Page 1

8

thÀ-]mSv

kozhikode

18 sabv 2014 Rmb¿

C ]n {io-\n-hm-k³ A-´-cn-¨p

A-b-½-Zv lm-Pn

ap-l-½-Z-en-

hn-iz-\m-Y³

^m-¯n-am -^n-Z- -

A-_q-_-¡À

jw-\

]m-¯p-½-¡p-«n- l-Öp-½

aq-k-¡p-«n- lm-Pn

sIm-Sp-h-≈n: B-Zy-Im-e -ap-kv-enw eo-Kv t\-Xm-hpw km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I\p-am-bn-cp-∂ Xm-sg sXmSp-I A-b-Ω-Zv lm-Pn (82). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: A-∫m-kv (Zp-_bv), A-–p¬ K-^q¿, A–p¬- k-emw (ku-Zn), ^m-Øn-a, dw-e. a-cp-a°ƒ: A-_q-_-°¿ Ip´n, sam-bv-Xo≥-Ip-´n, kmdm-_n, \-Zo-d, km-Pn-Z. aøn-Øv \-a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9.30\v ]-d-º-ØvIm-hv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-epw 10\v sIm-Sp-h-≈n am¿-°‰v tdm-Uv Pp-am-a-kv-Pn-Znepw.

tam-ßw: sIm-b-∏-sØmSn-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ]tc-X-\m-b ]m-e≥-sXm-SnI ssl-{Zp- lm-Pn-bp-sS aI≥ ap-l-Ω-Z-en (51). s\Sn-bn-cp-∏v hn-t√-Pn-se kvs]-jy¬ hn-t√-Pv Hm^nk-dpw \m-j-\-en-Ãv Kh¨-sa‚ v Fw-tπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ J-Pm-©n-bp-am-bncp-∂p. am-Xm-hv: D-Æn-bm®p-Ω. `m-cy: kp-lv-dm-_n. a-°ƒ: a-iv-lq-Z, k-eo-Jv d-“m≥, l¿-jn-Z, ^m-Øna ^n-Z. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv tam-ßw, lm-dq¨ H-gpIq¿. -k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp¬- \m-k¿ (Pn.F®v.F-kv ]q-t°m-´q¿), DΩ¿ (F.bp.]n.F-kv ]-´¿Ip-fw), A-en A-Iv-_¿, B-an-\, ap-l-Ω-Zv _-jo¿, A-l-Ω-Zv-Ip-´n (Pn-±).

Xn-cp-h-Æq¿: H-Sp-{º-IShv ]-tc-X\mb tIm-hp߬ th-em-bp[-s‚ aI≥ hn-iz-\m-Y≥ (61˛ tIm-´¨-an¬ Po-h-\-°mc-\m-bncp∂p). `mcy: awKfw. a°ƒ: hna¬, hn-anj. a-cp-aI≥: kp-tKjv. k-tlm-Z-c߃: eo-e, h\-P, ]-tc-X\m-b kp-Ipamc≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v am-\m-cn iva-im-\-Øn¬.

Xm-\q¿: A-´-tXm-Sn-\p k-ao-]w sa-Xp-I-bn¬ lao-Zn-s‚ a-Iƒ ^m-Øn-am -^n-Z (10). Im-´n-e-ßm-Sn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-bmWv. am-Xm-hv: \-^o-k. ktlm-Z-c-߃: ^m-cn-kv, ^-kp-ep, ^-kv-^o-\, s^-_n-\.

ap-°w: ]-∂n-t°m-Sv ]-Sn™m-dv ho-´n¬ ]n hn A_q-_-°¿ (54). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: d-Po-\, dp-_o-\, dp-Jv-km-\, clv\, dn-jm-Zv. a-cp-a-°ƒ: a-lv-_q-_v (an-en-´-dn), km-Pn-Zv (ku-Zn), A-iv-d^v, ap-kv-X-^, P-ko-e (\-gv-kv sa-Un-°¬ tImf-Pv, tIm-gn-t°m-Sv).

sIm-t≠m-´n: X-d-bn-´m¬ Nm-c-߬ B-jn-Jn-s‚ `m-cy A-√n-{] jw-\ (22).]n-Xm-hv: A-ssk-\m¿. am-Xm-hv: \-_o-k. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-knw, tam-fq-kv.-k-tlm-Z-c߃: k-aq-Zv, k-do-\.

N-¥-°p-∂v:]-tc-X-\m-b ko-am-S≥ am-\p-´n- apkveym-cp-sS `m-cy Xm-Wnb≥ ]m-Øp-Ω-°p-´n l÷p-Ω (76).- a-°ƒ: ^mØn-a-°p-´n, A-–p-¿dlvam≥, D-Ωp-lm-\n, A–p¬ d-low, d-lva-Øp√ (dn-bm-Zv), A-a-Øp-√, C-{_m-low (P-n-±), kptl-Z. a-cp-a-°ƒ: A-ehn, d-lva-Øv _o-Kw, ko\-Øv, P-b-^n-d (dn-bm-Zv), ap-l-Ω-Zv, Pw-jn-Z (Pn-±), ap-kv-X-^.-

H-Xp-°p-߬: ssI-∏-‰ ap-°n¬ cm-bn-Ωp -lm-Pnbp-sS a-I≥ aq-k-°p-´n lm-Pn (64). `m-cy: k-^nb l-÷p-Ω. a-°ƒ: A–p¬ -d-low, A-e-hn (ku-Zn), ap-l-Ω-Zv am-\p, a-Po-Zv, A-–p-d-_v, ^mØn-a. a-cp-a-°ƒ: ss^k¬ a-‰-Øq¿, jm-\n. ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-\mb ap-l-Ω-Zv lm-Pn, sam-bvXo≥ ap-kveym¿, a-Ωplm-Pn, A-e-hn- lm-Pn, _n-®p-´n, Ip-™m-®p, ^mØn-a-°p-´n. P-\m-k \-akv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 9.30\v ssI-∏-‰ D-Ωn-Wn°-S-h-Øv Pp-am-a-kv-PnZn¬.

^m-¯n-a-¡p-«n Xn-cp-\m-hm-b: tIm-∂√q¿ ]-tc-X-\m-b Ip-‰n-∏d-ºn¬ A-–p-hn-s‚ `-mcy ^m-Øn-a-°p-´n (58).- a°ƒ: ap-kv-X-^ (A-_q-Z_n), A-iv-d-^v (J-Ø¿), k-^n-b, dw-e, k¬-a, ku-Z, ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ap-l-Ω-ZvIp-´n, ap-kv-X-^, A-–p¬ K-^q¿, j-d-^p-±o≥, Ipt™mƒ, ssk-\-_.-

B-bn-j- _o-hn sh-fn-ap-°v: h-en-b Pp-apA-Øv ]-≈n a-l-√v kztZ-in ]-tc-X-\m-b sNm¢n Ip-∂w-Ip-f-ß-c Ip™o-Xp-h-n-s‚ `m-cy hn ]n B-bn-j- _o-hn (75). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv _-jo¿, A-–p- -emw, ]m-ØpΩp, P-ao-e, i-co-^, k^n-b, dw-e.

Nm-¯p \-cn-∏-‰: ]-tc-X-\m-b It≠m-Øp-Ip-\n In-g-s° sam-tb≥-tIm-´v Ip-™n°p-´n-bp-sS a-I≥ Nm-Øp (55). `m-cy: D-j. a-°ƒ: B-Z¿-jv, B-cy-{io. am-Xmhv: I-eym-Wn. k-©-b-\w _p-[\mgvN.

Bâ-Wn Xn-cp-h-√: C-Sn-™n-√w Ip-S-h-t»-cn¬ sI sP B‚-Wvn (69). `m-cy: Ip™-Ω. a-°ƒ: kq-kn, do-\, dn‚p. a-cp-a-°ƒ: tPm-jn, hn-t\m-Zv.

^m-¯n-a-¡p-«n A-c-°p-]-d-ºv: ]-tc-X\m-b \-S-I-f-Øn¬ a-cpXw-]m-d Ip-™m-∏-lmPn-bp-sS `m-cy ]-tc-X-\mb \m-e-I-Øv sam-bv-Xos‚ a-Iƒ ^m-Øn-a-°p´n (65).- a-°ƒ: k¬-aØv, am-kn-X, _m-∏p-´n, k-°o¿ lp-kbv≥, kao-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: A-–p¬- d-km-Jv, D-kvam≥, D-Ω¿, P-ko-\, kao-a.-k-tlm-Z-c-߃: apl-Ω-Zv F-∂ am-\p-lmPn, \m-e-I-Øv kq-∏n ( ap≥-a-{¥n), ap-l-Ω-Zv-Ip´n, sam-bv-Xp-∏, lw-k, ]-tc-X-\m-b l-k≥-Ip´n, A-_p, A-en, \mk¿, P-ao-e, kp-l-d, djo-Z, d-Po-\.-

P-\mÀ-±\- ³ \-¼y- mÀ a-´∂ - q¿: I-√y- m-Sv F.bp.]n. kvI - qƒ dn-´. {][m-\m-[y- m-]I - \ - m-bn-cp-∂ Nm-ht- »-cn A - R - P v- \ - -Øn¬ sI ]n P-\m¿-±\≥ \-ºy- m¿ (62). `m-cy: kn B¿ ]-fln-\n (dn-´. F.-C.H, C-cn-´n). a-°ƒ: a-RP v- p-\m-Yv, P-K\ - m-Yv (sk-{I-t´-dn-b‰ - v A-kn v), A-RP v- \ - .

tem-\ A-t´m-Wn h-c-¥-c-∏n-≈n: {_-“Ip-f-Øv sX-°-Øv tem\ A-t¥m-Wn(80). a°ƒ: jm-t‚m, jo-_ tPm-_n. a-cp-a-°ƒ: tacn, tPm-_n.

a-dn-bp X-e-t»-cn: H hn a-dn-bpΩ (86) Xr-iq-cn¬ \ncym-X-bm-bn. X-e-t»-cn Hm-en-b-Øv hm-g-bn¬ Xd-hm-´n¬ Aw-K-hpw ]tc-X-\m-b a-e-b-°-c sam-bv-Xo≥Ip-´n-bp-sS `m-cy-bp-am-Wv. a-°ƒ: J-Zo-P (e-≠≥), P-_o≥ (sI-.Fkv.C._n. h-S-°m-t©cn, Xr-iq¿), A-l-Ω-Zv ^p-B-Zv (dn-´. F-kv._n.sF), A-–p¬ ss^k¬ (dn-bm-Zv), k-dq-Jv, k-lo¿ (Zp-_-bv), ap-lΩ-Zv C-Jv-_m¬ (e≠≥). a-cp-a-°ƒ: tUm. bp F Ip-™psam-bv-Xo≥ (dn-´. {]-^. Xr-iq¿ K-h. F≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-f-Pv).

B-kn-b tIm-gn-t°m-Sv: {^m≥-knkv tdm-Uv tXm-´q-fn-∏m-Sw F Sn B-kn-b (85). `¿Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Imkv-an. a-I≥: ]-tc-X-\m-b Sn Sn l-k≥. a-øn-Øv \a-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 8.30\v I-Æw-]-d-ºv ]-≈nbn¬.

cm-tP-jv h-S-t°-°-c:sN-´n-°m-Sv ]-´-Øv ho-´n¬ ]-tc-X\m-b {]-Im-i≥ a-I≥ cm-tP-jv(42). am-Xm-hv: sF-j. `m-cy: Pn-Pn.

Nm-t¡m Ip-cym-t¡m-kv C-S-I-S-Øn: D-≈m-´v Nmt°m Ip-cym-t°m-kv (Nm-t°m-®≥-˛ 79). `m-cy: A-∂-Ω. a-°ƒ: tam-fn, km-en, sP-bnw-kv, t‰m-an, Cu-∏-®≥, am-Xyp, Bt‚m, do-\, tPm-bn. a-cp-a°ƒ: jm-Pp, tPm¿-Pv, s_-‰n, sse-km-Ω, tj¿-fn, an-\n, tPm-_n, t‰mw, Ip-™p-tamƒ.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-ªn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v ap≥ U]yq-´n U-b-d-Œ-dpw tZ-im-`nam-\n ap≥- k-_v F-Un-‰-dpam-bn-cp-∂ C ]n {io-\n-hmk≥ (72) A¥-cn®p. lr-Zbm-Lm-X-sØ- Xp-S¿-∂v C∂-se ssh-Io-´v 5.45Hm-sS X-e-°p-f-Øq¿ ]-©m-bØn-se ]-´¿-]m-ew F{ºm-e-Øv ho-´n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C∂v ]-I¬ 12\v am-hq¿ -tdm-Uv ssh-Zyp-Xn iv-a-im-\Øn¬. `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: eo-\, {]-_o-jv ({Km-^n-Iv Unssk-\¿), kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: \n-Xn≥ (_n-kn-\-kv \-S-°m-hv), kp-`n-P, {]-i-kv-X kw-Ko-X kw-hn-[m-bI-\pw K-k¬ Km-b-I-\p-am-b j-l-_m-kv A-a≥. ktlm-Z-c-߃: `m-\p-a-Xn, h-k-¥, i-Ip-¥-f, C ]n cXv\m-I-c≥ (dn´. d-h-\yq h-Ip-∏v), C ]n cm-[m-Ir-jvW≥. tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.F-kv.F-kv.]n.bp) kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Khpw ]p-tcm-K-a-\-I-em-km-ln-Xy-kw-Lw Pn-√m I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bncp∂p {io\n-hm-k≥. 1966˛74 Im-e-bf-hn¬ tIm-gn-t°m-Sv tZ-im-`n-am-\n-bn¬ tPm-en sNbv-Xp. k¿-°m-¿ k¿-ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-® -ti-jw Im-en-°-‰v {]-kv ¢-∫n-s‚ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-ΩyqWn-t°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw (sF.kn.sP) U-bd-Œ-dm-bn. tIm-gn-t°m-t´ km-ln-Xy-˛-kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-I-fn-se k-Po-h km-∂n-[y-hp-am-bn-cp-∂p.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv NnInÂk-bn IgnªbmÄ acn¨p

Ip-‰ym-Sn: hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Zo¿LIm-e-ambn Nn-In¬-k-bnem-bn-cp∂bmƒ acn-®p. h¿-j-߃-°v ap-ºv Ip-‰ymSn Su-Wn¬ h-®p-≠m-b A]-I-S-Øn¬ X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰v A-t_m-[m-h-ÿ-bn¬ Ign-bp-I-bm-bn-cp-∂ ]-ip-°S-hv Iq-cmw Ip-∂p-Ω¬ aq-k- lm-Pn(70)bm-Wv acn®Xv. `m-cy: ]m-Øq-´n. a-°ƒ: C-kv-amCu¬, d-bo-kv.

a-¡-bn \n-cym-X-bm-bn

t]-cm-{º: s\m-®m-Sv A-cnbq-d ]-tc-X-\m-b A-Ω-ZnA-i-dv -^v s‚ `m-cy B-bn-i (80) aXn-cp-\m-hm-b: F-S° - p-fw °-bn¬ \n-cym-X-bm-bn. Im-X\ - ß - m-Sn-bn-se ]-tc-XDw-d \n¿-ln-°m-\m-bn G\m-b I-cn-¶∏ - m-d A-lΩ - Z- vXm-\pw Zn-h-kw ap-ºm-Wv Ip-´n-bp-sS a-I≥ A-ivd - ^ - v (42). am-Xm-hv: ]-tc-Xb - m-b J- C-h¿ a-°-bn-te-°p t]mZo-P. `m-cy: d-lo-\. a-°ƒ: b-Xv. a-°ƒ: X-dp-h-bv-°p^m-bn-a, l-^o-^, kp´n, a-dn-bw, A-–p-√, ^mssl¬, kp-sse-av, B-jn-Jv, Xzn-a, A-_q-_-°¿, _jm-an¬. k-tlm-Zc - ß - ƒ: apl-ΩZ- vI - p-´n, ]-tc-X\ - m-b ap- io¿, km-_n-d.

ssk-\-_-bp-½ -

{io-a-Xn-A-½

]m-¯p-½- l-Öp-½

I-a-e

lw-k -

lw-k- -

ap-l-½-Zv

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-tc-X\m-b ]p-Ø≥]p-c-bn¬ _m-∏p-hn-s≥ d `m-cy ssk-\-_-bp-Ω (85). a°ƒ: B-an-\, ap-l-Ω-Zv, A-en, D-Ω¿, Im-knw, Bbn-i, ]-tc-X-\m-b sam-bv Xp. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-kv am-_n, J-Zo-P, ssk-\-_, A-kv am-_n, ^u-kn-b, sa-bv-Xo≥.-

\-cn-°p-\n: a-Sh - q¿ap-°v sN-dp-\n-St- ¥m-Sn ]-tc-X\m-b `m-kvI - c - ≥ \-ºym-cpsS `m-cy {io-aX - n-AΩ - (63). a-°ƒ: _n-Pn-Øv, Pm-eI - v. a-cp-aI - ≥: cq-t]-jv (Im°q¿). k-tlm-Zc - ß - ƒ: cmL-h≥ \-ºym¿, hm-kp \ºym¿, {]-Im-i≥ \-ºym¿, tZ-hZ- m-k≥, l-cn-Zm-k≥, im-¥, kp-aX - n. k-©b - \ - w _p-[\mgvN.

a-t©-cn: ]m-e-°p-fw ]tc-X-\m-b \m-c-ßm-sXmSn Ip-™m-en-lm-Pn-bpsS `m-cy ]m-Øp-Ω- l÷p-Ω (75). a-°ƒ: A–p¬ -a-Po-Zv (Z-Ωmw), Pao-e, dw-e-Øv, km-Pn-Z. a-cp-a-°ƒ: A-kv-am-_n, sam-bv-Xp-´n, C-{_m-lowIp-´n, ]-tc-X-\m-b sambv-Xo-≥-Ip-´n.

^-tdm-°v: sN-\-∏-d-ºv ho-W-°m-´v ]-tc-X-\m-b K-W-]-Xn-bp-sS `m-cy Ia-e (75). a-°ƒ: {io-\nhm-k≥, kp-tc-{μ≥, kpKp-W≥, D-j, kp-{]n-b. a-cp-a-°ƒ: A-tim-I≥, c-Lp, P-e-P, t{]-a-e-X. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse F-´n-\v tKm-Xo-iz-cw iv-a-im-\-Øn¬.

Xn-cp-\m-hm-b: F-S-°pfw ]-Sn-™m-dw-ap-°n-se Nn-‰-I-Øv ]o-Sn-tb-°¬ lw-k (65). `m-cy: ]-tc-Xbm-b l-eo-a. a-°ƒ: apl-Ω-Zv-Ip-´n (^p-ssP-d), kp-sse-am≥, B-ky, dlo-\. a-cp-a-°ƒ: ap-\o-d, d-Po-\, in-lm-_v. J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se 10.30\v F-S-°p-fw Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

a-e-∏p-dw: ]-´¿-°-S-hv amº-d-ºv tNm-e-°m-∏-dº≥ B-en-bp-sS a-I≥ lw-k (50).- a-e-∏p-dw kv]n-∂n-Mv an¬ Po-h-\-°mc-\m-Wv. `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: \u-^¬ (Zp-_bv), ssd-lm-\-Øv, a-^oX, A-–p¬- a-\m-^v. a-cpa-°ƒ: A-en H-Xp-°p߬, Pw-jo¿ In-fn-\t°m-Sv.-

a-t©-cn: ]p-√q¿ ta-t®-cn ap-l-Ω-Zv F-∂ \m-Wn- lmPn (78). `m-cy: kp-ss_-Z, a-°-ƒ: D-Æn-tam-bn≥, tat®-cn l-\o-^, A-kv-I¿, a-lv-_q-_v, \-Po-_v, A≥h¿, ap-\-Δ¿, im-ln-\, kPv-\. a-cp-a-°ƒ. lpssk≥ Xp-Δq¿, in-lm-_v In-gn-t»-cn, \-ko-d, l-^v- kvX - ^ - , ]-tc-X\ - m-b A-_qk-Øv, D-kv-h-Øv, _p-jv-d, _-°¿, lw-k, kp-sse-J, P-ko-\, Pm-kn-d. ^m-Øn-a° - p-´n, Ip-™o-hn.

Ip-ª-½-Zv

kp-l-dm-_n

im-´-

l-k³ -

A-ÐpÂ-Jm-ZÀ

ao-\m-£n -

A-½m-fp- A-½

tZ-hq-«n

]-tøm-fn: Xn-t°m-Snbn-se h-f-∏p-°p-\n Ip-™-Ω-Zv (74). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ^m-Øna. k-tlm-Z-c-߃: hn sI Ip-™-–p-√, JmZ-¿, bq-k-^v, \-^o-k.

Np-¶-Ø-d: A-≠n-°p∂v Ip-‰o-cn-sØm-Sn-I A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy kp-l-dm-_n. a°ƒ: lm-cn-kv, k-do\, k-ao¿, j-^o-Jv. a-cp-a-°ƒ: _-jo¿, ^-ko-e, dn-km-\, Ajn-X.

s]m-∂m-\n: I-S-h-\m-Sv Xr-°-Wm-t»-cn A-d-ap-Js‚ `m-cy sI -sI im-¥ (57). -a-°ƒ: B-i, iymw, tkm-Wn-{io, Nn-{X. a-cp-a°ƒ: l-cn-Zm-kv, [-\y, {]ho¨, an-Yp≥. kw-kv-Imcw C-∂v Im-e-Øv F-´n-\v ho-´p-h-f-∏n¬.-

I-cp-fm-bn: sN-´n-bn-se ]-∂n-t°m-S≥ l-k≥ (65). `m-c-y: ]m-Øp-Ω. a°ƒ: sj-co-°-Øv, k°o¿ lp-ssk≥, J-a-dp∂n-k, dn-bm-kv, sse-em_n. a-cp-a-°ƒ: lw-k (Zp-_-bv), bq-k-^v, kPo¿, k-eo-\, jm-\n-_.-

sIm-Sp-h-≈n: am-\n-]p-cw D-≈m-´w s]m-bn¬ A–p¬- Jm-Z¿ (58). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: jm-ln-Z, _p-jv-d, ^u-kn-b, ap-lΩ-Zv C-eym-kv, A-kv-a. acp-a-°ƒ: tam-bn≥ (Ham≥), ap-kv-X-^, A-_q_-°¿, A-jv-d-^v.

tIm-´-°¬: Ip-‰n-∏p-dw ]q-gn-°p-∂v ao-\m-£n (68). a-°ƒ: hn-P-b≥, I-\-I, C-μn-c, D-Z-b, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, tKm-]m-e≥, _me≥, kp-[m-I-c≥, {]k-∂.

sIm-bn-em-≠n: ]-¥-emb-\n sh-≈n-em-´v Ip™n-cm-a≥ \m-b-cp-sS `mcy A-Ωm-fp-A-Ω (92). a°ƒ: N-¥p-°p-´n-\m-b¿, Ip-™-\-¥≥, Kw-Km-[c≥, im-¥n-\n. a-cp-a°ƒ: e-£v-an, Pm-\-In, eo-e, k-Xy≥.

tNm-ºm-e: X-t´m-fn-°c In-gs - ° ssX-°≠ - n-bn¬ ]-tc-X\ - m-b I-Æs - ‚ `mcy tZ-hq-´n (80). a-°ƒ: hnP-b≥, sI.Sn c-ho-{μ≥, kp-tc-{μ≥, Zn-\N - {- μ≥, k-Xn, kp-[ a-cp-a° - ƒ: doØ, C-μn-c, kn-\n, {io-e, _m-e≥, tam-l≥.

am-hnÂ\n-¶p ho-Wv a-cn-¨p

\-cn-°p-\n: am-ß ]-dn-°p∂-Xn-\n-sS am-hn¬ \n-∂v ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. ]md-∂q¿ a-e-bn¬ ]-tc-X-\mb sN-°q-´n-bp-sS-bpw Ip´n-s∏-Æn-s‚-bpw a-I≥ cmP-≥ (38) B-Wv a-cn-®-Xv. `m-cy: D-j. a-°ƒ: Aizn≥ cm-Pv (\-cn-°p-\n F.bp.]n kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn), s]m-∂p. k-tlm-Z-c-߃: tIm-a-f, k-_n-X. arX-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn tam-¿-®-dn-bn¬. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-tbm-sS.

a-¿n-¯v \m«n-se-¯n¨p

sIm-f-Øq¿: lr-Z-bm-Lm-X-sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ 20\v ku-Zn-bn-se J-ao-kv- ap-ssj-Øn¬ \n-cym-X-\mb Hm-W-∏p-S ]-tc-X-\m-b Iq-´-∏p-em-hn¬ ap-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-I≥ jm-P-lm-s‚ (35) aønØv \m´n-seØn®v J_-d-S-°n. C-∂-se D-®-tbm-sS \m-´n-se-Øn® aønØv s]mXp-Z¿i-\-Øn\p tijw sIm-f-Øq¿ h-en-b -Pp-am-a-kv-Pn-Zv- J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bvXp. `m-cy: kp-l-d. a-°ƒ: ^-l-Zv-, ^m-Øzn-a. k-tlmZ-c-߃: ss^-k¬, ap-\o-d, _¬-°o-kv-.

ku-Zn-bn- hm-l-\m-]-I-S-w; D-cp-h-¨m kz-tZ-in a-cn¨p _m-e-Ir-jv-W³ \m-bÀ

X¦½p

]mÀ-hX - n-¡p-«n A-½

sam-bv-Xo³

a-dn-bp-½

^-tdm-°v: \-√q¿ A-co-∏d-ºn¬ ta-se sX-s°sXm-Sn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ (68). `m-cy: eo-emh-Xn. a-°ƒ: _m-_p-cmPv, jo-e. a-cp-a-°ƒ: lcn-Ip-am¿, A-iz-Xn. am-Xmhv: Im¿-Xym-b-\n. ktlm-Z-c-߃: {io-[-c≥ \m-b¿, eo-e.

Ccp-ºpgn: ]-tc-X-\m-b tXm-´-Øn¬ N-¥-∏-s‚ `m-cy X-¶-Ωp (73). a°ƒ: ]p-cp-tjm-Ø-a≥, hn-iz-\m-Y≥, im-¥, kpio-e. a-cp-a-°ƒ: kp-{_“-Wy≥ hn-f-bn¬, D-Æn A-cn-{º, tim-`, Ko-X. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ho-´p-h-f-∏n¬.

am-\¥ - h - m-Sn: N-ßm-S° - S-hn¬ ]-tc-X\ - m-b cm-[mIr-jW v- t- a-t\m-s‚ `m-cy X-®m-dw-]d - º - Ø - v ]m¿-hXn°p-´n A-Ω (82). a°ƒ: {]-`m-Ic - ≥ (Pn-√m k-lI - c - W - _m-¶v), kuZm-an-\n, c-ho-{μ≥ (]n.Uªyp.Un. a-t©-cn), hn-Pb-Ip-am¿. a-cp-a° - ƒ: cm[m-Ir-jW v- ≥, `m-Ky-e£va - n, kp-[, tc-Wp-I.

D-cp-h-®m¬: \o¿-then \q¿ a-l-en¬ hm-gbn¬ sam-bv-Xo≥ (65). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: dn-bmkv, lm-cn-kv (Ccp-h-cpw a-kv°-Øv), Pm-_n¿, a-\m^v, J-ZoP, B-bn-i, a-dnbw, ^m-Øn-a. a-cp-a°ƒ: ap-kvX-^, bq-kp^v, d^oJv, i-ao¿.

]p-∂m-Sv: ]p-√m-™men¬ lu-kn¬ ]n- sI adn-bp-Ω (90). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Fw F _m_p. k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-cm-b ]n sI a-Ωp, A-bn-kp-Ω, Ip-´ym-en. J_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10.30\v ]p-∂m-Sv J-_¿ÿm-\n¬.

\yq-tam-Wn-b _m-[n-¨v a-cn-¨p

Ip-º-f: Ip-º-f ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv F≥-Pn-\o-bdn-Mv hn-`m-K-Øn-se ko-\n-b¿ ¢m¿-°v Ip-º-f tjUn-°m-hn-se \-c-knw-l-\m-b-Iv (42) \yq-tam-Wn-b _m-[n-®v a-cn-®p. c-≠pZn-h-kwap-ºv ]-\n _m-[n-® \mb-°n-s\ Ip-º-f B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv aw-K-em]p-c-tØ-°pw am-‰n-bncp-∂p. ]n-Xm-hv: tam-l≥-Zm-kv \m-b-Iv. am-Xm-hv: P-b-{io. `m-cy: c-ay. a-I≥: A-\-¥]-fl-\m-`≥.

In-W-än ho-Wp acn¨p

sN-dp-]p-g: \n¿-am-W-Øn-ep≈ In-W-‰n¬ ho-Wv Krl-\m-Y≥ a-cn®p.- s]-cn-¥-´ am-∏m-Sn-®m-en-se I-g-I°m-c≥ Ir-jv-W≥ (53) B-Wv a-cn-®-Xv.- C-∂-se D-®bv°v H-t∂m-sS ho-Sn-\p k-ao-]-sØ In-W-‰n¬ hoW Ct±-lsØ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: kp-io-e.- a-°ƒ: kp-\o-jv,- A-\o-jv.

ImÀ-¯ym-b-\n

t{X-ky Im-™m-Wn: ]p-dØ - q¿ ]-≈n-°p-∂Ø - v sIm-®∏-s‚ `m-cy t{X-ky(80). a-°ƒ: {^m≥-kn-kv, B‚-Wn, tPm-kv, h¿-Kokv. a-cp-a° - ƒ: sS-kn, jo-_, sl≥-kn, im-en\n.

th-Wp-tKm-]mÂIp-af - n:sIm-√w-]´- S- _nμp-kZ- \ - w Fw F-kv thWp-tKm-]m¬(69). `m-cy: im-¥Ω - . a-°ƒ:cm-PtKm-]m¬, _n-μp. a-cp-a°ƒ:A-Pb - ≥, e-X.

A-©¬: tIm-°m-Sv {io-cm-K-Øn¬ ]-tc-X\m-b cm-L-h-s‚ `m-cy Im¿-Øym-b-\n(78). a°ƒ:k-c-kz-Xn, ]-tcX-\m-b c-ta-i≥, c-aWn, c-a. a-cp-a-°-ƒ: hn-P-b-Ipam¿, ]-tc-X-\m-b cmP≥, h-’-e, k-Xy-cmP≥.

tZ-h-ky hÀ-¡n F-S-Xz: sX-t°-S-Øv tZ-h-ky h¿-°n (Ip™q-™v-˛92). `m-cy: Ip-´n-b-Ω.

A-ÐpÀ-d-lv-am³

t_m-hn-°m-\w: B-eq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n ap≥- {]-kn-U‚pw ]-g-bIm-e Z-^v D-kvXm-Zp-amb B-eq-cn-se Fw A–p¿-d-lvam≥ (70). kPo-h eo-Kv {]-h¿-Ø-I\m-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b t]m-°¿. amXm-hv: J-Zo-P. `m-cy: dpJn-b. a-°ƒ: A-jv-d-^v, tZ-h-kn A-ko-kv, J-Zo-P, kp-lvKp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq-¿ d, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: am-Wn-°-Øp-]-Sn N-{I-am- \-_o-k, A-ko-\. k°n¬ tZ-h-kn(81). `m-cy: tlm-Z-c-߃: a-l-aq-Zv sh-tdm-\n-°. a-°ƒ; tdm- lm-Pn, ]-tc-X-cm-b apkn, {^-m≥-kn-kv, tPm≠-ss° ap-l-Ω-Zv, Bkv(jm¿-P), tem-d≥-kv, Peq¿ A-–p¬ -Jm-Z¿, Abnw-kv(dm-k¬-ssJ-a), eu-kn. a-cp-a-°ƒ: tXm-a- ∫m-kv, a-dn-bp-Ω, B-bni, _o-^m-Øn-a. kv, am-Kn, ta-cn, tkm-^nb, sd-Pn, tPm-bn. P-bnw-kv Sn tPm¬ Xn-cp-h-√: B-™n-entPm-k-^v Øm-\w h-S-t°-tIm-etIm-X-aw-K-ew: ]p-fn-°Øv P-bnw-kv Sn tPm¨ ¬ tPm-k-^v(]m-∏p-´n˛88). `m-cy:]-tc-X-bm-b a- (59). `m-cy: eo-em-Ω. adn-b-°p-´n. a-°ƒ:sP- n, °ƒ: kp-\n¬, kp-P,ktPm-kv, sF-hn,km-Pp,kn- Pn-Øv. a-cp-a-°ƒ: k-Pnkv-‰¿ tdm-kv,-kn-ÿ ta-cn- X, Ip-™p-tam≥, kpem‚ v, k-Pn-tamƒ. _o-\.

{io-aXn

a-l-vaq-Zv

D-cp-h-®m¬: s\√q-∂nbn-se tIm-ßm-´v {io-aXn (63). `¿-Ømhv: ]-tcX\m-b F≥ _m-e≥ ss{Uh¿. a°ƒ: A\n¬ Ip-am¿, cm-tPjv, kp-I\y, kp-tcjv, kp\n¬, c-Rv-PnØv. ktlm-Z-c-߃: l-co-{μ≥, Dj.

X-e-t»-cn: ]-tc-X-\m-b s\-t√m-´v aq-k-°p-´n lm-Pn-bp-sS a-I≥ tXmt´m≥ ]m-®‚-hn-S a-lvaq-Zv (53). `m-cy: A-ø-t\m-Øv ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: an-kv-_m-lv, Jp-Zv-kn-b. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b tXm-t´m≥ am-™p. ktlm-Z-c-߃: \-^o-kp, kn-ÌÀ P-bn³ a-cn-b Ip-™m-an, dm-_n, \yq-U¬-ln:Xn-cp-lr-Z- ssk-\-_, l-eo-a, ab-k-\ym-kn-\n k-aq-lw Ωq-´n, lm-jnw, D-kvU¬-ln s{]m-hn≥-kv am≥ Ip-´n, A-–p¬ kAw-Kw kn-kv-d-A-d¿ P- emw. bn≥ a-cn-b Im-hp-]p-c-bv°¬ F-kv.F-®v(64). A-en s\-Sn-b-Im-Sv Im-hp-]p-c- B-ep-h-: G-eq-°-c sXbv-°¬ ]-tc-X-\m-b t° P-am-A-Øv ]-≈ntPm-k-^v-˛-G-en-°p-´n Z- bp-sS Zo¿-L-Im-ew skº-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. {I-´-dn B-bn-cp-∂ X-®-h≈-Øv ]-tc-X-\m-b sImk-tlm-Z-c-߃: ta-cn tPm¨ sX-t°-S-Øv(am- ®p-ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ Sn Fw A-en(69). `m-cy: dpdn-I), am-Xyp(Im-k¿tIm-Uv),t{X-kym-Ω tPm- °n-b. a-°ƒ : kmen(Iq-ssh-Øv), l-_obn tI-f-I-Øv(G-g_v(ku-Zn), k-Øm¿. a√q¿),s{K-bv-kn tPmWn(\m-Km-e‚ v),km-_p cp-a-°ƒ:d-^o-°-Øv,XmPp-∂n-k,^m-Øn-Ω-. tPm-k-^v(]m-ºm-Sn).

Dcp-h-®m¬: ku-Zn-bn-¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ D-cp-h-®m¬ kz-tZ-in a-cn®p. I-tc-‰ Im-™n-te-cn ap-ßm-Øn lu-kn¬ C{_m-lo-an-s‚ a-I≥ _-jo¿ (30)B-Wv a-cn-®Xv. kuZn A-_-l-bn-¬ c-≠mgv-N ap-ºmbncp∂p A]-I-Sw. sU-enh-dn km-[-\-hp-am-bn Im-dn¬ t]mI-sh FXn-tch-∂ ku-Zn- kztZ-in-bpsS Im¿ C-Sn-°p-I-bmbn-cp∂p. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v ku-Zn P¿-a≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gnb-sh C∂-se ]p-e¿-s®-bm-W-v a-c-Ww. Zn-h-k-ß-fmbn Bip-]-{Xn-bn¬ A-t_m-[m-h-ÿ-bn-em-bncp-∂p. H-∂-ch¿-jw ap-ºv ku-Zn-bn-te-°p t]m-b _jo¿ \m-´n-¬ h-cm-\n-cn-s°-bm-bncp∂p A]-I-Sw. amXmhv: Ip-™n-∏m-Øp. `mcy: k-^q-d. a-Iƒ: \-kve. k-tlm-Z-c߃: ju-°-Øen (ku-Zn), J-Zo-P, aPoZv, B-bn-i, im-Zncn. a-øn-Øv \m-´n-seØn-°m\p≈ {ia-Øn-em-Wv.

S-WÂ \nÀ-am-W-¯n-\n-sS a-®n-Sn-ªpho-Wv aq-¶p acWw

Kq-U-√q¿: Du-´n-°-Sp-Ø a-©q¿ Im-´p-Ip-∏-bn¬ ssh-Zyp-Xn S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS a-Æn-Sn-™pho-Wv ]-h¿ lu-kn-se aq-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn®p. hn-cp-Xp-\-K¿ kz-tZ-in-I-fm-b am-cn-ap-Øp (42), Acpƒ (39), B-\-μv (44) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se cm-hn-se 11.30-Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. S-W¬ \n¿am-W-Øn-\n-sS I-√pw ]m-d-I-fpw C-h-cp-sS tZ-l-Øv ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. a¨-Iq-\-Iƒ-°p-≈n¬ Ip-Spßn-bm-Wv acWw. Du-´n-bn¬ \n-s∂-Øn-b A-·n-ia-\-tk-\-bm-Wv aq-h-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ ]p-dsØ-Sp-Ø-Xv. tijw a-©q¿ K-h. B-ip-]-{Xn-bn-te°p am-‰n. a-©q¿ t]m-en-kv A-t\z-jWam-cw-`n®p.

]m-d-a-S-bn kv-t^m-S-\w; H-cmÄ a-cn-¨p sIm-¨n-bn G-gp e-£¯nsâ ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]nSn-IqSn; aq-¶pt]À A-d-Ìn a-Wn-a-e/Im-™n-c-∏-≈n: aWn-a-e-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ ]m-d-a-S-bnep≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b sXm-gn-em-fn a-cn-®p. c-≠v sXm-gn-em-fn-°v ]cn-t°-‰p. X-an-gv-\m-Sv cm-P-]m-fbw kz-tZ-in kp-tc-jv (30) BWv a-cn-®-Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in kp-μ-c≥ (35), Im-™n-c-∏-≈n a-Æm-d-°-bw kz-tZ-in i-in-[c≥ (46) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ i-in-[-c≥ tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se D®-bv-°v 1.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. a-Æp- am-‰m-\p-≈ ]-©m-bØv sse-k≥-kn-s‚ a-d-hn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-

°p-∂p-sh-∂v kv-s]-jy¬ {_m©v dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´pw ]-cntim-[-\-Iƒ \-S-Øm-Xn-cp-∂ ]m-d-a-S-bm-Wn-Xv. sh-Sn-a-cp-∂v \n-d-®v ]m-d- s]m-´n-°m-≥ h-® Xncn-I-fnsem∂v s]m-´m-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-¬-∏k-a-bØn-\p ti-jw i-in-[-c≥ Xn-cn A-gn-®v F-Sp-Ø-t∏mƒ s]m´p-Ibm-bn-cp-s∂∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. Iq-‰≥ ]m-d-°-jWw tZlØp hoWmWv kptcjns‚ ac-Ww. I-cn-¶¬No-fpIƒ sX-dn-®mWv iin-[-c\v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t°-‰Xv. Cu k-a-bw ln-‰m-®n, Pm-°v lm-Ω¿ F-∂o hm-l-\-ß-fn-em-bn Bdpt]¿ ]m-d-a-S-bv°v k-ao-]-w tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p-. \m-´pImcmWv c£m-{]-h¿Ø\w

\S-Øn-bXv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ]m-d-aS D-S-a a-Wn-a-e I-dn-°m-´q¿ I-cbn¬ ]q-h-tØm-en h-f-b-Øv ho-´n¬ tPm¿-Pp-Ip-´n F-∂ tPm¿-Pv tPm-k-^v H-fn-hn-emWv. C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-SpØXmbn a-Wn-a-e F-kv-.sF C{μ-cm-Pv ]-d-™p. C∂se t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]m-d-a-Sbn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂pw tXm-´, ]i, Xn-cn, Un-s‰m-tW-‰-dp-Iƒ F∂n-h I-s≠-Sp-Øp. kptcjns‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿´-Øn-\p ti-jw C-∂v _-‘p°ƒ-°v hn-´p\¬-Ipw. ]m-d-a-Sbn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ 70Hmfw t]-sc t]m-en-kv A-t\zjn-®ph-cp-I-bm-Wv.

sIm-®n: A-\-[n-Ir-X-am-bn I-SØn-b G-gpe-£w cq-]bpsS \ntcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. aq-∂pt]¿ A-d-Ãn¬. C-cp-]-Øn \m-em-bn-cw ]m-bv-°-‰p-I-ƒ hoXw \m-ep _-≠n-ep-I-fn-em-bn _mw-•q-cn¬ \n-∂p _- n¬ FØn® Ch sIm-®n jm-tUm t]m-en-kpw F-d-Wm-Ip-fw kuØv t]m-en-kpw tN¿-∂mWv ]nSn-s®-Sp-Ø-Xv. ap-∏-Ø-Sw G-eq¿-°-c X-®-h≈-Øv ho-´n¬ ap-Po-_v (35), ap∏-Ø-Sw G-eq¿°-c tXm-∏n¬ ho-´n¬ jn-lm-kv (30), Xn-cp-h-\¥-]p-cw X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ aw-K-e-Ø-d A-cp¨ (37) F-∂n-

ap-Po-_v jn-lm-kv h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. B-eph- kztZin°v sIm-Sp-°m\mbn ap-Po-_pw jn-lm-kpw ]pIbnse D¬∏-∂-ßfp-am-bn ]m¿k¬ k¿-ho-kn¬ F-Øn-b-t∏mgm-Wv t]menkv ]n-Sn-bnemb-Xv. A-cp¨ ]m¿-k¬ k¿-ho-knse Po-h-\-°m-c-\m-Wv. \n-Ip-Xn

A-cp¨ sh-´n-®p sIm-≠ph-∂-Xm-bn-cp∂p Ch. B-ep-h kz-tZ-in-bp-sS t]-cpw t^m¨ \ºdpw am-{X-ta Ch-cpsS ]°¬ D≠m-bn-cp-∂p≈q. C-bm-sf t]m-enkv A-t\zjn-®ph-cn-I-bm-Wv. ssh-‰n-e l-∫n-\-Sp-Øv B-dp am-k-߃-°v ap-ºv \m-ev _-

≠n¬ A-\-[n-Ir-X ]p-I-bn-e D¬-∏-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ]m¿-k¬ k¿-ho-kp-Im-cp-sS klm-b-an-√m-sX C-S-]m-Sv \-SØm≥ km-[n-°n-s√-∂pw Iq-SpX¬ \n-co-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øpsa-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ sI Pn sP-bnw-kv A-dn-bn®p. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Fw c-taiv- Ip-am¿, jm-tUm F-kv.sF A-\-¥-em¬, ku-Øv A-Un-j\¬ F-kv.sF tZ-h-ky, t]m-enkp-Im-cm-b D-Ω¿, lp-kbv≥, hnt\m-Zv, k-^o¿, km-\p, jm-Pntam≥, kp-tc-jv F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

thm-«v tNmÀ-¨ A-t\z-jn-¡Ww: sI ]n F a-Po-Zv a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Ivk`m a-fi-e-Øn¬ bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn C Sn ap-lΩ-Zv _jo-dn-\p e`n-t°-≠ thm´n¬ Ipdhp kw`-hn-®Xv A-t\z-jn-°W-sa∂v ap-ke v- nw- eo-Kv kwÿm\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn sI ]n F aPo-Zv. am[y-a{]-h¿Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. Nn-e taJ-eI-fn¬ ASnsbm-gp-°p-Iƒ kw-`-hn-®Xn\mem-Wv bp.Un.F-^n-\v {]Xo-£n-® `q-cn]-£w e-`n-°m-Xncp∂Xv. Pn√-bn-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ eoKv ÿm-\m¿-Yns°-Xntc {]-h¿-Øn®-Xv `q-cn]£w Ip-dbm-\n-S-bm-°n-. C-Xv bp.Un.F-^v. ]cn-tim-[n-°-Wsa∂v a-Po-Zv Bh-iy-s∏´p.


8

kozhikode P/W

P-\mÀ-±\- ³ \-¼y- mÀ

thÀ-]mSv

KANNUR

A-ÐpÀ-d-lv-am³

18 sabv 2014 Rmb¿

C ]n {io-\n-hm-k³ A-´-cn-¨p

]mÀ-h-Xn-¡p-«n A-½

sam-bv-Xo³

a-dn-bp-½

`-hm-\n

{io-aXn

a-l-vaq-Zv

t_m-hn-°m-\w: B-eq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n ap≥- {]-kn-U‚pw ]-g-bIm-e Z-^v D-kvXm-Zp-amb B-eq-cn-se Fw A–p¿-d-lvam≥ (70). kPo-h eo-Kv {]-h¿-Ø-I\m-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b t]m-°¿. amXm-hv: J-Zo-P. `m-cy: dpJn-b. a-°ƒ: A-jv-d-^v, a-dn-bp A-ko-kv, J-Zo-P, kp-lvX-et- »-cn: H hn a-dn-bp-Ω d, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: (86) Xr-iq-cn¬ \n-cym-X\-_o-k, A-ko-\. kbm-bn. X-et- »-cn Hm-en-b- tlm-Z-c-߃: a-l-aq-Zv Øv hm-gb - n¬ X-dh - m-´n¬ lm-Pn, ]-tc-X-cm-b apAw-Kh - pw ]-tc-X\ - m-b a-e- ≠-ss° ap-l-Ω-Zv, Bb-°c - sam-bX v- o≥Ip-´n-bp- eq¿ A-–p¬ -Jm-Z¿, AsS `m-cy-bp-am-Wv. a-°ƒ: ∫m-kv, a-dn-bp-Ω, B-bnJ-Zo-P (e-≠≥), P-_o≥ i, _o-^m-Øn-a. (sI-.F-kv.C._n. h-S° - mt©-cn, Xr-iq¿), A-lΩ - Z- v am-\p-Ip-«³ N-ß-cw-Ip-fw: aq-°p-X^p-BZ- v (dn-´. F-kv._n.sF), A-–p¬ ss^-k¬ e aT-Øn-∏m-Sw sIm-≠(dn-bm-Zv), k-dq-Jv, k-lo¿ I-Øv h-f-∏n¬ am-\p-Ip´≥ (78). (Zp-_b - v), ap-lΩ - Z- v C-Jv`m-cy: X-¶-a-Wn. a-°ƒ: _m¬ (e-≠≥). a-cp-ae-X, hn-P-b≥, kp-tc-jv, °ƒ: tUm. bp F Ip™p-sam-bX v- o≥ (dn-´. {]- P-b≥. ^. Xr-iq¿ K-h. F≥-Pn- a-cp-a-°ƒ: kp-μ-c≥, {]nb-¶, A-iz-Xn. \o-bd - n-Mv tIm-fP - v).

am-\-¥-hm-Sn: N-ßm-S°-S-hn¬ ]-tc-X-\m-b cm-[m-Ir-jv-W-ta-t\ms‚ `m-cy X-®m-dw-]-d-ºØv ]m¿-h-Xn°p-´n AΩ (82). a-°ƒ: {]-`m-Ic≥ (Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v), ku-Zm-an-\n, cho-{μ≥ (]n.Uªyp.Un. a-t©-cn), hnP-b-Ip-am¿. a-cp-a-°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥, `m-Kye-£v-an, kp-[, tc-WpI.

D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en \q¿ a-l-en¬ hm-g-bn¬ sam-bv-Xo≥ (65). `mcy: k-^n-b. a°ƒ: dnbmkv, lm-cn-kv (C-cp-hcpw a-kv°-Øv), Pm_n¿, a-\m^v, J-Zo-P, B-bn-i, a-dnbw, ^mØn-a. a-cp-a°ƒ: apkvX-^, bq-kp^v, d^oJv, i-ao¿.

]p-∂m-Sv: ]p-√m-™men¬ lu-kn¬ ]n- sI a-dn-bp-Ω (90). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Fw F _m-_p. k-tlm-Z-c߃: ]-tc-X-cm-b ]n sI a-Ωp, A-bn-kp-Ω, Ip-´ym-en. J-_-d-S-°w C-∂p cm-hn-se 10.30\v ]p-∂m-Sv J-_¿-ÿm\n¬.

sh-≈-ap-≠: sam-X-°-c ]-tc-X-\m-b ssI-a-ebn¬ Ip-´-∏-s‚ `m-cy `hm-\n (80). a-°ƒ: ]p-jv]-h-√n, A-ºn-I, hn-Pb≥, h-\-P, hn-t\m-Zv. acp-a-°ƒ: A-∏p-°p-´≥, Zm-tam-Z-c≥, {]-k-∂≥, tim-`.

D-cp-h-®m¬: s\√q-∂nbn-se tIm-ßm-´v {io-aXn (63). `¿-Ømhv: ]-tcX\m-b F≥ _m-e≥ ss{Uh¿. a°ƒ: A\n¬ Ip-am¿, cm-tPjv, kp-I\y, kp-tcjv, kp\n¬, c-Rv-PnØv. ktlm-Z-c-߃: l-co{μ≥, Dj.

A-¶-¡p-«n

Ip-ª-½-Zv lm-Pn

X-e-t»-cn: ]-tc-X-\m-b s\-t√m-´v aq-k-°p-´n lm-Pn-bp-sS a-I≥ tXmt´m≥ ]m-®‚-hn-S a-lvaq-Zv (53). `m-cy: A-ø-t\m-Øv ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: an-kv-_m-lv, Jp-Zv-kn-b. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b tXm-t´m≥ am-™p. ktlm-Z-c-߃: \-^o-kp, Ip-™m-an, dm-_n, ssk-\-_, l-eo-a, aΩq-´n, lm-jnw, D-kvam≥ Ip-´n, A-–p¬ kemw.

^m-¯n-a¡ - p-«n tN-fm-cn: ]m-W{- º tImgn-t®-cn F sI a-Ωp lmPn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a°p-´n (76). a-°ƒ: ^mØn-a, lw-k, bq-k^ - ,v A-bn-i, kp-te-J, A∫m-kv (_m-h). a-cp-a°ƒ: l-k≥ (sNss∂), P-ao-e (Xn-cp-®n-d∏-≈n), _p-jd -v (Zp_bv), k-bZ-v e - n (Xn-cp®n-d∏ - ≈ - n), e-Øo-^v (Zp_bv), k-do-\ (sNss∂).

a-´∂ - q¿: I-√y- m-Sv F.bp.]n. kvI - qƒ dn-´. {]-[m-\m-[y- m]-I\ - m-bn-cp-∂ Nm-ht- »-cn A-RP v- \ - Ø -- n¬ sI ]n P\m¿-±\ - ≥ \-ºy- m¿ (62). `mcy: kn B¿ ]-fln-\n (dn-´. F.-C.H, C-cn-´n). a-°ƒ: aRvP - p-\m-Yv, P-K\ - m-Yv (-sk{I-t´-dn-b‰ - v A-kn-Â v), A-RP v- \ - .

tem-\ A-t´m-Wn h-c-¥-c-∏n-≈n: {_-“Ip-f-Øv sX-°-Øv tem-\ A-t¥m-Wn(80). a-°ƒ: jm-t‚m, jo-_ tPm-_n. a-cp-a-°ƒ: tacn, tPm-_n.

cm-tP-jv h-S-t°-°-c:sN-´n-°mSv ]-´-Øv ho-´n¬ ]-tcX-\m-b {]-Im-i≥ aI≥ cm-tP-jv(42). amXm-hv: sF-j. `m-cy: PnPn. a-°ƒ: Pn-jv-Wp,Pnjv-W.

hÀ-Ko-kv Hm-at- »-cn: ]-dº - S- nbn¬ h¿-Ko-kv (90). `mcy: ]-tc-Xb - m-b X-¶Ω - . a-°ƒ: A-Ωn-Wn, Ip™m-Ω, a-dn-bm-Ω, t__n, Ip-™p-tam≥, en√n, B≥-kn. a-cp-a° - ƒ: tPm-k^ - v, {^m≥-kn-kv, tPm¨, sP-kn, tSm-an, km-_p, k-t¥m-jv.

Hm-a-t»-cn: Ip-∏m-bt°m-Sv A-dp-Im-°¬ h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy A∂-°p-´n (89). a-°ƒ: kn-kv-‰¿ F¬-kn, tPmkv, kn-kv-‰¿ tdm-kven≥, t{X-kym-Ω, ^m. {^m≥-kn-kv, ta-cn, tSman. a-cp-a-°ƒ: Ip-´n-b-Ω, Ip-cy≥, t_-_n, sP-bv\-Ω.

B-b-t©-cn: I-√pw-]pdw D-cp-´n-bn‚-hn-S C{_m-low lm-Pn-bp-sS aI≥ Ip-™-Ω-Zv lm-Pn (65). am-Xm-hv: _n-ømØp. `m-cy: Ip-ss™-i. k-tlm-Z-c-߃: Ip-™_vv-Zp-√, A-ko-kv, C-kvam-Cu¬, sam-bv-Xp, \^o-k, k-_n-b.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn h-fm-t©-cn: tIm-´-∏p-dw s]m-‰-Ω¬ I-√-d-ºn¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn (85). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥-Ip-´n, A-–p¬ -d-km-Jv, A–p¬ l-ao-Zv, J-Zo-P, B-an-\, B-kn-b. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Al-Ω-Zv, A-iv-d-^v.

I-em-\-μ³

h-S-°m-t©-cn: Ip-a-cs\-√q¿ No-c≥ ho-´n¬ t]m-ƒ(62).

I-°m-Sv: am-{S Ip-™mbn-i (92). a-°ƒ: A-ehn lm-Pn, A-–p-¿d-lvam≥, a-dn-bm-ap, ]m-Øpam-a.

G-eq¿: Ip-gn-°-≠w If-Ø-d-ho-´n¬ ]-tc-X-\mb cm-P-∏-s‚ `m-cy Im¿Xym-b-\n(72). a°ƒ:kp-tc-jv(^m-Œv ]n Un), kp-j-a.

C-S-s°m-®n:sh-fn-bn¬ ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ a-I≥ I-em-\μ≥(62). dn-´.kn-Uv-tIm, ]-®m-fw. `m-cy:A-Pn-X.a-°ƒ: tjm-a,\o-Xp.a-cp-a-°ƒ: Zn-eo-]v, ssj≥.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn- -

sN-dn-b-½- A-½

A-b-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn

A-Ðp-Â d-km-Jv

B-an-\

F-S-∏mƒ: am-Wq¿ sh≈m-´p-h-f-∏n¬ Ip-™nap-l-Ω-Zv lm-Pn (95). `mcy: ]-tc-X-bm-b J-Zo-Pl-÷p-Ω. a-°ƒ: _m-hlm-Pn, Ip-™n-tam≥, ln-f¿ (Zp-_-bv), ]-tc-Xcm-b ^m-Øn-a, B-bni. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i°p-´n, k-^n-b, jm-lnZ, ]-tc-X-cm-b Ip-™nsam-bv-Xo≥-Ip-´n, Imknw.-

Im-°q¿: ]-tc-X-\m-b ssI-∏p-d-Øv \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy ssX-°q-´-Øn¬ sN-dn-bΩ-A-Ω (94). a-°ƒ: cmap-Æn-°p-´n-\m-b¿, ]-fl\m-`≥ -\m-b¿, tKm-]me≥-Ip-´n- \m-b¿, tam-l\≥ \m-b¿, I-a-e-Ω, eoem-Ω, ]-flm-h-Xn A-Ω. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn (dn-´. A-[ym-]n-I F sI B¿- kv-Iqƒ, tN-f∂q¿), hn-im-em-£n, \fn-\n (dn-´. A-[ym-]n-I F-kv.F-kv.Fw.bp.]n kv-Iqƒ), ku-Zm-an-\n, \m-cm-b-W≥ \-ºym¿, ]-tc-X-cm-b Ip-™n-cma≥ \m-b¿, ]m-ºm-Sn Zmtam-Z-c≥ \m-b¿. k-©b-\w hym-gm-gvN.

Xm-a-c-t»-cn: ]-c-∏≥s]m-bn¬ ap-°-e-ºm-Snbn¬ A-b-Ω-Zv-Ip-´n lmPn (86). ap≥ ap-Jy-a-{¥n kn F-Nv ap-l-Ω-ZvtImb-bp-sS ss{U-h-dm-bn {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. `mcy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: eØo-^v ]-≈n-∏p-dw (hmS-I-tÃm¿), ap-\o¿, kØm¿, P-∫m¿ (C-cp-hcpw ku-Zn), P-ao-e, lmP-d, ^u-kn-b. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Z-en (B[m-cw F-gp-Øv sIm-Sp-h≈n), \m-k¿ B-cm-{ºw, kq-ss_¿ ]q-\q¿, k-do\, km-Pn-Z, B-cn-^, l^v-k-Øv.

]øm-\-°¬: ]-tc-X\mb tN-ºpwI-≠n B-ent°m-bp-sS a-I≥ Sn A–p-¬ d-km-Jv (55). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: Bkn-^v Aen, c-kv\. ktlm-Z-c߃: Sn ap-l-ΩZen (Pn√m sk{I´-dn hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\- k-an-Xn), k-pss_¿, ap-lΩ-Zv Jmknw, \-^o-k, B-bn-i.

Bâ-Wn Xn-cp-h-√: C-Sn-™n-√w Ip-S-h-t»-cn¬ sI sP B‚-Wvn (69). `m-cy: Ip™-Ω. a-°ƒ: kq-kn, do-\, dn‚p. a-cp-a-°ƒ: tPm-jn, hn-t\m-Zv.

t{X-ky Im-™m-Wn: ]p-d-Øq¿ ]-≈n-°p-∂-Øv sIm-®∏-s‚ `m-cy t{X-ky(80). a-°ƒ: {^m≥-kn-kv, B‚-Wn, tPm-kv, h¿Ko-kv. a-cp-a-°ƒ: sS-kn, jo_, sl≥-kn, im-en-\n.

t]mÄ

P-bnw-kv Sn tPm¬ Xn-cp-h-√: B-™n-enØm-\w h-S-t°-tIm-eØv P-bnw-kv Sn tPm¨ (59). `m-cy: eo-em-Ω. a°ƒ: kp-\n¬, kp-P,kPn-Øv. a-cp-a-°ƒ: k-Pn-X, Ip™p-tam≥, kp-_o-\.

ImÀ-Xym-b-\n

Ip-ªm-bn-i -

ImÀ-¯ym-b-\n A-©¬: tIm-°m-Sv {iocm-K-Øn¬ ]-tc-X-\m-b cm-L-h-s‚ `m-cy Im¿Øym-b-\n(78). a°ƒ:k-c-kz-Xn, ]-tc-X\m-b c-ta-i≥, c-a-Wn, ca. a-cp-a-°-ƒ: hn-P-b-Ipam¿, ]-tc-X-\m-b cmP≥, h-’-e, k-Xy-cmP≥.

I-Se - p-≠n \-Kc - w: sNº-bn¬ ]-tc-X\ - m-b sam-bvX - o≥-Ip-´n-bp-sS aI-fpw ]m-©m-e° - ¬ apl-ΩZ- e - n-bp-sS `m-cy-bpam-b F-S° - g - n-°S- h - Ø - v B-an-\ (67). a-°ƒ: C{_m-low, A-–p¬ Peo¬, P-ao-e, dw-e. a-cp-a°ƒ: i-d^ - p-±o≥ (dn-bmZv), A-–p¬ _-jo¿- dp_o-\, km-Pn-Z. k-tlm-Zc-߃: C sI tIm-bth-Wp-tKm-]mÂ- Z- v, kn-±o-Jv, Ip-a-fn:sIm-√w-]-´-S _n- °p-´n, ap-lΩ A– pk e mw, sk-bvX - e - μp-k-Z-\w Fw F-kv thhn, Ck v a m Cu¬, \^ oWp-tKm-]m¬(69). `m-cy: - ,im-¥-Ω. a-°ƒ:cm-P-tKm- k, sN-do-hn, l-^vk kp-aø - , B-cn-^, ]-tc-X]m¬, _n-μp. a-cp-a\mb C sI _m-h. °ƒ:A-P-b≥, e-X.

kn-ÌÀ P-bn³ a-cn-b \yq-U¬-ln:Xn-cp-lr-Zb-k-\ym-kn-\n k-aqlw U¬-ln s{]m-hn≥kv Aw-Kw kn-kv-d-Ad¿ P-bn≥ a-cn-b Im-hp]p-c-bv-°¬ F-kv.F®v(64). s\-Sn-b-Im-Sv Imhp-]p-c-bv-°¬ ]-tc-X\m-b tPm-k-^v-˛-G-en°p-´n Z-º-Xn-I-fp-sS aI-fm-Wv. k-tlm-Z-c߃: ta-cn tPm¨ sXt°-S-Øv(am-dn-I), amXyp(Im-k¿-tImUv),t{X-kym-Ω tPm-bn tI-f-I-Øv(G-g√q¿),s{K-bv-kn tPmWn(\m-Km-e‚ v),km-_p tPm-k-^v(]m-ºm-Sn).

\m-cm-b-Wn

A-en B-ep-h-: G-eq-°-c sXt° P-am-A-Øv ]-≈nbp-sS Zo¿-L-Im-ew sk-{I-´-dn B-bn-cp-∂ X-®-h-≈-Øv ]-tc-X-\mb sIm-®p-ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ Sn Fw A-en(69). `m-cy: dp-°n-b. a-°ƒ : km-en(Iq-ssh-Øv), l_o-_v(ku-Zn), kØm¿. a-cp-a-°ƒ:d-^o°-Øv,Xm-Pp-∂n-k,^mØn-Ω-.

G-en-bm-½

F-S-°-c: \-cn-hm-e-ap≠ ]-tc-X-\m-b I-√p-Ipgn-bn¬ am-Xyp-hn-s‚ (Ip-´≥) `m-cy G-en-bmΩ (98). I≥-a-Xp-I-fØn¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ: Nn-∂-Ω, ^nen-∏v, A-∂-Ω, tPm-bn (a-lm-cm-jv-{S), a-dn-b-Ω, Nm-t°m-®≥, ¢m-c-Ω, en-kn, F¬-k-Ω, kmen (Ãm-^v \-gv-kv, saUn-°¬ tIm-f-Pv tIm-gnt°m-Sv), ]-tc-X-\m-b tPm-kv. a-cp-a-°ƒ: Ip™-®≥ ]-Sn-™m-td-°c, X-¶-Ω, tZ-h-ky sNtPm-k-^v ºp-I-≠-Øn¬, ta-cntIm-X-aw-K-ew: ]p-fn-°- °p-´n, tPm-kv Ip-cn-ipw¬ tPm-k-^v(]m-∏p-´naq-´n¬, tdm-k-Ω, hNm-t¡m Ip-cym-t¡m-kv ˛88). `m-cy:]-tc-X-bm-b a- ¬k-Ω, tPm-kv h-S-°qtZ-h-kn C-S-I-S-Øn: D-≈m-´v NmKp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq-¿ t°m Ip-cym-t°m-kv (Nm- dn-b-°p-´n. a-°ƒ:sP- n, S≥, am-Øp-°p-´n Iq¿°-Im-e, tPm-bn I-Æwam-Wn-°-Øp-]-Sn N-{I-am- t°m-®≥-˛ 79). `m-cy: A- tPm-kv, sF-hn,km°n¬ tZ-h-kn(81). `m-cy: ∂-Ω. a-°ƒ: tam-fn, km- Pp,kn-kv-‰¿ tdm-kv ]p-fn- Ip-fw, ]-tc-X-\m-b tPm°¬(a-d-bq-¿),-kn-ÿ kv. sh-tdm-\n-°. a-°ƒ; tdm- en, sP-bnw-kv, t‰m-an, ta-cn-em‚ v Fw.Fkn, {^-m≥-kn-kv, tPmCu-∏-®≥, am-Xyp, Bkv(jm¿-P), tem-d≥-kv, P- t‚m, do-\, tPm-bn. a-cp-a- kv.sP(P¿-an-\n),k-PntZ-h-ky hÀ-¡n bnw-kv(dm-k¬-ssJ-a), tamƒ. a-cp-a-°ƒ:h¿-°n F-S-Xz: sX-t°-S-Øv tZ°ƒ: jm-Pp, tPm¿-Pv, eu-kn. a-cp-a-°ƒ: tXm-a- s_-‰n, sse-km-Ω, tj¿- , B-·-kv ,tPm¿-÷v h-ky h¿-°n (Ip-™qkv, am-Kn, ta-cn, tkm-^ntPm-k-^v , B-t‚m fn, an-\n, tPm-_n, t‰mw, ™v-˛92). `m-cy: Ip-´n-bb, sd-Pn, tPm-bn. t]mƒ ,eq-kn . Ip-™p-tamƒ. Ω. sIm-bn-em-≠n: hn-øqcn¬ ]-tc-X-\m-b Hm-®°p-f-ß-c Nm-Øp-°p-´n Ip-dp-∏n-s‚ `m-cy a-\-bØv ]-Sn-°¬ \m-cm-b-Wn (88). dn-´. A-[ym-]nIbmWv. a-°ƒ: Xm-c, lcn-Zm-k≥, _-m-_p, Ko-X ({]-[m-\m-[ym-]n-I sIm√w K-h. am-∏n-f F¬.]n. kv-Iqƒ), h-\-P, ]-tc-Xbm-b h-kp-a-Xn. a-cp-a°ƒ: A-tim-I≥, _m-_ p(dn-´. F-Iv-ssk-kv), kpa, in-h-Zm-k≥, th-Wp, ]tc-X-bm-b t{]-a.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-ªn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v ap≥ U]yq-´n U-b-d-Œ-dpw tZ-im-`nam-\n ap≥- k-_v F-Un-‰-dpam-bn-cp-∂ C ]n {io-\n-hmk≥ (72) A¥-cn®p. lr-Zbm-Lm-X-sØ- Xp-S¿-∂v C∂-se ssh-Io-´v 5.45Hm-sS X-e-°p-f-Øq¿ ]-©m-bØn-se ]-´¿-]m-ew F{ºm-e-Øv ho-´n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C∂v ]-I¬ 12\v am-hq¿ -tdm-Uv ssh-Zyp-Xn iv-a-im-\Øn¬. `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: eo-\, {]-_o-jv ({Km-^n-Iv Unssk-\¿), kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: \n-Xn≥ (_n-kn-\-kv \-S-°m-hv), kp-`n-P, {]-i-kv-X kw-Ko-X kw-hn-[m-bI-\pw K-k¬ Km-b-I-\p-am-b j-l-_m-kv A-a≥. ktlm-Z-c-߃: `m-\p-a-Xn, h-k-¥, i-Ip-¥-f, C ]n cXv\m-I-c≥ (dn´. d-h-\yq h-Ip-∏v), C ]n cm-[m-Ir-jvW≥. tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.F-kv.F-kv.]n.bp) kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Khpw ]p-tcm-K-a-\-I-em-km-ln-Xy-kw-Lw Pn-√m I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bncp∂p {io\n-hm-k≥. 1966˛74 Im-e-bf-hn¬ tIm-gn-t°m-Sv tZ-im-`n-am-\n-bn¬ tPm-en sNbv-Xp. k¿-°m-¿ k¿-ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-® -ti-jw Im-en-°-‰v {]-kv ¢-∫n-s‚ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-ΩyqWn-t°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw (sF.kn.sP) U-bd-Œ-dm-bn. tIm-gn-t°m-t´ km-ln-Xy-˛-kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-I-fn-se k-Po-h km-∂n-[y-hp-am-bn-cp-∂p.

ku-Zn-bn- hm-l-\m-]-I-S-w; D-cp-h-¨m kz-tZ-in a-cn¨p

Dcp-h-®m¬: ku-Zn-bn-¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰v Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ D-cp-h-®m¬ kz-tZ-in a-cn®p. I-tc-‰ Im-™n-te-cn ap-ßm-Øn lu-kn¬ C{_m-lo-an-s‚ a-I≥ _-jo¿ (30)B-Wv a-cn-®Xv. ku-Zn A-_-l-bn-¬ c-≠mgv-N ap-ºmbncp∂p A]I-Sw. sU-enh-dn km-[-\-hp-am-bn Im-dn¬ t]mI-sh FXn-tch-∂ ku-Zn- kztZ-in-bpsS Im¿ C-Sn-°p-I-bmbn-cp∂p. X-e-bv°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v ku-Zn P¿-a≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gnb-sh C∂-se ]p-e¿-s®-bm-W-v a-c-Ww. Zn-h-k-ß-fmbn Bip-]-{Xn-bn¬ A-t_m-[m-h-ÿ-bn-em-bncp-∂p. H-∂-ch¿-jw ap-ºv ku-Zn-bn-te-°p t]m-b _jo¿ \m-´n-¬ h-cm-\n-cn-s°-bm-bncp∂p A]-I-Sw. amXmhv: Ip-™n-∏m-Øp. `mcy: k-^q-d. a-Iƒ: \-kve. k-tlm-Z-c߃: ju-°-Øen (ku-Zn), J-Zo-P, aPoZv, B-bn-i, im-Zncn. a-øn-Øv \m-´n-seØn-°m\p≈ {ia-Øn-em-Wv.

S-WÂ \nÀ-am-W-¯n-\n-sS a-®n-Sn-ªpho-Wv aq-¶p acWw

Kq-U-√q¿: Du-´n-°-Sp-Ø a-©q¿ Im-´p-Ip-∏-bn¬ ssh-Zyp-Xn S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS a-Æn-Sn-™pho-Wv ]-h¿ lu-kn-se aq-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn®p. hn-cp-Xp-\-K¿ kz-tZ-in-I-fm-b am-cn-ap-Øp (42), A-cpƒ (39), B-\-μv (44) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 11.30-Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS I-√pw ]m-d-I-fpw C-hcp-sS tZ-l-Ø-v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. a¨-Iq-\-Iƒ°p-≈n¬ Ip-Sp-ßn-bm-Wv acWw. Du-´n-bn¬ \n-s∂Øn-b A-·n-i-a-\-tk-\-bm-Wv aq-h-cp-sS-bpw ar-XtZ-l-߃ ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. tijw a-©q¿ K-h. B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. a-©q¿ t]m-en-kv At\z-jWam-cw-`n®p.

\yq-tam-Wn-b _m-[n-¨v a-cn-¨p

Ip-º-f: Ip-º-f ]-©m-bØv Hm-^n-kv F≥-Pn-\o-bdn-Mv hn-`m-K-Øn-se ko-\nb¿ ¢m¿-°v Ip-º-f tjUn-°m-hn-se \-c-knw-l\m-b-Iv (42) \yq-tam-Wn-b _m-[n-®v a-cn-®p. c-≠pZn-hkwap-ºv ]-\n _m-[n-® \mb-°n-s\ Ip-º-f B-ip-]{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv aw-K-em]p-c-tØ-°pw am-‰n-bncp-∂p. ]n-Xm-hv: tam-l≥-Zm-kv \m-b-Iv. am-Xm-hv: P-b-{io. `m-cy: c-ay. a-I≥: A-\-¥]-fl-\m-`≥.

In-W-än ho-Wp acn¨p

sN-dp-]p-g: \n¿-am-W-Øn-ep≈ In-W-‰n¬ ho-Wv Krl-\m-Y≥ a-cn®p.- s]-cn-¥-´ am-∏m-Sn-®m-en-se I-g-I°m-c≥ Ir-jv-W≥ (53) B-Wv a-cn-®-Xv.- C-∂-se D-®bv°v H-t∂m-sS ho-Sn-\p k-ao-]-sØ In-W-‰n¬ hoW Ct±-lsØ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. `m-cy: kp-io-e.- a-°ƒ: kp-\o-jv,- A-\o-jv.

C-¼n-¨n-a½- p

D-®q-en

B-en

tc-Wp-I

k-Xy-`m-a

B-bn-ip

ap-l-½-Zv

kp-\nÂ-Ip-amÀ

\-Sp-hÆ - q¿: I-cp-hÆ - q-cnse ]-gb - I - m-e ap-ke -v nw-eoKv t\-Xm-hv Ip-∂w-sh-≈n B-im-cn ao-ج C-ºn-®n-aΩp (88). `m-cy: a-dn-bw. a°ƒ: A-–p¬ I-cow (A¬-sF≥), ]n sI l-aoZv (Zp-_m-bv sI.Fw.kn.-kn. s\m-®m-Sv ]-©m-bØ - v {]kn-U‚ )v , Ip-™m-an, \-^ok, ssk-\_ - .

]-c-∏-\-ßm-Sn: A-cn-b-√q-cnse ]-tc-X-\m-b ap-f-ap-°n¬ tN-∂≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy DÆq-en (86). a-°ƒ: tKm-]me≥, Kw-Km-[-c≥, X-¶-Ωp,hnem-kn-\n, {io-a-Xn, tim-`-\, ]p-jv-], N-{μ≥. a-cp-a-°ƒ: A-ø-∏≥, tNm-bn-°p-´n, Irjv-W≥-Ip-´n, am-\p, ]-tc-X\m-b kp-μ-c≥, Im¿-Xym-b\n, cm-[, ssj-e-P.-

tX-™n-∏-ew: sN-\-°e-ßm-Sn In-g-s°-]-≈n°v k-ao-]w \o-cp-´n-°¬ B-en (65). -`m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-´n. a-°ƒ: ssk-X-e-hn, kpl-d, d-kn-b, an-kv-cn-b. acp-a-°ƒ: _-jo¿ sIm-S°m-Sv, A-_v-Zp-∂m-k¿ tX-™n-∏-ew, ]-tc-X-\mb ssk-X-e-hn.-

\-Sp-h-´w hm-b-\-im-e: ]-tc-X-\m-b kzm-an-°p´nbp-sS `m-cy Ip-∂-Øv tc-Wp-I (62). a-°ƒ: jo-P, jm-Pn (Z-Ωmw), k-Pn ]m-e-°m-Sv. a-cp-a°ƒ: k-t¥m-jv Ip-am¿ (Pn-±), {]o-Xn, P-b-{]n-b. k-tlm-Z-c≥: tIm-∂w-Ipgn A-\n¬-Ip-am¿.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Su¨lm-fn-\v k-ao-]w ]-tc-X\m-b aT-Øn¬ Ir-jvW≥-Ip-´n-\m-b-cp-sS `mcy-bpw dn-´.-A-[ym-]n-Ibp-am-b Iq-Ø-∂q¿ kXy-`m-a (75).- a-°ƒ: jo_, ]-tc-X-bm-b Xp-fko-_m-bn.- a-cp-a-I≥: {]-Im-iv. -

s]m-∂m-\n: am-d-t©-cn ]-©m-b-Øv eo-Kv sshkv {]-kn-U‚ v ]p-d-ßv ]Sn-™m-‰p-ap-dn \m-e-I-Øv t]m-°-dn-s‚ `m-cy B-bnip (54). a-°ƒ: j-°o¿, j-co-^, \-hm-kv, \p-jod. a-cp-a-°ƒ: km-Pn-Z, B-en-°p-´n, I-_o¿ F∂ Kp-emw, k-^n-b-Øv.

A-co-t°m-Sv: t\m¿-Øv sIm-g-t°m-´q¿ sh-≈mcn ap-l-Ω-Zv (60). a-Zv-dkm-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: ^-k-ep-¿dlvam≥, d-_o-lv, dpssk-_v, ^-hm-kv, dnjn¬, dp-ssl-e, ^-koe-Øv, dp-ssa-kv.

Xn-cq¿: am-ßm-´n-cn ]-tcX-\m-b ap-Xn-c-°-≠n A∏p-hn-s‚ a-I≥ kp-\n-¬Ip-am¿ (45).- Xn-cq¿ Kp-Uvkv ss{U-th-gv-kv bq-\nb≥ (F-kv.-Sn.-bp) {]-knU‚m-Wv. am-Xm-hv: kuZm-an-\n. `m-cy:kp-\n-X. a°ƒ: Ir-jv-W-bn-Xp, Io¿-Ø-\. k-tlm-Z-c≥: _m-_p.-

bm-kÀ A-d-^m-¯v

D-®o³-Ip-«n lm-Pn- -

sF-k-Iv _m-_p

ap-l-½-Zv

tKm-]m-e³

hn-t\m-Zv

a-dn-bp-½

\-ó-

]-c∏ - \ - ß - m-Sn: Nn-da - w-Kew ku-Øn-se a-ßm-S≥ lw-kb - p-sS a-I≥ bmk¿ A-d^ - m-Øv (22). amXm-hv: ssk-\_ - . k-tlmZ-cß - ƒ: ap-\o¿, ssk-^p∂o-k, J-ad - p-∂o-k, d-koe, kp¬-^Ø - v.

th-ß-c: Du-c-Iw I-t√߬-]-Sn s]m-Xm-∏-d-ºØv Xp¿-°n D-Æo≥-Ip-´n lm-Pn (60). `m-cy: ]mØp-Ω-°p-´n, a-°ƒ: apkv-X-^ (Zp-_-bv), J-ZoP, kp-a-ø. a-cp-a-Iƒ: kd-^p-∂m-kn-b.

A-c-°n-W¿: sN-dn-bm°p-t»-cn kn F¬ sF-k-Iv _m-_p (60). `m-cy: en-√n. a-°ƒ: tPm-kn, tPmWn. a-cp-a-°ƒ: sjdn≥, do-\.

a-¶-S: I-S-∂-a-Æ B-eßm-S≥ ap-l-Ω-Zv (95). `mcy: \-^o-k. a-°ƒ: sambv-Xp-Æn, A-∫m-kv, DΩ¿, B-an-\, kp-ss_-Z. a-cp-a-°ƒ: kp-l-d, kpss_-Z, dw-e, Ip-™n-apl-Ω-Zv.

_m-ep-t»-cn: In-\m-eq¿ ]p-Xn-b ]-d-ºn¬ tKm-]me≥ (82). `m-cy: ]-tc-Xbm-b \m-cm-b-Wn. a°ƒ: ]-flm-h-Xn, temln-Xm-£≥, ]-tc-X-bmb e-£v-an. a-cp-a-°-ƒ: kXy≥, do-\.

a-t©-cn: I-cp-h-{º-Øv ssa-ew-]p-d-Øv hm-kphn-s‚ a-I≥ hn-t\m-Zv (40).- am-Xm-hv: k-tcm-Pn\n A-Ω. `m-cy: kp-\n-X. k-tlmZ-c-߃: hm-k-¥n, kt¥m-jv.

N-¥-°p-∂v: ssa-em-Sn ]-tc-X-\m-b A-®p-sImº≥ A-bv-ap-hn-s‚ `m-cy ta-te-a-Æn¬ a-dn-bp-Ω (80).a-Iƒ: k-^n-b.- a-cp-aI≥: ]m-td-߬ aq-k.-

ta-em-‰q¿: sN-Ωm-Wntbm-Sv X-øm-e-°p-∂v \√≥ (62). `m-cy: Ip-™n. a-°ƒ: cmPv-a-Wn, hn-em-kn-\n, P-be-£v-an, kp-a. a-cp-a-°ƒ: N-{μ-h-Xn, a-Wn, _m-_p, cm-tP-jv.

_-Ên-Sn-¨v a-cn-¨p

N-°-c-°¬: hn-I-emw-K-\m-b tem-´-dnhn¬-∏-\-°mc≥ _ n-Sn-®p a-cn-®p. Im-™n-tcm-Sv apw-Xm-kv a-len-se X-øn¬ d-jo-Zv (34) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se 8.15Hm-sS N-°-c-°¬ _-kvÃm‚n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-–p-√-˛-_o-^m-Øp Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\m-Wv. `m-cy: ssl-dp. a-°ƒ: d-b, B-\n-b.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv NnInÂk-bn IgnªbmÄ acn¨p

Ip-‰ym-Sn: hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Zo¿LIm-e-ambn Nn-In¬-k-bnem-bn-cp∂bmƒ acn-®p. h¿-j-߃-°v ap-ºv Ip-‰ymSn Su-Wn¬ h-®p-≠m-b A]-I-S-Øn¬ X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰v A-t_m-[m-h-ÿ-bn¬ Ign-bp-I-bm-bn-cp-∂ ]-ip-°S-hv Iq-cmw Ip-∂p-Ω¬ aq-k- lm-Pn(70)bm-Wv acn®Xv. `m-cy: ]m-Øq-´n. a-°ƒ: C-kv-amCu¬, d-bo-kv.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]-Ø-\w-Xn-´: h-≈n-t°m-Sv hm-g-ap-´w Ip-gn-°m-embn¬ tkm-a≥ (45) Xqßn-a-cn®p. `m-cy: Xp-f-kn. a°ƒ: tk-Xp, Zo-]p.

]m-d-a-S-bn kv-t^m-S-\w; H-cmÄ a-cn-¨p sIm-¨n-bn G-gp e-£¯nsâ ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]nSn-IqSn; aq-¶pt]À A-d-Ìn a-Wn-a-e/Im-™n-c-∏-≈n: aWn-a-e-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ ]m-d-a-S-bnep≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b sXm-gn-em-fn a-cn-®p. c-≠v sXm-gn-em-fn-°v ]cn-t°-‰p. X-an-gv-\m-Sv cm-P-]m-fbw kz-tZ-in kp-tc-jv (30) BWv a-cn-®-Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in kp-μ-c≥ (35), Im-™n-c-∏-≈n a-Æm-d-°-bw kz-tZ-in i-in-[c≥ (46) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ i-in-[-c≥ tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se D®-bv-°v 1.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. a-Æp- am-‰m-\p-≈ ]-©m-bØv sse-k≥-kn-s‚ a-d-hn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-

°p-∂p-sh-∂v kv-s]-jy¬ {_m©v dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´pw ]-cntim-[-\-Iƒ \-S-Øm-Xn-cp-∂ ]m-d-a-S-bm-Wn-Xv. sh-Sn-a-cp-∂v \n-d-®v ]m-d- s]m-´n-°m-≥ h-® Xncn-I-fnsem∂v s]m-´m-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-¬-∏k-a-bØn-\p ti-jw i-in-[-c≥ Xn-cn A-gn-®v F-Sp-Ø-t∏mƒ s]m´p-Ibm-bn-cp-s∂∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. Iq-‰≥ ]m-d-°-jWw tZlØp hoWmWv kptcjns‚ ac-Ww. I-cn-¶¬No-fpIƒ sX-dn-®mWv iin-[-c\v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t°-‰Xv. Cu k-a-bw ln-‰m-®n, Pm-°v lm-Ω¿ F-∂o hm-l-\-ß-fn-em-bn Bdpt]¿ ]m-d-a-S-bv°v k-ao-]-w tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p-. \m-´pImcmWv c£m-{]-h¿Ø\w

\S-Øn-bXv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ]m-d-aS D-S-a a-Wn-a-e I-dn-°m-´q¿ I-cbn¬ ]q-h-tØm-en h-f-b-Øv ho-´n¬ tPm¿-Pp-Ip-´n F-∂ tPm¿-Pv tPm-k-^v H-fn-hn-emWv. C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-SpØXmbn a-Wn-a-e F-kv-.sF C{μ-cm-Pv ]-d-™p. C∂se t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]m-d-a-Sbn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂pw tXm-´, ]i, Xn-cn, Un-s‰m-tW-‰-dp-Iƒ F∂n-h I-s≠-Sp-Øp. kptcjns‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿´-Øn-\p ti-jw C-∂v _-‘p°ƒ-°v hn-´p\¬-Ipw. ]m-d-a-Sbn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ 70Hmfw t]-sc t]m-en-kv A-t\zjn-®ph-cp-I-bm-Wv.

sIm-®n: A-\-[n-Ir-X-am-bn I-SØn-b G-gpe-£w cq-]bpsS \ntcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. aq-∂pt]¿ A-d-Ãn¬. C-cp-]-Øn \m-em-bn-cw ]m-bv-°-‰p-I-ƒ hoXw \m-ep _-≠n-ep-I-fn-em-bn _mw-•q-cn¬ \n-∂p _- n¬ FØn® Ch sIm-®n jm-tUm t]m-en-kpw F-d-Wm-Ip-fw kuØv t]m-en-kpw tN¿-∂mWv ]nSn-s®-Sp-Ø-Xv. ap-∏-Ø-Sw G-eq¿-°-c X-®-h≈-Øv ho-´n¬ ap-Po-_v (35), ap∏-Ø-Sw G-eq¿°-c tXm-∏n¬ ho-´n¬ jn-lm-kv (30), Xn-cp-h-\¥-]p-cw X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ aw-K-e-Ø-d A-cp¨ (37) F-∂n-

ap-Po-_v jn-lm-kv h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. B-eph- kztZin°v sIm-Sp-°m\mbn ap-Po-_pw jn-lm-kpw ]pIbnse D¬∏-∂-ßfp-am-bn ]m¿k¬ k¿-ho-kn¬ F-Øn-b-t∏mgm-Wv t]menkv ]n-Sn-bnemb-Xv. A-cp¨ ]m¿-k¬ k¿-ho-knse Po-h-\-°m-c-\m-Wv. \n-Ip-Xn

A-cp¨ sh-´n-®p sIm-≠ph-∂-Xm-bn-cp∂p Ch. B-ep-h kz-tZ-in-bp-sS t]-cpw t^m¨ \ºdpw am-{X-ta Ch-cpsS ]°¬ D≠m-bn-cp-∂p≈q. C-bm-sf t]m-enkv A-t\zjn-®ph-cn-I-bm-Wv. ssh-‰n-e l-∫n-\-Sp-Øv B-dp am-k-߃-°v ap-ºv \m-ev _-

≠n¬ A-\-[n-Ir-X ]p-I-bn-e D¬-∏-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ]m¿-k¬ k¿-ho-kp-Im-cp-sS klm-b-an-√m-sX C-S-]m-Sv \-SØm≥ km-[n-°n-s√-∂pw Iq-SpX¬ \n-co-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øpsa-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ sI Pn sP-bnw-kv A-dn-bn®p. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Fw c-taiv- Ip-am¿, jm-tUm F-kv.sF A-\-¥-em¬, ku-Øv A-Un-j\¬ F-kv.sF tZ-h-ky, t]m-enkp-Im-cm-b D-Ω¿, lp-kbv≥, hnt\m-Zv, k-^o¿, km-\p, jm-Pntam≥, kp-tc-jv F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

thm-«v tNmÀ-¨ A-t\z-jn-¡Ww: sI ]n F a-Po-Zv a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Ivk`m a-fi-e-Øn¬ bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn C Sn ap-lΩ-Zv _jo-dn-\p e`n-t°-≠ thm´n¬ Ipdhp kw`-hn-®Xv A-t\z-jn-°W-sa∂v ap-ke v- nw- eo-Kv kwÿm\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn sI ]n F aPo-Zv. am[y-a{]-h¿Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. Nn-e taJ-eI-fn¬ ASnsbm-gp-°p-Iƒ kw-`-hn-®Xn\mem-Wv bp.Un.F-^n-\v {]Xo-£n-® `q-cn]-£w e-`n-°m-Xncp∂Xv. Pn√-bn-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ eoKv ÿm-\m¿-Yns°-Xntc {]-h¿-Øn®-Xv `q-cn]£w Ip-dbm-\n-S-bm-°n-. C-Xv bp.Un.F-^v. ]cn-tim-[n-°-Wsa∂v a-Po-Zv Bh-iy-s∏´p.


8

thÀ-]mSv

KOCHI

th-Wp Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ ]-Sn-™m-sd \-S a√n-t»-cn ]-d-ºv hn.hn \nhm-kn¬ A-∏p-°p-´≥ \m-b¿ a-I≥ thWp(60). Kp-cp-hm-bq¿ ]Sn-™m-sd \-S πm-km k-eq¨ D-S-a-bm-Wv. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v sN-dp-Xp-cp-Øn ]pWy-Xo-c-Øv. `m-cy: c-aWn.

J-Zo-Pm _o-hn I-S-bv-°¬: I-Sp-h-bn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ jm-h-ens‚ `m-cy J-Zo-Pm _ohn(75). a-°ƒ: I-emw, j°o-em _o-hn. a-cp-a-I≥: \n-km-dp-±o≥.

sj-aow _m-\p

Ir-jv-W-Ip-amÀ

d-kn-b

]m-h-d-´n: sh-¶n-S-ßv ]mSp-A-_-e-Øv hm-´n¬ sXao-an-s‚ `m-cy sj-aow _m\p (34). I-_-d-S-°w \-SØn. a-°ƒ: A-Zm≥, Abv-am≥, A-\w.

Kp-cp-hm-bq¿: Xm-a-c-bq¿ t£-{X-Øn-\p k-ao-]w Ir-jv-Wm-⁄-en-bn¬ h´-Øq¿ Ir-jv-W-Ip-am¿(A-∏p-˛57). dn-´.- A-[ym-]I-\m-Wv. `m-cy: ssh-te-cn Kn-cn-P. a-°ƒ: c-ay, kuay. a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]v(_mw-•q¿), {]-Zo-]v(F-dWm-Ip-fw).

t^m¿-´p-sIm-®n: Xp-cpØn-bn¬ Xm-a-kn-°p∂ _-jo-dn-s‚-`m-cybpw D-ºm-bn {km-¶ns‚ a-I-fp-am-b d-knb(50). a-Iƒ: _o-\. a-cp-aI≥: \-hm-kv. J-_-d-S°w \-S-Øn.

{io-aXn

kp-Ip-am-c-]n-Å

a-l-vaq-Zv X-e-t»-cn: ]-tc-X-\m-b s\-t√m-´v aq-k-°p-´n lm-Pn-bp-sS a-I≥ tXmt´m≥ ]m-®‚-hn-S a-lvaq-Zv (53). `m-cy: A-øt\m-Øv ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: an-kv-_m-lv, JpZv-kn-b. am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b tXm-t´m≥ am™p. k-tlm-Z-c-߃: \-^o-kp, Ip-™m-an, dm_n, ssk-\-_.

D-cp-h-®m¬: s\√q-∂nbn-se tIm-ßm-´v {io-aXn (63). `¿-Ømhv: ]-tcX\m-b F≥ _m-e≥ ss{Uh¿. a°ƒ: A\n¬ Ip-am¿, cm-tPjv, kp-I\y, kp-tcjv, kp\n¬, c-Rv-PnØv.

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\]p-cw sIm-®p-hn-fm-IØv ho-´n-¬ kp-Ip-am-c]n-≈ (87). `m-cy: tk-Xp-Ip-´n AΩ. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿, cm-[, tIm-a-fw, cm-[m-Ir-jvW≥ \m-b¿.

18 sabv 2014 Rmb¿

C ]n {io-\n-hm-k³ A-´-cn-¨p

A-¶-½

{_n-P-äv

a-dn-bw

k-¡o-\

tIm-X-aw-K-ew: Ip-dp∏pw-]-Sn sX-bv-°mw-Ip∂-Øv F¬-tZm-bp-sS `m-cy A-∂-Ω(58).dn-´.\gv-kn-Mv kq-{]-≠v P-\d¬ B-ip-]-{Xn Xn-cp-h\-¥-]p-cw. kw-kv-Im-cw \-S-Øn. ]-tc-X G-g-°c-°m-´v A-∏m-´p-Ip-Sn IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: en\p(tkm-^v-Sv sh-b¿ F≥-Pn-\o-b¿ Zp-_mbv),tUm.Pn-\p(tIm-et©-cn sa-Un-°¬ tImf-Pv). a-cp-a-°ƒ: tdm_n(Zp-_m-bv),tUm.Inc¨(\n-P-enw-K-∏ sa-Un°¬ tIm-f-Pv _m-K¬tIm-´v).

tIm-X-aw-K-ew: k-_v kv-t‰-j≥ sIm-º-\mtØm-´-Øn¬ ]-tc-X-\mb h¿-Ko-kn-s‚ `m-cy {_n-P-‰v(80). kw-kv-Imcw C-∂p ssh-Io-´v 3\v tIm-X-aw-K-ew sk‚ v tPm¿-Pv I-Øo-{U¬ sk-an-tØ-cn-bn¬. ]-tcX I-eq¿ X-I-c-∏n-≈n¬ Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ:t_-_n(Im-\-d _m-¶v tIm-X-aw-K-ew), tPm-bn(bp.F-kv.F),enkn. a-cp-a-°ƒ:kn¬-hn hm-Sm-∏n-≈n¬, tPm-fn-bΩ Xp-ºp-I¬ N-ß-\mt»-cn, tPm-kv ao-Un-b F‚¿-ss{]-k-kv sXm-Sp]p-g.

A-¶-am-en:X-h-f-∏m-d Im-®-∏n-≈n ]-S-bmS≥ tXm-a-kv `m-cy adn-bw(87). kw-kv-Imcw C-∂p-cm-hn-se 10\v X-h-f-∏m-d sk‚ v tPm-k-^v ]≈n sk-an-tØ-cnbn¬. ]-tc-X aq-°-∂q¿ amS-t»-cn Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. a-°ƒ: ta-cn, sIm-®p-t{X-ky,A-KÃn≥.a-cp-a-°ƒ:B-Kkv-Xn a-Wn-]-dºn¬,tPm-kv ]-≈n-bv° tN-cm-\-√q¿, sIm®p-t{X-ky I-cntß≥ a-™-{].

a-´m-t©-cn:Zm-dp- -emw tdm-Un¬ ]-tc-X-\m-b lw-k-bp-sS `m-cy k°o-\(76). J-_-d-S-°w \-S-Øn. a°ƒ: Pp-ssa-e,km-lnZ,hm-ln-Z.a-cp-a-°ƒ: Jm-en-Zv,]-tc-X-\m-b apl-Ω-Zv A-j-d-^v,K^q¿(B-‰).

tZ-h-cm-P³ B-im-cn I-g-°q-´w: I-g-°q-´w h-S°pw-`m-Kw am-th-en ho´n¬ Pn.F≥.B¿.F 80 _n-bn¬ ]-tc-X-\m-b thep-°p-´n B-im-cn-bp-sS aI≥ tZ-h-cm-P≥ B-im-cn (53). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-Pn-X.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-ªn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v ap≥ U]yq-´n U-b-d-Œ-dpw tZ-im-`nam-\n ap≥- k-_v F-Un-‰-dpam-bn-cp-∂ C ]n {io-\n-hmk≥ (72) A¥-cn®p. lr-Zbm-Lm-X-sØ- Xp-S¿-∂v C∂-se ssh-Io-´v 5.45Hm-sS X-e-°p-f-Øq¿ ]-©m-bØn-se ]-´¿-]m-ew F{ºm-e-Øv ho-´n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C∂v ]-I¬ 12\v am-hq¿ -tdm-Uv ssh-Zyp-Xn iv-a-im-\Øn¬. `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: eo-\, {]-_o-jv ({Km-^n-Iv Unssk-\¿), kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: \n-Xn≥ (_n-kn-\-kv \-S-°m-hv), kp-`n-P, {]-i-kv-X kw-Ko-X kw-hn-[m-bI-\pw K-k¬ Km-b-I-\p-am-b j-l-_m-kv A-a≥. ktlm-Z-c-߃: `m-\p-a-Xn, h-k-¥, i-Ip-¥-f, C ]n cXv\m-I-c≥ (dn´. d-h-\yq h-Ip-∏v), C ]n cm-[m-Ir-jvW≥. tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.F-kv.F-kv.]n.bp) kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Khpw ]p-tcm-K-a-\-I-em-km-ln-Xy-kw-Lw Pn-√m I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bncp∂p {io\n-hm-k≥. 1966˛74 Im-e-bf-hn¬ tIm-gn-t°m-Sv tZ-im-`n-am-\n-bn¬ tPm-en sNbv-Xp. k¿-°m-¿ k¿-ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-® -ti-jw Im-en-°-‰v {]-kv ¢-∫n-s‚ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-ΩyqWn-t°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw (sF.kn.sP) U-bd-Œ-dm-bn. tIm-gn-t°m-t´ km-ln-Xy-˛-kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-I-fn-se k-Po-h km-∂n-[y-hp-am-bn-cp-∂p.

Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

Ip-∂w-Ip-fw: Im-Wn-∏-øq-cn¬ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v Im¬-\-S bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. Ip-∂w-Ip-fw ]p-Xp-t»-cn ]p-fn-°¬ ho-´n¬ _n-Pp(32)hm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v _n-Pp-hn-s\ A-a-e sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

A-¶-½ tPm¬

e-£v-an-¡p-«n

e-fn-X

A-_p

tZ-h-kn tXm-a-kv

tam-l-\³

k-®n t]mÄ

kp-Ip-am-c-¸n-Å

]-≈p-cp-Øn: tIm-Ww t]-c-Ip-f-Øn¬ ho-´n¬ A-∂-Ω tPm¨(78). kwkv-Im-cw \-S-Øn. a-I≥: B‚-Wn.a-cp-a-Iƒ: kv-s‰√.

am-d-\-√q¿: ta-em-cn-tbmSv sIm-√m-e-]-d-ºv In-g°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ e-fn-X (60). `¿-Øm-hv: a-Wn-b≥. a°ƒ: Ko-X, _n-\p, D-tajv, _n-Pp.

Im-bw-Ip-fw: ]p-Xp-∏-≈n ]-fl-tI-iw sI ]n btim-[-c-s‚ `m-cy km-hn{Xn (82).

a-´m-t©-cn:]-tc-X-\mb ]-c-ta-iz-c ]-fin‰n-s‚ `m-cy e-£v-an°p-´n(78). a-°ƒ: cm-Po-h≥,ambm-tZ-hn,Ko-X,]-tc-Xcm-b P-b-cm-Pv,h¬-ke. a-cp-a-°ƒ:tKm-]n-\mY≥,c-am-tZ-hn,P-b{io,i-in,_m-_p.

]-≈p-cp-Øn: X-߃-\K¿ hm¿-a-bn¬ A_p(72). `m-cy: kp-ss_Z. a-°ƒ: kp-ss_¿,a\m-^v,P-∫m¿,A≥h¿,ko-\-Øv, k-enw, apØ-en-_v. a-cp-aI≥:ssk-\p-±o≥. kw-kvIm-cw \-S-Øn.

sN-dn-b-½- A-½

{]-k-¶

tXm-´p-h:sN-ß-em≥ tZh-kn tXm-a-kv(74). kwkv-I-cw \m-sf D-®-I-gn™v 3\v sk‚ v.tPm-k^v ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. `m-cy: I-{Xo-\(]m-d∏p-dw Ip-Spw-_mw-Kw sFap-dn ]-Sn-bv-°-e-∏m-d). a°ƒ: _m-_p,A-∂p, tPm-bv, jm-Pp.^m.tPmWn kn.Fw.sF(bp.Fkv.F).a-cp-a-°ƒ:tacn,h¿-Ko-kv, tam-fn,Pm≥kn.

s]-cp-ºm-hq¿:Ip-dn-®n-et°m-Sv ]p-fn-\m-´v-]-dºn¬ ]-tc-X-\m-b cm-Lh-s‚-bpw e-£v-an-b-Ω-bptS-bpw a-I-\pw d-∫¿t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ-\pam-b tam-l-\≥(49). `mcy: s\m-®n-a B-\-°p-gn°m-´n¬ jn≥-kn(Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n).k-tlmZ-c-߃: im-¥-Ip-amcn(sF.kn.Un.F-kv),AP-b≥,cm-P≥.kw-kv-Imcw C-∂p cm-hn-se 10ho-´ph-f-∏n¬.

sN-dp-Ip-∂w: Im-´-cp-IpSn tUm.k-Ænt]mƒ(59).tam-tU¨ ¢n\n-°v,Iq-h-∏-Sn. kw-kvIm-cw C-∂v D-®-°v 2\v Ip-dp-∏w-]-Sn a¿-Ø-a-dnbw I-Øo-{U-¬ sk-antØ-cn-bn¬. `m-cy: tPmfn(A-[ym-]n-I F≥.sF.hn.F-®v.Fkv.F-kv am-d-ºn-≈n) tIm-´-∏-Sn πm-ap-Sn \-Sp-hØv Ip-Spw-_mw-Kw. a°ƒ: \o-Xp,\o-\p,\o-ep.

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw {]-kv ¢-∫v tdm-Un-se \yq im-¥ _p-°v lukn-s‚ D-S-a sIm-√w sX°≥ ssa-\m-I-∏-≈n ssi-e-P-a-μn-c-Øn¬ kpIp-am-c-∏n-≈(84). kw-kvIm-cw C-∂p-cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f-∏n¬. a-°ƒ: tUm.P-e-P-Ip-am¿,ssie-P,tPym-Xn-jv-Ip-am¿.acp-a-°ƒ: tKm-]n-\m-Y≥]n-≈, c-am-tZ-hn,kw-KoX.

A-l-½-Zv Ip-ªv

ap-c-fo-[-c³ \m-bÀ In-fn-am-\q¿: tZ-th-iz-cw Ir-jv-Wm-e-b-Øn¬ ap-cfo-[-c≥ \m-b¿ (59˛-dn-´. _n.F-kv.F-^v C≥-kvs]-Œ¿).

km-hn-{Xn

kp-μ-tc-i³ A-º-e-∏p-g: tIm-a-\-shfn-bn¬ kp-μ-tc-i≥ (53). `m-cy: D-j. a-°ƒ: A-PnØv, A-\o-jv.

Ir-jv-W³-Ip-«n

Im-°q¿: ]-tc-X-\m-b ssI-∏p-d-Øv \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy ssX-°q-´-Øn¬ sN-dn-bΩ-A-Ω (94). a-°ƒ: cmap-Æn-°p-´n-\m-b¿, ]-fl\m-`≥ -\m-b¿.

Im-´m-°-S: B-\mtIm-Sv tIm-hn¬-hn-f X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ {]-k-∂ (48). `¿-Ømhv: P-b-Ip-am¿. a-Iƒ: A-]-¿-Æ.

]mÀ-h-Xn-¡p-«n A-½ am-\-¥-hm-Sn: N-ßm-S-°S-hn¬ ]-tc-X-\m-b cm[m-Ir-jv-W-ta-t\m-s‚ `m-cy X-®m-dw-]-d-º-Øv ]m¿-h-Xn°p-´n A-Ω (82).

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ X-®n-tc-Øv Sn F≥ Ir-jv-W≥-Ip-´n(86). `mcy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω. a°ƒ: Sn F≥ A-P-b≥, Sn F-kv D-j, Sn F-kv Kncn-P, Sn F-kv {]o-X, Sn F-kv _n-μp. a-cp-a-°ƒ: k-c-kz-Xn-b-Ω, Un D-ÆnIr-jv-W-]n-≈, Pn tKm]m-e-Ir-jv-W-]n-≈.

tOm-«n-b-½

ap-l-½-Zv l-k³

G-en-¡p-«n

t^m¿-´p-sIm-®n:]-´m-fw _n-j-∏v Km¿-U-\n¬ ]tc-X-\m-b A-∫m-kn-s‚ k-tlm-Z-cn tOm-´n-bΩ(90). J-_-d-S-°w \-SØn.

B-e-∏p-g: e-Pv-\-Øv hm¿-Uv ]m-j hn-√-bn¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv Ip´n-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv l-k≥ (52). Un.kn. _p-Iv-kv B-e-∏pg {_m-©v sd-{]-sk-t‚‰o-hm-bn-cp-∂p. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10\v ]-Sn-™m-sd ]≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \-S-°pw. `m-cy: sse-e.a-°ƒ: l-\o-jv, j-l-\. a-cp-a-I≥: kPo¿.

aq-hm-‰p-]p-g:tXm-´p-¶¬ ]o-Sn-I Nn-d-∏-d-ºn¬ B‚-Wn-bp-sS `m-cy Gen-°p-´n(85). ]-tc-X amdm-Sn h-tØ-en¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. kw-kv-Imcw C-∂v D-®-°v 2.30\v aqhm-‰p-]p-g tlm-fn-am-Kn ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

sIm-¨p-dm-Wn tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap°w ]-©m-b-Øv ]Ømw-hm¿-Uv hm-c-Ww G-d-Wm-´v I-f-Øn¬ tPm-bn-(dn-´.-F-F-kv.sF)bp-sS `m-cy sIm®p-dm-Wn (52). ]-tc-X hm-c-Ww sh-≈pho-´n¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ:Z-b,-tPm-Wn. a-cp-a-I≥: tPm-_n≥-kv(Ip-dp-∏-¥-d).

A-Ðp-Â d-km-Jv ]øm-\-°¬: ]-tc-X\mb tN-ºpwI-≠n B-ent°m-bp-sS a-I≥ Sn A–p-¬ d-km-Jv (55).

A-¸p-¡p-«³ Im-´m-°-S: ]q-g-\m-Sv Imtcm-´p-tIm-Ww Iu-kv-Xp`-Øn¬ A-∏p-°p-´≥ (68). `m-cy: ]-tc-X-bm-b h-k-¥-Ip-am-cn, a-°ƒ: k-t¥m-jv, Zn-eo-]v, Nn-{Xte-J. a-cp-a-°ƒ: ku-ay, Zo-], ]-tc-X-\m-b cm-[mIr-jv-W≥.

`-hm-\n A-½ I-S-bv-°¬: Np-≠ e£v-an hn-em-k-Øn¬ ]tc-X-\m-b cm-L-h≥ ]n≈-bp-sS `m-cy `-hm-\n-bΩ(89).

ta-m-l-\³ ]n-Å N-h-d: tX-h-e-°-c ]-Sn™m-‰-°-c I-Æ-I-Øv ho-´n¬ Pn tam-l-\≥-]n≈ (70).

sIm-√w: ]-≈n-tØm-´w Ip-Xn-c-°-W-°n¬ kwK-aw \-K¿ 21˛¬ hm-hm°p-™n-s‚ a-I≥ hn A-l-Ω-Zv Ip-™v(83).

ao-\m-£n

sh-tdm-\n-¡

tdm-kn

tXm-a-kv

ta-cn

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g Rm-en-tbm-Sv ]-\-hn-f ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tI-i-h-s‚ `m-cy ao\m-£n(92).

]-d-∏q¿: F-S-°-f-Øq¿(ap-´n-°¬) tXm-am-kns‚ `m-cy sh-tdm-\n-°(73). kw-kv-°m-cw \-SØn. a-°ƒ: B-Kv-\-kv, tPm-kv-^o-\, a-dn-bw, Hutk-∏v (Fw.kn.Sn kv-t‰mgv-kv), t{K-bv-kn, B-eokv. a-cp-a-°ƒ: tbm-l∂m≥, d-∏m-bn, tXm-amkv, eo-\, C-´q-∏v, sska¨.

Nm-e-°p-Sn: t]m-´ sh-´nbm-S≥ ]-tc-X-\m-b tem\ `m-cy tdm-kn(72)-.- kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v t]m-´ sN-dp-]p-jv-]w ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.a-°ƒ: sP-bv-kn,- tPm-bv,_m-_p,- en-kn. -a-cp-a°ƒ: d-∏m-bn,- Pn≥-kn,-enPn,- tXmw-k¨.

Nm-e-°p-Sn: F-b¿-en-Kvkv Ãp-Un-tbm D-S-a-bm-bncp-∂ F ]n tXm-a-kv(75)-.kw-kv-°m-cw C-∂v D-®Xn-cn-™v 3.30\v Nm-e-°pSn sk‚ v.-ta-co-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn-¬.- a-°ƒ: -sP-bv-\n,en≥-kn,- tSmƒ-Pn,-en-Pn(J-Ø¿). -a-cp-a-°ƒ: -tPmkv,- tPm-_m-bn,- kn-an,{]n≥-kv.

Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w \-º-gn°m-Sv ]-tc-X-\m-b B-fq°m-c≥ {^m≥-ko-kv `mcy ta-cn(84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v a‰w sk‚ v tXm-am-kv s^tdm-\ N¿-®v sk-an-tØcn-bn-¬. a-°ƒ: tem-d≥kv(a-‰w tIm-∏-td-‰o-hv _m-¶v), tPm-fn, t{Kkn(A-[ym-]n-I, sIm-®∂q¿ F-®v.F-kv.-F-kv), dm-Wn(A-[ym-]n-I, h-√∏p-g F-®v.F-kv.-F-kv), {]n≥-kn(B-[m-c-sa-gpØv, Ip-∂w-Ip-fw), sPbnw-kv(]-©m-_v \m-jW¬ _m-¶v, A-¶-am-en). a-cp-a-°ƒ: tdm-kn, tPmkv, tZ-h- n, tPm¨k¨, dm-t^¬, en-Pn.

Ip-ª-½-Zv lm-Pn B-b-t©-cn: I-√pw]p-dw D-cp-´n-bn‚-hn-S C-{_m-low lm-Pn-bpsS a-I≥ Ip-™-Ω-Zv lm-Pn (65). am-Xm-hv: _n-øm-Øp. `m-cy: Ip-ss™-i. k-tlm-Z-c-߃: Ip™-_v-Zp-√, A-kokv, C-kv-am-Cu¬, sam-bv-Xp, \-^o-k, k-_n-b.

hÀ-¤o-kv Nm-e-°p-Sn: t]m-´ sh-fnb-Øv tem-\-°p-´n h¿-§okv(66)-.- kw-kv-°m-cw \-SØn.- `m-cy:eq-kn.- a-°ƒ: -k¿-Kn(Zp-_m-bv),- k-hnX. a-cp-a-°ƒ: -Pn-Pn,- t]mfn.

`-hm-\n sh-≈-ap-≠: sam-X-°-c ]-tc-X-\m-b ssI-a-ebn¬ Ip-´-∏-s‚ `m-cy `hm-\n (80). a-°ƒ: ]p-jv]-h-√n, A-ºn-I, hn-Pb≥, h-\-P, hn-t\m-Zv. acp-a-°ƒ: A-∏p-°p-´≥, Zm-tam-Z-c≥, {]-k-∂≥, tim-`.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn h-fm-t©-cn: tIm-´-∏p-dw s]m-‰-Ω¬ I-√-d-ºn¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn (85). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, A-–p¬ -d-km-Jv, A-–p¬ l-ao-Zv, J-Zo-P.

Kr-l-\m-Y³ X-e-bv-¡v A-Sn-tb-äv a-cn-¨p; `m-cy-bpw ss{U-h-dpw I-Ì-Un-bn A-¨m-½

t_-_n-

Pm-\-In A-½

J-Zo-Pm _o-hn

skÂ-h-Ip-amÀ

\o-eo-iz-cw: ]-tc-X-\mb h-cm-∏p-g-°m-c≥ tPmk-^v `m-cy A-®mΩ(76). am-Wn-Iy-aw-K-ew h-S°pw-tN-cn Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. kw-kv-Im-cw \msf D-®-I-gn-™v 3\v \-Sph-´w sk‚ v B‚-Wokv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: eo-e(dn´.sl-Uv-an-kv-{S-kv sF.sP.-F¬.]n.F-kv In-S-ßq¿),t]m-f®≥(_n-kn-\-kv),t__n(sl-Uv-am-kv-‰¿ B¿.bp.]n.F-kv taeq¿),k-Æn(bp.sI).acp-a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b tPm-Wn, sk-en≥,hn-ae,en-kn(bp.sI).

ssh-∏n-≥:- sN-dm-bn- N°-¥-d ]-tc-X-\m-b kpKp-X-s‚ `m-cy- t_-_n(73).- kw-kv-Im-cw- Rm-bdm-gv-N cm-hn-se H-º-Xn-\vho-´p-h-f-∏n¬.- a-°ƒ-: jn_p,- Zn-eo-]v,- en-kn,- jo-e (Ip-gp-∏n-≈n- {Km-a-]-©mb-Øw-Kw),- _n-Pp.- a-cp-a°ƒ-: B-i,- Zo-],- {]-Zo-]v,_m-_p,- _n-_n-X.-

Xr-∏q-Wn-Øp-d: Nq-c°m-Sv Ip-º-fw \-Sp-hpwap-dn-bn¬ ho-´n¬ H-√-cn°m-Sv Ip-Spw-_mw-Kw \μ-\w ]-tc-X-\m-b ]-fl\m-` ssI-aƒ a-Iƒ Pm\-In A-Ω(85).A-hn-hmln-X-bm-Wv.

Xn-cp-h-√w: I-cn-ºp-hn-f sh-´pw-]p-d-Øv ]-tc-X\m-b A-l-Ω-Zv I-Æns‚ `m-cy J-Zo-Pm _o-hn (64). a-°ƒ: \-Zo-d, jwjm-Zv, \-_o-k-Øv, skø-Z-en, kn-±o-Jv, kn-bm-Zv. a-cp-a-°ƒ: in-lm-_p±o≥, A-ko-kv, A-–p¬ A-en, J-_n-d-Øv, A-kpa, k-_n-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v a-W°m-Sv h-en-b-]-≈n-bn¬.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im™n-cw-]m-d a-cp-Xw-Ip-gn Sn.kn 6/1257 in-h {]-kmZ-Øn¬ sk¬-h-Ip-am¿ (51˛-Pn-√m {S-j-dn D-tZymK-ÿ≥). `m-cy: te-J. a-°ƒ: \nJn-X, \-μn-X.

k-tcm-Pn-\n In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mw-Ip∂v tim-`-\ hn-em-kØn¬ ]-tc-X-\m-b hmkp-tZ-h-s‚ `m-cy k-tcmPn-\n (75). a-°ƒ: tim-`-\, {]-k-∂, A-tim-I≥, i-im-¶≥, hn-P-b-Ip-am-cn.

C-t¿m sN-dn-bm³ N-ß-\m-t»-cn: Ip-dn-®n Im-™n-c-Øpw-aq-´n¬ Ctøm sN-dn-bm≥(sN-dn-bIp-™v 85). kw-kv-Im-cw \m-sf aqt∂m-sS sk‚ v tPm-k^v-kv-]-≈n-bn¬. `m-cy: F-en-°p-´n. a-°ƒ: tam-fn, A-∏-®≥Ip-´n, _m-_p, tPm-kv.

jm-Pn N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w I-f-cn-bv-°¬ ho-´n¬ jm-Pn(56). `m-cy: e-Xm-jm-Pn. a-°ƒ: PnØp, Pn-Øn.

I-{Xo-\ A-cn-°p-g: X-c-Wn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-t°m-bpsS `m-cy I-{Xo-\. kw-kvIm-cw \m-sf ]-Øn-\v Acn-°p-g sk-‚ v sk-_mÃy≥-kv ]-≈n-bn¬. a°ƒ: B-\n, kn-ÿ tacn Nm¿-fn, Sn kn tPm-k^v, ]-tc-X-cm-b ^m. t]mƒ X-c-W-bn-¬, Ipcym-t°m-kv tP-°-_v.

h¿-°-e: Kr-l-\m-Y-s\ ho-Sn-\p-≈n¬ a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´v `m-cysb-bpw ho-´n-se ss{U-hsd-bpw t]m-en-kv I-Ã-Unbn-se-Sp-Øp. ]p-∂-aq-Sv hm®¿-ap-°n-\v k-ao-]w ]-´phn-f, B-\-μ-`-h-\-Øn-¬ kp-tc-jv _m-_p(52) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se G-tgmsS kp-tc-jv _m-_p-hns‚ ho-´n-em-bn-cp-∂p kw-`hw. kw-`-h-Øn¬ ho-´nse ss{U-h-dm-b C-S-h Icp-\n-e-t°m-Sv Ir-jv-W-hnem-k-Øn¬ in-h≥ F-∂v hn-fn-°p-∂ ]-c-ta-iz-c≥(30), kp-tc-jv _m-_p-hns‚ `m-cy k-Xn(45) F-∂nh-sc A-t\z-j-W hn-t[b-am-bn t]m-en-kv I-Ã-Unbn-se-Sp-Øp. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\; sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bn¬

kp-tc-jv _m-_p-hn-s‚ ho-´n¬ X-ßn-b in-h≥ Krl-\m-Y-\p-am-bn I-e-ln®p. cm-hn-se 6.30-\pw kp-tc-jv _m-_p-hn-s\ ho-Sn-\p- ]p-

d-Øv I-≠-h-cp-≠v. In-S-∏pap-dn-bn¬ Ip-dp-h-Sn sIm≠v X-e-°-Sn-tb-‰v s\-‰nØ-Sw Nn-X-dn-sØ-dn-® \ne-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw ImW-s∏-´-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. Ip-dp-h-Sn sIm≠-Sn-® ti-jw πm-Ãn-Iv Ib¿-sIm-≠v I-gp-Øn¬ ap-

dp-°n izm-kw ap-´n-®p-sh∂pw hn-h-cw e-`n-®n-´p-≠v. B-‰n-߬ Unssh.-F-kv ]n. {]-Xm-]≥ am-b¿, h¿°-e kn.sF hn-tam-Zv Ipam¿, F-kv.sF {]-ho¨ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ C≥-Iz-Ãv a-S-Øn ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pnte-°-b-®p. Zo¿-L-Im-ew Zp-ss_ F-an-td-‰v-kn¬ DtZym-K-ÿ-am-bn-cp-∂ kptc-jv _m-_p-hpw Iq-Spw_-hpw H-cp h¿-jw ap-ºmWv k-Xn-bp-sS Ip-Spw-ho´n¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°nb-Xv. Zp-ss_-bn-ep-≈ aIƒ tkm-^n-bp-sS hn-hml-\n-›-bw A-Sp-Øn-sSbm-Wv \-S-∂-Xv. a-I≥ kpcm-Pv _w-K-fp-cp-hn-¬ D-]cn-]-T-\w \-S-Øp-∂p. t^m-d≥-kn-Iv, ^nw-K¿ hnZ-Kv-[-cpw ÿ-e-sØ-Øn sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-®p.

ss_-¡n-Sn-¨v h-gn-bm-{X-¡m-cn-bm-b hr-² a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: ss_-°n-Sn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-gn-bm{X-°m-cn-bm-b hr-≤ a-cn-®p. B-Zn-\m-Sv h-S-°v ]o-Sn-IØ-d sX-°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b k-Zm-\-μ-s‚ `m-cy kmhn-{Xn(65) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b ]m-X-bn¬ h-Δ-°mhv P-Mv-j-\n¬ I-gn-™ Zn-h-kw ]-I¬ H-∂n-\v tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ ss_-°v C-Sn-®m-Wv A]-I-Sw \-S-∂-Xv. \m-´p-Im¿ B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-c-W-s∏-´p. a°ƒ: e-X, h-’-e, c-Lp.

I-fn-¡p-¶-Xn-\n-sS ImÂ-h-gp-Xn In-W-än ho-W _m-e³ a-cn-¨p

sh-≈-d-S: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ aq-Sn-bn-cp-∂ ]-e-I-bn¬ Nm-Sn-I-b-dn-b _m-e≥ Im¬-h-gp-Xn In-W‰n¬ ho-Wp- a-cn-®p. Im-c-t°m-W-Øn-\v k-ao-]w ]p-√wtX-cn πm-¶m-e ]p-Ø≥ ho-´n¬ {]-Xo-]v-Ip-am¿ hn-Pn Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ B-Zn-Xy-≥ (A-©v) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq∂n-\v ho-´p-h-f-∏n-se InW-‰n¬ ho-Wm-bn-cp-∂p A-]-I-S-w. \m-´p-Im-¿ BZn-Xy-s\ I-c-bv-s°-Sp-Øv Im-c-t°m-Ww sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. arX-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. A-ssZz-Zv, A-\n-cp-≤v F-∂n-h-¿ ktlm-Z-c-ß-fm-Wv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

I-√-º-ew: Hm-t´m ss_-°n-en-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. I-√-º-ew ]p-Xp-ti-cn ap°v In-g-t°-hn-f ho-´n¬ X-¶-∏≥ (69) B-Wv a-cn-®-Xv. C-°-gn-™ _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v G-tgm-sS-bm-Wv A]-I-Sw \-S-∂-Xv. I-√-º-eØv \n-∂v ss_-°n¬ ho´n-te-°v t]m-I-sh ]p-√q¿-ap-°n-\v k-ao-]w ]p-Xpti-cn-ap-°v `m-K-Øv \n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´mdn-£ C-bmƒ k-©-cn-®ncp-∂ ss_-°n¬ C-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdm-Unte-°v sX-dn-®v ho-Wv X-ebv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v 2.30 Hm-sS a-cn-®p. `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: _n-Pp-Ip-am¿, k-\p-Ip-am¿, c-iv-an. a-cp-a-°ƒ: jn-_p, ku-ay, t_mjn.

Kr-l-\m-Y-³ Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

I-√-º-ew: Kr-l-\m-Y-s\ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. H-‰q¿ sh-´n-a¨-tIm-Ww \-μ-\-Øn¬ D-Æn F-∂v hn-fn-°p-∂ A-\n¬-Ip-am¿ (57) B-Wv ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn™-Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p kw-`-h-sa-∂v I-√º-ew t]m-en-kv A-dn-bn-®p. `m-cy: c-P-\n. a-°ƒ: A-\μp, k-\-μp.

tXm-«nÂ- A-Úm-X ar-XtZ-lw- -

ssh-∏n-≥:- ]p-Xp-ssh-∏v- iv-a-im-\-Øn-\-Sp-sØ tXm´n¬A-⁄m-X ar-XtZ-lw-I-s≠-Øn.- 50 h-b-kv- tXm-∂n-°p-∂ ar-X-tZ-l-Øn¬j¿-´v- am-{X-ta D-≠m-bn-cp-∂p-≈p.- j¿-´n¬- B-en-^v¢m-kn-Iv- F-∂ kv-‰n-°-dp-≠v.- - c-≠p-Zn-h-k-sØ ]-g°w- tXm-∂n-°p-∂p.- a-’y-sØm-gn-em-fn-bm-Wv- arXtZ-lw-- I-≠-Xv.- ssh-Iot´m-sS Rm-d-°¬- s]m-enkvF-Øn- C≥-Izn-kv-‰v- \-S-Øn- F-d-Wm-Ip-fw- P-\-d¬B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn-te-°p- am-‰n.-

a-®n-Sn-ªpho-Wv aq-¶p acWw

Kq-U-√q¿: Du-´n-°-Sp-Ø a-©q¿ Im-´p-Ip-∏-bn¬ sshZyp-Xn S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS a-Æn-Sn-™p-ho-Wv ]-h¿ lu-kn-se aq-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn-®p. hn-cpXp-\-K¿ kz-tZ-in-I-fm-b am-cn-ap-Øp (42), A-cpƒ (39), B-\-μv (44) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11.30-Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS I-√pw ]m-d-I-fpw C-h-cp-sS tZ-l-Ø-v ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. a¨-Iq-\-Iƒ-°p-≈n¬ Ip-Sp-ßn-bm-Wv acWw. Du-´n-bn¬ \n-s∂-Øn-b A-·n-i-a-\-tk-\-bm-Wv aq-hcp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv.

]m-d-a-S-bn kv-t^m-S-\w; H-cmÄ a-cn-¨p sIm-¨n-bn G-gp e-£¯nsâ ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]nSn-IqSn; aq-¶pt]À A-d-Ìn a-Wn-a-e/Im-™n-c-∏-≈n: aWn-a-e-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ ]m-d-a-S-bnep≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b sXm-gn-em-fn a-cn-®p. c-≠v sXm-gn-em-fn-°v ]cn-t°-‰p. X-an-gv-\m-Sv cm-P-]m-fbw kz-tZ-in kp-tc-jv (30) BWv a-cn-®-Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in kp-μ-c≥ (35), Im-™n-c-∏-≈n a-Æm-d-°-bw kz-tZ-in i-in-[c≥ (46) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ i-in-[-c≥ tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se D®-bv-°v 1.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. a-Æp- am-‰m-\p-≈ ]-©m-bØv sse-k≥-kn-s‚ a-d-hn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-

°p-∂p-sh-∂v kv-s]-jy¬ {_m©v dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´pw ]-cntim-[-\-Iƒ \-S-Øm-Xn-cp-∂ ]m-d-a-S-bm-Wn-Xv. sh-Sn-a-cp-∂v \n-d-®v ]m-d- s]m-´n-°m-≥ h-® Xncn-I-fnsem∂v s]m-´m-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-¬-∏k-a-bØn-\p ti-jw i-in-[-c≥ Xn-cn A-gn-®v F-Sp-Ø-t∏mƒ s]m´p-Ibm-bn-cp-s∂∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. Iq-‰≥ ]m-d-°-jWw tZlØp hoWmWv kptcjns‚ ac-Ww. I-cn-¶¬No-fpIƒ sX-dn-®mWv iin-[-c\v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t°-‰Xv. Cu k-a-bw ln-‰m-®n, Pm-°v lm-Ω¿ F-∂o hm-l-\-ß-fn-em-bn Bdpt]¿ ]m-d-a-S-bv°v k-ao-]-w tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p-. \m-´pImcmWv c£m-{]-h¿Ø\w

\S-Øn-bXv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ]m-d-aS D-S-a a-Wn-a-e I-dn-°m-´q¿ I-cbn¬ ]q-h-tØm-en h-f-b-Øv ho-´n¬ tPm¿-Pp-Ip-´n F-∂ tPm¿-Pv tPm-k-^v H-fn-hn-emWv. C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-SpØXmbn a-Wn-a-e F-kv-.sF C{μ-cm-Pv ]-d-™p. C∂se t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]m-d-a-Sbn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂pw tXm-´, ]i, Xn-cn, Un-s‰m-tW-‰-dp-Iƒ F∂n-h I-s≠-Sp-Øp. kptcjns‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿´-Øn-\p ti-jw C-∂v _-‘p°ƒ-°v hn-´p\¬-Ipw. ]m-d-a-Sbn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ 70Hmfw t]-sc t]m-en-kv A-t\zjn-®ph-cp-I-bm-Wv.

sIm-®n: A-\-[n-Ir-X-am-bn I-SØn-b G-gpe-£w cq-]bpsS \ntcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. aq-∂pt]¿ A-d-Ãn¬. C-cp-]-Øn \m-em-bn-cw ]m-bv-°-‰p-I-ƒ hoXw \m-ep _-≠n-ep-I-fn-em-bn _mw-•q-cn¬ \n-∂p _- n¬ FØn® Ch sIm-®n jm-tUm t]m-en-kpw F-d-Wm-Ip-fw kuØv t]m-en-kpw tN¿-∂mWv ]nSn-s®-Sp-Ø-Xv. ap-∏-Ø-Sw G-eq¿-°-c X-®-h≈-Øv ho-´n¬ ap-Po-_v (35), ap∏-Ø-Sw G-eq¿°-c tXm-∏n¬ ho-´n¬ jn-lm-kv (30), Xn-cp-h-\¥-]p-cw X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ aw-K-e-Ø-d A-cp¨ (37) F-∂n-

ap-Po-_v jn-lm-kv h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. B-eph- kztZin°v sIm-Sp-°m\mbn ap-Po-_pw jn-lm-kpw ]pIbnse D¬∏-∂-ßfp-am-bn ]m¿k¬ k¿-ho-kn¬ F-Øn-b-t∏mgm-Wv t]menkv ]n-Sn-bnemb-Xv. A-cp¨ ]m¿-k¬ k¿-ho-knse Po-h-\-°m-c-\m-Wv. \n-Ip-Xn

A-cp¨ sh-´n-®p sIm-≠ph-∂-Xm-bn-cp∂p Ch. B-ep-h kz-tZ-in-bp-sS t]-cpw t^m¨ \ºdpw am-{X-ta Ch-cpsS ]°¬ D≠m-bn-cp-∂p≈q. C-bm-sf t]m-enkv A-t\zjn-®ph-cn-I-bm-Wv. ssh-‰n-e l-∫n-\-Sp-Øv B-dp am-k-߃-°v ap-ºv \m-ev _-

≠n¬ A-\-[n-Ir-X ]p-I-bn-e D¬-∏-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ]m¿-k¬ k¿-ho-kp-Im-cp-sS klm-b-an-√m-sX C-S-]m-Sv \-SØm≥ km-[n-°n-s√-∂pw Iq-SpX¬ \n-co-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øpsa-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ sI Pn sP-bnw-kv A-dn-bn®p. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Fw c-taiv- Ip-am¿, jm-tUm F-kv.sF A-\-¥-em¬, ku-Øv A-Un-j\¬ F-kv.sF tZ-h-ky, t]m-enkp-Im-cm-b D-Ω¿, lp-kbv≥, hnt\m-Zv, k-^o¿, km-\p, jm-Pntam≥, kp-tc-jv F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

thm-«v tNmÀ-¨ A-t\z-jn-¡Ww: sI ]n F a-Po-Zv a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Ivk`m a-fi-e-Øn¬ bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn C Sn ap-lΩ-Zv _jo-dn-\p e`n-t°-≠ thm´n¬ Ipdhp kw`-hn-®Xv A-t\z-jn-°W-sa∂v ap-ke v- nw- eo-Kv kwÿm\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn sI ]n F aPo-Zv. am[y-a{]-h¿Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. Nn-e taJ-eI-fn¬ ASnsbm-gp-°p-Iƒ kw-`-hn-®Xn\mem-Wv bp.Un.F-^n-\v {]Xo-£n-® `q-cn]-£w e-`n-°m-Xncp∂Xv. Pn√-bn-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ eoKv ÿm-\m¿-Yns°-Xntc {]-h¿-Øn®-Xv `q-cn]£w Ip-dbm-\n-S-bm-°n-. C-Xv bp.Un.F-^v. ]cn-tim-[n-°-Wsa∂v a-Po-Zv Bh-iy-s∏´p.


8

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

^-kn-ep-±o³

ap-l-½-Zv l-k³

A-¸p-¡p-«³

s\-Sp-a-ßm-Sv: ]-\-hq¿ Icn-°p-gn \m-jv-an a≥-knen¬ ^-kn-ep-±o≥ (51). `m-cy: dm-jn-Z. a-°ƒ: \mjv-an, _n-kv-an, ap-l-Ω-Zv sk-bv-Zv A-en. a-cp-a-I≥: k-\p (te-J-I≥, am-[yaw I-S-bv-°¬).

B-e-∏p-g: e-Pv-\-Øv hm¿-Uv ]m-j hn-√-bn¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-Ω-Zv Ip´n-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv l-k≥ (52). Un.kn. _p-Iv-kv B-e-∏pg {_m-©v sd-{]-sk-t‚‰o-hm-bn-cp-∂p. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse 10\v ]-Sn-™m-sd ]≈n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ \-S-°pw. `m-cy: sse-e.a-°ƒ: l-\o-jv, j-l-\. a-cp-a-I≥: kPo¿.

Im-´m-°-S: ]q-g-\m-Sv Imtcm-´p-tIm-Ww Iu-kv-Xp`-Øn¬ A-∏p-°p-´≥ (68). `m-cy: ]-tc-X-bm-b h-k-¥-Ip-am-cn, a-°ƒ: k-t¥m-jv, Zn-eo-]v, Nn-{Xte-J. a-cp-a-°ƒ: ku-ay, Zo-], ]-tc-X-\m-b cm-[mIr-jv-W≥.

sIm-¨p-dm-Wn tN¿-Ø-e: X-Æo¿-ap-°w ]-©m-b-Øv ]-Ømw-hm¿Uv hm-c-Ww G-d-Wm-´v If-Øn¬ tPm-bn-(dn-´.-FF-kv-.sF)bp-sS `m-cy sIm-®p-dm-Wn (52). ]-tc-X hm-c-Ww sh-≈pho-´n¬ Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-°ƒ:Z-b,-tPm-Wn. a-cp-a-I≥: tPm-_n≥-kv(Ip-dp-∏-¥-d).

A-Ðp-Â d-km-Jv ]øm-\-°¬: ]-tc-X\mb tN-ºpwI-≠n B-ent°m-bp-sS a-I≥ Sn A–p-¬ d-km-Jv (55).

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \K-c-k-` 28˛mw hm¿-Uv Iogm-Rv-P-en-Nn-d-bn¬ sI.B¿ cm-P-ss∏-bp-sS `mcy hn.-hn-P-b-Ωmƒ (71). ]-tc-X Im-bw-Ip-fw tZ-hkzw-]-d-ºn¬ Ip-Spw-_mwK-am-Wv. a-°ƒ: k-‘y,- kn-‘p,{io-\n,-A-Pn-Xv-Ip-am¿.

C ]n {io-\n-hm-k³ A-´-cn-¨p

kp-Ip-am-c-]n-Å

\m-K-¸-\m-Nm-cn

c-ho-{μ³ \m-bÀ

P-\mÀ-±-\³ ]n-Å

tZ-h-cm-P³ B-im-cn

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]pcw sIm-®p-hn-fm-I-Øv ho´n-¬ kp-Ip-am-c-]n-≈ (87). `m-cy: tk-Xp-Ip-´n A-Ω. a-°ƒ: D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b¿, cm-[, tIm-afw, cm-[m-Ir-jv-W≥ \mb¿.

sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\]p-cw tcm-ln-Wn \n-eb-Øn¬ \m-K-∏-\m-Nmcn (82). `m-cy: ao-\m£n A-Ωmƒ.

A-ÐpÀ-d-lv-am³

sh-™m-d-aq-Sv: th-fmhq¿ πm-°o-gv Hm-Sq¿ ho´n¬ c-ho-{μ≥ \m-b¿ (70). `m-cy: kp-Pm-Xm tZ-hn. a°ƒ: hr-μ, e-X, kp-a. acp-a-°ƒ: A-\n¬-Ipam¿, th-Wp-tKm-]m¬, _n-Pp.

Im-´m-°-S: B-a-®¬ tXm-´-Øn¬ ho-Sv {]-`m \n-hm-kn¬ dn-´. _-kv C≥-kv-s]-Œ¿ P-\m¿-±\≥ ]n-≈ (83). `m-cy: kp-\-μ. a-°ƒ: {]-`≥, kp-P, tKm]≥. a-cp-a-°ƒ: te-J, kp-tc-jv Ip-am¿, c-Rv-Pn\n.

I-g-°q-´w: I-g-°q-´w h-S°pw-`m-Kw am-th-en ho´n¬ Pn.F≥.B¿.F 80 _n-bn¬ ]-tc-X-\m-b thep-°p-´n B-im-cn-bp-sS aI≥ tZ-h-cm-P≥ B-im-cn (53). `m-cy: Ko-X. a-°ƒ: hn-jv-Wp, hn-Pn-X.

k-Zm-in-h³

th-em-bp-[³ B-Nm-cn

Ip-«n-b-½

hn-P-b-½mÄ

18 sabv 2014 Rmb¿

Xn-cp-h-√: ta-{]m¬ tIma-¶-cn Nn-d tN-hp-cp-Øn ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b sIm®p-Ip-´n-bp-sS a-Iƒ kn sI Ip-´n-b-Ω (57). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v H-∂n-\v ap-´m¿ sI.]n.Fw.-F-kv iv-a-im-\Øn¬. k-tlm-Z-c-߃: ]m-∏-®≥, Ip-™-Ω, tkm-^n-bm-Ω.

t_m-hn-°m-\w: Beq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv IΩn-‰n ap≥- {]-knU‚pw ]-g-b-Im-e Z-^v D-kvXm-Zp-am-b B-eqcn-se Fw A-–p¿-dlvam≥ (70). k-Po-h eo-Kv {]-h¿Ø-I-\m-bn-cp-∂p. ]nXm-hv: ]-tc-X-\m-b t]m-°¿. am-Xm-hv: J-Zo-P. `m-cy: dp-Jn-b.

sN-ß-∂q¿: ]m-≠-\m-Sv X-In-Sn-bn¬ ]p-Ø≥-]pc-bn¬ Sn F≥ k-Zm-inh≥ (58). kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: hn-\-b-Ω. a-°ƒ: i-c-Wy, A-\p-j.

Xn-cp-h-√: \n-c-Ww A-ΩW-Øp-ho-´n¬ F F≥ th-em-bp-[≥ B-Nm-cn (98). kw-kv-Im-cw \-SØn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b tZ-h-In-b-Ω. a-°ƒ: kp-aXn, N-{μ-ti-J-c≥, cm-Pp, tKm-a-Xn, iym-a-f, ]-tc-Xbm-b h¬-k-e.

cm-P-½ ]q-h-Øq¿: ]p-Ø≥-]p-cbv-°¬- ]-tc-X-\m-b ]nsI cm-a-Ir-jv-W≥- \m-bcp-sS `m-cy- sI F≥- cm-PΩ (76)-.- kw-kv-Im-cw- Xn¶-fm-gv-N c-hn-se 10\v- ho´p-h-f-∏n¬.- a-°ƒ-: {]-k∂,- {]-ho-W,- {]-km-Zv(A-Uo-j-W¬- X-lko¬-Zm¿,- Xn-cp-h-√),- taP¿- ]n- B¿- {]-tam-Zv- .

tIm-gn-t°m-Sv: ]-ªn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v ap≥ U]yq-´n U-b-d-Œ-dpw tZ-im-`nam-\n ap≥- k-_v F-Un-‰-dpam-bn-cp-∂ C ]n {io-\n-hmk≥ (72) A¥-cn®p. lr-Zbm-Lm-X-sØ- Xp-S¿-∂v C∂-se ssh-Io-´v 5.45Hm-sS X-e-°p-f-Øq¿ ]-©m-bØn-se ]-´¿-]m-ew F{ºm-e-Øv ho-´n-em-bn-cp-∂p A-¥yw. kw-kv-Im-cw C∂v ]-I¬ 12\v am-hq¿ -tdm-Uv ssh-Zyp-Xn iv-a-im-\Øn¬. `m-cy: e-£v-an. a-°ƒ: eo-\, {]-_o-jv ({Km-^n-Iv Unssk-\¿), kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: \n-Xn≥ (_n-kn-\-kv \-S-°m-hv), kp-`n-P, {]-i-kv-X kw-Ko-X kw-hn-[m-bI-\pw K-k¬ Km-b-I-\p-am-b j-l-_m-kv A-a≥. ktlm-Z-c-߃: `m-\p-a-Xn, h-k-¥, i-Ip-¥-f, C ]n cXv\m-I-c≥ (dn´. d-h-\yq h-Ip-∏v), C ]n cm-[m-Ir-jvW≥. tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.F-kv.F-kv.]n.bp) kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Khpw ]p-tcm-K-a-\-I-em-km-ln-Xy-kw-Lw Pn-√m I-Ωn‰n-bw-K-hp-am-bncp∂p {io\n-hm-k≥. 1966˛74 Im-e-bf-hn¬ tIm-gn-t°m-Sv tZ-im-`n-am-\n-bn¬ tPm-en sNbv-Xp. k¿-°m-¿ k¿-ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-® -ti-jw Im-en-°-‰v {]-kv ¢-∫n-s‚ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-ΩyqWn-t°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw (sF.kn.sP) U-bd-Œ-dm-bn. tIm-gn-t°m-t´ km-ln-Xy-˛-kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-I-fn-se k-Po-h km-∂n-[y-hp-am-bn-cp-∂p.

Sn-¸À tem-dn-bn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{Xn-I³ a-cn-¨p

Ip-∂w-Ip-fw: Im-Wn-∏-øq-cn¬ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v Im¬-\-S bm-{Xn-I≥ a-cn-®p. Ip-∂w-Ip-fw ]p-Xp-t»-cn ]p-fn-°¬ ho-´n¬ _n-Pp(32)hm-Wv a-cn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v _n-Pp-hn-s\ A-a-e sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.

km-hn-{Xn

{]-k-¶

e-fn-X

Ir-jv-W³-Ip-«n

Im-bw-Ip-fw: ]p-Xp-∏-≈n ]-fl-tI-iw sI ]n btim-[-c-s‚ `m-cy km-hn{Xn (82).

Im-´m-°-S: B-\m-tIm-Sv tIm-hn¬-hn-f X-S-Ø-cn-IØv ho-´n¬ {]-k-∂ (48). `¿-Øm-hv: P-b-Ip-am¿. aIƒ: A-]-¿-Æ

am-d-\-√q¿: ta-em-cn-tbmSv sIm-√m-e-]-d-ºv In-g°pw-I-c ]p-Ø≥ ho-´n¬ e-fn-X (60). `¿-Øm-hv: a-Wn-b≥. a°ƒ: Ko-X, _n-\p, D-tajv, _n-Pp.

I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Snbq¿ X-®n-tc-Øv Sn F≥ Ir-jv-W≥-Ip-´n(86). `mcy: k-tcm-Pn-\n-b-Ω. a°ƒ: Sn F≥ A-P-b≥, Sn F-kv D-j, Sn F-kv Kn-cnP, Sn F-kv {]o-X, Sn F-kv _n-μp. a-cp-a-°ƒ: k-c-kzXn-b-Ω, Un D-Æn-Ir-jvW-]n-≈, Pn tKm-]m-e-Irjv-W-]n-≈, ]n c-hn, Un _n-©p.

sN-dn-b-½- A-½

`-hm-\n A-½

ta-m-l-\³ ]n-Å

A-l-½-Zv Ip-ªv

ap-c-fo-[-c³ \m-bÀ

N-h-d: tX-h-e-°-c ]-Sn™m-‰-°-c I-Æ-I-Øv ho-´n¬ Pn tam-l-\≥-]n≈ (70). `m-cy: hn-P-b-e-£v-an-bΩ. a-°ƒ: Km-b-{Xn, lcn, P-b-{io.

sIm-√w: ]-≈n-tØm´w Ip-Xn-c-°-W-°n¬ kw-K-aw \-K¿ 21˛¬ hm-hm-°p-™n-s‚ aI≥ hn A-l-Ω-Zv Ip™v(83). `m-cy: B-bn-jm Ip™v. J-_-d-S-°w CC-{_mw-lnw ∂v cm-hn-se 11\v sImCu-cm-‰p-t]-´: \-S-bv√w tPm-\-I-∏p-dw h°¬ Io-tg-S-Ø C-{_men-b-]-≈n A-¶-Wlnw(75). J-_-d-S-°w \-S-Øn. `mØn-¬. cy: dp-Jn-b. a-°ƒ: sse-e, d-aoa-°ƒ: A-kvew, d-jn-Z, k, ]m-cn-j, ]-tc-X\u-jm-Zv, d-Pn-\, \n-km¿, \m-b A-Iv-_¿, \q¿_-jo¿, ssk-d, _p-jv-d. Pn, ap-Po-_v. a-cp-aa-cp-a-°ƒ: am-cn-b-Øv, k- °ƒ: k-enw, D-Ω¿, Pn-\, Xm-ln-d, Pm-kv-an, ^m-kn¬, k-°o-\, C-{_m-lnw, \-ko¿, kk-øv-_p, \n-k. °o¿, sj-co-^v.

In-fn-am-\q¿: tZ-th-iz-cw Ir-jv-Wm-e-b-Øn¬ ap-cfo-[-c≥ \m-b¿ (59˛-dn-´. _n.F-kv.F-^v C≥-kvs]-Œ¿). `m-cy: kp-`-{Zm Fw \mb¿. a-°ƒ: a-t\m-Pv Irjv-W, Ir-jv-W {]n-b. acp-a-°ƒ: A-\o-jv, k-Pn\n.

am-\-¥-hm-Sn: N-ßm-S-°S-hn¬ ]-tc-X-\m-b cm[m-Ir-jv-W-ta-t\m-s‚ `m-cy X-®m-dw-]-d-º-Øv ]m¿-h-Xn°p-´n A-Ω (82).

I-S-bv-°¬: Np-≠ e£v-an hn-em-k-Øn¬ ]tc-X-\m-b cm-L-h≥ ]n≈-bp-sS `m-cy `-hm-\n-bΩ(89). a-°ƒ: c-ho-{μ≥-]n-≈, cm-P≥-]n-≈, ap-c-fo-[c≥-]n-≈, Hm-a-\-b-Ω, ]flm-h-Xn-b-Ω, h-’-eIp-am-cn A-Ω, P-b-Ip-amcn A-Ω, c-am-tZ-hn, KoXm-Ip-am-cn. hÀ-Ko-kv a-cp-a-°ƒ: ]-fl-Ip-am-cnHm-at- »-cn: ]-dº - S- n-bn¬ b-Ω, hn-P-b-e-£v-an, Ah¿-Ko-kv (90). `m-cy: ]-tc- Ωn-Wn, A-ø-∏≥-]n-≈, X-bm-b X-¶Ω - . a-°ƒ: i-in-[-c≥-\m-b¿, AA-Ωn-Wn, Ip-™m-Ω, a- Uz. tkm-a≥, tKm-]n-\mdn-bm-Ω, t_-_n, IpY≥-]n-≈, th-Wp-°p™p-tam≥, en-√n, B≥- ´≥-\m-b¿. kn.

Im-°q¿: ]-tc-X-\m-b ssI-∏p-d-Øv \m-cm-bW≥ \m-b-cp-sS `m-cy ssX-°q-´-Øn¬ sN-dn-bΩ-A-Ω (94). a-°ƒ: cmap-Æn-°p-´n-\m-b¿, ]-fl\m-`≥ -\m-b¿, tKm-]me≥-Ip-´n- \m-b¿, tam-l\≥ \m-b¿, I-a-e-Ω, eoem-Ω, ]-flm-h-Xn A-Ω. a-cp-a-°ƒ: im-¥-Ip-am-cn (dn-´. A-[ym-]n-I F sI B¿- kv-Iqƒ, tN-f∂q¿), hn-im-em-£n.

`m-kv-I-c³ \m-bÀ

th-Wp

sj-aow _m-\p

Ir-jv-W-Ip-amÀ

ao-\m-£n

sh-tdm-\n-¡

tdm-kn

tXm-a-kv

ta-cn

]m-h-d-´n: sh-¶n-S-ßv ]mSp-A-_-e-Øv hm-´n¬ sXao-an-s‚ `m-cy sj-aow _m\p (34). I-_-d-S-°w \-SØn. a-°ƒ: A-Zm≥, Abv-am≥, A-\w.

Kp-cp-hm-bq¿: Xm-a-c-bq¿ t£-{X-Øn-\p k-ao-]w Ir-jv-Wm-⁄-en-bn¬ h´-Øq¿ Ir-jv-W-Ip-am¿(A-∏p-˛57). dn-´.- A-[ym-]I-\m-Wv. `m-cy: ssh-te-cn Kn-cn-P. a-°ƒ: c-ay, kuay. a-cp-a-°ƒ: {]-Zo-]v(_mw-•q¿), {]-Zo-]v(F-dWm-Ip-fw).

Ip-≠-d: s]-cp-ºp-g Rm-en-tbm-Sv ]-\-hn-f ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b tI-i-h-s‚ `m-cy ao\m-£n(92).

]-d-∏q¿: F-S-°-f-Øq¿(ap-´n-°¬) tXm-am-kns‚ `m-cy sh-tdm-\n-°(73). kw-kv-°m-cw \-SØn. a-°ƒ: B-Kv-\-kv, tPm-kv-^o-\, a-dn-bw, Hutk-∏v (Fw.kn.Sn kv-t‰mgv-kv), t{K-bv-kn, B-eokv. a-cp-a-°ƒ: tbm-l∂m≥, d-∏m-bn, tXm-amkv, eo-\, C-´q-∏v, sska¨.

Nm-e-°p-Sn: t]m-´ sh-´nbm-S≥ ]-tc-X-\m-b tem\ `m-cy tdm-kn(72)-.- kwkv-°m-cw C-∂v cm-hn-se 10\v t]m-´ sN-dp-]p-jv-]w ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.a-°ƒ: sP-bv-kn,- tPm-bv,_m-_p,- en-kn. -a-cp-a°ƒ: d-∏m-bn,- Pn≥-kn,-enPn,- tXmw-k¨.

Nm-e-°p-Sn: F-b¿-en-Kvkv Ãp-Un-tbm D-S-a-bm-bncp-∂ F ]n tXm-a-kv(75)-.kw-kv-°m-cw C-∂v D-®Xn-cn-™v 3.30\v Nm-e-°pSn sk‚ v.-ta-co-kv s^mtdm-\ ]-≈n sk-an-tØcn-bn-¬.- a-°ƒ: -sP-bv-\n,en≥-kn,- tSmƒ-Pn,-en-Pn(J-Ø¿). -a-cp-a-°ƒ: -tPmkv,- tPm-_m-bn,- kn-an,{]n≥-kv.

Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w \-º-gn°m-Sv ]-tc-X-\m-b B-fq°m-c≥ {^m≥-ko-kv `mcy ta-cn(84). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11.30\v a‰w sk‚ v tXm-am-kv s^tdm-\ N¿-®v sk-an-tØcn-bn-¬. a-°ƒ: tem-d≥kv(a-‰w tIm-∏-td-‰o-hv _m-¶v), tPm-fn, t{Kkn(A-[ym-]n-I, sIm-®∂q¿ F-®v.F-kv.-F-kv), dm-Wn(A-[ym-]n-I, h-√∏p-g F-®v.F-kv.-F-kv), {]n≥-kn(B-[m-c-sa-gpØv, Ip-∂w-Ip-fw), sPbnw-kv(]-©m-_v \m-jW¬ _m-¶v, A-¶-am-en). a-cp-a-°ƒ: tdm-kn, tPmkv, tZ-h- n, tPm¨k¨, dm-t^¬, en-Pn.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hmbq¿ ]-Sn-™m-sd \-S a√n-t»-cn ]-d-ºv hn.hn \nhm-kn¬ A-∏p-°p-´≥ \m-b¿ a-I≥ thWp(60). Kp-cp-hm-bq¿ ]Sn-™m-sd \-S πm-km k-eq¨ D-S-a-bm-Wv. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v sN-dp-Xp-cp-Øn ]pWy-Xo-c-Øv. `m-cy: c-aWn.

J-Zo-Pm _o-hn I-S-bv-°¬: I-Sp-h-bn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ jm-h-ens‚ `m-cy J-Zo-Pm _ohn(75). a-°ƒ: I-emw, j°o-em _o-hn. a-cp-a-I≥: \n-km-dp-±o≥.

tN¿-Ø-e: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-b-Øv A-©mw hm¿-Uv A-hn-´-Øn¬ Imhn¬-Ip-f-h≥-Nn-d `m-kv-Ic≥ \m-b¿(63). `m-cy: ]tc-X-bm-b cm-P-Ω, Imhn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: c-Pn-X(-So-®¿ tlm-fn-t{K-kv A-°m-Z-an am-f),-cm-tP-jv (F-Iv-kv.C-¥y≥ t\-hn). a-cp-a°ƒ: cm-[m-Ir-jv-W≥(-alo-{μ B‚ v a-lo-{μ Fd-Wm-Ip-fw),-ku-ay.

a-l-vaq-Zv X-e-t»-cn: ]-tc-X-\m-b s\-t√m-´v aq-k-°p-´n lm-Pn-bp-sS a-I≥ tXmt´m≥ ]m-®‚-hn-S a-lvaq-Zv (53). `m-cy: A-øt\m-Øv ssJ-dp-∂n-k. a-°ƒ: an-kv-_m-lv, JpZv-kn-b. am-Xm-hv: ]-tc-Xbm-b tXm-t´m≥ am™p. k-tlm-Z-c-߃: \-^o-kp, Ip-™m-an, dm_n, ssk-\-_.

kp-μ-tc-i³ A-º-e-∏p-g: tIm-a-\-shfn-bn¬ kp-μ-tc-i≥ (53). `m-cy: D-j. a-°ƒ: A-PnØv, A-\o-jv.

]mÀ-h-Xn-¡p-«n A-½

{io-aXn D-cp-h-®m¬: s\√q-∂nbn-se tIm-ßm-´v {io-aXn (63). `¿-Ømhv: ]-tcX\m-b F≥ _m-e≥ ss{Uh¿. a°ƒ: A\n¬ Ip-am¿, cm-tPjv, kp-I\y, kp-tcjv, kp\n¬, c-Rv-PnØv.

Ip-ª-½-Zv lm-Pn B-b-t©-cn: I-√pw]p-dw D-cp-´n-bn‚-hn-S C-{_m-low lm-Pn-bpsS a-I≥ Ip-™-Ω-Zv lm-Pn (65). am-Xm-hv: _n-øm-Øp. `m-cy: Ip-ss™-i. k-tlm-Z-c-߃: Ip™-_v-Zp-√, A-kokv, C-kv-am-Cu¬, sam-bv-Xp, \-^o-k, k-_n-b.

hÀ-¤o-kv Nm-e-°p-Sn: t]m-´ sh-fnb-Øv tem-\-°p-´n h¿-§okv(66)-.- kw-kv-°m-cw \-SØn.- `m-cy:eq-kn.- a-°ƒ: -k¿-Kn(Zp-_m-bv),- k-hnX. a-cp-a-°ƒ: -Pn-Pn,- t]mfn.

`-hm-\n sh-≈-ap-≠: sam-X-°-c ]-tc-X-\m-b ssI-a-ebn¬ Ip-´-∏-s‚ `m-cy `hm-\n (80). a-°ƒ: ]p-jv]-h-√n, A-ºn-I, hn-Pb≥, h-\-P, hn-t\m-Zv. acp-a-°ƒ: A-∏p-°p-´≥, Zm-tam-Z-c≥, {]-k-∂≥, tim-`.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn h-fm-t©-cn: tIm-´-∏p-dw s]m-‰-Ω¬ I-√-d-ºn¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn (85). a-°ƒ: sam-bv-Xo≥Ip-´n, A-–p¬ -d-km-Jv, A-–p¬ l-ao-Zv, J-Zo-P.

\m-cm-b-W³ N-ß-\m-t»-cn: tI-c-fm kmw-_-h¿ skm-ssk-‰n ÿm-]-I t\-Xm-hv am-S-∏≈n G-tgm-en-°¬ F sI \m-cm-b-W≥-˛80)(dn´.sl-Uv-am-kv-‰¿). a-°ƒ: Ko-Xm(Pn-√m tlm-kv]n-‰¬ tIm-´-bw), Kn-cn-P, e-Xm, tc-J.

Kr-l-\m-Y³ X-e-bv-¡v A-Sn-tb-äv a-cn-¨p; `m-cy-bpw ss{U-h-dpw I-Ì-Un-bn kp-tc-{μ³-]n-Å

k-tcm-Pn-\n

hn-P-b³

J-Zo-Pm _o-hn

skÂ-h-Ip-amÀ

Ip-≠-d: ]-g-ßm-ew ]u¿-W-an (ap-Iƒ-hn-fbn¬)-bn¬ I-Ãw-kv {]nh‚o-hv Hm-^n-k-dm-b kptc-{μ≥-]n-≈(57). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: Cμp. a-°ƒ: A-cp¨, Bcy.

In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mw-Ip∂v tim-`-\ hn-em-kØn¬ ]-tc-X-\m-b hmkp-tZ-h-s‚ `m-cy k-tcmPn-\n (75). a-°ƒ: tim-`-\, {]-k-∂, A-tim-I≥, i-im-¶≥, hn-P-b-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: hn-{ip-X≥, kp-tc{μ≥, jo-_, kp-\n¬-Ipam¿.

a-e-bn≥-Io-gv: a-t®¬ Ipgn-hn-f ho-´n¬ hn-P-b≥ (54). `m-cy: h-k-¥. a°ƒ: _n-Pn, Pn-Pn-tamƒ. a-cp-a-I≥: kp-Pn-Øv Ipam¿.

Xn-cp-h-√w: I-cn-ºp-hn-f sh-´pw-]p-d-Øv ]-tc-X\m-b A-l-Ω-Zv I-Æns‚ `m-cy J-Zo-Pm _o-hn (64). a-°ƒ: \-Zo-d, jwjm-Zv, \-_o-k-Øv, skø-Z-en, kn-±o-Jv, kn-bm-Zv. a-cp-a-°ƒ: in-lm-_p±o≥, A-ko-kv, A-–p¬ A-en, J-_n-d-Øv, A-kpa, k-_n-\. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v a-W°m-Sv h-en-b-]-≈n-bn¬.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im™n-cw-]m-d a-cp-Xw-Ip-gn Sn.kn 6/1257 in-h {]-kmZ-Øn¬ sk¬-h-Ip-am¿ (51˛-Pn-√m {S-j-dn D-tZymK-ÿ≥). `m-cy: te-J. a-°ƒ: \nJn-X, \-μn-X.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn- F-S-∏mƒ: am-Wq¿ sh≈m-´p-h-f-∏n¬ Ip-™nap-l-Ω-Zv lm-Pn (95). `mcy: ]-tc-X-bm-b J-Zo-Pl-÷p-Ω. a-°ƒ: _m-h- lm-Pn, Ip™n-tam≥, ln-f¿ (Zp_-bv), ]-tc-X-cm-b ^mØn-a, B-bn-i.

A-¶-¡p-«n Hm-a-t»-cn: Ip-∏m-b-t°mSv A-dp-Im-°¬ h¿-Kokn-s‚ `m-cy A-∂-°p-´n (89). a-°ƒ: kn-kv-‰¿ F¬-kn, tPm-kv, kn-kv‰¿ tdm-kv-en≥, t{X-kymΩ, ^m. {^m≥-kn-kv, tacn, tSm-an.

C-t¿m sN-dn-bm³ N-ß-\m-t»-cn: Ip-dn-®n Im-™n-c-Øpw-aq-´n¬ Ctøm sN-dn-bm≥(sN-dn-bIp-™v 85). kw-kv-Im-cw \m-sf aqt∂m-sS sk‚ v tPm-k^v-kv-]-≈n-bn¬. `m-cy: F-en-°p-´n. a-°ƒ: tam-fn, A-∏-®≥Ip-´n, _m-_p, tPm-kv, h¿-Ko-kv, tdm-k-Ω, kn_n, k-Pn, Pn-Pn.

jm-Pn N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°mSn-Øm-\w I-f-cn-bv-°¬ ho-´n¬ jm-Pn(56). `m-cy: e-Xm-jm-Pn. a-°ƒ: PnØp, Pn-Øn.

I-{Xo-\ A-cn-°p-g: X-c-Wn-bn¬ ]-tc-X-\m-b Nm-t°m-bpsS `m-cy I-{Xo-\. kw-kvIm-cw \m-sf ]-Øn-\v Acn-°p-g sk-‚ v sk-_mÃy≥-kv ]-≈n-bn¬. a°ƒ: B-\n, kn-ÿ tacn Nm¿-fn, Sn kn tPm-k^v, ]-tc-X-cm-b ^m. t]mƒ X-c-W-bn-¬, Ipcym-t°m-kv tP-°-_v.

h¿-°-e: Kr-l-\m-Y-s\ ho-Sn-\p-≈n¬ a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´v `m-cysb-bpw ho-´n-se ss{U-hsd-bpw t]m-en-kv I-Ã-Unbn-se-Sp-Øp. ]p-∂-aq-Sv hm®¿-ap-°n-\v k-ao-]w ]-´phn-f, B-\-μ-`-h-\-Øn-¬ kp-tc-jv _m-_p(52) BWv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se G-tgmsS kp-tc-jv _m-_p-hns‚ ho-´n-em-bn-cp-∂p kw-`hw. kw-`-h-Øn¬ ho-´nse ss{U-h-dm-b C-S-h Icp-\n-e-t°m-Sv Ir-jv-W-hnem-k-Øn¬ in-h≥ F-∂v hn-fn-°p-∂ ]-c-ta-iz-c≥(30), kp-tc-jv _m-_p-hns‚ `m-cy k-Xn(45) F-∂nh-sc A-t\z-j-W hn-t[b-am-bn t]m-en-kv I-Ã-Unbn-se-Sp-Øp. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]men-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\; sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bn¬

kp-tc-jv _m-_p-hn-s‚ ho-´n¬ X-ßn-b in-h≥ Krl-\m-Y-\p-am-bn I-e-ln®p. cm-hn-se 6.30-\pw kp-tc-jv _m-_p-hn-s\ ho-Sn-\p- ]p-

d-Øv I-≠-h-cp-≠v. In-S-∏pap-dn-bn¬ Ip-dp-h-Sn sIm≠v X-e-°-Sn-tb-‰v s\-‰nØ-Sw Nn-X-dn-sØ-dn-® \ne-bn-em-Wv ar-X-tZ-lw ImW-s∏-´-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. Ip-dp-h-Sn sIm≠-Sn-® ti-jw πm-Ãn-Iv Ib¿-sIm-≠v I-gp-Øn¬ ap-

dp-°n izm-kw ap-´n-®p-sh∂pw hn-h-cw e-`n-®n-´p-≠v. B-‰n-߬ Unssh.-F-kv ]n. {]-Xm-]≥ am-b¿, h¿°-e kn.sF hn-tam-Zv Ipam¿, F-kv.sF {]-ho¨ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ C≥-Iz-Ãv a-S-Øn ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pnte-°-b-®p. Zo¿-L-Im-ew Zp-ss_ F-an-td-‰v-kn¬ DtZym-K-ÿ-am-bn-cp-∂ kptc-jv _m-_p-hpw Iq-Spw_-hpw H-cp h¿-jw ap-ºmWv k-Xn-bp-sS Ip-Spw-ho´n¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°nb-Xv. Zp-ss_-bn-ep-≈ aIƒ tkm-^n-bp-sS hn-hml-\n-›-bw A-Sp-Øn-sSbm-Wv \-S-∂-Xv. a-I≥ kpcm-Pv _w-K-fp-cp-hn-¬ D-]cn-]-T-\w \-S-Øp-∂p. t^m-d≥-kn-Iv, ^nw-K¿ hnZ-Kv-[-cpw ÿ-e-sØ-Øn sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-®p.

ss_-¡n-Sn-¨v h-gn-bm-{X-¡m-cn-bm-b hr-² a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: ss_-°n-Sn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-gn-bm{X-°m-cn-bm-b hr-≤ a-cn-®p. B-Zn-\m-Sv h-S-°v ]o-Sn-IØ-d sX-°-Xn¬ ]-tc-X-\m-b k-Zm-\-μ-s‚ `m-cy kmhn-{Xn(65) B-Wv a-cn-®-Xv. tZ-io-b ]m-X-bn¬ h-Δ-°mhv P-Mv-j-\n¬ I-gn-™ Zn-h-kw ]-I¬ H-∂n-\v tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ ss_-°v C-Sn-®m-Wv A]-I-Sw \-S-∂-Xv. \m-´p-Im¿ B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw a-c-W-s∏-´p. a°ƒ: e-X, h-’-e, c-Lp.

I-fn-¡p-¶-Xn-\n-sS ImÂ-h-gp-Xn In-W-än ho-W _m-e³ a-cn-¨p

sh-≈-d-S: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS In-W-‰n¬ aq-Sn-bn-cp-∂ ]-e-I-bn¬ Nm-Sn-I-b-dn-b _m-e≥ Im¬-h-gp-Xn In-W‰n¬ ho-Wp- a-cn-®p. Im-c-t°m-W-Øn-\v k-ao-]w ]p-√wtX-cn πm-¶m-e ]p-Ø≥ ho-´n¬ {]-Xo-]v-Ip-am¿ hn-Pn Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ B-Zn-Xy-≥ (A-©v) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq∂n-\v ho-´p-h-f-∏n-se InW-‰n¬ ho-Wm-bn-cp-∂p A-]-I-S-w. \m-´p-Im-¿ BZn-Xy-s\ I-c-bv-s°-Sp-Øv Im-c-t°m-Ww sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn-√. arX-tZ-lw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. A-ssZz-Zv, A-\n-cp-≤v F-∂n-h-¿ ktlm-Z-c-ß-fm-Wv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn-¨p

I-√-º-ew: Hm-t´m ss_-°n-en-Sn-®v ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂-bmƒ a-cn-®p. I-√-º-ew ]p-Xp-ti-cn ap°v In-g-t°-hn-f ho-´n¬ X-¶-∏≥ (69) B-Wv a-cn-®-Xv. C-°-gn-™ _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v G-tgm-sS-bm-Wv A]-I-Sw \-S-∂-Xv. I-√-º-eØv \n-∂v ss_-°n¬ ho´n-te-°v t]m-I-sh ]p-√q¿-ap-°n-\v k-ao-]w ]p-Xpti-cn-ap-°v `m-K-Øv \n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´mdn-£ C-bmƒ k-©-cn-®ncp-∂ ss_-°n¬ C-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tdm-Unte-°v sX-dn-®v ho-Wv X-ebv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-en-cn-s° sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v 2.30 Hm-sS a-cn-®p. `m-cy: e-fn-X. a-°ƒ: _n-Pp-Ip-am¿, k-\p-Ip-am¿, c-iv-an. a-cp-a-°ƒ: jn-_p, ku-ay, t_mjn.

Kr-l-\m-Y-³ Xq-§n a-cn-¨ \n-e-bnÂ

I-√-º-ew: Kr-l-\m-Y-s\ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn. H-‰q¿ sh-´n-a¨-tIm-Ww \-μ-\-Øn¬ D-Æn F-∂v hn-fn-°p-∂ A-\n¬-Ip-am¿ (57) B-Wv ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßn a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-gn™-Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p kw-`-h-sa-∂v I-√º-ew t]m-en-kv A-dn-bn-®p. `m-cy: c-P-\n. a-°ƒ: A-\μp, k-\-μp.

tXm-«nÂ- A-Úm-X ar-XtZ-lw- -

ssh-∏n-≥:- ]p-Xp-ssh-∏v- iv-a-im-\-Øn-\-Sp-sØ tXm´n¬A-⁄m-X ar-XtZ-lw-I-s≠-Øn.- 50 h-b-kv- tXm-∂n-°p-∂ ar-X-tZ-l-Øn¬j¿-´v- am-{X-ta D-≠m-bn-cp-∂p-≈p.- j¿-´n¬- B-en-^v¢m-kn-Iv- F-∂ kv-‰n-°-dp-≠v.- - c-≠p-Zn-h-k-sØ ]-g°w- tXm-∂n-°p-∂p.- a-’y-sØm-gn-em-fn-bm-Wv- arXtZ-lw-- I-≠-Xv.- ssh-Iot´m-sS Rm-d-°¬- s]m-enkvF-Øn- C≥-Izn-kv-‰v- \-S-Øn- F-d-Wm-Ip-fw- P-\-d¬B-ip-]-{Xn- tam¿-®-dn-bn-te-°p- am-‰n.-

a-®n-Sn-ªpho-Wv aq-¶p acWw

Kq-U-√q¿: Du-´n-°-Sp-Ø a-©q¿ Im-´p-Ip-∏-bn¬ sshZyp-Xn S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS a-Æn-Sn-™p-ho-Wv ]-h¿ lu-kn-se aq-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ a-cn-®p. hn-cpXp-\-K¿ kz-tZ-in-I-fm-b am-cn-ap-Øp (42), A-cpƒ (39), B-\-μv (44) F-∂n-h-cm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11.30-Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. S-W¬ \n¿-am-W-Øn-\n-sS I-√pw ]m-d-I-fpw C-h-cp-sS tZ-l-Ø-v ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. a¨-Iq-\-Iƒ-°p-≈n¬ Ip-Sp-ßn-bm-Wv acWw. Du-´n-bn¬ \n-s∂-Øn-b A-·n-i-a-\-tk-\-bm-Wv aq-hcp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv.

]m-d-a-S-bn kv-t^m-S-\w; H-cmÄ a-cn-¨p sIm-¨n-bn G-gp e-£¯nsâ ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]nSn-IqSn; aq-¶pt]À A-d-Ìn a-Wn-a-e/Im-™n-c-∏-≈n: aWn-a-e-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ ]m-d-a-S-bnep≠m-b kv-t^m-S-\-Øn¬ X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b sXm-gn-em-fn a-cn-®p. c-≠v sXm-gn-em-fn-°v ]cn-t°-‰p. X-an-gv-\m-Sv cm-P-]m-fbw kz-tZ-in kp-tc-jv (30) BWv a-cn-®-Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in kp-μ-c≥ (35), Im-™n-c-∏-≈n a-Æm-d-°-bw kz-tZ-in i-in-[c≥ (46) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ i-in-[-c≥ tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se D®-bv-°v 1.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. a-Æp- am-‰m-\p-≈ ]-©m-bØv sse-k≥-kn-s‚ a-d-hn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-

°p-∂p-sh-∂v kv-s]-jy¬ {_m©v dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´pw ]-cntim-[-\-Iƒ \-S-Øm-Xn-cp-∂ ]m-d-a-S-bm-Wn-Xv. sh-Sn-a-cp-∂v \n-d-®v ]m-d- s]m-´n-°m-≥ h-® Xncn-I-fnsem∂v s]m-´m-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-¬-∏k-a-bØn-\p ti-jw i-in-[-c≥ Xn-cn A-gn-®v F-Sp-Ø-t∏mƒ s]m´p-Ibm-bn-cp-s∂∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. Iq-‰≥ ]m-d-°-jWw tZlØp hoWmWv kptcjns‚ ac-Ww. I-cn-¶¬No-fpIƒ sX-dn-®mWv iin-[-c\v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t°-‰Xv. Cu k-a-bw ln-‰m-®n, Pm-°v lm-Ω¿ F-∂o hm-l-\-ß-fn-em-bn Bdpt]¿ ]m-d-a-S-bv°v k-ao-]-w tPm-en-bn-em-bn-cp-∂p-. \m-´pImcmWv c£m-{]-h¿Ø\w

\S-Øn-bXv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ]m-d-aS D-S-a a-Wn-a-e I-dn-°m-´q¿ I-cbn¬ ]q-h-tØm-en h-f-b-Øv ho-´n¬ tPm¿-Pp-Ip-´n F-∂ tPm¿-Pv tPm-k-^v H-fn-hn-emWv. C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-SpØXmbn a-Wn-a-e F-kv-.sF C{μ-cm-Pv ]-d-™p. C∂se t]m-en-kv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]m-d-a-Sbn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n®n-cp-∂ sh-Sn-a-cp-∂pw tXm-´, ]i, Xn-cn, Un-s‰m-tW-‰-dp-Iƒ F∂n-h I-s≠-Sp-Øp. kptcjns‚ ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿´-Øn-\p ti-jw C-∂v _-‘p°ƒ-°v hn-´p\¬-Ipw. ]m-d-a-Sbn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ 70Hmfw t]-sc t]m-en-kv A-t\zjn-®ph-cp-I-bm-Wv.

sIm-®n: A-\-[n-Ir-X-am-bn I-SØn-b G-gpe-£w cq-]bpsS \ntcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. aq-∂pt]¿ A-d-Ãn¬. C-cp-]-Øn \m-em-bn-cw ]m-bv-°-‰p-I-ƒ hoXw \m-ep _-≠n-ep-I-fn-em-bn _mw-•q-cn¬ \n-∂p _- n¬ FØn® Ch sIm-®n jm-tUm t]m-en-kpw F-d-Wm-Ip-fw kuØv t]m-en-kpw tN¿-∂mWv ]nSn-s®-Sp-Ø-Xv. ap-∏-Ø-Sw G-eq¿-°-c X-®-h≈-Øv ho-´n¬ ap-Po-_v (35), ap∏-Ø-Sw G-eq¿°-c tXm-∏n¬ ho-´n¬ jn-lm-kv (30), Xn-cp-h-\¥-]p-cw X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ aw-K-e-Ø-d A-cp¨ (37) F-∂n-

ap-Po-_v jn-lm-kv h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. B-eph- kztZin°v sIm-Sp-°m\mbn ap-Po-_pw jn-lm-kpw ]pIbnse D¬∏-∂-ßfp-am-bn ]m¿k¬ k¿-ho-kn¬ F-Øn-b-t∏mgm-Wv t]menkv ]n-Sn-bnemb-Xv. A-cp¨ ]m¿-k¬ k¿-ho-knse Po-h-\-°m-c-\m-Wv. \n-Ip-Xn

A-cp¨ sh-´n-®p sIm-≠ph-∂-Xm-bn-cp∂p Ch. B-ep-h kz-tZ-in-bp-sS t]-cpw t^m¨ \ºdpw am-{X-ta Ch-cpsS ]°¬ D≠m-bn-cp-∂p≈q. C-bm-sf t]m-enkv A-t\zjn-®ph-cn-I-bm-Wv. ssh-‰n-e l-∫n-\-Sp-Øv B-dp am-k-߃-°v ap-ºv \m-ev _-

≠n¬ A-\-[n-Ir-X ]p-I-bn-e D¬-∏-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ]m¿-k¬ k¿-ho-kp-Im-cp-sS klm-b-an-√m-sX C-S-]m-Sv \-SØm≥ km-[n-°n-s√-∂pw Iq-SpX¬ \n-co-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øpsa-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ sI Pn sP-bnw-kv A-dn-bn®p. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Fw c-taiv- Ip-am¿, jm-tUm F-kv.sF A-\-¥-em¬, ku-Øv A-Un-j\¬ F-kv.sF tZ-h-ky, t]m-enkp-Im-cm-b D-Ω¿, lp-kbv≥, hnt\m-Zv, k-^o¿, km-\p, jm-Pntam≥, kp-tc-jv F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

thm-«v tNmÀ-¨ A-t\z-jn-¡Ww: sI ]n F a-Po-Zv a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Ivk`m a-fi-e-Øn¬ bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn C Sn ap-lΩ-Zv _jo-dn-\p e`n-t°-≠ thm´n¬ Ipdhp kw`-hn-®Xv A-t\z-jn-°W-sa∂v ap-ke v- nw- eo-Kv kwÿm\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn sI ]n F aPo-Zv. am[y-a{]-h¿Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. Nn-e taJ-eI-fn¬ ASnsbm-gp-°p-Iƒ kw-`-hn-®Xn\mem-Wv bp.Un.F-^n-\v {]Xo-£n-® `q-cn]-£w e-`n-°m-Xncp∂Xv. Pn√-bn-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ eoKv ÿm-\m¿-Yns°-Xntc {]-h¿-Øn®-Xv `q-cn]£w Ip-dbm-\n-S-bm-°n-. C-Xv bp.Un.F-^v. ]cn-tim-[n-°-Wsa∂v a-Po-Zv Bh-iy-s∏´p.

Thejas Epaper obit Edition 2014/05/18  

Thejas Epaper obit edition. 2014/05/18