Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw apX-e-a-S-bn ho−pw ]p-en`o-jWn

25 k-]v-Xw-_¿ 2013 _p[≥

kozhikode/PKD

Adnbn-¸pIÄ

Ip-©³ kv-am-c-I-¯n hn-Zym-cw-`w

sIm√-t¶mSv: ap-Xe-a-S ]-©m bØv Hm-^nkn-\p F-Xn¿-h-iØp-≈ {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI{μ-Øn-\p ]n-d-In-em-bn ]p-ensb I-≠-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]d™p. C∂-se ssh-Ip-t∂-cw A©v aWn-tbm-sS am-hn≥ tXm-´Øn-\-cn-In-ep-≈ Np-≈n-bm¿ ]pg-bp-sS k-ao-]-Øm-Wv ]p-en-sb I-≠Xv. Xp-S¿-∂v hn-t√Pv Hm-

]m-e-°m-Sv: Ip-©≥ \-ºym¿ kv-am-c-I-am-b I-e-°-Øp `-h-\Øn¬ hn-Zym-cw-`w H-Iv-tSm-_¿ 14 \v cm-hn-se G-gn-\v Xp-S-ßpw. Ip-´n-I-sf F-gp-Øn-\n-cp-Øm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 51 cq-] A-S®v ap≥-Iq-´n t]-cp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨ : 0466 2230551.

tI-c-tfm-Âk-hw

{io-Ir-jv-W-]p-cw: {Km-a∏-©mb-Øv tI-c-tfm-¬-k-hw kzm-KX kw-Lw cq-]o-I-c-W-tbm-Kw \m-sf aq-∂n-\v ]-©m-b-Øv lmfn¬ \-S-°pw.

td-j³-I-S k-kv-s]³Uv sN-bv-Xp Nn-‰q¿: X-Ø-aw-K-ew C-ºn-®n-d td-j≥-I-S k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. td-j≥ I-S-bn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-I-fn¬ I-W-°n¬ Ip-d-hv I-s≠-Øn-b-Xn-s\ XpS¿-∂m-Wv C-ºn-®n-d Kw-Km-[-cs‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ td-j≥ I-S-sb k-kv-s]≥Uv sN-bv-XXv. 1100 In-tem A-cn, 73 In-tem B-´, 240 In-tem tKm-X-ºv, 70 Intem ]-©m-b-km-c F-∂n-h IW-°n¬ Ip-d-hm-bn-cp-∂p. C-∂se Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ sk-bv-Zv C-{_m-ln-an-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn-em-Wv Ir-{Xn-aw I-s≠-Ønb-Xv. td-j≥ I-S-bn-se Im¿-Up-aIƒ-°v Xm¬-°m-en-I-am-bn \nen-°m-´p-≈ N-{μ-s‚ I-S-bn¬ \n-∂pw `-£y h-kv-Xp-°ƒ \¬Im≥ kw-hn-[m-\-ta¿-s∏-Sp-Ønb-Xm-bn k-ssπ Hm-^nk¿ Adn-bn-®p.

Hfn-¸n-¨p-I-S-¯nb sh-Ån ]n-Sn-IqSn I©n-t°mSv: B-Uw-_-c-°mdn¬ X-an-gv-\m-´n¬ \n∂pw H-fn∏n®p-I-S-Øm≥ {i-an-® sh-≈n hm-l-\ ]cn-tim-[-\-°n-sS ss l-th t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn hn¬∏-\ \n-Ip-Xp h-Ip-∏n-\v ssIamdn. I-gn-™-Znh-kw D-®-bv-°v 12 \v sIm-øm-a-c-°m-Sv hm-l-\-]cntim-[-\ \-S-Øp∂-Xn-\n-sS amcp-Xn kzn-^v-‰v Im-dn-\v ]p-d-In¬ H-fn-∏n-® \n-e-bn-em-bn-cp-∂p sh≈n. ]m-e-°ms´ H-cp Pz√-dn-°pth-≠n sIm-≠p-h-∂-Xm-Wn-sX∂v D-tZym-K-ÿ¿ ]-d™p. 2,17000cq-] ]n-g Np-a-Øn-b-Xmbn \n-Ip-Xn hn-`m-Kw ]-d™p.

^nk¿ ]-g-\n-a-e, h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-h¿ ÿ-ew k-μ¿-in®p. B-gv-N-Iƒ-°v apºm-Wv sIm√-t¶m-Sv tXm-°n≥ Nn-d-bn¬ ]p-en `o-j-Wn-sb-XpS¿-∂v h-\w-h-Ip-∏v H-cp°n-b sI-Wn-bn¬ ]p-en Ip-Sp-ßnbXv. s\-∑m-d-bnepw F-e-ht©-cn s\√n-bmº-Xn h-\-ta-Je Xm-gv h-c-I-fnepw ]p-en `ojWn Xp-S-cp-I-bmWv. s\√m-bº-

Xn ap-X¬ ]-d-ºn-°p-fw-h-sc-bp≈ h-\-ta-Je-sb ssS-K¿ sk ¿-®v t^m-d-kv-‰m-bn {]-Jym-]n-®tXm-sS C-hn-sS ]p-en-I-fp-sS FÆ-Øn-ep≠m-b h¿-[-\-bmWv Im-Wn-°p-∂Xv. a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ Xm-akn-°p-∂-h-cp-sS h-f¿-Øp ar-K߃°pw a-\p-jy¿°pw ]p-en `o-j-Wn-bm-bn Xo¿-∂n-cn-°p-IbmWv.

Np-≈n-bm¿ ]p-g-bp-sS k-ao-]-Øv ]p-en-sb I-≠-Xn-s\-Øp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂p

{In-an-täm-dn-bw D-Zv-LmS-\w C¶vv Nn-‰q¿: ]p-g-∏m-e-Øn-\-cn-sI 40 e-£w Nn-e-hn¬ Nn-‰q¿ ˛X-ØawK-ew \-K-c-k-` \n¿-an-® Kymkv {In-an-t‰m-dn-bw C-∂p cm-hnse 10.30\v sI A-Nyp-X≥ Fw. F¬-.F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw. \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gv-k ¨ sI F jo-_ A-[y-£-X -hln-°pw. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø ≥, Pn √m I-f-Œ¿ sI cm-a-N-{μ≥ F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

Ip-ä-Ir-Xy-§Ä-¡v C-c-bm-b-hsc kaqlw kw-Ip-gKÂ-o-Xa-t-µem-w-Icm--ta¯--Ir-j¡v-Wv -ar-Z³p-Xm-f-hp-am-bn ]-cn-c-£n¡Ww: P. i-¦-c³-\m-bÀ ]m-e-°m-Sv: Ip-‰-Ir-Xy-߃-°v C-c-bm-b-h¿-°v th-≠ ]-cn-c-£ \¬-Im≥ k-aq-lw {i-≤n-°-Wsa-∂v P-Ãn-kv tN-‰q¿ i-¶-c≥ \m-b¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv ]m-e°m-Sv, hn-izm-kv, lyq-a≥ ssd-‰vkv an-j≥ F-∂n-h-bp-sS kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ km-aq-ln I \o-Xn h-Ip-∏v, ]m-e-°m-Sv Pn-√m eo-Kv k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n F∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ \-S-Øn-b kv-{Xo-Iƒ°pw Ip-´n-Iƒ-°pw F-Xn-cm-b A-Xn-{I-a-ß-sf-°p-dn-®v kw-LSn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬∏-im-e D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ap-kv -enw k-ap-Zm-b-Øn-se hn-hm-l {]m-bw C-f-hv sN-ø-cpsX-∂v jm-^n ]-d-ºn¬ Fw. F¬.F. A-[y-£ {]-kw-K-Øn ¬ ]-d-™p. h-\n-Xm I-Ωo-j≥ sa-w_¿ s{]m-^. sI F Xp-f-kn

kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw F-Xn-cm-b A-Xn-{I-a-ß-sf-°p-dn-®v kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e P-Ãn-kv tN-‰q¿ i-¶-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. ]m-e- ]n t{]w-\m-Yv B-ap-J {]-`m-j- {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ °m-Sv Pn-√m-I-e-Œ¿ sI cm-a-N- Ww \-S-Øn. ]m-e-°m-Sv Un-kv-{Sn- F-∂n-h¿ ap-Jym-Xn-Yn-I-fm-bn-cp{μ≥ sF.F.F-kv kw-km-cn- Œv B‚ v sk-j≥-kv P-Uv-Pn ta- ∂p. ]m-e-°m-Sv Pn-√m t]m-en-kv ®p. hn-izm-kv sk-{I-´-dn A-Uz. cn tPm-k-^v, Pn-√m ]-©m-b-Øv ta-[m-hn cm-Pv-]m¬-ho-W sF.

hm-l-\-¯n-c-¡p-Å ka-bw tZ-io-b-]m-X-bn Sm-dnMv h-S-°-t©cn: hm-l-\-Øn-c°p-≈ ka-bw tZ-io-b-]m-X-bn ¬ Sm-dnMv. hm-l-\-߃ c-≠p aWn-°q¿ ka-bw ]-Øv Intem ao-‰-tdmfw Zqcw Ip-Sp-ßn-In-S ∂p. K-Xm-K-X-Ip-cp-°n-s\ Xp-S¿∂v Xr-iq¿˛]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿ tKm-hn-μm-]p-cw dq-´n-se \n-ch[n _- p-Iƒ C∂-se ssh-Ipt∂cw Hm-Sm-\m-hm-sX \n¿-Ønbn´p. C-tX Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-YnIfpw Hm-^n-kp-I-fn¬-\n-∂pw

tPm-en-I-gn™v ho-Sp-Ifn-setØ-≠ \q-dp-°-W-°n-\v bm-{X°mcpw h-e-™p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ ]-∂n-b-¶c˛h-S-°-t©-cn `mK-sØ c-≠v In-tem-ao-‰¿ Zq-c-am-Wv C∂-se ssh-Ip-t∂-cw Sm-dnMv \-S-Øn-bXv. ap-∂-dn-bn-∏n√m-Ø {]-hrØn \m-´p-Im-cp-sS F-Xn¿-∏n\v Im-c-W-am-°n. ap-sº√mw cm-{Xnk-ab-Øv am-{X-am-Wv Sm-dnMv \S-Øn-bn-cp-∂-Xv.

bp-hm-hv dn-am³Un Nn-‰q¿: ho-Sn-\p-≈n¬ A-Xn-{Ian-®p I-b-dn Im-dpw ]n-°-]v hm\pw A-Sn-®p X-I¿-Ø kw-`-hØn¬ h-≠n-Øm-h-fw kz-tZ-inbm-b bp-hm-hv dn-am≥Un¬. h-≠n-Øm-h-fw ^¿-Km≥-ho´n¬ ap-Po-_v d-lv -am-s\ (36) bmWv Nn-‰q¿ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b-Xv.Xn-cp-thm-W \m-fn¬ A©mssa¬ aq-e-°-S ap-cp-Im-\μ≥ F-∂ dm-k-Ip-´n-bp-sS ho-Sn\p-≈n¬ A-Xn-{I-an-®v I-b-dn ho´n¬ \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Im-dpw ]n-°-∏v hm-\pw X-√n-Ø-I¿-Ø kw-`-h-Øn-em-Wv AdÃv. ]n∂o-Sv Nn-‰q¿ tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n dn-am ≥Uv sN-bv-Xp.

]n.F-kv, dn-t´¿-Uv sF. Pn. hn. hn cm-P≥ sF.]n.F-k.v, lypam≥ ssd-‰v-kv an-j≥ kw-ÿm-\ h¿-°nMv {]-kn-U‚ v Sn kn jmPn, km-aq-lnI-\o-Xn Hm-^n-k¿ ayp-Xyp-Rv-P-b≥, lyp-a≥ ssd-‰vkv an-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v C A-l-Ω-Zv I-_o¿ kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v kv-{Xo-I-fpw km-aqlnI -kp-c-£-bpw F-∂ hn-j-bØn¬ s{]m-^. sI F Xp-f-knbpw kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ°pw F-Xn-cm-b A-Xn-{I-a-ß-fpw \n-b-a-ß-fpw F-∂ hn-j-b-sØ°p-dn-®v ]n t{]w-\m-Ypw Ip-´n IpSpw-_w k-aq-lw F-∂ hn-j-bØn¬ _o-\m tKm-hn-μpw kv-{XoI-tfm-Sp-≈ k-ao-]-\-hpw am-‰Øn-s‚ B-h-iy-I-X-I-fpw F-∂ hn-j-b-sØ-Ip-dn-®v Un-kv-{Sn-Œv No-^v C≥-sh-Ãn-tK-j≥ Hm-^nk¿ Hm-^v tÃ-‰v lyp-am≥ ssd-‰vkv I-Ωo-j≥ F-kv {io-Pn-Øpw {]-`m-j-Ww \-S-Øn.

]m-e-°m-Sv: kw-Ko-X-tem-IØv ]p-Xn-sbm-cp hm-tZym-]-Ic-W-hp-am-bn Ip-g¬-a-μw- cm-aIr-jv-W≥. 324 a-Wn-°q¿ X_-e hm-bn-® sK-bv-Iv-hm-Zv {]im-¥v a-t\m-l-dn-s‚ dn-°m¿Uv X-I¿-Øv 21 Zn-h-kw Xp-S¿®-bm-bn 523 a-Wn-°q¿ lr-Zb-Xm-fw F-∂ t]-cn¬ ar-ZwKw hm-bn-® Ip-g¬-a-μw cm-aIr-jv-W≥ hm-Zy-cw-K-Øpw ]p-Xn-sbm-cp ]-co-£-W-hp-ambn ap-t∂m-´v h-∂n-cn-°p-I-bmWv. F-´v h¿-j-sØ ]-co-£W-߃-s°m-Sp-hn-em-Wv ar-Zp F-∂ kw-Ko-tXm-]-I-c-Ww c m-a-Ir-jv-W≥ \n-¿-an-®-Xv. Xmf-hm-Zy-am-b ar-Zw-K-hp-am-bn i–-Øn¬ km-ay-X-bp-s≠-¶nepw ar-Zp-hn-\v cq-]-I¬-]-\-bn ¬ am-‰-ß-fp-≠v. 22, 24 C-©v \o-f-ap-≈ ar-Zp hy-Xy-kv-X {ip-Xn-°-\p-k-cn-®v F-fp-∏w {I- a o- I - c n- ° m- h p- ∂ - X m- W v . ss^-_¿, a-cw, Ão¬-kv, XpI¬ F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®m-

A-«-¸m-Sn-bn P-\-Io-b A-Zm-e-¯v 6\v ]m-e-°m-Sv: Hmƒ-tI-c-fm A-Uzt°-‰v-kv Iu¨-kn¬ t^m¿ lyq-a≥ ssd-‰v-kv s{]m-´-£-\pw Un.ssh.F-^.v sF. Pn-√m IΩn-‰n-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ A-Sp-Ø-am-kw 6 \v A-´∏m-Sn-bn¬ P-\-Io-b A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. A-´-∏m-Sn-bn-se B-Zn-hm-knIƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ P-\-ß-fpsS hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn-ep-≈ ]cm-Xn-Iƒ A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-KWn-°p-∂-Xpw a-‰p-≈ ]-cm-XnIƒ k¿-°m-cn-s‚ hn-hn-[ G-

P≥-kn-I-sf sIm-≠v ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\v th-≠n Xp-S¿ \-S-]Sn-I-fpw kzo-I-cn-°pw. Pq-Uo-jydn-bn¬ \n-∂v hn-c-an-® \ym-bm[n-]≥-am¿, A-`n-`m-j-I¿, k-∂≤ kw-L-S-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ F∂n-h-c-S-ßp-∂ ]m-\-em-Wv ]-cmXn-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øp-I. A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-l-cn-°-s∏Sm-X-X ]-cm-Xn-Iƒ tI-c-f eoK¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n h-gnbpw C-X-c \n-b-a-ÿm-]-\-߃ h-gn-bpw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v \S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. ]-cm-Xn-Iƒ \m-en-\v ssh-Io-´v A-©n-\v apºv e-`n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-

߃-°v A-Uz. kp-\n¬ Fw Imcm-Wn: 9497849999, A-Uz. ]n Fkv A-\n-jm-Zv: 9447412807, t{]wIp-am¿: 9446727557, A-Uz. cmPp: 9447740788 F-∂n \-º-dp-Ifn¬ _-‘-s∏-S-Ww. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Un.ssh. F-^v.sF. Pn-√m {]kn-U‚ v \n-Xn≥ -I-Wn-t®-cn, Pn√m sk-{I-´-dn t{]w-Ip-am¿, Hmƒ tI-c-f A-Uz-t°-‰v-kv Iu¨kn¬ t^m¿ lyq-a≥ ssd-‰v-kv s{]m-´-£≥ `m-c-hm-ln-I-fm-b A-Uz. kp-\n¬ Fw Im-cm-Wn, A-Uz. ]n F-kv A-\n-jm-Zv ]s¶-Sp-Øp.

Wv 7 In-tem am-{X-ap-≈ ap-Zphn-s‚ \n¿-am-Ww. B-[p-\n-I km-t¶-Xn-I hn-Zy-bm-b h-be≥-kv ssa-°v kw-hn-[m-\hpw G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv aq-ew G-fp-∏-Øn¬ sIm-≠v \-S°m-\pw km-[y-am-Ip-sa-∂mWv a-s‰m-cp {]-tXy-I-X. Imem-h-ÿ-°-\p-k-cn-®v i-–hy-Xn-bm-\-hpw kw-`-hn-°p∂n-√. ^yq-j≥ kw-Ko-X thZn-I-fn-epw G-Imw-K k-Z-kp-Ifn-epw {i-≤m-I¿-jn-°m≥ Ign-bp-∂ X-c-Øn-em-Wv ar-Zp-hns‚ \n¿-am-W-sa-∂v Ip-g¬-aμw cm-a-Ir-jv-W≥ A-`n-{]m-bs∏-´p. ar-Zp- D-]-tbm-Kn-®v kwKo-X-tem-I-Øv ]p-Xn-b ]-co£-W-߃ \-S-°p-sa-¶n-epw ]-cm-º-cm-K-X-am-b I-t®-cn-Ifn-epw k-Z-kp-I-fn-epw ar-Zw-KsØ am-{X-ta D-]-tbm-Kn-°pI-bp-≈p-sh-∂pw C-Ø-cw thZn-I-fn¬ ]-co-£-Ww \-S-Øp∂-Xn-t\m-Sv X-\n-°v hn-tbmPn-∏m-Wp-≈-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p.

A-i-c-WÀ-s¡m-¸wHm-W-t¡m-Sn hn-X-c-W-hpw k-Zy-bpw ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ bp-h-P\ t£-a t_m¿-Uv, ]m-e-°m-Sv Pn-√m bp-h-P-\-tI-{μ, Pn-√m `-cW-Iq-Sw F-∂n-h kw-bp-‡-ambn -A-i-c-W¿-s°m-∏w- Hm-Wt°m-Sn hn-X-c-W-hpw Hm-W-kZy-bpw C-∂v ap-´n-°p-f-ß-c kmwkv-Im-cn-I k-ap-®-b-Øn¬ \-SØpw. cm-hn-se 10 ap-X¬ D-®-bv°v H-cp a-Wn h-sc-bm-Wv Hm-WmtLm-jw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-apØ≥ ]-s¶-Sp-°pw.

eo-K sa-t{Sm-f-Pn ]-cn-tim-[-\: "tdm-Un-se kw-c-£-W-`n-¯n- X-IÀ-¶-Xv 70 tI-knembn 2.1 e-£w A-P-−-bn-epÄ-s¸-Sp-¯pw' ]n-g Cu-Sm-¡n ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn A-kn- v I¨t{Sm-f¿-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b Hm-W-°m-e an-∂¬ ]cn-tim-[-\-bn¬ 70 tI-kp-Iƒ I-s≠-Øp-I-bpw ]n-g-bn-\-Øn ¬ 2,09,000 cq-] Cu-Sm-°p-I-bpw sN-bv-Xp. cm-Pn-bm-°m-Ø tI-kp-Ifn¬ tIm-S-Xn \-S-]-Sn B-cw-`n-®Xm-bpw Pn-√m ta-[m-hn A-dn-bn®p. kv-Izm-Up-I-fn¬ A-kn-à ‚ v I¨-t{Sm-f¿ F-kv F A-_v-

Zpƒ ss^-k¬, {]-Im-iv F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-kvs]-Iv-S¿-am-cm-b C ]n A-\n¬Ip-am¿, ]n hn A-Po-jv, bp A√n, Fw ]-¶-P-h-√n, kn hn Cuiz-c≥, hn cm-[m-Ir-jv-W≥ F∂n-h-cpw C≥-kv-s]-Iv-Sn-Mv Akn-Âp-am-cm-b ]n sI Ir-jvW-{]-km-Zv, B¿ {In-Ã-^¿, sI kp-μ-c≥, ]n F-kv P-\m¿-±-\≥, kn cm-P≥, F-kv hn-Zym-[-c≥, sI _n cm-[m-Ir-jv-W≥, sI hn P-b-cm-P≥ F-∂n-h¿ ]-cn-tim[-\-kwL-Øn-ep-≠mbncp-∂p.

]m-e-°m-Sv: H-‰-∏m-ew, ]m-e-∏pdw ]-√m¿-aw-K-ew tdm-Un-se kw-c-£-W-`n-Øn- X-I¿-∂-Xv A-Sp-Ø Iu¨-kn-en-s‚ A-P≠-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-sa-∂v sN-b¿-t]-gv-k¨ D-d-∏v \¬-In. H-∂-c h¿-jw ap-ºv X-I¿-∂ `n-Øn-Iƒ t\-sc-bm-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ ^-≠v A-\p-h-Zn-®v \mep-am-k-tØm-f-am-bn-´pw \-K-ck-` A-\p-a-Xn \¬-Im-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v hm¿-Uv Iu¨-kne¿ sI cm-a-N-{μ≥ Iu¨-kn en¬ D∂-bn® tNmZyØn\v \¬Inb hni-Zo-I-c-W-Øn-em

Wv sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n ]m-dp°p-´n -Dd∏v \¬In-bXv. Cu hn-j-bw kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ {]-Ir-Xn t£m-` Zp-cn-Xm-izm-k ^-≠n¬ \n-∂mWv ]-√m¿-aw-K-ew tdm-Uv tI-Sp]m-Sp-Iƒ Xo¿-°m≥ ^-≠v A\p-h-Zn-®-Xv. 2, 60,000 cq-] A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. Pn-√m I-e-Œ¿ A-\p-h-Zn-® Xp-I \-K-c-k-`-bv-°v ssI-am-dpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw {]-tZ-i-hm-knI-fp-sS tbm-Kw tN¿-∂v ]n Sn B¿ N-{μ-s\ I¨-ho-\-dm-bn

X-¯-aw-K-ew-þ-\m-«p-IÂ tdm-Uv \-ho-I-cn-¡pw

Ip-Spw-_-{io kw-K-aw ]-´m-ºn: ]-cp-Xq¿ {Km-a∏-©mb-Øv Ip-Spw-_-{io kw-K-aw ]cp-Xq¿ Sn.-F-kv.-F. Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n hm-kp-tZ-h≥ D-Zv-Lm-S\w \n¿h-ln-®p. t£-a-Im-cy Ãm‚nMv I-Ωn‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ A-Uz. Fkv \n-j A[y-£-X h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v k-Pn-\ apkv-X-^, Aw-K-ß-fm-b Sn sI tN-°p-´n, ]n ]o-Xmw-_-c≥, Fw sI J-Zo-P, bp C-kv-am-bn¬, F≥ ]n \n-j, hn ]n \n-j, Sn Un F-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n P-b-{io, ssh-kv sN-b¿-t]-gvk¨ sI kp-an-X F-∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. 500 t]¿ ]-s¶-Sp-Ø Ip-Spw_-{io kw-K-a-th-Zn-bn¬ Ab¬-°q-´w Aw-K-߃ \m-S≥ ]m-´v, Xn-cp-hm-Xn-c-°-fn Xp-S-ßn hn-hn-[ {]m-tZ-in-I I-em-]-cn]m-Sn-Iƒ A-h-X-cn-∏n-®p.

sjm¿-Wq-¿ \n-tbm-P-I a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n k-tΩ-f-\w \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ hn sI {io-I-WvT≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ap-−qÀ Ir-jv-W³-Ip-«n-bp-sS I-Ym-tem-Iw kn-wt]m-kn-bw 28\v ]m-e-°m-Sv: tI-{μ km-ln-Xy A-°m-Z-an Pn-√m ]-ªn-Iv sse{_-dn-bp-sS k-l-I-c-W-tØmsS ap-≠q¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n-bpsS I-Ym-tem-I-sØ-°p-dn-®v GI-Zn-\ knw-t]m-kn-bw kw-L-Sn∏n-°p-∂p. 28 \v cm-hn-se 10 \v Pn-√m ]ªn-Iv sse-{_-dn lm-fn¬ {]-kn≤ \n-cq-]-I≥ Fw tXm-a-kv amXyp D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. km-ln-Xy A-°m-Z-an a-e-bmfw D-]-tZ-i-I k-an-Xn I¨-ho\¿ kn cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-°pw. P-\-d¬ Iu

Xn-c-s™-Sp-Øp-sIm-≠v Kp-Wt`m-‡ k-an-Xn-bpw cq-]o-I-cn-®v _-‘-s∏-´-h-cp-sS km-∂n-[yØn¬ tN¿-∂ tbm-K \-S-]-Sn-Ifpw a-‰p hn-h-c-ß-fpw b-Ym-k-abw X-s∂ \-K-c-k-` A-[n-Ir-Xsc A-dn-bn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂-Xm-bn Iu¨-kn-e¿ cm-a-N{μ≥ ]-d-™p. ]-√m¿ aw-K-ew tdm-Un-s‚ `nØn C-Sn-™p X-I¿-∂ `m-Kw Hmtcm a-g-b-Øpw X-I¿-∂p A-]-IS ÿn-Xn-bn-em-b-Xv \m-´p-Im-sc tcm-£m-Ip-e-cm-°n-bn-cn-°p-I- F-kv.ssh.F-kv. ]m-e-°m-Sv a-fi-ew I¨-h-≥-j≥ Pn-√m sk-{I-´-dn Sn sI ap-l-Ω-Zv Ip-´n bm-Wv.ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

¨-kn¬ Aw-Kw sI F-kv c-hnIp-am¿ B-ap-J-{]-`m-j-Ww \-SØpw. _w-K-fq-cp km-ln-Xy A°m-Z-an-bn-se F-kv ]n a-lm-enwtK-iz¿, Pn-√m ]-ªn-Iv sse-{_dn sk-{I-´-dn Sn B¿ A-P-b≥ F-∂n-h¿ kw-_-‘n-°pw. cm-hnse 11.30 \v ap-≠q¿ Ir-jv-W≥Ip-´n-bp-sS I-Y-bn-se hn-hn-[ Xe-ß-sf-°p-dn-®v sI ]n tam-l\≥, ]n F hm-kp-tZ-h≥, Pn Zneo-]≥, sI ]n c-ta-jv F-∂n-h¿ hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øpw. ]n sI ]m-d-°-S-hv A-[y-£-X h-

ln-°pw. D-®-bv-°v c-≠n-\v \-S°p-∂ A-\p-kv-a-c-W-Øn¬ ap≠q¿ tk-Xp-am-[-h≥ A-[y-£\m-bn-cn-°pw. A-tim-I≥ N-cp-hn¬, sI tPm¿-÷v tPm-k-^v, F≥ cm-[mIr-jv-W≥ \m-b¿, ]n ap-c-fn F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw. k-am-]-\w ssh-Io-´v \m-en-\v. Pn-√m I-e-IvS¿ sI cm-a-N-{μ≥, \n-cq-]-I≥ sI ]n i-¶-c≥, km-ln-Xy-Imc≥ ssh-im-J≥, Pn-√m sse{_-dn Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn Fw Im-knw F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp°pw.

£o-cIÀ-j-I amÀ-¨v ]m-e-°m-Sv: I¿-j-I kw-Lw ]m-e-°m-Sv Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-t{Œ-‰n-te°v £o-cI¿-j-I am¿-®pw [¿W-bpw \-S-Øn. H-cp en-‰¿ ]m-en-\v 10 cq-] C≥-k‚o-hv \¬-Ip-I, F-√m £o-c I¿-j-I-¿-°pw Np-c-ßn-bXv 1000 cq-] s]≥-j≥ \¬-IpI, Im-en-Øo-‰-bv-°v 50 i-X-am\w k-_v-kn-Un A-\p-h-Zn-°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m bncp∂p [¿-W- \-S-ØnbXv. Pn√m sk-{I-´-dn ]n sI kp-[m-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-knU‚ v hn-P-b-Zm-kv Fw.-F¬.-F.A-[y-£-X h-ln-®p. tPm-kv amXyp, hn-iz-\m-Y≥, kn A-NypX≥, sh-≈-∏≥ kw-km-cn-®p.-

Nn-‰q¿: X-Ø-aw-K-ew-˛-\m-´p-I ¬ tdm-Uv G-gp-tIm-Sn cq-] sN-eh-gn-®v \-ho-I-cn-°p-∂p. Nn-‰q¿˛ X-Ø-aw-K-ew \-K-ck-`-bn-epw \-t√-∏n-≈n ]-©m-bØn-epw Dƒ-s∏-Sp-∂ tam-´p-]m-fbw ap-X¬ am-©n-d-h-sc-bp-≈ B-dv In-tem-ao-‰¿ Zq-c-Øn-em-Wv \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ \S-°p-∂-Xv. Cu {]-tZ-i-sØ tdm-Un-s‚ timNym-h-ÿ Im-c-Ww A-Sn°-Sn D-≠m-hp-∂ A-]-I-S-ßfpw \n-Xy kw-`-h-am-b K-Xm-K-X Ip-cp-°n-\pw tdm-Uv h-s∂-Øp∂-tXm-sS H-cp ]-cn-[n-h-sc ]-cnlm-cw Im-Wm≥ km-[n-°pw. hoXn Ip-d-™ `m-K-ß-fn¬ ho-Xn

Iq-´¬ A-]-I-S h-f-hp-Iƒ \nh¿-ج, K-Xm-K-X X-S- -ap≠m-°p-∂ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰pIƒ am-‰n ÿm-]n-°p-I, Sm-dnMv, s{Ubv-t\-Pv F-∂n-h-bm-Wv \ho-I-c-W-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≈-Xv. Iq-Sm-sX sI A-NypX≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS {]m-tZin-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v aq-∂v tIm-Sn cq-] sN-e-h-n-´v XØ-aw-K-ew ˛ ]-≈n-ap-°v ˛ s]-cpsh-ºv tdm-Un-s‚ ]-Wn-I-fpw B-cw-`n-°pw. Cu tdm-Un-s‚ {]-hr-ØnIƒ ]q¿-Øn-bm-hp-tºmƒ ]pXp-\-K-cw PMv-j-\n¬ Im-e-ßfm-bn A-\p-`-h-s∏-´p-sIm-≠n-cn°p-∂ K-Xm-K-X Ip-cp-°v H-gn-hm-

°m≥ I-gn-bpw. ta-´p-]m-f-bw, X-Ø-aw-K-ew, ao-\m-£n-]p-cw dq-´n-se bm-{X°m¿-°v K-Xm-K-X-°p-cp-°n¬ s]-Sm-sX bm-{X sN-øm-\pw aq∂p In-tem-ao-‰-tdm-fw Zq-cw em`n-°m-\pw I-gn-bpw. X-Ø-aw-K-ew˛ am-©n-d tdmUv \n¿-am-Ww B-cw-`n-°p-∂tXm-sS ta-´p-]m-f-bw, A-Wnt°m-Sv, t]m-kv-‰v Hm-^n-kv, Nn‰q¿ PMv-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]p-Xp-Xm-bn ÿm-]n-® t{Sm-^nIv kn-·¬ sse-‰p-I-fpw am-‰n ÿm-]n-t°-≠-Xm-bn h-cpw. \ne-hn-ep-≈ tdm-Un-t\m-Sv tN¿∂m-Wv C-t∏mƒ kn-·¬ sse‰p-Iƒ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv.-

hym-h-km-bn-I ss{S-_yq-W ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv hym-hkm-bn-I ss{S-_yq-W-epw C≥jp-d≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn-bp-amb km-_p sk-_m-kv-‰y≥ H-IvtSm-_¿ A-©v, G-gv, 19, 21, 26, 28 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Xr-»q¿ k-_v Unhn-j-\¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn lm-fn-epw 10 \v s]-cn-¥¬-a-Æ _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Iymw]v tIm-S-Xn lm-fn-epw a-‰v {]-h¿Øn Zn-h-k-ß-fn¬ ]m-e-°m-Sv hym-h-km-bn-I ss{S-_yq-W¬ B-ÿm-\-Øpw sXm-gn¬ X¿° tI-kp-I-fpw C≥-jpd≥-kv tI-kp-I-fpw hn-Nm-c-W sN-øpw.

c-à-Zm-\ Iymw-]v {io-Ir-jv-W-]p-cw: X-c-I≥ k ¿-ho-kv skm-ssk-‰n c-‡-Zm-\ Iymw-]v A-Sp-Ø am-kw c-≠n-\v Xn-cp-hm-gn-tbm-Sv a-lm-fl bp.-]n.kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. t^m¨: 9847941490.-

b-¯ow-Jm-\-sb A-\m-Y-am-¡n A-ÐpÀd-lv-am³ bm-{X-bm-bn ]-Sn-™m-d-ßm-Sn: Ip-a-c-s\√q¿ am-h-d C¿-jm-Zn-b bØow-Jm-\-sb A-\m-Y-am-°nbm-Wv A-Xn-s‚ ÿm-]-I\pw sk-{I-´-dn-bp-am-bn-cp-∂ hn hn A-–p¿d-lv -am≥ a-c-WØn-te-°v bm-{X-bm-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tZ-io-b ]m-X-bn¬ F-S-∏m-fn-\-Sp-Ø \-Sp-h-´-Øv I-s≠-bv-\¿ temdn-bpw ss_-°pw C-Sn-®p-≠mb A-]-I-S-Øn-em-Wv C-t±lw a-c-W-s∏-´-Xv. 1992 ¬ Ip-a-c-s\-√q¿ `m-KØv sN-dn-b hm-S-I sI-´n-SØn¬ C-t±-l-Øn-s‚ t\-Xr-

Xz-Ønem-Wv C¿-jmZn-b-°v Xp- S - ° w Ip-dn-®Xv. Xp-S°w ap-X ¬ X-s∂ {S-Ãv skA-–p¿d-lv -am≥ { I - ´ - d n bpw A-–p¿d-lv -am≥ X-s∂bm-Wv. ÿm-]-\ {S-Ãv sk-{I´-dn F-∂-Xn-ep-]-cn A-Xn-s‚ c-£m-[n-Im-cn-bpw A-\m-Y

Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm-hp-am-bncp-∂p. C-t±-l-Øn-s‚ th¿]m-Sv b-Øow-Jm-\-bv-°pw \m´p-Im¿-°pw X-ßm-\m-hm-Ø hn-S-hm-Wv D-≠m-°n-bn-´p-≈sX-∂v {S-Ãn-se Aw-K-߃ ]d-™p. N-ß-cw-Ip-f-Øv bp-\m-\n Nn-In-¬k-I-\pw Iq-Sn-bm-Wv. Ip-‰n-∏p-d-Øp-≈ ]-cn-tim-[\ I-gn-™v I-\w-ap-®n a-Zv-d-kbn¬ k-a-kv-X ]-Sn-™m-dßm-Sn ssd-©v c-£m-[n-Im-cn tbm-K-Øn-te-°v h-cp tºm gmbn-cp-∂p A]-ISw \S-∂ Xv. a-X-]-c-am-bpw P-\-Io-b-am-

bpw hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ kPo-h {]-h¿-Ø-I≥ Iq-Sn-bmWv C-t±-lw. s]m-∂m-\n Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ \n-∂pw t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\p-ti-jw 12 aWn-tbm-sS ]-Sn-™m-d-ßm-Snbn-se k-tlm-Z-c-s‚ ho-´n¬ s]m-Xp Z¿-i-\-Øn-\p sh-bv°p-I-bpw ]n-∂o-Sv A-d-°¬ Pp-am a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S-°w \-S-Øn. s]m-Xp Z¿-i-\-Øn-epw J_-d-S-°-Øn-epw \q-dv I-W°n-\v B-fp-Iƒ kw-_-‘n®p.


{]mtZ-inIw

25 k-]v-Xw-_¿ 2013 _p[≥

hm-l-\-Pm-Y \msf apXÂ Pn-Ã-bnÂ

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv K-km-e Hm-Un-

t‰m-dn-bw: `m-c-Xo-b Nn-In-¬ km h-Ip-∏v, Pn-√m sa-Un-°-em^n-kn-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-ff ÿm-]-\-ß-fn-se Nm¿-Pv saUn-°-em-^nk¿-am-cp-sS {]-Xnam-k-tbm-K-hpw kn.-Fw.-C. t{]m-{Km-apw-˛9.-30 „ap-´n-°p-f-ß-c kmw-kv-Im-cnI k-ap-®-bw: kw-ÿm-\ bp-hP-\ t£-a t_m¿-Uv, ]m-e-°mSv Pn-√m bp-h-P-\-tI-{μ, Pn-√m `-c-W-Iq-Sw F-∂n-h kw-bp-‡am-bn ""A-i-c-W¿-s°m-∏w'' HmW-t°m-Sn hn-X-c-W-hpw Hm-Wk-Zy-bpw-˛10.-00 „]m-e-°m-Sv F≥.-Fw.-B¿.lm-ƒ: kp-c-£n-X-am-b a-cp-∂p Nn-In-¬k ^m¿-a-kn-Ãn-eq-sS F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-ØnsIm-≠v thƒ-Uv ^m¿-a-kn-Ãvkv tU Zn-\m-N-c-Ww-˛10.-00 „B-e-Øq¿ tªm-°v ]-©mb-Øv lmƒ: A-Sp-°-f-tØm-´ \n¿-am-W ]-cn-io-e-\-sØ kw_-‘n-®v B-fl-bp-sS ¢m-kv-˛10.30

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y FÂ.-Un.-kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\w ]m-e-°m-Sv: {Km-a-\n-tI-X≥ Nmcn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sSbpw F-Pyq-tkm¨ kn-hn¬ k¿-ho-kv A-°m-Z-an-bp-sS-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ F¬.-Un.-kn. ]-co-£ F-gp-Xp-∂ D-tZym-K¿Yn-Iƒ-°m-bn 26 ap-X¬ A-©v Zn-h-k-sØ ku-P-\y ¢m-kp-Ifpw am-Xr-Im ]-co-£-I-fpw FPyq-tkm¨ kn-hn¬ k¿-ho-kv A-°m-Z-an-bn¬ h-®v kw-L-Sn∏n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v 0491˛2503141, 8281967780 F∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww

kn-hn kÀ-ho-kv SqÀ-W-saâv C-¶pw \m-sf-bpw

]m-e-°m-Sv: kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn-√m kn-hn¬ k¿-ho-kv Sq¿W-sa‚ v C-∂pw \m-sf-bp-am-bn sd-bn¬-th C≥-Ãn-‰yq-´v, sdbn¬-th tIm-f-\n, K-h. hn-IvtSm-dn-b tIm-tf-Pv {Ku-≠v F∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-Øpw. tlamw-_n-I \-K¿ sd-bn¬-th C≥-Ãn-‰yq-´n¬ cm-hn-se 9.-30 \v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ Sq¿-W-sa‚ v D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. A-Xv-e-‰n-Iv-kv, _m-Uvan‚¨, _m-kv-I-‰v t_mƒ, sNkv, {In-°-‰v, ^p-Sv-t_mƒ, I-_Un, tem¨ sS-∂o-kv, ]-h¿ en^v-‰n-Mv, \o-¥¬, tS-_nƒ sS∂o-kv, thm-fn-t_mƒ, `m-tcm-Zzl-\w F-∂o C-\-ß-fn¬ a¬k-cw \-S-Øpw.

hn-Zym-cw-Kw I-em-km-ln-Xyth-Zn km-ln-tXymÂk-hw

{io-Ir-jv-W-]p-cw: sN¿-∏p-ft»-cn D-]-Pn-√m hn-Zym-cw-Kw Iem-km-ln-Xy-th-Zn km-lntXym-¬k-hw H-tŒm-_¿ H-∂v, A-©v Xn-ø-Xn-I-fn¬ Ip-en-°nen-bm-Sv F-kv.-hn.-F.-bp.-]n.-kvIq-fn¬ \-S-°pw. H-∂n-\v ssl-kv-Iqƒ, bp.]n.-]p-kv-X-Im-kzm-Z-\w, c-N-\m a-¬k-c-߃ F-∂n-h \-S-°pw. A-©n-\v tÃ-Pv a¬k-c-߃, km-ln-Xyw Izn-kv, I-S-¶-Y F∂n-h-bpw \-S-°pw. F¬.-]n.-hn-. `m-K-Øn-s‚ F-√m a-¬k-c-ßfpw A-©n-\m-Wv. F≥-{Sn enÃp-Iƒ \m-sf \m-en-\v ap-ºmbn \¬-I-Ww.

`o-I-c-X-bp-sS cm-{„o-b-Øn-s\-Xnsc F-kv.-Un.-]n.-sF. s\-∑m-d \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sIm-√-t¶m-Sv ]-©m-b-Øn¬ \-S-Øn-b ]-Z-bm-{X

X-Æo¿-t°m-Sv: B-tcm-Ky-ap-≈ P-\-X B-tcm-Ky-ap-≈ cm-jv{Sw F-∂ {]-ta-b-Øn¬ t]m]p-e¿ {^-≠v \-S-Øp-∂ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn ]-Sn-™m-d-ßm-Sn Gcn-bm I-Ωn-‰n \-S-Øp-∂ Imw-]bn≥ 29\v ssh-Ip-t∂-cw \m-ev a-Wn-°v Ip-∂w-ap-®n {Ku-≠n¬ \-S-°pw. Iq-´-tbm-´w, tbm-K ¢m-kv, B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-Ww F-∂n-h-bpw D-≠m-hp-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.-

I-cn-º: tIm-gn-t°m-Sv ˛ ]m-e°m-Sv F≥.-F-®.v 213¬ a-Æm¿°m-Sv Ip-¥n-∏p-g-]m-ew ap-X¬ I-√-Sn-t°m-Sv h-scbp≈ tdm Unse -Ip-gn-Iƒ AS-bv°Wsa∂ v tI-c-f tIm¨-{K-kv (tP-°-∫v) tIm-ßm-Sv \n-tbm-PI a-fi-ew I-Ωn-‰n Bhis∏´p. hm-l-\-ß-fp-sS-bpw bm{X-°m-cp-sS-bpw \-s´-s√m-Sn-°p∂ co-Xn-bn-em-Wv tdm-Un-s‚ Ah-ÿ-sb-∂pw Ah¿ Btcm-]n®p. X-s∂-bp-a-√ C-cp-N-{I hml-\-߃ Ip-gn-bn¬-s∏-´v a-dn™v hm-l-\-Øn-\pw hm-l-\ß-fn¬ bm-{X sN-øp-∂-h¿°pw ]-cn-°p ]-‰p-I H-cp \n-Xy kw-`-h-am-bn-cp-∂p-sh-∂pw tbm-

tØm-sS \n-I-Øn tdm-Uv hm-l\ K-Xm-K-X tbm-Ky-am-°-W-sa∂pw tbm-Kw k¿-°m-cn-t\m-Smh-iy-s∏-´p.-tbm-K-Øn¬ ]m¿-´n \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-knU‚ v k-Pn C-S-t»-cn A-[y-£X h-ln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Un tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥, Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b ]n Fw Ip-cp-hn-f, t{K-kn tPmk-^v, bq-Øv {^-≠v Pn-√m {]kn-U‚ v sF-k-Iv tPm¨ thfq-cm≥, I¿-j-I-sXm-gn-em-fn tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ A-a¿-\m-Yv, sI ap-c-fo-[c≥, sI Sn tXm-a-kv, t_-_n sNcp-hn-f kw-km-cn®p.-

dn-t]mÀ-«v ]-cn-tim-[n-¨v \-S-]-Sn-sb-Sp-¡pw-: a-\p-jym-h-Im-i-I-½o-j³ ]m-e-°m-Sv: F-e-∏p-≈n s\m-®n°m-´v cm-tP-jn-s\ am-cn-b-Ω≥ Ipw-t`m-¬k-h-Øn-\n-sS ]p-Xpt»-cn I-k-_ F-kv.-sF. a¿-±n®p-sh-∂ ]-cm-Xn-bn¬ F-kv.sF.-bp-sS a-dp-]-Sn ]-cn-tim-[n-®v \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v a-\p-jymh-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \-S-cm-P≥ A-dn-bn-®p. k¿-°m¿ K-Ãv lu-kn¬ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-\v ap≥-]m-sI h-∂ ]-cmXn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. a¿-±-\-ta-‰v im-cocn-Im-kzm-ÿyw aq-ew cm-tP-jns\ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®n-cp-∂p. ]q¿-W-am-bpw B-tcm-Kyw ho-s≠-Sp-°m-\m-bns√-∂pw a¿-±-\-ta-‰v I-Æn-s‚ Imgv-® Ip-d-™p h-cp-∂-Xm-bpw cmtP-jv ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.C-¥y≥ sa-Un-°¬ A-tkmkn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ am¥p-cp-Øn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ B-ip-]-{Xn am-en-\y kw-kv-I-c-

W bq-\n-‰m-b C-ta-Pn-s\-Xn-tc I¿-j-I-cm-b si¬-h-cm-Pv, A¿Pp-\≥, Ir-jv-W-kzm-an F-∂nh¿ ]-cn-k-c-a-en-\o-I-c-W-hpw Ir-jn-\m-i-hpw B-tcm-]n-®v ]cm-Xn-s∏-´n-cp-∂p. B¿.-Un.-H, aen-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿Uv F-∂n-h-tcm-Sv {]-kv-Xp-X {]tZ-iw k-μ¿-in-®v kw-bp-‡ dnt]m¿-´v \¬-Im≥ I-Ωo-j≥ Bh-iy-s∏-´n-cp-∂p. ]-cn-tim-[n-®t∏mƒ a-g-°m-e-am-b-Xn-\m¬ s\¬-∏m-S-Øn-s‚ ]-Ip-Xn `m-Kw a-™-\n-d-Øn¬ Im-W-s∏-´p-sh∂pw Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ A-`n-{]mbw tX-S-W-sa-∂pw B¿.-Un.-H. ]-d-™p. Iq-Sm-sX Ir-jn-bn-S-ß-fn¬\n-∂v kv-^-Sn-I-Ip-∏n-Iƒ I-s≠Sp-Ø-Xm-bpw dn-t]m¿-´n-ep-≠v. Chn-sS \m-ev C≥-kn-\-td-‰-dn¬ aqs∂-Æw am-{X-am-Wv {]-h¿-Øn°p-∂-Xv. C≥-kn-\-td-‰¿ {]-h¿Øn-°p-∂ th-f-bn¬ ]p-I-]-S-e-

tam sN-Sn-I-fn¬ I-cn-tbm Is≠-Øn-bn-´n-s√-∂pw B¿.-Un.H. hy-‡-am-°n. a-g-°m-e-Øv \S-∂ ]-cn-tim-[-\-bn¬ sN-Sn-I-fnse I-cn-bpw ]p-I-]-S-e-ß-fpw {i≤-bn¬-s∏-Sn-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn°m-cp-sS B-tcm-]-Ww. dn-t]m¿´v ]Tn-®v \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-sa-∂v I-Ωo-j≥ D-d-∏p-\¬-In.]-´n-Ø-d ]-©m-b-Øn-se XrØm-e-˛-Ip-ºn-Sn ]m-X-tbm-c-Øv `m-c-X-∏p-g-bp-sS Xo-c-Øv H-gn™ a-cp-∂p-Ip-∏n-Iƒ, D-]-tbmKn-® kn-dn-©v, d-∫¿-˛-πm-Ãn-Iv Syq-_p-Iƒ F-∂n-h πm-Ãn-Iv _m-Kn¬ D-t]-£n-®-Xm-bn `m-cX-∏p-g kw-c-£-W k-an-Xn ]-cmXn-s∏-´p. C-Xv am-en-\y-{]-iv-\hpw Kp-cp-X-c-am-b B-tcm-Ky {]iv-\-hpw kr-jv-Sn-°pw. ]m-e-°mSv, a-e-∏p-dw, Xr-»q¿ Pn-√-I-fn-se 50 e-£-tØm-fw t]¿ Ip-Sn-sh≈-Øn-\pw Ir-jn B-h-iy-߃°p-am-bn `m-c-X-∏p-g-sb-bm-Wv

B-{i-bn-°p-∂-Xv. ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿, a-e-∏p-dw Pn-√m-I-e-Iv-S¿am-tcm-Sv dn-t]m¿-´v \¬-Im≥ IΩo-j≥ B-h-iy-s∏-´p.`m-c-X-∏p-g-bn¬ B-ip-]-{Xn am-en-\y-߃ D-t]-£n-®v P-ew aen-\-am-°p-∂p-sh-∂v `m-c-X-∏p-g kw-c-£-W k-an-Xn Hm¿-K-ss\knMv sk-{I-´-dn tUm. ]n F-kv ]-Wn-°-cm-Wv ]-cm-Xn \¬-In-bXv.-Pn-√-bn¬ ]-cn-ÿn-Xn-{]-iv-\ß-fpw A-[ym-]-I \n-b-a-\-hp-ambn _-‘-s∏-´ X¿-°-ß-fpw sXm-gn¬ {]-iv-\-ß-fpw kw-_‘n-® ]-cm-Xn-Iƒ h¿-≤n-®p-h-cp∂-Xm-bn I-Ωo-j-\w-Kw B¿ \-Scm-P≥ \n-co-£n-®p. ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v _-‘-s∏-´ dnt]m¿-´p-I-sf-√mw e-`n-®-Xn-\pti-jw am-{X-ta ]-cm-Xn-°m-ct\m-Sv lm-P-cm-hm≥ \n¿-t±-in°m-dp-≈p. A-\m-h-iy-am-bn tIm-S-Xn I-b-dn-bn-d-ßp-∂-Xpw a\p-jym-h-Im-i ew-L-\-am-b-Xn-

\m-em-Wn-Xv. ]-cm-Xn-°m-sc A\m-h-iy-am-bn _p-≤n-ap-´n-∏n-°msX \-S-]-Sn ]q¿-Øn-bm-°p-sa∂pw I-Ωo-j-\w-Kw ]-d-™p.Pn-√m \n¿-an-Xn tI-{μ-Øn-se Po-h-\-°m¿-°v i-º-fw e-`n-°p∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bn¬ \n¿-an-XntI-{μ, Pn-√m-I-e-Iv-S¿, Pn-√m te_¿ Hm-^nk¿ F-∂n-h-cp-sS dnt]m¿-´v e-`n-®m-ep-S≥ \-S-]-Sn-sbSp-°p-sa-∂v I-Ωo-j≥ ]-d-™p. 1993 ap-X¬ \n¿-an-Xn tI-{μØn¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn tPmen-sN-øp-∂ 23 Po-h-\-°m-cm-Wv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. ssk-‰v F-≥Pn-\o-b¿-am¿-°v kq-∏¿-ssh-k-dp-sS \n-c-°n-emWv th-X-\w \¬-Ip-∂-sX-∂pw ]-cm-Xn-°m¿ I-Ωo-j-s\ t_m[n-∏n-®p. 62 ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-KWn-®p. 12 F-Æw Xo¿-∏m-bn.ASp-Ø kn-‰nMv H-Iv-tSm-_¿ 22\v cm-hn-se 10 \v K-h.-K-Ãv lukn¬ \-S-°pw.-

X-Æo¿-t°m-Sv: Iq-‰-\m-Sv t\m_nƒ Nm-cn-‰-_ƒ {S-Ãn-\p Iogn¬ \n¿-an-® Pp-am a-kv-Pn-Zv sI.F≥.-Fw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n D-a¿ kp-√-an A-k¿ \-akv-Im-c-Øn-\v t\-Xr-Xw \¬-In B-cw-`n-®p. s]m-Xp-k-tΩ-f-\w Hmƒ C-¥y C-kvem-ln aq-hvsa‚ v P-\-d¬ sk-{I-´-dn tUmŒ¿ lp-ssk≥ a-S-hq¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. C Sn ap-lm-am-Zv _jo¿ Fw.-]n, hn Sn _-e-dmw Fw.F¬.-F. a-Zv-d-k, sse-{_-dn, Ncn-Sn hn-X-c-Ww F-∂n-h-bp-sS DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. hn-hn-[ I-£n t\-Xm-°ƒ B-iw-k-

H-‰-∏m-ew: \-K-c-k-`m {]-tZ-iß-fn-se 24 tdm-Up-Iƒ \-ho-Icn-°p-hm≥ \-K-c-k-` Iu¨kn¬ sF-Iy-I-Wv-tT-\ Xo-cpam-\n-®p. ]-√m-¿-aw-K-ew tXm-∂n-∏m-Sv tdm-Uv 2,05000, tN-cn-°p-∂v F .sI. Pn. tdm-Uv 2,85,000, Ip-Ωmw]m-d B-ep-I-p-fw-tdm-Uv 3,75,000, ]m-e-∏p-dw am-cn-b-Ω≥ tImhn¬ tdm-Uv 1,25,000, ]m-e-∏p-dw N-°m-e tdm-Uv 1,72000, H-‰-∏mew Pm-kv -Xn-tb-‰¿ tdm-Uv 2,88,000, tXm-´-°-c D-kv-am≥ a≥-ky¬ tdm-Uv 1,0,1000, Cu-kv-

Iƒ A¿-∏n-®v kw-km-cn-®p. C…m-lv F-∂m¬ \-thm-∞m-\w F-∂m-W¿-∞w. Po¿-Æ-X-I-sf am-‰n H-cp \-√ k-aq-l-sØ hm¿-sØ-Sp-°p-I F-∂-Xm-Wv \-thm-∞m\w e£yw-sh-°p-∂-Xv F-∂v tUmŒ¿ lp-ssk≥ a-S-hq¿ ]-d-™p. N-S-ßn¬ kn ]n D-Ω¿ kp-√-an D¬-t`m-[-\w \-S-Øn. F≥ hn tam-bv-Xo≥ A-[y£-X h-ln®p. tbm-K-Xn¬ \m-k¿ Iq-‰-\mSv A-°p F∂n-h¿ kwkm-cn®p. BZyPp-am \-a-kv-Im-c-Øn-\v Iq-‰-\m-Sv t\m-_nƒ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-\p Io-gn¬ \n¿-an-® Pp-am a-kv-Pn-Zv D-Zv-Lm-S-\-Øn-s‚ sI ]n A-–p¬ d-“m≥ kp-√-an s]m-Xp-k-tΩ-f-\-w Hmƒ C-¥y Ckvem-ln aq-hv-sa‚ v P-\-d¬ sk-{I-´-dn tUm-Œ¿ lp-skbv≥ a-S-hq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p D-{K-]p-cw t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.-

‰v H-‰-∏m-ew I-cp-W \-K¿ tdmUv, 90,000, H-‰-∏m-ew ]-≈w tdmUv 1,50,000, h-tcm-Sv No-\n-°¬ ]-d-ºv tdm-Uv 5,53,000, h-tcm-Sv X-e-bm-Sn-°p-∂v tdm-Uv 1,69,000, sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ tdm-Uv 20,500, Kym-kv tKm-Uu¨ tdmUv 2,30,000, ]m-e-∏p-dw sI.-]n.F-kv ta-t\m≥ tdm-Uv 3,10,000, ku-Øv ]-\-a-Æ ssh-°m-´p-Ipdp-»n tdm-Uv 5,65,000, In-g-s° H‰-∏m-ew F-kv.-_n.-sF.-tIm-f\n 2,97,000, In-g-s° H-‰-∏m-ew Ip-™m-ap-tdm-Uv 2,26000, ]m-e∏p-dw A-go-°¬ tdm-Uv H-cp e-

£w, I-Wn-bm-]p-cw tXm-Wn°¬-Ip-∂-Øv 85,000, h-tcm-Sv hen-b ]-≈n-bn¬ 1,91,000 Xp-Sßn-b tdm-Up-Iƒ-°m-Wv \-hoI-c-W {]-h¿-Øn-Iƒ-°v ^-≠v A-\p-h-Zn-®-Xv. tbm-K-Øn¬ sN-b¿-t]-gvk¨ ]n ]m-dp-°p-´n A-[y-£X h-ln-®p. ssh-kv sN-b¿-am≥ F-kv si¬-h≥, hn sI tam-l\≥, kn {io-Ip-am¿, tPm-kvtXm-a-kv, dm-Wn tPm-kv, Sn e-X, ]n h-\-P, A-\n-Xm-ju-°-Øv, A-Uz. sI Ir-jv-W-Ip-am¿ ]s¶-Sp-Øp.-

{]-kn-U‚ v kp-a-e-X tam-l≥Zm-kv, sa-w_¿-am-cm-b ]n F-kv {io-Ip-am¿, _n≥-kn tPm¿-Pv, F. jn-Pp, A-Rv-Pp tPm-kv, tim-`-\m `m-kv-I¿, ]m-e-°m-Sv Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ sI A-Pn-Xv-Ip-am¿, F k-Æn, ss{S_¬ Hm-^nk¿-am-cm-b kn cm-Pe-£v-an, F-kv N-{μn-I, td-j-\nMv C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿ F-∂nh¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

a-e-ºp-g B-\-°¬ ss{S-_¬ ssl-kv-Iq-fn¬ \S∂ Iymw]n¬ B-Zn-hm-kn-I-fn¬ \n-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂p e-`n-® 15 F-Æ-Øn¬ 12 F-Æ- ∂v Xn-´-s∏-Sp-Øm≥ XpS-ßnbh kw-_-‘n-®v e-`n-® 23 ]-cmhpw ]-cn-l-cn-®p. Iq-Sp-X¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.- Xn-Iƒ _-‘-s∏-´ h-Ip-∏p-Iƒkn. _-kv A-\p-h-Zn-°-Ww, hn- °v ssI-am-dn. F.-Un.-Fw. sI KZym¿-Yn I¨-k-j≥, `q-an A-f- tW-i≥, a-e-ºp-g ]-©m-b-Øv

ssd-kv-Uv Sn-°-‰v \¬-Ip-tºm-gmWv C-hn-sS Sn-°-‰v tNm-Zn-°p-∂h-tcm-Sv tam-i-am-bn s]-cp-am-dp∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≈-Xv. _- n-s‚ t]-tcm \-º-sdm C-√m-Ø ^m≥-kn Sn-°-‰p-Iƒ

\¬-Ip-I-bm-Wv Nn-e _- p-Iƒ sN-øp-∂-Xv. _- n¬ I-b-dp-∂ bm-{X-°m¿-°v Sn-°-‰v \n¿-_‘-am-bpw \¬-Im-\p-≈ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv bm-{X-°m-cp-sS B-h-iyw.-

Pq-\n-b¿ {^-‚ v-kv tU-bp-sS `m-K-am-bn ssI-∏p-d-Øp \-S-∂ kw-K-a-Øn¬ \n∂v

\n-b-am-\p-kr-X-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v

]m-e-°m-Sv: Pn-√m hy-h-km-b tI-{μ-Øn-se Pq-\n-b¿ kq-{]≠v _m-e kp-{_-“-Wy-s\ Hu-tZym-Kn-I Ir-Xy \n¿-h-l-WØn-\n-sS A-Im-c-W-am-bn a¿-Zn-°p-I-bpw A-]-am-\-s∏-SpØp-I-bpw sN-bv-X Hm-^nkn-se am-t\-P-cm-b cm-Pv-tam-ls\-Xn-tc \n-b-am-\p-kr-X-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tÃ-‰v Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ (F-kv.-C.-bp.) Pn-√m I-Ωn-‰n k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ]m-e-°m-Sv kn-hn¬ tÃ-j\n¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[ tbm-Kw F-kv.-C.-bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Iv-_¿ A-en ]m-tdm-t°m-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F-kv.-C.-bp.-Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn A-–p¬ k-em-an-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn ]m-d-bn¬ ap-l-Ω-Z-en, tÃ-‰v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw Sn ssh l-ao-Zv, Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fm-b hn sP P-b-Ip-am¿, F tPm-k-^v, C F kp-sse-am≥, ]n Fw \-hm-kv kw-km-cn®p. F-kv.-C.-bp.-{]-h¿-Ø-I-cpw hy-h-km-b Hm-^nkn-se Poh-\-°m-cpw {]-Xn-tj-[ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

tZ-io-b IÀ-j-I k-am-Pw 27\v I-e-IvStd-än-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯p-w

Pp-am a-kv-Pn-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

kz-Im-cy _-Êp-I-fn bm-{X-¡mÀ-¡v Sn-¡-äv \Â-Ip-¶n-à {io-Ir-jv-W-]p-cw: a-‰p Pn-√-Ifn¬ _-kv bm-{X-°m¿-°v Sn-°‰v \¬-Ip-tºmƒ ]m-e-°m-Sv Pn√-bn¬ `q-cn-]-£w _- p-I-fpw bm-{X-°m¿-°v Sn-°-‰v \¬-Ip∂n-√. a-‰p Pn-√-I-fn¬ Iw]yq-´-

Kw Nq-≠n-°m-´n. bp-≤-Im-em-Snÿm-\-Øn¬ Ip-gn-Iƒ \n-IØn-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw H-Øn-cn A-]m-I-X-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂Xm-bn tbm-Kw Nq-≠n-°m-´n. ho≠pw Xp-em-h¿-j-hpw Im-e-h¿j-hpw i-‡n-s∏-´-tXm-sS B-Zyap-≠m-bn-cp-∂-Xn-t\-°mƒ Iq-SpX¬ Ip-gn-Iƒ cq-]-s∏-´v bm-{X Zp-cn-X ]q¿-Æ-am-bn-. X-®-ºm-d F-Sm-bv-°¬, s]m∂w-tIm-Sv, s]m-∂w-tIm-Sv I\m¬-]m-ew, sk‚ v-ta-co-kv _Y-\n kv-Iq-fn-s‚ ap≥-`m-Kw tdmUv, Xp-∏-\m-Sv, I-√-Sn-t°m-Sv Xp-Sßn-b `m-K-ß-fn-em-Wv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ °p-gn-Iƒ cq-]-s∏-´n-´p≈-sX-∂v tbm-Kw Nq-≠n-°m-´n. Ip-gn-Iƒ Np-a-X-em t_m-[-

Npcp¡¯nÂ

]m-e-°m-Sv: Im¿-jn-I ta-J-e-bn-se {]-iv-\-߃-°v ]-cnlm-cw Im-W-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tZ-io-b I¿-j-I k-am-Pw 27 \v I-e-IvStd-‰n-te-°v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]-Øn-\v tÃ-Unbw _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øv \n-∂m-cw-`n-°p-∂ am¿-®v kp¬-Øm-≥-t]-´, sF.-Fw.-F. lmƒ h-gn I-e-IvS-td-‰n-te°v F-Øpw. {]-ap-J ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ kn B¿ \oe-I-WvT≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-c-f I¿-j-I kw-c-£W k-an-Xn sN-b¿-am≥ tUm. Un kp-tc-{μ-\m-Yv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw. 2013 am¿-®v 31 h-sc-bp-≈ I¿-j-I-cp-sS IS-߃ F-gp-Xn X-≈p-I, cm-k-h-f-ß-fp-sS hn-e-°p-d-°p-I, s\-√n-s‚ kw-`-c-W-hn-e In-tem-{Km-an-\v 30 cq-]-bm-°n {]Jym-]n-°p-I, a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I¿°v ]-´-bw \¬-Ip-I Xp-S-ßo B-h-iy-ß-fpw D-∂-bn-®p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-kn-U‚ v sI F {]-`m-Ic≥, sk-{I-´-dn ap-X-emw-tXm-Sv a-Wn, sI F≥ cm-a-Ir-jvW≥, hn-P-b-cm-L-h≥ ]-s¶-Sp-Øp.

s]¬-Ip-«n-I-fp-sS hn-hm-l{]m-bw 18 B-¡-Ww sIm-√-t¶m-Sv: s]¨-Ip-´n-I-fpsS hn-hm-l {]m-bw 18 F-∂-Xv \n¿-_-‘-am-°-W-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm-√-t¶m-Sv afi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn k-tP-jv N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sF A-_p-Xm-ln¿ A-[y-£-X h-ln-®p. \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n F cm-Po-hv, \ntbm-P-I a-fi-ew sk-{I-´-dn-amcm-b cm-P-ap-l-Ω-Zv, Sn hn k-tPjv, a-fi-ew `m-c-hm-ln-I-fm-b Zm-hq-Zv, Ip-am-c≥, _n-Pp, I-a-dp±o≥, A-\q-]v, \-ko-a kw-km- bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm-√-t¶m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n tbm-Kw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn k-tP-jv N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p cn®p.-

jy³ kv-IqÄ Im-bn-I-ta-f-bn sa-U- B-Zn-hm-kn-I-fp-sS B-h-iy-§Ä \n-d-th-äpw: Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ G-t\Snb Xm-c-§-sf B-Z-cn-¡pw ]m-e-°m-Sv: B-Zn-hm-kn-I-fp-sS A-Sp-Øv sN-∂v B-h-iy-߃ \n-d-th-‰n sIm-Sp-°m-\m-Wv k¿°m¿ {i-an-°p-∂-sX-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ ]-d™p. a-e-ºp-g B-\-°¬ ss{S_¬ ssl-kv-°q-fn¬ B-Zn-hmkn-I-fp-sS {]-iv-\-߃ ]-cn-lcn-°p-∂-Xn-\m-bn kw-L-Sn-∏n-® Iymw-]n¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p I-e-Iv-S¿. Pn-√-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ C-Ø-cw Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°m≥ {i-an°p-sa-∂v I-e-Iv-S¿ ]-d-™p. B-sI 51 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®p. ]pXn-b td-j≥ Im¿-Uv A-\p-h-Zn°m-\m-bn e-`n-® 13 F-Æ-Øn¬ G-sg-Æ-hpw, F.-]n.-F¬. Im¿Uv _n.-]n.-F¬. B-°m-\m-bn

3

tIm-gn-t¡m-Sv-þ ]m-e-¡m-Sv tZ-io-b]m-Xbnse Ip-gn-IÄ A-S-bv¡-Ww: tI-c-fm tIm¬-{K-kv (sP)

bphm-hn\v t]m-en-kv aÀ-±-\w

H-ä-¸m-ew \-K-c-k-`m {]-tZ-i-§-fn-se t]m-]p-eÀ {^-−v 24 tdm-Up-IÄ \-ho-I-cn-¡pw B-tcm-Ky Imw-]-bn³ 29\v

]m-e-°m-Sv: \n¿-am-W-ta-J-ebn-se {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn°p-I, t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ \n-∂v \¬-Ip-∂ B-\q-Iq-ey߃ h¿-[n-∏n-°p-I, an-\n-aw s]≥-j≥ 2000 cq-]-bm-°p-I, kw-ÿm-\-sØ A-W-s°-´p-Ifn¬ \n-∂v a-W¬ ti-J-cn-®v hnX-c-Ww \-S-Øm≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-I Xp-S-ßn B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v tI-c-f tÃ-‰v I¨-{SIvj≥ h¿-t°-gv-kv s^-U-tdj≥(kn.-sF.-Sn.-bp.) A-Sp-Øam-kw 9\v sk-{I-´-dn-tb-‰v D-]tcm-[n-°pw. k-a-c-Øn-s‚ {]Nm-c-Wm¿-Yw kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sI ]n k-l-tZ-h≥ \-bn°p-∂ kw-ÿm-\ k-a-c {]-N-cW hm-l-\-Pm-Y Pn-√-bn¬ 26, 27 Xnø-Xn-I-fn¬ ]-cy-S-\w \SØpw.

kozhikode/PKD

H- ‰ - ∏ m- e w: G- j y≥ kv - I qƒ Im- b n- I - t a- f - b n¬ C- ¥ y- ° pth-≠n sa-U-ep-Iƒ t\-Sn-b apl-Ω-Zv A-^v-k¬, ]n hn Nn-{X, _- _ n- X F- ∂ o Im- b n- I - X m- c ߃-°pw ]-cn-io-e-I¿-°pw H‰-∏m-ew \-K-c-Øn¬ Du-jv-a-fam-b kzo-I-c-Ww \¬-Ip-hm≥ H-‰-∏m-ew \-K-c-k-` sN-b¿-t]gv-k¨ ]n ]m-dp-°p-´n-bp-sS A[y- £ - X - b n¬ tN¿- ∂ Iu¨-

Xmeq-¡v hn-I-k-\ k-an-Xn A-©n-\v ]m-e-°m-Sv: Xm-eq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw H-Iv-tSm-_¿ A-

©n-\v cm-hn-se 10.-30\v ]m-e-°m-Sv Xm-eq-°m-^nkv tIm¨-^-d≥kn¬ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kzo- I - c - W w \¬- I p- ∂ - X p kv lm-fn¬ tN-cpw. kw-_-‘n-®v B-tem-Nn-°m≥ cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw k∂-≤ kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-S-ßn-b-hcp-sS-bpw kw-bp-‡ tbm-Kw 27 \v ssh- I p- t ∂- c w \m- e v a- W n°v \- K - c - k - ` kn.- U n.- F - k v . lm- f n¬ tN- c m- \ pw Xo- c p- a m\n®p.-

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-09-25  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-09-25