Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Pkd

_-kv tXm-«n-te-¡v N-cn-ªp

hntij§Ä

\m-tf-s¡m-cp X-WÂ ]-²-Xn

Nn-‰q¿: A-an-X-th-K-X-bn-¬ \nb-{¥-Wwhn-´ _-kv tXm-´n-te°v N-cn-™p. B¿°pw ]-cn°n√. _p-[-\mgv-N D-®-bv°v 2.50 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. tIm-b-ºØq-cn¬ \n∂pw Xr-iq-cn-te-°vt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ kz-Im-cy _- m-Wv A-]-I-S-Øn¬-s]-´ Xv. Aan-X th-K-X-bn¬ h-∂ _kv ]m-e∏-≈w Xn-cn-hn¬ \n-b{¥-Wwhn-´ tdm-Uv A-cn-In-se tXm-´n-te-°v N-cn-bp-I-bm-bn-cp ∂p. tXm-´n¬ ho-gm-Ø-Xn-\m¬ h≥ Zpc-¥w H-gn-hm-bn.

A-e-\-√q¿: F-S-Ø-\m-´p-I-c Np-t≠m-´v-°p-∂v K-h.F¬.]n kv-°q-fn¬ \m-tf-s°m-cp XW¬ ]-≤-Xn B-cw-`n-®p. kv°qƒ ap-X¬ sIm-Sn-bw-°p-∂v h-sc-bp-≈ tdm-Un-s‚ C-cp-h-iß-fn-em-bn hr-£-ssX-Iƒ \´p. ]n.Sn.F. `m-c-hm-ln-Iƒ, A[ym-]-I¿ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Adnbn-¸pIÄ

A-e-h³-kv hn-X-c-Ww C-¶pw \m-sf-bpw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ ]q-´n-°nS-°p-∂ kz-Im-cy/s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-ß-fn-se-bpw I-ffn-b-d F-tÃ-‰n-te-bpw sXm-gnem-fn-Iƒ-°v Hm-Ww A-e-h≥kv C-∂pw \m-sf-bpw Pn-√m te_¿ Hm-^n-kn¬ hn-X-c-Ww sNøpw. s\-√n-bm-º-Xn ta-J-e-bn¬ ]q-´n-°n-S-°p-∂ tXm-´-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p-≈ B-\pIq-ey hn-X-c-Ww C-∂v s\-√nbm-º-Xn {Km-a∏©m-b-Øv Hm^n-kn-epw ti-jn-°p-∂-h¿-°v \m-sf s\-∑m-d πm-t‚-j≥ C≥kv-s]-Iv-S¿ Hm-^nkn-epw hn-X-cWw sN-øpw. sXm-gn-em-fn-Iƒ B-h-iy-am-b Xn-cn-®-dn-b¬ tcJ-Iƒ k-ln-Xw B-\p-Iq-eyw ssI-∏-‰-W-sa-∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

I-Wn-bm-«p-]-d-¼v Ip-Sn-sh-f-f ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w C-¶v ]m-e-°m-Sv: tIm-´m-bn {Km-a∏©m-b-Øn¬ P-\-Io-bm-kq-{XWw ]-≤-Xn {]-Im-cw ]-Wn ]q¿Øn-bm-°n-b I-Wn-bm-´p-]-d-ºv an-\n Ip-Sn-sh-≈]-≤-Xn, Ip≠≥-am-dn Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn ]p-\-cp-≤m-c-Ww F-∂n-h-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-∂v \-S-°pw. I-Wn-bm-´p-]-d-ºv an-\n Ip-Snsh-f-f ]-≤-Xn D-®-bv-°v 3.30 \pw Ip-≠≥-am-dn Ip-Sn-sh-f-f ]-≤Xn ]p-\-cp-≤m-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w ssh-Io-´v A-©n-\pw Ip-g¬-aμw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F cm-a-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

]m-e∏-≈w Xn-cn-hn¬ \n-b-{¥-Wwhn-´v _-kv tXm-´n-te-°v N-cn-™-t∏mƒ

Sqdn-kw h-Ip-¸nsâ HmWmtLmjw 14 apXÂ 17 hsc ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ Sq-dn-kw h-Ip-∏n-s‚-bpw Pn-√m Sq-dn-kw {]-tam-j≥ Iu¨-kn-en-s‚-b pw B-`n-ap-Jy-Øn¬ Hm-WmtLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ 14 ap-X¬ 17 h-sc cm-∏m-Sn-bn-epw a-e-ºp-g D-Zym-\-Øn-ep-am-bn \-S-Øpw. 14 \v cm-hn-se 8.30\v Su¨lmƒ A-\-Iv-kn¬ Hm-W-]q-°f a¬-k-cw. 10 \v Su¨ lm-fn¬ C-Õ-en Xo-‰ a-¬k-cw. ssh-Io´v A-©n-\v cm-∏m-Sn-bn¬ A-Ømeq¿ ]n in-h-Zm-k-\pw kw-Lhpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ ]-©-hmZyw. 5.30 \v hn-jv-Wp X-c-h-Øns‚ A-jv-S-]-Zn-tbm-sS D-Zv-Lm-S-

XriqÀ sa-Un-¡Â tIm-f-Pv {]-[m-\ Im³-kÀ Nn-InÂ-k-mtI-{µ-am-¡pw ]m-e-°m-Sv: Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-sb a-[y tI-c-f-Øn-se {]-[m-\ Im≥-k ¿ Nn-In¬-km tI-{μ-am-bn D-b¿Øp-∂-Xn-\v ap≥-ssI-sb-Sp-°psa-∂v ]n sI _n-Pp Fw.]n. ]-d™p. Im≥-k¿ tcm-K-hp-am-bn _‘-s∏-´v Nn-In-¬-k-s°-Øp-∂h-cp-sS F-Æw A-\p-Zn-\w h¿-[n°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv Cu \n-e-bn-ep-≈ hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xn\m-bn Xo-cp-am-\n-®-Xv. Cu co-Xnbn-ep-≈ {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ B-Zy-L-´-am-bm-Wv Io-tam tU sI-b¿ sk‚-dn-\v {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-sX-∂pw Fw.]n. ]-d-™p. Nn-In-¬-k [-\-k-lm-b-ßsfm-∂pw e-`n-°m-sX h-cp-∂ km-[m-c-W-°m¿-°v km-º-ØnI ti-jn-bn-s√-∂ Im-c-W-Øm ¬ sa-®-s∏-´ Im≥-k¿ tcm-K NnI-¬ k-e-`n-°m-sX h-cp-∂p-≠v. C-Ø-c-°m¿-°v sa-®-s∏-´-Xpw sN-e-hv Ip-d-™-Xp-am-b Nn-In¬k s]m-Xp B-tcm-Ky kw-hn[m-\-Øn-eq-sS e-`y-am-°p-I-sb-

Ip-Spw-_-kw-K-aw \S¯n ]m-e-°mSv: ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-enkv kv-t‰-j≥ ]-cn-[nbn¬-s]-´ C-e-¥nb≥-tIm-Sp {]tZi-Øp Xm-a-kn-°p-∂-h-cp-sS Ip-Spw-_-kwK-aw ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-enkv kv-t‰-j≥ k_v C≥-kv-s]-Œ¿ Fw kp-Pn-Øv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tI-cf tlm-´¬ B‚ v d-kvt‰md‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn √m sk-{I´-dn sI ]n P-b-{]-Imin-s‚ A-[y-£-X-bn¬ F. Fkv.sF.cm-[m-Ir-jvW≥, ]fl-\m-`≥ \mb¿, c-a-\mb¿, i¶-c≥-Ip´n, kp-PnØv, sI ]n cho-{μ-\mYv, tZ-hIn, kp-`{Z, ku-Zm-an\n, ko-\, aWn, k-tcmPn\n, {]-Zo]v, kp-tcjv, ap-c-fo[c≥, h-Xv -k-e F-∂n-h¿ kwkm-cn®p. C-e-¥nb≥-tIm-Sv d-kn-U≥jy¬ A-tkm-kn-tbj-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ HmWm-tLm-j ]cn-]m-Sn-°v t\-XrXzw \¬In Iznkv a-Xv -k-c߃, ImbnI˛ hn-

12 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

t\m-Z ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-hm ≥ Xo-cp-am-\n®p. c-£m-[n-Im-cn sI ]n c-ho-{μ\mYv, {]-knU‚ v F I-Æ≥Ip´n, ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿ apc-fo-[c≥, {]-Zo]v, ]-fl-\m-`≥ \mb¿, thWp-tKm-]m¬, P-\-d ¬ sk-{I´-dn F sI cm-tP-izcn, sk-{I-´-dn-am¿ kp-tcjv, k-tcmPn\n, tZ-hIn, kp-`{Z, J-Pm-©n ko-\ F-∂n-h-c-S-°w 29 t]-c-Sßp-∂ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv AwKß-sf sX-c-s™-SpØp.

tI-c-tfm-Âk-hw A-e-\-√q¿: tIm-t´m-∏m-Sw ]©m-b-Øv tI-c-tfm-’-hw Cu am-kw 29 ap-X¬ B-cw-`n-°pw. hn-hn-[ a-¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Cu am-kw 25\v ap≥-]m-bn ]-©m-bØv Hm-^nkn¬ A-t]-£ \¬tI-≠-Xm-Wv. A-t]-£ t^mw Hm-^nkn¬ e-`y-am-sW-∂pw s k-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S-∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ sk‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm-]-\w ]n sI _n-Pp Fw.]n. \n¿-h-ln-°p-∂p ∂ D-t±-iy-tØm-sS-bm-Wv sa- \w, Fw.]n ^-≠n¬ \n-∂pw Io- ∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ s Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Io-tam tU tam tU sI-b¿ sk‚¿ B-cw- k‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿmsI-b¿ sk‚¿ B-cw-`n-°p-∂- `n-°p-I-sb-∂ {In-bm-fl-I \n¿- ]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cpXn-\v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn- t±-i-Øn-\v \¬-In-b Aw-Ko-Im- ∂p Fw.]n. Xy-iq¿ sa-Un-°¬ ®-sX-∂pw Fw.]n ]-d-™p. Xy- c-am-bn B-Wv Im-Wp-∂-Xv. C- tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Io»q¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s\ an- Xn¬ G-sd k-t¥m-j-ap-s≠- tam tU sI-b¿ sk‚¿ h-cp-∂Xv ]m-e-°m-Sv, Xy-»q¿, a-e-∏p-dw \n B¿.kn.kn-bm-°n D-b¿- ∂pw Fw.]n ]-d-™p. Øp-sa-∂ k¿-°m¿ {]-Jym-]sa-Un-° ¬ tIm-f-Pn¬ \-S- Pn-√-I-fn-se km-[m-c-W-°m-cm-

hm-l-\ ]-cn-tim-[-\: 1,25,000 cq-] ]n-g Cu-Sm-¡n ]m-e-°m-Sv: A-\y-kw-ÿm-\ß-fn¬ \n-∂pw tI-c-f-Øn-te°v h-cp-∂ bm-{Xm hm-l-\-ßfn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn N-c-°pIƒ sIm-≠p-h-cp-s∂-∂ kq-N\ e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Pn-√-bnse sN-°v t]m-Ãp-I-fn-epw hnhn-[ `m-K-ß-fn-ep-am-bn B¿. Sn.Hbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hml-\-]-cn-tim-[-\ -\SØn. ]-cn-tim-[-\bn¬ 25 hm-l-\߃ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bpw 1,25,000 e£w cq-] ]n-g Cu-Sm-°p-I-bpw sN-bv-Xp. bm-{Xm hm-l-\-ß-fn¬ A\-[n-Ir-X-am-bn N-c-°v I-S-Øn sIm-≠p-h-cp-∂ {]-h-W-X X-Sbp-∂-Xn-\v h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ hm-l-\-]-cn-tim-[-\ Iq-Sp-X¬ I¿-i-\-am-°p-sa-∂v do-P-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^nk¿ A-dnbn-®p.

sI.F-kv.C._n. Hm-^ntk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ 18ma-Xv Pn√m k-tΩf-\w kn.sF.Sn.bp. Pn√m sk-{I´-dn ]n sI i-in D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

\o-c IÀ-j-I sk-an-\m-dpw A-\p-tam-Z-\ k-t½-f-\-hpw \m-sf

b tcm-Kn-Iƒ-°v h-en-b B-izmk-I-c-am-hp-sa-∂-Xm-Wv C-Ø-csam-cp ]-≤-Xn-°v k¿-°m¿ X-eØn¬ h-sc Aw-Ko-Im-cw t\-Sm ≥ I-gn-™-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n ≥-kn-∏¬ tUm.kn kp-[o-{μtLm-jv A-[y-£-\m-bn. h-S°m-t©-cn tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v Fw F-kv G-enbm-Ω, ]p-g-°¬ tªm-°v ]-© m-b-Øv {]-kn-U-‚ v tPm-hn tPmk-^v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b sI A-Pn-Xv-Ip-am ¿, cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, sI sP tZ-h- n, {Km-a-∏-©m-b-Øv saw_¿-am-cm-b ]n ]n Ip-´n-amfp, tXm-am-kv ]p-Øn-cn, sa-Un°¬ tIm-f-Pv ssh-kv {]n≥-kn∏¬ sI B¿ Kn-cn-P, \-gv-knw-Kv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ h-¬k-Ω tPm-k-^v, ]p-Xn-b sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tUm.sI _m-e-tKm]m¬, tUm.sI tam-l-\≥ kwkm-cn-®p. N-S-ßn¬ sN-Ãv tlmkv-]n-‰¬ kq-{]-≠v tUm.B¿ alm-tZ-h≥ kzm-K-X-hpw, B¿. Fw.Hm tUm.hn B¿ A-Pn-Xv-Ipam¿ \-μn-bpw ]-d-™p.

At±lw. Np-cp-ßn-b Im-e-b-fhn-\p-≈n¬ {]-h¿-Ø-\w \-SØn P-\-߃ F-kv.Un.]n. sF sb Aw-Ko-I-cn-®-Xm-bpw Xn-cs™-Sp-∏p-I-fn¬ hn-P-bw ssIh-cn-®-Xv C-Xn-\v D-Zm-l-c-W-amsW-∂pw h-cp-∂ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 20 ÿm-\m¿Yn-I-sf a¬-k-cn-∏n-°m≥ Fkv . Un.]n.sF.X- ø m- d m- h p- s a∂pw A-t±-lw ]-d-™p. hn-i∏n¬ \n-∂pw tam-N-\w, `-b-Øn ¬ \n-∂pw tam-N-\w F-∂ ap-{Zmhm-Iyw D-b¿-Øn-∏n-Sn-®v t]m-cmSp-∂ F-kv.Un.]n.sF-bv°v a-‰p cm-{„o-b ]m¿-´n-bn¬ \n-∂pt]m-epw {]-h¿-Ø-I¿ h-∂p tN-

cp-∂ ÿn-Xn-bm-Wv kw-Pm-X-ambn-´p-≈-Xv. sIm-√-t¶m-Sv Nn-°-Wmw-]m-dbn¬ \n-∂pw Xp-S-ßn-b {]-I-S\-Øn-epw {]-h¿-Ø-\ I¨-h≥j-\n-epw 200 Hm-fw {]-h¿-Ø-I ¿ ]-s¶-Sp-Øp. a-fi-ew {]-knU‚ v F-kv k-°o¿ lp-kbv≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m {]kn-U‚ v Im-Pm lp-ssk≥, P\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n ap-l-ΩZ-en, a-fi-ew sk-{I-´-dn j-aow sIm-gn-™m-ºm-d, D-Ω¿ ^m-dq°v, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-P≥ ]p-en-t°m-Sv, kn-dm-Pp±o≥, a-fi-ew sk-{I-´-dn \nYn≥ kw-km-cn-®p.

AÂ-t^m³-k-bv¡v Fw.F.ss¹ ^u-t−-j-sâ k-lm-b-l-kv-Xw ]m-e-°m-Sv: B-kn-Uv sX-dn®v Kp-cp-X-c-am-bn s]m-≈-te‰ A¬-t^m≥-k-bv°v Fw. F.ssπ ^u-t≠-j-s‚ klm-b-l-kv-Xw. Fw.F.ssπ ^u-t≠-j ≥ 25,000 cq-]bmWv [-\-klm-bw \¬-In-b-Xv. ho-´n-te°p-≈ h-gn-b-cn-Iƒ A-{i-≤am-bn h-®n-cp-∂ B-kn-Uv I∂m-kv i-co-c-Øn-te-°v a-dn™p ho-Wp-≠m-b ]-cn-°mWv C-S-Xp-I-Æpw C-S-Xp ssIbpw hn-Ir-X-am-°n-b-Xv. H-∂c h-b-kv {]m-b-ap-≈-t∏mƒ A- { ]- X o- £ n- X - a m- b p- ≠ m- b Zp-c-¥w a-\-kp X-f¿-Øn-sb¶n-epw i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS

kp-\p-N-{μ≥ B-e-Øq¿ B-e-Øq¿ (]m-e-°m-Sv): Hm-W hn-]-Wn-bn¬ Nn-]v-kn-\v {]n-bta-dn-b-tXm-sS B-e-Øq¿ Nn-]vkn-\v s]m-≈p-∂ hne. Hm-W-a-Sp-Ø-tXm-sS kwÿm-\-Øn-\-IØpw ]p-d-tØ °pw B-e-Øq¿ Nn-]v-kn-\v Bh-iy-°m-tc-dn-b-Xm-Wv hn-e h¿[ \bv-°p Im-cWw. t\-{¥ °mb hn-e 60 I-S-∂Xpw hn-e-h¿-[\-bv-°v Im-c-W-am-b-Xm-bn hym]m-cn-Iƒ ]-d-bp∂p. Im-b h-dp°p-∂ {]-tXy-I-X-bm-Wv B-eØq¿ Nn-]v-kn-\v B-h-iy-°msc B-I¿-jn-°p-∂Xv. a-dp\mS≥ a-e-bm-fn-Iƒ°pw i-_-cn-ae Z¿-i-\-Øn-\p-h-cp-∂ B{‘m-{]-tZ iv, I¿-WmS-I, X-an-gv\m-Sv Xp-Sßn-b kw-ÿm-\-ß-fnse `-‡¿°pw B-e-Øq¿ Nn-]v-

kv G-sd {]n-b-amWv. CØ-h-W \m-S≥ t\-{¥-°m-b-bp-sS e`yX Ip-d™-Xv hym-]m-cnI-sf _m-[n-®n-´p≠v. C-t∏mƒ 300 cq-]-bm-Wv Nn]v-kn-s‚ hn-e. I-gn-™-sIm√w Cu k-ab-Øv t\-{¥°m-b Intem-bv-°v 40 cq-] bpw sh-fn-s®Æ H-cp Izm-\n-\v 850 cq-]-bp-ambn-cp-∂p hn-e. A-Xv C-°p-dn bYm-{I-aw 60, 1250 cq-]-bm-bn h¿[n-®n-´p≠v. I-gn-™ h¿-jw Nn]v-kn-\v 220 B-bn-cp∂-Xv C-°pdn 300 cq-]-bm-bn h¿-[n®p. sImgn-™m-ºm-d, Nn-‰q¿, B¿ hn ]pXq¿, \-Sp-∏p-Wn ta-J-e-bn¬ \n∂m-Wv I-gn-™-h¿-jw t\{¥°m-b B-e-Øq-cn-te-s°Øn-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬ C-°pdn Im-em-h-ÿ {]-Xn-Iq-e-am-bXn-\m¬ Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ t\{¥°m-b hn-f-sh-Sp∏v Hm-Ww I-

b¿-am≥ tPm-¿-Pv X-®-ºm-d A[y-£-X- h-ln-°pw. Pn-√m ]©m-b-Øv sa-w_¿ {]n-b ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. \m-fn-tIc hn-I-k-\ t_m¿-Un-s‚ K-thj-W hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. Zo]v-Xn F-kv \m-b¿ ¢m-kp-Iƒ°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. a-Æm¿-°m-Sv F.Un.F ]n sI A-–pƒ I-cow, ]n kn tPmk-^v, D-Æn-Ir-jv-W≥, Sn sI kn-dn-b-Iv, X-\q-P cm-[m-Ir-jvW≥, s_-‰n tem-d≥-kv, tkmWn ]m-d-°p-Sn Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-°pw. kzm-K-X-kwLw I¨-ho-\¿ ]n cm-P≥ kzmK-X-hpw kzm-K-X-kw-Lw sNb¿-t]-gv-k¨ B-\n-b-Ω \-μnbpw ]-d-bpw.

Un-kw-_À ap-XÂ Kymkv k-_v-kn-Un _m-¦n-eq-sS am-{Xw

s\-Ãn-bm-¼-Xn: A-¸oen\p X-S-Êw \nÂ-¡p-¶-Xv tI-kv A-«n-a-dn-¡m-s\¶v ]m-e-°m-Sv: tI-c-f ssl-tIm-SXn-bn¬ s\-√n-bm-º-Xn h-\w taJ-e-bn-se hn-hn-[ F-tÃ-‰p-Iƒ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p-∂-Xv kw_-‘n-®p-≈ tI-kn¬ h-\w hIp-∏n-se-bpw k¿-°m-cn-sebpw Nn-e D-∂-X-¿ tN¿-∂v A-∏o¬ k-a¿-∏n-°p-∂-Xn¬ X-S- w \n¬°p-∂-Xv tI-kv A-´n-a-dn-°m\m-sW-∂v ]-cn-ÿn-Xn kw-L-S\-bm-b F¿-Øv hm-®v B-tcm-]n®p. ]m-´°-cm¿ ew-L-\-hpw 19 80 se tI-{μ h-\w kw-c-£-W \nb-a-hpw ew-Ln-®p-≈ a-cw ap-dn, ssI-am-‰w, dn-tkm¿-´v \n¿-am-Ww F-∂n-h I-s≠-Øn hn-hn-[ FtÃ-‰v ssI-h-i-°m¿-s°-Xn-tc h-\w h-Ip-∏v \-S-]-Sn Xp-S-ßn-bXv a-μ-K-Xn-bn-em-Wv. Nn-e¿ hymP-tc-J-Iƒ N-a-®v [-\-Im-cy ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw _m-¶p-

km-[m-c-W Po-hn-X-Øn-te°p Xn-cn-®p h-cm-\m-hp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv Cu Ggmw ¢m-kp-Im-cn. a-e-ºp-g B-\-μ `-h-\n¬ ^u-t≠-j≥ A-tkm-kn-tb‰v U-b-d-Œ¿ A-Pn-Xv kp-tZh≥ A¬-t^m≥-k-°v Xp-I ssI-am-dn. ^u-t≠-j≥ FIv-kn-Iyq-´o-hv U-b-Œ¿ \nJn¬ sIm-Sn-b-Øq¿,kn-ÿ tdm-kn-en≥ Xp-S-ßn-b-h¿ k∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. I-„-∏m-Sp-Iƒ hn-´p-am-dmØ Cu \n¿-[-\ Ip-Spw-_Øn-\v ^u-t≠-j-s‚ hn-ime a-\-kv-I-X B-izm-k-Øn\v h-I \¬-Ip-∂p.

B-kn-Uv sX-dn-®v s]m-≈-te-‰ A¬-t^m≥-k-bv°v Fw.F.ssπ ^u-t≠-j-s‚ k-lm-bw ^u-t≠-j≥ A-tkm-kn-tb-‰v U-b-d-Œ¿ A-Pn-Xv kp-tZ-h≥ \¬-Ip-∂p

]m-e-°-bw: ]m-e-°-bw ^m¿ta-gv-kv ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \o-c D-¬∏m-Z-\-hpw hn-]W-\-hpw A-Xn-s‚ \q-X-\ km[y-X-I-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ \m-sf t_m-[-h¬°c-W skan-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. N-S-ßn¬ Pn-√-bn-se an-I-® Ir-jn-Hm-^n-k-dm-bn Xn-c-s™Sp-Ø X-®-ºm-d Ir-jn Hm-^n-k ¿ ]n km-Pn-Z-en-sb- A-\p-tam-Zn°pw. cm-hn-se 9.30\v ]m-e-°bw sk‚ v- ta-co-kv ]m-co-jv lmfn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßv X-®-ºm-d {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-ho¨-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w- sNøpw. a-Æm¿-°m-Sv tªm-°v t£-aIm-cy kv-‰m≥-UnMv I-Ωn-‰n- sN-

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ Un-kw_¿ ap-X¬ F¬.]n.Pn. k-_v kn-Un B-[m¿ c-Pn-ÿ sN-bX v- h¿-°v am-{X-ta e-`n-°q-sh-∂v Pn√m I-eI - Sv- ¿ sI cm-aN - {- μ≥ Adn-bn-®p. F¬.]n.Pn. k-_v-kn-Un B[m¿ ap-tJ-\-bm-°p-∂-Xn-s‚ tNw-_d - n¬ tN¿-∂ A-ht- em-I\ tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. C-\n-bpw B-[m¿ c-Pn-ÿ sN-bvXn-´n-√m-Øh - ¿ D-S≥ B-[m-sd-SpØv F¬.]n.Pnbn¬ kw-tbm-Pn∏n-°-Ww. t]m-Ãv Hm-^nkn¬ B-[m¿ \¬-In-b-h¿ F¬.]n. Pn. k-_v-kn-Un e-`n-°p-∂-Xn-\v tIm¿ _m-¶n-Mv ku-I-cy-ap-≈ G-sX-¶n-epw hm-Wn-Py-_m-¶n¬ B-[m¿ _-‘n-∏n-°-Ww. B[m¿ c-Pn-ÿ sN-øp-∂X - n-\v I-eIvS- t- d-‰n-epw Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ 21 A-£b - tI-{μ-ßf - n-epw kuI-cyw H-cp-°n-bn-´p-≠v.

º-\n-bp-sS kn-\n-am-‰n-Iv Um≥kv, F-´n-\v bp-h¿ tNm-bv-kv Hm¿°-kv-{S-bp-sS Km-\-ta-f. Xn-cp-thm-W-Zn-\-am-b 16 \v cm-∏m-Sn-bn¬ ssh-Io-´v B-dn-\v sIm-®n≥ l-cn-{io-bp-sS Km-\ta-f, 8.30 \v ]n B¿ c-Xo-jpw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ \m-S≥-]m-´p-Iƒ. a-e-ºp-g D-Zym\-Øn¬ 16 \v D-®-bv-°v 2.30 \v P\m¿-±-\≥ ]p-Xp-t»-cn-bpw kwL-hpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ {Km-aN-¥w-, ssh-Io-´v \m-en-\v Km-bI≥ a-t\m-Pv Ir-jv-W≥ \-bn°p-∂ Km-\-ta-f. F∂nh D-≠mbn-cn-°pw.

t\{´-¡m-b hne 60 I-S¶p: Hm-W-hn-]-Wn-bn B-e-¯qÀ Nn-]v-kn-\v s]m-Åp-¶ hn-e

I-fn¬ \n-∂pw tIm-Sn-Iƒ hm-bv]-sbSp-Øn-´p-≠v. I-gn-™ Zn-hkw h-\w {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´dn F-kv {]-Zo-]v Ip-am¿ I-c-∏m-d F-tÃ-‰n-s‚ ]m-´-I-cm¿ d-±m-°n sIm-≠v D-Ø-c-hn-d-°n-bn-cp-∂p. Im-c-∏m-d F-˛541.29 G-°¿, Im-c-∏m-d-˛-_n 577.20 Dƒ-∏-sS 1118.49 G-°-dpw Dƒ-s∏-´-Xm-Wv Im-c-∏m-d F-tÃ-‰v h-\w `q-an. ]m´-I-cm¿ d-±m-°m≥ ap-Jy-a-{¥n B-K-Ãv 27\v \n¿-tZiw \-¬Inb-Xv {]-Im-c-am-Wv h-\w A-Uoj-\¬ {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´-dnbp-sS \-S-]-Sn. G-s‰-Sp-°pw ap-ºv hn-i-Zo-I-cWw k-a¿-∏n-°m≥ H-cp am-ksØ I-em-h-[n-bpw \-¬In-bn-´p≠v. C-h¿ hn-hn-[ _m-¶p-I-fn¬ \n-∂v tIm-Sn-I-fp-sS hm-bv-] X-´nsb-Sp-Ø-Xv kw-_-‘n-®p-≈ hnj-bw k¿-°m¿ kn._n.sF-°v

`-c-W-IÀ-¯m-¡Ä A-gn-a-Xn-bp-sS N-fn¡q-¼m-c-am-hp¶p: tdm-bn A-d-bv¡Â sIm-√-t¶m-Sv: tI-c-f-Øn-epw tI-{μ-Øn-epw `-c-WI¿-Øm-° ƒ A-gn-a-Xn-bp-sS N-fn-°q-ºm-cam-hp-∂p-sh-∂pw ap-Jy-[m-c cm{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS B-i-b-]c-am-b aq-ey tim-j-W-hpw A-gna-Xn-bpw kz-P-\ ]-£-]m-X-hpw ]m¿-´n- {]-h¿-Ø-I-cn¬ th-dn-´v Nn-¥n-°m≥ Im-c-W-am-hp-∂psh-∂pw F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw tdm-bn A-d-bv-°¬ ]-d-™p. s\-∑m-d \n-tbm-P-I a-fiew {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ sIm-√-t¶m-Sv _m-ep sa-tΩm-dnb¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ D-ZvLm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp∂p

\ N-S-ßv Xp-S-ßpw. ta-f-hn-Zzm≥ a-´-∂q¿ i-¶-c≥-Ip-´n Hm-WmtLm-jw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v 6.30 \v Im-Wn-°-amXm tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°p-∂ Xn-cp-hm-Xn-c-°fn, G-gn-\v kn-\n B¿-´n-Ãv \mZn¿-jm-bpw kw-L-hpw A-h-X-cn∏n-°p-∂ \m-Zn¿-tjm-˛2013. cm-∏m-Sn-bn¬ 15 \v ssh-Io-´v 5.30 \v ssI-c-fn I-f-cn kw-LØn-s‚ I-f-cn-∏-b-‰v, 6.30 \v Iem-Xn-e-Iw hn B¿ ]m¿h-Xn-cmPn-s‚ tI-c-f-\-S-\w, G-gn-\v kqcy c-iv-an kv-]m¿-°v Um≥-kv I-

hn-´n-cn-°p-I-bm-Wv. A-tX k-abw ]m-´-I-cm¿,h-\kw-c-£-Ww \n-b-aw ew-Ln-®p-sh-∂v Nq-≠n Im-´n F-tÃ-‰v h-\w h-Ip-∏v Gs‰-Sp-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc ssltIm-SXn-bn¬ \-¬In-b tIkn¬ sN-dp-s\-√n, cm-Pm-Im-Sv, at¶m-Sv F-tÃ-‰p-I-fp-sS ]m-´-Icm¿ d-±m-°n-b \-S-]-Sn°v X-¬vIm-en-I tà ssl-tIm-S-Xn ]p-ds∏-Sp-hn-®n´p-≠v. C-Xn-s\Xntc k¿-°m¿ CXp htc A-∏o¬ \¬In-bn-´n-√. tI-kv \o-´n-sIm≠v t]m-hp-∂-Xv tI-kv A-´n-a-dn°m-\m-sW-∂m-Wv B-tcm-]Ww. ssh-kv {]-kn-U‚ v iymw-Ipam¿ A-[y-£-X h-ln-®p. sI F sN-¥m-a-c, hn Fw j¨-ap-J-Zmkv, Fw F-kv j-_n≥ Ip-am¿, Sn F l-cn-Zm-kv, dn-bm-kp-±o≥ F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

gn-s™ \-S°q. A-Xn-\m¬ Xriq¿ Pn√-bn-se B-º√q¿, sXm´n-]m-fbw, C-©n-hp-Sn {]-tZ-iØp-\n∂pw Pn √-bn-se a-Æm¿°mSv, {io-Ir-jv-W-]pcw, X-an-gv\m-´n-se s]m-f-fm-®n, I-Xn-cq¿, Cu-tdmUv, ta-´p-]m-fbw, F-dWm-Ip-fw Pn√m F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂p-am-Wv B-e-Øq-cnte-°v C-°p-dn t\-{¥°m-b FØp-∂-Xv. Hm-W k-Zy-bv-°v {]nbam-b Nn-]vkn-s\m-∏w i¿-°-c D-t∏-cn°pw hn-e I-b-dn-bn´p≠v. D-t∏-cn-°v In-tem-bv-°v 280 cq-]-bm-Wv hn-e. sh√-Øn-\v 30 Intem Nm-°n-\v 1900 cq-]-bmbn hn-e h¿-[n-®-Xm-Wv D-t∏cn°pw hn-e h¿-[n-°m≥ Im-cW-am-bXv. Hm-W hn-]-Wn-bn¬ Xn-c-t°-dn-b-tXm-sS hn-e h¿-[\ Xm-ßm-\m-hm-Ø ÿn-Xnbnem-Wv P\-߃.

ssh-Zyp-Xn t]m-kv-än I-b-dn-b-bm-sf ]m-¼v I-Sn¨p Nn-‰q¿: ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰n¬ A-‰-Ip-‰]-Wn-°m-bn Ibdn-b C-e-{Œn-kn‰n Hm-^nkn-se Xm¬-°men-I Po-h\-°mc-s\ ]m-ºv I-Sn®p. tN-cm-awK-ew k-t¥m-jv (33)s\-bm-Wv C∂-se D-®tbm-sS ]m-ºv I-Sn-®Xv. \memw-a-bn¬ cm-a-kzm-an N-≈bn¬ t]m-kv-‰n¬ A-‰-Ip-‰ ]Wn-°m-bn I-bdn-b k-t¥mjn-s\ t]m-kv-‰n-s‚ hn-≈en¬ D-≠m-bn-cp-∂ ]m-ºv ssI-bn¬ I-Sn-°p-I-bm-bncp∂p. ]-cn-t°-‰ k-t¥m-jns\ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn®p. I-Sn®-Xv hn√q-∂n hn-`m-K-Øn-¬-s]-´ hn-j-an √m-Ø ]m-ºm-sW∂vv B-ip] {XnA[n-Ir-X¿ A-dn-bn ®p. Xp-S¿-∂v ]m-ºn-s\ a-e ºp-g ]m-ºv h-f¿-ج tI{μ-Øn ¬ F-Øn®p.

ap-ª-_m-[ dn-t]mÀ-«v sN-bv-Xp ]m-e-°m-Sv: Ip-g¬-a-μw {Km-a-∏©m-b-Øn-se I-Æm-Sn-]m-Sw Gdm-aw-K-ew ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ ap-™-_m-[ dn-t]m¿-´v sN-bvXp. Ip-g¬-a-μw Ir-jn Hm-^n-k¿ an-\n tPm¿-Pv, ]-´m-ºn do-Py\¬ A-{Kn-Iƒ-®-d¬ dn-k¿-®v tUm. Im¿-Øn-tI-b≥ F-∂n-h-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn¬ ap-™-_m-[nX Ir-jn-bn-S-߃ k-μ¿-in-®v

am¿-K-\n¿-t±-i-߃ \¬-In. ap™-_m-[-s°-Xn-cm-b a-cp-∂pIƒ \m-j-\¬ ^p-Uv sk-Iyq-cn‰n-bp-sS `m-K-am-bn k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ Ip-g¬-a-μw k-l-I-cW-_m-¶v ap-tJ-\ e-`n-°pw. Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ ap-™_m-[n-® I¿-j-I¿ D-S≥ Ir-jn Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 04922 273797, 82811 55034.

A¦WhmSn sI«nSw DZvLmS\w \msf F-kv.Un.]n.sF. s\∑m-d \n-tbm-P-I afi-ew I¨-h≥-j-t\m-S-\p-_-‘n®v sIm√-t¶m-´v \-S-∂ {]-I-S\w

]m-e-°m-Sv: I-Æm-Sn {Km-a-∏ ©m-b-Øn-se a-º-dw A-¶-Whm-Sn sI-´n-Sw \msf ssh-Io-´v aq-∂n-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]m-h-s∏-´

Ip-´n-I-fp-sS D-∂-a-\w e-£y-an´v Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚-bpw Ipg¬-a-μw tªm-°v ]-©m-b-Øns‚-bpw πm≥ ^-≠v D-]-tbm-Kn®m-Wv sI-´n-Sw \n¿an-®n-´p-≈ Xv.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

emÂ-Pn h-[w: H-cmÄIq-Sn A-d-ÌnÂ

Adnbn-¸pIÄ

F-Iv-kv t{K-jy hn-X-c-Ww C-¶pw \m-sf-bpw Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ H-cp-h¿-jØn-e-[n-I-am-bn ]q-´n-°n-S-°p∂ hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Hm-WtØm-S-\p-_-‘n-®v k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® F-Iv-kv t{K-jy hnX-c-Ww C-∂pw \m-sf-bpw (hymgw, sh-≈n) cm-hn-se 10.30 apX¬ ssh-Io-´v A-©p a-Wn-hsc hn-X-c-Ww sN-øp-w. sXm-gnem-fn-Iƒ-°v C-.F-kv-.sF Im¿tUm, ÿm-]-\w \¬-In-b Xncn-®-dn-b¬ Im¿-tUm lm-P-cm°n Xp-I ssI-∏-‰mw. sIm-Sp-ß√q¿, Nm-h-°m-Sv, Xr-iq¿ Xm-eq°p-I-fn-se ]q-´n-°n-S-°p-∂ Ib¿ k-l-I-c-W kw-L-ß-fnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v b-Ym{I-aw sIm-Sp-ß-√q¿, A-kn. te_¿ Hm-^o-kv, Nm-h-°m-Sv A\m-´n-I ]-©m-b-Øv Ip-Sp-w-_-{io Hm-Ww hn-]-W-\-ta-f Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn. te-_¿ Hm-^n-kv, sN-ºq°m-hv A-kn. te-_¿ Hm-^nkv kn kn {io-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p F-∂n-hn-S-ß-fn-epw a-‰p ÿm-]\-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v A-ø-t¥m-fn-se Pn-√m te-_¿ Hm-^o-kn-epw Xp-I hn-X-c-Ww sN-øpw.

10-þmw X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£: c-Pn-kv-t{S-j³ 13 h-sc

Xr-iq¿:kw-ÿm-\ km-£-cXm an-j-\pw s]m-Xp-hn-Zym-`ymk h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ 10-˛mw X-cw Xp-ey-X tIm-gv-kn-s‚ c-Pn-kvt{S-j≥ \m-sf h-sc \o-´n-b-Xmbn tIm-˛ Hm¿-U-n-t\-‰¿ A-dnbn-®p. 100 cq-] ss^-t\m-Sp-IqSn-bm-Wv A-t]-£ -k-a¿-∏nt°-≠-Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ ˛0487-˛2365024, 9447618527 F-∂o t^m¨ \-º-dp-I-fn¬ e-`n-°pw.

C-¶p \-S-t¡-−n-bn-cp-¶ taÂ-im-´n \-dp-s¡-Sp-¸v am-än-h-¨p Kp-cp-hm-bq¿: C-∂p \-S-t°-≠nbn-cp-∂ Kp-cp-hm-bq¿ ta¬-im¥n \-dp-s°-Sp-∏v tIm-S-Xn D-Øc-hn-s\ Xp-S¿-∂v am-‰n-h-®-Xm-bn tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ Adn-bn-®p. ta¬-im-¥n \n-b-a-\Øn-se am-\-Z-Wv-U-ß-sf tNmZyw sN-bv-Xv Nm-h-°m-Sv ap≥-kn^v tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b l¿Pn-bn-se hn-[n-sb Xp-S¿-∂m-Wv \-dp-s°-Sp-∏v am-‰n-b-Xv. ap≥-kn^v tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\-Xn-sc tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰-dpw t£-{Xw X-{¥n-bpw Nm-h-°m-Sv k-_v tIm-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ka¿-]n-®n-´p-≠v. Cu hn-j-b-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv \¬-In-b dn-´v l¿Pn ssl-tIm-S-Xn-bn¬ \n-e-hnep-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-emWv \-dp-s°-Sp-∏v am-‰n-sh-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ta¬-im-¥n \nb-a-\-Øn-\m-bn ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv \¬-In-b A-t]£ ]-cn-K-Wn-°m-\pw C-t±-lsØ Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øp-hm-\p-am-Wv ap≥-kn-^v tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®n-cp-∂-Xv. tZh-kz-sØ-bpw X-{¥n-tb-bpw FXn¿-£n-bm-°n-bm-Wv tIm-S-Xnsb A-≠-em-Sn ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®n-´p-≈-Xv.

Xr-iq¿: bq-Øv tIm¨-{K-kv Aø-t¥mƒ a-fi-ew ssh-kv {]kn-U‚ v em¬-Pn sIm-≈-∂q-cns\ sh-´ns°m-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Kq-Vm-tem-N\bn¬ ]-s¶-Sp-Ø H-cp {]-Xn-sb Iq-Sn sh-Ãv kn.sF.- F cm-a-N{μ-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-Xp. Xr-iq¿ a-®n-߬ se-bn-\n¬ hnt‚-Pv tdm-b¬ A-∏m¿-´v-sa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ aT-Øn¬-∏-dºn¬ A-\q-]m-Wv A-d-Ãn-em-bXv. em¬-Pn h-[-t°-kn¬ A-dÃn-em-b {]-Xn-Iƒ-°p km-ºØn-I k-lm-b-hpw hm-l-\kuI-cy-hpw A-\q-]v \¬-In-bn-cp∂p-sh-∂v sX-fn-™-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p. sh-Ãv Fkv.sF.- kq-c-Pv, ko-\n-b¿ kn.]n.H-am-cm-b Sn Un _n-Pp, apc-fn, tXm-a-kv, kp-\n¬-Zm-kv, hnPo-jv F-∂n-h¿ A-d-Ãv sN-bv-X kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

12 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

\yq-\-]-£ kv-tIm-fÀ-jn-¸v Xr-iq¿: Nm¿-t´-Uv A-°u-≠≥kn tIm-Ãv B‚ v h¿-°v A-°u≠≥-kn I-º-\n sk-{I-´-dn Xp-Sßn-b tIm-gv-kp-Iƒ sN-øp-∂ apkvenw, {In-kv-Xy≥, kn-Jv, _p-≤ ]m-gv-kn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kwÿm-\ \yq-\-]-£ t£-a h-Ip∏v kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip-∂p. ^u-t≠-j≥/tIm-a¨ s{]m-^n-jy≥-kn sS-Ãn-\v ]Tn°p-∂-h¿-°v 6000 cq-]-bpw C‚¿ ao- U n- t b- ‰ v / F- I v - k n- I yq- ´ o- h v ss^-\¬/s{]m-^-j-W¬ tImgv-kn-\v ]Tn-°p-∂ h¿--°v 12000 cq] ho-X-hp-am-Wv kv tIm-f¿-jn∏v. A-t]-£-I-cp-sS hm¿-jn-I h-cp-am-\w c-≠-c e-£w cq-]bn¬ I-hn-b-cp-Xv. 20 i-X-am-\w kv-tIm-f¿-jn-∏p-Iƒ {In-kv-Xy≥ k-ap-Zm-b-Øn¬-s∏-´-h¿-°pw 30 i-X-am-\w s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p-ambn kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p∂p. _n-.]n-.F¬.hn-`m-K-°m¿°v ap≥-K-W-\ \¬-Ipw. C≥-Ãn-

XriqÀ sa-Un-¡Â tIm-f-Pv {]-[m-\ Im³-kÀ Nn-InÂ-k-mtI-{µ-am-¡pw

]m-e-°m-Sv: Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-sb a-[y tI-c-f-Øn-se {]-[m-\ Im≥-k ¿ Nn-In¬-km tI-{μ-am-bn D-b¿Øp-∂-Xn-\v ap≥-ssI-sb-Sp-°psa-∂v ]n sI _n-Pp Fw.]n. ]-d™p. Im≥-k¿ tcm-K-hp-am-bn _‘-s∏-´v Nn-In-¬-k-s°-Øp-∂h-cp-sS F-Æw A-\p-Zn-\w h¿-[n°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv Cu \n-e-bn-ep-≈ hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xn\m-bn Xo-cp-am-\n-®-Xv. Cu co-Xnbn-ep-≈ {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ B-Zy-L-´-am-bm-Wv Io-tam tU sI-b¿ sk‚-dn-\v {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-sX-∂pw Fw.]n. ]-d-™p. Nn-In-¬-k [-\-k-lm-b-ßsfm-∂pw e-`n-°m-sX h-cp-∂ km-[m-c-W-°m¿-°v km-º-ØnI ti-jn-bn-s√-∂ Im-c-W-Øm ¬ sa-®-s∏-´ Im≥-k¿ tcm-K NnI-¬ k-e-`n-°m-sX h-cp-∂p-≠v. C-Ø-c-°m¿-°v sa-®-s∏-´-Xpw sN-e-hv Ip-d-™-Xp-am-b Nn-In¬k s]m-Xp B-tcm-Ky kw-hn-

Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S-∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ sk‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm-]-\w ]n sI _n-Pp Fw.]n. \n¿-h-ln-°p-∂p [m-\-Øn-eq-sS e-`y-am-°p-I-sb- \w, Fw.]n ^-≠n¬ \n-∂pw Io- k‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm∂ D-t±-iy-tØm-sS-bm-Wv sa- tam tU sI-b¿ sk‚¿ B-cw- ]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cpUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Io-tam tU `n-°p-I-sb-∂ {In-bm-fl-I \n¿- ∂p Fw.]n. Xy-iq¿ sa-Un-°¬ sI-b¿ sk‚¿ B-cw-`n-°p-∂- t±-i-Øn-\v \¬-In-b Aw-Ko-Im- tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ IoXn-\v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn- c-am-bn B-Wv Im-Wp-∂-Xv. C- tam tU sI-b¿ sk‚¿ h-cp-∂®-sX-∂pw Fw;]n ]-d-™p. Xy- Xn¬ G-sd k-t¥m-j-ap-s≠- Xv ]m-e-°m-Sv, Xy-»q¿, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-se km-[m-c-W-°m-cm»q¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s\ an- ∂pw Fw.]n ]-d-™p. sa-Un-° ¬ tIm-f-Pn¬ \-S- b tcm-Kn-Iƒ-°v h-en-b B-izm\n B¿.kn.kn-bm-°n D-b¿Øp-sa-∂ k¿-°m¿ {]-Jym-]- ∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ s k-I-c-am-hp-sa-∂-Xm-Wv C-Ø-c-

c-−p Pq-\n-bÀ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³

ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv: te-Uo-kv tlm-Ã-en-te-°p a-Zy-°p-∏n h-ens®-dn-™v Fw._n._n.F-k.v hnZym¿-Yn-\n-°p ]-cn-t°-‰ kw-`-hØn¬ c-≠p Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-amsc A-t\z-j-W-hn-t[-b-am-bn kkv-s]≥-Up sN-bv-Xp. Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-am-cm-b B-t‚m, tSm-_n F-∂n-h-sc-bm-Wv t]-cm-aw-K-ew t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]n≥-kn-∏¬ tUm. kp-[o-{μtLm-jv k-kv-s]≥-Uv sN-bv-XXv. I-gn-™-bm-gv-N-bn-em-Wv kw`-hw \-S-∂-Xv. B-Uw-_-c Im-dn-se-Øn-b tUm-Œ¿-am¿ ]-Ø-Sn D-b-c-ap-≈ a-Xn-en-\p ap-I-fn¬ Iq-Sn te-UotN-e-°-c: ar-Km-ip-]-{Xn-bn¬ kv tlm-Ã-en-te-°p a-Zy-°p-∏nhn-Pn-e≥-kv sd-bv-Uv. ar-Km-ip-]- sIm-≠v F-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. {Xn-bn¬ Ir-{Xn-aw \-S-°p-∂-Xmbp-≈ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-bncp-∂p sd-bv-Uv. Xn-cp-h-\-¥-]pcw {]-tXy-I I¨-tkmƒ-sa‚ v hn-Pn-e≥-kv Un-∏m¿-´v-sa‚ v AUo-j-W¬ U-b-d-Œ¿ tUm. sP. tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ hn-Pn-e≥-kv kw-L-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. tN-e°-c B-ip-]-{Xn-bn¬ ap-ºp-≠mbn-cp-∂ tUm-Œ¿ {]-h¿-Ø-\ Xr-iq¿:]-S-e ]n-W-°-߃ amk-a-b-Øn-\v ti-j-hpw B-ip-]- ‰n-sh-®m¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv {Xn Xp-d-∂v a-cp-∂p-I-fpw Im-en- sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ hn-IØo-‰-I-fpw a-‰pw Hm-t´m-dn-£- k-\w th-K-Øn-em-Ip-sa-∂v ]n bn¬ I-S-Øp-∂-Xm-bn hn-Pn-e≥- sI _n-Pp Fw.]n ]-d-™p. ap-fkn-\v ]-cm-Xn e-`n-®n-cp-∂p. ap- ¶p-∂-Øp-Im-hv s\-©p-tcm-KmJy-a-{¥n-bp-sS kp-Xm-cy tI-c- ip-]-{Xn-bn-se sU -sI-b¿ Iofw ]-cn-]m-Sn-bn¬ cm-{„o-b ]m¿- tam sX-dm-∏n hm¿-Un-s‚ in-em´n-Iƒ \¬-In-bn-´p-≈ ]-cm-Xn- ÿm-]-\w \n¿-ln-°p-I-bm-bnsb Xp-S¿-∂m-Wv hn-Pn-e≥-kv cp-∂p A-t±-lw. sa-Un-°¬ kw-Lw A-t\z-j-W-Øn-s\- tIm-f-Pn¬ ]-cn-l-cn-°m≥ I-gnØn-b-Xv. hn-Pn-e≥-kv kw-Lw bm-Ø hn-[w {]-iv-\-߃ HF-Øn-b-X-dn-™v hn-hn-[ £o- ∂pw X-s∂ C-√. Im≥-k¿ Nn-In-’m cw-Kc-I¿-j-I kw-Lw {]-Xn-\n-[nI-fpw £o-c-I¿-j-I-cpw ÿ-e- sØ G-‰-hpw h-en-b tI-{μ-amØv X-Sn-®p-Iq-Sn. ar-Km-ip-]-{Xn- bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv am-dpw. bn¬ C-∂pw ]-cn-tim-[-\ \-S- ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ Øp-sa-∂v hn-Pn-e≥-kv kw-Lw tIm-f-Pv kw-ÿm-\-Øv X-s∂ G-‰-hpw h-en-b sa-Un-°¬ A-dn-bn-®p.

ar-Km-ip-]-{Xn-bn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv

c-≠mw-\n-e-bn-se ap-dn-bn-en-cp∂p ]Tn-°p-I-bm-bn-cp-∂ aq∂mw-h¿-jw Fw._n._n.F-k.v hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b Zo-]v-Xn-°p P\¬-Nn-√p-Iƒ X-I¿-∂m-Wp ]cn-t°-‰-Xv. cm-{Xn 11\m-Wv kw-`-hw. {]n≥kn-∏¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb-XpS¿-∂m-Wv t]-cm-aw-K-ew t]m-enkv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. hnZym¿-Yn-\n-Iƒ \¬-In-b hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Im-dns\ Np-‰n-∏-‰n \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv {]-Xn-I-sf-°p-dn-®v kq-N-\ e-`n-®-Xv. A-tX-k-a-bw, kw-`-hw H-Xp-°n-Øo¿-°m-\pw Ip-‰w k-ao-]-sØ Xm-a-k-°m-cmb A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnI-fp-sS t\-sc Np-a-Øm-\pw {iaw \-S-∂n-cp-∂p.

]-S-e¸n-W-¡-§Ä am-än-h-¨m tIm-f-Pn-sâ hn-I-k-\w th-K-¯n-em-hpw: _n-Pp Fw.]n. tIm-f-Pm-sW-∂pw Fw.]n A-`n{]m-b-s∏-´p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥kn-∏¬ kn kp-[o-{μ-tLm-jv A-[y-£-X h-ln-®p. s\-©ptcm-Km-ip-]-{Xn kq-{]-≠v B¿ alm-tZ-h≥, h-S-°m-t©-cn tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw F-kv G-en-bm-Ω, ap-≠-Ønt°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI A-Pn-Øv-Ip-am¿, A-h-Wq¿ {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, ap-f-¶p∂-Øp-Im-hv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI sP tZ-h- n, sa-Un°¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v sI _me-tKm-]m-e≥, B¿.Fw.H hn sI A-Pn-Xv-Ip-am¿, tXm-a-kv ]pØn-cn kw-km-cn-®p.

sam-cp ]-≤-Xn-°v k¿-°m¿ X-eØn¬ h-sc Aw-Ko-Im-cw t\-Sm ≥ I-gn-™-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n ≥-kn-∏¬ tUm.kn kp-[o-{μtLm-jv A-[y-£-\m-bn. h-S°m-t©-cn tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v Fw F-kv G-enbm-Ω, ]p-g-°¬ tªm-°v ]-© m-b-Øv {]-kn-U-‚ v tPm-hn tPmk-^v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b sI A-Pn-Xv-Ip-am ¿, cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, sI sP tZ-h- n, {Km-a-∏-©m-b-Øv saw_¿-am-cm-b ]n ]n Ip-´n-amfp, tXm-am-kv ]p-Øn-cn, sa-Un°¬ tIm-f-Pv ssh-kv {]n≥-kn∏¬ sI B¿ Kn-cn-P, \-gv-knw-Kv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ h-¬kΩ tPm-k-^v, ]p-Xn-b sa-Un°¬ tIm-f-Pv tUm.sI _m-etKm-]m¬, tUm.sI tam-l-\≥ kw-km-cn-®p. N-S-ßn¬ sN-Ãv tlm-kv-]n-‰¬ kq-{]-≠v tUm.B¿ a-lm-tZ-h≥ kzm-KX-hpw, B¿. Fw.Hm tUm.hn B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ \-μn-bpw ]d-™p.

‰yq-´v Hm-^v Nm¿-t´-Uv A-°u≠‚ v-kv Hm-^v C-¥y/C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v tIm-Ãv A-°u-≠v Hm-^v C-¥y/C≥-Ãn-‰yq-´v I-º\n sk-{I-´-do-kv Hm-^v C-¥y XpS-ßn-b ÿm-]-\-߃ \¬-Ip∂ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Un-s‚ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v CXn-s\m-∏w lm-P-cm-°-Ww. A-t]-£ U-b-d-Iv-S¿, \yq-\]-£ t£-a U-b-d-Iv-S-td-‰v, \memw \n-e, hn-Im-kv `-h≥, Xn-cph-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-kØn¬ sk-]v-Xw-_¿ 30\-Iw ka¿-∏n-°-Ww. A-t]-£ A-b-bv°p-∂ I-h-dn-\v ap-I-fn¬ knF/sF.kn.-U- -ªyq.F/kn-Fkv kv-tIm-f¿-jn-∏v F-∂p {]tXy-Iw F-gp-Xn-bn-cn-°-Ww. At]-£m-t^m-dw www.monoritywelfar- e .kerala.gov . in F-∂ sh-_v-ssk-‰n-tem Pn-√m I-e-Iv-S-td-‰-n-se \y-\-]-£ t£a sk-Iv-j-\n-tem e-`-n-°pw.

tam-ãn-¨ ss_-¡p-am-bn bp-hm-hv A-d-kv-än A-¥n-°m-Sv: tam-„n-® ss_-°pam-bn k-©-cn-®n-cp-∂ bp-hm-hns\ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bv-°nsS A-¥n-°m-Sv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. s]-cn-™-\w I-Ωyq-Wn-‰n lmfn-\v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ sN∂-d ho-´n¬ hn-Po-jn-sbm-Wv Fkv.sF- t{]-am-\-μ-Ir-jv-W-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. hn-Po-jn-s‚ t]-cn¬ sIm-Sp-ß-√q¿, a-Xn-e-Iw kv-t‰jp-I-fn¬ tI-kp-Iƒ \n-e-hn-eps≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. tNmZyw sN-ø-en¬ s]-cn-™-\w bap-\ Xn-tb-‰¿ tIm-ºu-≠n¬ \n∂m-Wv ss_-°v tam-„n-®-sX-∂v hn-Po-jv ]-d-™p. tem-dn-bp-sS _m-‰-dn tam-„n-®-Xn-\v sIm-Sp-ß√q-cn-epw kv-{Xo-[-\ ]o-U-Øn-\v A-¥n-°m-Spw hn-Po-jn-s‚ t]cn¬ tI-kp-I-fp-≠v.

t^-kv-_p-¡v h-gn ]-cn-N-b-s¸-«v Im-Wm-s\-¯n-b bp-hm-hpw s]¬-Ip-«n-bp-sS k-tlm-Z-c-\pw G-äp-ap-«n ]-Ø-\ -X -´: t^-kv-_p-°v c-t\m-sSm-∏-am-Wv F-Øn-b-Xv. W

N

h-gn ]-cn-N-b-s]-´ s]¨-Ip-´nsb Im-Wm-s\-Øn-b Xr-ip¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hpw s]¨-Ip-´n-bp-sS k-tl-Z-c\pw X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n. C-∂se cm-hn-se 11 Hm-sS A-Sq¿ {io-aq-ew am¿-°-‰n-\v ap-ºn-embn-cp-∂p kw-`-hw. sIm-√w imkv-Xmw-tIm-´ kz-tZ-in-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-bp-am-bn Xr-iq¿ kz-tZ-in-bm-b A-cp¨ ]-cn-Nb-Øn-em-hp-I-bpw C-cp-h-cpw A-Sq-cn¬ h-®v Im-Wm-sa-∂v Xo- c p- a m- \ n- ° p- I - b p- a m- b n- c p∂p. A-cp¨ a-s‰m-cp Iq-´p-Im-

Xp-S¿-∂v s]¨-Ip-´n-bpw bphm-hpw X-Ωn¬ kw-km-cn-®psIm-≠n-cp-∂ k-a-bw hn-h-c-adn-™v s]¨-Ip-´n-bp-sS ktl-Z-c-\pw Iq-´p-Im-c-\pw kv-Ye-Øv F-Øn. C-cp-Iq-´-cpw XΩn-ep-≠m-b hm-t°-‰w I-ømwI-fn-bn¬ I-em-in-®p. C-tXmsS \m-´p-Im¿ kv-Y-e-Øv X-Sn®p-Iq-Sn Xp-S¿-∂v t]m-en-skØn C-cp-h-tc-bpw kv-t‰-j-\nte-°v sIm-≠p-t]m-bn. D-®-bv°v ti-jw s]-‰n-tI-kv Nm¿-Pv sN-bv-Xv C-cp-h-sc-bpw tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n.

i-à³-amÀ-¡-än-epw tlm-«-ep-I-fn-epw sd-bv-Uv Xr-iq¿: Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Xr-iq¿ i-‡≥-am¿-°-‰n-epw tlm-´-ep-I-fn-epw sd-bv-Uv \-S-Øn. 42 I-S-I-fn-em-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. A-f-hv Xq-°-Ønepw hn-e hn-h-c-∏-´n-I {]-Z¿-in-∏n-®-Xn-epw hym-]-I {I-a-t°-Sv ]-cntim-[-\-bn¬ I-s≠-Øn. 13 ]-®-°-dn-°-S-Iƒ-°pw A-©p tlm-´ep-Iƒ-°pw B-dp ]-e-N-c-°v I-S-Iƒ-°pw t\m-´o-kv \¬-In. Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ P-e-Pm a-Wn, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nk¿ F≥ ]n A-\n¬-Ip-am¿, eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn C≥-kv-s]-Œ-¿ tU-ho-kv ]n C-Kv-t\-jy-kv, ^p-Uv tk-^v-‰n Hm-^nk¿ D-Z-b-i-¶¿, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ sI ]n h¿-Ko-kv, td-j-\nw-Kv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b P-b-N-{μ≥, A-Pn-Øv, Ir-jv-W-Ip-am¿, t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ sdbv-Un-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw sd-bv-Uv Xp-S-cpsa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

sX-cp-hp\m-bv-¡Ä \m-ev B-Sp-I-sf I-Sn-¨psIm-¶p

tam-t«mÀ hm-l-\ h-Ip-¸v A-Zm-e-¯v 30\v Xr-iq¿: tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip∏n-s‚ Xr-iq¿ do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kv ^b¬ Xo¿-∏m-°¬ A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 2013 Pq-sse 31 h-sc-bp-≈ A-h-ti-jn-°p-∂ ^-b-ep-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n°p-∂-Xn-\v 30\v cm-hn-se 10\v {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ Ejn-cm-Pv knw-Kn-s‚ km-∂n-[yØn¬ sN-ºq-°m-hn-ep-≈ ]n.U-ªyq.-Un. d-Ãv lu-kn-emWv A-Zm-e-Øv \-S-Øp-I. A-t]£-I¿ ssI-h-i-ap-≈ _-‘s∏-´ tc-J-I-fpw Hm-^nkn¬ AS-®v c-io-Xn-bp-sS Iu-≠¿ t^mbn-epw k-ln-Xw 24\v ap-ºm-bn B¿-Sn Hm-^nkn¬ \¬-tI-≠Xm-sW-∂v do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv- Xr-iq¿ C-°-≠-hm-cy¿ tdm-Un¬ Sn-∏¿-tem-dn kv-Iq-´-dn-en-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tdm-Un-sem-gp-In-b c-‡w ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn I-gp-In-°-f-bp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p t]m¿-´v Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

I-S-∏p-dw: sX-cp-hp \m-bv-°ƒ B-Sp-I-sf I-Sn-®p sIm-∂p. shfn-®-Æ-∏-Sn am-S-°m-bn A-_vZp¬ d-lv-am-s‚ ho-´n-se \m-ev B-Sp-I-sf-bm-Wv sX-cp-hp \mbv-°ƒ I-Sn-®p sIm-∂-Xv. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp∂p kw-`-hw. ta-J-e-bn¬ sX-cphp \m-bv-°-fp-sS i-√yw cq-£am-b-tXm-sS ]-e-bn-S-ß-fn¬ P\-߃ cm-{Xn k-a-b-ß-fn-¬ ]pd-Øn-d-ßm≥ `-b-s∏-Sp-I-bmWv. ]-©m-b-Øn-se I-dp-I-am-Sv, am-Sv ta-J-e-bn-epw sX-cp-hp-\mbv-°ƒ h≥ `o-j-Wn-bm-Wv krjv-Sn-°p-∂-Xv. \m-bv-°-sf ]n-SnIq-Sp-∂-Xn-\v ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm≈p-∂n-s√-∂v \m-´p-Im¿ ]-cmXn-s∏-´p.

I-cn-¡m-t«m-fn-bn ho-−pw Im-«m-\-i-eyw; ImÀ-jn-I-hn-f-IÄ \-in-¸n-¨p

dn-¸À P-bm-\-µ-\pambn sX-fn-sh-Sp-¸p \-S-¯n

sh-≈n-°p-f-ß-c: I-cn-°m-t´mfn {]-tZ-i-Øv ho-≠pw Im-´m-\i-eyw. Im¿-jn-I- hn-f-Iƒ hym]-I-am-bn \-in-∏n-®p. A-d-°-]d-ºn¬ t]mƒ, A-d-°-]-d-ºn¬ h¿-Ko-kv, h-t´m-en tPm¨ k≥, {^m≥-kn-kv F-∂n-h-cpsS Ir-jn-bn-S-ß-fn-em-Wv Im-´m\-I-ƒ Im¿-jn-I-hn-f-Iƒ \-in∏n-®-Xv. Rm-en-∏q-h≥, t\-{¥≥ C-\ß-fn¬-s]-´ hm-g-I-fpw sImt°m, I-hp-ßv F-∂n-h-bp-am-Wv Im-´m-\-I-ƒ- \-in-∏n-®-Xv. I-gn™ H-cm-gv-N-bm-bn {]-tZ-i-Øv Xp-S¿-®-bm-bn Im-´m-\-I-fn-dßp-∂-≠v. \m-em-\-I-f-S-ßp-∂

Iq-´-hpw H-cp tam-g-bp-am-Wv Chn-sS ]-Xn-hm-bn F-Øp-∂-sX∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Nn-e Znh-k-ß-fn¬ cm-hn-se ]-Øp-aWn-h-sc tam-g C-hn-sS-bp-≠mIpw. 15Hm-fw Ip-Sw-_-߃ Xm-akn-°p-∂ Cu {]-tZ-i-Øv Nn-e Zn-h-k-ß-fn¬ ho-Sp-I-fp-sS kao-]w h-sc B-\-°q-´w F-Øp∂p-≠v. sXm-´-Sp-Ø tX-°p-tXm-´Øn¬ \n-∂m-Wv cm-{Xn-bn¬ Im´m-\-Iƒ F-Øp-∂-Xv. cm-{Xn apgp-h≥ Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ X-º-Sn°p-∂ C-h hm-g-bpw I-hp-ßpsa-√mw \-in-∏n-°p-I-bm-Wv. hoSp-Iƒ-°p k-ao-]-tØ-°v B-\-

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn: H-¶mw-Øm-\w sX-¡pw-I-c ]-©m-b-¯n-\v h-S-°m-t©-cn: a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ \q-dp-Zn-h-kw ]q¿-Øo-I-cn-® Pn-√-bn-se ]-©m-b-Øp-Ifn¬ H-∂mw-ÿm-\w sX-°pw-I-c ]-©m-b-Øv t\-Sn. 2012˛13 h¿-jØn¬ ]-©m-b-Øn-se 18 hm¿-Up-I-fn¬ 2.38 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ \-S-∏n-em-°n-b {]-hr-Øn-Iƒ-°m-Wv sX-°pw-I-c ]-©m-bØv H-∂mw-ÿm-\-Øn-\v A¿-l-am-b-Xv. 824 sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-Iƒ-°m-Wv C-Xn-s‚ B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-I. 2013˛14 h¿-jØn¬ ]-©m-b-Øn¬ H-cp tIm-Sn-cq-]-bp-sS sXm-gn-ep-d-∏v {]-hrØn-Iƒ \-S-Øn-b Pn-√-bn-se {]-[m-\ ]-©m-b-Øpw sX-°pw-I-c X-s∂-bm-Wv. Cu hn-P-b-Øn-\p-th-≠n {]-h¿-Øn-® ]-©m-b-Ønse sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn F≥-Pn-\o-b¿-am-cm-b {io-P c-ta-i≥, jo_ Nm-t°m, Um-‰v F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿-am-cm-b cm-Pn ]-c-ta-iz-c≥, kp-P cm-Po-h≥, `-c-W {]-Xn-]-£ Aw-K-߃, sXm-gn-ep-d-∏v \n¿-hl-W D-tZym-K-ÿ¿ Xp-S-ßn-b-h-sc ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp\n¬ tP-°-_v, ssh-kv {]-kn-U‚ v en-kn cm-Pp A-`n-\-μn-®p.

t_m-W-kv ssI-¸-ä-Ww

Xr-iq¿: tI-c-f kw-ÿm-\ `m-Ky-°p-dn G-P‚p-am-cp-sS-bpw hn¬-∏\-°m-cp-sS-bpw t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ am¿-®v 31 h-sc Aw-K-Xzsa-Sp-Øn-´p-≈-Xpw Aw-i-Zm-bw A-S-®v Aw-K-Xzw \n-e-\n¿-Øn h-cp∂-Xp-am-b Aw-K-߃-°v 3000 cq-]-bpw s]≥-j-\m-b Aw-K-߃°v 600 cq-]-bpw ho-Xw Hm-Ww A-e-h≥-kv A-\p-h-Zn-®v D-Ø-c-hm-bXm-bn Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm-^-o-k¿ A-dn-bn-®p. Pn-√m t£-a-\n-[n Hm-^o-kn¬ ]m-kv _p-°pw Sn-°-‰v A-°u-≠v _p-°pw k-ln-Xw Nm-h-°m-Sv D-]-Pn-√m ko-\n-b¿ B¨-Ip-´n-I-fp-sS I-_-Un a-¬k-c-Øn¬ tPXm-°-fm-b Pn.F-®v.F-kv.F-kv. I-Sn-°m-Sv lm-P-cm-bn Xp-I ssI-∏-‰-Ww.

Iƒ F-Øp-sa-∂ `o-Xn-bn-em-Wv C-hn-S-sØ Ip-Spw-_-߃ I-gnbp-∂-Xv. cm-{Xn-bn¬ ]-S-°w s]m-´n-®m-Wv C-h¿ B-\-I-sf A-I-‰p-∂-Xv. F-√m-h¿-j hpw sk-]v-Xw-_¿, H-tŒm-_¿ am-kß-fn¬ Cu {]-tZ-i-Øv Im-´m-\I-fn-d-ßmdp≠v. B-\-Iƒ Ir-jn-\-in-∏n-°p∂-Xm-bp-≈ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v {]-tZ-i-sØ h-\m-Xn¿-Ønbn¬ B-\-I-sf {]-Xn-tcm-[n°p-∂-Xn-\m-bn h-\w h-Ip-∏v aq∂p In-tem-ao-‰-tdm-fw \o-fØn¬ I-gn-™ h¿-jw In-S-ßpIƒ \n¿-Ωn-®n-cp-∂p. C-Xp-aq-ew I-gn-™ h¿-jw Im-´m-\-i-eyw

bp-hm-hv ]n-Sn-bn h-S-°m-t©-cn: A-Øm-Wn kztZ-in-\n-bm-b bp-h-Xn-tbm-Sv A]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dp-I-bpw bp-h-Xn-sb kw-Lw tN¿-∂v a¿Zn-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kn¬ Im-™n-c-t°m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-s\ h-S-°m-t©-cn t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-®v A©p- h ¿- j - Ø n- \ p- t i- j - a m- W v t]m-en-kv C-bm-sf I-kv-‰-Unbn¬ F-Sp-Ø-Xv. Im-™n-c-t°mSv Nn-‰n-e-∏n-≈n ho-´n¬ _nPp(45)hn-s\-bm-Wv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. 2008em-Wv tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. _n-Pp-hpw Iq-´p-Im-cm-b \m-ep-t]-cpw tN¿∂v bp-h-Xn-sb A-]-am-\n-°p-Ibpw a¿-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xp-sh∂m-Wv ]-cm-Xn. kw-`-h-Øn-\p ti-jw bp-hm-hv H-fn-hn-em-bn-cp∂p.H-fn-hn¬-t]m-b _n-Pp-hn-s\ h-S-°m-t©-cn tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb 14 Zn-h-ktØ-°p dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

Ip-d-hm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ a-g°m-e-Øv a-Æv H-en-®n-d-ßn In-Sßp-I-fp-sS B-gw Ip-d-™-tXmsS ho-≠pw P-\-hm-k-ta-J-e-bnte-°pw Ir-jn-bn-S-ß-fn-te°pw Im-´m-\-Iƒ F-Øm≥ XpS-ßn. Im-´m-\-i-eyw aq-ew Cu {]tZ-i-sØ ]-e I¿-j-I-cpw hm-g Dƒ-∏-sS-bp-≈-h Ir-jn sN-øp∂-Xv \n¿-Øn-bn-cn-°-bm-sW∂v \m-´p-Im-¿ ]-d-™p. Im-´m-\I-sf X-S-bm-\m-bn h-\m-Xn¿Øn-bn¬ B-g-Øn-ep-≈ In-Sßp-I-fpw C-e-Œn-Iv th-en-bpw \n¿-Ωn-°-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS B-h-iyw.

sIm-S-I-c: B-fq-¿ s]m-cp-∂-Ip∂n¬ sN-ßm-\n-°m-´v {io-Ir-jvW t£-{X-Øn-se Xm-gn-I-°p-S߃ tam-„n-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´v dn-∏¿ P-bm-\-μ-s\ t£-{XØn¬ sIm-≠p-h-∂v sX-fn-sh-Sp∏p \-S-Øn. t£-{X-Øn-se {iotIm-hn-en-\p ap-I-fn-te-Xpƒ-∏sS \m-ep Xm-gn-I-°p-S-ß-fm-Wv P-bm-\-μ≥ tam-„n-®-Xv. t£-{XØn-\p k-ao-]-sØ c-≠p-ho-Sp-Ifp-sS hm-Xn-ep-Iƒ tam-j-Ww e£y-an-´v Xo-sh-bv-°p-I-bpw t£{X-Øn-\-I-Øp-\n-∂pw sN-ºpIp-Sw tam-„n-®-Xpw Xm-\m-sW∂v P-bm-\-μ≥ t]m-en-kn-t\m-Sp ]-d-™p. I-gn-™ am-kw 27 \mWv P-bm-\-μ≥ t£-{X-Øn-se D-]-tZ-h {]-Xn-jvT-Iƒ-°p ap-Ifn-se c-≠v sN-dn-b Xm-gn-°-Ip-S߃ I-h¿-∂-Xv. P-bm-\-μ-s\ sIm-≠p-h-∂-X-dn-™v \n-c-h-[n t]¿ t£-{X-]-cn-k-c-Øv X-Sn-®p Iq-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-W-¡-S -\S¯n kzcq-]n¨ e-£w-cq-] jm-Pn-¡p ssI-am-dn

tN-e-°-c: Hm-W-°-S \-S-Øn-bpw B-{In-km-[-\-߃ hn-‰pw ti-J-cn-® H-cp e-£w cq-], hr-°-am-‰n-h-bv-°¬ i-kv-{X-{In-bbv-°p hn-t[-b-bm-hp-∂ In-≈n-aw-K-ew kz-tZ-in jm-Pn cm-Pphn-s‚ Nn-In-¬km-k-lm-b-am-bn ssI-am-dn. jm-Pn-bp-sS ikv-{X-{In-b-bv-°p-≈ [-\-ti-J-c-Wm¿-Yw I-Æw-Ip-f-ß-c {Inkv-Xp-cm-P ]-≈n kw-L-Sn-∏n-® Hm-e-ta-™ Hm-W-°-S-bm-Wv Iq-´m-bv-a-bp-sS hn-P-b-Øm¬ {i-t≤-b-am-b-Xv. ]-≈n-bn-se bp-h-P-\-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv I-gn-™-Zn-h-kw Hm-W°-S H-cp-°n-b-Xv. \m-ep-h-d-hv, i¿-°-c D-t∏-cn, ]-e-N-c-°v, A®m-dp-Iƒ, a-[p-c-]-e-lm-c-߃ F-∂n-h-bpw Hm-W-t°m-SnIƒ-°m-bn sS-Iv-ssÃ-bn¬ hn-`m-K-hpw Hm-W-°-S-bn¬ ÿm\w-]n-Sn-®p. t\-c-sØ bp-h-P-\-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tiJ-cn-® B-{In km-[-\-߃ hn-‰p-e-`n-® Xp-I-bpw Hm-W-°-Sbn¬-\n-∂pw e-`n-® Xp-I-bpw tN¿-Øm-Wv H-cp e-£-tØm-fw cq-] k-am-l-cn-®-Xv. Im-cn-t°-®-dn-Ãv P-b-cm-Pv hm-cy-cm-Wv IS-bn¬ B-Zy-hn¬-]-\ \-S-Øn-b-Xv. Pq-_n-en an-j≥ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se kn-ÿ sa¿-en am-Xyp-hm-Wv jm-Pn-°p hr° \¬-Ip-∂-Xv.


{]mtZ-inIw

12 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

thX\ ]cn-jI -v cWw\S¸m-¡m³- kÀ-¡m-ÀCSs]-SW - sa¶v

C¶v sshZypXn apS§pw Ae\√q¿: A-e-\-√q¿ C-e-Iv{Sn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬s]-Sp-∂ ap-´n-]m-ew, Im-fw-]m-d, Xn-cp-hm-e-s]-‰, im-¥n-\-K¿ F∂o {Sm≥-kv-t^m-a-dn-\v Io-gnep-≈ {]-tZ-i-ß-fn¬ C-∂v cmhn-se F-´-c ap-X¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpsa-∂v A-kn.--F-©n-\o-b¿ Adn-bn-®p.--

]cn-]mSn

„]m-e-°m-Sv K-h¨-sa‚ v tam-

b≥ F¬.]n.kv-Iq-ƒ: tI-c-f im-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F-d-WmIpf-Øv h-®v \-S-°p-∂ hnIk\ tIm¨-{K-kn-s‚ hn-P-bØn-\m-bp≈ kzm-K-X kw-L cq-]o-Ic-W-tbm-K˛5.00 „]m-e-°m-Sv \-K-ck-`m lmƒ: Iu¨-kn¬ tbm-Kw˛11.00 „]m-e-°m-Sv tIm-´-ssa-Xm\w: sF.B¿.Un.]n˛F-kv.Pn.Fkv.ssh Hm-Ww hn-]-W-\-taf˛8.00 „ap-Xe-a-S sh-b¿-lu-kv A¶Ww: ]pXnb tKm-Uu-Wp-Ifp-sS D-Zv-Lm-S-\hpw in-emÿm-]-\-hpw˛11.00 „Xn-cp-th-K-∏p-d ]-©mb-Øv Hm-^o-kv ]-cn-kcw: Ip-Spw_{io Hm-WN-¥ D-Zv-Lm-S\w˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

k-lI-c-W Po-h-\-¡mÀ-¡v ]-cn-io-e-\w 23\v B-cw-`n¡pw ]m-e-°m-Sv: Pn√-bn-se hm-bv]m k-lI-c-W kw-L-ß-fnsebpw _m-¶-pI-fn-sebpw Poh-\-°m¿-°v s{]m-tamj-\p \nam-\p-kr-Xw ]q¿-Øo-I-cn-t°≠ ]-cn-io-e-\w 23 \v B-cw-`n°pw. ]m-e-°m-Sv k¿-°nƒ klI-c-W bq-\n-b\pw Xn-cp-h-\¥-]p-cw C≥-kn-‰n-‰yq´v Hm-^v tIm ˛Hm-∏-td-‰o-hv am-t\-Pvsa‚p-am-bn k-l-I-cn-®m-Wv ]cn-ioe-\w \-S-Øp-∂Xv. an\nÃo-cn-b¬ Ãm-^n-\p Zn-hkhpw k-_v Ãm-^n-\v aq-∂p Znh-k-hp-am-Wv ]-cn-io-e-\w. hn-iZhn-h-c-߃-°v A-kn-Â v cPn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬)/sk-{I´dn, k¿-°nƒ k-lI-c-W bq\nb≥, kn-hn¬ tÃ-j≥ tdmUv, ]m-e-°mSv Hm-^o-kp-ambn _-‘-s∏-Sp-I. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃-°v 0191 2505078.

sXmgnÂclnX thX\w ssI¸äWw

sI.]n.C.H. 31mw Pn√m-k-tΩ-f-\w Un.kn.kn. {]-knU‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

A-Sn-¯-«n-se Po-h-\-¡m-cp-sS {]-tam-j³ D-¯c-hv D-S³ ]p-d-s¸-Sp-hn¡-Ww: sI.]n.C.F. ]m-e-°m-Sv: ]-©m-b-Øn-sebpw C-X-c h-Ip-∏n-se-bpw ¢m-kv t^m¿ I-≠n-P‚ v Po-h-\-°m-cpsS ÿm-\ I-b-‰w Iq-Sn D-d-∏p-hcp-Øn-s°m-≠v D-tZym-K-ÿ `-cW ]-cn-jv-°m-c-Øn-\v ]p-Xn-b Zn-im-t_m-[w \¬-Ip-hm≥ sI.-]n.--C.--H. 31 mw Pn-√m-k-tΩ-f-\w k¿-°m-dn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ]-©m-b-Øv h-Ip-∏n¬ 2,000 tØm-fw ]p-Xn-b X-kv-Xn-I-Iƒ A-\p-h-Zn-® bp.--Un.--F-^.v k¿°m-dn-s\ k-tΩ-f-\w A-`n-\-μn®p. sI.--]n.--C.--H. D-- -∂-bn-°p-∂ ¢m-kv t^m¿ I-≠n-P‚ v Po-h-\°m-cp-sS {]-tam-j≥ {]-iv-\w Iq-Sn ]-cn-l-cn-®p-sIm-≠v D-S≥

k¿-°m-dn¬ \n-∂pw \-S-]-Sn D≠m-hp-sa-∂v k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-bv-X Un.--kn.--kn. {-- ]kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ {]kv-Xm-hn-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v _n {io-Ip-am¿ A-[y-£-X hln-®p. sI.--]n.--kn.--kn. {-- ]-kn-U‚ v kn N-{μ≥, Pn-√m a-ln-fm tIm¨-{K-kv A-[y-£ cm-tP-iz-cn Pb-{]-Im-iv, sI.--]n.--C.--H. k -- w-ÿm\ {]-kn-U‚ v sI ]n A-e-Iv-km≠¿, Un B-dp-ap-J≥, sI P-bIp-am¿ kw-km-cn-®p. kp-lr-Zv k-tΩ-fw sI A-Nyp-X≥ Fw.-F¬.--F.--D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sF.--F≥.--Sn.--bp.--kn.--Pn-√m {]-kn-

U‚ v sI A-∏p, Fw I-cp-Wm-Ic≥ , sI `m-kv-°-c≥, hn A-NypX≥, F-kv I-cp-Wm-I-c≥, ]n hn k-l-tZ-h≥ kw-km-cn-®p. kwÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw kn Sn tam-l-\≥ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w sI.-]n.--C.--H.--kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v hn a-Z-\-tam-l-\≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI Ir-jvW≥, F≥ F≥ ap-l-Ω-Zv Imknw, sI cm-[m-Ir-jv-W≥, A–pƒ \m-k¿, bp ]n ap-c-fo-[c≥, Sn hn cm-a-Zm-kv, kn B¿ DÆn-Ip-am-c-≥, A-\q-]v, tIm-a-f-h√n, jm-lp¬-l-ao-Zv, kn F≥ kXy≥ kw-km-cn-®p.--

-]m-e°m-Sv-: ]-{X-{]-h¿-Ø-I-cpsS-bpw- ]-{X- Po-h-\-°m-cp-sSbpw- th-X-\-]-cn-jv-I-c-Ww- kw_-‘n-® P-kv-‰n-kv- a-Po-Zn-b IΩn-‰n- ip-]m¿-i \-S-∏m-°m≥tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Ifpw- sXm-gn¬-h-Ip-∏pw- C-S-s]-SW-sa-∂v- tI-c-f ]-{X-{]-h¿-ØI bq-\n-b≥- Pn-√m-I-Ωn-‰n- hm¿jn-I-tbm-Kw- B-h-iy-s∏-´p.--{]-kn-U‚ v- hn- l-cn-tKm-hnμ≥- A-[y-£-\m-bn.--- sk-{I-´-dnjn-√¿- kv-‰o-^≥- dn-t∏m¿-´p-w- JPm-©n- kn- B¿- Zn-t\-iv- I-W°pw- A-h-X-cn-∏n-®p.--- ]n- ]n- \mcm-b-W≥-Ip-´n,- P-b-Ir-jv-W≥\-cn-°p-´n,- cm-tP-{μ≥- I-t√-∏p≈n- F-∂n-h¿- kw-km-cn-®p.--- --- aoUn-b ^u-t≠-j≥- am-[y-a t^m-t´m-{K-^n- A-hm¿-Uv- t\-Snb kn-_p- `p--h-\-N-{μ≥ (a-e-bmf a-t\m-c-a),- em-Uv-en- ao-Un-b s^-tem-jn-∏v,- sN-dp-I-Ym- ]p-ckv-Im-cw- F-∂n-h e-`n-® kn- ]n_n-Pp -(am-Xr-`q-an)-F-∂n-h-sc A-\p-tam-Zn-®p.---

]m-e-°m-Sv: s]m¬-∏p-f-fn {Km-a]-©m-b-Øn-se Un-kw-_¿ 2012 ap-X¬ sa-bv 2013 h-sc-bp-ff B-dv am-k-°m-e sXm-gn¬-cln-X th-X-\w 12, 13 Xo-b-Xn-Ifn¬ hn-X-c-Ww \-S-Øpw. A¿l-cm-b Kp-W-t`m-‡m-°ƒ Bh-iy-tc-J-Iƒ k-ln-Xw {]-kvXp-X Xo-b-Xn-I-fn¬ cm-hn-se 11 ap-X¬ aq-∂v h-sc-bp-f-f k-a-bØv th-X-\w ssI-∏-‰-W-sa-∂v ]-√-»-\: k¿-°m¿ ^-≠v A-\ph-Zn-®n-´pw ]-√-»-\ {Km-a-]-©msk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.-b-Øv ap-Jm-¥-cw \¬-In h-cp∂ hn-hn-[ t£-a s]≥-j-\pIƒ, hn-hm-l-[-\ k-lm-bw XpS-ßn-b-h Hm-W-Øn-\v ap-ºv X]m-e-°mSv: Pn√bnse F√m s∂ hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa-∂v tdj≥ ISIfpw 15 \v Xpd∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fi-ew I{]h¿Øn°psa∂v Pn√m Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. kssπ Hm^ok¿ Adnbn-®p. tI-c-f k¿-°m¿ ^-≠p-Iƒ HmWmtLmjtØmS\p_ Ir-Xy-k-a-b-Øv \¬-In-bpw ‘n-®v I¨t{Smƒ dqw Xpd-∂p. s]≥-j-\p-I-fpw [-\-k-lm-bt^m¨ : 0491 2505541. ß-fpw ssh-In-°p-∂-Xv k¿-°mdn-s\ {]-Xn-Iq-´n-em-°m-\m-sW∂v tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. k¿]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ `m-Ky°p-dn G-P‚p-am-cp-tS-bpw hn¬- °m¿ k¿-ho-kn¬ k-ssπ-kv aptJ-\ kw-`-cn-°p-∂ s\-√n-s‚ ∏-\-°m-cp-tS-bpw t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ 2013 am¿-®v 31 h-sc Xm-ßp hn-e 25 cq-]-bm-°n D-b¿c-Pn-ÿ sN-bv-Xv Aw-im-Zm-bw Øp-I-bpw kw-`-cn-°p-∂ s\-√ns‚ hn-e kw-`-c-Ww \-S-Øn 15 A-S-® Aw-K-߃-°v Hm-Ww Zn-h-k-Øn-\-Iw I¿-j-I-\v e-`yA-e-h≥-kv 3000 cq-]-bpw, s]≥-j≥-Im¿-°v 600 cq-]-bpw am-°-W-sa-∂pw tbm-K-Øn¬ 30 h-sc hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p.-bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fiPn-√m `m-Ky-°p-dn t£-a-\n-[n ew {]-kn-U‚ v ]n F-kv cm-a-\mHm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

∂-Xn-\pw tIm-f-\n-bn-se Zp-cn-X߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p-am-bn 24 \v cm-hn-se 10.--30 \v B-\-°¬ ss{S-_¬ kv-Iq-fn¬ Iymw-]v \S-Øpw. {]-kv-Xp-X Iymw-]n¬ td-j≥ Im¿-Uv _n.--]n.--F¬. B°n am-‰p-∂-Xn-\p-f-f A-t]-£ kzo-I-cn-°pw. Iq-Sm-sX ku-P\y ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bpw \-SØpw. Iymw-]n¬ B-tcm-Kyw, ]©m-b-Øv, h-\w, km-aq-ly-t£aw, kn-hn¬ k-ssπ-kv, s]m-Xpa-cm-a-Øv, d-h-\yq, t]m-en-kv, ]´n-I-Pm-Xn-˛-]-´n-I-h¿-K h-Ip-∏pI-fn-se Pn-√m-X-e D-tZym-Kÿ¿ ]-s¶-Sp-°-Ww. ]-©m-bØv {]-kn-U‚pw hm¿-Uv sa-º¿-

am-cpw Po-h-\-°m-cpw Iymw-]n¬ kw-_-‘n-°pw. a-‰v B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn-te-°pw C-Ø-c-Øsn-ep-f-f Iymw-]p-Iƒ kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®p.

ss_-¡n-se-¯n ame tam-ãn-¨p X-Æo¿-t°mSv: Nm-en-t»-cn,XrØm-e t]m-eo-kv kv-t‰-j≥ ]cn-[n-I-fn-se aq-∂v ÿ-e-ßfn¬ \n-∂v ss_-°n-se-Øn-b kw-Lw am-e tam-„n-®-Xm-bn ]cm-Xn. Xr-Øm-e ]-cn-[n-bn-se Beq-cn¬ \n-∂pw tIm-°m-´n¬ kv{Xo-bp-sS am-e tam-„n-°m≥ {i-

sh-¦-e-¸mS-¯v ]p-XpIq-«m-bv-a-bn-eq-sS s\Â-Ir-jn XpS-§n {io-Ir-jv-W-]pcw: cm-Kw tIm¿-W-dn-ep-f-f sh-¶-e-∏mSw ]m-S-ti-J-c-k-an-Xn ap-gph≥ I¿-j-I-sc-bpw Dƒ-s°mf-fn-®v ssP-h s\¬-Ir-jn Xp-Sßn. 40 G-°-dn-e-[n-Iw h-cp-∂ ]m-S-ti-J-c-Øn¬ ap-gp-h≥ I¿-j-I-cpw Hm-tcm- hn-Øp-]tbm-Kn-®m-Wv Ir-jn-bn-d-°n-bncn-°p-∂-Xv. sXm-gn¬-tk-\ sXm-gn-emfn-I-fpw I¿-j-I-cpw Iq-Sn-bmWv Rm-‰-Sn X-øm-dm-°n-b-Xv. tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏v sXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbmKn-®v h-c-ºn-´p. ]m-S-ti-J-c-Øn-se H-tc-°tdm-fw ÿ-e-Øv Ir-jn sN-øp∂-Xv {io-Ir-jv-W-]p-cw l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se hn-

]m-e-°m-Sv: tIm-´m-bn {Km-a-]©m-b-Øn-se Hm-W-®-¥, B{i-b-In-‰v hn-X-c-W-hpw {Km-a-]©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ C-∂v cm-hn-se 10 \v Ip-g¬-a-μw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F cm-a-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. {-- ]-knU‚ v sI ]n cho{μ≥ A[y£X hln°pw.

aw \-S-Øp-I-bpw ]n-Sn-h-en-bn¬ sN-dn-b H-cp `m-Kw am-{X-am-Wv \„-s∏-´n-´p-≈-Xv F-∂pw t]m-enkv ]-d-™p. Nm-en-t»-cn ]-cn-[n-bn¬ Iq\w-aq-®n-bn¬ \n-∂p-am-Wv s]m´n-®-Xv. Iq-\w-ap-®n kz-tZ-in {ioIp-´n-bp-sS am-e I-∏q¿ hn-t√-Pv Hm-^o-kv ]-cn-k-c-Øv \n-∂p-amWv s]m-´n-®-Xv. ]ƒ-k¿ ss_°n-se-Øn-b kw-L-am-Wv tamj-Ww \-S-Øn-b-Xv F-∂pw GI-tZ-iw c-≠n-S-ß-fn¬ \n-∂p-ambn c-≠v ]-h-t\m-fw \-„-s∏-´n´p-≠v. {]-Xn-I-sf-°p-dn-®v hy-‡am-b kq-N-\ e-`n-®-Xm-bpw Nmen-t»-cn F-kv.s-- F.--i-in-[-c≥ ta-e-bn¬ ]-d-™p.--

h\nXm I½oj³ AZm-e¯n 49 tIkpIÄ XoÀ¸m-¡n ]m-e-°m-Sv: I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ h-\n-Xm I-Ωo-j≥ A-Zm-eØn¬ 69 tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn®-Xn¬ 49 tI-kp-Iƒ ]-cn-l-cn®p. H-cp tI-kv eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n-°pw aq-s∂-Æw Iu¨-kn-en-Mn-\pw c-s≠-Æw hoXw hn-t√-Pv Hm-^o-kv, F-kv.] -- n. F-∂n-h-bp-sS ]-cn-K-W-\-bv°pw hn-´p. A-Sp-Ø A-Zm-e-Ønte-°v 12 F-Æw am-‰n-sh-®p. h-\n-Xm I-Ωo-j-\w-Kw sI F Xp-f-kn, A-Uz. F-en-k-_Øv, h-\n-Xm sk¬ F-kv.s-- F. hn sI t_-_n, ^m-an-en Iu¨kn-e¿-am-cm-b F-kv i-c-Wy, Fkv Z¿-i-\, Pn-k tPm¨ F-∂nh¿ ]-s¶-Sp-Øp.--

HmWw Aeh³kv 30 hsc

Y-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Sn hn k-tP-jv, Fkv ]n P-b-dmw, hn A-\n¬, sI k-Xo-jv, sI hn-]n≥-Zm-kv, sI {]-Zo-]v, a-\p, _n-Pp-em¬, Fw kp-[o¿, tcm-ln-Xv Ir-jv-W≥, hn Ip-am-c≥, ap-\m-^¿ kw-kmcn-®p.--

sF.F≥.F¬.]m-e-°m-Sv Pn√m I-Ωn-‰n- I-eIvStd-‰n\p ap-∂n¬ \-SØn-b P-\Pm-{K-Xm kZ- v F¬.Un.F-^v. Pn√m I¨-ho-\¿ hn Nm-ap-Æn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

bq-¯v tIm¬-{K-kv D-]hm-k ka-cw \S-¯n a-Æm¿-°mSv: I-gn-™ am¿-®v am-k-Øn¬ h-b-\m-´n¬ \n∂pw Syq-a¿ _m-[n® sam-g-bm\-sb in-cp-hm-Wn Im-´n¬ h-\w h-Ip∏v A-[n-Ir-X¿ sIm-≠p hn-SpIbpw C-∂v s\-∑m-d-bn-se h-´∏m-d, C-©n-°p-∂v ta-J-e-I-fnse {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS Po-h\pw, kz-Øn\pw `o-j-Wn-bm-bn \n-c¥-cw Ir-jn-bn-S-ß-fpw, hoSp-I-fpw, \-in-∏n-°p-∂ B\-sb \m-Sp-I-S-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v tIm-ßm-Sv \n-tbm-P-I afiew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ G-IZn-\ D-]-hm-k kacw \-SØn. ssh-Ip-t∂-cw a-Æm¿-°m-Sv Un.F-^v.H. k-a-c-°m-cp-am-bn

\-SØn-b N¿-®-bn¬ dm-∏n-Uv t^m-gv-kn-s\ hn-\y-kn-∏n-°msa∂pw ÿn-c-am-bn c-≠v tUmŒ-sd {]-tZi-Øv F-Øn°m-sa∂pw B\-sb Ip-¶n-bm\I-sf sIm-≠v h-∂v Im-´n-te°v I-b-‰m-sa-∂p-ap-f-f Un.F^v.H.bp-sS D-d-∏n≥-ta-em-Wv D]-hmkw A-h-km-\n-∏n-®Xv. ka-cw tªm-°v tIm¨-{Kkv {]-knU‚ v A-lΩ-Zv A-jvd^v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. \n-tbmP-I afi-ew {]-knU‚ v hn sI ssjPp, \n-tbm-P-I afiew `m-c-hm-ln-Ifm-b F-kv F≥ \-Po_v, sI kn c-Xojv, k-Po-hv tXm-akv, tPm-bv ap-≠\mSv, _-®p tPm-k^v, tdm-

_n≥, tPm-kv sIm-´mcw, tdmbv, {io-\n-hm-k≥,t_-_n h-´-∏m-d t\-XrXzw \¬In.

]qÀ-hhn-ZymÀ-Yn kwK-aw \S-¯n ]-Sn-™m-d-ßmSn: ]-Sn-™m-dßm-Sn F.sP.kn.F-kv.kv-Iqfn¬ ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kwK-aw \-SØn. XrØm-e Fw.F¬.F. hn Sn _¬dmw D-Zv-LmS-\w sNbvXp. kn ]n d-kmJv, km-_n-d, F Fw A-–p-≈-Ip´n, F®v.Fw. _nμp, cm-a-N-{μ≥, {iotla-¥v Ip-am¿-, kn F-®v ju°-Øen, Zm-kv ]-Sn°¬, hn hn ap-l-ΩZ-en kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]m-e-°m-Sv tIm´ssaXm\nbn¬ Bcw`n® IpSpw_{io HmW®¥ Pn√m IeIvS¿ sI cmaN{μ≥ DZvLmS\w sNøp-∂p

IpSpw_{io HmW¨´ Xp-S§n

]m-e-°m-Sv: {Km-a-]p-tcm-K-Xn-°v cq-]o-I-cn-® Ip-Spw-_-{io, D-]t`m-‡r ta-f-I-fn-eq-sS cm-jv-{S ]p-\¿ \n¿-Ωm-W {]-{In-b-bnem-Wv G¿-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv F-∂-Xn¬ k-t¥m-j-ap-s≠-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ ]-d-™p. tIm-´-ssa-Xm-\nbn¬ B-cw-`n-® Ip-Spw-_-{io Hm-W-®-¥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p I-e-Iv-S¿. C-Ø-cw kw-cw-`-߃ P-\-߃ Iq-Sp-X¬ {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw I-e-Iv-S¿ ]-d-™p. Hm-W-®-¥ 15 h-sc cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ cm-{Xn F-´v h-sc {]-h¿-Øn-°pw. Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, F.--Un.--Fw.--kn am-cm-b sI hn cm-[m-Ir-jv-W≥, F sam-bv-Xo≥, I¨-kƒ-´‚ v ]n Fw apc-fo-[-c≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.--

]-´mºn: sh¬-s^-b-¿ ]m¿´n Hm-^v C-¥y ]-´m-ºn \n-tbm-PI afi-ew h-\n-Xm hn-`m-Kw Xn-c-s™-Sp∏v I¨-sh≥-j≥ \-S∂p. Pn√m sk-{I´-dn sI kn \m-k¿ I¨-sh≥j≥ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. afi-ew I¨-ho-\-dm-bn sI ]n dw-e So-®sdbpw sk-{I-´-dn-bm-bn jlo-d h√-∏p-g-sb-bpw J-Pm-©nbmbn jw-kn-b- ap-XpXesbbpw Xn-c-s™-SpØp. Akn: I¨ho\¿ ˛ \p-kvd-Øv I-cn-ß-\mSv, Akn: sk-{I´-dn ˛ F≥ Fkv kv-an-X jm-^n. I-Ωn-‰n-bw-K߃˛tim-`\ ]-´mºn, sI sI ssk-^p∂n-k h√-∏p-g, \q¿-P-lm≥ Ip-ep-°√q¿, d-joZ ap-XpX-e, dwe sIm-∏w.

sF.F³.FÂ. P-\-Pm{K-Xm kZ-Êv kw-L-Sn-¸n-¨p k-t½f-\w \S-¯n ]m-e-°m-Sv: hn-e-I-b-‰w-sIm-≠v P-\-߃ s]m-dp-Xn-ap-´p-tºmƒ A-Xv \n-b-{¥n-°m≥ hn-]-Wnbn¬ C-S-s]-Sm≥ {i-an-°m-sX ap-Jy-a-{¥n I-tk-c D-d-∏n-°m≥ D-Ω≥-Nm-≠n {i-an-°p-I-bmsW-∂v F¬.--Un.--F-^v. Pn-√m I¨-ho-\¿ hn Nm-ap-Æn. sF.--

tImgn- am-en\y\n-t£-]w Zp-cn-X-am-hp-¶p

bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-ßm-Sv \n-tbm-P-Iafi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØnb G-IZn-\ D-]-hm-k k-a-cw

\-[n-Ir-X-ambn aW¬ Ib‰n t]mIp∂ temdn-bmWv XrØme Fkv.-sF Ipam-dns‚ t\Xy-Xz-Øn-ep-f-f -kwLw ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. an\n-temdn Sm¿∏m-b-bn´v aqSn t]mIp-I-bm-bn-cp∂p. kwibw tXm∂n-b-Xns\ XpS¿∂v ]nSn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

h-\n-Xm hn-`m-Kw Xn-c-sª-Sp¸v I¬-h³-j³

]q¡f aÂkcw ]m-e-°m-Sv: Pn-√m tIm-S-Xn-bptS-bpw _m¿ A-tkm-kn-tb-js‚-bpw A-Uz-t°-‰v ¢m¿-°v-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚-bpw B-`nap-Jy-Øn¬ Pn-√m tIm-S-Xn kap-®-b-Øn¬ Hm-Wm-tLm-j ]cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øn. tIm-S-Xn Po-h-\-°m¿-°n-S-bn¬ \-S-Ønb ]q-°-f-a-’-c-Øn¬ k-_v tIm-S-Xn H-∂mw ÿm-\-hpw Pn√m tIm-S-Xn c-≠mw ÿm-\-hpw kn.--sP.--Fw. tIm-S-Xn aq-∂mw ÿm-\-hpw t\-Sn. H -- mWm-tLmj ]cn]m-SnIƒ Pn√m PUvPv tacn tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sNbvXp.

{io-Ir-jv-W-]p-cw sh-¶-e-∏mS-Øv I¿-j-I¿ Ir-jn-bn-d-°p∂p c-ln-X hm-bv-] \¬-Ip-∂p-≠v. Zym¿-Yn-I-fm-Wv. Ir-jn sN-øp-∂-Xn-\p-th- Ir-jn-°m-h-iy-am-b b-{¥ ≠n {io-Ir-jv-W-]p-cw k¿-Δo- km-a-{Kn-Iƒ Ir-jn h-Ip-∏pw kv k-l-I-c-W _m-¶v ]-en-i \¬-In.--

fpw [-\-k-lm-b-ß-fpw t\-Sn-sb-Sp-Øv D-]-tbm-K-s]-Sp-Øp-∂Xn¬ Fw.--C.--F-kv am-t\-Pv-sa‚n-s‚ tk-h-\w am-Xr-Im-]-c-sa-∂v Fw.--C.--F-kv kw-ÿm-\ J-Pm-©n hn sam-bv-Xp-´n ]-d-™p. Fw.--C.-F-kv tIm¿-]-td-‰v am-t\-Pv-sa‚ v a-Æm¿-°m-Sv Fw.--C.--F-kv kv-°qfn¬ kw-L-Sn-∏n-® sI.--C.--B¿. t_m-[-h¬-I-c-W ]-cn-]m-Sn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t≤-lw. Fw.--C.--F-kv kv-°qƒ-kv tIm¿-]-td-‰v am-t\-P¿ ap-l-Ω-Zv kzm-en-lv A-[y-£-X h-ln-®p. sI D-kv-am≥ ¢m-sk-Sp-Øp. F≥ A-_q-_-°¿, Sn F A_v-Zp-d-ln-am≥ km-ln-_v, a-∂-b-Øv bq-k-^v lm-Pn kw-km-cn-®p.

t£-a s]³-j-\p-IÄ D-S³ \Â-IWw: bq-¯v tIm¬-{Kkv

tdj³ISIÄ 15\v {]hÀ¯n¡pw

3

Fw.--C.--F-k.v am-t\-Pv-saân-sâ tk-h-\w aWÂtemdn ]nSn-¨p amX rI m] c s a¶ v B\-°c: aW¬ temdn ]nSnHmW¨´ DZvLmS\w A-e-\-√q¿: \yq-\-]-£-ß-fp-sS A-h-Im-i-am-b hn-hn-[ {Km‚p-I- ®p. ae I°m-´n-cn-bn¬ \n∂v A-

]n¶m¡ tImf\nIfn ASnØm\ kuIcysa¯n¡pw ]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g H∂v hn-t√Pn-se F-en-hm¬ A-ø-∏≥-s]m‰, sIm-√≥-Ip-∂v, B-\-°¬, hen-b-Im-Sv {]-tZ-i-ß-fn-se ]-´nI-Pm-Xn-˛-]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-ßfp-sS A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\v a-e-ºp-g dnMv tdm-Un-s‚-bpw ]m-e-Øn-t‚bpw \-ho-I-c-Ww D-S≥ ]q¿-Ønbm-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N-{μ≥ ]-d-™p. I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_-dn-em-bncp-∂p ]-´n-I-Pm-Xn-˛-]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-hp-am-bn _-‘s∏-´ tbm-Kw. F.--]n.--F¬. td-j≥ Im¿-Uv _n.--]n.--F¬. Im¿-Um-°n am-‰p-

kozhikode/PKD

ap-X-e-a-S: sXm-´n-b-Ø-d-bn¬ tIm-gn-am-en-\y \n-t£-]w \m-Sns‚ Zp-cn-X-am-bn. h-S-h-∂q¿ ta-Je-bn-te-°p-≈ ao-¶-c {]-[m-\ I\m-en-t\m-Sp tN¿-∂m-Wv ]-Xn\m-en-e-[n-Iw Nm-°p-I-fn-em-bn C-d-®n-am-en-\y \n-t£-]w D-Wmbn-´p-≈-Xv.--πm-Ãn-°v Nm-°p-I-fn-em-°nbm-Wv am-en-\y \n-t£-]w. sXcp-hp-\m-bv-°-fpw ]-£n-I-fpw amen-\y-Nm-°p-I-sf sIm-Øn-h-en®-Xn-\m¬ {]-tZ-i-am-sI Zp¿-K‘w aq-ew P-\w Zp-cn-X-Øn-em-bncn-°p-I-bm-Wv.a-- p-X-e-a-S ]-©m-bØpw C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏pw A-Snb-¥n-c-am-bn am-en-\y-sØ \o°w-sN-øm≥ C-S-s]-S-W-sa-∂mWv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.--

F≥.--F¬.--]m-e-°m-Sv Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-et{Œ-‰n-\v ap-∂n¬ \-S-Øn-b P-\ Pm-{K-Xm k-Z-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-b-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. sF.--F≥.--F¬. P -- n-√m {]-knU‚ v Fw Fw h-lm-_v lm-Pn

A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn A-j-d-^-en h-√∏p-g ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. ]n sI F-kv ap-Po-_v l- ≥, ]n F A-ko-kv, tIm-b-lm-Pn, ap-l-Ω-Z-en Hm-ß-√q¿, km-Zn-Jv ]m-Øn-cn-∏m-e, jm-P-lm≥ \m´p-I¬ kw-km-cn-®p.

X-Æo¿-t°mSv: I-∏q¿ afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv k-tΩf\w ]-f-f-ßm-´p Nn-d-bn¬ Un.kn.kn.{]-knU‚ v kn hn _me-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. afi-ew {]-knU‚ v sj-co^v A-Wo-°-c A-[y-£-X h-ln®p. kwÿm-\ sk-{I´-dn kn-±n-Jv ]-Wm-hp¿ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. kn F-®v ju°Øn, C-{_m-lnw-Ip´n, P-ko¿ ap-t≠m´v, sI ap-l-ΩZv, _m_p \mk¿, am-[h≥, ]n cm-Pnhv, H sI ^m-dqJv, C-Iv-_m¬, A-_q-´n kw-km-cn®p.

s\Ãn-sâ kw`-c-W hn-e hÀ-[n-¸n¡Wsa¶v ]m-e-°m-Sv: tI-c-f-Øn¬ s\¬Ir-jn-bp-sS hn-kv-Xr-Xn Ip-d™p-h-cp-∂- km-l-N-cy-Øn¬ H-cp In-tem s\-√n-\v 30 cq-] e-`n°-W-sa-∂v tZ-io-b I¿-j-I kam-Pw B-h-iy-s∏-´p. Cu ta-J-e-bn¬ \n-c-h-[n {]Xn-k-‘n-Iƒ I-S-∂v Iq-Sn-bn-cn°p-∂p. b-Ym-k-a-bw I¿-j-I sXm-gn-em-fn-I-sf e-`n-°m-ØXpw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS th-X\w I¿-j-I¿-°v Xm-ßm-\m-hmØ-hn-[w h¿-[n-∏n-®-Xpw {]-Xnk-‘n-°v Im-c-W-am-bn. s]m-Xpth s\-√n-s‚ D¬-]m-Z-\ Nn-e-hv ap≥-Im-e-ß-sf A-t]-£n-®v hf-sc Iq-Sp-X-em-Wv. F-∂m¬ s\√n-s‚ kw-`-c-W hn-e D¬-]m-Z-

\ sN-e-hn-\-\p-kr-X-am-bn h¿[n-°p-I-bp-≠m-bn-√. s\¬-Irjn \-„-am-b-tXm-sS ]-e I¿-jI-cpw Cu cw-K-tØm-Sv hn-S-]-d™p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se Nn-e {]-tZ-i-ß-fn¬ sIm-bv-Øv Bcw-`n-®p I-gn-™p. s\-√v kw-`-cW-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw \-S°p-I-bp-≠m-bn. F-∂m¬ s\√n-s‚ kw-`-c-W hn-e-sb kw-_‘n-®v bm-sXm-cp {]-Jym-]-\hpw k¿-°m-dn-s‚ `m-K-Øp-\n∂pw D-≠m-bn-´n-√. I¿-j-I¿ hf-sc B-i-¶-tbm-sS-bm-Wv C-Xns\ Im-Wp-∂-Xv. C-∂-sØ km-l-N-cy-Øn¬ H-cp In-tem s\-√n-\v 30 cq-] e-`n-

°-W-sa-∂v tZ-io-b I¿-j-I kam-Pw Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F {]-`m-I-c≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-X-emw-tXm-Sv a-Wn-bpw tI-c-f ap-Jy-a-{¥n, [-\-Im-cy-a-{¥n, Irjn-h-Ip-∏v a-{¥n, kn-hn¬ kssπ-kv a-{¥n F-∂n-h¿-°v Ab-®p-sIm-Sp-Ø \n-th-Z-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.--

Hm-W¨´ Xp-S-§n]m-e°m-Sv-: ]m-e-°m-Sv- Pn-√mk-l-I-c-W-_m-¶v- Fw-tπm-bokv- sh¬-^-b¿- ^-≠n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬- Hm-W-®-¥ B-cw-`n®p.--- 574 cq-] s]m-Xp-hn-]-Wnbn¬- hn-e-h-cp-∂ In-‰v- 390 cq-]bv-°m-Wv- \¬-Ip-∂-Xv. Pn-√m- kl-I-c-W-_m-¶v- sa-bn≥- im-Jm]-cn-k-c-Øv- Pn-√m- ]-©m-b-Øv{]-kn-U‚ v- Sn- F≥- I-≠-apØ≥- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.---

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-09-12  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-09-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you