Page 1

8

thÀ-]mSv

kozhikode

24 Pq¨ 2014 sNmΔ

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

A-l-½-Zv-tIm-b

k-tcm-Pn-\n A-½

A-ssk-\mÀ

tIm-b-¡p-«n

]m-¯p-t½-bn l-Öp-½

tKm-]m-e³

I-a-e

A-ÐpÂ- I-cow ap-kv-eymÀ

sN-dp-h-Æq¿ {km-ºy: C-f-tb-S-Øv A-l-Ω-ZvtIm-b lm-Pn F-∂ Ip™n (73). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: A-_v-Zp¬ K^q¿, J-Zo-P, kn-\o-d. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv A-jvd-^v, A≥-h¿ km-Z-Øv, B-bn-i. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v sIm-f-Ø-d h-St° Pp-ap-A-Øp ]-≈nbn¬.

A-cn-°p-fw: \n-Spw-sºmbn-en¬ ]-tc-X-\m-b ]p-Xntbm-´n¬ \m-cm-b-W≥-\mb-cp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\nA-Ω (72). a-°ƒ: cm-P≥ (kv-‰o¬ tImw-π-Iv-kv, tlm-kq¿), i-in-[-c≥ (tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv), hn-P-b≥ (hmWn-Py\n-Ip-Xn Hm-^n-kv, tIm-gn-t°m-Sv), k-Po-h≥ (a-e-_m¿ tKmƒ-Uv), kptc-jv Ip-am¿ (am-\-kn-Imtcm-Ky tI-{μw, tIm-gnt°m-Sv). a-cp-a-°ƒ: cm-[, D-j (B-i h¿-°¿), kp\n-X, k-_n-X, Zo-]v-Xn (sI.F-kv.B¿.Sn.kn Xma-c-t»-cn). k-tlm-Z-c߃: Pm-\-In-A-Ω Im-cbm-Sv, ]m-d-°¬ Ip-™n-cma≥ \m-b¿, ku-an-\n AΩ ta-∏-øq¿, Zm-£m-b-\n sN-dp-h-Æq¿, h-k-¥, imc-Z A-Ω. k-©-b-\w hymgmgvN.

]q-\q¿: A-th-e-Øv Nma-∏p-dm-bn¬ ]-tc-X-\m-b B-en lm-Pn-bp-sS a-I≥ dn-´. sI.F-kv.C._n U]yq-´n No-^v F-≥Pn-\ob¿ A-ssk-\m¿ (68). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv j-_o¿ (Zp-_bv), tUm. j-°o¿, l-ko-\, l-ko-_. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv j-co-^v, jm-Pn (Zp-_bv), t^m_n≥ ap-l-Ω-Zv, k-tlm-Z-c-߃: A-–p¿d-lv-am≥, k-emw, l-ao-Zv, ssk-\-_, a-dn-b, k-^nb. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\p ]q-\q¿ al-√ Pp-am a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Xm-a-c-t»-cn: ]-c-∏≥s]m-bn¬ H-‰-°-≠Øn¬ tIm-b-°p-´n (74). `m-cy: B-an-\. a°ƒ: ap-l-kn≥ (kuZn), d-^o-Jv, kp-ss_Z, kp-l-d, ku-Z, k^o-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: aPo-Zv lm-Pn, A-ko-kv, \m-k¿ (sIm-Sp-h-≈n), \m-k¿ (ssI-X-s∏mbn¬), kp-ss_-Z, _pjv-d.

I-´n-∏m-d: N-a¬ Nm-Ø߬ ]-tc-X-\m-b C-{_mlow-Ip-´n lm-Pn-bp-sS `mcy ]m-Øp-tΩ-bn l-÷pΩ (87). a-°ƒ: kn sk-bvZv lm-Pn, kp-ss_-Z, P-aoe. a-cp-a-°ƒ: Fw ]n a-c°m¿-Ip-´n lm-Pn ]-c-∏≥s]m-bn¬, sk-bv-Zv lm-Pn A-th-ew, ]n kn k-°o-\ A-t≠m-W. a-øn-Øv \akv-Im-cw C-∂v cm-hnse 8.30\v Np-t≠≥-Ip-gn Pp-ap-A-Øv ]-≈n-bn¬.

F-tf-‰n¬ h-t´m-fn: Im™n-c-ap-°v ]p-Xn-tbm-´pws]m-bn¬ tKm-]m-e≥ (85). `m-cy: I-eym-Wn. a°ƒ: cm-P≥ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn. Xm-a-c-t»cn), _m-e-N-{μ≥, hn-iz\m-Y≥ (t]m¿-´¿ Ip-μ-awK-ew), hn-t\m-Zv (Zp-_bv), km-hn-{Xn, e-fn-X (tI-c-f t]m-en-kv, tIm-gn-t°m-Sv), A-\n-X. a-cp-a-°ƒ: c-P\n, {io-P, k-cn-X, jn-Pn\, _-m-e≥, s_-∂n.

]m-¯p

Iu-k-ey

]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv ]-tc-X-\m-b tIm-gn-]-d-ºØv Ip-™n-°-Æ-s‚ `mcy Ip-\n-bn¬ I-a-e (67). a-°ƒ: tZ-hm-\-μ≥ (hnPn-e≥-kv, tIm-gn-t°m-Sv), k-Pn-Øv, _o-\, jo-\. acp-a-°ƒ: Zn-t\-jv-_m_p, ip-`, kp-\n-e, ]-tcX-\m ]m-tem-Sv hm-kp. k-tlm-Z-c-߃: _me≥, i-in-[-c≥, h¬-ke≥, h-\-P, hn-P-b≥, ]c-tX-\m-b Ip-™n-°Wm-c≥.

l-k³-Ip-«n

\-¥n-_-km¿: C-cp-]Xmw-ssa-en-se tX-a≥tXm-´n¬ A-–p¬-I-cow ap-kv-eym¿ (85). Zo¿-LIm-ew ]m-eq¿ Pp-am-a-kvPn-Zv Jm-Zn-bm-bn-cp-∂p. Ip-td-°m-ew C-cp-]-Xmwssa¬ \q¿ a-kv-Pn-Zn-epw C-am-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]tc-X-bm-b kp-sse-J. aIƒ: ^m-Øn-a. a-cp-aI≥: \u-jm-Zv B-ºn-®n°m-´n¬ (Zp_bv). ktlm-Z-c-߃: D-Ω-¿- lmPn, Ip-™-–p-√, ]-tc-Xcm-b sam-bv-Xo≥, a-Ωp, ad-n-bw.

B-kn-b hm-Wn-ta¬: Xm-thm-Øvap-°v B-tb-S-Øn¬ sambv-Xp lm-Pn-bp-sS `m-cy B-kn-b (45). a-°ƒ: A≥-km¿, \-ko-d, \p-jd-Øv, ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°ƒ: ss^-k¬, D-ss_Zv, j-ao-a. J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se hm-Wn-ta¬ Pp-ap-A-Øv ]-≈n J-_¿ÿm-\n¬.

t]m-¡À Im-°p-\n: Ip-gn-®m-en¬ t]m-°¿ (58). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: d-jo-Zv, dCu-kv, d-lo-\. a-cp-aIƒ: k-Pv-\ Ip-f-ß-cØp-Xm-g

I-Wm-c³

t]-cm-{º: I¬-∏-Øq¿ hm-b-\-im-e-bn-se ]-Sn™m-sd tX-°p-Ω¬ IWm-c≥ (105). `m-cy: ]-tcA-¼p ]-Wn-¡À X-bm-b Ip-´q-en. a-°ƒ: t]-cm-{º: ]p-‰m-s∏m-bn¬ am-X, Ip-™n-cm-a≥, eo\-cn-a-©-°¬ A-ºp ]e, \m-cm-b-Wn, IpWn-°¿ (84). `m-cy: eo-e. t™ym-bn.a-cp-a-°ƒ: ama-°ƒ: cm-a-Ir-jv-W≥, c- X, tKm-]m-e≥, eo-e, ]RvPp-j. a-cp-a-°ƒ: c-Pn- tc-X-\m-b I-Wm-c≥. X, jn-t\m-Pv.

\m-Zm-]p-cw: ]-tc-X-\mb X-´m≥ Ip-∂p-Ω¬ aΩp-hn-s‚ `m-cy h-S-s° ]p-fn-°q¬ ]m-Øp (85). a-°ƒ: Ip-™–p-√, sam-bv-Xp, kq∏n, B-bn-ip. a-cp-a-°ƒ: Im-´n¬ aΩn, ]m-Øq-´n, \-ko-a, P-ao-e. k-tlm-Z-c-߃: I-Zo-i, ssk-\-_, ]-tcX-cm-b ]n sI sN-dptam-Øv, B-en, Ip-™man, \m-Zm-]p-cw a-fi-ew bq-Øveo-Kv {]-kn-U‚ v Fw sI A-jv-d-^v ktlm-Z-]p-{X-\m-Wv.

]-tøm-fn: C-cn-ß-Øv It≠m-Øv Nm-en¬ ]-tc-X\m-b hm-kp-tZ-h-s‚ `mcy Iu-k-ey (90). a-°ƒ: a-[p-kq-Z-\≥, ]p-jv-]P≥, ]p-jv-]-dm-Wn, l-cnlmw. a-cp-a-°ƒ: in-h-cma≥, Ko-X, {io-P.

t]m-¡À \m-Zm-]p-cw: I-√m-®n-bnse I-cp-hm‚-hn-S t]m°¿ (65). `m-cy: P-ao-e. a°ƒ: dn-bm-kv, kp-\o-d, ko-\-Øv, k-°o-\. a-cp-a°ƒ: e-Øo-^v, A-jv-d^v. k-tlm-Z-c≥: Ip-™–p-√.

]-tøm-fn: C-tøm-Øn¬ tIm-f-\n-bn-se lk≥-Ip´n (60). `-m-cy-am¿: \-_ok, B-an-\. a-°ƒ: \mk¿, d-jo-Z, jm-ln-\, km-Pn-Zv, ]-tc-X-bm-b kPn-\. a-cp-a-I≥: ap-kv-X-^. a-cp-a-Iƒ: k-eo-\.

am-[-hn Iq-Øp-]-d-ºv: am-ßm-´n-Sw Io-cm-®n-bn-se ]-tc-X-\mb Hm-t\-°-≠n Ip-™-cma-s‚ `m-cy ]q-e-∏m-Sn am-[hn (83). a-°ƒ: tZ-hp, tcmln-Wn, b-tim-Z, cm-Lh≥, c-ho-{μ≥, ku-an-\n.

_o-cm³ F-S-h-Æ: a-ºm-Sv s]m-ß√q-cn-se B-Zy-Im-e ]-eN-c-°v hym-]m-cn ]-\-\n-eØv _o-cm≥ (72). `m-cy; ]p-∂-∏m-e B-ky. a°ƒ: J-eo¬ d-lvam≥, C-eym-kv _m-_p, A-^vk¬. a-cp-a-°ƒ: l-ao-Zv, ^m-Øn-a, ssI-X-t°mS≥ t_-\-ko¿. k-tlm-Zc-߃: ko-Xn, A-e-hn, A-–p-√, ap-l-Ω-Zv F-S-hÆ, a-Ωp-´n, _n-øm-Øp, adn-b-°p-´n, ]m-Øp-Ω-Ip´n, Ip-™n-I-Ωp, Ip-™nap-l-Ω-Zv, sam-bv-Xo≥, DÆn-a-Ω-Zv.

kn-±o-Jv Ip-dp-h: h-‰-√q¿ Xm-sg Ip-f-ºn-se ]-tc-X-\m-b N-{I-sØm-Sn ap-l-Ω-Zns‚ a-I-\pw a¬-kyhym]m-cn-bp-am-bn-cp-∂ kn sI kn-±o-Jv (40). am-Xmhv: \-^o-k.-`m-cy: ssJdp-∂o-k.- a-°ƒ: Zn¬-j, dn-_n≥-j, Zm-\n-jv, iman¬. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v h-‰eq¿ Xm-sg-Ip-f-ºv ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\-n¬.

ap-°w: Po-∏n-s\ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI≥ a-cn-®p. ]mgq¿ aq-im-cn-°-≠n tIm-b-°p-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv ^-hm-km-Wv (20) a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºtXm-sS Np-≈n-°m-]-d-ºv A-ßm-Sn-°p -k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm- f - P m- i p- ] - { Xn- b n- t e°v sIm-≠p-t]m-Ipw-hgnbmWv ac-Ww. Io-gv-]-d-ºnep≈ amXm-hn-s‚ ho-´n¬ \n-∂v hcp-I-bm-bn-cp-∂ ^-hm-kv k-©-cn-® ss_-°v F-Xntc Iq-fn-am-Sv \n-∂p ]-∂n-t°m-t´-°v t]m-hp-I-bm-bnc-p-∂ ]-∂n-t°m-Sv eu-tjm¿ kv-Iqƒ _- p-am-bm-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. Nm-Ø-aw-K-ew Fw.C.F-kv cm-Pm d-kn-U≥jy¬ kv-Iq-fn¬ \n-∂v π-kv-Sp I-gn-™v Xp-S¿-]T-\Øn-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-bn-cp-∂p ^-hm-kv. am-Xmhv: l-ko-\. k-tlm-Z-c-߃: B-bn-j-d-\, ^m-Xzn-a k-\, J-Zo-Pm ]-¿-ho≥.

tjm-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

X-e-°p-f-Øq¿: I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N ssh-Zyp-Xn°-ºn-bn¬ \n-∂v tjmt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ hnZym¿Yn\n acn-®p. ]p-d-°m-´n-cn sN-´ymw-ho´n¬ ap-^o-Z(13)bmWv acn®Xv. c-≠p Zn-h-k-am-bn kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ A- t _m- [ m- h - ÿ - b n- e mbn-cp-∂p. kp-sse-am≥-˛-dw-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. X-e°p-f-Øq¿ kn.Fw.Fw. ssl-kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. k-tlm-Z-cn: ap-l-vkn-\ (Xe-°p-f-Øq¿ kn.Fw.Fw. l-b-¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-\n). J-_-d-S-°w C-∂v 12\v ]p-d-°m´n-cn Pp-apA-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

h-n-ZymÀ-Yn s{Sbn³ X-«n a-cn-¨p Ip-ªm-Sn-¨n

A-e-hn

Ieym-Wn-¡p-«n-b-½

s\m-«n

am-[-hn

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

a-½-XvtIm-b

ImÀ-Xym-b-\n-A-½

aq¿-°-\m-Sv: ]-Sn-™m‰pw-]p-dw A-Rv-P-\w Im´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™m-Sn-bp-sS `m-cy Ip™m-Sn-®n (71).- a-°ƒ: i¶-c≥, k-tcm-Pn-\n, im¥, e-£v-an, _n-μp, ]-tcX-cm-b Nm-Ø≥, Im¿Xym-b-\n. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-Ir-jv-W≥, A-ø∏≥, ]-c-ta-iz-c≥, tKm]m-e≥, kn-‘p.

N-¥° - p-∂v: A-Iº - m-Sw If-°p-∂n-se s]-cn-bw-Ip-gnbn¬ A-eh - n (56).-`m-cy- : ]m-td-߬ a-dn-b° - p-´n.- aI≥: A-_vZ- p¬ ap-\o¿.-ac - pa-Iƒ: ]p-fn-°¬ ^u-knb.

aq¿-°-\m-Sv: ]-Sn-™m‰pw-]p-dw h-en-b ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ]-c-ta-izc≥ \m-b-cp-sS- `m-cy Ieym-Wn-°p-´n-b-Ω (65). a-Iƒ: tim-`-\.-

A-_q-_-¡À lm-Pn

Iq-Øp-]d - º - :v s]-cp-hmsºm-bn¬ lu-kn¬ sI Fw tKm-]m-e≥ (94).

Xr-°-cn-∏q¿: ]-ø-¶n-bnse hn sI A-_q-_°¿ lm-Pn (74).

Xm-a-c-t»-cn: sh-gp-∏q¿ A-º-e-Ip-∂v ]-tc-X-\mb Ip-™n-°-Wm-c-s‚ `m-cy am-[-hn (95). a°ƒ: {]-`m-I-c≥, {]-`m-hXn, ]-fln-\n, ]-fl-\m`≥, ]-hn-{X≥, h-k-¥, l-cn-l-c≥. a-cp-a-°ƒ: eo-e, A-ar-X-Zm-k≥ Xºn, Ip-am-cn, ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥ k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

A-cn-°p-fw: \n-Spw-sºmbn-en-se F-S-h-\ Ip™n-cm-a≥ \m-b¿ (65). `m-cy: im-¥-A-Ω. a°ƒ: ssj-\n, \n-j. acp-a-°ƒ: tam-l-\≥ (hn-øq¿), hn-P-b≥ (In-g°≥ t]-cm-{º). ktlm-Z-c-߃: I-cp-WmI-c≥, ]-tc-X-\m-b {io[-c≥ \m-b¿.

sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn Io-bm-∏p-d-Øv a-Ω-XvtIm-b (73). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: sj-do-^v, \-ko¿, lm-jnw, A-bn-im-_n, kp-ss_-Z, ]-tc-X-bm-b ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: ]n ]n B-en (Ip-dp-h-°m-Sv), sI ]n _-jo¿ (sIm-bnem-≠n), sI F≥ ap-lΩ-Zv (A-∂-t»-cn), X-kven, k-eo-\, jm-ln-Z.

D-Æn-Ip-fw: a-ßm-Sv F-c™n-°¬ Im¿-Xym-b-\nA-Ω (90). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b A-∏p- \m-b¿. a-Iƒ: ]-flm-£n. a-cp-aI≥: Kw-Km-[-c≥ \m-b¿.

tKm-]m-e³

ap-°w: A-K-kv-Xy≥-ap-gn C-S-h-\w Ip-∂-Øv ]-tcX-\m-b D-Æn-®m-cp-hn-s‚ `m-cy s\m-´n (90). a-°ƒ: tNm-bn-°p-´n, l-cn-Zmk≥ (Ip-t´-´≥), _m-e≥ (hn-ap-‡-`-S≥), cm-[, ]tc-X-\m-b N-¥p-°p-´n. acp-a-°ƒ: {io-[-c≥, btim-Z, h-¬-k-e, h-\-P, ku-an-\n. k-©-b-\w Rm-bdmgvN.

sN-dn-tbm-¯³

cm-[ -

sam-bv-Xo³-tIm-b

Al½-Zv

ap-l-½-Zv

\m-cm-b-W³

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ -

Ip-am-c³

am-tØm-´w: Sn sI ap-lΩ-Zn-(ss{U-h¿)s‚ aI≥ sam-bv-Xo≥-tIm-b. a-Iƒ: ap-_o-\. s]-cn-ß-Øq¿: In-S™n-bn-se Ip-™n-s∏mt‰-cn A-–p-√ (65).

tXm-∏-bn¬: B-hn¬-∏dºv _n-kv-an lu-kn¬ F A-l-Ω-Zv (64). `mcy: Bbn-i. a°ƒ: C-kv-amCu¬ (Zp_-bv), A-jvd^v, ap-kvX-^ (ku-Zn). a-cp-a°ƒ: \-kv-dn-b, lko-\, \-Pne.

th-ß-c: A-®-\-º-ew kz-tZ-in th-ß-c am-fntb-°¬ ap-l-Ω-Zv (51). ]n-Xm-hv: Ip-™n-sam-bvXo≥ lm-Pn. am-Xm-hv: ^m-Øn-a. a-°ƒ: h¿-Z, l-\m≥, a-im≥, amkn≥, lp-kv\n. a-cp-aI≥: Xm-ln¿ (J-Ø¿).-

s]m-∑-f: A-º-e-h-´w ]p-Øn-cn-°m-´v \m-cm-bW≥ (85). `m-cy: X-¶w. a-°ƒ: hnP-b-Ip-am-cn, km-hn-{Xn, hn-iz-\m-Y≥. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, si¬-h-cm-Pv, _n-μp.

Xn-cq¿-°m-Sv: ta-teXn¬ ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (75). Zo¿-L-Im-ew h-S-I-c-bn¬ a-Zv-d-km[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: kØm¿, P-eo¬, d-bvlm\-Øv.

]-c-∏-\-ßm-Sn: tÃ-Unbw tdm-Un-se h-S-t°]p-c-°¬ Ip-am-c-≥ (66). `m-cy: ]-flm-h-Xn. a°ƒ: {]-Zo-]v, Zn-eo-]v, A-tP-jv, kp-[o-jv. a-cpa-°ƒ: kn-‘p, kz-]v-\, hn-Pn-j, c-Rv-Pn-X.

tKm-]m-e³

tKm-]m-e³ \m-bÀ

Jm-ZÀ

a-¯m-bn

am-Wn-Iyw

A-_q-_-¡À- lm-Pn

\-cn-°p-\n: ]m-d-∂q¿ Nm-en¬ tKm-]m-e≥ (86). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, A-Pn-Xv Ipam¿, k-c-fn, jo-P, ao-\. a-cp-a-°ƒ: th-em-bp-[≥, i-io-{μ≥, _m-_p-cm-Pv, ssj-\, jo-_. k-tlm-Zc≥: tI-f≥.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w Im-©-\- (ao-ج) tKm-]m-e≥ \m-b¿ (68). dn-´. sI.F-kv.C._n. `mcy: Pm-\-In. a-°ƒ: hn-\b≥, in-in-Øv, Pn-\n, \n[o-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: Zn-t\-i≥ (ta-eq¿), ap-cfn (_m-ep-t»-cn), do-P, jo-_, kp-kp-j.

t]-cm-{º: a-cp-tX-cn samtf-‰n Jm-Z¿ (70). `m-cy: JZo-P. a-°ƒ: A-–p-kemw, kn-±o-Jv (C-cp-h-cpw a-kv-I-Øv), A-–p¬- kØm¿, \u-jm-Zv, kn-dm-Pv (aq-h-cpw ZΩmw), dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: lw-k (tImtS-cn-®m¬), kp-ss_-Z, l-ko-\, dw-e, \u-jn-Z.

t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v s]m-dm-fn F-f-∏p-¶¬ aØm-bn (80). `m-cy: a-dn-bmΩ. a-°ƒ: tPm¨, tam-fn, P-bnw-kv, tPm-kv, Ip-™ptamƒ. a-cp-a-°ƒ: ta-cn°p-´n, A-\n-b≥, {]-ko-\, kp-e-`, jm-Pn. kw-kv-Imcw C-∂v Hm-™n¬ tKm-Uv k-`m sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-tøm-fn: In-gq¿ a-cqØm-sg-Ip-\n-bn¬ am-WnIyw (90). `-¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b B-≠n. a°ƒ: I-Wm-c≥, Ip-™ncm-a≥, hm-kp, \m-cm-bW≥, Nm-Øp, cm-L-h≥. a-cp-a-°ƒ: I-eym-Wn, \m-cm-b-Wn, am-[-hn, I-ae, Ko-X, a-√n-I.

]p-Xp-∏m-Sn: Cu-ßm-∏p-g Ip-™p-Ip-fw ]p-t√m-dΩ - ¬ A-_q-_° - ¿ lm-Pn (82). `m-cy: D-Ωø - . a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, aq-k, d-km-Jv, A-ivd - ^v, ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, dw-e. a-cp-a° - ƒ: A-lΩ - ZvIp-´n, kp-sse-am≥, lwk, km-_n-d, ^m-Øn-a, Pko-\, ssd-lm-\Ø - v.

\m-cm-b-W³

Zm-tam-Z-c³ \m-bÀ

\m-cm-b-Wn

C-{_m-low-tIm-b

dp-Jn-¿

tam-l³-Zm-kv

Xn-t°m-Sn: ]-≈n-°-c-bnse Nm-Ø≥-ssI-Ip-\n \m-cm-b-W≥ (58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: en-t\-jv, en-tP-jv, ]-tc-X-bm-b en-Pn-j. a-cp-a-Iƒ: c-ay. k-tlm-Z-c-߃: Pm-\p, ]-tc-X-bm-b s]-Æq-´n.

In-g-t°m-Øv: ]-∂q-cv FS-°p-Sn Zm-tam-Z-c≥ \mb¿ (78). `m-cy: I-eym-WnA-Ω. a-°ƒ: l-co-jv, kp-\n-X, kp-Pn-j. a-cp-a°ƒ: i-in-[-c≥ \m-b¿, kp-tc-jv-_m-_p, {]-Pn-X. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

X-e-°p-f-Øq¿: ]-d-ºØv h-f-∏n¬ tImw-π-Ivkv C-{_m-low tIm-b (74). `m-cy: l-^v-kØv. a-°ƒ: im-^n, a≥-kq¿, \n-km¿, ap-k±n-Jv, ssd-lm-\-Øv. acp-a-I≥: d-^o-Jv.

Xn-cp-h-ºm-Sn: Im-fn-tb-SØv ]-tc-X-\m-b D-Æntam-bn-bp-sS `m-cy dp-Jnb (70). a-°ƒ: A-–p-√, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, P-ao-e, dw-e. a-cp-a-°ƒ: kp-lvdm-_n, apw-Xm-kv, \ujm-Zv, ap-l-Ω-Zv.

sIm-bn-em-≠n: sIm√w Ip-t∂ym-d a-e a-\b-Øv ]-Sn-°¬ taml≥-Zm-kv (_m-h-˛52). `m-cy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: k¬-\, knØm-c. a-cp-a-I≥: A\o-jv.

sIm-bn-em-≠n: I-gn™Zn-h-kw aq-Sm-Sn-bn¬ \n-cym-X-\m-b Hm-em-≠n sN-dn-tbm-Ø≥ (77).

Im-°q¿: cm-a-√q¿ htS-°-≠n ]-tc-X-\m-b Ip-am-c-s‚ `m-cy cm-[ (65). a-°ƒ: kp-Pn-{X. a-cptZ-h-In a-I≥: A-P-b≥. tXm-Wn-®m¬: s\-√n°¬ ]p-Xn-b-ho-´n¬ kp- k-©-b-\w hym-gmμ-c-s‚ `m-cy tZ-h-In (73). gvN.

A-Ðp-Ã

A-Ðp -Jm-ZÀ- lm-Pn tXm-Wn-®m¬: tXm-Wn®m¬ ]m-e-ap-°n-se Iqcn A-–p¬ -Jm-Z¿ -lm-Pn (68). `m-cy: kp-sse-J.

sk-]v-än-Iv Sm-¦n-s\Sp-¯ Ip-gn-bn ho-Wv k-tlm-Z-c-§Ä a-cn-¨p a-øn¬: I-fn-°p-∂-Xn\n-sS-sk-]v-‰n-Iv Sm-¶n\m-sb-Sp-Ø Ip-gnbn¬ ho-Wv k-tlm-Z-c߃ a-cn-®p. a-øn¬ Hd-h-b-en¬ Np-≠p-Ip∂p-Ω¬ A-–p¬ a-PoZv-˛-ap-\o-d Z-º-Xn-I-fpsS a-°-fm-b ^m-Øn-aØv k-\ (H-º-Xv), \Po-d (11) F-∂n-h-cm-Wv ^m-Øn-a-Øv k-\ a-cn-®-Xv. C-∂-se sshIo-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. kv - I qƒ- h n- s ´- Ø nb C-cp-h-cpw A-Sp-Ø ho-´n-¬ I-fn-°m-≥ t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. CXn-\p k-ao-]-Øm-bn \n¿- a m- W - Ø n- e p- ≈ ho-Sn-s‚ sk-]v-‰n- Sm¶n-\p th-≠n- F-Sp-Ø \-Po-d Ip-gn-bn-em-Wv C-cp-h-cpw A-_-≤-Øn¬ ho-W-Xv. G-sd t\-cw I-gn-™n-´pw Ip-´n-I-sf- Im-Wm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v am-Xm-hv ap-\o-d- A-t\z-jn-s®-Ønb-t∏m-gm-Wv C-cp-h-cpw Ip-gn-bn¬ ho-W-Xp I-≠Xv. k-ao-]-hm-kn-Iƒ C-cp-h-sc-bpw I-c-bv-s°-SpØv I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -ar-X-tZ-l߃ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n. a-øn¬ Xm-bw-s]m-bn¬ F.F¬.]n. kv-Iq-fnse hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p ^m-Øn-a-Øv k-\. \-Po-d a-øn¬ K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. k-tlm-Z-c≥: \-Pm-Zv.

^-tdm-°v: ]p-t‰-°m-Sv s]m-‰Øn¬ \m-cm-b-Wn (92). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tIm-cp°p-´n. a-°ƒ: N-{μ≥, Zmk≥, tKm-]m-e≥, i-io{μ≥, A-tim-Iv cm-Pv, tim-`\. a-cp-a-°ƒ: im-¥, cm-[, P-b, hn-P-b-Ip-am-cn, k-\n-X, cm-[m-Ir-jv-W≥. k-©-b\w sh-≈nbmgvN.

\-√-fw: ]m-fw -ap-dn-®p-I-S°-sh h-n-Zym¿-Yn s{Sbn≥ X-´n- a-cn-®p. sN-dp-h-Æq¿ tIm-´m-e-S sIm-S-°m-´v sIm-b¿-°-≠n kp-`m-jns‚ a-I≥ kp-`n-Pn-Øv(18) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-X-c-tbm-sS \-√-fw Uo-k¬- πm‚n-\p ]n-∂nse sd-bn¬th {Sm°n-em-Wv A-]-I-Sw. ^-tdm-°v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pn-se c-≠mw h¿-j _n.F-kv.kn. am-Xvkv hn-Zym-¿-Yn-bm-Wv. am-Xmhv: jo-\. k-tlm-Z-cn: kp-_n-\. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

{Sm-¡n AÚm-X ar-X-tZ-lw

]c∏-\-ßmSn: sN-´n∏-Sn `mK-Øv sd-bn¬-th {Sm°n¬ ]p-cpj-s‚ A⁄m-X ar-X-tZ-lw I-s≠Øn. D-Ø-tc-¥y≥ kz-tZ-in-bp-tS-Xm-sW-∂p kw-i-bn°p-∂p. s{S-bn-\n¬ \n∂p ho-W-Xm-sW-∂m-Wp {]mYan-I \n-K-a\w. Po≥-kv ]m‚pw So- j¿-´p-am-Wp thjw. C-cp\n-d-w. ssIbn¬ h-fbpw Np-h-∂ N-c-Spap-≠v. 132 sk‚n ao-‰¿ D-b-c-ap-≈ C-bmƒ-°v G-I-tZiw 25 hb- v tXm-∂n-°pw. t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \SØn ar-X-tZ-lw ]-c-∏-\-ßm-Sn Xm-eq-°v Bip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

a-´-∂q¿-: a-cp-Xm-bn- tdmUn¬- I-√q¿- a-lm-tZ-ht£-{X-Øn-\v- k-ao-]w an\n-tem-dn-bn-Sn-®v- ss_-°vbm-{Xn-I≥- a-cn-®p.- Nm-ht»-cn- I-√-\-≠n- ho-´n¬]n- hn- {]-im-¥m- (40)-WvXn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°p≠mb A]-I-S-Øn¬ acn®-Xv. a-cp-Xm-bn- `m-K-tØ°p- t]m-hp-Ibm-bn-cp∂p {]-i-m¥v.- tem-dn-°-Snbn¬-s∏-´v Kpcp-Xc ]cn-°p-I-tfmsS B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw- c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw- ]-cn-bmcw- sa-Un-°¬- tIm-f-Pv- tam¿-®-dn-bn¬.t\-ctØ Kƒ-^n¬- tPm-en-sN-bv-Xn-cp-∂ {]-im¥v- C-t∏mƒ- A-©-c-°-≠n- sa-Un-°¬- tIm-f-Pn¬sk-Iyq-cn-‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p.- \m-Wp-hn-s‚bpw- k-Xn-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.- `m-cy-: kp-j-a (t\-gvkv).- k-tlm-Z-c-߃-: {]-km-Zv,- {]n-b,- {]-ko-X.-

Um-an a[y-h-b-kvIsâ arX-tZlw

C-Sp-°n: \m-ep-Zn-h-kw apºv Im-Wm-Xm-b a-[y-h-bkv-I-s\ s]m≥-ap-Sn A-Ws°-´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-∂-Ø-Sn sImsºm-Sn-™m¬ hm-ep]-d-ºn¬ c-hn (50) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hnse-bm-Wv c-hn ho-´n¬ \n∂n-d-ßn-b-Xv. kz-¥-am-bn \n¿-an-®v D-]-tbm-Kn-®n-cp∂ N-ßm-Sw- Im-Wm-Xm-sb-∂pw C-Xv Xn-c-bms\∂pw ]-d-™v t]mb-Xm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Xncn-s®ØmØ-Xns\ XpS¿∂v ho-´p-Im¿ sh-≈-Øp-h¬ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-Inbncp∂p. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sSbmWv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-bXv. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv Xøm-dm°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øm-\m-bn am‰n. `m-cy: kp-\-¥. a-I≥: A-Pn¬.

Xq-§n-a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ ho-Sn-\v k-ao-]w a-cØn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-c-bv-°mSv Ip-cp-´p-tam-Sn I-S-°-t\-Øv ho-´n¬ kp-tc-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S-]-Snkzo-I-cn-®p. `m-cy: im-¥-Ω. a-°ƒ: Zo-], Zo-]v-Xn.

I-bÀ I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n Iq-¯m-«p-Ip-fw ta-cn--¡v B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-en A-án-_m-[: c-−p-tIm-Sn- \-ãw a-Æ-t©-cn: I-™n-°p-gn-bn-se I-b¿-I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\Øn¬ h≥ A-·n-_m-[. hn-tZi-tØ-°v A-b-°m-\m-bn tKmUu-Wn¬ kq-£n-® 70,000 Hmfw X-Sp-°p-Iƒ I-Øn-\-in-®p. c-≠p- tIm-Sn-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p. Xo-∏n-Sn-°m-\p-≠mb Im-c-Ww hy-‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠msS-bm-Wv I-™n-°p-gn t]m-f°m-S≥ I-h-e-bv-°p k-ao-]sØ ^v-tfm¿ Km¿-U≥-kv F∂ ÿm-]-\-Øn-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv. Xo-bpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g, tN¿-

Ø-e, I-Sp-Øp-cp-Øn F-∂n-hnS-ß-fn¬ \n-∂m-bn B-dp- bq-\n‰v ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. t]m-en-kn-s‚bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-lm-btØm-sS aq-∂p- a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv Xo A-W-°m\m-b-Xv. d-_¿ am-‰v, tlm-fn s{]m-∏√n¬ ]n.hn.kn. I-b¿ -am-‰v, lm≥-Uv-eqw jo-‰v F-∂o D¬∏∂-ß-f-pw A-eq-an-\n-bw jo-‰v ta™ sI-´n-S-hpw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. D¬∏-∂-߃ Cu-Pn-]vXn-te-°v I-b-‰n- A-b-°m≥ h®-h-bm-sW-∂v ÿm-]-\D-S-a kp-ta-jv `-h-\n¬ sI kp-K-X≥

]-d-™p. k-ao-]-sØ sI-´n-Sß-fn¬ kq-£n-®n-cp-∂ D¬-∏∂-ß-fn¬ Xo ]-S-cp-∂-Xp X-Sbm-\m-b-Xv Iq-Sp-X¬ \m-i-\-„߃ H-gn-hm-°n. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZy-m-Kÿ-cm-b B-e-∏p-g bq-\n-‰n-se A-kn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-cp¨-Ip-am¿, tN¿-Ø-e Akn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ Un ss_-Pp, I-S-Øp-cp-Øn eo-UnMv ^-b¿-am≥ P-b-Ip-am¿ F∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-XrXzw \¬-In. am-cm-cn-°p-fw k¿°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

tIm-´-bw: B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bp-am-b Iq-Øm-´pIp-fw ta-cn-°v B-bn-c-ß-fp-sS A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v Hu-tZym-Kn-I _lp-a-Xn-I-tfm-sS tIm-´-bw ap-´º-ew- ssh-Zy-p-Xn- iv-a-im-\Øn¬- ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. -sh-≈q-cn-se h-k-Xn-tbm-SvtN¿-∂ -{]-W-b-Ip-ew- - lm-fnepw kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-epw- s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\p- h-® ar-X-tZ-l-Øn¬- A¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥- kmaq-ln-I-˛-cm-{„o-b kmw-kv-Im-cnI cw-K-sØ \n-c-h-[n t]¿ FØn-bn-cp-∂p. ta-cn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Ømhp-Iq-Sn-bm-b ap≥-a-{¥n- _n-t\mbn- hn-izw,- kn-.]n.-sF tIm-´-bw-

kn.]n.sF. tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ s]m-XpZ¿-i\-Øn-\p h-® Iq-Øm-´p-Ip-fw ta-cn-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n-°p-∂p

Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- sI i-in-[c≥,- sI A-Pn-Xv- Fw-.F¬-.F Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- sh-≈q-cn¬- \n-∂p- ar-XtZ-lw- kn-.]n-.sF tIm-´-bw- Pn√m- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kn¬- F-Øn®-Xv.- {]-Xn-]-£ -t\-Xm-hv- hn- Fkv- A-Nyp-Xm-\-μ≥-, sI.]n-.kn.kn-. {]-kn-U‚ v- hn- Fw- kp-[oc≥,- ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn- Zn-hmI-c≥,- sI ]n- cm-tP-{μ≥,- ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥,- I-S-∂-∏-≈ncm-a-N-{μ≥,- Fw-.F¬.-F am-cmb ]n- Xn-tem-Ø-a≥-,- C sI hnP-b≥-,- C F-kv- _n-Pn-tamƒ,sI kp-tc-jv- Ip-dp-∏v-, Fw- ]n- ANyp-X≥- Fw-.]n,- kn-.]n-.sF t\Xm-hv Im-\w- cm-tP-{μ≥, P-\-XmZƒ- F-kv- t\-Xm-hv- F \o-e-temln-X-Zm-k≥- \m-Sm¿ B-Z-cm-RvP-en-I-f¿-∏n-®p.

s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨ \n-e-bn sN-dp-]p-g: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-bm-b G-tgm-Øpw-ho-´n¬ Zmtam-Zc - (58)s\ Su-Wn-\S- p-Øp-≈ d- _ ¿tXm- ´ Øn¬ a-cn®\n- e - b n¬ I-s≠-Øn. c≠p Zn-hk - a - mbn C-t±lsØ ImWmXm-bn-cp-∂p. Xn-¶f - m-gN v- cm-hnsebm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. s]-cn-tßmw t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn. am-Xm-hv: ]m¿-h-Xn. a°ƒ: iq-`,- jm-\n. k-tlm-Z-c߃: kq-io-e,- kp-tc-jv Ip-am¿, c-ho-{μ≥,- cm-a-N-{μ≥,- hn-em-kn\n,- ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±-\≥.


8

thÀ-]mSv

kozhikode ml

24 Pq¨ 2014 sNmΔ

_-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

_o-cm³

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn-

A-Ðp-Ã

Ip-ª-½ -

lw-k

Ip-ªm-en

Ip-ªn-ap-l-½-Zv- -

kn-±o-Jv

F-S-h-Æ: a-ºm-Sv s]m-ß√q-cn-se B-Zy-Im-e ]-eN-c-°v hym-]m-cn ]-\-\n-eØv _o-cm≥ (72). `m-cy; ]p-∂-∏m-e B-ky (]p≈n-∏m-Sw). a-°ƒ: Jeo¬ d-lvam≥, C-eym-kv _m-_p, A-^v-k¬ (jm¿-P). a-cp-a-°ƒ: ]≈n-bm-fn l-ao-Zv, a-Æn-t»cn ^m-Øn-a, ssI-X-t°mS≥ t_-\-ko¿. k-tlm-Zc-߃: ko-Xn, A-e-hn, A-–p-√, ap-l-Ω-Zv F-S-hÆ, a-Ωp-´n, _n-øm-Øp, adn-b-°p-´n, ]m-Øp-Ω-Ip´n, ]-tc-X-cm-b Ip-™n-IΩp, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, sam-bv-Xo≥, D-Æn-a-Ω-Zv.

sIm-f-∏p-dw: sh-‰n-e-°mc≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n lmPn (96). `m-cy-am¿: J-Zo-P, ]-tc-X-bm-b ]m-Øp-Ip-´n. a-°ƒ: Ip-™nap-l-Ω-Zv lm-Pn, ssk-Xp lm-Pn, apl-Ω-Zv lm-Pn, A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, A-ko-kv lm-Pn, ^m-Øn-a, J-Zo-P, k-^nb k-°o-\, B-bn-im-_n, lm-P-d. a-cp-a-°ƒ: B-bnip-Ω, ssk-\-_, dw-e, dm_n-b, ^m-Øn-a.

th-ß-c: F.B¿ \-K¿ ]-tc-X-\m-b h-en-bm-°sØm-Sn ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ A-–p-√ (h-en-bm∏p˛64). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: in-lm-_v, Pm_n¿ (C-cp-h-cpw bp.F.C), i-_v-\, ap-\Δ¿, ]-tc-X-\m-b A–p¬ h-lm-_v. a-cp-a°ƒ: kp-\o-j, B-Øn°. k-tlm-Z-c-߃: cmbn≥-Ip-´n, A-–p¿-dlvam≥-Ip-´n.

F-S-°-c: F-S-°-c D-Wn®-¥w ]-tc-X-\m-b X-ISn-bn¬ tXm-a-kn-s‚ `mcy Ip-™-Ω (98). a°ƒ: tPm¿-Pv, km-en. acp-a-°ƒ: Ip-™-Ω N-cnhp-Im-em-bn¬, tPm-bn ]\-®n-°¬. -kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v I-cps\-®n sF.-]n.-kn. k-`bp-sS ap-∏n-\n sk-an-tØcn-bn¬.

I¬-∏-I-t©-cn: tXm-g∂q¿ Im-°m-Ø-Sw ]-tcX-\m-b \-Sp-h-t©-cn IΩ-Zn-s‚ a-I≥ \-Sp-ht©-cn lw-k (80).- `m-cy: ]-tc-X-bm-b ^m-Xn-a, Cøm-Øp-Ω. a-°ƒ: B-bni, kn-±o-Jv.- a-cp-a-°ƒ: Xkv-\n N-{º-h-´w, l-ao-Zv ]m-d-∏p-dw. J-_-d-S-°w C∂v cm-h-n-se H-º-Xn-\v tXm-g-∂q¿ Ip-≠≥-®n-\ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_-dnÿm-\n-bn¬.-

A-co-t°m-Sv: aq¿-°-\m-Sv ssl-kv-Iq-fn-\p k-ao-]w A-cn-bm-]-d-º-Øv F ]n Ip-™m-en (87). `m-cy: A-kv-am-_n. a-°ƒ: A–p-¿d-lvam≥ (a-°), A–p¬- I-cow (J-Ø¿), apPo-_v d-lvam≥ (a-°), ^m-Øn-a, D-Ωp-k¬-a, ssa-aq-\, j-co-^. a-cp-a°ƒ: A-–p¿-d-lvam≥, A-–p¬ A-en, A-–p¬a-Po-Zv, ]n ]n ju-°-Øen, ssJ-dp-∂n-k, j-d^p-∂o-k, sse-e.

Ip-∂-∏-≈n: sh-fp-Ø-]d-ºn¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b B-bn-i. a-°ƒ: k-^n-b, kp-l-d, _-jo¿, A-kokv, ss^-k¬ _m-_p, k-ao¿, km-Pn-Z, k-°o¿, k-do-\, j-^o-Jv, j-°oe, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, ap-l-Ω-Zv-Ip´n, lm-Pn-d, ap-\o-d, lko-\, k-ao-d, ssk-X-ehn, \q-dp-±o≥, lm-jn-^v.

Ip-dp-h: h-‰-√q¿ Xm-sg Ip-f-ºn-se ]-tc-X-\m-b N-{I-sØm-Sn ap-l-Ω-Zns‚ a-I-\pw a¬-kyhym]m-cn-bp-am-bn-cp-∂ kn sI kn-±o-Jv (40). am-Xmhv: \-^o-k.-`m-cy: ssJdp-∂o-k.- a-°ƒ: Zn¬-j, dn-_n≥-j, Zm-\n-jv, iman¬. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v h-‰eq¿ Xm-sg-Ip-f-ºv ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\-n¬.

{io-e-X B-\° - c - : tN-t°m-Sv ]tc-X\ - m-b s]m-t‰-°m-´v I-hp-ßn¬ ti-Jc - t- a-t\ms‚ a-Iƒ ]p-Xp-a\ - {io-eX (t_-_n-˛53). tN-t°mSv A¶W-hm-Sn-bn-se A[ym-]n-Ib - m-bn-cp-∂p.- amXm-hv: ]-tc-bm-b tZ-hb - m\n.- k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-chn-μm-£≥, {io-\n-hmk≥, hn-Pb - ≥, ]-fln-\n,]-tc-X\ - m-b cm-tP-{μ≥.

am-e-Xn ]-´m-ºn: B¿-.F-kv.F-kv Xm-eq-°v ap≥ kw-L-Nme-Im-b i-¶-c-aw-K-ew ]q¿Æn-a-bn¬ tUm. D-Æn-Irjv-W-s‚ `m-cy- sI am-eXn (72). P-\-kw-Lw kwÿm-\ ssh-kv {]-knU‚m-bn-cp-∂ ]n am-[-hta-t\m-s‚ a-I-fm-Wv. aI≥: tcm-ln-Øv. a-cp-aIƒ: kv-an-X. kw-kv-Im-cw C-∂v ho-´p-h-f-∏n¬.

ap-l-½-Zv F-¶ am-\p

]-´m-ºn: tIm-gn-°p-∂v {Ko≥ ]m¿-°n¬ Xm-akn-°p-∂ ]m-e-Øn¶¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m¿-_¿ am-\p (76). `mcy: \-^o-k. a-°ƒ: ^m-Øn-am kp-l-d, apl-Ω-Zv lp-kbv≥, A_p, k-°o¿ lpkbv≥, I-_o¿ (bp.F.C), Xm-ln-dpA-Ðp-à ∂o-k, ssk-^p-∂o-k, s]-cn-ß-Øq¿: In-S-™n- d-jo-Zv, kp-\o-d. a-cp-abn-se Ip-™n-s∏m-t‰-cn °ƒ: ap-l-Ω-Z-en, CA-–p-√ (65). `m-cy: B- {_m-low, ap-kv-X-^, bn-ip. \m-k¿.

A-Ðp k-emw C-cn-°q¿: kn-±o-Jv\-K-dnse dp-_o-\m a≥-kn-en¬ ]-≈n-°¬ A-–p¬ kemw (78). C-cn-°q-dn-se B-Zy-Im-e a-chym-]m-cnbm-bn-cp-∂p. ]-tc-X-cm-b Sn D-a-dn-s‚-bpw Ip-™eo-a-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: kp-ss_-Z h-f-∏n\-I-Øv. a-°ƒ: dp-_o-\, k-do-\, kn-bm-Zv, k-lo-Zv, k-hm-Zv, k-a-Zv (\m-ep-t]cpw jm¿-P), j-_m-\, kPn-\, ap-l-Zv, d-lv-\, Al-Zv, ^-l-Zv, k-l-Zv. a-cpa-°ƒ: k-°-cn-b, A–p¬ K-^q¿, A-–p¬ \m-k¿, ap-l-Ω-Zv j_o¿, A-–p¬ A-ko-kv.

J-Zo-P s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bmSv ]p-\-Øn¬ ]-≈n-°v k-ao-]w ]m-e-bm-Sv J-ZoP (85). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b sam-bv-Xp. a°ƒ: aq-k, a-Ωp, Ip™n-∏m-Øp, B-bn-i, Ip-™m-an. a-cp-a-°ƒ: adn-bw, kp-ss_-Z, ]-tc-Xcm-b tIm-°m-´v A-_q_-°¿, sX-°-bn¬ D-kvam≥, ]-d-º-Øv A-_q_-°¿. k-tlm-Z-c-߃: B-bn-ip, ]-tc-X-cm-b ]\-ßm-´v am-bn≥-Ip-´n lmPn, aq-k ]-\-ßm-´v.

_m-e-Ir-jv-W³- \-¼ymÀ a-´-∂q¿-: a-´-∂q-cn-se B-Zy-Im-e hym-]m-cn- Ff-ºm-d {io-Ir-]-bn¬- Sn]n- _m-e-Ir-jv-W≥- \ºym¿- (73)-. `m-cy-: ]n- sI Ku-cn. a°ƒ-: jo-\ (sI.U-ªyp.F. a-´-∂q¿),- j-t\m-Pv-. a-cp-a-°ƒ-: c-ta-i≥- (arKm-ip-]-{Xn-, B-d-fw),- khn-X (C-cn-°q¿). ktlm-Z-c-߃-: ku-an-\n,]-tc-X-cm-b ao-\m-£n,e-£v-an-°p-´n,- I-a-em£n,- Ku-cn. -

A-Ðp -Jm-ZÀ- lm-Pn tXm-Wn-®m¬: tXm-Wn®m¬ ]m-e-ap-°n-se Iqcn A-–p¬ -Jm-Z¿ -lmPn (68). `m-cy: _m-cn-° kp-sseJ. a-°ƒ: \n-jo-Z, lmcn-kv, A≥-h¿ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn. am-\-¥hm-Sn), a-cp-a-°ƒ: ]-≈nbm¬ \m-k¿, ssk-\_, P-ko-e

am-[-hn

tZ-h-In

A-Ðp h-lm-_v

tXm-Wn-®m¬: s\-√n°¬ ]p-Xn-b-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b kp-μ-c-s‚ `mcy tZ-h-In (73).

Iq-Øp-]-d-ºv: am-ßm-´nSw Io-cm-®n-bn-se ]-tc-X\m-b Hm-t\-°-≠n Ip™-cm-a-s‚ `m-cy ]q-e∏m-Sn am-[-hn (83). a°ƒ: tZ-hp, tcm-ln-Wn, b-tim-Z, cm-L-h≥, c-ho{μ≥, ku-an-\n. a-cp-a°ƒ: _m-e≥, \m-cm-bW≥, P-b-{io, c-Pn-X, Ir-jv-W≥, A-\-¥≥. sIm-Sp-hm-bq¿: sIm-Wn°-∏m-Sw Iq-f lu-kn¬ ]-tc-X\ - m-b ap-lΩ - Z- v dmhp-ØdpsS a-I≥ A–p¬ h-lm-_v (80).

ap-°w: Po-∏n-s\ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{XnI≥ a-cn-®p. ]mgq¿ aq-im-cn-°-≠n tIm-b-°p-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv ^-hm-km-Wv (20) a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-ºtXm-sS Np-≈n-°m-]-d-ºv A-ßm-Sn-°p -k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. sa-Un-°¬ tIm- f - P m- i p- ] - { Xn- b n- t e°v sIm-≠p-t]m-Ipw-hgnbmWv ac-Ww. Io-gv-]-d-ºnep≈ amXm-hn-s‚ ho-´n¬ \n-∂v hcp-I-bm-bn-cp-∂ ^-hm-kv k-©-cn-® ss_-°v F-Xntc Iq-fn-am-Sv \n-∂p ]-∂n-t°m-t´-°v t]m-hp-I-bm-bnc-p-∂ ]-∂n-t°m-Sv eu-tjm¿ kv-Iqƒ _- p-am-bm-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. Nm-Ø-aw-K-ew Fw.C.F-kv cm-Pm d-kn-U≥jy¬ kv-Iq-fn¬ \n-∂v π-kv-Sp I-gn-™v Xp-S¿-]T-\Øn-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-bn-cp-∂p ^-hm-kv. am-Xmhv: l-ko-\. k-tlm-Z-c-߃: B-bn-j-d-\, ^m-Xzn-a k-\, J-Zo-Pm ]-¿-ho≥.

tjm-t¡-ä hn-ZymÀ-Yn-\n a-cn-¨p

X-e-°p-f-Øq¿: I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N ssh-Zyp-Xn°-ºn-bn¬ \n-∂v tjmt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bncp-∂ hnZym¿Yn\n acn-®p. ]p-d-°m-´n-cn sN-´ymw-ho´n¬ ap-^o-Z(13)bmWv acn®Xv. c-≠p Zn-h-k-am-bn kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ A- t _m- [ m- h - ÿ - b n- e mbn-cp-∂p. kp-sse-am≥-˛-dw-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. X-e°p-f-Øq¿ kn.Fw.Fw. ssl-kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bncp∂p. k-tlm-Z-cn: ap-l-vkn-\ (Xe-°p-f-Øq¿ kn.Fw.Fw. l-b-¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-\n). J-_-d-S-°w C-∂v 12\v ]p-d-°m´n-cn Pp-apA-Øv ]-≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

h-n-ZymÀ-Yn s{Sbn³ X-«n a-cn-¨p \-^o-k-

]m-¯p-«n

^m-Xzn-a l-Öp-½ -

ap-l-½-Zv

ap-l-½-Zv

\m-cm-b-W³

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ -

Ip-am-c³

aq¿-°-\m-Sv: ]-Sn-™m‰pw-]p-dw Ip-∂-sØm-Sn ssk-X-e-hn-bp-sS `mcy \-^o-k (49). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: A-iv-d-^v, J-Zo-P.

ta-em-‰q¿: F-S-∏-‰ tN-cn∏-d-ºv Zzo-]n-se ]-tc-X\m-b tN-cn-bm-S≥ tN°p-∏-bp-sS `m-cy ]m-Øp´n (80). a-°ƒ: D-Ω¿, lw-k, ap-l-Ω-Z-en, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: lw-k, B-bn-i, J-Zo-P, k-^n-b.

t]-c-»-∂q¿: I-d-∏≥-ho´n¬ ]-tc-X-\m-b G-\p±o≥Ip-´n- lm-Pn-bp-sS `mcy ^m-Xzn-a l-÷p-Ω (78). a-°ƒ: \-^o-k, adn-b, A-–p-√, Xn-Øo-ap. a-cp-a-°ƒ: lw-k, sskX-e-hn, A-∫m-kv, D-ΩmØp-°p-´n

Xn-cp-∂m-hm-b: Im-cØq¿ I-º-Øv h-f-∏n¬ ap-l-Ω-Zv- (63).-a-°ƒ: dlo-\, in-lm-_p-±o≥, Dss\-kv, jw-kp-±o≥, ssk-\p¬ B-_n-Zv. a-cpa-°ƒ: bq-\p-kv Im-fm-Sv, d-Po-\, \-ko-a.

th-ß-c: A-®-\-º-ew kz-tZ-in th-ß-c am-fntb-°¬ ap-l-Ω-Zv (51). ]n-Xm-hv: Ip-™n-sam-bvXo≥ lm-Pn. am-Xm-hv: ^m-Øn-a. a-°ƒ: h¿-Z, l-\m≥, a-im≥, amkn≥, lp-kv\n. a-cp-aI≥: Xm-ln¿ (J-Ø¿).-

s]m-∑-f: A-º-e-h-´w ]p-Øn-cn-°m-´v \m-cm-bW≥ (85). `m-cy: X-¶w. a-°ƒ: hnP-b-Ip-am-cn, km-hn-{Xn, hn-iz-\m-Y≥. a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥, si¬-h-cm-Pv, _n-μp.

Xn-cq¿-°m-Sv: ta-teXn¬ ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (75). Zo¿-L-Im-ew h-S-I-c-bn¬ a-Zv-d-km[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: kØm¿, P-eo¬, d-bvlm\-Øv.

]-c-∏-\-ßm-Sn: tÃ-Unbw tdm-Un-se h-S-t°]p-c-°¬ Ip-am-c-≥ (66). `m-cy: ]-flm-h-Xn. a°ƒ: {]-Zo-]v, Zn-eo-]v, A-tP-jv, kp-[o-jv. a-cpa-°ƒ: kn-‘p, kz-]v-\, hn-Pn-j, c-Rv-Pn-X.

\-√-fw: ]m-fw -ap-dn-®p-I-S°-sh h-n-Zym¿-Yn s{Sbn≥ X-´n- a-cn-®p. sN-dp-h-Æq¿ tIm-´m-e-S sIm-S-°m-´v sIm-b¿-°-≠n kp-`m-jns‚ a-I≥ kp-`n-Pn-Øv(18) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-X-c-tbm-sS \-√-fw Uo-k¬- πm‚n-\p ]n-∂nse sd-bn¬th {Sm°n-em-Wv A-]-I-Sw. ^-tdm-°v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pn-se c-≠mw h¿-j _n.F-kvkn. am-Xvkv hn-Zym-¿-Yn-bm-Wv. am-Xmhv: jo-\. k-tlm-Z-cn: kp-_n-\. k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

{Sm-¡n AÚm-X ar-X-tZ-lw

]c∏-\-ßmSn: sN-´n∏-Sn `mK-Øv sd-bn¬-th {Sm°n¬ ]p-cpj-s‚ A⁄m-X ar-X-tZ-lw I-s≠Øn. D-Ø-tc-¥y≥ kz-tZ-in-bp-tS-Xm-sW-∂p kw-i-bn°p-∂p. s{S-bn-\n¬ \n∂p ho-W-Xm-sW-∂m-Wp {]mYan-I \n-K-a\w. Po≥-kv ]m‚pw So- j¿-´p-am-Wp thjw. C-cp\n-d-w. ssIbn¬ h-fbpw Np-h-∂ N-c-Spap-≠v. 132 sk‚n ao-‰¿ D-b-c-ap-≈ C-bmƒ-°v G-I-tZiw 25 hb- v tXm-∂n-°pw. t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \SØn ar-X-tZ-lw ]-c-∏-\-ßm-Sn Xm-eq-°v Bip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

Ip-ªm-Sn-¨n

A-e-hn

Ieym-Wn-¡p-«n-b-½

s\m-«n

am-[-hn

Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ

a-½-XvtIm-b

tIm-b-¡p-«n

aq¿-°-\m-Sv: ]-Sn-™m‰pw-]p-dw A-Rv-P-\w Im´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™m-Sn-bp-sS `m-cy Ip™m-Sn-®n (71).- a-°ƒ: i¶-c≥, k-tcm-Pn-\n, im¥, e-£v-an, _n-μp, ]-tcX-cm-b Nm-Ø≥, Im¿Xym-b-\n. a-cp-a-°ƒ: Ip™n-Ir-jv-W≥, A-ø∏≥, ]-c-ta-iz-c≥, tKm]m-e≥, kn-‘p.

N-¥° - p-∂v: A-Iº - m-Sw If-°p-∂n-se s]-cn-bw-Ip-gnbn¬ A-eh - n (56).-`m-cy- : ]m-td-߬ a-dn-b° - p-´n.- aI≥: A-_vZ- p¬ ap-\o¿.-ac - pa-Iƒ: ]p-fn-°¬ ^u-knb.

aq¿-°-\m-Sv: ]-Sn-™m‰pw-]p-dw h-en-b ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b ]-c-ta-izc≥ \m-b-cp-sS- `m-cy Ieym-Wn-°p-´n-b-Ω (65). a-Iƒ: tim-`-\.-

tKm-]m-e³

A-_q-_-¡À lm-Pn Xr-°-cn-∏q¿: ]-ø-¶n-bnse hn sI A-_q-_°¿ lm-Pn (74).

ap-°w: A-K-kv-Xy≥-ap-gn C-S-h-\w Ip-∂-Øv ]-tcX-\m-b D-Æn-®m-cp-hn-s‚ `m-cy s\m-´n (90). a-°ƒ: tNm-bn-°p-´n, l-cn-Zmk≥ (Ip-t´-´≥), _m-e≥ (hn-ap-‡-`-S≥), cm-[, ]tc-X-\m-b N-¥p-°p-´n. acp-a-°ƒ: {io-[-c≥, btim-Z, h-¬-k-e, h-\-P, ku-an-\n. k-©-b-\w Rm-bdmgvN.

Xm-a-c-t»-cn: sh-gp-∏q¿ A-º-e-Ip-∂v ]-tc-X-\mb Ip-™n-°-Wm-c-s‚ `m-cy am-[-hn (95). a°ƒ: {]-`m-I-c≥, {]-`m-hXn, ]-fln-\n, ]-fl-\m`≥, ]-hn-{X≥, h-k-¥, l-cn-l-c≥. a-cp-a-°ƒ: eo-e, A-ar-X-Zm-k≥ Xºn, Ip-am-cn, ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥ k-©-b-\w sh≈nbmgvN.

A-cn-°p-fw: \n-Spw-sºmbn-en-se F-S-h-\ Ip™n-cm-a≥ \m-b¿ (65). `m-cy: im-¥-A-Ω. a°ƒ: ssj-\n, \n-j. a-cpa-°ƒ: tam-l-\≥ (hnøq¿), hn-P-b≥ (In-g°≥ t]-cm-{º). k-tlmZ-c-߃: I-cp-Wm-I-c≥, ]-tc-X-\m-b {io-[-c≥ \m-b¿.

sIm-bn-em-≠n: F-fm-t´cn Io-bm-∏p-d-Øv a-Ω-XvtIm-b (73). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: sj-do-^v, \-ko¿, lm-jnw, A-bn-im-_n, kp-ss_-Z, ]-tc-X-bm-b ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: ]n ]n B-en (Ip-dp-h-°m-Sv), sI ]n _-jo¿ (sIm-bnem-≠n), sI F≥ ap-lΩ-Zv (A-∂-t»-cn), X-kven, k-eo-\, jm-ln-Z.

Xm-a-c-t»-cn: ]-c-∏≥s]m-bn¬ H-‰-°-≠Øn¬ tIm-b-°p-´n (74). `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: apl-kn≥ (ku-Zn), d-^oJv, kp-ss_-Z, kp-l-d, ku-Z, k-^o-\-Øv. a-cp-a°ƒ: a-Po-Zv lm-Pn, Ako-kv, \m-k¿ (sIm-Sp-h≈n), \m-k¿ (ssI-Xs∏m-bn¬), kp-ss_-Z, _p-jv-d.

tKm-]m-e³

tKm-]m-e³ \m-bÀ

Jm-ZÀ

a-¯m-bn

am-Wn-Iyw

A-_q-_-¡À- lm-Pn

\-cn-°p-\n: ]m-d-∂q¿ Nm-en¬ tKm-]m-e≥ (86). `m-cy: Pm-\-In. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥, A-Pn-Xv Ipam¿, k-c-fn, jo-P, ao-\. a-cp-a-°ƒ: th-em-bp-[≥, i-io-{μ≥, _m-_p-cm-Pv, ssj-\, jo-_. k-tlm-Zc≥: tI-f≥.

sIm-bn-em-≠n: sIm-√w Im-©-\- (ao-ج) tKm-]m-e≥ \m-b¿ (68). dn-´. sI.F-kv.C._n. `mcy: Pm-\-In. a-°ƒ: hn-\b≥, in-in-Øv, Pn-\n, \n[o-jv, \n-j. a-cp-a-°ƒ: Zn-t\-i≥ (ta-eq¿), ap-cfn (_m-ep-t»-cn), do-P, jo-_, kp-kp-j.

t]-cm-{º: a-cp-tX-cn samtf-‰n Jm-Z¿ (70). `m-cy: JZo-P. a-°ƒ: A-–p-kemw, kn-±o-Jv (C-cp-h-cpw a-kv-I-Øv), A-–p¬- kØm¿, \u-jm-Zv, kn-dm-Pv (aq-h-cpw ZΩmw), dm-_n-b. a-cp-a-°ƒ: lw-k (tImtS-cn-®m¬), kp-ss_-Z, l-ko-\, dw-e, \u-jn-Z.

t]-cm-{º: Iq-cm-®p-≠v s]m-dm-fn F-f-∏p-¶¬ aØm-bn (80). `m-cy: a-dn-bmΩ. a-°ƒ: tPm¨, tam-fn, P-bnw-kv, tPm-kv, Ip-™ptamƒ. a-cp-a-°ƒ: ta-cn°p-´n, A-\n-b≥, {]-ko-\, kp-e-`, jm-Pn. kw-kv-Imcw C-∂v Hm-™n¬ tKm-Uv k-`m sk-an-tØ-cn-bn¬.

]-tøm-fn: In-gq¿ a-cqØm-sg-Ip-\n-bn¬ am-WnIyw (90). `-¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b B-≠n. a°ƒ: I-Wm-c≥, Ip-™ncm-a≥, hm-kp, \m-cm-bW≥, Nm-Øp, cm-L-h≥. a-cp-a-°ƒ: I-eym-Wn, \m-cm-b-Wn, am-[-hn, I-ae, Ko-X, a-√n-I.

]p-Xp-∏m-Sn: Cu-ßm-∏p-g Ip-™p-Ip-fw ]p-t√m-dΩ - ¬ A-_q-_° - ¿ lm-Pn (82). `m-cy: D-Ωø - . a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, aq-k, d-km-Jv, A-ivd - ^v, ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, dw-e. a-cp-a° - ƒ: A-lΩ - ZvIp-´n, kp-sse-am≥, lwk, km-_n-d, ^m-Øn-a, Pko-\, ssd-lm-\Ø - v.

\m-cm-b-W³

Zm-tam-Z-c³ \m-bÀ

\m-cm-b-Wn

C-{_m-low-tIm-b

dp-Jn-¿

tam-l³-Zm-kv

Xn-t°m-Sn: ]-≈n-°-c-bnse Nm-Ø≥-ssI-Ip-\n \m-cm-b-W≥ (58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: en-t\-jv, en-tP-jv, ]-tc-X-bm-b en-Pn-j. a-cp-a-Iƒ: c-ay. k-tlm-Z-c-߃: Pm-\p, ]-tc-X-bm-b s]-Æq-´n.

In-g-t°m-Øv: ]-∂q-cv FS-°p-Sn Zm-tam-Z-c≥ \mb¿ (78). `m-cy: I-eym-WnA-Ω. a-°ƒ: l-co-jv, kp-\n-X, kp-Pn-j. a-cp-a°ƒ: i-in-[-c≥ \m-b¿, kp-tc-jv-_m-_p, {]-Pn-X. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬.

X-e-°p-f-Øq¿: ]-d-ºØv h-f-∏n¬ tImw-π-Ivkv C-{_m-low tIm-b (74). `m-cy: l-^v-kØv. a-°ƒ: im-^n, a≥-kq¿, \n-km¿, ap-k±n-Jv, ssd-lm-\-Øv. acp-a-I≥: d-^o-Jv.

Xn-cp-h-ºm-Sn: Im-fn-tb-SØv ]-tc-X-\m-b D-Æntam-bn-bp-sS `m-cy dp-Jnb (70). a-°ƒ: A-–p-√, A-l-Ω-Zv-Ip-´n, P-ao-e, dw-e. a-cp-a-°ƒ: kp-lvdm-_n, apw-Xm-kv, \ujm-Zv, ap-l-Ω-Zv.

sIm-bn-em-≠n: sIm√w Ip-t∂ym-d a-e a-\b-Øv ]-Sn-°¬ taml≥-Zm-kv (_m-h-˛52). `m-cy: kp-tem-N-\. a-°ƒ: k¬-\, knØm-c. a-cp-a-I≥: A\o-jv.

Iq-Øp-]d - º - :v s]-cp-hmsºm-bn¬ lu-kn¬ sI Fw tKm-]m-e≥ (94).

sk-]v-än-Iv Sm-¦n-s\Sp-¯ Ip-gn-bn ho-Wv k-tlm-Z-c-§Ä a-cn-¨p a-øn¬: I-fn-°p-∂-Xn\n-sS-sk-]v-‰n-Iv Sm-¶n\m-sb-Sp-Ø Ip-gnbn¬ ho-Wv k-tlm-Z-c߃ a-cn-®p. a-øn¬ Hd-h-b-en¬ Np-≠p-Ip∂p-Ω¬ A-–p¬ a-PoZv-˛-ap-\o-d Z-º-Xn-I-fpsS a-°-fm-b ^m-Øn-aØv k-\ (H-º-Xv), \Po-d (11) F-∂n-h-cm-Wv ^m-Øn-a-Øv k-\ a-cn-®-Xv. C-∂-se sshIo-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. kv - I qƒ- h n- s ´- Ø nb C-cp-h-cpw A-Sp-Ø ho-´n-¬ I-fn-°m-≥ t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. CXn-\p k-ao-]-Øm-bn \n¿- a m- W - Ø n- e p- ≈ ho-Sn-s‚ sk-]v-‰n- Sm¶n-\p th-≠n- F-Sp-Ø \-Po-d Ip-gn-bn-em-Wv C-cp-h-cpw A-_-≤-Øn¬ ho-W-Xv. G-sd t\-cw I-gn-™n-´pw Ip-´n-I-sf- Im-Wm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v am-Xm-hv ap-\o-d- A-t\z-jn-s®-Ønb-t∏m-gm-Wv C-cp-h-cpw Ip-gn-bn¬ ho-W-Xp I-≠Xv. k-ao-]-hm-kn-Iƒ C-cp-h-sc-bpw I-c-bv-s°-SpØv I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -ar-X-tZ-l߃ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n. a-øn¬ Xm-bw-s]m-bn¬ F.F¬.]n. kv-Iq-fnse hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p ^m-Øn-a-Øv k-\. \-Po-d a-øn¬ K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. k-tlm-Z-c≥: \-Pm-Zv.

^-tdm-°v: ]p-t‰-°m-Sv s]m-‰Øn¬ \m-cm-b-Wn (92). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b tIm-cp°p-´n. a-°ƒ: N-{μ≥, Zmk≥, tKm-]m-e≥, i-io{μ≥, A-tim-Iv cm-Pv, tim-`\. a-cp-a-°ƒ: im-¥, cm-[, P-b, hn-P-b-Ip-am-cn, k-\n-X, cm-[m-Ir-jv-W≥. k-©-b\w sh-≈nbmgvN.

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

a-´-∂q¿-: a-cp-Xm-bn- tdmUn¬- I-√q¿- a-lm-tZ-ht£-{X-Øn-\v- k-ao-]w an\n-tem-dn-bn-Sn-®v- ss_-°vbm-{Xn-I≥- a-cn-®p.- Nm-ht»-cn- I-√-\-≠n- ho-´n¬]n- hn- {]-im-¥m- (40)-WvXn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°p≠mb A]-I-S-Øn¬ acn®-Xv. a-cp-Xm-bn- `m-K-tØ°p- t]m-hp-Ibm-bn-cp∂p {]-i-m¥v.- tem-dn-°-Snbn¬-s∏-´v Kpcp-Xc ]cn-°p-I-tfmsS B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw- c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw- ]-cn-bmcw- sa-Un-°¬- tIm-f-Pv- tam¿-®-dn-bn¬.t\-ctØ Kƒ-^n¬- tPm-en-sN-bv-Xn-cp-∂ {]-im¥v- C-t∏mƒ- A-©-c-°-≠n- sa-Un-°¬- tIm-f-Pn¬sk-Iyq-cn-‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p.- \m-Wp-hn-s‚bpw- k-Xn-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.- `m-cy-: kp-j-a (t\-gvkv).- k-tlm-Z-c-߃-: {]-km-Zv,- {]n-b,- {]-ko-X.-

Um-an a[y-h-b-kvIsâ arX-tZlw

C-Sp-°n: \m-ep-Zn-h-kw apºv Im-Wm-Xm-b a-[y-h-bkv-I-s\ s]m≥-ap-Sn A-Ws°-´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-∂-Ø-Sn sImsºm-Sn-™m¬ hm-ep]-d-ºn¬ c-hn (50) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hnse-bm-Wv c-hn ho-´n¬ \n∂n-d-ßn-b-Xv. kz-¥-am-bn \n¿-an-®v D-]-tbm-Kn-®n-cp∂ N-ßm-Sw- Im-Wm-Xm-sb-∂pw C-Xv Xn-c-bms\∂pw ]-d-™v t]mb-Xm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Xncn-s®ØmØ-Xns\ XpS¿∂v ho-´p-Im¿ sh-≈-Øp-h¬ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-Inbncp∂p. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sSbmWv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-bXv. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv Xøm-dm°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øm-\m-bn am‰n. `m-cy: kp-\-¥. a-I≥: A-Pn¬.

Xq-§n-a-cn-¨p

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ ho-Sn-\v k-ao-]w a-cØn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-c-bv-°mSv Ip-cp-´p-tam-Sn I-S-°-t\-Øv ho-´n¬ kp-tc-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S-]-Snkzo-I-cn-®p. `m-cy: im-¥-Ω. a-°ƒ: Zo-], Zo-]v-Xn.

I-bÀ I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n Iq-¯m-«p-Ip-fw ta-cn--¡v B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-en A-án-_m-[: c-−p-tIm-Sn- \-ãw a-Æ-t©-cn: I-™n-°p-gn-bn-se I-b¿-I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\Øn¬ h≥ A-·n-_m-[. hn-tZi-tØ-°v A-b-°m-\m-bn tKmUu-Wn¬ kq-£n-® 70,000 Hmfw X-Sp-°p-Iƒ I-Øn-\-in-®p. c-≠p- tIm-Sn-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p. Xo-∏n-Sn-°m-\p-≠mb Im-c-Ww hy-‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠msS-bm-Wv I-™n-°p-gn t]m-f°m-S≥ I-h-e-bv-°p k-ao-]sØ ^v-tfm¿ Km¿-U≥-kv F∂ ÿm-]-\-Øn-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv. Xo-bpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g, tN¿-

Ø-e, I-Sp-Øp-cp-Øn F-∂n-hnS-ß-fn¬ \n-∂m-bn B-dp- bq-\n‰v ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. t]m-en-kn-s‚bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-lm-btØm-sS aq-∂p- a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv Xo A-W-°m\m-b-Xv. d-_¿ am-‰v, tlm-fn s{]m-∏√n¬ ]n.hn.kn. I-b¿ -am-‰v, lm≥-Uv-eqw jo-‰v F-∂o D¬∏∂-ß-f-pw A-eq-an-\n-bw jo-‰v ta™ sI-´n-S-hpw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. D¬∏-∂-߃ Cu-Pn-]vXn-te-°v I-b-‰n- A-b-°m≥ h®-h-bm-sW-∂v ÿm-]-\D-S-a kp-ta-jv `-h-\n¬ sI kp-K-X≥

]-d-™p. k-ao-]-sØ sI-´n-Sß-fn¬ kq-£n-®n-cp-∂ D¬-∏∂-ß-fn¬ Xo ]-S-cp-∂-Xp X-Sbm-\m-b-Xv Iq-Sp-X¬ \m-i-\-„߃ H-gn-hm-°n. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZy-m-Kÿ-cm-b B-e-∏p-g bq-\n-‰n-se A-kn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-cp¨-Ip-am¿, tN¿-Ø-e Akn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ Un ss_-Pp, I-S-Øp-cp-Øn eo-UnMv ^-b¿-am≥ P-b-Ip-am¿ F∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-XrXzw \¬-In. am-cm-cn-°p-fw k¿°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

tIm-´-bw: B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bp-am-b Iq-Øm-´pIp-fw ta-cn-°v B-bn-c-ß-fp-sS A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v Hu-tZym-Kn-I _lp-a-Xn-I-tfm-sS tIm-´-bw ap-´º-ew- ssh-Zy-p-Xn- iv-a-im-\Øn¬- ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. -sh-≈q-cn-se h-k-Xn-tbm-SvtN¿-∂ -{]-W-b-Ip-ew- - lm-fnepw kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-epw- s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\p- h-® ar-X-tZ-l-Øn¬- A¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥- kmaq-ln-I-˛-cm-{„o-b kmw-kv-Im-cnI cw-K-sØ \n-c-h-[n t]¿ FØn-bn-cp-∂p. ta-cn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Ømhp-Iq-Sn-bm-b ap≥-a-{¥n- _n-t\mbn- hn-izw,- kn-.]n.-sF tIm-´-bw-

kn.]n.sF. tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ s]m-XpZ¿-i\-Øn-\p h-® Iq-Øm-´p-Ip-fw ta-cn-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n-°p-∂p

Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- sI i-in-[c≥,- sI A-Pn-Xv- Fw-.F¬-.F Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- sh-≈q-cn¬- \n-∂p- ar-XtZ-lw- kn-.]n-.sF tIm-´-bw- Pn√m- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kn¬- F-Øn®-Xv.- {]-Xn-]-£ -t\-Xm-hv- hn- Fkv- A-Nyp-Xm-\-μ≥-, sI.]n-.kn.kn-. {]-kn-U‚ v- hn- Fw- kp-[oc≥,- ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn- Zn-hmI-c≥,- sI ]n- cm-tP-{μ≥,- ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥,- I-S-∂-∏-≈ncm-a-N-{μ≥,- Fw-.F¬.-F am-cmb ]n- Xn-tem-Ø-a≥-,- C sI hnP-b≥-,- C F-kv- _n-Pn-tamƒ,sI kp-tc-jv- Ip-dp-∏v-, Fw- ]n- ANyp-X≥- Fw-.]n,- kn-.]n-.sF t\Xm-hv Im-\w- cm-tP-{μ≥, P-\-XmZƒ- F-kv- t\-Xm-hv- F \o-e-temln-X-Zm-k≥- \m-Sm¿ B-Z-cm-RvP-en-I-f¿-∏n-®p.

s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨ \n-e-bn sN-dp-]p-g: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-bm-b G-tgm-Øpw-ho-´n¬ Zmtam-Zc - (58)s\ Su-Wn-\S- p-Øp-≈ d- _ ¿tXm- ´ Øn¬ a-cn®\n- e - b n¬ I-s≠-Øn. c≠p Zn-hk - a - mbn C-t±lsØ ImWmXm-bn-cp-∂p. Xn-¶f - m-gN v- cm-hnsebm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. s]-cn-tßmw t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn. am-Xm-hv: ]m¿-h-Xn. a°ƒ: iq-`,- jm-\n. k-tlm-Z-c߃: kq-io-e,- kp-tc-jv Ip-am¿, c-ho-{μ≥,- cm-a-N-{μ≥,- hn-em-kn\n,- ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±-\≥.


8

kozhikode p/w

thÀ-]mSv

kannur

24 Pq¨ 2014 sNmΔ

sk-]v-än-Iv Sm-¦n-s\Sp-¯ Ip-gn-bn ho-Wv k-tlm-Z-c-§Ä a-cn-¨p A-Ðp -Jm-ZÀ- lm-Pn

A-Ðp k-emw

tXm-Wn-®m¬: tXmWn-®m¬ ]m-e-ap-°nse Iq-cn A-–p¬ -JmZ¿ -lm-Pn (68). `m-cy: _m-cn-° kp-sse-J. a°ƒ: \n-jo-Z, lm-cnkv, A≥-h¿ (sI.Fkv.B¿.Sn.kn. am-\-¥hm-Sn), a-cp-a-°ƒ: ]≈n-bm¬ \m-k¿, ssk-\-_, P-ko-e

C-cn-°q¿: kn-±o-Jv\-K-dnse dp-_o-\m a≥-kn-en¬ ]-≈n-°¬ A-–p¬ kemw (78). C-cn-°q-dn-se B-Zy-Im-e a-chym-]m-cnbm-bn-cp-∂p. ]-tc-X-cm-b Sn D-a-dn-s‚-bpw Ip-™eo-a-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. `m-cy: kp-ss_-Z h-f-∏n-\I-Øv. a-°ƒ: dp-_o-\, k-do-\, kn-bm-Zv, k-lo-Zv, k-hm-Zv, k-a-Zv (\m-ep-t]cpw jm¿-P), j-_m-\, kPn-\ (A-_q-Z-_n), ap-lZv, d-lv-\, A-l-Zv, ^-l-Zv, k-l-Zv. a-cp-a-°ƒ: k-°cn-b, A-–p¬ K-^q¿, A–p¬ \m-k¿ (ZΩmw), apl-Ω-Zv j-_o¿ (A-_qZ_n), A-–p¬ A-ko-kv (Z-Ωmw).

J-Zo-P s]-cn-ß-Øq¿: I-cnbm-Sv ]p-\-Øn¬ ]-≈n°v k-ao-]w ]m-e-bm-Sv J-Zo-P (85). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xp. a-°ƒ: aq-k, a-Ωp, Ip-™n-∏m-Øp, B-bn-i, Ip-™m-an. acp-a-°ƒ: a-dn-bw, kpss_-Z, ]-tc-X-cm-b tIm-°m-´v A-_q-_°¿, sX-°-bn¬ D-kvam≥, ]-d-º-Øv A-_q_-°¿. k-tlm-Z-c߃: B-bn-ip, ]-tc-Xcm-b ]-\-ßm-´v am-bn≥Ip-´n lm-Pn, aq-k ]-\ßm-´v.

am-e-Xn

]-´m-ºn: B¿-.F-kv.Fkv Xm-eq-°v ap≥ kw-LNm-e-Im-b i-¶-c-aw-K-ew ]q¿-Æn-a-bn¬ tUm. DÆn-Ir-jv-W-s‚ `m-cysI am-e-Xn (72). P-\kw-Lw kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚m-bncp-∂ ]n am-[-h-ta-t\ms‚ a-I-fm-Wv. a-I≥: tcm-ln-Øv. a-cp-a-Iƒ: kv-an-X. (B¿.-F-kv.Fkv tI-{μ Im-cy-Im-cyAw-Kw). F-kv tk-Xpam-[-h≥, ln-μp- sF-Iyth-Zn kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sI ]n i-in-I-e-So®¿, _n-.sP-.]n tZ-io-b\n¿-Δm-l-I- k-an-Xn Aw-Kw Fw Sn c-ta-jv, _n-.Fw.F-kv ap≥ AJn-te-¥ym {]-kn-U‚ v A-Ðp-Ã B¿ th-Wp-tKm-]m¬ s]-cn-ß-Øq¿: In-S-™n- A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏nbn-se Ip-™n-s∏m-t‰-cn ®p. kw-kv-Im-cw C-∂v A-–p-√ (65). am-Xm-hv: ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw. Ip-™m-an. `m-cy: B-bnip. a-°ƒ: dm-jn-Zv, k-ao- sam-bv-Xo³ d, \-ko-d. a-cp-a-°ƒ: D- Xp-d-bq¿: ]-≈n-°p-\n kv-am≥ (ssh-°n-en-t»- ]n sI kn sam-bv-Xo≥ cn), A-iv-d-^v (sh-≈q¿). (95). `m-cy: _n-øm-Øp.

_m-e-Ir-jv-W³- \-¼ymÀ

tZ-h-In

a-´-∂q¿-: a-´-∂q-cn-se BZy-Im-e hym-]m-cn- F-fºm-d {io-Ir-]-bn¬- Sn- ]n_m-e-Ir-jv-W≥- \ºym¿- (73)-. `m-cy-: ]n- sI Ku-cn. a-°ƒ-: jo-\ (sI.U-ªyp-.F. a-´∂q¿),- j-t\m-Pv-. a-cp-a°ƒ-: c-ta-i≥- (ar-Km-ip]-{Xn-, B-d-fw),- k-hn-X (C-cn-°q¿). k-tlm-Z-c-߃-: ku-an\n,- ]-tc-X-cm-b ao-\m£n,- e-£v-an-°p-´n,- I-aem-£n,- Ku-cn. -

tXm-Wn-®m¬: s\-√n°¬ ]p-Xn-b-ho-´n¬ ]tc-X-\m-b kp-μ-c-s‚ `mcy tZ-h-In (73). a-°ƒ: {io-tZ-hn, kp-tc-jv, _m_p, ho-tc-{μ-Ip-am¿. a-cpa-°ƒ: Ip-™n-°r-jvW≥, kp-a-Xn, {]n-b.

{io-e-X

B-\-°-c: tN-t°m-Sv ]tc-X-\m-b s]m-t‰-°m-´v I-hp-ßn¬ ti-J-c-tat\m-s‚ a-Iƒ ]p-Xp-a-\ {io-e-X (t_-_n-˛53). tN-t°m-Sv A¶W-hm-Snbn-se A-[ym-]n-I-bm-bncp-∂p.- am-Xm-hv: ]-tc-bmb tZ-h-bm-\n.- k-tlm-Zam-[-hn c-߃: A-c-hn-μm-£≥, Iq-Øp-]-d-ºv: am-ßm-´n- {io-\n-hm-k≥, hn-P-b≥, Sw Io-cm-®n-bn-se ]-tc-X- ]-fln-\n,-]-tc-X-\m-b cm\m-b Hm-t\-°-≠n IptP-{μ≥. ™-cm-a-s‚ `m-cy ]q-e∏m-Sn am-[-hn (83). a-°ƒ: A-_q-_-¡À lm-Pn tZ-hp, tcm-ln-Wn, b-tim- Xr-°-cn-∏q¿: ]-ø-¶n-bnap-l-½-Zv F-¶ am-\p Z, cm-L-h≥, c-ho-{μ≥, se hn sI A-_q-_]-´m-ºn: tIm-gn-°p-∂v ku-an-\n. a-cp-a-°ƒ: _m- °¿ lm-Pn (74). ssI-X{Ko≥ ]m¿-°n¬ Xm-a-kn- e≥, \m-cm-b-W≥, P-b- °m-Sv P-amA-Øv ap≥ °p-∂ ]m-e-Øn-¶¬ ap- {io, c-Pn-X, Ir-jv-W≥, {]-kn-U‚m-bn-cp-∂p. l-Ω-Zv F-∂ _m¿-_¿ ]-tc-X-\m-b A-\-¥≥. `m-cy: _o-^m-Øn-a. aam-\p (76). `m-cy: \-^o°ƒ: ss^-k¬ (Ahn-im-em-£n k. a-°ƒ: ^m-Øn-am _q-Z-_n), jw-jm-Zv, js]-cn-tßm-´p-Ip-dn-»n: B- ao¿ (apw-ss_). a-cp-akp-l-d, ap-l-Ω-Zv lpkbv≥, A-_p, k-°o¿ b-°p-f-ß-c ho-´n¬ ]-tc-X- °ƒ: ^u-kn-b, A-jv-d\m-b \m-∏-s‚ `m-cy hn-im- ^v (A¬-sF≥), kulp-kbv≥, I-_o¿ (bp.F.C), Xm-ln-dp-∂o- em-£n (68). a-I≥: a-Wn-I- P. k, ssk-^p-∂o-k, d-jo- WvT≥. a-cp-a-Iƒ: A-\n-X. k-tlm-Z-c-߃: C-{_mZv, kp-\o-d. a-cp-a-°ƒ: ap- k-tlm-Z-c-߃: _m-e-Ir- low, B-an-\, A-eo-a, ]l-Ω-Z-en, C-{_m-low, ap- jv-W≥, X-¶-Ω, ]-tc-X-cm- tc-X-cm-b A-–p-√, apb im-¥, X-¶-∏≥. kv-X-^, \m-k¿. l-Ω-Z-en, B-kn-b.

A-Ðp h-lm-_v

ap-l-½-Zv lm-Pn

_-Zn-bS- p-°: s]¿-f sN°v t]m-Ãn-\S- p-Ø C- Øv a≥-kn-en¬ ap-lΩ - Z- v lm-Pn (55). J-Ø¿-˛s - ]¿f P-am-AØ - v I-Ωn-‰n ap≥ {]-kn-U‚m-Wv. `m-cy: k^n-b. a-°ƒ: k-ao-d, \mk¿ (J-Ø¿), D-ss\-kv, A-\o-kv, A-–p¬ B-kn^v, kn-dm-Pp-±o≥, lmkn¿. a-cp-aI - ≥: A-–p¬ A-ko-kv. k-tlm-Zc - ]m-¯p-½ ߃: A-–p-√, C-{_ms]-cn-ßØ - q¿: ]p-√q-°c - - low, _o-^m-Øn-a, Bbn-se I-Wn-b¶ - ≠ - n-bn¬ kyp-Ω. Xm-ak - n-°pw ]m-tem-dØ - v tKm-]m-e³ A-≠t- Øm-S≥ ]m-Øp-Ω Iq-Øp-]d - º - v: ]m-Syw (68). `¿-Øm-hv: I-Wn-bm- tIm-ßm-‰b - n-se s]-cp-hm≠n aq-k. a-°ƒ: i-co-^, sºm-bn¬ lu-kn¬ sI k-°o-\, jm-ln-Z, ss^- Fw tKm-]m-e≥ (94). `m- m-b a-º≈ - n k¬. a-cp-a° - ƒ: aq-k (J- cy: ]-tc-Xb am-[h - n. a-°ƒ: kp-tcØ¿), k-aZ- v A-ºb - m-´v - v (ku-Zn), d-lva - Ø - v, ]-tc- {μ≥ (dn-´. A-°u-≠vk X-\m-b I-cow. k-tlm-Zc - - Hm-^n-k¿, Fw-tπm-bo-kv s{]m-hn-U‚ v ^-≠v Hm߃: kq-∏n lm-Pn, Ipk¿, I-Æq¿), k-Xn, ™-–p-√ lm-Pn, ]-tc-X- ^n]p-cp-jp, ]-hn-{X≥, t{]-a. cm-b Iq-SØ - n¬ Ip-™m- a-cp-a° - ƒ: ssi-eP - , an l-÷p-Ω, Ip-™n-°- tPym-Xn, tdm-P, tkm-a≥, e-¥ lm-Pn. J-_d - S- ° - w ]-tc-X\ - m-b B-≠n. kC-∂p ssh-Io-´v 4\v s]-cn- tlm-Zc - ≥: ]-tc-X\ - m-b ß-Øq¿ Pp-am-ak - vP - n-Zv J- cm-Lh - ≥ (kzm-X{- ¥yk_¿-ÿm-\n¬. a-c tk-\m-\n).

sIm-Sp-hm-bq¿: sIm-Wn°-∏m-Sw Iq-f lu-kn¬ ]-tc-X\ - m-b ap-lΩ - Z- v dmhp-ØdpsS a-I≥ A–p¬ h-lm-_v (80). sImSp-hm-bp¿ Pp-am a-kvP - nZn¬ J-_d - S- ° - n. `m-cy: dmhn-b D-Ω. a-°ƒ: A-lΩ - Zv I-_o¿, C-eym-kv , Pm^-de - n, ^-co-Zm _o-Kw.

a-øn¬: I-fn-°p-∂-Xn\n-sS-sk-]v-‰n-Iv Sm-¶n\m-sb-Sp-Ø Ip-gnbn¬ ho-Wv k-tlm-Z-c߃ a-cn-®p. a-øn¬ Hd-h-b-en¬ Np-≠p-Ip∂p-Ω¬ A-–p¬ a-PoZv-˛-ap-\o-d Z-º-Xn-I-fpsS a-°-fm-b ^m-Øn-aØv k-\ (H-º-Xv), \Po-d (11) F-∂n-h-cm-Wv ^m-Øn-a-Øv k-\ a-cn-®-Xv. C-∂-se sshIo-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. kv - I qƒ- h n- s ´- Ø nb C-cp-h-cpw A-Sp-Ø ho-´n-¬ I-fn-°m-≥ t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. CXn-\p k-ao-]-Øm-bn \n¿- a m- W - Ø n- e p- ≈ ho-Sn-s‚ sk-]v-‰n- Sm¶n-\p th-≠n- F-Sp-Ø \-Po-d Ip-gn-bn-em-Wv C-cp-h-cpw A-_-≤-Øn¬ ho-W-Xv. G-sd t\-cw I-gn-™n-´pw Ip-´n-I-sf- Im-Wm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v am-Xm-hv ap-\o-d- A-t\z-jn-s®-Ønb-t∏m-gm-Wv C-cp-h-cpw Ip-gn-bn¬ ho-W-Xp I-≠Xv. k-ao-]-hm-kn-Iƒ C-cp-h-sc-bpw I-c-bv-s°-SpØv I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. -ar-X-tZ-l߃ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n. a-øn¬ Xm-bw-s]m-bn¬ F.F¬.]n. kv-Iq-fnse hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p ^m-Øn-a-Øv k-\. \-Po-d a-øn¬ K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. k-tlm-Z-c≥: \-Pm-Zv. C-∂v cmhn-se- ho-´n-se-Øn-°p-∂ a-øn-Øv -I-Sq¿ a-Zv-d-kbn-epw Xm-bw-s]m-bn¬ F.-F¬.]n. kv-Iq-fn-epw s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-® ti-jw J-_-d-S-°pw.

tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-I³ a-cn-¨p Ip-ªn-cm-a³

Ip-ªn-cm-a³- \-¼ymÀ

Iw-Kn-e-sK-«n ssh-ZyÀ

Jm-ZÀ lm-Pn

l-eo-a l-Öp-½

Hm-a-\

ap-l-½-Zv

Ip-ªn-¸m-¯p-½

D-cp-h-®m¬: ]-g-»n c‡-km-£n aq-e-s∏m-°s‚ a-I≥ I-cn-bn¬ ho´n¬ I-°-≠n Ip-™ncm-a≥ (82). `m-cy: im-¥. a-°ƒ: Zn-t\-i≥, k-c-f, k-Xy≥, _n-Pp, _n-μp, hn-\p. a-cp-a-°ƒ: {]-koX, si-¬-hn, {]-an-i. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v h-en-b sh-fn®-Øv.

a-´-∂q¿-: ]m-e-°n¬- Ip™n-cm-a≥- \-ºym¿ (102). - `m-cy-: ]-tc-X-bmb e-£van-b-Ω. - a-°ƒ-: im-¥,- Ip-™n-cm-a≥,- Zmtam-Z-c≥,- im-c-Z,- tim-`\,- iym-a-f. a-cp-a-°ƒ-: Ir-jv-W≥- \-ºym¿,- c-aWn,- k-tcm-Pn-\n,- ]-hn{X≥,- tam-l-\≥. -

s]¿-f: B-bp¿-th-Z ssh-Zy≥ s]¿-f-bn-se Iw-Kn-e-sK-´n ssh-Zy¿ (75). `m-cy: kp-io-e. a°ƒ: e-£v-an, kp-μ-c, _m-e-Ir-jv-W, B-\-μ, k-c-kz-Xn, c-ta-i, hn-Pb, eo-em-h-Xn, hn-t\m-Z, hn-\p-X. a-cp-a-°ƒ: \mcm-b-W, Ir-jv-W, Cuiz-c, kp-\n-X, tiz-X, h\n-X.

a-´-∂q¿: \n-Sp-thm-´vIp∂v F-S-°m-S≥ I-≠v lu-kn¬ C sI Jm-Z¿ lm-Pn (73). `m-cy: sI kp-l-d. a-°ƒ: kn-±o-Jv, A-Iv-_¿ (Ip-ssh-Øv). a-cp-a-°ƒ: d-jo-Z, Dss\-k. k-tlm-Z-c߃: A-–p¬ A-kokv lm-Pn, C-kv-amCu¬, \-_o-k, a-dn-bpΩ, Ip-™m-Øp, dp-Jnb, k-°o-\, ]-tc-X-\mb A-–p-√-Ip-´n.

C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ ]´o¬ k-^q-dm-kn-se IoØ-S-Øv l-eo-a l-÷pΩ (80). B¿ ]n ap-l-ΩZvIp-™n-bp-sS `m-cy-bmWv. a-°ƒ: Ip-™m-an\, lm-P-d, B-bn-i, Abq-_v, k-°-cn-b, b-lvb (aq-h-cpw jm¿-P), ico-^, k-^q-d. a-cp-a°ƒ: lw-k, A-l-ΩZvIp-´n lm-Pn, ap-l-Ω-Zv lm-Pn, ju-°-Øv-lmPn, D-a¿ Ip-´n lm-Pn, ssd-lm-\-Øv, ko-\Øv, j-l-\m-kv.

C-cn-´n: D-fn-°¬ I-√p-hb-en¬ sIm-√n-bn¬ tKm-]n-\m-Yn-s‚ `m-cy Hm-a-\ (58). a-°ƒ: A-`nem-jv, B-i. a-cp-a-I≥: k-t¥m-jv.

B-\-°-c: I-∏q¿ ]-f-fßm-´v Nn-d ]-Øm-b]p-c°¬ ap-l-Ω-Zv (DÆn˛70). `m-cy: ^m-Øna. a-°ƒ: I-_o¿, A-enbm¿,- _-jo¿, kp-sseJ, B-bn-i-°p-´n. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp¬ -Jm-Z¿,lkbv-\m¿,- \n-j, -^mØn-a,- j-l-e.

X-e-t»-cn: ap-cn-t°m-fn lu-kn¬ Sn kn Ip™n-∏m-Øp-Ω (89). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b F sI am-b≥. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, _jo¿, ap-kv-X-^, lm-cnkv, B-bn-i, P-ao-e, k°o-\. a-cp-a-°ƒ: l-eow, Jmen-Zv, k-°-cn-b, ipssl-_v, k-^o-d, kp-cø.

Ip-ª-¼p- \m-bÀ

Iq-Øp-]-d-ºv: aq-cym-s´ I-f-Øn¬ In-g-°-bn¬ ho-´n¬ kn D-a¿ (56). `-mcy: P-ao-e C-S-h-e-Øv. a°ƒ: dn-bm-kv (_mw•q¿), d-lo-\, P-ko-e, dko-\. a-cp-a-°ƒ: _jo¿, C-{_m-low, ss^k¬, dw-km-\.

Xr-°-cn-∏q¿: \-S-°m-hv sIm-Δ¬ ap-≠y-°m-hnse tIm-bv-a sIm-b-¶-c sh-ß-em-´v Ip-™-ºp \m-b¿ (82). `m-cy: ]-≈nb-Øv Pm-\-In. a-°ƒ: Ip-™n-Ir-jv-W≥ (Pn√m No-^v sse-t{_-dnb≥, aw-K-em-]p-cw), c-ho{μ≥ (a-kv-°-Øv), hnt\m-Zv. a-cp-a-°ƒ: {io-Ie, kp-\n-X, Pn-j.

_o-hn

Ip-ªo-Xp- l-Öp-½

D-aÀ

tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb Fw.F-kv B-en-t°mb-bp-sS `m-cy Fw sI tdm-Uv _w-Km-fn ho-´n¬ _o-hn (64). a-°ƒ: k-°cn-b (Z-Ωmw), ap-\o-d.

ta-em-‰q¿: F-Sb - m-‰q-cn-se ]-tc-X\ - m-b I-fØ - n¬ sam-bX v- p-´n- lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™o-Xp- l-÷pΩ (96). a-°ƒ: aq-k, ]-tcX-\m-b ap-lΩ - Z- v- lm-Pn.

\-^o-k Iq-´m-bn: a¬-ky-sØmgn-em-fn bq-\n-b≥ P-n-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw _m-∏p-´n-bp-sS am-Xmhpw Iq-´m-bn ]-≈n-h-f-∏v ]-tc-X-\m-b a-c-Øn߬ d-a-fm≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy-bp-am-b \-^o-k (90). a-‰p-a-°ƒ: A-∫mkv, a-Po-Zv (ku-Zn), ap-lΩ-Zv _m-h, a-\m-^v, \Po-_v, \m-k¿ (\m-ept]-cpw Ip-ssh-Øv). a-cpa-°ƒ: A-^v-km-_n, B-kn-b, l-^v-k-Øv, kp-l-d, ^u-kn-b, ssk-^p, kp¬-^n.-

tIm-b-¡p-«n tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn-bn-se ssX-tXm´-Øn¬ tIm-b-°p-´n (87). `m-cy: Ip-™n-°-Zn-b. a°ƒ: Ip-™m-e≥, ap-lΩ-Zv im-^n, i-d-^p-±o≥, bq-kp-^v, ssk-\-_, B-kn-b, A-kv-a, a-dn-bpΩ. a-cp-a-°ƒ: _o-cm≥Ip-´n, sam-bv-Xo≥-tIm-b, A-–p-¿d-lvam≥, lk≥, ssk-\-_, B-bnim-_n, kp-ss_-Z, kmPn-X.-

Ip-ªm-e³-Ip-«n lm-Pn tam-ßw: Ip-bn-ew-Ip-∂v ]q-t°m-S≥ Ip-™m-e≥Ip-´n- lm-Pn (65). `m-cyam¿: ]-tc-X-bm-b B-an\, B-an-\. a-°ƒ: sambv-Xo≥-Ip-´n, J-Zo-P, ^mØn-a, ku-Z, _p-jv-d, ap\o-d, ap-lvkn-\, Pm-^¿j-co-^v. a-cp-a-°ƒ: l°ow, ap-kv-X-^, A-ao¿, k-eow, B-bn-j. ktlm-Z-c-߃: A-e-hn, DΩ¿, B-b-Ω.

]m-¯p-½ sIm-Sp-h-≈n: ]-tc-X-\mb I-Æ≥-Ip-∂p-Ω¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b- lm-Pnbp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω (95). a-°ƒ: ssl-Z¿-lmPn, D-t∏m-bn≥ lm-Pn (dn´. A-[ym-]-I≥, Pn.F¬.]n.F-kv s\-Sn-b\m-Sv), D-kbv≥, C-{_mlow- ap-kv-eym¿ (J-Pm©n, k-a-kv-X -tI-c-f PwC-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥), A-–p¬ a-Po-Zv (dn-´. A[ym-]-I≥, Pn.F¬.]n.F-kv Im-¥-]p-cw), A-–p-¿d-lv-am≥ (Zp_bv), J-Zo-P, ssk-\_, P-ao-e. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√-°p-´n (ku-Zn), ]m-Øp-Ω, k-^n-b, kpss_-Z, dw-e, i-co-^, \ko-a, ]-tc-X-cm-b I-°pøn¬ sam-bv-Xo≥-lm-Pn, ap-l-Ω-Zv ]-c-∏≥-s]mbn¬.

A-_-Zv pÀ-d-l-av m³ lm-Pn Im¥-]pcw: B-\∏m-d A-_vZ- p¿-dl - vam≥ lm-Pn (55). ]-tc-Xcm-b B\∏md sam-bvX - o≥ lmPn-bp-sSbpw C-ºn-®n Bbn-i l-÷p-Ωb - psSbpw a-I\ - m- Wv. F-tf‰n¬ hm-Znlpkv\ - ]-ªnIv kvI - q-ƒ ]n.Sn.F {]kn-U‚ - mbn-cp∂p. sImSp-ab - n¬ A-_vZ- p√ lmPn-bp-sS a-Iƒ ku-Zb - mWv `mcy. a°ƒ: Akvld - p-±o≥ d-lvam≥, \nkm-ap-±o≥ d-lvam≥, A^vk - e - p-±o≥ d-lvam≥, Bjn-bm d-lvam≥. a-cpaIƒ: ^n-Zm _n≥-Xv Ajvd^v.

tZ-h-In Nm-Ø-aw-K-ew: th-tßcn aT-Øn¬ A-∏p-hns‚ `m-cy tZ-h-In (78). a-°ƒ: cm-P≥ (sF.kn.sF.kn.sF tIm-gn-t°m-Sv), tkm-a≥ (an¬-Iv skm-ssk-‰n, Nm-Ø-aw-K-ew), in-h-Zmk≥, k-c-f, Kw-K. a-cp-a°ƒ: A-c-hn-μm-£≥ (dn-´-. ]n.U-ªyp.Un), cm-P≥ (_n.Fkv.F≥.F¬ am-hq¿), ssj-e-P, jn-[ (K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ, sIm-Sp-h-≈n).

a-´-∂q¿-: a-cp-Xm-bn- tdmUn¬- I-√q¿- a-lm-tZ-ht£-{X-Øn-\v- k-ao-]w an\n-tem-dn-bn-Sn-®v- ss_-°vbm-{Xn-I≥- a-cn-®p.- Nm-ht»-cn- I-√-\-≠n- ho-´n¬]n- hn- {]-im-¥m- (40)-WvXn-¶-fm-gv-N D-®-bv-°p≠mb A]-I-S-Øn¬ acn®-Xv. a-cp-Xm-bn- `m-K-tØ°p- t]m-hp-Ibm-bn-cp∂p {]-i-m¥v.- tem-dn-°-Snbn¬-s∏-´v Kpcp-Xc ]cn-°p-I-tfmsS B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw- c-£n-°m-\m-bn-√. ar-X-tZ-lw- ]-cn-bmcw- sa-Un-°¬- tIm-f-Pv- tam¿-®-dn-bn¬.t\-ctØ Kƒ-^n¬- tPm-en-sN-bv-Xn-cp-∂ {]-im¥v- C-t∏mƒ- A-©-c-°-≠n- sa-Un-°¬- tIm-f-Pn¬sk-Iyq-cn-‰n- Po-h-\-°m-c-\m-bncp∂p.- \m-Wp-hn-s‚bpw- k-Xn-bp-sS-bpw- a-I-\m-Wv.- `m-cy-: kp-j-a (t\-gvkv).- k-tlm-Z-c-߃-: {]-km-Zv,- {]n-b,- {]-ko-X.-

Um-an a[y-h-b-kvIsâ arX-tZlw

C-Sp-°n: \m-ep-Zn-h-kw apºv Im-Wm-Xm-b a-[y-h-bkv-I-s\ s]m≥-ap-Sn A-Ws°-´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-∂-Ø-Sn sImsºm-Sn-™m¬ hm-ep]-d-ºn¬ c-hn (50) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hnse-bm-Wv c-hn ho-´n¬ \n∂n-d-ßn-b-Xv. kz-¥-am-bn \n¿-an-®v D-]-tbm-Kn-®n-cp∂ N-ßm-Sw- Im-Wm-Xm-sb-∂pw C-Xv Xn-c-bms\∂pw ]-d-™v t]mb-Xm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Xncn-s®ØmØ-Xns\ XpS¿∂v ho-´p-Im¿ sh-≈-Øp-h¬ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-Inbncp∂p. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sSbmWv ar-X-tZ-lw Is≠-Øn-bXv. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv Xøm-dm°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øm-\m-bn am‰n. `m-cy: kp-\-¥. a-I≥: A-Pn¬.

]-\n _m-[n-¨v a-cn-¨p

th-em-bp-[³

tZ-hn

am-Wn-¡w-

kq-¸n lm-Pn

Zm-tam-Z-c³- \m-bÀ-

^m-¯n-a-¯v kp-lv-d

B-\-°-c: s]-cn-tßm-Sv ]-Sn-ßm-sd ]p-c-°¬ th-em-bp-[≥ (67). B-`c-W-sØm-gn-em-fn-bm-bncp-∂p. a-°ƒ: \-μ-Ipam¿, tKm-]-Ip-am¿, kp\n¬-Ip-am¿, e-fn-X,- ]-Xvan-\n. a-cp-a-°ƒ: tZ-hnI, c-ay, cm-P≥,- ap-c-fo-[c≥.

s]-cn-ß-Øq¿: sh-Ãv \n-Sp-{ºw C-√-Øv]o-SnI-bn¬ X-®-\m-≠nbn¬ tZ-hn (78). a-°ƒ: t{]-a≥, kp-[, {]-Zo-]≥. a-cp-a-°ƒ: kp-\n-e Ip-am-cn, \nj. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬.

am-ßm-Sv-:- A-c-a-ßm-\wPn-.F¬.-]n- kv-Iq-fn-\vk-ao-]-sØ- ]-tc-X-\mb- A-∏-°p-™n-bp-sS`m-cy- am-Wn-°w- (90).- a°ƒ-:- N-∏n-e,- \m-cm-bW-≥.a-cp-a-°ƒ-:- am-[-hn,- ]-tcX-\m-b- A-em-an.- ktlm-Z-cn-:- Nn-cp-X.-

I¬-∏-‰: ]-g-b-Im-e ap-kvenw thm-f‚n-b-dpw hym-]mcn-bp-am-b X-∂m-Wn kq-∏n (72). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: ap-kv-X-^, lm-cn-kv, jm-^n, C-Jv-_m¬. a-cp-a°ƒ: P-kn-b, J-a-dp-∂nk, \p-kv-d-Øv, k-Pn-\. J_-d-S-°w C-∂p-cm-hn-se 10\v I¬-∏-‰ ssa-Xm-\n ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

F-S-°-c: h-gn-°-S-hv h≈n-°m-s´ ]p-Ø-≥-]p-c°-¬ Zm-tam-Z-c-≥ \m-b-¿ (78). `m-cy: Ip-™n-e-£van-b-Ω. a-°-ƒ: in-h-i-¶-c≥, kp-Pm-X, kp-a, kp-\nX, tim-`. a-cp-a-°-ƒ: _me-Ir-jv-W-≥, tKm-]m-eIr-jv-W-≥, a-[p-kq-Z-\-≥, ]-fl-\m-`-≥, k-cn-X.-

sIm-Sp-h-≈n: sIm-´m-ct°m-Øv ]p-√p-a-e-bn¬ kp-^v-bm-s‚ `m-cy ^mØn-a-Øv kp-l-d (26). a°ƒ: lm-an-ti-dn≥ (Fw.Pn.Fv-®v.F-kv.Fkv. Cu-ßm-∏p-g), ap-lΩ-Zv kn-\m≥. ]n-Xm-hv: ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ (IØ-d-a-Ω¬). am-Xm-hv: ssk-\-_.

]p-Xp-°m-Sv: ]-\n _m-[n-®v A-\ykw-ÿm-\ B-`-cWsØm-gn-em-fn a-cn-®p. _w-Kmƒ kz-tZ-in A-–p¬ I-em-w (20) B-Wv a-cn-®-Xv. ]-\n Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N ]p-Xp-°m-Sv Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp∂p. Xp-S¿-∂v Pn-√m B_n-¨m-¸p lm-Pn Zm-tam-Z-c³ ]q-s°m-f-Øq¿: H ]n ]p-Xp-t°m-Sv: aw-K-e-ßm-´v ip-]-{Xn-bn-epw tijw ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw am-‰n-sb-¶n-epw c-£n-°m-\m-bnsI _n-®m-∏p lm-Pn (D- Iq-Sw-sh-´n Zm-tam-Z-c≥ √. I-Sp-Ø \yq-tam-Wn-b-bpw izm-k-X-S- -hp-am-Wv aÆn-sam-bv-Xo≥-lm-Pn(80). `m-cy: ]-fln-\n. a°ƒ: h-k-¥, cm-a-N-{μ≥ c-W Im-c-W-sa-∂v B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-dn-bn-®p. ˛68). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: A-l-Ω-Zv- I-_o¿, (_m-_p), ]p-jv-], c-hn kz-em-lp-±o≥, j-co-^v, (sI.F-kv.C._n sk]p-Xp-°m-Sv: a-™-∏n-Øw Ivj≥ Hm-^n-kv, X-e-∏mP-ao-e, B-bn-jm-_n. a_m-[n-®v Nn-In¬-k-bnd), cX oj v . ac pa ° ƒ: cmcp-a-°ƒ: D-kv-am≥, _mP≥, t{]-a-\m-Yv, am-en-\n, embn-cp-∂ bp-hm-hv a-cnh (C-cp-h-cpw Pn-±), d-ko- A-Pn-X, {]-Pn-j. k-©-b- ®p. a-Æw-t]-´ D-cp-t≠m-fn \, kp-a-ø. \w i-\n-bmgvN. hn-P-b-s‚ a-I≥ Pn-tX-jv (40) B-Wv a-cn-®-Xv. H-cp am-k-tØm-f-am-bn Xr-iqcn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ C-bmƒ Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: hn-μp-P. a-°ƒ: A-ar-Xv, A-h-Xm¿.

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v a-cn-¨p

Xq-§n-a-cn-¨p k-aoÀ

A-Ðp-Ã

Ip-ªn-Ir-jv-W³- \m-bÀ

a-dn-bp-½- -

A-e-hn- -

N-´p

J-Zo-P

Ip-ª-Ðp-Ã

Ip-‰n-°m-´q¿: tIm-∂m-´v A-–p-√-bp-sS a-I≥ jao¿ (33). `m-cy: j-ao-\. a°ƒ: j-n-\m≥ C-kv-ambn¬, A-–p¬ lm-Zn. ktlm-Z-c-߃: km-ln¿, km-ln-d, ssk-^p-∂n-k. am-Xm-hv: ssa-aq-\.

hm-Wn-ta¬: Im-b-s°mSn ]p-Xp-°-bw A-–p-√ (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b am-an. a-°ƒ: sam-bv-Xp, ^m-Øn-a. a-cp-a-I≥: l ≥. k-tlm-Z-c-߃: t]m-°¿, Ip-™-Ω-Zv-Ip´n, A-Ω-Xv.

\-cn-∏-‰: ]-Sn-™m-sd A©≥-I-≠n-bn¬ Ip-™nIr-jv-W≥ \m-b¿ (85). `m-cy: t_-_n. a-°ƒ: kp-tc-jv-_m-_p (jm-¿P), kp-Pn-Øv, _o-\. a-cpa-°ƒ: P-b-Ir-jv-W≥, _n-μp, k-Pn-\.

sh-Ãv tIm-Uq¿: ]-tc-X\m-b ]-d-ºm-S≥ A-e-hnbp-sS `m-cy I-S-tºm-´v adn-bp-Ω (58). a-°ƒ: PAv^¿, Pp-ssh-cn-b, dwe, d-lva-Øv. a-cp-a-°ƒ: l-_o-_, A≥-h¿ ap-\º-Øv, d-low, ap-l-Ω-Zv .-

Xn-cq-c-ßm-Sn: s\-®n-aÆn¬ A-e-hn (85). aI≥: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (dn-bm-Zv), ssa-aq-\, _nøp-´n, B-cn-^. a-cp-a°ƒ: A-–p¬ A-ko-kv, A-–p-¿d-lvam≥, ^mØn-a.

F-S-h-Æ-∏m-d: s]m-∂mSv Np-≠-en-߬ Nq-c-{] N-¥p (84). `m-cy: Pm-\p. a-°ƒ: tZ-h-bm-\n, hnem-kn-\n, cm-a≥, eo-e, c-ho-{μ≥, hn-P-b, _nμp, l-cn-Zm-k≥.

F-S-h-Æ-∏m-d: hm-hq¿ ]´m-°¬ B-im-cn-°-≠n ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy J-ZoP (62).- a-°ƒ: A-_q-_°¿ kn-±o-Jv, A-–p- lo¿, P-ao-e, kp-ssl¬. a-cp-a-°ƒ: A-–p-¬ dkm-Jv, P-ko-e, k-eo-\.

t]-cm-{º: I-Wn-b-¶≠n Nm-en¬ ]n ]n Ip™-–p-√ (41). `m-cy: kp-ss_-Z. am-Xm-hv: Ban-\. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv Pp-ss\-Zv, ap-l-Ω-Zv Ppssd-kv.

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ ho-Sn-\v k-ao-]w a-cØn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-c-bv°m-Sv Ip-cp-´p-tam-Sn I-S-°-t\-Øv ho-´n¬ kp-tc-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S]-Sn- kzo-I-cn-®p. `m-cy: im-¥-Ω. a-°ƒ: Zo-], Zo-]v-Xn

tjm-t¡-äp a-cn-¨p-

h-≠q¿: ho´nse Sn-.hn. Hm¨ sNøp-∂-Xn-\n-sS bphm-hv tjm-t°-‰p a-cn-®p. sN-dp-tIm-S-v X-Øw-]-d-ºv sh-≈m-c≥ tIm-f-\n-bn-se ]-tc-X-\m-b tIm-ßm-S≥ \m-Sn-bp-sS a-I≥ Ir-jv-W≥ (29) B-Wv a-cn-®-Xv.

I-bÀ I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n Iq-¯m-«p-Ip-fw ta-cn--¡v B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-en A-án-_m-[: c-−p-tIm-Sn- \-ãw a-Æ-t©-cn: I-™n-°p-gn-bn-se I-b¿-I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\Øn¬ h≥ A-·n-_m-[. hn-tZi-tØ-°v A-b-°m-\m-bn tKmUu-Wn¬ kq-£n-® 70,000 Hmfw X-Sp-°p-Iƒ I-Øn-\-in-®p. c-≠p- tIm-Sn-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p. Xo-∏n-Sn-°m-\p-≠mb Im-c-Ww hy-‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠msS-bm-Wv I-™n-°p-gn t]m-f°m-S≥ I-h-e-bv-°p k-ao-]sØ ^v-tfm¿ Km¿-U≥-kv F∂ ÿm-]-\-Øn-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv. Xo-bpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g, tN¿-

Ø-e, I-Sp-Øp-cp-Øn F-∂n-hnS-ß-fn¬ \n-∂m-bn B-dp- bq-\n‰v ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. t]m-en-kn-s‚bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-lm-btØm-sS aq-∂p- a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv Xo A-W-°m\m-b-Xv. d-_¿ am-‰v, tlm-fn s{]m-∏√n¬ ]n.hn.kn. I-b¿ -am-‰v, lm≥-Uv-eqw jo-‰v F-∂o D¬∏∂-ß-f-pw A-eq-an-\n-bw jo-‰v ta™ sI-´n-S-hpw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. D¬∏-∂-߃ Cu-Pn-]vXn-te-°v I-b-‰n- A-b-°m≥ h®-h-bm-sW-∂v ÿm-]-\D-S-a kp-ta-jv `-h-\n¬ sI kp-K-X≥

]-d-™p. k-ao-]-sØ sI-´n-Sß-fn¬ kq-£n-®n-cp-∂ D¬-∏∂-ß-fn¬ Xo ]-S-cp-∂-Xp X-Sbm-\m-b-Xv Iq-Sp-X¬ \m-i-\-„߃ H-gn-hm-°n. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZy-m-Kÿ-cm-b B-e-∏p-g bq-\n-‰n-se A-kn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-cp¨-Ip-am¿, tN¿-Ø-e Akn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ Un ss_-Pp, I-S-Øp-cp-Øn eo-UnMv ^-b¿-am≥ P-b-Ip-am¿ F∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-XrXzw \¬-In. am-cm-cn-°p-fw k¿°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

tIm-´-bw: B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bp-am-b Iq-Øm-´pIp-fw ta-cn-°v B-bn-c-ß-fp-sS A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v Hu-tZym-Kn-I _lp-a-Xn-I-tfm-sS tIm-´-bw ap-´º-ew- ssh-Zy-p-Xn- iv-a-im-\Øn¬- ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. -sh-≈q-cn-se h-k-Xn-tbm-SvtN¿-∂ -{]-W-b-Ip-ew- - lm-fnepw kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-epw- s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\p- h-® ar-X-tZ-l-Øn¬- A¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥- kmaq-ln-I-˛-cm-{„o-b kmw-kv-Im-cnI cw-K-sØ \n-c-h-[n t]¿ FØn-bn-cp-∂p. ta-cn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Ømhp-Iq-Sn-bm-b ap≥-a-{¥n- _n-t\mbn- hn-izw,- kn-.]n.-sF tIm-´-bw-

kn.]n.sF. tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ s]m-XpZ¿-i\-Øn-\p h-® Iq-Øm-´p-Ip-fw ta-cn-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n-°p-∂p

Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- sI i-in-[c≥,- sI A-Pn-Xv- Fw-.F¬-.F Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- sh-≈q-cn¬- \n-∂p- ar-XtZ-lw- kn-.]n-.sF tIm-´-bw- Pn√m- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kn¬- F-Øn®-Xv.- {]-Xn-]-£ -t\-Xm-hv- hn- Fkv- A-Nyp-Xm-\-μ≥-, sI.]n-.kn.kn-. {]-kn-U‚ v- hn- Fw- kp-[oc≥,- ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn- Zn-hmI-c≥,- sI ]n- cm-tP-{μ≥,- ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥,- I-S-∂-∏-≈ncm-a-N-{μ≥,- Fw-.F¬.-F am-cmb ]n- Xn-tem-Ø-a≥-,- C sI hnP-b≥-,- C F-kv- _n-Pn-tamƒ,sI kp-tc-jv- Ip-dp-∏v-, Fw- ]n- ANyp-X≥- Fw-.]n,- kn-.]n-.sF t\Xm-hv Im-\w- cm-tP-{μ≥, P-\-XmZƒ- F-kv- t\-Xm-hv- F \o-e-temln-X-Zm-k≥- \m-Sm¿ B-Z-cm-RvP-en-I-f¿-∏n-®p.

s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨ \n-e-bn sN-dp-]p-g: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-bm-b G-tgm-Øpw-ho-´n¬ Zmtam-Zc - (58)s\ Su-Wn-\S- p-Øp-≈ d- _ ¿tXm- ´ Øn¬ a-cn®\n- e - b n¬ I-s≠-Øn. c≠p Zn-hk - a - mbn C-t±lsØ ImWmXm-bn-cp-∂p. Xn-¶f - m-gN v- cm-hnsebm-Wv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. s]-cn-tßmw t]m-en-kv C≥-IzÃv \-S-Øn. am-Xm-hv: ]m¿-h-Xn. a°ƒ: iq-`,- jm-\n. k-tlm-Z-c߃: kq-io-e,- kp-tc-jv Ip-am¿, c-ho-{μ≥,- cm-a-N-{μ≥,- hn-em-kn\n,- ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±-\≥.


8

thÀ-]mSv

KOCHI

A-ÐpÄ I-cnw ]-d-hq¿: a-∂w I-d-∏w ho´n¬(k-Cu-Z a≥-kn¬) ]-tc-X-\m-b sIm-Sp-ß√q¿ ta-t\m≥ ap-l-Ω-Zns‚ a-I≥ A-–pƒ Icnw(86).-I-_-d-S-°w \-SØn.-dn-´ hn-t√-Pv Hm-^ok¿ B-bn-cp-∂ A-–pƒ I-cnw ]m-d-∏p-dw a-l-√v Pam-A-Øv {]-kn-U‚m-bn 25 h¿-jw tk-h-\w A\p-„n-®n-´p-≠v. Iq-Sm-sX \q-dp¬ C-…mw {S-Ãv ap≥ sN-b¿-am≥,ÿm-]-I Aw-Kw,tI-k-cn _m-e-Irjv-W sa-tΩm-dn-b¬ {Skv-‰v,a-Zo-\ Nm-cn-‰-_nƒ {S-k-‰v Aw-Kw,j-d-^p¬ C-kv-emw {S-Ãv ap≥ JPm≥-Pn F-∂n \n-e-I-fnepw {]-h¿-Øn-®n-´q-≠v.`m-cy: ^m-Øn-a _o-hn(]ø-∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kw).a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-^oJv,ap-l-Ω-Zv sj-co-^v,apl-Ω-Zv \n-km¿(aq-h-cpw Zp-_m-bv).-k-Cu-Z,A-am\p-√m-lv,jn-lm-_p±o≥(bq-\n-‰v C≥ Nm¿-Pv, tX-P-kv Zn-\-]-{Xw, sIm®n ),k-Z-dp-±o≥(k¿-thUn-∏m¿-´v sa‚ v Im-°-\mSv),k-Z-J-Øp-√m-lv(Zp_m-bv).a-cp-a-°ƒ: A-_q-_°¿ kn-±o-Jv(Zp-_mbv),^u-kn-b,k-aol,kp-a-ø,t_-\ko¿,ssd-lm-\-Øv So®¿(A-[ym-]n-I,F-^v.Fw.-kn.-Sn.-F-®v.-F-kv Icp-am-eq¿,F-kv.-Un.-]n.sF kw-ÿm-\ k-an-Xnbw-Kw),sj-ao-\( A-[ym]n-I,F-®v.-sF.-F-®v.-Fkv, F-S-h-\-°m-Sv),\n-k

^m-¯n-a-¯v kp-lv-d sIm-Sp-h-≈n: sIm-´m-ct°m-Øv ]p-√p-a-e-bn¬ kp-^v-bm-s‚ `m-cy ^mØn-a-Øv kp-l-d (26). a°ƒ: lm-an-ti-dn≥ -kv. , ap-l-Ω-Zv kn-\m≥. ]n-Xmhv: ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿

a-p-l-½-Zv ]-d-hq¿: h-S-t°-°-c hnt√-Pv B-fw-Xp-cp-Øv I-cbn¬ X-e-bv-°m-´v A-enIp-™v lm-Pn a-I≥ apl-Ω-Zv(60).J-_-d-S-°w Cv-∂p cmhn-se HºXn\v h-S-t°°-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-`m-cy: kp-te-J.-

hn-em-kn-\n

hm-dp-®n

tPm-Wn

tZ-h-kn

]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]Øq¿ ]p-∂-Øp-°m-´n¬ {io-[-c≥ `m-cy hn-em-kn\n(70). a-°ƒ: hn-P-b≥, c-hn, D-j, Ko-X. a-cp-a°ƒ: Ko-X, in-h-cm-a≥, _m-_p, ]-tc-X-bm-b btim-Z.

]p-Xp-°m-Sv: sh-t≠m¿ Np-¶-Øv h-do-Xv a-I≥ hmdp-Æn(83). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v sh-t≠m¿ sk‚ v ta-cokv tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: tdm-kn. a-°ƒ: ta-gvkn, kn. A¬-t^m¨-k, em-en, B‚-Wn, jm-Pp, jm‚n. a-cp-a-°ƒ: Nmt°m, tkm-an, ssj-\n, an-\n, tPm-°-_v.

]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]Øq¿ Ip-‰n-°m-S≥ ]-ø∏n-≈n tem-\-∏≥ a-I≥ (80). `m-cy: tdm-kn. a°ƒ: _m-_p, ta-gv-kn. acp-a-°ƒ: ta-gv-kn, jm-Pp.

am-f: sIm-®p-I-S-hv I-Æw]p-g tZ-h-kn(62). kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v aq∂n-\v N-º-∂q¿ do-Ø tZhm-e-b-Øn¬. `m-cy: P- n. a-°ƒ: hnPp, hn-im¬. a-cp-a-°ƒ: tkm-b.

\-^o-k Iq-´m-bn: a¬-ky-sØm-gnem-fn bq-\n-b≥ P-n-√m P\-d¬ sk-{I-´-dn Fw _m∏p-´n-bp-sS am-Xm-hpw Iq´m-bn ]-≈n-h-f-∏v ]-tc-X\m-b a-c-Øn-߬ d-a-fm ≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy-bp-amb \-^o-k (90). a-‰p-a-° ƒ: A-∫m-kv, a-Po-Zv, ap-lΩ-Zv _m-h, a-\m-^v, \-Po_v, \m-k¿.

]m-¯p-½ sIm-Sp-h-≈n: ]-tc-X-\mb I-Æ≥-Ip-∂p-Ω¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b- lm-Pnbp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω (95). a-°ƒ: ssl-Z¿-lmPn, D-t∏m-bn≥ lm-Pn (dn-´. A-[ym-]-I≥)

lm-Pn- sI sF lw-k Xm-gØßm-Sn-: Bepw-aqSv- \q-dp¬- lp-Zm- akv-Pn-Zv{]kn-U‚ v- km-ln-_va≥-kn-en¬- lm-Pn- sI sF lw-k km-ln-_v(75).- J_dS°w- sNm-Δmgv-N cm-hn-se 8.-30\v- XmgØßm-Sn- Ppam akv-PnZv- J_¿-ÿm-\n¬.- `m-cy-: kp-ssel.- a°ƒ-: lnem¬,- lko-\, lmjn¿. acp-a°ƒ-: ap-lΩZv- jm,jnw-\,- _\m-k¿.-

A-_-Zv pÀ-d-l-av m³ lm-Pn Im¥-]pcw: B-\∏m-d A-_vZ- p¿-dl - vam≥ lm-Pn (55). ]-tc-Xcm-b B\∏md sam-bvX - o≥ lmPn-bp-sSbpw C-ºn-®n Bbn-i l-÷p-Ωb - psSbpw a-I\ - m- Wv. F-tf‰n¬ hm-Znlpkv\ - ]-ªnIv kvI - q-ƒ ]n.Sn.F {]kn-U‚ - mbn-cp∂p.

ssa-Xo³ tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-a‰w Nn-t‰-Øp-Ip-Sn kn F ssa-Xo≥. :dn-´.-A-[ym-]I-\m-Wv.`m-cy: dn-´.-F-kv.-Sn.-H D-ssa-a-Øv _o-hn.-( Nß-\m-t»-cn ªm-a-e X-SØn¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a°ƒ: A-_o-kv, A¬^n≥,A-eo-j.-am-Xm-hv: \-ko-a

sam-bv-Xo-³tIm-Uq¿-:- kn-.]n-.FwtIm-Uq¿- ap-≥ -tem-°¬I-Ωn-‰n-bw-Kw- I-dp-I-aÆn¬- sam-bv-Xo-≥ (70)-. `m-cy-am¿-:- B-ky, ]-tc-Xbm-b- ^m-Øn-a. a-°ƒ-:k-^n-b,- B-bn-i,- ap-lΩ-Zv-Ip-´n.

k-\n-X

kp-ss_-Z

G-ey

s]-cp-ºm-hq¿:ku-Øv G-gn-{]w t]m-™m-Sn ho´n¬ kp-`-{Z-bp-sS a-Iƒ k-\n-X(12).kw-kv-Im-cw C-∂p-cmhn-se 10\v Im-e-Sn s]mXp-iv-a-im-\-Øn ¬.- kuØv G-gn-{]w K-h.-l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F-´mw-¢m-kv hn-Zym ¿-Yn\n-bm-Wv. k-tlm-Z-c߃:kp-[o-jv. kp-tajv.

s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv tIm-°m-Sn ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy kp-ss_Z(59). J-_-d-S-°w C-∂p-cmhn-se 10.-30\v X-t≠-°mSv ap-kv enw P-am-A-Øv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: ss^-k¬, ^ntdm-kv, s^-an-\,^mkn¬.-a-cp-a-°ƒ: a-Po-Zv, j-lv \, j-ao-\.-

B-e-ßm-Sv: ]-tc-X-\m-b ]u-tem-bp-sS `m-cy Gey(87). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 9\v B-eßm-Sv sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.-]tc-X tN-μ-aw-K-ew F-eh-Øn-¶¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: tPm-kv,tacn,B-\n,tPm-bn,tPm¿÷,]-tc-X-\m-b {^m≥kn-kv. a-cp-a-°ƒ:Nn-∂Ω,^n-tem-an-\,tPmbn,tPm¿-÷v,Po-\,ta-cn.-

A-e-hn- -

k-aoÀ Ip-‰n-°m-´q¿: tIm-∂m-´v A-–p-√-bp-sS a-I≥ jao¿ (33). `m-cy: j-ao-\. a°ƒ: j-n-\m≥ C-kv-ambn¬, A-–p¬ lm-Zn. ktlm-Z-c-߃: km-ln¿, km-ln-d, ssk-^p-∂n-k.

{io-I-e

Jm-ZÀ sh-¶n-S-ßv: ap≥ sI-.]n.kn-.kn. saw-_-dpw Un.kn-.kn. sk-{I-´-dn-bpw ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ ]n sI Jm-Z¿ (88). `m-cy: sF-jm-_n. a-°ƒ: C-Jv_m¬, k-enw, jm-^n, j°o-e, \n-j. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿(tZm-l), kp-sseam≥(bp-F-C), jw-e, jnan-X.

]-≈p-cp-Øn: I-tS-`m-Kw hn-izw-\-K¿ ]p-fn-¥-d kp{_-“-Wy-s‚ a-Iƒ {ioI-e(34). am-Xm-hv:a-Wn.kw-kv-Im-cw \-S-Øn.-

Ip-ªm-e³-Ip-«n lm-Pn

Xn-cq-c-ßm-Sn: s\-®n-aÆn¬ A-e-hn (85). aI≥: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (dnbm-Zv), ssa-aq-\, _n-øp-´n, B-cn-^. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬ Ako-kv, A-–p-¿d-lvam≥, ^m-Øn-a.

cm-P-½ C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv ap∂mw-Ip-‰n-bn-se Ip-gn-°≠-Øn¬ cm-PΩ - (50).

Ip-ªo-cp-½ l-Öp-½ a-e-∏p-dw: tIm-Uq¿ h-St°-a-Æ ]-tc-X-\m-b tNm-e-t»-cn (a-e-bn¬) Ip-´n-l- ≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™o-cp-Ω l÷p-Ω (68). a-°ƒ: ssl-Z¿ A-en F-∂ Ip™n-tam≥, A-jv-d-^v , sam-bv-Xo≥Ip-´n F-∂ _m-∏≥, A-l-Ω-ZvIp-´n, C-{_m-low, D-Ωp-Ip¬kp, ]-tc-X-bm-b d-ln-bm\-Øv, ^m-Øn-am kp-lvd, j-_v-\.

t]mÄ Xr-∏q-Wn-Øp-d: h-S-t°t°m-´ hm-Xn¬ N-°-\m´v ho-´n¬ kn F t]mƒ(89). kw-k-°m-cw C-∂p cm-hn-se 10\vv a-c-Sv aq-tØ-Sw ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.`m-cy: ]-tc-X-bm-b A-∂w-Ip-´n. a-°ƒ:^ntem-an-\,ta-cn,B‚Wn,{So-k,tPm-bv,sPbnw-kv(A-_p-Zm_n),jm-Pn,t]mƒk¨,ssj-\n. a-cp-a-°ƒ: an\n,B‚-Wn, Nn-∂-Ω, em-en,jo-e, an-\n, tXma-k,]-tc-X-\m-b sska¨, ]-tc-X-\m-b B‚Wn.

]p-Xp-°m-Sv: ]-\n _m-[n-®v A-\ykw-ÿm-\ B-`-cW sXm-gn-em-fn a-cn-®p. _w-Kmƒ kz-tZ-in A-–p¬ I-em-w(20) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-® ]-\n Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]p-Xp-°m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xp-S¿-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°pw A-hn-sS \n-∂v ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°-¬ tIm-f-Pn-te-°pw am-‰n-sb-¶n-epw Po-h≥ c-£n°m-\m-bn-√. I-Sp-Ø \yq-tam-Wn-b-bpw izm-k-X-S- hp-am-Wv a-c-W Im-c-W-w.

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-encp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. aÆw-t]-´ D-cp-t≠m-fn hn-Pb-s‚ a-I≥ Pn-tX-jv(40) B-Wv a-cn-®-Xv. H-cp am-ktØm-f-\-am-bn Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ C-bmƒ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: hnμp-P. a-°ƒ: A-ar-Xv, A-h-Xm¿.-

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ ho-Sn-\v k-ao-]w d-_¿ a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-c-bv°m-Sv Ip-cp-´p-tam-Sn I-S-°-t\-Øv ho-´n¬ kp-tc-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-eo-kv ÿ-esØ-Øn ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: im-¥Ω. a-°ƒ: Zo-], Zo-]v-Xn

ap-c-fo-[-c³

jw-kp

_o-cm³

t\m¿-Øv ]-d-hq¿: I-t®cn-∏-Sn B-cm-aw ]-d-hq¿ ho-´n¬ Zm-tam-Z-c≥ ]n-≈bp-sS a-I≥ ap-c-fo-[c≥(48). `m-cy: Nn-t‰-g-Øv Ip-Spw-_mw-Kw Zo-](hnZym-\n-tI-X≥ ]-ªn-Iv kvIqƒ).-a-Iƒ: A-\p-]-a.

I-ß-c-∏-Sn: I-ß-c-∏-Sn s]-cn-ßm-´n-ap-Iƒ ]-Xp∏p-fn ho-´n¬ jw-kp (52). J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10.-30\v Xr-°m-°-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. `m-cy: ssk-\-_. a°ƒ: j-l-\, j-_-\. acp-a-°ƒ: d-jo-Zv, A-\q]v.

a-´m-t©-cn: Cu-c-th-en tdm-Un¬ 3/785¬ kn sI _o-cm≥(72). `m-cy: sI F _o-hn.-a-°ƒ: Aj-d-^v,d-^o-Jv,k-enw. acp-a-°ƒ:Pp-\o-d,ko-\Øv,km-Pn-X.

en-kn

sN-Ã-½ ]n-Å

ap-l-½-Zv ss^-kn

t^m¿-´p-sIm-®n:sh-fphn¬-ho-´n¬ B‚-Wn tPm-k-^v Um-\ntb¬(76).-`m-cy: a-dn-bmΩ. a-°ƒ: B‚-Wn (k-Pn),tPm¿-÷v (tPmbv),{^o-Z,am-Xyp(Um\n).-a-cp-a-°ƒ:Pq-Uv tPm-k-^v, tUm.-\o-ena.-s•-bv-kv,kp-\n-tamƒ.-

ssh-∏n≥: Rm-d-°¬ a™-\-°m-Sv sIm-√w-then-b-I-Øv ]-tc-X-\m-b B-©-tem-bp-sS `m-cy enkn tdm-{Un-Iv-kv (85). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo´v 4\v a-™-\-°m-Sv sk‚ v {^m-≥-ko-kv tkhy¿ ]-≈n-bn¬. a-°ƒ : tPm-k-^v, I-en-ÿ, ]n^n≥, am-•n≥, F-h-d-Ãv, a-cp-a-°ƒ: sk-en≥, Beo-kv, k-Æn, tPm¨k¨, Pq-Un.

B-ep-h: ]-dm-´v ho-´n¬ A-Uz.-]-c-ta-iz-c≥ ]n-≈bp-sS `m-cy sN-√-Ω ]n≈(90). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\v bp.-kn tIm-f-Pn-\p-k-ao-]-ap-≈ F≥.-F-kv.-F-kv iv-a-im\-Øn¬. a-°ƒ: hn-P-bIp-am¿(dn-´.-k-tX¨ sdbn¬-th),kp-tc-jv Ipam¿(dn-´.-_mw-_q tIm¿]-td-j≥),D-a.-

tIm-X-aw-K-ew: ]-√m-cnaw-K-ew ]p-en-°p-t∂-∏-Sn h-S-t°-°-c a- -°m-cv aI≥ ap-l-Ω-Zv ss^-kn (38).-s]-cn-ßm-e a¿-°kp¬ lp-Z a-kv-Pn-Zn¬ Camw B-bn tk-h-\w A\p-„n-®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p.-J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 10\v ]p-en-°p-t∂∏-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬. am-Xm-hv: ^mØn-a. `m-cy: B-_n-Z. a°ƒ: _m-kn-Xv, Aw-\-.

tIm-b-¡p-«n

Xp-d-hq¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿Uv ]-d-b-Im-Sv \n-I¿-Øn ¬ ]-tc-X-\m-b _m-e-s‚ `m-cy h¬-k-e(50)

Ip-ªn-cm-a³- \-¼ymÀ a-´∂ - q¿: tIm-hq¿- Zmtcm-ØvI - c - n-bn-se C F Ip-™n-cm-a≥- \-ºym¿(69).- `m-cy-: kn- hn- Im¿Xym-b\ - n.-

tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn-bn-se ssX-tXm´-Øn¬ tIm-b-°p-´n (87 ). `m-cy: Ip-™n-°-Zn-b.

a-[y-h-b-kv-I-s\ Hm-S-bn a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

Xr-°m-°-c: tXm-∏n¬ ae-ta¬-]-d-ºn¬ in-h-Zmk≥(71). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v C-S-∏-≈n iv-a-im-\-Øn¬. a°ƒ:A-ºn-fn, cm-Pp,]tc-X-bm-b _n-μp. a-cp-a°ƒ:D-Z-b-Ip-am¿,Pn\n,P-b-Ip-am¿,tam-l≥Zm-kv.-

Bâ-Wn tPm-k-^v

tP-¡-_v sk-_m-Ìy³

C-Sp-°n: \m-ep-Zn-h-kw apºv Im-Wm-Xm-b a-≤y-h-bkv-I-s\ s]m≥-ap-Sn A-Wan-\n l-k³ tXm-a-kv tPm¬ A-go-t°m-Sv: A-go-t°m-Sv s°-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ Xr-°m-°-c: tZ-io-b-I-h- Im-´n-]-d-ºv: ap-´p-¶¬ e Nm-en-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ tXm-a-kv tPm¨(82). `m- \-ºq-cn-aTw ]-tc-X-\m-b I-s≠-Øn. sIm-∂-Ø-Sn hn-\-b-s‚ `m-cy an-\n(48). cy: N-Ωn-Wn-tbm-S-Øv A- Ip-™p-sam-bv-Xo≥ au-e- sIm-sºm-Sn-™m¬ hm-e ]m-e-°m-Sv sI.-hn.-F¬.\-Øm-kn-b. a-°ƒ: tXm- hn a-I≥ l-k≥-amp-]-d-ºn¬ c-hn (50)B-Wv ÿ(80). ]n kv-Iqƒ A-[ym-]n-Ia-kv(Zp-_m-bv), B‚a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-® cmdn-´.-F-®v.-Fw ]m-Sn-h- hn-se-bm-Wv c-hn ho-´n¬ Wn(Ip-ssh-Øv),kobm-Wv. a-°ƒ:A-Jn¬, \,tPm-k-^v, en-kn,Pn≥- ´w F≥.-]n.-F-kv. J-_-d- \n-∂p kz-¥-am-bn \n¿-anA-izn≥.kn,kn-\n,\n-Iv-k¨(_- S-°w C-∂p-cm-hn-se 11\v ®v D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ sN-ßm-Sw- Im-Wm-Xm-sb-∂pw l-dn≥).-a-cp-a-°ƒ: dmC-S-∏-≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv _m-e³ am-ÌÀ C-Xv Xn-c-°m≥ t]m-Ip-I-bm-sW-∂pw ]-d-™v C-dWn,tPm-bv-kn,tk-hy¿,P- J-_¿-ÿm-\n¬.-`m-cy: _m-ep-t»-cn: \-∑-≠ ßn-b-Xv. ]n-∂o-Sv bm-sXm-cp hn-h-c-hpw C-√m-sX hb,Ip™ pt am≥,tPmk sF-j(dn-´.-F-®v.-Fw). ssl-kv-Iq-fn-se ap≥ Cwa-°ƒ: lm-^n-kv ap- ∂-t∏mƒ ho-´p-Im¿ sh-≈-Øp-h¬ t]m-en-kn¬ ]•o-jv A-[ym-]-I-≥ Nm-e- ^v s\¬-k¨, Zn-_n.cm-Xn \¬-In. Xq-S¿-∂v \m-´p-Im¿ A-t\z-j-Ww \-Sºm-e _m-e≥ am-ÿ l-Ω-Zv, X≥-knw \-bnw Øn-sb-¶n-epw B-sf I-s≠-Øm-\m-bn-√. C-∂-se `m-k-I v -c³(81). F- ≥(J-Ø¿),X-kv D-®-bv-°v 12 a-Wn-tbm-sS ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-bp-Ia-´∂ - q¿-: I-t√-cn-°c - I`m-cy: N-{μn-I. a\nw.-a-cp-a-°ƒ: sk¿-ant√-cn-°c - Ω - ¬- lu-kn¬- \,k-enw, ep-_v-\. bm-bn-cp-∂p. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn °ƒ: kp-tc-jv-Ip-am¿ sI sI `m-kvI - c - ≥- (76)-. aC≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øm(s]-b-kv Hm-t´m -sam´-∂q¿- {io-al - m-tZ-h t£- Zm-tam-Z-c³ ss_¬-kv, ]p-Øq¿-h\m-bn am-‰n. `m-cy: kp-\-¥. a-I≥: A-Pn¬. {X-Øn-se dn-´.- Po-h\ - ° - m- ]p-Xp-t°m-Sv: aw-K-e-ßm´w), jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: ssj-\, A-\p. k-©-b- c-\m-Wv.- `m-cy-: ]-fln-\n.- a- ´v Iq-Sw-sh-´n Zm-tam-Z-c≥ °ƒ-: _o-\,- {]-Pn-Øv. \w i-\nbmgvN-. (80).

in-h-Zm-k³

ap-f-¥p-cp-Øn: s]-cp-ºn≈n ]m-∏m-fn¬ _m-e-Irjv-W-]n-≈(93). `m-cy: cm[. a-°ƒ:tkm-a≥,C-μnc,hn-a-e,D-Æn-Ir-jv-W≥.a-cp-a-°ƒ:B-i,tKm-]n\m-Y≥,tkm-a≥,tc-jv-a.a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ Im´m-Ip-t∂¬ ]-tc-X-\m-b I-dp-º-s‚ `m-cy a-Wn (105). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v C-c-hnt]-cq¿ ]n.-B¿.-Un.-Fkv. iv-a-im-\-Øn¬. a-° ƒ: Ip-´-∏≥, tKm-]m-e≥, A-Ωn-Wn.-

]q-s°m-f-Øq¿: H ]n sI _n-®m-∏p lm-Pn (DÆn-sam-bv-Xo≥-lm-Pn˛68). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: A-l-Ω-Zv- I-_o¿, kz-em-lp-±o≥, j-co-^v, P-ao-e, B-bn-jm-_n. acp-a-°ƒ: D-kv-am≥, _mh, d-ko-\, kp-a-ø.

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n°p-gn X-´p-]-d-ºn¬ tKmhn-μ≥ .-`m-cy: C-´q-en (s\-√n-°p-gn X-´p-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw)

ssh-∏n≥: sN-dm-bn _o®v tdm-Un¬ tXm-´p-I-≠Øn¬ ]-tc-X-\m-b N{μ≥ `m-cy {]-`m-h-Xn (72) . kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-tc-jv, kp-\n¬Ip-am¿, kn-‘p. a-cp-a-° ƒ: an-\n, {ip-Xn, I-Æ ≥.-

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å

a-Wn

_n-¨m-¸p lm-Pn -

tKm-hn-μ³

{]-`m-h-Xn

B-e-t°m-Sv: G-f-bm-Sv ]©m-Wn-bn-se C-fw-]p-cbn-S-Øn¬ tP-°-_v sk_m-Ãy≥ (t_-_n-˛57). `m-cy: ta-cn-°p-´n am-an-∏pdw. a-°ƒ: a-\p, tam-fn, dm-Wn.

\-∑-≠: I-Æ≥-I-≠n Pb-{]-Im-i≥ (61). hn-ap‡`-S-\mWv. Fw.C.Pnbn¬ thm-fn-t_mƒ Sow Iymw-]v-‰-\pw ]n-∂o-Sv tIm-®p-am-bn-cp-∂p. `-m-cy: hn-a-e. a-°ƒ: {]-ho-W, {]-hn-X. a-cp-a-°ƒ:jtPm-bv, \-ho-≥-Ip-am¿.

aq-hm-‰p-]p-g:Im-hp-¶c,tdm-´-dn tdm-Un¬ ]p-fnbw-I-≠-Øn °p-Sn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™pw _m-h-bp-sS a-I≥ hn sI A-ko-kv (60) `m-cy:dm-^nb-. -a-°ƒ: ssj-\n, kn\n,jn-_p,jn-Pp a-cp-a°ƒ: kn-dm-Pv,A ≥-jmZv,k-Po-e,d-kn

]-\n _m-[n-¨v A-\y-kw-Øm-\ B-`-c-W sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

\m-ep-Zn-h-kw ap-¼v Im-Wm-Xm-bbmÄ s]m³-ap-Sn Um-an a-cn-¨ \n-e-bnÂ

tam-ßw: Ip-bn-ew-Ip-∂v ]q-t°m-S≥ Ip-™m-e≥Ip-´n- lm-Pn (65). `m-cyam¿: ]-tc-Xb - m-b B-an-\, B-an-\. a-°ƒ: sam-bvX - o≥Ip-´n, J-Zo-P, ^m-Øn-a, ku-Z, _p-jvd - , ap-\o-d, ap-lvkn-\, Pm-^¿- j-co^v. a-cp-a° - ƒ: l-°ow, ap-kvX - ^ - , A-ao¿, keow, B-bn-j. k-tlm-Zc-߃: A-eh - n, D-Ω¿, B-bΩ - .

P-b-{]-Im-i³

A-ko-kv

24 Pq¨ 2014 sNmΔ

Ip-ªo-Xp- l-Öp-½ ta-em-‰q¿: F-Sb - m-‰q-cn-se ]-tc-X\ - m-b I-fØ - n¬ sam-bvX - p-´n- lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™o-Xp- l-÷pΩ (96). a-°ƒ: aq-k, ]-tcX-\m-b ap-lΩ - Z- v- lm-Pn, acp-a° - ƒ: B-bn-i, J-Zo-P. J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hnse 9.30\v sh-Ωp-≈n Pp-ma-kvP - n-Zv J-_¿ - ÿm-\n¬.

hÂ-k-e

\m-cm-b-Wn

aw-Ke - w: ssI-a-e-t»-cn ]md-Ω¬ Ip-™-n-ap-l-Ω-Zns‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, sskX-e-hn, _o-cm≥-Ip-´n, Ip™n-_m-h, A-–p¬- l-aoZv, J-Zo-P, \-^o-kp, ^mØn-a, k-^n-b.

Xp-d-hq¿: tIm-Sw-Xp-cpØv F-gp-]p-∂-sX-°v tNcp-¶¬ I-ºn-b-I-Øv ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn(107). a°ƒ: ]-fl-\m-`≥, Ip™-Ω, iym-a-f, im-¥, Ip-´-∏≥, _m-_p, c-ho{μ≥. a-c-a-°ƒ: k-c-kΩ, cm-P-∏≥, Zn-hm-I-c≥, hm-kp-tZ-h≥, tim-`.

Ir-jv-W³-Ip-«n

a-dn-b-¡p-«n

th-Wp-tKm-]m-e³ B-\-°-c: B-\-°-c tNt°m-Sv F-cn-™n-°¬ th-Wp-tKm-]m-e≥ (64).

tIm-em-\n: ]m-d-°-S-hv am-Øw-]-d-ºn¬ Fw C Ir-jv-W≥-Ip-´n (64). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v sXm-Sp-]p-g apt≠-°-√v ap-\n-kn-∏¬ iva-im-\-Øn¬. kn.-]n.Fw. tIm-em-\n tem°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw, B¿´n-km≥-kv bq-\n-b≥ Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. `m-cy: hn-P-b-Ω, Im-™nc-a-‰w \n-c-t∏¬ Ip-Spw_mw-Kw. a-°ƒ: Ko-X , {]o-X, kv-an-X, {io-e-X, A-\p-]-a. a-cp-a-°ƒ: A\n¬, k-t¥m-jv tN¿Ø-e, jn-_p kp-tc-jv s]-cp-h, d- ¬.

P-b-cm-Pv

Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c-°p-fw In-g-t°-ap-dn D-Æn-Ir-jvW-`-h-\-Øn¬ ]-tc-X\m-b Ip-‰n-°m-´v sN-√∏≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy sI e-£v-an-°p-´n-b-Ω (83). a-°ƒ: ]-tc-X-bm-b kp-io-e, k-c-f.

ap-≠-°-bw: ap-≠-°-bsØ B-[m-cw F-gp-ØpIm-c≥ ]p-©-h-b¬ A™q-‰n \m-ev tIm-f-\n-bn ¬ ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ P-bcm-Pv(-58). `m-cy: Ip-‰n-∏pdw Ip-Spw-_mw-Kw k-c- Ω.-- a-°ƒ: cmw-cm-Pv, c-ivan-cm-Pv.-]-tc-X ≥ tIm¨{K-kv hm¿-Uv {]-kn-. F∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-´p-≠v. --

im-´-Ip-am-cn-b-½

e-£v-an-¡p-«n

ssh-°w: In-g-t°-\-S im-¥n-\n-tI-X-\n¬ dn-´.U-]yq-´n k¿-th U-b-dŒ¿ sI tKm-]n-\m-Y≥ \m-b-cp-sS `m-cy F¬ im¥-Ip-am-cn-b-Ω (69). ]-tcX ssh-°w K-h tKƒ-kv F-®v.-F-kv dn-´ A-[ym-]nI-bm-Wv. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 12 \v ho-´p-hf-∏n¬, a-°ƒ: Ko-X Pn \m-b¿ Kn-cn-P Pn \m-b¿, tKm-]-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, Ir-jvW-Ip-am¿, A-\p-P.

Nm-cpw-aq-Sv: ]p-Xp-∏-≈n ao-\-tØ-cn¬ ]-tc-X-\mb \m-Wp-hn-s‚ `m-cy e£v-an-°p-´n (85). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v. a-°ƒ: _m-_p, iin-[-c≥, ]-hn-{X≥, Aw_n-I, ]-tc-X-\m-\m-b cho-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: ssje-P, e-fn-X, e-X, {io-hnZy, ]-tc-X-\m-b jm-Pn.

e-£v-an-¡p-«n-b-½

tZ-h-In Nm-Ø-aw-K-ew: th-tßcn aT-Øn¬ A-∏p-hn-s‚ `m-cy tZ-h-In (78).

tKm-]m-e³ am-ÌÀ s]-cn-ß-Øq¿: A-Wnbm-c-sØ a-©m‚-hn-S aoج tKm-]m-e≥ amÿ (72). H-f-hn-ew cm-a-Ir-jvW -ssl-kv-Iq-fn-se dn-´. A-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p.

Im-™n-c-∏-≈n: ]m-d-tØm-Sv ]-≈n-∏-Sn-bn¬ tZ-iob ]-X-tbm-c-sØ sh-bn-‰nw-Mv sj-Un-\v ]n-∂n-ep≈ Hm-S-bn¬ a-[y-h-b-kv-I-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. I-√v-Ip-∂-Øv ]-tc-X-cm-b tZ-h-ky-bp-sS aI≥ sI Un tXm-a-kv (Ip-™p-tam≥ ˛55) s\-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ]-≈n-∏-Sn P-Mv-j-\nepw ]-cn-k-c-ß-fn-epw Iq-en-th-e sN-bv-Xv Po-hn-°p∂-bm-fm-Wv. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c≥ _m_p-hn-s\m-∏-am-Wv Xm-a-kw. cm-hn-se kv-Iqƒ-Ip-´nI-fm-Wv Hm-S-bn¬ I-an-gv-∂p In-S-°p-∂ \n-e-bn¬ arX-tZ-lw -I-≠-Xv. Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv F.-Fkv.-sF c-ta-i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ar-X-tZ-lw Im™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-¬ t]mkv-‰p-tam¿-´w -\-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-Im-cn-®p. cm-{Xn a-Zy-]n-®v sh-bn-‰n-Mv sj-Un¬ \n-∂v Hm-S-bnte-°v a-dn-™p-ho-W-v a-c-Ww kw-`-hn-®-Xm-hm-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: tPm-bn, _m_p, en-kn, ta-cn-°p-´n, eo-em-Ω.

H-X-f-§ I-gn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn H-X-f-ß I-gn-®v a-cn-®p. s]-cn-ßm-e ]m°p-X-d-bn¬ lm-Pn A-_q_-°¿-Ip-™v a-I≥ Xm_n-Øv (16) B-Wv H-X-fß I-gn-®v a-cn-®-Xv. Im-bwIp-fw Fw.--F-kv.F -- w. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn- Z ym¿- Y n- b m- b n- c p- ∂ p. ]T-\-Øn¬ an-Sp-°-\m-b hn-Zym¿-Yn-sb Iq-Sp-X¬ {i≤n-°-W-sa-∂v kv-Iqƒ A-[ym-]n-I hn-Zy¿-Yn-bp-sS ap-∂n¬-h-®v ]n-Xm-hn-t\m-Sv ]-d-™-Xn-ep-≈ a-t\mth-Z-\-bm-Wv B-fl-l-Xyv-°v Im-c-W-sa-∂v ]-d-b-s∏Sp-∂p. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-t´m-sS ho-´n-se-Ønb Xm-_n-Xn-\v im-co-cn-I A-kz-kv-X-X A-\p-`-h-s∏´-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Im-bw-Ip-fw K-h.--B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bpw Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂-se cm-hn-se sh-fp-∏n-s\ A-©p-a-Wn-tbm-sS saUn-°¬-tIm-f-Pn¬ h-®v a-c-W-s∏-´p. ar-X-tZ-lw Imbw-Ip-fw Su¨ a-kv-Pn-Zv I-_-d-S-°n. am-Xm-hv: d-joZ, k-tlm-Z-c-߃: X¬-l-Øv, ^m-Øn-a cp-Iv-km-\.

Hm-t«m a-dn-ªv ho-«-½ a-cn-¨p

Xp-d-hq¿: ss_-°n¬ C-Sn°m-Xn-cn-°m≥ sh-´n-® Hmt´m \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn™p. Hm-t´m-bn¬ k-©cn-®n-cp-∂ ho-´-Ω a-cn-®p. Xp-d-hq¿ h-f-aw-K-ew h-S°v ssI-X-Ø-d ho-´n¬ sI sI th-em-bp-[-s‚ `mcy No-c-Ω(50)bm-Wv a-cn-®Xv. Xp-d-hq¿ ssX-°m-´pti-cn s^-dn tdm-Un¬ ]p-c-μ-tc-iz-cw I-h-e-bv-°v kao-]w C-∂-se cm-hn-se F-´-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. h-f-hv Xn-cn-™v I-b-dn h-∂ ss_-°n¬ C-Sn°m-Xn-cn-°m≥ Hm-t´m sh-´n-®-t∏mƒ a-dn-bp-I-bm-bncp-∂p. No-c-Ω-sb Xp-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

I-bÀ I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n Iq-¯m-«p-Ip-fw ta-cn--¡v B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-en A-án-_m-[; c-−p-tIm-Sn- \-ãw a-Æ-t©-cn: I-™n-°p-gn-bn-se I-b¿-I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\Øn¬ h≥ A-·n-_m-[. hn-tZi-tØ-°v A-b-°m-\m-bn tKmUu-Wn¬ kq-£n-® 70,000 Hmfw X-Sp-°p-Iƒ I-Øn-\-in-®p. c≠p- tIm-Sn-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p. Xo-∏n-Sn-°m-\p-≠mb Im-c-Ww hy-‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠msS-bm-Wv I-™n-°p-gn t]m-f°m-S≥ I-h-e-bv-°p k-ao-]sØ ^v-tfm¿ Km¿-U≥-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv. Xobpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I-≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g, tN¿-Ø-

e, I-Sp-Øp-cp-Øn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-bn B-dp- bq-\n-‰v ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. t]m-en-kn-s‚-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-lm-btØm-sS aq-∂p- a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv Xo A-W-°m\m-b-Xv. d-_¿ am-‰v, tlm-fn s{]m-∏√n¬ ]n.hn.kn. I-b¿ -am-‰v, lm≥-Uv-eqw jo-‰v F-∂o D¬∏∂-ß-f-pw A-eq-an-\n-bw jo-‰v ta™ sI-´n-S-hpw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. D¬∏-∂-߃ Cu-Pn-]vXn-te-°v I-b-‰n- A-b-°m≥ h-®h-bm-sW-∂v ÿm-]-\D-S-a kpta-jv `-h-\n¬ sI kp-K-X≥ ]-

d-™p. k-ao-]-sØ sI-´n-S-ßfn¬ kq-£n-®n-cp-∂ D¬-∏-∂ß-fn¬ Xo ]-S-cp-∂-Xp X-S-bm\m-b-Xv Iq-Sp-X¬ \m-i-\-„߃ H-gn-hm-°n. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZy-m-Kÿ-cm-b B-e-∏p-g bq-\n-‰n-se A-kn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-cp¨-Ip-am¿, tN¿-Ø-e Akn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ Un ss_-Pp, I-S-Øp-cp-Øn eo-UnMv ^-b¿-am≥ P-b-Ip-am¿ F∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-XrXzw \¬-In. am-cm-cn-°p-fw k¿°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

tIm-´-bw: B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bp-am-b Iq-Øm-´pIp-fw ta-cn-°v B-bn-c-ß-fp-sS A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v Hu-tZym-Kn-I _lp-a-Xn-I-tfm-sS tIm-´-bw ap-´º-ew- ssh-Zy-p-Xn- iv-a-im-\Øn¬- ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. -sh-≈q-cn-se h-k-Xn-tbm-SvtN¿-∂ -{]-W-b-Ip-ew- - lm-fnepw kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-epw- s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\p- h-® ar-X-tZ-l-Øn¬- A¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥- kmaq-ln-I-˛-cm-{„o-b kmw-kv-Im-cnI cw-K-sØ \n-c-h-[n t]¿ FØn-bn-cp-∂p. ta-cn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Ømhp-Iq-Sn-bm-b ap≥-a-{¥n- _n-t\mbn- hn-izw,- kn-.]n.-sF tIm-´-bw-

kn.]n.sF. tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ s]m-XpZ¿-i\-Øn-\p h-® Iq-Øm-´p-Ip-fw ta-cn-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n-°p-∂p

Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- sI i-in-[c≥,- sI A-Pn-Xv- Fw-.F¬-.F Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- sh-≈q-cn¬- \n-∂p- ar-XtZ-lw- kn-.]n-.sF tIm-´-bw- Pn√m- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kn¬- F-Øn®-Xv.- {]-Xn-]-£ -t\-Xm-hv- hn- Fkv- A-Nyp-Xm-\-μ≥-, sI.]n-.kn.kn-. {]-kn-U‚ v- hn- Fw- kp-[oc≥,- ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn- Zn-hmI-c≥,- sI ]n- cm-tP-{μ≥,- ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥,- I-S-∂-∏-≈ncm-a-N-{μ≥,- Fw-.F¬.-F am-cmb ]n- Xn-tem-Ø-a≥-,- C sI hn-Pb≥-,- C F-kv- _n-Pn-tamƒ,- sI kp-tc-jv- Ip-dp-∏v-, Fw- ]n- A-NypX≥- Fw-.]n,- kn-.]n-.sF t\-Xmhv Im-\w- cm-tP-{μ≥, P-\-Xm-ZƒF-kv- t\-Xm-hv- F \o-e-tem-lnX-Zm-k≥- \m-Sm¿ B-Z-cm-Rv-Pen-I-f¿-∏n-®p.

s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨ \n-e-bn sN-dp-]p-g: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-bm-b G-tgm-Øpw-ho-´n¬ Zmtam-Zc - (58)s\ Su-Wn-\S- p-Øp-≈ d- _ ¿tXm- ´ Øn¬ a-cn®\n- e - b n¬ I-s≠-Øn. c≠p Zn-hk - a - mbn C-t±lsØ ImWmXm-bn-cp-∂p. Xn-¶f - m-gN v- cm-hnsebm-Wv ar-Xt- Z-lw I-≠X - v. s]cn-tßmw t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \S-Øn. am-Xm-hv: ]m¿-hX - n. a-°ƒ: iq-`,- jm-\n. k-tlm-Z-c-߃: kq-io-e,- kp-tc-jv Ip-am¿, c-ho{μ≥,- cm-aN - {- μ≥,- hn-em-kn-\n,- ]tc-X\ - m-b P-\m¿-±\ - ≥.


8

thÀ-]mSv

kottayam

24 Pq¨ 2014 sNmΔ

]-\n _m-[n-¨v A-\y-kw-Øm-\ B-`-c-W sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

k-c-kz-Xn-b-½

a-Wn

G-en-bm-½

`-hm-\n-b-½

Ir-jv-W³-Ip-«n

a-¯m-bn D-e-l-¶m³

tim-`-\ Ip-am-cn

a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ Im´m-Ip-t∂¬ ]-tc-X-\m-b I-dp-º-s‚ `m-cy a-Wn (105). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-bv°v H-∂n-\v C-c-hnt]-cq¿ ]n.-B¿.-Un.-Fkv. iv-a-im-\-Øn¬. a-° ƒ: Ip-´-∏≥, tKm-]m-e≥, A-Ωn-Wn.-

I-√q-∏m-d: I-S-am≥-Ip-fw Io-cp-h-≈n ]m-d-bn¬ ]tc-X-\m-b t_-_n-°p-´nbp-sS `m-cy G-en-bmΩ(Ip-™p-tamƒ-˛66). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hnse 11\v sk‚ v tXm-a-kv am¿-tXm-a-]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. ]-tc-X Io-gv hm-bv-]q-cv tIm-e-dn-bn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-° ƒ: an-\n, an-\p. a-cp-a-°ƒ: sIm-®p-tam≥, kp-a.

F-gp-a-‰q¿: Du-∂p-°√n¬ ]-tc-X-\m-b cm-a-Irjv-W-]n-≈-bp-sS `m-cy `hm-\n-b-Ω(88). kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 2\v ho-´ph-f-∏n¬. ]-tc-X ap-°∂q¿ sh-≈p-hm-Sn Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: k-ckz-Xn, hn-P-b-Ω, ssh-jvW-h≥, in-hm-\-μ≥, P-b{io. a-cp-a-°ƒ: tKm-]n\m-Yv, tim-`-\, \n¿-a-e, kp-tc-jv.

th-em-bp-[-\m-Nm-cn

F-gp-a-‰q¿: th-ß-g ]-tcX-\m-b sI hm-kp-tZ-h-]Wn-°-cp-sS `m-cy k-c-kzXn-b-Ω(74). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´ph-f-∏n¬. a-°ƒ: kp-tcjv-Ip-am¿, {]-Zo-]v-Ipam¿(ku-Zn), ]-tc-X-\m-b A-tim-Iv Ip-am¿, a-cp-a°¬: kp-[, kp-tc-jv(A[ym-]n-I, a-´-°¬ F¬.]n.-F-kv. Im-c-°¬), kpj-a {]-Zo-]v.

I-cn-a-Æq¿: ta-Øm-\-Øv a-Øm-bn D-e-l-∂m≥ (79 . kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-∂-Ω. a-°ƒ: tPm-kv, km-en, ta-cn, tdm-bn. a-cp-a-°ƒ: sk-en≥, F kn t_-_n, s\-h¬, Pn-Pn.

sXm-Sp-]p-g: Im-™n-c-a‰w t]m-Ø≥-]-d-ºn¬ th-em-bp-[-\m-Nm-cn. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-Ωp°p-´n. a-°-ƒ: cm-P≥, eoe, km-hn-{Xn, I-Æ≥, k p-μ-c≥. a-cp-a-°ƒ: im-¥, Ir-jv-W≥-Ip-´n, tim-`, Pb, ]-tc-X-\m-b hn-P-b≥.

tN-\-∏m-Sn: tN-\-∏m-Sn kp-c-`n-bn¬ (]-d-∏≈n¬) cm-a-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy tim-`-\ Ip-am-cn(49-tIm-´m-߬ ]p-fn-°¬ Ip-Spw-_m-Kw) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 10:30 \p ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: im-cn Ir-jv-W, iym-a Irjv-W. a-cp-a-I≥: i-_-co\m-Yv hn-f-°p-am-Sw.-

]-b-kv Un-kq-k

_o-hn

_-Zn-b-Sp-°: I-\-I-∏m-Snbn-se ]-b-kv Un-kq-k (55). `m-cy: {]o-Xw Un-kqk. a-°ƒ: tam-Wn-° {]nb, {]n-tbm-kv {]n-bw, hnth-Ivcm-Pv.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X-\mb Fw.F-kv B-en-t°mb-bp-sS `m-cy Fw sI tdm-Uv _w-Km-fn ho-´n¬ _o-hn (64). a-°ƒ: k-°cn-b (Z-Ωmw), ap-\o-d.

tIm-em-\n: ]m-d-°-S-hv am-Øw-]-d-ºn¬ Fw C Ir-jv-W≥-Ip-´n (64). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v sXm-Sp-]p-g apt≠-°-√v ap-\n-kn-∏¬ iva-im-\-Øn¬. kn.-]n.Fw. tIm-em-\n tem°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw, B¿´n-km≥-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp.-) Pn-√m IΩn-‰n-bw-Kw F-∂o \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. `mcy: hn-P-b-Ω, Im-™n-c-a‰w \n-c-t∏¬ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: Ko-X (B-kvt{X-en-b), {]o-X, kv-an-X, {io-e-X, A-\p-]-a. a-cp-a°ƒ: A-\n¬, k-t¥mjv tN¿-Ø-e, jn-_p kptc-jv s]-cp-h, d- ¬.

th-Wp-tKm-]m-e³ B-\-°-c: B-\-°-c tNt°m-Sv F-cn-™n-°¬ th-Wp-tKm-]m-e≥ (64). `m-cy: ]-tc-X-bm-b \-fn\n. a-°ƒ: _n-μp,- _n-\n,_n-Pp,- _n-Pn. _n-\p. -

a-Wn a-√-∏-≈n: sN-ß-cq¿ Im´m-Ip-t∂¬ ]-tc-X-\m-b I-dp-º-s‚ `m-cy a-Wn (105). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-°v H-∂n-\v C-c-hn-t]cq¿ ]n.-B¿.-Un.-F-kv. iva-im-\-Øn¬. a-°ƒ: Ip´-∏≥, tKm-]m-e≥, A-ΩnWn.-

tPm-k-^v cm-P-Ip-am-cn: B-Zy-Im-e Ip-Sn-tb-‰-°m-c-\m-b sI sI tPm-k-^v Ip-Ø-\m∏n-≈n¬. kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io-´v 3\v cm-P-Ipam-cn tZ-h-am-Xm ]-≈nbn ¬. `m-cy: ta-cn, h-gp-X-\∏n-≈n¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tUm. Ip-cy≥, tP m-bn, am-Xyp, ta-cn, t]mƒ , tPm ¨, k-Æn, do-\.

C-{_m-low s]-cn-tßm-´p-Ip-dn-»n: Hm-Sp-h≥Im-Sv ]p-fn-°¬ ho-´n¬ C-{_m-low (65). `m-cy: \-_o-k. a-°ƒ: clo-\, k-_o-\, \-ko-a. a-cp-a° - ƒ: _-jo¿, ImPm-lp-ssk≥, kp-\o¿. k-tlm-Zc - ß - ƒ: tIm-bp cm-hp-Ø¿, ap-lΩ - Z- v- l\o-^.

ap-l-½-Zv Ku-kv Cu-cm-‰p-t]-´: sX-t°°-c I-tcm-´p-]-d-ºn¬ apl-Ω-Zv Ku-kv (55). J-_d-S-°w \-S-Øn. `m-cy: lb-dp-∂n-k. a-°ƒ: ss^k¬, B-kn-b. a-cp-a°ƒ: B-kn-b, kn-øm-Zv.

]p-Xp-°m-Sv: ]-\n _m-[n-®v A-\ykw-ÿm-\ B-`-cW sXm-gn-em-fn a-cn-®p. _w-Kmƒ kz-tZ-in A-–p¬ I-em-w(20) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-® ]-\n Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]p-Xp-°m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Xp-S¿-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-te-°pw A-hn-sS \n-∂v ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°-¬ tIm-f-Pn-te-°pw am-‰n-sb-¶n-epw Po-h≥ c-£n°m-\m-bn-√. I-Sp-Ø \yq-tam-Wn-b-bpw izm-k-X-S- hp-am-Wv a-c-W Im-c-W-w.

a-ª-¸n-¯w _m-[n-¨v Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ bp-hm-hv a-cn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: a-™-∏n-Øw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-encp-∂ bp-hm-hv a-cn-®p. aÆw-t]-´ D-cp-t≠m-fn hn-Pb-s‚ a-I≥ Pn-tX-jv(40) B-Wv a-cn-®-Xv. H-cp am-ktØm-f-\-am-bn Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ C-bmƒ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: hnμp-P. a-°ƒ: A-ar-Xv, A-h-Xm¿.-

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

sN-ß-∂q¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ ho-Sn-\v k-ao-]w d-_¿ a-c-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Im-c-bv°m-Sv Ip-cp-´p-tam-Sn I-S-°-t\-Øv ho-´n¬ kp-tc-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. sN-ß-∂q¿ t]m-eo-kv ÿ-esØ-Øn ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. `m-cy: im-¥Ω. a-°ƒ: Zo-], Zo-]v-Xn

\m-ep-Zn-h-kw ap-¼v Im-Wm-Xm-bbmÄ s]m³-ap-Sn Um-an a-cn-¨ \n-e-bn im-´-Ip-am-cn-b-½

e-£v-an-¡p-«n

e-£v-an-¡p-«n-b-½

hm-kp-¡q-«³ \m-bÀ

hÂ-k-e

\m-cm-b-Wn

G-en-¡p-«n

B-^n-b- _ohn

ssh-°w: In-g-t°-\-S im-¥n-\n-tI-X-\n¬ dn-´.U-]yq-´n k¿-th U-b-dŒ¿ sI tKm-]n-\m-Y≥ \m-b-cp-sS `m-cy F¬ im¥-Ip-am-cn-b-Ω (69). ]-tcX ssh-°w K-h tKƒ-kv F-®v.-F-kv dn-´ A-[ym-]nI-bm-Wv. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 12 \v ho-´p-hf-∏n¬, a-°ƒ: Ko-X Pn \m-b¿ (sI.-F-kv.-C.-_n) Kn-cn-P Pn \m-b¿, tKm-]Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-[mIr-jv-W≥, Ir-jv-W-Ipam¿, A-\p-P.

Nm-cpw-aq-Sv: ]p-Xp-∏-≈n ao-\-tØ-cn¬ ]-tc-X-\mb \m-Wp-hn-s‚ `m-cy e£v-an-°p-´n (85). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v. a-°ƒ: _m-_p, iin-[-c≥, ]-hn-{X≥, Aw_n-I, ]-tc-X-\m-\m-b cho-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: ssje-P, e-fn-X, e-X, {io-hnZy, ]-tc-X-\m-b jm-Pn.

Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c-°p-fw In-g-t°-ap-dn D-Æn-Ir-jvW-`-h-\-Øn¬ ]-tc-X-\mb Ip-‰n-°m-´v sN-√-∏≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy sI e£v-an-°p-´n-b-Ω (83). a°ƒ: ]-tc-X-bm-b kp-ioe, k-c-f.

sN-°n-Sn-°m-Sv: aTØn¬ ]n sI hm-kp-°q´≥ \m-b¿ (79). kw-kvIm-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy N-{μ-a-Xnb-Ω. a-°ƒ: i-in-I-em hn \m-b¿ (A-[ym-]n-I, B¿.--hn. F-®v.F -- -kv.F -- -kv. tIm-∂n), hn. k-t¥m-jvIp-am¿ (Zp-_m-bv). a-cp-a°ƒ: hn. tam-l≥ _m_p (B¿.--hn. F-®v.F -- -kv.-F-kv. tIm-∂n), {]n-b kt¥m-jv (Im-\-U).

Xp-d-hq¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿Uv ]-d-b-Im-Sv \n-I¿-Øn ¬ ]-tc-X-\m-b _m-e-s‚ `m-cy h¬-k-e(50)

Xp-d-hq¿: tIm-Sw-Xp-cpØv F-gp-]p-∂-sX-°v tNcp-¶¬ I-ºn-b-I-Øv ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn(107). a°ƒ: ]-fl-\m-`≥, Ip™-Ω, iym-a-f, im-¥, Ip-´-∏≥, _m-_p, c-ho{μ≥. a-c-a-°ƒ: k-c-kΩ, cm-P-∏≥, Zn-hm-I-c≥, hm-kp-tZ-h≥, tim-`, cmKn-Wn, k-Xn.

sIm-√-ap-f: sN-Ω-c-∏≈n¬ ]-tc-X-\m-b tPmk-^n-s‚ `m-cy G-en-°p´n (89). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.-30\v ]m-W-]n-em-hv sk ‚ v tPm-k-^v ]-≈n-bn¬. ]-tc-X hm-gq¿ a-e-am-° ¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tXm-a-kv kn s-- P, ^m. amXyp, Nm-t°m-®≥, ta-cn°p-´n, h-’-Ω, ]-tc-X-≥ tXm-a-kv. a-cp-a-° ƒ: t{Kkn, h-’-Ω, A-∂-Ω, tPm-Wn, tXm-Ωm-®≥.-

]-Ø-\w-Xn-´: h-e-©p-gn tIm-bn-°¬ In-g-t°Xn¬ aq-∏-\m¿ ho-´n¬ ]tc-X\m-b ap-lΩ-Zv ss\\m-dp-sS `m-cy B-^n-b_o-hn (82). I-_-dS-°w C-∂v H-∂n-\v Su¨ Pp-ama-kv-Pn-Zn¬. a°ƒ: A–p¿ d-low (dn-´-tb-Uv _n]nH), J-Zo-P-_ohn, km-Po-Z-_ohn, Fw.A–pƒ-k-emw (F-kvsF, sIm-´m-c-°c), Fw.ap-lΩ-Zv-kmen (F-kv-Sn-bp tam-t´m¿ h¿-t°-gv-kv bqWn-b≥ Pn√m {]-knU‚ v). a-cp-a°ƒ: sse-em-_ohn (]n-Uªyp-Un tdm-Uvkv, ]-Ø\w-Xn-´), \-ko-am-_ohn (Ãm-^v \-gvkv, P-\-d¬ B-ip-]{Xn ]-Ø-\wXn´), ]-tc-X\m-b ap-lΩ-Zmen, jm-P-lm≥, ^man-e-_ohn.

tZ-h-In Nm-Ø-aw-K-ew: th-tßcn aT-Øn¬ A-∏p-hn-s‚ `m-cy tZ-h-In (78).

A-ÐpÄ I-cnw ]-d-hq¿: a-∂w I-d-∏w ho´n¬(k-Cu-Z a≥-kn¬) ]-tc-X-\m-b sIm-Sp-ß√q¿ ta-t\m≥ ap-l-Ω-Zns‚ a-I≥ A-–pƒ Icnw(86).-I-_-d-S-°w \-SØn.-dn-´ hn-t√-Pv Hm-^ok¿ B-bn-cp-∂ A-–pƒ I-cnw ]m-d-∏p-dw a-l-√v Pam-A-Øv {]-kn-U‚m-bn 25 h¿-jw tk-h-\w A\p-„n-®n-´p-≠v. Iq-Sm-sX \q-dp¬ C-…mw {S-Ãv ap≥ sN-b¿-am≥,ÿm-]-I Aw-Kw,tI-k-cn _m-e-Irjv-W sa-tΩm-dn-b¬ {Skv-‰v,a-Zo-\ Nm-cn-‰-_nƒ {S-k-‰v Aw-Kw,j-d-^p¬ C-kv-emw {S-Ãv ap≥ JPm≥-Pn F-∂n \n-e-I-fnepw {]-h¿-Øn-®n-´q-≠v.`m-cy: ^m-Øn-a _o-hn(]ø-∏n-≈n Ip-Spw-_mw-Kw).a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-^oJv,ap-l-Ω-Zv sj-co-^v,apl-Ω-Zv \n-km¿(aq-h-cpw Zp-_m-bv).-k-Cu-Z,A-am\p-√m-lv,jn-lm-_p±o≥(bq-\n-‰v C≥ Nm¿-Pv, tX-P-kv Zn-\-]-{Xw, sIm®n ),k-Z-dp-±o≥(k¿-thUn-∏m¿-´v sa‚ v Im-°-\mSv),k-Z-J-Øp-√m-lv(Zp_m-bv).-a-cp-a-°ƒ: A-_q_-°¿ kn-±o-Jv(Zp-_mbv),^u-kn-b,k-aol,kp-a-ø,t_-\ko¿,ssd-lm-\-Øv So®¿(A-[ym-]n-I,F-^v.Fw.-kn.-Sn.-F-®v.-F-kv Icp-am-eq¿,F-kv.-Un.-]n.sF kw-ÿm-\ k-an-Xnbw-Kw),sj-ao-\( A-[ym]n-I,F-®v.-sF.-F-®v.-Fkv, F-S-h-\-°m-Sv),\n-k

^m-¯n-a-¯v kp-lv-d sIm-Sp-h-≈n: sIm-´m-ct°m-Øv ]p-√p-a-e-bn¬ kp-^v-bm-s‚ `m-cy ^mØn-a-Øv kp-l-d (26). a°ƒ: lm-an-ti-dn≥ -kv. , ap-l-Ω-Zv kn-\m≥. ]n-Xmhv: ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿

tKm-]m-e³ am-ÌÀ s]-cn-ß-Øq¿: A-Wnbm-c-sØ a-©m‚-hn-S aoج tKm-]m-e≥ amÿ (72). H-f-hn-ew cm-a-Ir-jvW -ssl-kv-Iq-fn-se dn-´. A-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ]-fln-\n. a-°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, Zn-eo-]v-.

Ip-ªo-Xp- l-Öp-½ ta-em-‰q¿: F-Sb - m-‰q-cn-se ]-tc-X\ - m-b I-fØ - n¬ sam-bvX - p-´n- lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™o-Xp- l-÷pΩ (96). a-°ƒ: aq-k, ]-tcX-\m-b ap-lΩ - Z- v- lm-Pn, acp-a° - ƒ: B-bn-i, J-Zo-P. J-_d - S- ° - w C-∂p cm-hnse 9.30\v F-Sb - m-‰q¿ shΩp-≈n Pp-am-ak - vP - n-Zv J_-¿ÿm-\n¬.

Ip-ªn-cm-a³- \-¼ymÀ a-´∂ - q¿: tIm-hq¿- Zm-tcmØvI - c - n-bn-se C F Ip™n-cm-a≥- \-ºym¿(69).- `m-cy-: kn- hn- Im¿Xym-b\ - n.-

P-b-cm-Pv ap-≠-°-bw: ap-≠-°-bsØ B-[m-cw F-gp-ØpIm-c≥ ]p-©-h-b¬ A™q-‰n \m-ev tIm-f-\n-bn ¬ ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ P-bcm-Pv(-58). `m-cy: Ip-‰n-∏pdw Ip-Spw-_mw-Kw k-c- Ω.-- a-°ƒ: cmw-cm-Pv, c-ivan-cm-Pv.-]-tc-X ≥ tIm¨{K-kv hm¿-Uv {]-kn-.,-B[m-cw A-tkm-. I-Ωn-‰nbw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. k -- wkv-Im-cw C∂v 10\v.

hn-em-kn-\n

hm-dp-®n

tPm-Wn

tZ-h-kn

]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]Øq¿ ]p-∂-Øp-°m-´n¬ {io-[-c≥ `m-cy hn-em-kn\n(70). a-°ƒ: hn-P-b≥, c-hn, D-j, Ko-X. a-cp-a°ƒ: Ko-X, in-h-cm-a≥, _m-_p, ]-tc-X-bm-b btim-Z.

]p-Xp-°m-Sv: sh-t≠m¿ Np-¶-Øv h-do-Xv a-I≥ hmdp-Æn(83). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v sh-t≠m¿ sk‚ v ta-cokv tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: tdm-kn. a-°ƒ: ta-gvkn, kn. A¬-t^m¨-k, em-en, B‚-Wn, jm-Pp, jm‚n. a-cp-a-°ƒ: Nmt°m, tkm-an, ssj-\n, an-\n, tPm-°-_v.

]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]Øq¿ Ip-‰n-°m-S≥ ]-ø∏n-≈n tem-\-∏≥ a-I≥ (80). `m-cy: tdm-kn. a°ƒ: _m-_p, ta-gv-kn. acp-a-°ƒ: ta-gv-kn, jm-Pp.

am-f: sIm-®p-I-S-hv I-Æw]p-g tZ-h-kn(62). kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v aq∂n-\v N-º-∂q¿ do-Ø tZhm-e-b-Øn¬. `m-cy: P- n. a-°ƒ: hnPp, hn-im¬. a-cp-a-°ƒ: tkm-b.

lm-Pn- sI sF lw-k

`m-k-I v -c³a-´∂ - q¿-: I-t√-cn-°c - It√-cn-°c - Ω - ¬- lu-kn¬sI sI `m-kvI - c - ≥- (76)-. a´-∂q¿- {io-al - m-tZ-h t£{X-Øn-se dn-´.- Po-h\ - ° - mc-\m-Wv.- `m-cy-: ]-fln-\n.- a°ƒ-: _o-\,- {]-Pn-Øv.

A-ko-kv aq-hm-‰p-]p-g:Im-hp-¶c,tdm-´-dn tdm-Un¬ ]p-fnbw-I-≠-Øn °p-Sn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Ip-™pw _m-h-bp-sS a-I≥ hn sI A-ko-kv (60) `m-cy:dm-^nb-. -a-°ƒ: ssj-\n, kn\n,jn-_p,jn-Pp a-cp-a°ƒ: kn-dm-Pv,A ≥-jmZv,k-Po-e,d-kn

tIm-b-¡p-«n tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn-bn-se ssX-tXm´-Øn¬ tIm-b-°p-´n (87). `m-cy: Ip-™n-°-Zn-b.

tKm-hn-μ³ tIm-X-aw-K-ew: s\-√n°p-gn X-´p-]-d-ºn¬ tKmhn-μ≥ .-`m-cy: C-´q-en (s\-√n-°p-gn X-´p-]-dºn¬ Ip-Spw-_mw-Kw)

Ip-ªo-cp-½ l-Öp-½

]q-s°m-f-Øq¿: H ]n sI _n-®m-∏p lm-Pn (DÆn-sam-bv-Xo≥-lm-Pn˛68). `m-cy: \-^o-k. a°ƒ: A-l-Ω-Zv- I-_o¿, kz-em-lp-±o≥, j-co-^v, P-ao-e, B-bn-jm-_n. acp-a-°ƒ: D-kv-am≥, _mh, d-ko-\, kp-a-ø.

a-e-∏p-dw: tIm-Uq¿ h-St°-a-Æ ]-tc-X-\m-b tNm-e-t»-cn (a-e-bn¬) Ip-´n-l- ≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™o-cp-Ω l÷p-Ω (68). a-°ƒ: ssl-Z¿ A-en F-∂ Ip™n-tam≥, A-jv-d-^v , sam-bv-Xo≥Ip-´n F-∂ _m-∏≥, A-l-Ω-ZvIp-´n, C-{_m-low, D-Ωp-Ip¬kp, ]-tc-X-bm-b d-ln-bm\-Øv, ^m-Øn-am kp-lvd, j-_v-\.

sIm-Sp-h-≈n: ]-tc-X-\mb I-Æ≥-Ip-∂p-Ω¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b- lm-Pnbp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω (95). a-°ƒ: ssl-Z¿-lmPn, D-t∏m-bn≥ lm-Pn (dn-´. A-[ym-]-I≥)

Xm-gØßm-Sn-: Bepw-aqSv- \q-dp¬- lp-Zm- akv-Pn-Zv{]kn-U‚ v- km-ln-_va≥-kn-en¬- lm-Pn- sI sF lw-k km-ln-_v(75).- J_dS°w- sNm-Δmgv-N cm-hn-se 8.-30\v- XmgØßm-Sn- Ppam akv-PnZv- J_¿-ÿm-\n¬.- `m-cy-: kp-ssel.- a°ƒ-: lnem¬,- lko-\, lmjn¿. acp-a°ƒ-: ap-lΩZv- jm,jnw-\,- _\m-k¿.-

ssa-Xo³

k-\n-X

kp-ss_-Z

G-ey

an-\n

t]mÄ

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-a‰w Nn-t‰-Øp-Ip-Sn kn F ssa-Xo≥. :dn-´.-A-[ym-]I-\m-Wv.-`m-cy: dn-´.-F-kv.Sn.-H D-ssa-a-Øv _o-hn.-( N-ß-\m-t»-cn ªm-a-e XS-Øn¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a°ƒ: A-_o-kv, A¬^n≥,A-eo-j.-am-Xm-hv: \-ko-a

s]-cp-ºm-hq¿:ku-Øv G-gn-{]w t]m-™m-Sn ho´n¬ kp-`-{Z-bp-sS a-Iƒ k-\n-X(12).-kw-kv-Im-cw C-∂p-cm-hn-se 10\v Im-eSn s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn ¬.- ku-Øv G-gn-{]w K-h.l-b¿- sk-°≥-U-dn kvIqƒ F-´mw-¢m-kv hn-Zym ¿-Yn-\n-bm-Wv. k-tlm-Z-c߃:kp-[o-jv. kp-ta-jv.

s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv tIm-°m-Sn ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy kp-ss_Z(59). J-_-d-S-°w C-∂pcm-hn-se 10.-30\v X-t≠°m-Sv ap-kv enw P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: ss^-k¬, ^n-tdmkv, s^-an-\,^m-kn¬.-acp-a-°ƒ: a-Po-Zv, j-lv \, j-ao-\.-

Xr-°m-°-c: tZ-io-b-I-he Nm-en-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ hn-\-b-s‚ `m-cy an-\n(48). ]m-e-°m-Sv sI.-hn.-F¬.]n kv-Iqƒ A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ:A-Jn¬, A-izn≥.-

k-aoÀ

A-e-hn- -

Ip-‰n-°m-´q¿: tIm-∂m-´v A-–p-√-bp-sS a-I≥ jao¿ (33). `m-cy: j-ao-\. a°ƒ: j-n-\m≥ C-kv-ambn¬, A-–p¬ lm-Zn. ktlm-Z-c-߃: km-ln¿, km-ln-d, ssk-^p-∂n-k.

Xn-cq-c-ßm-Sn: s\-®n-aÆn¬ A-e-hn (85). aI≥: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (dnbm-Zv), ssa-aq-\, _n-øp-´n, B-cn-^. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ A-ko-kv, A-–p¿d-lvam≥, ^m-Øn-a.

B-e-ßm-Sv: ]-tc-X-\m-b ]u-tem-bp-sS `m-cy Gey(87). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 9\v B-eßm-Sv sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.-]tc-X tN-μ-aw-K-ew F-eh-Øn-¶¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: tPm-kv,tacn,B-\n,tPm-bn,tPm¿÷,]-tc-X-\m-b {^m≥kn-kv. a-cp-a-°ƒ:Nn-∂Ω,^n-tem-an-\,tPmbn,tPm¿-÷v,Po-\,ta-cn.-

Xr-∏q-Wn-Øp-d: h-S-t°t°m-´ hm-Xn¬ N-°-\m´v ho-´n¬ kn F t]mƒ(89). kw-k-°m-cw C-∂p cm-hn-se 10\vv a-c-Sv aq-tØ-Sw ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.`m-cy: ]-tc-X-bm-b A-∂w-Ip-´n. a-°ƒ:^ntem-an-\,ta-cn,B‚Wn,{So-k,tPm-bv,sPbnw-kv(A-_p-Zm_n),jm-Pn,t]mƒk¨,ssj-\n. a-cp-a°ƒ: an-\n,B‚-Wn, Nn∂-Ω, em-en,jo-e, an\n, tXm-a-k,]-tc-X-\mb ssk-a¨, ]-tc-X-\mb B‚-Wn.

\-^o-k Iq-´m-bn: a¬-ky-sØm-gnem-fn bq-\n-b≥ P-n-√m P\-d¬ sk-{I-´-dn Fw _m∏p-´n-bp-sS am-Xm-hpw Iq´m-bn ]-≈n-h-f-∏v ]-tc-X\m-b a-c-Øn-߬ d-a-fm ≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy-bp-amb \-^o-k (90). a-‰p-a-° ƒ: A-∫m-kv, a-Po-Zv, ap-lΩ-Zv _m-h, a-\m-^v, \-Po_v, \m-k¿.

sam-bv-Xo-³tIm-Uq¿-:- kn-.]n-.FwtIm-Uq¿- ap-≥ -tem-°¬I-Ωn-‰n-bw-Kw- I-dp-I-aÆn¬- sam-bv-Xo-≥ (70)-. `m-cy-am¿-:- B-ky, ]-tc-Xbm-b- ^m-Øn-a. a-°ƒ-:k-^n-b,- B-bn-i,- ap-lΩ-Zv-Ip-´n.

]m-¯p-½

A-_-Zv pÀ-d-l-av m³ lm-Pn Im¥-]pcw: B-\∏m-d A-_vZ- p¿-dl - vam≥ lm-Pn (55). ]-tc-Xcm-b B\∏md sam-bvX - o≥ lmPn-bp-sSbpw C-ºn-®n Bbn-i l-÷p-Ωb - psSbpw a-I\ - m- Wv. F-tf‰n¬ hm-Znlpkv\ - ]-ªnIv kvI - q-ƒ ]n.Sn.F {]kn-U‚ - mbn-cp∂p.

cm-P-½ C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv ap∂mw-Ip-‰n-bn-se Ip-gn-°≠-Øn¬ cm-PΩ - (50).

_n-¨m-¸p lm-Pn -

_m-e³ am-ÌÀ _m-ep-t»-cn: \-∑-≠ ssl-kv-Iq-fn-se ap≥ Cw•o-jv A-[ym-]-I-≥ Nm-eºm-e _m-e≥ am-ÿ (81). `m-cy: N-{μn-I. a°ƒ: kp-tc-jv-Ip-am¿ (s]-b-kv Hm-t´m -samss_¬-kv, ]p-Øq¿-h´w), jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: ssj-\, A-\p. k-©-b\w i-\nbmgvN-.

in-h-Zm-k³

C-Sp-°n: \m-ep-Zn-h-kw apºv Im-Wm-Xm-b a-≤y-h-bkv-I-s\ s]m≥-ap-Sn A-Ws°-´n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. sIm-∂-Ø-Sn sIm-sºm-Sn-™m¬ hm-e p-]-d-ºn¬ c-hn (50)B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-® cmhn-se-bm-Wv c-hn ho-´n¬ \n-∂p kz-¥-am-bn \n¿-an®v D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ sN-ßm-Sw- Im-Wm-Xm-sb-∂pw C-Xv Xn-c-°m≥ t]m-Ip-I-bm-sW-∂pw ]-d-™v C-dßn-b-Xv. ]n-∂o-Sv bm-sXm-cp hn-h-c-hpw C-√m-sX h∂-t∏mƒ ho-´p-Im¿ sh-≈-Øp-h¬ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In. Xq-S¿-∂v \m-´p-Im¿ A-t\z-j-Ww \-SØn-sb-¶n-epw B-sf I-s≠-Øm-\m-bn-√. C-∂-se D-®-bv-°v 12 a-Wn-tbm-sS ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-bp-Ibm-bn-cp-∂p. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´-Øm\m-bn am-‰n. `m-cy: kp-\-¥. a-I≥: A-Pn¬.

a-[y-h-b-kv-I-s\ Hm-S-bn a-cn-¨ \n-e-bn I-s−-¯n

Im-™n-c-∏-≈n: ]m-d-tØm-Sv ]-≈n-∏-Sn-bn¬ tZ-iob ]-X-tbm-c-sØ sh-bn-‰nw-Mv sj-Un-\v ]n-∂n-ep≈ Hm-S-bn¬ a-[y-h-b-kv-I-s\ a-cn-®-\n-e-bn¬ Is≠-Øn. I-√v-Ip-∂-Øv ]-tc-X-cm-b tZ-h-ky-bp-sS aI≥ sI Un tXm-a-kv (Ip-™p-tam≥ ˛55) s\-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ]-≈n-∏-Sn P-Mv-j-\nepw ]-cn-k-c-ß-fn-epw Iq-en-th-e sN-bv-Xv Po-hn-°p∂-bm-fm-Wv. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv. k-tlm-Z-c≥ _m_p-hn-s\m-∏-am-Wv Xm-a-kw. cm-hn-se kv-Iqƒ-Ip-´nI-fm-Wv Hm-S-bn¬ I-an-gv-∂p In-S-°p-∂ \n-e-bn¬ arX-tZ-lw -I-≠-Xv. Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv F.-Fkv.-sF c-ta-i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ar-X-tZ-lw Im™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-¬ t]mkv-‰p-tam¿-´w -\-S-Øn ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-Im-cn-®p. cm-{Xn a-Zy-]n-®v sh-bn-‰n-Mv sj-Un¬ \n-∂v Hm-S-bnte-°v a-dn-™p-ho-W-v a-c-Ww kw-`-hn-®-Xm-hm-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. k-tlm-Z-c-߃: tPm-bn, _m_p, en-kn, ta-cn-°p-´n, eo-em-Ω.

Xr-°m-°-c: tXm-∏n¬ ae-ta¬-]-d-ºn¬ in-h-Zmk≥(71). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 11\v C-S-∏≈n iv-a-im-\-Øn¬. a°ƒ:A-ºn-fn, cm-Pp,]-tcX-bm-b _n-μp. a-cp-a°ƒ:D-Z-b-Ip-am¿,Pn-\n,P- Im-bw-Ip-fw: π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn H-X-f-ß I-gn-®v b-Ip-am¿,tam-l≥-Zm-kv.a-cn-®p. s]-cn-ßm-e ]ma-dn-b-¡p-«n °p-X-d-bn¬ lm-Pn A-_qaw-Ke - w: ssI-a-e-t»-cn ]m- _-°¿-Ip-™v a-I≥ Xmd-Ω¬ Ip-™-n-ap-l-Ω-Zn_n-Øv (16) B-Wv H-X-fs‚ `m-cy a-dn-b-°p-´n (85). - ß I-gn-®v a-cn-®-Xv. Im-bwa-°ƒ: ap-l-Ω-Zm-en, sskIp-fw Fw.--F-kv.F -- w. lX-e-hn, _o-cm≥-Ip-´n, Ip™n-_m-h, A-–p¬- l-ao- b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn- Z ym¿- Y n- b m- b n- c p- ∂ p. Zv, J-Zo-P, \-^o-kp, ^m]T-\-Øn¬ an-Sp-°-\m-b hn-Zym¿-Yn-sb Iq-Sp-X¬ {iØn-a, k-^n-b. ≤n-°-W-sa-∂v kv-Iqƒ A-[ym-]n-I hn-Zy¿-Yn-bp-sS ap-∂n¬-h-®v ]n-Xm-hn-t\m-Sv ]-d-™-Xn-ep-≈ a-t\mth-Z-\-bm-Wv B-fl-l-Xyv-°v Im-c-W-sa-∂v ]-d-b-s∏Sp-∂p. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-t´m-sS ho-´n-se-Ønb Xm-_n-Xn-\v im-co-cn-I A-kz-kv-X-X A-\p-`-h-s∏´-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Im-bw-Ip-fw K-h.--B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-I-bpw Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. C∂-se cm-hn-se sh-fp-∏n-s\ A-©p-a-Wn-tbm-sS saUn-°¬-tIm-f-Pn¬ h-®v a-c-W-s∏-´p. ar-X-tZ-lw Imbw-Ip-fw Su¨ a-kv-Pn-Zv I-_-d-S-°n. am-Xm-hv: d-jol-k³ Z, k-tlm-Z-c-߃: X¬-l-Øv, ^m-Øn-a cp-Iv-km-\. A-go-t°m-Sv: A-go-t°m-Sv \-ºq-cn-aTw ]-tc-X-\m-b Ip-™p-sam-bv-Xo≥ au-eXp-d-hq¿: ss_-°n¬ C-Snhn a-I≥ l-k≥-am°m-Xn-cn-°m≥ sh-´n-® Hmÿ(80). dn-´.-F-®v.-Fw ]m-Sn-h-´w F≥.-]n.-F-kv. t´m \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn™p. Hm-t´m-bn¬ k-©J-_-d-S-°w C-∂p-cm-hnse 11\v C-S-∏-≈n Pp-am-a- cn-®n-cp-∂ ho-´-Ω a-cn-®p. kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.- Xp-d-hq¿ h-f-aw-K-ew h-S`m-cy: sF-j(dn-´.-F-®v.°v ssI-X-Ø-d ho-´n¬ Fw). a-°ƒ: lm-^n-kv sI sI th-em-bp-[-s‚ `map-l-Ω-Zv, X≥-knw \-bnw cy No-c-Ω(50)bm-Wv a-cn-®F- ≥(J-Ø¿),X-kv Xv. Xp-d-hq¿ ssX-°m-´p\nw.-a-cp-a-°ƒ: sk¿-anti-cn s^-dn tdm-Un¬ ]p-c-μ-tc-iz-cw I-h-e-bv-°v k\,k-enw, ep-_v-\. ao-]w C-∂-se cm-hn-se F-´-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. h-f-hv Xn-cn-™v I-b-dn h-∂ ss_-°n¬ C-SnZm-tam-Z-c³ ]p-Xp-t°m-Sv: aw-K-e-ßm- °m-Xn-cn-°m≥ Hm-t´m sh-´n-®-t∏mƒ a-dn-bp-I-bm-bn´v Iq-Sw-sh-´n Zm-tam-Z-c≥ cp-∂p. No-c-Ω-sb Xp-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. (80).

H-X-f-§ I-gn-¨v hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

Hm-t«m a-dn-ªv ho-«-½ a-cn-¨p

I-bÀ I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n Iq-¯m-«p-Ip-fw ta-cn--¡v B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-en A-án-_m-[; c-−p-tIm-Sn- \-ãw a-Æ-t©-cn: I-™n-°p-gn-bn-se I-b¿-I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\Øn¬ h≥ A-·n-_m-[. hn-tZi-tØ-°v A-b-°m-\m-bn tKmUu-Wn¬ kq-£n-® 70,000 Hmfw X-Sp-°p-Iƒ I-Øn-\-in-®p. c≠p- tIm-Sn-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p. Xo-∏n-Sn-°m-\p-≠mb Im-c-Ww hy-‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠msS-bm-Wv I-™n-°p-gn t]m-f°m-S≥ I-h-e-bv-°p k-ao-]sØ ^v-tfm¿ Km¿-U≥-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv. Xobpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I-≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g, tN¿-Ø-

e, I-Sp-Øp-cp-Øn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-bn B-dp- bq-\n-‰v ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. t]m-en-kn-s‚-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-lm-btØm-sS aq-∂p- a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv Xo A-W-°m\m-b-Xv. d-_¿ am-‰v, tlm-fn s{]m-∏√n¬ ]n.hn.kn. I-b¿ -am-‰v, lm≥-Uv-eqw jo-‰v F-∂o D¬∏∂-ß-f-pw A-eq-an-\n-bw jo-‰v ta™ sI-´n-S-hpw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. D¬∏-∂-߃ Cu-Pn-]vXn-te-°v I-b-‰n- A-b-°m≥ h-®h-bm-sW-∂v ÿm-]-\D-S-a kpta-jv `-h-\n¬ sI kp-K-X≥ ]-

d-™p. k-ao-]-sØ sI-´n-S-ßfn¬ kq-£n-®n-cp-∂ D¬-∏-∂ß-fn¬ Xo ]-S-cp-∂-Xp X-S-bm\m-b-Xv Iq-Sp-X¬ \m-i-\-„߃ H-gn-hm-°n. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZy-m-Kÿ-cm-b B-e-∏p-g bq-\n-‰n-se A-kn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-cp¨-Ip-am¿, tN¿-Ø-e Akn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ Un ss_-Pp, I-S-Øp-cp-Øn eo-UnMv ^-b¿-am≥ P-b-Ip-am¿ F∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-XrXzw \¬-In. am-cm-cn-°p-fw k¿°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

tIm-´-bw: B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bp-am-b Iq-Øm-´pIp-fw ta-cn-°v B-bn-c-ß-fp-sS A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v Hu-tZym-Kn-I _lp-a-Xn-I-tfm-sS tIm-´-bw ap-´º-ew- ssh-Zy-p-Xn- iv-a-im-\Øn¬- ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. -sh-≈q-cn-se h-k-Xn-tbm-SvtN¿-∂ -{]-W-b-Ip-ew- - lm-fnepw kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-epw- s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\p- h-® ar-X-tZ-l-Øn¬- A¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥- kmaq-ln-I-˛-cm-{„o-b kmw-kv-Im-cnI cw-K-sØ \n-c-h-[n t]¿ FØn-bn-cp-∂p. ta-cn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Ømhp-Iq-Sn-bm-b ap≥-a-{¥n- _n-t\mbn- hn-izw,- kn-.]n.-sF tIm-´-bw-

kn.]n.sF. tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ s]m-XpZ¿-i\-Øn-\p h-® Iq-Øm-´p-Ip-fw ta-cn-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n-°p-∂p

Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- sI i-in-[c≥,- sI A-Pn-Xv- Fw-.F¬-.F Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- sh-≈q-cn¬- \n-∂p- ar-XtZ-lw- kn-.]n-.sF tIm-´-bw- Pn√m- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kn¬- F-Øn®-Xv.- {]-Xn-]-£ -t\-Xm-hv- hn- Fkv- A-Nyp-Xm-\-μ≥-, sI.]n-.kn.kn-. {]-kn-U‚ v- hn- Fw- kp-[oc≥,- ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn- Zn-hmI-c≥,- sI ]n- cm-tP-{μ≥,- ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥,- I-S-∂-∏-≈ncm-a-N-{μ≥,- Fw-.F¬.-F am-cmb ]n- Xn-tem-Ø-a≥-,- C sI hn-Pb≥-,- C F-kv- _n-Pn-tamƒ,- sI kp-tc-jv- Ip-dp-∏v-, Fw- ]n- A-NypX≥- Fw-.]n,- kn-.]n-.sF t\-Xmhv Im-\w- cm-tP-{μ≥, P-\-Xm-ZƒF-kv- t\-Xm-hv- F \o-e-tem-lnX-Zm-k≥- \m-Sm¿ B-Z-cm-Rv-Pen-I-f¿-∏n-®p.

s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨ \n-e-bn sN-dp-]p-g: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-bm-b G-tgm-Øpw-ho-´n¬ Zmtam-Zc - (58)s\ Su-Wn-\S- p-Øp-≈ d- _ ¿tXm- ´ Øn¬ a-cn®\n- e - b n¬ I-s≠-Øn. c≠p Zn-hk - a - mbn C-t±lsØ ImWmXm-bn-cp-∂p. Xn-¶f - m-gN v- cm-hnsebm-Wv ar-Xt- Z-lw I-≠X - v. s]cn-tßmw t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \S-Øn. am-Xm-hv: ]m¿-hX - n. a-°ƒ: iq-`,- jm-\n. k-tlm-Z-c-߃: kq-io-e,- kp-tc-jv Ip-am¿, c-ho{μ≥,- cm-aN - {- μ≥,- hn-em-kn-\n,- ]tc-X\ - m-b P-\m¿-±\ - ≥.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

tKm-]n-]n-Å-

A-P-b-Ip-amÀ-

k-tcm-Pn-\n A-½-

l-cn-Zm-kv-

In-fn-am-\q¿: Rm-th-ent°m-Ww N-cp-hn-f ]pØ≥-ho-´n¬ ]p-cp-tjmØ-a≥ a-I≥ A-P-b-Ipam¿ (45). am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b eo-e.

sh-™m-d-aq-Sv: ]q-e-¥-d ta-se-t°m-Ww Xn-´-bØp-tIm-W-Øv ho-´n¬ A-∏p-°p-´≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy k-tcm-Pn-\n A-Ω (78). a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW-]n-≈, iym-a-f A-Ω, cho-{μ-≥ \m-b¿, _o-\mIp-am-cn. a-cp-a-°ƒ: tamfn, tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿, _o-\, kp-\n¬-Ip-am¿.

sh-™m-d-aq-Sv: ]m-tem-Sv Du-dm≥-Ip-gn X-S-Ø-cn-IØv ho-´n¬ l-cn-Zm-kv (60). `m-cy: eo-\. a-°ƒ: Zm-kv, hn-\o-X. a-cp-a°ƒ: cm-Pv, A-cp-W.-

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw ta-se t]-cp-hn-fm-IØv ho-´n¬ tKm-]n-]n-≈ (58). a-Iƒ: k-‘y. a-cp-aI≥: Ir-jv-W≥ Ip-´n.

P-b-Ip-am-cn

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Im™n-c-Øn≥-aq-´n¬ ho-´n ¬ sI ]n a-Øm-bn (74) . `m-cy: km-dm-Ω. a-°ƒ: _n-μp, _n-\p. a-cp-a-°ƒ: jm-Pn, A-\p tIm-in.-

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Iap-I-d-t°m-W-Øv ta-te ]p-Ø≥ ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Ip-´≥-]n-≈-bp-sS `m-cy kp-`-{Zm-Ω (85). a°ƒ: sI kp-Ip-am-c≥ \m-b¿, Hm-a-\m-Ω, i-in[-c≥ \m-b¿, e-fn-X-Ω, Kn-cn-Pm-Ω, h¬-k-e-Ipam-cn. a-cp-a-°ƒ: cp-‹m-hXn-b-Ω, th-e-∏≥ \mb¿, Kn-cn-P-Ip-am-cn, kpIp-am-c≥ \m-b¿, cm-a-N{μ-≥ \m-b-¿, ]-tc-X≥ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥.

A-ar-X-½Im-´m-°-S: ]q-g-\m-Sv I-eh-d hn-fm-I-Øp ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tKm-hn-μ≥ B-im-cn-bp-sS `m-cy A-arX-Ω (89). a-°ƒ: im-¥, in-h≥, cm-[, cm-K-Ω, {ioI-WvT≥, \m-K-∏≥, ]-tcX-\m-b Xym-K-cm-P≥. a-cpa-°ƒ: kp-Ip-am-c≥ Bim-cn, c-Xv-\-Ω, hn-iz-\mY≥, ]-tc-X-\m-b \-S-cmP≥, {io-hn-Zy, e-X.

s_-¶n sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: hn ]n X-ºn se-bn≥ sP.-sI \n-hm-kn¬ F-kv s_∂n (62).

cm-P³ tPm-k-^v sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: I-cIp-f-a πm-hn-f ho-´n¬ Xpf-ko-[-c≥ \m-b¿ (66). `m-cy: N-{μ-a-Xn-b-Ω. a°ƒ: a-tl-jv, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: c-Rv-Pn-Øv, l¿-j.-

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Icn-bw B¿.-kn ]-≈n ho´n¬ cm-P≥ tPm-k-^v (85). a-°ƒ: sa-gv-kn cmP≥, sk-en≥, sj¿-fn, _n-Pp. a-cp-a-°ƒ: Pn _m_p, in-h-Zm-kv, N-{μ-_m_p, in-h-Zm-kv.-

sN-Ã-½-

k-c-k-½-

]m-tem-Sv: `-c-X-∂q¿ Im°m-Wn-°-c B-a-Ø-d jo-P `-h-\n¬ ]-tc-X-\mb Im-fn-b-ºn-bp-sS `m-cy sN-√-Ω (85). a-°ƒ: them-bp-[≥, tKm-]m-e≥, _m-_p, tkm-a≥. a-cp-a°ƒ: Hm-a-\, \n¿-Ω-e, X¶-Ω, s]m-Sn-®n.

I-g-°q-´w: aw-K-e-]p-cw Im-c-aq-Sv `m¿-K-h hn-em-kØn¬ ]-tc-X-\m-b `m¿-Kh-s‚ `m-cy k-c-k-Ω (85 ). a-°ƒ: tKm-hn, a-Wn , _m-_p, e-Xn-I, eo-e, A\n-cp-≤≥, kp-\n¬. a-cp-a°ƒ: Kn-cn-P, \n¿-Ω-e, A-\n-X, tam-l-\≥, {io\n-hm-k≥, tim-`, B-i.

Xp-f-ko-[-c³ \m-bÀ

sa-Un-°¬-tIm-fP - :v kμo-]v `-h\ - n¬ _m-eN - {- μs‚ `m-cy P-bI - p-am-cn (53). a-°ƒ; k-‘y, k-μo-]v. acp-a° - ƒ: cm-tP-jv, ku-ay.-

a-¯m-bn

kp-`-{Zm-½

24 Pq¨ 2014 sNmΔ

bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw ho-Sn-sâ Nm-bv-¸v s]m-fn-¨v kw-kv-I-cn-¨p

_m-e-Ir-jv-W-]n-Å-

ap-l-½-Zv \q-lv-

X-¦-¸³ \m-bÀ-

`m-kv-¡-c-]n-Å-

sh-™m-d-aq-Sv: I-Æt¶m-Sv Ip-∂pw-]p-d-Øv lcn-Xm-e-b-Øn¬ _m-eIr-jv-W-]n-≈ (73). `m-cy: Hm-a-\ A-Ω. a°ƒ: kn-‘p (te-_¿ Un-∏m¿-´v-sa‚ v), _n‘p. a-cp-a-°ƒ: l-cn-Ipam¿ (sI.-F-kv.-F-^v.-C I-√-d), A-\n¬-Ip-am¿ (Kƒ-^v).

sh-™m-d-aq-Sv: a-™-∏md I-cn-bm-Ip-gn ho-´n¬ apl-Ω-Zv \q-lv (70). `m-cy: B-cn-^m _o-hn. a-°ƒ: \-ko-dm _o-hn, \-ko-lm _o-hn, \-^o-em _o-hn.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-∂pIp-gn Ir-jv-W-Ir-]-bn¬ dn-´-tb¿-Uv F-^v.-F.-kn.Sn Un-t∏m Hm-^n-k¿ X¶-∏≥ \m-b¿ (81). a-°ƒ: jm-Pn, N-{μti-J-c≥ \m-b¿. a-cp-a°ƒ: Ko-Xm-tZ-hn, {io-eX.

I-√-º-ew: ap-≈-dw-tIm-Sv h-b¬ hn-fm-I-Øv ho´n¬ `m-kv-°-c-]n-≈ (68). `m-cy: eo-em-Ω. a-°ƒ: dPn-Ip-am¿, do-P-Ip-am-cn, do-\-Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: _n-Pn, i-in-[-c≥, hn-P-bIp-am¿.

th-em-bp-[-\m-Nm-cn

tN-\-∏m-Sn: tN-\-∏m-Sn kp-c-`n-bn¬ (]-d-∏≈n¬) cm-a-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS `m-cy tim-`-\ Ip-am-cn(49-tIm-´m-߬ ]p-fn-°¬ Ip-Spw-_m-Kw) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 10:30 \p ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: im-cn Ir-jv-W, iym-a Irjv-W.

in-h³-Ip-«n sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: sI.-sI.-hn \-K¿ h-k-¥Øn¬ in-h≥-Ip-´n (58). `m-cy: iym-a-f.-

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Bbq¿-t°m-Ww c-Xv-\-hnem-k-Øn¬ k-Zm-in-h≥ (64). `m-cy: B¿ c-Xv-\-Ω. a-°ƒ: tim-`-\, _n-Pp, hn-t\m-Zv. a-cp-a-°ƒ: tIma-f-Zm-kv, kn cm-Kw, Fw F-kv cm-Jn.-

I-a-em-k-\³ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: D-≈ q¿ B-°p-f-a Im-fn-bm ¿ aT-Øn¬ I-a-em-k-\≥ (67). `m-cy: Aw-_n-I. a°ƒ: kp-jm-¥v, ]-tc-X\m-b {io-te-J. a-cp-aI≥: F≥ cm-tP-jv.

sXm-Sp-]p-g: Im-™n-c-a‰w t]m-Ø≥-]-d-ºn¬ th-em-bp-[-\m-Nm-cn. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-Ωp°p-´n. a-°-ƒ: cm-P≥, eo-e, kmhn-{Xn, I-Æ≥, k p-μ-c≥. a-cp-a-°ƒ: im-¥, Ir-jvW≥-Ip-´n, tim-`, P-b, ]tc-X-\m-b hn-P-b≥.

cm-P³-_m-_p-

{io-Ip-am-c³ \m-bÀ-

`m-kv-I-c³ \m-bÀ

in-h-{]-km-Zv

I-g-°q-´w: Ip-f-Øq¿ Ac-ipw-Ωq-´n¬ A-iz-Xn `h-\n¬ cm-P≥ _m-_p (58). `m-cy: en-√n. a-Iƒ: A-iz-Xn.

]m-tem-Sv: C-f-h-´w B-ep¶p-gn {io-h¬-k-Øn¬ {io-Ip-am-c≥ \m-b¿ (64). `m-cy: h¬-k-e. a-°ƒ: {io-Pn-Øv, {io-Im-¥v. acp-a-Iƒ: A-iz-Xn.

]m-tem-Sv: \-μn-tbm-Sv ]® Im-e-¶m-hv `m-kv-I-c hn-em-k-Øn¬ `m-kv-Ic≥ \m-b¿ (89). `m-cy: X¶-Ω. a-°ƒ: tkm-a-ti-Jc≥ \m-b¿, _m-e-N-{μ≥ \m-b¿, h-k-¥-Ip-am-cn, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \mb¿. a-cp-a-°ƒ: {]-`m-Ipam-cn, {]-k-∂-Ip-am-cn, tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿, A\n-Xm-Ip-am-cn.

I-cp-\m-K-∏-≈n: B-Zn-\mSv sX-°v ap-≠p-X-d-bn¬ ]-tc-X-bm-b e-fn-Xm-Ωbp-sS a-I≥ in-h-{]-kmZv(52). `m-cy: _o-\. aIƒ: _o-\.

hm-kp-¡q-«³ \m-bÀ

k-Zm-in-h³

hÂ-k-e

ap-≠-°-bw: ap-≠-°-bsØ B-[m-cw F-gp-ØpIm-c≥ ]p-©-h-b¬ A™q-‰n \m-ev tIm-f-\n-bn ¬ ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ P-bcm-Pv(-58). `m-cy: k-c- -

Xp-d-hq¿: tIm-Sw-Xp-cpØv F-gp-]p-∂-sX-°v tNcp-¶¬ I-ºn-b-I-Øv ]tc-X-\m-b \m-cm-b-W-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn(107). a°ƒ: ]-fl-\m-`≥, Ip™-Ω, iym-a-f, im-¥.

sIm-√-ap-f: sN-Ω-c-∏≈n¬ ]-tc-X-\m-b tPmk-^n-s‚ `m-cy G-en-°p´n (89). kw-kv-Im-cw C-∂v 2.-30\v ]m-W-]n-em-hv sk ‚ v tPm-k-^v ]-≈n-bn¬. ]-tc-X hm-gq¿ a-e-am-° ¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a-°ƒ: tXm-a-kv kn s-- P, ^m. amXyp, Nm-t°m-®≥, ta-cn°p-´n, h-’-Ω, ]-tc-X-≥ tXm-a-kv. a-cp-a-° ƒ: t{Kkn, h-’-Ω, A-∂-Ω.

G-en-¡p-«n

tim-`-\ Ip-am-cn

ssh-°w: In-g-t°-\-S im-¥n-\n-tI-X-\n¬ dn-´.U-]yq-´n k¿-th U-b-dŒ¿ sI tKm-]n-\m-Y≥ \m-b-cp-sS `m-cy F¬ im¥-Ip-am-cn-b-Ω (69). ]-tcX ssh-°w K-h tKƒ-kv F-®v.-F-kv dn-´ A-[ym-]nI-bm-Wv. kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv-°v 12\v.

e-£v-an-¡p-«n Nm-cpw-aq-Sv: ]p-Xp-∏-≈n ao-\-tØ-cn¬ ]-tc-X-\mb \m-Wp-hn-s‚ `m-cy e£v-an-°p-´n (85). kw-kvIm-cw C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v. a-°ƒ: _m-_p, iin-[-c≥, ]-hn-{X≥, Aw_n-I, ]-tc-X-\m-\m-b cho-{μ≥.

e-£v-an-¡p-«n-b-½ Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c-°p-fw In-g-t°-ap-dn D-Æn-Ir-jvW-`-h-\-Øn¬ ]-tc-X-\mb Ip-‰n-°m-´v sN-√-∏≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy e-£v-an°p-´n-b-Ω (83). a-°ƒ: ]tc-X-bm-b kp-io-e, k-c-f.

Po-Pm-Ip-am-cn

cm-P-½-¸n-Å

Hm-a-\

-_-joÀ-Ip-«n

N-{μ-ti-J-c³

`-hm-\n-b-½

]o-äÀ

ssa-\m-K-∏-≈n: I-S-∏m ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ ]-tcX-\m-b ]n F≥ cm-a-Irj-W-]n-≈-bp-sS `m-cy ]n cm-P-Ω-]n-≈(80). a°ƒ: ]-tc-X-\m-b B¿ l-cn-Ip-am¿, B¿ {io-Ipam¿, B¿ {]-k-∂-Ipam¿, B¿ kn-‘p, B¿ _n-μp, B¿ {]n-b-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: hn P-b-Ip-amcn, sI am-b-tZ-hn, sI hn A-Pn-Xv-Ip-am¿, F-kv _n th-Wp-tKm-]m¬.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbp¿ ]p-en-bq¿ h-©n-sX°v C-S-bn-e ho-´n¬ kpIp-am-c-s‚ `m-cy Hm-a\(67). a-°ƒ: {io-tZ-hn, k-c-kz-Xn, tKm-]m-e-Irj-W≥, hn-P-b-e-£-an. acp-a-°ƒ: c-a-W≥, {]-kmZv, A-\n-X, ]-tc-X-\m-b Ip-´≥.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ I-t√-en-`m-Kw I-ºn°o-gn¬ _-jo¿-Ip´n(67). `m-cy: P-ao-e-_ohn. a-°ƒ: A≥-k¿, lko-\, \n-bm-kv. a-cp-a°ƒ: X≥-kn, jm-Plm≥, jw-\.

A-©¬: A-K-kv-Xyt°m-Sv tIm-f-®n-d ]qt¥m-´-Øv ho-´n¬ Pn N{μ-ti-J-c≥(77). `m-cy: sP kp-tem-N-\. a-°ƒ: B≥-kn N-{μ≥, A-Pn≥ kn F-kv. a-cp-a-°ƒ: \nXy A-Pn≥.-

tZ-h-kn

Ip-≠-d: s]-cp-ßm-ew Nnd-bn¬ ]-Sn-™m-‰-Xn¬ kn ]n ]o-‰¿(83). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11 \v s]-cp-ßm-ew kz¿-§mtcm-]n-X-am-X ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy : t{Kkn. a-°ƒ: _m-_p, tim`, _n-Pp, ss_-Pp. a-cp-a°ƒ: c-Rv-Pn-X, jm-Pn, {]o-X, P-kn.

I-dp-¯-s]-®v

tPm-Wn

]p-\-eq¿: im-kv-Xmw-tImWw s\-√n-°p-∂pw ]p-dØv tIm-W-Øv ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Pn Ip-™≥-]n-≈-bp-sS `mcy sI `-hm-\n-b-Ω(90). a-°ƒ: cm-P-Ω, c-Xv-\Ω, Ip-™p-Ir-jv-W-]n≈, I-a-e-Ω, I-cp-Wm-Ic-≥-]n-≈, tam-l-\≥-]n≈, e-fn-X-Ω, k-Zm-\μ≥-]n-≈. a-cp-a-°ƒ: ]-tc-X-\mb `m-kv-°-c≥-]n-≈, tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿, {io-e-X, ]-tc-X-\m-b cho-{μ≥-]n-≈, Ko-Xm-aWn-b-Ω, hn-iz-e-£v-an, kp-[m-I-c≥-]n-≈, A-\p{io.-

tKm-hn-μ³

in-h-Zm-k³

im-´-Ip-am-cn-b-½

sIm-√w-:- tX-h-≈n- hn-fbn¬-ho-´n¬- (]m-e-kv- \K¿- 46)- Po-Pm-Ip-am-cn- (53).-- A-Jn-te-¥y P-\m-[n-]Xy- a-ln-fm- A-tkm-kntb-j-≥ G-cn-b- F-Iv-knIyq-´o-hv- Aw-Kw,- sIm-√wSu-¨- sh-kv-‰v- hn-t√-Pv- t Pm-. sk-{I-´-dn,- kn-.-]n-.F w ]m-e-kv- _n- {_m-©v- A w-Kw- F-∂o- \n-e-I-fn ¬{]-h¿-Øn-®p.-- `¿-Øm-hv-: j-¨-ap-J-≥.--

Jm-ZÀ sh-¶n-S-ßv: ap≥ sI-.]n.kn-.kn. saw-_-dpw Un.kn-.kn. sk-{I-´-dn-bpw ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ ]n sI Jm-Z¿ (88).

hn-em-kn-\n ]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]Øq¿ ]p-∂-Øp-°m-´n¬ {io-[-c≥ `m-cy hn-em-kn\n(70). a-°ƒ: hn-P-b≥, c-hn, D-j, Ko-X.

hm-dp-®n ]p-Xp-°m-Sv: sh-t≠m¿ Np-¶-Øv h-do-Xv a-I≥ hmdp-Æn(83). kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v sh-t≠m¿ sk‚ v ta-cokv tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: tdm-kn. a-°ƒ: ta-gvkn, kn. A¬-t^m¨-k, em-en, B‚-Wn, jm-Pp.

]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]Øq¿ Ip-‰n-°m-S≥ ]-ø∏n-≈n tem-\-∏≥ a-I≥ (80). `m-cy: tdm-kn.

lm-Pn- sI sF lw-k Xm-gØßm-Sn-: Bepw-aqSv- \q-dp¬- lp-Zm- akv-Pn-Zv{]kn-. km-ln-_v- a≥-knen¬- lm-Pn- sI sF lwk km-ln-_v-(75).-

P-b-cm-Pv

am-f: sIm-®p-I-S-hv I-Æw]p-g tZ-h-kn(62). kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v aq∂n-\v N-º-∂q¿ do-Ø tZhm-e-b-Øn¬. `m-cy: P n. a-°ƒ: hn-Pp, hnim¬.

A-_-Zv pÀ-d-l-av m³ lm-Pn Im¥-]pcw: B-\∏m-d A-_vZ- p¿-dl - vam≥ lm-Pn (55).

\m-cm-b-Wn

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n°p-gn X-´p-]-d-ºn¬ tKmhn-μ≥.- `m-cy: C-´q-en

Ip-ªo-cp-½ l-Öp-½ a-e-∏p-dw: tIm-Uq¿ ]-tcX-\m-b tNm-e-t»-cn Ip-´nl- ≥ lm-Pn-bp-sS `m-cy Ip-™o-cp-Ω (68).

a-I³ hn-tZ-i-¯v-\n-¶v F-¯p-¶-Xn-\v X-im-tke-v-X¶mw-v a-tImXm-´h: hn-v Po-tZ-hi-s- \m-Sp-¡n

Øp\n-∂v a-I≥ a-S-ßnsb-Øp-∂-Xn-s‚ X-te-\m ƒ am-Xm-hv Ip-∂-Øq¿ ]me-Øn¬-\n-∂v I-√-S-bm-‰n ¬ Nm-Sn Po-h-s\m-Sp-°n.t]m-cp-h-gn im-kv-Xmw-\-S Un-˛-In-W¿ P-Mv-j-\v kao-]w A≥-km-cn a≥-knen¬ P-eo-en-s‚ `m-cy \_o-k-Øv(44)B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12 Hm-sS-bm-Wv kw`hw.-]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cn-°p-kao-]-Øp-\n-∂v I-s≠-Øn-b I-h-dn¬-\n-∂v e-`n-® sF-U‚n-‰n Im¿-Um-Wv C-h-sc Xn-cn-®-dn-bm≥ klm-bn-®-Xv. ^-b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw ÿ-esØ-Øn Xn-c-®-n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw I-s≠-Øm-\mbn-√. ]n-∂o-Sv ssh-Io-´v \-m-tem-sS tXm-´-Øpw ap-dn F-ep-hn-\m-Ip-gn I-S-hn-\v k-ao-]w Ip-cp-ßn-°n-S-°p∂-\n-e-bn¬ ar-X-tZ-lw \m-´p-Im¿ I-s≠-Øp-I-bmsIm-¨p-\m-Wp- B-Nm-cnbn-cp-∂p. ap-Xp-]n-em-°m-Sv sk‚ v ta-co-kv Im-jyqIp-≠-d: Ip-co-∏-≈n- ^m-Œ-dn-bn-se sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. G-sd-\m-fmIp-∂p-hn-f- ho-´n¬- B¿bn I-Æn-\v Nn-In-¬-k-bn-em-bn-cp-∂p C-h-¿. A-kpsIm-®p-\m-Wp- B-Nm-cnJw ]q¿-W-am-bpw t`-Z-s∏-Sm-Ø-Xn-ep-≈ a-t\m-hn-j(90)-.-- `m-cy-:- sI- s]m-∂-Ω.-- a-am-Wv B-fl-l-Xy-°p-]n-∂n-se-∂p t]m-en-kv A-dna-°ƒ-:- sI- F-≥ cm-P-Ω,- bn-®p. a-I-s‚ h-c-hv {]-am-Wn-®v km-[m-\-߃- hmkp-[m-I-c-≥ (Im-∏-Iv-kv-),ßm≥ t]m-b C-h¿ B-‰n¬-Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. aa-[p-kq-Z-\-≥ (dn-´.-- A[ym-]-I-≥,- sI.--F-®v-.-Fw.-- Iƒ: A-\o-j. a-cp-a-I≥: A≥-k¿(Kƒ-^v).F-®v-.-F-kv. a-e-∏p-dw-),- N{μ-t_m-kv- (Kƒ-^v-),- cmtP-{μ-_m-_p,- hn-{I-a-Ip- I-g-°q-´w: 45 h-b- v tXm-∂n-°p-∂ kv-{Xo s{S-bn≥am¿,- k-Po-{μ-Ip-am¿,- A- X-´n a-cn-®p. C-∂-se ssh-Io-´v 4.-30\v tÃ-j≥ I-S-hnºn-fn.-- a-cp-a-°ƒ-:- ]-tc-X- \p k-ao-]w im-¥n-\-K¿ sd-bn¬-th {Sm-°n-em-Wv ar\m-b- kp-Ip-am¿- (F-IvX-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ar-X-tZ-lw Xn-cp-h-\-¥-]pkn.-- F-≥-Pn-\o-b¿,- ]n-.-U- cw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn¬.ªyp-.-Un.--),- iym-a-f-Ip-amcn,- iym-a-fm-tZ-hn- (Pn.-F®v-.-F-kv.-C-cp-ºp-gn,- a-ehn-gn-™w: Un-^v-Øo-cn-b _m-[n-®v _m-en-I a-cn-®p. ∏p-dw-),- kp-tc-jv-Ip-am-cn,- tIm-´-∏p-dw- I-S-°p-fw-tIm-f-\n-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ {io-te-J,- k-Pn- (sIm-®n- X-tZ-bq-kv-˛-sk-en≥ ta-cn Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ Sn-\n \-K-c-k-`-),- cm-[n-I,- cm(10) B-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ hym-gm-gv-N Ip-´n-°v ]-\n[m-Ir-jv-W-≥ (kn-.-sF. bp-sS e-£-W-ß-fp-≠m-Ip-I-bpw hn-gn-™-sØ kzt]m-en-kv- A-°m-U-an,Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-tX-Sp-I-bpw sN-bvXr-iq¿-).-Xp. A-∂p cm-{Xn- tcm-Kw aq¿-—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ip´n-sb F-kv.-sF.-Sn B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. hn-Z-Kv[ ]-cn-tim-[-\-bn¬ h¿-j-߃-°p-ap-ºv \n¿-am¿-P\w sN-ø-s∏-´ Un-^v-Xo-cn-b B-Wv tcm-K-sa-∂v Xn-cn®-dn-™p. Nn-In¬-k Xp-S-c-sh C-∂-se cm-hn-se Ip´n a-cn-®p. hn-gn-™w sk‚ v-ta-co-kv ssl-kv-Iq-fnse B-dmw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-bn-cp-∂p. Sn-Pn, Snan k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. kw-kv-Im-cw C-∂p 9\v.

sN-°n-Sn-°m-Sv: aTØn¬ ]n sI hm-kp-°q´≥ \m-b¿ (79). kw-kvIm-cw C-∂v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬. `m-cy N-{μ-a-Xnb-Ω. a-°ƒ: i-in-I-em hn \m-b¿ (A-[ym-]n-I, B¿.--hn. F-®v.F -- -kv.F -- -kv. tIm-∂n), hn. k-t¥m-jvIp-am¿ (Zp-_m-bv). a-cp-a°ƒ: hn. tam-l≥ _m_p (B¿.--hn. F-®v.F -- -kv.-F-kv. tIm-∂n), {]n-b kt¥m-jv (Im-\-U).

Xp-d-hq¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿Uv ]-d-b-Im-Sv \n-I¿-Øn ¬ ]-tc-X-\m-b _m-e-s‚ `m-cy h¬-k-e(50)

]m-tem-Sv: bp-hm-hn-s‚ arX-tZ-lw ho-Sn-s‚ Nm-bv-∏v s]m-fn-®v kw-kv-I-cn-®p. s]-cn-ß-Ω-e Im-´n-e-°pgn ]p-fn-aq-Sv a¨-]p-d-Øv ho-´n¬ a-tl-jv-Ip-am-dns‚(28) ar-X-tZ-l-am-Wv ho-Sn-s‚ A-S-°p-f-tbm-Sv tN¿-∂ Nm-bv-∏v s]m-fn-®v A-S-°n-b-Xv. B-sI-bp-≈ 3 sk‚ v ]p-c-bn-S-Øn-em-Wv a-tl-jv A-Ω iym-a-f, `m-cy k-Pn-X, a-I≥ Im¿-Øn-°v F-∂n-h¿-s°m-∏w Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b a-tl-jns\ I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 8\v ho-Sn-\v k-ao-]-Øv Xq-ßn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.

A-Úm-X- kv-{Xo s{S-bn³-X-«n a-cn-¨p

Un-^v-¯o-cn-b-_m-[n-¨v _m-en-I a-cn-¨p

Imdpw ss_-¡pw Ip-«n-bn-Sn-¨v a-cn-¨psh-™m-d-aq-Sv: Im-dpw

Ip-≠-d: skm-ssk-‰n PMv-j≥ N-cp-hn-f ]p-Ø≥ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b Ip™n-cm-a-s‚ `m-cy I-dpØ-s]-Æv(81). a-°ƒ: tZh-Z-Ø≥, cm-a-cm-P≥, kpK-X≥, kp-{]n-b. a-cp-a°ƒ: X-¶-a-Wn, D-j, Dj, hn-P-b≥. Xr-°m-°-c: tXm-∏n¬ ae-ta¬-]-d-ºn¬ in-h-Zmk≥(71). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 11\v C-S-∏≈n iv-a-im-\-Øn¬. a°ƒ:A-ºn-fn, cm-Pp,]-tcX-bm-b _n-μp. a-cp-a°ƒ:D-Z-b-Ip-am¿,Pn-\n,Pb-Ip-am¿,tam-l≥-Zm-kv.-

ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v Krl-\m-Y≥ a-cn-®p. ss_°v bm-{Xn-I-\m-b sIm-∏w Ir-jv-W in-e-bn¬ D-Z-bIp-am¿ (44) B-Wv a-cn-®Xv. I-gn-™-Zn-h-kw sshIo-´v 3.-30\v Fw.-kn tdmUn¬ sIm-∏-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-Sw \-S∂ D-S-s\ \m-´p-Im¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-≈ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn-√. sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv tI-skSp-Øp. `m-cy: tPym-Xn. a-Iƒ: A-\m-an-I.

]o-U-\-t¡-kv {]-Xn Xq-§n a-cn-¨p

Nn-d-bn≥-Io-gv: ]o-U-\-t°-kn¬ 10 h¿-jw X-S-hv in£ hn-[n-® {]-Xn-sb ho-´n¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-bn in£ G-‰p-hm-tß-≠ {]-Xn-sb-bm-Wv ho-´n-se In-S-∏pap-dn-bn¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ Im-W-s∏-´-Xv. B\-Ø-e-h-´w I-√p-Ip-gn ]p-Ø≥ ho-´n¬ jn-_p (44) hn-s\-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. 10 h¿jw ap-ºv B-\-Ø-e-h-´w a-\-°-≠w kz-tZ-in-\n-bmb 16Im-cn-sb ]o-Un-∏n-® tI-kn-se aq-∂mw {]-Xn-bmWv jn-_p. Cu tI-kn-se H-∂mw {]-Xn t\-c-sØ Xqßn a-cn-®n-cp-∂p. I-gn-™ B-gv-N-bm-Wv jn-_p-hns\ 10 h¿-jw X-S-hn-\v in-£ hn-[n-®-Xv.

hn-ZymÀ-Yn Im-dn-Sn-¨v a-cn-¨p Ip-ª-½ Um-\n-bÂ

tKm-]m-e-]n-Å

cm-[m-Ir-jv-W³-

kp-ss_-Z

G-ey

an-\n

t]mÄ

l-k³

Hm-bq¿: ]q-b-∏-≈n πm-hnf-]p-Ø≥ ho-´n¬ hn Um\n-tb-en-s‚ `m-cy Ip-™Ω Um-\n-b¬(83)v. a°ƒ: eo-em-Ω(apwss_), tPm¨ (F-Iv-kv k¿-ho-kv), dm-tl¬-Ip´n, tdm-k-Ω, _n-t\m-bv (apw-ss_), hn¬-k¨ , tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: Ko-h¿§o-kv , t{K-kn, h¿-§o-kv, tPm ¨-tXm-a-kv, en-kn, eu-en , k-Pn-tXm-a-kv.--

Hm-bq¿: ]-I¬-°p-dn aWn a-μn-c-Øn¬ tKm-]me-]n-≈ (72). a-°ƒ: _n-μp, kn‘p, k-‘y. a-cp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, A-timI≥, A-\n¬-Ip-am¿.-

tIm-h-fw: sh-≈m¿ ]m-d°q-Sv I-f-`w ho-´n¬ cm[m-Ir-jv-W≥ (58). `m-cy: Ip-i-e-Ip-am-cn. a-°ƒ: cm-tP-jv Ir-jv-W≥, cmJn Ir-jv-W≥, cm-tI-jv Ir-jv-W≥. a-cp-a-°ƒ: tc-jv-a, kp-tc-jv. tI-c-f ap-\n-kn-∏¬ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n sk-{I-´-dn, tI-c-f ap-\n-kn-∏¬ B‚ v tIm¿-∏-td-j≥ h¿-t°-gv-kv tIm¨-{K-kv Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kn-‰n tIm¿-h-td-j≥ I-≠nP≥-kn _m-¶v ap≥ U-bd-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-®n-cp-∂p.

s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠°m-Sv tIm-°m-Sn ap-l-ΩZn-s‚ `m-cy kp-ss_Z(59). J-_-d-S-°w C-∂pcm-hn-se 10.-30\v X-t≠°m-Sv ap-kv enw P-am-AØv J-_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: ss^-k¬, ^n-tdmkv, s^-an-\,^m-kn¬.-acp-a-°ƒ: a-Po-Zv, j-lv \, j-ao-\.-

B-e-ßm-Sv: ]-tc-X-\m-b ]u-tem-bp-sS `m-cy Gey(87). kw-kv-Im-cw C∂p-cm-hn-se 9\v B-eßm-Sv sk‚ v ta-co-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.-]tc-X tN-μ-aw-K-ew F-eh-Øn-¶¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: tPm-kv,tacn,B-\n,tPm-bn,tPm¿÷,]-tc-X-\m-b {^m≥kn-kv. a-cp-a-°ƒ:Nn-∂Ω,^n-tem-an-\,tPmbn,tPm¿-÷v,Po-\,ta-cn.-

Xr-°m-°-c: tZ-io-b-I-he Nm-en-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ hn-\-b-s‚ `m-cy an-\n(48). ]m-e-°m-Sv sI.-hn.-F¬.]n kv-Iqƒ A-[ym-]n-Ibm-Wv. a-°ƒ:A-Jn¬, A-izn≥.-

Xr-∏q-Wn-Øp-d: h-S-t°t°m-´ hm-Xn¬ N-°-\m´v ho-´n¬ kn F t]mƒ(89). kw-k-°m-cw C-∂p cm-hn-se 10\vv a-c-Sv aq-tØ-Sw ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.`m-cy: ]-tc-X-bm-b A-∂w-Ip-´n. a-°ƒ:^ntem-an-\,ta-cn,B‚Wn,{So-k,tPm-bv,sPbnw-kv(A-_p-Zm_n),jm-Pn,t]mƒk¨,ssj-\n. a-cp-a°ƒ: an-\n,B‚-Wn, Nn∂-Ω, em-en,jo-e, an\n, tXm-a-k,]-tc-X-\mb ssk-a¨, ]-tc-X-\mb B‚-Wn.

A-go-t°m-Sv: A-go-t°m-Sv \-ºq-cn-aTw ]-tc-X-\m-b Ip-™p-sam-bv-Xo≥ au-ehn a-I≥ l-k≥-amÿ(80). dn-´.-F-®v.-Fw ]m-Sn-h-´w F≥.-]n.-F-kv. J-_-d-S-°w C-∂p-cm-hnse 11\v C-S-∏-≈n Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.`m-cy: sF-j(dn-´.-F-®v.Fw). a-°ƒ: lm-^n-kv ap-l-Ω-Zv, X≥-knw \-bnw F- ≥(J-Ø¿),X-kv \nw.-a-cp-a-°ƒ: sk¿-an\,k-enw, ep-_v-\.

{io-I-e ]-≈p-cp-Øn: I-tS-`m-Kw hn-izw-\-K¿ ]p-fn-¥-d kp{_-“-Wy-s‚ a-Iƒ {ioI-e(34). am-Xm-hv:a-Wn.kw-kv-Im-cw \-S-Øn.-

ssa-Xo³ tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-a‰w Nn-t‰-Øp-Ip-Sn kn F ssa-Xo≥. :dn-´.-A-[ym-]I-\m-Wv.`m-cy: dn-´.-F-kv.-Sn.-H Dssa-a-Øv _o-hn.-( N-ß\m-t»-cn ªm-a-e X-SØn¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a°ƒ: A-_o-kv, A¬^n≥,A-eo-j.-am-Xm-hv: \-ko-a

A-e-hn- Xn-cq-c-ßm-Sn: s\-®n-aÆn¬ A-e-hn (85). aI≥: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (dnbm-Zv), ssa-aq-\, _n-øp-´n, B-cn-^. a-cp-a-°ƒ: A–p¬ A-ko-kv, A-–p¿d-lvam≥, ^m-Øn-a.

cm-P-½ C-cn-´n: h-≈n-tØm-Sv ap∂mw-Ip-‰n-bn-se Ip-gn-°≠-Øn¬ cm-PΩ - (50).

_m-e³ am-ÌÀ _m-ep-t»-cn: \-∑-≠ ssl-kv-Iq-fn-se ap≥ Cw•o-jv A-[ym-]-I-≥ Nm-eºm-e _m-e≥ am-ÿ (81). `m-cy: N-{μn-I. a°ƒ: kp-tc-jv-Ip-am¿ (s]-b-kv Hm-t´m -samss_¬-kv, ]p-Øq¿-h´w), jm-Pn. a-cp-a-°ƒ: ssj-\, A-\p. k-©-b\w i-\nbmgvN-.

Zm-tam-Z-c³ ]p-Xp-t°m-Sv: aw-K-e-ßm´v Iq-Sw-sh-´n Zm-tam-Z-c≥ (80).

I-cp-\m-K-∏-≈n: hn-Zym¿Yn- Im¿ C-Sn-®p a-cn-®p. ¢m∏-\ I-h-em-´v sX-°-Xn¬, ^-kn¬-˛-^m-Øn-am _ohn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ \nbm-kv(21) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b-]m-X-bn¬ Hm-®n-d P-Mv-j-\n¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.-I-cp-\m-K-∏-≈nbn¬ \n-∂pw \-ßym¿-Ipf-ß-c-bn-te-°v \n-bm-kv ss_-°n¬ t]m-I-sh FXn-sc h-∂ Im¿ C-Sn-®m-Wv A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ \nbm-kn-s\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c£n-°m-\m-bn-√ \-ßym¿-Ip-f-ß-c sF.-Sn.-kn- hnZym¿-Yn-bm-Wv. -th-K-Øn¬ F-Øn-b Im¿ \n-bm-kns\ sX-dp-∏n-®v \n¿-Øm-sX t]m-bn. N-h-d-bv-°v k-ao]w h-®v t]m-en-kv Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn. \n-bm-kn-s‚ J-_d-S-°w C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ¢m-∏-\ ]-Sn-™m-sd sX-cp-hv ap-kv-enw P-am-A-Øv J-_¿-ÿm-\n¬ \-S°pw. k-tlm-Z-c-߃: A-\-kv, ^-ko-e.

I-bÀ I-b-äp-a-Xn Øm-]-\-¯n Iq-¯m-«p-Ip-fw ta-cn--¡v B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-en A-án-_m-[: c-−p-tIm-Sn- \-ãw a-Æ-t©-cn: I-™n-°p-gn-bn-se I-b¿-I-b-‰p-a-Xn ÿm-]-\Øn¬ h≥ A-·n-_m-[. hn-tZi-tØ-°v A-b-°m-\m-bn tKmUu-Wn¬ kq-£n-® 70,000 Hmfw X-Sp-°p-Iƒ I-Øn-\-in-®p. c≠p- tIm-Sn-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p. Xo-∏n-Sn-°m-\p-≠mb Im-c-Ww hy-‡-a-√. C-∂-se ]p-e¿-s® c-t≠msS-bm-Wv I-™n-°p-gn t]m-f°m-S≥ I-h-e-bv-°p k-ao-]sØ ^v-tfm¿ Km¿-U≥-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv. Xobpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I-≠ k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g, tN¿-Ø-

e, I-Sp-Øp-cp-Øn F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-bn B-dp- bq-\n-‰v ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. t]m-en-kn-s‚-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-lm-btØm-sS aq-∂p- a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv-\n-®m-Wv Xo A-W-°m\m-b-Xv. d-_¿ am-‰v, tlm-fn s{]m-∏√n¬ ]n.hn.kn. I-b¿ -am-‰v, lm≥-Uv-eqw jo-‰v F-∂o D¬∏∂-ß-f-pw A-eq-an-\n-bw jo-‰v ta™ sI-´n-S-hpw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. D¬∏-∂-߃ Cu-Pn-]vXn-te-°v I-b-‰n- A-b-°m≥ h-®h-bm-sW-∂v ÿm-]-\D-S-a kpta-jv `-h-\n¬ sI kp-K-X≥ ]-

d-™p. k-ao-]-sØ sI-´n-S-ßfn¬ kq-£n-®n-cp-∂ D¬-∏-∂ß-fn¬ Xo ]-S-cp-∂-Xp X-S-bm\m-b-Xv Iq-Sp-X¬ \m-i-\-„߃ H-gn-hm-°n. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZy-m-Kÿ-cm-b B-e-∏p-g bq-\n-‰n-se A-kn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-cp¨-Ip-am¿, tN¿-Ø-e Akn. Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ Un ss_-Pp, I-S-Øp-cp-Øn eo-UnMv ^-b¿-am≥ P-b-Ip-am¿ F∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-XrXzw \¬-In. am-cm-cn-°p-fw k¿°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

tIm-´-bw: B-Zy-Im-e I-ΩyqWn-Ãv t\-Xm-hpw kz-m-X-{¥y-ka-c tk-\m-\n-bp-am-b Iq-Øm-´pIp-fw ta-cn-°v B-bn-c-ß-fp-sS A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v Hu-tZym-Kn-I _lp-a-Xn-I-tfm-sS tIm-´-bw ap-´º-ew- ssh-Zy-p-Xn- iv-a-im-\Øn¬- ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn®p. -sh-≈q-cn-se h-k-Xn-tbm-SvtN¿-∂ -{]-W-b-Ip-ew- - lm-fnepw kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-epw- s]m-Xp-Z¿-i-\Øn-\p- h-® ar-X-tZ-l-Øn¬- A¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥- kmaq-ln-I-˛-cm-{„o-b kmw-kv-Im-cnI cw-K-sØ \n-c-h-[n t]¿ FØn-bn-cp-∂p. ta-cn-bp-sS a-I-fp-sS `¿-Ømhp-Iq-Sn-bm-b ap≥-a-{¥n- _n-t\mbn- hn-izw,- kn-.]n.-sF tIm-´-bw-

kn.]n.sF. tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ s]m-XpZ¿-i\-Øn-\p h-® Iq-Øm-´p-Ip-fw ta-cn-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]p-jv-]-N-{Iw A¿-∏n-°p-∂p

Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- sI i-in-[c≥,- sI A-Pn-Xv- Fw-.F¬-.F Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- sh-≈q-cn¬- \n-∂p- ar-XtZ-lw- kn-.]n-.sF tIm-´-bw- Pn√m- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kn¬- F-Øn®-Xv.- {]-Xn-]-£ -t\-Xm-hv- hn- Fkv- A-Nyp-Xm-\-μ≥-, sI.]n-.kn.kn-. {]-kn-U‚ v- hn- Fw- kp-[oc≥,- ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn- Zn-hmI-c≥,- sI ]n- cm-tP-{μ≥,- ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥,- I-S-∂-∏-≈ncm-a-N-{μ≥,- Fw-.F¬.-F am-cmb ]n- Xn-tem-Ø-a≥-,- C sI hn-Pb≥-,- C F-kv- _n-Pn-tamƒ,- sI kp-tc-jv- Ip-dp-∏v-, Fw- ]n- A-NypX≥- Fw-.]n,- kn-.]n-.sF t\-Xmhv Im-\w- cm-tP-{μ≥, P-\-Xm-ZƒF-kv- t\-Xm-hv- F \o-e-tem-lnX-Zm-k≥- \m-Sm¿ B-Z-cm-Rv-Pen-I-f¿-∏n-®p.

s]-bnân-Mv sXm-gn-em-fn a-cn-¨ \n-e-bn sN-dp-]p-g: s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-bm-b G-tgm-Øpw-ho-´n¬ Zmtam-Zc - (58)s\ Su-Wn-\S- p-Øp-≈ d- _ ¿tXm- ´ Øn¬ a-cn®\n- e - b n¬ I-s≠-Øn. c≠p Zn-hk - a - mbn C-t±lsØ ImWmXm-bn-cp-∂p. Xn-¶f - m-gN v- cm-hnsebm-Wv ar-Xt- Z-lw I-≠X - v. s]cn-tßmw t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \S-Øn. am-Xm-hv: ]m¿-hX - n. a-°ƒ: iq-`,- jm-\n. k-tlm-Z-c-߃: kq-io-e,- kp-tc-jv Ip-am¿, c-ho{μ≥,- cm-aN - {- μ≥,- hn-em-kn-\n,- ]tc-X\ - m-b P-\m¿-±\ - ≥.

Thejas Epaper obit Edition 2014/06/24  
Thejas Epaper obit Edition 2014/06/24  

Thejas Epaper obit edition. 2014/06/24

Advertisement