Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/pkd

Adnbn-¸pIÄ

im-kv-{Xo-b kw-Ko-X- a-Âk-cw ]m-e-°m-Sv: I¬-∏m-Øn c-tYm’-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v Un.Sn.]n.knbp-sS B-`n-ap-JyØn¬ \-S-Øp-∂ I¬-∏m-Øn kw-Ko-tXm-¬kh-Øn¬ Ip-´nIƒ-°v im-kv-{Xo-b kw-Ko-X a¬kcw \-S-Øpw. ho-W-I-em\n-[n ho-W hn-Zzm≥ tZ-i-aw-Kew kp-{_-“-Wy A-ø-cp-sS kva-c-W-°m-bm-Wv a-¬k-c-߃ \-S-Øp-∂-Xv. im-kv-{Xo-b kwKo-X C-\-ß-fm-b thm-°¬, arZw-Kw, h-b-en≥ F-∂n-h-bn¬ Pq-\n-b¿, ko-\n-b¿ hn-`m-K-ßfn¬ \-hw-_¿ c-≠v, aq-∂v Xob-Xn-I-fn¬ \-S-Øpw. sN-ssº kv-am-c-I kw-Ko-X tIm-tf-Pnse Fw.Un. cm-a-\m-Y≥ lm-fnem-Wv a-¬kcw. F-´v ap-X¬ 13 h-b-kv h-scbp-f-f-h¿ Pq-\n-b¿ hn-`m-K-Ønepw 14 ap-X¬ 18 h-b-kv h-scbp-f-f-h¿-°v ko-\n-b¿ hn-`m-KØn-epw ]-s¶-Sp-°mw. ho-W a¬kcw 14 ap-X¬ 18 h-b-kv hsc-bp-f-f-h¿-°m-Wv. a-¬kc߃ cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ev h-sc \-S-Øpw. a-’-c hn-P-bn-Iƒ-°v k¿-´n-^n°-‰pw, t{Sm-^n-bpw \¬-Ipw. ]s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂-h¿ 25\-Iw h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-Iƒ k-ln-Xw A-t]-£ ]n hn-P-bmw-_n-I, 2/82, A-\p]-a, \yq I¬-∏m-Øn, ]m-e-°mSv-˛ 3 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b°-Ww.t^m¨ : 0491 2577287.

ssl-am-Ìv sse-äv Øm-]n-¡-Ww: bq-¯v tIm¬-{K-kv a-Æq¿: aq-∂v ]-©m-b-Øp-I-fpsS kw-K-a-ÿ-e-am-b ]-Øn-cn∏m-e Pw-Mv-j-\n¬ ssl-am-Ãv sse-‰v ÿm-]n-°-W-sa-∂v bqØv tIm¨-{K-kv a-Æq¿ a-fiew I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. H-‰-∏m-ew, ]m-e-°m-Sv, tImßm-Sv {]-tZ-i-tØ-°v t]m-Ip∂ \n-c-h-[n bm-{X-°m¿-°v {]tbm-P-\w sN-øp-∂-Xm-Wn-Xv. tbm-Kw bq-Øv tIm¨-{K-kv t\Xm-hv F-kv sP F≥ \-Po-_v DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v hn Fw A-_q-_°¿ kn-±n-Jv A-[y-£-X h-ln®p. C-{_m-lnw I-√-º-d-ºn¬, ]n B¿ jn-_p, sI Zn-ho-jv, F≥ sh \-hm-kv kw-km-cn-®p.

]T-\-Iymw-]v Xr-Øm-e: ]p-tcm-K-a-\ I-emkm-ln-Xy-kw-Lw Xr-Øm-e Gcn-b I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ ]T-\Iymw-]v \-S-Øn. kn.]n.Fw. Gcn-b sk-{I-´-dn F \m-cm-b-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]p.I.k. G-cn-bm {]-kn-U‚ v Sn ]n Ip™p-Æn A-[y-£-X h-ln-®p.

cm-bn-c-s\ÃqÀ a-e-¡b-äw 18\v

cm-bn-c-s\√q¿ a-e-bn-se \m-dmW-Øv {`m¥-s‚ {]-Xn-a ]-´m-ºn: \m-dm-W-Øv {`m-¥≥ A-[n-h-kn-®n-cp-s∂-∂v I-cp-Xs∏-Sp-∂ cm-bn-c-s\-√q¿ a-e-I-b‰w 18 \v \-S-°pw. Xp-emw H-∂n\m-Wv km-[m-c-W a-e-I-b-‰w D≠m-hm-dp-≈-Xv. F-∂m¬ C-Øh-W 17 \v ssh-Io-´m-Wv kw-{Ia-Ww Xp-S-ßp-∂-Xv. A-Xp-sIm-

≠m-Wv 18 \v a-e-°b-‰w \-S-°p∂-Xv. sF-Xn-ly-Øn¬ \n-d-bp∂ ]-d-bn-s]-‰ ]-¥n-cp-Ip-e-Ønse H-cp a-I-\m-Wv \m-dm-W-Øv {`m-¥≥. C-t±-l-Øn-s‚ P-∑w sIm-≠v A-\p-{K-lo-X-am-Wv cmbn-c-s\-√q¿ a-e. sIm-∏w-˛- h-fm-t©-cn dq-´n¬

]m-e-°m-Sv: k-aq-lw Im-e-Øns‚ am-‰-߃ Dƒ-s°m-≠p-thWw ap-t∂m-´p-t]m-Ip-hm-s\∂pw C-∂-se-I-sf-°p-dn-®v Nn¥n-®v A-Xn¬ N-hn-´n am-{Xw \n¬-°-e-√ \-Ωp-sS C-∂-sØ I-S-a-sb-∂pw tI-{μ-a-{¥n h-bem¿ c-hn ]-d-™p. ]m-e-°m-Sv {io-\m-cm-b-W-Kp-cp {]-Xn-jvT \S-Øn-b bm-°-c hn-tiz-iz-c t£{X-Øn-s‚ i-Xm-–n B-tLm-jß-fp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ ]q¿-hkp-Ir-Xn k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xv hn Pn kp-Ip-am-c≥ kv-am-c-I {]-`m-j-Ww \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-b-em-dn-se Ip-f-h≥-tIm-Sv a-lm-t£-{X-Øn¬ I-Æm-Sn {]Xn-jvT \-S-Øp-I h-gn Kp-cp-tZh≥ a-\p-jy-a-\- p-I-fn¬ Im-eØn-\-\p-k-cn-®v am-‰-߃ D-≠mtI-≠-Xp-≠v F-∂m-Wv Im-Wn®p-X-∂-Xv. {io-\m-cm-b-W-Kp-cp-

kn.]n.sF, F.sF.ssh.F^v. {]h¿ØI¿ ]mtemSv ˛ Imc°mSv {]tZiØv \n¿an® hn{iatI{μw kmaplnIt{ZmlnIƒ XI¿-Ø \n-e-bn¬ a-Æm¿-°m-Sv : h-≈p-h-\m-´n-se F.sF.ssh.F-^v. {]-h¿-Ø{]-ap-J I-Ωyp-Wn-Ãv t\-Xm-hm- I¿ ]m-tem-Sv ˛ Im-c-°m-Sv {]-tZbn-cp-∂ A-¥-cn-® bp am-[-h-s‚ i-Øv \n¿-an-® hn-{i-a tI-{μw kv-a-c-W-°m-bn kn.]n.sF, km-ap-lnI t{Zm-ln-Iƒ X-I¿-

]m-e-°m-Sv: sF.Sn.sF. I-©nt°m-Sv bq-\n-‰n-s\ {]-tXy-I ]cn-K-W-\ \¬-In \n-e-\n¿-Øm\pw I-º-\n-bn-se i-º-fw IrXy-am-bn \¬-Ip-∂p-sh-∂v D-d∏p-h-cp-Øm-\pw kw-ÿm-\ k¿°m¿ tI-{μ-tØm-Sv B-h-iy-s∏Sp-sa-∂v hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n A-dn-bn®p.

Ø-Xn¬ kn.]n.sF. {]-Xn-tj[w tc-J-s∏-Sp-Øn. Cu am-kw 9 \v hn-{i-a tI-{μØn¬ kn.]n.Fw, Un.ssh.F^v.sF. F-∂n-ß-s\ F-gp-Xn Im-Wn-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-´p-I¬ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. cm-jv-{So-b ]m∏-c-Ø-Øn-s‚ `m-K-am-bn am-[-hs‚ t]-cn-ep-≈ kv-am-c-Iw X-I¿Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F.-sF.ssh.F-^v. {]-h¿-Ø-I¿ ]mtem-´n¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. {]-I-S-\-Øn-\v F.sF.ssh.F-^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n AwKw kn P-b≥, F.sF.ssh.F^v. ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n sk-{I´-dn sI cm-P≥, F.sF.ssh.F^v. a-fi-ew F-Iv-kn: Aw-Kw kn Fw {]-im-¥v, kn l-cn-Zmk≥, N-{¥-t_m-kv, kn Sn kp{_-a-Wy≥, sI c-÷n-Øv, Fw kn c-Xo-jv, sI kp-¥-c≥, sI c-tW-jv, sI hm-kp F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. kw-`-h ÿ-ew kn.]n.sF. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw tPmkv t_-_n, a-fi-ew sk-{I-´-dn ]n in-h-Zm-k≥, A-_v-Zp-d-lnam≥ F-∂n-h¿ k-μ≥-in-®p.

b tkm-^ C-d-°n-sh-°m≥ 4000 cq-] B-h-iy-s∏-´-Xv. Xp-I Iq-SpX-em-b-Xn-\m¬ \¬-Im-\m-hns√-∂ \n-e-]m-Sn¬ ho-´p-S-a D-d®p-\n-∂p. H-Sp-hn¬ hm-l-\w ho´n-te-°v I-b-‰n ho-´p-Im¿-X-s∂ tkm-^ C-d-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-en In-´n-s√-∂v D-d-∏m-btXm-sS sXm-gn-em-fn-Iƒ hm-°pX¿-°-Øn-\v ap-Xn-cp-I-bpw `o-jWn ap-g-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kw`-hw t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v ku-Øv F-kv.-

sF. Fw kp-Pn-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kv F-Øn H-ºXv Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-I-sf A-dÃp sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-≈n-∏p-dw kp-μ-c≥(48), HXp-tßm-Sv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n(49), HXp-tßm-Sv B-kn-^v(29), t]-gpwI-c \m-k¿(37), H-Xp-tßm-Sv djo-Zv(28), t]-gpw-I-c k-emw(36), \q-d-Wn ss_-Pp(28), t]-gpw-I-c ap-Ø-en(35), ]q-f-°m-Sv Im-Pmlp-ssk≥(40) F-∂n-h-sc-bmWv A-d-Ãp sN-bv-XXv.

Ip-Spw-_ [-\-k-lm-b\n-[n hn-X-c-W-w sNbvXp ¬ -\n-∂pw hn-c-an-® cm-P-\v (I-k_ tÃ-j≥)]m-e-°m-Sv ^-b¿ B‚ v sd-kv-Iyp A-kn-Â v Unhn-j-\¬ Hm-^nk¿ D-]-lm-cw k-a¿-∏n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n i-in-Ipam¿ A-[y-£X - h-ln-®p. sk-{I-

´-dn tKm-]-Ip-am¿, Un.-ssh.-Fkv.]n. ap-l-Ω-Zv Im-knw, ^-b¿ k¿-Δo-kv Hm-^o-tk¿-kv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-–pƒ-Jm-Z¿, t]m-en-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Iv_ - ¿ A-en kw-km-cn-®p.

C-∂-se X-s∂ h-∂p-I-≠ sF.Sn.sF. I-©n-t°m-Sv bq-\n‰v tPm-bn‚ v B-£≥ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-tfm-Sm-Wv a-{¥n C-°mcy-a-dn-bn-®-Xv. tI-c-f-Øn-se {]ap-J s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\am-b I-©n-t°m-Sv sF.Sn.sF. kw-ÿm-\-Øv \n-e-\n¬-t°≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X kwLmw-K-߃ a-{¥n-sb t_m-[n-

∏n-®p. I-Ωn-‰n-°v th-≠n sI I-cpWm-I-c≥, ]n F-kv A-∫m-kv, ]n A≥-h¿ F-∂n-h¿ a-{¥n-sb k-μ¿-in-®p. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬.F-bpw H-∏-ap-≠m-bncp-∂p. C-Xp-kw-_-‘n-®v \n-th-Z-Ikw-Lw t\-c-sØ ap-Jy-a-{¥nsb-bpw I-≠n-cp-∂p.

F-kv.Un.Sn.bp sXm-gn-em-fn kw-K-aw 18\v ]-´m-ºn: tkm-jy¬ sU-tam{Im-‰n-Iv t{S-Uv bq-\n-b≥ \ntbm-P-I a-fi-ew sXm-gn-em-fn kw-K-aw 18 \v hn-f-bq¿ t]-c-Snbq¿ F¬.]n. kv-Iq-fn¬ \-S°pw. F-kv.Un.Sn.bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tdm-bv A-d-bv-°¬, \u-jm-Zv aw-K-e-t»-cn, Pn-√m J- hn-f-bq¿ F-kv.Un.Sn.bp. sXm-gn-em-fn A-_q-_-°-dn-\v Pm-©n H Sn _m-_p-cm-Pv ]-s¶- F-kv.Un.]n.sF. afi-ew sk-{I´-dn d-jo-Zv hn-f-bq¿ bq\n-t^mw ssI-am-dp∂p Sp-°pw.

ß-sf th-≠ co-Xn-bn¬ Aw-KoI-cn-°p-hm≥ \-ap-°v I-gn-™ns√-∂v A-[y-£-X h-ln-® Fw _n cm-tP-jv Fw.]n. ]-d-™p. Pn-√-bp-sS hn-I-k-\-Øn-\v hn Pn kp-Ip-am-c≥ h-ln-® ]-¶v h-fsc h-ep-Xm-sW-∂v A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.F¬.F. ]-d™p. Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥, Fw.F¬.Fam-cm-b Fw N-{μ≥, sI A-NypX≥, jm-^n ]-d-ºn¬, ap≥-kn∏¬ Iu¨-kn-e¿ ]n hn cm-tPjv, hn cm-[m-Ir-jv-W≥, hn-iz\m-Y≥, kn Pn a-Wn kw-km-cn®p. ap≥ Fw.]n. hn F-kv hn-Pbm-°-c hn-tiziz-c t£-{X-Øn-s‚ i-Xm-–n B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ b-cm-L-h≥ ]n-Xr-kv-a-c-W-bpw ]q¿-h-kp-Ir-Xn k-tΩf-\w tI-{μ-a{¥n h-b-em¿ c-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p hn-P-b≥ ]q-°m-S≥ B-ap-J {]tZ-h-s‚ B-Z¿-i-ß-fn¬ \n-∂p- J-e-I-fn¬ Im-e-Øn-s‚ am-‰w c≥ k-aq-l-Øn-\p-th-≠n sN-bv- `m-j-W-hpw \-S-Øn. Sn kp-`m-jv N-{μ≥, F kn k-l-tZ-h≥ FsIm-≠v a-e-_m-dn-se Im¿-jn- Dƒ-sIm-≠v ap-∂n¬ \n-∂v {]- X G-‰-hpw h-en-b tk-h-\w. hn Pn kp-Ip-am-c-s‚ tk-h-\- ∂n-h-sc N-S-ßn¬ B-N-cn-®p. I, k-l-I-c-W, hn-Zym-`ym-k ta- h¿-Øn-®-Xm-Wv hn Pn kp-Ip-am-

D-]-I-c-W-§Ä C-d-¡m³ t\m-¡p-Iq-en; 9 t]À A-d-ÌnÂ

]m-e-°m-Sv: tI-c-f tlmw-Km¿Uv sh¬-^-b¿ A-tkm-kn-tbj-s‚ sI hn k-Æn Ip-Spw-_ [\-k-lm-b \n-[n hn-X-c-tWm-ZvLm-S-\w Pn-√m t]m-en-kv ta-[mhn Pn tkm-a-ti-J-c≥ sF.-]n.F-kv.\n¿-Δ-ln-®p. k¿-Δo-kn-

sF.Sn.sF. bq-\n-än\v {]-tXy-I ]-cn-K-W\: a{´n Ip-ªm-en-¡p-«n

k-aq-lw Im-e-¯n-sâ am-äw DÄ-s¡m-ÅWw : h-b-emÀ chn

am[h³ kvamcI hn{iatI{µw km-aq-lnIhn-cp²À X-IÀ-¯p

]m-e-°m-Sv: A-‰-Ip-‰-]-Wn \-SØn Xn-cn-®p-sIm-≠p-h-∂ tkm^m-sk-‰n ho-´n-en-d-°m≥ 4000 cq-] C-d-°p-Iq-en B-h-iy-s∏-´v \¬-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v `o-jWn ap-g-°n-b G-gv Np-a-´p-sXm-gnem-fn-Iƒ-s°-Xn-sc Su¨ kuØv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se ]-Øc-tbm-sS ]-≈n-∏p-dw sh-¶n-tSiz-c \-K-dn¬ tUm: Fw F \mk-dn-s‚ ho-´n-em-Wv 5000 cq-]-bpsS dn-∏-b-dnw-Kn-\v sIm-≠p-t]m-

H-∂m-¥n-∏-Sn-bn¬ \n-∂pw sIm∏w ]p-em-t»-cn-bn¬ \n-∂pw FS-∏-ew \-Sp-h-´-Øp-\n-∂pw cm-bnc-s\-√q¿ a-e-bn-te-°v h-gn-I-fp≠v. ⁄m-\-Øn-t‚-bpw A-[zm\-Øn-t‚-bpw a-l-Xzw D-Zv-t_m[n-∏n-°p-∂ X-c-Øn-em-Wv \mdm-W-Øv {`m-¥-s‚ sN-bv-Xn-

Iƒ A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. \n-c-¥-c X-]-kn-eq-sS Zp¿Km-tZ-hn-sb {]o-Xn-s∏-Sp-Øp-∂Xpw h-en-b D-cp-f≥ I-√p-Iƒ ae-bn-te-°v D-cp-´n-°-b-‰n A-[zm\-Øn-s‚ a-l-Xzw D-b¿-Øn-∏nSn-°p-∂-Xpw C-Xn-s‚ `m-K-amWv. F-∂m¬ Zp¿-Km-tZ-hn {]-Xy£-s∏-´v h-cw tNm-Zn-®-t∏mƒ \m-dm-W-Øv {`m-¥≥ B-h-iys∏-Sp-∂-Xv X-s‚ C-S-Xv Im-ense a-¥v h-e-Xp-Im-en-te-°v am‰m-\m-Wv. a-e-bn-te-°v D-cp-´n-°-b-‰n-b D-cp-f≥ I-√p-Iƒ a-e-ap-I-fn¬ \n-∂pw Xm-tg-°v X-≈n-bn-´v ssI-tIm-´n-Nn-cn-°p-am-bncp-∂p \m-dm-W-Øv {`m-¥≥ . C-hn-sS ae-I-b-dm-s\-Øp-∂-h-cn¬ `q-cn`m-K-hpw ]n-t∂m-° P-\-hn-`m-Kß-fn¬-s∏-Sp-∂-h-cm-Wv. 18 \v ]p-e¿-s®-ap-X¬ cm-bn-c-s\-√q¿ a-e-bn-se Zp¿-Km-tZ-hn t£-{XØn¬ hn-hn-[ ]q-P-I-fpw a-e-Ib-‰-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-°pw. I-gn-™ 14 ap-X¬ C-hn-sS e£m¿-®-\ \-S-∂p-h-cp-∂p. ]pe¿-s® 5 ap-X¬ a-e-I-b-dm-s\Øp-∂-h-cp-≠v. Xr-iq¿, ]m-e°m-Sv, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-se \m\m-Pm-Xn a-X-ÿ-cm-Wv a-e-I-bdm-s\-Øp-∂-Xv.

15 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

B-Zn-hm-knI-sf Ip-Sn-bn-d-¡p¶-Xv A-]-e-]-\obw: Z-en-Xv tIm¬-{K-kv ]m-e-°m-Sv: ]p-Xp-t»-cn ]-©mb-Øn-se Xp-S-t»-cn ]m-d-s∏-´n B-Zn-hm-kn tI-{μ-ß-fnse IpSpw-_-ß-sf Ip-Sn-bn-d-°m\p≈ t^m-d-kv-‰v A-[n-Ir-X-cp-sS A`n-{]m-b-߃ B-Zn-hm-kn P-\hn-`m-K-ß-sf D-∑q-e-\w sN-øm\pw A-h-cp-sS kz-Øp-°ƒ `qam-^n-b-Iƒ-°v ssI-h-i-s∏-SpØm≥ A-[n-Ir-X¿ H-Øm-i sN-øp-Ibm-sW∂pw `m-c-Xo-b

Z-en-Xv tIm¨-{K-kv a-e-ºp-g \ntbm-P-I a-fi-ew {]-h¿-Ø-I tbm-Kw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Sn hn k-l-tZ-h-s‚ A-[y£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ v kn t{]w-\-hm-kv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fm-b sI thWp-tKm-]m-e≥, Sn hn Nm-an, sI kzm-an-\m-Y≥, Nm-ap-Æn, F amb≥-Ip-´n ]-s¶-Sp-Øp.

\-ã-s¸-« ]-Ww Xn-cn-sI \ÂIn Hm-t«m-ss{U-hÀ am-Xr-I-bmbn Nn-‰q¿: X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ]q hn¬-∏-\-s°-Øn-b hr-≤-bp-sS \-„-s∏-´ ]-Ww Xn-cn-sI \¬In Hm-t´m-ss{U-h¿ am-Xr-I-bmbn. \-h-cm-{Xn ]q-P-tbm-S-\p-_‘n-®v s]m-≈m-®n-bn¬ \n-∂pw ]q hn¬-∏-\-°m-bn Nn-‰q-cn-seØn-b 70 Im-cn-bm-b cw-K-\m-bnI-bp-sS \-„-s∏-´ 4440 cq-]- Xncn-sI \¬-In Nn-‰q¿ A-Wnt°m-´p-≈ Ip-am¿ B-Wv am-Xr-

I-bm-b-Xv. ]-Ww A-S-ßn-b t]-gv-kv AWn-t°m-s´ kp-Ip-am-c-s‚ I-Sbv-°p ap-∂n¬ \n-∂m-Wv Ip-amdn-\v e-`n-®-Xv. ]n-∂o-Sv t]-gv-kv Nn-‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-tXk-a-bw ]-Ww \-„-s∏-´v ]-cm-Xnbp-am-bn F-Øn-b ]q-hn¬-∏-\°m-cn-°v F-kv.sF-bp-sS km∂n-[y-Øn¬ cq-] ssI-am-dn.

ku-P-\y _n.]n.þ {]-ta-l Hm-hp-Nm A-]-I-S-`o-j-Wn DbÀ-¯p¶p Iymw-]v \-S-¯n hm-f-bm¿: P-b‚ v-kv {Kq-∏v Hm^v ]m-e-°m-Sv, bp-h-tX-P-kv {Kq∏v, C≥-ssk-‰v F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ t]m-k-‰o-hv sl¬-Øv B-tcm-Ky ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bn A-´-∏-≈w km-bn \n-e-bw Cw-•o-jv ao-Un-bw kvIq-fn¬-h-®v ku-P-\y _n.]n ˛ {]-ta-l ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-S-Øn-. ]p-Xp-t»-cn I-k-_ t]m-en-kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]Œ¿ B¿ A-tim-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

P-b‚ v-kv {Kq-∏v {]-kn-U‚ v F hn k-Øm¿ A-[y-£-X hln-® tbm-K-Øn¬ a-e-ºp-g tªm-°v ]-©m-b-Øv Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ Pn {]k-∂, hm¿-Up-sa-w_¿-am-cm-b _n-μp Kp-W-ti-J-c≥, F kp-[, km-bn \n-e-bw kv-Iqƒ {]n≥kn-∏m¬ F j-Uv-tKm-]m-e≥, C≥-ssk-‰v tIm¿-Un-t\-‰¿ B‚-Wn {]-Im-iv, bp-h-tX-P-kv {Kq∏v sa-w_¿ sI k-t¥m-jv kwkm-cn-®p.

]p-Xp-\-K-cw: ]p-Xp-\-K-cw t]men-kv kv-t‰-j-\p ap-ºn-se Hm-hpNm¬ h-gn-bm-{X-°m¿-°v A-]-IS-`o-j-Wn-bp-b¿-Øp-∂p. Hm-hpNm-en-\v …m-_n-√m-Ø-Xm-Wv A]-I-S-`o-j-Wn-bm-hp-∂-Xv. ]p-Xp\-K-cw PwMv-j-\n¬ kn-·¬ knÃw h-∂-Xn-\p-ti-jw hm-l-\߃ \n¬-°p-∂ k-a-bw bm-{X°m¿-°v \-S-∂p-t]m-Im-\p-≈ hgn-bn-em-Wv …m-_n-√m-Ø A-gp°p-Nm-ep-≈-Xv. A-gp-°p-Nm-en\v …m-_n-´v bm-{X-°m-cp-sS {]bm-kw H-gn-hm-°m≥ A-[n-IrX¿ X-øm-dm-I-W-sa-∂ B-i-bw ]p-Xp-\K-cw t]m-en-kv kv-t‰j-\p ap-ºn-se …m-_n√mØ Hm-hp-Nm¬ i-‡-am-bn-cn-°-bm-Wv.

"tIm-¨v ^m-Îdn: Fw.]n-amÀ tI-{µ-¯n k-½À-±w sN-ep¯Ww' ]m-e-°m-Sv: I-©n-t°m-Sv tIm®v ^m-Œ-dn A-h-K-W-\-bn¬ tIc-f Fw.]n-am¿ tI-{μ-Øn¬ H-‰s°-´m-bn k-Ω¿-±w sN-ep-ØW-sa-∂v sh¬-s^-b¿-]m¿-´n Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tI-c-f Fw.]n-am-cp-sS au-\am-Wv sd-bn¬-sh Un-hn-j≥ hn`-P-\-Øn-\pw tI-c-f hn-I-k-\

Im-cy-Øn-epw tI-c-f-sØ ]n-dtIm-´v \-bn-°p-∂-Xv. A-b¬kw-ÿm-\-am-b X-an-gv-\m-Sv Fw.]n-am¿ Im-´p-∂ hn-I-k-\ {]-h¿Ø-\-߃ tI-c-f Fw.]n-am¿ I≠p-]-Sn-°-W-sa-∂v tbm-Kw Nq≠n-°m-´n. tIm-®v ^m-Œ-dn hn-j-bw F{X-bpw-s]-s´-∂v i-cn-bm-°n-sb-

Sp-°m≥ tI-c-f ap-Jy-a-{¥n tI{μ sd-bn¬-sh a-{¥n-sb Im-WW-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n hn hn-Pb-cm-L-h≥ A-[y-£-X h-ln®p. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n F-kv A-_p-ss^-k¬, F≥ F≥ Ip-dp-∏v, a-Øm-bn am-ÿ, Fw kp-sse-am≥ kw-km-cn-®p.

a-g-hnÃv PnÃm _m-e-th-Zn kwK-aw ]m-e-°m-Sv: a-Xw, am-\-hn-I \thm-∞m-\w F-∂ {]-ta-bØn¬ 2014 s^-{_p-h-cn-bn¬ tIm-´-°-en¬ sh-®v \-S-°p-∂ ap-Pm-ln-Zv F-´mw kvw-ÿm-\ ktΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn Fw.F-kv.Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n- ]m-e°m-Sv Su¨ lm-fn¬ a-g-hn-√v Pn√m _m-e-th-Zn kw-K-aw kw-LSn-∏n-®p. Fw.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v A-–pƒ Peo¬ am-am-¶-c D-Zv-Lm-S-\w sN-

bv-Xp. h¿-[n-®p-h-cp-∂ _m-e-]oU-\-ß-fn¬ kw-Kaw D-Xv-I-WvT tc-J-s∏-Sp-Øn. kw-ÿm-\ X-eØn¬ hn-Zym-e-b-߃ tI-{μoI-cn-®v c-£m-I¿-Øm-°ƒ-°v B-h-iy-am-b t_m-[-h¬-°-cWw \-S-Ø-W-sa-∂v kw-Kaw B-h-iy-s∏-´p. P-eo¬ ]-c-∏-\-ßm-Sn, A-–p≈ Xn-cq¿-°m-Sv, Sn ]n k-lo-den, Fw.F-kv.Fw. Pn-√m sk-{I´-dn k-°o¿ A-kv-l-cn, P-kow, km-Pn-Zv, \n-lm-Zv kw-km-cn-®p.

D-j cm-Pp-hn-sâ km-¼-¯n-I t{km-X-Êv h-\n-Xm- IÀ-j-I I¬-h³-j³ hn-Pn-e³-kv A-t\z-jn-¡-W-sa-¶v ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ C-e-Iv j≥ I-Ωo-j-W¿ A-tbm-Ky-X I-ev-]n-® A-´-∏m-Sn tªm-°v ]©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v D-j cm-Pp-hn-s‚ km-º-Øn-I t{kmX-kv hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jn-°W-sa-∂v tI-c-f tIm¨-{K-kv (tP-°-_v) Pn-√m I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. 2011˛ 12 km-º-Øn-I-h¿-jØn¬ sF.F.ssh. ]-≤-Xn -{]Im-cw I-≈-a-e hn-t√-Pn¬ h≠≥-]m-d Du-cn¬ C-h¿-°v hoSp-\¬-In-bn-cp-∂p. 440 kv-Iz-b¿ ^o-‰v ÿ-e-Øv am-{X-ta ho-Sp\n¿-an-°m≥ ]m-Sp-≈q. Cu \n-baw a-dn-I-S-∂v 1500 kv-Iz-b¿-^o‰p-≈ ho-Sm-Wv D-j cm-Pp \n¿-an®n-cn-°p-∂-Xv. Iq-Sm-sX I-gn-

™-h¿-jw h-≠≥-]m-d Du-cv tdm-Uv tIm¨-{Io-‰v F-∂ t]cn¬ G-gv e-£w-cq-] h-I-bn-cpØn-bn-cp-∂p. Cu ]-≤-Xn-bn¬ _n-\m-an I-cm-dp-Im-c≥ ]-Wn \S-Øn km-º-Øn-I A-gn-a-Xn \S-∂n-´p-≈-Xm-bpw sN-°v am-dn-bXv I¨-ho-\-tdm Kp-W-t`m-‡r I-Ωn-‰n-°m-tcm A-dn-bm-sX-sb∂pw tbm-Kw B-tcm-]n-®p. ta¬-∏-d-™ tdm-Un-s‚ t]cp-am-‰n Cu km-º-Øn-I-h¿-jØn-se ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-Øn 11 e-£-Øn F-gp-∏-Ø-øm-bn-cw cq-] Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. C-Xn\p-]p-d-sa ho-´n-te-°v kz-¥w Nn-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ tdm-Un\p-≈ km-º-Øn-I-hpw tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-b-

Xn-\p-ti-jw \-S-Øn-bn-´p-≈ apgp-h≥ {]-hr-Øn-I-sf-∏-‰n-bpw hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jn-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Un tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p.

]m-e-°m-Sv: I¿-j-I-kw-Lw t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\n-Xm-I¿-j-I I¨-h≥-j≥ tN¿-∂p. I¿-j-kw-Lw kw-ÿm-\-sk-{I-´-dn sI hn cm-a-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-\n-Xm Im¿-jn-I-]-≤-XnIƒ cq-]o-I-cn-°p-I, h-\n-Xm-I¿-j-I-cp-sS D¬-∏-∂-߃ \ym-b-hne-bv-°p- kw-`-cn-°p-I, k¿-°m¿ k-an-Xn-I-fn¬ h-\n-Xm-I¿-j-Isc Dƒ-s∏-Sp-Øp-I, h-\n-Xm-I¿-j-I¿-°v ]p-c-kv-Im-c-߃ \¬-IpI F-∂o B-h-iy-߃ I¨-h≥-j≥ D-∂-bn-®p. kn.]n.Fw. Pn√m sk-{I-´-dn kn sI cm-tP-{μ≥, Pn-√m-{]-kn-U‚ v sI hn hn-P-bZm-kv Fw.F¬.F, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw tim-`-\m {]-km-Zv, tPm-kv am-Xyp-kv kw-km-cn-®p.

tIm-f-Pv bq-\n-b³ D-Zv-Lm-S-\w B-e-Øq¿: tIm ˛ Hm-∏-td-‰o-hv tIm-f-Pv bq-\n-b≥ D-Zv-Lm-S-\w hn sN-¥m-a-cm-£≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. sN-b¿-am≥ Fkv k-\q-]v A-[y-£-X h-ln-®p. B¿-Sv-kv ¢-∫v tUm. kn K-tWjv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\nb-s‚ ap-J-am-kn-I kn-\n-am ˛

ko-cn-b¬ \-S≥ hn-jv-Wp D-ÆnIr-jv-W≥ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ B-cy-\m-Sv k\¬-Ip-am¿, tIm-f-Pv U-b-d-Œ¿ A-Uz.sI sI A-∏p-°p-´≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kn kp-tc-jv-_m-_p sjm¿-Wq¿ {]-`m-Xw I-em-kmw-kv-Imcn-I th-Zn _m-e≥ sI \m-b¿ \m-S-tIm¬k-hw k-am-]-\ k-tΩf-\w hn sI {io-cm-a≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

15 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

Adnbn-¸pIÄ

F-kv.kn. {]-tam-«À H-gn-hv

]m-e-°m-Sv: ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ {Km-a]-©m-b-Øp-I-fn¬ F-kv.kn. {]-tam-´¿-am-cm-bn \n-b-an-°p-∂Xn-\v \n-›n-X tbm-Ky-X-bp-f-f ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ bp-h-Xo bp-hm-°-fn¬\n-∂v At]-£ £-Wn-®p. A-t]-£-I¿ 18 \pw 40 \pw a-t[y {]m-b-ap-≈-h-cpw π-kv Sp/Un-{Kn ]m-km-b-h-cp-am-bn-cn°-Ww. K-h. {]o sa-{Sn-Iv tlmì ÿn-Xn sN-øp-∂ sIm-gn™m-ºm-d, A-e-\-√q¿ {Km-a-∏©m-b-Øp-I-fn¬ \n-b-an-°-s∏Sp-∂ F-kv.kn. {]-tam-´¿ sdkn-U‚ v Syq-´-dp-sS A-[n-I-Np-aX-e Iq-Sn h-ln-°-Ww. C-h¿ _-‘-s∏-´ {Km-a-∏-©m-b-ØpI-fn¬ ÿn-c-wXm-a-k-°m-cm-bncn-°-Ww. _n-cp-Z-tbm-Ky-X D-≠m-bn-cn°-Ww. a-Æm¿-°m-Sv tªm-°v A-e-\-√q¿ tIm-t´m-∏m-Sw, Nn‰q¿ tªm-°v sIm-gn-™m-ºm-d F-∂o {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifn¬ Hm-tcm H-gn-hp-Iƒ ho-X-ap≠v. A-t]-£ H-Iv-tSm-_¿ 15 \Iw Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\ Hm-^nk¿-°v k-a¿-∏n-°Ww.

hn-P-b-Z-i-an- Zn\-Øn¬ Nn-‰q¿ sX-t°-{Km-aw Xp-©-Øv aT-Øn¬ Ip-cp-∂n-\v tI-i-h ]-Wn-°¿ l-cn-{io Ip-dn-°p-∂p

a-Æm¿-°m-Sv: Pn-√-bn-se {]-[m\ hn-t\m-Zk-©m-c-tI-{μ-am-b a-Æm¿-°m-Sv k-a-{K Sq-dn-kw-]≤-Xn- \-S-∏m-°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-hp-∂p. ssk-e‚ vhm-en tZ-io-tbm-Zym-\w, Im™n-c-∏p-g Umw, D-Zym-\w, in-cphm-Wn C-t°m Sq-dn-kw tI-{μw, ao≥-h-√w sh-≈-®m-´w F-∂n-hsb-√mw Dƒ-s∏-Sp-Øn tI-c-fØn-se Sq-dn-kw `q-]-S-Øn¬ sX-fn-™p \n-¬-°p-∂ ]-≤-XnIƒ-°m-Wv km-[y-X G-dp-∂-Xv.

P-\-߃-°v s]-s´-∂v Dƒ-s°mf-fm-hp-∂ co-Xn-bn-ep-≈ am-ÿ πm-\p-Iƒ-°pw ]-≤-Xn-Iƒ-°pam-Wv Sq-dn-kw ta-J-e {]m-[m\yw \-¬tI-≠-Xv. C-Xn-\m-bn ]p-Xn-b Hm-^n-kp-Iƒ Xp-S-ßpI-bpw in-cp-hm-Wn C-t°m Sq-dnkw {]-tZ-i-tØ-°v k-©m-cn-Isf I-S-Øn-h-nSp-∂-Xn-\p kw-hn[m-\w G¿-s∏-Sp-Øp-I-bpw thWw. Im-™n-c-∏p-g Um-an-epw DZym-\-Øn-epw hn-I-k-\-{]-h¿-

Ø-\-߃ \-S-Ø-Ww. ]m-e-°b-Øp-\n-∂p h¿-aw-tIm-Sp-h-sc Um-an-s‚-bpw D-Zym-\-Øn-s‚bpw `w-Kn B-kz-Zn-°m≥ I-gnbpw-hn-[w tdm-∏v-th ÿm-]n-°Ww. Sq-dn-kw hn-I-k-\-Øn-\mbn e-£-߃ sN-e-h-gn-°p-∂ Pn-√m Sq-dn-kw {]-tam-j≥ Iu¨-kn-epw kw-ÿm-\ k¿°m-cpw Cu km-[y-X-I-sfm∂pw I-≠-a-´n-√. ssk-e‚ v-hm-en tZ-io-b DZym-\-Øn-te-°p k-μ¿-i-I¿

{I-am-Xo-X-am-bn Ip-d-™ km-lN-cy-am-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. \n-ba-X-S-k-ß-fm-Wv {]-[m-\-am-bpw hn-t\m-Z k-©m-cn-I-sf sske‚ v-hm-en-bn¬-\n-∂p-I-‰p-∂-Xv. C-Xp-t]m-se ao≥-h-√w sh-≈®m-´-Øn-te-°pw k-μ¿-i-I-cpsS F-Æw K-Wy-am-bn Ip-d-™p. ÿ-n-c-am-bp-≈ A-]-I-S-ß-fpw k-μ¿-i-I¿-°v B-h-iy-am-b kp-c-£m k-÷o-I-c-W-߃ C√m-Ø-Xpw C-hn-sS hn-t\m-Z-k©m-cn-Iƒ-°v {]-iv-\-am-hp-∂p.

an-° ]-≤-Xn-I-fn-epw k¿-°m-cns‚ I-Sp-Ø \n-b-a-ß-fm-Wv Sq-dnk-Øn-\p hn-e-ßp-X-Sn-bm-hp-∂Xv. C-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w Db-cp-∂p-s≠-¶n-epw ^-e-h-Ømhp-∂n-√. a-Æm¿-°m-s´ Sq-dn-kw-]-≤Xn-Iƒ-°v ]p-Xp-Po-h≥ ]-I-cp∂-Xn-\m-bn a-Æm¿-°m-Sv Sq-dnkw -hn-I-k-\-]-≤-Xn F-∂ t]cn¬ ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn°-W-sa-∂ B-h-iy-am-Wp-≈Xv.

B-\-°-c: sN-¶-√v I-b-‰n-b Sn∏¿ tem-dn Ip-f-Øn-te-°v a-dn™p ss{U-h-dpw ¢o-\-dpw AZv`p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. X-e°-t»-cn th-ß-t»-cn t£-{X°p-f-Øn-te-°m-Wv Sn-∏¿ temdn a-dn-™-Xv. Ip-f-Øn≥ h-i-ØpIq-Sn-bp≈ sN-dn-b tdm-Un-eq-sS ho-Sv \n¿-am-W-Ø\m-h-iy-am-b sN-

¶-√p-I-b-‰n t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p tem-dn. tdm-Un-s‚ h-i-an-Sn™v Ip-f-Øn-te-°p a-dn-bp-Ibm-bn-cp-∂p.th-ß-t»-cn Im-hv ]m-\-I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ t£-{X Ip-f-Øn-se N≠n-Iƒ I-b-‰n- {]-h¿-Ø-I¿ t]m-b-Xn-\p ti-j-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw F-∂-Xn-\m¬ h≥ Zpc-¥-am-Wv H-gn-hm-b-Xv.

t]m-Iv-kv ap-X-em-b tcm-K-ßfpw hym-]-I-am-Wv. B-\n-aq-fn B-Zn-hm-kn tImf-\n, I-cn-a≥-Ip-∂v B-Zn-hm-kn tIm-f-\n F-∂o ss{S-_¬ {]-tZi-ß-fn¬ A-\o-an-b, A-cn-hmƒ tcm-K-ß-fpw hym-]-I-am-Wv. {]mY-an-Im-tcm-Ky-tI-{μw h-cp-∂tXm-sS tcm-K-߃-s°-Xn-tc {]Xn-tcm-[-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°m-\pw I-gn-bpw. C-Xp-t]m-se sª-Uv {]-j¿, jp-K¿, Im≥k¿ ap-X-em-b tcm-K-߃ th-KØn¬ I-s≠-Øm-\pw tI-{μw k-lm-bn-°pw. ip-Nn-Xz-]-cn-]m-

Xn \n-e-®v ]n-∂o-Sv Xn-cn-®p-h-cptºmgmWv D]-I-c-W-߃ X-Icm-dn-em-hp-∂Xv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v _-‘s∏-´ h-Ip-∏v Po-h-\-°m-c-t\m-Sv A-t\z-jn-®v sa-bn≥ sse≥ X-

\-hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-I-sf Xp-ds∂- X n¿- ° p- ∂ - X p- s Im- ≠ m- W v tX-P-kv Zn-\-]-{X-Øn-s‚ hm-bv aq-Sn-s°-´m≥ `-c-W-Iq-Sw {i-an°p-∂-Xv. F-kv.Un.]n.sF. ]-´m-ºn afi-ew {]-kn-U‚ v sI ]n ap-lΩ-Zv-Ip-´n, ]-´m-ºn a-fi-ew P-\d-¬ sk-{I-´-dn d-jo-Zv hn-f-bq¿, ]-´m-ºn a-fi-ew I-Ωn-‰n-bw-Kw _o-cm≥ lm-Pn, ]-´m-ºn ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v A-–p-¬ _mcn, i-¶-c-aw-K-ew {_m-©v sk- X-e-°-t»-cn th-ß-t»-cn t£-{X-°p-f-Ønte°v adn™ Sn-∏¿ tem-dn s{Ibn≥ D-]-tbm-Kn-®v {I-´-dn in-lm-_v kw-km-cn-®p. D-b¿-Øp-∂p

aqÀJ³]m¼ns\ ]nSn-IqSn

Sn-I-fm-b ss{U-tU, t¢m-dn-t\j≥ F-∂n-h \-S-Øn {]-tZ-iØv B-tcm-Ky-{]-h¿-Ø-\-߃ Xz-cn-X-s∏-Sp-Øm-\pw F-fp-∏-amhpw. {]m- Y - a n- I m- t cm- K y- t I- { μßfn-√m-Ø 13 C-Sß - f - n¬ {]m-Yan-Im-tcm-Ky-tI-{μw Xp-S-ßp-sa∂pw A-hn-tS-°v B-h-iy-am-b Po-h-\-°m-sc A-\p-h-Zn-°p-sa∂p-ap-≈ Xo-cp-am-\w ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bm-Wv {]-Jym-]n-®Xv. Pn-√b - n¬ sX-¶c - b - n¬ am-{Xam-Wv ]p-Xn-b {]m-Ya - n-Im-tcm-KytI-{μw A-\p-hZ- n-®X - v. ssI-∏p-dw A-∫m-kv aq¿-J-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-∂p

I-cm-dv F-∂ ÿn-cw Im-c-Wta e-`n-°m-dp-≈q. ]-h¿-I-´v \n-e-hnen-s√-¶n-epw ]-´-t©-cn s]-cp-am´n {]-tZ-i-ß-fn¬ C-t∏m-gpw ssh-Zyp-Xn ap-S-°w ]-Xn-hm-bn-cn°p-∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn.

H-‰-∏m-ew: ho-Sn-\p-≈n¬ I-b-dnb aq¿-J-s\ hn-j-ssh-Zy≥ ssI-∏p-dw A-∫m-kv ]n-Sn-Iq-Sn Iq-´n-em-°n. H-‰-∏m-ew Xr-°-tßm-Sv A-º-eØn-\v k-ao-]-ap-≈ dn-´-tb-Uv kn._n.sF. D-tZym-K-ÿ≥ IÆ-Øv tKm-]n-bp-sS ho-Sn-\p-≈nse P-\¬ I-ºn-°n-S-bn-em-Wv

Rm-b-dm-gv-N aq¿-J≥ I-b-dn-°qSn-b-Xv. aq¿-J-s\ I-≠-tXm-sS ho-´pIm¿ ]-cn-{`m-¥n-bn-em-bn. Xp-S¿∂v hn-j-ssh-Zy-≥ ssI-∏p-dw A∫m-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. A-∫m-sk-Øn aq¿-J-s\ ]nSn-Iq-Sn

Npcp¡¯nÂ

Hmƒ tI-cf tKmƒ-Uv B‚ v kn¬-h¿ a¿®‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m Iu¨-kn¬ tbm-Khpw `m-c-hm-ln-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp∏pw sI.hn.hn.C.F-kv. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn tPm-_n hn Np¶-Øv D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

th-§-tÈ-cn-¡m-hv t£-{X-¡p-fw hr-¯n-bm-¡n

Fw.FÂ.F. ^−nÂ\n¶v 25 e-£w A-\p-h-Zn-¨p

sIm-∏w: hn-f-bq¿ a-™-fmw-Ip-gn \p-kv-d-Øp¬ C-kvemw sk-°-≥U-dn a-Zv-d-k-bn¬ Hm-am-\q¿ ip-l-Zm-°-fp-sS 316m-aXv B-≠v t\¿-® k-am-]n-®p. ip-l-Zm-°-fp-sS a-Jv-_-d kn-bmd-tØm-sS-bm-bn-cp-∂p Xp-S-°w. a-Zv-d-k kz-Z¿ ap-A-√nw C sI A-–p-e-Øo-^v A-lv-k-\n {]m¿-Y-\ \-S-Øn. ]n ssk\p¬ B-_n-Zv k-Jm-^n A-\p-kv-a-c-Ww \-S-Øn. hn Sn A-–pd-ln-am≥ ap-kveym¿, ]n l-\o-^ A¬-l-k-\n, F-kv ]n apkv-X-^ k-Jm-^n, hn sI ap-l-Ω-Z-en ap-kveym¿, Sn A-_q-_°¿ ap-kv-en-bm¿, hn sI sam-bv-Xp-´n F-∂n-h¿ au-en-Zv ]-cmb-W-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

]Tn-¸p-c \-S-¯n

s\-∑m-d: F-kv.ssh.F-kv. kw-L-S-\m-kv-Ip-fn-s‚ `m-K-am-bn s\-∑m-d tkm¨ ]Tn-∏p-c Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ sI kn-dmPp-±o≥ ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-t_m-[-\-Øn-s‚ al-Xzw hn-j-b-Øn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn Fw hn kn-±o-Jv k-Jm^n ¢m-s -Sp-Øp. sN-bn-©v bp-h¿ A-‰n-‰yq-´v tUm. \m-k¿ h-tcm-Sv, ]-≤-Xn A-h-X-c-Ww A-i-d-^v a-ºm-Sv, dn-te-j≥ B‚ v ]-ªn-t°-j≥ _-io¿ k-Jm-^n h-≠n-Øm-h-fw ¢ms -Sp-Øp. tUm. \p¿-ap-l-Ω-Zv l-{k-Øv, sN-√-∏-dm-hp-Ø¿, I-_o¿ km-ln-∫v kw-km-cn-®p.

aw-K-ew-Um-an-sâ B-b-s¡-«v {]-tZ-i-§-fn c-−mw-hn-f s\Â-Ir-jn Xm-fw-sX-äm³ km-[y-X h-S-°-t©-cn: I-\m-ep-Iƒ hrØn-bm-°m≥ ssh-Ip-∂-Xv aw-Kew-Um-an-s‚ B-b-s°-´v {]-tZi-ß-fn-se c-≠mw-hn-f s\¬-Irjn A-h-Xm-f-Øn-em-°p-sa-∂v B-i-¶. Um-an¬ k-ar-≤-am-bn sh-≈-ap-s≠-¶n-epw I-\m-epIƒ s]m-¥-°m-Sv I-b-dn In-S°p-∂-Xn-\m¬ B-h-iyw h∂m¬ I-\m-en-eq-sS sh-≈w hnSm≥ I-gn-bm-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. c-≠mw-hn-f-bv-°v Rm-‰-Sn H-cp°p-∂-Xn-\m-bn c-≠m-gv-N-ap-ºv Umw Xp-d-s∂-¶n-epw I-\m-epIƒ Im-Sp-]n-Sn-®p In-S-°p-∂-Xn\m¬ sh-≈w F-hn-sS-bpw FØn-bn-√. C-tX Xp-S¿-∂v I-\men-te-°v sh-≈w hn-Sp-∂-Xv Ah-km-\n-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ct∏m-gpw I-\m-ep-Iƒ I-S-∂pt]m-hp-∂ ]-©m-b-Øp-I-fn-se√mw I-\m¬ hr-Øn-bm-°p-∂-Xv \-S-°p-∂p-s≠-¶n-epw th-K-Ønem-bn-´n-√. Xp-em-h¿-jw {]Xo-

tPm-en H-gn-hv

≈ {]-h¿-Ø-\-߃ Im-cy-£-aam-°m-\pw A-tkm-kn-tb-j≥ Xo-cp-am-\n-®p. tdm-Un¬ Ip-gn \n-d-™-Xns\ Xp-S¿-∂v am-k-ß-fm-bn kv‰m≥-Un¬ I-b-dm-sX-bm-Wv _ p-Iƒ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂sX-∂pw A-tkm-kn-tb-j≥ `mc-hm-ln-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. {]kn-U‚ v F th-em-bp-[≥ A[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn tPm¿v-Pv tXm-a-kv, F≥ hn hm-kp-tZ-h≥, Fw sI ]m-e-°m-Sv K-h. hn-tŒm-dn-b tIm-f-Pv tlm-kv-‰¬ A-ep-av-\n A-tkm-kn-tb-j≥ I-≠-ap-Ø≥, ]n sI cm-Pp, kn Ip-Spw-_kw-K-aw {K-Ÿ-Im-c≥ tPm¿-Pv-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p hn i-¶-c-∏n-≈, hn tKm-hn-μ≥Ip-´n, F-_n tXm-a-kv F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p. a-Æm¿-°m-Sv: a-fi-e-Øn-se Iqƒ-˛ c-≠p-e-£w, F-S-Ø-\m- e-£w, Zm-dp-∂-Pm-Øv ssl-kvhn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\-߃-°v 25 ´p-I-c K-h¨-sa‚ v Hm-dn-b‚¬ Iqƒ I-w]yq-´¿-h-¬°-c-Ww-˛ HNn-‰q¿: ]-´-t©-cn {Km-a-]-©m- -e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]- cp-e-£w, Pn-.Fw-.F¬-.]n- kvb-Øv \-S-∏m-°p-∂ I-∂p-Ip-´n A-Uz. F≥ jw-kp-Zo≥ Fw- th-i-\-I-hm-Sw-˛ \m-ep-e-£w, Iqƒ A-cn-bq¿ I-ºyq-´¿-h-Xv -I]-cn-]m-e-\w ]-≤-Xn-bn¬ hy- F¬-F. tjm-f-bq¿ ]-©m-b- Ip-a-cw-]p-Øq¿ an-\n tÃ-Un-bw c-Ww-˛ H-cp-e-£w, Kq-fn-°-S-hv-˛ ‡n-K-X B-\p-Iq-ey-߃ \¬- Øn-se aq-®n-°-S-hv-˛-tIm-´-a-e \-ho-I-c-Ww-˛ aq-∂p-e-£w, a- Nn-‰q¿ tdm-Un¬ _-kv sh-bv-‰nwIp-∂-Xn-\v sk-{I-´-dn A-t]-£ Du-cv tdm-Uv-˛ A-©p-e-£w, F- Æm¿-°m-Sv s]-bn≥ B‚ v ]m- Kv sj-Uv-˛ H-cp e-£w F-∂n-ߣ-Wn-®p. A-h-km-\ Xnø-Xn S-Ø-\m-´p-I-c K-h¨-sa‚ v Hm-dn- en-tb-‰o-hv sI-b¿ ¢n-\n-°n-\v s\-bm-Wv ^-≠v A-\p-h-Zn-®n-´p\-hw-_¿ F-´v. b‚¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv- hm-l-\w hm-ßp-∂-Xn-\v-˛ F-´p- ≈-Xv.

A-t]-£ £-Wn-¨p

\m`m-K-ß-fn¬ \n-∂m-bn \q-dpI-W-°n-\v Ip-cp-∂p-I-sf-Øn. ]-™m-hq¿ hm-kp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn, h-´-°p-fw i-¶p-Æn, hn Sn _m-e-N-{μ≥, Fw sI cma-N-{μ≥, tUm.F-kv \m-cm-bW≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬In. tN-t°m-Sv a-lm-hn-jv-Wpt£-{Xw ]-∂n-bq¿ h-cm-l-aq¿Øn-t£-{Xw, a-e-a¬-°m-hv Aø-∏-t£-{Xw, B-\-°-c in-ht£-{Xw, -t]m-´q¿ {io-[¿-Ωt£-{Xw, A-ta-‰n-°-c sX-°n\n-tb-S-Øv a-\ Xp-S-ßn-b t£{X-ß-fn-se-√mw hn-P-b-Z-i-an \m-fn¬ F-gp-Øn-\n-cp-ج \S-∂p.

B-−v t\À-¨ k-am-]n-¨p

tX-P-kn-s\-Xn-cm-b \o-¡w C-c-I-fp-sS i-Ðw C-Ãm-Xm-¡m³: Fkv.-Un.-]n.-sF. ]-´m-ºn: hn-I-k-\-Øn-s‚ t]cn¬ P-\-hm-k tI-{μ-ß-fn-eqsS sK-bn¬ hm-X-I ss]-∏v sse≥ t]m-ep-≈ ]-≤-Xn-Ifn¬\n-∂v k¿-°m¿ ]n-¥n-cn-bW-sa-∂v F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw F sI A-–p¬ a-Po-Zv am-ÿ ]-d™p. cm-{„o-b `o-I-c-Xbv-s°-Xntc F-kv.Un.]n.sF. ]-´m-ºn i-¶-c-aw-K-e-Øv \-S-Øn-b s]mXp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-

B-\-°-c: A-°n-Ø-Xv a-\bn¬ a-lm-I-hn A-°n-Øw Ipcp-∂p-Iƒ-°v A-d-n-hn-s‚ l-cn{io Ip-dn-®p \¬-In. ho-´n¬ hn-{i-an-°p-∂ A°n-Øw Ip-f-¶-c t£-{XØn¬ \-S-∂ F-gp-Øn-\n-cpج N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øncp∂n-√.- A-Xn-\m¬ a-lm-I-hnsb-sIm-≠v l-cn-{io -Ip-dn°m≥ ]-e-cpw A-ta-‰n-°-c-bnse A-°n-Ø-Xv a-\-bn¬ FØp-I-bm-bn-cp-∂p. B-\-°-c: hn-P-b-Z-i-an-\mfn¬ Ip-cp-∂p-Iƒ A-dn-hn-s‚ B-Zym-£-cw Ip-dn-®p. Ip-f-¶-c t£-{X-Øn¬ \-S-∂ F-gp-Øn\n-cp-Ø-en-\v \m-Sn-s‚ \m-

B-\-°-c: X-e-°-t»-cn th-ß-t»-cn-°m-hv tZ-h-kzw t£-{X°p-fw th-ß-t»-cn-]m-\ I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ N-≠nI-b-‰n hr-Øn-bm-°n. t£-{Xm-h-iy-߃-°pw \m-´p-Im-cpw D]-tbm-Kn-°p-∂-Xp-am-b Ip-f-am-Wv ]m-\ I-Ωn-‰n--bp-sS t\-XrXz-Øn¬ {i-aZm-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn hr-Øn-bm-°n-b-Xv. cmhn-se F-´p-a-Wn-tbm-sS Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\w \n-c-h-[n {]h¿-Ø-I-cp-sS {i-a^-e-am-bn D-®-bv°v aq-∂p-a-Wn-tbm-sS-bmWv A-h-km-\n-®-Xv. sI ]n cm-tP-iv, {]-Im-i≥, hn-t\m-Zv, sI ]n K-tW-iv, sI hn-]n≥, I-Æ≥, sI {]-tam-Zv, F ]n aWn-I-WvT≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

E-jn-cm-Pv knMn-\v ]n-´p-W-bp-am-bn ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ h-S-°-t©-cn: tam-t´m¿ hm-l\-h-Ip-∏v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cmPv knMn-\v ]n-¥p-W-bp-am-bn hS-°-t©-cn-bn-se ]m-k-t©-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥. _- p-Iƒ-°v th-K-∏q-´v G¿s∏-Sp-Øn Zp-c-¥-߃-°v A-dpXn-h-cp-Øn-b E-jn-cm-Pv knMns‚ t^m-t´m-]-Xn-® ^v-sf-Iv-kv t_m¿-Up-I-fm-Wv Su-Wn-¬ \nd-™n-´p-≈-Xv. X-¶w PMv-j≥, sN-dp-]p-jv-]w, a-μw-I-h-e, Sn.B¿.- an¬ Xp-S-ßn-bbnS-ßfnepw ^v-sf-Iv-kp-I-fpw t]m-kv‰p-I-fp-ap-≠v. th-K-∏q-´v Xm-¬°m-en-I-am°m-sX ÿn-c-am-°p-I, h-S-°t©-cn h-gn I-S-∂p-t]m-hp-∂ sI-.F-kv-.B¿-.Sn-.kn. Dƒ-s∏sS F-√m- _- p-I-fpw Ãm≥Un¬ I-b-dn-t]m-hp-I, kv-‰m≥Un¬ _- p-I-fp-sS ]-©nMv ]p\ÿm]n-°p-I Xp-S-ßn-b Bh-iy-ß-fpw ]m-k-t©-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ D-∂-bn-°p-∂p≠v. tdm-Uv kp-c-£-bv-°m-bp-

s‚ B-Zym-£-cw Ip-dn-®v \¬In-b-Xv. Xp-©-Øv B-Nm-cy≥ D-]tbm-Kn-®p-t]m-∂n-cp-∂ km-f{Km-aw, sa-Xn-b-Sn, F-gp-ØmWn, h-¬-°-e, Xm-fn-tbm-e {KŸ-߃-°pw B-Nm-cy≥ ]qPn-®p-h-∂n-cp-∂ K-W-]-Xn, kc-kz-Xn, e-£v-an, a-lm-hn-jvWp hn-{K-l-߃-°pw {]-tXyI ]q-P \-S-Øn. ]n-∂o-Sv ap-Jy-]q-Pm-cn \mcm-b-W-Zm-kv B-Zym-£-cw Ipdn-°m-s\-Øn-b Ip-cp-∂n-\v Cc-´n-a-[p-cw \¬-In-b-Xn-\p-tijw cm-hn-se 7 a-Wn-tbm-sS B-cw-`n-® l-cn-{io-Ip-dn-°¬ D-®-bv-°v 1.30 h-sc \o-≠p.

sN-¦-Ãv I-b-än-b Sn-¸À tem-dn Ip-f-¯n-te-¡p a-dn-ªp

Kr-tlm-]-I-c-W-§Ä X-I-cm-dn-em-hp-¶-Xm-bn ]-cm-Xn h-≠n-Øm-h-fw: ]-´-t©-cn s]cp-am-´n ]-©m-b-Øv {]-tZ-i-ßfn¬ C-S-bv-°n-sS ssh-Zyp-Xn hnX-c-Ww X-S- -s∏-Sp-∂-Xn\m¬ Kr-tlm-]-I-c-W-߃ X-I-cm-dnem-hp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. ssh-Zyp-

Nn-‰q¿: hn-P-b-Z-i-an \m-fn¬ Nn-‰q¿ Xp-©≥ aT-Øn¬ l-cn{io Ip-dn-®-Xv B-bn-c-Øn-e-[nIw Ip-cp-∂p-Iƒ. tim-I-\m-in-\n ]p-g-bp-sS Xo-c-sØ sX-t°-{Km-a-Øn¬ a-e-bm-f `m-jm-]n-Xm-hv Xp-©Øv F-gp-Ø-—≥ A-¥yhn-{iaw sIm-≈p-∂ Xp-©-Øv BNm-cy-aT-Øn-em-Wv 1050 Ip-cp∂p-Iƒ l-cn-{io Ip-dn-®-Xv. Pn√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-s∂-Øn-b-h¿-°v Kp-cp-°≥am-cm-b Fw ]n tI-i-h-]-Wn°¿, tkm-a-\m-Y≥, \-μ-Ipam¿, Fw in-h-Ip-am¿, tZ-h-Zmkv, t{]w-Ip-am¿, tKm-Ip-¬ Irjv-W≥ F-∂n-h-cm-Wv A-dn-hn-

a-®mÀ-¡m-«v k-a-{K Sq-dn-kw -]-²-Xn\-S-¸m-¡-W-sa-¶ B-h-iyw i-àw

sX-¦-c-bn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{µw A-\p-h-Zn-¨p a-Æm¿-°m-Sv: Pn-√-bn-se sX-¶c-bn¬ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI{μw A-\p-h-Zn-®p. ]-I¿-®-]-\n, Po-hn-X-ssi-eo-tcm-K-߃, ]I¿-®-hym-[n-Iƒ, A-cn-hmƒ tcm-Kw, A-\o-an-b t]m-ep-≈ tcm-K-߃, Ip-jvTw, Im≥-k¿ ap-X-em-b am-c-I-tcm-K-ß-fm¬ A-h-i-X A-\p-`-hn-°p-∂ \n-ch-[n-t]-cp-≈ sX-¶-c-bn¬ {]mY-an-Im-tcm-Ky-tI-{μw ÿm-]n-®Xv G-sd B-izm-k-I-c-am-hpw. CXn-\p ]p-d-ta a-g-°m-e-am-Ip-∂tXm-sS O¿-±n, h-b-dn-f-°w, Nn°p≥-Kp-\n-b, sNm-dn, Nn-°≥-

3

hnPbZian: l-cn-{io Ip-dn-¨-Xv B-bn-c-¯n-e-[n-Iw Ip-cp-¶p-IÄ

kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v A-t]-£n-¡mw ]m-e-°m-Sv: {]-^-j-\¬ tIm-gvkp-Iƒ-°v ]Tn-°p-∂ hn-ap-‡ `-S-∑m-cp-sS Ip-´n-Iƒ-°pw bp-≤k-am-\ km-l-N-cy-ß-fn¬ a-cn® P-hm-∑m-cp-sS hn-[-h-Iƒ°pw {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS kvtIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£n°mw. A-t]-£ Pn-√m ssk-\n-I t£-a Hm-^nkn¬ \-hw-_¿ 15 \-Iw k-a¿-∏n-°-Ww. sh-_v ssk-‰v : www.dsw.gov.in, www.sainikwelfarekerala.org ]m-e-°m-Sv: tI-c-f ssI-sØmgn-em-fn hn-Z-Kv-[ sXm-gn-em-fn t£-a ]-≤-Xn-bn¬ Aw-K-ß-fmb-h-cp-sS a-°ƒ-°v hn-Zym-`ymk kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£ £-Wn-®p. F-kv.Fkv.F¬.kn ]m-km-b-Xn-\v tijw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ AwKo-Im-c-ap-f-f ÿm-]-\-ß-fn¬ d-Kp-e¿ tIm-gv-kn-\v D-]-cn-]T\w \-S-Øp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v At]-£n-°mw. \n¿-±n-jv-S A-t]-£m-t^m-dØn¬ H-Iv-tSm-_¿ 31 \-Iw As√-¶n¬ ]p-Xn-b tIm-gv-kn¬ tN¿-∂v 45 Zn-h-k-Øn-\-I-tam _-‘-s∏-´ Pn-√m F-Iv-kn-Iyq´o-hv Hm-^o-k¿ ap-ºm-sI At]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. {]-kvXp-X A-t]-£ hn-Zym¿-Yn/hnZym¿-Yn-\n C-t∏mƒ ]Tn-®p sIm-≠n-cn-°p-∂ ÿm-]-\ tae-[n-Im-cn km-£y-s∏-Sp-Øn-bncn-°-Ww. π-kv h¨, Sn.Sn.kn, k-am-\ tIm-gv-kp-Iƒ-°v 300 cq-], _n.F/_n.F-kv.kn/_n.tImw Un-{Kn-bpw a-‰v k-am-\ tIm-gv-kpI-fpw 400 cq-], t]m-Ãv {Km-Ppth-j≥ 750 cq-] ; F-≥Pn-\o-bdn-Mv, sa-Un-kn≥, A-{Kn-Iƒ®¿, sh-‰-dn-\-dn, t]m-fn-sS-Iv-\n°v ap-X-em-b-h 1000 cq-] kvtIm-f¿-jn-∏v e-`n-°pw.

kozhikode/PKD

]m-e-°m-Sv: km-aq-lnI-\o-Xn hIp-∏n-s‚ Io-gn¬ ap-´n-°p-f-ß-cbnse a-ln-fm a-μn-c-Øn¬ H-cp sI-b¿ s{]m-ssh-U¿ (aƒ-´n SmkvI - v) X-kvX - n-Ib - n¬ H-gn-hp-≠v. \n-b-a-\w I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬. F-´mw ¢m-kv tbm-Ky-Xb - p≈ kv-{Xo-Iƒ-°v A-t]-£n°mw. C‚¿-hyq 23 \v D-®b - ° v- v c≠n-\v a-ln-fm a-μn-cw Hm-^n-kn¬.

£n®{X In´n-bn-s√-¶n¬ c≠mw-hn-f- Ir-jn-°v sh-≈w In-´W-sa-¶n¬ I-\m-ep-I-fp-sS A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ th-K-Øn-em-°Ww. Um-an-se P-e-\n-c-∏v- D-b¿∂v C-t∏m-gpw C-S-bv-s°-√mw sh≈w Xp-d-∂p-hn-Sp-∂-Xv ]p-g-bnem-Wv. C-Ø-c-Øn¬ ]m-gm-°n I-f-bp-∂ sh-≈w I-\m-en-te°v hn-Sm-\p-≈ \-S-]-Sn I-s≠Ø-W-sa-∂ B-h-iy-hpw i-‡am-Wv. I-°q-kv am-en-\y-߃ Dƒs∏-sS-bp-≈ am-en-\y-ß-sf-√mw I-\m-ep-I-fn¬ \n-d-™p-In-S-°pI-bm-Wv. a-Zy-Ip-∏n-I-fpw a-‰p amen-\y-ß-fpw Ip-d-h-√. C-Xp-aqew I-\m¬ hr-Øn-bm-°¬ _p≤n-ap-t´-dn-b tPm-en-bm-Ip-I-bmWv. I-gn-™ G-Xm-\pw h¿-jß-fm-bn sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤-Xnbn-em-Wv I-\m¬hr-Øn-bm°¬ \-S-°p-∂-Xv. C-Xp ]q¿-Wam-bpw \-√ co-Xn-bn¬ A-s√-

∂pw B-t£-]ap-≠v. C-S-Xp-I\m¬ In-g-°-t©-cn, h-S-°-t©cn, I-W-°-∂q¿, a-W-∏m-Sw FØn ]-t´m-e-bn-em-Wv A-h-km\n-°p-∂-Xv. 23 In-tem-ao-‰¿ Zq-cam-Wv C-S-Xp-I-\m-en-\v. h-e-XpI-\m¬ h-≠m-gn, A-W-°-∏m-d, ]m-Sq¿, I-g-\n-Np-¶-Øm-Wv A-hkm-\n-°-∂-Xv. 21 In-tem-ao-‰-dmWv h-e-Xp-\m-en-s‚ Zq-cw. 3440 sl-Œ-dm-Wv aw-K-ew-Um-an-s‚ B-b-s°-´v {]-tZ-iw. C-Xv A-c\q-‰m-≠p-ap-ºv Umw \n¿-an-°ptºm-gp-≈ I-W-°m-Wv. C-Xns‚ A-dp-]-Xp-i-X-am-\w ÿ-eØv am-{X-am-Wv C-t∏mƒ s\¬Ir-jn-bp-≈-Xv. a-Æp-\n-d-™v Um-an-s‚ P-ekw-`-c-W-ti-jn-bn-epw h-en-b Ip-d-hp-h-∂n-´p-≠v. j-´-dp-I-fn-eqsS-bp-≈ P-e-tim-j-W-hpw Irjn-°p \-¬-Ip-∂ sh-≈-Øn-s‚ A-f-hn¬ Ip-d-hp-≠m-°p-∂p≠v.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-10-15  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-10-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you