Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw an-I-¨ A-[ym-]-I-s\-bpw kv-Iq-fp-I-sf-bpw B-Z-cn-¨p 6 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

koZhiKODE/PKD

hntij§Ä

sse-{_-dn Iu¬-kn Pn-Ãm-X-e hm-b-\-a-Âk-cw 29\v ]m-e-°m-Sv: tI-c-f tÃ-‰v sse{_-dn Iu¨-kn¬ ssl-kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \-SØp-∂ hm-b-\-a-¬k-cw Pn-√mX-e-Øn¬ 29\v ]m-e-°m-Sv tamb≥ tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-Øpw. Xm-eq-°v X-e a-¬k-cØn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ho-X-am-Wv Pn√m a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xv. lmƒ Sn-°-‰v 20\-Iw e-`n-®ns√-¶n¬ Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Hm-^nkp-am-bn _‘-s∏-S-Ww. t^m¨ : 0491 2504364.

Adnbn-¸pIÄ

Su¬ ¹m-\À H-gn-hv ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se hn-hn-[

\-K-c-k-`-I-fn-te-°v sU-h-e-]vsa‚ v πm-\p-I-fpw Uo-s‰-bn¬Uv Su¨ πm-\n-Mv kv-Io-ap-Ifpw X-øm-dm-°p-∂-Xn-\v I-cm-dSn-ÿm-\-Øn¬ A-tkm-kn-tb‰v πm-\-sd \n-b-an-°p-∂p. 19000 cq-] {]-Xn-am-kw th-X-\w \¬-Ipw. tbm-Ky-X kn-hn¬ F≥Pn-\o-b-dn-Mn¬ _n-cp-Z-hpw Su¨ B‚ v I¨-{Sn πm-\nMn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zhpw. k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS ]-I¿∏p-Iƒ k-ln-Xw 19\-Iw Pn-√m Su¨ πm-\¿, Pn-√m \-K-cm-kq{X-W Im-cym-e-bw, kn-hn¬ tÃj≥, ]m-e-°m-Sv F-∂ hn-em-kØn¬ A-t]-£n-°-Ww.

hmIv -C³- CâÀ-hyq ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ a-en-\o-

I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Uv ]m-e-°m-Sv Pn-√m Hm-^n-kn-te°v t]m-Ãv {Km-Pp-th-‰v k-b‚n^n-Iv A-{]‚n-kp-I-sf Xn-cs™-Sp-°p-∂p. Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-ime-bn¬ \n-∂p sI-an-kv-{Sn/sse^v k-b≥-kv/F≥-h-b¨-sa ‚¬ k --- -b≥-kv/F≥-h-b¨-sa ‚¬ Ã-Uo-kv F-∂n-h-bn¬ GXn-se-¶n-epw D-≈ _n-cp-Zm-\-¥c _n-cp-Z-am-Wv A-Sn-ÿm-\ tbm-Ky-X. {]m-b-]-cn-[n 2013 P\p-h-cn H-∂n¬ 28 h-b-kv I-hnbm≥ ]m-Sn-√. \n-b-a-\ Im-em-h[n ]-c-am-h-[n aq-∂v h¿-jw. Xm¬∏-cy-ap-f-f-h¿ tbm-KyX sX-fn-bn-°p-∂ A-k¬ k¿´n-^n-°-‰p-I-fpw ]-I¿-∏p-I-fpw t^m-t´m-bpw k-ln-Xw t_m¿Un-s‚ ]m-e-°m-Sv Pn-√m Hm-^nkn¬ 11 \v cm-hn-se 11\v lm-Pcmh-Ww. t^m¨ : 2505542.-

Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tZ-io-b A-[ym-]-IZn-\m-tLm-jw jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-f-Pv bq-\n-b³ Xn-c-sª-Sp-¸n F-kv.-F-^v.-sF--¡v hn-P-bw ]m-e-°m-Sv-: I-en-°-‰v- k¿-h-Iem-im-e-bv-°p- Io-gn-se- tIm-f-PpI-fn¬- \-S-∂- hn-Zym¿-Yn- bq-\n-b≥ Xnc-s™-Sp-∏n¬- Pn-√-bn¬F-kv-.-F-^v-.-sF-°v- hn-P-bw. 21 tIm-f-Pp-I-fn¬- Xn-c-s™-Sp-∏v\-S-∂-t∏mƒ- 16 C-S-Øv- F-kv-.-F^v-.-sF.- ap-gp-h-≥ ko-‰n-epw- hn-Pbn-®p. aq-∂n-S-Øv- Xn-c-s™-Sp-∏vam-‰n-h-®p. 27¬- 23 Iu-¨-kn-e¿-am-cpwF- k v . F- ^ v . sF- ° m- W v .- \ m- a \n¿-tZ-i-]-{Xn-I- k-a¿-∏-Ww- Ign-™-t∏mƒ- X-s∂- \m-en-S-Øvap-gp-h-≥ ko-‰n-epw- aq-∂n-S-Øv- `qcn-`m-K-hpw- ko-‰n-epw- F-kv-.-F-

^.-v-sF.- F-Xn-cn-√m-sX- hn-P-bn®n-cp-∂p. a-Æm¿-°m-Sv- Fw.--C-.-F-kv-. tIm-f-Pn¬- 14 h¿-j-Øn-\p- tijw- Fw-.-F-kv-.-F-^v-˛- sI-.-F-kv-.bp.- ap-∂-Wn-bn¬- \n-∂p- bq-\n-b≥ F-kv-.-F-^v.sF.- Xn-cn-®p-]n-Sn®p. A -- -´-∏m-Sn- sF-.-F-®v-.-B¿.--Un,K-h. t-- Im-f-Pv- F-∂n-hn-S-ß-fn¬I-gn-™-h¿-jw- B ¿-°pw- `q-cn]-£-an-√m-Xn-cp-∂n-S-Øv- C-Ø-hW- ap-gp-h-≥ ko-‰n-epw- F-kv-.-F^v-.-sF.- ÿm-\m¿-Yn-Iƒ- hn-Pbn-®p. K-h. k -- w-kv-Ir-X- tIm-f-Pv- ]´m-ºn,- F-≥.-F-kv-.-F-kv-. tIm-f-

Pv- H-‰-∏m-ew,- sN¿-∏p-f-ti-cn- sFUn-b¬,- a-Æm¿-°m-Sv- Fw.--C-.-Fkv,- {io-Ir-jv-W-]p-cw- hn.--Sn-.-_n,sF-.-F-®v-.-B¿-.-Un- A-´-∏m-Sn,- A´-∏m-Sn- K-h.--tIm-f-Pv,- ]m-e-°m-SvK-h. hn-tŒm-dn-b- tIm-f-Pv,- sNssº- kw-Ko-Xt- --- Im-f-Pv,- K-h.tImf-Pv- Nn-‰q¿,- F-e-h-t©-cn- Xp-©sØ-gp-Ø-—-≥ -tIm-f-Pv,- tIm-´mbn- sF-.-F-®v-.-B¿.--Un,- F-kv-.-F≥. B-eØ -- q¿,- h-S-°-t©-cn- sF.-F-®v-.-B¿-.-Un,- ]-Øn-cn-∏m-e- kZ-\w,- K-h.--tIm-f-Pv- sIm-gn-™mºm-d- F-∂o- tIm-f-Pp-I-fn-em-WvF-kv-.-F-^.-v-sF.- bq-\n-b-≥ t\Sn-b-Xv.--

H-‰-∏m-ew: H-‰-∏m-ew \-K-c-k-`bn¬ Iu¨-kn¬-tbm-Kw Bcw-`n-°p-∂-Xn-\p-ap-ºv sX-cp-hv \m-bv-°-fp-sS i-eyw ]-cn-l-cn°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´psIm-≠v Iu¨-kn-e¿-am¿ H-®∏m-Sp-≠m-°n. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wn-°v \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n ]m-dp-°p-´n-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ tbm-Kw A-P-≠bn-te-°v I-S-°pw-ap-ºm-Wv Iu ¨-kn-e¿-am-cm-b A-Uz.-sI Irjv-W-Ip-am¿, ]n Fw P-eo¬, {]n-bm-aT-sØm-Sn, F-kv Kw-Km[-c≥ F-∂n-h¿ {]-iv-\w D-∂-bn-

®-Xv. t]-∏-´n i-eyw h¿-[n-®n-´pw \-K-c-k-`m au-\w ]m-en-°p-Ibm-sW-∂ B-tcm-]-W-hp-am-bn´m-Wv _-l-fw Xp-S-ßn-b-Xv. 36 hm¿-Up-I-fn¬ Iu¨-kne¿-am¿ t]-∏-´n i-eyw D-≈ ÿe-߃ F-gp-Xn-\¬-In-bm¬ \S-]-Sn kzo-I-cn-°m-sa-∂v sN-b¿t]-gv-k¨ ]-d-™p. F-∂m¬, F-gp-Xn \¬-Im≥ X-øm-d-s√∂pw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-sa-∂v D-d-∏v e-`n-°-W-sa-∂pw Aw-K߃ B-h-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂v 36 hm¿-Up-I-fn-epw A-e-™p \-S°p-∂ sX-cp-hp\m-bv-°-sf ]n-SnIq-Sm≥ \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ sF-I-I-Wv-tTy-\ {]-ta-bw ]m-

Øn-se Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ A©p tI-{μo-b hn-Zym-e-b-ß-fnse 350 Ip-´n-If - pw. ]m¿-es - a‚-dn-Im-cy a-{¥m-eb-Øn-s‚ k-lI - c - W - t- Øm-sS tI-{μo-b hn-Zym-eb - kw-LØ - ns‚ tZ-i hym-]I - a - m-bn \-SØ - p∂ 26 m-aX - v ta-Je - m bq-Øv ]m¿e-sa‚ v a-¬k-cw ap≥ Fw.-]n.F≥ F≥ Ir-jv-W-Zm-kv D-ZvLm-S\ - w sN-bX v- p. tI-{μo-b hn-Zym-eb - kw-Lw F-dW - m-Ip-fw do-Pn-b¨ A-kn.I-Ωo-j-W¿ tPm ¨-k¨ amXyp A-[y-£ h-ln-®p. {]n≥-kn∏¬ tUm. F-kv \m-fm-bn-\n, He-ht- °m-Sv sI h - n {]n≥-kn-∏¬ ]n A-tim-Iv kw-km-cn-®p.- H-cp a-Wn-°q¿ ho-Xw ssZ¿-Ly-ap≈ A-©v sk-Ivj-\p-I-fn-embn 40 e-[n-Iw tNm-Zy-ßf - pw D-]tNm-Zy-ß-fpw D-∂-bn-°-s∏-´p. iq-\y-th-f, {i-≤£-Wn-°¬,

]p-Xn-b a-{¥n-am-c ]-cn-Nb - s - ∏-Spج, ]p-Xn-b Aw-K-ß-fp-sS k-Xy-{]-Xn-⁄, N-c-a A-dn-bn∏v, A-hI - m-i ew-L\ - {]-ta-bw, hn-tZ-i{- ]-Xn-\n-[n-Is - f kzo-Ic - n°¬, A-Sn-b¥ - c - {]-ta-bw, Xp-Sßn-bh - s - b-√mw Ip-´n-Iƒ ]-cn-Nb k-º-∂-cm-b k-`mw-K-ß-sft∏m-se \-SØ - n-bX - v ]-Xn-aq-∂p h¿-jw k-`m-]-cn-N-b-ap-≈ IrjvW - Z- m-kn-s\-bpw A-¤p-Xs - ∏Sp-Øn.tI-c-f-Øn¬ sh-≈-s]m°w-aq-ea - p-≠m-b \m-is - Ø-°pdn-®p-≈ tNm-Zy-am-bn-cp-∂p {i≤ £-Wn-°¬ {]-ta-b-Øn-eqsS k-`b - n-se-Øn-bX - v. hm-Kzm-Zß-fpw hm-Z-tIm-em-l-e-ß-fpw C-√m-Ø Xn-I-™ A-®-S-°tØm-sS \-S-Øn-b k-tΩ-f-\w ]-cs - ° {i-≤n-°s - ∏-´p. 15 Ip-´nI-sf an-I-® ]m¿-e-sa-t‚-dn-b∑m-cm-bn Xnc-s™-Sp-Øp. B-

Nn-äqÀ kv-tä-j-\n a-Zy-e-l-cn-bn t]m-en-kp-Im-c-³ A-gn-ªm-Sn ]m-e-°m-Sv: Nn-‰q¿ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ a-Zy-e-l-cn-bn¬ t]men-kv tIm¨-Ã-_n-fn-s‚ A-gn™m-´w. tÃ-j-\n-se t]m-enkp-Im-sc sX-dn-hn-fn-°p-I-bpw ]n-∂o-Sv tdm-Un-en-d-ßn A-k-`yh¿-jw Xp-S-cp-I-bpw sN-bv-X t]m-en-kp-Im-c-s\-Xn-tc h-Ip-∏pX-e \-S-]-Sn-°p ip-]m¿-i.--_p-[\m-gv-N cm-{Xn 9.--15\m-Wv kw-`-hw. ]-I¬ Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp∂ Nn-‰q¿ kz-tZ-in-bm-b _n-\p F-∂ t]m-en-kp-Im-c≥ ho-´n¬t]m-b ti-jw a-Zy-]n-®p e-°psI-´p cm-{Xn Xn-cn-sI tÃ-j-\nse-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]m-dm-hp -

Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ t]m-enkp-Im-sc-b-S-°w _n-\p No-Ø hn-fn-®p. tÃ-j-\n-ep-≠m-bn-cp∂ t]m-en-kp-Im¿ C-bm-tfm-Sv Cd-ßn-t∏m-hm≥ ]-d-™-tXm-sS h-gn-bn-en-d-ßn- \n-∂m-bn A-k`y-h¿-jw. CXv tÃ-j-s‚ ]-cn-kc-ß-fn-ep-≈ Xm-a-k-°m-sc-bpw h-gn-bm-{X-°m-sc-bpw kw-{`-aØn-em-gv-Øn. 9.--45Hm-sS kw-`-h-adn-™p kn.--sF. k-Æn Nm-t°m ÿ-e-sØ-Øn. _n-\p-hn-s\ t]m-en-kp-Im-cpsS k-lm-b-tØm-sS ]n-Sn-Iq-Sn-b kn.--sF. C-bm-sf ssh-Zy-]-cntim-[-\-bv-°p hn-t[-b-\m-°n.

a-WÂ-¡-S-¯v: t]m-en-kp-Im-sc X-S-ª c−pt]À A-d-Ìn a-Æm¿-°m-Sv: a-W¬-°-S-Øv ]nSn-Iq-Sm≥ sN-∂ t]m-en-kp-Imsc X-S-™p-h-®p. kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´v c-≠pt]-sc A-dkv-‰v sN-bv-Xp. _p-[-\m-gv-N D-®bv-°v 12.-30tbm-sS Ip-a-cw-]pØq¿ ]-©m-b-Øn-se ]-≈n°p-∂v I-jm-b-∏-Sn-bn-em-Wv kw-`-hw. {]-tZ-i-Øv ]-Ww h-®v No-´pI-fn \-S-°p-∂p-sh-∂ c-l-ky hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ a-Æm¿-°m-Sv F-kv.-sF.

d-h-\yq Pn-Ãm {In-¡-äv, ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv ]m-e-°m-Sv: d-h-\yq Pn-√m kvIqƒ sK-bnw-kv A-tkm-kn-tbj≥ {io-Ir-jv-W-]p-cw l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ssa-Xm\n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® d-h-\yp Pn-√ {In-°-‰v, ^p-Sv-t_mƒ Sq¿Wsa‚ v k-am-]n-®p. 19 h-bkn¬ Xm-sg-bp-≈ B¨-Ip-´nI-fp-sS ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa ‚n¬ sN¿-∏p-f-t»-cn D-]-Pn-√ Nn‰q¿ D-]-Pn-√-sb tXm¬-∏n-®p (2˛0). 17 h-b-kn¬ Xm-sg-bp-≈ B ¨-Ip-´n-I-fp-sS a-¬k-c-ßfn-epw 19 Xm-sg-bp-≈ s]¨-Ip´n-I-fp-sS a-¬k-c-ß-fn-epw 17 ¬ Xm-sg-bp-≈ B¨-Ip-´n-I-fp-sS {In-°-‰v Sq¿-W-sa‚n-epw a-Æm¿°m-Sv D-]-Pn-√m tP-Xm-°-fm-bn.

Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. D-∂-X-hn-P-bw I-c-ÿ-am°n-b 12 k¿-°m¿ hn-Zym-e-b-ßfn-se-bpw, 10 F-bv-U-Uv hn-Zym-eb-ß-fn-te-bpw {]-[m-\-m[ym-]I-sc Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-Zym`ym-k Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ ]n kn A-tim-Iv Ipam¿ B-Z-cn-®p. ap-S-∏-√q¿ K-h.F-®v.-F-kv, ao-\m-£n-]p-cw Pn.F-®v.-F-kv, Xn-cp-hm-gn-bm-Sv Pn.F-®v.-F-kv, tX-\m-cn Pn.-F-®v.F-kv, _-Ω-Wq¿ Pn.-F-®v.-F-kv, a-´-Øp-°m-Sv Pn.-Sn.-F-®v.-F-kv, D-

km-°n.- tI-c-tfm-¬k-hw HmWm-tLm-j-am-bn \-S-Ø-W-asa-∂pw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ k¿-°p-e¿ D-≠m-bn-´pw tI-ctfm-¬k-hw kw-_-‘n-®p-≈ Im-cy-߃-°m-bn tbm-Kw tNcm≥ ssh-Ip-∂-Xn-\v sN-b¿-t]gv-k¨ a-dp-]-Sn ]-d-b-W-sa-∂pw {]-Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿-am¿ B-h-iy-s∏-´p. A-P-≠ tbm-KØn¬ A-h-X-cn-∏n-®-t∏mƒ kwÿm-\ k¿-°m-dn-s‚ k¿-°pe¿ hm-bn-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Nn-e kmt¶-Xn-I Im-c-W-߃-sIm-≠mWv tbm-Kw hn-fn-®p tN¿-°m≥ ssh-In-b-sX-∂v sN-b¿-t]-gv-

Zo-]-Iv Ip-am-dpw kw-L-hpw a-^vXn-bn¬ ÿ-e-sØ-ØnbXv. a-W¬-°-S-Økw-L-Øn-ep≠m-bn-cp-∂ I-jm-b-∏-Sn I-°mS≥ ap-Ø-en-^v(32), Ip-∂-°mS≥ \n-km¿(28) F-∂n-h-cm-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. a-‰v B-dv t]¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p. kwL-sØ ]n-¥p-S¿-∂ t]m-en-kpIm-cm-b \-Po-_v, {]-ti-Z-`v F∂n-h-sc X-S-™p-h-bv-°p-I-bpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p.

_n-\p a-Zy-]n-®n-cp-∂-Xm-bn ]-cntim-[-\-bn¬ hy-‡-am-bn-´p-≠v. _n-\p-hn-s\-Xn-tc h-Ip-∏p-X-e \S-]-Sn in-]m¿-i sN-bv-Xp-≈ dnt]m¿-´v kn.--sF. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-°p \¬-In-bn-´p-≠v. Nn‰q¿ kz-tZ-in X-s∂-bm-Wp _n\p. Nn-‰q-cn¬ h¿-j-ß-fm-bn Nne t]m-en-kp-Im¿ X-º-Sn-°p-∂Xm-bpw kv-]n-cn-‰v ˛ a-W¬-am-^nb-I-fn¬ \n-∂p ]-W-∏n-cn-hp \-SØp-∂-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap≠v. kv-t‰-j-s‚ Np-a-X-e-bp-≈ F-kv.s-- F. Fw i-in-[-c≥ Im-ht»-cn kz-tZ-in-bm-Wv.--

hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kÀ-am-cp-sS tbm-Kw C-¶v ]m-e° - m-Sv: C-∂v D-®b - v° - v 12 \v F-√m Pn-√m/D-]-Pn-√m hnZym-`ym-k Hm-^n-k¿-am-cp-tSbpw tbm-Kw ]m-e-°m-Sv hnZym-`ym-k D-]-U-b-d-Iv-S-dp-sS Hm-^nkn¬ tN-cpw. F-√m Pn√m/D-]P - n-√m hn-Zym-`ym-k Hm^nk¿-am-cpw tbm-K-Øn¬ \n¿-_-‘-am-bpw ]-s¶-Spt°-≠-Xpw B-h-iy-s∏-´ hni-Zmw-i-߃ k-a¿-∏n-t°≠-Xm-sW-∂v hn-Zym-`ym-k D]-Ub - d - I - vS- ¿ A-dn-bn-®p.

sI sXm-Æq-dv t]m-bn‚p-Iƒ t\-Sn sI.-hn ]m-tßm-Sv (Xn-cp-h\-¥] - p-cw) Xp-S¿-®b - m-b aq-∂m w h¿-jh - pw H-∂mwk-Ωm-\w t\Sn. C-h¿ tI-cf - s - Ø {]-Xn-\n-[oI-cn-®v Z-£n-tW-¥ym-X-e- a¬kc-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A ¿-lX - t\-Sn. c-≠mw ÿm-\Ø - v sI.-hn. F-dW - m-Ip-fw c-≠mw h´-hpw aq-∂mwÿm-\w sI.-hn. ae-∏p-dh - pw t\-Sn. A-kn- v I-Ωo-j-W¿ tPm¨-k¨ am-Xyp k-Ωm-\Z- m\w \n¿-h-ln-®p. hn-Zym-e-b ssh-kv {]n≥-kn-∏¬ sI {io-\nhm-kv dm-hp kw-km-cn-®p. km-aqlnI im-k{v- X A-[ym-]I - \ - m-b F A-–pƒ jw-kv B-bn-cp-∂p ap-Jy kw-Lm-SI - ≥. A-[ym-]I - cm-b D-jm a-eb - ∏ - ≥, {]-Zo-]v cho-{μ≥, eo-\m ap-Ip-μ≥, en-kn c-ta-i≥, cp-‹n-Wn ta-t\m≥, A-\n-X t\-Xr-Xzw \¬-In.-

\-· kv-t]mÀ-Sv-kv Hm-W-¡n-äv hn-X-c-Ww ]m-e-°m-Sv: Ip-Ø-\q¿ tXm-e\q¿ ss{]-a-dn A-{Kn-Iƒ-®-d¬ sI Un-‰v k-l-I-c-W kw-Lw \S-Øp-∂ \-∑ kv-t]m¿-Sv-kv HmW-In-‰v hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz.-tXm-e-\q¿ i-in-[-c≥ \n¿-h-ln-®p. kw-Lw {]-kn-U ‚ v ]n hn sN-¥m-a-cm-£≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. tªm-°v sa-w_¿ l-ko-\Im-knw, t£-a-Im-cy I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ k-Xy-`m-a-Ip´≥, ]-©m-b-Øv sa-w_¿-am-cmb ]n Sn k-l-tZ-h≥, tkm-^n-b \u-jm-Zv, Fw Im-knw F-∂n-hcpw B-≠-h≥, A-P-b≥, N{μ≥, ao-\mw-_n-I i-in, i-in tXm-e-\q¿ kw-km-cn-®p.-

Ωn-\n Pn.-F-®v.-F-kv, Ip-g¬-aμw Pn.-F-®v.-F-kv, ]-cn-in-°¬ F- k v . - F - ^ v . - F - I v - k v . - F - ® v . - F kv, a-Æm¿-°m-Sv Fw.-C.-F-kv.F-®v.-F-kv.-F-kv, h-≠m-gn kn.hn.-Fw.-F-®v.-F-kv, ]-≈n-°p-dp∏v F-kv.-F-®v.-F-kv, s]-cp-am-´n ]-©m-b-Øv F-®v.-F-kv.-F-kv, sIm-√-t¶m-Sv ssh.-Fw.-Pn.-F-®v.F-kv.-F-kv, h-S-°-t©-cn kn.Pn.-F-®v.-F-kv, s\-√n-∏p-g Un.F-®v.-F-kv, X-®-ºm-d Un.-_n.F-®v.-F-kv, A-´-∏m-Sn Fw.-B¿.F-kv, am-a-Æ au-≠v Im¿-a¬

F-®v.-F-kv, ]-¥-f-∏m-Sw Fw.Fw.-F-®v.-F-kv, B-e-Øq¿ Pn.Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv, s\-∑m-d Pn.-Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv. F∂o kv-Iq-fp-Iƒ-°p-th-≠n {][m-\-m[ym-]-I¿ B-Z-cw G-‰phm-ßn. ]m-e-°m-Sv Un.-Un.-C. F KoX, F.-C.-H. ]n \m-cm-b-W≥, Un.-C.-H. H F A-_q-_-°¿, Pn√m ]-©m-b-Øv hn-I-k-\-Im-cy Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI C l-\o-^ F-∂n-h¿ kw-_‘n-®p.-

A-½a-\-Ên-\p ap-¼n ]-W-¡n-gn AÀ-¸n-¨v A-[ym-]-IZn-\m-tLm-jw ]m-e-°m-Sv: s]m-Sn-∏≥ N¿-®I-fpw sk-an-\m-dp-I-fpw kntºm-kn-b-ß-fp-am-bn A-[ym]-I-Zn-\m-tLm-jw \m-sS-ßpw sIm-gp-°p-tºmƒ C-Xm C-hnsS Xn-I-®pw th-dn-´ H-cp Im-gvN. am-Wn-°-∏-d-ºv Pn.-bp.-]n.kv-Iq-fn-se hn-Zym-cw-Kw bq-\n‰m-Wv A-[ym-]-I Zn-\m-tLmjw So-®-d-Ω-am¿-°v ap-ºn¬ ]W-°n-gn-b¿-∏n-®v D-]-lm-c-ßfpw kv-t\-l-]p-jv-]-ß-fp-ambn in-c-kv \-an-®-Xv hyXy-kvXambn. kv-Iqƒ ]-cn-k-c {]-tZ-

sX-cp-hp\mbi-eyw ]-cn-l-cn-¡m³ A-Sn-b-´-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pw

tNmZyi-c-§-fp-ambn ta-J-em-X-e bq-¯v ]mÀ-e-saâv; a-dp-]-Sn \Â-Im\mhmsX "tI-{µa-{´n' I-©n-t°m-Sv: s{S-bn-\p-I-fn¬ kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£bpw- kv{Xo-Iƒ - °pt\sc h¿-[n-®p-hc - p∂ A-Xn-{I-a-ßfnepw A[n-IX¿ kzo-I-cn-°p-∂ \-S-]-Sn-I sf Ip-dn-®p tNm-Zy-ap-∂b - n-® bph ]m¿-es - a‚ v Aw-KØ - n-\v hy‡-am-b a-dp-]S- n \¬-Im-sX tI{μ a-{¥n X-Sn-X∏ - n. cm-Py-Øn-s‚ ]-e `m-Kß - f - n-em-bn s{S-bn-\p-Ifpw tÃ-j-\p-I-fpw tI-{μo-I-cn®v am-^n-b kw-Lß - ƒ \-SØ - p∂ Nq-jW - s - Ø Ip-dn-®v iq-\yth-f-bn¬ tNm-Zyw D-∂-bn-°s∏-´t- ∏m-gm-Wv Ir-Xy-am-b D-Øcw \¬-Im-sX a-{¥n ]-cp-ßn-bXv. I-©n-t°m-Sv tI-{μo-b hnZym-eb - Ø - n¬ \-S∂ 26m-aX - v taJ-em-Xe - bq-Øv ]m¿-es - a‚ v a¬k-cw B-bn-cp-∂p th-Zn. a{¥n-am-cpw a-‰w-Kß - f - p-am-bn k-`sb k-Po-h-am-°n-b-Xv tI-c-f-

]m-e-°m-Sv: Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tZ-iob A-[ym-]-I Zn-\m-tLm-jw jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ A-[y-£-X h-ln®p. tZ-io-b kw-ÿm-\ A-[ym]-I A-hm¿-Uv t\-Sn-b Pn.-F¬.]n.-F-kv. ]-√m-hq-cn-se {]-[m-\ A-[ym-]-I≥ F lm-dq-Wn-s\ \-K-c-k-` ssh-kv sN-b¿-t]-gvk¨ Fw k-lo-Z s]m-∂m-S-b-

i-ß-fn-se \m-ev A-¶-W-hm-SnI-fn-se A-[ym-]n-I-am-cm-Wv B-Z-cn-°-s∏-´-Xv. `m-Ky-e-£van, hn-em-kn-\n, _n-μp, _ƒ°o-kv F-∂n-h¿-°v Ip-´n-Iƒ ]-e-t∏m-gm-bn kz-cq-]n-®p-h-® Xp-´p-Iƒ ]-W-°n-gn-I-fm-bn k-a¿-∏n-®p.]m-´p-]m-Sn-bpw I-Y ]-d™pw B-´p-I-´n-en¬ ]m-Sn-bpd-°n-bpw A-£-cm-`ym-k-Øns‚ \-dp-tX≥ ]-I¿-∂ X-ßfp-sS A-[ym-]n-I-am¿-°v e-`n°p-∂ th-X-\w Xp-—-am-b-Xn\m¬ A-Xv C-c-´n-bm-bn h¿-[n-

∏n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´psIm-≠v ap-Jy-a-{¥n-°pw kmaq-lnIt£-a a-{¥n-°pw \nth-Z-\w A-b-°m-\pw Ip-´nIƒ a-d-∂n-√. ]-cn-]m-Sn-bn¬ hn-Zym-cw-Kw sN-b¿-am≥ hn-t\m-Zv sN-Ø√q¿ A-[y-£-X h-ln-®p. {][-m-\m-[ym-]-I≥ sI sI hnt\m-Zv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. N-S-ßn¬ sI cm-[m-Irjv-W≥, sI sI ap-Po-_v d-lvam≥, sI sP ta-cn, ]n Sn dw-eØv, sI tim-`, ]n tZ-h-In-Ip´n kw-km-cn-®p.-

ss_-¡n-se-¯n am-e I-h-cp-¶ kw-Lw ]n-Sn-bn ]m-e° - m-S:v ss_-°n-se-Øn h-gnbm-{Xn-Ic - m-b kv{- Xo-If - p-sS am-e I-hc - p-∂ X-an-gv\ - m-Sv kz-tZ-in-bS- °-ap-≈ bp-hm-°s - f Su ¨ kuØv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. sIm-Sphm-bq¿ F-Ø\ - q¿ I-fc - n-°¬ Ipdp-∏Ø - v a-Wn-bp-sS a-I≥ a-Wn-IWvT≥-(26), Xn-cp-∏q¿ A-Ω-]m-fbw I-kvX - q¿-]m-fb - w ho-Yn-bn¬ hn-Pb - c - w-Ks - ‚ a-I≥ a-Wn-(27) F∂n-h-sc-bm-Wv Su¨ ku-Øv ss{Iw- kvI - zm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. hm-l-\-]-cn-tim-[-\bv-°n-sS \n¿-Øm-sX t]mb ss_-°v anj≥ kvI - q-fn-\p k-ao-]w h-®v {Sm^n-Iv tÃj-\n-se kn.]n.H. a-WnI-WvT≥ kw-i-bw tXm-∂n X-S™p. Chsc ku-Øv tÃj-\nse-Øn-®p hn-i-Z-am-bn tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv am-e s]m-´n°m≥ th-≠n Su-Wn¬ I-dß - p-Ibm-bn-cp-s∂-∂p hy-Iv-X-am-b-Xv. -sIm-Sp-hm-bq¿ F-Ø\ - q-cn¬-h® - v

H-cp hr-≤b - p-sS H-t∂-Im¬ ]-hs‚ am-e s]m-´n-®X - m-bn C-h¿ kΩ-Xn-®p. Cu kz¿-Ww tIm-bº - Øq-cn¬-\n-∂p t]m-en-kv I-s≠Sp-Øp.h¿-j-ß-fm-bn Xn-cp-∏qcn¬ Xm-a-kn-°p-∂ F-Ø-\q¿ kz-tZ-in a-Wn-I-WvT-\m-Wv h-gnIm-´n-bm-bn-cp-∂X - v. am-e ]n-Sn-®p-]-dn-°m-bn Xn-cp∏q-cn¬-\n-∂p th-sd-bpw bp-hm-°sf-Øp-∂p-s≠-∂p t]m-en-kn-\p hn-hc - w e-`n-®n-´p-≠v. Su¨ kuØv kn.--sF. _n k-t¥m-jv, t\m¿-Øv kn.--sF sI Fw _n-Pp F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ku-Øv F-kv.s-- F. Fw kp-PnØv, ss{Iw- kvI - zm-Uv Aw-Kß - f - mb kn F-kv km-Pn-Zv, A-tim-Iv Ipam¿, km-_p tPm-k-^v, P-eo¬, dn-t\m-bv, sI A-l-Ω-Zv-I-_o¿, cm-ak - zm-an F-∂n-hc - S- ß - n-b kwL-am-Wv A-t\z-jW - w \-SØ - n-bXv.

k¨ a-dp-]-Sn ]-d-™p. 10\v D-®bv-°v aq-∂p a-Wn-°v \-K-c-k-` kn.-Un.-F-kv.- lm-fn¬ \-K-c-k` tI-c-tfm-¬k-hw kzm-K-X kw-Lw cq-]o-I-c-W-tbm-Kw tNcp-hm≥ Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\n®p. I-em a-¬k-c-ß-fpw kvt]m¿-Sv-kv a-¬k-c-ß-fpw \-StØ-≠ Xnø-Xn-I-fpw ÿ-ehpw, D-Zv-Lm-S-\w, k-am-]-\w XpS-ßn-b-h-bv-°p-≈ XnøXn-Ifpw kzm-K-X kw-Lw cq-]o-I-cW-tbm-K-Øn¬ N¿-® sN-bv-Xv Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xn-\pw Iu¨kn¬ Xo-cp-am-\n-®p. \-K-c-k-`-bn-se F-√m hm¿Up-I-fn-epw {Km-a-tk-hm tI-

{μw Hm-^nkv Xp-d-∂v {]-h¿-Øn°-W-sa-∂pw k¿-°m¿ D-Ø-chv D-S≥ X-s∂ \-S-∏m-°-W-sa∂pw \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ A-dn-bn-®p. C-t∏mƒ {Kma-k-` tI-{μ Hm-^nkp-Iƒ \-SØn-h-cp-∂ hm¿-Up-I-fn-se hmS-I Ip-Sn-»n-I H-cp am-k-Øn-\Iw \¬-Ip-sa-∂v sN-b¿-t]-gvk¨ ]-d-™p. \-K-c-k-`-bn-se 36 hm¿-UpI-fn-epw hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-cw`n-°p-∂ {Km-a-k-` Hm-^n-kp-Ifn-se ^¿-Wn-®-dp-Iƒ \-K-c-k`m Hm-^nkn¬ F-Øn-bn-´v H-cpam-k-Øn-e-[n-I-am-bn.-

a-e-¼p-g Umw C-¶v Xp-d-¡pw

hn-[n-tbm-Sv s]m-cp-Xn 10mw¢mkv XpeyXm]co£ F-gp-Xm-³ A-cp-W

]m-e-°m-Sv: ta-J-e-bn-se Irjn-°m-cp-sS B-h-iy-߃ ]-cnK-Wn-®v a-e-ºp-g Umw C-∂v cmhn-se G-gv ap-X¬ Xp-d-∂v hn-Spsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI cm-a-N{μ≥ A-dn-bn-®p. I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ I¿-j-I k-an-Xn-bm-Wv C-Xv kw-_-‘n-® Xo-cp-am-\-saSp-Ø-Xv. 15 Zn-h-k-tØ-°v C-S-Xv I-c I-\m-em-Wv Xp-d-∂v hn-Sp-∂-Xv. 18000 sl-Iv-S¿ {]-tZ-i-sØ I¿j-I¿-°v C-Xn-s‚ {]-tbm-P-\w e-`n-°pw. C-Xn-\v ]p-d-sa t]mØp-≠n Um-apw C-∂v cm-hn-se G-gn-\v Xp-d-°p-∂p-≠v. aw-K-ew Umw I-gn-™ Zn-h-kw Xp-d-∂ncp-∂p. s\¬-Ir-jn H-∂mw hn-f-hns‚ s\¬-I-Xn-cv hn-f-bn-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn sh≈w B-hiy-ap-s≠-∂v I¿-j-I-cpw P-\-{]Xn-\n-[n-I-fpw B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. a-e-ºp-g Umw Xp-d-°p-∂Xp sIm-≠v s]-cn-tßm-´p-Ip-dn»n, Ip-Ø-∂q¿, tX-¶p-dn-»n, Be-Øq¿, Nn-X-en, sIm-Sp-hm-bq¿ ta-J-e-bn-se hn-f-Iƒ-°v {]tbm-P-\w e-`n-°pw.

sI

hn kp-{_-“-Wy≥

sIm-√-t¶m-Sv: hn-[n-tbm-Sp s]mcp-Xn A-cp-W(24) ]-Ømw-¢m-kv Xp-ey-X-]-co-£ F-gp-Xm≥ Xp-Sßn. C-cp-Im-ep-I-fpw X-f¿-∂v F-gp-t∂-‰v \n¬-°m≥ km-[n°m-Ø A-cp-W-bv°v C-t∏mƒ ]Tn-®v ap-t∂-d-Ww F-∂ B-{Kl-am-Wv. ]-´-t©-cn I-h-e-°-fw im-¥n PMvj-\n¬ kn ]n ANyp-X-s‚-bpw C-μn-c-bp-sS-bpw G-I-a-I-fm-Wv A-cp-W.H-∂-c-h-b- n-em-Wv C-cp Imep-I-fpw X-f¿-∂-sX-∂p am-Xm]n-Xm-°ƒ ]-d-™p. \m-ep hsc ho-´n-en-cp-∂p ]Tn-®p. A-©p ap-X¬ ]-Øp h-sc ]-´-t©-cn Kh.-ssl-kv-Iq-fn-em-bn-cp-∂p. Hmt´m-bn-em-bn-em-bn-cp-∂p bm-{X. \-∂m-bn ]Tn-®n-cp-s∂-¶n-epw ]Ømw ¢m-kv s]m-Xp ]-co-£-°v H-cm-gv-® ap-ºv \yp-tam-Wn-b _m[n-®p. ]-co-£ F-gp-Xn-sb-¶nepw tkm-jy¬ , K-Wn-Xw F-∂nh H-gn-sI a-‰p hn-j-b-ß-fn¬ hn-

sIm-Sp-hm-bq¿ K-h.-ssl-kv-Iq-fn¬ ho¬ sN-b-dn¬ C-cp-∂p- ^n-kn-Iv-kv ]-co-£ F-gp-Xp-∂ A-cp-W P-bn-®p. t]-io N-e-\-an-√m-bv-abm-Wv Im-ep-Iƒ X-f-cm≥ Im-cW-sa-∂m-Wv hn-Z-Kv-[¿ ]-d-™ncp-∂-Xv. Nn-{Xw h-c-b-en-epw ]m´v ]m-Sm-\pw A-cp-W an-Sp-°n-bmWv. I-w]yq-´¿ ssI-Im-cyw sNøp-hm-\pw km-[n-°pw.-ho¬ sNb-dn¬ X-s∂-bm-Wv an-°-t∏mgpw.tIm-b-º-Øq-cn-se tImhn¬ ]m-f-bw k-lm-bn B-ip-]-

{Xn-bn-se \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿∂p aq-∂p-am-kw ^n-kn-tbm sXdm-∏n sN-bv-X-Xn-s‚ `m-K-am-bn A-cp-Wbv-°v ]-Xn-sb F-gp-t∂‰v \n-ev-°m≥ km-[n-°p-∂p-s≠∂m-Wv am-Xm-]n-Xm-°ƒ ]-d-bp∂-Xv. sIm-Sp-hm-bq¿ K-h.-ssl-kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I Aw-_nI F-√m ]n≥-Xp-W-bpw \¬-Inb-Xm-bn A-cp-W-]-d-™p.

eo-K sa-t{Sm-f-Pn I¬-t{SmÄ dqw Xp-d-¶p ]m-e-°m-Sv: Hm-W-°m-e-Øv hn]-Wn-bn-ep-≠m-tb-°m-hp-∂ Af-hv Xq-° Ir-{Xn-a-߃ X-S-bp∂-Xn-\v eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I¨t{Smƒ dq-apw sl¬-∏v sU-kvIpw k-÷-am-°n. ]m-e-°m-Sv ap\n-kn-∏¬ _-kv Ãm≥-Un-\v kao-]-Øp-≈ ]o-∏nƒ-kv _-kmdn¬ k-÷o-I-cn-® sl¬-∏v sUkv-In-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ A-_-Zpƒ Jp±q-kv \n¿-h-ln-®p. eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip-∏v A-kn. I¨-t{Sm-f¿ F-kv F A_v-Zpƒ ss^-k¬ A-[y-£-X h-ln-®p. ^v-ssf-bn-Mv kv-Izm-Uv

Hm-W-¨-´ DZvLm-S\w ]m-e-°m-Sv: tI-c-fm tÃ-‰v kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j-s‚ Hm-W-®-¥ tIm-´m-bn kq-∏¿ am¿-°-‰n¬ 9-\v cm-hn-se H-º-Xn-\v F sI _m-e≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. tIm´m-bn {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n c-ho-{μ≥ A-[y-£X h-ln-°pw. sI A-∏p-Æn, B¿ e-X F-∂o tªm-°v ]-©m-bØv sa-w_¿-am-cpw F≥ sI i-in-[-c≥, e-fn-X ]n ta-t\m≥ F∂o {Km-a-∏-©m-b-Øv saw_¿-am-cpw ]-s¶-Sp-°pw. Hm-W-®-¥ 15 h-sc Xp-S-cpw. ]m-e-°m-Sv: tlm¿-´n-tIm¿-∏n-s‚ a-Æm¿-°m-Sv Hm-W-®-¥ D-ZvLm-S-\w \m-sf A-Uz.-F≥ jw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-hln-°pw. a-Æm¿-°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-^o-Jv Ip¥n-∏p-g A-[y-£-X h-ln-°pw. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao]w cm-hn-se 11 \m-Wv D-Zv-Lm-S-\ ]-cn-]m-Sn.

A-kn. I¨-t{Sm-f¿ {]-Im-iv, kssπ-tIm ]o-∏nƒ-kv _-km¿ amt\-P¿ a-t\m-Pv F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p. D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v X-߃ hm-ßn-b D-¬∏∂-ß-fpsS/]m-bv-°-‰p-I-fp-sS Xq-°w Adn-bp-∂-Xn-\p-f-f kw-hn-[m-\w, ]-cm-Xn-Iƒ A-dn-bn-°p-∂-Xn-\p≈ kw-hn-[m-\w F-∂n-h sl¬]v sU-kv-In¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. sl¬-∏v sU-kv-Iv 14 h-sc cmhn-se 10 a-Wn ap-X¬ ssh-Io-´v F-´v h-sc {]-h¿-Øn-°pw. ]-cmXn-Iƒ I¨-t{Smƒ dqw \-º-dmb 0491 2505268 ¬ A-dn-bn-°-Wsa-∂v A-kn- v I¨-t{Sm-f¿ A-dn-bn-®p.-

a-W-¡-S-hv hn-bÀ: 751 Z-i-e-£w L-\-b-Sn sh-Åw e-`n-¨p

A-h-Im-i-§Ä-¡p- th-−n-bp-Å t]m-cm-«w i-àn-s¸-Sp-¯-Wsa¶v

]m-e-°m-Sv: a-W-°-S-hv hn-b-dn¬ tI-c-f-Øn-\v sk-]v-‰w-_¿ \m-ev h-sc 751 Z-i-e-£w L-\-b-Sn sh-f-fw e-`n-®-Xm-bn kw-bp-‡ P-e{I-ao-I-c-W hn-`m-Kw tPm-bn‚ v U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. I-cm¿ {]Im-cw e-`n-°p-hm-\p-f-f ti-jn-® P-ew 6499 Z-i-e-£w L-\-b-Sn-bmWv. ]-d-ºn-°p-fw ˛ B-fn-bm¿ ]-≤-Xn-bv-°v Io-gn-se P-e-kw-`-c-WnI-fn-se P-e-e-`-y-X Z-i-e-£w L-\-b-Sn-bn¬ Xm-sg sIm-Sp-°p-∂p. I-gn-™ h¿-jw Cu Im-e-b-f-hn¬ e-`n-® P-e-Øn-s‚ i-X-am-\-°W-°v {_m-bv-°-‰n¬. tem-h¿ \o-cm¿ ˛ 113.-60 (97.-93), X-an-gv-\m-Sv tjm-f-bm¿ ˛ 5437.-53 (124.-67), tI-c-f tjm-f-bm¿ ˛ 5400.-00 (106.-85), ]-d-ºn-°p-fw ˛ 17815.-54 (161.-20), Xq-W-°-S-hv ˛ 557.-00 (106.-39), s]cp-hm-cn-]-f-fw ˛ 620.-00 (107.-65), Xn-cp-aq¿-Øn ˛ 1158.-25 (122.-50), B-fnbm¿ ˛ 3857.-40 (320.-56).-

]m-e° - m-Sv: ]-´n-IP - m-Xn ˛ ]-´n-I h¿-§-°m-cp-sS A-h-Im-i-߃°p-th-≠n-bp-≈ t]m-cm-´w i‡n-s∏-Sp-Øm≥ Z-en-Xv tIm¨{K-kv {]-h¿-ØI - ¿ cw-KØ - n-dß - W-sa-∂v Pn-√m tIm¨-{K-kv IΩn-‰n {]-kn-U‚ v kn hn _m-eN - {μ≥ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. Z-en-Xv tIm¨-{K-kv P-h-l¿ `-h-\n¬ tN¿-∂ Pn-√m P-\-d¬ t_m-Un-tbm-Kw D-ZvL - m-S\ - w sN-

øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn t{]w-\hm-kn-s‚ A-[y-£X - b - n¬ tN¿∂ tbm-KØ - n¬ ]-´n-IP - m-Xn hnI-k-\ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿am≥ F-kv in-h-cm-a≥, ap≥ Fw.]n. sI Nm-Ø≥, hn e-£a v- W≥, sI th-Wp-tKm-]m-e≥, ]n ]n ]m-©m-en, ]p-Øq¿ am-°≥, hn cm-P≥, Ir-jv-W-≥ amØq¿,B¿ a-Wn, Sn hn k-l-tZ-

h≥, Fw \m-cm-bW - ≥, kn Nm-apÆn, sI sh-f-f, sI F≥ Ip-amc≥, ]n _m-eN - {- μ≥, D-Æn-Ip-amc≥, I-Æ≥ Im-ht- »-cn, sI cm-a\m-Y≥, C ]n tKm-]m-e-Ir-jvW≥, Fw B¿ h-’e - Ip-am-cn, kn A-\n-X, \n¿-Ωe - _m-eI - r-jvW≥, th-em-bp-[≥ hm-cW - n, kn cm-Pp, sI th-Wp-tKm-]m¬, Nmap-Æn Ip-g¬-aμ - w kw-ÿm-\ `mc-hm-ln-Iƒ kw-km-cn-®p.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

Km-Ôn-\-KÀ \n-hm-kn-IÄ-¡v B-izm-k-am-bn F-kv.Un.]n.sF. Ip-Sn-sh-Å]-²-Xn

Adnbn-¸pIÄ

I-w-]yq-«À Un-t¹m-a tIm-gv-kp-IÄ Xr-iq¿: sk‚ v tXm-a-kv tImf-Pv Im-w]-kn-ep-≈ sI¬t{Sm¨ t\m-f-Pv sk‚-dn¬ Bcw-`n-°p-∂ Un-tπm-a C≥ Iºyq-´¿ B-πn-t°-j≥ (Un-knF), t]m-Ãv {Km-tPz-‰v Un-tπm-a C≥ I-ºyq-´¿ B-πn-t°-j≥ (]n-Pn-Un-kn-F) tIm-gv-kp-I-fnte-°pw a-‰p k¿-°m¿ Aw-KoIr-X tIm-gv-kp-I-fn-te-°pw {]th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £Wn-®p. π-kv-Sp, Un-tπm-a, Un{Kn, hn-.F-®v-.F-k.v-C., _n. sSIv F-∂n-h-bn¬ G-sX-¶n-epw tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°v A-t]£n-°mw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ 0487˛2337005 F-∂ t^m¨ \-º-dn-tem sl-Uv Hm^v sk‚¿, sI¬-t{Sm¨ t\mf-Pv sk‚¿, Pq-_n-en tªm-°v, sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pv, Xriq¿ F-∂ hn-em-k-Øn-tem e`n-°pw.

{]-Ir-Xnhn-`-h kw-c-£-W A-hmÀ-Un-\v A-t]-£n-¡mw

Xr-iq¿: {]-Ir-Xn hn-`-h kw-c£-W-Øn-\v an-I-® {]-h¿-Ø\-߃ \-S-∏n-em-°p-∂ {Km-a-∏©m-b-Øp-Iƒ-°pw \-K-c-k-`Iƒ-°pw {]-Ir-Xn hn-`-h kw-c£-W A-hm¿-Uv G¿-s∏-SpØp-∂p.-tI-c-f kw-ÿm-\ em≥-Uv bq-kv t_m¿-Um-Wv A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂-Xv. {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚-tbm \-K-c-k-`bp-sS-tbm t\-Xr-Xz-Øn¬ 2011˛2012 , 2012-˛2013 h¿-j-ß-fn¬ \-S-∏n-em-°n-b {]-Ir-Xn hn-`-h kw-c-£-W-˛-t_m-[-h-¬I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS hn-i-Zmw-i߃, sN-e-h-gn-® Xp-I, ssIh-cn-® `u-Xn-I t\-´-߃ Xp-Sßn-b-h-bp-sS hn-i-Z hn-h-c߃ \n-›n-X t^m-d-Øn¬ \¬-I-Ww. t^m-t´m-Iƒ, ]-{Xhm¿-Ø-Iƒ, ho-Un-tbm Nn-{X߃ F-∂n-h-bpw A-t]-£-bvs°m-∏w D-≠m-bn-cn-°-Ww. sk-]v-Xw-_¿ 30\-Iw em≥-Uv bq-kv I-Ωo-j-W¿, tI-c-f tÉv em≥-Uv bq-kv t_m¿-Uv, hnIm-kv `-h≥, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 33 F-∂ hn-em-k-Øn-¬ e-`n-®ncn-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 0471˛2307830 F-∂ \-º-dn¬ e`n-°pw.

]-cm-Xn A-dn-bn-¡mw

Xr-iq¿: Hm-W-°m-e-Øv `t£ym-¬-]-∂-ß-fpw `-£y-km[-\-ß-fpw kw-_-‘n-®v D-≠mIm-\n-S-bp-≈ s]m-Xp-P-\-ß-fpsS ]-cm-Xn-Iƒ C-∂v ssh-Io-´v A-©p-a-Wn ap-X¬ \m-sf cmhn-se 10 a-Wn-h-sc ^p-Uv-tk^v-‰n Hm-^n-k¿ hn j¨-ap-JØn-s‚ 9447804003 F-∂ \-ºdn-epw sk-]v-Xw-_¿ G-gn-\v ssh-Io-´v A-©p a-Wn ap-X¬ sk-]v-Xw-_¿ F-´n-\v cm-hn-se 10 a-Wn-h-sc ^p-Uv-tk-^v-‰n Hm^nk¿ ]n bp D-Z-b-i-¶-dn-s‚ 8943346553 F-∂ \-º-dn-epw Adn-bn-°mw.

sXm-gnÂc-ln-XÀ-¡v hm-bv-]

Xr-iq¿: kw-ÿm-\ ]-´n-I-PmXn-˛-]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ tZ-io-b [-\Im-cy ]-´n-I-Pm-Xn tIm¿-]-tdj-s‚ [-\-k-lm-b-tØm-sS \S-∏m-°p-∂ e-Lp hy-h-km-b tbm-P-\ hm-bv-]-bv-°v A-t]£ £-Wn-®p. A-t]-£-Iƒ sXm-gn¬ c-ln-X-cpw ]-´n-I-PmXn hn-`m-K-°m-cm-b bp-h-Xo-bphm-°-fp-am-bn-cn-°-Ww. hm-bv]m-Xp-I ]-c-am-h-[n 1,00,000 (Hcp-e-£w) cq-]-bm-bn-cn-°pw. {]m-b-]-cn-[n 18\pw 50\pw C-Sbn¬. h-cp-am-\ ]-cn-[n {Km-a-ßfn¬ 81,000 cq-]-bpw \-K-c-ßfn¬ 1,03,000 cq-]-bp-am-Wv. hmbv-] e-`y-am-°p-∂-Xn-\v Pm-aytam/h-kv-Xp-Pm-ay-tam B-h-iyam-Wv. hn-i-Z-hn-h-c-ß-fpw At]-£m t^m-d-hpw Pn-√m Hm^nkn¬ e-`n-°pw. t^m¨: 0487 -˛2331556.

D-®m-bn-hm-cyÀ I-em-\n-e-b-¯n ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n C-cn-ßm-e-°p-S: D-Æm-bn-hmcy¿ I-em-\n-e-b-Øn¬ I-em-afi-ew D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-tim[-\ \-S-Øn. I-em-\n-e-b-Ønse {]-iv-\-ß-sf-°p-dn-®v ]Tn-®v k¿-°m-cn-\v dn-t∏m¿-´v \¬-Ip∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´m-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. kmw-kv-Im-cn-I hIp-∏v a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿, I-em-a-fi-ew ssh-kv Nm≥-kn-e¿ ]n F≥ kp-tc-jn\v C-Xv kw-_-‘n-®v D-Ø-c-hv \¬-In-bn-cp-∂p. I-em-a-fi-ew c-Pn-kv-{Sm¿ tUm. sI sI kp-μ-tc-i≥, {]n≥-kn-∏¬ I-em-a-fi-ew Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-cn-tim[-\ \-S-Øn-b-Xv.

F-kv.Un.]n.sF. a-W-en Km-‘n-\-K¿ Ip-Sn-sh-≈]-≤-Xn Pn-√m {]-kn-U‚ v b-lvb tIm-b X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tI-t®-cn: a-W-en Km-‘n-\-K¿ \n-hm-kn-I-fp-sS Ip-Sn-sh-≈ {]iv-\-Øn-\v im-iz-X ]-cn-lm-c-ambn F-kv.Un.]n.sF. Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn \m-Sn-\v k-a¿-∏n-®p. Nq≠¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ ]q¿-ØoI-cn-® ]-≤-Xn Pn-√m {]-kn-U‚ v b-ln-b tIm-b X-߃ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Ip-g¬ In-W¿, tam-t´m¿-sk‰v, ss]-∏v-sse≥, hm-´¿ Sm-¶v XpS-ßn-b-h-bm-Wv B-Zy-L-´-Øn¬ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-´p-≈-Xv. sh-≈-Øn-s‚ e-`y-X A-\p-kcn-® ho-´p-Im-cp-sS ku-I-cym¿Yw Iq-Sp-X¬ ss]-∏v sse≥ h- F-kv.Un.]n.sF. Nq-≠¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv en-°m-\pw ]-≤-Xn-bp-s≠-∂v D- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]q¿-Øo-I-cn-® Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ Pn-√m {]-kn- Km-‘n-\-K¿ Ip-Sn-sh-≈]-≤-Xn

kn kn {io-Ip-amÀ Pn-Ãm ]-©m-b-¯v {]-kn-U-âv Xr-iq¿: Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚m-bn kn -kn {io-Ip-amdn-t\-bpw ssh-kv {]-kn-U‚mbn eo-e kp-{_-“-Wy-t\-bpw sX-c-s™-Sp-Øp. C-cp-h-cpw tIm¨-{K-kv {]-Xn-\n-[n-I-fmWv. {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ sI hn Zm-k-\pw ssh-kv {]-knU‚ v Sn \n¿-a-e-bpw cm-Pn-h-®Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv sX-cs™-Sp-∏v th-≠n-h-∂-Xv. Pn-√m ]-©m-b-Øv Nq-≠¬ Un-hn-j-s\-bm-Wv {io-Ip-am¿ {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂-Xv. eo-e kp-{_-“-Wy≥ ap-cn-ßq¿ Unhn-j-t\-bpw. {io-Ip-am-dn-\v 17Dw F-Xn¿-ÿm-\m¿-Yn kn.]n-.F-Ωn-se k-Xo-tZ-hn°v 12 Dw thm-´p-e-`n-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v sX-c-s™-Sp-∏n¬ kn.]n.sF-bn-se jo-e hn-P-bIp-am-dn-\v 12Dw eo-e kp-{_-“Wy-\v 17Dw thm-´p-e-`n-®p. sIm-c-´n ]-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚m-Wv eo-e kp-{_-“-Wy≥. Pn-√m ]-©mb-Øv lm-fn¬ S-∂ sX-c-s™Sp-∏n¬ I-f-Œ¿ Fw.F-kv.P-b h-c-Wm-[n-Im-cn-bm-bn-cp-∂p. ap≥ `-c-W-k-an-Xn {]m-[m-

1 kn kn {io-Ip-am¿ 2 eo-em kp-{_-“-Wy≥ \yw \¬-In-bn-cp-∂ A-tX Imgv-N-∏m-tSm-sS k-a-{K hn-I-kw \-S-∏n-em-°m≥ ]-cn-{i-an-°psa-∂v Pn-√m {]-kn-U‚m-bn Npa-X-e-tb-‰ kn kn {io-Ip-am¿ ]-d-™p. tIm¨-{K- n-se {Kq-∏v k-a-hm-b-߃-°\p-kcn-®v F -{Kq-∏p-Im-cm-b ap≥ {]kn-U‚ v sI hn Zm-k≥ t\-csØ cm-Pn-h-®n-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv sF -{Kq-∏n¬ \n∂p-≈ {io-Ip-am¿ Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´-Xv. tI-t®-cn: Pn-√m ]-©m-b-Øns‚ A-a-c-°m-c-\m-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ kn kn {io-Ipam-dn-\v P-∑-\m-Sn-s‚ kv-t\tlm-jv-a-f kzo-I-c-Ww. Pn-√m tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn¬ \-S-

∂ kzo-I-c-W-Øn-\v ti-jw Hu-tZym-Kn-I hm-l-\-Øn¬ tI-t®-cn-bn¬ F-Øn-b {io-Ipam-dn-s\ \n¿-≤n-„ ]-©m-bØv _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-cØv \n-∂v kzo-I-cn-®v B-\-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm¨-{Kkv Nq-≠¬ a-fi-U-ew I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIt®-cn ⁄m-\ {]-Im-in-\n bp.]n. kv-Iq-fn-em-Wv ]u-c kzo-I-c-Ww \¬-In-b-Xv. kzo-I-c-W k-tΩ-f-\w ap≥a-{¥n sI ]n hn-iz-\m-Y≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Nq-≠¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sk-^n-bm C-{_m-lnw A-[y£-X h-ln-®p. ]n F am-[-h≥ Fw.F¬.F., tPm-k-^v Nm-ent»-cn, Pn-√m ]-©m-b-Øv AwKw ]n sI cm-P≥, I-≠m-Wt»-cn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v e-fn-X th-Wp, F-f-h-≈n ]©m-b-Øv {]-Xn-]-£ t\-Xmhv k-\¬ Ip-∂-Øp-≈n, hn th-Wp-tKm-]m¬, B-t‚m t]mƒ, Sn H sk-_n, tPm-kv t]mƒ-Sn kw-km-cn-®p. kzo-I-cW-Øn-\v kn kn {io-Ip-am¿ \- Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ {io-Ip-am-dn-\v tI-t®-cn-bn¬ μn ]-d-™p. \¬-In-b kzo-I-c-Ww ap≥ a-{¥n sI ]n hn-iz-\m-Y≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-t\m-Z-k-©m-c tI-{µ-¯n-se Sn-¡-äv Iu-−-dn {I-a-t¡-sS-¶v ]-cm-Xn B-Xn-c-∏n-≈n : hn-t\m-Z k©m-c-tI-{μ-Øn-se Sn-°-‰v Iu≠-dn¬ hn-t\m-Z-k-©m-cn-Ifn¬ \n-∂p Sn-°-‰v C-\-Øn¬ hm-ßn-b Xp-I-bv-°v Sn-°-‰v \¬-Im-sX {I-a-t°-Sv \-S-Ønb-Xm-bn ]-cm-Xn. Sn-°-‰n-\p ]I-cw I-S-em-kn¬ Xp-I F-gp-Xn \¬-Ip-I-bpw {]-th-i-\ I-hmS-Øn-eq-sS sh-≈-®m-´-Øn-tebv-°v hn-t\m-Z-bm-{Xn-I-sc I-SØn-hn-´-Xm-bp-am-Wv B-tcm-]W-ap-≈-Xv. I-cp-h-∂q-cn¬ \n-s∂-Øn-b G-gw-K kw-L-Øn-\v 20 cq-]-bp-

sS G-gv Sn-°-‰n-\v ]-I-cw 140 cq-] F-∂ I-S-em-kpXp-≠n¬ F-gpXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p-h-t{X. Sn-°-‰v \¬-Im≥ B-h-iy-s∏-´t∏mƒ Iw-]yq-´¿ X-I-cm-dn-em-bXm-bn A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. AtX k-a-bw ]m¿-°n-ßv ^o-kn\p-≈ Xp-I-bv-°v c-ko-]vXv \¬Ip-I-bpw sN-bv-Xp. C-tX Xp-S¿-∂v kw-Lw Un.F-^v.H. A-_v-Zp¬ \m-k¿Ip-™n-\p ]-cm-Xn \¬-In. Zn\w-{]-Xn B-bn-c-ß-fm-Wv sh≈-®m-´w Im-Wm-s\-Øp-∂-Xv. h≥-Xp-I C-hn-sS X-´n-∏v \-S-Øn-

bn-´p-s≠-∂m-Wv kq-N-\. ap-Xn¿∂ B-sfm-∂p-°v 20 cq-]-bm-Wv Sn-°-‰v \n-c-°v. C-Xn¬ 16 cq-] ]pg-h-\-kw-c-£-W \n-e-b-Øn\pw \m-ev cq-] {S-j-dn h-gn k¿°m-cn-te-bv-°p-am-Wv e-`n-°p-I. ]p-g-h-\-kw-c-£-W \n-e-b-Øn\p e-`n-°p-∂ Xp-I, ]-≤-Xn \n¿tZ-i-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-t\m-Z-k-©m-c-tI-{μ-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\Øn-\v hn-\n-tbm-Kn-°p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ-cpw h-\-kw-c-£-W k-an-Xn Po-h-\-°m-cpw tN¿-∂m-Wp Sn-

°-‰v Iu-≠-dn-s‚ \-S-Øn-∏v. {Ia-t°-Sv I-s≠-Øn-b-Xn-s\ XpS¿-∂p Np-a-X-e-bp-≈ D-tZym-Kÿ-s\ Sn-°-‰v Iu-≠-dn-s‚ Npa-X-e-bn¬ \n-∂p am-‰n-bn-´p-≠v. Sn-°-‰v Iu-≠-dn-se sh-´n-∏ns\ Ip-dn-®v hn-Pn-e≥-kv A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ap-c-fn N-°-¥-d B-h-iy-s∏-´p. hn-t\m-Z-k-©mc-tI-{μ-Øn-se {I-a-t°-Sv kw_-‘n-®v A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂v kn.]n.Fw. tem-°¬ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F≥ -F tP-°-_v A-[y-£-X h-ln-®p.

X-«n-¸v \-S-¯n-b-bmÄ A-d-Ìn Xr-iq¿: ]-Sn-In-´m-∏p-≈n-sb sh-Ãv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. I-Æq¿ Iq-tSm-fn _m-e-I≠n ho-´n¬ {io-Pn-Øn-s\ (39)bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ssa-en-∏m-S-sØ kz-Im-cy h-\nXm tlm-Ã-en¬ \n-∂m-Wv Cbm-sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. hn-hml hm-Kv-Zm-\w \-S-Øn-bpw In-Uv\n hn-‰v ]-Ww X-cm-sa-∂pw {]tem-`n-∏n-®v Nn-‰n-e-∏n-≈n kz-tZin-\n-bm-b bp-h-Xn-bn¬ \n-∂pw ]-Ww hm-ßp-I-bpw am-\-`w-Ks∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp-sh-∂ tI-kn-em-Wv A-d-Ãv. sh-Ãv Fkv-.sF. hn kn kq-c-Pv, ko-\nb¿ kn-hn¬ Hm-^n-k¿-am-cm-b sI F tXm-a-kv, B-t‚m {^m≥kn-kv, tSm-Wn h¿-Ko-kv F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv {]Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

I-S-∏p-dw: ]-©m-b-Øv {]-knU‚n-s\-Xn-tc D-b¿-∂ A-gn-aXn B-tcm-]-Ww A-t\z-jn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Fkv.Un.]n.sF. I-S-∏p-dw ]-©mb-Øv I-Ω-‰n hn-Pn-e≥-kn¬ ]cm-Xn \¬-In. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v dw-e A-j-d-^n-s\-Xnsc D-b¿-∂ A-gn-a-Xn B-tcm-]Ww A-t\z-jn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´m-Wv F-kv.Un.]n.sF. I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v C-{_m-lnw ]p-fn-°-¬ hnPn-e≥-kv Un.ssh.F-kv.]n-°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. a¬-ky sXm-gn-em-fn Ip-Spw-

]p-Xp-¡m-Sv kv-t^m-S-Iti-J-cw ]n-Sn-Iq-Sn

C-cn-ßm-e-°p-S: k-a-b-sØ sNm-√n-bp-≠m-b X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v _-kv ss{U-h¿-°v a¿Z-\-ta-‰ kw-`-h-Øn¬ {]-XnIƒ-°v aq-∂v h¿-jw X-S-hpw ]ng-bpw in-£. sIm-S-I-c-˛-am-f-˛-A-∂-a-\-S dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ Im¿-Øn-tI-b _- n-se ss{U-h-dm-bn-cp-∂ s]m-ø ]q-∏Øn kz-tZ-in sX-°n-\n-b-Øv si¬-h-cm-Pn-s\ am-f _-kv Ãm≥-Un¬ sh-®v tem-l-\n¿an-X-am-b lp-°v D-]-tbm-Kn-®v X-e-bv-°-Sn-®pw a¿-Zn-®pw tZtlm-]-{Z-h-ta¬-]n-®-Xn-\m-Wv am-lnw-am-X _- n-se Po-h-\°m-¿°pta¬ kn£-hn-[n-®Xv. ta-eq¿ Iq-h-°m-´p-Ip-∂v kztZ-in ]p-√≥ s_-∂n (42), sh≈n-°p-f-ß-c kz-tZ-in I-cp-h∂q-°m-c≥ cm-tP-jv (33), ap-cn-

]p-Xp-°m-Sv: aq-∂p ÿ-e-ßfn¬ \n-∂m-bn h-c-¥-c-∏n-≈n t]m-en-kv h≥ kv-t^m-S-I tiJ-cw ]n-Sn-Iq-Sn. sh-≈m-\n-t°m-Sv, C-©-°p≠v, ap-´n-Ø-Sn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-Wv kv-t^m-S-I h-kvXp-°ƒ I-s≠-Øn-b-Xv. 31 Pem-‰n≥ Ãn-°p-Iƒ, c-≠pNm-°v A-tam-Wn-bw ss\-t{S-‰v, c-≠ps]-´n ^yq-kv tI-_n-fp-Iƒ, shSn-bp-∏v F-∂n-h-bm-Wv ]n-Sn-IqSn-b-Xv. ]m-d-a-S-Iƒ-°v k-ao-]-Øp≈ B-sfm-gn-™ ho-Sp-I-fn¬ \n-∂v h-c-¥-c-∏n-≈n F-kv.sF.sI sI j¨-ap-J-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-amWv kv-t^m-S-I h-kv-Xp-Iƒ ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v B-tc-bpw A-d-Ãv sNbv-Xn-´n-√.

ßq¿ sX-°pw-ap-dn J-∂m-\-K¿ kz-tZ-in ]-\w-Iq-´-Øn¬ cmtP-jv F-∂n-h-sc Ip-‰-°m-sc∂v I-≠v aq-∂v h¿-jw X-S-hn\pw 5000 cq-] ]n-g-sbm-Sp-°p-∂Xn-\pw C-cn-ßm-e-°p-S {]n≥kn-∏¬ A-kn- v sk-j≥kv P-Uv-Pv hn Pn {io-tZ-hn hn-[n {]-kv-Xm-hn-®-Xv. am-f ss{]-h-‰v _-kv Ãm≥Un¬ \n-∂v ]p-d-s∏-tS-≠ _kv Ir-Xy-k-a-b-Øv ]p-d-s∏Sm-Xn-cp-∂-Xp kw-_-‘n-®p≠m-b hm-t°-‰-sØ Xp-S¿∂v 2010 H-tŒm-_¿ H-º-Xn-\mWv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw`-hw. t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n A-Uo-j-W¬ ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´¿ Sn k-Pn dm-t^¬, A-Uz°-‰p-am-cm-b sI Pn A-P-b-Ipam¿, sI sI im-en-\n, F-_n≥ tKm-]p-c≥ lm-P-cm-bn.

]pXp°mSv\n∂v h-c-¥-c-∏n-≈n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b kv-t^m-S-I \n¿-am-W h-kv-Xp-°ƒ

ssXIzm¬-tUm tP-Xm-¡Ä-¡v kzo-I-c-Ww \Â-In

tZ-io-b ssXIz¨-tUm tP-Xm-°ƒ-°v I-S-∏p-dw {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \¬In-b kzo-Ic-Ww

Nm-h-°m-Sv: ]q-s\-bn¬ \-S-∂ tZ-io-b ssXIz¨-tUm Nmw]y≥-jn-∏n¬ k-_v Pq-\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ I-S-∏p-dw kz-tZ-inbm-b k¬-am≥ ^m-co-kv t\-Snb tKmƒ-Uv sa-U-ep-am-bn tI-cf Sow Xn-cn-s®-Øn. 32-m-a-Xv tZ-iob k-_v Pq-\n-b¿ Nm-w]y≥-jn∏n-se B-Zy kz¿-Ww Iq-Sn-bmbn-cp-∂p k¬-^m≥ ^m-cn-knt‚-Xv. tI-c-f-Øn¬ \n-∂pw Nmw]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-b A-©w-K kw-L-Øn¬ I-S-∏p-d-Øp \n-∂p-≈ ^u-kn-b \q-d-bpw, ssj≥ tPm-kp-ap-≠mbn-cp-∂p. kw-ÿm-\ k-_v Pq\n-b¿ Nm-w]y≥-jn-∏n¬ \n-∂pw kz¿-W-sa-U¬ t\-Sn-bm-Wv aqΔ-cpw tZ-io-b ao-‰n-te-°v tbmKy-X t\-Sn-b-Xv. I-S-∏p-dw sXm´m-∏v A-go-°¬ jm-lp-±o≥-˛_¬-°o-kv Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ Fw F-kv k¬-am≥ ^m-cokv F-ß-≠n-bq¿ \m-j-W¬ kvIq-fn-se A-©mw-¢m-kv hn-Zym¿Yn-bm-Wv.

U‚ v A-dn-bn-®p. Ip-Sn-sh-≈ £m-aw cq-£-amb I-gn-™ am¿-®n¬ Ip-g¬ InW¿ Ip-gn-®v tIm-f-\n \n-hm-knIƒ-°v sh-≈-sa-Øn-°m≥ Bcw-`n-®n-cp-∂p. hm-´¿ Sm-¶v, ss]∏v sse≥, tam-t´m¿-sj-Uv F∂n-h ]q¿-Øo-I-cn-®-tXm-sS-bmWv D-Zv-Lm-S-\w \-S-Øn-b-Xv. D-ZvLm-S-\ N-S-ßn¬ Fkv.Un.]n.sF a-W-eq¿ a-fiew {]-kn-U‚ v Zn-eo-^v ssX-°mSv, Nq-≠¬ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \u-jm-Zv ]n sI, sk-{I-´dn ]n F l-k≥, a-W-en {_m-©v {]-kn-U‚ v ]n Fw sj-_o¿, ]´n-°-c {_m-©v {]-kn-U‚ v lpssk≥ kn C, sk-{I-´-dn ]n F i-d-^p-±o≥ ]-s¶-Sp-Øp.

ho-Sv Xo-h-¨v \-in-¸n-¨ tI-kn {]-Xn A-d-Ìn ]p-Xp-°mSv: a-π-fnbw sh≈m-cw-]mS-Øv ho-Sv Xo-h-®v \in-∏n-® tI-kn¬ H-fn-hn-emb {]-Xnsb 12 A-d-Ãn-em-b h¿-jk-Zm-\μ-≥ Øn-\v ti-jw h-c-¥-c-∏n-≈n t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. sh-≈m-cw-]m-Sw A-Sq-∏-d-ºn¬ k-Zm\-μ-\m-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 2001¬ F-S-Øncn-™n Im¿-Xym-b-\n-bp-sS ho´n¬ A-Xn-{I-an-®p I-b-dn Im¿Xym-b-\n-bp-sS a-I≥ th-Wphpw a-cp-a-I≥ k-Zm-\-μ-\pw tN¿-∂m-Wv ho-Sn-\v Xo-h-®-Xv. Cu tI-kn¬ th-Wp-hn-s\ t]m-en-kv t\-c-sØ A-d-Ãv sNbv-Xn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-\v tijw H-fn-hn-em-bn-cp-∂ k-Zm-\μ≥ A-K-fn-bn-ep-s≠-∂ c-lky k-tμ-i-sØ Xp-S¿-∂v h-c¥-c-∏n-≈n F-kv.sF.- sI sI j¨-ap-J-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-L-am-Wv {]Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

]-©m-b-¯v {]-kn-Uân-s\-Xn-tc hn-Pn-e³-kn ]-cm-Xn \Â-In

ss{U-h-sd aÀ-±n-¨ {]-Xn-IÄ-¡v aq-¶p-hÀ-jw X-S-hpw ]n-g-bpw

C-k cq-]o-I-cn-¨p Xr-iq¿: Xr-iq¿ B-ÿm-\-am°n C-°-tWm-an-Iv kv-tIm-tf-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ ( C-k) F-∂ kw-L-S-\ cq-]o-I-cn-®p. km-º-Øn-I ta-J-e-bn-se A\p-kyq-X-am-b am-‰-ß-sf hn-ebn-cp-Øp-I, ]T-\-߃, sk-an\m-dp-Iƒ, K-th-j-W-߃ F∂n-h-sb t{]m-¬km-ln-∏n-°pI Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv kw-L-S-\bp-sS e-£yw. `m-c-hm-ln-I-fm-bn B‚-Wn Ip-´-t©-cn ({]-kn-U‚ v), sI hn hn-t\m-jv ]o-‰¿ (P-\.sk-{I´-dn), kn.ln-c¨( {S-j-d¿), F≥.F-kv.]m¿-h-Xn, {]-im¥v.Pn.ta-t\m≥, Pn-tbm dmt^¬ ( ssh-kv {]-kn-U‚ vam¿), ku-ay {]-im-¥v, kn.kn.{]-tim-`v, kn-tPm tP-°_v (tPm.sk-{I-´-dn-am¿) F-∂nh-sc sX-c-s™-Sp-Øp.

6 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

_-ß-fn-se h-\n-X-Iƒ-°m-bn 2005˛10 km-º-Øn-I h¿-jØn¬ Xo-c ssa-{Xn am-t\-Pvsa‚ v Iu¨-kn¬ \-S-∏n-em-°nb ]-≤-Xn a¬-ky sXm-gn-em-fnbm-sW-∂ hym-tP-\ {]-knU‚pw a-I-fpw tN¿-∂v ^-≠v X´n-sb-Sp-sØ-∂v 11 mw hm¿-Uv Aw-Kw B-tcm-]-W-ap-∂-bn-®ncp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v 11 mw hm¿-Uv {Km-a-k-`-tbm-K-Øn¬ {]-Xntj-[-ap-b¿-∂-tXm-sS C-Xp kw_-\v-[n-®v A-t\z-j-Ww \-SØm≥ tbm-Kw sF-Iy-I-Wv-tT\ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p.

_-Ên-sâ S-bÀ Du-cn-s¯-dn-¨v Im-dn-en-Sn-¨v bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v H-cp-a-\-bq¿: tZ-io-b-]m-X 17 HmSn-s°m-≠n-cn-s° kz-Im-cy _k n-s‚ S-b¿ Du-cn-sØ-dn-®v \n¿-Øn-bn-´ Im-dn-en-dn-®p. Im-dnep-≠m-bn-cp-∂ bp-hm-hn-\v ]-cnt°-‰p. tN-‰p-h tSm-fn-\-Sp-Øv sh-´≥-ho-´n¬ sk-bv-\p-±o≥ Xß-fp-sS a-I≥ I-_o-dn(27)\mWv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-{Xn 7.45 Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. sImSp-ß-√q¿ `m-K-Øp \n-∂pw Kp-cphm-bq¿ `m-K-tØ-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ kz-Im-cy _- n-s‚ ]p-d-In-se S-b-dm-Wv Du-cn-sØdn-®-Xv. S-b¿ C-Sn-®v Im-dn-s‚ Nn√v X-I¿-∂p. C-tX k-a-bw Im-dn\-I-Øp-≠m-bn-cp-∂ I-_o¿ t_m-[-c-ln-X-\m-bn. Hm-Sn-°q-Snb \m-´p-Im-cm-Wv I-_o-dn-s\ tN-‰p-h Fw.C.F-kv. B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-bmsf ]n-∂o-Sv Xr-iq-cn-se kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.

A-[ym-]-IZn-\-¯n c-Rv-Pn-¯v am-jn-\v C-c-«n-a-[p-c-am-bn kw-Øm-\ ]p-c-kv-Im-c-§Ä Ip-∂w-Ip-fw: tZ-io-b A-[ym]-I Zn-\-Øn-¬ C-c-´n-a-[p-c-ambn ]-g-™n K-h. shm-t°-jW¬ l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iqfn-se {]n≥-kn-∏¬ C-≥-Nm¿÷v c-Rv-Pn-Øn-s\ tX-Sn c≠mw-X-h-W-bpw kw-ÿm-\ ]p-c-kv-Im-cw. an-I-® F≥.F-kv.F-k.v t{]m-{Kmw Hm-^n-k-dm-bn c-RvPn-Øv am-jv Xn-c-s™-Sp-°-s∏´-t∏mƒ kv-Iq-fn-se F≥.Fkv.F-kv. bq-\n-‰v kw-ÿm-\sØ an-I-® bq-\n-‰m-bn. Im-´Im-ºm¬ ]-©m-b-Øn-se hnhn-[ hm¿-Up-I-fn-em-bn \-SØn-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv Ahm¿-Un-\m-bn ]-cn-K-Wn-®-Xv. cm-a-]p-cw hm¿-Un¬ ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fn-epw ss]-∏v Iw-t]mkv-‰v ku-P-\y-am-bn \n¿-an-®v \¬-In-bpw ]-´n-Ø-Sw hm¿-Unse ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fn-epw _m-

¶v A-°u-≠v Xp-S-ßm-\p-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw ]-g-™n kvIq-fn-se F≥.F-kv.F-k.v bq\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv \S-∂-Xv. Po-h-\-Im-cp-Wy cw-KØpw C-S-s]-S¬ \-S-Øp-∂-Xns‚ `m-K-am-bn ap-gp-h≥ ¢m-kv ap-dn-I-fn-epw kzm-¥-\ Ip-Sp-° \¬-In. Cu Ip-Sp-°n-bn¬ hn-Zym¿Yn-Iƒ \n-t£-]n-°p-∂ Xp-I s]-bn≥ B≥-Uv ]m-en-tb-‰ohv sI-b¿ bq-\n-‰n-s‚ {]-h¿Ø-\-߃-°m-Wv \¬-In h-cp∂-Xv. \m-j-W¬ k¿-ho-kv kvIo-an-s‚ kw-ÿ-B-\ D-]-tZi-I k-an-Xn Aw-K-am-b c-Rv-PnØv am-ÿ Cu I-gn-™ dn-∏ªn-Iv ]-tc-Un¬ tI-c-f-˛-e-£Zzo-]v F≥.F≥.F-kv. So-an-s‚ I-≠n-P‚ v eo-U-dm-bn-cp-∂p. 2010˛11 A-[ym-b-\ h¿-jØn¬ an-I-® t{]m-{Kmw Hm-^n-

k¿-°p-≈ A-hm¿-Upw c-RvPn-Øn-\m-bn-cp-∂p. kw-ÿm-\sØ 24000 h-f-≠n-b¿-am¿-°p≈ Ã-Un sa-‰o-cn-b-epw h¿-°v U-b-dn-bpw X-øm-dm-°p-∂-Xpw c-Rv-Pn-Øv am-jm-Wv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se Nm-ent»-cn Ip-∂-tØ-cn-bn¬ ]-ø-gn ho-´n¬ \m-cm-b-W-a-s‚-bpw eoe-bp-sS-bpw a-I-\m-b c-Rv-PnØv am-ÿ-°v tZ-io-b ]p-c-kvIm-cw F-∂v e-`n-°p-sa-∂ BImw-£-bn-em-Wv F-√m-h-cpw. k-l A-[ym-]-I-cpw ]n.Sn.Fbpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw, ]q¿-h hnZym¿-Yn kw-L-S-\-bpw \¬-Ip∂ ]n-¥p-W-bm-Wv kv-Iq-fn-\pw X-\n-°pw A-hm¿-U-v e-`n-®-Xn-\v ]n-∂n-se-∂v c-Rv-Pn-Øv am-ÿ ]-d-™p. ]-g-™n Fw.Un. tImf-Pn-se A-kn-kv-‰‚ v {]-^-kdm-b {io-I-e-bm-Wv c-Rv-Pn-Øv am-jv‰dp-sS Po-hn-X ]-¶m-fn.


{]mtZ-inIw

6 k-]v-Xw-_¿ 2013 sh≈n

]me°mSv hnZym`ymk D]UbdIvSdpsS Hm-^nkv: F√m Pn√m/D]Pn√m hnZym`ymk Hm^nk¿amcptSbpw tbm-Kw˛12.00 {io-Ir-jv-W-]p-cw k-_v {Sjdn Hm-^n-kn-\v ap≥-h-iw: kn.]n.Fw t\-Xr-Xz-Øn-¬ D-]tcm-[w˛10.00 I-cnºp-g ]-©mb-Øv lmƒ: tI-c-tfm¬-k-h kwLm-S-I k-an-Xn cq-]o-IcWw˛3.00

B-eØ - q¿: km-aq-ly kp-c£ - m ]-≤X - n-bm-b Ãm-‰yq-´d - n s]≥-js\ A-´n-a-dn-°p-∂ ]n.F^v.B¿.Un.F._n¬ ]m¿-esa‚n¬ ]m-km-°n-b-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v A-[ym-]-I-cp-sS-bpw Po-h-\-°m-cp-sS-bpw kw-bp-‡k-a-c-k-an-Xn B-e-Øq¿ Xm-eq°n-se hn-hn-[ k¿-°m¿ Hm-^okp-Iƒ-°v ap-ºn-epw hn-Zym-e-b߃-°v ap-ºn-epw {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-S-Øn.B-e-Øq-cn¬ Xm-eq-°v Hm-^o-kv, Xm-eq-°v tlm-kv-]n‰¬, ]n.U-ªyp.Un.tImw-π-Ivkv, B¿.Sn.Hm-^n-kv, F.C.H.kn-hn¬ k-ssπ-kv, tªm-°v U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kp-Iƒ-°v ap-ºn-epw h-S-°-t©-cn-bn¬ ]©m-b-Øv Hm-^nkv, k-_v c-Pnkv-{Sm¿ Hm-^o-kv, C-dn-tK-j≥ Hm-^o-kv, k-_v-{S-j-dn Hm-^okp-Iƒ-°v ap-ºn-ep-am-Wv {]-Xntj-[ {]-I-S-\w \-S-∂-Xv. F≥.Pn.H.bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn‰n-bw-Kw C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv, tPm-bn-s‚ Iu¨-kn¬ {_m©v sk-{I-´d - n F Aw-PX - vJ - m≥, F-kv D-Æn-Ir-jvW - ≥, sI kn DÆn-Ip-am¿, hn tPym-Xn, F kp[o¿ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S∂ tbm-K-ß-fn¬ kw-km-cn-®p. sjm¿-Wq¿: ]n.F-^v.B¿.Un.F._n¬ ]n≥-h-en-°p-I, tI-{μ-ta-J-e-bn¬ G-gmw i-º-f I-Ωo-j≥ D-S≥ \n-b-an-°p-I, 50 i-X-am-\w Un.F.A-Sn-ÿm-\ iº-f-Øn¬ e-bn-∏n-°p-I Xp-Sßn-b 15 C-\ B-h-iy-߃ D-∂bn-®p-sIm-≠v tI-{μ tIm-¨s^-U-td-j-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ km-bm-” [¿-W \-SØn. sjm¿-Wq¿ ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ F-kv Ir-jvW - Z- m-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-t¥mjv Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. sI hn-P-b-Ip-am¿ hn-i-Zo-I-cWw \-SØ - n-. sI i-io-{μ≥, Fw A-ch - n-μm-£≥ kw-km-cn-®p.

tI-{μ tIm¨-s^-U-td-j≥ \-S-Øn-b [¿-W sjm¿-Wq¿ ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ F-kv Ir-jv-W-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

C-þ- km-£-c-Xm b-Úw XpS§n

_m¦nse D¶X D-tZym-K-ØÀ-¡v]-¦p-s−¶m-tcm]Ww

]m-e-°m-Sv: I-Æm-Sn {Km-a-]©m-b-Øv, ]n.F≥. ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥, A-ar-X hn-iz-hnZym-]oTw F-∂n-h-bp-sS kw-bp‡ B-`n-ap-Jy-Øn¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-se ap-gp-h≥ P-\-ßtf-bpw Iw-]yq-´¿ km-£-c-cm°p-hm≥ C-˛-km-£-c-Xm b⁄w 2013 s‚ D-Zv-Lm-S-\w InWm-ti-cn I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ \n¿-h-ln®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI {]n-bm ap-c-fo-[-c≥ A-[y-£-bm-

{io-Ir-jv-W-]pcw: F-®v.Un.F^v.kn._m-¶n-s‚ ]m-e-°m-Sv im-J-bn¬ \-S-∂ {I-a-t°-Sp-Isf-°p-dn-® At\z-j-Ww Im-cy£-a-am°mØ-Xv C-S-]m-Sp-Imsc {]-Xn-k-‘n-bn-em-°p-∂p. `h-\ hmbv-] X´n-∏v {]iv\Ønse H-Øp Xo¿-∏p-Iƒ \-S∏m-°m≥ _m--¶v X-øm-dm-hmØXv _m-¶n-se D-∂-X D-tZym-Kÿ¿-°p-X-´n-∏n¬ ]-¶p≈XpsIm-≠msW∂v Btcm-]-W-apb-¿-∂p. `-h-\ hmbv-] hn-`m-K-Øn¬ H-ºv tIm-Sn cq-]-bp-sS Xn-cna-dn \-S-∂-Xm-bn I-s≠-Ønbncp∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A∂v am-t\-P-cm-bn-cp-∂ ]n l-cnZm-kn-s\-Xn-tc ss{Iw-{_m-©v tI-kv \n-e-hn-ep-≠v. 2005, 2009 h-sc l-cn-Zm-k≥ ]m-e-°m-´v amt\-P-cm-bn-cn-s° hym-Ptc-J-Ifp-≠m-°n C√m-Ø t]-cp-I-fn-

epw hn-em-k-Ønepw hmbv-] A\p-h-Zn-®-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp∂p. Cu hmbv-] Xp-I l-cn-Zmk≥ X-´n-sb-Sp-Ø-Xmbpw At\z-j-W-Øn¬ sX-fn-™ncp∂p. hm-bv-]-sb-°p-dn-®v hn-h-c-߃ A-dn-bm-s\-Øp-∂-h-cp-sS t]-cpw hn-em-khpw D-]-tbm-Kn®pw hmbv-] Xn-cn-®-S-hv I-gn-™h-cp-sS tc-J-Iƒ D]-tbmKn-®v ]pXn-b hn-em-k-߃ D-≠m-°n hmbv-] A-\p-h-Zn-®v X-´n-∏v \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p. 2010 ¬ ]m-e-°m-Sv ku-Øv t]m-en-kv c-Pn-kv-‰¿ sNbv-X tIkv 2011 em-Wv ss{Iw-{_m-©v Gs‰-Sp-Ø-Xv. Pn√-bn-se A-e\√q¿ `o-a-\m-Sv kz-tZ-inbm-b Pb-Ip-am¿ C-Xv kw-_-‘n-®v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-I-bp≠mbn. _m-¶n¬ \n-∂v hm-bv-]sb-Sp-Øv Ir-Xy-am-bn Xn-cn-®-S-

® C-t±-l-Øn-\v Iq-Sp-X¬ hm-bv]-Iƒ X-c-s∏-Sp-Øn sIm-Sp-°msa-∂v ]d-™v A-t±-l-Øn-s‚ ]-°¬ \n∂p {]-am-W-߃ hmßncp∂p. ]n-∂o-Sv _n-kn\-kv B-h-iym¿-Yw hn-tZ-i-Øp t]mb P-b-Ip-am¿ am-k-߃-°p-tijw aS-ßn h-cn-Ibpw am-t\-Ptcm-Sv sIm-Sp-Ø {]-am-W-߃ Xn-cn-®ptNm-Zn-°p-Ibpw sNbvXp. A-t∏mƒ l-cn-Zm-kv ]d™-Xv _m-¶n-s‚ t_mw-s_bn-ep-≈ slUv Hm-^n-kn-te-°v sh-cn-^n-t°-j-\pw hm-eyp-thj-\p-am-bn A-b®p-sIm-Sp-Øn-cn°p-I-bm-sW-∂pw a-S-ßn h∂m¬ hmbv-] A-\p-h-Zn-®pX-cmsa∂pw hn-iz-kn-∏n®p. ]n-∂o-Sv t^m¨ sN-bv-X-t∏m-tg√mw Hmtcm H-gn-hp-I-gn-hp-Iƒ ]d™v \o-´n-s°m-≠p t]m-hp-Ib - mbn-cp-∂p-hs - {X. Xp-S¿-∂v P-bI - pam¿ _m-¶n¬ A-t\z-jn-®-

tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m≥ B-hiy-s∏´p. F-∂m¬ tc-J-Iƒ lm-Pdm°m≥ c-≠p X-h-W ka-bw \o´n-tNm-Zn-® _m-¶v A-[n-IrX¿ P-b-Ip-am-dp-am-bn _m-¶v HØp- X o¿- ∏ p- ≠ m- ° p- I - b m- s W∂v tIm-SXn-sb A-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv _m-¶n-s‚ `m-K-Øp-\n∂pw HØp-Xo¿-∏v \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn´n√-s{X. G-‰hp-sam-Sp-hn¬ 1.5 tIm-Sn cq-] P-b-Ip-am¿ \¬-Inbm¬ {]-am-W-߃ Xn-cn-sI \¬-Im-sa-∂v ]-d-bp-I-bmWs{X D-≠m-bXv. F-Sp-°m-Ø hmbv-] Fß-s\ Xn-cn-®-S-°psa-∂m-Wv P-b-Ip-am-dn-s‚ tNmZyw. \o-Xn e-`n-°m-\m-bn ho≠pw ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°m\p-≈ \o-°-Øn-em-Wv P-b-Ipam¿.

l-\o-^ _m-J-hn, l-k≥ d-lvam-\n, Sn F A-_q-_-°¿ k-lo_v, lm-Pn tim-`m A-_q-_°¿, ssk-\p¬ B-_n-Zo≥, Ajv-d-^v, C sI d-^o-°v, Sn C A–pƒ d-lv -am≥ km-ln-_v, A–pƒ ap-Ø-eo-_v kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v F≥ F lp-ssk≥ a∂m-\n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ au-eo-Zv ]m-cm-b-W-hpw {]-tXyI Iq-´p {]m¿-Y-\-bpw D-≠m-bncp-∂p.

n¬ tN¿-∂p-sh-∂p ]-d-b-s∏Sp-∂-h-cm-cpw F-kv.-Un-.-]n.-sF.{]-h¿-Ø-I-c-√. ]m¿-´n-sb {I-an-\¬ kzm-`-hØn-te-°v \-bn-°m-\pw C-X-c I-£n-I-fp-am-bn cm-{„o-b kwL¿-j-߃ kr-„n-°m-\pw t_m--[-]q¿-Δw {i-an-®p-sh-∂ ]m¿-´n A-t\z-j-W I-Ωo-j-s‚ I-s≠-Ø-en-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv ta¬-]-d-™-h-sc ]pd-Øm-°n-b-Xv. kw-L-]-cn-hm-dn-s‚ h¿-Ko-bh¬-°-c-W-Øn-\v B-°w Iq-´p∂-Xn-\m-bn \n-c-h-[n A-{I-a kw-`-h-ß-fn-te-°v ]m¿-´n {]h¿-Ø-I-sc C-h¿ _-en-bm-Sm-

P-∂-Øp¬ D-eqw A-d-_n-tIm-f-Pn-¬ \S∂ C sI l-k≥ ap-kv-en-bm-cpsS 32mw B-≠pt\¿-®F≥ F ssk-\p-Zo≥ a-∂m-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

°n-bn-´p-≠v. C-Ø-cw {In-an-\¬ L-S-I-ßsf H-gn-hm-°n-s°m-≠v ]m¿-´n _-lp-P-\ ]n-¥p-W B¿-Pn-°p∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-Wv I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ a-fi-e-Øn-s‚ ]-e `m-K-ß-fn-epw ]m¿-´n-bn-te°v kn.]n.Fw, tIm¨-{K-kv ]m¿-´n-I-fp-sS \-b ssh-I-eyØn¬ a-\wa-Sp-Øv B-fp-Iƒ Aw-K-am-hp-∂-Xv. cm-{„o-b Im]-Sy-ß-sf Xp-d-∂p-Im-´n H-‰-∏mew a-fi-e-Øn¬ ]m¿-´n hn-]pe-am-b {]-Nm-c-W-Øn-\v H-cp-ßpI-bm-Wv. ]-©m-b-Øv X-e ]-Zbm-{X-Iƒ 20\v B-cw-`n-°p-sa∂pw t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p.

]-´m-ºn: a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Fw-tπm-bo-kv tIm¨{K-kv Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv {]-kn-U‚ v sI F N{μ-\pw Aw-K-߃-°pw kzo-I-c- lyq-a-≥-ssd-‰v-kv an-j≥ ]m-e-°m-Sv Pn-√m I¨-h≥-j≥ in-£-Iv-k-Z-\n¬ Un-ssh.F-kv.]n. kn Un ap-l-Ω-Zv Im-knw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Ww \¬-In.

s\-Ãn-bm-¼-Xn- C-t¡m-Sq-dn-kw ]-²-Xn I-S-em-kn-sem-Xp-§n c h-Ip-∏n-s≥-d-bpw kw-bp-‡tbm-K-hpw C-Xn-\m-bn hn-fn-®p tN¿-Øn-cp-∂p. K-h. Hm-d-©v B≥-Uv sh-Pn-‰-_nƒ ^m-an-s\bpw C-Xn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ Xocp-am-\n-®p. Ir-jn h-Ip-∏n¬-\n∂v C-Xn-\p-≈ A-\p-a-Xn-bpw e`n-®n-cp-∂p. hn-hn-[ ÿ-e-ßfn¬-\n-∂v s\-√n-bm-º-Xn k-μ¿in-°m-\-sØp-∂ k-μ¿-i-I¿°v hn-t\m-Z k-©m-c tI-{μ-Ønse hn-hn-[ t]m-bn‚-p-I-fn-se {]-[m-\ B-I¿-j-W tI-{μ-ßsf Ip-dn-®v a-\- n-em-°m-\pw ]cn-ÿn-Xn-°v tIm-´-ap-≠m-°msX A-hn-sS Np-‰n-b-Sn-°m-\pw k¿-°m¿ ]-≤-Xn Kp-W-I-c-amhp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™ncp-∂p. am≥-]m-d, tI-i-h≥-]m-d, Imcm-iq-cn Xp-S-ßn-b h-\-ta-J-e-

bn-se {]-Ir-Xn `w-Kn-bp-≈ hnt\m-Z k-©m-c tI-{μ-ß-fn¬ ]p¬-Ip-Sn-ep-Iƒ sI-´n k-μ¿-iI¿-°v Xm-a-kn-°m-\p-≈ ku-Icyw H-cp-°m-\pw C-t°m-Sq-dn-kw t{]m-P-Œn¬ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. h-\y-ar-K-߃-°v `o-j-Wnbm-Im-sX th-Ww s\-√n-bm-ºXn-bn¬ Sq-dn-kw hn-I-k-\w F∂pw t{]m-P-Œn¬ \n-jv-I¿-jn°p-∂p. C-t°m-Sq-dn-kw kw-_-‘n-® \n¿-tZ-i-߃ Xp-S-ßn-tb-S-Øp X-s∂-bm-Wv C-∂pw. ]-≤-Xn \-S∏m-°m-\p-≈ {i-a-߃ am-dn-h∂ k¿-°m-dn-s≥-d `m-K-Øp-\n∂p-≠m-bn-√. s\-√n-bm-º-Xn-bne-sØp-∂ \q-dp-I-W-°n-\v kμ¿-i-I¿ ]-e-t∏m-gpw ap-gp-h≥ Sq-dn-Ãv t]m-bn‚p-I-fpw Im-WmsX Xn-cn-®p-t]m-Ip-I-bm-Wv ]-

A\[nIr-X a-Zy-hnÂ-¸-\ X-S-b-Ww: t]m-]p-eÀ {^−vv ]me-°m-Sv: I¬-∏m-Øn kpμcw-tIm-f-\n-bn¬ A-\-[n-Ir-X a-Zy-hn¬-∏-\bpw I-©m-hv hn¬∏-\bpw \-S-Øp-∂-h¿-s°-Xntc t]m-en-kv F-{Xbpw s]-s´∂v \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v t]m-]p-e¿ {^-≠v ]m-e-°m-Sv Gcn-bm I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. P-\ß-sf I-©m-hn-\-Sn-a-Ifm-°n A-h-Im-i-t_m-[w X√ns°-Sp-Øm-\m-Wv CØ-cw tem_n-Iƒ B-{K-ln-°p-∂Xv. C-

Ø-cw \o-N {]-h¿-Ø-\-߃ t]m-en-kv F-{Xbpw s]-s´∂v XS-b-W-sa-∂pw A√m-Ø-]£w i-‡am-b P-\Io-b k-a-c-߃°v t\-XrXzw \-¬-Ip-sa∂pw t]m-]p-e¿ {^-≠v ]m-e-°m-Sv Gcn-b I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ ]d-™p. tbm-K-Øn¬ Gcn-b {]knU‚ v \-Po-_v, sk-{I´-dn A–p¬ k-emw, A-∫m-kv kp-μcwtIm-f-\n kw-km-cn®p.

sF.F³.FÂ. P-\-Pm-{K-Xm k-Z-Êv 10 \v

"F-kv.Un.]n.sF-¡mÀ tIm¬-{K-Ên tNÀ-¶p-sh-¶-Xv I-Å-{]-Nm-c-Ww' ]m-e-°m-Sv: H-‰-∏m-ew ta-J-e-bnse \qtdmF-kv.-Un.-]n.-sF°m¿ tIm¨-{K n¬ tN¿-∂psh-∂-h-Im-i-s∏-´v Nn-e¿ I-gn™ Zn-h-kw hm¿-Ø ]pd-Øphn-´Xv hm-kv-X-h hn-cp-≤-am-sW∂vv F-kv.Un.]n.sF.a-fi-ew {]-kn-U‚ v F-kv ]n d-jo-Zpw sk-{I-´-dn ]n jm-Pn-bpw Adnbn®p. t\-c-sØ ]m¿-´n-bp-sS afi-ew {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ Ip™m-∏p a-c-°m¿, {]-h¿-Ø-Icm-bn-cp-∂ kp-sse-am≥, A-iv-d^v F-∂n-h-sc ]m¿-´n hn-cp-≤ {]h¿-Ø-\-߃ aq-ew H-cp h¿-jw ap-ºv ]p-d-Øm-°n-b-Xm-bn-cp∂p. C-h-tcm-sSm-∏w tIm¨-{K-

bn-cp-∂p. ]n.F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥ U-b-d-Iv-S¿ F≥ _m-e-tKm-]m¬, A-ar-X hn-izhn-Zym-]oTw Uo≥ tUm.F≥ ]n N-{μ-ti-J-c≥, Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v tkm-jy¬ h¿-°v X-eh≥ tUm. ]-c≥ tPym-Xn-cm-aenw-Kw, A-kn.{]-^-. tUm.-sI B¿ {]n-b, F≥.B¿.sF. Pn√m sN-b¿-am≥ tUm.]n bp cmam-\-μv, hn-I-k-\ Im-cy Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ A-Pn-X ta-t\m≥, t£-a Im-cy Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F cm-a-Zm-kv kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

sI F N-{µ-\v kzo-I-c-Ww \Â-In

s\-√n-bm-º-Xn: ta-J-e-bn-se {]-[m-\ hn-t\m-Z k-©m-c tI{μ-am-b s\-√n-bm-º-Xn-bn¬ Ct°m-Sq-dn-kw ]-≤-Xn \-S-∏m-°psa-∂ k¿-°m¿ {]-Jym-]-\߃ I-S-em-kn-sem-Xp-ßn. s\√n-bm-º-Xn-bn-se ]-Øv {]-[m-\ Sq-dn-kw t]m-bn‚p-I-sf _-‘n∏n-®v C-t°m-Sq-dn-kw \-S-∏m-°m\m-bn-cp-∂p k¿-°m-dn-s≥-d ]≤-Xn. 1985¬ Pn-√m Sq-dn-kw {]-tamj≥ Iu¨-kn-en-s≥-d t\-XrXz-Øn¬ ]-≤-Xn-°m-bn A-`n{]m-b cq-]-h-Xv-I-c-W-hpw a-‰pw \-S-∂n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Pn-√m `-cW-Iq-S-Øn-\v dn-t∏m¿-´pw k-a¿∏n-®p. F-∂m¬, C-Xp-kw-_‘n-® \-S-]-Sn Np-h-∏p-\m-S-bn¬ Ip-cp-ßn. ]n-∂o-Sv 2008¬ h-\w h-Ip-∏n-s‚-bpw hn-t\m-Z k-©m-

t∏mƒ l-cn-Zm-k≥ ]n-cn™pt]m-sb∂pw F-hn-sS-bm-sW-∂v A-dn-bn-s√-∂p-am-Wv a-dp]-Sn. P-b-Ip-am¿ ]-cn-tim-[-\-Iƒ°m-bn G¬-∏n-® {]-am-W-߃ D-]-tbm-Kn-®v am-t\-P¿ l-cn-Zmk≥ a-‰p tem-Wp-Iƒ, Ir-{Xn-aam-bn F-Sp-Ø-Xm-bn-´m-Wv ]n∂o-Sv A-dn-bm≥ I-gn-™Xv. {Xs‚ `q-an _m-¶v A-‰-Ãv sN-bvXv sIm-≠p-≈ ]-{X ]-ckyw I≠-t∏m-gm-Wv N-Xn ]‰n-b hnhcw P-b-Ip-am¿ A-dn-bp-∂Xv. \n-b-a \-S-]-Sn-I-fp-am-bn P-bIp-am¿ ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao]n-®Xv. 21 hm-bv-]-I-fn-embn 4.60 tIm-Sn cq-] P-b-Ip-am-dn-s‚ t]cn¬ hm-bv-]-bp-≈-Xm-bm-Wv _m-¶v A-[n-Ir-X¿ tIm-S-Xnbn¬ \¬In-b kv-t‰-‰v-sa‚ v. C{Xbpw cq-] H-cp hy-‡n-°v hmbv] \¬-In-b-sX-ßn-s\-sb-∂v tNm-Zn-®v tImS-Xn _-‘-s∏-´

l-k³ ap-kv-eymÀ B-−pt\À-¨ kam]n-¨p

kn.]n.sF. s]m-X-p-tbm-Kw 9\v

]m-e-°m-Sv: I-Æm-Sn {Km-a-]©m-b-Øn-se Pm-{K-Xm k-an-Xn s]m-Xp-tbm-Kw In-Wm-t»-cn IΩyq-Wn-‰n lm-fn¬ h-\n-Xm IΩo-j\ - w-Kw sI F Xp-fk - n {ioI-WvT≥ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI {]n-bm ap-cf - o-[c - ≥ A[y-£X - h-ln-®p. kv{- Xo-If - p-sSbpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw {]-iv-\߃-°v {]m-tZ-in-I X-e-Øn¬ ]-cn-lm-cw \n¿-t±-in-°p-∂-Xn\p-f-f kw-hn-[m-\-am-Wv Pm-{KXm k-an-Xn. hm¿-Uv, ]-©m-bØv, Pn-√m ta-Je - I - f - n-em-Wv {]h¿-Ø-\w. N-S-ßn¬ ap≥-h-\nXm I-Ωo-j\ - w-Kw A-Uz. im-¥Ip-am-cn, k-_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ Hm-^v t]m-en-kv kp-Pn-Øv F-∂nh¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. ssh-kv {]-kn-U‚ v kn hn _nμp, hn-I-k-\ Ãm≥-Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ A-Pn-X tat\m≥, t£-a-Im-cy Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F cm-a-Zmkv kwkm-cn-®p.

{io-Ir-jv-W-]p-cw: sh-Pn-‰_nƒ B‚ v {^q-´v-kv {]-tamj≥ Iu¨-kn¬ tI-c-f (hn.-F^v.-]n.kn.sI)bp-sS I-cn-ºp-g kzm-{i-b I¿-j-I k-an-Xn-bp-sS Hm-Ww ]-®-°-dn ta-f Xp-S-ßn. tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw B-ky D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. I-cn-ºp-g ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v F-kv B-i A-[y-£-X h-ln-®p. s]mXp-hn-]-Wn-tb-°mƒ ap-∏-Xv iX-am-\w hn-e Ip-d-hn-em-Wv ]-®°-dn-Iƒ \¬-Ip-∂-Xv. ta-f 15 kam-]n°pw. kzm-{i-b I¿-j-I k-an-Xn {]-kn-U‚ v th-Wp-tKm- C-˛-km-£-c-Xm b-⁄w 2013 s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]m¬ kw-km-cn-®p. Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

F-¨v.Un.F-^v.kn. _m-¦n-se X-«n-¸v

]m-e-°m-Sv: P-∂-Øp¬ D-eqw A-d-_n-tIm-f-Pn-s‚ C sI lk≥ ap-kv -en-bm-cn-s‚ 32mw B≠v t\¿-® hn-]p-e-am-bn BtLm-jn-®p. tbm-K-Øn¬ ]n kn lw-k kzm-K-Xw ]-d-™p. tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X F≥ F ssk-\p-Zo≥ a-Rm-\n l-k≥ ap-kv -en-bm-cp-sS Po-hn{io-Ir-jv-W-]p-cw: H-ºX - n-\v I- Xm-\p-`-h-߃ hn-h-cn-®p. F≥ ayq-Wn-Ãv ]m¿-´n kw-ÿm-\Ø - v F lp-ssk≥ a-Rm-\n A-[yhn-e° - b - ‰ - hn-cp-≤ Zn-\a - m-bn B- £-X h-ln-®p. N-S-ßn¬ F sI N-cn-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - m-bn sshIo´v A-©n-\v Iq-´n-e-°-S-hn¬ tN-cp-∂ s]m-Xp-tbm-Kw \SØpw. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.F¬.Fkw-km-cn-°pw.

Pm-{K-Xmk-an-Xn s]m-Xp-tbm-Kw

3

Hm-Ww ta-f Xp-S-§n

]cn-]mSn

kw-bp-à-k-a-c-k-an-Xn {]-Xn-tj-[n¨p

kozhikode/PKD

Xn-hv.

A-`n-\-µn-¨p ]m-e-°m-Sv: A-´-∏m-Sn {]-tXy-I ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn F-Ivssk-kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œdp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-Iv-sskkv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv cq-]oI-cn-°p-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\-sa-SpØ sF-Iy-P-\m-[n-]-Xy ap-∂Wn K-h¨-sa‚n-s\-bpw A-Xn\m-bn ap≥-ssI F-Sp-Ø F-Ivssk-kv a-{¥n sI _m-_p-hns\-bpw tI-c-f tÃ-‰v F-Iv-sskkv Ãm-^v A-tkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°m-Sv Pn-√m-I-Ωn-‰n A-`n-\μn-®p. kv-Izm-Un-\v F-√m-hn-[ ]n-¥p-W-bpw \¬-Ip-sa-∂pw Atkm-kn-tb-j≥ ]m-e-°m-Sv Pn√m I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v sI A–p¬ I-emw A-dn-bn-®p.

A-©p kv-Iq-fp-I-fn-se ]-cn-Øn-Xn ¢-ºp-IÄ an-I-¨-h ]m-e-°m-Sv: 2012 ˛13 h¿-j-sØ {]-h¿-Ø-\w hn-e-bn-cp-Øn Pn-√bn-se A-©p kv-Iq-fn-se ]-cnÿn-Xn ¢-∫p-I-sf an-I-®-h-bmbn Xn-c-s™-Sp-Øp. K-h¨sa‚ v ssl-kv-Iqƒ sN¿-∏p-ft»-cn, ]n sI ssl-kv-Iqƒ a™-{], tI-{μo-b hn-Zym-e-bw I©n-t°m-Sv, ]n.Sn._n.i-_-cn ssl-kv-Iqƒ A-S-bv-°m-]pØq¿, I-Æm-Sn ssl-kv-Iqƒ IÆm-Sn F-∂n-h-bm-Wv A-h. CXn¬ K-h¨-sa‚ v ssl-kv-Iqƒ sN¿-∏p-f-t»-cn, ]n sI ssl-kvIqƒ a-™-{] F-∂n-h kw-ÿm-

\-X-e a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-Xn-\v A¿-l-X t\-Sn-bn-´p≠v. Cu A-©p kv-Iq-fp-I-fpw tI-c-f kw-ÿm-\ im-kv-{X kmt¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn Iu¨-knen¬ \n-∂v 5000 cq-]m-ho-Xw ]mcn-tXm-jn-Iw e-`n-°p-∂-Xn-\v A¿-l-am-bn-´p-≠v. Pn-√-bn-se bp.]n, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿-sk°≥-U-dn X-e-ß-fn-em-bn 250 l-cn-X tkm-\m bq-\n-‰p-Iƒ {]h¿-Øn-°p-∂p-s≠-∂v F≥.Pn.kn.-Pn-√m tIm ˛ Hm-Un-t\-‰¿ tUm. ]n F-kv ]-Wn-°-cp-sS Adn-bn-∏n¬ ]-d-bp-∂p.

lyq-a-³-ssd-äv-kv an-j³ Pn-Ãm I¬-h³-j³ ]m-e-°m-Sv: lyp-a-¨-ssd-‰v-kv an-j≥ ]m-e-°m-Sv Pn-√m I¨h≥-j≥ in-£-Iv-k-Z-\n¬ Unssh.F-kv.]n. kn Un ap-l-ΩZv Im-knw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. . Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v A-[y£-X h-ln-®p. Pn-√m {]-knU‚ v C A-l-Ω-Zv I-_o¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ A–p¬ P-∫m¿, Pn-√m J-Pm-©n tUm. N-{μ≥, Su¨ sk-{I-´-dn I-\-I-N-{μ≥, Xm-eq-°v P-\d¬ sk-{I-´-dn A-j-d-^v sam-´Ω¬, Su¨ {]-kn-U‚ v Fw A ≥ ap-l-Ω-Zv lm-Pn kw-km-cn-

®p.

_n.sI.Fw.bp I-eIvS-td-äv D-]-hm-kw \msf ]m-e-°m-Sv: I¿-j-I sXm-gn-emfn t£-a-\n-[n-tbm-Sv k¿-°m¿ A-h-K-W-\ A-h-km-\n-∏n-°pI, 150 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-°pI Xp-S-ßn-b hn-hn-[ B-h-iy߃ D-∂-bn-®v tI-c-f tÃ-‰v I¿j-I sXm-gn-em-fn s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-SØp-∂ D-]-hm-k-Øn-s‚ `m-Kam-bn ]m-e-°m-Sv \m-sf D-]-hmkw \-S-Øpw. kn.]n.sF.Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n kp-tc-jv-cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

kw-bp-à- {]-hÀ-¯-I I¬-h³-j³ ]m-e-°m-Sv: tI-c-f C≥-U-kv-{Snb¬ dq-d¬ B‚ v P-\-d¬ h¿t°-gv-kv (sF.F-≥.Sn.-bp.-kn.)a-¬ky hn-X-c-W sXm-gn-em-fn, Dƒ-\m-S≥ a-¬ky-sXm-gn-em-fn tIm¨--{K-kv (sF.F≥.Sn.bp.kn.) kw-bp-‡m- {]-h¿-ØI -Pn-√m I¨-h≥-j≥ Ip-g¬-aμw tIm ˛ Hm-]td-‰o-hv lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-®p. {]-k-hm-\-¥-cw B-\p-Iqeyw ]-Xn-\-øm-bn-cw cq-]-bm-°n h¿-[n-∏n-® k¿-°m¿ Xo-cp-am-\sØ I¨-h≥-j≥ A-`n-\-μn®p. {]-h¿-Ø-I Pn-√m I¨-h≥-

j≥ Un.kn.kn.{]-kn-U‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F k°o¿ lp-ssk≥ A-[y-£-X hln-®p. kw-ÿm-\ {S-j-d¿ sambv-Xo≥, tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v Fw B¿ cm-a-Zm-kv, a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI {io-\nhm-k≥, Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fmb sI B-Zw-Ip-´n, Im-h-t»-cn, sP-bv-k¨ Nm-t°m tIm-ßm-Sv, sk-bv-Xp ap-l-Ω-Zv, A-–p-≈Ip-´n, jn-_p-s]-cp-am-´n, c-hn-Zmkv kw-km-cn-®p.

a-Âky-¡p-ªv hn-X-c-Ww ]m-e-°m-Sv: Ip-Ø-\q¿ {Km-a-]©m-b-Øv -a-¬ky-k-ar-≤n- ]≤-Xn-bn¬ a-¬ky-Ip-™p-ßsf hn-X-c-Ww sNbvXp. 40 I¿j-I¿-°m-bn 1,60,000 F-Æw a¬ky-Ip-™p-ß-fm-Wv hn-X-cWw \-S-Øn-b-Xv. {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-Uz. tXm-e-

\q¿ i-in-[-c≥ DZvLm-S\w \n¿h-ln-®p. hn-I-k-\ Im-cy I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ ]n _m-e≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. B-tcm-Ky-˛hn-Zym-`ym-k I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Sn cm-P≥, t£-a-Im-cy IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ k-Xy`m-a Ip-´≥ kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv: hn-e-°-b-‰-Øn-\pw A-gn-a-Xn-°p-sa-Xn-sc kw-ÿm\ hym-]-I-am-bn sF.F≥.F¬.\-S-Øp-∂ {]-t£m-`-Øn-s‚ `m-K-am-bn 10 \v sF.F≥.F¬.Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ]m-e-°m-Sv I-e-t{Œ-‰n-\p ap-∂n¬ P-\ Pm-{K-X k-Z-kv \S-Øpw. D-®-bv-°v 2.30 \v B-cw-`n-°p-∂ P-\-Pm-{K-X k-Z-kv sF.F≥.F¬.kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI ]n C-kv-a-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v F Fw h-lm-_v lm-Pn A[y-£-X h-ln-°pw. F¬.Un.F-^v.Pn-√m I¨-ho-\¿ hn Nm-apÆn, kn.]n.Fw, kn.]n.sF, F≥.kn.]n. F-∂o ]m¿-´n- {]-Xn\n-[n-I-fpw ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v sF.F≥.F¬.P-\-d¬ sk-{I-´dn A-jv-d-^v A-en h-√-∏p-g A-dn-bn-®p.

kÀ-¡mÀ C-S-s]-S-Ww: F.sI.]n.Sn.F. ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ kn._n.F-kv.C.kv-Iq-fp-I-fn¬ bm-sXm-cp-hn-[ \n-b-{¥-W-hp-an-√m-sX-bp-≈ ^o-kv h¿-[-\bn¬ k¿-°m-dn-\v C-S-s]-tS-≠ [m¿-an-I-X-bp-s≠-∂pw k¿°m¿ C-S-s]-S-W-sa-∂pw Bƒ tI-c-f ]m-c‚ v-kv So-t®-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ (F.sI.]n.Sn.F) Pn-√m I¨-h≥-j≥ K-h¨sa‚n-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ]-e kv-Iq-fp-I-fn-epw A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ t]m-epw C-√m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. Cu A-\o-Xns°-Xn-sc kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ c-£n-Xm-°-sf ]-s¶-Sp-∏n-®psIm-≠v k-a-c-Øn-\n-d-ßp-sa-∂v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kp[o¿ Pn sIm-√-d I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp-sIm-≠v {]-kv-Xm-hn-®p. F.sI.]n.Sn.F.Pn-√m {]-kn-U‚ v {]-Im-iv Im-gvN-]-d-ºn¬, sk-{I-´-dn sI F-kv D-Z-b-Ip-am¿, sI si¬-h≥, A-Uz. tKm-hn-μ-\p-Æn, A-Uz.A-`n-em-jv, tUm._n-Pp, kn-‘p _m-em-Pn, c-ay-Ir-jv-W≥, k-Xo-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

c-Pn-kv-t{S-j³ Xp-S-c-Ww: IÀ-j-I Iq-«m-bv-a ]m-e-°m-Sv: I¿-j-I c-Pn-kv-t{S-j≥ ]-cn-]m-Sn ÿn-cw kw-hn[m-\w B-°n-s°m-≠v Zo¿-L-Im-e ]-≤-Xn-bm-bn am-‰-W-sa∂pw ap-gp-h≥ I¿-j-I-sc-bpw I¿-j-I c-Pn-kv-t{S-j≥ ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ A-h-k-c-ap-≠m-°-W-sa-∂pw tI-c-f I¿j-I Iq-´m-bv-a Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fp-sS tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n kn Nm-t°m A-[y-£-X h-ln-®p. h¿-°nw-Kv {]-kn-U‚ v hn ]n \n-Pm-ap-±o≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n kp-`m-jv, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI kp-Ip-am-c≥, J-Pm-©n Fw i-in-[-c≥, sk-{I-´-dn-am-cm-b sI A-∏p-°p-´≥, ]n kn amXyp ]m-e-°-bw, c-£m-[n-Im-cn F _m-e≥, F≥ kn th-e∏≥, N-{μ≥ ]-´-t©-cn kw-km-cn-®p.

[-\-a-{´n-¡v \n-th-Z-\w \Â-In ]m-e-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv B-\-aq-fn sk-bn¬-Sm-Iv-kv sN-°vt]m-kv-‰v \o-°w sN-bv-Xv tI-c-f-Øn-s‚ t_m¿-Um-b ap-≈n-bnte-t°m a-´-Øp-Im-tS-t°m am-‰n ÿm-]n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´p-sIm-≠v tI-c-f tIm¨-{K-kv (tP-°-_v) Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Un tPm-k-^pw ]m¿-´n kw-ÿm-\ ssh-kv sN-b¿-am≥ hm°-\m-Sv cm-[m-Ir-jv-W-\pw tI-c-f [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn-°v \n-th-Z-\w \¬-In. a-{¥n-bp-am-bn C-°m-cyw N¿-® sN-bv-X-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ B-\-ap-fn sk-bn¬-kv Sm-Iv-kv sN-°v t]m-kv-‰v \o-°w sN-øp-∂-Xn-\m-h-iy-am-b A-Sn-b-¥-c \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°m-sa-∂v [-\-a-{¥n D-d-∏p \¬-In-b-Xm-bn t\-Xm°ƒ A-dn-bn-®p. C-Xv kw-_-‘n-®p-≈ \n-th-Z-\-Øn-s‚ tIm∏n ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°pw tI-c-f `-£y-kn-hn¬ k-ssπkv B‚ v c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip-∏v a-{¥n A-\q-]v tP-°-∫n-\pw \¬-In-b-Xm-bn t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-09-06  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-09-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you