰ D-]-I-c-W߃ 500 cq-] \n-c-°n¬ hn-X-cWw \-S-Øn. sX-ßv I-b-‰-Øn¬ ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b B-dv h\n-X-I-fm-Wv ]-cn-io-e-\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv.

bpw A-tXm-sS C-√m-Xm-hpw. C{X-bpw Kp-cp-Xc - a - m-b A-´n-ad - n \-S°p-tºm-gpw kw-ÿm-\ k¿-°m- ¿ A-\-ßp-∂n-s√-∂v hn-P-b-Ipam¿ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. tk-ew U-nh - nj-\v ]-Ic - w In-´n-b tIm-®v ^-mI - vS-dn ^-eØ - n¬ C-√m-Xm-bn-. ^m-ISv- d - n kz-Im-cy ta-Je - b - nem-°p-∂X - n-\v ]n-∂n¬ X-´n-∏pw A-gn-aX - n-bpw D-≠v. 80 tIm-Sn h-Ibn-cp-Øn 2008-˛09se _-P‰ - n¬ {]Jym-]n-® tN¿-Øe - hm-K¨ ^mIvS- d - n-bpw\-jvS- s - ∏-´n-cn-°b - m-Wv. Cu km-lN - c - y-Øn¬ kw-ÿm\ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥c-am-bn DW¿-∂v {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂pw tI-{μ-a{- ¥n-am-cpw kw-ÿm-\Ø - p-\n-∂-p-≈ Fw.]n-am-cpw H-‰-s°´m-bn cw-KØ - n-dß - W - s - a-∂pw hnP-bI - p-am¿ B-hi - y-s∏-´p.-

kn-²m-{i-aw kmw-kv-Im-cn-I h-Ip-¸v G-sä-Sp-¡Â; a-{´n¡b¨ I¯n\v A\pIqe {]XnIcWw ]m-e° - m-Sv: \-thm-∞m-\ tI-{μam-b B-eØ - q¿ kn-≤m-{i-aw kmw-kI -v m-cn-I h-Ip-∏v G-s‰-Sp-°W - sa-∂v B-hi - y-s∏-´p-sIm-≠v I-hn C-øt- ¶m-Sv {io-[c - ≥ kmw-kI -v m-cnI a-{¥n sI kn tPm-k^ - n-\b - ® Xp-d∂ - I-Øn-\v A-\p-Iq-e {]-XnI-cW - w. h-Ip-∏n-s‚ \n¿-t±-im-\p-

k-cW - w Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm^n-k¿ C-øt- ¶m-Sv {io-[c - \ - n¬\n∂p B-{i-as-- Ø - ° - p-dn-®p-≈ hn-iZ-am-b dn-t]-m¿-´v kzo-Ic - n-®p. kmw-kI v- m-cn-I h-Ip-∏n-s‚ \S-]S- n-sb kn-≤m-{i-aw B-Ivj≥ Iu¨-kn-¬ k-zm-KX - w sN-bvX - n´p-≠v.-

]p-Xn-b-¦w K-h. bp.-]n.- kv-IqÄ am-Xr-Im hn-Zym-e-b-am-¡p-¶p

B-e-Øq¿: tªm-°n-se ]p-Xn-b-¶w K-h. bp.-]n.-kv-Iqƒ am-Xr-Im hn-Zym-e-b-am-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn B-cw-`n-®p. _n.-B¿.-Pn.-F-^v. ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn kv-Iq-fn-\v 60 e-£w cq-]-bm-Wv \-ho-I-cW-Øn-\v A-\p-h-Zn-®n-´p≈Xv. sI-´n-Sw, em-_v, Iw-]yq-´¿ Xp-S-ßnb-h-°m-bn A-\p-h-Zn-® Xp-I-bn¬ 49 e-£-hpw A-Sn-ÿm-\ ku-Icy-߃ sa-®-s∏-Sp-Øm-\m-Wv.

ku-P-\y B-bpÀ-th-Z Nn-In-Âkm Iymw-]v ]m-e-°m-Sv: kv-s]-jy¬ k-_v P-bn-en¬ `m-c-Xo-b Nn-In-¬km h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y B-bp¿-th-Z Nn-In-¬km Iymw-]v \-S-Øn. ap-gp-h≥ tcm-Kn-Isf-bpw ]-cn-tim-[-\-bv°v hn-t[-b-am-°n. 113 t]¿-°v ku-P-\y-am-bn a-cp-∂p-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm^nkv, P-bn¬ h-Ip-∏v, `m-c-Xo-b Nn-In-¬km h-Ip-∏v, Pn-√m km£-c-Xm an-j≥, P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv, ]m-e-°m-Sv tdm-´-dn ¢∫vv, C-∂¿-ho¬ ¢-∫v F-∂n-hbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Ønem-Wv Iymw-]v \-S-Øn-b-Xv. N-Sßn¬ P-bn¬ do-Py\¬ sh¬s^-b¿ Hm-^nk¿ ]n hn kp\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. t]-cq¿ cm-P-tKm-]m-e≥ amÿ A-[y-£-X h-ln-®p. tdm-´d - n ¢-∫v {]-kn-U‚ v kn ]n cm-a-N-{μ≥, km-£-c-Xm anj≥ Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ hn hn iymw-em¬, tUm. sI ]n P-bIr-jv-W≥, C-∂¿-ho¬ ¢-∫v {]kn-U‚ v tZ-hn P-\m¿-±-\≥, Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ kn A-ø-∏≥, A-kn-Ã-‚ v P-bne¿ ]n F≥ i-in-[-c≥ F-∂nh¿ kw-km-cn-®p. tU-m. a-Rv-Ppj ap-c-fn, tUm. jn-Pn ]n B¿, tUm. bp _m-_p F-∂n-h¿ Iymw-]n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

sjm¿-Wq¿ D-]-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw A-d-_n-Iv km-ln-tXym¬-k-h-Øn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b h-√-∏p-g l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-ƒ Sow

`-h-\ ]-²-Xn-¡p-Å [-\-k-lm-bw A-©p-e-£-am-¡-Ww: Z-en-Xv- eo-Kv sIm-∏w: 2014˛2015 km-ºØ - n-Ih - ¿ - j - Ø - n¬ {Km-a∏ - © - m-bØ - p-Iƒ ap-tJ-\b - pw ]-´n-IP - m-Xn-hn-Ik - \ - h-Ip-∏v ap-tJ-\b - pw ho-Sn-\v \¬-Ip-∂ [-\k - l - m-bw A-©p-e£ - a - m-°n D-b¿-ØW - s - a-∂v C-¥y≥ bq\n-b≥ Z-en-Xv eo-Kv ]-´m-ºn \n-tbm-PI - a-fie - w I¨-sh≥-j≥ Bh-iy-s∏-´p. \n¿-am-W km-a{- Kn-If - p-sS hn-e° - b - ‰ - h - pw {I-am-Xo-Xa - mb Iq-en-h¿-[-\-bpw Im-c-Ww \n-e-hn¬ e-`n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ c≠p-e£ - w cq-] sIm-≠v ho-Sn-s‚ ]m-Xn t]m-epw ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bn-√. B-b-Xn-\m¬ kw-Jy A-©p-e-£-am-°n am-‰-W-sa-∂v tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. I¨-h≥-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´d - n hn them-bp-[≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Pn-√m P-\d - ¬ sk-{I-´d - n ]n sI ap-cf - n A-[y-£X - h-ln-®p. ZenXv eo-Kv h-\n-Xm hn-`m-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ vjo-em- _m-e≥, sk-{I-´dn tZ-hb - m-\n, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ - v cp-‹n-Wn, Ko-Xm- D-Æn-Ir-jvW≥, h-≈q¿ A-`n-em-jv, sh-fp-Øq¿ D-Æn-Ir-jvW - ≥ kw-km-cn-®p. \n-tbm-PI - a-fie - w `m-ch - m-ln-If - m-bn F≥ ]n in-hZ- m-k≥ - ({]-knU-‚ v), sI kp-{_-aW - y≥ (sk-{I-´d - n), ]n F a-Wn (J-Pm-©n).-

Z-en-X-cp-sS h-fÀ-¨m-\n-c-¡v Xm-tgm-«v: ]n cm-a-`-{Z³

sX-§pI-b-ä ]-cn-io-e-\w \Â-In

h-S-°-t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øpw Ir-jn-`-h-\pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y sX-ßpI-b-‰ ]-cn-io-e-\w h-≈n-tbm-Sp-X-fw sX-ßn≥-tXm-∏n¬ {]-kn-U‚ v Ip-am-cn D-Zv-Lm-S-\w sNøp-∂p

bn sX-c-s™-Sp-°-s∏-´ {io-Ipam-dm-Wv sN-b¿-t]-gv-k-Wv kXy-{]-Xn-⁄ sN-m-√n-s°m-SpØ--Xv. c-≠p-t]-cpw Zr-U {]-Xn⁄-sb-Sp-Øp-sIm-≠m-Wv kXy-{]-Xn-⁄ sNm-√n-b-Xv. k- X y- { ]- X n- ⁄ - b v - ° p- t ijw sN-b¿-t]-gv-k-Wpw ssh-kv sN-b¿-am-\pw Hm-^n-kn-se-Øn A-h-c-h-cp-sS ÿm-\-Øv C-cp∂-Xn-\p-ti-j-am-Wv ]p-d-tØ°p-h-∂-Xv.-

aÀ±\w: A-bÂ-hm-kn-¡v X-S-hpw ]n-g-bpw

]m-e° - m-Sv: tI-cf - Ø - n-se sd-bn¬-th hn-Ik - \ - w A-´n-ad - n-°m≥ `-cW - X - e - Ø - n¬ B-kq-{Xn-X {iaw \-S° - p-Ib - m-Wv. I-©n-t°m-Sv tIm-®v ^m-IvS- d - n-°m-bn sd-bn¬th kv-Xw-`n-∏n-°p-∂ k-a-c-]-cn]m-Sn-I-ƒ \-S-Ø-W-sa-∂pw km[m-cW - k-ac - w sIm-≠v Im-cy-ans√-∂pw ap≥ a-{¥n Fw hn-Pb - I - pam-¿ h-m¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n-¬ ]d-™p-- . tI-cf - Ø - n-s‚ am-Xr-Un-hn-j\m-b ]m-e° - m-Sn-s\ ho-≠pw sh´n-ap-dn-°m-\p-≈ \o-°w X-Ir-Xnbm-Wv. A-tXm-sSm-∏w Xn-cp-h-\¥-]p-ch - p-w sh-´n-ap-dn-°s - ∏-Sp-∂tXm-sS t-Ic - f - Ø - n-¬ H-scm-‰ Unhn-j-\m-°n Np-cp-°m-\m-Wv \o°w. tI-cf - Ø - n-\v tkm-¨ th-Wsa-∂ B-hi - y-Øn-s‚ {]-k‡ - n-

sI.-Un.-F-^v. Pn-√m t\-Xr-k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p t±-lw ]-d-™p. ÿm-]-\-am-b ]-´n-I-Pm-Xn˛ ]Sm-‰ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ h≥-In- ´n-I h¿-§ hn-I-k-\ tIm¿-]-tdS-°m¿-°v Np-h-∏v ]-c-h-Xm-\n hn- j-\n¬ tª-Uv I-º-\n-tb-°mcn-®-Xp-sIm-≠m-Wv _w-Km-fn¬ ƒ h-en-b ]-en-i-bm-Wv Cu-Smkn.-]n.-F-Ωn-\v `-c-Ww \-„-s∏- °p-∂-Xv. C-hn-sS-\n-∂p hm-bv-]´-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sb-Sp-Ø-h¿ I-S-s°-Wn-bn¬ DXr-iq¿ B-ÿm-\-am-bn {]-h¿- g-ep-I-bm-Wv. ]-´n-I-h¿-§-°m-cpØn-°p-∂ ]-´n-I-h¿-§-°m-¿-°v sS ]-g-°w sN-∂ I-S-߃ F-gpth-≠n-bp-≈ s]m-Xp-ta-J-em Xn X-≈-W-sa-∂v sI.-]n.-kn.-

kn. -{]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e B-h-iy-s∏-´n-´pw h-Ip-∏pa-{¥n-am¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´ns√-∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p. k-º-∂-∑m-cp-sS Im-cy-Øn¬ ]p-e¿-Øp-∂ Xm¬∏-cy-Øn-s‚ \q-dn¬ H-cp i-X-am-\w t]m-epw ]m-h-s∏-´-h¿-°p-th-≠n \n-esIm-≈m≥ tI-{μ ˛ kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ ap-t∂m-´v h-cmØ-Xv \o-Xn \n-tj-[-am-sW-∂pw cm-a-`-{Z≥ ]-d-™p. sI.-Un.-F-^v.- Pn-√m {]-knU‚ v kn kp-{_-“-Wy≥ A-[y£-X h-ln-®p. N-e-Nn-{X kw-hn[m-b-I≥ kq-cy-tZ-h ap-Jy-{]-`mj-Ww- \-S-Øn. sI.-Un.-F-^v.t\-Xm-°-fm-b sI B¿ B-dp-apJ≥, F c-Xo-jv, kn N-{μ≥, sI Fw D-jm-Ip-am-cn, kn Hm-a-\, sI c-hn-Ip-am¿, kn Ir-jv-W≥Ip-´n, sI Ip-am-c≥, hn hn-P-b≥, F≥ _n I-Æ≥, _m-_p, sI sI `m-h-Zm-kv, X-¶w So-®¿, B¿ {io-\n-hm-k≥, F≥ Ir-jv-W≥Ip-´n kw-km-cn-®p.-

hn-f C³-jp-d³-kv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp B-e-Øq¿: B-e-Øq-cn¬ I-\Ø h-cƒ-® Im-c-Ww s\¬-Irjn D-W-ßn \-in-®p-t]m-b 275 I¿-j-I¿-°v Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ hn-f C≥-jpd≥-kv hn-X-c-Ww sN-bvX - p. ]-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ N-Sß - n¬ {]-kn-U‚ v Sn Fw P-aoe I¿-j-I¿-°v sN-Iv \¬-InsIm-≠v D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. sam-Øw C≥-jpd≥-kv Xp-Ibm-b 14 e-£Ø - n¬ G-gv e-£w sN-°m-bpw, _m-°n G-gv e-£w cq-] I¿-jI - c - p-sS _m-¶v A-°u≠v h-gn-bp-am-Wv \¬-In-bX - v. hnI-k\ - I - m-cy Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk - ¨ dw-e D-kva - m≥ A-[y-£X - h-ln-®p.

]-¨-¡-dn t{Km _m-Kp-am-bn a-®mÀ-¡m-Sv Ir-jn-`-h³ a-Æm¿-°m-Sv: tIm¨-{Io-‰v `-h\-ß-fn¬ Ir-jn sN-øm≥ km[n-°p-∂ ]-®-°-dn t{Km _m-KpI-fp-am-bn a-Æm¿-°m-Sv Ir-jn `h≥ cw-K-Øv. ap-f-Iv, h-gp-X-\, X-°m-fn, Noc, sh-≠, ]-b¿ ap-X-em-b-h-bpsS 25 ssX-I-fm-Wv C-Ø-cØn¬ \¬-Ip-∂-Xv. sN-Sn-bp-sS h-f¿-®-bv°m-h-iy-am-b {]-tXyI an-{in-X-Øn¬ \¬-Ip-∂-Xn\m¬ {]-tXy-I h-f-{]-tbm-Kw B-h-iy-an-√. Ir-jn h-Ip-∏n-s‚ \-gv-k-dn-Ifn¬ X-øm-dm-°n-b ]-®-°-dn ssX-I-fm-Wv t{Km _m-Kp-I-fn-ep≈-Xv. 500 cq-] \¬-In c-Pn-ÿ sN-øp-∂ B-Zy-sØ 25 t]¿°m-Wv ssX-Iƒ \¬-Ip-I. t{Km _m-Kv B-h-iy-ap-≈h¿ Ir-jn `-h-\n¬ D-S≥ c-Pn-ÿ sN-øWw.

F-kv.-_n.--Sn. im-J Ip-¼n-Sn-bn {]-hÀ-¯-\w Xp-S-§n

B-\-°-c: Iq-S-√q-cn¬ {]-h¿Øn-®n-cp-∂ F-kv._ -- n.--Sn. im-J Ip-ºn-bn-se ]p-Xn-b sI-´n-SØn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. Xy-Øm-e Fw.--F¬.-F. hn Sn _¬-dmw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-\-°-c ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Im¿-Xym-b-\n A-[y-£-Xh-ln-®p. Un.Pn.-Fw. sh-¶n-tS-jv-sj¿-ep Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F.Pn.Fw. a-t\m-l-c≥, amt\-P¿ Sn hn c-Xv-\m-I-c≥, F.sI._n.C.F-^v. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v a-√n-I F-∂nh¿ kw-km-cn-®p. Iq-S-√q¬ {_m-©n-se B-Zy A-Iu-≠v Hm-]¨ sN-bv-X ]n Fw ap-l-Ω-Zn-s\ Un.--Pn.-Fw. s]-∂m-S Nm¿-Øn B-Z-cn-®p. B[q-\n-I-ku-I-cy-tØm-sS-bm-Wv Ip-ºn-Sn-bn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-SIp-ºn-Sn-bn¬ F-kv._n.Sn. im-J Xy-Øm-e Fw.F¬.F. hn -Sn _¬-dmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ßn-bn-´p-≈-Xv.-


{]mtZ-inIw

30 \-hw-_¿ 2013 i\n

kn-hn kÀ-ho-kv ]-co-£m ]-cn-io-e-\w B-cw-`n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn apS§pw ]m-e-°m-Sv: 110 sI.hn. a-e-ºp-g ^o-U-dn¬ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v ]-I¬ 10 a-Wn ap-X¬ D-®-bv-°v 12 aWn-h-sc a-e-ºp-g, I-√-Sn-t°m-Sv, a-Æm¿-°m-Sv Xp-S-ßn-b {]-tZ-iß-fn¬ `m-KnI-am-bn ssh-ZypXn hn-X-c-Ww X-S-k-s∏-Sp-sa-∂v {Sm≥-kv-an-j≥ sk-Ivj≥ ]me-°m-Sv A-kn-Â v F-≥Pn-\ob¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn

„ta-∏-d-ºv ss_-]m-kv tdm-Uv

]n Fw ap-kvenw k-tlm-Z-c kw-Lw \-K¿: ]-c-tem-I Po-hnXw Jp¿ B-\n-epw l-Zo-kn-epw hn-j-b-Øn¬ sI ]n A-–pƒ A-ko-kv kz-em-ln-bp-sS a-X{]-`m-j-Ww-˛8.30. „]m-e-°m-Sv Su-¨: kp-∂n {]h¿-Ø-I-cp-sS sIm-e-]m-X-Ønse b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqS-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-tj[ tbm-Kw-˛ 4.00. „tSm-∏v C≥ Su¨ Hm-Un-t‰mdn-bw: in-h-tk-\m Pn-√m {]-Xn\n-[n k-tΩ-f-\w ˛ 10.00. „sjm¿-Wq¿ \n-f sd-kn-U≥kn: tPm-bv im-kv-Xmw-]-Sn-°¬ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w-˛5.30 „]m-e-°m-Sv ss^≥ B¿-Sv-kv skm-ssk-‰n lmƒ: s_-^n kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w-˛2.30 „sN-ssº kv-am-c-I k¿-°m¿ kw-Ko-X tIm-f-Pv: k-Xy-km-bn kw-Ko-tXm¬-k-hw-˛9.00

Adnbn-¸pIÄ

{]n³-kn-¸Â-am-cp-sS tbm-Kw C-¶v s\-∑m-d: sIm-√-t¶m-Sv D-]-Pn√m l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ {]n≥-kn-∏¬-am-cp-sS-bpw ssl-kv-Iqƒ {]-[m-\-m[ym-]-Icp-sS-bpw tbm-Kw C-∂v D-®bv°v 1.30 \v s\-∑m-d _n.B¿.kn. lm-fn¬ \-S-°pw. C-tX hn-Zym-e-b-ß-fn-se ]n.Sn.F.{]-kn-U‚p-am-cpw tbmK-Øn¬ kw-_-‘n-°-Ww.

_m-¦v Fw-t¹m-bo-kv A-tkm-kn-tb-j³ kw-Øm-\ k-t½-f-\w C¶v ]m-e-°m-Sv: C-¥y≥ Fw-tπmbo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ (tI-cf) 18mw k-tΩ-f-\w C-∂pw \mtf-bp-am-bn ]m-e-°m-´v \-S-°pw.

A-¿-¸³ hn-f-¡v a-tlm-Âk-hw C-¶v H-‰-∏m-ew: tXm-´-°-c Xn-cp-h-fbm-\m-Sv `-K-h-Xn-t£-{X-Øn¬ A-ø-∏≥ hn-f-°v a-tlm-¬k-hw C-∂v. cm-hn-se K-W-]-Xn-tlmaw, A-ø-∏-s\ Ip-Sn-bn-cp-ج, ]m-d-sNm-cn-b¬, D-®-°v A-∂-Zm\w. ssh-Ip-t∂-cw \m-ev a-Wn°v ]m-e-s°m-ºv F-gp-∂-≈-Øv F≥.F- k v.F- k v.sI.]n.Sn. ssl-kv-Iq-fn-\v k-ao-]-Øp\n∂v B-cw-`n-°pw. ssh-Ip-t∂-cw Zn-]m-cm-[-\, cm-{Xn H-º-Xv a-Wn°v Xm-b-º-I, A-ø-∏≥-]m-´v, ]m¬-°n-≠n F-gp-∂-≈-Øv, Xmew-sIm-fp-ج, s]m-en-∏m-´v XpS-ßn-b-h-bpw D-≠m-bn-cn-°pw.

i-co-cku-µ-cya-Âk-cw C-¶v ap-X ]m-e° - m-Sv: t_m-Un-_n¬-UnMv B‚ v ^n-‰v-\-kv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v ]m-e° - m-Sn-s‚-bpw bq\n-th-gvk - ¬ sl¬-Øv ¢-∫n-s‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂vv aq-∂v a-Wn ap-X¬ ]m-e° - m-Sv Su¨-lm-fn¬ i-co-c ku-μc - y-a¬k-cw \-S° - pw. 50 Hm-fw ¢-∫pI-fn¬ \n-∂m-bn 300 ¬∏-cw a¬k-cm¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. jm-^n-]d - º - n-¬ Fw.F¬.F. DZvL - m-S\ - w sN-øpw. Fw _n cm-tPjv Fw.]n. k-Ωm-\-Zm-\w \n¿hln-°p-sa-∂v A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v hn sI {io-IWvT≥, sk-{I-´d - n Fw Ir-jvW - {]-km-Zv F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9037133140.

]-´m-ºn D]Pn-√m I-tem-¬-k-h-Øn¬ bp.]n. X-e P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v t\-Sn-b \-cn-∏-d-ºv Pn.bp.]n. kv-Iqƒ Sow

]m-e-°m-Sv: kn-hn¬ k¿-ho-kv A-°m-Za - n- ta-gk v- n tIm-fP - n¬ Bcw-`n-°p-∂ kn-hn¬ k¿-ho-kv ]co-£m ]-cn-io-e-\-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\w ]-me-°m-Sv sd-bn¬-th A-Uo-j\ - ¬ Un-hn-j\ - ¬ am-t\P¿ tam-l≥ F ta-t\m≥ \n¿-hln-®p. ]m-e-°m-Sv A-kn- v I-eŒ¿ kmw-_i - n-hd - m-hp sF.F.Fkv. kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-co-£°pth-≠ X-øm-sd-Sp-∏p-Is - f-°pdn-®v X-s‚ ]T-\m-\p-`h - ß - ƒ hnh-cn-®p-sIm-≠v hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-th-≠ am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ \¬-In. tIm-fP - v {]n≥-kn-∏¬ kn-ÿ tUm. B-eo-kv tXm-a-kv A-[y£-X h-ln-®p.

kozhikode/PKD

B-tcm-Ky-h-Ip-¸v Po-h-\-¡mÀ k-a-c-¯n-te-¡v ]m-e° - m-Sv: Ip-ac - w-]p-Øq¿ {]mY-an-Im-tcm-Ky-tI-{μ-Øn-se Pq\n-b¿ ]-ªn-°v sl¬-Øv \-gk v- v Pn-j-sb A-\ym-b-am-bn k-kvs]≥Uv sN-bvX - \-S] - S- n ]n≥-hen-°W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v Pn-√b - nse s]m-Xp-P\ - m-tcm-Ky ˛ ar-Ki - nip kw-c-£-W hn-`m-Kw Po-h-\°m¿ k-ac - Ø - n-te-°v. k-ac - Ø - n\v ap-t∂m-Sn-bm-bn tI-cf - ]-ªn-Iv sl¬-Øv Ãm-^v B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b [¿-W B--Ivj≥ Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥ tPm-Wn tPm-k-^ns‚ A-[y-£-X-bn¬ sP.hn.F®v.F≥. B‚ v kq-∏¿ ssh-tk-gvkv bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ ssh-kv

IkvXq-cn-cw-K³: Cf-hn-\mbn ip]mÀi sN¿pw-þ ]-Ýn-a-L-« D-¶-Xm-[n-Im-c k-an-Xn ]m-e-°m-Sv: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ ]›n-a-L-´ ta-J-e-bn-se P-\-km{μ-X ]-cn-KW - n-®v tI-cf - Ø - n-\v {]tXy-I C-fh - v \¬-Im≥ k¿-°mcn-t\m-Sv ip-]m¿-i sN-øp-sa-∂v ]›n-a-L-´ D-∂-Xm-[n-Im-cn k-anXn I¨-ho-\¿ D-Ω≥ hn D-Ω≥ ]-d™ p. G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ ssPh-ssh-hn-[yw Im¿-jn-I ta-Je - bn-em-sW-∂pw I¿-j-I¿-°v {]bm-k-ap-≠m-°p-∂ Xo-cp-am-\߃ kzo-Ic - n-°n-s√-∂pw A-t±lw ]-d™ p. I-kX v- q-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-ambn _-‘-s∏-´p kw-ÿm-\ k¿°m¿ \n-tbm-Kn-® ]-›n-aL - ´- D∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn a-Æm¿-°mSv tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ tN¿∂ sX-fn-sh-Sp-∏n¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-\-{]tZ-iw˛P-\h - m-kt- I-{μw X-Ωn¬ th¿- X n- c n- ° p- ∂ - X n- \ pho- ≠ pw k¿-th \-S-Øp-∂-Xv Im-e-Xm-ak-Øn-\v C-S-bm-°p-∂-Xn-\m¬ ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚pw sa-w_-

]-›n-a-L-´ D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn a-Æm¿-°m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ \S-Ønb sX-fn-sh-Sp-∏n¬ k-an-Xn I¨-ho-\¿ D-Ω≥ hn D-Ω≥ kw-km-cn-°p-∂p hn-t√-Pn¬ F-hn-sS-sb-¶n-epw - ptidpw ssP-h ssh-hn-[y k-an-Xn a-{¥n-bp-am-bp-≈ N¿-®bv° I¿-j-I¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS k- jw X-øm-dm-°pw. C-Xn-eq-sS b- h-\-`q-an-bp-s≠-∂ t]-cn¬ ap-gplm-bt- Øm-sS {]-tZ-iß - s - f-°p- Ym¿-Y B-hm-k-tI-{μ-hpw h-\- h-\m-bpw C.F-^v.F¬. \n-b-a- v i- n-em-°m≥ km-[n-°pw. Øn-s‚ ]-cn-[n-bn-em-°p-∂X dn-®v ]Tn-°m-\p-≈ ]-≤X - n ap-Jy- hpw a-\

hm-l-\\n-b-a-§-fn am-ä-w h-cp-¯-Ww: P-kv-änkv tN-äqÀ i-¦-c³ \m-bÀ ]m-e-°m-Sv: tam-t´m¿ hm-l\\n-b-a-ß-fn¬ Im-X-em-b am-‰ßƒ h-cp-Ø-W-sa-∂v P-kv-‰nkv tN-‰q¿ i-¶-c≥ \m-b¿ A-`n{]m-b-s∏-´p. Fw.F.ssπ ^ut≠-j-\pw tam-t´m¿ ss{UhnMv kv-Iqƒ A-tkm-kn-tb-j\pw tN¿-∂v tUm-Œ-td-‰v t\-Sn-b ]m-e-°m-Sv B¿.Sn.H. ap-l-Ω-Zv \-Po-_n-\v \¬-In-b kzo-I-c-W tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. N-S-ßn¬ ^u-t≠-j≥ Atkm-kn-tb-‰v U-b-d-Œ¿ A-PnØv kp-tZ-h≥ A-[y-£-X h-

ln-®p. Unssh.F-kv.]n. ap-lΩ-Zv Im-knw, Fw.Un.F-kv.F. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw Pn {]-Zo-]v Ip-am¿, Pn-√m sk-{I-´-dn {]-Zo-]v-Ip-am¿, ^u-t≠-j≥ Ub-d-Œ¿-am-cm-b \n-Jn¬ sIm-Snb-Øq¿, F \-ko¿, B¿. Sn.H.ap-l-Ω-Zv \-Po-_v kw-km-cn®p. kw-Lm-S-I-k-an-Xn-bp-sS D]-lm-cw P-Ãn-kv tN-cq¿ i-¶c≥ \m-b¿ B¿.Sn.H°v k-Ωm\n-®p. hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ°p-th-≠n `m-c-hm-ln-Iƒ B¿.Sn.H.sb s]m-∂m-S-b-Wnbn-®p.

]p-\À\nÀ-an-¨ tN-cn-¡-Ãv Pp-am-a-kv-Pn-Zv D-Zv-Lm-S-\w Un-kw-_À H-¶n-\v

]-´m-ºn: ]p-\¿\n¿-an-® Im-ct°m-Sv tN-cn-°-√v P-em-en-b Ppam-a-kv-Pn-Zv Un-kw-_¿ H-∂n-\v A-k¿ \n-kv-°m-c-Øn-\v t\-XrXzw \¬-In ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ssl-Zc - e - n in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S\ - w sN-øpw. ap-lvb - n-kp-∂ D-Zv-Lm-S-\w sI hn ap-l-Ω-Zv apkv-en-bm¿ Im-c-°m-Sv \n¿-Δ-ln°pw. Jm-fn Ip-™n-ap-l-Ω-Zv apkv-en-bm¿ s\-√m-b A-[y-£-X h-ln-°pw. Fw _n cm-tP-jv Fw.]n, kn ]n ap-lΩ - Z- v Fw.F¬.F, kn F Fw F I-cow km-ln-_v, ap-lΩ - Zv (am-\), aq-hm-‰p-]p-g A-jv-d-^v au-e-hn, a-l-√v {]-kn-U‚ v D]-´m-ºn: P-\p-h-cn B-Zy-hm-cw h- Ω¿ A≥-h-cn, a-l-√v J-Øo-_v √-∏p-g k-e-^n \-K-dn¬-h-®v \-S- sI Sn lw-k ap-kv-en-bm¿, kz°p-∂ am-\-h-ssa-{Xn k-tΩ-f-\- Z¿ ap-Ae - nw, ssk-\p-±o≥ au-eØn-s‚ \-S-Øn-∏n-\m-bn 101 AwK kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. ap-Jy-c-£m-[n-Im-cn-bm-bn sI Fw A-–p¬ l-Jv kp-√-an-bpw, sN-b¿-am≥ ]n ]n C-kv-lm-_v Ip-dp-h-´q¿, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ A-–p¬ \m-kn¿ k-e-^n F-∂nh-sc X-c-s™-Sp-Øp. 15 k-_v I-Ωn-‰n-Iƒ \n-e-hn¬ h-∂p. am- ]m-e-°m-Sv: tI-c-f {]-tZ-iv {]\-hn-I ssa-{Xn hn-fw-_-cw sN- hm-kn tIm¨-{K-kv Pn-√m-I-Ωnøp-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ aXt\- ‰n-tbm-Kw \-S-∂p. Un.kn.kn. JXm-°ƒ, hn-hn-[ cm-{„o-b t\- Pm-©n kp-sse-am≥ lm-Pn D-ZvXm-°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. h-√-∏p-g Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-hmk-e-^n sk‚-dn¬ tN¿-∂ tbm- kn tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v ]n K-Øn¬ ]n A-_q-_-°¿, A- sI ^n-tdm-kv A-[y-£-X h-ln–p¬ \m-kn¿ k-e-^n, lw-k ]-´m-ºn, \n-jm-Zv k-e-^n kwkm-cn-®p.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

cn-b-s√-∂v A-Uz. F≥ jw-kp±o≥ Fw.F¬.F. ]-d-™p. dnt]m¿-´v X-øm-dm-°p-∂X - n-\v ap-ºv I¿-jI - c - p-am-bn N¿-® \-SØ - m-Xncp-∂-Xv {]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW∂v sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.F¬.F. ]-d™ p. 2001se sk≥-kkv A-Snÿm-\-Øn-em-Wv -{]-tZ-i-߃ Xn-cs - ™-Sp-Øn-cn-°p-∂X - v Xn-cpØ-Ws - a-∂v ap≥ sU-]yq-´n kv] - o°¿ tPm-kv t_-_n ]-d-™p. tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚pam-cm-b sI cm-P≥, _n-μp cm-[mIr-jW v- ≥, {Km-a∏ - ©m-bØ - v {]kn-U‚p-am-cm-b sI {]-ho¨ Ipam¿, B‚-Wn a-Xn-∏p-dw, tªm-°v ]-©m-bØ - v Aw-Kw A-lΩ - Z- v Aj-d^ - v, ]-›n-aL - ´- D-∂X - m-[n-Imc k-an-Xn Aw-Kw tUm. ]n kn kndn-bI - v, k-_v I-eI - Sv- ¿ tUm. Fkv Im¿-Øn-tI-b≥, X-l-ko¬Zm¿ Sn ]n A-kvemw, I¿-jI - ¿, P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, hn-hn-[ kw-LS-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp.

A-an-X Xp-I F-kv.ssh.F-kv. an-j³ Pn-Ãm-X-e Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn {]-Jym-]-\w a-®m-À-¡m-«v ]-cm-Xn a-Æm¿-°m-Sv: "bu-Δ-\w \m-Sn- A-Xp-h-gn {In-bm-fl-I-am-b kmsIm-√-t¶m-Sv: sIm-√-t¶m-Sv ]©m-b-Øn¬ c-≠v hn-t√-Pp-Ifn¬\n-∂p k¿-´n-^n-°-‰v B-hiy-߃-°v A-£-b tI-{μØn¬ F-Øp-∂ ]m-h-s∏-´-hcn¬\n-∂v A-an-X Xp-I Cu-Sm°p-∂-Xv H-gn-hm-°-W-sa-∂v sIm-√-t¶m-Sv a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v A_p-Xm-ln¿ Nn-°-Ww-]m-d A[y-£-X h-ln-®p. ]n cm-Po-hv, sI si¬-h-cm-Pv, Sn hn k-tP-jv, F en-Pp, cm-P-tKm-]m¬, F-kv dkm-°v, sI cm-P≥, a-Wn-IWvT≥, _m-_p s\-t∑-\n kwkm-cn-®p.

3

{]-kn-U‚ v sI F km-en-°p-´n DZvL - m-S\ - w sN-bX v- p. F kzm-an-\mY≥ (F≥. Pn.H.A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ sk-{It-´d - n-b‰ - vAw-Kw), P-b{- ]-Im-iv (tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v), F-kv e-kn-X (sP.hn.F®v.F≥.bq-\n-b≥, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v), sI \m-cmb-W≥ (s^-t‰m Pn-√m {]-knU‚ v), P-b-Ip-am¿ (Pn-√m sshkv {]-kn-U‚ v, F-kv.C.bp.), Sn hn a-t\m-Pv (tI-cf - kvt- ‰-‰v sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ bq-\n-b≥ Pn√m sk-{I-´-dn), ap-l-Ω-Z-en amÿ (sX-¶-c {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v), `m-kI v- c - ≥ (sX-¶c {Km-a∏-©m-b-Øv Aw-Kw), Fw

F≥ tKm-]m-eI - r-jW v- ≥, Un-Untam≥ tXm-ak - v (Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v sI.F-kv.F-®v.sF. bp.), dp-Jn-b, tSmw-kv h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p. k-kv-s]≥Uv sN-bv-X \-S-]Sns°-Xn-tc ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn k¿-°m-cn-s\-bpw B-hiy-sa-¶n¬ tIm-SX - n- s - b-bpw k-ao]n-°p-sa-∂pw sX-¶-c ]-©m-bØv {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Z-en amÿ ]-d-™p. Nm-\¬ hm¿-Øsb A-Sn-ÿm-\-am-°n Po-h-\°m¿-s°-Xn-tc \-S] - S- n F-Sp-°p∂-Xv h-Ip-∏n-s‚ sI-Sp-Im-cy-ÿX-sb-bm-Wv Im-Wn-°p-∂s - X-∂v B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ B-tcm]n-®p.

Npcp¡¯nÂ

a-lm-I-hn ]n kv-am-c-I-Øn¬ tN-¿-∂ hn-a-emIm¿-Øn-tI-b≥ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww I-hn C-ø-t¶m-Sv {io-[-c≥ DZvLm-S\w sNøp∂p

A-\p-kv-a-c-W-k-Z-Êv sIm-√-t¶m-Sv: a-lm-I-hn ]n kv-am-c-I-Øn¬ tN-¿-∂ hn-a-emIm¿-Øn-tI-b≥ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww I-hn Cø-t¶m-Sv {io-[-c≥ \n¿-hln-®p. sI hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n cm-tP-iz-cn So-®¿, im-¥m-cm-[m-Ir-jv-W≥, F≥ Sn A-c-iv, sI ]n cm-L-h≥, A-tk-a, B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

kp-¶n- {]-hÀ-¯-I-cp-sS sIm-e-]m-X-Iw: {]-Xn-tj-[- {]I-S\w C-¶v a-Æm¿-°m-Sv: I-√mw-Ip-gn-bn¬ kp-∂n-{]-h¿-Ø-I-cm-b ]-≈Øv Ip-™v lw-k, \q-dp-±o≥ F-∂n-h-cp-sS sIm-e-]m-X-IØn¬ b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I, kp-∂n-{]-h¿-Ø-I¿°v sskz-cyPo-hn-Xw D-d-∏m-°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fp-∂bn-®v kp-∂n-kw-L-S-\m t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v ssh-Io-´v \men-\v Su-Wn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øpw. kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°pw.

bq-\n-äv k-t½-f-\w ]m-e-°m-Sv: B-[m-cw F-gp-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°mSv bq-\n-‰n-s‚ 19m-a-Xv k-tΩ-f-\w B-[m-c `-h-\n¬ \-S-∂p. tI-c-f tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n P-\-d¬ sk-{I-´-dn ss\-kv am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. Pn-√m c-£m-[n-Im-cn tUm-Œ¿ A-≥-h-dp-±o≥, A-amƒ-K-ta-‰-Uv k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ ]n ]n tP-°-∫v, tPm-bn‚ v k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ hn hn iym-a-fIp-am-c≥, kw-L-S-\-bp-sS kw-ÿm-\ h-\n-Xm-I-Ωn-‰n AwKw cp-Kv-an-Wn, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v hm-kp-tZ-h≥, Pn√m sk-{I-´-dn ]n hn-P-b≥ kw-km-cn-®p.

s\ \n¿-an-°p-∂p' F-∂ k-tμi-hp-am-bn F-kv.ssh.F-kv. anj≥ 2014s‚ Pn-√m-X-e {]-Jym]-\ k-tΩ-f-\w C-∂v D-®bv-°v H-cp a-Wn-°v X-d-bn¬ Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°pw. F-kv.ssh.F-kv. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn tUm. ap-l-Ω-Zv Ip™v k-Jm-^n sIm-√w D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. kw-ÿm-\ D-]m-[y£≥am-cm-b aw-K-ew A-–p-d-lvam≥ ss^-kn {]-Jym-]-\ {]-`mj-Ww \-S-Øpw. Pn-√m {]-knU‚ v F≥ sI kn-dm-Pp-±o≥ ss^-kn A-[y-£-X h-ln-°pw. kp-∂n kw-L-S-\m Pn-√m -t\-Xm°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. B-tcm-Ky-]c-am-b Ip-Spw-_-Po-hn-X-Øn-\pw

aq-ln-I -Po-hn-X-Øn-\pw ap-kvenw s]¨-Ip-´n-I-sf k-÷-cm°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b hn-]p-eam-b ]-≤-Xn-I-fpw B-Xp-c tkh-\ {]-h¿-Ø-\cw-K-tØ-°v IqSp-X¬ {i-≤ ]-Xn-∏n-°p-∂ km¥z-\w c-≠mw-L-´ ]-≤-Xn-I-fpw C-Xn-s‚ `m-K-am-bn \-S-°pw.

tkm¬ kvIqÄ BÀSvkv s^Ìv: sIm-¸w Fw.Pn.Sn. d-t®-gv-kv- A-]v

tem-I hn-I-emw-K-Zn-\ kw-Øm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w a-{´n Fw sI ap-\oÀ \nÀ-h-ln-¡pw

]-´m-ºn: ]-¥m-hq-cn¬-h-®v \-S∂ sF.F.Fw.C. ]m-e-°m-Sv tkm¨ kv-Iqƒ B¿-Sv-kv s^Ãn-¬ sIm-∏w Fw.C.Sn. kvI - q-fn\v d-tÆ-gv-kv A-]v In-co-Sw. s^Ãn-s‚ 34 t]m-bn‚ v t\-Sn kvI - qfn-se an-Yp≥ Ir-jvW - ≥ kv‰ - m¿ Hm-^v Zn s^-Ãm-bn. Im-‰K - d - n c-≠v, Im-‰K - d - n aq-∂v hn-`m-K-ß-fn¬ ap-l-Ω-Zv jman¬, ^v-fp¬ B-_n-Zv hy-‡n-KX Nmw-]y-≥amcm-bn. hn-Pb - n-Is - f am-t\-Pvs - a‚ v I]p-\¿\n¿-an-® Im-c-t°m-Sv tN-cn-°-√v P-em-en-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv Ωn-‰n-bpw Ãm-^v Iu-¨-kn-epw - Z- e - n, ]n Fw _- A-`n-\μ hn, P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn Ip- Im-knw, ap-lΩ - n-®p.{]n≥-kn-∏¬ hn ]n - p, hn sI Fw C-kv-lm-Jv A-[y-£-X h™n-sam-bvX - p, J-Pm-©n Sn ap-l- jo¿, ]n F-kv sam-bvX Ω-Ze - n, sk-{I-´d - n-am-cm-b ]n sI D-ss_-Zv kw-km-cn-°pw. ln-®p.

kÀ-«n-^n-¡-äv hn-X-c-Ww Xp-S-§n ]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g h-\n-Xm sF.Sn.sFbn¬ 2013 Pq-sse t{S-Uv sS-Ãv ]m-km-b s{S-bn-\nI-fp-sS k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ (]n.F≥.Sn.kn.) hn-X-c-Ww XpS-ßn. t^m¨ : 0491 2815181.

]m-e° - m-Sv: tem-I hn-Ie - mw-KZ- n\-Øn-s‚ kw-ÿm-\-X-e D-ZvLm-S-\w Un-kw-_¿ aq-∂n-\v ap\n-kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬ \-S°pw. cm-hn-se 10\v km-aq-lnI\o-Xn h-Ip-∏v a-{¥n Fw sI ap\o¿ D-ZvL - m-S\ - w \n¿-hl - n-°pw. Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Aw-K-]-cn-an-X¿-°p-≈ I-em-Imbn-I a-¬k-c-ß-fpw sk-an-\mdpw \-SØ - pw. N-S-ßn¬ jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln°pw. Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. ap- J ym- X n- Y n- b m- b n- c n- ° pw. Fw.F¬.Fam-cm-b kn ]n ap-lΩ-Zv, sI A-Nyp-X≥, Fw N-{μ≥, A-Uz. F≥ jw-kp-±o≥, sI hn hn-P-b-Zm-kv, Pn-√m ]-©m-b-Øv

`m-c-hm-ln-IÄ h-S-°-t©-cn: Hmƒ tI-c-f ssS¬-kv B‚ v km-\n-‰-dn-shb¿ Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ]n _m-e-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v Xr-∏-fq¿ i-in A-[y£-X h-ln-®p. Un.kn.kn. sk-{I-´-dn sI tKm-]n-\m-Yv, tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v F A-–p¿ -d-lv-am≥, sI hn B‚-Wn, hn I-\-Imw-_-c≥, Im-knw, ap-l-Ω-Zv Ip-´n, ]©m-b-Øv-sa-w_¿-am-cm-b F-kv F I-_o¿, hn-P-b≥ Ir-jvW≥-Ip-´n, hn-a-e-am-[-h≥, i-io-{μ, a-ln-fm tIm¨-{K-kv {]kn-U‚ v k-Xo-c-Xv-\w, hn kn P-b-¥n, _-jo¿, A-em-hp±o≥ kw-km-cn-®p. Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ: _m-_p ]o-‰¿ ({]kn-U‚ v), tam-bn≥ d-jo-Zv (sk-{I-´-dn), Sn B¿ P-bn≥ (JPm-©n).

{]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-apØ≥, km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏v U-bd - I - vS- ¿ hn F≥ Pn-tX-{μ≥, hn-I-emw-K tIm¿-]-td-j≥ sNb¿-am≥ I-fØ - n¬ A-_vZ- p√ XpS-ßn-bh - ¿ ]-s¶-Sp-°pw. ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-S° - p-∂ hn-hn-[ I-em a-¬k-c߃ Su¨ lm-fn-t\m-Sv tN¿-∂ Su¨-lmƒ, I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ, A-\I - vk - v F-∂n-hn-Sß - f - n¬ \-S°pw. Im-bn-I a-¬k-c-߃ Su¨-lm-fn-\v h-i-Øp-≈ Hm]¨ {Ku-≠n¬ \-S-°pw. N-Sßn¬ sIm-Sp-hm-bq¿ K-h. hr-≤k-Z-\-Øn-\v ho¬-s®-b-dpw 12 t]¿-°v {i-hW - k - l - m-bn-bpw hnX-cW - w sN-øpw. Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Aw-

K-]-cn-an-X-cp-sS {]-iv-\-ß-sf kw-_-‘n-®v cm-hn-se 11.30 \v tSm-]v-˛-C≥-˛-Su¨ tlm-´-en¬ hn-Z-Kv-[¿ \-bn-°p-∂ N¿-®-bpw \-S-°pw. a-{¥n Fw sI ap-\o¿, km-aq-lnI-\o-Xn U-bd - I - vS- ¿ hn F≥ Pn-tX-{μ≥, tUm.Sn ]n Ajvd - ^ - v, tUm. tdm-j≥ _n-Pn-en, {]^. N-{μ-ti-J-c≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw. k-am-]-\ k-tΩ-f\w F sI _m-e≥ Fw.F¬. F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw. F¬.F.am-cm-b Fw lw-k, sI F-kv k-eo-J, hn sN-¥m-a-cm£≥, hn Sn _¬-dmw, Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kp-ss_-Z C-kvl - m-°v, Pn-√m Ie-IvS- ¿ sI cm-aN - {- μ≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

]p-\-c-[n-hm-k ]m-t¡-Pn-sâ A-t]-£m Xn-¿-Xn ZoÀ-Ln-¸n-¡-W-w

sk-an-\mÀ- \-S-¯n ]-´m-ºn: tI-c-f hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn-bp-sS bq-ØvhnMv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ ]-´m-ºn a-fi-e-Ønse hym-]m-cn-Iƒ-°m-bn hn. F.Sn, Pn.F-kv.Sn, C ^-b-enMv, te-_¿ \n-b-a-߃ F-∂o hn-jb-ß-fn¬ s{S-bn-\nMv sk-an\m¿ \-S-Øn. sIm-∏w \-£-{X do-Py≥-knbn¬ \-S-∂ sk-an-\m¿ hym-]mcn hy-h-km-bn {]-kn-U‚ v _m_p tIm-´-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp.

®p. {]-hm-kn-Iƒ-°m-bn kwÿm-\ k¿-°m¿ ]p-d-s∏-Sp-hn® ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°-Pn-s‚ A-t]-£m Xnø-Xn H-cp am-ktØ-°p Iq-Sn Zo¿-Ln-∏n-°-Wsa-∂v tbm-Kw {]-ta-b-Øn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p.

Pn-√m sk-{I-´-dn k-°o¿ Xøn¬, kn-±n-Jv, \m-k¿, Sn sI C∏p, jw-kp-±o≥, F¬ Sn _¬dmw, jw-kp-±o≥ Nn-‰q¿, kp¬^n-°¿, \-Po-_v, sI B-Zw-Ip´n, A-ko-kv, ssl-{Zp, D-Æo≥Ip-´n kw-km-cn-®p.

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v IÀ-j-IÀ-¡v ]n-¡-¸v hm³ tam-j-Ww-t]m-b-n hn-\b-h-cp-Xv: IÀjI kamPw H-‰-∏m-ew: hm-Wn-bw-Ip-fw ]m]m-e-°m-Sv: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂ tI{μ K-h¨-sa‚n-s‚ {]-Jym-]\w I¿-j-I-cn¬ B-i-¶-bpw `oXn-bpw D-f-hm-°n-b km-l-N-cyØn¬ dn-t]m¿-´n-se A-]m-I-XIƒ ]-cn-l-cn-®v \-S-∏m-°-W-sa∂v tZ-io-b I¿-j-I-k-am-Pw Pn√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-Kw tI{μ-˛ tI-c-f k¿-°m-cn-t\m-Sv Bh-iy-s∏-´p. D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn-bp-am-

bn N¿-®-Iƒ \-S-Øp-I-bpw kan-Xn \¬-Ip-∂ dn-t]m¿-´v AwKo-I-cn-°p-I-bpw th-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F {]`m-I-c≥ am-ÿ A-[y-£-X hln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-Xemw-tXm-Sv a-Wn dn-t]m¿-´v A-hX-cn-∏n-®p. Xp-S¿-∂v B¿ cm-P∏≥-am-ÿ, F-kv kp-K-X≥, kn A¿-÷p-\≥ am-ÿ, Sn F-®v A–pƒ Jm-Z¿ kw-km-cn-®p.

Xn-]m-d-bn¬ Ip-‰p-tIm-fn A–p¬ I-co-an-s‚ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ ]n-°-∏v hm≥ tam-j-Ww- t]m-b-Xm-bn H-‰-∏mew t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn. hym-gm-gv-N cm-{Xn-°p-ti-jam-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. ]Øp-Zn-h-kw ap-ºv A-–p¬ Jm-Zdn-s‚ Po-∏pw tam-j-Ww t]m-bncp-∂p. H-‰-∏m-ew t]m-en-kv tIsk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww \-S-Ønh-cp-∂p.

]-Ømw i-º-f- I-Ωo-j≥ {]-Jym-]n-® bp.Un.F-^v. k¿-°m-cn-\v A`n-hmZya¿-∏n-®v sI.Pn.H.bp. Pn-√m I-Ωn-‰nkn-hn¬- tÃ-j-\n¬ \-S-Øn-b -{]-I-S-\w kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw {io-Im-¥v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

[À-a-kq-b a-lm-bm-Kw {]-hÀ-¯-Ik-t½-f-\w \m-sf kzm-K-X-kw-Lw ]m-e-°m-Sv: [¿-a-kq-b a-lm- øpw. [¿-a-{]-hm-N-I≥ X-Ym- Ym-X-s‚ Po-hn-X-sØ B-kv-]- cq-]o-I-cn-¨p bm-Kw kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-I X≥ [¿-a-kq-b-a-lm-bm-K-Øn- Z-am-°n-bp-≈ tUm-Iyp-sa‚-dnk-tΩ-f-\w \m-sf tPm-_o-kv amƒ lm-fn¬ \-S-°pw. cm-hnse 10 a-Wn-°v sF.Fkv.B¿.H. sN-b¿-am-\pw a-lmbm-Kw tI-{μ kw-Lm-S-I-k-anXn sN-b¿-am-\p-am-b Pn am-[h≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-

s‚ D-t±-iye-£y-ß-sf-°p-dn®v hn-i-Zo-I-cn-°pw. tI-c-f-Øn-se 14 Pn-√-I-fn¬ \n-∂p Pn-√-bn-se ]-©m-b-Øv k-an-Xn-I-fn¬\n-∂p Xn-c-s™Sp-Ø {]-Xn-\n-[n-Iƒ k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Xp-S¿-∂v X-

bp≠m-hpw. k-am-]-\-tbm-Kw ae-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv {]kn-U‚ v sI F N-{μ≥ D-Zv -LmS-\w -sN-øpw. a-lm-bm-K-hp-am-bn _-‘s∏-´ `m-hn {]-h¿-Ø-\-߃ ktΩ-f-\-Øn¬ N¿-®-sN-øpw.

]-´m-ºn: a-ln-fm tIm¨-{K-kv ]-´m-ºn \n-tbm-P-I a-fi-ew IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Unkw-_¿ G-gn-\v \-S-°p-∂ G-IZn-\ Iymw-]n-s‚ kzm-K-X kwLw cq-]o-I-cn-®p. kn ]n ap-l-ΩZv Fw.F¬.F (c-£m-[n-Im-cn).

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-11-30  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-11-30