Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw hn-ZymÀ-Yn-I-sf sXm-gnÂ-kw-cw-`-I-cm-¡p-w: a-{´n ]n sI A-_v-Zp-d-ºv

17 \-hw-_¿ 2013 Rmb¿

kozhikode/PKD

hntij§Ä

a-®mÀ-¡m-Sv D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ I-tem-Âk-hw 19 ap-X a-Æm¿-°m-Sv: D-]-Pn-√m tI-c-f kv-Iqƒ I-tem-¬k-hw 19 apX¬ 21 h-sc a-Æm¿-°m-Sv Fw.C.-F-kv l-b¿ sk-°‚-dn kvIq-fn¬ \-S-°pw. {io-Ir-jv-W]p-cw, a-Æm¿-°m-Sv, A-´-∏m-Sn F-∂o tªm-°p-I-fn¬ \n-∂p≈ 12 {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fnse kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym¿-YnI-fm-Wv a-¬k-c-Øn¬ am-‰p-c°p-I. F¬.-]n, bp.-]n. ssl-kvIqƒ, l-b¿-sk-°‚-dn hn-`m-Kß-fn-em-bn 4000 Hm-fw h-±ym¿Yn-I-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. aq-∂p Zn-h-k-ß-fn-em-bn 18 th-Zn-I-fn-em-bm-Wv a-¬k-c߃ \-S-°p-I. l¿-Øm¬ aqew 18\v am-‰n-h-®v tÃ-Pn-X-c a¬k-c-߃ 20\v Ip-a-cw ]pØq¿ I-√-Sn l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. I-tem-¬k-hw 19\v ssh-Io-´v A-Uz. F≥. jw-kp-±o≥ Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. aÆm¿-°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚pw kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am-\p-am-b d-^o-Jv Ip¥n-∏p-g A-[y-£-X h-ln-°pw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w 21\v sshIo-´v sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-Æm¿-°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-^o-Jv Ip-¥n-∏p-g sN-b¿-am-\pw Fw.-C.-F-kv. lb¿ sk-°‚-dn kv-Iqƒ {]n≥kn-∏¬ sI sI D-ss_-Zp-≈ P\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw a-Æm¿°m-Sv F.-C.-H C Zm-tam-Z-c≥ \ºo-i≥ {S-j-d-dm-bp-ap-≈ 501 Aw-K kzm-K-X-kw-Lw {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-®p.

P-\-ssa-{Xn G-I-Zn-\in-Â-¸-im-e \-S-¯n A-K-fn: A-K-fn-bn¬-\-S-∂ P-\ssa-{Xn kp-c-£m-]-≤-Xn G-IZn-\-in-¬-∏-im-e Pn-√m t]m-enkv kq-{]-≠v Pn tkm-a-ti-J¿ D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. B-Zn-hmkn-kp-c-£-bn¬ P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ ]-¶v F-∂ hn-jb-Øn¬ ¢-sm-k-Sp-Øp. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C sP B‚-Wn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.Un-ssh.-F-kv.-]n. hn F-kv ap-l-Ω-Zv Im-knw ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. kn.-sF. B¿ at\m-Pv Ip-am¿, sF.-Sn.-Un.-]n.t{]m-P-Œv Hm-^o-k¿ ]n hn cm[m-Ir-jv-W≥, sa-Un-°¬ Hm^o-k¿ tUm. kp-`m-jv, Pn-√m km-aq-ln-I-\o-Xn Hm-^o-k¿ arXyp-Rv-P-b≥, F-kv.-sF. am-cmb hn Ir-jv-W≥-Ip-´n, jn-Pp F{_-lmw kw-km-cn-®p. B-Zn-hmkn-ta-J-e-bn-se P-\-߃-°v k¿-°m-cn-s‚ B-\p-Iq-ey-ßfpw A-h-Im-i-ß-fpw F-∂ hnj-b-Øn¬ Pn-√m ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ ]n B¿ apc-fo-[-c≥, ]-´n-I-Pm-Xn-]-´n-Ih¿-K h-Ip-∏p-I-fp-sS A-h-Im-iß-fpw kw-c-£-W-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ A-Uz. Zn-t\-iv, ]-´n-I-Pm-Xn h-Ip-∏v Hm-^nk¿ kp-\n¬ ¢-m-sk-Sp-Øp.

F-kv.-Un.-C. s^-Ìv 19\p Xp-S-§pw ]m-e-°m-Sv: Im-en-°-‰v bq-\n-thgv-kn-‰n hn-Zq-c ]T-\ tI-{μw hnZq-c hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v F-kv.-Un.-C. s^-Ãv 19, 21, 22 Xnø-Xn-I-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°psa-∂v kzm-K-X-kw-Lw `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. 19\v tÃ-PnX-c a-¬k-c-߃ i-‡≥-X-ºpcm≥ tIm-f-Pn-epw 21, 22 Xo-bXn-I-fn¬ kv-t‰-Pn-\ a-¬k-c߃ Su-¨-lm-fn-epw Su¨lmƒ A-\-Iv-kn-epw \-S-°pw. Iu¨-kn-enMv sk‚-dpIƒ, tIm Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-PpIƒ, F-kv.Un.Cbn-eq-sS c-Pnkv-‰¿ sN-bv-Xv ]Tn-°p-∂ hnZym¿-Yn-I-fpƒ-s∏-sS c-≠m-bn-cØn-e-[n-Iw hn-Zym¿-Yn-Iƒ 55 C-\-ß-fn-em-bn a-¬k-cn-°pw. F≥-{Sn t^m-ap-Iƒ 18\v D-®-hsc i-‡n-tIm-f-Pn¬ kzo-I-cn°pw. H-∂pw c-≠pw ÿm-\w t\-Sp-∂-h¿-°v bq-\n-th-gv-kn-‰n \¬-Ip-∂ k¿-´n-^n-°-‰pw t{Sm^n-bpw aq-∂mw ÿm-\-°m¿-°v k¿-´n-^n-°-‰pw \¬-Ipw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ t{]m-{Kmw I¨-ho-\¿ sI hn-Zym-[-c≥, Pn F-kv hn-t\m-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

tem-Uv-Pp-S-a-bp-sS h-[w: {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]-£ X-Ån a-t©-cn: F-S-∏mƒ sF-h d-knU≥-kn tem-Uv-Pp-S-a sam-bv-Xos‚ (58) h-[-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ dn-am≥Un¬ I-gn-bp-∂ A-©v {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]£ Pn-√m tIm-S-Xn ho-≠pw X≈n. H-‰-∏m-ew N-f-h-d ]p-en-bmdw-Ip-∂p h-bt- d-߬-]d - º - v I-fØpw-]S- n-°¬ km-en-lv (29)-, FS-∏mƒ s]-cp-ºd - º - v Ip-∂X - p-hf - ∏n¬ A-Iv_ - d - e - n (36), F-S∏ - mƒ C-°q-cØ - v h-f∏ - n¬ d-Du-^v (38) sN-ßn-Wn-°-c ap-t≠-ßm-´n¬ ssk-^p-±o≥ F-∂ ssk-\p (46), ]m-e-°m-Sv sIm-√-tßm-Sv s\-tΩ-cn s\-Sp-a-Wn C-√w kptc-{μ≥ (29) F-∂n-h-cp-sS Pmaym-t]-£b - m-Wp sk-j≥-kv PUv-Pn ]n sI l-\o-^ \n-c-kn-®Xv.-2013 H-tŒm-_¿ 18\v cm-hn-se tem-Uv-Pn¬ a-Zy-]n-°m-\pw A\m-im-ky {]-h¿-Øn-°p-am-bn dqa-t\z-jn-®p-h-∂v dn-k-]v-j-\n¬ A-{I-an-®p I-b-dn sam-bv-Xo-s\ A-{I-an-°p-I-bpw B-ip-]-{Xnbn¬ sh-®v a-c-W-s∏-Sp-I-bpw sN-bvX - p F-∂m-Wp tI-kv.

{io-Ir-jv-W-]p-cw K-h. F-≥Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pn-¬ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS tlm-ì a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

{io-Ir-jv-W-]p-cw: hn-Zym¿-Yn-Isf sXm-gn¬ kw-cw-`-I-cm-°n am‰p-I-sb-∂ e-£y-tØm-sS-bmWv k¿-°m¿ ap-t∂m-´p t]m-hp∂-sX-∂v hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v ]-d-™p. {ioIr-jv-W-]p-cw K-h. F-≥Pn-\o-bdnMv tIm-f-Pn-se s]¨-Ip-´n-Ifp-sS tlm-ì D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p a-{¥n.km-t¶-Xn-I k¿-h-I-em-ime h-cp-∂-tXm-sS F-≥Pn-\o-bdnMv hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn-se H-t´-sd {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lmc-am-hp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. Fw lw-k Fw.-F¬.-F. A-[y-

£-X h-ln-®p. Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n-, Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ ap-Jym-Xn-YnI-fm-bn-cp-∂p. km-t¶-Xn-I hnZym-`ym-k U-b-d-Iv-S¿ tUm. sP e-X, s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v sI-´n-S hn-`m-Kw t\m¿-Øv k¿°nƒ kq-{]-≠nMv F-≥Pn-\ob¿ sI hn D-Æn A-h-dp, \-_m¿Uv ]m-e-°m-Sv Un.-Un.-Fw. c-taiv th-Wp-tKm-]m¬, {io-Ir-jvW-]p-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI kn cm-a≥-Ip-´n, {io-Ir-jv-W-]p-cw {Km-a∏©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n k-hn-X, Pn√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n F-kv

]p-g ssI-tb-dn ]-cn-io-e-\-tI-{µ \nÀ-am-Ww: Fkv.-Un.-]n.sF. Is−-¯Â \nÀWmb-I-ambn

kw-L-]-cn-hm-c \o-¡w X-IÀ-¯Xv P-\-Io-b C-S-s]-SÂ 

kz¥w {]Xn-\n[n

]m-e-°m-Sv: I¬-∏m-Øn-∏p-g-°v \-Sp-hn-se Xp-cp-Øv ssI-tb-dn aq-∂v \n-e-bn¬ sI-´n-Sw ]-Wnbm-\p-≈ B¿.-F-kv.-F-kv. -t\Xr-Xz-Øn-s‚ B-kq-{Xn-X-\o-°Øn-\v Xn-cn-®-Sn. sI-´n-S \n¿-amW-Øn-se Zp-cq-l-X- A-t\z-jW-Øn¬ t_m-[y-s∏-´-tXm-sS {]-iv-\w s]m-Xp-k-aq-lw G-s‰Sp-°p-I-bpw A-Xn-s\-Xn-tc \-S]-Sn-sb-Sp-°m≥ A-[n-Ir-X-sc {]m-]v-X-cm-°p-I-bpw sN-bv-X-Xn\p F-kv.-Un.-]n.-sF-bp-sS P-\Io-b C-S-s]-S-em-Wv Im-c-W-amb-Xv. kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈-h¿ Ipfn-°m-≥ h-cp-∂ I-S-hn-\v sI-´n-S\n¿-am-Ww i-ey-am-sW-∂v Btcm-]n-®v \m-´p-Im-cm-Wv B-Zyw cw-K-Øv h-∂-Xv. ]p-g ssI-tb-‰-Øn-\pw A-\[n-Ir-X \n¿-am-W-Øn-\p-sa-Xn-

tc cq-]w sIm-≠ B-Ivj≥ Iu¨-kn-epw F-kv.-Un.-]n.-sFbpsS Np-Æm-ºp-X-d {_m-©v I-Ω-n‰n-bpw hn-h-cm-h-Im-i-{]-Im-cw ti-J-cn-® hn-h-c-߃ \-·-am-b `q-an ssI-tb-‰w \-S-∂p F-∂-Xn\v sX-fn-hm-bn. h-´-a-e ap-cp-I≥ t£-{X-hpam-bn B¿.-F-kv.-F-kv.-\n¿-an-® sI-´n-S-Øn-\v _-‘-an-s√-∂v hnh-cm-h-Im-i tc-J-I-fp-sS ]n≥_-e-tØm-sS F-kv.-Un.-]n.-sF.P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n ap-lΩ-Z-en-bpw ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-P≥ ]p-en-t°m-Spw hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ hy-‡-am-°n. Xp-S¿-∂v \-K-c-k-`-bv-°v \¬-Inb ]-cm-Xn-bn¬ sI-´n-Sw s]m-fn®p-\o-°m≥ \-K-c-k-`m sk-{I-´dn D-Ø-c-hn-´p. F-∂m¬, ]-cm-Xn°m-sc-t]m-epw A-dn-bn-°m-sX D-Ø-c-hv c-l-ky-am-°n-h-®v \-Kc-k-`m sk-{I-´-dn-bpw kw-L-]-

t_m-Un _nÂ-UnMn-\v kv-t]mÀ-Sv-kv Iu¬-kn-Â Aw-Ko-Im-cw ]m-e-°m-Sv: tI-c-fm kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn-en-s‚-bpw tI-cf - m H-fn-w]n-Iv A-tkm-kn-tb-j-s‚bpw Aw-Ko-Im-cw t_m-Un _n¬UnMn-\v e-`n-®-Xm-bn `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. C-tXm-sS t_m-Un _n¬-UnMv A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v tI-c-f-bp-sS hn-Zym¿-Yn-Ifm-b t_m-Un _n¬-U¿-am¿-°v Pn-√m kw-ÿm-\ a-¬k-c-ß-fn¬ sa-U¬ t\-Sp-tºmƒ t{K-kv am¿-°pw tIm-f-Pp-I-fn¬ kvt]m¿-Sv-kv Izm-´-bn¬ D-]-cn ]T\-Øn-\v A-hk - c - w e-`y-am-hpw. kw-k-Ym-\ ˛ tZ-io-b X-eØn¬ sa-U¬ tX-Sp-∂-h¿-°v kw-ÿm-\ k¿-°mcn-epw tI-{μ-

k¿-°mcn-s‚ Io-gn-ep-≈ sd-bn¬-th, t\-hn, F-b¿-t^m-gv-kv, B¿-an Xp-S-ßn kv-t]m¿-Sv-kv t_m¿-Up-I-fn-epw kv-t]m¿-Sv-kv Izm-´-bn¬ \n-b-a-\w e-`n-°p-∂Xn-\v A-h-k-cw k-`n-°p-∂-XmWv. C-¥y-bn-se-hn-sSbpw a-¬k-c-߃-°v t]m-hp-tºmƒ- bm{X sN-e-hv \m-en¬ H-∂v am-{Xw \¬-In-bm¬ a-Xn-sb-∂ I¨-kj≥ D-Ø-c-hpw e-`n-®n-´p-≠v. t_m-Un _n¬-UnMv B‚ v ^n-‰vkv A-tkm-kn-tb-j-\v am-{X-amWv Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n-´p-≈s - X∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Iq-´n-tN¿Øp. ]m-e° - m-Sv an-ÿ a-¬k-cw 30\v cm-hn-se ]-Øn-\v Su¨-lmfn¬ \-S° - pw.

F-kv.-F-kv.-kw-L-hp-am-bn G‰p-ap-´n. tIm-ßm-Sv Su-Wn¬ B¿.-Fkv.-F-kpw kn.-]n.-F-Ωpw X-Ωnem-Wv G-‰p-ap-´n-b-sX-¶n¬ ]Øn-cn-∏m-e-bn¬ kw-L-]-cn-hmc-sØ t\-cn-´-Xv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cm-bn-cp-∂p. a-Æm¿-°m-Sv A-e-\-√q-cn¬ _n.-sP.-]n.-l¿-Øm¬ hn-P-bn∏n-°m≥ t]m-en-kv In-W-™v {i-an-s®-¶n-epw P-\-߃ A-\ph-Zn-®n-√. kw-L-]-cn-hm-c-tØmSv tN¿-∂v \m-´p-Im-sc X-√n-®-X® a-Æm¿-°m-Sv kn.-sF. A\n¬-Ip-am-dpw F-kv.-sF. Zo-]°pw ]-£-]m-X-]-c-am-bn s]-cpam-dn-b-Xn-\m¬ I-Sp-Ø hn-a¿-i\-Øn-\v hn-t[-b-cm-bn. t]m-enkv \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc Pn-√-bn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. hym-]-I-am-b {]-t£m-`-Øn-\v X-øm-sd-Sp-°pI-bm-Wv.

A-_v-Zpƒ Jm-Z¿, {io-Ir-jv-W]p-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n A-c-hn-μm-£≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw Sn kn cm-[, {Km-a-∏©m-b-Øv AwKw ]n F≥ cm-[, ap≥ Fw.-F¬.F. I-f-Øn¬ A-_v-Zp-≈, hn F≥ Ir-jv-W≥, {]n≥-kn-∏¬ C≥ Nm¿-Pv tUm. ]n kn c-Lpcm-Pv, kn F≥ jm-Pp i-¶¿, Sn \o-e-I-WvT≥, ]n F X-߃, sI \m-cm-b-W≥, F≥ hn tKm]m-e-Ir-jv-W≥, tPm-Wn ap-´w, ]n.-Sn.-F. ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw P-b-cm-a≥, tIm-f-Pv bq-\nb≥ sN-b¿-am≥ sI kp-Pn-Xv kw-km-cn-®p.

a-Æm¿-°m-Sv: t]m-en-kn-se h¿Ko-b-h¬-°-c-W-Øn-s‚-bpw hn`m-Ko-b-X-bp-sS-bpw hn-I-e-ap-Jam-Wv A-e-\-√q-cn¬ I-≠-sX∂pw _n.-sP.-]n. l¿-Øm-en-s‚ a-dh - n¬ \-S∂ - A-{I-aß - f - p-sS DØ-c-hm-Zn a-Æm¿-°m-Sv t]m-enkm-sW-∂pw F-kv.-Un.-]n.-sF.a-fi-ew {]-kn-U‚ v F bq-k^pw P-\d - ¬ sk-{I-´d - n F≥ F Jm-kn-apw B-tcm-]n-®p. l¿-Øm-en-t\m-Sv k-l-I-cn®v I-SI - f - S- ® - hym-]m-cn-Is - f bmsXm-cp {]-tIm-]-\-hp-an-√m-sX B¿.-Fk - v.F - k - v.k - w-Lw B-{Ian-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-L¿-jap-≈ {]-tZ-i-Øv kw-L-]-cn-hmdn-\v {]-IS- \ - Ø - n-\pw A-{I-aØ - n\pw a-Æm¿-°m-Sv kn.-sF. A\n¬-Ip-am-dpw \m-´p-°¬ F-kv.sF. Ir-jv-W≥-Ip-´n-bpw A-h-

enw -eo-Kv Xp-S-ßn \-K-c-k-`-bnse `-c-W-˛-{]-Xn-]-£ I-£n-Ifpw H-Øp-I-fn-°v Iq-´p-\n-∂p. CtXm-sS F-kv.-Un.-]n.-sF. ap-\nkn-∏¬ I-Ωn-‰n {]-t£m-`-Ønte-°v \o-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. ]pg ssI-tb-dn A-\-[n-Ir-X-am-bn \n¿-an-® sI-´n-Sw s]m-fn-®p \o°-W-sa-∂ \-K-c-k-`m sk-{I-´dn-bp-sS D-Ø-c-hv \-S-∏m-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v Cu am-kw 12\v \-K-c-k-`m Im-cym-e-b-Ønte-°v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v Fkv.-Un.-]n.-sF. {]-Jym-]n-°p-Ibpw A-Xn-s\ t\-cn-Sm≥ cm-hnse H-º-Xn-\v- _n.-sP.-]n. Pn-√bn¬ l¿-Øm¬ {]-Jym-]n-°pI-bpw sN-bv-Xp. an-∂¬ l¿-Øm-en¬ h-e™ P-\-߃ kw-L-]-cn-hm-cØn-s\-Xn-tc Xn-cn-™p. ]-e ÿ-e-ß-fn-epw hym-]m-cn-I-fpw \m-´p-Im-cpw _n.-sP.-]n-˛ B¿.-

I-®-¼-cn-bm-cw-þh-tÅm-en-aTw tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

"Ip-f-¼ptcm-Kw: {]-Ir-Xn-Zp-c-´-am-bn I-W-¡m-¡n k-lm-bw \Â-I-W-w' ]m-e-°m-Sv: Ip-f-ºv tcm-Kw aqew I-∂p-Im-en-Iƒ Nmhp-∂-Xv {]-Ir-Xn-Zp-c-¥-am-bn I-W-°m°n k-lm-bw \¬-Im≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sI hn hnP-b-Zm-kv Fw.-F¬.-F. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. Pn-√m Hm-^nk¿-am¿-°v A-[n-Im-cw \¬-In \-„-]-cn-lmcw D-S-s\ e-`y-am-°m-\pw \-S-]Sn-sb-Sp-°-Ww. Pn-√-bn¬ 350 Hm-fw ]-ip-°fm-Wv Ip-f-ºv tcm-Kw, I-cp-f-S∏≥, hn-f¿-®m tcm-Kw aq-ew NØncn-°p-∂-Xv. A-\ykw-ÿ m-\-ß-fn¬ \n-∂v hym-]-I-am-bn tcm-Kw _m-[n-® I-∂p-Im-en-I-

sf Np-cp-ßn-b hn-e-°v hm-ßn kw-ÿm-\-Øn-te-°v sIm-≠v h-cp-∂-Xn-eq-sS-bm-Wv tcm-Kw hym-]-I-am-b-Xv. C-Ø-c-Øn¬ h-cp-∂ I-∂p-Im-en-I-sf sIm≠v h-cp-∂-Xv X-S-b-Ww. tcm-K-Nn-In-¬kbv-°p-≈ acp-∂p-I-fp-sS Zu¿-e-`yw ]-cn-lcn-°m≥ _ƒ-°v ]¿-t®-kn-Mv \S-Øm≥ Pn-√m Hm-^n-k¿-am¿-°v A-[n-Im-cw sIm-Sp-°p-∂-Xn-\v ]p-d-sa C-Xn-\m-bn Pn-√m-\n-ehm-c-Øn¬ km-t¶-Xn-I hn-Kv-Z-[cp-sS ]m-\¬ X-øm-dm-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. ac-W-s∏-´ I-∂p-Im-en-Iƒ-°v \„-]-cn-lm-cw ]-Xn-\m-bn-cw cq-]-

A-K-fn: A-´-∏m-Sn-bn-se \n¿-amW ta-J-e-bn-se {]-Xn-k-‘n ]cn- l - c n- ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v 19\v A-´-∏m-Sn tªm-°v ]-©m-bØv Hm-^n-kn-te-°p hym-]m-cnIƒ am¿-®v kw-L-Sn-∏n-°pw. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn A-K-fn, I¬-°-≠n, tIm-´-Ø-d bq-Wn-‰p-I-fp-sS t\Xr-Xz-Øn-em-Wp am¿-®v. h-\y-arK-ß-fpw {]-Xn-Iq-e Im-em-h-kvY-bpw I-jv-S-Øn-em-°n-b I¿j--I k-aq-l-tØm-sSm-∏w I-√p-w a-W-epw \n-tcm-[n-®-tXm-sS \n-¿am-W-ta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fnI-fpw Zp-cn-X-Øn-em-bn-cn-°p-IbmsW∂pw Pn-√m sk-{I-´-dn hn Fw e-Øo-^v B-tcm-]n-®p.

t]m-en-kv hn-`m-Ko-b- \ne-]mSv A-h-km-\n-¸n-¡-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF.-

cn-hm-c-hpw X-Ωn¬ H-Øp-I-fn°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-Ø-c-hn-s‚ ]-I¿-∏v kw-L-Sn-∏n-® F-kv.-Un.]n.-sF. ap-\n-kn-∏¬ I-Ωn-‰n DØ-c-hv \-S-∏m-°m≥ \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn-sb-bpw a-‰v A-[n-Imcn-I-sf-bpw k-ao-]n-®p. C-Xnt\m-Sv A-[n-Ir-X¿ \n- -l-I-cW a-t\m-`m-h-am-Wv kzo-I-cn-®Xv. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v t]m-enkn-s\ k-ao-]n-®p. D-Ø-c-hv {]Im-cw sI-´n-S-\n¿-am-Ww \n-b-ahn-cp-≤-am-sW-∂v I-s≠-Øn-b t\m¿-Øv k¿-°nƒ C≥-kv-s]Œ¿ _n-Pp sI-´n-S \n¿-am-W-Ønte¿-s∏-´ c-≠p-t]-sc I-Ã-Unbn-se-Sp-Øp-sh-¶n-epw D-∂-X k-Ω¿-±-sØ-Øp-S¿-∂v hn-´-b°p-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m `-c-W-Iq-Sw- A-S-°-ap≈-h¿ hn-j-b-Øn¬ Ip-‰-I-c-amb au-\w ]m-en-®-tXm-sSm-∏w kn.-]n.-Fw, tIm¨-{K-kv, ap-kv -

]-Øn-cn-∏m-e: a-¶-c {Km-a-∏©m--b-Øn-se I-Æ-º-cn-bm-cw-˛h-t≈m-en-aTw tdm-Uv ]m-e-°mSv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI ]n `m¿-K-hn D-Zv-Lm-S\w -sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-bØv ^-≠n¬-\n-∂v \m-ev e-£w cq-] sN-e-hn-´m-Wv tIm¨-{Io-‰v D-]-tbm-Kn-®v tdm-Uv \n¿-an-®-Xv. tIm¨-{Io-‰v- ss{U-t\-Ppw \n¿an-®p. a-¶-c ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw F≥ tKm-Ip¬-Zm-kv A-[y-£\ - m-bn. tªm-°v sa-º¿ sI c-ho-{μ≥, ]-©m-bØ - w-Kß - fm-b tZ-hZ- m-kv, sI F¬ N-{μnI, sI `m-a, tIm-´D - Æ - n, I¨-ho\¿ hn Im-fn-Zm-k≥, hn eo-em-hXn kw-km-cn-®p.

hym-]m-cn-IÄ amÀ-¨v \-S-¯pw

k-c-sam-cp-°n-b-Xv ho-≠pw Ip-g∏-ß-fp-≠m-hm≥ Im-c-W-am-bn. F-kv.-Un.-]n.-sF°p ]p-d-sa apkvve - nw-eo-Kv, kn.-]n.-Fw, tIm¨{K-kv, hym-]m-cn kw-L-S-\m {]h¿-ØI - c - pw t]m-en-kn-s‚ th-´°n-c-bm-bn. F-∂m¬ F-kv.-Un.]n.-sF.-bp-sS ta¬-Ip-‰w Nm¿Øm-\m-Wv t]m-en-kv {i-an-°p∂-Xv. ÿ-ew Fw.-F¬.-F. F≥ jw-kp-±o≥ {]-i-v\-Øn¬ C-Ss]m-Sm-ØX - n-¬ Zp-cq-lX - b - p-≠v. a-Æm¿-°m-Sv kn.-sFbp-sS ]£-]m-X-]-c-am-b \n-e-]m-Sn-s\Xn-tc \m-sf \-S-Øm-\n-cp-∂ kn.sF. -Hm-^n-kv am¿-®v kw-ÿm-\ l¿-Øm-en-s\ Xp-S¿-∂v 23 te°v am-‰n-b-Xm-bn a-fi-ew {]-knU‚ v bq-k-^v A-e-\-√q¿ A-dnbn-®p.-

A-e-\-Ãq-cn k-am-[m-\m-´-co-£w \n-e-\nÀ-¯-Ww: sI.--F-kv-.-Sn-.-F. A-e-\-√q¿: A-e-\-√q-cn¬ k-am-[m-\ A-¥-co-£w \n-e-\n¿-Ø-Wsa-∂v sI.F-kv.Sn.F. A-e-\-√q¿ {_m-©v k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏´p. A-e-\-√q¿ ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w I¿-j-I kw-Lw kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw sI F kp-Z¿-i-\-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ^n-tdm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n sI hn-P-b≥, cmP-tKm-]m-e≥, ]n kp-tc-{μ≥, F≥ A-_m-k-en, D-Æn-°r-jv-W≥, kn sI cm-tP-{μ≥ kw-km-cn-®p.

bm-Wv. C-Xv h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\v ]pd-sa C-h e-`n-°p-∂-Xn-\p-≈ Ime-Xm-a-kw H-gn-hm-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. Pn-√-bn¬ c-≠c-e-£w en-‰¿ ]m-em-Wv D-¬∏mZn-∏n-°p-∂-Xv. C-Xn-\v ]p-d-sa 20,000tØm-fw {]-Xy-£-am-bpw 10,000tØm-fw t]¿ ]-tcm-£-ambpw Cu ta-J-e-bn¬ D-]-Po-h\w \-S-Øp-∂p-≠v. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ I¿-j-I-kw-Lw tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn tPm-kv amXyq-kv, F-Æ-∏m-Sw £o-tcm-Xv]m-Z-I kw-Lw {]-kn-U‚ v sI F-kv a-Wn F-∂n-h-cpw ]-s¶-SpØp.

Im-bn-I-Xm-c-§Ä-¡v \m-ev kv-Iq-fp-I-fn aÄ-«n Pnw ku-I-cyw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ \m-ev kvIq-fp-I-fn¬ Im-bn-I-Xm-c-߃°v aƒ-´n Pnw ku-I-cyw. a-Æm¿°m-Sv I-√-Sn F-®v.-F-kv.-F-kv. Ip-a-cw-]p-Øq¿, ap-≠q¿ F-®v.F-kv.-F-kv, am-Øq¿ kn.-F-^v.Un. hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv, F-®v.F-kv.-F-kv. ]-d-fn kv-Iq-fp-I-fnem-Wv Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n.bp-sS hn-I-k-\-^-≠n¬-\n-∂v C-Xn-\m-bn Hm-tcm kv-Iq-fn-\pw 10 e-£w cq-] ho-Xw sN-e-hn-´mWv aƒ-´n Pnw ku-I-cyw H-cp-°nbn-´p-≈-Xv. \n¿-an-Xn tI-{μ-bp-sS Np-a-Xe-bn¬ {]-tXy-I lm-ƒ ]-WnXp. B-[p-\n-I D-]-I-c-W-ß-fpw k-Po-I-cn-®n-´p-≠v.

Iuamc Imbn-I-amam-¦-w XpS§n; sd-bnÂ-th tK-äpw ho-Xn-Ip-d-ª ]m-e-hpw: I-Ã-Sn- F-¨v.-F-kv.-F-kv. Ip-Xn-¡p-¶p hm-Sm-\w-IpÀ-Èn-bn K-Xm-K-X¡p-cp-¡v ]-Xn-hv ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bnse B-Zy-Zn-\-Øn¬ ]-Xn-hv sX‰n-°m-sX kv-Iqƒ C-\-Øn¬ I√-Sn-bp-sS Ip-´n-Iƒ Ip-Xn-∏v Xp-Sßn. 28 ss^-\-ep-Iƒ \-S-∂ H∂mw-Zn-\-Øn¬ 90 t]m-bn‚p-Itfm-sS-bm-Wv I-√-Sn l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iqƒ ap-∂n¬ FØn-b-Xv. 56 t]m-bn‚p-I-tfm-sS ]-d-fn kv-Iqƒ c-≠mw-ÿm-\-Øpw 38 t]m-bn‚p-I-tfm-sS ap-≠q¿ ssl-kv-Iqƒ aq-∂mw-ÿm-\-Øpam-Wv. tZ-io-b-Xm-cw ]n bp Nn{X-bp-sS \n-dw a-ßn-b {]-I-S-\Øn-\pw B-Zy-Zn-\w km-£yw hln-®p. ko-\n-b¿ hn-`m-Kw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS 5,000 ao-‰¿ Hm-´-a¬k-c-Øn¬ ]n bp Nn-{X-bv-°v aq-∂mw-ÿm-\w sIm-≠v Xr-]vXn-s∏-tS-≠n h-∂p. ]-d-fn kv-Iq-

fn-se hn-]n-X Cu-bn-\-Øn¬ H∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b-t∏mƒ ]-dfn-bn-se X-s∂ h¿-j c-≠mwÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. aq∂mw-ÿm-\w sIm-≠v Xr-]v-Xns∏-tS-≠n h-s∂-¶n-epw an-I-® k-a-b-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Nn-{X-bv-°v kw-ÿm-\ Im-bnI-ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gnbpw. k-_v Pn-√m-Sn-ÿm-\-Øn¬ a-Æm¿-°m-Sv k-_v- Pn-√-bmWv I-√-Sn kv-Iq-fn-s‚ I-cp-Øneq-sS ap-∂n-ep-≈-Xv. 95 t]mb‚ v t\-Sn-bm-Wv A-h¿ H-∂mwÿm-\-Øp-≈-Xv. F-∂m¬, H-cp t]m-b‚ v hy-Xym-k-Øn¬ ]-dfn k-_v-Pn-√ c-≠mw-ÿm-\-Øp≠v. 16 t]m-bn‚p-Iƒ t\-Sn-b Nn‰q¿ k-_v Pn-√-bm-Wv aq-∂mwÿm-\-Øv. I¬-∏m-Øn c-tYm¬k-hw {]-am-Wn-®v C-∂-se D-

®-h-sc am-{X-sa a-¬k-c-߃ \S-∂p-≈q. C-∂v cm-hn-se 7.-30 apX¬ a-¬k-c-߃ Xp-S-cpw. 45 ss^-\¬ a-¬k-c-ß-fm-Wv C∂v \-S-°p-I. cm-hn-se F-´n-\v Un.-C.-H. FA-_q-_-°¿ ]-Xm-I D-b¿-Ønb-tXm-sS-bm-Wv a-¬k-c-߃ B-cw-`n-®-Xv. Im-bn-I-ta-f-bp-sS Hu-]-Nm-cn-I-am-b D-Zv-Lm-S-\w C-∂v \-S-°pw. ]p-Xp-∏-cn-bm-cw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n-μp kp-tc-jn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ Im-bn-I-taf D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-Zym`ym-k sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Fw sF kp-Ip-am-c≥, sI F-®v _n-μp, F-kv k-Xy≥, \m-cm-bW≥, A-_v-Zp¬ k-eow, Pn-Pn tPm-k-^v, ss^≥ tPm-kv kwkm-cn-°pw.

h-Sm-\mw-Ip¿-»n: sd-bn¬-thtK-‰pw ho-Xn-Ip-d-™ ]m-e-hpw ]-´m-ºn-˛-]m-e-°m-Sv- ssl-th-bnse h-Sm-\mw-Ip¿-»n-bn¬ K-XmK-X-Ip-cp-°v ]-Xn-hm-Ip-∂p. Xoh-≠n I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xn-\m-bn tK-‰v A-S-®n-´v- hm-l-\-߃-°v I-S-∂v t]m-hp-∂-Xn-\m-bn Xp-d°p-∂ k-a-b-Øm-Wv K-Xm-KX°p-cp-°v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ cq£-amhp-∂-Xv. tK-‰v A-S-®n-Sp-tºmƒ \q-dpI-W-°n-\v hm-l-\-ß-fm-Wv Chn-sS \n¿-Øn-bn-Sp-∂-Xv. tK-‰nt\m-Sv tN¿-∂p-≈ ]m-e-Øn-eqsS C-cp-h-i-ß-fn-ep-ap-≈ hm-l\-߃ ]m-e-Øns‚ ho-Xn-Ip-dhp-Im-c-Ww H-cp-an-®v I-S-∂p t]m-hm≥ I-gn-b-Xm-hp-I-bpw adp-h-i-sØ hm-l-\-߃ I-S-∂vt]m-hpwh-sc h-en-b hm-l-\-ß- ]-´m-ºn-˛-]m-e-°m-Sv- ssl-th-bn-se hm-Sm-\mw-Ip¿-»n ƒ tdm-Un¬ \n¿-Øn-bn-sS-≠n- sd-bn¬-th tK-‰n¬ K-Xm-K-X-Ip-cp-°n-\v Im-c-W-am-hp-∂ bpw h-cp-∂p. C-Xn-\v ]p-d-ta tK- ho-Xn-Ip-d-™ ]m-ew

kn._n.-Fkv.C. kwØm\ ItemÂkhw

‰n-\v-tN¿-∂p-≈ sIm-Spw-h-f-hpw Cu `m-K-ß-fn-se A-]-I-S-ßfpw K-Xm-K-X-Ip-cp-°n-\v Im-c-Wam-hp-∂p-≠v. ]m-e-Øn-s‚ ho-XnIp-d-hv Im-c-Ww K-Xm-K-X-Ip-cp°v A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ ]-´m-ºn-˛]m-e-°m-Sv- ssl-th-bn-se K-XmK-X X-S- w Cu h-gn I-S-∂v t]mhp-∂ s]m-Xp-am-cm-a-Øv h-Ip-∏ptZym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw I-≠n-s√-∂v \-Sn-°p-I-bmWv. ssl-th-bp-sS \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-sb-¶n-epw Im-e∏-g-°w sN-∂ ho-Xn-Ip-d-™ ]m-ew ho-Xn-Iq-´n ]p-Xp-°n-∏Wn-Xm¬ am-{X-ta C-hn-S-sØ Cu K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\v ]-cnlm-c-am-hp-I-bp-≈q. C-Xn-\m-bn t]m-Xp-am-c-amØv h-Ip-∏pw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw F-{X-bpw s]-s´-∂v ap≥ssI-sb-Sp-°-W-sa-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

]m-N-Ihm-X-I hn-X-c-Ww

Iq-Sp-X So-ap-IÄ ]-s¦-Sp-¡p-¶-Xv Xm-c-§-fm-hm³ Kp-cp-¡³-am-cp-sS aÂ-k-cw D-]-tbm-àm-¡-fp-sS B-h-iy-§Ä-¡v ap³-K-W-\ \Â-I-Ww: I-e-Iv-SÀ \m-tSm-Sn\r-¯-¯n H-‰-∏m-ew: kw-ÿm-\ kn.-_n.- sb-¶n-epw H-∂v sIm-Sp-°-WF-kv.C. kvI - qƒ I-tem-¬k-h sa-∂v A-t]-£-bp-am-bm-Wv ]th-Zn-I-fn¬ a-¬k-cm¿-Yn-I-ƒ e-cpw ao-Un-b sk‚-dn-se-ØpH-‰-∏m-ew: kn._n.F-kv.C.- ap-I-fpw H-∏-\-bn¬ 20 So-ap-I- \n-d-™m-Sp-tºmƒ ]p-d-Øv Kp- ∂-Xv. th-Zn-°v ]p-dØ - v \r-Ømkw--ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k- fpw {Kq-∏v Um≥-kn¬ 24 So-ap- cp-°≥-am-cm-Wv Xm-cw. H-∂mw [ym-]-I-cp-sS X¿-°-ß-fpw Ihw \-S-°p-∂ ]-Ø-cn-∏m-ew I-fpw ]-s¶-Sp-Øp. k-Ωm-\w In-´n-b Ip-´n-s°m-∏w tem-¬k-h th-Zn-bn¬ ]-Xn-hmau-≠v ko-\ kv-Iq-fn¬ I-emC-∂-se Xn-cp-hm-Xn-c-°-fn, Kp-cp-hn-s‚ t]-cpw G-ßn-s\- Wv. a¬-k-c-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ So-ap- tam-ln-\n-bm-´w, t^m-°v Um≥Iƒ ]-s¶-Sp-Ø-Xv \m-tSm-Sn \r- kv, {]-kw-K- a¬-k-cw, X-_-e, ØØn-em-Wv. ar-Zw-Kw, ¢m-kn-°¬ ayq-kn-°v, 75 So-ap-I-fm-Wv \m-tSm-Sn a- ^v-fq-´v, s]-bn-‚ nMv a¬-k-cw ¬-k-c-ß-fn¬ am-{Xw A-c-tß- Xp-S-ßn-b a¬-k-c-ß-fm-Wv Adn-b-Xv. `-c-X-\m-Sy-Øn¬ 55 So- c-tß-dn-b-Xv. H-‰-∏m-ew: a-e-bm-f t{i-jvT `m-j ]-Z-hn-bn-te-°v D-b¿-Øn-bn´pw kn._n.F-kv.C. kw-ÿm-\ I-tem-¬k-h th-Zn-I-fn¬ a-ebm-f \m-S-I-Øn-\v ÿm-\-an-√. \m-ep Im-‰-K-dn-I-fn-te-bpw Ip-´nIƒ A-h-X-cn-∏n-®-Xv Cw-•o-jv \m-S-Iw am-{X-am-Wv. H-‰-∏m-ew: X-_-e-bn¬ Xp-S¿-®-bm-b A-©mw h¿-j-hpw hn-th-Iv kn._n.F-kv.C. kv-Iq-fp-I-fn¬ ]-e-Xn-epw a-e-bm-f t]-cn-\v ]o-‰¿ X-s∂. C-Ø-h-W Im-‰-K-dn \m-ev lmƒ sk-°-≥U-dn hn- am-{X-am-Wv ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. a-e-bm-f \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-°m≥ `m-K-Øn-em-Wv I-Sp-Xp-cp-Øn F-kv.sI.]n.F-kn-se hn-th-Iv a- Xm-¬-∏-cy-ap-≈ So-ap-Iƒ \n-c-h-[n D-s≠-∂n-cn-s° k-tlm-Z-b¬k-cn-®-Xv. Im-cn-t°m-Sv sN-√-∏≥-am-Ã-cp-sS in-£-W-Øn-em- bp-sS \n-e-]m-Sv aq-ew A-h¿-s°-√mw A-Xn¬ \n-∂p ]n-¥n-cn-tbWv hn-th-Iv ]o-‰¿ X-_-e A-`y-kn-°p-∂-Xv. ≠n h-∂p.

I-tem-Âk-h th-Zn-I-fn a-e-bm-f \m-S-I-¯n-\p Øm-\-an-Ã

X-_-e-bn A-©mw hÀ-j-hpw hn-th-Iv

]m-e-°m-Sv: ]m-N-I hm-X-I hnX-c-W-Øn¬ D-]-tbm-Iv-Xm-°fp-sS B-h-iy-߃-°p ap≥-KW-\ \¬-I-W-sa-∂p Pn-√m I-eIv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥. Pn-√-bn¬ ]m-N-I hm-X-I hn-X-c-W-sØ kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-I-sf Ip-dn®p-≈ Hm-h¨ t^m-d-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. hn-X-c-W-°m¿ D-]-tbm-IvXm-°-fp-sS B-h-iy-߃ a-\ n-em-°n {]-h¿-Øn-°-Ww. CXn-\p hn-]-co-X-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂-h¿-s°-Xn-js \-S-]-Sn-Isf-Sp-t°-≠n-h-cp-sa-∂pw I-e-IvS¿ ]-d-™p. ]m-N-I hm-X-I kn-en-≠-dpIƒ _p-°v sN-bv-Xv am-k-߃ I-gn-™n-´pw e-`n-°p-∂n-√. B-h-

iy-Im-cy-߃-°m-bn Kym-kv GP≥-kn-bn¬ hn-fn-®m¬ t^m¨ F-Sp-°m-Ø-Xp \ym-b-a-s√-∂p tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. kn-en≠-dp-I-fn¬ \n-∂p ]m-N-I hm-XIw tNm-cp-∂p F-∂ A-Sn-b-¥-c B-h-iy-߃-°p t]m-epw t^m¨ hn-fn-®m¬ F-Sp-°m-Ø-Xv A-]-I-S km-[y-X-tb-‰p-∂p-≠v. C-Xv A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂pw P-\-߃ B-h-iy-s∏-´p. C°m-cy-Øn¬ ]-cn-lm-cw I-s≠Øm≥ {i-an-°m-\pw tbm-Kw Xocp-am-\n-®p. hn-X-c-W-°m¿ {]-[m-\ tdmUp-I-fn¬ kn-en-≠-dp-Iƒ C-d°p-∂-Xpw D-]-tbm-Iv-Xm-°-fn¬ \n-∂p Iq-Sp-X¬ ]-Ww Cu-Sm°p-∂-Xpw A-h-km-\n-∏n-°-W-

w. B-[m¿ {]-iv-\w k¿-°m¿ Xe-Øn¬ N¿-® sN-øpw. k-_vkn-Un, _n¬ F-∂n-h I¿-i-\am-bpw \¬-I-W-sa-∂pw tbmKw B-h-iy-s∏-´p. Hm-]¨ t^m-d-Øn¬ 32 ]-cmXn-Iƒ e-`n-®p. C-Xn¬ 27 ]-cmXn-Iƒ G-P≥-kn-I-fp-am-bn _‘-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p. C-Xn¬ 21 ]-cm-Xn-Iƒ-°p ]-cn-lm-cw I≠p. F.-Un.-Fw. sI K-tW-i≥, Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ Pn eoem-Ω, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nk¿-am-cm-b sk-bv-Xv C-{_mlnw, A-Pn-Xv Ip-am¿, Hm-bn¬ Iº-\n {]-Xn-\n-[n-I-fm-b kn ]n \-_o¬, F≥ kn tPm¿-Pv, Pn kp-{_-lv-a-Wy≥ kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

17 \-hw-_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn

H-ä-¸m-e-¯v Un.--ssh.--F-^v.-sF. bp-h-P-\-kw-K-aw

tam-fq¿ kz-em-Øv \-K¿:

tam-fq¿ a-Av-Zn≥ a-kzm-en-lns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kz-em-Øv a-Pv-en-kpw a-X-{]-`m-j-W-hpw-˛ ssh-Io-´v 6.--30 H-‰-∏m-ew ]-\-a-Æ i-¶-c-\mcm-b-W kzm-an t£-{Xw: afi-e-am-km-N-c-W-Øn-\p Xp-S°w Ip-dn-®v Im-gv-N-io-th-en-˛ ssh-Io´v 5.--00 I-√-Sn-t°m-Sv hm-en-t°m-Sv Zm-dp¬ lp-Zm aZvdk: a-Zvdk ]p-\¿-\n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-ambn C-i¬ hn-cp-∂v-˛ ssh-Io-´v 7.-00

Adnbn-¸pIÄ

Pn-Ãm t]m-en-kv Iw-¹-bnâv-kv A-tXm-dn-än hn-Nm-c-W ]m-e-°m-Sv: Pn-√m t]m-en-kv Iw-π-bn‚ v-kv A-tXm-dn-‰n-bp-sS A-Sp-Ø hn-Nm-c-W 19 \v cm-hnse 11 \v ]m-e-°m-Sv I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tNcpw. hn-Nm-c-W-bv°v lm-P-cmhm≥ t\m-´o-kv e-`n-®n-´p-≈ DtZym-K-ÿ-cpw ]-cm-Xn-°m-cpw A-tXm-dn-‰n ap-ºm-sI t\-cn¬ lm-P-cm-h-Ww. ]p-Xn-b-Xm-bn ]cm-Xn \¬-Im≥ B-{K-ln-°p-∂ s]m-Xp-P-\-߃-°pw Iw-π-bn‚ v-kv A-tXm-dn-‰n sN-b¿-am≥ ap-ºm-sI t\-cn¬ lm-P-cm-bn ]-cm-Xn t_m-[n-∏n-°mw.

A-h-tem-I-\-tbm-Kw

]m-e-°m-Sv: Hu-tZym-Kn-I `m-j a-e-bm-fw, Xm-eq-°v X-e A-htem-I-\ tbm-Kw 19\v D-®-bv°v aq-∂n-\v ]m-e-°m-Sv Xm-eq-°v Hm^n-kv tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ tN-cpw.

kw-Øm-\ an-\n A-Xv-e-än-Iv-kv Nmw]y³-jn-¸v a-®mÀ-¡m-«v a-Æm¿-°m-Sv: 37-ma - X - v kw-ÿm-\ an-\n A-Xe v- ‰ - n-Iv ao-‰v Un-kw-_¿ H-∂n-\v I-√S- n l-b¿ s - k-°≥-Udn kvI - q-fn-s‚ B-Xn-tY-bØ - n¬ Fw.C.F-kv. I-√S- n tIm-fP - v {Ku≠n¬ \-S° - pw. ao-‰n-s‚ \-SØ - n∏n-\m-bn I-√S- n l-b¿- sk-°≥U-dn kv-Iqƒ am-t\-P¿ sI.kn.sI. k-øn-Zm-en sN-b¿-am\m-bpw A-Xv-e-‰n-Iv A-tkm-kntb-j≥ sk-{I-´-dn sI cm-a-N{μ≥ P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw kw-Lm-SI - k - a - n-Xn cq-]h - ¬°cn®p. 12 h-b - n-\v Xm-sg-bp-≈h - c - pw 10 h-b- n-\v Xm-sg-bp-≈-h-cp-amWv a¬k-cØ - n¬ ]-s¶-Sp-°p-I.

lÀ-¯m-Â: ItemÂkh D-Zv-Lm-S-\w 19te-¡v am-änsIm-√-t¶m-Sv: \m-sf \-S-°m-\ncp-∂ sIm-√-t¶m-Sv D-]-Pn-√m Item¬-k-h-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w k-tΩ-f-\w l¿-Øm-em-b-Xn-\m¬ 19 te-°v am-‰n-b-Xm-bn sIm-√t¶m-Sv I-tem¬-k-h kw-Lm-S-I I-Ωn-‰n I¨-ho-\¬ A-dn-bn-®p. 18\v \-S-°m-\n-cp-∂ a¬-k-cbn-\-߃ 20te-°pw C-cp-]-Xmw Xn-ø-Xn-bn-te-°v \-S-°m-\n-cp∂ a¬-k-c-߃ 21\v am-‰n-b-Xmbn kw-Lm-S-I k-an-Xn A-dn-bn®p. 19 \-S-°p-∂ a¬-k-c-Øn-\v am-‰-ap-≠m-hn-√. 15 ap-X¬-°m-Wv F-e-h-t©-cn ]-\-ßm-´n-cn B¿.--]n.Fw. l-b¿- sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ D-]-Pn-√m kv-Iqƒ ktem¬-k-hw Xp-S-ßn-b-Xv.

sN¿-∏p-f-t»-cn-bn¬ sN-dp-Im-Sv P-∑-i-Xm-_v-Zn sk-an-\m¿ Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sN-dp-Im-Sv k-Xy-k-Ô-am-b F-gp-¯p-Im-cn am-Xr-Im-]p-cp-j-³: Fw.--]n. sN¿-∏p-f-t»-cn: k-Xy-k-‘-amb F-gp-Øp-Im-cn¬ am-Xr-Im-]pcp-j-\m-bn-cp-∂p sN-dp-Im-sS-∂v Fw_ --- n cm-tP-jv Fw.]--- n. ]-d™ p. tI-c-f -tÃ-‰v sse-{_-dn Iu¨-kn¬ sN¿-∏p-f-t»-cn-bn¬ kw-LS- n-∏n-® sN-dp-Im-Sv P-∑i-Xm-_v-Zn sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p cm-tPjv. Xn-I-™ cm-jv-{So-b t_m-[hpw A-Xn-ep-]c - n hn-πh - {- ]-ÿm\-Øn-s‚ I-cp-Øp-‰ F-gp-ØpIm-c≥ F-∂ \n-e-bn-epw sN-dp-

Im-Sv sN-bvX - kw-`m-h\ - I - ƒ F∂pw Hm¿-an-°m-\m-hpw. C-∂-sØ F-gp-Øp-Im¿-°v X-s‚ s]-cp-a-Iƒ D-b¿-Øn-ImWn-°m--\m-Wv hy-{K-X-sb-¶n¬ sN-dp-Im-Sn-s\-t]m-ep-≈h - ¿ kmaq-lnI ]-cn-jv-I-c-W-Øn-\v th≠n X-s‚ Xq-en-I F-ßs - \ D-]tbm-K-s∏-Sp-Øm-sa-∂v I-s≠Øn-b {]-Xn-`b - m-bn-cp-∂p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kwÿm-\ sk-{I-´d - n F sI N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^-. sI ]n i-¶c - ≥, ]n-c∏ - ≥-tIm-Sv ap-cf - n,

{]-^-. Kw-Km-[-c≥, sI -C F≥ Ip-™-l-Ω-Zv, Sn in-h-Zm-k-tat\m-≥, sI ]n c-a-W≥, B-et¶m-Sv eo-em-Ir-jv-W≥ hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ {]-`m-j-Ww \-SØn. k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w sI Fkv k-eo-J Fw.-F¬.-F. D-ZL v- mS-\w sN-bvX - p. \m-SI - {]-h¿-ØI ]n -kn tZ-h-In-sb N-S-ßn¬ B-Zc - n-®p. Xp-S¿-∂v A-`n-\b - \mS-I k-an-Xn Xr-»q¿ A-hX - c - n-∏n® A-Sn-a F-∂ \m-S-I-hpw A-ctß-dn.

]-´m-ºn: {Sm-^n-Iv d-Kp-te-‰-dn IΩn-‰n Xo-cp-am-\-߃ {Sm-^n-Iv k-_v I-Ωn-‰n Aw-Ko-I-cn-®-tXmsS \-K-c-Øn¬ 20 ap-X¬ {Sm-^nIv ]-cn-jv-Im-cw \-S-∏m-°pw. Cu am-kw A-©n-\p tN¿-∂ {Sm-^nIv d-Kp-te-‰-dn I-Ωn-‰n \-K-c-Ønse hm-l-\-Øn-c-°v \n-b-{¥n°m-\m-h-iy-am-b K-Xm-K-X ]-cnjv-Im-c-߃-°p cq-]w \¬-Inbn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n hm-∏p-´n-bp-sS A-[y£-X-bn¬ tN¿-∂ {Sm-^n-Iv k_v I-Ωn-‰n d-Kp-te-‰-dn I-Ωn-‰nbp-sS Xo-cp-am-\-߃-°v Aw-KoIm-cw \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. P-Mv -j-\p-I-fn¬ Hm-t´m-I-fpsS ]m-¿-°n-Mv ÿe-am-‰w, _-kv tÃm-∏p-I-fp-sS am-‰w, ssI-tb-‰ßƒ H-gn-∏n-°¬, ]-c-ky t_m¿-Up-Iƒ F-Sp-Øp-am-‰¬ Xp-Sßn {Sm-^n-Iv d-Kp-te-‰-dn k-an-Xn \n¿-tZ-in-® Im-cy-ß-sf-√mw \-

K-c-Øn-se hm-l-\-Øn-c-°v \nb-{¥n-°m≥ B-h-iy-am-sW-∂v tbm-Kw Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bncp-∂p. cm-jv-{So-b∏m¿-´n-I-fp-sSbpw a-X-kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw D¬-k-hw, t\¿-® Xp-S-ßn-b ]cn-]m-Sn-I-fp-sS-bp-sa-√mw t_m¿Up-Iƒ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS 15 Zn-hkw apºp am-{Xw ÿm-]n-°m\pw ]-cn-]m-Sn I-gn-™v aq-∂p Znh-k-Øn-\-Iw am-‰p-I-bpw thWw. sI-´n-S-ß-fp-sS \n-e-hn-ep-≈ `n-Øn-bn¬ \n-∂v aq-∂p ao-‰¿ IqSp-X-ep-≈ jo-‰v ta-™ `m-K߃ s]m-fn-®p \o-°pw. _n¬Un-Mv A-\p-a-Xn-bp-≈-Xpw aq-∂p ao-‰¿ hn-´ ÿ-e-Øv C-d-°n-s°´n-b-Xpw A-\-[n-Ir-X j-´-dp-Iƒ kv-Ym-]n-®-Xp-sa-√mw \o-°w sNøpw. cm-jv-{So-b∏m¿-´n t\-Xm-°fm-b kn F Fw F I-cow, F hn kp-tc-jv, C Sn D-Ω¿, F hn A-

IÀ-j-IÀ-¡v B-izm-k-am-bn k-lm-btI-{µw N-f-h-d: N-f-h-d {Km-a∏©m-bØn-se I¿-j-I¿-°v C-\n-apX¬ -k-lm-b tI-{μw- -Ir-jnbp-am-bn _-‘-s∏-´ \n¿-t±-iß-fpw, k-lm-b-ß-fpw hn-hn-[ Im¿-jn-I ]-≤-Xn-I-sf Ip-dn-®p≈ A-dn-bn-∏p-I-fpw b-Ym-k-abw k-lm-b-tI-{μw h-gn e-`y-amhpw. {Km-a∏-©m-b-Øn-se Ip-Spw_-{io kn.Un.F-kn-s‚ t\-XrXz-Øn-em-Wv k-lm-b tI-{μØn-s‚ {]-h¿-Ø-\w. ]-≤-Xn-bp-sS Hu-]-Nm-cn-Iam-b D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv

ssh-kv {]-kn-U‚ v kn {-- ]o-X \n¿-h-ln-®p. Im¿-jn-I ap-t∂-‰Øn-\m-bp-≈ Cu A-h-k-cw ]c-am-h-[n {]-tbm-P-\-s∏-Sp-ØW-sa-∂v `-c-W-k-an-Xn A-dn-bn®p. N-S-ßn¬ ]-©m-b-Øv t£a-Im-cy Ãm≥-UnMv I-Ωn-‰n sNb¿-t]-gv-k¨ ]n h -- -’-e, Btcm- K y- ˛ - h n- Z ym- ` ym- k - ˛ - I - Ω n- ‰ n sN-b¿-am≥ sI Ir-jv-W-Ip-´n sh-‰dn-\-dn tUm-Iv-S¿ ˛ te-J, A-_v-Zp-d-ln-am≥, k-tcm-Pn-\n, I-\-Imw-_n-I, c-a-tZ-hn, l-cn-Zmkv kw-km-cn-®p.

_p, kn.sF. k-Æn-Nm-t°m, Fkv.sF. _-jo¿ kn Nn-d-°¬, tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv {]kn-U‚ v sI F-®v A-_v-Zp¬ K^q¿, hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\ k-an-Xn bq-\n-‰v {]-knU‚ v _m-_p tIm-´-bn¬, ]©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b sI kn a-Wn-I-WvT≥, A-P-b≥, apjv-Xm-Jv, e-Xm-Ip-am-cn, ssk-\_, kp-\n-X, bq-\n-b≥ {]-Xn-\n[n-Iƒ hn-hn-[ h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.--

hn-tÃ-Pv hn-`-Pn-¡-Ww: tIm¬-{K-kv X-Æo¿-t°m-Sv: H-‰-∏m-ew Xm-eq°n-se G-‰-hpw h-en-b hn-t√-Pmb ]-´n-Ø-d hn-t√-Pv hn-`-Pn-®v ae tI-{μ-am-bn ]p-Xn-b hn-t√-Pv cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂v ]-´n-Ø-d a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n

Ip-g¬-a-μw: tªm-°v ]-©m-bØv aq-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-jw tªm-°v ]-©m-b-Øv lm-fn¬ 19\v cm-hn-se 10.--30\v Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠ap-Ø≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v F cm-aI - r-jW v- ≥ A-[y-£X - hln-°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn aq-∂v h¿-jw ]n-∂n-Sptºmƒ `-h\ - w, Ip-Sn-sh-≈w, A¶W-hm-Sn-Iƒ-°v A-Sn-ÿm-\ ku--Ic - y-߃, {Km-ao-W tdm-UpIƒ-°v hn-I-k-\w, h-\n-Xm im-

A-K-fn-:- I-kv-Xq-cn-cw-K-≥ dn-t]m¿-´n-s\-Xn-sc- F¬.Un-.F-^v. A´-∏m-Sn-bn¬- \-S-Øn-b- l¿-Øm¬- ]q¿-Ww. hm-l-\-߃- Hm-Snbn-√. I-S-Iƒ- A-S-™p-In-S-∂pKq-fn-°-S-hv- Su-Wn¬- tdm-Uv- D-]tcm-[n-®- {]-h¿-Ø-I¿-°n-S-bnte-°v- t]m-en-kv- hm-l-\w- Hm-Sn®p-I-b-‰n-b-Xn-s-\-Øp-S¿-∂v- {]tZ-i-Øv- kw-L¿-j-ap-≠m-bn. ]-cn-t°-‰- aq-∂p-t]-sc- Bip-]-{Xn-bn¬- {]-th-in-∏n-®p. tI-c-f tIm-¨-{K-kv- (am-Wn-) {]h¿-Ø-I-cpw- l¿-Øm-en-s\- A-

A-h-W-¡p-¶v-þ -a-cp-Xw-Im-Sv tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w Ip-a-cw-]p-Øq¿: {Km-a-∏-©m-bØn-se A-h-W-°p-∂v-˛-a-cp-XwIm-Sv H.]n. A-en tdm-Uv a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Uz. F≥ jw-kp±o≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. 15 e-£w cq-] D-]-tbmKn-®m-Wv tdm-Uv \n¿-am-Ww ]q¿Øn-bm-°n-b-Xv. a-Æm¿-°m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n-μp cm-[m-Ir-jv-W≥, Ip-a-cw-]p-Øq¿ {Km-a∏©m-bØv {]-kn-U‚ v jm-ln-\ F-tcc-Øv, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw \u-^¬ X-߃, Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw ]n J-Zo-P So-®¿, {Km- a ∏- © m- b - Ø w- K - ß - f m- b s]m≥-]m-d tIm-b-°p-´n, \-koa s\-®p-≈n ]-s¶-Sp-Øp.

am-°p-∂-Xn-\v tI-{μ k¿-°mcn¬ k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-sa-∂v Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. ]-d™p.

\oÀ-¯-S kw-c-£-W]cn]mSn

A-Xn-À-¯n{]-tZ-i-§Ä tI-{µo-I-cn-¨v Kp-−m¸n-cn-hv

a-W-¡-S-hv hn-bÀ: 2289 Z-i-e-£w L-\-b-Sn sh-Åw e-`n-¨p ]m-e-°m-Sv: a-W-°-S-hv hn-b-dn¬ tI-c-f-Øn-\v \-hw-_¿ 11 hsc 2289 Z-i-e-£w L-\-b-Sn sh≈w e-`n-®-Xm-bn kw-bp-‡ Pe-{I-ao-I-c-W hn-`m-Kw tPm-bn‚ v U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. I-cm¿ {]-Im-cw e-`n-°m-\p≈ ti-jn-® P-ew 4961 Z-i-e-

sIm-√-t¶m-Sv: ap-X-a-e-S ]-©mb-Øn-se X-an-gv-\m-Sn-t\m-Sv tN¿∂ In-g-°≥ ta-J-e-bn¬ AXn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fn¬ A-\-[nIr-X Kp-≠m-∏n-cn-hv \-S-Øp-∂p. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pN-c-°p-ambn F-Øp-∂ hm-l-\-ß-sf X-S™v \n¿-Øn-bm-Wv C-Ø-cw kw-L-߃ ]-Xn-\m-bn-c-°-W°n-\v cq-] B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. Sm-Iv-kv _n¬ F-∂n-h Ir-Xy]m-e-°m-Sv Pn√m {]-hr-Øn am-bn A-S-°p-∂ hm-l-\-ß-sf ]-cn-N-b ta-f- X-S-™p-\n¿-Øn ]-W ]n-cn-hv B-h-iy-s∏-´-tXm-sS-bm-Wv t]mbn¬ sd-Iven-kv hn-h-cw A-dn-™-Xv. \n-Ipkn≥, Im≥hm-kv, se-X¿ Xn sh-´n-®pw Du-Sp-h-gn-I-fn-eq-sSF-®v.F -- -kv.F- bpw A-\-[n-Ir-X-am-bn h-cp-∂ kv. hn-`m-Khm-l-\-ß-sf-bm-Wv Kp-≠m ]nØn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b cn-hp-Im-cp-sS C-c. C-h-cn¬ \nF \n- n-b \o-\p (]p-fn-b-º- ∂pw h≥ Xp-I-bm-Wv hm-ßp-∂d-ºv F-®v.F-kv.F-kv) Xv. sIm-√-t¶m-Sv t]m-en-kv F-

kv.-sF. ]n hn c-ta-jv, A-Uo-j\¬ F-kv.-sF. l-cn-Zm-kv F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hml-\ ]-cn-tim-[-\-bpw cm-{Xn-Ime ]-t{Sm-fnw-Kpw i-‡-am-b-tXmsS C-Xp-h-gn-bp-≈ A-\-[n-Ir-X hm-l-\-ß-fp-sS h-c-hv Ip-d™p. am-º-≈w, Aw-t_-Zv-°¿ tIm--f-\n F-∂o {]-tZ-i-ß-fn¬ Kp-≠m ]n-cn-hv \-S-Øp-∂-Xm-bn t]m-en-kn-t\m-Sv ss{U-h¿-am¿ ]-d-™p. t]m-en-kn-s\ A-dn-bn®m¬ •m-kv X-√n-Ø-I¿-°p-sa∂pw ]-W-hpw km-[-\-hpw ]n-Sns®-Sp-°p-sa-∂pw `o-j-Wn-s∏-SpØp-∂-Xm-bn ]-d-™-Xm-bn Fkv.-sF. c-ta-jv ]-d-™p. \m-ep h¿-j-߃-°v ap-ºmWv Im-{º-Øv N-≈ tI-{μo-I-cn®v k-am-\-co-Xn-bn¬ kw-L-

kz-em-¯v a-Pv-en-kv C-¶v N-f-h-d: tam-fq¿ a-A-Zn≥ a-kzmen-ln-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S∂v h-cp-∂ kz-em-Øv a-Pv-en-kpw a-X-{]-`m-j-W-hpw C-∂v tam-fq¿ kz-em-Øv \-K-dn¬ \-S-°pw. a-Kvcn-_v \-a-kv-°m-c-Øn-\v ti-jw _p¿-± a-Pven-kpw Xp-S¿-∂v Fkv.F -- -kv.F-^v. kw-ÿm-\ D-]m[y-£≥ tUm. ^m-dq-Jv \-Cu-an sIm-√w -C-…m-an-Iv tdmƒ tamU¬- F-∂ hn-j-b-Øn¬ {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v \-S

߃ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv t]men-kn-s‚ i-‡-am-b C-S-s]-S¬ \n-an-Øw C-√m-bv-a sN-øm≥ km-[n-®-Xv. Kp-≠m ]n-cn-hv \-S-Øp-∂-h¿s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-sa-∂pw Xm-°o-Xv \¬In. C-\n C-h¿-s°-Xn-tc ]-cm-Xn In-´n-bm¬ Kp-≠m B-Œv {]-Imcw tI-sk-Sp-Øv \-S-]-Sn kzo-Icn-°p-sa-∂pw F-kv.-sF. ]n hn c-ta-jv ]-d-™p.

a-Þ-e-am-km-N-c-W-w Xp-S-§n H-‰-∏m-ew: ]-\-a-Æ i-¶-c-\m-cmb-W kzm-an t£-{X-Øn¬ afi-e-am-km-N-c-W-Øn-\p Xp-S°w Ip-dn-®p \m-sf \n-d-am-e BtLm-jn-°pw.

\p-Iq-en-®p. tdm-Uv- D-]-tcm-[n-®200-Hm-fw-t]-sc- t]m-en-kv- A-dÃv sN-bv-Xv- hn-´-b-®p. B-eØq¿- Xm-eq-°n-se In-g-°-t©cn- ]-©m-b-Øn-epw- l¿-Øm¬]q¿-W-am-bn-cp-∂p.---

{]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw B-e-Øq¿: k¿-°m¿ Po-h-\°m¿-°pw A-[ym-]-I¿-°pw A-

‡o-I-c-W-Øn-\v Nn-X-en hy-hkm-b ]m¿-°v, Im¿-jn-I hn-Ik-\-Øn-\m-bn Fw.sI.Fkv.]n. a-ln-fm sXm-gn¬-tk-\ cq]o-Ic - W - ]-≤X - n XpSßnbh \S-Øpw.

tUm. km-enw A-en-bp-sS P-·-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

]m-e-°m-Sv: U-ªyp.--U-ªyp.--F^v. Pn-√m- L-S-I-hpw K-h. hntŒm--dn-b tIm-f-Pn-se t\-Nz¿¢-∫pw tN¿-∂v tUm. km-enw A-en-bp-sS P-∑-Zn-\w B-tLmjn-®p. ssh-kv {]n≥-kn-∏¬

sIm-Sn-a-c-hpw ^v-f-Iv-kv t_mÀ-Upw \-in-¸n-¨p ]m-e-°m-Sv: a-cp-X-a-e l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\p ap∂n¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y-bp-sS sIm-Sna-c-hpw ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Ifpw \-in-∏n-®p. _n.-sP.-]n.- Pn-√-bn¬ Blzm-\w sN-bv-X l¿-Øm-en-s‚ `m-K-am-bm-Wv B¿.-F-kv.-F-kv.{]-h¿-Ø-I-cpw _n.-sP.-]n. {]-

°p-∂ kz-em-Øv a-Pv-en-kn-\pw {]m¿-∞-\m k-tΩ-f-\-Øn-\pw C-{_m-low J-eo-ep¬ _p-Jm-cn I-S-ep-≠n t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. k-øn-Zv Xz-øn-_v P-a-ep-ss√en, k-øn-Zv lm-jnw A¬ _p-Jmcn, P-A-^¿ kzm-Zn-Jv- A¬-_pJm-cn kw-km-cn-°pw.

hm-en-t¡m-Sv C-i hn-cp-¶v I-√-Sn-t°m-Sv: hm-en-t°m-Sv Zmdp¬ lp-Zm aZvdk-bp-sS ]p-\¿\n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Ci¬ hn-cp-∂v C-∂p ap-X¬ 20 hsc ssh-Io´v G-gn-\v hm-en-t°mSv h-®v \-S-°pw. Im-Yn-I≥ sI F-kv au-e-hn Fw sI Ip-dp-»n-bp-sS Xo-®q-fbn¬ hm-Sm-Ø ]p-jv-]w F-∂ hn-j-b-Øn-em-Wv I-Ym-{]-kwKw.

A-«-¸m-Sn-bnÂ- lÀ-¯m-en-\n-sSkw-LÀ-jw-; aq-¶pt]À-¡v- ]-cn-¡v-

{io-Ir-jvW - ] - p-cw: K-h. F-≥Pn\o-b-dnMv tIm-f-Pn¬ B¨-Ip´n-I-fp-sS tlm-ì sI-´n-Sw \n¿an-°p-∂-Xn-\v tI-{μ k¿°m-cn¬-\n-∂v ]-Ww e-`y-am°m≥ {i-an-°p-sa-∂v hn-Zym-`ymk a-{¥n ]n sI A-_vZ- pd-∫v ]-d™p. tIm-f-Pn¬ {]n≥-kn-∏-fn-s\ D-S≥ \n-b-an-°pw. C-Xp kw-_‘n-® ^-b-en¬ _p-[-\m-gv-® H∏ph-bv-°pw. tIm-f-Pn¬ emt_m-d-´-dn-°m-bn A-Sn-b-¥-c \S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. B¨-Ip-´n-I-fp-sS tlmì sI-´n-S-Øn-\v ]-Ww e-`y-

£w L-\-b-Sn-bm-Wv. ]-d-ºn-°pfw ˛ B-fn-bm¿ ]-≤-Xn-°v Io-gnse P-e-kw--`-c-Wn-I-fn-se P-e-e`-y-X Z-i-e-£w L-\-b-Sn-bn¬ Xm-sg sIm-Sp-°p-∂p. I-gn-™ h¿-jw Cu Im-e-bf-hn¬ e-`n-® P-e-Øn-s‚ i-Xam-\-°-W-°v {_m-bv-°-‰n¬. tem-h¿ \o-cm¿ ˛ 117 (105. 4-- 5), Xan-gv-\m-Sv tjm-f-bm¿ ˛ 5332.--66 (136.--46), tI-c-f tjm-f-bm¿ ˛ 5180.--40 (98.--86), ]-d-ºn-°p-fw ˛ 16687.--89 (165.--97), Xq-W-°-S-hv ˛ 541.--81 (101.--90), s]-cp-hm-cn-]-≈ w ˛ 600.--12 (102.--28), Xn-cp-aq¿-Øn ˛ 807.--39 (62.--24), B-fn-bm¿ ˛ 3738.-26 (143.--52).

B-h-iy-s∏-´p. kn A-–p√-Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. kn Sn ssk-X-e-hn, Sn ]n jm-Pn, ]n hn ap-l-Ω-Z-en, ]n A-–p-√-Ip-´n, Fw kp-tc-{μ≥, sI Sn l-cn-Zmkv, H ^-dq-Jv, sI hn Kn-co-jv kw-km-cn-®p.--

3

Ip-gÂ-a-µw t»m-¡v ]-©m-b-¯v aq-¶mw hmÀ-jn-Im-tLm-jw 19\v

Xo-cp-am-\-¯n\v Aw-Ko-Im-cw; ]-«m-¼n-bn 20 ap-X {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-Im-cw

B¬-Ip-«n-I-fp-sS tlm-ÌÂ sI-«n-S-¯n-\v \-S-]-Sn: a-{´n

Xn-cp-an-‰-t°m-Sv: Xr-Øm-e tªm--°v ]-©m-b-Øn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ a-¶n-tjm \-S-Øn. \o¿-ØS- kw-c£ - W - s - Ø-°p-dn®pw a-Æv, P-ew, ssP-hk - º - Ø - v F-∂n-h kw-c-£n-°p-∂-Xn-s‚ B-h-iy-I-X-sb-°p-dn-®p-ap-≈ {]-Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-Kam-bm-Wv a-¶n-tjm \-SØ - n-bX - v.

]m-e-°m-Sv: h¿-§o-b B-{I-a-W߃-s°-Xntc 21\v Un.ssh.F^v.s-- F. H-‰-∏m-e-Øv bp-h-P-\kw-K-aw \-S-Øp-sa-∂v Un.ssh.F-^v.sF. Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. Un.ssh.F-^v.sF. ap≥kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw hn Pb-cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√-bn¬-hym-]-I-am-bn F-kv.-Un.--]n.--sF-bpw B¿.F-kv.Fkpw kw-L¿-jm-h-ÿ kr-„n°m≥ {i-aw \-S-Øp-I-bm-Wv. H‰-∏m-e-Øv Zo-]p-hn-s\ B¿.Fkv.F-kv. {]-h¿-Ø-I¿ sIm-es∏-Sp-Øn. I-Æ-{º-bn¬ Un.--ssh.F^v.sF. ta-J-em sk-{I-´-dn cXo-jn-s\ t\-sc-bp-≠m-b B{I-a-W-Øn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]cp-t°-‰p. I-gn-™ Zn-h-kw {]Jym-]n-® l¿-Øm-en-s‚ a-d-hn¬ Pn-√-bn-ep-S-\o-fw A-{I-a-amWv A-gn-®v hn-´-sX-∂pw Un.-ssh.F-^v.sF. t\-Xm-°ƒ ]d-™p. Pn-√m -{]-kn-U‚ v \n-Xn≥ IWn-t®-cn, sk-{I-´-dn t{]w-Ipam¿, Pn-Pp-tP-°-∫v hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

kozhikode/PKD

\p-h-Zn-°-s∏-´ ]-Øp-i-X-am-\w £m-a _-Ø Cu am-kw ap-X¬ X-s∂ ]-W-am-bn \¬-I-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v tI-c-f F≥.-Pn.H. bq-\n-b≥ B-e-Øq¿ G-cnbm I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-S-Øn. bq-\n-b≥ Pn-√m- I-Ωn-‰n-bw-Kw C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. G-cn-bm {]-kn-U‚ v Fw IÆ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Fkv kp-[o-{μ≥, I-em-[-c≥ kwkm-cn-®p.

h¿-Ø-I-cpw bm-sXm-cp {]-tIm]-\-hp-an-√m-sX Imw-]-kv {^≠n-s‚ sIm-Sn-a-c-hpw ^v-f-Iv-kv t_m¿-Upw \-in-∏n-®-Xv. G-cn-bm {]-kn-U‚ v \-hmkv, sk-{I-´-dn j-^o-Jv, km-ZnJv, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v \q¿-ap-l-Ω-Zv sIm-Sp-hm-bq¿, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn dn-bm-kv ]m-d kw-km-cn-®p.-

tUm. A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S\w-sN-bv-Xp. tIm-f-Pv- l-b¿- sk-°≥-Udn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn {]-ivt\m-Ø-cn a-¬k-cw, ]-£n-Isf-°p-dn-®p-≈ tUm-Iyp-sa‚dn {]-Z¿-i-\w F-∂n-h \-S-∂p. U-ªyp.U-ªyp.F-^v. Pn√m tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ F≥ Pn tPm-¨-k¨, t_m-´-Wn A[ym-]-I≥ tkm-P≥ tPm-kv, kp-thm-f-Pn A-[ym-]-I≥ tUm. {io-c-Rv-Pn-Øv Ip-am¿, tUm. kp-tc-jv hn kw-km-cn®p.

]-d-fn D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ I-tem-Âk-hw \m-sf ap-XÂ ]-Øn-cn-∏m-e: ]-d-fn D-]-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem-¬k-hw \m-sf apX¬ 20 h-sc a-¶-c K-h. l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S°pw. F¬.--]n--, bp.]n--, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿- sk-°≥-U-dn hn-`m-Kß-fn-em-bm-Wv a-¬k-cw.

Npcp¡¯nÂ

A\-[n-IrX aÆpJ\-\-tI-{μ-Øn¬\n∂v sIm√-t¶mSv t]menkv ]nSn-s®-SpØ Sn∏¿ temdn-Iƒ

A\-[n-IrX a®pJ\\w: Sn¸-dpw FIvkvIthädpw ]nSn-Iq-Sn

sIm√t¶mSv: A\-[n-IrX aÆv J\\w \mev Sn∏¿temdnbpw aq∂v FIvkvIth‰dpw sIm√-t¶mSv t]menkv ]nSnIq-Sn.- sN-¶w-s]m-‰-bn¬ h®mWvA\-[n-Ir-X-ambn aÆv J\\w \S-Øn-sIm-≠n-cp∂ Sn∏-dpw FIvkvIth‰dpw sIm√-t¶mSv Fkv.sF. ctaipwkwLhpw i\n cm{Xn F´c-tbmsS ]nSnIqSnb-Xv. k¿°nƒ C≥kvs]-IvS¿ kp[ocs‚ \n¿tZ-im-\p-k-c-W-amWv Fkv.-sF. ctaiv kp`m-jv, {]taZv F∂n-h-c-S-ßp∂ kwLw sNßw-s]m-‰-bn-seØv J\\w \S-Ønb hml-\-ßsf ]nSn-s®-SpØXv. CjvSnI If-߃°mbmWv Chn-S-ß-fn¬ \n∂p A\-[n-Ir-X-ambn aÆv J\-\-sN-bvsX-Sp-°p-∂-sX∂v t]menkv ]d™p. hml-\-ßsf cm{Xn ]Øp-a-Wn-tbmsS Pn√m Ie-IvS-dpsS kvIzmUn\p ssIam-dp-sa∂v t]menkv ]d-™p.

sIm-Ã-t¦m-Sv ]-«n-I-Pm-Xn tlm-ÌÂ sI-«n-Sw X-d-¡-Ãn-SÂ \msf

sIm-√-t¶m-Sv: sIm-√-t¶m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv Un.B¿.Pn.F-^v. hn-I-k-\ ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-∏m°p-∂ ]-´n-I-Pm-Xn tlm-ì sI-´n-S-Øn-s‚ X-d-°-√n-S¬ \msf cm-hn-se 11. 3-- 0\v hn sN-¥m-a-cm-£≥ Fw.-F¬.-FbpsS A-[y-£-X-bn¬ ]-´n-I-h¿-K-˛-bp-h-P-\ t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an \n¿-h-ln-°pw.

Ip-f-¼p-tcm-Kw: a-¦-c-bn £o-c-IÀ-j-I [À-W

]-Øn-cn-∏m-e: Ip-f-ºp-tcm-Kw ]-S¿-∂v I-d-h-∏-ip-°ƒ NsØm-Sp-ßp-∂-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂n-s√-∂mtcm-]n-®v I¿-j-I-kw-L-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ £o-c-I¿-jI¿ a-¶-c ]-©m-b-tØm-^nkv am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. I¿j-I-kw-Lw {]-kn-U‚ v kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-\m-bn. sI Pn D-Æn-Ir-jv-W≥, sI Fw ap-c-fo-[-c≥, Fw \m-cm-b-W≥Ip-´n, sI sh-≈-∏≥, A-–p¿ d-“m≥ kw-km-cn-®p.

kv-Iq-fp-IÄ A-\p-h-Zn-¡p-t¼mÄ kÀ-¡mÀ ta-J-e-bv-¡v ap³-K-W-\: a-{´n a-Æm¿-°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv hnZym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-aw \S--∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]pXn-b kv-Iq-fp-Iƒ A-\p-h-Zn-°p∂-Xv ]-cn-K-Wn-°p-tºmƒ k¿°m¿ kv-Iq-fp-Iƒ-°v ap≥-K-W\ \¬-Ip-sa-∂v hn-Zym-`ym-k a{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v ]-d™p. a-Æm¿-°m-Sv Ip-a-cw-]pØq-¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se s\®p-≈n K-h. ssl-kv-Iqƒ D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. A-Sp-Ø-h¿-j-w hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-aw \-S-∏m-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn A-Sp-Ø-h¿jw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v sN-s∂Øm≥ ku-I-cy-ap-≈ Zq-cw I-

W-°m-°n ]p-Xn-b kv-Iq-fp-Iƒ A-\p-h-Zn-°p-I-tbm \n-e-hn-ep≈ kv-Iq-fp-Iƒ A-]v-t{K-Uv sNøp-I-tbm th-≠n-h-cpw. C-tXmsSm-∏w A-Sp-Ø-h¿-jw ap-X¬ Aw-Ko-Im-c-an-√m-Ø kv-Iq-fp-Isf {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ A-\p-hZn-°n-s√-∂pw a-{¥n hy-‡-am°n. A-Uz.F-≥ jw-kp-±o≥ Fw-.-F¬.F. A-[y-£-X h-ln®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ {]-Xn-`I-sf B-Z-cn-®p. ap≥ Fw.-F¬.-Fam-cm-b I√-Sn ap-l-Ω-Zv, I-f-Øn¬ A-_vZp-√, a-Æm¿-°m-Sv tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v _n-μp cm[m-Ir-jv-W≥, Pn-√m ]-©m-b-

Øv Ãm-‚ nMv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ ]n kn A-tim-Iv-Ip-am¿ Ipa-cw-]p-Øq-¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw \u^¬ X-ß-ƒ, Pn-√m ]-©m-bØw-Kw ]n J-Zo-P So-®¿, ap-kv-X^ h-tdm-S≥, sI im-¥-Ip-am-cn, Fw sI km-ln-d, Un.--Un.C. Fw sF kp-Ip-am-c≥, Un.C.H. F A-_q-_-°-¿, F-kv.F-kv.F. Un.]n.--H F. Ir-jv-W-th-Wn, aÆm¿-°m-Sv F.C.--H. C Zm-tam-Zc≥ \-ºo-i≥, a-Æm¿-°m-Sv _n.]n.--H. sI _-jo¿, sI.--]n.--F-kv. ]-ø-s\-Sw, F ap-l-Ω-Zm-en, hn hn F Jm-Z¿, jo-e ]o-‰¿, sshiy≥ ap-l-Ω-Zv, Ip-a-cw-]p-Øq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v

jm-ln-\ F-tc-c-Øv, sl-Uv-amÿ ]n B¿ D-Æn-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

kÀ-¡mÀ kv-Iq-Ä hn-ZymÀ-Yn-I-sf ]-s¦-Sp-¸n-¡-cp-Xv ]m-e° - m-S:v kz-Im-cy-tIm-fP - p-Iƒ \-SØ - p-∂ sk-an-\m¿, {]-Z¿-i\ - w F-∂n-hb - n¬ k¿-°m¿-kI -v q-fn-se l-b¿- sk-°≥-Ud- n hn-Zym¿-Yn-Isf ]-s¶-Sp-∏n-°p-∂X - v \n-ba - h - n-cp≤-am-sW-∂v l-b¿- sk-°≥-Ud- n ta-Je - m sU-]yq-´n U-bd - Œ - ¿ ]n Fw am-b ]-d™ p. C-Øc - w kw-`h-߃ {i-≤b - n¬-s∏-´m¬ \-S] - S- nsb-Sp-°p-sa-∂pw A-h¿ ]-d™ p.

hr-Ýn-I-¸p-e-cn-bn sNÀ-¸p-f-tÈ-cn A-¿-¸³-Im-hn `-à-P-\ {]-hm-lw sN¿-∏p-f-t»-cn: a-e-_m-dn-se i_-cn-an-e F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ sN¿-∏p-f-t»-cn A-ø-∏≥-Im-hn¬ hr--›n-I-∏p-e-cn-bn¬ am-e-[m-cW-Øn-\pw sI-´p-\n-dbv-°p-ambn B-bn-c-°-W-°n-\v `-‡-P-\ß-fm-Wv F-Øn-t®¿-∂-Xv. shfp-∏n-\v \m-ep-a-Wn-°v X-s∂ `‡-P-\-߃ t£-{X-Øn-te-°v H-gp-In-sb-Øn-bn-cp-∂p. t£-{Xw X-{¥n A-g-I-Øv im-kv-Xr-i¿-Ω≥ \-ºq-Xn-cn-∏mSn-s‚-bpw t£-{Xw ta¬-im-¥n Sn -Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ \-ºq-Xncn-∏m-Sn-s‚-bpw Im¿-an-I-Xz-Øn¬ {]-tXy-I ]q-P-I-fpw D-≠m-bncp-∂p. hr-›n-I-∏p-e-cn-bn¬ sN¿-∏p-f-t»-cn A-ø-∏≥ Im-hnse `-‡-P-\ Xn-c-°v

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-11-17  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-11-17

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-11-17  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-11-17