Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tp

"I-em-im-e-I-fn-Â \m-S-I-§-Ä-¡v Øm-\-an-Ãm-Xm-bn'

Ip-¶w-Ip-f-¯v _-kv Ìm³-Un-\v Aw-Ko-Im-c-am-bn Ip-∂w-Ip-fw: Ip-∂w-Ip-fw \-Kc-k-`-bp-sS \n¿-±n-jv-S _-Ãm≥Uv \n¿-am-W-Øn-\p-≈ ]-≤-XnIƒ-°v \-K-c-k-` Iu¨-knen¬ Aw-Ko-Im-c-am-bn. sl¿_¿-´v tdm-Un¬ C-Xn-\m-bn t\c-sØ A-©p tIm-Sn- cq-]-bp-sS {]-hr-Øn-Iƒ \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ 16 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn°m-\m-Wv ]-≤-Xn. C-Xn-\m-bn k¿-°m¿ k-lm-bw tX-Sm-\pw ]-cn-]m-Sn-bp-≠v. \-K-c-k-`-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ X-s∂ ]-WnIƒ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. `-c-W-]£-˛-{]-Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿am-cp-sS \n¿-tZ-i-߃ Aw-KoI-cn-®p-sIm-≠m-Wv ]p-Xn-b sS≠¿ \-S-]-Sn-°v `-c-W-k-an-Xn Xo-cp-am-\-am-b-Xv.

]q-¡-f a-Âk-c-hpw ]p-en-¡-fn N-a-b {]-ZÀ-i-\-hpw 17\v Xr-iq¿: ]p-en-°-fn G-tIm-]-\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sk-]v-‰w-_¿ 17\v tam-U¬ tKƒ ssl-kv-Iq-fn¬ A-Jn-e tI-c-f ]q-°-f a-’-c-hpw, ]p-en°-fn N-a-b {]-Z¿-i-\-hpw kwL-Sn-∏n-°pw. ]q-°-f a-’-c hnP-bn-Iƒ-°v t{Sm-^n-bpw Iymjv A-hm¿-Upw \¬-Ipw. ]q-°f a-’-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm-Xv-]-cy-ap-≈-h¿ Xr-iq¿ A¿_≥ tIm-˛-Hm-∏-td-‰o-hv _m-¶ns‚ G-sX-¶n-epw im-J-bn¬ 100 cq-] A-S-®v sk-]v-‰w-_¿ A-©n-\p ap-ºm-bn t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww. ]q-°-f a-’-chpw, ]p-en-°-fn N-a-b {]-Z¿-i\-hpw Im-Wp-∂-Xn-\v A-t∂-Znh-kw c-≠p a-Wn ap-X¬ s]mXp-P-\-߃-°p ku-I-cy-ap≠m-bn-cn-°pw. Cu h¿-jw hnth-Im-\-μ tk-hm-k-an-Xn, Ioc≥-Ip-f-ß-c-˛-_n-j-]v ]m-e-kv, t]m-´-bn¬ sse≥, ]q-¶p-∂w sk‚¿, bq-Øv ¢-_v ssa-en-∏mSw, In-g-s°-tIm-´ ˛-_n-j-]v ]me-kv, Im-\m-´p-I-c tZ-iw Xp-Sßn-b G-gp So-ap-I-fm-Wv ]p-en°-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xv.

Adnbn-¸pIÄ

]m Kp-W-\n-e-hm-c ]-cn-tim-[-\ Xr-iq¿: Hm-W-°m-e-Øv hn-X-cWw sN-øp-∂ ]m-en-s‚ Kp-W\n-e-hm-cw ]-cn-tim-[n-°m≥ £o-c hn-I-k-\ h-Ip-∏v {]-tXyI kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bXm-bn £o-c hn-I-k-\ h-Ip-∏v sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn®p. sk-]v-‰w-_¿ G-gv ap-X¬ 19 h-sc sN-°v t]m-Ãp-I-fn¬ C-Xn\m-bn {]-tXy-I ]-cn-tim-[-\ \S-Øpw. Iq-Sm-sX Xr-iq¿ an-\n kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ {]-h¿-Øn°p-∂ £o-c hn-I-k-\ h-Ip-∏ns‚ Kp-W-\n-e-hm-c ]-cn-tim-[\m tI-{μ-Øn¬ D-]-t`m-‡m°ƒ-°v ]m-en-s‚ kmw-]nƒ ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\pw A-h-k-cap-≠m-bn-cn-°pw. C-tXm-S-\p-_‘n-®v D-]-t`m-‡m-°-fp-sS kwi-bw Zp-co-I-cn-°p-∂-Xn-\pw t_m-[-h-Xv-I-c-W-a-Øn-\p-am-bn C≥-^-¿-ta-j≥ sk‚-dpw {]-h¿-Øn-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ 0487-˛2322845 F-∂ t^m¨ \-º-dn¬ e-`n-°pw.

h-\-K-th-j-W Øm-]-\-¯n XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

Xr-iq¿: ]o-®n-bn-se tI-c-f h-\K-th-j-W- ÿm-]-\-Øn¬ 2016 Pq¨ h-sc-bp-≈ K-th-j-W ]≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v dn-k¿®v s^-t√m-bp-sS-bpw sS-Iv-\n°¬ A-kn-Ân-t‚-bpw Xm¬Im-en-I H-gn-hp-≠v. dn-k¿-®v s^t√m X-kv-Xn-I-bv-°v tkm-bn¬ k-b≥-kn-tem F≥-h-tbm¨sa‚¬ k-b≥-kn-tem sI-an-kv{Sn-bn-tem D-≈ ^-Ãv-¢m-kv _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-am-Wv tbm-KyX. {]-Xn-am-kw 12,100 cq-] s^t√m-jn-∏m-bn e-`n-°pw. sS-Iv-\n°¬ A-kn- v X-kv-Xn-I-bv°v ssa-t{Im-_-tbm-f-Pn-bn-ep≈ H-∂mw-¢m-kv _n-cp-Z-am-Wv tbm-Ky-X-. {]-Xn-am-kw 8000 cq-] s^-tem-jn-∏m-bn e-`n-°pw. C-cp X-kv-Xn-I-Iƒ-°p-ap-≈ {]m-b-]cn-[n 35 h-b-kv. Xm¬-]-cy-ap-≈h¿ tI-c-f h-\ K-th-j-W ÿm]-\-Øn-s‚ Hm-^nkn¬ sk-]v‰w-_¿ aq-∂n-\v \-S-°p-∂ hm-Iv-˛C≥-˛-C‚¿-hyq-hn-\v A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw lm-P-cm-I-W-sa-∂v c-Pn-kv-{Sm¿ A-dn-bn-®p.

]m-en-tb-¡-c tSmÄ- -¹m-k-bn-te-¡v F-kv.Un.]n.sF. amÀ-¨v 31\v ]p-Xp-°m-Sv: ]m-en-tb-°-c-bn¬ P-\-ß-sf sIm-≈-b-Sn-®p sIm≠n-cn-°p-∂ tSmƒ-πm-k A-SWw F-∂m-h-iy-s∏-´vF-kv.Un.]n.-sF Xr-iq¿ Pn-√m I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ 31mw Xn-bXn cm-hn-se 11\v tSmƒ-πm-k-bnte-°v am¿-®v \-S-Øp-w. ]m-en-tb°-c-bn-¬ Np-¶-]p-c-bp-sS {]-h¿Ø-\w \-S-°p-∂ Im-e-tØm-fw _n.H.Sn. I-ºn-\n tSmƒ h¿-[n-∏n®p sIm-≠n-cn-°pw. tSmƒ πm-k A-S-®p ]q-´p-I F-∂-Xp am-{X-amWv ]-cn-lm-c-sa-∂pw Pn-√m I-Ωn‰n ]-d-™p. Pn-√m {]-kn-U‚ v blv-b X-߃ A-[y-£-X h-ln®p. tbm-K-Øn¬ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv, kp-{_-lv-aWy≥ h-e-∏m-Sv, kw-km-cn-®p

Xr-iq-cn-¬ tUm. h-b-em hm-kp-tZ-h-≥-]n-≈ A-\p-kv-a-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-°p-∂ {Xn-Zn-\ sk-an-\m-¿ tUm. sI Pn ]u-tem-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xr-iq-¿: I-em-im-e-I-fn-¬ \m-SI-ß-ƒ-°pw a-‰p I-e-I-ƒ-°pw ÿm-\-an-√m-Xm-sb-∂v I-em-afi-ew ap-≥ ssh-kv Nm-≥-k-e¿ tUm. sI Pn ]u-tem-kv ]-d™p. tUm.h-b-em hm-kp-tZ-h≥-]n-≈ A-\p-kv-a-c-W-tØm-S\p-_-‘n-®v Xr-iq-cn-¬ \-S-°p∂ {Xn-Zn-\ sk-an-\m-¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn-epw D’-h-∏-d-ºp-I-fn-epw \m-S-I-߃ A-h-X-cn-∏n-°m-≥ \n-b-{¥Ww h-∂-tXm-sS {Km-a-{]-tZ-iß-fn-¬ \m-S-I-ß-ƒ A-\yw \n∂p t]m-sb-∂pw sI Pn ]utem-kv ]-d-™p. kw-Lm-S-I kan-Xn sN-b-¿-am-\v s{]m-^. ]n F-≥ {]-Im-iv A-[y-£-\m-bn-cp∂p. s{]m-^. sI bp A-cp-W-≥, sI ]n cm-[m-Ir-jv-W-≥, {io-P B-d-tßm-´p-I-c kw-km-cn-®p.

28 B-K-kv-Xv 2013 _p-[≥

"am-\-Z-Þ-§-Ä A\p-k-cn-¡m-¯ kv-Iq-fp-IÄ kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-Ww' ]m-e-°m-Sv: kn._n.F-kv.C, s F.kn.F-kv.C. \n-jv-I¿-jn-°p∂ am-\-Z-fi-߃ {]-Im-c-hpw, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F≥.H. kn. sIm-Sp-°p-hm≥ th-≠n-bp≈ \n-_-‘-\-I-fpw A-\p-k-cn®v {]-h¿-Øn-°m-Ø-Xpamb kvIq-fp-Iƒ k¿°m¿ G-s‰-Sp-°Wsa∂v Hmƒ tI-c-f ]m-c‚ v So®¿ A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v kp-[o¿ Pn sIm-√-ºm-d B-h-iy-s∏-´p. Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ am-dhn¬ {S-Ãv \n-b-am-h-en-s°-Xnsc-bm-bn km-º-Øn-I em-`-Øn\p-th-≠n \-S-Øp-∂-Xp-am-b kv-Iq-fp-Iƒ G-s‰-Sp-Øv \-SØp-hm≥ ap-Jy-a-{¥n \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂pw Bt±lw

h-gn-tbm-c-¡-¨-h-S-¡m-cp-sS D-´p-h-−n-IÄ Xob n« v \i n¸ n¨ p A-án-¡n-c-bm-b-Xv hn-I-emw-K-c-S-¡-ap-Å-h-cp-sS D-]-Po-h-\-amÀ-Kw ]m-e-°m-Sv: hn-I-emw-K¿ A-S°-ap-≈ h-gn-tbm-c I-®-h-S-°mcp-sS D-¥p-h-≠n-Ifpw ]-®-°-dnI-fpw ]-g-ß-fp-a-S-°w Xo-bn-´p \-in-∏n-® \n-e-bn¬. e-£w cq-]bp-sS \-„w I-W-°m-°p-∂p. hy-‡n-ssh-cm-Ky-am-Wp kw-`-hØn-\p ]n-∂n-se-∂m-Wp hn-ebn-cp-ج. kv-t‰-Un-bw _-kv kv-‰m≥-Uv tdm-Un-se tdm-b¬ tImw-π-Iv-kn-\p ]n-∂n¬ I-®-hS-km-a-{Kn-I-f-S-°w \n¿-Øn-bn´n-cp-∂ G-gp h-≠n-I-fm-Wv C-∂se ]p-e¿-s® I-Øn-°-cn-™ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. I¬-]m-Øn kp-μ-c≥-tIm-f\n-bn¬ k-eow, iw-Jp-hm-c-

tØm-Sv kz-tZ-in I-Æ≥, sIm-Sphm-bq¿ kz-tZ-in in-h≥ F-∂nh-cp-sS D-¥p-h-≠n-I-fm-Wv IØn-®-Xv. k-eo-an-s‚-bpw I-Æs‚-bpw aq-∂p ho-X-hpw in-h-s‚ H-cp h-≠n-bp-am-Wv ]q¿-W-am-bn I-Øn-b-Xv. k-eo-an-s‚ h-≠n-Ifn¬ B-∏nƒ A-S-°-ap-≈ ]-gß-fpw I-Æ-s‚ h-≠n-I-fn¬ s\-√n-°, I-S-e F-∂n-h-bpw inh-s‚ h-≠n-bn¬ ]-®-°-dn-bp-amWv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-h ]q¿-Wam-bn \-in-®p.C-Xn¬ H-cp h-≠nbn¬ I-®-h-Sw \-S-Øn-bn-cp-∂Xv C-S-Xp-Im-en-√m-Ø sh-Æ-°c kz-tZ-in-bm-b A-Iv-_-dm-Wv. ]-®-°-dn I-®-h-Sw \-S-Øn-bn-cp-

∂ in-h≥ H-cp ssI-bn-√m-Øbm-fm-Wv. C-h-cp-sS-sbm-s° D]-Po-h-\-am¿-K-am-b h-≠n-I-fmWv Xo-bn-´p \-in-∏n-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® 5.45\v kao-]-Øp-≈ ap-kv-enw ]-≈n-bn¬ kp-_v-ln \-a-kv-Im-c-Øn-s\Øn-b-h¿ h-≠n-Iƒ-°p tI-Sp]m-Sp-I-sfm-∂pw I-≠n-cp-∂n-s√∂p ]-d-bp-∂p. C-Xn-\p ti-j-amImw Xo-bn-´-sX-∂p I-cp-Xp-∂p. Uo-k-epw a-sÆ-Æ-bpw H-gn-®mWp h-≠n-Iƒ I-Øn-®n-cn-°p-∂Xv. C-Xn-\p k-ao-]w X-s∂ C -´ncp-∂ A≥-jm-Zv F-∂ I-®-h-S°m-c-s‚ Im-en-h-≠n I-Øn°m≥ {i-aw \-S-Øn-bn-´n-√. G-

I-Åthm-«v hn-hm-Zw: tIm¬-{K-kv Øm-\mÀ-Yn hn-P-bn-¨-Xm-bn aq-¶v hÀ-j-§Ä-¡p ti-jw hn[n B-\-°-c: I-≈-thm-´v tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn hnP-bn-®-Xm-bn aq-∂v h¿-j-߃°p ti-jw tIm-S-Xn {]-Jym]n-®p.B-\-°-c ]-©m-b-Ønse \-øq-cn-se H≥-]-Xmw hm¿Un-se ]-©m-b-Øv Xn-sc-™Sp-∏n¬ kn.-]n.-Fw. -ÿm-\m¿Yn-bm-bn Xn-sc-™-Sp-Øv hn ]n -_o-\-bp-sS P-b-am-Wv ]-´mºn- ap≥-kn-^v tIm-S-Xn d-±v sNbv-X-Xv. I-≈ thm-´v \-S-∂-Xmbn tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn kn-a-¥n-\n So-®¿ \¬-In-b ]cm-Xn-bn-em-Wv hn-[n.t\-c-sØ H-tcm-´n-\v _o-\ P-bn-®n-cp-∂p.h-´w-Ip-fw ]-©m-b-Øn-se thm-´-dm-b h-k-¥-bpw Im-e-Sn ]-©m-b-Øn-se thm-´-dm-b

_m-e-Ir-jv-W-\pw {]-kv-Xp-X ]-©m-b-Øp-I-fn-epw B-\-°c ]-©m-b-Øn-se \-øq¿ H≥]-Xmw hm¿-Un-epw thm-´v sNbv-X-Xm-bn tIm-S-Xn I-s≠Øn-bn-cp-∂p.- C-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv kn-a-¥n-\n-So-®¿ hn-Pbn-®-Xm-bn {]-Jym-]n-°m≥ Im-c-W-am-b-Xv.]-´m-ºn ap≥kn-^v a-Pn-kv-{S-‰v cm-tP-jv-tPmk-^m-Wv Sn-®¿ hn-P-bn-®-Xmbn {]-Jym-]n-®-Xv. ko-a-¥n-\n So-®¿-°v th≠n sI -]n -Ir-jv-Wv-Zm-kv, Fw -hn-Zym-[-c≥, F -B¿ k-Pntamƒ F-∂n-h¿ lm-P-cm-bn. ]©m-b-Øv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ko-a-¥n-\n- So-®¿-°v th-≠n {]-h¿-Øn-® tIm¨-{K-kv t\-

Xm-hv ]n -_m-e-Ir-jv-W-s‚ t\Xy-Xz-Øn-em-Wv So-®¿ tIm-SXn-sb k-ao-]n-®-Xv. Cu {]-tZ-i-Øv \n-∂v t\-csØ ]-©m-b-Øv sa-º-dm-bn Xn-sc-™-Sp-Ø hy-‡n-bm-Wv _m-e-Ir-jv-W≥. tIm¨-{K-kns‚ t\-Xy-Xz-Øn¬ h-c-´n ]≈n-bm-en¬ B-Àm-Z {]-I-S-\w \-S-Øn. C-t∏mƒ bq.-Un.-F-^n\v 10 ko-‰pw F¬.-Un.-F-^n-\v B-dp-ko-‰p-am-bn. tIm¨-{K-kn\v X-\n-®v F-´v ko-‰m-b h¿-≤n°p-I-bpw sN-bv-Xp tIm¨-{Kkn-se F≥ Im¿-Xym-b-\n t\Xy-Xz \¬-Ip-∂ bq.-Un.-F-^v .`-c-W-k-an-Xn-°v ko-a-¥n-\n-So®-dp-sS hn-P-bw `-c-W-Øn-\v Icp-tX-Ip-∂p-ap-≠v.

s\ sNm-√n \-K-c-k-` B-tcm-Kyhn-`m-K-hpw B-ip-]-{Xn A-[n-IrX-cpw X-Ωn¬ B-i-b-Ip-g-∏w \ne-\n-∂n-cp-∂p. sNm-Δm-gv-® D-®-Xn-cn-™v h-St°-°m-Sv t]m-en-kv B-ip-]-{Xnbn-se-Øn tc-Jm-aq-ew F-gp-XnsIm-Sp-Øv ar-X-tZ-lw G-‰p-hmßp-I-bm-bn-cp-∂p. G-‰p-hm-ßnb ar-X-tZ-lw Ip-∂w-Ip-fw \-Kc-k-` s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬ kw-kv-I-cn-®p.Xm-eq-°v B-ip-]-

ku-Zn-bn X-S-hn I-gn-bp-¶ a-e-bm-fn-I-sf \m-«n-se-¯n-¡m³ \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww Xr-iq¿: ku-Zn A-td-_y-bn¬ X-S-h-d-I-fn¬ I-gn-bp-∂ a-e-bmfn-I-sf \m-´n-se-Øn-°p-∂-Xn-\v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cpIƒ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v tI-c-f {]-hm-kn kw-Lw kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´n-hv tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. F-b¿-˛-C-¥y A-¥¿-tZ-iob bm-{X-°m¿-°p \¬-In h-∂ncp-∂ 30 In-tem ku-P-\y emtK-Pv 20 In-tem B-°n Ip-d-® \-S-]-Sn D-S≥ ]n≥-h-en-°-W-sa∂w 60 h-b-kp h-sc-bp-≈ ap-gph≥ {]-hm-kn-I-sf-bpw {]-hmkn t£-a-\n-[n-bn¬ Aw-K-ßfm-°p-∂-Xn-\v \n-b-a-t`-Z-K-Xn

sIm-≠p h-c-W-sa-∂pw 60 h-bkp I-gn-™ Xn-cn-®p h-∂ ap-gph≥ {]-hm-kn-Iƒ-°pw ku-P\y-am-bn s]≥-j≥ \¬-I-Wsa-∂pw {]-hm-kn kw-Lw kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´n-hv tbmKw B-h-iy-s∏-´p. {]-hm-kn B-\p-Iq-ey-߃ ssh-In-∏n-°p-∂ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Sn-Iƒ-s°Xn-tc {]-t£m-`w B-cw-`n-°psa-∂v tbm-Kw k¿-°m-cn-\p ap∂-dn-bn-∏p \¬-In. {]-kn-U‚ v ]n Sn Ip-™p-ap-l-Ω-Zv A-[y£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´dn sI hn A-–pƒ Jm-Z¿ Fw.F¬.F kw-km-cn-®p.

{Xn tam¿-®-dn-bn¬ A-⁄m-X h-tbm-[n-I-bp-sS ar-X-tZ-lw 15 Zn-h-kw kq-£n-°m-\n-S-bm-b km-l-N-cy-Øn¬ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-t\m-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sm≥ \-K-c-k-` B-tcm-Ky kv‰m‚n-Mv tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\am-bn. a-c-W-hn-h-cw b-Ym-k-a-bw \-K-c-k-`-sb B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®n-cp-∂n-s√-∂v B-tcm-Ky ÿn-cw k-an-Xn A-

Ip-∂w-Ip-fw: X-´n-∏n-\-c-bmb-h¿ P-\m¿-±-\-s‚ ho-´n-te°v am¿-®v \-S-Øn. X-´n-∏n-\-cbm-b-h¿ Iq-Sn tN¿-∂v cq-]oI-cn-® B-£-≥ Iu¨-kn-ens‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p am¿-®v. Ip-∂w-Ip-fw \-K-c-k-` _-kv Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øp \n∂m-cw-`n-® am¿-®v h-S-°m-t©cn tdm-Un¬ sh-®v Ip-∂w-Ipfw t]m-en-kv X-S-™p. Fkv.sF sI am-[-h≥-Ip-´n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-km-Wv am¿-®v X-S-™-Xv. Xp-S¿-∂v am¿-®n¬ ]-s¶-Sp-Øh¿ tdm-U-cn-In¬ Ip-Øn-bncn-∏v k-a-cw \-S-Øn. ]-cm-Xn ]cn-tim-[n-®v B-h-iy-am-b \-S]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v Fkv.sF k-a-c-°m¿-°v D-d-∏p \¬-In. ap-Xp-Ip-fw i-in-Ipam¿, F {]-km-Zv, A-\n-X, \oc-Pv t\-Xr-Xzw \¬-In.

]p-g-b-¡-Â _-kv A-]-I-Sw: ss{U-hÀ Io-g-S-§n

Xm-\pw am-kw ap-ºp h-sc ]-≈n°p ap-∂n-em-Wv D-¥p-h-≠n-Iƒ C-´n-cp-∂-Xv. ]-≈n-bn-se-Øp-∂-h¿-°v CXp _p-≤n-ap-´m-b-tXm-sS-bm-Wv tdm-b¬ tImw-π-Iv-kn-\p ]n-∂nse H-gn-™ ÿ-e-tØ-°p h≠n-Iƒ am-‰n-b-Xv. ]-gw ]-®-°dn-I-f-S-°w h-≠n-I-sf-√mw Iq-Sn cm-{Xn Sm¿-t]m-fn-\n-´p aq-Sn-bn-´mWv km-[m-c-W I-®-h-S-°m¿ Xncn-®p t]m-Im-dp-≈-Xv. h-≠n-Isf-√mw kv-t‰-Un-bw _-kv kv‰m≥-Un-\p ap-∂n-em-Wv I-®-hSw \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. a-‰p I-®-hS-°m-cp-am-sbm-∂pw A-`n-{]m-bhy-Xym-k-an-s√-∂p ]-d-bp-

Xr-iq-¿: ]p-g-b-°-en¬ _-kv a-dn-™v 25 t]-¿-°v ]-cn-t°-‰ tIkn¬ _-kv ss{U-h¿ -ap-°v Nn-d-s\-√p¿ t]m-gw-I-≠-Øv ho-´n¬ tam-l-\≥(46) A-d-Ãn¬. C-∂-se D-®-°v {Sm-^n-Iv s]m-enkn¬ Io-g-S-ßn-b-t∏m-gm-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-bm-sf ]n-∂o-Sv Pm-ayØn¬ hn-´p. A-{i-≤-am-bpw A-]-I-S-I-c-am-bpw hm-l-\w Hm-Sn-®-Xn\m-Wv A-d-kv-‰v. A-e-¶m-¿ F-∂ _- m-Wv A-]-I-S-Øn¬-s]-´-Xv. a-s‰m-cp hm-l-\-sØ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww hn-´ _-kv Un-ssh-U-dn¬ X-´n sX-∂n a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. A-an-X th-K-am∂p.C-t∏mƒ aq-∂p h-≠n-Iƒ \- Wv A-]-I-S Im-c-W-w. Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰ t]-cm-aw-K-ew kz-tZ-in-\n „-s∏-´ k-eo-an-s‚ X-s∂ Kp-Uv- X-S-Øn¬ eo-e, knw-k¨, an-Yp≥ F-∂n-h-sc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]kv Hm-t´m-dn-£-°v i-\n-bm-gv-N th-in-∏n-®n-cp-∂p. ]p-e¿-s® Nm-Ø-]p-c-Øp Xo-bn´n-cp-∂p. A-∂pw Uo-k-epw a-sÆ-Æ- h-e-∏m-Sv: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se c-≠-mw hm¿-Uv Aw-K-sØ kwbpw H-gn-®m-Wv hm-l-\w I-Øn-®- ÿm-\ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ A-tbm-Ky-bm-°n. tIm-{K-kv AwXv. Hm-t´m-dn-£ ]m¿-°v sN-bv-Xn- Kw a-√n-I tZ-h-s\-bm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ Iq-dp-am-‰ \n-tcmcp-∂ sj-Upw k-ao-]-Øp-≠m- [-\ \n-b-a {]-Im-cw A-tbm-Ky-bm-°n-b-Xv. F¬.Un.F-^v `-cn-°pbn-cp-∂ D-¥p-h-≠n-bp-a-S-°w I- ∂v h-e-∏m-Sv {Km-a-]-©m-b-Øn¬ {]-kn-U‚ v _o-\ A-P-b-tLmØn e-£w cq-]-tbm-fw \-„w A- jn-s\-Xn-sc 2012 Hm-K-Ãv 22\v tIm¨-{K-kv A-hn-izm-k {]-ta-bw ∂p-ap-≠m-bn-cp-∂p. Kp-Uv-kv Hm- sIm-≠p h-∂n-cp-∂p. C-Xn¬ tIm¨-{K-kv Aw-Kw a-√n-I tZ-h-s‚ t´m I-Øn-® tI-kv Su¨ t\m¿- thm-´v A-km-[p-hm-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Xp-S-¿-∂v tIm¨-{K-kv Øv t]m-en-kn-s‚ A-t\z-j-W- ]m¿-en-sa‚-dn ]m¿-´n eo-U¿ sI F-kv kp-tc-{μ≥ Iq-dp-am-‰ \n-tcmØn-en-cn-s°-bm-Wv ho-≠pw k- [-\ \n-b-a {]-Im-cw a-√n-Im tZ-h-s\ A-tbm-Ky-bm-°-W-sam-h-iyeo-an-t‚-X-S-°-ap-≈ I-®-h-S km- s∏-´v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s\ k-ao-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sI Fa-{Kn-Iƒ \-in-∏n-°-s∏-´-Xv. kv kp-tc-{μ-\v th-≠n A-Uz. Pn sI-kp-[o¿, lm-P-cm-bn.

]-©m-b-¯v Hm-^nkn hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim-[-\

bm-{X-¡m-c-s\ aÀ-±n-¨ t]m-en-kp-Im-c³ ]-W-hpw t^m-Wpw X-«n-sb-Sp-¯-Xm-bn ]-cm-Xn

I-bv-]-aw-K-ew: ]-©m-b-Øv Hm^o-kn¬ hn-Pn-e≥-kv ]-cn-tim[-\. N-fn-ßm-Sv F¬._n.F-kv tIm-f-\n tdm-Uv \n¿-Ωm-WØn¬ {I-ta-t°-Sp-s≠-∂ ]-cmXn-sb Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p ]-cntim-[-\. D-®-tbm-sS ]-©m-b-Øv Hm^o-kn-se-Øn-b kw-Lw tc-JIƒ ]-cn-tim-[n-®p. Xp-S-¿-∂v F¬._n.F-kv. tIm-f-\n-bn-epw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. F-∂m¬ {I-a-t°-Sv D-≈-Xm-bn ]-cn-tim[-\-bn¬ I-s≠-Øm-\m-bn-√. hn-Pn-e≥-kv kn.sF - hn F D√m-kv, F¬.F-kv.Pn.F A-kn v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Po\n-b¿ ssj-_n tPm F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]cn-tim-[-\.

hn-hm-Z-§Ä-¡v hn-cm-aw; c-−m-gv-N-bv-¡p ti-jw A-Úm-X ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p Ip-∂w-Ip-fw: hn-hm-Z-߃-°v hn-cm-a-am-bn 15 Zn-h-k-am-bn Ip∂w-Ip-ew Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ A-⁄m-X h-tbm-[n-I-bp-sS arX-tZ-lw kw-kv-Im-cw \-S-Øn. ]p-∂-bq¿-°p-f-Øp \n-∂v A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-® h-tbm-[nI Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° C-°gn-™ 12\m-Wv a-c-W-s∏-´-Xv. arX-Z-tlw kw-kv-°-cn-°p-∂-Xn-

]d-™p. Po-h-\-°m-cp-sS thX-\w h¿-[n-∏n-°p-hm≥ tIm-SXn D-Ø-c-hv D-s≠-∂v ]-d-™v \n-b-a hn-cp-≤-am-bpw A-\ym-bam-bpw `o-a-am-bn ^o-kv h¿-[n∏n-°p-I-bm-Wv. F-∂m¬ h¿-[n∏n-® ^o-kn-s‚ 10 i-X-am-\w am{X-am-Wv i-º-f h-¿-[-\-hm-bn \¬-Ip-∂-Xv. Pn-√m I¨-h≥-j≥ H-∂n-\v ]m-e-°m-Sv k¿-ho-kv tIm ˛ tIm]-td-‰o-hv _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-knU‚ v kp-[o¿ Pn sIm-√m-d, kwLm-S-I-k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fmb tUm. _n _n-Pp, sI si¬h≥ D-∏w-]m-Sw, k-Xo-jv sI \ø¿, _n-Pp ]-s¶-Sp-Øp.

X-«n-¸n-\n-c-bm-b-hÀ amÀ-¨v \-S-¯n

[y-£≥ sI hn Ko-h¿ ]-d-™p. F-∂m¬ a-c-Ww kw-`-hn-® Zn-hkw X-s∂ h-S-t°-°m-Sv t]m-enkn-epw \-K-c-k-`-bn-epw hn-h-cw A-dn-bn-®n-cp-∂-Xm-bn B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am-°n. tbm-K-Øn-\v ti-jw k-an-Xn Aw-K-߃ B-ip-]-{Xn k-μ¿in-®p. sI hn Ko-h¿, sI sI apl-a-a-Zp-Æn, kn sI D-Æn-Ir-jvW≥, sI F tkm-a≥, _o-\m chn B-ip-]-{Xn k-μ¿-in-®p.

{Km-a¸-©m-b-¯v Aw-K-s¯ A-tbm-Ky-bm-¡n

t]m-en-kv a¿-±-\-ta-‰v Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ km-P≥ Kp-cp-hm-bq¿: ss{]-h-‰v _-Ãm-≥- bm-Wv kw-`-hw. Ip-μw-Ip-f-ØnUn-se-Øn-b bm-{X-°m-c-s\ {Iq- \-Sp-Øv ]-g-™n-bn-ep-≈ `m-cy c-am-bn a¿-±n-® t]m-en-kp-Im-c≥ ho-´n-te-°v h-∂-X km-P≥ Xr]-W-hpw sam-ss_¬-t^m-Wpw iq-cn-ep-≈ t]m-en-kp-Im-c-s‚ aX-´n-sb-Sp-Ø-Xm-bn ]-cm-Xn. I-fp-sS hn-hm-l-Øn¬ ]-s¶-SptIm-´-bw Iq-´n-°¬ X-g-°-h-b- Øv Xn-cn-sI tIm-´-b-tØ-°v en¬ km-P-\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. t]m-Im-\m-bn Kp-cp-hm-bq¿ _C-∂p ]p-e¿-s® H-∂-c-tbm-sS- Ãm≥Un-se-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p.

Im-«m-\-¡q-«w ho-Sn-sâ a-Xn X-IÀ-¯p ]p-Xp-ti-cn: Ip-cp-Sn-°m-Sv P-hl¿ tIm-f-\n-bn¬ Im-´m-\ I-bdn ho-Sn-s‚ a-Xn¬ X-I¿-Øp. a¿-®‚ v t\-hn D-tZym-K-ÿ-\mb _m-e-N-{μ-s‚ P-h-l¿ tImf-\n-bn-ep-≈ ho-Sn-s‚ a-Xn-emWv Im-´m-\-I-fp-sS B-{I-a-WØn¬ X-I¿-∂-Xv. H-cp-am-k-ambn Cu {]-tZ-i-Øv Im-´m-\-bpsS i-ey-ap-≠v. Ip-´n-bm-\ A-S°-ap-≈ B-\-°q-´-am-Wv 200 Hmfw ho-Sp-I-fp-≈ tIm-f-\n `m-KsØ-Øn-b-Xv. ho-Sp-Iƒ-°n-S-bneq-sS F-Øn-bm-Wv a-Xn¬ XI¿-Ø-Xv.

cm-{Xn G-sd ssh-In-b-Xn\m¬ _-kv In-´m-Ø-Xn-\m¬ kv-‰m≥-Un-ep-≈ I-tk-c-bn¬ C-cn-°p-∂ k-a-b-Øv- Nq-c-ep-amsb-Øn-b t]m-en-kp-Im-c≥ Fgp-t∂-‰ t]m-Im≥ ]-d-™v X-eßpw hn-e-ßpw A-Sn-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v km-P≥ ]-d™p. t]m-en-kp-Im-c-s‚ Iq-sSbp-≠m-bn-cp-∂ tlmw-Km¿-Uv a¿-±n-°p-∂-Xv X-S-bm≥ {i-an-s®¶n-epw a¿-±-\w Xp-S-cp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d™p. a¿-±-\-ta-‰v A-h-i-\m-bn In-S-∂ km-P-s\ In-g-t°-\-S-bnse Hm-t´m-ss{U-h¿-am¿ tN¿∂m-Wv Nm-h-°m-Sv Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. F∂m¬ a¿-Zn-®p-sh-∂ B-tcm-]Ww s]m-en-kv \n-tj-[n-®p.

kzÀ-Ww I-hÀ-¶ _w-KmÄ kz-tZ-in A-d-Ìn Xr-iq¿: I-Æw-Ip-f-ß-c-bn-ep≈ kz¿-W-∏-Wn- im-e-bn¬- \n∂pw A-©p-e-£w cq-]-tbm-fw hn-e-a-Xn-°p-∂ 210 {Kmw kz¿Ww I-h¿-∂ _w-Kmƒ kz-tZ-inbm-b bp-hm-hn-s\ s\-Sp-]p-g t]m-en-kv A-d-kv-‰v-sN-bv-Xp. _w-Kmƒ kz-tZ-in-bm-b kp-Ipam¿ {]-am-Wn-Im-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. kz¿-W-hym-]m-cn-bm-b Nnøm-cw kz-tZ-in s]m-t¥-°≥ dm-^n-bp-sS ]-Wn-im-e-bn¬ Ign-™-Zn-h-kw ]p-e¿-s®-bm-Wv

I-h¿-®- \-S-∂-Xv. t]m-en-kn-s‚ im-kv-{Xo-b-am-b A-t\z-j-Ønsem-Sp-hn-em-Wv bp-hm-hn-s\ Ad-kv-‰p-sN-bv-X-Xv. s\-Sp-]p-g Fkv-.sF. A-\n¬-Ip-am¿ Sn ta-∏n≈n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ko\n-b¿ kn-.]n.-H-am-cm-b c-ta-jv, tKm-]n-\m-Yv, P-b-cm-Pv, kn-.]n-.H.am-cm-b Po-h≥, tPm-jn F-∂nh-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv {]-Xnsb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dnam‚ v sN-bv-Xp.

aZy-jm¸v P-\-hm-ktI-{µ-¯n-te-¡v am-äm-³ \o¡w; F-XnÀ-¸p-am-bn {]-tZ-i-hm-kn-I-fpw a-l-Ãpw a-Æm¿-°m-Sv: _o-h-td-Pv tIm¿]-td-j-\v Io-gn-ep-≈ a-Zy-jm-∏v P-\-hm-k tI-{μ-Øn-te-°v am‰m≥ \o-°w. F-Xn¿-∏p-am-bn a-l√v \n-hm-kn-I-fpw {]-tZ-i-hm-knI-fpw cw-K-Øv. B-ip-]-{Xn P-Mv-j-\n¬ {]h¿-Øn-°p-∂ a-Zy-jm-∏m-Wv Ip¥n-]p-g ]m-e-Øn-\pw, tIm-S-Xn-∏Sn P-Mv-j-\n-epw C-S-bn-ep-≈ tNm-tNm-tam-cn Km¿-U-\n-te-°v am-‰m-≥ \o-°w \-S-°p-∂-Xv. C-Xn\v ap-ºpw a-Zy-jm-∏v am-‰m-\p-≈

aZy-jm¸v h-cm³ A-\p-h-Zn-¡n-Ã: ]n.Un.]n. a-Þ-ew I-½n-än a-Æm¿-°m-Sv: Ip-¥n-∏p-g ]-cnk-c-Øv P-\-hm-k-tI-{μ-Øn ¬ B-cm-[-\-ß-fp-sS-bpw kvIq-fp-I-fp-sS-bpw ]-cn-k-c-Øv _o-h-td-Pv tIm¿-∏-td-j≥ Ãmƒ sIm-≠p-h-cm-\p-≈ \o°w k¿-°m¿ D-t]-£n-°-Wsa-∂v ]n.Un.]n. a-fi-ew I-

Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m Ie-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. a-Æm¿-°m-Sv a-fi-ew {]kn-U‚ v C-jmw A-en A-e-\√q¿, Pn-√m ssh-kv {]-knU‚ v d-lv -am≥ Ip-cn-°ƒ, Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw sI sI jmlp¬-l-ao-Zv, kw-km-cn-®p.

{i-a-߃ \-S-°p-I-bpw F-Xn¿∏n-s\ Xp-S¿-∂v Cu \o-°w D-t]£n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.a-Zy jm-∏v am-‰m-\p-≈ {i-a-w ho-≠pw k-Po-h-am-bn-´p-≠v.-200 Hm-fw Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn°p-I-bpw tNm-tam-cn Km¿-U≥, tIm-S-Xn-∏-Sn a-l-√v, \-ºn-bw-Ip∂v a-l-√v, Ip-¥n-∏p-g a-l-√v, Ip¥n-∏p-g ]m-≠n-°m-Sv A-º-ew, Ip-¥n-∏p-g- F.-Fw.-F¬.-]n.-kvIqƒ, tIm-S-Xn-∏-Sn tIm ˛ Hm-∏td-‰o-hv tIm-f-Pv, Fw.-C.-F-kv,

I-√-Sn tIm-f-Pv, I-√-Sn ssl-kvIqƒ, a-Zvdk-Iƒ, tNm-tam-cn Km¿-U≥ tπ kv-Iqƒ, A¬-a tlm-kv-]n-‰¬ F-∂n-h-sb-√mw {]-h¿-Øn-°p-∂-Xp-am-b P-\km-{μ-X-tb-dn-b {]-tZ-i-tØ°v a-Zy-im-e ÿm-]n-°m-\p-≈ {i-aw I-\-Ø F-Xn¿-∏n-\v Im-cW-am-Ip-I-bm-Wv. a-Zy-jm-∏v P-\hm-k tI-{μ-Øn-te-°v am-‰m-\p≈ \o-°w F-¥v hn-e-sIm-SpØpw X-S-bp-sa-∂v hn-hn-[ kwL-S-\-Iƒ A-dn-bn-®p.-

tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv tIm-Sn-IÄ a-Zvd-km S-¯n\v X-«n-bhsc A-d-Ìv sN-¿-W-sa-¶v sI«nX-d-¡-Ãn-«p Ip-∂w-Ip-fw: a¿-®‚ v t\-hnbn¬ tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bvXv tIm-Sn-Iƒ X-´n-b kw-`-hØn¬ Ip-∂w-Ip-fw kz-tZ-in-Ifm-b A-—-t\-bpw a-I-t\-bpw DS≥ A-d-kv-‰v sN-ø-W-sa-∂v X´n-∏n-\-c-bm-b-h¿ hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. Ip-∂w-Ip-fw sNm-Δ-∂q¿ an-\ntdm-Un¬ ]q-tem-Øv tKm-]n hn√-bn¬ P-\m¿-±-\≥, a-I≥ tKm]n-\m-Y≥ F-∂n-h-cm-Wv tPmen hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv tIm-SnIƒ X-´n-b-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n-∂pw Kp-P-dm-Øv, B≥-{‘-{]-tZ-iv, t]m-≠n-t®cn, _o-lm¿ F-∂o kv-w-ÿm\-ß-fn-epw X-´n-∏v \-S-Øn-bn-

´p-≠v. \m¬-∏-tXm-fw t]-cn¬ \n∂m-bn aq-∂p tIm-Sn-bn-te-sd cq]-bm-Wv C-cp-h-cpw tN¿-∂v X-´nsb-Sp-Ø-Xv. a-te-jy-bn-se {io a-lm-ho¿ jn-∏n-Mv Fkv.Un.F≥, _n.F-®v.Un F-∂ I-º-\n-bn-se D-∂-X D-tZym-Kÿ-\m-sW-∂v ]-cn-N-b-s∏-SpØn-bm-Wv tKm-]n ]-Ww X-´n-bncp-∂-Xv. D-tZym-Km¿-Yn-I-fp-sS ho-Sp-I-fn-se-Øn ]-Ww ssI-∏‰n-bn-cp-∂-Xv P-\m¿-±-\-\m-Wv. G-d-Wm-Ip-f-Øp-≈ Hm-jy≥ G-P≥-kn ap-tJ-\-bpw D-tZymKm¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v ]-Ww X-´nbn-´p-≠v. I-_-fn-∏n-°-s∏-´p F-∂p a\- n-em-°n P-\m¿-±-\-s‚ ho-´n-

se-Øn ]-Ww B-h-iy-s∏-´-hsc Kp-≠-I-sf sIm-≠v a¿-±n-°phm≥ {i-an-®p-. {]-iv-\-Øn¬ C-Ss∏-´ hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ tkm-a-\pw D-tZym-Km¿-Yn-I-sf `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ t]men-kv kv-t‰-j-\p-I-fn¬ P-\m¿-±\-t‚-bpw tKm-]n-\m-Y-t‚-bpw t]-cn¬ ]-cm-Xn \n-e-\n¬-°p∂p-≠v. km-[m-c-W-°m-cm-b bphm-°-fn¬ \n-∂v h≥-Xp-I X-´nsb-Sp-Ø C-cp-h¿-°p-sa-Xn-tc ss{I-w-{_m-©v tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-°-W-sa∂pw B-£≥ Iu¨-kn¬ `m-chm-ln-I-fm-b ap-Xp-Ip-fw i-inIp-am¿, F {]-km-Zv, tPym-Xn-jv Ip-am¿, \o-c-Pv B-h-iy-s∏-´p.

sN-dp-Xp-cp-Øn: sN-dp-Xp-cp-Øn˛-sh-´n-°m-´n-cn ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw l-b¿-sk-°-≠-dn a{Z- -bp-sS ]p-Xn-b tªm-°n-\p≈ X-d-°-√n-S¬ N-S-ßv ln-Zm-bØp¬ C-kv-emw a-{Z- m ÿm-]I-\pw {]-ap-J ]-WvTn-X-\p-am-b sam-bv-Xp-´n lm-Pn F-cp-a-s∏-´n \n¿-h-ln-®p. a-{Z-  {]-kn-U‚ v lpssk≥ tIm-b-X-߃, ap-Z-cn-kv D-a¿ k-A-Zn, ap-X-h-√n _m-∏p-´n lm-Pn, k-Z¿ ap-A-√nw sI B¿ ap-l-Ω-Zv A≥-h-cn, aq-k-lm-Pn, a-l-√v {]-kn-U‚ v Fw F A-_vZpƒ Jm-Z¿, a-l-√v sk-{I-´-dn ]n, F bq-k-^v-lm-Pn, A-∫m-kv D-kv-Xm-Zv kw-_-‘n-®p.

sN-dp-Xp-cp-Øn-˛-sh-´n-°m-´n-cn ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw l-b¿-sk-°-≥U-dn a-Zvd-k-bp-sS ]p-Xn-b tªm-°n-\p-≈ X-d-°-√n-S¬ N-S-ßv sam-bv-Xp-´n lm-Pn F-cp-a-s∏-´n \n¿-h-ln-°p-∂p


{]mtZ-inIw

28 B-K-kv-Xv 2013 _p-[≥

]qÀ-h hn-ZymÀ-Ynkw-K-aw \-S-¯n

]cn-]mSn

„]m-e-°mSv ta-∏-d-ºv: sh¬-

s^-b¿ ]m¿-´n cm-{„o-b hn-iZo-Ic-W-tbm-Kw: ssh-Ipt∂cw 5.30 „]-´mºn a¿-lpw Ip-≠q¿ Dkv-Xm-Zv \-K-¿: F-kv.F-kv.F^v. km-ln-tXym¬k-hv ˛ cmhnse 8.30 „]m-e-°m-Sv Su¨-lmƒ A-\Ivkv: t^m¿-´v hm-t°-gv-kv ¢∫v Aw-K-ß-fp-sS {]-Y-a Iq-´mbv-abm-b kwK-aw ˛ 2013 ˛cmhn-se 10.30.

Adnbn-¸pIÄ

F-ap h-fÀ-¯-en ku-P-\y ]-cn-io-e-\w ]m-e-°m-Sv: ar-K-kw-c-£-W hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-eºp-g sF.Sn.sF.bv-°v k-ao-]ap-f-f ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ 29, 30 XnøXn-I-fn¬ F-ap h-f¿Ø-en¬ ku-P-\y ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. t^m¨: 0491 2815454. t]¿ c-Pn-ÿ sN-bv-X-h¿ 29\v cm-hnse 10\v ap-ºv ]-cn-io-e-\-tI-{μØn¬ F-Øn-t®-c-Ww.

hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS hn-h-c-§Ä F-¯n-¡-Ww ]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv, H-‰-∏mew, a-Æm¿-°m-Sv (A-´-∏m-Sn tªm-°v H-gn-sI) F-∂o Xm-eq°v ]-cn-[n-bn-se kv-Iq-fp-I-fnse H-∂v ap-X¬ 10 h-sc ¢m-kpI-fn¬ ]Tn-°p-∂ ]-´n-I-h¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ew-]v-kw{Km‚ v, {]-Xn-am-k ssÃ-s]≥Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-√m-Ø kv-Iqƒ ta-[m-hn-Iƒ hn-i-Zmwi-߃ F-Øn-°-W-sa-∂v ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm^nk¿ A-dn-bn-®p. t^m¨ : 9496070366.

Nn-{X-c-N-\m a-Âk-cw ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ k-l-Ic-W bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]m-e-°m-Sv hn-tŒm-dn-b tIm-f-Pv tdm-Un-ep-≈ k-l-I-cW ]-cn-io-e-\ tI-{μ tIm-fPn¬ h-®v 30\v cm-hn-se ]-Øv aWn-°v A-¥¿-tZ-io-b Nn-{X cN-\m a-¬k-cw kw-L-Sn-∏n°pw. B-dp a-p-X¬ 15 h-b-kv hsc- {]m-b-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp°mw. t^m¨: 0491˛2522946

]-d-°p-fw \-øq¿ F.-sP._n. kv-Iq-fn¬ ]q¿-h hn-Zym¿-Yn- kw-K-aw hn -Sn -_¬-dmw Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-Æm¿-°m-Sv: _o-h-td-Pv tIm¿]-td-j-\v Io-gn-ep-≈ a-Zy-jm-∏v P-\-hm-k tI-{μ-Øn-te-°v am‰m≥ \o-°w. F-Xn¿-∏p-am-bn al-√v \n-hm-kn-I-fpw {]-tZ-i-hmkn-I-fpw cw-K-Øv. B-ip-]-{Xn P-Mv-j-\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ aZy-jm-∏m-Wv Ip-¥n-]p-g ]m-eØn-\pw, tIm-S-Xn-∏-Sn P-Mv-j-\nepw C-S-bn-ep-≈ tNm-tNm-tam-cn Km¿-U-\n-te-°v am-‰m-≥ \o-°w \-S-°p-∂-Xv. C-Xn-\v ap-ºpw a-Zy-jm-∏v am‰m-\p-≈ {i-a-߃ \-S-°p-I-

aZy-jm¸v h-cm³ A-\p-h-Zn-¡n-Ã: ]n.Un.]n. a-Þ-ew I-½n-än a-Æm¿-°m-Sv: Ip-¥n-∏p-g ]-cnk-c-Øv P-\-hm-k-tI-{μ-Øn ¬ B-cm-[-\-ß-fp-sS-bpw kvIq-fp-I-fp-sS-bpw ]-cn-k-c-Øv _o-h-td-Pv tIm¿-∏-td-j≥ Ãmƒ sIm-≠p-h-cm-\p-≈ \o°w k¿-°m¿ D-t]-£n-°-Wsa-∂v ]n.Un.]n. a-fi-ew IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m I-

e-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. a-Æm¿-°m-Sv a-fi-ew {]kn-U‚ v C-jmw A-en A-e-\√q¿, Pn-√m ssh-kv {]-knU‚ v d-lv -am≥ Ip-cn-°ƒ, Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw sI sI jmlp¬-l-ao-Zv, a-fi-ew sk-{I´-dn kn-≤n-Jv a-®n-߬ kwkm-cn-®p.

A-e-\-Ãq-cn A-]-I-S]-c-¼-c; A-©pt]À-¡v ]-cn-¡v

1. I-Æw-Ip-≠n¬ ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-en-Sn-® ss_-°v.- 2. Im-´p-Ip-f-Øv ss_-°n-s\ C-Sn-®v sX-dn-∏n-® Im¿ A-e-\-√q¿: C-∂-se A-e-\-√q- t°-‰-Xv. ss_-°n-\v ]n-d-In¬ bp-sS a-I≥ d-^o-Jv(27)\pw ]cn-ep-≠m-b hm-l-\ A-]-I-S ]- Im-dn-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw \-S-∂- cn-t°-‰p. I-Æw-Ip-≠n¬ \n-bc-º-c-I-fn¬ A-©v t]¿-°v ]-cn- Xv. Im-dn-\p-≈n¬ a-Zy-Ip-∏n-Iƒ {¥-Ww hn-´ ss_-°v ssh-Zyp°v. ]-cn-t°-‰-h-sc-√mw ss_-°v D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ Xn t]m-Ãn-en-Sn-®v c-≠v t]¿-°v ]-d-™p. D-®-bv°v am-th-en kq- ]-cn-t°-‰p. b-°w-s]m-Xp-hm-bn bm-{X-Im-c-bn-cp-∂p. ssh-Io-´v B-dv a-Wn-tbm-sS ∏¿ am¿-°-‰n-\v ap≥-h-iw tdm-Uv ¬ l-cn-Zm-k-\pw a-I≥ tKmIm-´p-Ip-fw ]-≈n-]-Sn-°v k-ao- ap-dn-®v I-S-°p-∂-Xn-\n-sS Np-≠- Kp¬-Zm-kn-\p-am-Wv ]-cn-°v. ]-cn-t°-‰ F-√m-h-sc-bpw ]w D-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ bn¬ hn-iz-\m-Y-s‚ `m-cy C-μnss_-°v bm-{X-Im-c-\m-b sX- cm ta-t\m≥(58), ss_-°v bm- s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip°≥ ho-cm≥-°p-´n-°m-Wv ]-cn- {X-Im-c≥ s]m-bv-°-≠n tIm-b- ]-{Xn-I-fn¬ {]-th-in-∏n-®p.

sXm-gn-em-fn {]-Øm-\-§Ä-¡v kz-X-{´-am-bn {]-h-À-¯n-¡m-³ A-h-k-cw th-Wsa¶v ]m-e-°m-Sv: kz-X-{¥-am-bn {]-h¿-Øn-°m≥ sXm-gn-em-fn-kw-LS-\-Iƒ-°v A-h-k-c-ap-≠m-bm¬ am-{X-ta P-\m-[n-]-Xy-Øn-\v {]- k - ‡ n- b p- ≠ m- h p- I - b p- ≈ qsh-∂v ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v ]m-W-°m-Sv ssl-Zc-en in-lm-_v X-ß-ƒ A-`n-{]mb-s∏-´p. I-£n-cm-{„o-b, Pm-Xn-˛-a-X Nn-¥-I-ƒ-°-Xo-X-am-bn sXm-gnem-fn kw-L-S-\-I-ƒ sF-IytØm-sS H-cp-an-®p \o-°-W-sa∂v X-ß-ƒ D-Zv-t_m-[n-∏n-®p. kzX-{¥ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-≥ (F-kv.Sn.bp) kw-ÿm-\ tItU-gv-kv Iym-w]n-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w a-e-ºp-g-bn-¬ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-

I-bm-bn-cp-∂p X-ß-ƒ. F-kv.Sn. bp. kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v Al-Ω-Zv-Ip-´n D-Æn-Ip-fw A-[y£-X h-ln-®p. ap-kv -enw-eo-Kv kw-ÿm-\ P-\-d-¬-sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. F-kv.Sn.bp kwÿm-\ P-\-d-¬-sk-{I-´-dn AUz.Fw d-lv-a-Øp-√ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw F ap-kv-X-^,AUz.F-≥ jw-kp-±o-≥ Fw.F¬.F, ap-≥-a-{¥n kn Sn A-l-ΩZ-en, ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√m P-\-d¬- sk-{I-´-dn I-f-Øn-¬ A-_v Zp-√, bp t]m-°¿, Fw Fw l-aoZv, Pn am-ln-≥ A-_q-_-°-¿,]{X-{]-h-¿-Ø-I-bq-\n-b-≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw sI ]n P-eo¬ kw-km-cn-®p.

sI.--FÂ.--kn.--F. A-tkm-kn-tb-j³ I¬-h³-j³ ]m-e-°m-Sv: tI-c-f em‚ v I-aoj≥ G-P‚ v-kv A-tkm-kn-tbj≥ H-e-h-t°m-Sv ta-J-e I¨h≥-j≥ sd-bn¬-th tIm-f-\n cm-Pm-a-Wn lm-fn¬ ta-J-e tPmbn‚ v sk-{I-´-dn kp-μ-c-s‚ A[y-£-X-bn¬ \-S-∂p. tl-amºn-I \-K¿ F-kv.s-- F. a-Wn-IWvT≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xncn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww Pn-√m sk-{I-´-dn jm-lp¬ l-aoZv \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v F≥ k-eow, sI in-hcm-a≥, hn tam-l-\≥ kw-km-cn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn Fw A–pƒ sIm-cn ({]-kn-U‚ v), hn tam-l-\≥, Fw A-_q-_-°¿ (ssh-kv {]-kn-U‚p-am-¿), ]n Sn th-Wp ( sk-{I-´-dn-), in-h-{]-Imiv, sI in-h-cm-a≥, (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), F≥ k-enw (JPm≥-Pn) Xnc-s™-Sp-Øp.

^-−n-Ã; H-ä-¸m-e-¯v P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv ]-²-Xn ]m-fp-¶p H-‰-∏m-ew: H-‰-∏m-e-Øv \-S-∏m°n-b P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv ]≤-Xn-°v a-c-W-a-Wn. B-h-iyØn-\v t]m-en-kp-Im-cn-√m-ØXpw ^-≠n-s‚ Ip-d-hp-am-Wv ]≤-Xn Xm-fw-sX-‰m≥ Im-c-W-amb-Xv. \-K-c-k-`m ]-cn-[n-bn-se ÿ-e-ß-sf 14 _o-‰p-I-fm-°nbm-Wv P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv {]h¿-Ø-\w \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. Hm-tcm _o-‰n-\pw _o-‰v Hm^n-k-dpw h-\n-Xm A-kn-Â v

_o-‰v Hm-^n-k-dp-am-Wv B-h-iyap-≈-Xv. h-\n-Xm t]m-en-kn-s‚ Ip-d-hpw ]-≤-Xn-sb A-h-Xm-fØn-em-°n. kw-ÿm-\-Øv P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv ]-≤-Xn-bp-sS B-ZyL-´-am-bn 2008 am¿-®v 28\m-Wv H‰-∏m-ew t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ ]-≤-Xn Xp-S-ßn-b-Xv. cm-{Xn-Im-e ]-cn-tim-[-\, apXn¿-∂ ]u-c-∑m-cpw im-co-cn-I ssh-I-ey-ap-≈-h-cpw H-‰-bv-°p

Xm-a-kn-°p-∂ ho-Sp-I-fn-epw sl¬-∏v-sse-≥, kv-{Xo-I-fp-sSbpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw kw-c-£W-]-≤-Xn-Iƒ, {Sm-^n-Iv t_m-[h¬°-c-Ww, Iu¨-kn-enMv, A-\-[n-Ir-X e-l-cn-hn-¬∏-\ XS-b¬ Xp-S-ßn-b ]-cn-]m-Sn-Iƒ P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ e£y-ß-fm-bn-cp-∂p. B-Zy-Im-eØv hnhn[ ]cn-]mS-Sn-Iƒ \-SØn-bncp-∂p.C-t∏mƒ C-sX√mw \n-e-® a-´m-Wv.

s_-©pw sU-kv-Ipw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

ssN¬-Uv sse-\n-s‚-bpw hn-izm-kn-s‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-en A-kv-K¿ ]m-j-°v \¬-In-b bm-{X-b-b-∏v tbm-Kw P-kv-‰n-kv tN-‰q¿ i-¶-c≥ \m-b¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

H-e-h-t°m-Sv: ]m-e-°m-Sv `m-c-Xv am-Xm l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se 1986 _m-®n-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Iq-´m-bv-a tN ¿-∂p. Iq-´m-bv-a-tbm-S-\p-_-‘n®v D-Ωn-\n K-h.--ssl-kv-Iq-fn-\v 15 sk-‰v s_-©pw sU-kv-°pw ]me-°m-Sv tZ-hm-{i-bw Nm-cn-‰-_n ƒ {S-Ãv c-≠v A-e-am-c-bpw hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. kn F-kv ewt_m-[-c≥,kn h -- n I -- r-jv-W-Ipam¿, tZ-hn, sI tc-J,cm-Po-hv, cm[m-Ir-jv-W≥ kwkm-cn-®p.

bpw F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v Cu \o-°w D-t]-£n-°p-I-bpw sNbv-Xn-cp-∂p.-a-Zy jm-∏v am-‰m-\p≈ {i-a-w ho-≠pw k-Po-h-am-bn´p-≠v.200 Hm-fw Ip-Spw-_-߃ Xma-kn-°p-I-bpw tNm-tam-cn Km¿U≥, tIm-S-Xn-∏-Sn a-l-√v, \-ºnbw-Ip-∂v a-l-√v, Ip-¥n-∏p-g a-l√v, Ip-¥n-∏p-g ]m-≠n-°m-Sv Aº-ew, Ip-¥n-∏p-g- F.-Fw.-F¬.]n.-kv-Iqƒ, tIm-S-Xn-∏-Sn tIm ˛ Hm-∏-td-‰o-hv tIm-f-Pv, Fw.-C.-Fkv, I-√-Sn tIm-f-Pv, I-√-Sn ssl-

]m-e-°m-Sv: kn._n.F-kv.C, s F.kn.F-kv.C. \n-jv-I¿-jn-°p∂ am-\-Z-fi-߃ {]-Im-c-hpw, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F≥.H. kn. sIm-Sp-°p-hm≥ th-≠n-bp≈ \n-_-‘-\-I-fpw A-\p-k-cn®v {]-h¿-Øn-°m-Ø-Xpamb kvIq-fp-Iƒ k¿°m¿ G-s‰-Sp-°Wsa∂v Hmƒ tI-c-f ]m-c‚ v So®¿ A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v kp-[o¿ Pn sIm-√-ºm-d B-h-iy-s∏-´p. Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ am-dhn¬ {S-Ãv \n-b-am-h-en-s°-Xnsc-bm-bn km-º-Øn-I em-`-Øn\p-th-≠n \-S-Øp-∂-Xp-am-b kv-

kv-Iqƒ, a-Zvdk-Iƒ, tNm-tam-cn Km¿-U≥ tπ kv-Iqƒ, F≥.-Fkv.-F-kv.- tIm-f-Pv, A¬-a tlmkv-]n-‰¬ F-∂n-h-sb-√mw {]h¿-Øn-°p-∂-Xp-am-b P-\-km{μ-X-tb-dn-b {]-tZ-i-tØ-°v aZy-im-e ÿm-]n-°m-\p-≈ {i-aw I-\-Ø F-Xn¿-∏n-\v Im-c-W-amIp-I-bm-Wv. a-Zy-jm-∏v P-\-hm-k tI-{μØn-te-°v am-‰m-\p-≈ \o-°w F-¥v hn-e-sIm-Sp-Øpw X-S-bpsa-∂v hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ Adn-bn-®p.-

IÂ-¸m-¯n ]p-g-bv¡v -\-Sp-hn-se BÀ.-F-kv.-F-kv Im-cym-e-b\nÀ-am-Ww X-S-b-Wsa¶v ]m-e-°m-Sv: ap-\n-kn-∏m-en-‰n- aq∂mw hm¿-Un¬ ÿn-Xn-sN-øp∂ ssl-μ-h s]m-Xp-iv-a-im-\Øn-\-Sp-Øv ]p-g-°v \-Sp-hn¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂ h-´-a-e ap-cp-I ≥ t£-{X-Øn-\v k-ao-]w B¿.F-kv.-F-kn-s‚ Im-cym-e-b-hpw Hm-Un-t‰m-dn-b-hpw \n¿-an-°m-\p≈ \o°w A-[n-Ir-X¿ X-S-bW-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. Bh-iy-s∏-´p. ]p-g ssI-tb-dn-bmWv A-\-[n-Ir-X- \n¿-am-Ww \-S°p-∂-Xv. sI-´n-S-Øn-te-°p-≈ ]m-ehpw A-Xv ]-Wn-bm-\p-≈ ^≠pw \-K-c-k-`-bn-se _n.-sP.]n-. Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS kΩ¿-±-tØm-sS ]m-km-°n-b-Xmbm-Wv A-dn-bm≥ I-gn-™-sX∂pw F-kv.-Un.-]n.-sF. Ip-‰-s∏Sp-Øn. sI-´n-S \n¿-am-Ww D-S≥ \n¿-Øn-hbv-°-W-sa-∂pw Cs√-¶n¬ i-‡-am-b P-\-Io-b {]-t£m-`-hp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-hp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. {]-t£m-`-Øn-s‚

3

"am-\-Z-Þ-§-Ä A\p-k-cn-¡m-¯ kv-Iq-fp-IÄ kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-Ww'

aZy-jm¸v P-\-hm-ktI-{µ-¯n-te-¡v am-äm-³ \o¡w; F-XnÀ-¸p-am-bn {]-tZ-i-hm-kn-I-fpw a-l-Ãpw

Pn-Ãm A-Xv-e-än-Iv Nm-w-]y³-jn-¸v ]m-e-°m-Sv: 53 ˛-a-Xv Pn-√m A-Xve-‰n-Iv Nm-w-]y≥-jn-∏v C-∂pw \m-sf-bp-am-bn ap-´n-Ip-f-ß-c sI.-F.-]n.-{Ku-≠n¬ \-S-°pw. 2050 A-Xv-e-‰p-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.a-’-c-߃ C-∂v cm-hn-se 6.-30 \v B-cw-`n-°pw. D-Zv-Lm-S-\w Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v 10 aWn-°v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ \n¿-h-ln-°pw. 29\v ssh-Ip-t∂-cw 4 a-Wn°v \-S-°p-∂ k-am-]-\ N-Sßn¬ ]m-e-°m-Sv A-Uo-j-W ¬ Un-kv-{Sn-Iv a-Pn-kv-t{S-‰v sI KtW-i≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-Ipw.

B-\-°-c: ]- d - ° p- f w \- ø q¿ F.- s P._n. kv - ° q- f n¬ ]q¿- h hn- Z ym¿- Y n- k w- K - a w \- S - Ø n. Xr-Øm-e Fw.-F¬.F. hn Sn _¬- d mw D- Z v - L m- S - \ w sN- b v Xp.]-gw,- ]-®-°-dn ]q-t¥m-´ ]≤- X n, an- I - ® hn- Z ym¿- Y n- I - s f A- \ p- t am- Z n- ° ¬,- ]q¿- h hnZym¿- Y n- I sf- b pw ap- X n¿- ∂ - h sc-bpw B-Z-cn-°¬, ]q¿-h hnZym¿- Y n- k w- L - S cq- ] n- I - c n- ° ¬ F-∂n-h \-S-∂p. Aw- _ n- I m- { io- [ - c ≥, \q- d p ¬- A - a o≥, sI - c m- P ≥, sam- b v Xo≥- I p- ´ n, kn - c m- P ≥, am- º nam- Ã ¿, kp- t _m- [ v , kp- t c- j v , jm-\n-_v,- C-{_m-low-Ip-´n- apkveym¿ kw-km-cn-®p.

kozhikode/PKD

ap-t∂m-Sn-bm-bn B-Ivj≥ Iu ¨-kn¬ cq-]o-I-cn-°m≥ Np-Æmºp-X-d {_m-©v F-kv.-Un.-]n.sF. tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {_m©v {]-kn-U‚ v lp-ssk≥ A[y-£-X- h-ln-®p. ^n-tdm-kv, dnbm-kv, Im-Pm-lp-ssk≥, A-∫mkv kw-km-cn-®p.-

sa-Un-¡Â Iymw-]v ]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ l-÷v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ ]m-e-°m-Sv sh-¬-sI-b-¿ tlmkv-]n-‰-en-¬ sa-Un-°-¬ Iym-w-]v \-S-Øn. Imw-tIm U-b-d-Œ-¿ Fw Fw l-ao-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. l-÷v Pn-√m tIm-˛Hm-Un-t\-‰-¿ ap-_m-d-Iv A-[y-£-X h-ln-®p. D-a-dp-¬ J-Øm-hv l-÷v ¢m-skSp-Øp. F -- sam-bv-Xo-≥, ap-\n-kn∏-¬ _-jo-¿ A-l-Ω-Zv, sh-¬sI-b-¿ Fw.--Un. A-–p-¬-k-Øm¿, tPm-tPm tam-≥, tUm. a-k-dp±o-≥, ap-l-Ω-Zv-Im-knw, tUm. cm[m-Ir-jv-W-≥, ]n-cm-bn-cnsj-do\ _-jo-¿ kwkmcn-®p.--

Iq-fp-Iƒ G-s‰-Sp-Øv \-S-Øphm≥ ap-Jy-a-{¥n \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂pw Bt±lw ]d™p. Po-h-\-°m-cp-sS th-X-\w h¿-[n-∏n-°p-hm≥ tIm-S-Xn D-Øc-hv D-s≠-∂v ]-d-™v \n-b-a hncp-≤-am-bpw A-\ym-b-am-bpw `o-aam-bn ^o-kv h¿-[n-∏n-°p-I-bmWv. F-∂m¬ h¿-[n-∏n-® ^o-kns‚ 10 i-X-am-\w am-{X-am-Wv iº-f h-¿-[-\-hm-bn \¬-Ip-∂Xv.tIm-Sn-°-W-°n-\v cq-] em-`w D-≠m-°p-∂ Cu ta-J-e-bn¬ \S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈m≥ _‘-s∏-´ Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm^n-k¿-°v hn-Zym-`ym-k-h-Im-i

\n-b-a-{]-Im-c-hpw Pn.H.202/11 {]Im-c-hpw kn._n.F-kv.C. ss_tem {]-Im-c-hpw A-[n-Im-c-ap≠m-bn-´pw bm-sXm-cp-hn-[ \-S-]Sn-I-fpw ssI-s°m≈m-Ø-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-≠v. Pn-√m I¨-h≥-j≥ H-∂n-\v ]m-e-°m-Sv k¿-ho-kv tIm ˛ tIm]-td-‰o-hv _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-knU‚ v kp-[o¿ Pn sIm-√m-d, kwLm-S-I-k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fmb tUm. _n _n-Pp, sI si¬h≥ D-∏w-]m-Sw, k-Xo-jv sI \ø¿, _n-Pp ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

tZ-i-kmÂ-Ir-X dq-«p-IÄ kw-c-£n-¡-Ww: sI.F-kv.BÀ.Sn.C.F. Nn-‰q¿:tZ-i-km¬-Ir-X dq-´p-Iƒ kw-c-£n-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S]-Sn k¿-°m¿ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sI.F-kv.B¿.Sn.C.F (kn.sF.Sn.bp) Pn-√m k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. Nn-‰q¿ P-hl¿-em¬ s\-lv-dp Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ Pn-√m k-tΩ-f\w kn.sF.Sn.bp. A-Jn-te-¥y sk-{I-´-dn sI sI Zn-hm-Ic≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v _o-Kw ^m-Øn-a A-[y-£-X h-ln-®p. kn.sF.Sn.bp. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw F-kv kv-I-dn-b, ]n ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ]n Im-fn-b-∏≥, F-kv aq¿-Øn, A-∏p-aWn, C F≥ kp-tc-jv-_m-_p, ]n F-kv a-tl-jv kw-km-cn-®p.

Im-cp-Wy Nn-In-Âkm [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-¡pw

]m-e-°m-Sv: Im-cp-Wy Nn-In-¬km [-\-k-lm-b ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v \n¿-≤-\-cm-b 75 tcm-Kn-Iƒ-°v Iym≥-k¿, hr-°, lr-Zb kw-_-‘-am-b tcm-K-Nn-In-¬k-bv-°v 86,01,100 cq-] A-\p-hZn-°m≥ Pn-√m k-an-Xn kw-ÿm-\ k-an-Xn-°v ip-]m¿-i sNbv-Xp. I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n Fw A-en A-kv-K¿ ]m-j A-[y-£-X h-ln-®p. Un.Fw.H. tUm.th-Wp-tKm-]m¬, Pn-√m B-ip-]-{Xn sU]yq-´n kq-{]-≠v tUm. sI ]n do-Ø, tUm. kn-bm¿, tUm. APn A-bv-cq¿ tXm-a-kv, tUm.A-{ao-jv, tUm. kp-Pn-Øv, Nn-bmIv tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ A-Jn¬, Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm-^o-k¿ F-®v. A-_v-Zpƒ I-cow ]-s¶-Sp-Øp.

]o-¸nÄ-kv _-kmÀ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

]m-e-°m-Sv: tIm-´-ssa-Xm-\n-bn¬ B-cw-`n-® k-ssπ-t°m HmWw Su¨ ]o-∏nƒ-kv _-km¿ jm-^n ]-d-ºn¬ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥ A-[y-£-X h-ln-®p. B-Zy-hn¬-∏-\ \-K-c-k-`msN-b¿-am≥ A-_v-Zpƒ Jp-±q-kv \n¿-h-ln-®p. sk-]v-Xw-_¿ 15 h-sc cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ cm-{Xn F-´pa-Wn-h-sc _-km¿ {]-h¿-Øn-°pw. \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ km-tPm-tPm¨, Pn-√m k-ssπ Hm-^o-k¿ Pn eo-em-Ω, B¿ Pn in-h-Zm-kv, hn Un tPm-k-^v, F F-kv in-h-Zm-kv, s{]m-^. Sn Fw am-Xyp, ]n Sn th-em-bp-[≥, F `m-kv-I-c≥, Fw I_o¿ ]-s¶-Sp-Øp.

kw-Lm-S-Ik-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

B-e-Øq¿: hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, ]-¶m-fn-Ø s]≥-j≥ ]≤-Xn ]n≥-h-en-°p-I, kn-hn¬ k¿-ho-kn-s\ kw-c-£n-°p-I B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v \m-en-\v h-S-°-t©-cn a-μ -ssa-Xm-\nbn¬ sh-®v F-^v.F -- -kv.C -- .--Sn.--H-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p∂ km-bm-” [¿-W hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\v th-≠n kw-Lm-SI k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. sI F-kv Sn k-_v Pn-√m sk-{I-´-dn hn {]-`m-I-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp . C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. sI F tPm-bv, ]n tPm-Xn, A-\n¬ {]-kw-Kn-®p.--`m-c-hm-ln-Ifm-bn C F-kv \q¿-ap-l-Ω-Zv( I¨), ]n tPm-Xn, kp-[o¿ (tPm I¨) Xn-c-s™-Sp-Øp.--

"]-«n-I-Pm-Xn kÀ-«n-^n-¡-äv A-\p-h-Zn-¡m-¯-Xv \o-Xn-\n-tj-[w' B-e-Øq¿: ]m-e-°m-Sv Xm-eq°p-I-fn-se ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬s]-´ tUmw-_≥ k-ap-Zm-b-Øn\v ]-´n-I-Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰v \ntj-[n-°p-∂ A-[n-Ir-X-cp-sS \S-]-Sn \o-Xn \n-tj-[-am-sW-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-Ivj≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\pw km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-\p-am-b sI B¿ _n¿-f. ]- ´ n- I - P m- X n˛]- ´ n- I - h ¿- K kw-bp-‡-th-Zn Pn-√m I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-eØq¿ Xm-eq-°v Hm-^n-kv D-]-hmkw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. k -- -ap-Zm-b-Øn ¬ Dƒ-s]-´ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v k¿-´n-^n-°-‰v e-`n-°m-Ø-Xp-aqew D-∂-X hn-Zym-`ym-k-Øn-\v A-h-k-cw e-`n-°p-∂n-√. ]-©mb-Øn¬ \n-∂p \n¿-[-\-cm-bh¿-°v e-`n-°p-∂ B-\p-Iq-ey-

߃-t]m-epw C-Xp-aq-ew \-„s∏-´p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. CXv k-ap-Zm-b-sØ C-√-Xm-°p-hm\p-≈ Kq-V-am-b \o-°-am-Wv. CXv Aw-Ko-I-cn-°m≥ km-aq-ln-I A-h-t_m-[-ap-≈-h¿-°v I-gn-bns√-∂v _n¿-f ]-d-™p. ]-´n-I-PmXn ]-´n-I h¿-K kw-bp-‡ th-Zn c-£m-[n-Im-cn F F≥ Im-cn-eqc-∏p-≈n A-[y-£-X h-ln-®p.

kw-Øm-\ sN-kv a-Âk-cw ]-´m-ºn: Fw.--C.--F-kv._ -- n.--F-kv.-C.-- kv-Iqƒ kw-ÿm-\ X-e sNkv a-¬k-cw ]-´m-ºn Fw.--C.--Fkv.-- C‚¿ \m-j-\¬ kv-Iq-fn¬ \-S-∂p. Fw.--C.--F-kv.k -- w-ÿm-\ s sh-kv {]-kn-U‚ v tUm.--sI ]n A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Fw.--C.--F-kv.F -- -Pyp-t°-j≥ ]-´n-I-Pm-Xn˛ h¿-K kw-bp-‡-th-Zn Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ B-e-Øq¿ t_m¿-Uv sk-{I-´-dn sI ap-l-Ω- Xm-eq-°v Hm-^n-kv D-]-hm-kw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-Ivj≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am-≥ Zv-jm-^n A-[y-£-X h-ln-®p.-sI B¿ _n¿-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

"Hm-Ww t_m-W-kv hÀ-[n-¸n-¡-Ww' kv-tIm-fÀ-jn-¸v ]-Sn-™m-d-ßm-Sn: F-√m \n¿Ωm-W sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw HmWw t_m-W-kv h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂v F.sF.Sn.bp.kn. ]-Sn™m-d-ßm-Sn ta-J-e I¨-h≥j≥ B-h-iy-s∏-´p. hn-e-°-b-‰w ]n-Sn-®p-\n¿Øm≥ am-th-en, {Xn-th-Wn tÃm-dp-Iƒ-°v ap-ºn¬ Hm-W-N¥-Iƒ Xp-S-ß-W-sa-∂pw F-√m km-[-\-ß-ƒ-°pw k-_v-kn-Un \¬-I-W-sa-∂pw I¨-h≥-j ≥

{]-ta-bw ]m-km-°n. kw- ÿ m- \ a- l n- f m s^U- t d- j ≥ P- \ - d ¬ sk- { I- ´ - d n I- a - e - k - Z m- \ - μ ≥ D- Z v - L m- S \w sN- b v - X p. kp- { _- “ - W y≥ h- t cm- S v A- [ y- £ - X h- l n- ® p. c- h o- { μ≥, C ]n cm- [ m- I rjv - W ≥, ]n Sn lw- k , N- { μ≥ I- ° m- ´ n- c n, sI A- e - h n, A–p- d - l n- a m≥, _m- e ≥, Pn- t X{μ≥ XpS- ß n- b - h ¿ kw- k mcn- ® p.

e-l-cn-hn-cp-² t_m-[-h-¡-c-Ww

]m-e-°m-Sv: Su¨ t\m¿-Øv P-\-ssa-{Xn t]men-kn-s‚-bpw ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kn-s‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS e-l-cn-hnIp-Ø-\q¿: {Km-a-∏-©m-b-Øn- cp-≤ t_m-[-h-¬°-c-W ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-®p. ]-cn-]m-Sn Su¨ s‚ im-co-cn-I ˛ am-\-kn-I sh-√p- ku-Øv F-kv sF Fw kp-Pn-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw B¿ hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn- Ip-©p A-[y-£-X h-ln-®p. Iƒ-°p-≈ kv-tIm-f-¿-jn-∏p-Iƒ t£-a-Im-cy I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ k-Xy-`m-a Ip-´-s‚ A-[y-£-Xbn¬ Ip-Ø-\q¿ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-Uz. tXm-e\q¿ i-in-[-c≥ hn-X-c-Ww sN-bvXp. ]n Sn k-l-tZ-h≥,sI F cmtP-jv kw-km-cn-®p.

hn-X-c-Ww

Thejas Epaper palakkad Edition 2013-08-28  

Thejas Epaper palakkad edition. 2013-08-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you