Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Pkd

hntij§Ä

in-ip-Zn-\-¯nÂNn-{X-c-N-\m a-Âk-cw ]m-e° - m-Sv: P-\-ssa-{Xn kp-c£m-]-≤-Xn Su¨ ku-Øv t]m-en-kv tÃ-j-\pw ]m-e-°m-Sv Pn-√m t]m-en-kv k-l-I-c-W kw-L-hpw kw-bp-‡-am-bn inip-Zn-\m-tLm-j-tØm-S-\p-_‘n-®v \-S-Øn-b s]-bn‚n-Mv a¬k-cw Su¨ ku-Øv kn.sF. _n k-t¥m-jv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. k-Ωm-\-Zm-\w Pn√m t]m-enkv ta-[m-hn Pn. tkma-ti-J-c≥ \n¿-h-ln-®p. sI.Pn, F¬.-]n, bp.-]n, ssl-kv°qƒ hn-`m-K-ß-fn-em-bn 100 Hmfw t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. Su¨ ku-Øv F-kv.-sF. kp-Pn-Øv, t]m-enkv skm-ssk-‰n {]-knU‚ v A-c-hn-μm-£≥, sI.-]n.F. sk-{I-´-dn hn-t\m-Zv, dn-´. Iym-]v-‰≥ ap-c-fo-[-c≥ F-∂nh¿ kwkm-cn-®p. a-¬k-c hn-Pbn-Iƒ b-Ym-{I-aw sI.-Pn. hn-`mKw H-∂mw ÿm-\w ^n-Zm \n-bqj, c-≠mw ÿm-\w hn. B-cy, aq-∂mw ÿm-\w A-`n-\-μ, F¬.-]n. hn-`m-Kw H-∂mw ÿm\w l-ko-_, c-≠mw ÿm-\w B-Zn-Xy≥, aq-∂mw ÿm-\w AJn¬, bp.-]n. hn-`m-Kw H-∂mw ÿm-\w A-^v-k¬, c-≠mw ÿm-\w Ku-Xw {]-Im-iv, aq∂mw ÿm-\w B-Z¿-iv, sslkv-°qƒ hn-`m-Kw H-∂mw ÿm\w A-Jn¬-Zm-kv, c-≠mw ÿm\w B≥-_n≥-kmw tPm¨, aq∂mw ÿm-\w {io-cm-Kv Ir-jvW≥ I-c-ÿ-am-°n.

sse-{_-dn Iu¬-kn sN-dp-Im-Sv P-·-i-Xm-_v-Zn ska- n-\m-mÀ C-¶- tÃv ‰v sse]m-e° Sv: tI-cf

{_-dn Iu¨-kn¬ sN-dp-Im-Sv P-∑i - X - m-_vZ- n-tbm-S\ - p-_‘ - n®v C-∂v cm-hn-se 10\v sN¿-∏p-ft»-cn e-£va - n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ G-IZ- n-\ sk-an-\m¿ \-SØpw. Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. sse{_-dn Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n sI l-cn-Ip-am¿ A-[y-£X - h-ln-°pw. "sN-dpIm-Sn-s‚ km-ln-Xy-tem-Iw' F∂ hn-jb - Ø - n¬ {]-^. sI ]n i-¶c - \ - pw "sN-dp-Im-Sn-s‚ \m-SI k-¶¬-∏w' F-∂ hn-jb - Øn¬ ]n-c∏ - ≥-tIm-Sv ap-cf - n-bpw "sN-dp-Im-Sn-s‚ \m-SI - ß - ƒ : {KŸ-]mT-hpw cw-K] - mT-hpw' F∂ hn-jb - Ø - n¬ {]-^. ]n KwKm-[c - \ - pw "sN-dp-Im-Sn-s‚ cm-jv{So-b t\m-h¬' F-∂ hn-jb - Øn¬ C ]n cm-Pt- Km-]m-e\ - pw {]-`m-jW - w \-SØ - pw.

kn.-_n.-F-kv.-C.- kw-Øm-\ kv-IqÄ I-tem-Âk-h¯n\v XpS¡w H-‰-∏m-ew: k¿-°m¿ kv-Iq-fp-Ifn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS A-Snÿm-\ ku-I-cy-߃ G¿-s∏Sp-Øp-∂-Xn-\v ap≥-ssI-sb-Sp°p-hm≥ A-[ym-]-I k-aq-lØn-\v _m-[y-X-bp-s≠-∂v \n-ba-k-`m kv-]o-°¿ Pn Im¿-ØntI-b≥ {]-kv-Xm-hn-®p. kn.-_n.F-kv.-C.-kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Item-¬k-hw ]-Øn-cn-∏m-e au≠v ko-\ kv-Iq-fn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-[ym-]-I k-aq-lw A-h-cpsS B-\p-Iq-ey-߃-°v th-≠n am-{Xw ap-d-hn-fn Iq-´p-∂ k-{ºZm-b co-Xn-bn¬ am-‰w h-cp-Ø-W- kn.-_n.-F-kv.-C.-kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-hw ]-Øn-cn-∏m-e au-≠v ko-\ kv-Iq-fn¬ sa-∂pw F-¶n¬ am-{X-ta hn-Zym- \n-b-a-k-`m kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p `ym-k ta-J-e-bn¬ ]p-tcm-K-Xn ssI-h-cn-°m≥ I-gn-bp-I-bp-≈q- sh-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sI hn hn-P-b-Zm-kv Fw.-F¬.-F.-A-

I-kv-Xq-cn cw-K³ dn-t]mÀ-«v: ]m-e-¡m-«v \m-ev ]-©m-b-¯p-I-fn C-¶v lÀ-¯m ]m-e-°m-Sv: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn- t ]m¿- ´ v \- S - ∏ m- ° p- ∂ - X ns\- X n- t c In- g - ° - t ©- c n ]©m- b - Ø n- e pw A- ´ - ∏ m- S nbn¬ A-K-fn, tjm-f-bq¿, ]pXq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-epw C∂v l¿-Øm¬. I- k v - X q- c n cw- K - s ‚ dnt]m¿-´n-s‚ ]-cn-[n-bn¬ In-g°- t ©- c n H- ∂ v hn- t √- P n- s \ Dƒ- s ∏- S p- Ø n- b - X n- s \- X n- t cbm- W v F¬. Un. F- ^ n- s ‚ t\- X r- X z- Ø n¬ l¿- Ø m¬

B- l zm- \ w sN- b v - X - X v , l¿Øm-en-\v tI-c-fm tIm¨-{Kkv (am- W n) {Kq- ∏ v ]n- ¥ p- W {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. cm- h n- s e B- d v a- W n- a pX¬ ssh-Ip-t∂-Iw 6a-Wn-hsc- b m- W v l¿- Ø m- s e- ∂ v F¬. Un. F-^v. t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p. ]m¬, ]-{Xw, Bip-]-{Xn Xp-S-ßn-b B-h-iyk¿- h o- k p- I - s f l¿- Ø men¬ \n- ∂ v H- g n- h m- ° n- b n- ´ p≠v.

]m-e-°m-Sv: kn-._n-.F-kv-.C .k w-ÿm-\ I-tem-¬kh-Øn-¬ B-Zy-Zn-h-k-sØ 25 a-¬k-c- C\-߃ ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ 373 t]m-bn-t‚m-sS tIm-´-bw Pn-√ H∂mw-ÿm-\-Øm-Wv. 367 t]mbn‚p t\-Sn-b Xr-iq¿ Pn-√-bmWv c-≠mw-ÿm-\-Øp-≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv 337 t]m-bn-t‚msS aq-∂m-a-Xpw B-Xn-tY-b-cm-b ]m-e-°m-Sv 268 t]m-bn-t‚m-sS \m-emw-ÿm-\-Øp-ap-≠v. kw-ÿm-\-sØm-´m-sI-bp-

]m-e-°m-Sv: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°m≥ A-\p-h-Zn°p-I-bn-s√∂v tI-c-fm-tIm¨{K-kv (tP-°-_v) Pn-√m -I-Ωn-‰n. tI-c-f-Øn-s‚ A-`n-{]m-bw A-dnbp-∂-Xn-\v ap-ºv hn-⁄m-]-\w C-d-°n-b tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Sn-sb tbm-Kw A-]-e-]n®p. ]-cn-ÿn-Xn tem-e {]-tZ-iß-fm-bn ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se B-e-Øq¿ Xm-eq-°n-se In-g-°t©-cn hn-t√-Pv \-º¿ 1, Nn-‰q¿ Xm-eq-°n-se ap-X-a-S \-º¿ ˛2, a-Æm¿-°m-Sv Xm-eq-°n-se ]pXp¿, ]m-S-h-b¬, A-K-fn, tIm-´Ø-d, I-≈-a-e, tjm-f-bq¿, ]me-°-bw F-∂o hn-t√-Pp-I-fn¬ ]m-e-°m-Sv Xm-eq-°n-se ]p-Xp-∏cn-bmw-º¿ 1, a-e-ºp-g ˛1, ]p-Xp-

t»-cn Cu-Ãv F-∂o hn-t√-PpIƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-sIm-≠v Xn-c°v ]n-Sn-®v H-cp D-Ø-c-hv C-d-t°≠ B-h-iy-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se Cu hnt√-Pp-I-sf ]-cn-ÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-ß-fm-bn \n¿-Æ-bn-®Xn¬ kzo-I-cn-® A-im-kv-{Xo-b k-ao-]-\w Xn-cp-Ø-W-sa-∂pw ta¬-]-d-™ hn-t√-Pp-I-sf ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂pw H-gn-hm-°m-Ø ]-£w k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´v t]m-hm≥ tI-c-f-tIm¨{K-kv (tP-°_v) Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Un tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cmb hn Un D-e-l-∂m≥, F≥ sI

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ 14, 15 Xnø-Xn-I-fn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip∏v \-S-Øn-b hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bn¬ 57,300 cq-] ]n-g-bo-Sm-°n-bXm-bn do-Py\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^nk¿ ]n Fw ap-l-Ω-Zv \-Po_v A-dn-bn-®p. sl¬-a-‰v [-cn-°m-Ø-Xn-\v 52 t]¿-s°-Xn-tc \-S-]Sn-sb-Sp-Øp. sl¬-a-‰v [-cn-°m-sX A-an-X-th-K-Øn¬ hm-l-\-tamSn-®-Xn-\v H-cp ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv A-tbm-Ky-X I¬-∏n-®p. sse-k≥-kv C-√m-sX hm-l-\w Hm-Sn-®-Xn-\v A-©v t]¿-s°-Xn-tcbpw A-an-X-`m-cw I-b-‰n-b-Xn-\v aq-∂v t]¿-s°-Xn-tc-bpw a-‰v Ip-‰-IrXy-߃ Np-a-Øn 41 t]¿-s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn B¿.Sn.-H. A-dn-bn-®p.

E-jn-cm-Pv knMv \msf ]-cm-Xn-IÄ kzoI-cn-¡pw ]m-e-°m-Sv: {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv knMv \msf D-

®-°v c-≠n-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn-\v k-ao-]-ap-≈ K-h. K-Ãv lu-kn¬ h-®v s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ \n-∂v t\-cn-´v ]-cm-Xn-Iƒ kzo-Icn-°pw.-tam-t´m¿-hm-l-\-ß-fn¬ \n-∂v _-‘-s∏-´ ]-cm-Xn-Iƒ kzoI-cn-°pw. Ip-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 0491˛25055357 \-º-dn¬ _-‘s∏-S-Ww.

hm¬-∏m-d: ta-Je - b - n¬ h-\y-arK-ß-fp-sS B-[n-]-Xyw aq-ew sXm-gn-em-fn-Iƒ `o-Xn-bn-¬. tXbn-e tXm-´-ß-fn¬ sXm-gn-em-fnIƒ-°v C-e ]-dn-°m≥ km-[n-°mØ hn-[w Hm-tcm F-kvt- ‰-‰n-epw A-©pw B-dpw Im-´m-\I - f - m-Wp X-ºS- n-®n-cn-°p-∂X - v. I-gn-™ Znh-kw ]-gb - hm¬-∏m-db - n-se-Øn-

"A-\n-Ýn-X-Im-em D-]-hm-kw \-S-¯pw' ]m-e-°m-Sv: s\¬-Ir-jn-°m-sc `-c-W ˛-{]-Xn-]-£-߃ tN¿-∂v Zpcn-X-Øn-te-°v h-en-®n-g-°p-I-bm-sW-∂v `m-c-Xo-b tk-hm-{i-aw. s\-√n-s‚ Xp-I D-S≥ \¬-Ip-I, s\-√v In-tem-°v A-º-Xv cq-]-bm°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v- A-\n-›n-X-Im-em D-]-hm-kw \-S-Øpsa∂v `mc-h-hm-ln-Iƒ Adn-bn®p. tbm-K-Øn¬ t]-c-en-°-fw Ir-jv-W-Zm-kv, X-®m-¶p-∂v kp-tc{μ≥ kw-km-cn-®p.

b B-dw-K Im-´m-\ kw-Lw Ip-Spw_-{io \-SØ - n h-cp-∂ td-j≥-IS]q¿-Wa - m-bn B-{I-an-®p. A-©pNm-°v A-cn-bpw ]-cn-∏pw ]-®° - d - nI-fpw \n-ch - [ - n ]m-{X-ßf - pw \-in∏n-®n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-hk - a - m-Wv Im-´m-\Iƒ ssl t^m-dk - ‰ v- v F-ktv- ‰-‰nepw a-bn-em-Spw-]m-db - n-epw I-√m¿

B-Zn-hm-kn Ip-Sn¬ {]-tZ-iß - f - nepw ]-®a - e - F-kvt- ‰-‰n-se kvI - qfn-s‚ ]-cn-kc - Ø - pw \m-´p-Im-sc hn-d∏ - n-®X - v. Hm-tcm Zn-hk - h - pw Ch-bp-sS B-{I-aW - w cq-£a - m-bn-cn°p-∂-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ `o-jW - n-bn-em-Wv. am-kß - f - m-bn a-d™ n-cp-∂ I-Sp-hI - ƒ ho-≠pw {]-Xy-£s - ∏-´p-Xp-Sß - n. I-gn-™

Zn-hk - w ]-´m-∏I - ¬ \-Sp-ae - F-kvt‰-‰n-se cm-P-ti-J-c≥ F-∂ sXm-gn-em-fn-bp-sS ho-´n¬ sI-´nbn-´n-cp-∂ ]-ip-°n-Sm-hn-s\ sXmgn-em-fn-Iƒ t\m-°n-\n¬-s°-bmWv h-en-®n-g® - p-sIm-≠p-t]m-bX - v. s]m-≈m-®n sa-bn≥ tdm-Un¬ ]pXp-tØm-´w F-ktv- ‰-‰n¬ hm-l\ - Øn-c-t°-dn-b {]-tZ-i-Øp \q-dp-

tdm-U]-I-S-w: A-Sn-b-´-c Nn-In-Âk \Â-Im³ k-¶-²kw-L-S-\-bv¡v cq-]w \Â-Ip-w ]m-e-°m-Sv: tdm-Um-]-I-S-ß-fn ¬-s∏-Sp-∂-h¿-°v A-Sn-b-¥c-NnIn-¬k \¬-Ip-∂-Xn-\v k-∂-≤ kw-LS- \ - ° - v cq-]w \¬-Ip-sa-∂v B¿. Sn. H. tUm ap-lΩ - Z- v \-Po_v hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ Adn-bn-®p. ]m-e-°m-Sv t{Sm-a-sI-b¿ B‚ v tdm-Uv tk-^‰ v- n bq-´n-en-‰n k¿-ho-k-kv F-∂-t]-cn-em-bn-cn°pw A-dn-bs - ∏-Sp-I. {]-Ya - Nn-In¬k \¬-Ip-∂-Xv ssh-Ip-∂-Xv aq-ew tdm-U] - I - S- a - c - W - ß - ƒ h¿[n-°m≥ Im-c-W-am-°p-∂-Xv. CXn-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n-em-Wv CØ-cs - am-cp kw-LS- \ - b - v °v tamt´m¿-hm-l-\ h-Ip-∏v cq-]w \¬Ip-∂X - v. am-kØ - n¬ H-cp Zn-hk - w hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬-s∏-´ 40 t]¿-°v {]-Ya - ip-{iq-j, A-Sn-b-

\pw C-S-bn-em-bn-cp-∂p c-Ymtcm-l-Ww. ssh-Ip-t∂-cw \men-\v Xm-b-º-I-bv-°p-ti-jw cY-{]-bm-Ww Xp-S-ßn. ]-g-b I¬-∏m-Øn e-£v-an-s]-cp-amƒ t£-{X-Øn¬ C-∂-se cm-hnse ]-Xn-s\m-∂-c-bv-°p I-f-`m`n-tj-Iw \-S-∂p. ssh-Ip-t∂-cw B-dn-\v kwKo-X-I-t®-cn, cm-{Xn ]-Øn-\v F-gp-∂-≈-Øv F-∂n-h D-≠mbn-cp-∂p. t£-{X-Øn¬ C-∂pcm-hn-se-bm-Wv c-Ym-tcm-lWw. Nm-Ø-]p-cw {]-k-∂ alm-K-W-]-Xn t£-{X-Øn¬ C∂-se cm-{Xn F-´-c-bv-°v Ip-Xnc-hm-l-\w F-gp-∂-≈-Øv \-S∂p. C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v th-Z-]m-cm-b-W k-am-]-\-Øn-

\p-ti-jw ]-Ø-c-bv-°pw ]-Xns\m-∂n-\pw C-S-bv-°m-Wv c-Ymtcm-l-Ww.-- c-tYm-¬k-h-Øns‚ `m-K-am-bn ]p-Xn-b I-¬-∏mØn a-¥-°-c a-lm-K-W-]-Xnt£-{X-Øn¬ C-∂-se cm-hnse ]-Ø-c-ap-X¬ D-¬k-h-kZy-sbm-cp-°n. hn-`-h-k-ar-≤-am-b k-Zy a¥-°-c I-eym-W-a-Wv-U-]-Ønem-Wv H-cp-°n-b-Xv.-H-cm-≠n-s‚ Im-Øn-cn-∏n-\p-tijw h-∂p-tN¿-∂ ]p-Wy-aplq¿-Ø-sØ `-‡n-bp-sS B-cXn-I-fp-gn-™m-Wv {Km-a-hm-knIƒ h-c-th-‰n-cn-°p-∂-Xv. hn-tZin-I-f-S-°w \n-c-h-[n t]-cm-Wv I- ¬ - ] m- Ø n- b n- t e- ° pH- g p- I nsb-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.--

Ip-g¬-a-μw-: tªm-°v ]-©m-bØv lm-fn¬ £o-c hn-I-k-\ hIp-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ an¬°v sj- U v sU- h - e - ] v - s a‚ v s{]m-P-Iv-Sv (Fw.-F-kv.-Un.-]n.) Kp- W - t `m- ‡ r tbm- K w \- S Øn. 2013-˛14 ]-≤-Xn {]-Im-cw At]- £ \¬- I n- b £o- c - I ¿- j I- c p- s S tbm- K - Ø n¬ A- d p]Xvt]¿ ]-s¶-Sp-Øp. ^mw ipNn-Xzw, In-Sm-cn h-f¿-ج, Ah-iym-[n-jvTn-X [-\-k-lm-bw, I-d-h b-{¥w, ]-ip bq-\Wn-‰v, ]p¬- I r- j n P- e - t k- N - \ ]- ≤ Xn F-∂n-h-°v A-t]-£ \¬In-b I¿-j-I¿-°v U-b-dn ^mw C≥- k v - { S- I v - S ¿ c- P - \ n, U- b - d n F-Iv-Ã-j≥ Hm-^n-k¿ kp-j-a ¢m-sk-Sp-Øp.

F³.-Pn.-H.- A-tkmkntb-j³ kw-Øm-\ k-t½-f-\w 18ap-XÂ ]m-e-°m-Sv: tI-c-f F≥.-Pn.-H.A-tkm-kn-tb-j≥ 39 ˛mw kwÿm-\ k-tΩ-f-\w 18 ap-X¬ 21 h-sc ]m-e-°m-Sv \-S-°pw. 18\v Fw hn-izw-`-c≥ \-K-dn¬ ]-XmI D-b¿-Ø-tem-sS ]-cn-]m-Sn-°v Xp-S-°w Ip-dn-°pw. cm-hn-se 10 a-Wn-°v \n-e-hnep-≈ kw-ÿm-\ Iu-¨-kn¬ tbm-Kw, D-®-bv-°v aq-∂v a-Wn-°v {]-I-S-\w. ssh-Ip-t∂-cw A-©v a-Wn°v \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f\w sI.-]n.-kn.-kn.-{]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Un.-kn.-kn.-{]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. sI.-]n.-kn.-kn.-h-‡m-hv cmPv-tam-l≥ D-Æn-Øm≥ ap-Jy-{]-

`m-j-Ww \-S-Øpw. B-tcm-Ky-hIp-∏v a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿, sI.-]n.-kn.-kn.-ssh-kv {]kn-U‚ v Fw Fw l-k≥ apJym-Xn-Yn-I-fm-bn-cn-°pw. ap≥ Fw.-]n. hn F-kv hn-Pb-cm-L-h≥, ap≥-a-{¥n hn kn I-_o¿, ap≥ Fw.-F¬.-F. Fam-cm-b sI a-Wn, F hn tKm-]n\m-Yv, sI F N-{μ≥, sI.-]n.kn.-kn.-sk-{I-´-dn ]n sI ]utem-kv, sI.-]n.-kn.-kn.-sk-{I-´dn-am-cm-b hn sI {io-I-WvT≥, kn N-{μ≥, sI hn ap-c-fn, tIm´m-Ø-e tam-l-\≥ kw-km-cn°pw. D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\w apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tIm-´m-Ø-e tam-l\≥ A-[y-£-X h-ln-°pw.

¥c ssh-Zy-k-lm-b-sa-Øn°¬, tdm-Uv kp-c£ - m ]-cn-io-e\w Xp-S-ßn Im-cy-߃ \-SØm≥ hn-ZvK - [ - ]-cn-io-e\ - w \-¬Ipw. F-√m I-he - I - f - n-epw tdm-Uc - nIn-epw A-Xym-hi - y-ka - b - Ø - v ]cn-io-e\ - w e-`n-®h - s - c \n-tbm-Kn°p-Ib - pw A-]I - S- ß - ƒ-°n-cb - mb-h-cp-sS c-£ D-d-∏m-°p-I-bpw sN-øpw. I-gn-™ h¿-jw 1750 ss_-°] - I - S- ß - f - n¬ 1500 t]-cmWv a-cW - a - S- ™ X - v. sl¬-sa-‰v [cn-°m-Ø-Xm-Wv a-c-W-Øn-\v apJy-Im-c-W-Øn-\n-S-bm-°n-b-sX∂pw B¿. Sn. H. ]-d™ p. ]-ca - mh-[n Po-h\ - v kp-c£ - m D-d∏ - m-°p∂-Xn-\v sl¬-sa-‰v [-cn-°p-Ib - mWv am-{X-am-Wv t]mw-hg - n-sb-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. 17\v tdm-U] - -

I-Sß - ƒ - ° - v C-cb - m-bh - c - p-sS Hm¿a-Zn-\w B-Nc - n-°pw. cm-hn-se Pn-√m ]-©m-bØ - v lm-fn¬ \-S° - p-∂ kw-ÿm-\ Xe D-ZvL - m-S\ - w kw-ÿm-\ K-XmK-X- a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv \n¿-h-ln-°pw. jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬. F. A-[y-£X - h-ln°pw. t{Sm-a sI-b¿ B‚ v tdm-Uv tk-^v-‰n bq-´n-en-‰n k¿-ho-k-kv D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠a - p-Ø≥ \n¿-hl - n-°pw. Fw _n cm-tP-jv Fw. ]n. {Sm≥-kv t]m¿-´v I-Ωo-jW¿ E-jn-cm-Pv knMv, \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ F-kv A-–pƒ Jp-±qkv, Pn-√m I-e-Œ¿ sI cm-a-N{μ≥, Pn-√m F-kv ]n Pn tkm-ati-Jc - ≥ ]-s¶-Sp-°pw.

e-¡n-Sn ]q-t¡m-«v I-S-hn-\-Sp-¯v sd-bn¸m-f-¯n hn-ÅÂ

sd-bnÂ-¸m-X-I-fp-sS hn-I-k-\-¯n-\v 40 tIm-Sn th-W-sa-¶v kp-Ip-am-c³ Fw.-]n.

]m-e-°m-Sv: sdbn¬∏m-f-Øn ¬ hn-≈¬ I-s≠-Øn. e-°n-Sn ]qt°m-´v I-S-hn-\v k-ao-]-ap-≈ sdbn¬ ]m-f-Øn¬ t\-cn-b tXmXn¬ hn-≈¬ I-s≠-Øn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se A-©v a-Wn°v ]-cn-tim-[-\bv°v h-∂ Ioam≥-am-cm-Wv hn-≈¬ I-s≠Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v dn-t]m¿-´v \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿ ÿ-ew ]-cn-tim[n-°p-I-bpw Kp-cp-X-c-a-√m-ØXn-\m¬ t{Smbn≥ Cu `m-K-Øv F-Øp-tºmƒ sa-s√-t]m-hm\pw \n¿-tZ-in-°p-I-bp-am-bn-cp∂p.

]p-Xn-b I¬-∏m-Øn a-¥-°-c K-W-]-Xn t£-{X-Øn-¬ \-S-∂ c-Ym-tcm-l-Ww

I-W-°n-\p knw-l-hm-e≥ Ip-cßp-If - m-Wp i-eyw sN-øp-∂X - v. sXm-´-Sp-Ø Im-´n¬ Im-´p-t]mØp-If - p-sS `o-jW - n-bp-ap-≠v. h\y-ar-K-i-ey-Øn-\p ]-cn-lm-cw th-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v \m-´pIm¿ \q-dp-I-W-°n-\p ]-cm-XnIƒ Pn-√m I-eI - Sv- ¿-°pw h-\w hIp-∏n-\pw \¬-In-bn-cp-∂p.-

Fw.-F-kv.-Un.-]n. Kp-W-t`m-àr tbm-Kw

]p-cp-tjm-Ø-a≥, Pn-√m J-Pm©n hn Fw tXm-a-kv, ]m¿-´n Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b ]n Fw Ip-cp-hn-f, hn F tI-ih≥, hn A-\n¬-Ip-am¿, t{K-kn tPm-k-^v, \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-kn-U‚p-am-cm-b k-Pn C-S-t»cn (tIm-ßm-Sv), sI ]n X-¶-®≥ (s\-∑m-d), ]n Ip-™n-cm-a≥ (B-e-Øq¿), hn P-b-cm-Pv (H-‰∏m-ew), ]n kp-tc-jv (Xr-Øme), bp lw-k (a-e-ºp-g), I¿-jI bq-\n-b≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n H h-°-®≥, sF-k-Iv tPm¨ th-fq-cm≥, I¿-j-I sXm-gn-em-fn tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ A-a¿-\m-Yv, a¬-ky-sXm-gnem-fn tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn- A-e-\-√q-cn-¬ B¿.-F-kv.-F-kp-Im¿ B-{I-a-Ww \-S-Øn-b I-S-I-fn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw Aiv-d-^v k-μ¿-in-°p-∂p U‚ v \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

I-Â-¸m-¯n-bn C-¶v tZ-h-c-Y kw-K-aw

]m-e-°m-Sv: `-‡¿-°p ]p-Wykp-Ir-X-ta-Im≥ I¬-∏m-Ønbn¬ C-∂v tZ-h-c-Y kw-K-aw. hn-im-em-£n-k-ta-X-\m-b hniz-\m-Y-kzm-an-bpw a-°-fm-b- KW-]-Xn-bpw h-≈n-ssZ-hm-\-kta-X kp-{_-lv -a-Wy-kzm-anbpw e-£v-an \m-cm-b-W s]-cpam-fpw Nm-Ø-]p-cw {]-k-∂ alm-K-W-]-Xn-bp-sS c-Y-ß-fpam-Wv C-∂-sØ km-b-¥-\Øn¬ Ip-≠-º-e-Øn-\p ap∂n¬ kw-K-an-°p-I. ]p-Xn-b I¬-∏m-Øn a-¥°-c K-W-]-Xn t£-{X-Øn-se c-Ym-tcm-l-Ww C-∂-se \-S∂p. cm-hn-se th-Z-]m-cm-b-Wk-am-]-\-Øn-\p-ti-jw cm-hnse ]-Øn-\pw ]-Xn-s\m-∂n-

≈ 17 k-tlm-Z-b tIm-w-π-Iv-kpI-fn¬-\n-∂p-≈ 1300 kv-Iq-fp-Ifn-se B-dm-bn-c-tØm-fw hnZym¿-Yn-I-fm-Wv aq-∂p-Zn-h-ksØ a-¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-Xv. 17 tÃ-Pp-I-fn-em-bmWv a-¬k-c-߃ ]p-tcm-K-an-°p∂-Xv. I-tem-¬k-h D-Zv-Lm-S-\tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-Øn-b tLm-j-bm-{X-bpw X-\-Xv tI-cfo-b \m-S≥ I-e-Iƒ Dƒ-s∏-SpØn-bp-≈ tÃ-Pv I-em-]-cn-]m-SnI-fpw {i-t≤-b-am-bn.

hmÂ-¸m-d-bn h-\y-ar-K- i-eyw cq£w; sXm-gn-em-fn-IÄ `o-Xn-bn-Â

t_-_n tjm 2013 kw-L-Sn-¸n-¡pw ]m-e° - m-Sv: in-ip-Zn-\m-tLm-jØn-s‚-`m-K-am-bn A-l-ey hpa¨ B‚ v Nn¬-{U-kv tlm-kv]n-‰-epw tem-I a-e-bm-fn Iu¨-kn-epw kw-bp-‡-am-bn 24\v cm-hn-se F-´p a-Wn-°v Al-ey tlm-kv-]n-‰v-en¬ t_-_n tjm 2013 kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v kw-L-m-Sm-I¿ hm¿-Øm -k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ko-cnb¬ Xm-c-hpw Ip-´n-∏-´m-fw F∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS A-h-Xm-c-I\p-am-b kp-_n kp-tc-jv t\-XrXzw \¬-Ipw. A-©p ap-X¬ Ggp h-b-kv h-sc {]m-b-ap-≈ Ip´n-Iƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. ap≥ Iq´n t]¿ c-Pn-ÿ sN-øp-∂v 50 t]¿-°m-Wv {]-th-i-\w. a-¬kcm¿-Yn-Iƒ cm-hn-se F-´n-\v apºm-bn {]m-bw sX-fn-bn-°p-∂ P-\-\-k¿-´n-^n-°-‰v, kv-Iq-fn¬ \n-∂p-≈ km-£y-]-{Xw lm-Pcm-°-Ww, c-≠v an-\n-‰v-k-a-bØn-\p-≈n¬ C-„-ap-≈ ]-cn-]mSn A-h-X-cn-∏n-°mw. an-I-® 15 t]-cn¬ \n-∂pw aq-∂v hn-P-bn-Isf Xn-c-s™-Sp-°pw. hn-i-Z-hnh-c-߃-°pw c-Pn-kv-t{S-j-\pw 9400488185, 9496006734 \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww. hm¿ØmktΩ-f-\-Øn¬ No-^v sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm e-£v-an, a-ebm-fn Iu¨-kn¬ ]m-e-°m-Sv bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v hn cm-a-N{μ≥, tam-l-\≥ ]-s¶-Sp-Øp.

[y-£-X h-ln-®p. sI D-Æn-Irjv-W≥, kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.F¬.-F, Fw lw-k Fw.-F¬.F, sI F {^m≥-kn-kv, Ko-X, cP-\n, sI sI a-Ωp-Æn au-e-hn, P-b \m-cm-b-W≥, e-Xm-{]-Imiv, jw-kp-±o≥, tPm¿-÷v ]p-©bn¬ kw-km-cn-®p. kn.-_n.-F-kv.-Cbp-sS 1300 hn-Zym-e-b-ß-fn¬ \n-∂v 6000 hnZym¿-Yn-IfmWv aq-∂p Zn-h-k-ßfn-em-bn \-S-°p-∂ a¬k-cØØn¬ 147 C-\-ß-fn-te-°v am-‰pc-bv-°m≥ F-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. I-tem-¬k-hw 17 \v k-am-]n°pw. k-am-]-\- k-tΩ-f-\w Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S\w sN-øpw.

B-Zy-Zn-\¯n tIm-«-bw Pn-Ãap-t¶-dp¶p

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«n-s\-Xn-tc tI-c-fm tIm¬-{K-kv (sP) k-a-c-¯-n\v

I-Ãp-h-gn hm-kp-hn-\v tI-{µ s^-tem-jn-¸v hm-l-\]-cn-tim-[-\: Pn-Ã-bn 57,300 cq-] ]n-gbn«p tIm-ßm-Sv: tI-{μ kmw-kvI - m-cnI-hI - p-∏n-s‚ 2011-˛12se ko-\nb¿ s^-tem-jn-∏n-\v I-YI - f - n-\S≥ I-√p-hg - n hm-kp-hn-s\ Xn-cs™-Sp-Øp. "Iq-Sn-bm-´w, Ir-jvW-\m-´w, I-YI - f - n F-∂o I-eI - fn-se kv{- Xo-IY - m-]m-{X-ßf - psS Xm-cX - a - y-]T-\w' F-∂ hn-jb-Øn-\m-Wv s^-tem-jn-∏v. c≠p-h¿-jt- Ø-°v {]-Xn-am-kw 20,000 cq-]b - m-Wv s^-tem-jn-∏v. I-YI - f - n-bn¬ A-dn-bs - ∏-Sp-∂ kv{- Xo-th-j° - m-c\ - m-Wv I-√p-hgn hm-kp. 1964¬ I-em-afi e - Øn¬ tN¿-∂ hm-kp, H-cp-h¿jw I-em-afi e - w tKm-]n-bp-sS Io-gn-epw G-gv h¿-jw I-em-afi-ew cm-a≥-Ip-´n \m-bc - p-sS Io-gn-epw I-YI - f - n A-`y-kn-®p. 1973 \-hw-_¿ ap-X¬ 1975 HtŒm-_¿ h-sc tI-{μ am-\h - h - n`-ht- i-jn h-Ip-∏n-s‚ kvt- Imf¿-jn-t∏m-Sp-Iq-Sn I-em-afi e - Øn¬ cm-a≥-Ip-´n-\m-bc - p-sS Iogn¬ D-]c - n-]T-\h - pw \-SØ - n.tIm-ßm-Sv k¿-Kw kmw-kvI - m-cnI-th-Zn-bpw tI-cf - t- »-cn H-Sphn¬ ^u-t≠-j\ - pw A-hm¿-Uv \¬-In B-Zc - n-®n-´p-≠v. 2012¬ ]-¥f - w tI-cf - h - ¿-ab - p-sS t]-cnep-≈ {]-Ya - ]p-ck - vI - m-ch - pw t\-Sn-bn-´p-≠v. hn-em-kn-\n-bmWv `m-cy. a-°ƒ: hn-t\m-Zv, {iohn-Zy.

16 \-hw-_¿ 2013 i\n

Iq-fn-bm-«v-I-S-hv ]m-ew \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w 18\v F-cn-a-bq¿: ta-em¿-t°m-Sv-˛ Fcn-a-bq¿-{Km-a-∏-©m-b-Øp-I-sf _-‘n-∏n-®p-sIm-≠v Km-b-{Xn ]p-g-°v Ip-dp-sI \n¿-an-°p-∂ Iq-fn-bm-´v-I-S-hv ]m-e-Øn-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v a-{¥n hn sI C{_m-lnw-Ip-™v \n¿-h-ln-°pw. 18\v ssh-Io-´v 4.-30\v Iq-fn-bm-´pI-S-hv ]-f-fn-°v k-ao-]-Øv \-S°p-∂ N-S-ßn¬ Fw N-{μ≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln°pw. ]n sI _n-Pp Fw.-]n. ap-JymXn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Sn F≥ I≠-ap-Ø≥, C-μn-c N-{μ≥, KoX, hn hn Ip-´n-Ir-jv-W≥, F APn-X, Pn-√m ]-©m-b-Øv saw_¿-am-cm-b sI Ip-©≥, kn h-¬k-e ]-s¶-Sp-°pw.

s]m-≈m-®n: ]-g-\n-˛-]m-e-°m-Sv, s]m-≈m-®n-˛-t]m-Ø-∂q¿ sdbn¬-∏m-X-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn\v 40 tIm-Sn th-W-sa-∂v kp-Ipam-c≥ Fw.-]n. s]m-≈m-®n-˛-t]mØ-∂q¿ sd-bn¬∏m-X hn-I-k-\ ]-Wn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øm≥ FØn-b-Xm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-{μ k¿-°m¿ Iq-Sp-X¬ Xp-I A-\p-h-Zn-®m¬ s]m-≈m®n-˛-]m-e-°m-Sv, t]m-Ø-∂q¿ `mK-ß-fn-te-°v sd-bn¬-∏m-X hnI-k-\ ]-Wn-Iƒ D-S≥ ]q¿-Ønbm-hpw. ]-g-\n-bn¬ \n-∂p s]m≈m-®n h-sc-bp-≈ 63 In-tem-ao‰¿ Zq-c-Øn¬ 90 i-X-am-\-tØmfw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-bn. Cu `mK-ß-fn-ep-≈ 120 sN-dp-]m-e-ßfn¬ 100 ]m-e-ß-fp-sS ]-Wn-Iƒ

]q¿-Øn-bm-bn. _m-°n-bp-≈ ]m-e-ß-fp-sS \n¿-am-W ]-WnIƒ ]q¿-Øo-I-cn-®v D-S≥ s{Sbn≥ k¿-ho-kv B-cw-`n-°p-sa∂v Fw.-]n. ]-d-™p. a-[p-c Unhn-j≥ A-kn. F-≥Pn-\o-b¿ km-cw-K-]m-Wn Dƒ-s∏-sS dbn¬-th A-[n-Ir-X¿ kv-Y-ew k-μ¿-in-®p. sd-bn¬-∏m-X hn-I-k-\-Øns‚ B-Zy-L-´-am-bn ]-g-\n-bn¬ \n-∂p s]m-≈m-®n h-sc ]m-X ]q¿-Øn-bm-bn. Cu h-gn-bp-≈ s{S-bn≥ k¿-ho-kv D-S≥ B-cw`n-°pw. C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®p≈ A-h-km-\-L-´ A-‰-Ip-‰-∏Wn-I-fm-Wv \-S-∂p-h-cp-∂-Xv. s{S-bn≥ k¿-ho-kv B-cw-`n-°p∂-tXm-sS C-t∏m-gp-≈ bm-{Xm-

sN-−bn Xm-f-hn-kv-a-bw Xo-À-¯v aq-¶-c h-b-Êp-Im-c³ Kp-cp-hm-bq-¿: sN-≠-tbm-fw hen-∏-ap-≈ aq-∂-c h-b- p-Im-cs‚ sN-≠-ta-fw {i-t≤-b-ambn. Kp-cp-hm-bq-¿ \-K-c-k-`-bpsS in-ip-Zn-\ ]-cn-]m-Sn-tbm-S\p-_‘ - n-®v Pn.bq.]n. kvI - q-fn¬ \-S∂ - A-¶W - h - m-Sn Ip-´n-Ifp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-bn-em-Wv B-kzm-Z-I-cn-¬ hn-kv-a-bw Xo¿-Øv A-izn-≥ hn-Lvt- \-sj-∂ Ip-cp-∂p-I-em-Im-c-≥ sN-≠hm-Zyw A-hX - c - n-∏n-®X - v. a-Ωn-bq-¿ _m-\-¿-Pn \-K-dn¬ ssI-∏S- \m-cm-bW - s - ‚-bpw Nn-∂p-hn-s‚-bpw a-I-\m-b Aizn-≥ hn-Lvt- \-jm-Wv I-fn-sN-

≠-bn-¬ Xm-f-hn-kv-a-bw Xo-¿Øv Im-Wn-I-sf A-¤p-X-s∏Sp-Øn-b-Xv. im-kv-{Xo-b-am-bn ta-fw A-`y-kn-®n-´n-√m-Ø Aizn-≥ ]q-c-]-d-ºp-I-fn-¬ sN≠-sIm-´p-∂-Xv I-≠pw tI-´pam-Wv ta-fw ]Tn-®-Xv. ta-i-bnepw a-‰pw Xm-f-Øn-¬ sIm-´mdp-≈ A-izn-≥ sN-≠ th-Wsa-∂v \n-¿-_-‘w ]n-Sn-®-t∏mgm-Wv c-£n-Xm-°-ƒ I-fn-s®≠ hm-ßn sIm-Sp-°p-∂X - v. hen-b sN-≠ Xm-ßm-\p-≈ tijn-bn-√m-Ø-Xn-\m-¬ I-fn-s®≠-bn-em-Wv A-izn-≥ sIm-´v Xp-Sc - p-∂X - v.

Zp-cn-Xw ]-cn-l-cn-°-s∏-Spw. I-cmdp-Im¿-°p \¬-tI-≠ Xp-I \¬Im-Ø-Xn-\m¬ Cu `m-K-Øv ]Wn a-μ-K-Xn-bn-em-sW-¶n-epw CXv D-S≥ ]-cn-l-cn-°-s∏-Sp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. s{S-bn≥ k¿-ho-kv B-cw-`n°p-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-bn `-{ZIm-fn-b-Ω≥ t£-{X-ho-Yn-bn¬ d-bn¬-th tK-‰v kv-Ym-]n-®p. s]m-≈m-®n-˛-t]m-Ø-∂q¿ dbn¬-]m-X hn-I-k-\-Øn¬ ]-e`m-K-ß-fn-epw a-Æv \n-c-∏m-°¬ ]-Wn am-{X-am-Wv C-t∏mƒ \-S∂p-h-cp-∂-Xv. kz-Im-cy hy-Iv-Xn-I-fp-sS kvY-ew G-s‰-Sp-°-ep-am-bn \-S-°p∂ N¿-® C-\n-bpw [m-c-W-bn¬ F-Øn-bn-´n-√.-

Imw-]-kv {^-−v I-e-IvStdäv amÀ-¨v C¶v Xr-»q¿: bp.Un.F-^.v k¿-°mcns‚ ]n.F-kv.kn. A-´n-ad - n-s°Xn-tc Imw-]-kv {^-≠v Pn-√m-IΩn-‰n C∂v cm-hn-se 10\v I-eIvStd‰v am¿-®v \-SØ - p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. am¿-®v kwÿm-\ J-Pm-©n ap¿-jn-Zv j-aow D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. kvs - ]-j¬ {_m-©v \n-b-a-\-߃ Dƒ-∏-sSbp-≈-h ]n.F-kv.kn-bn¬ \ns∂-Sp-Øp-am-‰n A-XX - v Un-∏m¿-´vsa≥-dp-Iƒ-°v \¬-Ip-∂ k¿°m¿ \-S] - S- n Zp-cq-la - m-sW-∂pw A-\¿-l¿-°v \n-b-a-\w \¬-Im\pw kw-hc - W - A-´n-ad - n kw-`h - n°m-\pw C-Xv Im-cW - a - mhp-sa-∂v `m-ch - n-Iƒ B-tcm-]n-®p.


{]mtZ-inIw

16 \-hw-_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

„{io-Ir-jv-W-]p-cw K-h. F-

©n-\o-b-dnw-Kv tIm-f-Pv: h-\nX tlm-ì D-Zv-Lm-S-\w-˛ cmhn-se 11.30 „sN¿-∏p-f-t»-cn e-£v-an HmUn-t‰m-dn-bw: sN-dp-Im-Sv P-∑-iXm-_v-Zn sk-an-\m¿-˛ cm-hn-se 10.00 „Km-‘n-]p-cw kp-Kp-W dn-]v sa-{Sn-°p-te-j≥ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ: sa-{Sn-°pte-j≥ kv-Iqƒ-kv A-°m-Z-anIv Iu¨-kn-en-s‚ A-hm¿-Uv Zm-\w-˛ cm-hn-se 10.00 „]m-e-°m-Sv Fw Un cm-a-\mY≥ lm-ƒ: Ku-cn {In-tb-j≥kv tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A°m-Z-an-bp-sS k-l-I-c-W-tØmsS am-Xw-Kn k-Xy-aq¿-Øn-bp-sS sP.-kn.-sF. ]m-e-°m-Spw _n am¿-´pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® in-ip-Zn-\ Nn-{X-c-N-\ma¬-k-cw I-em-Im-c≥ e-£v-a-W≥ I¿-Æm-S-I kw-Ko-X I-t®-cn-˛ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ssh-Io-´v 6.30 „Nn-‰q¿ tI-c-f tlm-´¬ B‚ v d-kv-t‰m‚ v A-tkm-kntb-j≥ Nn-‰q¿ Xm-eq-°v I¨h≥-j≥-˛ ssh-Io-´v 3.00. ]m-e-°m-Sv: sP.-kn.-sF. ]m-e- Nm-]v-‰¿ {]-kn-U‚ v A-`n-em-jv cm-b Ip-´n-Iƒ-°p-th-≠n \-S- Œ¿ j-ao¿, tP-ko-kv ta-J-em °m-Spw _n am¿-´pw kw-bp-‡- A-c-hn-μv A-[y-£-X h-ln-®p. Øp-∂ sI-b¿ s{]m-P-Iv‰n-s‚ `m-c-hm-ln-I-fm-b A-–pƒ-kam-bn kw-L-Sn-∏n-® in-ip-Zn-\ Pn-√-bn-se hn-hn-[ hn-Zym-e- tem-tKm {]-Im-i-\w sP.-kn.- emw, \n-Jn¬ sIm-Sn-b-Øq¿, Nn-{X-c-N-\m a¬-k-cw hm-Sn-I D- b-ß-fn¬ \n-∂m-bn aq-∂q-dn-e- sF.- C-¥y-bp-sS ap≥ tZ-io-b sk-{I-´-dn A-`n-em-jv A-timZym-\-Øn¬ {]-i-kv-X I-em-I-c [n-Iw Ip-´n-Iƒ a¬-k-c-Øn¬ A-[y-£≥ ]n k-t¥m-jv-Ip-am Iv, Ir-jv-W-{]-km-Zv, s{]m-P-Iv‰v ≥ e-£v-a-W≥ Nn-{Xw h-c-®p- ]-s¶-Sp-Øp. sP.-kn.-sF.- ]m-e- ¿ \n¿-h-ln-®p. U-b-d-Œ¿ k-t¥m-jv-Ip-am¿ k s\-∑m-d: km-aq-lnIm-tcm-Ky sIm-≠v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. °m-Sv 2014 h¿-j-Øn¬ \n¿-[-\_n am¿-´v am-t\-PnMv U-b-d- w-km-cn-®p. tI-{μ-Øn¬ em-_v sS-Iv-\ojy≥ X-kv-Xn-I-bn¬ Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ H-gn-hp≠v. {]m-bw 18 \pw 35 \pw at[y. π-kv ‰p, _-tbm-f-Pn-bn¬ 50 i-X-am-\w am¿-°pw tI-c-f k¿-°m-cn-s‚ Aw-Ko-Im-c-ap≈ sa-Un-°¬ e-t_m-d-´-dn sS-Ivt\m-f-Pn Un-tπm-a-bpw D-≈-h¿°v A-t]-£n-°mw. C-∂v cm-hnse 11 ap-X¬ H-cp a-Wn h-sc s\-∑m-d km-aq-lnIm-tcm-Ky-tI{μ-Øn¬ \-S-°p-∂ hm-°v-˛-C≥˛-C‚¿-hyq-hn-\v k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw lm-P-cm-I-Ww.Nn-‰q¿: kv]oUv Kth-W¿ Ir- ß-fn-se A-an-X th-K-X-bv-°v X-bn¬ Iq-Sp-X¬ Hm-Sn-°m≥ Xn-hv. bm-{X-°m-cp-am-bn t]m-hp{X-n-aw Im-Wn-®v kz-Im-cy X-S-bn-Sm-\m-bn tam-t´m¿ hm-l- km-[n-°n-√. F-∂m¬ an-° _- ∂ kz-Im-cy _- p-I-sf X-S_ p-Iƒ a¬-k-c-tbm-´w \-S- \-h-Ip-∏v I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-  p-I-fpw 60 In.-tem-ao-‰¿ th-K- ™v \n¿-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S]m-e-°m-Sv: Xm-eq-°v, {io NmØp-tºmƒ ]-cn-tim-[-\-bv-°v I-cn-®-Xn-s‚ `m-K-am-bn hm-l-\- X-bn¬ Iq-Sp-X-em-Wv k¿-ho- Øp-∂-Xp-aq-e-ap-≠m-Ip-∂ {]Ø≥-Ip-f-ß-c `-K-h-Xn tZ-hth-K-X-sb-∂v B-tcm-]-Ww. ß-fp-sS F-Æ-Øn ¬ K-Wy-am- kv \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-∂- Xn-tj-[-hpw ]-cn-tim-[-\-bv-°v kz-Øn¬ ]m-c-º-tcy-X-c {S-ÃnNn-‰q¿-˛-]m-e-°m-Sv, ao-\m- b Ip-d-hv h-∂n-´p-s≠-∂v tam- Xv. cm-hn-se F-´v a-Wn ap-X¬ X-S-k-am-hp-∂p-≠v.am-cm-bn \n-b-an-°-s∏-Sm≥ B£n-]p-cw-˛-]m-e-°m-Sv, h-≠n- t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v X-s∂ 10 a-Wn-h-sc-bpw ssh-Io´v \m{K-ln-°p-∂ ln-μp-a-X hn-izmØm-h-fw-˛-Nn-‰q¿, sIm-√-t¶m-Sv km-£y-s∏-Sp-Øp-tºmƒ Nn- ev a-Wn ap-X¬ G-gv a-Wn-h-sckn-Iƒ Un-kw-_¿ B-dn-\v ˛ th-em-¥m-h-fw, dq-´n-tem-Sp-∂ ‰q¿ ta-J-e-bn¬ A-Xv ^-e-{]-Z- bpw _- p-I-fn-se hm-Xn¬ sI- Ip-g¬-a-μw: tªm-°v ]-©m-bssh-Io-´v A-©n-\-Iw a-e-_m¿ kz-Im-cy _ p-I-fn-se ss{U- am-bn \-S-∏m-°m≥ I-gn-bp-∂n- ´n-h-®v kv-‰-∏p-I-fn¬-t]m-epw Øv tI-c-tfm-¬k-hw kn.- F . tZ-h-kzw t_m¿-Uv ]m-e-°m-Sv h¿-am¿-°p X-s∂ \n-b-{¥n- √. B-fp-I-sf Ip-Øn \n-d-®m-Wv l- b ¿ sk- ° ≥- U - d n kv - I qƒ A-kn- v I-Ωo-j-W¿-°v A- °m≥ I-gn-bp-∂ X-c-Øn¬ {Ku- ≠ n¬ Pn- √ m ]- © m- b - Ø v kz-Im-cy _- p-I-fn¬ kv k¿-ho-kv \-S-Øp-∂-Xv. t]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. A-t]- kv]oUv Kth-Wdn¬ Ir-{Xn-aw ]oUv Kth-W¿ L-Sn-∏n-®n-´phm-Xn¬ sI-´n-h-®-Xp-aq-e- B- t cm- K y hn- Z ym- ` ym- k ÿn£m-t^m-dw ]m-e-°m-Sv A-kn\-S-Øn a-c-W-]m-®n¬ \-S-Øp- s≠-¶n-epw C-Xv F-{X In-tem- tam A-an-X-th-K-X-aq-e-tam A- cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n kn  v I-Ωo-j-W¿ Hm-^n-kn¬ tºmƒ I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I- ao-‰¿ Hm-Sp-sa-∂v Xo-cp-am-\n-°p- ]-I-S-߃ D-≠m-hp-tºmƒ a-m- A-tim-Iv Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w \n-∂p e-`n-°pw. cn-t°-≠ A-[n-Ir-X-cp-sS ]-cn- ∂-Xv ss{U-h¿-am-cm-Wv. tam- {Xw A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fn¬ hm- sN-bv-Xp. tim-[-\-bv-°v th-K-X t]m-sc- t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v \n-j-I¿- l-\ ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am- tI- c - f kw- ÿ m- \ bp- h - P - \ ∂ B-t£-]w i-‡-am-hp-∂p. jn-® kv]oUv Kth-W¿ L-Sn- °n ]n-∂o-Sv ]-g-b \n-e-]m-Sp-am- t£-a t_m¿-Un-s‚ k-lm-bkw-ÿm-\-Øp-S-\o-fw hm-l-\- ∏n-®m ¬ 58 In-tem-ao-‰¿ th-K- bn ap-t∂m-´v t]m-hp-I-bm-Wv ]- tØm- s S \- S - Ø n- b tI- c - t fm-

in-ip-Zn-\ Nn-{X-c-N-\maÂ-k-cw \-S-¯n

Adnbn-¸pIÄ

em-_v sS-Iv-\o-jy³: CâÀ-hyq- C-¶v

kozhikode/PKD

PnÃ-sb tI-c-f-¯n-sâ DÂ-k-h- \m-Sm-bn {]-Jym-]n-¡-Ww: ]n.-F-kv.-F-kv.]m-e-°m-Sv: ]n.-F-kv.-F-kv.- tI{μ-I-Ωn-‰n Hm-^nkn¬ tN¿-∂ ]-Øp-Ip-Sn k¿ho-kv skmssk-‰n tI-{μ I-Ωn-‰n-tbm-Kw P\-d¬ sk-{I-´-dn Pn cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U ‚ v Fw F-kv kzm-an-\m-Y≥ A[y-£-X h-ln-®p. ]-Øp-Ip-Sn k-ap-Zm-b-sØ-°p-dn-®vH-cp tUmIyp-sa‚-dn \n¿-an-°m-\pw kwÿm-\ ]n-∂m-° hn-`m-K I-Ωoj-s‚ kn-‰nMv Im-e-Xm-a-kw IpSm-sX hn-fn-°-W-sa-∂pw tbmKw B-h-iy-s∏-´p. sN-dp-Xpw h-ep-X-am-b t£{X D¬-k-h-߃, ]-≈n s]-cp-

tI-c-tfm-Âk-hw

I-tem-Âk-hw: in¸-im-e C-¶v

]m-e-°m-Sv: 54m-a-Xv tI-c-f kvIqƒ I-tem-’-hw sh¬-s^-b ¿-I-Ω-‰n-bn-se A-[ym-]-I¿-°p≈ G-I-Zn-\- in¬-]-im-e C-∂v cm-hn-se 10 a-Wn-°v in-£-Iv kZ-\n¬ \-S-°p-sa-∂v I¨-ho-\¿ Fw in-h-Zm-kv A-dn-bn-®p. 9495450135 .

A¦Whm-Sn sI-«n-Sw D-Zv-Lm-S-\w Ip-g¬-a-μw: tªm-°v ]-©m-bØv _n.-B¿.-Pn.-F-^v. 2012˛13 P-\-Io-bm-kq-{X-Ww ]-≤-Xn {]Im-cw tX≥-Ip-dn-»n {Km-a-∏-©mb-Øn¬ sX-°pw-]p-dw A¶Whm-Sn sI-´n-Sw \-hw-_¿ 19 \v D®-bv-°v c-≠n-\v Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v I-≠-ap-Ø ≥ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-a-Irjv-W≥ A-[y-£-X h-ln-°pw.

Ip-gÂ-a-µw t»m-¡v]-©m-b-¯v aq-¶mw hmÀ-jn-Im-tLm-jw 19\v

]m-e-°m-Sv: I¬-∏m-Øn c-tYm ¬khw {]-am-Wn-®v C-∂v ]me-°m-Sv Xm-eq-°v ]-cn-[n-bn-ep≈ F-√m k¿-°m¿ Hm-^nkpIƒ-°pw hn-Zym-`ym-k ÿm-]\-߃-°pw {]m-tZ-in-I A-h[n {]-Jym-]n-®p. F-∂m¬, ap

Ip-g¬-a-μw: tªm-°v ]-©m-bØv aq-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-jw tªm-°v ]-©m-b-Øv lm-fn ¬ \-hw-_¿ 19\v cm-hn-se 10.-30 \v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F cm-a-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-°pw. tªm-°v ]©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn aq-∂v h ¿-jw ]n-∂n-Sp-tºm ƒ `-h-\w, IpSn-sh-≈w, A¶W-hm-Sn-Iƒ-°v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃, {Km-

ao-W tdm-Up-Iƒ-°v hn-I-k-\w, h-\n-Xm im-‡o-I-c-W-Øn-\v Nn-X-en hy-h-km-b ]m¿-°v, Im ¿-jn-I hn-I-k-\-Øn-\m-bn Fw.sI.-F-kv.-]n. a-ln-fm sXm-gn¬tk-\ cq-]o-I-c-W ]-≤-Xn. t\-{X A-h-b-h i-co-c-Zm-\w k-Ω-X-]-{Xw G-‰p-hm-߬, 70 h-b-kv I-gn-™ tZ-io-b k-ºmZy-]-≤-Xn G-P‚p-am-sc B-Z-cn°¬, ]-Ømw X-cw Xp-ey-Xm ]T-\ ¢m-kv D-Zv-Lm-S-\w, tªm°v X-e Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k Item-¬k-h hn-P-bn-Iƒ-°p-≈

X-an-gv hw-io-b D-·q-e-\-¯n-s\-Xn-tc i-à-am-b \n-e-]m-Sp kzo-I-cn-¡-W-w: tkm-fn-Um-cn-än ]m-e-°m-Sv: tNm-Kw D-®-tIm-Snbn¬ X-an-gv hw-io-b D-∑q-e-\Øn-s\-Xn-sc C-¥y i-‡-am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tkm-fn-Um-cn-‰n k-Xy-{K-lw k ¿-°m-dn-t\m-Sv B-h-iy-s]-´p. ]m-e-°m-Sv tÃ-Un-sb Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øv \-S-Øn-b k-Xy-{Kl k-a-cw h-S-I-c-∏-Xn km-bvØp-ssd sk‚ v sP-bnw-kv tZhm-e-b-Øn-se ^m. B¬-_¿´v B-\-μ-cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tkm-fn-Um-cn-‰n Pn-√m {]-knU‚ v \u-jm-Zv ap-l-øp-±o≥ A[y-£-X h-ln-®p. X-an-gv-\-e kw-Lw I¨-ho-\¿ hn ]n \nPm-ap-±o≥, tI-c-f am-\n-e X-an-gv h-f¿-®n-∏-Wn C-b-°w {]-knU‚ v Nm¿-fn, tI-c-f am-\n-e Xan-gv ]m-Xp-Im-∏v C-b-°w P-\-

a-Þ-ew I¬-h³-j³ ]m-e-°m-Sv: sh¬-s^-b¿ ]m¿´n ]m-e-°m-Sv a-fi-ew I¨-h ≥-j≥ \m-sf \-S-°pw. D-®-bv-°v 2.-30\v ]m-e-°m-Sv Sn.-_n.-tdm-Unep-≈ ss^≥ sk‚¿ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-w. kwÿm-\ t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°psa-∂v a-fi-ew sk-{I-´-dn A-dnbn-®p.

sI-«n-S-¯n-\v X-d-¡-Ãn-«p

sjm¿-Wq¿: K-tW-i-Kn-cn K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n¿an-°p-∂ ¢m-kv ap-dn sI-´n-SØn-\v \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Fkv.-Ir-jv-W-Zm-kv in-em-ÿm-]\w \-S-Øn. 2013˛14 h¿-j-sØ P-\-Io-bm-kq-{X-W ]-≤-Xn {]Im-cw sjm¿-Wq¿ \-K-c-k-` A\p-h-Zn-® ]-Øv e-£w cq-] sNe-h-gn-®m-Wv sI-´n-Sw \n¿-an-°p∂-Xv. ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n Fw P-b A-[y-£-X h-ln-® N-S-ßn¬ \-K-c-k-`m Ãm≥-Un Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨-amcm-b B¿ do-\, sI ap-c-fo-[-c≥, sI.-i-Ip-¥-f, sI k-c-f, sI kp-{_-“-Wy≥, Iu¨-kn-e¿tkm-fn-Um-cn-‰n \-S-Øn-b k-Xy-{K-l k-a-cw ^m-. B¬-_¿-´v am-cm-b Sn sI l-ao-Zv, sI F≥ B-\-μ-cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p A-\n¬-Ip-am¿, kn -cp-‹n-Wn, d¬ sk-{I-´-dn {]-^. Fw t]-®n- sk-{I-´-dn F km-Zn-Jv, F-kv.-- {]n≥-kn-∏¬ F ap-Ø-eo-^v, ap-Øp,- hm-f-bm¿ ÿ-e-sa-Sp-∏v sF.-H Pn-√m sk-{I-´-cn ap-Po- sl-Uv-an-kv-{S- v kn Pn tam-fn, k-a-c-k-an-Xn sk-{I-´n-dn ]p-jv- _v d-“m≥,cmw-Ip-am¿, k-°o¿ Fw D-Æn-Ir-jv-W≥, Pp-ssa-\ ∏-cm-Pv, tkm-fn-Um-cn-‰n Pn-√m kw-km-cn-®p. ]n Jm≥ {]-kw-Kn-®p.

s\-lv-dp-hn-sâ Im-gv-N-¸m-Sp-IÄ-¡v {]-k-àn-tb-dn: Fw.-]n. ]m-e-°m-Sv: D-b¿-∂ P-\m-[n-]Xy-t_m-[-hpw Xn-I-™ a-X-\nc-t]-£ Im-gv-N-∏m-Spw sh-®v ]pe¿-Øn-b t\-Xm-hm-bn-cp-∂p Ph-l¿-em¬ s\-lv-dp-sh-∂v Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. A-`n-{]mb-s∏-´p. s\-lv-dp-hn-s‚ kz-X{¥ tN-cn-tN-cm-\-bw tem-I-cmPy-ß-fp-sS C-S-bn¬ C-¥y-bpsS b-i-kv D-b¿-Øn. tkm-hn-b-‰v bq-\n-b≥ A-S°-ap-≈ cm-Py-ß-fn¬ \n-∂v I≠p ]Tn-® B-i-b-ß-fm-Wv C¥y-bn¬ ]-©-h¬-k-c ]-≤-XnIƒ-°v Xp-S-°-an-´-Xv. im-kv-{X km-t¶-Xn-I cw-K-ß-fn¬ cm-PyØn-\v C-∂p-≠m-b Ip-Xn-®p-Nm´w s\-lv-dp-hn-s‚ kw-`m-h-\bm-Wv. s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bpsSÿm-]-I-Zn-\m-tLm-jtØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ Pn-√m-

k-Ωm-\-Zm-\w, Im-bn-I ¢-∫pIƒ-°v Im-bn-tIm-]-I-c-W hnX-c-Ww F-∂n-h \-S-Øpw.

s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bp-sS ÿm-]-I-Zn-\m-tLm-j-tØm-S-\p-_‘n-®p-≈ Pn-√m-X-e bq-Øv I¨-h≥-j≥ Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p X-e bq-Øv I¨-h≥-j≥ D-Zv- bq-Øv A-hm¿-Uv H-‰-∏m-ew tILm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p- {μ-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ hI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ≈p-h-\m-Sv c-‡-Zm-\ k-an-XnPn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn- °v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ A- U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ hn[y-£-X h-ln-®p.2012 ˛13 h¿- X-c-Ww sN-bv-Xp. 10,000 cq-]j-sØ an-I-® bp-h-P-\ k-∂- bpw {]-i-kv-Xn ]-{X-hp-am-Wv ≤ kw-L-S-\-bv-°p-f-f Pn-√m A-hm¿-Uv.-

¬ k- h - Ø n¬ G- g v {Km- a - ∏ ©m- b - Ø p- I - f m- W v ]- s ¶- S pØ-Xv. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU ‚ v F cm-a-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚p-am-cm-b sI ]n c-ho{μ≥, ]n Ir-jv-W≥, ]n hn iin-[-c≥, ]n hn jn-\n, cm-[m apc-fo-[-c≥, F kp-a-Xn, {]n-bm apc-fo-[-c≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw F-kv A-_v-Zp¬ dlvvam≥ am-ÿ, sI Ip-™≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U ‚ v kp-[ \m-cm-bW≥, ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am∑m-cm-b sI A-∏p-Æn, sI D-Zb-Ip-am-cn, hn-hn-[ cm-jv-{So-b{]-Xn-\n-[n-Iƒ kw-km-cn-®p.

IÀ-j-I- k-lm-b-ItI-{µw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp N-f-h-d: ]-©m-b-Øv Ip-Spw-_{io kn.Un.F-kns‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ I¿-j-I-k-lm-b-ItI-{μw N-f-h-d {Km-a∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U-‚ v kn {]oX D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I¿-j-I¿-°v B-h-iy-am-b \n¿-tZ-i-ß-fpw, k-lm-b-ßfpw, hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-sf-Ip-dn®p-≈ A-dn-hp-I-fpw \¬-Ip-I

∂m-fp-Iƒ F-∂o D¬-k-h-߃ tI-c-f-Øn-se ]m-e-°m-Sv Pn-√bn-em-Wv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ \-S°p-∂-Xv. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ ]m-e°m-Sv Pn-√-sb tI-c-f-Øn-s‚ Iem ˛ kmw-kv-Im-cn-I D¬-k-h\m-Sm-bn {]-Jym-]n-°-W-sa-∂v tI-c-f k¿-°m-dn-t\m-Sv B-h-iys∏-´p. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se ]pg-I-sf G-tIm-]n-∏n-®v sIm-≠v ag-sh-≈ kw-`-c-W-Øn-\v ap≥-Xq°w \¬-In Ip-Sn-sh-≈-Øn-\pw Ir-jn-°pw ap≥-Xq-°w \¬-In H-cp hm-´¿ am-t\-Pv-sa‚ v kv-Iow ]m-e-°m-Sv Pn-√-°m-bn cq-]o-I-

cn-°-W-w. Pn-√-bp-sS hn-Zym-`ymk ]n-∂m-°m-h-ÿ I-W-°nse-Sp-Øv Pn-√-bn-se F-√m ssl-kv-Iq-fp-I-fn-epw Xp-S¿ hnZym-`ym-kw e-`y-am-°p-∂-Xn-\mbn A-Sp-Ø A-[y-b-\-h¿-jw apX¬ π-kv-Sp A-\p-h-Zn-°-W-sa∂v k¿-°m-dn-t\m-Sv A-`y¿-Yn°p-∂ {]-ta-b-߃ A-h-X-cn-∏n®p. N¿-®-bn¬ C cm-a-Ir-jv-W ≥, ]n B¿ k-Xo-i≥, Pn s]-cpamƒ, hn cm-L-h≥, Sn ]n B¿ aWn-I-WvT≥, sI {]-`m-I-c≥, B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, \m-cm-bW≥-Ip-´n, Ir-jv-W≥, i-_-cn kw-km-cn-®p.

IÂ-¸m-¯n c-tYm-Âk-hw; C-¶v {]m-tZ-in-I A-h-[n

kv]oUv Kth-WÀ ]-cn-tim-[-\-bv-¡v th-K-X t]m-sc-¶ vB-t£-]w

{S-Ìn \n-b-a-\w

3

F-∂-Xm-Wv k-lm-b-I tI-{μw sIm-≠v D-t±-in-°p-∂-Xv.-]-©mb-Øv-t£-a-Im-cy Ãm-‚Mv IΩn-‰n sN-b¿ s]-gv-k≥ ]n h-’e, Ir-jv-W≥-Ip-´n, tam-l≥-Zmkv-, A-–pƒ-d-lvam≥,sI kn k-tcm-Pn-\n, l-cn-Zm-kv,te-J, kn Un F-kv sN-b¿-s]-gv-k≥ ]n kp-Pm-X,h-k-¥-Ip-am-cn F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

≥-\n-›-b-{]-Im-c-ap-≈ s]mXp-]-co-£-Iƒ-°v Cu A-h[n _m-[-I-am-bn-cn-°n-√. I¬-∏m-Øn c-tYm-¬k-hw {]-am-Wn-®v ]m-e-°m-Sv- Xm-eq°n-se k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß ƒ-°v A-h-[n {]-Jym-]n-®n-´p-

≠v. thm-´¿ ]-{Xn-I ]p-Xp-°ep-am-bn _-‘-s∏-´ \-S-Øp∂ t\¿-ap-J hn-Nm-c-W-bn¬ ap≥-\n-›-bn-® k-a-b-Øv AXm-Xv tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°p∂-Xm-sW-∂pw X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

tI-c-f F≥.-Pn.-H.- bq-\n-b≥ B-e-Øq¿ G-cn-bm k-tΩ-f\w kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw sI \-S-cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tI-c-f F³.-Pn.-H.- bq-\n-b³ k-t½-f-\w

]m-e-°m-Sv: tI-c-f F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ B-e-Øq¿ G-cn-bm k-tΩ-f-\w bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw sI \-S-cmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cn-bm {]-kn-U‚ v Fw I-Æ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. G-cn-bm sk-{I-´-dn C F-kv \q¿-ap-l-ΩZv dn-t∏m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. sI P-b-{]-Im-iv, F-kv kp-[o{μ≥, sI sI kp-tc-jv, sI k-Po-h≥, ]n cm-tP-{μ≥, sI t{]w-Pn kw-km-cn-®p. hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, i-º-f ]-cn-jv-°c-W \-S-]-Sn-Iƒ D-S≥ B-cw-`n-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v 19 \v Xm-eq-°v tI-{μ-ß-fn¬ Po-h-\-°m¿ \-S-Øp∂ [¿-Æ hn-P-bn-∏n-°p-hm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

a-®mÀ-¡m-Sv hn-Zym-`ym-k Pn-Ãm Hm-^n-kv: sI.-F-kv.-Sn.-bp. kzmKXw sNbvXp

a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv tI-{μ-am-bn hn-Zy-m`ym-k Hm-^nkv A-\p-h-Zn-®-Xn-eq-sS bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cpw, A-Uz. F≥ jw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-F-bpw a-fi-e-Øn-se A-[ym-]-I hnZym¿-Yn k-aq-l-Øn-\v \¬-In-b hm-Kv-Zm-\w]m-en-®n-cn-°p-Ibm-sW-∂pw Cu {]-tZi--Øn-s‚ hn-Zym-`ym-k ]p-tcm-K-Xn-°v Un.-C.-H. Hm-^nkv k-lm-b-I-am-bn-Øo-cp-sa-∂pw sI.-F-kv.Sn.-bp. D-]-Pn-√m I-Ω-n‰n A-`n-{]m-b-s∏-´p. a-Æm¿-°m-Sv F.-C.H. Hm-^n-kv hn-`-Pn-®v A-e-\-√q¿, A-´-∏m-Sn, ta-J-e-bn¬ F.C.-H. Hm-^n-kp-Iƒ Iq-Sn A-\p-h-Zn-®m¬ am-{X-sa a-Æm¿-°ms´ hn-Zy-m`ym-k {]-iv-\-߃-°v ]q¿-W ]-cn-lm-c-am-Ip-I-bp≈p F-∂pw tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. sI A-_q-_-°-dn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn I-cow ]-Sp-Ip-≠n¬ tbmKw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

N-f-h-d ]-©m-b-¯n- Ip-f-¼p-tcm-Kw ]-S-cp-¶p; -£o-cIÀ-j-IÀ B-i-¦-bn N-f-h-d: ]-©m-b-Øn-se hn-hn[ {]-tZ-i-ß-fn¬ I-∂p-Im-enI-fn¬ Ip-f-ºv tcm-Kw ]-S¿-∂v ]n-Sn-®-tXm-sS £o-c I¿-j-I¿ B-i-¶-bn¬. I-gn-™ H-cm-gv-N°p-≈n¬ \m-ev I-∂p-Im-fn-Iem-Wv Cu-`m-K-ß-fn¬ Ip-f-ºptcm-Kw aq-ew N-Øn-cn-°p-∂-Xv. ]-©m-b-Øn-se ]m-em-´v-]Sn, B-tIm-´p-Ip-fw, sN-´n-tØmSn,]p-en-bm-\w-Ip-∂v F-∂o {]tZ-i-ß-fn-em-Wv {]-[m-\-ambpw tcm-Kw Im-W-s∏-´n-cn-°p∂-Xv-. N-f-h-d ]m-em-´p-]-Sn ]-≈Øv c-ho-{μ≥-sd I-d-h-bp-≈ ]ip-hpw c-≠v In-Sm-ß-fp-am-Wv H-cm-gv-N-°p-≈n¬ Ip-f-ºv tcmK-Øm¬ N-Ø-Xv. ]p-en-bm-\w-Ip-∂v \-{º-Øv cm-a-Ir-jv-Ws‚ ]-ip-hpw C-°gn-™ Zn-h-kw tcm-Kw aq-ew NØn-cp-∂p. tcm-Kw I-≠p Xp-Sßn-b-tXm-sS sh-‰dn-\-dn tUm-

{]-Xn-tcm-[-{]-hÀ-¯-\w \-S-¯pw ]m-e-°m-Sv: Ip-f-ºv tcm-K-Øns\-Xntc {]-Xn-tcm-[-{]-h¿Ø-\w \-S-Øm≥ ]-©m-b-Øv X-e-Øn¬ {]-h¿-Ø-n-°m≥ Xo-cp-am-\w. a-cp-∂v £m-aw ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v Hm-tcm ]©m-b-Øpw ]-Xn-\m-bn-cw cq] sN-e-h-gn-°m≥ A-[n-Im-cw \¬-In-sIm-≠v sU-]yq-´n ]©m-b-Øv sU-b-d-Iv-S¿ D-Øc-hn-´p-. sh-≈n-bm-gv-N ]-©m-bØv-X-e tbm-Kw hn-fn-®p-Iq-´n Xp-S¿-{]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn®v B-tem-Nn-°pw. k-]v-Xw_¿ ap-X¬ C-∂-se h-sc 310 I-∂p-Im-en-Iƒ N-Ø-Xm-bn I-W-°m-°p-∂p. {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-hbv-∏v \-S-Øp-∂p-s≠¶n-epw ^-ew- Im-Wp-∂n-s√-

∂m-Wv ]-cm-Xn. {]-Xn-tcm-[-]cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn ho-SpI-fn¬-t∏m-bn ku-P-\y B ‚n-_-tbm-´n-Iv a-cp-∂v hn-X-cWw -sN-øp-∂p-≠v. aƒ-´n hn-‰m-an≥ C≥-P£≥ Ip-Øn-h-∏v \-S-Øp-∂p≠v. hm-bp-hn-eq-sS-bpw sh-≈Øn-eq-sS-bp-am-Wv {]-[m-\-ambpw Ip-f-ºp-tcm-Kw ]-S-cp-∂Xv. A-\y-kw-ÿm-\-Øp-\n∂v I-∂p-Im-en-I-sfA-{i-≤am-bn sIm-≠p-t]m-Ip-∂-XmWv hm-bp-hn-eq-sS ]-S-cm≥ Im-c-W-am-Ip-∂-sX-∂pw £oc-I¿-j-I¿ I-∂p-Im-en-I-sf ]p-d-Øp-hn-Sm-sX ]-cn-N-cn-°p∂-Xm-bn-cn-°pw \-√-sX-∂pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v ap-∂n-dn-bn-∏v \¬-Ip-∂p-≠v.-

Œ¿-am¿ h-∂v a-cp-∂p-Iƒ \¬Ip-∂p-s≠-¶n-epw tcm-Kw ]-S¿∂v ]n-Sn-°p-I-bm-Wv. tcm-K-e-£-W-am-bn Im-Wp∂-Xv B-Zyw Im-ep ssI-bpw hen-®v-\-S-°p-I-bpw, ]n-∂o-Sv sh≈-hpw, ]p-√pw Xo-‰-\n¿-Øp-Ibpw hm-bn¬ \n-∂v \p-c-bpw ]X-bpw h-cp-∂-Xp-am-Wv Im-Ws∏-Sp-∂-Xv. {]-tZ-i-ß-fn¬ sh-‰dn-\-dn tUm-Œ¿-am¿ h-∂v Nn-In-’Iƒ \-S-Øp-∂p-s≠-¶n-epw tcm-Kw ]-S-cm-Xn-cn-°m≥ {]-Xntcm-[-\-S-]-Sn-Iƒ H-∂pw sNøp-∂n-√-∂v {]-tZ-i-Øp-≈ £o-c-I¿-j-I¿ ]-cm-Xn-s∏-Sp∂p. Ip-f-ºp-tcm-Kw ]-S¿-∂v-]nSn-°p-I-bpw I-∂p-Im-en-Iƒ NsØm-Sp-ßp-I-bpw sN-bv-Xv XpS-ßn-b-tXm-sS £o-c-hn¬-∏-\ D-]-Po-h-\-am¿-§-am-°n-b I¿j-I¿ B-i-¶-bn-em-Wv.-

kn.]n.Fw-þ-Un.ssh.F-^v.sF. hym-]m-cn- hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn sIm-Sn-a-c-§Ä \-in-¸n-¨p bq-¯v-hn-Mv Pn-Ãm I¬-h³-j³ sIm-√-t¶m-Sv: s\-t∑-\n I-cn∏m-en-Ip-f-ºn¬ ÿm-]n-®n-cp∂ kn.]n.Fw-˛-Un.ssh.F-^v. sF. sIm-Sn-a-c-߃ km-aqlnIhn-cp-≤¿ \-in-∏n-®p. I-gn™ H-cp am-kw ap-ºpw C-tX ÿ-e-Øv sIm-Sn-a-c-߃ \-in∏n-®n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ]p-\ÿm]n-°-s∏- ´-h-bm-Wv C-t∏mƒ \in-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. C-cp-´n-s‚ a-d-hn-se A-{I-a {]-h¿-Ø-\w A-h-km-\n-∏n°m ≥ t]m-en-kv \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v kn.]n.Fw.tem°¬ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. {]h¿-Ø-I-cp-sS kw-b-a-\w t]mcm-bv-a-bm-bn Im-W-cp-sX-∂pw A-{I-aw A-h-km-\n-∏n-°m-Ø ]-£w i-‡-am-bn Xn-cn-®-Sn-°psa-∂pw Un.ssh.F-^v.sF. tªm-°v I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn cmtP-jv A-bn-eq-cpw {]-kn-U‚ v sI k-t¥m-jv-Ip-am-dpw A-dn-

bn-®p.

]m-e-°m-Sv: tI-c-f hym-]m-cn hyh-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn bqsIm-√-t¶m-Sv: ap-X-a-S Im-{º- Øv-hn-Mv Pn-√m I¨-h≥-j≥, Øv N-≈ ]-g-b ]m-X-bn¬ A-\- k-an-Xn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk[n-Ir-X-am-bn I-®-h-Sw \-S-Øn- {I-´-dn-bpw Pn-√m {]-kn-U‚p-amb ]o-Sn-I D-S-a Zn-t\-jn-s‚ I-Sbn¬ \n-∂pw sIm-√-t¶m-Sv Fkv.sF. ]n hn c-ta-jpw kw-Lhpw ]m≥-a-km-e ]n-Sn-Iq-Sn. ]nSn-s®-Sp-Ø t_mw-ss_, ]m≥]-cm-Kv, lm≥-kv F-∂n-h-bv-°v 2000 cq-] hn-e-h-cp-w. hn-]-W-\Øn-eq-sS 10,000 cq-] h-sc e-`n°p-sa-∂v ]-d-bp-∂p.

]m³ a-km-e ]n-Sn-Iq-Sn

b tPm-_n hn Np-¶-Øv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v F . ss^k¬ A-[y-£-\m-bn. Pn-√m P\-d¬-sk-{I-´-dn ]n- Fw -F l-

_o-_v, ssh-kv {]-kn-U‚ v bp Fw \m-k¿, sk-{I-´-dn-am-cm-b sI -F l-ao-Zv, ^n-tdm-kv-_m_p, e-Øo-^v XpS-ß-nb-h¿ kw-km-cn-®p.

^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv H-‰-∏m-ew: ]-g-b e-°n-Sn A-Ieq¿ {Iu¨ B¿-Sv-kv B≥-Uv kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v sI ju-°Ø-en sa-tΩm-dn-b¬ ^p-Sv-t_m ƒ Sq¿-W-sa‚ v kw-L-Sn-∏n-°pw. 24 ap-Xem-Wv a-¬k-cw. t^m tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn bq-Øv-hn-Mv Pn-√m I¨-h≥-j≥ kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn tPm-_n hn Np-¶-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ¨: 9846410003.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-11-16  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-11-16

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-11-16  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-11-16